Sarie Bruid 2012

Page 1


Inspirasie

Middernag-fees Jy hoef nie te hou by die voor-die-handliggende kleurkeuses nie. Vlootblou en goud is ’n kombinasie so klassiek en tydloos soos die sterre in die hemel

00

sari e BRUID 2012/2013

Geskep vir SARIE BRUID deur Karla Oettler van Absolute Collection Foto’s Christine Meintjes
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.