__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 5

közélet

ZalaegersZegi 7 nap

| 2015. január 23. |

5

Már a kilencedik évfolyamtól is idegen nyelven oktatják több tárgyból a diákokat

Az élet iskolája: tanítás és tanulás több nyelven A Zalaegerszegi Báthory István Szakképző Iskola idén szeptembertől újraindítja két tanítási nyelvű képzését vendéglátás és turisztika szakon. A tanulók „két legyet ütnek egy csapásra”, hisz’ a munkaerő­ piacon azok profitálnak a legtöbbet, akiknek nin­ csenek nyelvi nehézségeik, ugyanakkor a leendő munkaadó részéről is elvárás, hogy a fiatal rendesen beszélje az adott idegen nyelvet. Arról, hogy a tanintézmény­ ben miért térnek vissza – rövid kihagyás után – a német két tannyelvű képzéshez, Kónyáné Tömpe Lívia igazgató számol be lapunknak: – A kezdeti nehézségek után nagyon pozitívak voltak a ta­ pasztalataink: a lemorzsoló­ dás elenyésző volt, ami nem is csoda, hiszen a két tanítási nyelvű osztályok az iskola leg­ jobb tanulmányi átlagával ren­ delkeztek, mely köszönhető a diákok tanuláshoz való példás hozzáállásának is. Ezt a szin­ tet szeretnénk folytatni szep­ tembertől is. A pedagógusok a pontos szakmai ismeretek és a biztos idegen nyelvi tudás át­ adását tartják szem előtt – ugyanis ez a két ismérv az, amelyet a munkáltató elsőként

vesz figyelembe a munkaerő­ piacon. A következő tanév diákjai­ nak azzal kell számolniuk, hogy a 9. évfolyamtól több tan­ tárgyat is német nyelven tanul­ nak majd, idegen nyelven folyik a célnyelvű országok civilizáci­ ója tantárgy, továbbá az összes szakmai tantárgy oktatása. – A vendéglátás és az idegen­ forgalom területén elengedhe­ tetlen a több nyelv ismerete, ép­ pen ezért a két tannyelvű osz­ tályban alkalom adódik arra, a diákok egy második idegen nyelven is tanuljanak – folytatja Kónyáné Tömpe Lívia. – Koráb­ ban ebben az osztályban volt lehetőség arra, hogy kevésbé „népszerű” nyelvet is maguké­ vá tegyenek, mint például az olaszt, amely ismerete a gaszt­

Baksa Gábor és Sári Tibor a korábbi két tanítási nyelvű osztályban szerzett érettségi vizsgát, mindketten Fotó: báthory szaKKépző isKola Svájcban töltötték a gyakorlatukat ronómiában és a turizmusban számít előnynek. Az idegen nyelv elsajátításá­ nak fontos eleme, hogy a tanuló külföldi környezetben is gyako­ rolhassa a tanult nyelvet. Mint Pusztai Zsuzsanna, a Báthory iskola idegen nyelvi munkakö­ zösségének vezetője kihangsú­ lyozza, a tanintézménynek si­ került több külföldi iskolával is kapcsolatot kialakítani, vala­

Nyílt nap az egészségügyi főiskolán

Az egészségügyi főiskola nyílt napja idén is sokakat vonzott Gyógytornász bemutató, elő­ adások, valamint elsősegély­ nyújtás és újraélesztés demonst­ rációja is várta azokat a közép­ iskolásokat, akik hétfőn elláto­ gattak a Pécsi Tudományegye­ tem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Köz­ pontjának nyílt napjára. – Ez egy jubileumi év az iskola életében, 25 éve folyik oktatás ebben az intézményben – mond­ ta el a nyílt napon dr. Csidei Irén igazgató. – Ahogy a kezde­ tek óta mindig, most is nagyon fontos számunkra, hogy a pia­ con eladható szakmát és tudást

Fotó: Katona tibor

tudjunk azoknak a kezébe adni, akik nálunk végeznek. Az Egészségtudományi Kar Zala­ egerszegi Képzési Központja nagyon jó hagyományokkal ren­ delkezik, nemcsak a gyógytor­ nászképzésben, hanem az egészségügyi szervező szak különböző szakirányainak az oktatásában is. Az új technológi­ ákat folyamatosan vezetjük be az oktatásba és figyelünk arra is, hogy jó gyakorlati helyekre mehessenek a hallgatóink. Leg­ fontosabb partnerünk termé­ szetesen a Zala Megyei Kórház, ahol sok helyen egykori hallga­

tóink mutatják meg azokat a gyakorlati fogásokat, amelyek­ re szükség van, de ugyanígy Hévízen is lehetőségük van a hallgatóinknak elmélyíteni a tu­ dásukat. Büszkeséggel mutat­ juk meg mindezt az érdeklődő fiataloknak, és van is mire büsz­ kének lennünk – hangsúlyozta az intézmény igazgatója. A rendezvényen a kínált kép­ zési lehetőségekről és a felvételi eljárás rendjéről kaptak elsősor­ ban tájékoztatást a továbbtanul­ ni vágyók. A gyógytornász szakma iránt érdeklődők inter­ aktív programon nyerhettek be­ tekintést a gyakorlati órákon folyó munkába és a biomecha­ nikai, valamint a terhelés­élet­ tani laboratóriumokban végzett vizsgálatokba, míg az egészség­ ügyi szervező szakot a volt és jelenlegi hallgatók által tartott előadásokkal tették szemlélete­ sebbé. Ezeken felül elsősegély­ nyújtás és újraélesztés demonst­ ráció, pszichológiai és alvás­ higiénés módszerek bemutatá­ sa is színesítette a nyílt napi rendezvényt. n Nagy KaTiNKa

mint sikeresen pályáztak az Európai Unió Leonardo da Vin­ ci mobilitási pályázatán. Ennek keretében számos báthorys diák töltötte szakmai gyakorla­ tát Dél­Tirolban, Németország­ ban, illetve a Ligúr­tenger part­ ján. A már sikeresen lebonyolított pályázatok tanúsága szerint a külföldi szakmai gyakorlatot azok a diákok élvezik a legjob­

ban és azok profitálnak belőle a legtöbbet, akiknek nincsenek komoly nyelvi nehézségeik – szögezi le Pusztai Zsuzsanna. – A munkáltatók részéről is el­ várás, hogy a tanuló beszélje az adott idegen nyelvet. A német, dél­tiroli partnerek megelége­ dését és dicséretét mutatja, hogy velük a mai napig szoros az iskola együttműködése. n Tódor Tamás

V. You and Me – esküvőkiállításra várták a párokat Gengeliczky Tímea és a Zalai Hírlap szervezésében rendezték meg a nagysza­ bású bemutatót és vásárt, amelynek a Kölcsey Gimná­ zium adott otthont. Az ese­ ményen a házasulandó pá­ rok személyesen találkoz­ hattak többek között a vőfé­ lyekkel, zenészekkel, fotó­ sokkal, valamint az étter­

mek képviselőivel is. Ezek mellett számos ruhakölte­ mény, tortacsoda, menyasz­ szonyi csokor és dekoráció segítette a nagy nap meg­ tervezését. A rendezvényen kiderült, a lakodalomnak mindenki szeretné megad­ ni a módját. Itt minden, a násszal kapcsolatos kérdé­ sükre választ kaphattak.

A kifutón Sikler Henrietta mutatja be az egyik menyasszonyi ruhát Fotó: Katona tibor

Profile for Maraton Lapcsoport Kft.

Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. 01. 23.  

© Maraton Lapcsoport

Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. 01. 23.  

© Maraton Lapcsoport

Profile for maraton

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded