Page 1

sqaL: mauMba[svaagat maulya: 0 AavaR%tI: 33

marazI vyaaparI pirYad “ivaSaoYa laoK”

https://www.facebook.com/marathistockmarket

“marazI” sTa^k maako-T www.maraathistockmarket.in idnaaMk : 17 fobau`vaarI 2013

jaIesaTI laagaU haoNaar

[-pIefvar 8.50 T@ko vyaaja

poT/aola iDJaola poTlaolaoca

pana k`M 7

pana k`M 7

pana k`M 7

marazI maQalao pihlao va ekmaova Aqa-ivaYayak vaR%tp~

“Aqa-saMkot” saMpadk : Aimat baagavao marathistockmarket@gmail.com

emasaIe@sa esae@sa sau$ pana k`M 2


sToT ba^Mkolaa nafa : saava-jainak xao~atIla savaa-t maaozI ba^Mk sToT ba^Mk Aa^f [MiDyaanao iDsaoMbar 2012 maQyao saMplaolyaa itmaahIt javaLpasa 3396 kaoTI $pyaaMcaa inavvaL nafa k,maivalaa Aaho.

inaFTI : 5887.40 mahagaa[- - 3 vaYaa-tIla naIcaaMk : saoMsao@sa : 19468.15 saaonao : 30195.00 mahagaa[- saucakaMk 3 vaYaa-MtIla naIcaaMkavar caaMdI : 56083.00 Aalaa AsaUna jaanaovaarI maihnyaat ha dr 6.62 Da^lar : 54.17 T@ko [tka naaoMdlaa gaolaa Aaho. prMtu Baajyaa va Qaanyaacao dr caZoca raihlao Aahot. iDsaoMbar k`uD : 117.97 na^saD^k : 3192.03 2012 maQyao ha dr 7.18 T@ko haota.

qaikt kjaa-saazI AiQak trtUd kravaI laagalyaanao nafa vaaZlaa naahI Asao ba^Mkonao mhTlao Aaho. yaa AvaQaIt ba^Mkocao ekUna ]%pnna 33900 kaoTI $pyaaMvar gaolao.

jaanaovaarI 2012 cyaa tulanaot kaMdyaacaa mahagaa[- dr 111.52 T@@yaaMpoxaa jaast raihlaa. zaok maUlya saUcakaMkat 14 T@ko vaaTa AsaNaa-yaa KadyavastUMcaI mahagaa[jaanaovaarIt vaaZlaI Aaho.p`aqaimak vastUMcyaa mahagaa[-caa dr 10.31 T@ko Jaalaa.

emasaIe@sa esae@sa sau$ :

vastUMcyaa ikMmatI kmaI haoNyaasaazI sarkardvaara AnnaQaanyaaMcaa saaza AiQak Kulaa krNyaacaI garja Aaho Asao mat saI. rMgarajana yaaMnaI maaMDlao.

emasaIesa esae@sa yaa SaoAr baajaarat saaomavaar 11 fobau\`vaarI 2013 pasaUna vyavaharalaa sau$vaat JaalaI. esae@sa 40 Asao inado-SaaMkacao naava zovaNyaat Aalao Aaho. %yaat 40 laaja-k^p kMpnyaaMcaa samaavaoSa krNyaat Aalaa Aaho.

t&aMcyaa mato: KrodI kra :

[MDsa[MD ba^Mk ParkIya gauMtvaNauk : KrodI: 51722.00 ivak`I: 30663.70 baakI: 21058.50

jaanaovaarI maihnyaatIla ptQaaorNaacyaa AaZavyaat doSaI gauMtvaNauk : irJavh- baM^kokDUna 0.50 T@ko kpat KrodI: 4861.10 haoNyaacaI Apoxaa vya@t kolaI jaat Aaho

ivak`I: 6150.60 baakI: 1289.50


marazI vyaaparI pirYad saMpnna : naaovhoMbar maQyao haoNaarI marazI vyaaparI pirYad kahI karNaaMmauLo 9 va 10 foba`uvaarI 2013 raojaI JaalaI. pirYadolaa samast maharaYT/atIla marazI vyaaparI va vyaavasaiyakaMnaI ]dMD p`itsaad idlaa. kayaa-Qyaxa AnaMt Baalaokr yaaMcyaa BaaYaNaanao kaya-k`maalaa sau$vaat JaalaI. %yaaMnaI naamadar mau#yamaM~I EaI. pRqvaIraja cavhaNa yaaMcyaakDo “marazI ]dyaaoga Bavanaa”caI maagaNaI kolaI. AQyaxa jyaaoitBaa-skr EaI. jayaMt saaLgaaMvakr yaaMnaIhI hI maagaNaI ]calaUna QarlaI. mau#yamaM~I yaaMnaI iSaYTmaMDLalaa BaoTNyaacao vacana idlao va “marazI ]dyaaoga Bavana” lavakrca inamaaNa haoNyaacao AaSvaasana idlao. EaI. Acyaut gaaoDbaaolao yaaMnaI saMgaNak k`aMtI ivaYayak maaihtI do}na savaa-Mnaa qa@k kolao va laxya 2020 maQyao kaya vaaZuna zovalao Aaho to daKvaUna idlao. saumaMgala p`kaSanacao EaI. jayaraja saaLgaaMvakr va Saa^psa- sTa^pcao EaI. gaaoivaMd EaIKMDo yaaMnaI prkIya gauMtvaNaUkI ivaYayaI maaga-dSa-na kolao. Jaayaka^macao EaI. manaaohr ibaDyao,, maO~oya ga`upcyaa EaImatI. vaYaa- sa%paLkr , ]dyaaojak va ivararcao maajaI mahapaOr EaI. rajaIva paTIla va AT/a famaa-cao kmaaMDr EaI. Ainala saavao yaaMnaI yaSasvaI ]dyaaojakaMcao manaaogat svat:cyaa ]dahrNaava$na maaMDlao. ....pu\ZIla panaavar


maharaYT/ ]dyaaoga ivakasa koMd`acao EaI. saudama nalaavaDo saarsvat ba^Mkocao DIjaIema EaI. AiBaijat p`Bau va [.@yau. [navhosTmaoMTcao EaI. sauBaaYa bailagaa yaaMnaI vyaavasaaiyakaMsaazI Aqa-sahayya ksao ]plabQa hao[-la yaacao maaima-k ivavaocana kolao.

‘baa^na- TU ivana’cao EaI. Atula rajaaoLI yaaMnaI ekivasaavyaa SatkatIla ]dyaaojakIya maanaisakta kSaI hvaI yaaMcao sauMdr maaga-dSa-na kolao va yaSasvaI vyaavasaaiyak haoNyaasaazI AavaSyak mauddohI samajaavaUna saaMigatlao.

EaI. p`tap maaMjarokr yaaMnaI ba^M`iDMgabaddla vaogaLyaa saMklpnaa maaMDuna ]%tma maaga-dSa-na kolao. esa. kaNao kMpnaIcao EaI. ihmaaMSau kaNao yaaMnaI vaiklaacyaa dRYTItuna ba^MD mhNajao kaya Asato ho saaMigatlao. kosarI Tusa-cyaa saaO. vaINaa paTIla yaaMnaI pyaTnaamaQyao ba^MDIMga yaa ivaYayaavar svat:cao AnauBava kqana krIt far sauMdr maaga-dSa-na kolao.

mhaDacao AQyaxa va yaSasvaI ]dyaaojak tsaoca ]dyaaogaBaUYaNa purskaracao maanakrI EaI. p`saad laaD yaaMnaI rajakarNa va vyavasaaya ho vaogavoagaLo Aahot Asao mat maaMDlao. tsaoca saovaa ]dyaaoga ha ]dyaacaa savaa-t maaoza ]dyaaoga Asalyaacao ivavaocana kolao.

]dyaaoga maaga-dSa-k EaI. igarISa jaaKaoTIyaa yaaMnaI Aaplyaa naohmaIcyaaca bahardar SaOlaIt jaagaitk baajaarpoz va marazI ]dyaaojak yaaMcyaabaddla maaima-k iTpNNaI kolaI. saoMT A^Mjaolaaocao EaI. A^gnaolaao rajaoSa AqaayaDo yaaMnaI vyaavasaayaasaazI ]plabQa saMQaI kSaa SaaoQaavyaat va Baartacyaa p`caMD laaoksaM#yaocaa vaapr k$na tsaoca saamaaijak baaMiQalakI saaMBaaLt vyavasaaya ksaa kravaa yaabaddla maga-dSa-na kolao. laxya ka^MsaoPTcao EaI. ijatoMd` jaaoSaI yaaMnaI vyavasaaya krNyaacyaa pdQatI badlaUna yaSasvaI ksao haota yaoto ho saaodahrNa daKvaUna idlao. dasa Aa^fSaaorcao ema.DI. EaI. ASaaok KaDyao yaaMnaI mau#ya vyavasaaya saaMBaaLt jaaoDQaMda ksaa kravaa va ksaa k$ nayao ho saaMigatlao.

EaI. rajaoMd` sarkaLo va kRYaIBaUYaNa saaO. AMjalaI caurI yaaMnaI kRYaI xao~atIla ivaivaQa saMQaI saaMgauna ga`amaINa BaagaatIla yauvakaMnaI kRYaI xao~at p`gatI krNyaacaa maaolaacaa sallaa idlaa. EaI. inatIna paotdar yaaMnaI sasaa va kasava yaaMcaI AaQauinak kqaa saaMgat laxya 2020 gaazNyaasaazI sahkaratUnaca ]%kYasaaQata yao[-la Asao saaMigatlao. magarpTTa saITIcao va k`oD[-cao AQyaxa EaI. saitSa magar yaaMnaI Saotk-yaaMnaI ek~ yao}na svat:caa ]%kYa- ksaa saaQata yaotao to ]%tma p`karo samajaavalao. samaaraopacao AQyaxaIya BaaYaNa DIesako gau`pcao EaI. DI. esa. kulakNaI- yaaMnaI kolao va kaya-k`maacao ]iddYT saufla saMpuNakolao. svat:cyaa AnauBavaacaI iSadaorI navaIna ]dyaaojakaMsamaaor ]GaDt %yaaMnaI fTkobaaja BaaYaNa krIt hasyaivanaaodanao maaga-dSa-na kolao.

- Aimat baagavao


TIsaIesacao baajaarmaUlya savaa-iQak :

jaIesaTI laagaU haoNaar :

poT/aola iDJaola poTlaolaoca :

vastU va saovaa kr mhNajaoca gauDsa A^MD saiva-sa poT/aola p`it ilaTr 1.50 $. Tr T^@sacao p`a$p yao%yaa Aqa-saMklpat saadr irlaayaMsalaa maagao Takt TIsaIesa doSaatIla iDJaola 35 pOsao mahagalao Aaho. haoNyaacaI Sa@yata vya@t kolaI jaat Aaho. savaa-t ma\aozI kMpnaI zrlaI Aaho. SaoAsa-cyaa baajaarmaUlya 2.83 laaK kaoTI $pyaaMcyaa puZo 16 fobau`vaarIpasaUna navao dr laagaU p`%yaok rajyaatIla Aqa-maM~IMbaraobar cacaa- kolyaavar krNyaat Aalao Aahot. gaolao AsaUna baajaarat naaoMdNaI Jaalaolyaa kaoNa%yaahI kMpnaIpoxaa TIsaIesacao baajaarmaUlya ivaQaoyakat kahI badla Aqavaa du$stI saucaivaNyaat yao[-la. savaa-iQak Aaho. AaMtrraYT/Iya baajaarat tolaacyaa ikMmatI vaaZt Asalyaanao taoTa jaIesaTI laagaU krNyaasaazI ko M d ` I ya ivak` I irlaayaMsa [MDsT/Ija dusa-yaa k`maakaMvar gaolaI vaaZt Aaho %yaamauLo BaavavaaZ kracyaa maao b adlyaat savarajyaaM n aa 3 vaYaaM c aI krNyaat AalaI Aaho. AsaUna itsa-yaa k`maaMkavar AaonajaIsaI Aaho. Barpa[sarkar do N yaacaI Sa@yata Aaho . AayaTIsaI caaOqyaa k`maaMkavar AsaUna pacavyaa k`maaMkavar kaola [MiDyaa Aaho. pI naaoTsadvaaro 1.50 laaK jaIesaTI va %yaacao pirNaama : ___________________________________ kaoTIMcaI gauMtvaNaUk : 1. jaIesaTI ek Ap` % yaxa kr saaonyaacyaa maagaNaIt GaT : 2. saQyaa ivaivaQa patLIvar AsalaolaI kr 2011 maQyao BaartamaQyao pI AakarNaI saMpuYTat yaoNaar naaoTsadvaaro 1.38 laaK kaoTI 2011 saalaI ekUNa 986.3 Tna saaonyaacaI Aayaat 3. p`staivat ivaQaoyakanausaar jaIesaTI sava$pyaaMcaI gauMtvaNaUk krNaa-yaa JaalaI haotI. prMtu 2012 maQyao hI Aayaat saaQaarNa vastUMvar 20 T@ko jaIvanaavaSyak prkIya gauMtvaNaUkdaraMnaI 2012 964.2 Tnaavar AalaI Aaho. vastUMvar 12 T@ko AaiNa saovaaMvar 16 T@ko maQyao javaLpasa 1.50 laaK kaoTI Aakarlaa jaa[-la. $pyaaMcaI gauMtvaNaUk kolaI Aaho. sarafaMnaI pukarlaolaa baMd , Aayaat SaulkatIla vaaZ, saaonyaacao vaaZlaolao Baava va [-pIefvar 8.50 T@ko vyaaja : kahI vaYaa-MpuvaI- prkIya gauMtvaNaUkIsaazI Anaok [tr pyaa-ya yaamauLo gauMtvaNaUkIcyaa ekUNa p`maaNaat pI saaonyaacyaa AayaatIt 12 T@ko GaT JaalaI 2012 13 yaa Aaiqak vaYaas aazI gao l yaa vaYaac yaa naaoTsacao p`maaNa 50 T@@yaaMhUna Aaho. AQaa- T@ka jaast vyaaja imaLNaar Aaho. jaast haot. o prMtu saobaIcyaa navaIna inayamaaMmauLo ho p`maaNa Gasarlao valD- gaaolD kaOMisalacyaa matanausaar 2013 maQyao 8.50 T@ko vyaajaacaa p` s tava 25 fo b a` u v aarI Aaho. saaonyaalaa javaLpasa 950 Tna [tkI maagaNaI rao j aI hao t Asalao l yaa sao M T / l a baao D Aa^ f yao} Sakto. gaolyaa 10 vaYaa-Mcaa ivacaar krta T/sTIjacyaa baOzkIt AMitma inaNa-yaasaazI maaMDlaa 2009 pasaUna ho p`maaNa 15 to 20 BaartatIla saaonyaacaI maagaNaI javaLpasa jaaNaar Aaho. T@ko [tko KalaI Aalao Aaho. sarasarI 30 T@ko haotI AsaohI mat saMsqaonao maaMDlao Aaho.


mah%%vaacaI maaihtI आयपीओज )गींीरीयब् पलब्ीक यीशीुंग (

आय पी ओ गुंत ु वणक ु

Baaga 1

आयपीओ म्हणजे काय?

आय पी ओ म्हणजे जेव्हा एखादी कंपनी वर्तमानार् कोणत्याही शेअर बाजारार् सुचीबद्ध नसेल र्र एकर्र शेअरचा एक नवीन मुद्दा बनवर्े ककंवा अस्तर्त्त्वार् असलेल्या शेअर ववकिचा प्रतर्ाव ककंवा दोन्ही नवीन गंर् ु वणक ु दारा समोर ठे वर्े, त्याच्या भागधारक पररवारार् प्रवेश करण्यासाठी. हे शेअर गुंर्वणुकदाराला ननधातररर् मुल्यावर कंपनीच्या प्रमोटर कडुन इन्व्हे त्में ट बॅंकसत च्या सल्ल्यासहीर् उपलब्ध केले जार्ार् आय पी ओ चे यशतवी पण ु त्त त्व नाममर् शेअर बाजारार् कंपनीच्या शेअरसतचे मलस्तटं ग व व्यापर पढ ु े नेर्े. कुंपींी आयपीओ का बींवते? जनर्ा कंपनीला, पररयोजनेचे तथापन करण्यासाठी रक्कम वाढवण्याची अथवा ववववधीकरण/ववतर्ार ककंवा कधी कधी भांडवलासाठी काम करणे ककंवा ऋण मुक्र् ककंवा अधधग्रहण क्षमर्ेचीसंधी दे र्े. यालाच भांडवलाचा फ्रेश इश्शश्शयू म्हणर्ार् जेथे इश्शश्शयू चे कायत कंपनीकडे जार्े.

कंपनीसद्ध ु ा काही अतर्ीत्त्वार्ील भागधारकांसाठी मागत उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी जनर्ेकडे जार्े, ज्यामध्ये उद्यम भांडवलदार ककंवा कंपनीच्या

शेअर मधन त णे बाहे र पडण्यासाठी थोड्या प्रमाणार् ककंवा प्रमोटरसाठी अंश रुपार् कमी करण्यासाठी समावेश असेल. याला एक ववकिसाठीचा ु पुणप प्रतर्ाव म्हणर्ार् जेथे इश्शश्शयू चे कायत भागधारक वविेत्याकडे जार्े व कंपनीकडे नाही.

सुचीबद्धर्ा ववववध फायदे दशतवर्े. हे एखाद्यासाठी चांगल्या दरार् कजत वाढवण्यास कंपनीची क्षमर्ा वाढवर्े. कंपनीला सुद्धा अधीक भांडवल

वाढ्वण्यासाठी, घरगुर्ी व त्यासमान बाजार दोन्ही कडुन चालू करण्यासाठी ममळर्े. नगद भरपाईच्या ऐवजी प्राप्र्ी सुद्धा सोपी होर्े, कंपनी चलन म्हणून शेअरचा उपयोग कू शकर्े. s`~aot : ena esa [-


inaFTI

गेब्े काही आठवडे वततवण्यात आब्ेल्या अुंदाजाींस ु ाश नींफ्टीींे ५९०० ची पातळी तोडत ५८५० च्या पातळीकडे वाटचाब् सरु ु केब्ी आहे .

५८५० ची पातळी तट ु ल्यास ५७८० हह आधाश पातळीचे काम कशे ब्.

वशच्या बाजूब्ा ५९७० ची पातळी व ५९९० ची पातळी अडथळा पातळी म्हणूीं काम कशे ब्.

रेवटच्या आठवड्यात भाशतीय अथत व्यवस्थेतीब् सवातत महत्तत्तवाची घटींा म्हणजेच अथत सुंकल्प सादश होणाश आहे .

अथत सुंकल्पाकडूीं प्रत्तयेकाब्ाच भशपशू अपेक्षा आहे त. जश अथत सुंकल्प अपेक्षा पण ू त करू रकब्ा ींाही तश ५७०० पयंत घसशण होऊ रकते.

ववश्ब्ेषण - मुंदाश दाते


saaonao

मागीब् आठवड्यातीब् अुंदाजाींस ु ाश ३०५०० ची पातळी सोन्याींे तोडब्ी व सोींे ३०००० च्या पातळीपयंत घसशब्े. ३१००० ची पातळी गाठणे सोन्याब्ा अवघड हदसत आहे .

जागनतक पातळीवश अस्स्थशता असल्याींे सोन्यात प्रचुंड ववक्री होत आहे . भाशतात ब्ग्ींसशाई व सण असीं ू ही सोन्यात खशे दी कमी झाब्ी आहे .

आयात रल् ु कातीब् वाढ हे सद्ध ु ा सोन्यातीब् खशे दीब्ा माशक ठशब्े आहे .

२९८०० ची पातळी खप ू महत्तत्तवाची पातळी आहे . हह पातळी तोडल्यास २९५०० व २९००० पयंत सोन्यात घसशण होऊ रकेब्.

ivaSlaoYaNa : Aimat baagavao


Da^lar

मागीब् आठवड्यातीब् अुंदाजाींस ु ाश ५२.९० हह पातळी आधाश पातळी ठशब्ी. व ५३.३० चा अडथळा पाश कशत डॉब्श ५४.२३ च्या पातळीवश पोहोचब्ा.

सद्य परशस्स्थतीत ५४.५० ते ५४.८० हह महत्तत्तवाची अडथळा पातळी ठशे ब्. खाब्च्या बाजब् ू ा ५४ ची पातळी आधाश पातळी म्हणीं ू काम कशे ब्. ५४ ची पातळी तोडल्यास डॉब्श ५३.५० ते ५३ पयंत घसरू रकेब्.

महत्तत्तवाची सच ु ींा - जशी डॉब्श मध्ये घसशण झाब्ी तशी डॉब्श मध्ये वाढ होण्याची रक्यताच जास्त आहे . त्तयामळ ु े रक्यतो रोटत पोझझरीं घेऊ ींये.

ivaSlaoYaNa : maMdar dato [Da^lar spa^T]


AazvaDyaat var kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk%

TaTa maaoTsaAaya DI ef saI TaTa pa^var BaartI eArTola sTrlaa[-T gaola A^i@sasa ba^Mk

304.45 158.05 96.55 316.65 99.45 338.95 1449.30

2.44 2.17 1.63 1.59 1.48 1.23 1.19

kMpnaIcao naava

hyaa AazvaDyaacyaa SaovaTI

frk

Da^. roDDI konaDI ela ef baI pI saI ela bajaaja Aa^Tao eca saI ela

1818.90 304.30 248.70 379.50 1970.35 697.00

2.96 2.59 2.03 2.03 1.61 1.59

KalaI


Marathi Stock Market Weekly Paper 17 Feb 13  

अर्थसंकेत वृत्तपत्र साप्ताहिक - १७ फेब्रु. १३

Marathi Stock Market Weekly Paper 17 Feb 13  

अर्थसंकेत वृत्तपत्र साप्ताहिक - १७ फेब्रु. १३

Advertisement