Page 1

ฉบับที่ 4/56

โรงเรียนกวดวิชาวิทย-คณิตฯ ที่นองสอบติดมากที่สุด


ขอแสดงความยินดี

และภาคภูมิใจ

กับความส�ำเร็จน้องๆ ปี 56

พี่

ยินดีด้วยนะครับ ส�ำหรับน้องทุก ๆ คน ที่ประสบความส�ำเร็จ ในรอบปีที่ผ่านมาทั้งคนที่ เกรดดี ขึ้ น และคนที่ ส อบเข้ า ที่ ดี ๆ ได้ ทั้ ง ม.ต้ น ที่สอบติดเตรียมอุดมฯ มหิดลฯ และ ม.ปลาย ที่ ได้เรียนคณะตามที่ฝันหรือแม้แต่น้องที่ ไปสร้าง ชื่อเสียงให้กับประเทศของเรา น้องครับ หัวใจ อยู่ที่การเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ เราต้อง “เปลีย่ น” ภูมจิ ติ และความคิดของ ตัวเราเองก่อน จากคนที่ประมาท และมักจะท�ำอะไร ตอนไฟลนก้นให้เป็นคนที่รู้จักวางแผนล่วงหน้า ถ้าเรา “เปลี่ยน” ได้ อีกหนึ่งปีข้างหน้า พี่จะกลับ มาร่วมยินดี กับความส�ำเร็จของเรา เหมือนกับที่ รุ่นพี่ของเรา ได้ท�ำมาแล้วครับ

สารบัญ

2

www.alevel.in.th

• คณิตฯ ม.ปลาย • คณิตฯ PAT1 • คณิตฯ O-NET

42 43 43

• ฟิสิกส์ ม.ปลาย 44 • ฟิสิกส์ PAT2 V-series 45 • ฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์ โควตา 45

ชีวะ ม.ปลาย

• เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ปลาย

น าเฉเพาะ อื่นๆ ติวเข้วิมชม.ต้

38 38 39

คณิตฯ ม.ปลาย

• ติวเข้มเข้า สอวน. • ติวเข้มเข้า มหิดล ฯ • ติวเข้มเข้า เตรียมอุดมฯ

30 32 34 36

28

ติฟิวสเข้ิกมส์ม.ต้ น ม.ปลาย

วิทย์-คณิตฯ ม.ต้น

• คณิตฯ ม.ต้น • ฟิสิกส์ ม.ต้น • ชีวะ ม.ต้น • เคมี ม.ต้น

ติวเข้ม ม.ต้น

• เส้นทางสู่ความส�ำเร็จน้อง ม.ต้น

40

• ชีวะ ม.ปลาย • ชีวะ PAT2 • ชีวะ เพื่อสอบ กสพท.

46 47 47

• GAT เชื่อมโยงเหตุและผล 48 • วิทย์-คณิตฯ O-NET 48 • ความถนัดแพทย์ 49 • ความถนัดวิศวฯ PAT3 N-series 49 • การสมัครและช�ำระเงิน 58 60 • ติดต่อสาขา


น้องสอบติดมากที่สุด

0%

0%

มหิดลฯ

172 คน

จาก 240 คน

71.7%

เตรียมอุดมฯ

539 คน

จาก 750 คน

71.9%

วิศวฯ

2,622 คน จาก 4,225 คน

62.1%

แพทย์

1,237 คน จาก 1,421 คน

87.1%

www.ondemand.in.th

3


ที1 ่

ขอแสดงความยินดีกับ

คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ

บูรณะ เขียนแก้ว

ที1 ่ คณะในฝันปี 56

ที1 ่

คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาฯ

จารุเดช บุญญสิทธิ์

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ

อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนในโรงเรียนให้มาก และอ่านหนังสือเตรียมสอบเสมอ วางแผนใน การอ่านหนังสือดีๆ

การเรียนแพทย์ ท�ำให้เรารู้จักพัฒนาตนเอง มี จิตใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น และเข้าใจธรรมชาติ ของคนมากขึ้น ซึ่งเราสามารถน�ำความรู้มาช่วย เหลือผู้อื่นและสังคมได้ อยากให้น้องๆ ตั้งใจอ่านหนังสือเป็นประจ�ำ เพราะความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งของความส�ำเร็จ และอย่าเครียดมากช่วงสอบ เพราะยิ่งเครียด มาก สุขภาพยิ่งแย่ จะท�ำให้ประสิทธิภาพ เราลดลง

ญาติที่ท�ำงานในสายงานนี้เหมือนกัน และรุ่นพี่ ที่โรงเรียนครับ ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ

ฝากถึงพี่โหน่ง

พี่โหน่งสอนสนุกครับ ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย

www.alevel.in.th

พิมพิกา ประสานศักดิส์ กุล แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions

สมัย ม.ปลาย หนูได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของ โรงเรียนหลายอย่าง โดยเฉพาะงานพิธีกร และ งานละครเวที ท�ำให้ค้นพบตัวเองว่ามีใจรักใน ด้านนี้ และท�ำออกมาได้ดี ฝากถึงน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบ

การตั้งใจเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้เรามีพื้น ฐานที่ดี นอกจากนี้เรายังต้องแข่งกับตัวเอง และพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น จึงจะท�ำให้ เราประสบความส�ำเร็จได้ ขอบคุณพี่โหน่งมากคะ ที่ช่วยทบทวนเนื้อหา ให้ในเวลาจ�ำกัด โดยเฉพาะในส่วนของ O-net วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาที่เยอะและยากส�ำหรับ เด็กสายศิลป์อย่างหนู

ขอบคุณพี่โหน่งมากครับ ความรู้ที่พี่ให้เป็นความ รู้ที่ได้ใช้ประโยชน์มากๆในอนาคตครับ

4

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ฝากถึงพี่โหน่ง

ฝากถึงพี่โหน่ง

“ เพราะความตั้งใจ เป็นส่วนหนึ่งของ ความส�ำเร็จ ”

ที1 ่

“ พื้นฐานที่ดี ในการเตรียมตัวสอบ ช่วยในการวิเคราะห์ ข้อสอบได้เป็นอย่างดี ”

“ พยายามพัฒนา ตนเองให้ดีขึ้น จึงจะท�ำให้เรา ประสบความส�ำเร็จได้ ”


ที1 ่ ทั้ง 5 สถาบัน แพทย์และทันตฯ 56

ที1 ่ แพทย์ จุฬาฯ ที1 ่ แพทย์ ศิริราช ที1 ่ แพทย์ รามาฯ จิรวัฒน์ อนันต์โรจน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พรณัฐ คงทอง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บูรณะ เขียนแก้ว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที1 ่ ทันตฯ จุฬาฯ ที1 ่ ทันตฯ มศว. พัฐรวี สินคณารักษ์

บุณยานุช บุญน�ำมา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.ondemand.in.th

5


แพทย์ จุฬาฯ

กิตติคุณ พรชัย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ ความถนัดแพทย์ของออนดีมานด์ ท�ำให้ผมมีเทคนิคดีๆ เช่น Part เชื่อมโยง ก็มีเทคนิคในการหาค�ำเชื่อม ท�ำให้ผมท�ำโจทย์ได้เร็วและแม่นย�ำมากขึน้ ส่วน Part เชาวน์ปญั ญา แนวข้อสอบตรงมากครับ สุดท้าย Part จริยธรรม ซึ่งผมไม่ค่อยถนัด แต่พี่ๆก็ช่วยผมได้มากเลยครับ ”

แพทย์ ศิริราช

สินารักษ์ ศรีทองชัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล “ ส�ำหรับหนู Part จริยธรรม ถือว่าเป็น Part ที่ยากที่สุด แต่ที่ออนดีมานด์มีโจทย์ให้ฝึกฝนมากมาย ท�ำให้หนูได้ รูแ้ นวข้อสอบมากขึน้ เวลาสอบจริงจึงท�ำให้ไม่รสู้ กึ ตืน่ เต้น และมีสมาธิมากขึน้ ขอบคุณพีๆ่ ออนดีมานด์มากนะคะ ”

ชวกร พงศ์บุญชู

แพทย์ รามาฯ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล “ ขอบคุณออนดีมานด์มากครับ ที่ท�ำให้ผมได้แนวข้อสอบแบบตรงๆของวิชาความถนัดแพทย์ทั้ง 3 ส่วน และท�ำให้รู้ว่าต้องบริหารเวลาอย่างไรในการท�ำข้อสอบแพทย์ครับ ”

พิชชานันท์ พิศาลวรวัฒน์

พิษณุ กนกเวชยันต์

ชัชสรัญ เกียรติมงคลกุล

ธนวรรณ น้อยเจริญ

เศรษฐวุฒิ ธาราธิคุณเดช

วิมลสิริ พึ่งจิตติ์ประไพ

ชุติมณฑน์ สิมะขจรเกียรติ

นิธิรุจน์ กิตติธีระพัฒน์

ชัยพัฒน์ คุณพนิชกิจ

แพทย์จุฬาฯ

แพทย์ศิริราช

แพทย์รามาฯ

6

www.alevel.in.th

แพทย์จุฬาฯ

แพทย์ศิริราช

แพทย์รามาฯ

แพทย์จุฬาฯ

แพทย์ศิริราช

แพทย์รามาฯ


ปี 56

น้องติดแพทย์

จาก 1,421 คน

87.05% - 1,237 คน

75.58% - 1,074 คน

69.60% - 989 คน

57.85% - 822 คน

24.70% - 351 คน

46.73% - 664 คน

2551

2556 2555 2554 2553 2552

1,237 คน 87.1%

บูรณะ เขียนแก้ว

พัฐรวี สินคณารักษ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ 1

แพทย์ รามาฯ

“ OnDemand ช่วยให้ผมมองโจทย์ในมุม ทีต่ า่ งออกไป จาก Part เชือ่ มโยง ท�ำให้ได้แนว คิดใหม่ๆทีเ่ ป็นประโยชน์ และได้รวู้ า่ แต่ละอย่าง เรียนสัมพันธ์กนั อย่างไร ผมขอบคุณพีๆ่ ทุกคน ทีท่ ำ� ให้ผมมีวนั นี้ พีๆ่ ถือว่าเป็นส่วนส�ำคัญใน ความส�ำเร็จของผมมากๆเลยครับ ผมอยาก จะฝากน้องทีก่ ำ� ลังเตรียมสอบเข้าแพทย์ ให้อา่ น หนังสืออยูเ่ สมอ และเริม่ อ่านตัง้ แต่แรกๆ เพราะ จะอ่านไม่ทนั ตอนใกล้สอบ แล้วก็อย่าเครียดกับ การอ่านหนังสือมากครับ ”

ที่ 1 จิรวัฒน์ อนันต์โรจน์วงศ์ แพทย์ จุฬาฯ

ที่ 1

แพทย์ ศิริราช

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ Supermap เป็นเหมือนการทบทวน ท�ำให้ชว่ ยลดเวลาในการอ่านหนังสือไปได้มาก และระบบ OnDemand ก็สามารถเลือกเรียน ได้ตามเวลาทีเ่ ราว่าง ช่วยให้มเี วลาย้อนกลับไป ทบทวน ผมอยากขอบคุณพีๆ่ OnDemand ที่ ช่วยดูแลน้อง เวลามีขอ้ สงสัยอะไร ก็สามารถ ถามพีๆ่ ได้ พีใ่ จดีมากครับ ส�ำหรับน้องทีก่ ำ� ลัง เตรียมสอบเข้าทันตะ ก็อยากให้นอ้ งๆตัง้ ใจ อ่านหนังสือ และแบ่งเวลาในการอ่านให้ดี พี่ เป็นก�ำลังใจให้นะครับ ”

ที่ 1

ทัจุนฬตฯ าฯ

พรณัฐ คงทอง

ที่ 1

ทันตฯ มศว.

บุญยานุช บุญน�ำมา www.ondemand.in.th

7


วิศวฯ เกษตร วิศวฯ

วิศวฯ เกษตร

“ พี่โหน่งท�ำให้หนูเข้าใจเรื่อง ไฟฟ้ามากขึ้น โจทย์ที่พี่ให้หนูฝึกมี ความหลากหลายและติวได้ตรงแนว ข้อสอบมากคะ ขอบคุณพี่ๆที่ท�ำให้ หนูมีวันนี้ หนูมีความสุขทุกครั้งที่หนู ได้เรียนออนดีมานด์ค่ะ ”

วิศวฯ ลาดกระบัง

วิศวฯ บางมด

www.alevel.in.th

ณัฐพงศ์ พิพัฒน์สมบัติ

กิตติพัฒน์ สิงห์ศรี

กวิสรา พฤษศิริสมบัติ

ซากุระ อูเอซึจิ

แทนไท เอียการนา

วริษฐา ผึ้งฉ�่ำ

อารยะ อาระยานันท์

สุชานาฏ แซ่เบ๊

ญาณัณธร ศรีหิรัญ

พรนภัส ธวัชเกียรติศักดิ์

ภัสพิชา โชคสุชาติ

ณัชนาภรณ์ ชุ่มชวย “OnDemand มีเทคนิคช่วยในการ ท�ำโจทย์ ไม่ใช่แต่ทอ่ งจ�ำเพียงอย่างเดียว เวลา ติวก็ตวิ ได้ตรงแนวข้อสอบมากค่ะ โดยเฉพาะ รอบ มี.ค. 56 ตรงมาก ประมาณ 70-80% เลยคะ ขอบคุณพีๆ่ มากนะคะ ทีม่ อบความ ภาคภูมใิ จให้กบั ตัวหนู พ่อแม่หนู หนูสญั ญา ว่าจะท�ำให้ดที สี่ ดุ และจะเป็นวิศวกรทีด่ ขี อง ประเทศไทยค่ะ ^^ ”

“ จุดเริ่มต้นที่ดีของการเข้ามหาวิทยาลัย คือ การมีพื้นฐานระดับมัธยมที่ดี ”

8

ชลวัฒน์ จันทรศรีวงศ์

วริทธิ์ จุฑาพฤฒิกร “ ผมชอบ เทคนิค Super Map มากครับ ท�ำให้เข้าใจที่มาของ สูตร และโจทย์ก็ตรงกับแนวข้อสอบ จริงมากครับ ผมอยากขอบคุณพี่ๆ พี่ คือผูม้ พี ระคุณของผม จากเด็กทีไ่ ม่เอา ไหน พี่ท�ำให้ผมอยู่ในลู่ทางที่สดใสอีก ครั้ง และท�ำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผม ”

ลาดกระบัง

วิศวฯ บางมด

พัชรพร อัจฉริยวิวิธ


ปี 56

น้องสอบตรงติดวิศวฯ

2,622คน

จาก 4,225 คน

ความส�ำเร็จของน้อง สอบตรง

ติดวิศวฯ จุฬาฯ 66.53% - 485 คน

64.61% - 471 คน

43.90% - 320 คน

31.96% - 233 คน

13.17% - 96 คน

25.79% - 188 คน

2556 2555 2554 2553 2552 2551

485 คน

จาก 729 คน

66.5% วิศวฯจุฬาฯ 715 คน

จาก 1,022 คน

70.0% วิศวฯลาดกระบัง

1,279

คน

จาก 2,189 คน

58.4% วิศวฯเกษตร 143 คน

จาก 285 คน

50.2% วิศวฯบางมด

วิศวฯ วิศวฯ จุฬาฯ

จุฬาฯ

ณพล เมฆาวุฒิกุล

ธนัท รัชกิจประการ

สรวิศ กรนานันท์

ศุขธัช เด่นกีรติ

กฤตเมธ เปรมนิยา “ เทคนิค A Point ของพีแ่ ท็ปช่วยให้ เข้าใจเนือ้ หาได้งา่ ยขึน้ ท�ำให้มนั่ ใจในการ ท�ำข้อสอบมาก ขอบคุณพีแ่ ท็ปมากที่ ท�ำให้ผมมีวนั นี้ เคล็ดลับในการเรียน ท�ำสรุปย่อแต่ละเนือ้ หา ไว้อา่ นทบทวน ก่อนสอบ

www.ondemand.in.th

9


สายศิลป์ ติด

ติด

บัญชี

บัญชี

น้อง ปภาพัชร อุดมกัลยารักษ์ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

ติด

ติด

อักษร

อักษร

น้อง สุภชา เจริญนิตย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

น้อง กุลภัสสร์ แก้วกุลศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

น้อง กานพลู บุรินทรรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

รัฐศาสตร์

น้อง นวนุช ปิยะชัยพฤกษ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

www.alevel.in.th

น้อง วีรวิทย์ กิจเจริญโรจน์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

บัญชี

น้อง คณวรรณ เตชะธีราวัฒน์ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

ติด

น้อง วริศรา งวดชัย คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

ติด

นิเทศ

นิเทศ

น้อง มณฑ์ลัชชา กวักเพฑูรย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

เศรษฐศาสตร์

น้อง กฤชวัชร รุ่งเรืองวิวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

รัฐศาสตร์

10

น้อง ชนัญญา โกมลโชคทวี คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

ติด

บัญชี

น้อง พรชัย ยัญญพงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

รัฐศาสตร์

น้อง ภราดร จิระอรุณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

น้อง กวินท์ สุวรรณบรรรณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ติด

บัญชี

น้อง ธัญวรัตน์ รักตระกูลธรรม คณะบัญชีฯ มธ.

ติด

จิตวิทยา

น้อง อัญชิษฐา พยุหนาวีชัย คณะจิตวิทยา จุฬาฯ


ปี 56

น้องติดคณะในฝัน

คะแนนสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ และ ที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions สมัย ม.ปลาย หนูได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหลายอย่าง โดยเฉพาะงาน พิธีกร และงานละครเวที ท�ำให้ค้นพบตัวเองว่ามีใจรักในด้านนี้ และท�ำออกมาได้ดี ฝากถึงน้องๆที่เตรียมตัวสอบ การตั้งใจเรียนอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้เรามีพื้นฐานที่ดี นอกจากนี้เรายังต้องแข่งกับตัว เอง และพยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น จึงจะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้ ฝากถึงพี่ๆ ขอบคุณพี่ๆ มากค่ะ ที่ช่วยทบทวนเนื้อหาให้ในเวลาจ�ำกัด โดยเฉพาะเนื้อหาที่เยอะ และยากส�ำหรับเด็กสายศิลป์อย่างหนู

ที่ 1ศฯ

นิเท

พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล

“ พยายามพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น จึงจะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้ ” คะแนนสูงสุดอันดับ 8 ของประเทศ และ ที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ 1

แรงบันดาลใจในการสอบ Admissions ญาติที่ท�ำงานในสายงานนี้เหมือนกัน และรุ่นพี่ที่โรงเรียนครับ ์

นิติศาสตร

ฝากถึงน้องๆที่เตรียมตัวสอบ อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนในโรงเรียนให้มาก และอ่านหนังสือเตรียม สอบเสมอ วางแผนในการอ่านหนังสือดีๆ ฝากถึงพี่ๆ พี่ๆ สอนสนุกครับ ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย

จารุเดช บุญญสิทธิ์

“ พื้นฐานที่ดีในการเตรียมตัวสอบ ช่วยในการวิเคราะห์ข้อสอบได้เป็นอย่างดี ”

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ กานพลู บุรินทรรัตน์ โรงเรียน สตรีวิทยา ขอบคุณพี่เต๋อมากๆ ค่ะ คอยย�้ำจุดพลาดให้เสมอ ในห้องเรียนหนูผดิ เยอะมากๆแต่พอท�ำไปเรือ่ ยๆ ใช้ เทคนิคทีพ่ เี่ ต๋อบอก ก็เริม่ ได้เต็มก่อนเข้าห้องหนูกอ็ า่ น เทคนิคของพีเ่ ต๋อท�ำให้ได้เต็มขอบคุณมากๆ ค่ะ

คณะบัญชี จุฬาฯ ชนัญญา โกมลโชคทวี โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ทุกเทคนิคค่ะ ทั้งแทนใจ ไอโม่ง ตัวแม่ตวั ลูก ทุกเทคนิคท�ำให้หนูทำ� GAT ได้ค่ะ รวมถึงแบบฝึกหัดในเล่มที่มีให้ ฝึกท�ำเยอะมากๆ 11 www.ondemand.in.th


ขอแสดงความยินดีกับ

น้องติดสอวน.

105 ฟิสิกส์ค่าย2 38 ฟิสิกส์ค่าย1

ติด สอวน. ค่าย1

คน จาก 158 คน คน จาก 57 คน

ตุลย์ เจรีรัตน์ “ ขอบคุณพีโ่ หน่งมากครับทีท่ ำ� ให้ ผมชอบวิชาฟิสกิ ส์ เทคนิค Super Map สรุปเนือ้ หาทีเ่ ป็นระบบเหลือไม่กหี่ น้า ทบทวนได้สะดวก ขอบคุณที่ท�ำให้ ติด สอวน. ครับ ”

พี่ยนิ ดีดว้ ยนะครับส�ำหรับความส�ำเร็จอีกขัน้ หนึง่ น่า ชืน่ ใจกับพวกเราที่สามารถผ่านด่านสู่รอบ 2 สอวน. ฟิสิกส์ (ศูนย์ กทม.) กันได้ถึง 38 คน จาก 57 คน และ ศูนย์จังหวัดอื่นๆ อีกพอสมควรเลย ยังไงพี่เองก็ขอ ย�้ำให้นอ้ งพีแ่ บ่งปันความรู้ทเี่ รามีให้แก่กนั และยึดถือ หลักในใจเสมอว่า ความรู้ที่เรามี เราจะเอามาสร้าง สรรค์สิ่งดีๆ เมื่อเราเติบโตต่อไป

12

www.alevel.in.th

ติด สอวน. ค่าย2

ชยพล   หล่อธราประเสริฐ “ พีๆ่ สอนวิธคี ดิ อย่างเป็นระบบ เวลาสอบ ผมเลยมีการคิดอย่างเป็น ระบบด้วยครับ ผมจะน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปช่วยพัฒนาเทคโนโลยี และผม ขอขอบคุณพี่โหน่งมากครับ ที่จัด กิจกรรมดีๆ แบบนี้ ”


ขอแสดงความยินดีกับ

น้องติดสอวน.

เลขค่าย1 เลขค่าย2 เลขค่าย3

91 45 13

คน จาก 195 คน คน จาก 102 คน คน จาก 32 คน

พี่ ข อแสดงความยิ น ดี กั บ น้ อ งๆทุ ก คนที่ ส อบ คณิตศาสตร์สอวน.ค่าย 3 ผ่านด้วยนะครับพี่ยินดี กับน้องจริงๆ ที่ฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ ใกล้จะถึงรอบ ที่น้องๆจะสามารถน�ำเหรียญมาเป็นของขวัญคน ไทยทั้ ง ประเทศและของขวั ญ ให้ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ พี่ อยากเห็นเด็กไทยไปโชว์ความสามารถให้คนทั่ว โลกยอมรับ ว่าเด็กไทยมีดี และเก่งทุกคนครับ

www.ondemand.in.th

13


ปี 56

น้องติดมหิดลฯ 71.67% - 172 คน

ติด มหิดลฯ

52.92% - 151 คน

47.92% - 115 คน

47.50% - 114 คน

36.67% - 88 คน

40.42% - 97 คน

2556 2555 2554 2553 2552 2551

172คน

ติด มหิดลฯ

แสงทิพย์ โชคอ�ำนวย

สิรภพ คุปติพงศ์กุล

“ พีม่ วี ธิ กี ารสอนทีแ่ ตกต่างจากทีอ่ นื่ อธิบาย เข้าใจง่าย และให้โอกาสได้คดิ เอง พร้อม บอกวิธคี ดิ ให้ ”

“ ผมชอบวิธีการจัดระบบความคิดและ เนือ้ หา การทีพ่ สี่ อนไปเขียนไป ท�ำให้เด็ก รูส้ กึ มีสว่ นร่วมในการเรียน และเห็นภาพ ขอให้พๆี่ สอนน้องๆ รุน่ ต่อไปให้เก่งๆ และ พัฒนาสังคมครับ ”

14

www.alevel.in.th

จาก 240 คน

71.7%

ติด มหิดลฯ

ชญานิศ ธนฤกษ์ชัย “ พี่ช่วยท�ำให้มีความรู้ทั้งขั้นพื้นฐานและ ขั้นสูงที่แน่นขึ้น สามารถประยุกต์ในการ ท�ำโจทย์ที่ยากๆได้มากขึ้น วิเคราะห์ และน�ำความรู้มาเขียนบรรยาย แสดงวิธี ท�ำได้ดีขึ้นค่ะ ”


ปี 56

539คน

น้องติดเตรียมอุดมฯ

*สายวิทย์

จาก 750 คน

71.87% - 539 คน

55.20% - 414 คน

ที่ 1

50.27% - 377 คน

44.80% - 336 คน

26.93% - 202 คน

32.40% - 243 คน

2556 2555 2554 2553 2552 2551

71.9%

อธิวัฒน์ ธูปทอง

เตรียมฯ

“ Super Map ของพีโ่ หน่ง ท�ำให้ผมเข้าใจ ฟิสกิ ส์ และท�ำโจทย์ได้ดยี งิ่ ขึน้ ขอบคุณพีโ่ หน่งและ พีว่ เิ วียนมากครับ ทีท่ ำ� ให้ผมสอบติดเตรียมฯ ” ที่ 2

ที่ 3

เตรียมฯ

เตรียมฯ

รุจิภาส ชาญวนิชย์กุลชัย ที่ 7

กวิน ติยวัฒนาโรจน์ ที่ 8

เตรียมฯ

เตรียมฯ

ภูมิ ชื่นชูเวส

รัญณิชา แสงศิริวุฒิ

ที่ 4

เตรียมฯ

กิตติ์รวี พิศาลวรวัฒน์ ที่ 9

เตรียมฯ

ธนนันท์ ประเสริฐทรัพย์

ที่ 5

เตรียมฯ

ที่ 6

เตรียมฯ

นพัสร วันค้า

สุฐิตา กัมมารพัฒน์ ที่ 10 เตรียมฯ

สิริภูมิ บุญน�ำมา

ที่ 11 เตรียมฯ

ปรินทร์ ตรับวงศ์วิทยา www.ondemand.in.th

15


กว่าจะเป็น... ตังตัง

พุฒิพงศ์ วรศรัณย์

• เหรียญทอง ฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจ�ำปี 2555 ณ ประเทศเอสโตเนีย • เหรียญทอง ฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2555 ณ ประเทศอินเดีย • ปัจจุบันได้รับทุนโอลิมปิกวิชาการ เพื่อไปศึกษาต่อประเทศอังกฤษ • ผมเริ่มชอบฟิสิกส์ตอน ม.3 ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเตรียมสอบมหิดลฯ ผมรู้สึกว่าฟิสิกส์ มันสวย เพราะได้เห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หลังจากนั้นก็เลยเริ่มท�ำโจทย์ ฟิสิกส์โอลิมปิกเก่าๆ ก็ท�ำได้บ้างไม่ได้บ้าง ก็เลยโทรหาพี่โหน่งสี่ห้าทุ่ม พี่โหน่งก็รับ ตลอดครับ ท�ำให้ผมจุดประกายชอบฟิสิกส์มากครับตอนนั้น

“ ท�ำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ท�ำ เพื่อให้เราสามารถไปถึงความฝัน ของเรา ”

ณ วันนี้ มีอะไรที่เราอยากจะท�ำ แล้วยังไม่ ได้ท�ำบ้าง ?

• สิง่ ทีอ่ ยาก “ท�ำ” แต่ยงั ไม่ได้ “ท�ำ” คือ ความฝันของผม ไม่วา่ จะเป็นการเป็นนักวิจยั หรือ การเป็นอาจารย์มาสอนเยาวชนรุน่ ใหม่ให้ประเทศพัฒนามากขึน้ กว่านี้ แต่สงิ่ ทีผ่ า่ นไปแล้ว คือ สิง่ ทีผ่ ม “อยากจะท�ำ” ทัง้ หมด เป็นสิง่ ทีผ่ ม “รัก” ทีจ่ ะท�ำครับ

อะไรคือแรงบันดาลใจที่ท�ำให้เราอยากเรียนฟิสิกส์ ?

• ผมรูส้ กึ ว่าฟิสกิ ส์มนั เป็นวิชาทีใ่ ช่สำ� หรับผม อีกอย่างหนึง่ คือพีผ่ มก็ได้เหรียญทองฟิสกิ ส์ ระดับนานาชาติเหมือนๆ กัน ก็เลยอยากเดินตามรอยพีช่ ายด้วยครับ

เกรท

สรณภพ เทวปฏิคม • เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย • ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เอกฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา

“ คนเก่ง คือ คนที่กล้าที่จะล้ม เรียนรู้ และลุกขึ้นมาสู้ต่อ ” 16

www.alevel.in.th

• พี่โหน่งท�ำให้ผมมุ่งมั่นและมีความพยายามจนสอบเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกได้ครับ Super Map พลิกวิธีการเรียนของผมไปเลยครับ คือพี่โหน่งได้แนะน�ำว่าการเรียน ฟิสิกส์ที่ดีต้องวางแผนจัดเนื้อหาให้เป็นระบบ จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเรียนฟิสิกส์ ท�ำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผมถือว่าพี่โหน่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ท�ำให้ผม ประสบความส�ำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับ


ระดับโลก

2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิก

แนท

ณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ • เหรียญทอง ฟิสกิ ส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจ�ำปี 2555 ณ ประเทศเอสโตเนีย • เหรียญทอง ฟิสกิ ส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจ�ำปี 2555 ณ ประเทศอินเดีย • เหรียญเงิน โลกและอวกาศโอลิมปิก ระดับโลก ประจ�ำปี 2553 ณ ประเทศอินโดนีเซีย • เหรียญทอง ดาราศาสตร์และฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจ�ำปี 2552 ณ ประเทศอิหร่าน • ปัจจุบนั ได้รบั พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง ประจ�ำปี 2555 เพือ่ ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

มีเทคนิคอะไรที่เรียนแล้วได้ผลบ้าง ? Be yourself, but be your best self. Dare to be different and follow your own star.

• ผมให้ความส�ำคัญกับเวลาเรานั่งเรียน เราต้องมีใจจดจ่อกับสิ่งที่เราเรียน แล้วก็ พยายามท�ำความเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามอาจารย์ทันทีเลยครับ

ถ้ามีความฝันที่จะกลับมารับใช้ประเทศ คิดว่าอยากจะท�ำอะไร?

• ผมจะน�ำความรู้ฟิสิกส์, ดาราศาสตร์, Earth science มาบูรณาการร่วมกัน และน�ำ มาแก้ปัญหาในประเทศ ผมว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ส�ำหรับประเทศของเรา

เราเคยผิดพลาดไหม แล้วท�ำใจอย่างไร ?

• ตอนผมไปแข่งดาราศาสตร์ระดับชาติครับ คือมีข้อหนึ่ง ซึ่งคะแนนเยอะมาก แล้วผมไปพลาดได้ศูนย์คะแนน ท�ำให้ไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนครับ ตอนนั้นเศร้า มากเลย คุณพ่อของผมบอกว่า ประสบการณ์ของการ “ชนะ” ยังส�ำคัญน้อยกว่า ประสบการณ์ “การผิดพลาด” แล้วก็ถ้าเมื่อใดที่เรา “ล้ม” เราสามารถล้มได้ แต่ต้อง “ลุก” ให้ไว และต้องยืนด้วยล�ำแข้งของตัวเองให้ได้ แล้วต้องรีบ “เดิน” ต่อไปข้างหน้า

“พี่ขอร่วมยินดีด้วยใจจริงกับน้องทุกคนนะครับ เบื้องหน้าเราอาจ เห็นความส�ำเร็จของพี่ๆเขา แต่เบื้องหลังนั้นต้องแลกมาด้วย ความยากล�ำบาก และความพยายามอย่างมาก สิ่งหนึ่งที่พี่ได้เห็น กับน้องในค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก คือ ที่นี่สอนให้น้องมีจิตใจท�ำเพื่อ สังคมครับ น่าภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ และอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วน หล่อหลอมน้องๆ ครับ”

www.ondemand.in.th

17


กว่าจะถึง... เหรียญ ทอง

เหรียญ ทอง

2013

2013

ภูรินท์ ศิริพานทอง

กิตติภัทร ภู่พงศ์

การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2013 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2013 ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

“เหรียญทองประเภทบุคคล”

เหรียญ ทอง

พชร วงศ์สุทธิโกศล “เหรียญทอง”

“เหรียญทองประเภทบุคคล”

เหรียญ ทอง

การแข่งขันฟิสกิ ส์ดาราศาสตร์และดาราศาสตร์โอลิมปิก ครัง้ ที่ 4 (4th IOAA) ปี 2553

ชวิน สีตวาริน “เหรียญทอง”

“ Super Map ของพีโ่ หน่งท�ำให้ผมจัดเรียงความคิดได้ ง่าย อ่านแค่ Super Map ของพีโ่ หน่งหน้าเดียว ก็เหมือนได้ อ่านหนังสือไปทัง้ บทแล้วครับ ”

เหรียญ เงิน

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

ณัชพล เด่นด�ำรงทรัพย์ “เหรียญเงิน”

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

พีโ่ หน่งท�ำให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเป็นตัวแทน ประเทศครัง้ นีค้ รับ พีโ่ หน่งสามารถอธิบายในส่วนทีเ่ ข้าใจยาก ให้กลายเป็นเรือ่ งง่าย ด้วย Super Map ต้องขอบคุณพีโ่ หน่งกับ ระบบดีๆ มากครับ

18

www.alevel.in.th

จิรายุ พักตร์ฉวี “เหรียญเงิน”

การแข่งขันฟิสกิ ส์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 11 (11th Pho) ปี2555

“ Super Map ของพีโ่ หน่ง ช่วยท�ำให้เราเห็นภาพรวมของ เรือ่ งทีเ่ รียน ผมขอขอบคุณพีโ่ หน่งมากครับ พีไ่ ด้เปิดโลกของ ฟิสกิ ส์ให้ผมได้รสู้ กึ สนใจและรักในวิชานี้ พีไ่ ด้เปลีย่ นชีวติ ของ ผม จากเด็กธรรมดาคนหนึง่ ได้เข้าสูส่ ายโอลิมปิก ”

“ ระบบออนดีมานด์ดมี ากครับ ส่วนตัวสุดๆ สามารถ เลือกเวลาได้ จองได้ ยกเลิกได้ สะดวกมากๆครับ ”

เหรียญ เงิน

“เหรียญทอง”

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ปี 2552

“ Super Map ของพีโ่ หน่งช่วยให้ผมเข้าใจมากขึน้ จาก ยากๆกลายเป็นง่ายไปเลยครับ หมดปัญหาเรือ่ งท่องจ�ำสูตร แถมช่วยในการท�ำข้อสอบ ม.ปลาย ได้เป็นอย่างดีดว้ ยครับ ”

เหรียญ ทอง

ธีรภัทร เมืองพูล

เหรียญ ทองแดง

ณัฐชัย ประชาพิพัฒ “เหรียญทองแดง”

การแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครัง้ ที่ 4 (4th IESO) ปี 2553

“ พีโ่ หน่งช่วยผมได้มากเลยครับ โดยเฉพาะ Super Map ของ พี่ ช่วยให้ผมสามารถจัดการแนวความคิดในการเรียนฟิสกิ ส์ได้อย่าง เป็นระบบ และยิง่ เรียนด้วยระบบออนดีมานด์ทผี่ มสามารถจัดเวลา เองได้แล้วก็ยงิ่ ท�ำให้ผมเรียนได้อย่างมัน่ ใจมากขึน้ ”


ระดับประเทศ

เหรียญ ทอง

เหรียญ ทอง

2013

2013

พสิษฐ์ จินดานุวัฒน์

กมลลักษณ์ วัฒนาพิทกั ษ์กลุ

“เหรียญทองประเภทบุคคล” “เหรียญทองประเภททีม” “เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล”

“เหรียญทองประเภทบุคคล” “เหรียญทองประเภททีม” “เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล”

การแข่งขันคณิตศาสตร์ PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

การแข่งขันคณิตศาสตร์ PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เหรียญ ทอง

เหรียญ ทอง

2013

มัตตัญญู ตัง้ เง็กกี๋

จิรายุส จินาพงศ

“2 เหรียญทอง รางวัลคะแนนปฏิบัติ” สูงสุด Best Exploration

“เหรียญทองประเภทบุคคล” “รางวัลชมเชยประเภททีม” “รางวัลชมเชยประเภทกลุ่มบุคคล”

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ IMSO 2012 ณ เมืองลักซ์เนา สาธารณรัฐอินเดีย

การแข่งขันคณิตศาสตร์ PMWC 2013 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

เหรียญ ทอง

เหรียญ ทอง

สุวิจักขณ์ มงคลากร

ชวินธร สิรพ ิ พ ิ ฒ ั น์วรคุณ

“เหรียญทองประเภทบุคคล” “เหรียญทองประเภททีม” “เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล”

“เหรียญทองประเภทบุคคลเดี่ยว” “เหรียญทองประเภททีม” “เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล”

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เหรียญ เงิน

จิรพัส ฉันชัยพัฒนา

เหรียญ เงิน

เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว เหรียญทองประเภททีม เหรียญทองประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

กฤตเมธ เล้งรักษา

ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ PMWC 2012 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชน

เหรียญ ทองแดง

เหรียญเงินประเภทบุคคลเดี่ยว เหรียญเงินประเภททีม เหรียญเงินประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WYMIC 2012 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

กิตติพศ ปรางค์ศรีเจริญ เหรียญทองแดงประเภทบุคคลเดี่ยว เหรียญทองแดงประเภททีม เหรียญทองแดงประเภทกลุ่มบุคคล ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ WYMIC 2012 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

www.ondemand.in.th

19


นพ.วีรวัช เอนกจ�ำนงค์พร (พี่วิเวียน)

• มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 4.00 • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา GPA 4.00 • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน • โล่คะแนนสูงสุด วิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา • ที่ 1 ประเทศ วิชาชีววิทยา ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย • ที่ 2 ประเทศ วิชาเคมี ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

• สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย คะแนน สูงสุดเป็นอันดับ 1 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เทคนิค

สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)

• ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น โดยบัณฑิตแนะแนว • ที่ 1 ประเทศ การสอบแข่งขัน โดยสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

20

www.alevel.in.th

เคน อรรถเวชกุล (พี่เคน)

• เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • อดีตผู้แทนในการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ทั้งในระดับ สอวน. และ สสวท.

• อดีตนักศึกษาวิจยั ห้องปฏิบตั กิ าร Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่ • อดีตนักเรียนทุนรัฐบาลญีป่ นุ่ Mongbusho • ได้รบั การเสนอชือ่ 1 ใน 4 ของประเทศไทย เข้ารับพระราชทานทุน มูลนิธอิ านันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ • มีประสบการณ์สอนวิชา เคมี ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมระยะเวลากว่า 6 ปี • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ฯลฯ


ผู้คิดค้น และพัฒนา OnDemand และเทคนิค

ALevel และเทคนิค

สุธี อัสววิมล (พีโ่ หน่ง) • มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป) • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

• อันดับที่ 1 ของประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 คะแนนเต็ม) • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท คะแนนสูงสุด วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วิทยากรรับเชิญในโครงการชั้นน�ำต่างๆ

• อาจารย์สอนวิชาฟิสกิ ส์และผูบ้ ริหารโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์

• ผู้ก่อตั้งโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand”

(ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

• วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map”

กับวิชาฟิสกิ ส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฎีพหุปญั ญา (Multiple Intelligences Theory) มาผนวกกับหลักการ Mind map ทีพ่ ฒั นาในประเทศอังกฤษ

www.ondemand.in.th

21


OnTour พี่วิเวียน On Tour

• โครงการ Brand’s Summer Camp ชีวะ PAT2 จ.ขอนแก่น • โครงการ Brand’s Summer Camp ชีวะ PAT2 จ.เชียงใหม่ • โครงการ OSOTSPA ติว ชีวะ PAT2 จ.กรุงเทพฯ • โครงการ ETV ติวเข็มชีววิทยา • รายการทรูปลูกปัญญา • โรงเรียนชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ

พี่เต๋อ On Tour • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ( Student Channel ) • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 53-55 • โครงการ Brand’s Summer Camp Online • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการทบทวนความรู ้ สู ่ รั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ปี ที่ 4 กั บ บริษัท โกลว์ จ�ำกัด • โครงการเพื่อนชุมชนติวเตอร์ จ.ระยอง • โครงการ GAT simulation test ปี 2012 • โครงการสานฝันเด็กชลฯ สู่รั้วมหาวิทยาลัย 2555 • โครงการ เตรียมสมอง พร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation ปี 54-55 • โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน จ.ร้อยเอ็ด • โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง OSOTSPA Road to University 2012 สานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย

22

www.alevel.in.th


พี่โหน่ง พี่แท็ป พี่วิเวียน พี่เต๋อ พบน้องๆ กว่า

150,000 คน ทั่วประเทศ

พี่โหน่ง On Tour • โครงการ Brand’s Summer Camp ปี 55 • โครงการเตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation • โครงการติวเข้ม PAT3 ความถนัดวิศวกรรม • โครงการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ( Student Channel ) • โครงการทบทวนความรู้ สูม่ หาวิทยาลัยกับมาม่า ครัง้ ที่ 13 • โครงการทบทวนความรูอ้ อนไลน์กบั มาม่า • โครงการ B-ing B-Engineering เสริมสมอง สร้างความรูส้ รู่ วั้ วิศวะ • โครงการทบทวนความรู้ สูร่ วั้ มหาวิทยาลัย ปีที่ 4 กับ บริษทั โกลว์ จ�ำกัด • โครงการเตรียมพร้อมก่อนสอบ Admissions “Genius Camp” กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการพระมหากษัตริยน์ กั การศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ • โครงการ ปตท. เพือ่ นชุมชน จ.ระยอง • โครงการ โตโยต้า เสริมปัญญาพัฒนาศักยภาพ ที่ จ.ฉะเชิงเทรา • โครงการ Get Ready Admission I ที่ ม.สยาม • โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน จ.ร้อยเอ็ด • โครงการ หนึง่ ใจติวให้นอ้ ง OSOTSPA Road to University 2012 สานฝันเยาวชนไทย สูร่ ว้ั มหาวิทยาลัย

พี่แท็ป On Tour • โครงการ BRAND’S SUMMER Camp 2012 และ 2013 • โครงการ เตรียมสมองพร้อมสอบ PEPTEiN Genius Generation 2011 และ 2012 • โครงการหนึง่ ใจติวให้นอ้ ง OSOTSPA Road to University 2012 • รายการสอนศาสตร์ ช่องทรูปลูกปัญญา • โครงการ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา ( ETV ) • โครงการ B-ing B-Engineering • โครงการเพือ่ นชุมชนติวเตอร์ ( ปตท. ) • วิทยากรพิเศษ MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) • อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ • ทีป่ รึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม • วิทยากรรับเชิญโรงเรียนต่างๆ มากกว่า 30 โรงเรียน

www.ondemand.in.th

23


ของเทคนิคการเรียน

หากต้องการเรียนฟิสกิ ส์ให้เข้าใจถ่องแท้ เราจะต้องใช้สมอง ทัง้ สองซีกไปพร้อมกัน คือด้านตรรกะและด้านจินตนาการ ดังนัน้ การเรียนฟิสกิ ส์ให้เห็นภาพ และเป็นระบบ จึงเป็น หัวใจของการสร้าง Super Map ให้เกิดขึน้ ในใจของน้อง ๆ พีไ่ ด้นำ� เอา Theory of Multiple Intelligence และ Mind Map มาปรับให้กลายเป็น “Super Map” ใช้กบั การสอนวิชาฟิสกิ ส์เพือ่ ให้นอ้ งๆเข้าใจฟิสกิ ส์อย่างแท้จริง “ไม่ใช่การท่องจ�ำสูตร”

ประเทศทีส่ อนเลขดีๆ คือประเทศ อเมริกา อังกฤษ ญีป่ นุ่ เกาหลี สิงคโปร์ พีจ่ งึ วิจยั การเรียนการสอนในแต่ละประเทศ และพีไ่ ด้นำ� ผลการวิจยั มาสร้าง เทคนิคการเรียนเลขทีเ่ หมาะกับเด็กไทยจนออกมาเป็นเทคนิค APoint พีไ่ ด้รวบรวมหัวใจ ส�ำคัญทัง้ หมดของเลข เชือ่ มโยงเป็นภาพเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบใช้สอบได้จริง ในทุกสนามสอบ พีม่ นั่ ใจว่าเทคนิค A Point นีจ้ ะช่วยน้องให้ไม่ตอ้ งใช้สตู รลัด ทีส่ ำ� คัญพีจ่ ะพัฒนารูปแบบ A Point ต่อไปเพือ่ ให้นอ้ งได้มเี ทคนิคการเรียนทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกครับ

เทคนิคส�ำคัญในการเรียนชีวะ คือ การจัดการข้อมูลจ�ำนวนมาก ให้เป็นระบบเพือ่ ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจ จดจ�ำ และน�ำไปใช้ เทคนิค BioMAP ช่วยให้นอ้ งๆ สามารถเข้าใจ และจดจ�ำเนือ้ หาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ท�ำให้เกิดความรอบคอบ ในการวิเคราะห์เนือ้ หา ทัง้ เพือ่ ในการใช้สอบแข่งขัน และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน

24

www.alevel.in.th


ของโรงเรียนกวดวิชา ความตั้งใจของพี่ที่พัฒนาระบบออนดีมานด์และเอเลเวลขึ้นมาก็เพื่อช่วยให้น้องๆ ประสบความส�ำเร็จกับการเรียน โดยพีไ่ ด้วเิ คราะห์จากปัญหาการเรียนพิเศษของน้องๆ และสร้าง เป็นระบบออนดีมานด์และเอเลเวลขึน้ มา ระบบออนดีมานด์และเอเลเวล ส�ำหรับพีแ่ ล้วจึงเกิดจากความต้องการของน้องๆ และพี่ จะรับฟังค�ำแนะน�ำของพวกเราต่อไป เพือ่ ท�ำให้ระบบการเรียนนี้ “สมบูรณ์แบบทีส่ ดุ ” ครับ น้องแต่ละคนมีพนื้ ฐานทีแ่ ตกต่างกัน หากระหว่างเรียน น้องได้ CLEAR จุดทีไ่ ม่เข้าใจ หรือจุดทีส่ งสัย จะท�ำให้นอ้ งเรียนรูเ้ นือ้ หาได้อย่างต่อเนือ่ ง ระบบ CLEAR ทีพ่ สี่ ร้างขึน้ มา ท�ำให้ น้องสามารถสอบถามได้ตลอดทีต่ วั เองติดขัด ซึง่ ตรงนีจ้ ะท�ำให้นอ้ งคลิกในการเรียนของตัวเอง และช่วยให้นอ้ งฝ่าด่านทีส่ ำ� คัญได้อย่างราบรืน่ CLEAR จึงมีทมี่ าแบบนี้ หัวใจของ CLEAR มีขอ้ เดียวคือ พีข่ อร้องน้องว่า “ถ้าติด ต้องถาม” เพราะมันประกัน ว่าน้องจะประสบความส�ำเร็จในการเรียนของน้องอย่างแน่นอน โจทย์ทกุ ข้อ ได้ถกู น�ำมาเฉลยอย่างละเอียด เพือ่ ให้นอ้ งได้ “ฝึก” ท�ำโจทย์ฟสิ กิ ส์จาก “ทีบ่ า้ น“ โดยไม่ตดิ ขัด เพราะสามารถเข้ามาดูเฉลยละเอียดได้ทนั ที ตลอด 24 ชัว่ โมง เนือ่ งจากฟิสกิ ส์ เป็นวิชาทีส่ ามารถเรียนให้เข้าใจได้ แต่ไม่สามารถเรียนให้เก่งได้ใน ทันทีทเี่ รียนจบ น้องจะเก่งฟิสกิ ส์ได้ ต้องเก่งจากการ “ฝึก“ นีจ่ งึ เป็นทีม่ าของ Online Solution ซึง่ เป็นทีส่ ดุ ของ “ระบบการดูแลน้อง”

ระบบ

คอมฯแห่งแรก ของประเทศไทย

ระบบ

ระบบ

www.ondemand.in.th

25


11 ตัวช่วย ทุกคอร์สเรียนของ OnDemand และ ALevel ได้ถกู ค้นคว้าและวิจยั การเรียนการสอนโดย อาจารย์และทีมวิชาการคุณภาพพร้อมด้วย โจทย์และข้อสอบทีค่ รอบคลุมทุกสนามสอบ ทัว่ ประเทศ!!

ด้วยระบบใหม่ล่าสุดเรียนได้ มาตรฐาน OnDemand และ ALevel มั่นใจในคุณภาพ ไฟล์เรียน คมชัดทุกคอร์สทุกไฟล์ ที่เรียน

เลือกเรียนบทไหน ก่อน/หลังได้ ตามต้องการ หมดปัญหาสมัคร แล้วเรียนไม่ตรงกับที่โรงเรียน จะสอบเรื่องไหน ทวนเรื่องนั้น ได้ทันที!

เลือกวันเรียน-เวลาได้ตรงกับใจ เรียนบ่อยได้ให้ทันสอบจะเรียน กี่ครั้ง ครั้งละกี่ชั่วโมงก็ได้ (เรียนได้ขั้นต�่ำสุด 30 นาที) เรียนมาก เรียนน้อย ก็สบายใจ

เรียนแบบไร้รอยต่อ วางแผนการเรียนล่วงหน้า ได้ทั้งปีหมดปัญหาเรื่อง ตารางเรียนชนกัน

26

จะจอง ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง วัน-เวลาเรียนได้เอง ไม่จ�ำกัด จ�ำนวนครั้งและตลอด 24 ชม.

ยืนยัน จากน้องที่เรียนกับ

www.alevel.in.th

ระบบ OnDemand และ Alevel


ของระบบคอมพิวเตอร์ แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมไฟล์เรียนแบบ Smart View จะท�ำให้น้อง เห็นภาพจริง เสียงจริง เข้าใจง่ายกว่าเดิม

เพราะ OnDemand และ ALevel เพิม่ ชัว่ โมงเรียนให้อกี 30% ทุก คอร์ส ใกล้สอบ ทบทวนได้ และ เพิม่ ความมัน่ ใจในทุกๆ ครัง้ ที่ สอบด้วยเทคนิค Super Map, Bio Map และ A Point

สมัครปุ๊บ เรียนได้ปั๊บ สมัครเรียนง่าย ช�ำระผ่าน Counter Service มากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

อยากเรียนที่ไหนก็ได้ เรียนดังใจสมัครครั้งเดียวเรียนได้ ทุกสาขา วันธรรมดาเรียนใกล้บา้ น วันหยุดมาเรียนสยาม

จัดการหน้าจอเองได้ หยุด เพื่อฝึกโจทย์ ย้อน เมื่อไม่เข้าใจ เร่ง เมื่อใกล้สอบ

250,000 คน

มากกว่า

www.ondemand.in.th

27


แผนการเรียนล‹วงหนŒา เรียนตาม

แบบ A

ก‹อนเริ่มเรียน ฟสิกส ควรเรียนเลข

8101, 8104 และ8108 มาก‹อน

ม.1 Summer Pack ชีวะ

วิทย คณิตฯ

(2101, 2104-2106)

เทอม 1

ปดเทอม

เทอม 2

Pack ชีวะ

Pack ฟสิกส

Pack ฟสิกส

(2102-2103, 2107)

(1101-1103)

พหุนามและ จํานวนและตัวเลข, พืน้ ฐานเรขาคณิต, การแยกตัวประกอบ, ระบบสมการ เลขยกกําลัง พืน้ ที่ พืน้ ทีผ่ วิ (8101 - 8102) อสมการ และกราฟ และปริมาตร (8103 - 8104)

(8105-8106)

(1104 - 1105, 1109)

Summer Pack เคมี

(3101, 3104, 3106)

P

(310

จํานวนจริง, พีทาโกรัสและอัตราส‹วนตรีโกณมิติ

(8107 - 8108)

เสŒนขนานและวงกลม,พาราโบลา

ความ

(8109 - 8110)

จบเนือ้ หา ม.ตŒน ภายใน ม.2 เทอม 1

เรียนตาม

ชีวะ เลข เลข เลข เลข ฟสิกส ฟสิกส เคมี เคมี เคมี

28

แบบ B 2105 8101 8102 8103 8104 1101 1102 3101 3104 3106

www.alevel.in.th

คําแนะนําการเรียนในการเรียนวิทย ม.ตŒน 3 วิชา

ตามปกติทางกระทรวงศึกษาฯจะกําหนดหลักสูตรกลางมาใหŒซึ่งถŒา เรียนตามกระทรวงศึกษาฯ ใหŒเรียนตามแบบ B คือ

หน‹วยของสิ่งมีชีวิตและการดํารงชีวิตของพืช จํานวนและตัวเลข เลขยกกําลัง พื้นฐานเรขาคณิต ระบบสมการ อสมการและกราฟ กลศาสตร 1 ม.ตŒน กลศาสตร 2 ม.ตŒน พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงของสารและนํ้าเพื่อชีวิต

ม.1

ชีวะ ชีวะ ชีวะ เลข เลข เลข เลข ฟสิกส ฟสิกส เคมี เคมี เคมี

2101 2102 2104 8105 8106 8107 8108 1103 1104 3102 3103 3105

อาหาร (โภ กลไกพื้นฐ ความหลา พหุนามแล พื้นที่ผิวแล จํานวนจร ทฤษฎีบทพ สมบัติสาร กลุ‹มคลื่น ความเขŒมข สารละลาย อะตอม ตา


ความสําเร็จเริ่มตŒนที่การวางแผน ยุทธศาสตรคือเรียนล‹วงหนŒา

เตรียมก‹อน พรŒอมกว‹า ม.2 เทอม 1

Pack เคมี

02 - 3103, 3105)

ปดเทอม

ม.3

เทอม 2

Summer

เทอม 1

Pack ฟสิกส สอวน. (1108) วิทยเขŒมขŒน Pack วิทยเขŒมเขŒามหิดลฯ (1107, 2113, 3107) เขŒาเตรียมอุดมฯ (1106, 2112, 3108) คณิตฯ สอวน. (8401)

สถิติ, มน‹าจะเปšน

(8111 - 8112)

คณิตศาสตร คณิตศาสตรเขŒามหิดลฯ เขŒาเตรียมอุดมฯ ทบทวนฝƒกฝน (8113) (8114) ลงสนามสอบ

เตรียมตัวสอบเขŒา ม.4 หมายเหตุ

ขŒนและปริมาณสารสัมพันธ ยกรด-เบส ารางธาตุ และพันธะเคมี

เทอม 2

ทบทวนฝƒกฝน ลงสนามสอบ สอบเขŒาม.4 มหิดลฯ, เตรียมอุดมฯ

สอบเขŒามหิดลฯ รอบแรก สอบประมาณ ธ.ค. จึงควรเรียน ม.ตŒนใหŒจบภายใน ม.2 เทอม 1 สอบเขŒาเตรียมอุดมฯ สอบประมาณ ก.พ.- มี.ค จึงควรเริ่มเรียนตั้งแต‹ ม.2 ปดเทอม Summer หรือ ม.3 เทอม 1 สอบเขŒา สอวน. สอบประมาณปลายเดือน ส.ค. - ตŒนเดือน ก.ย. จึงควรเรียน ม.ตŒน ใหŒจบก‹อนขึ้น ม.3

ม.2

ภชนาการและสารชีวโมเลกุล) ฐานของมนุษย I ากหลายทางชีวภาพและระบบต‹างๆในร‹างกายสัตว ละการแยกตัวประกอบ ละปริมาตร ริง พีทาโกรัสและอัตราส‹วนตรีโกณมิติ ร

สอบ สอวน.

ปดเทอม

ชีวะ ชีวะ ชีวะ เลข เลข เลข เลข ฟสิกส ฟสิกส

2103 2106 2107 8109 8110 8111 8112 1105 1109

ม.3

ระบบสืบพันธุและพันธุศาสตร ระบบนิเวศและสิ่งแวดลŒอม กลไกพื้นฐานของมนุษย II (ระบบประสาทและพฤติกรรม) ทฤษฎีบทเสŒนขนานและวงกลม พาราโบลา สถิติ ความน‹าจะเปšน กลุ‹มไฟฟ‡าและอิเล็กทรอนิกส กลุ‹มดาราศาสตรและธรณีวิทยา

หมายเหตุ การเรียนในแบบ B เปšนวิธีเรียนเพื่อใหŒทันพอดีกับที่โรงเรียน

แต‹อาจจะไม‹ต‹อเนื่องในดŒานวิชาการ เพราะวิชาจะกระโดดไปมา 29 www.ondemand.in.th


P(x) (ab)c=a(bc)

Math เลข ม.ต้น

ม.1-ม.3 แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น(a,b)={x|a<x<b} PACK รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

pvq

ชั่วโมง+30%

ราคา

8101 จ�ำนวนและตัวเลข 18 : 00 23 : 30 1,600. สมบัติของจ�ำนวนนับ / ระบบจ�ำนวนเต็ม / ทศนิยมและเศษส่วน / การประมาณค่า / อัตราส่วน ร้อยละ / การประยุกต์เกี่ยวกับจ�ำนวนนับ / การประยุกต์เกี่ยวกับจ�ำนวนเต็ม / การประยุกต์เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วน / จ�ำนวนและ ตัวเลข / การประยุกต์เกี่ยวกับร้อยละ / การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วน ร้อยละ 8102 เลขยกก�ำลัง 12 : 00 16 : 00 1,100. เลขยกก�ำลัง / การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกก�ำลัง / สมบัติเลขยกก�ำลัง

8186 Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8101-8102)

รหัส

คอร์ส

30 : 00

39 : 00

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

ราคาเต็ม 2,700.-

2,400.ราคา

8103 พื้นฐานทางเรขาคณิต 14 : 30 19 : 00 1,400. พื้นฐานทางเรขาคณิต / ความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต 2 และ 3 มิติ / การแปลงทางเรขาคณิต / ความเท่ากัน ทุกประการ / ความคล้าย / การสร้างเรขาคณิต / การประยุกต์เกี่ยวกับเรขาคณิต / การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต 8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ 23 : 30 31 : 00 2,100. สมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / คู่อันดับและกราฟ / กราฟ / ระบบสมการเชิงเส้น / อสมการ / การแปรผัน ราคาเต็ม 3,500.-

8187 Pack 2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8103-8104)

รหัส

คอร์ส

38 : 00

49 : 30

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

2,700.ราคา

8105

พหุนามและการแยกตัวประกอบ 25 : 30 33 : 30 2,200. พหุนาม / พหุนามและเศษส่วนพหุนาม / แยกตัวประกอบดีกรี 2 / สมการก�ำลังสองตัวแปรเดียว / การแยกตัวประกอบพหุนาม / สมการก�ำลังสอง / ระบบสมการ / เศษส่วนพหุนาม 8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร 27 : 00 35 : 30 2,400. การวัด / พื้นที่ผิวและปริมาตร ราคาเต็ม 4,600.-

8188 Pack 3 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8105-8106) 30

www.alevel.in.th

52 : 30

68 : 30

3,900.-


รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

8107 จ�ำนวนจริง 12 : 00 ทฤษฎีเบื้องต้นของจ�ำนวนจริง / กรณฑ์ที่สอง 8108 ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ 20 : 00

ชั่วโมง+30%

ราคา

16 : 00

1,100.-

26 : 00

1,900.ราคาเต็ม 3,000.-

8189 Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8107-8108)

รหัส

32 : 00

ชั่วโมงจริง

คอร์ส

42 : 00 ชั่วโมง+30%

ราคา 1,500.1,500.-

8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม 8110 พาราโบลา

15 : 00 15 : 00

19 : 30 19 : 30

8190 Pack 5 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8109-8110)

30 : 00

39 : 00

รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

2,800.-

ราคาเต็ม 3,000.-

2,800.-

ชั่วโมง+30%

ราคา

8111 สถิติ 15 : 00 แผนภูมิรูปวงกลม / สถิติ 8112 ความน่าจะเป็น 14 : 00 ความน่าจะเป็น / ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

19 : 30

1,500.-

18 : 30

1,400.-

8191 Pack 6 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8111-8112) 29 : 00

38 : 00

ราคาเต็ม 2,900.-

2,800.-

แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส

8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112

คอร์ส

จ�ำนวนและตัวเลข เลขยกก�ำลัง พื้นฐานทางเรขาคณิต ระบบสมการ อสมการ และกราฟ พหุนามและการแยกตัวประกอบ พื้นที่ผิวและปริมาตร จ�ำนวนจริง ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม พาราโบลา สถิติ ความน่าจะเป็น

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

18 : 00 23 : 30 12 : 00 16 : 00 14 : 30 19 : 00 23 : 30 31 : 00 25 : 30 33 : 30 27 : 00 35 : 30 12 : 00 16 : 00 20 : 00 26 : 00 15 : 00 19 : 30 15 : 00 19 : 30 15 : 00 19 : 30 14 : 00 18 : 30

ราคา

1,600.1,100.1,400.2,100.2,200.2.400.1,100.1,900.1,500.1,500.1,500.1,400.-

www.ondemand.in.th

31


Physics ฟิสิกส์ ม.ต้น

ม.1-ม.3 ค�ำแนะน�ำ : ก่อนเริ่มเรียนฟิสิกส์ ควรเรียนคณิตฯ 8101, 8104 และ8108

แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

ราคา

1101 1102 1103 1104 1105 1109

กลุ่มกลศาสตร์ 1 ม.ต้น 15 : 00 (การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์) กลุ่มกลศาสตร์ 2 ม.ต้น 08 : 30 1, (งานพลัังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) กลุ่มสมบัติสาร 07 : 30 (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล) กลุ่มคลื่น 15 : 00 (คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14 : 30 กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 06 : 30 1,

19 : 30

1,500.-

11 : 30

900.-

10 : 00

700.-

19 : 30

1,400.-

19 : 00 08 : 30

1,400.700.-

1181 (1101-1105)

Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 61 : 00 79 : 30 ราคาเต็ม 5,900.5,000.ไม่รวมกลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

1182 Pack ฟิสิกส์ ออนดีมานด์ ม.ต้น 67 : 30 88 : 00 ราคาเต็ม 6,600.5,400.(1101-1105,1109) รวมกลุม่ ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา

32

www.alevel.in.th


เทคนิ ค จ�ำง่าย - ใช้ ได้จริง ✓

เนือ้ หาแน่น

สอนปูพื้นฐานและเน้นความเข้าใจด้วยเทคนิค SUPER MAP พร้อม ทั้งคัดสรรแนวข้อสอบที่น้องจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อฝึกความช�ำนาญ และพร้อมใช้ในทุกสนามสอบ

ชัวร์ ทีส่ ดุ • •

รับประกันค�ำตอบภายใน 24 ชม. ดูเฉลยละเอียดภายใน 24 ชม.

แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส 1101 1102 1103 1104 1105 1109

คอร์ส

ชั่วโมง

จริง

กลุ่มกลศาสตร์ 1 ม.ต้น 15 : 00 (การเคลื่อนที่แนวตรง, นิวตัน, สมดุล+โมเมนต์) กลุ่มกลศาสตร์ 2 ม.ต้น 08 : 30 (งานพลัังงาน, เครื่องกล, โมเมนตัม, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ) กลุ่มสมบัติสาร 07 : 30 (ความร้อน, ก๊าซ, ของเหลว, ของไหล) กลุ่มคลื่น 15 : 00 (คลื่น เสียง แสง, กระจกและเลนส์, คลื่นแม่เหล็ก) กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 14 : 30 กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา 06 : 30

ชั่วโมง

+30%

ราคา

19 : 30

1,500.-

11 : 30

900.-

10 : 00

700.-

19 : 30

1,400.-

19 : 00 08 : 30

1,400.700.-

www.ondemand.in.th

33


Biology ชีววิทยา ม.ต้น

ม.1-ม.3

แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK รหัส 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

อาหาร กลไกพื้นฐานของมนุษย์ I ระบบสืบพันธุ์ และพันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่างๆในร่างกายสัตว์ หน่วยของสิ่งมีชีวิต และการด�ำรงชีวิตของพืช ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม กลไกพื้นฐานของมนุษย์ II

ชั่วโมง+30%

ราคา

10 : 30 15 : 30 14 : 30

14 : 00 20 : 30 19 : 00

700.1,200.1,000.-

08 : 30 14 : 00 07 : 00 07 : 30

11 : 30 18 : 30 09 : 30 10 : 00

600.1,000.500.600.-

2181 Pack ชีวะ ออนดีมานด์ ม.ต้น 77 : 30 101 : 00 ราคาเต็ม 5,600.(2101 - 2107) 4,200.-

34

www.alevel.in.th


ชีวะ เพื่อทุกก้าวของชีวิต “BIO for Life” สุดยอด

เนื้อหาเข้มข้น ละเอียดครอบคลุม และเข้าใจได้ง่าย ด้วย ประสบการณ์สอนชีววิทยากว่า 10 ปี

รากฐานแห่งความส�ำเร็จ

เติมความมั่นใจด้วย ข้อสอบจากทุกสนามพร้อมอัพเดททันสมัยกว่า 1,000 ข้อพร้อมเฉลยละเอียดด้วย Online Solution และพร้อมตอบ ค�ำถามทุกข้อสงสัยด้วย

ผลสัมฤทธิ์

ด้วยต�ำราสี กระตุ้นความจ�ำและเข้าใจ พร้อมสื่อ Multimedia ให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมปรับใช้ทั้งในสนามสอบและชีวิตจริง

แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

อาหาร 10 : 30 กลไกพื้นฐานของมนุษย์ I 15 : 30 ระบบสืบพันธุ์ และพันธุศาสตร์ 14 : 30 ความหลากหลายทางชีวภาพฯ และระบบต่างๆ ในร่างกายสัตว์ 08 : 30 หน่วยของสิ่งมีชีวิตฯ และการด�ำรงชีวิตของพืช 14 : 00 ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 07 : 00 กลไกพื้นฐานของมนุษย์ II 07 : 30

ชั่วโมง+30%

ราคา

14 : 00 20 : 30 19 : 00

700.1,200.1,000.-

11 : 30 18 : 30 09 : 30 10 : 00

600.1,000.500.600.-

www.ondemand.in.th

35


Chemistry เคมี ม.ต้น ม.1-ม.3

ส�ำหรับน้องที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่ อย่างครบถ้วน ควรเรียนจากง่ายไปยาก กลุ่มดังนี้ 3101 -> 3104 -> 3106 -> 3102 -> 3103 -> 3105

แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK รหัส 3101 3102 3103 3104 3105 3106

คอร์ส พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด - เบส การแยกสาร อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ชั่วโมงจริง

12 : 00 12 : 00 10 : 30 09 : 00 16 : 30 10 : 30

ชั่วโมง+30%

ราคา

16 : 00 16 : 00 14 : 00 12 : 00 21 : 30 14 : 00

1,000.1,000.900.800.1,500.900.-

3181 Pack เคมี ออนดีมานด์ ม.ต้น 70 : 30 92 : 00 ราคาเต็ม 6,100.(3101 - 3106) 5,200.-

36

www.alevel.in.th


K-TIP เห็นภาพที่สุด

ครั้งแรกที่การเรียนเคมีจะง่ายเหมือนปอกกล้วย ด้วยการใช้รูปภาพการ์ตูน และค�ำอธิบายที่ง่าย จนเห็นภาพ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ครอบคลุมที่สุด ไม่เพียงแต่จะมีเนือ้ หาเคมี ม.ต้น ทีค่ รบและละเอียด ใน หลักสูตรนีจ้ ะเป็นครัง้ แรก ทีจ่ ะดึงเอาเนือ้ หา ม.ปลาย มาให้ น้องๆ ได้เรียนอย่างจริงจัง จนถึง ม.5 เทอม 1 เพือ่ เสริมสร้าง ความเข้าใจเชิงลึกและความได้เปรียบอย่างยิ่งในข้อสอบ แข่งขันในระดับโอลิมปิก

ฝึกโจทย์มากที่สุด รวบรวมข้อสอบแข่งขันระดับ ม.ต้น ทุกสนาม ตัง้ แต่ขอ้ สอบ เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อสอบ สพฐ. ข้อสอบ IJSO ไปจนถึงข้อสอบ Olympic สอวน. มาให้น้องได้ฝึก และเฉลยละเอียดในห้องเรียนทุกข้อ

แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส 3101 3102 3103 3104 3105 3106

คอร์ส พื้นฐานเคมีและสารรอบตัว ความเข้มข้นและปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลายกรด-เบส การแยกสาร อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารและน�้ำเพื่อชีวิต

ชั่วโมงจริง

12 : 00 12 : 00 10 : 30 09 : 00 16 : 30 10 : 30

ชั่วโมง+30%

16 : 00 16 : 00 14 : 00 12 : 00 21 : 30 14 : 00

ราคา 1,000.- 1,000.- 900.- 800.- 1,500.- 900.-

www.ondemand.in.th

37


เนื้อหาเดียวกับคอร์สสด

ติวเข้มข้น เข้ามหิดลฯ

รหัส

คอร์ส

1107 2113 3107 9502 8113

ติวเข้มฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้ามหิดลฯ ติวเข้มเคมีเข้ามหิดลฯ Pack วิทย์เข้มเข้ามหิดลฯ คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ*

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

35 : 30 38 : 30 23 : 00 97 : 30 49 : 00

ราคา

46 : 30 3,000.50 : 30 3,500.30 : 00 2,500.127 : 00 ราคาเต็ม 9,000.- 6,600.74 : 30 4,000.-

*พิเศษ Simulation Test โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะน้องคอร์สคณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ

สอบมหิดลฯ ใช้วิชาวิทย์และคณิตฯ 100% เต็ม

ครบทุกเนื้อหาที่ใช้สอบ

ติวเข้มข้น

เพื่อสอบ สอวน. รหัส

คอร์ส

1108 8401

38

ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก คณิตศาสตร์ สอวน.

www.alevel.in.th

ชั่วโมงจริง

33 : 00 39 : 00

ชั่วโมง+30%

43 : 00 51 : 30

ราคา

3,500.3,500.-


ลงระบบหลังสอนเสร็จภายใน 15 วัน

ติวเข้มข้น

เข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส 1106 2112 3108 9501 8114

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯ ติวเข้มเคมีเข้าเตรียมอุดมฯ Pack วิทย์เข้มเข้าเตรียมอุดมฯ คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ*

ชั่วโมง+30%

ราคา

36 : 00 47 : 00 3,000.28 : 30 37 : 30 3,000.21 : 30 28 : 00 2,500.87 : 00 113 : 00 ราคาเต็ม 8,500.- 6,400.49 : 00 74 : 30 4,000.*พิเศษ Simulation Test โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะน้องคอร์สคณิตศาสตร์เตรียมอุดมฯ

K-TIP

สอบเตรียมอุดมฯ

ใช้วิชาวิทย์และคณิตฯ รวม 200 คะแนน (เฉพาะคะแนนเต็ม 400)

www.ondemand.in.th

39


เสŒนทางสู‹ความสําเร็จ นŒอง ม.ปลาย ม.4 ฟสิกส

Summer

เทอม 1

กลศาสตร 1

กลศาสตร 2

(0201-0203)

(0204-0206)

ปดเทอม

เทอม 2 กลศาสตร 3

(0207-0210)

ไฟฟ‡าและไฟฟ‡า กระแสสลับ สมบัติสาร (0216-219)

(

(0214-0215)

ธุศาสตร กลไกในร‹างกายมนุษย 2 และวิพัวนัฒ นาการ

ความ หล ชีวภ ระบ

เอกซโพเนนเชียล ลําดับ ภาคตัดกรวย, ฟ˜งกชัน, และลอการิทึม, และอนุกรม, เมทริกซ, อัตราส‹วนตรีโกณ ฟ˜งกชนั ตรีโกณ, ความน‹าจะเปšน, (8205-8207,8208) เวกเตอร จํานวนเชิงซŒอน

แคล สถ ก การเ

กลไกในร‹างกายมนุษย 1 พื้นฐานชีววิทยา

ชีวะ คณิตฯ

Summer

(2201-2206)

(2208-2212)

(2213-2216, 2221)

เซต, ตรรกศาสตร, จํานวนจริง, ทฤษฏีจํานวน

(8201-8204)

(8209-8211)

พืช

(2217-2220)

(2222-2223)

(8212-8214)

(2207,

จบเนื้อหา ม.ปลาย ภายใน ม.5 เทอม 1

เรียนเนื้อหา ม.ปลาย จบไดŒภายใน

ม.5 เทอม 1

40

www.alevel.in.th

(


ม.6 เตรียมตัวสอบ

Admissions

ม.5 ปดเทอม

เทอม 2 ฟสิกส PAT2

คลื่น

(0397)

แพทย

เทอม 1

ม.6

วิศวะ

(2399)

เทอม 1

ปดเทอม

เทอม 2

GAT

O-NET

GAT

ทบทวน ฝƒกฝน O-NET ลงสนามสอบ

สอบ GAT - PAT วิชาสามัญ

GAT

O-NET

(9983)

(9450)

N-Series

(0405)

GAT

(9450)

PAT1

, 2224-2225)

(8301)

ศิลปŠ

ลคูลัส, ถิติ และ กําหนด เชิงเสŒน

ชีวะ PAT2

วิทยทั่วไป

มหลาก ลายทาง ภาพและ บบนิเวศ

วิทย

(0211-0213)

Summer MED

PAT1

(8301)

(9450)

(9450)

(9301,8302)

O-NET (9301,8302)

(9301,8302)

(9301,8302)

(8215-8216)

เตรียมตัวสอบรับตรง

สอบตรง

สอบ GAT/PAT 7 วิชาสามัญ, O-NET

*คอรสฟสิกส 220 – 222 ในแผนการเรียนล‹วงหนŒา รวมอยู‹ใน V-Series แลŒว **นŒองสามารถติดต‹อทดลองเรียนที่สาขาไดŒ เพื่อความมั่นใจก‹อนสมัครเรียน ***รอบการสอบ GAT PAT O-NET อาจมีการเปลี่ยนแปลง

www.ondemand.in.th

41


แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK รหัส

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

18 : 30 13 : 00 16 : 00 12 : 00

24 : 30 17 : 00 21 : 00 16 : 00

8201 8202 8203 8204

เซต ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ระบบจ�ำนวนจริง ทฤษฎีจ�ำนวนเบื้องต้น

8281

Pack 1 คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย (8201-8204) 59 : 30

รหัส

ชั่วโมงจริง

คอร์ส

77 : 30 ชั่วโมง+30%

8205 8206 8207

เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย 20 : 30 ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 22 : 00 เมทริกซ์ 16 : 00

27 : 00 29 : 00 21 : 00

8282

Pack 2 คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย (8205-8207) 58 : 30

76 : 30

รหัส

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 19 : 00 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ 28 : 00 เวกเตอร์ และทฤษฎีกราฟ 18 : 00

25 : 00 36 : 30 23 : 30

8283

Pack 3 คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย (8209-8211) 65 : 00

84 : 30

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

รหัส

คอร์ส

8212 8213 8214

ล�ำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น จ�ำนวนเชิงซ้อน

18 : 00 17 : 30 18 : 30

23 : 30 23 : 00 24 : 30

8284

Pack 4 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8212 - 8214) 54 : 00

70 : 30

คอร์ส

8215 8216

แคลคูลัส สถิติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชนั ระหว่างข้อมูล

8285

www.alevel.in.th

ราคา 1,600.1,100.1,500.1,100.-

ราคาเต็ม 5,300.-

3,800.-

ราคา 1,800.1,900.1,500.-

ราคาเต็ม 5,200.-

3,800.-

*8208 อัตราส่วนตรีโกณมิติ เหมาะส�ำหรับน้องที่ยังไม่มีพื้นฐานในเรื่องนี้เลย จึงไม่จัดอยู่ใน Pack

8209 8210 8211

รหัส

42

คอร์ส

คณิตฯ ม.ปลาย

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

24 : 00

31 : 30

22 : 00

29 : 00

Pack 5 คณิตศาสตร์ ม​.ปลาย (8215-8216) 46 : 00

60 : 00

ราคา

1,600.2,400.1,600.-

ราคาเต็ม 5,600.-

4,500.-

ราคา 1,600.1,500.1,600.-

ราคาเต็ม 4,700.-

3,800.-

ราคา 2,200.-

1,900.-

ราคาเต็ม 4,100.-

3,200.-


แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส

8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211 8212 8213 8214 8215 8216

คอร์ส

เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และการให้เหตุผล ระบบจ�ำนวนจริง ทฤษฎีจ�ำนวนเบื้องต้น เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน เมทริกซ์ อัตราส่วนตรีโกณมิติ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการประยุกต์ เวกเตอร์ และทฤษฎีกราฟ ล�ำดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็น จ�ำนวนเชิงซ้อน แคลคูลัส สถิติ และความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ชั่วโมงจริง

18 : 30 13 : 00 16 : 00 12 : 00 20 : 30 22 : 00 16 : 00 06 : 00 19 : 00 28 : 00 18 : 00 18 : 00 17 : 30 18 : 30 24 : 00 22 : 00

ชั่วโมง+30%

ราคา

24 : 30 17 : 00 21 : 00 16 : 00 27 : 00 29 : 00 21 : 00 08 : 00 25 : 00 36 : 30 23 : 30 23 : 30 23 : 00 24 : 30 31 : 30 29 : 00

1,600.1,100.1,500.1,100.1,800.1,900.1,500.600.1,600.2,400.1,600.1,600.1,500.1,600.2,200.1,900.-

คณิ ต ฯ Pat1 Math Admissions รหัส 8303  8304  8305  8306  8307  8308

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

Math Admissions Vol. 1 39 : 30 Math Admissions Vol. 2 42 : 00 Math Admissions Vol. 3 23 : 00 Math Admissions Vol. 4 27 : 00 Math Admissions Vol. 5 24 : 00 ตะลุยโจทย์ Admissions (PAT1 และเลขสามัญ) 24 : 00

ชั่วโมง+30%

ราคา

51 : 30 55 : 00 30 : 00 35 : 30 31 : 30 31 : 30

2,500.2,600.1,500.1,700.1,500.3,000.Recommended

8301

Math Admissions (PAT1) (8303-8308)

179 : 00

12,800.-

233 : 00

6,800.-

คณิตฯ O-NET รหัส

New 8302

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

คณิตศาสตร์ O-NET

47 : 00

ชั่วโมง+30%

62 : 00

ราคา

4,000.-

www.ondemand.in.th

43


ฟิสิกส์ ม.ปลาย แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK รหัส

ชั่วโมงจริง

บทน�ำ, การนับ การเคลื่อนที่แนวตรง กฎของนิวตัน

0281

Pack กลศาสตร์ 1 (201 - 203) 38 : 30

50 : 30

0204 0205 0206

สมดุลกล งาน และพลังงาน โมเมนตัม

16 : 00 14 : 30 11 : 00

21 : 00 19 : 00 14 : 30 1

0282

Pack กลศาสตร์ 2 (204 - 206) 41 : 30

54 : 00

0207 0208 0209 0210

การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 11 : 00 การเคลื่อนที่วงกลม และดวงดาว 13 : 30 การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิก 08 : 00 การเคลื่อนที่แบบหมุน 07 : 00

14 : 30 18 : 00 10 : 30 09 : 30

0283

Pack กลศาสตร์ 3 (207 - 210) 39 : 30

51 : 30

0211 0212 0213

คลื่น เสียง แสง

15 : 00 15 : 30 14 : 00

19 : 30 20 : 30 18 : 30

0284 0214 0215 0285

Pack คลื่น (211 - 213) ก๊าซ และทฤษฎีจลน์ ของแข็ง ของเหลว และของไหล Pack สมบัติสาร (214 - 215)

44 : 30 18 : 00 16 : 30 34 : 30

58 : 00 23 : 30 21 : 30 45 : 00

กลุ่มไฟฟ้า

0216 0217 0218 0219

ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ

18 : 00 20 : 00 14 : 30 08 : 30

23 : 30 26 : 00 19 : 00 11 : 30

กลุ่ม ฟิสิกส์แผนใหม่

0286 0220 0221 0222

Pack ไฟฟ้า (216 - 219) 61 : 00 คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสกิ ส์ 03 : 00 อะตอม 11 : 00 นิวเคลียร์ 07 : 00

79 : 30 04 : 00 14 : 30 09 : 30

0287

Pack ฟิสกิ ส์แผนใหม่ (220 - 222) 21 : 00

27 : 30

กลุ่ม กลศาสตร์ 2

กลุ่ม กลศาสตร์ 3

กลุ่มคลื่น

กลุ่ม สมบัติสาร

www.alevel.in.th

10 : 00 15 : 30 13 : 00

ชั่วโมง+30%

0201 0202 0203

กลุ่ม กลศาสตร์ 1

44

คอร์ส

13 : 00 20 : 30 17 : 00

ราคา

1,800.1,200.1,100.ราคาเต็ม 3,100.2,600.1,300.1,200.1,000.ราคาเต็ม 3,500.3,100.1,900.1,000.1,700.1,600.ราคาเต็ม 3,200.2,700.1,200.1,200.1,200.ราคาเต็ม 3,600.3,200.1,500.1,300.ราคาเต็ม 2,800.2,500.1,500.1,600.1,200.1,800.ราคาเต็ม 5,100.3,900.1,300.1,100.1,800.ราคาเต็ม 2,200.1,900.-


แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส คอร์ส 0201 บทน�ำ การนับ 0202 การเคลื่อนที่แนวตรง 0203 กฎของนิวตัน 0204 สมดุลกล 0205 งานพลังงาน 0206 โมเมนตัม 0207 การเคลื่อนที่วิถีโค้ง 0208 การเคลื่อนที่วงกลมและดวงดาว 0209 การเคลื่อนที่ซิมเปิ้ลฮาร์โมนิก 0210 การเคลื่อนที่แบบหมุน 0211 คลื่น 0212 เสียง 0213 แสง 0214 ก๊าซและทฤษฎีจลน์ 0215 ของแข็ง เหลว ไหล 0216 ไฟฟ้าสถิตย์ 0217 ไฟฟ้ากระแสตรง 0218 แม่เหล็กไฟฟ้า 0219 ไฟฟ้ากระแสสลับ 0220 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, แสงเชิงฟิสิกส์ 0221 อะตอม 0222 นิวเคลียร์

ชั่วโมงจริง

10 : 00 15 : 30 13 : 00 16 : 00 14 : 30 11 : 00 11 : 00 13 : 30 08 : 00 07 : 00 15 : 00 15 : 30 14 : 00 18 : 00 16 : 30 18 : 00 20 : 00 14 : 30 08 : 30 03 : 00 11 : 00 07 : 00

ชั่วโมง+30%

13 : 00 20 : 30 17 : 00 21 : 00 19 : 00 14 : 30 14 : 30 18 : 00 10 : 30 09 : 30 19 : 30 20 : 30 18 : 30 23 : 30 21 : 30 23 : 30 26 : 00 19 : 00 11 : 30 04 : 00 14 : 30 09 : 30

ราคา 800.1,200.1,100.1,300.1,200.1,000.900.1,000.700.600.1,200.1,200.1,200.1,500.1,300.1,500.1,600.1,200.800.300.1,100.800.-

ฟิ สิกส์ PAT 2 V-SERIES ชั่วโมงจริง รหัส คอร์ส 1301 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1 (กลศาสตร์ 1) 17 : 30 1302 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 2 (กลศาสตร์ 2) 17 : 00 1303 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 3 (กลศาสตร์ 3) 21 : 00 1304 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 4 (สมบัติสาร) 23 : 30 1305 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 5 (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) 41 : 30 1306 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 6 (คลื่น) 15 : 00 1307 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 7 (ฟิสิกส์แผนใหม่) 15 : 00 1308 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 8 (ตะลุยโจทย์ ฟิสกิ ส์ PAT2) 24 : 30

0397 ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1-8 (1301-1308) 175 : 00

ชั่วโมง+30%

23 : 00 22 : 00 27 : 30 30 : 30 54 : 00 19 : 30 19 : 30 32 : 00

228 : 00

ราคา 1,500.1,500.1,800.2,000.3,500.1,200.1,200.3,400.-

ราคาเต็ม 16,100.-

6,900.-

ฟิสิกส์ ตะลุยโจทย์โควตา รหัส

คอร์ส

0371 ฟิสิกส์สอบตรง มข. V-Series Plus

ชั่วโมงจริง

28 : 00

ชั่วโมง+30%

36 : 30

ราคา

2,300.-

www.ondemand.in.th

45


ชีวะ ม.ปลาย

แบบที่ 1 คุ้มกว่า เมื่อสมัครเป็น PACK กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา รหัส

คอร์ส

2201 2202 2203 2204 2205 2206

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การศึกษาชีววิทยา และกล้องจุลทรรศน์ เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และสารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ปฎิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเอนไซม์ การแบ่งเซลล์

2291

Pack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา (2201-2206)

ชั่วโมงจริง

02 : 30 05 : 00 15 : 30 17 : 30 05 : 00 05 : 00

50 : 30

ชั่วโมง+30%

03 : 30 06 : 30 20 : 30 23 : 00 06 : 30 06 : 30

62 : 30

ราคา

200.500.1,500.1,600.500.500.ราคาเต็ม 4,800.3,600.-

กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1 2208 2209 2210 2211 2212

คอร์ส

การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด น�ำ้ เหลือง และภูมคิ มุ้ กัน การหายใจ และแลกเปลีย่ นแก๊ส การสลายอาหารระดับเซลล์ การรักษาดุลยภาพในร่างกาย และการขับถ่าย

ชั่วโมงจริง

2292

Pack กลุม่ กลไกในร่างกายมนุษย์ 1 (2208-2212)

47 : 00

รหัส

กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 รหัส

คอร์ส

09 : 00 13 : 30 08 : 00 05 : 00 11 : 30

ชั่วโมงจริง

2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 (2213-2216, 2221) 27 : 00

กลุ่มพืช

รหัส

2294

คอร์ส

Pack กลุ่มพืช (2217-2220)

กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ รหัส

2295

คอร์ส

ชั่วโมงจริง

17 : 00 ชั่วโมงจริง

Pack กลุ่มพันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ (2222-2223) 17 : 00

กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ คอร์ส

ชั่วโมงจริง

Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ (2207, 2224-2225)

41 : 00

รหัส 2296

46

www.alevel.in.th

ชั่วโมง+30%

12 : 00 18 : 00 10 : 30 06 : 30 15 : 00

61 : 30

ชั่วโมง+30%

35 : 30 ชั่วโมง+30%

22 : 30 ชั่วโมง+30%

22 : 30 ชั่วโมง+30%

53 : 30

ราคา

900.1,300.800.500.1,000.ราคาเต็ม 4,500.3,600.-

ราคา

ราคาเต็ม 3,050.2,200.-

ราคา

ราคาเต็ม 1,900.1,700.-

ราคา

ราคาเต็ม 1,700.1,500.-

ราคา ราคาเต็ม 3,650.-

3,200.-


แบบที่ 2 เลือกได้ เพื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่โรงเรียน สมัคร 3 คอร์สขึ้นไปลด 10% รหัส คอร์ส ชั่วโมงจริง 2201 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 02 : 30 05 : 00 2202 การศึกษาชีววิทยา และกล้องจุลทรรศน์ 2203 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และสารชีวโมเลกุล 15 : 30 17 : 30 2204 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต 05 : 00 2205 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต และเอนไซม์ 05 : 00 2206 การแบ่งเซลล์ 35 : 00 2207 ความหลากหลายทางชีวภาพ 09 : 00 2208 การย่อยอาหาร และการดูดซึมอาหาร 13 : 30 2209 ระบบหมุนเวียนเลือด น�้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน 08 : 00 2210 การหายใจ และแลกเปลี่ยนแก๊ส 05 : 00 2211 การสลายอาหารระดับเซลล์ 11 : 30 2212 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย และการขับถ่าย 10 : 00 2213 ระบบประสาท และอวัยวะรับความรูส้ กึ 06 : 00 2214 ระบบต่อมไร้ท่อ 04 : 00 2215 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต 01 : 00 2216 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 05 : 30 2217 เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และการล�ำเลียงสารของพืช 05 : 30 2218 การสังเคราะห์ด้วยแสง 04 : 00 2219 การสืบพันธ์ุของพืชดอก และวงชีพแบบสลับ 02 : 00 2220 การตอบสนองของพืช และฮอร์โมนพืช 06 : 00 2221 การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ 2222 พันธุศาสตร์ 14 : 30 02 : 30 2223 วิวัฒนาการ และพันธุศาสตร์เชิงประชากร 2224 ระบบนิเวศ วัฏจักรของสาร และการเปลี่ยนแปลงแทนที ่ 04 : 30 2225 ประชากร 01 : 30

ชั่วโมง+30%

ราคา 200.500.1,500.1,600.500.500.3,000.900.1,300.800.500.1,000.1,000.700.500.150.600.600.500.200.700.1,400.300.500.150.-

03 : 30 06 : 30 20 : 30 23 : 00 06 : 30 06 : 30 45 : 30 12 : 00 18 : 00 10 : 30 06 : 30 15 : 00 13 : 00 08 : 00 05 : 30 01 : 30 07 : 30 07 : 30 05 : 30 03 : 00 08 : 00 19 : 00 03 : 30 06 : 00 02 : 00

ชีวะ PAT 2 ชั่วโมงจริง รหัส คอร์ส 2301 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 1 : Basic Bio 25 : 00 2302 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 2 : Genetics 33 : 00 2303 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 3 : Taxo & Eco 26 : 00 2304 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 4 : Human I 24 : 00 2305 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 5 : Human II 28 : 00 2306 Admission PAT2 ชีววิทยา เล่ม 6 : Plant 22 : 00

2399 Admission PAT2 ชีววิทยา (2301-2306) 158 : 00

ชั่วโมง+30%

32 : 30 43 : 00 34 : 00 31 : 30 36 : 30 29 : 00

205 : 30

ราคา 1,800.2,500.1,800.1,900.2,300.1,700.-

ราคาเต็ม 12,000.-

6,500.-

ชีวะ เพื่อสอบวิชาสามัญ รหัส

คอร์ส

2307 ตะลุยโจทย์ชีววิทยาสามัญ

ชั่วโมงจริง

20 : 00

ชั่วโมง+30%

26 : 00

ราคา

2,000.-

www.ondemand.in.th

47


GAT เชื่อมโยง

รหัส

รหัส 9450 9450

คอร์ส

GAT Connect Plus

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

ราคา

15 : 00

19 : 30

2,300.-

วิO-NET ทย์-คณิตฯ New

รหัส

ชั่วโมงจริง

23 : 30 21 : 00 22 : 30 21 : 00

ราคา

9301

Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305)

67 : 00

87 : 30 4,500.-

คณิตศาสตร์ O-NET

47 : 00

62 : 00

www.alevel.in.th

18 : 00 16 : 00 17 : 00 16 : 00

ชั่วโมง+30%

ฟิสิกส์ O-NET เคมี O-NET ชีววิทยา O-NET ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา O-NET

New 8302 48

คอร์ส

9302 9303 9304 9305

1,500.1,500.1,500.1,500.-

Recommended

6,000.-

4,000.-

*ในการสอบ PAT2 ต้องใช้วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา)


ความถนัดแพทย์ Part เชาวน์ปัญญา และจับใจความ

รหัส

9983

คอร์ส

ความถนัดแพทย์ระบบออนดีมานด์ ปี 56

ชั่วโมงจริง

27 : 00

ชั่วโมง+30%

35 : 30

ราคา

3,200.-

PAT3 N-SERIES

รหัส

คอร์ส

0405 ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมงจริง

76 : 30

ชั่วโมง+30%

ราคา

99 : 30

5,900.-

www.ondemand.in.th

49


GAT

ต้องเต็ม !! หัวใจส�ำคัญสู่ทุกคณะยอดฮิต

เรียน GAT เชื่อมโยง ใช้เวลาเพียง 15 ชม. และใช้น�้ำหนักในการสอบเข้า สูงถึง 10-50% (AdmissionS กลาง)

สายศิลป์ รัฐศาสตร์

ท�ำน้อย ได้ผลเยอะ

GAT 30% PAT 1 หรือ PAT (ภาษา) 20%

สายวิทย์

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์ GAT 50%

นิเทศศาสตร์/อักษรศาสตร์

GAT 40% PAT (ภาษา) 10%

ทันตแพทยศาสตร์

GAT 30% PAT2 20%

นิตศิ าสตร์/สังคมศาสตร์

GAT 40% PAT (เลขและภาษา) 10%

สัตวแพทยศาสตร์

GAT 20% PAT2 30%

ศิลปศาสตร์

GAT 40% PAT ตามสาขาทีเ่ ลือก 10%

เภสัชศาสตร์

GAT 20% PAT2 30%

เศรษฐศาสตร์/บัญชี

GAT 30% PAT1 20%

วิศวกรรมศาสตร์

GAT 15% PAT2 15% PAT3 20%

วิทยาศาสตร์

GAT 10% PAT1 10% PAT2 30%

สถาปัตยกรรมศาสตร์

GAT 10% PAT4 40%

ข้อมูล Admissions ปี 56

ที่ 1ศฯ

นิเท

พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล

คะแนนสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ และที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ 1

นิติศาสตร

จารุเดช บุญญสิทธิ์

คะแนนสูงสุดอันดับ 8 ของประเทศ และที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50

www.alevel.in.th


ท�ำไม ??? ถาคะแนนหายไป 50 คะแนน

สัดสวน GAT ที่ใช 50%

(50/300)x50% =

คณะ/สถาบัน

%ตํ่าสุด

คณะนิเทศศาสตร / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวารสารศาสตร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะมนุษย-สื่อสารมวลชน / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสื่อสารมวลชน / มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ถาคะแนนนอง จะได นิเทศ จุฬาฯ หายไป 8.3% = 73.2

81.89 75.45 74.84 65.49

GAT เชื่อมโยงต้องเต็ม 150

คณะนิเทศศาสตร คณะวารสารศาสตร

ถาคะแนนหายไป 50 คะแนน

สัสัดดสสววนนGAT GAT ทีที่ใ่ใชช30% 50%

พร้อม Update ข้อสอบตั้งแต่ปีแรกจนถึงรอบล่าสุด

9450

GAT Connect Plus

70.77 73.31 67.83 70.99 63.81 56.91 61.81

8.3% 5% คะแนนนอองง ถถาาคะแนนน จะไดนิตบัิศญาสตร ชี จุฬจุาฯ จะได ฬาฯ หายไป8.3% 5 % ==65.01 หายไป 65.01

คะแนนนอองจะร งจะรววงมา งมา คะแนนน

อยูออันันดัดับบทีที่ ่ 33 อยู

8.3%

%ตํ่าสุด

คณะนิติศาสตร / จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เนื้อหาเข้มคณะนิ ข้น ติศาสตร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิติศาสตร คณะสังคมศาสตร / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โจทย์หลากหลายแนว กว่าท100 คณะนิติศาสตร / มหาวิ ยาลัยเชีข้ยองใหม

คอร์ส

อยู อยูออันันดัดับบทีที่ ่ 34

(50/300)x50% =

สัดสวน GAT ที่ใช 50%

น นพอ เล่มเดียคณะ/สถาบั วครบเกิ

รหัส

คะแนนน คะแนนนอองจะร งจะรววงมา งมา

%ตํ่าสุด

คณะพาณิ ชยศาสตร ละการบัญมหาวิ ชี / ทจุยาลั ฬาลงกรณ คณะนิ ติศาสตร / จุฬแาลงกรณ ย มหาวิทยาลัย คณะพาณิ ชยศาสตร -การบั ญชีย/ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิ ติศาสตร / มหาวิ ทยาลั คณะบริงคมศาสตร หารธุรกิจ-การบั ญชีทยาลั / มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสั / มหาวิ ยเกษตรศาสตร คณะบริตหิศารธุ / มหาวิทยาลั ทยาลัยเชียเชียงใหม ยงใหม คณะนิ าสตรรกิจ/ มหาวิ

ถาคะแนนหายไป 50 คะแนน

5% 8.3% ถาคะแนนนอง จะได ชี จุฬาฯ จะได บันิญ เทศ หายไป 58.3% % ==65.01 73.2

81.89 70.77 75.45 67.83 74.84 63.81 65.49 56.91

(50/300)x50% (50/300)x30% =

สัดสวน GAT ที่ใช 50% 30% คณะ/สถาบัน

คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี / คณะนิ ติศราสตร บริหารธุ กิจ

อยูอันดับที่ 4

%ตํ่าสุด

คณะนิเทศศาสตร ฬาลงกรณ ยาลัย มหาวิทยาลัย คณะพาณิ ชยศาสตร/ แจุละการบั ญชีมหาวิ / จุฬทาลงกรณ คณะวารสารศาสตร มหาวิญทชียาลั ยธรรมศาสตร คณะพาณิ ชยศาสตร-/การบั / มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร คณะมนุหษารธุ ย-สืร่อกิสารมวลชน คณะบริ จ-การบัญชี// มหาวิ มหาวิททยาลั ยาลัยยเกษตรศาสตร เกษตรศาสตร คณะสื่อหสารมวลชน มหาวิทยาลั ทยาลัยเชียเชียงใหม ยงใหม คณะบริ ารธุรกิจ / /มหาวิ

ถาคะแนนหายไป 50 คะแนน

คะแนนนองจะรวงมา

(50/300)x30% (50/300)x50% ==

คณะ/สถาบัน คณะพาณิ ชยศาสตร คณะนิเทศศาสตร และการบั ญชี / คณะวารสารศาสตร บริหารธุรกิจ

8.3%

ชั่วโมงจริง

15 : 00

73.31 70.99 63.81 61.81

ถาคะแนนนอง จะได นิติศาสตร จุฬาฯ หายไป 8.3% = 65.01

คะแนนนองจะรวงมา

อยูอันดับที่ 3

ชั่วโมง+30%

ราคา

19 : 30

2,300.-

www.ondemand.in.th

51


ม.6 ทุกคนต้องสอบ!!

และมีโอกาสสอบ “แค่ครั้งเดียว” ในชีวิต

ดอันดับที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ที่ 1สอบติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จารุเดช บุญญสิทธิ์

“ พีโ่ หน่ง พีว่ เิ วียน พีเ่ คน มีรปู แบบการสอนต่างกันไป และมีเทคนิคทีส่ อนให้เด็กเข้าใจได้ดที กุ คน ทีมอาจารย์ทนี่ สี่ อนสนุกและน่ารักทุกคนครับ ”

ที่ 1

สอบติดอันดับที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพิกา ประสานศักดิ์สกุล “ Super map ของพีโ่ หน่งช่วยย่นระยะเวลาการทบทวนรอบสุดท้ายก่อนสอบได้มาก พีว่ เิ วียนและ พีเ่ คนสอนสนุก สอดแทรกมุขตลกท�ำให้ไม่เครียดเวลาเรียน ขอบคุณพีๆ่ ทุกคนส�ำหรับความตัง้ ใจ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่พวกหนู ท�ำให้หนูประสบความส�ำเร็จในวันนีค้ ะ่ ” กานพลู บุรินทรรัตน์ สอบติดคณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ พี่โหน่งมี super map ท�ำให้เข้าใจง่าย และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะ O-NET เรื่องดาราศาสตร์ เนื้อหาและข้อสอบ ตรงมากค่ะ พี่วิเวียนมีเทคนิค MAPPING ช่วยให้เข้าใจง่ายและเป็นระบบ พี่เคนมีให้ฝึกโจทย์ก่อนเฉลยค่ะ ขอบคุณพี่ๆ ที่ท�ำให้หนูได้คะแนนดีค่ะ ”

“ เข้าใจง่าย และสามารถน�ำไปใช้ ได้จริง ”

ภัทรากร กัมมารพัฒน์ สอบติดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ พี่โหน่ง พี่วิเวียน พี่เคน สอนดี เข้าใจง่าย มีเทคนิคการสอนที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงเวลาลงสนามสอบ อยากขอบคุณพี่ๆ ที่ท�ำให้ผมสอบติดครับ และเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ ทุกคน พยายามอ่านหนังสือเยอะๆ นะครับ ”

“ มีเทคนิคการสอนที่สามารถน�ำไปใช้ ได้จริงเวลาลงสนามสอบ ” รุจิภาส เปลินศิริ สอบติดคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ super map ของพี่โหน่งช่วยผมได้มากๆ ครับ และเวลาพี่โหน่งสอนชอบให้ข้อคิดอีกด้วย ขอบคุณพี่ๆ ทีมงาน ออนดีมานด์ที่ท�ำให้ผมมีวันนี้ ถ้าไม่มีพวกพี่ผมก็คงสอบไม่ได้แน่นอนครับ ”

“ ถ้าไม่มีพวกพี่ผมก็คงสอบไม่ ได้แน่นอนครับ ”

52

www.alevel.in.th


ห้ามพลาด

วิทย์-คณิตฯ O-NET New

ด า ล พ ม า ้ ์ ห ป ล ิ ศ น ผ แ ง ้ ิ ท ม า ้ ์ ห ย ท ิ ว แผน

รหัส

คอร์ส

9302 9303 9304 9305

ฟิสิกส์ O-NET เคมี O-NET ชีววิทยา O-NET ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา O-NET

9301

Pack วิทยาศาสตร์ O-NET (9302-9305) คณิตศาสตร์ O-NET

New 8302

ชั่วโมงจริง

18 : 00 16 : 00 17 : 00 16 : 00

ชั่วโมง+30%

ราคา

23 : 30 21 : 00 22 : 30 21 : 00

1,500.1,500.1,500.1,500.-

67 : 00

87 : 30

4,500.-

47 : 00

62 : 00

4,000.-

Recommended

6,000.-

*ในการสอบ PAT2 ต้องใช้วิทย์พื้นฐาน O-NET (ดาราศาสตร์, ธรณีวิทยา) www.ondemand.in.th

53


หมอ

อยากเป็น

ต้อง

ที่ 1

ออนดีมานด

8 ปี กวา 6,000 คน ยืนยันจาก กับความส�ำเร็จจากนองแพทย จากทุกสถาบัน

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บูรณะ เขียนแก้ว “OnDemand ช่วยให้ผมมองโจทย์ในมุมทีต่ า่ งออกไป จาก Part เชือ่ มโยง ท�ำให้ได้แนวคิดใหม่ๆทีเ่ ป็น ประโยชน์ และได้รวู้ า่ แต่ละอย่างเรียนสัมพันธ์กนั อย่างไร ผมขอบคุณพีๆ่ ทุกคนทีท่ ำ� ให้ผมมีวนั นี้ พีๆ่ ถือว่า เป็นส่วนส�ำคัญในความส�ำเร็จของผมมากๆเลยครับ ผมอยากจะฝากน้องทีก่ ำ� ลังเตรียมสอบเข้าแพทย์ ให้ อ่านหนังสืออยูเ่ สมอ และเริม่ อ่านตัง้ แต่แรกๆ เพราะจะอ่านไม่ทนั ตอนใกล้สอบ แล้วก็อย่าเครียดกับการ อ่านหนังสือมากครับ” เมธที เกียรติปานอภิกุล

แพทย์ จุฬาฯ

แพทย์ ศิรริ าช

“จ�ำแนวข้อสอบได้ จับจุดได้ ท�ำให้ ท�ำข้อสอบได้ แนวข้อสอบตรง และ หลักการคิดสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ กับข้อสอบได้”

ปาณิสรา ศรีสุวรรณนิเวศ

แพทย์ รามา

“ข้อสอบมักจะก�ำกวมหลอกเราแต่ เทคนิคการมองโจทย์ บอกจุดที่เรา ลืมช่วยได้มากท�ำให้เราแม่นขึ้นค่ะ”

ณิชกานต์ บางเจริญวงศ์ “พี่ๆช่วยสอนให้มีหลักในการคิดมาก ขึ้น รู้สึกเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น แล้ว แนวข้อสอบที่พี่ๆน�ำมาให้ท�ำก็ตรงกับ ข้อสอบจริงมากๆ”

แพทย์ วชิรฯ

ธีรเมธ เปรื่องเมธางกูร “พาร์ทเชาวน์ปัญญาเป็นพาร์ทที่ยากมาก ครับ แต่ที่ออนดีมานด์สามารถท�ำให้ผม เข้าใจหลักการคิดได้ ส่วนพาร์ทเชื่อมโยง ผมท�ำได้เต็มครับ เพราะแนวข้อสอบตรง มาก ถ้าไม่ได้เรียนกับออนดีมานด์ผมคงไม่ สามารถท�ำคะแนนได้ดีขนาดนี้ครับ”

ทุกข้อสงสัย!!!

ที่แรก กับตัวช่วย

เพื่อน้องอยากเป็นหมอ ส่งตรงจากทีมหมอ 54

www.alevel.in.th

✓ ชัดทุกค�ำตอบ ✓ ชัวร์ทุกเหตุผล ✓ รับประกันภายใน 24 ชม.

ินดีกับ ขอแสดงความย ง 1,237 คน านด์ทั้ กับน้องออนดีม


หมอ

อยากเป็น

ครบ

ต้องไม่พลาด

มั่นใจ

เนื้อหาครบทุกพาร์ทที่ใช้ สอบ พร้อมแนวข้อสอบ ย้อนหลังตั้งแต่ปีแรกจนถึง ข้อสอบปีล่าสุด

รู้จุดบกพร่องก่อนสอบ ด้วยข้อสอบชุดพิเศษมาตรฐาน เดียวกับข้อสอบจริง พร้อมจับเวลา มั่นใจที่สุดก่อนลงสนาม

เชี่ยวชาญ พี่วิเวียน นพ.วีรวัช อเนกจ�ำนงค์พร

- สอน Part จริยธรรมทางการแพทย์ - ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

เพิ่ม

พี่เต๋อ สาธร อุพันวัน

ที่เดียวที่ให้มากกว่า

เพิ่มเนื้อหา เจาะลึกทุกประเด็น ทุกการให้เหตุผลเพราะวิชา ความถนัดแพทย์ ต้องใช้ทักษะ นอกห้องเรียน

- สอน Part เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผล - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อาจารย์ประจ�ำวิชา GAT OnDemand และเป็นวิทยากรรับเชิญ สอน GAT มากกว่า 100 โรงเรียน

ให้มากกว่าด้วย ข้อสอบ 3 วิชา สามัญ คณิตฯ,ฟิสิกส์,ชีวะ เพื่อเพิ่ม ความมั่นใจถึง 60% **ส�ำหรับน้องที่สมัคร 1,000 คนแรกเท่านั้น

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

- สอน Part เชาวน์ปัญญา - เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล

พี่หมุย ธนัช ลาภนิมิตชัย

- สอน Part จับใจความ - เกียรตินิยมอันดับ 1 รัฐศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาไทย สังคม SociThai

คอร์สระบบออนดีมานด์ รหัส

9983

คอร์ส

ความถนัดแพทย์ระบบออนดีมานด์ ปี 56

ชั่วโมงจริง

27 : 00

ชั่วโมง+30%

35 : 30

ราคา

3,200.-

www.ondemand.in.th

55


กมลทิตา เรืองทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนือ้ หาทีพ่ ส่ี อนเริม่ ต้นจากพืน้ ฐานไป Advance ท�ำให้เราเข้าใจเนือ้ หาโดยรวม และทีช่ อบ เป็นพิเศษ คือ Super Map ทีท่ ำ� ให้เห็นภาพเนือ้ หาและองค์ประกอบโดยรวม ขอบคุณพีๆ่ มาก ทีท่ ำ� ให้หนูมวี นั นี้ พีๆ่ ไม่ได้เป็นแค่ครู แต่เหมือนพีท่ สี่ ามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา “ Super Map ท�ำให้เห็นภาพเนื้อหาและองค์ประกอบโดยรวม ”

ชนัญชิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สิ่งที่พี่สอน ท�ำให้มองเห็นภาพรวมในการท�ำข้อสอบแต่ละเรื่อง จ�ำสูตรได้เป็นระบบ และ เข้าใจมากขึน้ สามารถน�ำไปประยุกต์ตอ่ ได้ ขอบคุณพีๆ่ OnDemand ทุกคนทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ ดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ม.ปลาย ของหนู “ มองเห็นภาพรวมในการท�ำข้อสอบแต่ละเรื่อง จ�ำสูตรได้เป็นระบบ และเข้าใจมากขึ้น ”

สุธรรมชัย อรรถบุรานนท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ OnDemand ช่วยให้จบั ใจความโจทย์ได้ดขี นึ้ รูถ้ งึ วิธที ำ� ทีเ่ ร็วทีส่ ดุ และง่ายทีส่ ดุ และพีๆ่ ก็ยงั คอย กระตุน้ ให้ผมฝึกท�ำโจทย์บอ่ ยๆ ท�ำให้ผมท�ำข้อสอบได้คล่องมากครับ “ จับใจความโจทย์ ได้ดีขึ้น รู้ถึงวิธีท�ำที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุด ”

แทนไท เอียการนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง พีๆ่ สอนให้ใช้สตู รอย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่ทอ่ งจ�ำ ท�ำให้ไม่ลมื สูตร และท�ำโจทย์แนววิเคราะห์ ได้ดขี นึ้ ท�ำให้รจู้ กั การค้นหาค�ำตอบอย่างตรงจุด ขอบคุณพีๆ่ ทีท่ ำ� ให้ผมมีวนั นี้ และอยากให้ สอนน้องๆแบบนีต้ อ่ ไปครับ “ ใช้สูตรอย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่ท่องจ�ำ ท�ำให้ ไม่ลืมสูตร และท�ำโจทย์แนววิเคราะห์ ได้ดีขึ้น ”

อัญจิราพร อัศวกิจเสถียร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Super Map ของพีโ่ หน่ง ท�ำให้ทบทวนง่าย และน�ำไปท�ำข้อสอบได้ดขี นึ้ ขอบคุณพีม่ ากค่ะ ทีท่ ำ� ให้หนูมนั่ ใจและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นวิศวกรค่ะ “ Super Map ของพี่โหน่ง ท�ำให้ทบทวนง่าย และน�ำไปท�ำข้อสอบได้ดีขึ้น ” 56

www.alevel.in.th


PAT 3

ว่าที่วิศวฯ ต้องเรียน!!!

ใหม่...ที่สุด อัพเดทข้อสอบ PAT3 รอบล่าสุด ครบ...ที่สุด ครอบคลุมทั้งฟิสิกส์, คณิตฯวิศวะ, วิศวะแต่ละสาขา ตรง...ที่สุด สอนตรงข้อสอบ PAT3 รอบล่าสุด พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล

• สอน Part ฟิสิกส์ • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • ประสบการณ์สอนมากกว่า 16 ปี

พี่แท็ป ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล • สอน Part คณิตศาสตร์วิศวกรรม • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์เอเลเวล

พี่เคน เคน อรรถเวชกุล

• สอน Part เคมีวิศวกรรม • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ • อดีตเคมีโอลิมปิก

รหัส

คอร์ส

0405 ความถนัดทางวิศวกรรม PAT3 N-Series

ชั่วโมงจริง

ชั่วโมง+30%

ราคา

76 : 30

99 : 30

5,900.-

www.ondemand.in.th

57


ส มัครง่าย ช�ำระผ่าน Counter Service

กว่า 8,000 แห่ง ทั่วประเทศ

ค�ำแนะน�ำในการสมัคร และการช�ำระเงิน

1 ติดต่อสาขา 2 Download โทรติดต่อพีๆ่ สาขาที่ ต้องการสมัครเรียน

ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาก เว็บไซต์ www.ondemand.in.th / www.alevel.in.th

สาขา

www.alevel.in.th

ใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

รหัส Ondemand

วรรณสรณ์ วงเวียนใหญ่ วิสุทธานี สุพรรณบุรี พญาไท 2 พญาไท 1 โคราช ปิ่นเกล้า สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สระบุรี หาดใหญ่ อุบลราชธานี งามวงศ์วาน ชลบุรี พิษณุโลก ขอนแก่น นครศรีธรรมราช มหาสารคาม

58

3 กรอก 21 03 02 10 11 07 09 08 12 13 15 16 17 04 14 18 05 19 20

รหัส ALevel 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

4 ช�ำระเงิน 5 หลัการช�กฐานำระเงิน สมัครด้วยตนเอง น�ำใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ และสลิปทีไ่ ด้จาก 7 - 11 ตัวจริง มาติดต่อพีๆ่ ออนดีมานด์สาขาที่ ต้องการสมัครได้เลยค่ะ

สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบช�ำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วสิ และสลิปทีไ่ ด้จาก 7 - 11 ตัวจริง พร้อมแนบชือ่ - นามสกุล, ทีอ่ ยู,่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail (เพือ่ สะดวกในการติดต่อกลับ)


ตัวอย่างใบช�ำระเงิน

เคาน์เตอร์เซอร์วิส กรอกรหัสคอรสที่ตองการจะสมัครเรียน เชน สมัคร 1 คอรส 0

2 1

6

ใบชำระคาเรียน

สมัคร 3 คอรส 1

1 0

3

0

2 1

6

3

1 0

5

กรอกรหัสนักเรียนออนดีมานด์ 7 หลัก 1

1 รหัสคอรส (Ref.1)

2

3

รหัสนักเรียน (Ref.3)

1

3

4 3

0 0

2

0

0 0

9

หมายเหตุ - สมัครออนดีมานด ใสรหัสนักเรียนออนดีมานด - สมัครเอเลเวล ใสรหัสนักเรียนเอเลเวล

4

กรอกจำนวนเงนิเปน็ตวัเลข

0

กรอกรหัสนักเรียนเอเลเวล 8 หลัก

2 รหัสสาขา (Ref.2)

รหสัสาขา ของสาขางามวงศวานคอืรหสั 04

0

5

กรอกจำนวนเงนิ เปน็ตวัอกัษร

รหัสนักเรียน (Ref.3)

รหัสสาขา (Ref.2)

รหัสคอรส (Ref.1)

www.ondemand.in.th

รหัสนักเรียน (Ref.3)

รหัสสาขา (Ref.2)

รหัสคอรส (Ref.1)

ใบชำระคาเรียน เอเลเวล

ใบชำระคาเรียน ออนดีมานด

ขั้นตอน

1. กรอกรหัสและจํานวนเงินตามรูปขางบน *ติดตอสอบถามสาขาที่นองสมัครเรียน เพื่อขอรหัสนักเรียน 2. เมื่อกรอกใบชําระคาเลาเรียนเรียบรอยแลว สามารถนําใบนี้ ไปชําระไดที่ Counter Service ไดทุกสาขาทั่วประเทศคะ 3. นําใบเสร็จจาก Counter Service มายื่นใหที่พี่ๆ เอเลเวลและออนดีมานดสาขาที่ตองการสมัคร จากนั้นพี่ๆ จะออกใบเสร็จจริงใหอีก 1 ฉบับ พรอมกับใบ รหัสนักเรียนและรหัสผาน นองๆ ก็สามารถใชจองเวลาเรียนไดทันทีคะ

www.ondemand.in.th

59


ออนดีมานด์ และ เอเลเวล

เปิดสาขาแล้ว บ้านวรรณสรณ์ ชั้น4

40

สาขาทั่วประเทศ

บ้านสยามกิตติ์ ชั้น4

OnDemand

OnDemand

ALevel

ALevel

0-2306-0720 ถึง 22

0-2250-7527 ถึง 28

0-2306-0723 ถึง 25

0-2250-7530 ถึง 31

บ้านสยามกิตติ์

บ้านวรรณสรณ์

บ้านพญาไท1

บ้านพญาไท2

บ้านวิสทุ ธานี (บางกะปิ)

บ้านวงเวียนใหญ่

บ้านงามวงศ์วาน

บ้านปิ่นเกล้า

บ้านชลบุรี

บ้านขอนแก่น

บ้านโคราช

บ้านสุพรรณบุรี

บ้านสุราษฎร์ธานี

บ้านเชียงใหม่

บ้านสระบุรี

บ้านหาดใหญ่

บ้านอุบลราชธานี

บ้านพิษณุโลก

บ้านนครศรีธรรมราช

บ้านมหาสารคาม

484 อาคารสยามกิตติ์ ชั้น 2 ห้อง 212-214 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 0-2250-7527 ถึง 8 0-2250-7530 ถึง 1

130-132 อาคาร M-Place ชัน้ 2 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางยีเ่ รือ เขตธนบุรี กทม. 10600 0-2890-6001 ถึง 2 0-2890-1488 ถึง 9

อาคารเอื้ออภิธร เลขที่ 18 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4426-9188 ถึง 9 0-4434-1651 ถึง 2

59 ถ.จุติอุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-5554 ถึง 5 0-7423-5566 , 0-7423-5568

เวลาท�ำการ

35 ชั้น 4 อาคารวรรณสรณ์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2306-0720 ถึง 22 0-2306-0723 ถึง 25

21/74-78 อาคารคุณมัน่ คง ชัน้ 2 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 0-2953-6865 ถึง 6 0-2589-6648 ถึง 2

อาคารเก่งดี มีสขุ เลขที่ 2/11 ชัน้ 3 ถ.ดาบฟ้าฟืน้ ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-3688 0-3552-3698

515/1-2 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524-2128 ถึง 9 0-4524-2188 ถึง 9

35/26-27 ถ.พญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2642-7068 ถึง 9 0-2246-4881 ถึง 2

5/92-93 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 0-2884-7254 ถึง 5 0-2433-9781 ถึง 2

159/41-43 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7720-6100 ถึง 1 0-7720-6561 ถึง 2

59/25-26 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5525-1389 ถึง 90 0-5525-8407 ถึง 8

ช่วงเปิดเทอม (หยุดทุกวันจันทร์) อังคาร - ศุกร์ 12.00 - 20.00 น. เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.

พญาไท 2 ตึก C.P. Tower 3 อาคาร A ชั้นลอย ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 0-2354-5971 ถึง 2 0-2354-5974 ถึง 5

53/123-124 โครงการตึกน�ำ้ หมู่ 3 ถ.สุขมุ วิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3814-6714 ถึง 5 0-3828-7166 ถึง 7

61/1 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50220 0-5332-7142 ถึง 3 0-5332-7174 ถึง 5

88/10-12 ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง   อ.เมืองฯ  จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7543-2406 0-7543-2106 ถึง 7

2991/39 โครงการวิสุทธานี ซอยลาดพร้าว 101/3 แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 10240 0-2370-2262 ถึง 3 0-2370-1868 ถึง 9

684/32-33 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4322-3078 ถึง 9 0-4322-3260 ถึง 2

ชั้น 3 ศูนย์การค้าสุขอนันต์ ปาร์ค 179/5 ถ.สุดบรรทัด อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3671-1918 ถึง 9 0-3671-1889 ถึง 90

76/1-7 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ชั้นใต้ดิน ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4397-0730 ถึง 1 0-4397-0630 ถึง 3

ช่วงปิดเทอม (เปิดทุกวัน) จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 20.00 น. อาทิตย์ 08.00 - 14.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.00 - 18.00 น.

Preview ondemand 04 56 final  
Preview ondemand 04 56 final  
Advertisement