Page 1

PLÀ ESPECÍFIC D'ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA CONTINUA


JUSTIFICACIÓ 1. Concentrar l’activitat acadèmica a l’horari de major

recepció per part de l’alumnat.

2.Adaptar l’horari als ritmes biològics de l’alumnat reduint-se la fatiga i l’estrés. 3. Flexibilitzar l’horari d’eixida de l’alumnat del centre. Amb aquest nou projecte les famíles podràn recollir el seu fill o filla en tres moments distints. 4. L’alumnat disposarà de major temps per fer altres activitats fora de l’horari lectiu, si és que així ho determinen les famílies. 5. L’alumnat disposarà de més temps per a jugar, descansar i/o estar amb els seus familiars.


HORARI GENERAL DEL CENTRE

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES DIJOUS

DIVENDRES

ESCOLA MATINERA

7.00/9.00

7.00/9.00

7.00/9.00

7.00/9.00

7.00/9.00

HORARI LECTIU

9.00/14.00

9.00/14.00

9.00/14.00

9.00/14.00

9.00/14.00

Menjador

14.00/15.30

14.00/15.30 14.00/15.30 14.00/15.30

14.00/15.30

Act.extra

15.30/17.00

15.30/17.00 15.30/17.00 15.30/17.00

15.30/17.00

HORARI NO LECTIU


HORARI INFANTIL DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00/9.45

1ª SESSIÓ

1º SESSIÓ

1º SESSIÓ

1º SESSIÓ

1º SESSIÓ

9.45/10.30

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

10.30/11.00

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

11.00/11.45

3ªSESSIÓ

3ªSESSIÓ

3ªSESSIÓ

3ªSESSIÓ

3ªSESSIÓ

11.45/12.30

4ªSESSIÓ

4ªSESSIÓ

4ªSESSIÓ

4ªSESSIÓ

4ªSESSIÓ

12.30/12.45

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

12.45/13.30

5ªSESSIÓ

5ªSESSIÓ

5ªSESSIÓ

5ªSESSIÓ

5ªSESSIÓ

13.30/14.00

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

14.00/15.30

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15.30/17.00

Act.Extracurr Act.Extracurr Act.Extracurr Act.Extracur Act.Extracurr iculares iculares iculares riculares iculares


HORARI PRIMÀRIA DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9.00/9.45

1ªSESSIÓ

1ªSESSIÓ

1ªSESSIÓ

1ªSESSIÓ

1ªSESSIÓ

9.45/10.30

2ªSESSIÓ

2ªSESSIÓ

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

2ª SESSIÓ

10.30/11.15

3ªSESSIÓ

3ª SESSIÓ

3ª SESSIÓ

3ª SESSIÓ

3ª SESSIÓ

11.15/11.45

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

ESPLAI

11.45/12.30

4ªSESSIÓ

4ª SESSIÓ

4ª SESSIÓ

4ª SESSIÓ

4ª SESSIÓ

12.30/13.15

5ªSESSIÓ

5ª SESSIÓ

5ª SESSIÓ

5ª SESSIÓ

5ª SESSIÓ

13.15/14.00

6ªSESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

6ª SESSIÓ

14.00/15.30

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

MENJADOR

15.30/17.00

Act.Extracurr Act.Extracurr Act.Extracurr iculares iculares iculares

Act.Extracur Act.Extracurr riculares iculares


DISTRIBUCIÓ SEMANAL HORARI MESTRES

DILLUNS

9.00/14.00

Docència

14.00/15.00

15.30/17.00

Formació en centres/ Claustres

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Docència

Docència

Docència

COCOPE/Nivell

Cicle

Tutories pares

1 mestre/ 1 equip directiu * (personal responsable act.extr.)

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsable act.extr.)

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsabl e act.extr.)

DIVENDRES

Docència

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsable act.extr.)


DISTRIBUCIÓ SEMANAL HORARI MESTRES

DILLUNS

9.00/14.00

Docència

14.00/15.00

15.30/17.00

Formació en centres/ Claustres

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Docència

Docència

Docència

COCOPE/Nivell

Cicle

Tutories pares

1 mestre/ 1 equip directiu * (personal responsable act.extr.)

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsable act.extr.)

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsabl e act.extr.)

DIVENDRES

Docència

1 mestre/ 1 equip directiu* (personal responsable act.extr.)


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS VOLUNTÀRIES LES ACTIVITAT EXTRAESCOLARS SERAN FINANÇADES EN COL.LABORACIÓ D'ENTITAT PÚBLIQUES I L'EMPRESA DE MENJADOR A ATENDRE A ALUMNAT DEL CENTRE (siguen o no usuaris d'aquest servei).

ESTES ACTIVITATS SÓN DE CARÀCTER VOLUNTARI I GRATUITES.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE PAGAMENT

Actualmente, s'ofereixen activitats extraescolars de pagament, que igualment es podran continuar oferint, sense veure's afectades A PARTIR DE LES 17.00 h.


ACLARIMENTS Tres són els moments per a que les famílies pugan recollir als seus fills i filles: A les 14.00 h A les 15.30 h, deprés del menjador A les 17.00 h. També existeix la possibilitat que, un xiquet o xiqueta siga recollit a les 14.00 i per la vesprada puga participar a les activitats extraescolars voluntàries.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS VOLUNTÀRIES E. INFANTIL (3 i 4 anys) DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRE S

E.INF

3I4 ANYS

15.30/ 16.00

Ex.corporal: Relaxació

Ex.corporal: Relaxació

Ex.corporal: Relaxació

Ex.corporal: Relaxació

Ex.corporal: Relaxació

16.00/ 17.00

Jocs i moviment: psicomotricitat

Expressió artística: Manualitats

Taller foment de la lectura: contacontes

Exp.artística: Taller Teatre, audiovisual: disfresses Cinema infantil


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS VOLUNTÀRIES E. INFANTIL 5 anys i 1r i 2n de primària DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

15.30/ 16.15

Expressió artística: Manualitats

Taller foment de la lectura: contacontes

Taller audiovisual: Cinema infantil

Taller audiovisual: Informàtica

16.15/ 17.00

Taller foment de la lectura: contacontes

Exp.artística: Teatre, disfresses

Taller audiovisual: Informàtica

Jocs i moviment: Relaxació i Psicomotricitat

DIVENDRES

Jocs i moviment: psicomotricitat

Expressió artística: Manualitats


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS VOLUNTÀRIES De 3r a 6é de primària DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

15.30/ 16.15

Taller foment lector

Activitat esportiva

Taller audiovisual: Informàtica

Jocs i moviment: Joc de taula

16.15/ 17.00

Expressió artística: Manualitats

Jocs i moviment: Joc de taula

Taller audiovisual: Cinema fórum

Activitat esportiva

DIVENDRES

Taller foment lector

Expressió artística: Manualitats


PERSONAL PER A L'ATENCIÓ DE L'ALUMNAT ●

Monitors amb l'adequada preparació per a impartir un determinat taller. Personal contractat per l'ajuntament per a desenvolupar el projecte d'agència de lectura. Personal voluntari dels clubs esportius que treballen habitualment amb l'ajuntament.

RÀTIO La ràtio serà la marcada per la normativa,és a dir, 25 alumnes per monitor.


ACTUACIONS PER ATENDRE A L'ALUMNAT DE NECESSITATS DE SUPORT EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Una vegada es conega la matrícla de l’alumnat en les activitats extraescolars voluntàries, es podrà tindre en compte els alumnes amb dictàmens d’escolarització o problemas conductuals associats als mateixos, per tal de disminuir la ràtio o prendre les mesures adequades.


SEGUIMENT I EVALUACIÓ De forma trimestral, el Claustre docent i el Consell Escolar del centre, farà un anàlisi de les activitats proposades, horaris plantejats, i modificar allò que es considere necessari. També les famílies del alumnat realitzaran una avaluació de les activitat extraescolars voluntàries per a saber el seu grau de satisfacció


SISTEMA DE VOTACIÓ Les votacions es celebraran el dia 25 d'abril. Per a aconseguir la jornada contínua, han de votar sí almenys el 55% del cens total de pares. Han de votar tant el pare com la mare. Les famílies monoparentals disposaran de dos vots. Serà necessari aportar el D.N.I, NIE, passaport o permís de conduir.


SISTEMA DE VOTACIÓ I SI ALGUN/A PARE/MARE NO POT ANAR A VOTAR AQUEIX DIA? Poden fer arribar el vot al centre: 1.Per correu certificat. 2.Autoritzar a algú perquè lliure el sobre 3.Lliurar el sobre en mà a l'adreça del centre, en els 5 dies anteriors a la data de la votació. En el segon i tercer cas es votarà amb el sistema de "doble sobre".


SISTEMA DE VOTACIÓ ✔

Es necessita: 2 sobres Una papereta Fotocopia del DNI,NIE,passaport o permís de conduir. COM S'HA DE VOTAR? 1.Introduir la papereta en un sobre. 2.Introduir aquest sobre en un altre sobre, juntament amb la fotocòpia del DNI, NIE... 3.Signar el sobre per fora, en la part del remitent.

Jornada continuada  
Jornada continuada  
Advertisement