SUPER MARKETS ΤΕΡΖΗΣ! ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Page 1

È ࡒ ࡒ 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Ì Ì 4 5 11 12 18 19 25 26

Í 6 13 20 27

ࡒÖåਯâåØ ƏƒņƏѶņƑƏƑƑ ੉ëä ࡒâ੫åØ ƑƒņƏѶņƑƏƑƑ हÑÛ Ý੉éâÛ ÖßÑÞåÜ੒ãÖëä åëÞ Ñáड़ÙÖÝਯåëÞ

߮ 7 14 21 28

#15

6 75€

9 80€

.

͔͏ ͉͊͋͜

.

͔͏ ͉͊͋͜

3 30€

-40%

.

͔͏ ͓͔ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâड़æ ƐķѵѵŨ

-20% 11.28€

6 77€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƓķƔƐŨ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƒķƕѵŨ ƑķƑѵŨ

3 14€ .

͔͏ ͓͔ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâड़æ ƐķƔѶŨ

1.30€

1 04€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

ढ़çÖÜड़ä ƏķƑѵŨ

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƏķѶƕŨ ƏķѵƖŨ


Καθηµερινό τραπέζι 6.64€

4 65€

1.08€

Ūŭūŭ

0 76€

1 68€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

.

.

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƑŨ

͔͏ ͔͌ͅ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƖƖŨ

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ हÛÜĺ ƑƏķƕƔŨ ƐƓķƔƑŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƑķƐѵŨ ƐķƔƐŨ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƓķƏƖŨ

-30%

-30%

1.21€

-0,55€

0 91€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

1.41€

1 06€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

-25%

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƏŨ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƑķƓƑŨ ƐķѶƑŨ

2.89€

2 34€

-25%

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƑķѶƑŨ ƑķƐƑŨ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

.

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƔŨ

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƐƐķƔѵŨ ƖķƒѵŨ

ŔÌä×Ý ÕÝ१áÓÕÚÐ âåÜÜÕä१èࡸåÝ ࡹÛÐ äÐ bvho ÖåÜÐáÚࡔ् ࡸÛÚࡔ॰ã ÐÛ१âÕêã ƒƍƍÓáĸ

1.66€

1.56€

1 17€

1.99€

.

1 49€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

.

1.63€

1 22€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

͔͏ ͔͌ͅ

.

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƖŨ åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƒķƐƑŨ ƑķƒƓŨ

͔͏ ͔͌ͅ

1 24€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƑŨ åÛÝ੒ हÛÜ ƒķƒƑŨ ƑķƓƖŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƐŨ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƔƏŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƒķƑѵŨ ƑķƓƓŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƒķƖѶŨ ƑķƖѶŨ

-25%

-1€

-2€

-1,50€

-25%

-30%

-20%

-25% 17.90€

16 40€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƑƔķƔƕŨ ƑƒķƓƑŨ

18.75€

16 75€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƑѵķƕѶŨ ƑƒķƖƑŨ

18.50€

17 50€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƑѵķƓƑŨ ƑƔķƏƏŨ

-30%

1.40€

1 05€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

1.47€

1.46€

1 03€ 1 02€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƓŨ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƓŨ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƏķƖѶŨ ƏķѵƖ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƏķƖƕŨ ƏķѵѶŨ

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƔŨ åÛÝ੒ Ü੫åâ ƑķѶƏŨ ƑķƐƏŨ

4.65€

3 72€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƖƒŨ åÛÝ੒ Ü੫åâड़æ ƑķƒƔŨ ƐķѶѶŨ


Τα αγαπηµένα µας προϊόντα

4.99€

3 49€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

3.70€

5.48€

4 38€

4 79€

ढ़çÖÜड़ä ƐķƐƐŨ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƐƏŨ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ѶķƑƑŨ ƔķƕƔŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƔƕķѵѶŨ ƓѵķƐƓŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƔƖķƖƏŨ ƓƕķƖƑŨ

.

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

-30%

͔͏ ͔͌ͅ

-30%

1.94€

1 55€

1 22€

åÛÝ੒ हÛÜ ƕķƕѵŨ ѵķƑƏŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ѶķƐƏŨ ѵķƏƕŨ

.

͔͏ ͔͌ͅ

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƑƏŨ

1.84€

1 38€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƖŨ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

-20%

1.62€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

5.99€

2 59€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƔƏŨ åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƐƐķƏƖŨ ƕķƕѵŨ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƏŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓѵŨ

1.84€

åÛÝ੒ हÛÜ ƐƏķƑƑŨ ƕķѵѵŨ

1 38€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓѵŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƖķƑƏŨ ѵķƖƏŨ

-20%

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒѶŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƐƑķƒƔŨ ƐƏķƓƖŨ

1 40€

2 53€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

1.76€

2.98€

2.47€

2 09€

-25%

-25%

.

-15%

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƔŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƒķƓƔŨ ƑķƕѵŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƐƑķƖƔŨ ƐƐķƏƏŨ

1.44€

1.70€

1 15€

1 36€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƑƖŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ѵķƑѵŨ ƔķƏƏŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒѵŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƓŨ

-20%

åÛÝ੒ हÛÜ ƔķƒƐŨ ƓķƑƔŨ

-20%

-15%

-0,40€ 2.40€

2 00€ ͔͏ ͔͌ͅ

2 49€ åÛÝ੒ Ü੫åâ ƐķƓѵŨ ƐķƑƔŨ

.

-30%

2.89€

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƐķƑƐŨ ƐķƏƐŨ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ


Κρεοπωλείο - Μαναβική

Προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης -15% 1.77€

1 42€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƔŨ

1.88€

3.00€

1 60€

2 55€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

.

͔͏ ͔͌ͅ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƑѶŨ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƓƔŨ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƒķƕѵŨ ƒķƑƏŨ

-20%

3.74€

3 18€

3.10€

2 48€ .

2.24€

1 90€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƔѵŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķѵƑŨ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƓŨ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƓķƓƏŨ ƒķƕƓŨ

åÛÝ੒ ÑæÔ ƏķƒƕŨ ƏķƒƑŨ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƔķƐƕŨ ƓķƐƓŨ

-15% 5.18€

3 63€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƔƔŨ

-20%

-15%

14.13€

5.44€

åÛÝ੒ हÛÜ ƐƐķƔƐŨ ѶķƏƔŨ

11.44€

11 30€

4 08€

8 58€

ढ़çÖÜड़ä ƑķѶƒŨ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƒѵŨ

ढ़çÖÜड़ä ƑķѶѵŨ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͉͊͋͜

-20%

.

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƐƏķƕƏŨ

αποφλοιωµένη 60/080 500γρ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͉͊͋͜

-25%

-25%

5 35€ ΓΑΡΙ∆Α

-30%

ΘΡΑΨΑΛΟ ροδέλα συσκευασία 1κιλού

5 89€ .

͔͏ ͉͊͋͜

ΧΤΑΠΟ∆Ι

Τ6 800-1.200γρ

14 20€ .

͔͏ ͉͊͋͜

͔͏ ͉͊͋͜


Κρεοπωλείο 4.49€

3 82€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķѵƕŨ åÛÝ੒ हÛÜ ƐƒķƑƏŨ ƐƐķƑƑŨ

3.97€

3 37€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķѵƏŨ åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƐƐķѵƕŨ ƖķƖƐŨ

-15%

5 45€

4 19€

.

.

͔͏ ͉͊͋͜

͔͏ ͉͊͋͜

6.00€

4 20€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

7.06€

5 29€

͔͏ ͔͌ͅ

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

ढ़çÖÜड़ä ƐķѶƏŨ åÛÝ੒ हÛÜड़ં ѶķƏƏŨ ƔķѵƏŨ

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƕƕŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƐƓķƕƏŨ ƐƐķƏƑŨ

7 59€

6.28€

4 39€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

.

-25%

͔͏ ͉͊͋͜

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķѶƖŨ åÛÝ੒ हÛÜ ѶķƒƕŨ ƔķѶƔŨ

-30%

ÛëČđĀ ąďúĐĊĀ

0 33€

5.40€

4 05€

.

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͉͊͋͜

0 95€ .

͔͏ ͉͊͋͜

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƒƔŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ѵķƕƔŨ ƔķƏѵŨ

0 55€

4.62€

.

3 46€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƐķƐѵŨ

åÛÝ੒ हÛÜ ƔķƕѶŨ ƓķƒƒŨ

-25%

-2€ 6.99€

4 99€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƐƔķѶѶŨ ƐƐķƒƓŨ

1 79€ .

͔͏ ͉͊͋͜

2 19€ .

͔͏ ͉͊͋͜

05


Οδηγούµε τα βήµατα των συνανθρώπων µας µε στόχο να τους εξασφαλίσουµε µια ευκολότερη και καλύτερη ζωή! Τώρα, η ΕΛΑΪΣ-Unilever και ο ΕΛΟΜΑΣ στηρίζουν το έργο τουΚέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και καλύπτουν οικονοµικά µέρος από τις ανάγκες του για ανακαίνιση των χώρων του κέντρου हÑÛ αγορά τεχνολογικού εξοπλισµού για τη διευκόλυνση ατόµων µε οπτική αναπηρία.

‫ބ‬Þ੫ãéæãÖ हÑÛ Öãં åØÞ áâëåड़Òड़æÜ੫Ñ ÝÑä ÝÖ हਯÙÖ ÑÔड़âਯ ãड़æĴ

K π

Πρωτοβουλία στήριξης & εκπαίδευσης τυφλών

25%

20%

Φθηνότερα

Φθηνότερα

HELLMANN’S Μαγιονέζα Real top down 430ml

HELLMANN’S Κετσαπ Top Down Classic 468g

HELLMANN’S Mουστάρδα απαλή top down 265g

HELLMANN’S BBQ Sauce 250ml

€ 3,89

€ 2,92

€ 2,24

€ 2,71

όφελος 1,30€ τιµή λίτρου 12,07€ 9,05€

όφελος 0,97€ τιµή λίτρου 8,31€ 6,23€

όφελος 0,75€ τιµή λίτρου 11,28€ 8,46€

όφελος 0,68€ τιµή λίτρου 13,56€ 10,85€

Από €5,19

Από €2,99

Από €3,89

Από €3,39

20%

Φθηνότερα CALVÉ Φυστικοβούτυρο 350g

KNORR Snack Pot Kαρμπονάρα 55g

€ 4,62

€ 1,43

Από €5,77 όφελος 1,15€

τιµή κιλού 16,48€ 13,18€

Από €1,79

όφελος 0,36€ τιµή κιλού 32,54€ 26,03€

KNORR Extra Γεύση Λαχανικών 147g

€ 2,09

οδ

KNORR Σπιτικός Ζωμός 112g

€ 1,72 Από €2,15

όφελος 0,43€ τιµή κιλού 19,19€ 15,35€

Από €2,61

όφελος 0,52€ τιµή κιλού 17,75€ 14,20€

Η ενέργεια ισχύει από 03/08 έως 23/08 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Στην προσφορά 25% συμμετέχουν: Lipton Ice tea, Hellmann’s μαγιονέζες/κέτσαπ/μουστάρδες top down συσκευασίες. Στην προσφορά 20% συμμετέχουν: Knorr extra γεύση, pots, Αsia (εξαιρούνται τα noodle 68/70gr)Σπιτικός ζωμός 112/224γρ,Wraps,κύβοι 4λτ,5λτ, ΒΙΟ 3λτ, χωρίς αλάτι, Calve,Hellmann ‘s σάλτες 250ml,salad dressing 210ml


1+1

7,89€

50%

Άδετη Προσφορά

Φθηνότερα

SKIP Active Clean Υγρό 30μεζ.

SKIP Active Clean Σκόνη 45μεζ.

CAJOLINE Μαλακτικό 1,4L

€ 10,99

τιµή µεζ. 0,175€

€ 3,49 Από €6,98

τιµή µεζ. 0,183€

όφελος 3,49€ τιµή λίτρου 4,98€ 2,49€

30%

Φθηνότερα KLINEX καθαριστικό πατώματος λεμόνι 1L

€ 2,02 Από €2,89 όφελος 0,87€

ΑΙΜ White System οδοντόβουτσα/ White Now οδοντόκρεμα 75ml

€ 1,95 Από €3,89 όφελος 1,94€

KLINEX Hygiene Spray Γενικής Χρήσης 750ml

KLINEX Hygiene 400ml

Από €3,99

Από €5,59

KLINEX Wc Block 55g

€ 3,91

€ 2,79

όφελος 1,20€ τιµή λίτρου 5,32€ 3,72€

€ 1,60 Από €2,29

όφελος 1,68€ τιµή λίτρ 13,97€ 9,77€

όφελος 0,69€ τιµή κιλού 41,63€ 19,14€

1+1

50%

Δεμένη Σ σκε ασία

Φθηνότερα € 2,09

Από € 4,19 όφελος 2,10€

DOVE Αποσμητικό Spray Original 150ml

DOVE Deeply Nourishing Αφρόλουτρο 750ml

€ 2,49

€ 3,09

AXE Αποσμητικό Spray Africa 150ml

€ 5,08

Από €6,19

Από € 4,98 όφελος 2,49€

τιµή λίτρου 16,93€

όφελος 3,10€

50%

TRESemmé Keratin Smooth Σαμπουάν 400ml

€ 2,55 Από €5,11 όφελος 2,56€

Φθηνότερα

ULTREX Σαμπουάν 360ml

LUX Magical Orchid Αφρόλουτρο 600ml

Από €6,09

Από €5,38

€ 3,05

€ 2,69

όφελος 3,04€

όφελος 2,69€

Στην προσφορά -50% συμμετέχουν: Ultrex, AIM,Rexona, Tresemme (Shampoo/conditioners/masks), Lux αφρόλουτρα, Dove (αποσμητικά, αφρόλουτρα, κρέμες σώματος), Skip 20/22μεζ,Cajoline μαλακτικά. Στην προσφορά -45% συμμετέχουν: CIF ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων. Στην προσφορά 35% συμμετέχουν Skip καψουλες 15/23μεζ, Klinex απορρυπαντικά 40/44μεζ,απολυματικό πλυντηρίου,Skip ειδικής φροντίδας 25μεζ, ΟΜΟ 63/65μεζ. Στην προσφορά -30% συμμετέχουν: Skip 50/64/70/65/67, OMO45sc,ΟΜΟ απορ. Χεριών,Klinex sprays 500/700/750ml, aerosol 200/400ml, πανάκια, wc blocks, καθαριστικά πατώματος 1/1,5λτ,πανάκια πατώματος, Lux κρεμοσάπουνα, Tresemme styling.Στην προσφορά 20% συμμετέχουν: Klinex ultra 2lt, advance 2lt, Proderm fab clea. 2,8lt, fab sen 2lt, Στην προσφορά 1+1 άδετο συμμετέχουν: Skip υγρά 30μεζ, ΟΜΟ υγρά 30μεζ. Στην προσφορά 1+1 ∆εμένο συμμετέχουν: ΑΧΕ αποσμητικά/αφρόλουτρα. Με τιμή 7,89€ συμμετέχουν: Skip 38/40/42/45μεζ.


ƄƨƠƬƮƫƝ ƩƠƳ·ƮƞƩƮƬ 26210 81136

1.19€

-30%

0 83€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

-45%

-40%

5.25€

2 88€

3 63€

åÛÝ੒ Ü੫åâ ƐƒķƐƑŨ ƕķƑƐŨ

åÛÝ੒ ƐƑƐķƏƏŨ ƕƑķѵƏŨ

0.77€

0 92€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒƖŨ

0 54€ ̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƑƒŨ

6.05€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƏķƒѵŨ

1.31€

̢͉͑͗͊̾ ͔͉͌̾

.

͔͏ ͔͌ͅ

ढ़çÖÜड़ä ƑķƒƕŨ

͔͏ ͔͌ͅ

5 48€

ढ़çÖÜड़ä ƑķƓƑŨ

.

͔͏ ͓͔ͅ

åÛÝ੒ Ü੫åâड़æ ƒķѵƔŨ

Ūŭūŭ

-45%

0 80€ .

Ūŭūŭ

3 99€ .

͔͏ ͔͌ͅ

͔͏ ͔͌ͅ

Ūŭūŭ

2 79€ .

͔͏ ͔͌ͅ

åÛÝ੒ हÛÜड़ં ƒķƖѶŨ

25

MONO

2,39€

1,79€

Ҝ

ҟ Ƽ

ʅɿʆʄɽʈƻʉ փƻɽ ʍ փ k րʍ ƻʇʍպʎ ƻ

ʈʍƻ ʍ ʍ քƻ ӏƻ ʎօ ƻ ƻ ƻ-$., 3 ʍ քƻ րʍ ƻ ʍօʎ ƻ ƻ ք ƻ

̥͉͍́͏͌̾ ͔͊́ ͏̿͊͏͍

26210 81136

!1$%ƻ6"ƻ!KNBJƻ տ F ʈʍƻ ʍ ʍ քƻ ӏƻ ʎօ ƻ ք ƻ ƻ!1$%ƻ6"ƻAKNBJR

MONO

MONO

5 /.- ƻɽ ʍ ʍ փƻo ƻ տƻվ ƻɿʉʇvƻɿʃkʈvoʁ

5 /.- ƻɽ ʍ ʍ վ ʈ վ ƻ ƻgvʇʆ

3Nƻ ʍ ʍ քƻ ӏƻ ʎօ ƻ ƻք ƻ ƻ ʍ ʍ սƻ5 /.-

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ν. Ηλείας: 1. Ρήγα Φεραίου 59 - Πύργος, τηλ.: 26210 81136 2. Γερµανού 34 - Πύργος, τηλ.: 26210 20490 3. Mανωλοπούλου 42- Πύργος, τηλ.: 26210 81240 4. 4o χλµ. Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου / Κόµβος Πλατάνου, τηλ.: 26240 22338 5. Ν. Φιγαλεία, τηλ.: 26250 41240 6. Καλλίκωµο, τηλ.: 26250 22002 • Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ∆ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. • ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ.