Page 1


TEMAS 11 12

Densidade de poboación Actualmente habitan a Terra preto de 7.000 millóns de persoas , que se disrtibúen de maneira desigual por todo o planeta. Por exemplo , máis da metade da poboación mundial vive no continente asiático , mentres que , pola contra , Oceanía ten pouca poboación.

Aínda así , podemos observar , por exemplo , que en calquera destes continentes , as zonas de clima máis beguino ou mellor comunicadas teñen unha poboación máis numerosa que as que non presentan estas condicións. De todos modos , para saber se un territorio está realmente moi poboado ou non , cómpre ter en conta o seu número de habitantes e o espazo que ocupan. Este dato coñécese como densidade de poboación. A densidade de poboación é a relación entre a poboación dun territorio e o espazo que ocupa. Calcúlase dividindo o número de habitantes re a superficie de territorio que ocupan. O resultado exprésase en habitantes por km². Número de habitantes ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ =Densidade de poboación (hab./km²)  Superficie en km2 Un exemplo é : a densidade de poboación galega o 1 de xaneiro do 2.007 era de 93,7 habitantes por km2. 2.772.533 habitantes ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­=93,7 habitantes por  km2 29.574 habitantes por km2 2

No ano 2.007 España tiña unha poboación de máis de 45 millóns de habitantes e unha densidade media de 89,3 habitantes por km2. A poboación española distribúese de maneira desigual. Na seguinte táboa , verás as


comunidades autónomas que teñen maior e menor densidade de poboación de España.

Comunidades autónomas con

Comunidades autónomas con

  maior densidade de poboación                                             menor densidade de poboación      Madrid.                                                                                  Aragón.      Cataluña.                                                                              Estremadura.      Comunidade Valenciana.                                                     Castela e León.      País Vasco.                                                                          Castela­A Mancha. Europa é un continente de pequenas dimensións pero cun gran número de habitantes ; por iso , ten unha elevadísima densidade de poboación , unha media de 78 habitantes por km². En definitiva , a cantidade e a composición da poboación dun territorio , dunha comunidade autónoma , dun país...... é algo  en constante transformación que depende do número de nacementos e de falacementos  , e mais dos movementos migratorios.

Crecemento natural da poboacion A composicion e o volume da poboacion estan en constante  transformación. Entre os factores que inflúen na dinámica da poboación

A Taxa de natalidade A natalidade é o número de nacementos que se producen nun determinado territorio nun período de tempo concreto.A taxa é un indicador de tempo que expresa a relacion  entre a natalidade nun periodo de tempo, normalmente un ano ,e a poboacion total por cada  mil habitantes

                         A taxa de crecemento natural A taxa de natalidade de crecemento natural da poboacón  é a diferencia e a  diferenza entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade.A taxa  de crecemento natural de xuco é de 8 por cada 1000 habitanes . ­Se a taxa de natalidade é maior  que a taxa de mortalidade,a poboacion crece. ­Se a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade ,a poboacion diminue. ­Se a taxa de natalidade é igual que a taxa de moprtalidade,a poboacion nin crece nin diminue.

                                             Saldo migratorio O saldo migratorio é o balance que existe entre a inmigración e a emigración nun determinado lugar, cando o saldo migratorio é positivo, a poboación aumenta; cando o saldo migratorio é negativo, a poboación diminúe (idea que non toma en conta a taxa de


crecemento natural da poboación, que sería a diferenza entre a natalidade e a mortalidade nun ano determinado). Saldo migratorio = Número de inmigrantes ­ Número de emigrantes. Razón de orde baseada en que se houbese maior inmigración, o saldo migratorio daría un valor positivo. Isto faio máis acorde á realidade, pois é cando a poboación vese aumentada.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Saldo_migratorio A emigración refírese a deixar o propio país para ir vivir a outro. Tamén por extensión se denomina emigración ós movementos de poboación que se producen dentro do propio país. O termo emigración refírese ademais ó conxunto de habitantes que trasladan o seu domicilio; xa sexa por un tempo ilimitado ou temporalmente, dun país, rexión ou pobo a outro distinto. http://gl.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n. Chámase inmigración á entrada a un país de persoas que naceron ou proceden doutro lugar. Representa unha das dúas opcións ou alternativas do termo migración, que se aplica aos movementos de persoas dun lugar a outro e estes desprazamentos levan un cambio de residencia ben sexa temporal ou definitivo. As dúas opcións dos movementos migratorios son: emigración, que é a saída de persoas dun país, rexión ou lugar determinados para dirixirse a outro distinto e inmigración, que é a entrada nun país, rexión ou lugar determinados procedentes doutras partes. De maneira que unha emigración leva como contrapartida posterior unha inmigración no país ou lugar de chegada. http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n Migracións interiores. Os movementos de poboación prodúcense dentro dun mesmo país. Basicamente,prodúcense por causas como o cambio de traballo,a mecanización do campo... Migracións exteriores. Os movementos de poboación prodúcense dun país a outro ou dun continente a outro. Basicamente,estas migracións prodúcense por causas económicas e políticas.

Os movementos migratorios fan variar a poboación dun lugar.A diferencia entre o número de inmigrantes e o de emigrantes dun territorio rexistrados nun ano é o saldo migratorio,e a taxa de saldo migratorio calcúlase deste modo:                           Taxa de saldo migratorio=  inmigrantes ­emigrantes ,poboación total x1000                  Crecemento real da poboación


O crecemento da poboación ou o crecemento demográfico é o cambio de poboación ao longo do tempo, e pode ser cuantificada como a alteración do número de individuos dunha poboación utilizando "por unidade de tempo" para a medición. O crecemento da poboación termo pode referirse a calquera tecnicamente especie, pero case sempre se refire aos seres humanos, e é moitas veces usado informal para o tipo demográfica termo máis específico crecemento da poboación, e moitas veces é usado para referirse especificamente ao crecemento da poboación mundial . http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_poblacional Para poder calcular a taxa de crecemento real dunha poboación cómpre saber a taxa de natalidade,a taxa de mortalidade e a taxa de saldo migratorio dunha poboación. Taxa de crecemento natural: Taxa de natalidade ­Taxa de mortalidade Taxa de crecemento real: Taxa de crecemento natural  + Taxa de saldo migratorio.

Representación gráfica da poboación Para representar a poboación dun territorio dun período de tempo, podemos usar: un diagrama de barrras, gráfica de sectores histograma, gráfica lineal e pirámide de poboación.                                                Diagrama de barras


Diagrama de sectores

                                                           Histograma

                                                      Gráfica lineal

http://www.monografias.com/trabajos73/estadistica­descriptiva/image043.gif


Pirámide de poboación

                        A pirámide de poboación é un histograma está feito a base de barras, culla altura e proporcional coa que o representen  os homes e as mulleres e edad que se denominan cohortes. Gráficamente é un doble histograma de frecuencias. As barras se dispoñen de forma horizontal  é dicir sicir sobre a línea das abscisas.

A partir dunha pirámide de poboación, pódense coñecer que unha franxa de idade hai máis ou menos poboación. Deste modo extráense conclusións sobre outras variables, como os incrementos ou os descensos de natalidade, a emigración, a inmigración, a perda de poboacióncausada por guerras, por desastres naturais...                                        Pirámide de parasol


Base moi ampla. Indica que natalidade é elevada. ­ Vértice pequena. Indica unha ruducida poboación anciá. Está pìrámide reflicte que a poboación é noi nova.


Pirámide de urna


­ Base e vértice similares. Indica que a natalidade  e a mortalidade e similares. ­ Esta pirámide reflicte un estancamento  da natalidade e un progresivo envellecemento da poboación. http://www.ige.eu/estatico/educacion/Xeografia/Estrutura/Img/piramide09.gif

                                    Pirámide de oxiva

­ Base estreita. Indica que a natalidade diminúe. ­ Vértice ancho. Indica que o número de anciáns é elevado. Está pirámide reflicte que a poboación envellece. http://1.bp.blogspot.com/­UbK6G­Hzrl8/Tbe7vVcgiXI/AAAAAAAAABI/DB_IALY7myk/s1600/poblaci on­espana­2007.png

As actividades económicas Se chama actividades económicas a calquer proceso mediante cal adquírense produtos , bens e os servizos que cubren as nosas necesidades e ganancias. As actividades económicas abarcan tres fases: producción , distribución e consumo. As actividades económicas son aquelas que permiten a generación de riqueza mediante a extracción , transformación é destrebución dos recursos naturais o ben de algún servizo , tendo como fin a satisfacción das necesidades humanas.


http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica O traballo é moi importante para o ser humano pois: 1. Ocupa a maior parte da vida dunha persoa. 2. Proporciona o diñeiro que necesitamos para cubrir as nosas necesidades. 3. Facilita os medios para que aprenadamos e desenvolvamos as nosas capacidades. 4. Organiza o noso tempo de lecer e as nosas actividades cotiás. 5. Favorece o contacto con outras persoas. 6. Permítelles ás persoas sentirse útiles , porque lle achegan algo necesario á sociedade.  As actividades económicas clasifícanse en tres sectores de produción: ● Primario.Obtén recursos da natureza. http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3J7VnhlwTy­nRtFvReIAp8MknfErGW3anDIYDZRY EG2­4hwVp0w

           ● SecundarioTransforma materias primas en produtos elaborados. http://www.absolutcaribe.com/wp­content/uploads/2008/10/industria­alimentaria.jpg


Terciario.Ofrece servicios.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/economia_espanola/se ctor_terciario/terciario_por.jpg En Galicia , na actualidade , como en case todos os países do noso contorno , a maior parte da sociedade  traballa no sector terciario.

O sector primario: O    sector secundario consta da: agricultura, a gandaría, a pesca, a minaría, e a silvicultura. A agricultura: a agricultura inclúe as actividades dedicadas ao cultivo da terra para obter productos vexetais. Agricultura ('campo' Latin agricultores cultura e 'crecente, elevando'), 1 2 é o conxunto de habilidades e coñecementos para cultivar a terra e do sector primario que entra nel. Funciona abarcar o tratamento diferenciado do solo e plantas. Inclúe un conxunto de accións humanas que transforma o medio ambiente natural, para facelo máis adecuado para a cultura de plantas. As actividades son aqueles que compoñen o chamado sector agrícola. Todas as actividades económicas afectadas por este sector están baseadas na explotación da terra provoca favorecido por acción humana: alimentos de orixe vexetal, como cereais, froitas, legumes e gramíneas forrageiras cultivadas; fibras utilizadas pola industria téxtil; culturas enerxéticas e tubérculos


­Monocultivos refírese en gran parte co cultivo dunha única especie, cos mesmos patróns, resultando similaridade xenética, usando os mesmos métodos de cultivo para a plantación enteira (control de pragas, adubação e estandarización de alta produción), facendo­o máis eficiente de produción a grande escala. ­Policultura policultura ou é este tipo de agricultura utilizando múltiples culturas na mesma superficie, imitando ata certo punto a diversidade de ecosistemas naturais de plantas herbáceas, e evitando grandes cargas en terreos agrícolas de culturas únicas, ou monocultivo. Inclúe a rotación de cultivos, multi­cultura, inter­culturais e de cultivo en alamedas.

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/03/agricultura1.jpg

Segundo a cantidade de auga pode ser de regadío ou secaño ­ A agricultura de regadío consiste na subministración de importantes cantidades de auga aos cultivos a través de diversos métodos artificiais de rega. Este tipo de agricultura require grandes investimentos económicos e unha coidada infraestrutura : canles, irrigadores, etc., que esixe, á súa vez, un desenvolvemento técnico avanzado. Entre os cultivos tipicamente de regadío destacan os froiteiras, o arroz, o algodón, as hortalizas e a remolacha. ­ A agricultura de secaño é aquela na que o ser humano non contribúe con auga, senón que utiliza unicamente a que provén da choiva directamente sobre os cultivos. http://gl.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_seca%C3%B1o Segundo a cantidade de produccion pode ser de extensiva ou tradicional e intensiva ou moderna. Agricultura tradicional:


Agricultura tradicional: Sistema de producción basado en conocimientos y prácticas indígenas, que han sido Agricultura tradicional: Es la practicada antiguamente en los países del Primer Mundo y la común hoy en amplias zonas del Tercer Mundo. Tiene mucho de ecológico, pero no es "agricultura ecológica" porque le falta la conciencia actual científica de la ecología

A agricultura moderna caracterízase polo uso de tecnoloxía de punta, o que reduce a dependencia de factores físicos. Fertilizantes químicos aumentan a fertilidade do solo e facer a coexistencia de cultivos e gando. A introdución de máquinas require menos traballo e facilita o traballo dos agricultores, que obter alto rendemento. A produción está á venda. http://www.kalipedia.com/geografia­general/tema/geografia­economica/agriculturas­tradicional­ moderna.html?x=20070417klpgeogra_128.Kes&ap=1

A gandaría: engloba todas as actividades dedicadas á cría de gando para obrter productos como carne,etc. ­Sistemas extensivos, tradicionais ou de produción animal convencional son esencialmente caracterizado por ser parte dun ecosistema natural modificado polo home, ou sexa, un agroecossistema, e destínase a utilizar a terra de forma duradeira, ou están suxeitos a ciclos naturais, sempre manter unha relación ampla con agroecossistema produción de plantas que forman parte e teñen, como a lei non escrita, a necesidade de alcanzar os elementos do sistema de próxima xeración tanto inanimadas e animadas e mesmo polo home nun. estado ou máis  que os que son recibidos a partir da xeración anterior http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa ­En bovinos confinados intensiva de gando en xeral, baixo condicións de luz, temperatura e humidade, que foron creadas artificialmente, a fin de aumentar a produción no máis curto espazo de tempo, os animais son alimentados principalmente alimentos enriquecido. É por iso que require grandes investimentos en aspectos de instalacións, tecnoloxía, traballo e alimentación, entre outros

Segundo o tipo de animais pode ser: ­Gando ovino: ovellas, corderos e años. ­Gnado caprino:cabras, e cabritos. ­Gando bovino:vacas, bois e  touros. ­Gando equino:cabalos, burros, mulas e asnos. ­Gnado avícola:polos, pitos, galiñas, gansos, patos, pavos e avestruces.


A pesca A pesca é a extracción de organismos acuáticos do medio onde se desenvolveron para diversos fins, tales como a   alimentación, a recreación (pesca recreativa ou pesca deportiva), a ornamentación (captura de especies ornamentais) ou a industria, incluíndo a fabricación de comida para o alimento de animais en crianza e a produción de substancias con interese para a saúde ­como o "famoso" aceite de fígado de bacallau.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Pesca Segundo o lugar onde se faene,a pesca pode ser de baixura,de altura ou de marisqueo. ­A pesca de bairuxa dáse cerca da costa e  nela péscase bocarte,sardiña... ­A pesca de altura dáse en mar aberto e nela péscanse atún,bacallau... ­O marisqueo dáse na costa,na area ou nas rochas,e nela péscanse berberechos,percebes... A pesca de baixura practícase especialmente na costa mediterránea.A pesca de altura e o marisqueo,na cornixa cantábrica e no noroeste peninsular..

A pesca tamén pode ser artesanal o industrial: A pesca artesanal é un tipo de pesca que utiliza técnicas tradicionais co desenvolvemento tecnolóxico pouco. A práctica de pequenos barcos en áreas costeiras de non máis de 10 quilómetros de distancia, no que se chama mar territorial. Queda rexións subdesenvolvidas onde a produción é limitada e, basicamente, serve para a alimentación, só unha pequena porción pasa para o mercado. Para este tipo de pesca son utilizadas para extraer Yariksas moitas especies de peixes, crustáceos, moluscos e crustáceos. http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_artesanal La pesca industrial es un tipo de pesca que tiene como objetivo obtener un gran número de


http://ipsnoticias.net/fotos/granjas_peces_mar_PhotoStock.jpgc. http://es.wikipedia.org/wiki/Pesca_industrial Facendas de peixes son instalacións dedicadas á cría de peixes para consumo. O principal beneficio é a diminución do número de especies roubadas do mar e dos ríos, e os danos causados ​ por métodos de pesca, como a pesca de arrastre. ​ Facendas de peixes mariños son as especies que a auga do mar raza, están localizadas na costa ou preto delas bombeo piscinas de auga salgada. Dentro do tanque de reprodución continental pódese citar, a través da auga do río movido por gravidade para renovar as súas piscinas de auga e gaiolas flotantes instalados en lagos e encoros.

http://us.123rf.com/400wm/400/400/thegreekphotoholic/thegreekphotoholic1112/thegreekphotoh olic111200012/11458213­piscifactorias­en­peloponeso­grecia.jpg A acuicultura (do latín aqua: auga; e ­cultura: cultivo) é a cría ou cultivo de organismos acuáticos[1], especialmente peixes, crustáceos, moluscos e algas, destinados á alimentación humana ou animal. Tamén se pode dedicar á produción de especies ornamentais para a acuariofilia, ou o cultivo de especies para a posterior elaboración de materias primas para a industria, repoboación e conservación de especies ameazadas, produción de perlas, etc. http://gl.wikipedia.org/wiki/Acuicultura

http://ipsnoticias.net/fotos/granjas_peces_mar_PhotoStock.jpg

A silvicultura A Silvicultura (do latín silva, selva, bosque, e cultura, cultivo) é o cultivo dos bosques ou montes e tamén a ciencia que trata deste cultivo. Forman parte  do seu campo a arte de crear ou conservar un bosque, e a teoría e a práctica de regular o establecemento dunha masa arbórea, a súa composición e desenvolvemento; para iso apóiase na xeografía, ecoloxía, edafoloxía e climatoloxía entre outras. A silvicultura é moito máis nova que a agricultura. Os señores feudais de Europa Central comezaron a xestionar os seus bosques naIdade Media, con vistas á caza e ao favorecimiento de árbores especialmente valiosas para, por exemplo, a construción de barcos. A silvicultura como unha disciplina científica non


emerxeu ata comezos do século XIX, cando Alemaña e Francia fundaron as primeiras escolas de enxeñaría forestal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Taglio_Orobie_valtellinesi_18ago200 9.jpg/450px­Taglio_Orobie_valtellinesi_18ago2009.jpg

A minaría. A minaría é a técnica da extracción deses depósitos dos materiais presentes para unha posterior comercialización que proporcione un lucro económico.

                                                  Sector secundario O sector secundario é o sector da economía que transforma a materia prima, extraída ou producida por o sector primario, en productos de consumo. Ou en bienes do equipo, é dicir productos que serán utilizados noutros ámbitos do sector secundario.

                                                         Industria A industria é unha actividade económica surxida na primeira revolución industriai a finais do siglo XVII e a principios do siglo XIX en Inglaterra. Os tipos son: alimentaria, téxtil, electrónica, siderúrxica, metalúrxica e  química.

                                                      Alimentaria


A industria alimentaria e a industria encargada de  elaborar, conservación e envasado dos alimentos de consumo humano e animal. Os produtos desta industria consisten en orixe vexetal, (ganadaría), animal (ganadaría) e fúnico (pertence o relativo dos hongos). http://www.netipulit.com/img/limpieza­industria­alimentaria­1.jpg

                                                           Téxtil Téxtil é o nome que se lle da á industria da economía dedicado á produción de trapos, tela, fío, fibrae produtos relacionados. Auque desde o punto de vista técnico é unha industria diferente, nas estadísticas económicas se suele incluir a industria de zapatos. http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_textil

                                                Electrónica Na industria electrónica fabrícase ordenadores, televisores... e céntrase, sobre todo en Madrid e Cataluña.

                                                  Siderúrxica Na industria siderúrxica fabrícanse pranchas de metal, e localízase no `País Vasco.

                                                  Metalúrxica A industria metalúrxica encárgase de fabricar coches, barcos e outras máquinas. Podemos encontrar este tipo de industria, especialmente, en Madrid, Cataluña e o País Vasco.


Química Na industria química fabrícanse pinturas, deterxentes, medicamentos, colas... Destacan as industrias do norte, do centro de e do leste da Península ibérica.

                                            A construción Nos campos da arquitectura e inxeniería,  a construción e o arte ou a técnica de fabricar edificios e infraestructuras. A constrición pode ser de cinco tipos: residencial, comercial, industrial, obras públicas e institucionales. http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n

                                    A produción de enerxía A enerxía obtense a partir de recursos naturais como o Sol, o vento, a auga, o carbón, o petróleo, o gas natural e o uranio, que ao transformarse pode ser utilizados para motas cousas, que son necesarios para o  funcionamiento das industrias. O petróleo tamñen utilízase como combustible. O gas natural ten un uso doméstico.

Un habitante ancián dun centro geriátrico en vivir temporalmente ou permanentemente persoas maiores na maioría dos casos cun grao de dependencia. As residencias ofrecen o desenvolvemento persoal e coidados de saúde. Así, as residencias teñen un equipo de profesionais con formación adecuada e específica gerontológica pero entrenado en diferentes especialidades. Cada traballador debe ter o perfil axeitado para o papel que se lle atribúe e un plan de formación para garantir a adecuación na realización das súas funcións ao longo da vida de traballo, a necesidade de que este plan de formación se reflicte na lei da axencia. O tamaño do equipo de profesionais da residencia debe ser adecuado ao número de prazas que ofrecen a residencia.

Servizos as empresas Cada traballador debe ter o perfil axeitado para o papel que se lle atribúe e un plan de formación para garantir a adecuación na realización das súas funcións ao longo da vida de traballo, a


necesidade de que este plan de formación se reflicte na lei da axencia. O tamaño do equipo de profesionais da residencia debe ser adecuado ao número de prazas que ofrecen a residencia. Ou sector de servizo terciario é o sector económico que engloba todas as actividades económicas que inclúe actividades relacionadas cos servizos de produción de bens materiais. Todo comezou no inicio do século XIV. Ningún material adquirir bens directamente, pero os servizos ofrecidos para atender As actividades financieiras estan relacionadas coas actividades correspondentes ao mo diñeiro.Os seus servizos ofrécense en bancos,caixas de aforro.

Servizos de distribucion A distribución é un conxunto de actividades que son realizadas unha vez que o produto foi producido polo fabricante, ata que foi comprado polo consumidor final, e que é especialmente concibida para obter o produto  para o consumidor. Distribución comercial é responsable por un aumento no valor de tempo é o valor dun ben. Os servizos de transporte dedícanse ao translado de persoas e de mercadorias.Ofrécenos   os taxis, os autobuses, os trens, os barcos, os avións, os camións que transportan mercadorias... Neste sector tamén se inclúen as persoas que traballan nas estacions de tren e autobuses, nos aeroportos, nos portos...                                            Cuetionario https://docs.google.com/forms/d/1SxqplOaS0hfC6ah2Ipv3w40nQhv4Gc7N_9M3x26PklI/viewfor m

¡¡¡¡¡FIN DO TRABALLO!!!! .


Feito por: JORGE LÓPEZ VILARIÑO ALFONSO RABUÑAL MANCHA SOFÍA ROMEU GARCÍA IZAN MIRAS VÁZQEZ ICÍA FORMOSO CORRAL

Temas 11 e 12.  
Temas 11 e 12.  

Información dos temas.

Advertisement