Page 1

სასწავლო საგნის დასახელება

ბუნება

სწავლების კლასი

I - კლასი

სასწავლო საგნის სტატუსი

კურსი გათვალისწინებულია დაწყებითი სკოლის პირველი კლასის მოსწავლეებისთვის, როგორც სავალდებულო.

სასწავლო კურსის სწავლების ხანგრძლივობა

ერთი სასწავლო წელი (ორი სემესტრი),კვირაში 2 აკადემიური საათი.

გარემოზე დაკვირვება, მონაცემების შეგროვება დაკვირვების მარტივი ექსპერიმენტის საინფორმაციო წყაროების გამოყენებით, ობიექტების კლასიფიკაცია. გარემოზე ზრუნვა,უსაფრთხოების წესების დაცვა;

სასწავლო კურსის ზოგადი აღწერა კ

მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების უნარ-ჩვევის ჩამოყალიბება ბუნებისმეტყველებისათვის დამახასიათებელი სპეციფიკური უნარ-ჩვევების განვითარება

საგნის სწავლების მიზანი

მოსწავლეთა წინაშე წამოჭრილი პრობლემების გადაჭრისა და მიღებული ცოდნის სხავა სიტუაციაში გამოყენების ჩვევის გამომუშავებადაკვირვება, კლასიფიცირება, კომუნიკაცია, გაზომვა, შედარება-შეპირისპირება, დასკვნის გამოტანა, პროგნოზირება; საბუნებისმეტყველო დისციპლინების სწავლების მიზანია აზიაროს მოსწავლე მეცნიერების საფუძვლებზე,განუვითაროს კვლევის უნარჩვევები.რაც მას საშუალებას მისცემს შეიცნოს და გაითავისოს სამყარო.

შეუქმნას მოსწავლეს შესაძლებლობების

პირობები საკუთარი გამოსავლენად და


საგნის სწავლების ამოცანები

საგნის მნიშვნელობის დასაბუთება

საგნის შესწავლისათვის

სწავლისათვის საჭირო გამოსამუშავებლად;

უნარ-ჩვევების

ჩამოუყალიბოს მოსწავლეს პოზიტიური დამოკიდებულება შემეცნების მიმართ ინტერესი;

სწავლისადმი და სამყაროს

იმისათვის, რომ საბუნებისმეტყველო სწავლებამ დააკმაყოფილოს აღნიშნული კრიტერიუმები, საჭიროა მოსწავლეს გაუჩნდეს ინტერესი გარემომცველი სამყაროს კვლევის სიახლეთა აღმოჩენისა და შეცნობის მიმართ, განუვითარდეს თვითშეფასების და თვითკონტროლის უნარი.

ბუნებისმეტყველების სწავლების ყურადღების გამახვილება ,განწყობა, დამოკიდებულებებისა და უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.

აუცილებელი საბაზისო კომპონენტები კურსის ორგანიზაცია

რესურსები

სამუშაო დისციპლინა

ჯგუფური და ინდივიდუალური, წყვილებში მუშაობა. მოსწავლის სახელმძღვანელო, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, გ. კვანტალიანი მოსწავლის რვეული, სხვადასხვა თვალსაჩინოებები,

საკლასო, ინდივიდუალური, ჯგუფური.


ცოცხალი სამყარო ბუნ.I.1.მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს შეგრძნების ორგანოების მნიშვნელობა გარემოს აღქმაში. ბუნ.I.2.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს ორგანიზმები გარეგნული ნიშნების მიხედვით.

სხეულები და მოვლენები ბუნ.I.3.მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს სხეულებს/მოვლენებს შორის მსგავსება და განსხვავება არსებითი ნიშნების მიხედვით.

დედამიწა და გარესამყარო მისაღწევი შედეგები

ბუნ.I.4.მოსწავლეს შეუძლია ორიენტირება სკოლის ტერიტორიაზე. ბუნ.I.5.მოსწავლეს შეუძლია დაახასიათოს დღე-ღამის მონაცვლეობასთან დაკავშირებული მოვლენები. ბუნ.I.6. მოსწავლეს შეუძლია ლოკალური გარემოს აღწერა.

ადამიანი და გარემო


ბუნ.I.7.მოსწავლეს შეუძლია პირადი ჰიგიენისა და უსაფრთხო ქცევის ელემენტარული წესების დაცვა. ბუნ.I.8.მოსწავლეს შეუძლია დამოკიდებულების გამოხატვა საკუთარი გარემოსადმი.

მოსწავლეთა შეფასება

შეფასების ტიპი-მიმდინარე გაანმავითარებელიწერილობითი და სიტყვიერი კომენტარით


I კლასი ბუნება თემატური გეგმები №

თემა

სთ. რაო დ.

მიზანი

ინდიკატო რი

რესურსი

თვე და რიცხვი

1

მე და ჩემი კლასელები

1

მოსწავლეების მიერ საკუთარი თავის წარდგენა,კომუნიკაცი ა

1.3, 1.1, 1.2

ბაწრის გორგალი,ფერადი ფანქრები

15.09

2

სხეულის ნაწილები

1

ადამიანის სხეულის გარეგანი ნაწილების ამოცნობა

1.1, 1.3, 1.2

მაკრატელი,წებო, წითელი და მწვანე ლენტი

18.09

3

მოგზაურობა სკოლაში

1

შეძლონ სკოლის შიდა ტერიტორიაზე ორიენტირება

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

4

მოგზაურობა სკოლის გარეთ

1

საგნების სივრცითი აღქმისა და მისი ნახატით გადმოცემის უნარის გამომუშავება

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

25.09

5

სკოლაში ქცევის წესები

1

სკოლაში ქცევის წესების დაცვის აუცილებლობის გაცნობიერება

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, წებო და მაკრატელი

29.09

6

ჩვენი ოჯახის წევრები

1

გამოთქვან აზრი თავიანთი ოჯახის და მისი წევრების შესახებ

1.3, 1.4, 1.5, 1.6

ოჯახის ფოტოსურათები, ფერადი ფანქრები,წებო

2.10

7

როგორ ვეხმარებით უფროსებს

1

ოჯახის ყველა წევრის როლის და პასუხისმგებლობის

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

6.10

22.09


გაცნობა 8

სად ცხოვრობს ოჯახი?

1

გაიმდიდრონ სახლთან 1.4, 1.5, 1.6 დაკავშირებული სიტყვების მარაგი და შექმნან კონსტრუქცია

ფერადი ფანქრები,წებო, მაკრატელი, თაბახის ფურცელი

9.10

9

რისგან აშენებენ სახლებს

1

ხელი შეეწყოს მოსწავლეებში დაკვირვებისა და მხედველობითი მეხსიერების უნარის განვითარება

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

13.10

10

ავეჯი და პირადი ნივთები

1

შეძლონ პირადი ნივთების დასახელება და მათ ჰიგიენურ დანიშნულებაზე საუბარი

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

16.10

11

სახიფათო ნივთები

1

შეძლონ სახიფათო საოჯახო ნივთების ამოცნობა და დასახელება

1.5, 1.6

ჭიქა,თოჯინა, დანა,მაკრატელი, ნემსი,ლურსმანი, ფერადი ფანქარი

20.10

12

შემოდგომა

1

მოსწავლის მიერ ბუნებაში შემოდგომისათვის დამახასიათებელი ზოგიერთი ცვლილების დანახვა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

სახელმ, ფერადი ქაღალდები, მაკრატელი, წებო

23.10

13

შემოდგომის ფერები

1

შეძლონ თავიანთი შთაბეჭდილების და განცდების მხატვრულად გადმოცემა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

სახელმ, ფერადი ქაღალდები, მაკრატელი,წებო

27.10

14

რთველი

1

დაიმახსოვრონ შემოდგომის თვეები, აღწერონ რთველი

1.1, 1.2, 1.5, 1.6

სახელმ. ფერადი ფანქრები

30.10

15

ჩვენ გვიყვარს ხილი

1

შეძლონ სხვადასხვა ხილის ამოცნობა

1.1, 1.2, 1.5

ფერად ფანქრები, კალათი,ყუთი, სხვადასხვა ხილი

3.11

16

ხილი თუ ბოსტნეული

1

შეძლონ ხილის და ბოსტნეულის ერთმანეთისგან გარჩევა

1.1, 1.2, 1.5, 1.6

ბოსტნეული, ხილი, ფერადი ფანქარები

6.11


17

სასარგებლო საკვები

1

ხელი შეეწყოს მოსწავლეებში შემოქმედებითი უნარის განვითარებას

1.1, 1.2, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, ერთჯერადი ჭურჭელი, ბოსტნეული

10.11

18

საჭმელი

1

განასხვავონ მცენარეული და ცხოველური საკვები

1.1, 1.5,

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, ვერმიშელი, წიწიბურა, მაკარონი, ხაჭო, მაწონი

13.11

19

სასმელი

1

გააცნობიერონ წყლის მნიშვნელობა სიცოცხლისათვის

1.1, 1.5,

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

17.11

20

გზა სახლიდან სკოლამდე

1

დაკვირვების უნარის განვითარება

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, კალმები

20.11

21

საგზაო მოძრაობის წესები

1

გააცნობიერონ ქუჩაში მოძრაობის წესების დაცვის აუცილებლობა

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო

24.11

22

საგზაო ნიშნები და ტრანსპორტი

1

გაეცნონ ტრანსპორტის სახეობებს

1.4, 1.5, 1.6

თაბახის ფურცლები, ფანქრები, პლაკატები

27.11

23

რომელი ტრანსპორტი თ ვიმგზავროთ?

1

გაეცნონ ტრანსპორტის ტრადიციულ და თანამედროვე საშუალებებს

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, თაბახის ფურცელი, მაკრატეელი,წებო

1.12

24

მაღაზიაში

1

მაღაზიაში ქცევის წესების გაცნობიერება

1.4, 5.6, 7.8

სახელმძღვანელო, მაკრატელი, სათამაშოები

4.12

25

ქართული ფული

1

ხელი შეეწყოს ლოგიკური აზროვნების განვითარებას

1.4, 5.6, 7.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

8.12

26

რას ვიცვამთ?

1

გააცნობიერონ სხვადასხვა ტანსაცმლის დანიშნულება ამინდის მიხედვით

1.6, 1.7, 1.8

სახელმძღვანელო, წებო, მაკრატელი, სხვადასხვა საბავშვო ტანსაცმელი

11.12


27

ზამთარი

1

შეძლონ ზამთრის თვეების და დახასიათება

1.1, 1.2, 1.6

მაკრატელი,წებო, ფანქრები

15.12

28

ახალი წელი მოსულა

1

გააცნობიერონ რომ ახალი წლის დღესასწაულს ზეიმობენ ზამთარში

1.1, 1.2, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, ლუპა

18.12

29

ფერი და ფორმა

1

შეძლონ ძირითადი ფერების ამოცნობა

1.5, 1.6, 1.7

სახელმძღვანელო, წებო, მაკრატელი, ფანქრები, ასანთის ღერი

22.12

30

ეს საოცარი კენჭები

1

კლასიფიკაციის უნარის განვითარება

1.5, 1.6, 1.7

ერთჯერადი პარკები, კენჭები

25.12

31

დღე ღამის მონაცვლეობა

1

გააცნობიერონ რომ დედამიწაზე მზე სინათლის წყაროა

1.4, 1.4, 1.5

ფანქრები, დაფა, ცარცი

29.12

32

ვის არ სძინავს ღამით

1

ხელი შეუწყონ სხვადასხვა შემეცნებითი უნარის განვითარებას

1.4, 1.5, 1.6

შუქი, მზის სათვალე, სახელმძღვანელო

15.01

33

როგორ ამოვიცნობთ საგნებს

1

გააცნობიერონ შეგრძნების ორგანოები: სმენის, მხედველობის

1.1, 1.2

საპონი, ცივი და თბილი წყალი, კაშნი

22.01

34

ყნოსვა და გემო

1

გაერკვნენ რომელია ყნოსვის და გემოს ორგანოები

1.1, 1.2

სხვადასხვა სურნელოვანი ყვავილი,ძმარი და ლიმონი

26.01

35

ექიმი და წამლები

1

გააცნობიერონ ექიმის პროფესია ადამიანის ავადმყოფობასა და მკურნალობასთანაა დაკავშირებული

1.7, 1.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

29.01

36

გინდა ჯანმრთელი იყო?

1

გააცნობიერონ ფიზიკური ვარჯიშის მნიშვნელობა ჯანმრთელობისათვის

1.7, 1.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, ფონედოსკოპი

2.02

37

ვივარჯიშოდ ყველამ ერთად

1

შეძლონ მარტივი ფიზიკური ვარჯიშის სწორად შესრულება

1.7, 1.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, ფოტოაპარატი

5.02


38

ცირკში

1

შეძლონ ცირკის მსახიობების ერთმანეთისგან განსხვავება

1.4, 1.5, 1.6, 1.8

რეზინის ზონარი, წებო, მაკრატელი, თაბახის ფურცელი, ფანქრები

9.02

39

ნიკოლოზი და მაია ზოოპარკში

1

ხელი შეეწყოს ლოგიკური აზროვნების უნარის განვითარებას

1.4, 1.5, 1.6, 1.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, მაკრატელი, წებო

12.02

40

ჩვენი ზოოპარკი

1

შეძლონ ცხოველების დახასიათება

1.4, 1.5, 1.8

სათამაშო ცხოველები, ფანქრები

16.02

41

გაზაფხულის მობრძანება

1

გააცნობიერონ რომ გაზაფხული არის წელიწადის დრო

1.1, 1.2, 1.7

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

19.02

42

გაზაფხული ჩვენს ეზოში

1

შეძლონ სეზონების მახასიათებლების მიხედვით წელიწადის დროების გარჩევა

1.1, 1.2, 1.7

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, თეთრი ფურცელი

23.02

43

მოგზაურობა კოსმოსში

1

გააცნობიერონ რომ დედამიწა,მზე, მთვარე ბურთისებრი სხეულებია

1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, სხვადასხვა ზომის ბურთი

26.02

44

რა მოხდება მზე რომ ჩაქრება

1

ხელი შეუწყოს ანალიტიკური აზროვნების უნარის განვითარებას

1.4, 1.5, 1.6

ფანქარი, ბურთი, თაბახის ფურცელი

1.03

45

ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები

1

გააცნობიერონ რომ არსებობს შინაური და გარეული ცხოველები

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები, მაკრატელი

4.03

46

შინაური ფრინველები

1

შეძლონ ხმიანობის მიხედვით შინაური ფრინველების გარჩევა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

ფანქრები, შინაური ფრინველების სურათები

11.03

47

ზოგი დადის,ზოგი დახოხავს

1

შეძლონ ქვეწარმავლების და გარეული ძუძუ მწოვრების განსხვავება და დასახელება

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

ცხოველთა სურათები, მაკრატელი, ფანქრები

15.03

48

წყლის ბინადრები

1

შეძლონ მარტივი კვლევის საფუძველზე დასკვნების გამოტანა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

ფანქრები, მაკრატელი, წებო, თაბახის ფურცელი

18.03


49

ფრინველთა ხმები

1

შეძლონ ზოგიერთი გარეული ფრინველის ამოცნობა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

ფანქრები, დაფა, ცარცი

22.03

50

პატარა ექვსფეხა ცხოველი

1

შეძლონ სარგებლობის და ზიანის მომტანი მწერების დასახელება

1.2, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6

ფერადი ფანქრები, ასანთის ღერები

25.03

51

რა ამშვენებს მინდორს?

1

შეძლონ ბალახოვანო მცენარის ნაწილების ამოცნობა

1.1, 1.2, 4.5, 6.7,8

მინდვრის ყვავილები, წებო, მაკრატელი, ფანქარი

29.03

52

მოვუაროთ ყვავილებს

1

გამოუმუშავდეთ მცენარეებისადმი მზრუნველობითი დამოკიდებულება

1.1, 1.2, 1.4, 1.5

ფანქრები, წები, მაკრატელი

1.04

53

ჩვენი ტყე

1

გააცნობიერონ რომ ტყე ხეებისა და სხვა ცოცხალი ორგანიზმების საარსებო გარემოა

1.1, 1.2, 1.4, 1.5

ფანქრები, წები, მაკრატელი

5.04

54

ტყის ბინადრები

1

ხელი შეეწყოთ შემოქმედებითი უნარების განვითარებას

1.1, 1.2, 111.6, 1.7, 1.8

ფერადი ფანქრები, წები, მაკრატელი, სახელმძღვანელო

8.04

55

ზაფხულიც მოვიდა

1

გააცნობიერონ რომ ზაფხული წელიწადის დროა

1.1, 1.2, 111.6, 1.7, 1.8

სახელმძღვანელო, ფერადი ფანქრები

12.04

56

ჩვენი სოფელი

1

სოფლისა და ქალაქის საცხოვრებელი სახლების შედარება და აღწერა

1.1, 1.2, 111.6, 1.7, 1.8

ფურცელი, ფანქარი, წებო

15.04

57

ექსკურსია ტყეში

1

გამოუმუშავდეთ გარემოში სისუფთავის დაცვის მოთხოვნილება

1.1, 1.2, 111.6, 1.7, 1.8

ფანქრები, ფურცელი

19.04

58

ბუნებაში ქცევის წესები

1

შეძლონ ბუნებაში ქცევის წესების შემუშავება

1.1, 1.2, 111.6, 1.7, 1.8

ფანქრები, ფურცლები

22.04


სილაბუსი ბუნება 1 კლასი  
სილაბუსი ბუნება 1 კლასი  
Advertisement