Page 12

www.maltarightnow.com

Il-{amis, 9 ta’ Jannar, 2014

12

X’NARA U X’NISMA’

X’Qalilna l-G[asfur Nesa jifta[ il-bibien tatTerminal g[ax baqa’ jilg[ab bil-mobile! ➤ Mindu l - Gozo Channel ;iet ta[t il-[aruf tas-sagrifi//ju, ji;ifieri l - Ministru Anton Refalo, u suppost qed titmexxa

minn dak li jid[ak dejjem, ma jistg[ux jieqfu l-paprati. Fl - a[[ar tas - sena li g[adha kemm g[addiet , ji;ifieri nhar it-Tlieta, 31 ta’ Di/embru, x[in ilvapur tas - 6 . 45am mill-Im;arr wasal i/-?irkewwa, ;rat farsa mhux ta ’ min jitlifha, g[ad li swiet [afna dag[a. L-G[asfur innota li x[in ilpassi;;ieri ni]lu mill - vapur u mxew it-tunnel kollu, sabu lbibien tat-Terminal imsakkrin. G[alxejn [abbtu u g[ajtu kemm fel[u g[ax il - bibien mag[luqa kienu u mag[luqa baqg[u. Il-passi;;ieri kellhom b[all[mir jer;g[u jimxu t - tunnel lura, da[lu mill-;did fil-vapur u ni]lu mir - rampa tal - karozzi . X[in da[lu fit-Terminal mittara; ta’ barra skoprew li min kien inkarigat fit-Terminal kien qed jilg[ab bil-mobile u lanqas biss induna li wasal il-vapur. “ Na[seb kien qed jisma ’ ‘Ninni la tibkix i]jed’,” qalilna l-G[asfur. Li hu ]gur hu, li min ried jaqbad l - Arriva , kellu jistenna g[ax sar il-[in u tal-linja telqet! U la qed insemmu l-Gozo Channel, jista’ xi [add jispjegalna kif dan l-a[[ar, /erti nies qed jit[allew jin]lu /?irkewwa minn fuq ir-rampa tal-karozzi? “Din xi kwalità ta’ safety tkun ?” staqsiena lG[asfur, “u g[aliex /erti nies jit[allew jin]lu minn hemm biex ma jdumux, u o[rajn ma jit[allewx?” Il-Ministru li jiddistingwi lilu nnifsu bl-g[ajjat u bl-istorbju ➤ “Bejn il-kliem u l-fatti, hemm ba[ar jikkumbatti ,” fakkarna l-G[asfur. U veru ka] g[ax issa, irid jew ma jridx, il-

Labour ikollu jifhem li huma

qeg[din fil - Gvern u jridu jie[du d-de/i]jonijiet, li xi kultant ma jin]lux tajjeb ma ’ kul[add. }mien i/-/ap/ip, id-daqq tal[ornijiet u l-honeymoon ilu li spi//a. Issa wasal i]-]mien tadde/i]jonijiet . Dak li dejjem

jinba[, ji;ifieri l-Ministru Joe Mizzi , irid jifhem li sar Ministru u minflok jipponta sebg[u lejn [addie[or, irid jara x’de/i]jonijiet se jie[u. Wara dak i] - ]mien kollu jeqirdu u jaqilg[u minn kollox kemm mill - bankijiet tal Oppo]izzjoni u anke mill Gvern, issa l-Arriva telqet u lGvern tal-Labour g[amel lilu

nnifsu r-regolatur u l-operatur tat-Trasport Pubbliku. “ Dan ifisser ,” qalilna l G[asfur, “li issa l-Gvern irid jipprova li hu kapa/i joffri servizz a[jar mill-Arriva, g[allinqas sakemm tinstab kumpanija biex tmexxi t - Trasport Pubbliku. Ma ninsewx li dan il-perjodu ta’ tran]izzjoni qed jiswa lillpoplu Malti u G[awdxi miljun ewro fix- xahar !” Issa naraw kemm il-Gvern kapa/i jag[ti lill-poplu servizz bl-airconditioner, bil-low floor, b’rotot a[jar, b’inqas stennija u fuq kollox bl-istess nolijiet. {a naraw kemm se jo[ro; ta’ ra;el Joe Mizzi mal-[addiema li kienu impjegati mal-Arriva u mal-poplu Malti. “ Kemm kien jg[ajjar lil Austin Gatt! Kemm insista biex jirri]enja! Kemm kien jinba[ u jg[ajjat SHAME! Issa naraw min se jg[ajjat SHAME lil min! Issa naraw, jekk ma jtejjibx is-

servizz, jibqax jemmen fil-kultura tar-ri]enji l-Ministru Joe Mizzi!” qalilna l-G[asfur. Joseph Muscat, il-[afna bews u t-tg[anniq, flimkien mal-meritokrazija u r-roadmaps ➤ B[al dan i]-]mien sena ilu bdiet uffi/jalment il-kampanja elettorali li kellha twassal sal-

elezzjoni ta’ Marzu. Naturalment , billi Joseph kellu g[atx kbir li jfittex isir Prim Ministru, lanqas stenna lill - President jiffirma r - writ imma malli daqq nofsillejl mar jiffirma fuq billboard kbira lkliem ‘Tag[na Lkoll’. Minn dak il - [in sat - 8 ta ’ Marzu assistejna g[al [afna teatrini, tixjir tal-idejn u [afna bews u tg[anniq tal-ma[bubin fuq il-palk. I]da l-aktar [a;a li baqa ’ jiftakar l - G[asfur hi numru ta’ slogans li ntu]aw g[exieren ta’ drabi bl-iktar mod solenni. “ Malta Tag[na Lkoll ,” fakkarna l-G[asfur, “i]da f’inqas minn sena tawna prova li lanqas g[al-Laburisti kollha ma tapplika din . Jew inkella “Tista’ ma taqbilx mag[na i]da xorta ta[dem mag[na ”, imbag[ad l - ewwel [a;a li g[amlu ;ieg[lu lis-Segretarji Permanenti kollha jirri]enjaw. U kemm semmew Roadmaps, biex illum indunajna li lanqas

jafu fejn hu l-bidu u t-tmiem! U xi tg[iduli g[all Meritokrazija ? Staqsu lill ;urnalisti kollha li kienu masSuper One , jew lil dawk li dehru fil-billboards kif sabu kollha posthom fil - Ministeri jew f’entitajiet tal-Gvern!

Il - famu] Moviment ta ’ Progressivi u Liberali llum nafu li qed jadotta politika antikwata ag[ar minn ta’ ]mien Mintoff fejn suppost kul[add ikun Trasparenti u Accountable . Kliem sabi[ li seta’ ni]el g[asel ma’ xi w[ud dakinhar, i]da llum jafu g[as-spejje] tag[hom kemm marru mqarrqin.” “ I]da ,” qalilna l - G[asfur , “]gur li l-a[jar li marru kienu l[addiema G[awdxin li ja[dmu Malta li kienu mweg[din “ Xog[ol f ’ G[awdex g[all G[awdxin”. Illum imissu jmur jirkeb il-vapur tas-6am minn G[awdex Joseph [alli jarahom, mela fil-kampanja elettorali?” Insomma , l - aqwa li sar l i]g[ar Prim Ministru!!! Tal-Labour ikomplu jg[aff;u u jwaqqg[u lil pajji]na g[ar-redikolu ➤ Il-farsa tra;ika tal-iskema tal-bejg[ ta/-/ittadinanza g[adha sejra u donnu li se tibqa’

sejra g[aliex Joseph tag[na lkoll jidher li jrid iwebbes rasu fuqha u jibqa’ g[addej jirrombla minn fuq kul[add. “ Tajjeb ,” qalilna l G[asfur , “ mela din il famu]a skema ma ssemmiet qatt qabel l-elezzjoni u ma dehret imkien fil-programm elettorali, imbag[ad din lg[a;la kollha biex tfittex tg[addi l-li;i. Issa qalilna li taparsi g[amel xi tibdil, meta fil-verità s-sustanza ta’ bejg[ u xiri baqg[et hemm. Ag[ar minn hekk, issa jidher li hemm /ertu [abi fuq kif se jsiru l-affarijiet. Tg[id hemm xi obbligazzjoni lejn xi [add jew lejn xi entità? U x’inhi din l-istorja li daqqa jg[idu li din mhix kwistjoni biex jin;abru flus, daqqa jg[idu li jekk ma ssirx din, ikollna n]idu ttaxxi?” Il - ;img[a d - die[la din il - kwistjoni se tkun diskussa wkoll fil Parlament Ewropew. Mhux g[aliex il-Parlament Ewropew jista’ j]omm lill Gvern Malti milli jimplimentaha, imma ]gur li diskussjoni fuq kummiedja b[al din fil - Parlament Ewropew, se tkompli t[ammrilna wi//na b[ala Maltin. Tal-Labour ;abuna nidhru poplu mejjet bil-;u[ li lest jipprostitwixxi lilu nnifsu g[all-flus.

2014 01 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you