Poligon 3 2015 POLIGON

Page 1

M A G A Z Y N

ISSN 1895-3344

M I Ł O Ś N I K Ó W

INDEX 210455

W O J S K

L Ą D O W Y C H

Nr 3(50) MAJ-CZERWIEC 2015

Cena: 14,50 PLN (VAT 5%)

KIERUNEK BOLONIA! OSTATNIA BITWA 2. KORPUSU POLSKIEGO

KOŚCIUSZKOWCY W BERLINIE

WOJSKOWY OSOBOWY SAMOCHÓD TERENOWY GAZ-69

ISSN 1895-3344

03>

9 771895 334112

BITWA POD GORLICAMI • 1. DOŃSKI KORPUS PANCERNY GWARDII • TRAGICZNY ODWRÓT 9. DYWIZJI PIECHOTY SPOD DREZNA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.