Page 1

03

31-12-08

00:11

Page 1

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 2ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 487 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÛÂÏ.

2

∂¢ø™∂ √ ¢∏ª√™ µ√§√À

ª∂ §∂øº√ƒ∂π∞, ∆ƒ∂¡∞ ∫∞π πÃ

∞fi 43 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ Î¿ı ÊÙˆ¯fi ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜!

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∂•∏°°∂π§∂ ¶∞§π ∆√ ∆∞ª∂π√ ∞§§∏§∂°°À∏™ ª∂ ∫∂º∞§∞π√ 5000 €

ÛÂÏ.

4

∫∞§∞ ¡∂∞

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÔÈ ‰‡Ô ÙÚ¿Â˙˜ (Eurobank Î·È ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) ‹Ú·Ó, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÂȉÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·, ‡„Ô˘˜ 1,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∆Ú¿Â˙· ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û Ú¢ÛÙfi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi.

8

¡¤· ΤÚÌ·Ù· ÙˆÓ 2 ¢ÚÒ ÛÂÏ.

ÛÂÏ.

5

¡∂√ Ãπ√¡π ∆√ ™∞µµ∞∆√∫Àƒπ∞∫√

∆Ô 2008 ʇÁÂÈ Î·È ·Ê‹ÓÂÈ ÍÔ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË Û ·ÁˆÓ›· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÛÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÛÔ ·Û‚‹˜, ÌË ÚÔÓÔËÙÈÎÔ›, ¿ÊÚÔÓ˜ Î·È ÂÁˆÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÙÔÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ÙÔÓ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÁÂÓ¤˜…

8

∆È ·˘Í‹ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÙÔ 2009 ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÂÏ.

∞ÓÔȯÙfi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi

°ÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„·Ó ÙÔ 2008

¢fiıËÎ·Ó 1,8 ‰È˜ ¢ÚÒ Û 2 ÙÚ¿Â˙˜

ÛÂÏ.

WEB: www.magnesianews.gr

8 ÛÂÏ.

√È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÂÌ‚fiÏÈÛ·Ó ÛοÊÔ˜ Ì ‚Ô‹ıÂÈ· º√ƒ∂´¡ √ºπ™ ª∂∆∞ 30 Ã√¡π∞

∆È ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ∞Ó‰Ú¤· Î·È ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÂÏ.

™Î¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÂÌ‚fiÏÈÛ ÙÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Dignity Ô˘ ›¯Â ·ÔχÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·. ∆ËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙȘ fiÔȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∂, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· ÂίÂÈÚ›·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÏÂÌ¿ ÁÈ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

9

ÛÂÏ.

8

11-14-16-17

∞Ó Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ 2009 ı· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ


02

30-12-08

23:04

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008- ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

A¶OæH ÕÓÙÂ ÁÂÈ· 2008…

∆∂∆∞ƒ∆∏

31 1

¢∂∫∂ªµƒπ√À

¶∂ª¶∆∏

(™˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ÛÂÏ›‰·) ∆fiÛÔÈ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÚÔ¯·›·. ™ÂÈÛÌÔ›, ÏÈÌÔ›, Ô ªÔ˘˜, ηٷÔÓÙÈÛÌÔ›, ÛοӉ·Ï·, ›ӷ, ·ÓÂÚÁ›·, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·‰È·ÊÔÚ›·, ‰¿ÎÚ˘·, Á¤ÏÈ· (¡·È! À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·˘Ù¿…) ¯·Ú¤˜, ·ÓËÁ‡ÚÈ·, ÂÏ›‰Â˜, ¤ÚˆÙ˜, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¯ˆÚÈÛÌÔ›, fiÓÂÈÚ·…. ŸÏ· ¤Ó·˜ ·¯Ù·ÚÌ¿˜. ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ›. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹. ∫˘Ï¿ÂÈ Û·Ó ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ. °Ú‹ÁÔÚË, ‚È·ÛÙÈ΋, ¿È·ÛÙË. ∆Ș ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÈÎÚ‹ Î·È Î¿ÔȘ ¿ÏϘ –ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ‰›Î·ÈÔÈ- ÁÏ˘ÎÈ¿ Î·È fiÌÔÚÊË Û·Ó ÒÚÈÌÔ, ‰ÚÔÛÂÚfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ÊÚÔ‡ÙÔ. ™·Ó Ù˙¿ÎÈ ·Ó·Ì̤ÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈ¿. ™·Ó ·ÁηÏÈ¿ ·ÓÔȯً ÛÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ fiÓÔ. ÕÓÙ ͷӿ-Ì·Ó¿ Ù· ›‰È·! ∂Ì›˜ ¿ÏÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÔ˘Ì ٷ ÊÒÙ·. £· Îfi„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÙÔÈÌ·Ù˙›‰ÈÎË ‚·ÛÈÏfiÈÙ· Ó· ‰Ô‡Ì Ô˘ ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ÊÏÔ˘Ú›. £· ·ÙÂÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÏ›‰·. ŸÙÈ ·‡ÚÈÔ, 1-1-2009 ı· ÍËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ηχÙÂÚ˜ ̤Ú˜. £· ‰ÒÛÂÈ Ô £Âfi˜ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ·ÏȤ˜ ÏËÁ¤˜ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚȘ. ŒÙÛÈ ÁÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· ‚Ú ·‰ÂÚʤ!! ¡· ¤¯Ô˘Ì ӷ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ηχÙÂÚË, ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô‰˘ÓËÚ‹ Î·È «ı·Ó·ÙËÊfiÚ·» ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Â˘¯fiÌ·ÛÙ ÌfiÏȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿. ªfiÏȘ ԇ̠«¿ÓÙ ÁÂÈ·» ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ…. ∞¯ Î·È Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó…. ª·Î¿ÚÈ!

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

π∞¡√À∞ƒπ√À

™·Ó Û‹ÌÂÚ·... 1822: §‹ÁÂÈ Ë ÚÒÙË ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ √Ì¤Ú µÚ˘ÒÓË Î·È ÙÔÓ ∫ÈÔ˘Ù·¯‹. 1944: √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ·. 1946: ¡¤· ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ηٿ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ¢™∂. 1958: √ ÎÔ˘‚·Ófi˜ ‰ÈÎٿوÚ

ª·Ù›ÛÙ· ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ∞‚¿Ó·. √È «Ì·ÚÌÔ‡‰Ô˜» ÙÔ˘ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ. 1968: ∆Ô ÚÒÙÔ ˘ÂÚ˯ËÙÈÎfi ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ÙÔ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi «∆Ô˘fiÏÂÊ 144», οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Ù‹ÛË. 1999: √ µÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ‰È·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ ªfiÚȘ °È¤ÏÙÛÈÓ

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. £· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ‚ÂÏÙȈ̤ӷ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -6…6 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ -2...6 ÔC.

∆·ÌÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÛÙÔ µfiÏÔ ∆Ô ÔÛfi ÙˆÓ 15.000 ¢ÚÒ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Û 344 ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÌÔϛ٘, ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ ̤ÏË ÌÔÓÔÁÔÓÂ˚ÎÒÓ, ÔχÙÂÎÓˆÓ Î·È ·fiÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ 5.000 ¢ÚÒ (ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›¯Â ÂÁÎÚ›ÓÂÈ 20.000 ¢ÚÒ), Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛfi ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠ۠146 ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi 35 ¢ÚÒ Î·È Û 198 ̤ÏË ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ·fi 55 ¢ÚÒ. ∏ Î. ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·¤‰ˆÛ Û ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÔϛ٘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰È·Ù¤ıËΠÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Á‡̷ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘. ŒÏÏÂÈÌÌ· Î·È ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ‰‹ÌÔ , ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο

∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘: - ™Ù· 3 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· - µÚ¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ - ∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·» - ∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 3 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‰ËÌ·ÈÚÂۛ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘. µÚ¿‚¢ÛË ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ∆Ô 2Ô ‚Ú·‚Â›Ô ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ Dosta ÁÈ· ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞’ µ·ıÌÔ‡, ı· ·ÔÓÂÌËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ˆ˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔÙfiÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓۈ̿وÛË Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∆Ô ‚Ú·‚Â›Ô ı· ·ÔÓÂÌËı› Û ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 ÛÙÔ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ 16˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ ∆ÔÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π·ÙÚÔÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢√À∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜

ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·. ∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·» ™Â ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· "™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·" ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫∆∂§ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ·fi ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘. ∆· Ó¤· ¿ÚÎÈÓÁÎ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi ÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¿ÚÎÈÁÓÎ, ÛÙ· ¶·Ï·È¿ ™Ê·Á›·, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi §È̤ÓÔ˜ µfiÏÔ˘, fiÔ˘ ı· ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ı· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∫∆∂§ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ¡Ô 4. ∏ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ‰‡Ô ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¿ÚÎÈÓÁÎ ‰›Ï· ·fi ÙÔ ∫∆∂§, ÂÓÒ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙ· ·ÏÈ¿ „·Ú¿‰Èη. ∞Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ë «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» ∆Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 297.500 ¢ÚÒ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË» 20072013. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÛÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ·ÔÛÎÔ› ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ó¤ˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο. √È ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍË ÚfiÛıÂÛÂ, Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ·›ÙËÛ˘ Î·È ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈϤÔÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ, ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, ·‰ÂÈÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ on line ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ·‰ÂÈÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· on line ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È ÚÔÛٛ̈Ó.

ÀÔ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ… Èڛ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¯ÚfiÓÔ ÂηÙfi Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ √∆∞ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‚ÏËı› ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∏∆∂µ, ÙÔ˘ ¢√À∫ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ µfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ ¢√∫¶À ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜ ηٷ‚Ï‹ıËΠÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÌfiÏȘ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ √∆∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. µ·ÁÁ. ª·Ú-

∂ηÙfi Î·È ϤÔÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ √∆∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÔ˘‰¿Î˘ › fiÙÈ «Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÂÓÒ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘, ¤Ï·‚ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ οÔÈ· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi. ¶ÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ √ Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Â΂ȷÛÌfi Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È

ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ, ̤¯ÚÈ Ù· ºÒÙ· ı· Û˘ÁÎÏËı› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √∆∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿-

ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ó· η٤ÏıÔ˘Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· ηıÔÚÈÛı› ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›.

IONIS TOURS ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√π√∆∏∆√™...

SUPER ¶ƒ√™º√ƒ∂™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏ 5 ∏ª∂ƒ∂™ 03-07/01 •∂¡√¢√Ã∂π√ 4* - ¶ƒøπ¡∏ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ – 4 ¢π∞¡À∫∆∂ƒ∂À™∂π™ 205 ¢ÚÒ ª∂ ∏ªπ¢π∞∆ƒ√º∏ ª∂™∞ ™∆√ •∂¡√¢√Ã∂π√

™√ºπ∞ 4 ∏ª∂ƒ∂™ 30/12-02/01 & 03/01 – 06/01 ™∆√ ¶π√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ¶√§À∆∂§∂™ •∂¡√¢√Ã∂π√ 5* ™∆∏¡ ∫∞ƒ¢π∞ ∆∏™ ¶√§∏™ 250 ¢ÚÒ ª∂ ∏ªπ¢π∞∆ƒ√º∏

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 34712 – 24210 39840


01

30-12-08

21:05

Page 1

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009 ñ ETO™ 2ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 487 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

™ÙÔ 2008 ϤÌÂ… ÕÂÈ ÛÙËÓ Â˘¯‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠ٛÔÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰ËÏ·‰‹! ∆È Ó· ÛÔ˘ ˆ! ∂Ì›˜ ÌÈ· ¯·Ú¿ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ˘ԉ¯ًηÌ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, 31Ë ¢ÂΤ̂ÚË 2007, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ù›ÔÙ·!!! ∫·È ›ÙÙ˜ Îfi„·ÌÂ Î·È Ù· ÊÒÙ· Û‚‹Û·ÌÂ Î·È ·Ó¿„·Ì ͷӿ ÁÈ· ÙÔ «Î·Ïfi» Î·È ÙÔ˘˜ ÁηÓÙ¤Ìˉ˜ ·ÔʇÁ·Ì ӷ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ô‰·ÚÈÎfi…

WEB: www.magnesianews.gr

ÕÓÙ ÁÂÈ· 2008… ¢ÂÓ ‚·ÚȤ۷È! ÕÏÏÔÈ ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜. ∆· ¯·ÌfiÁÂÏ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ∆Ș ÈÔ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÙÛÈ ·Ï¿, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ¯·Ú›-

ÙÔ 2007, fiˆ˜ Î·È ÙÔ 2006. Ÿˆ˜ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÏËÛ·Ó Û·Ó ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ì¤Û· ·fi Ù· ‰¿ÎÙ˘Ï¿ Ì·˜, ¤ÙÛÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ ÙËÓ Â›¯·ÌÂ Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Û οÔÈ· ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿…..

˙ÂȘ ¤Ó· ¯¿‰È, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰ˆÚ¿ÎÈ… ÕÓÙ ÁÂÈ·…. ™ÙÔ 2008 ÙÔ Ï¤ÌÂ. ¶Ô˘ Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÛ¿Ó˘¯Ù· ·ÎÚÈ‚Ò˜. Ÿˆ˜ ηÈ

ÕÓÙ ÁÂÈ·…. ª›· ·fi Ù· ›‰È·. ∆Ô ÎÔÓÙ¤Ú ı· ÌˉÂÓ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ. ∆fiÛÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi Ó·ÚΈÙÈο. ÛÂÏ.

™√Àπ¶∞™ ¶∞§§∞™

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

∞Ï˘Î¤˜

∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ 2009

¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ & ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ - ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ 24210 88255 – 87196

2

∏ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ & Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ Ì ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿!

™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ & ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·È¿, µfiÏÔ˘

∆ËÏ. 24210 21.997 24210 27.763


04

30-12-08

23:04

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008- ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

ª∏¡Àª∞ ∆√À ™∂µ∞™ªπø∆∞∆√À ª∏∆ƒ√¶√§π∆√À ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√™ & ∞§ªÀƒ√À Î. π°¡∞∆π√À ∂¶π ∆ø ¡∂ø ∂∆∂π 2009 ∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ·Ù¤Ú˜ Î·È ·‰ÂÏÊÔ›, ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÂÓ ∫˘Ú›ˆ ·Á·Ë̤ӷ. Œ¯ÔÓÙ·˜ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ Ì·˜ ¤Ó· ·ÎfiÌË ¤ÙÔ˜, Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ·ÓÂÍ›ÙËÏ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÔÚ›· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂı·, Ì οÔÈ· ·ÁˆÓ›· ›Ûˆ˜, ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÂÓÈ·˘Ùfi, Ô‡, ·Ú¿ ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Î·È Ù· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· Ì·˜, Ì¿˜ ¯¿ÚÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ·Á¿Ë Î·È Ë Ì·ÎÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∆Ô ·ÚÂÏıfiÓ, ÙfiÛÔ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Ô‡ ÌfiÏȘ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹Û·ÌÂ, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ӷ Á¢ıԇ̠¯·Ú¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ıÏ›„ÂȘ, ÚfiÔ‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÙ˘¯›Â˜. À‹ÚÍ ÁÂÌ¿ÙÔ ·Á·ı¿, ‰ÂÓ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ, fï˜, ηÏÔ‡˜ ÔȈÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Â›ÁÂÈ·˜ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ Î·È fiÏ˘ Ù˘ Á˘. ∫·Ù¿ÊÔÚÙÔ ·fi ÎÚ›ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, Ì·˜ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ› ·‰ËÌÔÓ›· Î·È ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Ô‡ ¤Ú¯ÂÙ·È Ù·¯‡. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÏËÛÙ›·, ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ‹‰Ë, ‰È·Û·Ï‡ÂÈ ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÙËÓ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË, ·ÔÚ˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ, Ù˘Ú·ÓÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ê‡ÛË Ô‡ ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÊıÔÚ¿, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘Ó-·ÓıÚÒÔ˘˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, _ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ٷ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÂÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ì¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÁˆÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈı˘Ì›·, Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ÂÚÈÙÙfi Û ··Ú·›ÙËÙÔ, ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Û ‰Èη›ˆÌ· Î·È ·Ó¿ÁÎË. ª¤Û· Û_ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ô‰˘ÓËÚ‹ Û‡Á¯˘ÛË Î·È ·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ, fiÔ˘ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ·Û·Ê‹, ·ÛÙ·ı‹ Î·È ·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÃÚ›ÛÙÔ˘, ÂÌ›˜ Ô˘ ʤÚÔ˘Ì ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ÙÔ ÕÁÈÔ ŸÓÔÌ· ∆Ô˘, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ì ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‰È· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ùfi˜ Ì·˜, Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ì ÙÔ «Êˆ˜» Î·È ÙÔ «¿Ï·˜» Ù˘ Á˘, ηٿ ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¶›ÛÙÂÒ˜ Ì·˜. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ·Ó·ÌfiÚʈÛË, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û οı ÌÔÚÊ‹ ÂÈ‚·ÏÏÔ̤Ó˘ ·Ú·ÌfiÚʈÛ˘, Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜Ø Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ, Ì·˙› Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì·˜Ø Ó· ÂӉȷÙÚ›„Ô˘Ì ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÚ·›· ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ Ì·˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓØ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfiٷٷ ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÙÙÔ‡Ø Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÏËı‹ ÚÔÔÚÈÛÌfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÙÔÓ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘ÌÂØ Ó· ‰Â¯ıԇ̠̠¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙËÓ Ó¤· ¢ηÈÚ›· ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜, ÂÈÚËÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ £Âfi, ÙÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜. ªÂ ÙÔÓ £Âfi, ÙËÚÒÓÙ·˜ ·fi ηډ›·˜ fiÛ· ·Á·ı¿, Ù›ÌÈ·, ıÂÔÊÈÏ‹ Î·È Â˘¿ÚÂÛÙ· Û ∂ΛÓÔÓ. ªÂ ÙÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ì·˜, «·Ó¯fiÌÂÓÔÈ ·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÓ ·Á¿Ë». ∫·È Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜ ηı·Ú‹ Î·È ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì·˜ ÎfiÛÌÔ ÎfiÛÌÈÔ. ªÂ ÙÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô Ó¤Ô˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó¤Ô˜, ηÈÓfi˜. ¢ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ÌÈ· ÔÚ›· ÙÒÛˆ˜, ·ıÒÓ Î·È ÊıÔÚ¿˜. ªÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÔÚ›· ÌÂÙ·ÓÔ›·˜, ·Ó·ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜, ˘ÔÛÙ·ÛÈ¿Ûˆ˜ Ù˘ ÎÂÓˆÙÈ΋˜ ÂÓ·ÓıÚˆ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ˙ˆ‹. ∆fiÙ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ı· Â΂¿ÏÏÂÈ È· ÛÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ µ·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ Ì·˜, fiÔ˘ ‹Ïı ӷ Ì·˜ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ, «Ï·‚ÒÓ ‰Ô‡ÏÔ˘ ÌÔÚÊ‹Ó», Ô ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‡¯ÔÌ·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ¤Ó·Ó ηÚÔÊfiÚÔ, ηٿ ¿ÓÙ· ¢ÏÔÁË̤ÓÔ, fiÓÙˆ˜ «Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ» ¯ÚfiÓÔ. ∫·Ï‹ Î·È Â˘ÏÔÁË̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏÔ˘˜! ªÂ ‡ÏË ÌÔ˘ ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ·Á¿Ë, √ ª∏∆ƒ√¶√§π∆∏™ † √ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√™ π°¡∞∆π√™

∆∞ ¡∂∞ ∆∏™ ∂∫∫§∏™π∞™ H B·ÛÈÏfiÈÙ· Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ™‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· Îfi„ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË µ·ÛÈÏfiÈÙÙ·, ·ÚÔ˘Û›· ∫Ï‹ÚÔ˘, ∞Ú¯ÒÓ Î·È §·Ô‡, ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µfiÏÔ˘.

™ÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ™ÙÔÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ· πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ µfiÏÔ˘ ı· ¯ÔÚÔÛٷًÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ. ∆Ô Úˆ› Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ ∫··‰ÔΛ·˜ ÛÙÔÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ· πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙȘ 7 Î·È ÌÈÛ‹ ÙÔ Úˆ› ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ŸÚıÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÙÂÏÂÛı› ¶·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛÙ› Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ £Â›Ô §fiÁÔ.

∏ ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ ™ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ µfiÏÔ˘ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· „·ÏÏ› ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙÔÓ ¡¤Ô ÃÚfiÓÔ ÂȘ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔÛÙ› Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

°È· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ ∆ËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ πÂÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜. ™Â ·˘Ù‹ Ô ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÌÈ·˜ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ Â·Ê‹˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÒÚ· Î·È Â˘¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿.

™ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È ı· ¢ÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‚·ÛÈÏfiÈÙÙ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ ¡∆π¡∞¶√°π∞ ∫√À∆Aƒ∂§π∞ 56 ∆ËÏ. 24210 27445, ∫ÈÓ. 6976634666

* ™∞¡∆A¡™∫π 10-1/11-1/09 ∞Ó·¯ÒÚËÛË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 12.30 ÚÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘

¶ƒ√™º√ƒ∞ 65 ¢ÚÒ ª∂ ∏ªπ¢π∞∆ƒ√º∏

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ , Ì ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ¢ÂÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û‹ÌÂÚ· Ë ·ÁÔÚ¿ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 Î·È 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ - ¢∏§ø™∂π™ ™∆√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™

·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹.

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 8.30.Ì. – 2Ì.Ì. Î·È 5Ì.Ì.-9Ì.Ì..

∫ÚÂÔˆÏ›·- ÎÔÌً̈ÚÈ· ∆· ÎÚÂÔˆÏ›· Û‹ÌÂÚ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â›Û˘ ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ˆÚ¿ÚÈÔ 8 .Ì.- 6 Ì.Ì.. , ÂÓÒ Ù· ÎÔ˘Ú›· Î·È Ù· ÎÔÌً̈ÚÈ· ·fi ÙȘ 9.00 .Ì. – 19.00 Ì.Ì. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, Ë ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· Ó·

∞ÚÙÔÔÈ›· ∆· ·ÚÙÔÔÈ›· µfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿. ™‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË ı· ·Ú·¯ı› Î·È ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi „ˆÌ› ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ, Ë Î›ÓËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ

·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ηٷÁÁÂÏ›· ·fi ηٷӷψً Û ‚¿ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠη̛· ·Ú¿‚·ÛË ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ¢È‡-

ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ∂º∂∆. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, Ë Î·Ï‹ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ Î·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘

Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Î·È Ë Â¿ÚÎÂÈ· Â›Ó·È Ù· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 2007.

ªÂ ψÊÔÚ›·, ÙÚ¤Ó· Î·È ÏÔ›·… ∂Ï΢ÛÙÈ΋ fiˆ˜ ¿ÓÙ· Ë ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙȘ ··Ú¿ÌÈÏϘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÁÈ· ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, Ô˘ ·fi ¯ı˜ ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ µfiÏÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ , Ì οıÂ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Â›Ù ̷˙› Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ›Ù ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ÎÚ‡Ô Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ·fi ÂΉÚÔÌ›˜ ‹Ù·Ó ·fi ¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫∆∂§ Î·È ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŒÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ › Ô

∫·Ù·Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜

ºˆÙÔ ·Ú¯Â›Ô˘

¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫∆∂§ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫∆∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ψÊÔÚ›ˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ-

̤ˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú¿ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ, fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ™Ù·ı̿گ˘ ÙÔ˘ √™∂ ÛÙÔ µfiÏÔ Î. °. ∞ÔÛÙÔϤÚ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ µfiÏÔ, ÂÓÒ fiˆ˜ ›Â Ë Î›ÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È

Ó· ‰È·ÙËÚËı› ·˘ÍË̤ÓË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, ÔfiÙ ı· ʇÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂΉÚÔÌ›˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ µÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. Èڛ˜ ψÊÔÚ›· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ˆÚ›˜ ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ı· Ì›ÓÂÈ Ô µfiÏÔ˜ ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

ŸÔÈÔ˜ ÚfiÏ·‚ , ÚfiÏ·‚ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·… ª¤¯ÚÈ ÙȘ 11:30 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›, ·Ú·ÌÔÓ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ Ù· ηٿ ÙfiÔ˘˜ ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂÎ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜, ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ï‹ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó·

∆ÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Œˆ˜ ÙȘ 11:30 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ¢.√.À. ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ . ∞˘Ùfi ‰È·Ê¿ÓËÎÂ Î·È ¯ı˜, fiÔ˘ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, fï˜ fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂΛ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘Ôı¤-

∂ÀÃ∂∆∏ƒπ√ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞™ ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ™·˜ ‡¯ÂÙ·È ÔÏfi„˘¯· ÀÁ›· – ¶ÚÔÎÔ‹ – ∂˘ËÌÂÚ›· Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ 2009 Ó· Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·È‰È¿ – ¯·ÌfiÁÂÏÔ – Î·È ÂÏ›‰·.

∂∫¢ƒ√ª∏ * ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ – ª¿ÓÛÎÔ – ª¤ÏÓÈÎ 2/1 – 4/1 ËÌ. 3

ªÂ Û˘Ó¯¤˜ ˆÚ¿ÚÈÔ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ·

°π∞ ∆√ ¢.™. -∏¶ƒ√∂¢ƒ√™ ™. ¶ƒ∞¶¶∞

-√– °.°ƒ∞ªª∞∆∂∞™ µ. ∫√À∫§√Àª¶∂ƒ∏™

ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ∞’ ¢√À µfiÏÔ˘ Î. §·Áfi, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Î·È ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Û ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ∆¤ÏÔ˘˜

∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ‹ ÙȘ Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∞’ ¢√À ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤ÓÙ ÂΉÔÙ‹ÚÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· Ù·Ì›·, ÔfiÙ ·Ú¿ ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘fi¯ÚˆÓ, ‰ÂÓ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ú¤˜ Ô‡ÙÂ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.

™À¡¢∂™ª√™ ∂ƒ°√¢∏°ø¡ ∂ƒ°√§∏¶∆ø¡ ∏§∂∫∆ƒ√§√°ø¡ & ™À¡∆∏ƒ∏∆ø¡ ∫∞À™∆∏ƒø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Î·È ÙÔ ¢π√π∫∏∆π∫√ ™Àªµ√À§π√ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜, ÂÏ¿Ù˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, Ã√¡π∞ ¶√§§∞ Î·È ∂À∆ÀÃπ™ª∂¡√ ÙÔ ¡∂√ ∂∆√™. °È· ÙËÓ ¢ÈÔ›ÎËÛË √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ £∂ªπ™ ∞ƒÃ√¡∆∞∫∏™

√ °∂¡. °ƒ∞ªª∞∆∂∞™ ¡π∫√™ ∫∞ƒ∞™∆∂ƒ°π√À


05

30-12-08

23:02

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙ ˘Ó¯›ÛÙËΠÙfiÛÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Úˆ˚Ófi Ë ¤ÓÙÔÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÔÚÂÈÓfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ Î. ÷Ú. ∆Û·Ì¿˙˘, ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi √‰ÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Î·È ∂·Ú¯È·Îfi Î·È fiÛ· ÚԤ΢„·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ¿ÌÂÛ·. ™ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ ∆Û·Áηڿ‰·˜ - ÃÔÚ‡ÙÚ·˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∆Û·Áηڿ‰· Î·È ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ã¿ÓÈ· - ∫·Ú¿‚ˆÌ· ˘‹ÚÍ·Ó ÙÒÛÂȘ ‰¤Ó‰ÚˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ∆Û·Áηڿ‰· ˘‹ÚÍÂ Î·È Ì›· ÙÒÛË ‰¤Ó‰ÚÔ˘ Ô˘ ·Ú¤Û˘ÚÂ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÊfiÚ· ηÏ҉ȷ Ù˘ ¢∂∏, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. ™ÙȘ ∞ʤÙ˜ ‰›ψÛ Óٷϛη Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡.

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ °. ™Ô‡ÚÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ªÂ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂.∞.™ ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ °.™Ô‡ÚÏ·˜ ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÏÂÍ.∫ÔÓÙfi˜ . ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ∞ÁÚfiÙ˜ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 25% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· ·˘ÍËı› Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ı· ÌÂȈı› Ô º¶∞ ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÂÊfi‰È· ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ , ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 85 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 26 ÂÎ. ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ ·ÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ì˘Á‰·ÏÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ ‰¤Ó‰ÚˆÓ . °È· ÙËÓ µ·Ì‚·ÎÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ı· ‰ÔıÔ‡Ó ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÈfiÓÙÔ˜ . ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂.∞.™ µfiÏÔ˘ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ¡. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˘ Î·È ¡. §¿· ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛٷ̤ÓÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∂.∞.™. ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ.

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008- ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

5

ÃÈÔÓÔ…ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¶‹ÏÈÔ •ÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó ˆÛÙfiÛÔ , ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¡∞ª ∫·ı·Ú¿ Ù· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙ· ÿÓÈ· ‚ÂÏÙÈÒıËΠÛËÌ·ÓÙÈο, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∆· ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÔÓ‡ÎÙÈ· ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë Ì ٷ ‰‡ÛÎÔÏ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ™ÙÔ µ¤ÓÂÙÔ - ∫ÂÚ·Ì›‰È Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ¯ÈÔÓÈÔ‡, ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ú‡̷ٷ ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. «ªÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ‰ÒÛ·Ì χÛÂȘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Ê·È-

ÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi», ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ∆Û·Ì¿-

˙˘. ŸÏÔ˜ Ô Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ù˘ ¡.∞.ª., ·ÏÏ¿ Î·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÎÏËÚ‹ ÔÏÔÓ‡ÎÙÈ· Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ

ÃÈfiÓÈ· ¯ı˜ Î·È ÛÙÔ µfiÏÔ ∞ÛıÂÓ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ¯ı˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fï˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ‹Ù·Ó ÙÛÔ˘¯ÙÂÚfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ıÂÚÌfiÌÂÙÚÔ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ˘˜ 0 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. ÃÈfiÓÈ ¤ÂÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, fiÔ˘ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ È‰ÈˆÙÒÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚Ô˘Ó, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ∆Ș ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ °È· Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -3 ¤ˆ˜ 6 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ∞‡ÚÈÔ, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -1 ¤ˆ˜ 8 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. µÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ fiÔ˘ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ µfiÏÔ ÙÔ˘˜ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ Î·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ˘˜ 7 ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· ÛËÌÂȈı› Ó¤· ÙÒÛË ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ µfiÏÔ.

·ÍfiÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, η٤ÏËÍÂ. AÍ›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ٷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫∆∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ∆Û·ÁÁ·Ú¿‰·, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÈÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰ÂÏÊÈÓÈÒÓ. ∞ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫ÏÂÈÛÙfi ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ (›¯Â ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË) fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ «¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜ ∞.∂.» η ∆˙Ô‡ÏÈ· ∆Û·Ï›ÎË. ∏ ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 1,5 ̤ÙÚÔ ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË (ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘), Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·fi 9 ÙÔ Úˆ› ˆ˜ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

¶›ÛÙˆÛË 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ Î·È ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· «π‰›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ» ‰È·›ÛÙˆÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ÷ӛˆÓ , ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ¯ı˜ ÛÙ· ÿÓÈ· . ∆Ô ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ «¡¤ˆÓ ¢Úfïӻ ™¿Î˘ ∫ÔÎΛÓ˘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ·fi ·Ó·ÏfiÁÔ˘ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ηÈÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡.∞.ª. ª¿ÌË ∆Û·Ì¿˙Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ٷ Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¡∞ª, ·Ú¿ ÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ¯ÈÔÓfiÙˆÛË, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙË Î·È Ù· ÔÏÏ¿ ȉȈÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË fï˜ ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÔÏÏ¿

£· ‰ÈÂΉÈÎËı› ÁÈ· ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘

™ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡

√ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ «¡¤ˆÓ ¢Úfïӻ ™¿Î˘ ∫ÔÎΛÓ˘ Î·È Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜» ∆˙Ô‡ÏÈ· ∆Û·Ï›ÎË

·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ ‹Ù·Ó Û ·ÓÙÈηÓÔÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ¡Ô̿گ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ó· ·Ó·˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔ¯Ô› ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ

∂ÀƒøÀ°∂π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™

∞¡Àæø∆π∫√ °π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™ ∫∞π ¢π∞º√ƒ∂™ ∞¡Àæø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

ΤÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ∆˙Ô‡ÏÈ· ∆Û·Ï›ÎË. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Î·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ ηٷ‚¿ÛÂȘ Î·È ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ™‡ÚÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. -∆ÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó , ϤÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ!!!

∫∞§∞£√º√ƒ√ 2 ∞∆√ªø¡ ñ °π∞ µ∞º∏ ¶√§À∫∞∆√π∫πø¡ - √π∫πø¡ ñ °π∞ ¢π∞º∏ªπ™∆π∫∂™ ¶π¡∞∫π¢∂™ ∫∞π ¶∞¡ø ñ °π∞ ∫√¶∏ ¢∂¡∆ƒø¡

∞¡Àæø∆π∫∞ ∫∞§∞£√º√ƒ∞

∫ø¡/¡√™ °. ¶∞§∏∫∞ƒ∞™ AN¢. ¶∞¡∞°π¢∏ 2‚, - µ√§√™ ∆∏§. 24210 80050 - ∫π¡. 6972 211751

Û˘ÌÌÔÚʈıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·, ‹ οÔÈ· ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ , Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È Ô Î. ∫ÔÎΛÓ˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ù· ·ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ , fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ «¶‹ÏÈÔÓ ŸÚÔ˜» Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡

∆¤ÏÔ˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ Î. ∫ÔÎΛÓË Î·È ÙËÓ ∆˙Ô‡ÏÈ· ∆Û·Ï›ÎË Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ˘ÂÛ¯Ë̤Ó˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÌÈÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ¿ÌÂÛË ¤Ó·ÚÍË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋˜ ηÌ¿ÓÈ·˜, ¿ÌÂÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÏfi ÏÈÊÙ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘, ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤Ô˘ ¯ÈÔÓÔÛÙÚˆÙ‹Ú· Î·È ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ‰·Û·Ú¯Â›Ô Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÌÈÎÚÒÓ ÔÈΛÛÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡.

¶ƒ√™∫§∏™∏ ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋, ÎÚ·Û›, ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· Î·È Ôχ¯ÚˆÌ· ‚ÂÁÁ·ÏÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ 2009, ÙÔ ¡¤Ô ÃÚfiÓÔ. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (∆ÂÙ¿ÚÙË 31.12.08) ÂÏ¿Ù ·fi ÙȘ 11.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘. ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿, Ì ˘Á›·, Â˘Ù˘¯›· Î·È Â˘ËÌÂÚ›·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘


06

30-12-08

23:06

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008- ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

¢‡Ô Ó¤· ∫∞¶∏ ÛÙÔ ¢. µfiÏÔ˘ ∆Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ı· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ‰Ô̤˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ∆Ú›ÙË ∏ÏÈΛ· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ¯ı˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ∫∞¶∏ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ì›· Ôχ ˙ÂÛÙ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ô˘ «ÛÙ‹ıËλ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜. √ Î. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏ Î. ¶·Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ ¢¯‹ıËÎ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÂÓÒ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ∫∞¶∏ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù· ÔÔ›· ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™Ù·¯˘ÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙȘ ÚÔ-

Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÈÔÚÙ‹ Ô ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·Ú˘

ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı› Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ∞ÓÔȯً˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜

¶˘ÚηÁÈ¿ Û Û›ÙÈ ¶˘ÚηÁÈ¿ ·fi ¿ÁÓˆÛÙË ·ÈÙ›· ͤÛ·Û ÛÙȘ 5.30 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ·Î·ÙÔ›ÎËÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙÔ µfiÏÔ. ∂› ÙfiÔ˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ˘‰ÚÔÊfiÚ· Ô¯‹Ì·Ù· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ¤Û‚ËÛ·Ó ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿, ÂÓÒ ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ η٤ÚÚ¢ÛÂ Ë ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∂·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ µfiÏÔ, ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi. ∆Ô ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÈÎÂÙÔÊÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ , fiˆ˜ ∞∫√∞, ∫∫∂ (Ì-Ï), ∫√∂, ª∂ƒ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¡∞ƒ-Ó∫∞, √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ µfiÏÔ˘, ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi §·fi «πÓÙÈÊ¿ÓÙ·», ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Î·È ™Àƒπ∑∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÔÚ›· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô µfiÏÔ˘.

∂ÚÒÙËÛË ∫∫∂ ÁÈ· ‰ÚfiÌÔ ∂ÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Ì ı¤Ì· ÙËÓ «¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi µfiÏÔ˘ – §¿ÚÈÛ·˜» η٤ıÂÛ·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Î. ¡. °Î·Ù˙‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È «Ô Ô‰ÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ÙÔ µfiÏÔ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ µÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜, ÔÈ· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ µfiÏÔ˘ – §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ 304 ¶∂µ Î·È Û ¿ÏÏ· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›·, ÒÛÙÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· ηٷÛÙ› ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜».

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ∞ª∂∞ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· ¶ÚÔıÂÛÌ›· ¤ˆ˜ ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ∏ ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Î·È ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 2643/98, Û 4.880 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ ‹ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚÔÛÎÔÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙȘ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙȘ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÒ˜ Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, Ì ·fi‰ÂÈÍË – Û˘ÛÙË̤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË Û ̤¯ÚÈ ÙÚÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢.

·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fiˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.

ªÔ˘ÛÈ΋, ÁÏ˘Î¿, ÎÚ·Û›, ‚ÂÁÁ·ÏÈο… M ÔÏÏ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ , ¿ÊıÔÓ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·, ÎÚ·Û› Î·È ‚ÂÁÁ·ÏÈο Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ù˘ fiÏ˘, ı· ˘ԉ¯ı› Ô BfiÏÔ˜ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 2009. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·ıÈÂÚˆı›, Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ BfiÏÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. º¤ÙÔ˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶Úˆ-

ÀÂÁÚ¿ÊË ∫À∞ ÁÈ· º√™¢∞ £¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢™∞) ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, fiˆ˜ Ë ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÚÔÛÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ÌÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ì ∫À∞, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÀÔ˘ÚÁÔ› ¶∂.Ãø.¢.∂ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: «∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·fiÊ·Û˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙÂÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·È ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·˘ÙÒÓ, ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË Î·È ‰È·Ê·Ó‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜».

ªÂÙ·ÙfiÈÛË Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ √ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi 1-1-2009 ¤ˆ˜ 31-3-2009 ˆ˜ ÂÍ‹˜ : §·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Ù·‰›Ô˘ ·fi ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ̤¯ÚÈ ª·Ó‰ËÏ·Ú¿ ÁÈ· Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο. ŒÓ‰˘ÛË – ˘fi‰ËÛË ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·¿ÁÔ˘ ·fi ™ÈÓÒ˘ ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. §·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ¶¤ÌÙ˘ ÁÈ· Ù· ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ŒÓ‰˘ÛË – ˘fi‰ËÛË ÛÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ·ÚÎÈÓÁÎ µ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

∂ÈÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∆∂¢∫ ∆Ô ›‰Ú˘Ì· «√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ µfiÏÔ˘» ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.00 Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ú¤ı·˜, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î·È Ù· ª¤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ∂ȉÈÎÒÓ ¶·›‰ˆÓ «ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜». ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ , Â›Ó·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ȉڇ̷ٷ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¢. πˆÏÎÔ‡ ∆Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ πˆÏÎÔ‡, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∏ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11.30 .Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, (ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ), Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î. µ·Û›Ï˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜.

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡ ∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó - •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿

™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

∫·Ù¿ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·fi ÙȘ 11 Î·È ÌÂÙ¿, ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «¢ÈÏÔÂÓȤ˜» Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‚ÔÏÈÒÙ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·˙› Ì ÙËÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ Ë ÔÔ›· ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Ì ٷ ·Ú·‰ÔÛȷο οϷÓÙ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. M ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ‰Âο‰Â˜ ‚ÂÁÁ·ÏÈο ı· ʈٛÛÔ˘Ó ÙÔÓ

Ô˘Ú·Ófi, ÂÓÒ ı· ÎÔ› ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ Ë ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎË ›Ù· , Ô˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÔÈ "Ù˘¯ÂÚÔ›" Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ BÔÏÈÒÙ˜ Ì·˙› ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 2009.

«¶·Á›‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘» ÎÚ˘Ì̤Ó˜ Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ª¤ÙÚ· ˙ËÙ¿ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¡· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË Ô‰ËÁÒÓ Î·È Â˙ÒÓ, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ¶.™. µfiÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ Î·È º˘ÙfiÎÔ˘, (fiÔ˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·), ˙ËÙ¿ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂À¢∂ / ¶∞£∂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ °. °. ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ Î. ¢. ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓË, ÙÔÓ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. º. °ÎÔ‡· Î·È ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ «Ë ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÈÛfi‰Ԣ˜ ÎfiÌ‚Ô˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÚÔηÏ› ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Â˙ÒÓ Î·È Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜. π‰È·›ÙÂÚ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¿Û¯ËÌˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û «·Á›‰Â˜ ı·Ó¿ÙÔ˘» ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ıÚËÓ‹Û·Ì ı‡Ì·Ù·».

√È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ™‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎfi˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §ÂˆÓ. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ √¶∞¢, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ·Ó ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Â› ÈÛÙÒÛÂÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÂÍfiÊÏËÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ◊‰Ë Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ‹‰Ë Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú¿Û¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó Ù· ̤ÏË ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚ÏËı› fiÏÔ ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi.

¶ÙÒÛË ÛÙËÓ ‚ÂÓ˙›ÓË ªÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 0,835 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ÛÙ· 1,050 ¢ÚÒ, (ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ) Î·È ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙ· 0,745 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ÛÙÔ µfiÏÔ.

™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÂÊÚÔ·ıÒÓ ¡.ª·ÁÓËÛ›·˜ «√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ»

∂˘¯ÂÙ‹ÚÈÔ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡Â˘ÚÔ·ıÒÓ ¡.ª·ÁÓËÛ›·˜ «√È ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ» ‡¯ÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Ù¯ÓËÙÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘, Ù˘ ¶ÂÚÈÙÔÓ·˚΢ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ Ù¯ÓËÙÔ‡ ÓÂÊÚÔ‡ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ηÏÏ· ¯ÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ˘Á›· Û fiÏÔ˘˜ ∂›Û˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ¿ÔÚ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¿ÁȘ Ë̤Ú˜.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜

∆Ô ¢.™. °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ™ÔÊ·Ù˙fiÁÏÔ˘ º¿Ó˘


07

30-12-08

22:02

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008- ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

7

°ÚËÁÔÚfiÙÂÚË Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ·’ ÙË «ª·‡ÚË §›ÛÙ·» ÙÔ˘ ∆∂πƒ∂™π∞ ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ¤ıÂÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ‹Ù·Ó Î·È Ë ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ∆ÂÈÚÂÛ›· ηٿ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë Û˘Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ›ÛÙË Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. ∆Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ «∆ÂÈÚÂÛ›·». ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· 100.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ «∆ÂÈÚÂÛ›·» ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË «Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·» Ù· ¤ÓÙ ¤ÙË ·ÓÙ› ÙˆÓ ÂÙ¿ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·.

ñ ∆Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Û¯ÂÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ñ ∏ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ∆ÂÈÚÂÛ›·, ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ı¤Ì·Ù· , Ù· ÔÔ›· ¤ıÂÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - °È· ·Ï‹ÚˆÙ˜ ÂÈÙ·Á¤˜, Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÂȘ ‰È·Ù·Á‹Ó Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÈÛÙÒÛˆÓ, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. - °È· ‰È·Ù·Á¤˜ ÏËڈ̋˜ Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ› ÙˆÓ ¤ÓÙÂ

Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. - °È· ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÙ·Á¤˜ ÚÔ˜ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ¡.¢. Ù˘ 17.7/13.8.1923 «¶ÂÚ› ÂȉÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Â› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÂÎı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛ˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ» ·Ú·Ì¤-

ÓÂÈ ÛÙ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. - √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù‹ÚËÛ˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ·fi Ù· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ ‹ ·fi ·Ú¯Â›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÓfiÌÈÌ· ¯¿ÚË Û ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ϤÔÓ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·.

∂ÁÁ˘Ë̤Ó˜ ηٷı¤ÛÂȘ ¤ˆ˜ 100.000 ¢ÚÒ ªÂ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ∫·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· 100.000 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ 30.000 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘

ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ÂÁÁ˘ËÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ. ∆Ô ∆·ÌÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ·Ú¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 8,8 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Î·Ï˘Êı› Û ÔÛÔÛÙfi 60% ·fi ÙËÓ ∆Ú¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û ÔÛÔÛÙfi 40% ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚ¿Â˙˜. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯È΋ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ 500.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·. ∆Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ 10.000 ¢ÚÒ, ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ, ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿ÙÔÎˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÚÈÒÓ ÌÈÛıÒÓ Û˘Ó ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ˆ˜ ÙȘ 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008.

¶ƒø∆√Ã√¡π∞∆π∫√ ª∏¡Àª∞ ∆√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆√À ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√À °∂øƒ°π√À √ƒ. ™¶∏§π√¶√À§√À Àԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ Û ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì ٷ Û‡ÓÓÂÊ· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÂÈÏËÙÈο Î·È ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ·. √È ÛΤ„ÂȘ, Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜. ∆Ô 2008 ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∆· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·-Ï·ıÂÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË-ÂÈÏÔÁÒÓ, Ô˘ Ó·È ÌÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÏÔ‡ÙÔ, ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó fï˜ ÛˆÛÙ¿, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠӷ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÔÏÔÛÛÔ‡˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ‰ÈfiÁΈÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ‰ÈÂıÓÒ˜. √È ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ. π‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘, ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Â›Ó·È ÔÏÏÔ› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Û‡ÓÂÛË, „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ı¤ÏËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ¯ÒÚ· Î·È ˆ˜ Ï·fi˜ fiÙÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ηٷʤÚÓÔ˘Ì ηχÙÂÚ·. ∆Ô 2009 ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ı· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ· ·˜ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ì·˜ Î·È ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ. ∞˜ ı¤ÛÔ˘Ì ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. √È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î¿ı ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘, Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÙȘ ÂÔ¯‹˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∆Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÛÙ·ı› ‰›Ï· ÙÔ˘˜, ·ÚˆÁfi˜ Û οı ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÒıËÛ˘ Ó¤ˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ Û¯Â‰È·ÛÌÒÓ Ì¤Û· ·fi Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. £· ÛÙ·ı› ‰›Ï· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ì ÚÒÙË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013. ∆Ô 2009, Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ, ·˜ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜, ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜.

∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÀÁ›·-·Á¿Ë-ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· °ÂÒÚÁÈÔ˜ √Ú. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜


8:Layout 1 30/12/2008 11:10 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Δόθηκαν 1,8 δισ. σε δύο τράπεζες

Ξεκίνησαν οι πρώτες εκταμιεύσεις από το πακέτο στήριξης των τραπεζών πεζική αγορά δίνοντας ως αντάλλαγμα τα κρατικά ομόλογα. Τα ομόλογα έχουν τριετή διάρκεια και μηδενικό επιτόκιο. Εκδόθηκαν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και στη λήξη τους θα επιστραφούν στον ΟΔΔΗΧ. Η προμήθεια που θα πληρώσουν οι τράπεζες στο Δημόσιο είναι 0,62%. Αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει καταθέσει και η Alpha Bank. Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες, απ’ όσες έχουν δηλώσει ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα στήριξης.

Δύο μεγάλες τράπεζες έλαβαν ήδη 1,8 δισ. ευρώ από το πακέτο στήριξης των τραπεζών ύψους 28 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει από το υπουργείο Οικονομίας, οι δύο τράπεζες (Eurobank και Πειραιώς) πήραν, τη Δευτέρα, ειδικά κρατικά ομόλογα, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να λάβουν σε ρευστό το συγκεκριμένο ποσό. Συνολικά, το Δημόσιο θα εγγυηθεί ποσό 8 δισ. ευρώ, το οποίο θα αντλήσουν οι τράπεζες από τη διατρα-

Λιγότερα και ακριβότερα δάνεια

Επιβράδυνση στο δανεισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων Επιβράδυνση παρατηρήθηκε το Νοέμβριο στο ρυθμό αύξησης των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών επιβραδύνθηκε σε 18,2% από 19,7% τον Οκτώβριο. Αναλυτικά, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 940 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός ανόδου του υπολοίπου της χρηματοδότησής τους επιβραδύνθηκε σε 22,2% από 24,1% τον προηγούμενο μήνα, αλλά ωστόσο παραμένει σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι τον Δεκέμβριο του 2007 (20,6%). Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους, με εξαίρεση τη γεωργία, τη βιομηχανία και το εμπόριο, όπου γενικά παρατηρήθηκε αξιόλογη επιτάχυνση.

Με αφορμή την κρίση

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επιμένει στην πρόταση για εργάσιμη εβδομάδα 3-4 ημερών Έμποροι και βιομήχανοι επαναφέρουν στο προσκήνιο τις προτάσεις για μείωση του εργάσιμου χρόνου με αντίστοιχη μείωση των μισθών, προκειμένου, όπως υποστηρίζουν, να αποφευχθούν οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων μέσα στο 2009. Την πρόταση αυτή επαναδιατύπωσε «βελτιωμένη» ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ.Μίχαλος την Δευτέρα, κατά τη συνάντηση του υπουργού Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφη με παράγοντες του εμπορικού κόσμου. Συγκεκριμένα, ο κ. Μίχαλος φέρεται να πρότεινε να εφαρμοστεί, «λόγω της κρίσης» και σε «ακραίες» περιπτώσεις, η εργάσιμη εβδομάδα των 3 ή 4 ημερών και το υπό-

λοιπο ποσό του μισθού να καλύπτεται όσο είναι δυνατόν από την καταβολή αυξημένου (σε σχέση με τα 438 ευρώ) επιδόματος μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης του ΟΑΕΔ. Το ίδιο θα ισχύει και με τις ασφαλιστικές εισφορές. Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι αυτές οι προτάσεις δεν διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσουν σε μείωση των μισθών για άγνωστο χρονικό διάστημα, ακόμα δηλαδή και μετά την κρίση. Παράλληλα, μικρότερες θα είναι οι συντάξεις που θα πάρουν κάποτε όσοι εργάζονται με αυτό το καθεστώς. Ανάλογη πρόταση με αυτή του ΕΒΕΑ διατυπώθηκε και στην Ιταλία.

Μείωση εισοδημάτων λόγω κρίσης

Οι αυξήσεις στους μισθούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το 2009 Έως 3,5% εκτιμάται ότι θα είναι η μέση αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα το 2009, ενώ υψηλότερες είναι στις περισσότερες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στις ΔΕΚΟ. Στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων η αναπροσαρμογή θα είναι 4%. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το Δημόσιο, από την 1η Ιανουαρίου ενσωματώνεται στο βασικό μισθό η δεύτερη δόση από το κίνητρο απόδοσης που δινόταν μέχρι τα τέλη του 2007. Για τους υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βασικός μισθός θα αυξηθεί κατά 29 ευρώ, κατά 32 ευρώ για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ, για τους υπαλλήλους Τεχνικής Εκπαίδευσης κατά 45 ευρώ και για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατά 50

ευρώ. Το κίνητρο απόδοσης θα μειωθούν από 57 σε 28 ευρώ για την κατηγορία ΥΕ, από 64 σε 32 ευρώ για την κατηγορία ΔΕ, από 90 σε 45 ευρώ για την κατηγορία ΤΕ και από 100 σε 50 ευρώ για τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Στον ιδιωτικό τομέα, οι περισσότερες αυξήσεις μισθών θα δοθούν σε δύο δόσεις. Πολύ δύσκολη θα είναι η διαπραγμάτευση στους κλάδους που είχαν υπογράψει μονοετείς συμβάσεις εργασίας ή είχαν εκδοθεί αποφάσεις διαιτησίας. Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας προβλέπει αύξηση 5,5% και θα καταβληθεί στα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων την 1η Μαΐου. Με την αύξηση αυτή, το κατώτατο ημερομίσθιο

Σημαντική άνοδο 3,21% κατέγραψε το ΧΑΑ Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.807,85 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο σε ποσοστό 3,21%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 120,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους σε θετική τροχιά. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι εξής: των Εμπορίου κατά 8,63%, των Τραπεζών κατά 8,08% και των Μέσων Ενημέρωσης κατά 7,52%. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι εξής: της Υγείας κατά 13,77%, των Ασφαλειών κατά 13,63%, και της Κοινής Ωφέλειας κατά 1,75%.

θα διαμορφωθεί στα 33,04 ευρώ και ο κατώτατος μισθός στα 736,56 ευρώ. Σε δύο δόσεις θα καταβληθούν οι αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των εμποροϋπαλλήλων (2% από 1/1/2009 και 5% από 1/9/2009), των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (2,5% την 1/1/2009 και 4% από 1/9/2009), των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων στον επισιτισμό (2% από 1/1/2009 και 3,9% από 1/7/2009) και του προσωπικού των γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (2% την 1/1/2009 και κατά 4,1% από 1/9/2009). Εφάπαξ αυξήσεις θα δοθούν από την 1/1/2009 στους βασικούς μισθούς των δημοσιογράφων (6,5%) και των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο (6% στις αποδοχές των διπλωματούχων).

Στην κυκλοφορία από 2/1/2009 τα νέα μεταλλικά κέρματα των 2 ευρώ Από τις 2 Ιανουαρίου 2009 τίθενται στην κυκλοφορία τα νέα μεταλλικά κέρματα των 2 ευρώ που εκδόθηκαν για τον εορτασμό της 10ης επετείου της Ο.Ν.Ε., όπως προβλέπει απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τα κέρματα τυπώθηκαν στην ποσότητα των 4.000.000 τεμαχίων και στη μία, εθνική, όψη φέρουν στο κέντρο του πυρήνα εντός ακανόνιστου δακτυλίου, σχέδιο ανθρώπου σε πρωτόγονη μορφή μαζί με το σύμβολο του ΕΥΡΩ - το σχέδιο παραπέμπει σε αρχαία κοπή νομίσματος. Στη δεύτερη, κοινή για όλες τις χώρες της ευρωζώνης, όψη η παράσταση είναι ίδια με τα κυκλοφορούντα ελληνικά κέρματα της αξίας αυτής με έτος κοπής το 2008.

Ανακούφιση για τους καταναλωτές

Αναβάλλεται για την 1η Ιανουαρίου 2010 η ρήτρα καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ Για ένα έτος αποφάσισε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρ.Φώλιας να αναβληθεί η εφαρμογή της ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Η απόφαση ανακοινώθηκε σήμερα, Τρίτη. «Όπως επανειλημμένα έχω τονίσει, η ώρα της κρίσης είναι και ώρα ευθύνης, ώρα μέριμνας για τις ανάγκες της κοινωνίας. Με αυτό το υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποφασίσαμε την αναστολή για ένα έτος, για όλο το 2009 δηλαδή, της εφαρμογής της ρήτρας καυσίμων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ώστε να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνσή τους» δήλωσε ο κ. Φώλιας. «Έτσι, στηρίζουμε έμπρακτα τα νοικοκυριά για να καλύψουν το κόστος των ενεργειακών τους αναγκών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία» προσέθεσε. Η ρήτρα θεσμοθετήθηκε το Νοέμ-

βριο του 2007 και η εφαρμογή της προβλεπόταν από την 1η Ιανουαρίου 2009. Τιμή έναρξης είχαν οριστεί τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ τις τελευταίες ημέρες το πετρέλαιο διαπραγματεύεται κοντά στα 40 δολάρια το βαρέλι. Για να αναβληθεί η εφαρμογή της απόφασης απαιτείται γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας αφού υποβληθεί σχετικό αίτημα από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Φώλιας ζήτησε από τη ΡΑΕ να υποβάλει τη σχετική γνωμοδότηση. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΔEH, εφόσον εφαρμοζόταν η ρήτρα, το πρώτο τρίμηνο του 2009 τα τιμολόγια θα αυξηθούν κατά 5,6%, το δεύτερο τρίμηνο θα μειωθούν κατά 1,5% και από την 1ης Ιουλίου η αύξηση θα είναι μηδενική, αν οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν κάτω από τα 70 δολάρια

Πτώση 60% από τις αρχές του έτους

Στα 39 δολάρια υποχωρεί η τιμή του αργού πετρελαίου Κοντά στα 39 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί την Τρίτη η τιμή του αργού πετρελαίου. Συγκεκριμένα, υποχώρησε έως και 2,3% στα 39,12 δολάρια το βαρέλι, για να ανακάμψει ελαφρά στη συνέχεια στα 39,41 δολάρια. Από την αρχή του έτους οι απώλειες είναι 59% και από το ιστορικό ρεκόρ των 147,27 δολαρίων (είχε σημειωθεί στις 11 Ιουλίου) 73%. Το Μπρεντ σημείωσε πτώση 91 σεντς στα 39,64 δολάρια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg, η τιμή του αργού θα διαμορφωθεί το 2009, κατά μέσο όρο, στα 60 δολάρια το βαρέλι. Φέτος, η μέση τιμή του αργού είναι τα 100 δολάρια. Η μείωση της προσφοράς πετρελαίου κατά 14% (4,2 εκατ. βαρέλια) από τον ΟΠΕΚ αναμένεται να περιορίσει τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν φέτος κατά 10%.

Νέα βάρη για μικρές πολυκατοικίες

Αλλάζει το καθεστώς για τις συντηρήσεις ανελκυστήρων Νέα δεδομένα για τις συντηρήσεις ανελκυστήρων επιφέρει η υπουργική απόφαση των Χρ.Φώλια και Σ.Καλαφάτη. Βάσει της απόφασης, αυξάνεται ο αριθμός υποχρεωτικών συντηρήσεων σε πολυκατοικίες μέχρι 4 ορόφους και μονοκατοικίες, ενώ μειώνεται ο αριθμός για μεγάλες πολυκατοικίες, επαγγελματικά και δημόσια κτήρια. Σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε μονοκατοικίες, καθώς και για ανελκυστήρες έως δύο στάσεων, προβλέπεται συντήρηση κάθε δύο μήνες. Έως τώρα οι συντηρήσεις για τις μονοκατοικίες ήταν 4 έως 7 φορές τον χρόνο και τις μικρές πολυκατοικίες, με ασανσέρ μέχρι 4 στάσεων, 7 ετησίως. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες προβλέπεται συντήρηση ανά 45 ημέρες (8 συντηρήσεις ετησίως). Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε μεγάλα δημόσια κτίρια η συντήρηση θα γίνεται δύο φορές

τον χρόνο. Στις μεγαλύτερες πολυκατοικίες και στα επαγγελματικά κτίρια οι συντηρήσεις που προβλέπονταν έως τώρα ήταν 9-10 φορές τον χρόνο. Βάσει της απόφασης, διπλασιάζεται ο μηνιαίος αριθμός συντήρησης ανελκυστήρων σε κάθε εξουσιοδοτημένο συνεργείο από 120 έως 240. Ακόμη, η προθεσμία που έληγε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, για έκδοση πιστοποιητικών ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων παρατείνεται για δύο έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με την παλαιότητα. Προβλέπεται, επίσης, ότι οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου κατασκευής του ανελκυστήρα, που σημαίνει ότι οι παλαιοί ανελκυστήρες απαλλάσσονται π.χ. από την υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας ασφαλείας ή κουρτίνας φωτοκυττάρων, εάν οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατασκευής τους δεν το προέβλεπαν.

Δεύτερη δολοφονία ιερόδουλης Μια περίεργη υπόθεση ενός σύγχρονου «Τζακ Αντεροβγάλτη» απασχολεί και προβληματίζει την αστυνομία. Συγκεκριμένα, μια 53χρονη ιερόδουλη βρέθηκε άγρια δολοφονημένη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σε οίκο ανοχής στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ημέρα πριν από μία εβδομάδα είχε δολοφονηθεί με τον ίδιο τρόπο και άλλη μια ιερόδουλη στην οδό Λιοσίων. Μετά την πρώτη δολοφονία άγνωστος με τηλεφωνήματά του στην εκπομπή της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» είχε προειδοποιήσει πως οι δολοφονίες θα συνεχιστούν. Οι αρχές, πάντως, εξετάζουν και το ενδεχόμενο το κίνητρο στη δεύτερη δολοφονία να είναι η ληστεία.

Δ κ σ π μ σ τ Α σ μ η ρ τ Η κ Η ξ ε τ π μ κ ο κ κ


9:Layout 1 30/12/2008 11:13 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Φόρεϊν Όφις για Α. Παπανδρέου και Κ. Καραμανλή

Σαν τον Θεμιστοκλή που έσωσε την Ελλάδα από τους

Πέρσες, ή σαν τον Καραϊσκάκη, που έλεγε “όποτε θέλω είναι άγγελος και όποτε θέλω είμαι διάβολος”, χαρακτήριζαν τα αρχεία του Φόρεϊν Οφις, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό προκύπτει από την σε ετήσια βάση αποδέσμευση αρχείων, του Φόρεϊν Οφις που συμπλήρωσαν 30 χρόνια. Οι χαρακτηρισμοί για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αποδόθη-

καν από τον τότε Βρετανό πρέσβη στην Αθήνα Σερ Μπρούκς Ρίτσαρντς, σε σχετική αναφορά που έκανε το 1978, μετά από συνάντησή του, με τον τότε ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρει επίσης την εκτίμηση του Α. Παπανδρέου, ότι δεν έβλεπε να έχουν μέλλον τα κόμματα της ΕΔΗΚ και του ΚΚΕ εσωτερικού και για το ΚΚΕ ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεπεράσει

το ποσοστό του 12%. Ο Βρετανός πρέσβης χαρακτήριζε τότε στην αναφορά του, τις θέσεις του Α. Παπανδρέου σαν αντικοινοτικές με εχθρότητα εναντίον της Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Από τα αποδεσμευθέντα αρχεία προκύπτει επίσης ότι ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, είχε ζητήσει και πέτυχε, από την βρετανική κυβέρνηση να

βοηθήσει στην επίσπευση της ελληνικής ένταξης και να την αποσυνδέσει από τις αιτήσεις της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Για το Κυπριακό ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε θέσει ανώτατο όριο παραχώρησης εδαφών στους Τουρκοκύπριους το 25%, ενώ είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ εάν δεν δι-

Απόλυτη καταστροφή

Η Αλέκα στη Ραμάλα

Το Ισραήλ εμβόλισε σκάφος με ανθρωπιστική βοήθεια Σκάφος του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού εμβόλισε το πλοιάριο Dignity που είχε αποπλεύσει από την Κύπρο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ δείχνει να προκαταλαμβάνει τις όποιες αποφάσεις της ΕΕ, που συνεδριάζει εκτάκτως στο Παρίσι, απορρίπτοντας την πιθανότητα εκεχειρίας και δηλώνοντας πως μπορεί να πολεμά για εβδομάδες. Στους 360 οι νεκροί και στους 1.690 οι τραυματίες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι Παλαιστίνιοι κηδεύουν την Τρίτη τους νεκρούς τους. Εμβόλισαν το Dignity Το Dingity, που ανήκει στην οργάνωση «Ελευθερώστε τη Γάζα», εμβολίστηκε από ισραηλινό περιπολικό ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα, σε απόσταση 70-80 ναυτικών μιλίων ανοικτά των ακτών της Γάζας, την οποία το Ισραήλ έχει κηρύξει «κλειστή στρατιωτική ζώνη». Ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Μάρκος Κυπριανού δήλωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση προβαίνει σε διάβημα διαμαρτυρίας προς τις ισραηλινές αρχές, γιατί «χωρίς λόγο τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή Κυπρίων» που επιβαίνουν στο σκάφος. Ο κ. Κυπριανού δήλωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί να επικοινωνήσει με το πλοίο και παράλληλα ζήτησε από την κυπριακή πρεσβεία στο Τελ Αβίβ να επικοινωνήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση και να ζητήΗ επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς είναι «η πρώτη από τις πολλές φάσεις» που έχει ήδη εγκρίνει το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Εχούντ Ολμέρτ, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σιμόν Πέρες. Το ενδεχόμενο τερματισμού των επιχειρήσεων, εάν δεν σταματήσουν οριστικά οι επιθέσεις με ρουκέτες που εξαπολύουν οι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας, απέρριψε και ο υπουργός Εσωτερικών του Ισραήλ. «Δεν υπάρχει χώρος για εκεχειρία» δήλωσε στο ισραηλινό ραδιόφωνο ο Μείρ Σετρίτ, προκαταλαμβάνοντας τα όποια συμπεράσματα προκύψουν από

σει επίσημη ενημέρωση. «Το Dignity δεν είναι υπό κυπριακή σημαία, αλλά έφυγε από την Κύπρο και μεταφέρει Κύπριους πολίτες, γι’ αυτό και θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα και να ενημερωθούμε και να διαμαρτυρηθούμε» είπε ο υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, Γιγκάλ Πάλμορ,

το Dignity δεν απάντησε στην προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου του ισραηλινού πολεμικού σκάφους να ανακόψει την πορεία του και έτσι ακολούθησε «σύγκρουση των δύο πλοίων». Ο Πάλμοπρ διέψευσε ότι ερίφθησαν πυρά, αν και όπως είπε, υπήρξε «φυσική επαφή» ανάμεσα στα δύο σκάφη. Τα δύο πλοία υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν τραυματι-

Επαφές Παπανδρέου για τις εξελίξεις στη Γάζα Σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Γιώργος Παπανδρέου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας πρωτοβουλίας εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Διεθνούς για τις δραματικές εξελίξεις στην Μ. Ανατολή. Ο κ. Παπανδρέου επικοινώνησε με τον Ισπανό υπουργό Εξωτερικών, Μιγκέλ Ανχελ Μορατίνος, ο οποίος είχε διατελέσει ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Μ. Ανατολή κατά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας, καθώς και με τους συμπροέδρους της Επιτροπής της ΣΔ για την Μ. Ανατολή, Γιόνας Γκάρ Στόρε, υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, και Πιέρο Φασίνο. Ο κ. Παπανδρέου και οι συνομιλητές του διερεύνησαν διεξοδικά τόσο τις δυνατότητες άμεσης παρέμβασης εκ μέρους της ΣΔ στην κρίση ώστε να υπάρξει κατάπαυση του πυρός από όλες τις πλευρές και συμφωνία εκεχειρίας, όσο και τις αντίστοιχες δυνατότητες παρέμβασης προκειμένου να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για ένα ειρηνικό διάλογο. Οι επαφές του κ. Παπανδρέου με παράγοντες της διεθνούς κοινότητας θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, ενώ την Κυριακή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και της ΣΔ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Άμρ Μούσσα, ενόψει της έκτακτης Συνόδου του Συνδέσμου.

Απίθανη η εκεχειρία την έκτακτη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Παρίσι, το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με τον Σετρίτ, ο ισραηλινός στρατός προτίθεται πολεμά για εβδομάδες. «Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εξαλείψει την απειλή των επιθέσεων με ρουκέτες από το νότο. Μέχρι τότε ο ισραηλινός στρατός δεν μπορεί να σταματήσει τις επιχειρήσεις» διεμήνυσε. «Αυτός είναι ο στόχος και πρέπει να επιτευχθεί» ξεκαθάρισε. Τέταρτη ημέρα επιδρομών Ο νεώτερος απολογισμός από τις ισραηλινές επιδρομές, που

συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, δείχνει 360 Παλαιστίνιοι νεκρούς και 1.690 τραυματίες. Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και σαράντα τραυματίστηκαν στις επιδρομές των τελευταίων ωρών. Τα περισσότερα θύματα είναι μέλη της Χαμάς. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, Κρίστοφερ Γκίνες, οι άμαχοι που έχουν χάσει τη ζωή τους είναι 57, ανάμεσά τους 21 παιδιά. Οι ισραηλινές επιδρομές έχουν στόχο κτίρια, κυρίως εγκατα-

ευθετηθεί πρώτα το θέμα της Κύπρου.

σμοί. Το ισραηλινό πολεμικό σκάφος ανάγκασε το Dinginty να επιστρέψει στα κυπριακά χωρικά ύδατα. Το Dignity, σκάφος μήκους 20 μέτρων, που είχε αποπλεύσει από τη Λάρνακα το βράδυ της Δευτέρας, μεταφέρει 3,5 τόνους ιατροφαρμακευτικής βοήθειας. Σε αυτό επιβαίνουν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων, η Αμερικανίδα, πρώην μέλος του Κογκρέσου και υποψήφια των Πρασίνων για την αμερικανική προεδρία, Σίνθια Μακίνεϊ, ο δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα Σάμι ελ Χατζ, πρώην κρατούμενος στο Γκουαντανάμο και ο ανταποκριτής του CNN Καρλ Πένχολ. Επικεφαλής της αποστολής είναι η Κύπρια παιδοχειρουργός και βουλευτής Ελένη Θεοχάρους. Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Θεοχάρους ανέφερε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοιάριο είναι καλά. Πάντως, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν τη διέλευση αυτοκινητοπομπής με διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Λωρίδα της Γάζας. Η αυτοκινητοπομπή αποτελείται από 109 φορτηγά και η διέλευσή της μέσω του φυλακίου Κέρεμ Σαλόμ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι (τοπική ώρα). Η βοήθεια προέρχεται από τον ΟΗΕ, τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τη UNICEF και διάφορες χώρες, κυρίως από την Ιορδανία και την Τουρκία. στάσεις υπουργείων της Χαμάς. Ανάμεσα στα κτίρια που χτυπήθηκαν είναι η έδρα του πρωθυπουργού, τα υπουργεία Αμυνας, Εξωτερικών και Οικονομικών και για δεύτερη φορά το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, οι επιδρομές δεν σταμάτησαν τις επιθέσεις των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη. Συνολικά πέντε Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία 24ωρα. Το μεσημέρι της Τρίτης άλλες τρεις ρουκέτες έπεσαν στη νότια ισραηλινή πόλη Σντερότ χωρίς να προκαλέσουν θύματα.

Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής την Αλέκα Παπαρήγα μεταβαίνει στη Ραμάλα στις 5 Ιανουαρίου, για να εκφράσει την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση του ΚΚΕ στο λαό της Παλαιστίνης. Τον εμβολισμό του σκάφους Dignity καταδίκασε με ανακοίνωσή του και ο ΣΥΝ. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα τη νέα πολεμική ενέργεια του Ισραήλ, και μάλιστα σε διεθνή ύδατα, εναντίον του πλοίου Dignity, το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή της Γάζας, η οποία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει έντονη ανθρωπιστική κρίση λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. » Ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ να δράσει άμεσα, ώστε να σταματήσουν οι πολεμικές ενέργειες του Ισραήλ, να σταματήσει ο αποκλεισμός της Γάζας και να παρασχεθεί η απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια».

Με εκπροσώπους ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Συνάντηση με τους εκπροσώπους των έξι ενώσεων Δικαστών και Εισαγγελέων είχε την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης Σωτήρη Χατζηγάκη. Ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε ότι πρόκειται για εθιμοτυπική συνάντηση τονίζοντας ότι είναι πρώτη φορά που πρωθυπουργός δέχεται εκπροσώπους των ενώσεων δικαστών και εισαγγελέων. Ανέφερε ακόμη ότι η συνάντηση έχει σημασία καθώς η κυβέρνηση θέλει να υπογραμμίσει το σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Συνάντηση ΚαραμανλήΖαγορίτη Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη. Κατά την έξοδό του από το Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Ζαγορίτης είπε ότι στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων με τον πρωθυπουργό συζητήθηκε το θέμα του προγραμματισμού της ΝΔ εν όψει και των ευρωεκλογών.

Φθηνότερες οι κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ σε κινητά Μειωμένες έως και 18,6% θα είναι από την Πρωτοχρονιά οι χρεώσεις για κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς τα τρία μεγαλύτερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΤΕ, η μεταβολή αφορά τις κλήσεις προς κινητά Cosmote, Vodafone και Wind. Πλέον, οι κλήσεις από σταθερό ΟΤΕ προς όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας έχουν ενιαία χρέωση 0,1324 ευρώ ανά λεπτό με χρέωση ανά δευτερόλεπτο (0,002207 Ε/sec).


10

30-12-08

17:24

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™ ∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr O ¶ƒ√™ø¶π∫√™ Y¶√§√°π™∆∏™ ™∞™ & ∂¶ø¡Àª√™ & ∆∂∆ƒ∞¶Àƒ∏¡√™ & ™∂ ∆πª∏ ™√∫

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

HP DX7500MT Q8200 (FU178EA) Intel® Coreì 2 Quad Q8200 2,33GHz, 4 MB L2,1333MHzFSB 2 GB PC2-6400 DDR2 800 MHz (Up to 16 GB ) SATA DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe HDD 160GB 7200RPM SATA ∂Óۈ̷و̤ÓÔ Intel® Graphics Media Accelerator X4500HD ∂Óۈ̷و̤ÓÔ˜ ‹¯Ô˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Ì Έ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ ∂Óۈ̷و̤ÓË Û‡Ó‰ÂÛË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Gigabit Intel® 82567LM ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ ı‡Ú˜ I/O ¶›Ûˆ: 4 USB 2.0, 2 PS/2, 1 RJ-45, 1 1394, 1 VGA, 1 DVI-D, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ SPDIF, ›ÛÔ‰Ô˜/¤ÍÔ‰Ô˜ ‹¯Ô˘, ›ÛÔ‰Ô˜ ÌÈÎÚÔÊÒÓÔ˘. ∂ÌÚfi˜: 3X USB 2.0, ı‡Ú˜ ‹¯Ô˘, 1X 1394 ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ PS/2 HP √ÙÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ Î‡ÏÈÛ˘ 2 Ï‹ÎÙÚˆÓ PS/2 HP 300 WATT Passive Power Factor Correction (PFC) ∞ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ Ì ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÈ· ‚¤ÏÙÈÛÙË ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋.

∫fiÊÊ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜

HP L1908W 19'' Flat Panel Monitor Wide 2Tone (Carbon / Silver), ∞ctive matrix TFT (thin film transistor), Brightness 300 nits (cd/m2), Contrast: 1000:1, Max res. 1440 x 900 @ 60 Hz (native), all VESA modes up to 1280 x 1024 @ 75 Hz, Viewing angle (H/V) 160/160, VGA input, optional sound bar, 5ms response time, 3/3/3 warranty, TCO 03, 5.6 kg H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∆πª∏: 530 €

∂›‰Ë ¢ÒÚˆÓ - ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ªÈÎÚÔ¤ÈÏ· §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ ¡Ô 1- ηٿÛÙËÌ·: °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 71, µfiÏÔ˜ ñ ∆ËÏ. 24210 35.492 ¡Ô2- ˘ÔηٿÛÙËÌ·: ∫ÚÔΛԢ 44 - ¶·Ï·È¿

PLAYSYSTEMS ¶ø§∏™∂π™ MULTIMEDIA

πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™

√§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

∞•π√¶π™∆√ SERVICE √§ø¡ ∆ø¡ ¶∞πáπ¢√ª∏Ã∞¡ø¡ ™À¡∂ƒ°∞∆∏™ ∆∏™ - ∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Intel Diamondville Atom N270 CPU 1.6GHz - §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows XP Home Gr - √ıfiÓË 8.9ãã 1024Ã600 color LCD - ªÓ‹ÌË 512MB RAM - ™ÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ 30GB - ∞‰È¿‚ÚÔ¯Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ

+ Quest Classmate

∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr

+

Quest Digital Pen & Mouse

ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ì ÂÈÏÂÁ̤ÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ 22 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ


11

30-12-08

19:08

Page 1

Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó

ª∞°¡∏™π∞

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

11


12

30-12-08

20:59

Page 1

¢∏ª√™ ™√Àƒ¶∏™ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ô‡Ú˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Ô‡Ú˘ ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

¶ƒø∆√Ã√¡π∞∆π∫√ ª∏¡Àª∞ ¢∏ª∞ƒÃ√À ¡∂∞™ πø¡π∞™ Î. ¶∞À§√À ª∞µπ¢∏ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞∆π∫√ ª∏¡Àª∞ ∆√À ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∆∂¢∫. ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ∞¶√™∆√§√À ∞ƒ∂£∞, ¢∏ª∞ƒÃ√À ª∏§∂ø¡

∞Á·ËÙ¤˜ Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜ Î·È ·Á·ËÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘, ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿! ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿!

∞Á·ËÙ¤˜ Î·È ∞Á·ËÙÔ› ™˘ÌÔϛ٘, ∫¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘ÓÔÏÈο. ∞˜ ˘ԉ¯ıÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ 2009 Ì ÂÏ›‰·, Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ì ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. √ ‹¯˘˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ı¤ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÈÔ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô 2008 ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÈÎÚ‹ Á‡ÛË… √ ·Ó·›ÙÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Ù· ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ·ÓÂϤËÙÔ˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ÛÙË ÏˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Ì·˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·‰È·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ Ì·˜, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙԇ̠¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ¢¯Ëıԇ̠̠fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ηډȿ˜ Ì·˜ ÙÔ 2009 Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Á·Ï‹Ó˘. ∏ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ¿ÓÙ· ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË, ̤۷ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ. ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜.

∂‡¯ÔÌ·È Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÂÌ¿ÙË ˘Á›·, ‰‡Ó·ÌË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ ¢fi‰ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ οı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. °È· ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ fiÏË, Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ οÓÔ˘Ì ÈÔ fiÌÔÚÊË Î·È ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ‡¯ÔÌ·È ÙÔ 2009 Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯ÚÔÓÈ¿ - ÔÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘. ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏÔ˘˜, ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ Ì ̛· Ó¤· ÂÏ›‰·, Ì›· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ & ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜


13

30-12-08

21:00

Page 1

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ ∂˘¯¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2009 ∞ı‹Ó·, 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008 ∞Á·ËÙÔ› Û˘ÌÔϛ٘ Î·È Û˘ÌÔÏ›ÙÈÛÛ˜,

ªÂ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ 2009, Û·˜ ‡¯ÔÌ·È ÔÏfi„˘¯· ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ̛· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ∏ ÚÔ˚Ô‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ̤Ú˜, Ì ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· «ÁÎÚ›˙Ô» ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÚ›ÛË, Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∏ ¡∞ª, Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Á΢ڛ·˜ Î·È Ì ˘„ËÏfi ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘, ÚÔˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ·Ì‚χÓÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜, ¢¯‹ Î·È ÚÔÛ‰ÔΛ· Ì·˜ ÛÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, fiÏÔÈ Ì·˙›, Ì ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÂÏ›‰· ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿, ÀÁ›·, ∂˘ËÌÂÚ›·, √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Î·È ¶ÚÔÛˆÈ΋ ∂˘Ù˘¯›·!

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞ À¶√Àƒ°∂π√ ∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ∑ԇ̠۠ÂÔ¯¤˜ Ù·Ú·Á̤Ó˜ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ì·˜. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ì·˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ∆· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘˜. ∂‡¯ÔÌ·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ‚Úԇ̠ٷ „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ì ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ ¯ÚÒÌ· Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ fiÚ·Ì· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ∂›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞ÚΛ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù· Ï›Á· Ô˘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó. ¡· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ηٿ ̤ÚÔ˜ Ù· ·Û‹Ì·ÓÙ· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ٷ ÛËÌ·ÓÙÈο. ¡· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· Î·È Ó· ·ԉ¯Ùԇ̠ÙË Û˘ÓÂÙ‹ Ú¿ÍË Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∂‡¯ÔÌ·È ÙÔ 2009 Ó· ‚Úԇ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â·˘Ùfi Ì·˜. ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ Î·Ï¿, ÁÂÚÔ› Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›. √ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ Û·˜ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜

¶ƒø∆√Ã√¡π∞∆π∫√ ª∏¡Àª∞ ¢∏ª∞ƒÃ√À µ√§√À ∞Á·ËÙÔ› Û˘Ó‰ËÌfiÙÈÛÛ˜ Î·È Û˘Ó‰ËÌfiÙ˜, Àԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙÔ 2009 Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È ÂÏ›‰Â˜. ∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¿Û‚ÂÛÙË ÙËÓ ÂÏ›‰· ̤۷ Ì·˜, Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ·Í›Â˜ fiˆ˜ Ë ÂÓfiÙËÙ·, Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜, Ë Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ì·˜, ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ fiÏ˘ Ì ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∆Ú‡ÊˆÓ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. Ù˘

∂ÓÙ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠fiÙÈ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ fiÏˆÓ ı· οÓÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÛÔ˘‰·›· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ·Ú¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î·È ÙËÓ ∆ÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÚ·Ì¿ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· µfiÏÔ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙÔ µfiÏÔ ˆ˜ ÌÈ· fiÏË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÏ΢ÛÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘, ‡¯ÔÌ·È Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Û ·ÙÔÌÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Û·˜. ∂‡¯ÔÌ·È Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηχÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜, ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ µfiÏÔ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜. ∆ËÓ fiÏË Ô˘ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ·˘Ù‹. ªÂ ÂÓfiÙËÙ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹, Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË, Ì ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ∂‡¯ÔÌ·È Û fiÏÔ˘˜ ∫·Ï‹ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÃÚÔÓÈ¿! ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Ì ÀÁ›·, ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ¢‡Ó·ÌË ÙÔ 2009. ∞ϤÎÔ˜ µÔ‡ÏÁ·Ú˘ ¢∏ª∞ƒÃ√™ µ√§√À


14

30-12-08

19:17

Page 1

14 ª∞°¡∏™π∞

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó


15

30-12-08

18:40

Page 1

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255


16

30-12-08

19:20

Page 1

16 ª∞°¡∏™π∞

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó


17

30-12-08

19:11

Page 1

Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó

ª∞°¡∏™π∞

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

17


18

30-12-08

18:48

Page 1

ºø∆∞ ™∆√ ¶∞∆ƒπ∞ƒÃ∂π√ : 5‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ºø∆∞ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 02/01/2009 ªÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, Ì ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ µfiÏÔ, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙÔ ∆∞∫™πª!

∑ËÙ›ÛÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜: FOUR WAYS TRAVEL, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38 221, µ√§√™ ∆ËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213, Fax.: 24210 34243 www.fourways.gr

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∆Àƒ√∫√ªπ∫∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∂º∞§√∆Àƒπ ∞¡£√∆Àƒ√ µ√À∆Àƒ√ ª∞¡√Àƒπ °∞§√∆Àƒπ °ƒ∞µπ∂ƒ∞ ∫∂º∞§√°ƒ∞µπ∂ƒ∞

º∂∆∞ ¢√Ã∂π√ º∂∆∞ µ∞ƒ∂§π ∆Àƒπ ∫∞∆™π∫π™π√ ∆Àƒπ ¶π¶∂ƒ∞∆√ ∆Àƒπ ∞¶∞Ã√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∞™∂ƒπ °π∞√Àƒ∆∞∫π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¶ƒ√µ∂π√ & ∞°∂§∞¢π¡√

∫∞ƒ∞∫∞¡∞ ¶. & °. §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 50 - ¡. πø¡π∞ ∆∏§. 24210 85905 º∞Ã. 24210 85355

™‡ÓÙÔÌ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ªÂ ÁÏ˘Î¤˜ & ·ÏÌ˘Ú¤˜ Á‡ÛÂȘ

«∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ∫ÚÂÂÚ› – ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ∆Ô‡ÚÙ˜ – °Ï˘Î¿ – ™ÈÚÔÈ·ÛÙ¿ – ∫Ú¤˜ – ™¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ – ∫·Ê¤ πˆÏÎÔ‡ 142 ∞ (ÌÂÙ¿ ÙË °. ¢‹ÌÔ˘)

ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿

∫√Àƒ∆π¡∂™ - ∫√Àƒ∆π¡√•À§∞ - §∂À∫∞ ∂π¢∏ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 109, µ√§√™ ∆ËÏ. & Fax: 24210 42245

°˘Ó·ÈΛ· ˘Ô‰‹Ì·Ù· ∆Û¿ÓÙ˜ ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¶·Ư̂Ә, fiÓÙÛÔ, ÊÔ˘Ï¿ÚÈ·, ˙ÒÓ˜

ÃÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ú·Ï·‚¤˜ Û ÙÈ̤˜ ¤ÎÏËÍË!

ªÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·

¢Â¯fiÌ·ÛÙ οı ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂÓÔ‡ ·fi 12 ¢ÚÒ

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307


19

30-12-08

19:43

Page 1

¢∏ª√™ ª∏§∂ø¡

¢∏ª√™ ∞π™ø¡π∞™

ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ¯ÔÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ Î·È ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÙȘ ıÂṲ́˜ ÙÔ˘˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ÀÁ›·, ÷ڿ & ∂˘Ù˘¯›· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ª∏§∂ø¡ ∞¶√™∆√§√™ ∞ƒ∂£∞™

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∫∞¡∆√§∞™

¢∏ª√™ ∞ƒ∆∂ªπ¢√™

¢∏ª√™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÔÓÙ·È ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ 2009.

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÚÔÛˆÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Â˘Ù˘¯›· ÙÔ Ó¤Ô ŒÙÔ˜.

Ã√¡π∞ ¶√§§∞

Ã√¡π∞ ¶√§§∞

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞§∂•√¶√À§√™

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∏§π∞™ ∫∞ƒ∞¶∞∆∞∫∏™

¢∏ª√™ º∂ƒø¡

¢∏ª√™ ∞°ƒπ∞™

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ʤÚÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞Á¿˘, Ù˘ ∂Ï›‰·˜, Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· Ì·˜ ‚ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ Ì ˘Á›·, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â˘Ù˘¯›· Î·È Ì ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. Ã√¡π∞ ¶√§§∞

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ ∫∞¡∞ƒ∏™

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ £øª∞™ ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À

¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À

¢∏ª√™ ™∏¶π∞¢√™

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Û fiÏÔ˘˜ 2009 ıÂṲ́˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ˘Á›·, ¯·Ú¿ Î·È Â˘Ù˘¯›·.

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â‡¯ÔÓÙ·È ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ˘Á›·, ·Á¿Ë, ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÂÈÙ˘¯›·.

∂À∆ÀÃπ™ª∂¡√ ∆√ ¡∂√ ∂∆√™

Ã√¡π∞ ¶√§§∞

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ µ∞°°∂§∏™ Ã∞∆∑∏∫Àƒπ∞∫√™

√ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∆∞ª∞∆∏™ µ∞∫√À§∞™


20NEW

30-12-08

19:30

Page 1

XÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿

XÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ ¢∏ª∏∆ƒπ∞¢√™ 165 µ√§√™ ∆∏§. 24210 24414-24415

XÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜


13NEA:Layout 1 30/12/2008 7:38 μμ Page 1

λά λ ο ια Π ονιά ν ό Χρ ή Χρ Καλ

γ


22:Layout 1 30/12/2008 7:20 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Τι θα φέρει το 2009 στην παγκόσμια τεχνολογία Σε όλο τον κόσμο, οι καταναλωτές ξοδεύουν όλο και περισσότερα για μια πλειάδα ηλεκτρονικών αγαθών: Από τις LCD τηλεοράσεις στα MP3, οι καταναλωτές αποκτούν όλο και περισσότερο τεχνολογικό εξοπλισμό. Η αγορά βιώνει σημαντική τεχνολογική μετάλλαξη και με αυτή την αλλαγή ανοίγονται νέες αγορές σε όλο τον πλανήτη. Μετά από 2 έτη διπλής αύξησης, οι GfK/CEA προβλέπουν μια δυναμική αύξηση κατά 9,4% το 2009 το τρέχον έτος προβλέπεται αισιόδοξο για την αγορά των τεχνολογικών εξοπλισμών. Η πλειοψηφία των εσόδων της παγκόσμιας αγοράς TCE θα προέλθει από το κινητό τηλέφωνο, την Τηλεόραση LCD και τον Φορητό Υπολογιστή. Αφ’ ενός, το νοικοκυριό δέχεται την εισβολή διαφόρων ηλεκτρονικών αγαθών (τηλεοράσεις, DVD players, PCs κλπ.) και αφετέρου τα προϊόντα για τη προσωπική χρήση (κινητά τηλέφωνα, MP3 players κλπ.) συνεχίζουν να κατακτούν το εισόδημα του καταναλωτή. Το 2009, 1,4 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα θα αγοραστούν από τους καταναλωτές παγκοσμίως και 137 εκατομμύρια επίπεδες τηλε-

οράσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους σε νοικοκυριά σε όλο τον κόσμο. Τα νοικοκυριά και το εισόδημα των καταναλωτών θα νιώσουν την άφιξη του τεχνολογικού ευρείας κατανάλωσης εξοπλισμού: Και οι δύο γίνονται περισσότερο «ψηφιακά» μέρα τη μέρα. Το κινητό τηλέφωνο παραμένει το δημοφιλέστερο ηλεκτρονικό αγαθό, και ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες χώρες της Κίνας και της Ινδίας. Η ασιατική περιοχή (χωρίς Ιαπωνία) αντιπροσωπεύει το 36,3% του όγκου των συνολικών πωλήσεων κινητών το 2008, και η αποδοχή της επίπεδης τηλεόρασης θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. Οι επίπεδες οθόνες το 2009 θα αντιπροσωπεύσουν το 17% των συνολικών

δαπανών TCE στον κόσμο, Η GfK/CEA προβλέπει μια αύξηση της τάξεως του 32,4% του όγκου πωλήσεων για τις επίπεδες οθόνες με μια μέση τιμή 1008$. Αμέσως ακολουθούν οι υπολογιστές η αγορά

των PC θα αντιπροσωπεύσει το 16,8% των συνολικών καταναλωτικών δαπανών το 2008. Η πρόβλεψη για την αγορά ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών είναι 137 εκατομμύρια τεμάχια για το 2009. Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή μπορεί να θεωρηθεί η ατμομηχανή του οικοσυστήματος της κατηγορίας «εικόνα». Η μηχανή ακολουθεί μεταξύ άλλων τις αγορές του χαρτιού, μελανιών, εκτυπωτές φωτογραφιών, ψηφιακές κορνίζες φωτογραφιών, θήκες, μπαταρίες, κάρτες μνήμης, φακοί μηχανών SLR κτλ.

Minibook από την Intel μέσα στο Γενάρη Η Intel θα αποκαλύψει λεπτομέρειες για το touchscreen Classmate netbook, κατά τη διάρκεια του Consumer Electronic Show τον Ιανουάριο. Η Intel διαφημίζει το νέο Classmate σαν μία «netvertible» συσκευή, εξαιτίας της ιδιότητας περιστροφής της 8,9 ιντσών, 1024 x 600, οθόνη αφής. To Classmate θα τρέχει Windows XP ενώ η Intel έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές με εταιρείες λογισμικού προκειμένου να εξασφαλίσει συμβατά, με την οθόνη αφής, προγράμματα. Ο επεξεργαστής του θα είναι ο 1.6 GHz Intel Atom N270 και θα διαθέτει 1GB RAM και 60 GB σκληρό δίσκο. Τέλος, θα προσφέρει 2 USB θύρες, 1 SD slot, video output, επιταχυνσιόμετρο και βίντεο output.

H Dell ετοιμάζει τον αντίπαλο του MacBook Air Σύμφωνα με έγγραφα που αποκάλυψαν οι New York Times, η Dell κάνει ένα βήμα μπροστά, παρουσιάζοντας προϊόντα που ξεφεύγουν από τις κλασικές γραμμές τις εταιρείας, όπως το Adamo. To μυστηριώδες μέχρι τώρα φορητό PC της Dell, με τη ονομασία Adamo, αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση με πρωτοποριακό σχεδιασμό που θα το φέρει σε άμεσο ανταγωνισμό με το MacBook Air της Apple. Μάλιστα, αναμένεται να είναι ακόμα λεπτότερο, ενώ η χρωματική επιλογή του μεταλλι-

κού μαύρου θα προσθέσει μία ιδιαίτερη αίσθηση πολυτέλειας. Πάντως σύμφωνα πάντα με τους New

York Times, η ονoμασία Adamo θα καλύπτει και άλλα προϊόντα εκτός από κάποιο συγκεκριμένο laptop της

Dell, όπως για παράδειγμα κάποιους desktop υπολογιστές. Η Dell μέχρι τώρα δεν έχει προβεί σε κάποια

επίσημη ανακοίνωση σχετικά με της «φήμες», κάτι που μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί αν αναλογιστούμε την σκηνή που περιγράφει ο αρθρογράφος των NYT, και που έχει να κάνει με την ιδιαίτερη αντίδραση και τους μορφασμούς έκπληξης στο πρόσωπο του αντιπροέδρου της Dell για τα καταναλωτικά προϊόντα και το marketing, Michael Tatelman, όταν ερωτήθηκε για τις προοπτικές του Adamo να σταθεί στην αγορά ως ένα MacBook Air killer προϊόν.

Asus Eee PC διακοσίων δολαρίων μέσα στο 2009

H Asus ανακοίνωσε σήμερα πως μέσα στο επόμενο έτος θα παρουσιάσει το Eee PC των διακοσίων δολαρίων, δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση που έγινε στην Computex 2007 για το πρώτο δημοφιλέστατο, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, Eee PC minibook. Όταν είχε ανακοινωθεί το πρώτο Eee PC, με Linux λειτουργικό και 7άρα οθόνη, κόστιζε γύρω στα 270 περίπου δολάρια, σε αντίθεση με τις προβλέψεις της Asus για τελική διάθεση του συγκεκριμένου μοντέλου στα 200 δολάρια. Τον ίδιο λοιπόν στόχο θέτουν και για το επόμενο Eee PC μοντέλο, αυτό του 2009, για το οποίο όμως πέρα από τιμή διάθεσης του, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σχετικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του.


23

30-12-08

20:17

Page 1

ª∞°¡∏™π∞ ª∂§§√¡ °π∞ √§√À™

∞fi ÙË µfiÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 237 ÙËÏ.: 24210 39811

√ Ù¤ˆ˜ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Î·È ÔÈ ¡Ô̷گȷÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ «ª·ÁÓËÛ›· ª¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ŸÏÔ˘˜» ‡¯ÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

2009 ¢¯¤˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÃÚÔÓÈ¿ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ë ¡¤· ÃÚÔÓÈ¿ Î·È Ï·ÌÚ‹ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜.

ª√ƒº∏ •À§√∆∂áπ∫∏ ™∆∂º∞¡√™ ™∆∞ª∞∆∏™

ÿÛÙ 6 - 8 ÎÈÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó· 1 ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi ∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡

˘ÁÈÂÈÓ¿ , ·ÔÏ·˘ÛÙÈο & ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á‡̷ٷ ¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 46 - µfiÏÔ˜, ∆ËÏ.: 24210 33639, ÎÈÓ.:6975535089

∏ «ª√ƒº∏» •À§√∆∂áπ∫∏ ∫∞π √ ™∆∂º∞¡√™ ™∆∞ª∞∆∏™ ¶ƒ√™ø¶π∫∞ ™∞™ ∂ÀÃ∂∆∞π Ã√¡π∞ ¶√§§∞ ª∂ À°∂π∞ ∫π ∂À∆ÀÃπ∞ °π∞ ∂¡∞ ¡∂√ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√ ∂∆√™. ∂ÀÃ∞ƒπ™∆√Àª∂ √§√À™ ∆√À™ ¶∂§∞∆∂™ ∫∞π ™À¡∂ƒ°∞∆∂™ ª∞™ °π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√∆πª∏™∏ ∫∞π ∂∫∆πª∏™∏ ∆√À™ ™∆∞ •À§π¡∞ ∫√Àºøª∞∆∞ ∫∞π ™∆∞ •À§√°§À¶∆∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∂¶π¶§∞ ª∞™ ∂¢ø ∫∞π 20 Ã√¡π∞. ∂∫£∂™π∞∫√™ Ãøƒ√™ √¢√™ ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ª∂ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À – ∞°ƒπ∞ ∆∏§ & FAX: 24280 97007/96021 e-mail: info@morfi-xilotexniki.gr site: www.morfi-xilotexniki.gr

·È‰ÈÎfi ÂÊË‚ÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÚfiÌÂÓ˘ Î·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ŒÎıÂÛË: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 275 (π. ∫·ÚÙ¿ÏË), ÙËÏ./Fax: 24210 50550, BfiÏÔ˜ µÈÔÙ¯ӛ·: µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ./fax: 24250 23804


24:Layout 1 30/12/2008 7:19 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Aναδιπλούμενο pc τα κινητά του 2009! ΟΛΟΙ θυμόμαστε τις εύκαμπτες οθόνες για κινητά αλλά και την τάση να μετατρέπονταισε μίνι PC. Σήμερα τα smartphones διαθέτουν οθόνες 16 εκ. χρωμάτων, τεράστια μνήμη, 3D chip γραφικών, πλούσιο λειτουργικό και τώρα ήρθε ο καιρός να μεγαλώσουν. Εκτός από τις cpu που φθάνουν ως τα 700 ΜΗΖ τώρα μεγαλώνουν σε μέγεθος και σε ισχύ που τείνει στο άπειρο. Απόδειξη το κινητό του 2009 που βλέπετε παρακάτω... Ξένο εργαστήριο της Άπω Ανατολής αποκάλυψε μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας εξοπλισμένη με αναδιπλούμενη οθόνη, η οποία διαθέτει τη δυνατότητα να διπλασιάζει το μέγεθός της σε ως και 5 ίντσες. Το smartphone, ακολουθεί την φιλοσοφία των βιβλίων αποκαλύπτοντας το εσωτε-

ρικό του κόσμο με μια κίνηση καθώς το πάνω μέρος αποτελεί την οθόνη και το κάτω μέρος το πληκτρολόγιο. Για όσους ανυπομονούν να μάθουν περισσότερο να αναφέρουμε ότι το πληκτρολόγιο κρύβεται κάτω από το κύριο σώμα της συσκευής και μόλις συρθεί αποκαλύπτονται οι 5 ίντσες που δια-

θέτει. Εκτός από την οθόνη των 5 ιντσών είναι διαθέσιμο τους επόμενους μήνες αλλά δεν αποκλείεται να μεγεθυνθεί με την υπάρχουσα τεχνολογία. Το έξυπνο κινητό ακολουθεί την φιλοσοφία ενός νέου PC καθώς στο σώμα της οθόνης εμφανίζεται η μπάρα εργασιών παρόμοια με αυτή που υπάρχει

στο κάτω μέρος της οθόνης ενός PC. Παράλληλα μπορεί να προβάλλει άνετα βίντεο, ιστοσελίδες, μουσική με την οθόνη 16 εκ. χρωμάτων αλλά το καλύτερο από όλα είναι τα πλήκτρα αφής τα οποία δεν λερώνονται εύκολα. Η τεχνολογία εύκαμπτης οθόνης προσφέρει δυνατές τάσεις στο χώρο της τεχνολογίας και ιδίως στους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων που ετοιμάζουν φορητές συσκευές Internet, netbooks, smarphones και πλούσια gadgets. Σύμφωνα με πληροφορίες το λειτουργικό της πρωτοποριακής συσκευής δεν αποκλείεται να είναι μια ειδική έκδοση του Linux με πλούσιο συνοδευτικό λογισμικό πολυμέσων και παιχνιδιών. Το καλύτερο από όλα όμως φημολογείται ότι θα είναι η τιμή του.

Νέες τεχνολογίες από την Sony Ericsson

Ένα τηλέφωνο … Ελβετικός σουγιάς! Μια βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία κινητών τηλεφώνων σκοπεύει να κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο ένα ασυνήθιστο smart phone, με την ονομασία Icephone, το οποίο αρχικά προοριζόταν για τον βρετανικό στρατό. Η 3G συσκευή, η οποία διαθέτει οθόνη αφής 3 ιντσών, ξεδιπλώνεται σε τρία κομμάτια: την οθόνη, ένα πλήρες QWERTY πληκτρολόγιο και ένα game pad με πολλαπλούς δείκτες. Η συσκευή παίρνει το όνομά της από το κουμπί «ICE» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Όταν ο χρήστης πατά το συγκεκριμένο κουμπί, η συσκευή στέλνει σήμα σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ότι ο χρήστης βρίσκεται σε κίνδυνο, στέλνει την ακριβή τοποθεσία του τηλεφώνου μέσω GPS και προμηθεύει τις υπηρεσίες με το ιατρικό ιστορικό του ατόμου. Το τηλέφωνο έχει ενισχυμένη κατασκευή αφού μπορεί να αντέξει πτώσεις από το ενάμισι μέτρο και να γλιτώσει το βραχυκύκλωμα σε περίπτωση που βρεθεί στη βροχή, το χιόνι ή τη θάλασσα. Οι συσκευές αναμένεται να κυκλοφορήσουν το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου χρόνου με τιμή κάτω των 780 ευρώ.

Μιλάτε, ψάχνει

Οι τεχνολογίες αυτές θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα των εταιρικών χρηστών, θα δώσουν την δυνατότητα στους προγραμματιστές για σχεδιασμό ακόμα καλύτερων εφαρμογών δίνοντας έτσι στις εταιρείες νέους τρόπους για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Ο αρχιμηχανικός της Sony Ericsson, Mats Lindoff, δήλωσε ότι με τις εξελίξεις στην κινητή τεχνολογία μπορούμε πλέον να έχουμε Skype στα κινητά, ενώ μέχρι το 2012 θα έχει αυξηθεί κατά 10 φορές η επεξεργαστική ισχύς στον συγκεκριμένο

κλάδο. Μία τεχνολογία που παρουσιάστηκε από την Sony Ericsson(SE), το Capuchin project, γεφυρώνει την Java ME με το Flash Lite, ενώ η SE προσανατολίζε-

ται και προς την Open Source κοινότητα προκειμένου να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι δυνατότητες της συνεργασίας Java και Flash στα κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, η Sony Ericsson παρουσίασε το TransferJet project, ένα νέο πρωτόκολλο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας το οποίο και υποστηρίζεται από

εταιρείες όπως η Samsung, Canon και η Toshiba. Αυτή, πρόκειται για μία Point to Point τεχνολογία που επιτρέπει μεταφορά δεδομένων σε ταχύτητες των 560Mbps, αρκεί τα κινητά να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση όπως αυτή των 3 εκατοστών. Τέλος, η Hanashi τεχνολογία, δημιουργεί έναν online client που επιτρέπει επικοινωνία κινητών συσκευών οι οποίες θα μπορούν να συνδεθούν και να ανταλλάξουν δεδομένα ακόμα και αν δεν είναι online.

To Apple iPhone θα μπορεί πλέον να ακούει τις αναζητήσεις που θέλετε να κάνετε με αυτό, χάρη σε εφαρμογή που έφτιαξε η Google και θα πωλείται μέσα από το App Store. Ο χρήστης του iPhone θα μιλάει στη συσκευή του και μέσω του software της Google, η φωνή θα μετατρέπεται σε κείμενο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αναζήτηση των λέξεων αυτών στην μηχανή αναζήτησης του Google. Είναι αλήθεια πάντως ότι η Google μπαίνει σχετικά αργά στο κομμάτι των αναζητήσεων που ενεργοποιούνται με φωνητικές εντολές, αφού πριν από αυτή, η Microsoft παρουσίασε παρόμοια πρόταση πριν ένα χρόνο ενώ η Yahoo το έκανε μέσα στον Απρίλιο. Τέλος, δεν υπάρχουν ανακοινώσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φωνητικών αναζητήσεων από την Google.

Στο 1 δισεκατομμύριο οι πωλήσεις στα κινητά τηλέφωνα το 2009! Η εταιρία Gartner η οποία ασχολείται με την έρευνα αγοράς, αναφέρει ότι οι πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων θα φτάσουν το 1 δισεκατομμύριο κομμάτια το 2009, από τη στιγμή που η παγκόσμια αγορά έχει διευρυνθεί και αποτελείται από 2,6 δισ καταναλωτές. 674 εκατομμύρια τηλέφωνα πουλήθηκαν μέσα στο 2004, και αναμένεται να πουληθούν περίπου 780 εκατομμύρια στο έτος που διανύουμε. Η αγορά της νοτιοανατολικής Ασίας θα γίνει η μεγαλύτερη στον κόσμο, με ένα στα τρία τηλέφωνα που θα πουληθούν το μέχρι το 2009 να αγοράζονται σε αυτή την περιοχή. Η εταιρία αναφέρει επίσης ότι η μέση τιμή αγοράς των κινητών τηλεφώνων θα πέσει από τα 174 δολάρια στα 161, παρόλο που οι νέες συσκευές προσφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα και είναι πολύ πιο εξελιγμένες από τις προηγούμενες.

Τ φ Η α σ π 2 κα 7 τι έν να Η τώ ρ π τι


25:Layout 1 30/12/2008 7:18 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Στης Βιστωνίδας την ακτή καθότανε και έλεγαν πολλά/ για κτίρια οικόπεδα, πισίνες και λεφτά/ Για Κώστα, Γιώργο, Δρυ αλλά και κάτι άλλους/ όλους σπουδαίους και τρανούς, φραγκάτους και μεγάλους… Μέχρι που νύχτωσε βαθιά και έπεσε σκοτάδι/ Γυάλισε το μάτι του Εφραίμ, έμοιαξε η Μονή ρημάδι/ Ο κόσμος ξεσηκώθηκε και έσπαγε βιτρίνες Και οι πλούσιοι σαλπάρανε για Μύκονο νύχτα απ΄ τις μαρίνες/ Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά, γιορτάζει η φύση όλη/ Μια φάτνη από πλαστικό, μια πίστη στην φορμόλη/ Ποιανού αρχηγού (πολιτικού…) το εγκώμιο να πλέξεις Όταν αναλογίζεσαι με οργή ΠΩΣ ΕΦΥΓΕ Ο ΑΛΕΞΗΣ….. Αλλά άντε να πάμε παρακάτω!!! Κάθε χρόνο το ίδιο κάνουμε. Και δεν φτάνει που το κάνουμε, αλλά λέμε και του χρόνου!!

Ιανουάριος Σκάει ο τζίτζικας!!! Μπουτάκια, μπρατσάκια και λοιπά έξω λοιπόν, μέσα στο καταχείμωνο. Δευτέρα-Τετάρτη και Παρασκευή με το κοντομάνικο, Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο μαγιό και παραλία και την Κυριακή για ποικιλία, ρίχνει χιόνι με τους κουβάδες στην πλατεία Ελευθερίας. Τρελάθηκε ο καιρός! Τρελάθηκαν τα τζιτζίκια και τα κουνούπια και κάνουν κολεγιά με τους πιγκουίνους στον Βόρειο πόλο! Μωρέ τα τζιτζίκια και τα κουνούπια, τα «βρίσκουν» μια χαρά με τους πιγκουίνους και τις λευκές πολικές αρκούδες! Εκείνοι που δεν πρόκειται ποτέ να τα βρουν είναι ο Αλέξης (Τσίπρας να εξηγούμαστε..), οΑλέκος και η Αλέκα…..

Φεβρουάριος Ε, ποτέ!!! Αποκαλύπτεται ότι ο Εφραίμ πουλούσε μέχρι και την άμμο από τον πάτο της Βιστωνίδας στους μεγαλοεργολάβους!!! Συγκλονίζει η αποκάλυψη ότι το νερό της λίμνης το κουβαλαγάνε με βυτιοφόρα στα μπαρ και στα σκυλάδικα και το κάνανε παγάκια για το ουίσκυ ! Ο Καραμανλής

εξακολουθεί να παίρνει την πολιτική ευθύνη όλων όσων συμβαίνουν γύρω του, εάν δεν παίρνει κανέναν υπνάκο στην Ραφήνα. Και γιατί να μην πάρει άλλωστε; Μήπως και ξύπνιος όταν είναι κάνει τίποτα;

Μάρτιος Μυρίζει εκλογές. Επίσης όταν φυσάει νοτιάς μυρί-

ζει απαίσια ο Βιολογικός καθαρισμός, τα φουγάρα της ΑΓΕΤ καθώς και μια ιδέα μπαρούτι στην ατμόσφαιρα. Τα γκάλοπ πέφτουν σαν την βροχή. Ευτυχώς , διότι είναι η ΜΟΝΗ βροχή που πέφτει! Από τις βιτρίνες των καταστημάτων εξαφανίζονται πουλόβερ, μπουφάν,

Κάζα μία, κάζα δύο κάζα….τρία πουλάκια κάθονταν… Και που κάθονταν παρακαλώ τα τρία πουλάκια; αγρούς και καμμιά τσαπερδώνα θηλυκιά να κάνουνε γλέντια τρελά. Η φύση οργιάζει. Επίσης οργιάζουν οι φήμες ότι σε λίγο θα δουλεύουμε 9 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ!!! Μα πως;;;; Αφού η εβδομάδα έχει μόνον 8 ημέρες!!Ποτέ κανείς δεν ξέρει με δαύτους!!! Άμα το βάλουνε «αμέτι-μωχαμέτι» να μας βάλουνε να δουλεύουμε 25 ώρες την ημέρα και 9 μέρες την βδομάδα, να δεις που θα τα καταφέρουνε! Τα παιδιά αρχίζουν πανελλαδικές. Τι κρίμα! Εξακολουθούν να πιστεύουν τα καημένα ότι ένας δικηγόρος βγάζει περισσότερα χρήματα από έναν υδραυλικό!

Ιούνιος

παλτά, φούστες, παντελόνια, μπλούζες και την θέση τους παίρνουν κελεμπίες, καφτάνια και άλλα στυλ Sahara line. Όπου νάναι Δημητριάδος – Καρτάλη αντί το λεωφορείο της γραμμής θα στρίψει καμμιά γκαμήλα να μαζέψει τους.. Βεδουίνους από την στάση.

Ήμαρτον Σε Κύριε!!! Χιονίζει! Εμ βέβαια! Αφού έκανε καύσωνα τον Ιανουάριο να μην μας ρίξει και 10 πόντους φρέσκια νιφάδα τον Ιούνιο; Πλάκα μας κάνουν έτσι και αλλιώς όλοι, γιατί να μην μας κάνει και η φύση; Η Βουλή κλείνει. Δεν βαριέσαι! Και που είναι ανοιχτή τι καταλαβαίνουμε; Ο

Απρίλιος… Καταβάλλεται επιτέλους το επίδομα θέρμανσης. Ο κ. Καραμανλής εξακολουθεί να αναλαμβάνει την ευθύνη, κοντοζυγώνει Πάσχα. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι φέτος ετοιμάζονται να σουβλίσουν ΚΕΦΤΕΔΕΣ! Και αυτό αν… Η ατμόσφαιρα είναι θολή, πέφτει λασποβροχή, πέφτει κάθετα το ηθικό μας, αντιθέτως στα ύψη βρίσκεται αφενός το Πασόκ εξ επόψεως ποσοστιαίων μονάδων στα γκάλοπ και αφ΄ετέρου η βλακεία μας, διότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι εκλογές και η λογική του «φύγε εσύ-έλα εσύ», μπορεί να μας σώσει…

Μάϊος Τα μόνα ευτυχισμένα είναι τα γαίδούρια!!! Τους αρκεί λίγο χορταράκι στους

κάθε Έλληνας προετοιμάζει τις διακοπές του. Οι χαμηλόμισθοι και οι χαμηλοσυνταξιούχοι στον ύπνο και στα όνειρά τους και οι πολιτικοί, μεγαλοεργολάβοι, golden boys και λοιπές συνεργαζόμενες δυνάμεις στον ξύπνιο τους, λίγο πριν αναχωρήσουν για Μπαχάμες και στην χειρότερη περίπτωση για Μύκονο…

Ιούλιος Εξακολουθεί να χιονίζει. Το κρύο περονιάζει τον κοσμάκη. Άδειες οι παραλίες, άδεια η ψυχή του κοσμάκη, μερικές φορές πιο άδεια και από την τσέπη του. Στην Μύκονο κάποιοι έξυπνοι επιχειρηματίες

λειτουργούν πισίνες με θερμαινόμενο θαλασσινό νερό! Ο Γιωργάκης είναι διακοπές. Ο Κωστάκης επίσης. Μόνον ο ΑΛΕΞΗΣ είναι στο χώμα, βαθιά χω-

μένος κα ο λαός αηδιασμένος, απελπισμένος περιμένει τις εκλογές για να κάνει τις ίδιες βλακείες (για να μην πω τίποτα χειρότερο…) που έκανε την περασμένη φορά. Και την προ-περασμένη. Και την προ-προ- περασμένη και ακόμα πιο πίσω,,,,

Αύγουστος Οι μόνες που παχαίνουν είναι οι μύγες και οι κολιοί. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι έχουν γίνει πια σαν σκουμπριά, σαν τσίροι ξεραμένοι στον ήλιο. Έγιναν εκλογές; Πήρατε τίποτα χαμπάρι; Και αν έγιναν; ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ; Σάμπως έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία 30 χρόνια με τόσες εκλογικές αναμετρήσεις που φάγαμε στην μούρη; Σε δουλειά να βρισκόμαστε…. Αύγουστος! Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός! Το φθινόπωρο μας κρούει την θύραν ενώ εμείς κρούομεν τας κεφαλάς μας επί ντουβαριού τινός. Και πόρτας ξύλινης άμα λάχει. Οι κουκουλοφόροι «νέας γενιάς» (κάτι σαν windows, σαν κινητά ένα πράμα…) έχουνε πάει για μπάνια, αλλά όπου νάναι επιστρέφουν και εκεί σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα…

Σεπτέμβρης…

Μήνας γεμάτος μαύρες μνήμες. Οι κουκουλοφόροι σιγά-σιγά επιστρέφουν και «ζεσταίνονται». Τι περίεργο! Αυτοί οι «κουκουλοφόροι» έχουν ανακαλύψει το ελιξήριον της νεότητος και μας το κρατάνε κρυφό! Διότι αν κάτσεις και λογαριάσεις αυτοί οι κουκουλοφόροι από τότε που σκάσανε μύτη στην πιάτσα, τώρα θα είναι κοντά 50-55 ετών, δεν θάναι; Τι στο καλό; Σόϊ πάει το βασίλειο; Κληρονομάνε την «κουκούλα» στα παιδιά και στα εγγόνια τους; Κάτι σαν την φίρμα επιχειρήσεως να πούμε; Οι ίδιοι είναι πάντα; Άλλοι είναι; Ολογράμματα; Άλιεν; Το ερώτημα «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ;» απασχολεί μέχρι και την NASA αλλά απάντηση δεν θα πάρει ποτέ κανείς….

Οκτώβρης.. Σε λίγο θα ξαναδούμε όλες τις καλές περί την Γερμανική κατοχή εν Ελλάδι, ταινίες του Τζέϊμς Πάρις στην τηλεόραση. Την «Υπολοχαγό Νατάσα» απαραιτήτως και ανελλιπώς. Τα παιδάκια θα παρελάσουν μπροστά από τους «επισήμους», θ΄αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για το κρύο που «θα» (λέμε τώρα…) έρθει και για το πετρέλαιο που θα αγοράσουμε. Το μπαγάσικο το πετρέλαιο που όταν ανεβαίνει παρασέρνει μαζί του τα πάντα, αλλά όταν πέφτει, τα αφήνει όλα επίσης ανέγγιχτα και αδιάφορα στα…ύψη. Στο βάθος αχνοφαίνεται ο χειμώνας. Τελικά έγιναν εκλογές ρε πατριώτες; Και αν έγιναν; Μάλλον κανένας δεν τις πήρε χαμπάρι…

«ΜΠΙΠ» το καζάνι να τελειώνουμε; Τι μας κρατάει; ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ; Ρε παιδιά! Αφού ο «άγιος» παππούλης Εφραιμ, πούλησε την ΛΙΜΝΗ, να μου το θυμηθείτε!! ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ!!!

Δεκέμβρης… Ουφ! Πάει και αυτή η χρονιά!!! Τελειώνω και τον Καζαμία! Να πάω να ισιώσω τα ποδαράκια μου που πονάνε σαν να μου έχουνε κάνει φάλαγγα οι Ναζί! Ο Γιωργάκης μια χαρά είναι. Πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμα δεν ξέρω θα σας γελάσω. Το ίδιο και ο Κωστάκης. Λουστρίνι το μάγουλο. Το ίδιο και οι ρέστοι. Μόνον ο ΑΛΕΞΗΣ εξακολουθεί να λείπει οδυνηρά. Ίσως βέβαια εκεί πάνω με τον Μιχάλη τον Καλτεζά, με τον Σωτήρη Πέτρουλα, τον Λαμπράκη και τα άλλα τα παιδιά να είναι καλύτερα…

Νοέμβρης Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ!!! Μωρέ αυτό ζει και βασιλεύει! Εμείς την βγάζουμεδεν την βγάζουμε! Λίγα τα ψωμιά μας καρντάσια. Λίγα και μίζερα. Ξοδεμένα άδικα. Στο περίμενε. Στο τρέχα. Στο δούλευε σαν το σκυλί, μεροδούλι-μεροφάϊ νύχτα-μέρα, σε μια, σε δυο, σε τρείς σε δέκα τρεις δουλειές. Με το κεφάλι σκυφτό και την οργή να γίνεται καζάνι που βράζει κάθε μέρα που περνάει και χειρότερα. Πορευόμαστε στο κενό με ένα ερώτημα βαρύ σαν ιστορία. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΚΑΕΙ ΤΟ

Χρόνια πολλά. Καλό κουράγιο. Καλά ξεμπερδέματα. Κι΄αν υπάρχει κανείς που δεν κατάλάβε ο Καζαμίας ήταν αφιερωμένος στον μαθητή Αλέξη, που κάποιοι του στέρησαν το δικαίωμα να δει αν θα του πέσει φέτος το φλουρί στην βασιλόπιττα….

Ιζα


26

30-12-08

20:28

Page 1

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿ ∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 159, µfiÏÔ˜, ∆ËÏ. 24210 37993ñ ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 41, §¿ÚÈÛ·, ∆ËÏ. 2410 251208, £ÂÌÈÛÙÔÎÏ¤Ô˘˜ 2, §·Ì›·

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿

∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ πˆÏÎÔ‡ 230∞, ÙËÏ.:2421049714 µfiÏÔ˜

ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿


27

30-12-08

20:56

Page 1

¿ÛÙÚ·

ª∞°¡∏™π∞

∆∂∆∞ƒ∆∏ 31 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 - ¶∂ª¶∆∏ 1 π∞¡√À∞ƒπ√À 2009

27


28

30-12-08

21:27

Page 1

¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 2008

¶ƒ∞∫∆√ƒ∂π√ ∞™º∞§∂πø¡ ∞¡∞™∆∞™π√™ πø∞¡. ƒ∞¶∆∏™ ª∏Ã∞¡√§√°√™ – ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ª.µ.∞. ∞™º∞§∂π∂™ : ∑ø∏™, ¶Àƒ√™, ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡, §√π¶ø¡ ∫§∞¢ø¡ Ã∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ - CONSULTING

∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞™ 76 (28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) – ¶. ª∂§∞ 38 333 – µ√§√™ ∆∏§ & FAX : 24210 30720, 30817, 34293 – KIN:6972075850 e-mail : raptis@aias.gr À¶√∫.: ∞¡£πª√À °∞∑∏ 171∞ (£) ∆.∫. 38333 – µ√§√™ ∆∏§ & FAX :24210 29155, 24121

¢∏ª√™ πø§∫√À √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌfiÙ˜ ÌÈ· ηχÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ˘Á›·, ¯·Ú¿ Î·È ÂÈÚ‹ÓË. Ã√¡π∞ ¶√§§∞ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¶∞ƒπ™ ª√À∆™π¡∞™

¢∏ª√™ ¶√ƒ∆∞ƒπ∞™ √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ˘Á›·, ¯·Ú¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

∂À∆ÀÃπ™ª∂¡√ ∆√ 2009

Ã√¡π∞ ¶√§§∞ √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ µ∞™π§∏™ ∫√¡∆√ƒπ∑√™


29:Layout 1 30/12/2008 11:34 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Γιορτινές εμφανίσεις με… διαχρονικές επιλογές! Όσο περνούν οι μέρες συνειδητοποιείτε πως η Πρωτοχρονιά καταφθάνει. Οι προτάσεις που έχετε για πάρτι που θα γίνουν εκείνες τις μέρες «φτάνουν και περισσεύουν»! Εσείς όμως αγχώνεστε γιατί θέλετε να πάτε και να είστε λαμπερές, αλλά τα χρήματα για καινούργια φορέματα… δεν σας περισσεύουν! Σας προτείνουμε να αγοράσετε ένα καινούργιο φόρεμα όπως «επιτάσσει» η… συνείδησή σας και να αξιοποιήσετε τα φορέματα που μπορεί να υπάρχουν εδώ και χρόνια στην ντουλάπα σας και τα έχετε ξεχάσει. Δείτε μερικές από τις προτάσεις μας για εντυπωσιακές εμφανίσεις που δεν θα σας κοστίσουν μια περιουσία! Και τα δύο αυτά φορέματα είναι πολύ ρομαντικά και κλασσικά κομμάτια, που αν φορεθούν με τα κατάλληλα αξεσουάρ θα φαίνονται ακριβά και επίσημα. Χρειάζεστε μια καλή γόβα, την οποία θα συνδυάσετε

με κολιέ ή σκουλαρίκια, βραχιόλι και τσάντα στις ίδιες αποχρώσεις. Τα σωστά αξεσουάρ είναι εκείνα που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την εμφάνισή σας! Μπορεί τα φορέματα της φωτογραφίας να μην είναι

αποκαλυπτικά, είναι όμως σίγουρα σέξι. Αν έχετε ένα φόρεμα που να μοιάζει με το μωβ της φωτογραφίας, τότε «παίξτε» με μακριά σκουλαρίκια σε χρυσό χρώμα και τσαντάκι-φάκελο. Υπέροχο γκρι φόρεμα με

δαντελένιες λεπτομέρειες να συνδυάζονται τέλεια με τη σατέν κορδέλα κάτω από το μπούστο. Προσοχή όμως, αν επιλέξτε φόρεμα σε αυτό το ύφος τα αξεσουάρ σας, εξαιτίας της δαντέλας, πρέπει να παίζουν δευτερεύοντα ρόλο!

Το μακιγιάζ του ρεβεγιόν και εκλεπτυσμένο, υπερβολές.

Κορίτσια το ρεβεγιόν φτάνει και δεν πρέπει να σας βρει απροετοίμαστες! Οπλιστείτε με τα κατάλληλα προϊόντα μακιγιάζ για να είστε όμορφες και λαμπερές τη βραδιά του ρεβεγιόν. Το μακιγιάζ των γιορτών πρέπει να είναι κομψό

χωρίς

Η βάση Διαλέξτε ένα φον ντε τεν που ταιριάζει στον τύπο του δέρματός σας. Εάν δε θέλετε να επιβαρυνθείτε με πολύ make up βάλτε ένα σε υγρή μορφή. Για να καλύψετε τυχόν ατέλειες, χρησιμοποιείστε ένα ματ. Στη συνέχεια, σταθεροποιείστε το με πούδρα. Για πιο glam εμφάνιση (άλλωστε η βραδιά το επιβάλλει) αντί για ένα κλασικό ρουζ, χρησιμοποιείστε ένα πιο bronze. Αυτό θα δώσει λάμψη σε όλο το πρόσωπό σας και θα τονίσει τα ζυγωματικά σας. Προσέχετε πάντα να μην το παρακάνετε στην ποσότητα! Το αποτέλεσμα τότε δε θα σας ευνοήσει.

Μάτια Στα μάτια μπορείτε να παίξετε με έντονα χρώματα, όπως το μπλε, το γκρι και το μωβ. Για τις πιο έμπειρες σας προτείνουμε το ασπρόμαυρο μακιγιάζ ή το smoky. Ολοκληρώστε το βάψιμο των ματιών με μπόλικη μάσκαρα η οποία θα τονίσει και θα δώσει ένταση στο βλέμμα σας. Χείλη Για τα χείλη επιλέξτε ένα κραγιόν ανάλογα με τα χρώματά σας. Οι ανοιχτόχρωμες προτιμήστε ένα κραγιόν στις αποχρώσεις του κόκκινου ενώ οι πιο σκουρόχρωμες αποχρώσεις του μπεζ- καφέ. Για περισσό-

Τολμήστε να στολίσετε τα μαλλιά σας!

τερη λάμψη και διάρκεια προσθέστε πάνω από το κραγιόν ένα πιο ανοιχτό lip gloss.

Αν θέλετε να είστε «in fashion» και κούκλα, μάθετε αυτό το μικρό μυστικό! Η μόδα απαιτεί λιτότητα στο ντύσιμο αλλά ταυτόχρονα σας δίνει την ευκαιρία να… υπερβάλετε στα αξεσουάρ των μαλλιών σας. Το χτένισμά σας πρέπει να είναι λιτό και απέριττο, για να αφήσει το κοκαλάκι ή το τσιμπιδάκι που θα επιλέξετε, να κάνει τη διαφορά και να δώσει το ανάλογο στυλ! Αν λατρεύετε τα λουλούδια, αναζητήστε υφασμάτινα σε μορφή κλάμερ. Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Ένα τέτοιο αξεσουάρ, σας δίνει τη δυνατότητα να φαίνεστε χτενισμένη και… ας μην είστε! Νιώθετε βασίλισσα; Δείξτε το σε όλους και απαιτείστε ανάλογη συμπεριφορά! Φορέστε μια μικρή τιάρα… Αν το ντύσιμό σας είναι απλό, τότε μη φοβάστε ότι μπορεί να χαρακτηριστεί υπερβολικό αυτό το… στολίδι! Αν αισθάνεστε ότι ένα μικρό κοριτσάκι είναι καλά κρυμμένο μέσα σας, τότε αναμφίβολα λατρεύετε τις πολύχρωμες και περίεργες στέκες! Δίνουν στυλ και χρώμα σε κάθε σας εμφάνιση. Βρείτε ποια είναι τα χρώματα που σας ταιριάζουν και… επιδοθείτε σε «αδυσώπητο» shopping!

Προτάσεις για λαμπερές εμφανίσεις

Αν θέλετε να εντυπωσιάσετε με την εμφάνισή σας στο ρεβεγιόν, αλλά δεν έχετε προλάβει να κάνετε μία έρευνα αγοράς, τότε σας έχουμε τη λύση. Εκτός από τα λαμπερά σύνολα που θα φορέσετε μην ξεχνάτε τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά: τα αξεσουάρ. Μακριά γάντια και βαριά bijoux θα σας δώσουν μία ξεχωριστή λάμψη. Για μία super λαμπερή εμφάνιση που θα κλέψει όλα τα βλέμματα σας προτείνουμε ένα κοντό φόρεμα Blumarine με χρυσές παγιέτες. Είναι άκρως εορταστικό και λαμπερό. Οι

γόβες που θα επιλέξετε σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ζευγάρι χρυσό με μαύρες λεπτομέρειες, όπως αυτές του John Galliano. Η τσάντα που θα κρατήσετε θα είναι και αυτή στις ίδιες αποχρώσεις του χρυσού. Προτιμήστε ένα clutch από δέρμα, όπως αυτό του Michael Kors . Αν πάλι είστε του πιο συντηρητικού και σοβαρού ντυσίματος έχουμε να σας προτείνουμε εναλλακτικά σύνολα εξίσου εντυπωσιακά. Από τη συλλογή των Dolce& Gabbana διαλέξαμε μία μπλούζα από μεταξωτό σιφόν, συνδυασμένη με μία πλισέ μαύρη φούστα Donna Karan. Σε αυτή την εμφάνιση μπορείτε να προσθέσετε και μία λεπτομέρεια από γούνα, όπως αυτό το γούνινο μπολερό. Για τσάντα σας προτείνουμε ένα μαύρο δερμάτινο clutch της Coach. Επίσης, μην ξεχνάτε τα κοσμήματα! Είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της κάθε εμφάνισής σας. Αφού λοιπόν ντυθείτε ήρθε η ώρα να βαφτείτε και να φτιάξετε τα μαλλιά σας. Αυτές τις μέρες προτιμήστε το μακιγιάζ ενός επαγγελματία και το χτένισμα σε ένα κομμωτήριο. Οι τάσεις είναι: μακιγιάζ φυσικό με ένταση στα χείλη και μαλλιά σπαστά με κίνηση.


16:16.qxd 30/12/2008 7:13 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ. 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 01.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στον Άγιο Στέφανο 605τ.μ γωνιακό με θέα (145-8) 02.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 03.MΕΖΟΝΕΤΑ:στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 04.ΟΙΚΟΠΕΔΑ:στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας άρτια οικοδομήσιμα (1747) 05.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ: 28τ.μ στο Βόλο κοντά στο OLD CITY (211-8) 06.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στη Τσαγκαράδα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ(133-8) 07.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 08.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας πολ/κία (149-8)

09.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία στην περιοχή Φυτόκου 180τ.μ (2328) 10.ΔΥΑΡΙ:50τ.μ στο κέντρο του (212-8) Βόλου 3ου ορόφου 11.MEZONETA:στην Ν.Ιωνία 235τ.μ νεόκτιστη (190-8) 12.ΜΕΖΟΝΕΤΑ:στον Βόλο 171τ.μ super lux (217-8) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:2ου ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:ημιτελής στο κέντρο του Βόλου 165τ.μ (209-8) 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ρετιρέ 5ου ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Ν.Ιωνία 125.τμ (171-8) 17.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:στο Βόλο 1ου ορόφου 81τ.μ με κεντρική θέρμα. (216-8)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου.... ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702 Ενοικιάζεται και πωλείται 3άρι, 75 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Πλατεία Αριστοτέλους. Αυτόνομη θέρμανση, τζάκι και air condition. Τηλ. 24210 26559, 24280 76482, 6979229035. Πωλείται γκαρσονιέρα στη Γαζή 147, ημιυπόγεια, 280 τ.μ., σε πολύ προσιτή τιμή. Τηλ. 6972220233. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέ-

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818. Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο – πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται οικόπεδο περιφραγμένο στον Περιφερειακό, 1.600 τ.μ. Τιμή πολύ λογική. Τηλ. 6932179250. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Μεταμόρφωσης. Τηλ. 6945491611 και 2421023669

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ

Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτ-

«Η Λύση»

Μεσιτικό Γραφείο Τηλ. 24210 76706, 6983927720

ητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458 Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020 Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060

MAΘΗΜΑΤΑ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου Λυκείου-ΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596

Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες.

Γκαρσονιέρες

Κασσαβέτη 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Σταθά 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Ρήγα Φερραίου 5ου ορόφου παλαιά οικοδομή

Τριάρια Κασαββέτη, 1ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου - Φιλαρέτου 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – 54ου Συντάγματος Ελλάς 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Ισιδώρου – Νέα Ιωνάι ισόγειο διαμέρισμα, παλιά οικοδομή Ξηρόκαμπος, 3ου οροφου (με απεριόριστη θέα)

Τεσσάρια Κασσαβέτη, 3ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – Φιλαρέτου 2ου, 3ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Πολυμέρη – Ι. Τζάνου, 2ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή

Μονοκατοικίες Μεταξουργείο – Αιδινίου, 2ος όροφος (καινούργια οικοδομή) Κωνσταντά – Ογλ, διώροφη παλαιά οικοδομή Κάτω Λεχώνια (γιαπί) ισόγειο 152 τ.μ. επί οικοπέδου 350 τ.μ. με ισόγειο και προοπτική 2όροφου

Μεζονέτες Αθήνα – Περιοχή Αρτέριδος, τριώροφη Ραφήνα 210 τ.μ.

Οικόπεδα Φυτόκο, 1.700 τ.μ. (εκτός σχεδίου), εφαπτόμενο στο δρόμο Μαλάκι, 1,380 τ.μ. (πολύ κοντά στη θάλασσα, εκτός σχεδίου) Αγ. Γεώργιος Νηλείας, 350 τ.μ. με οικία Τσαγκαράδα 1.250 τ.μ. οικοδομήσιμο (εντός οικισμού) Λεφόκαστρο 3.500 τ.μ. εφαπτόμενο στο δρόμο (εκτός σχεδίου) Λεφόκαστρο 5.500 τ.μ. εφαπτόμενο με δύο δρόμους (εκτός σχεδίου) Περίβλεπτο (Βελεστίνο) 920 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) 45 στρέμματα εκτός σχεδίου, ελαιώνας με απεριόριστη θέα Χρυσοχοίδη 1.000 μ. οικοδομήσιμο εντός οικισμού Περιφερειακός 1.400 τ.μ. Πρόσοψη στον Περιφερειακό (εκτός σχεδίου) Άφησος 350 τ.μ. εντός σχεδίου στο κέντρο του χωριού Νεοχώρι Οικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 270 τ.μ. πέτρινο με σκεπή και parking, 150.000 Ε Χιλιαδού οικόπεδο 250 τ.μ. με οικία πλησίον πλατείας Λαμία 5,5 στρέμματα με νερό και ρεύμα, δίφατσο, σε κόμβο τελείως καθαρό για επαγγελματική χρήση ή οτιδήποτε άλλο

Κτήματα Αφέτες (Νιάου) Μηλεοπερίβολο εφαπτόμενο με τον κεντρικό δρόμο με πηγή σχεδόν οικόπεδο 15 στρέμματα Άφησσος Ελαιοπερίβολο με 270 ρίζες ελιές, 9 στρέμματα, 110.000Ε με απεριόριστη θέα Νεοχώρι Οικόπεδο με καστανιές 50.000Ε Αφέτες Ελαιοπερίβολο 2 στρέμματα, 40.000 Ε με απεριόριστη θέα Διμήνι (Σαμπάναγα) Κτήμα 4 στρεμμάτων περιφραγμένο με ελιές. 120.000Ε Σαμπάναγας Κτήμα 3,5 στρέμματα περιφραγμένο κατάλληλο για οικοδόμηση, εντός οικισμού. 100.000Ε Σαμπάναγα κτήμα 25 στρέμματα κατάλληλο για οικοδόμηση. Εντός οικισμού, περιφραγμένο Διμήνι Περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 60 στρεμμάτων με πρόσοψη προς Βόλο, 15 στρεμ. Διμήνι περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 8 στρεμμάτων

Ενοικιάζονται Κασσαβέτη, διαμέρισμα 2ου ορόφου 4άρι, πολύ κοντά στην παραλία, 350 Ε Ιωλκού – Δημητριάδος ενοικιάζεται ο 4ος όροφος κεντρικότατης πολυκατοικίας, πλήρως ανακαινισμένος, κατάλληλος για επαγγελματική στέγη Ν. Ιωνία, Παπάγου – Αναπαύσεως, 3άρι για ιδιοκατοίκηση ή επαγγελματική στέγη Κουμουνδούρου, ενοικιάζεται το ισόγειο και ο 1ος όροφος για επαγγελματική στέγη Περιφερειακός, ενοικιάζεται οικόπεδο σε άριστη θέση (γωνιακό για επένδυση μακρόχρονη) 2ας Νοεμβρίου, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 4ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη, 200 Ε

ΔΙΑΦΟΡΑ Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Ζητείται άτομο πεπειραμένο για σουβλατζίδικο στη Νέα Ιωνία και ένα άτομο για διανομή με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ. 6973054128

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838 ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται επιχείρηση, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, με πλήρη εξοπλισμό (αποδυτήρια, καφετέρια, τουαλέτες κ.λπ) στην περιοχή Νέο Δέλτα στη Νέα Ιωνία. Τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945903160. Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας αναλαμβάνει τη μελέτη μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. πληροφ. 6942569491. Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ οίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάτων από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματαριών. Τηλ. 24210 53298. Πωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. 6972220233. Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαρισμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ. 6974336126. Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πεντάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο χέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084.

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό Τι θα θέλατε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης; Μήπως ένα καλό σύντροφο; Για τις γυναίκες όλων των ηλικιών και μόνο γι αυτό το μήνα σας κάνουμε δώρο τη γνωριμία. Αφήστε τη μοναξιά σας στο περιθώριο και χωρίς να ξοδέψετε τίποτα κάντε χαρούμενες γιορτές με την παρέα σας. Γραφείο Συνοικεσίων – Γνωριμιών

«ΜΑΡΙΝΑ»

Τηλ. 6947694813, 24210 23518

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423 Η μοναξιά δεν αξίζει σε κανέναν! ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ – ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Η ΜΑΡΑ

Λ. Ειρήνης 56, Έναντι Ταχυδρομείου – Νέα Ιωνία Τηλ. 24210 80354

ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757 «ΚΕΤΕΡ» ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προστασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Ωροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας

Ραντεβού : 6982528471 και Σαββατοκύριακα

Clik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητάτε. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356

ΑΓΟΡΑΖΩ

ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) ΤΗΛ.: 24210 36355

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ

REAL ESTATE ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΙΚ. ΤΣΙΚΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 55Α ΤΗΛ. 24210- 52597 ΚΙΝ. 6993286510 - ΑΛΥΚΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ,45 τ.μ. ΟΙΚΟΠΕΔΟ 123 τ.μ., 50 μ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ - ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ, 2 ΕΤΩΝ, 240 τ.μ., ΥΠΟΓΕΙΟ 80 τ.μ., ΑΥΛΗ 180 τ.μ., ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕ ΘΕΑ ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ, ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ 180 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 500 τ.μ., ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΧΡΙΖΕΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ - ΔΥΑΡΙ, ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 45 τ.μ., ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ, ΓΚΛΑΒΑΝΗ 50 – ΕΡΜΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΛΙΝΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.μ., ΑΥΛΗ 200 τ.μ., ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΗ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ, 100 τ.μ. ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 176 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118 τ.μ., 1ος ΟΡΟΦΟΣ , ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΙΩΛΚΟΥ 47 ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 250 τ.μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 2,5 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ - ΜΗΛΙΝΑ, ΚΤΗΜΑ 10 ΣΤΡΕΜ. ΜΕ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ - ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ, 8 ΣΤΡΕΜ., ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΑΛΥΚΕΣ 200 τ.μ. ΓΩΝΙΑΚΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 1.200 ΜΕΤΡΑ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΡΩΠΗ 5 ΣΤΡΕΜ., 50 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΡΑΘΟΣ 4 ΣΤΡΕΜ. ΜΑΛΑΚΙ 1.400 τ.μ. - ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1.480 τ.μ. ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 500 τ.μ. ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΕΓΟ 42 τ.μ. - ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ (1) ΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 365 τ.μ. - ΚΑΡΑΓΙΑΠΙ ΓΩΝΙΑΚΟ, ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟ - 4.700 τ.μ. ΧΑΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΗΓΗ


31

30-12-08

23:14

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ - °. ∫·ÚÙ¿ÏË (µfiÏÔ˜) ÙËÏ. 24210 29717

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

∏ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÁˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °.∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜

∆Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ PIZZA LA MAMA ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÊÏ·Û¿ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì οı ÊÒÙÔ ˘ËÚÂÛ›· ·›ÚÓÂÙ ¤Ó· hot dog & coca cola ÌfiÓÔ 1 ¢ÚÒ pizza la mama - ʈÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ...

∏ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÁˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °.∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °. ∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 33338

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5


32:Layout 1 30/12/2008 8:14 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 08:00 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 10:30 ΤΖΙΠ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ 12:00 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ 14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ 14:30 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 15:00 ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 15:30 ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 16:00 ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ 16:30 ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 17:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 18:00 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 19:00 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 20:00 ΕΞΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΛΛΟΙ 20:15 Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 21:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΟΤΤΟ 21:10 Ο ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 21:45 ΣΟΚΟΛΑ 23:55 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

05.30 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ10.00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ13.50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ14.45 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ15.45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ17.40 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1- ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ17.45 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ18.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ19.00 ΛΟΛΑ20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ121.00 THE XFACTOR LIVE 00.30 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ 02.20 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 03.40 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤ/ΝΩΝ

05:45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 10:00 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 13:00 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16:00 ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ BEVERLY HILLS 90210 17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17:10 ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ 19:00 FATUS OLUS 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 FATUS OLUS 22:00 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ 00.15 ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ 01.15 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ – ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 03.00 ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΕΚΑΝΕΣ

06:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 10:00 Ο ΛΑΖΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 10:30 THE TOM AND JERRY SHOW 11:00 THE ROAD RUNNER SHOW 11:30 ΤΑ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 13:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:00 * SUPER STAR * 16:45 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 21:00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ 22:45 HAIRSPRAY 01:15 ΑΣΤΕΡΙΑ 03:15 GREASE

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 17:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 18:00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΑ 20:45 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 ΑΠΟΨΕΙΣ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:45 “Ο,ΤΙ ΦΑΜΕ, Ο,ΤΙ ΠΙΟΥΜΕ..” 1:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ (Ε) 3:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

05:45 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 10:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:00 ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 14:15 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

05:30 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ 06:30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 10:00 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 12:50 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 16:20 ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ 17:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17:30 FIFTY FIFTY (50:50) 18:10 ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΔΥΟ ΖΩΕΣ 19:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 21:50 ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 22:50 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 00:00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ Α ΡΕΜΟ & Π ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 01:20 WHAT A WONDERFUL WORLD

06:45 ΧΑΪΝΤΙ 07:15 ΤΟΜ ΚΑΙ ΠΙΠΟ 07:30 OI ΤΡΙΔΥΜΟΥΛΕΣ 08:00 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ 08:15 ENGIE BENJY 08:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 09:15 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 09:55 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ 12:35 ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 15:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:10 SHOWBIZ NEWS 17:10 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ 18:45 ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ (Ε) 02:30 AUTO ALTER 05:45 CHARLE’S DICKEN’S CHRISTMAS CAROL

07.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ08.00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 09.00 ΜΑΖΙ 10.30 ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 12.00 TELEMARKETING15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17.00 TRAVEL GUIDE 18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ19.30 ΟΚ 21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22.00 ΔΕΔΟΜΕΝΟ 00.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.00 MY SPACE 03.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383 Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί800 - 11 -

ΕΡΤ, 21.45 ΣΟΚΟΛΑ Αισθηματική Σ’ ένα παραδοσιακό χωριό στην Γαλλία η ζωή κυλά ήσυχα με τους ίδιους ρυθμούς εδώ και πολλά χρόνια. Ο άνεμος της αλλαγής κάποια στιγμή φέρνει σε αυτό το φαινομενικά ήσυχο μέρος την Βιάν και την κόρη της Ανούκ. Η Βιάν ανοίγει ένα μαγαζί με σοκολάτες, γεμάτο από υπέροχα γλυκά που ξυπνούν τις κρυφές ορέξεις όλων των κατοίκων της πόλης. Η Βιάν έχει ένα μαγικό χάρισμα. Καταλαβαίνει σαν από ένστικτο τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών της και τους ικανοποιεί με το κατάλληλο γλύκισμα. Σύντομα γίνεται γνωστή στην μικρή κοινωνία και αποκτά έναν εχθρό, τον Κόμη του Ρενό, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι οι σοκολάτες θα υπονομεύσουν τους αυστηρούς κώδικες ηθικής. Η εχθρότητα θα μετατραπεί σε αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτούς που δεν σκοπεύουν να αλλάξουν τίποτα στην ζωή τους και σε αυτούς που διατίθενται να γευτούν την προσωπική τους ελευθερία. σκηνοθεσία: Λάσε Χάλστρομ παίζουν: Ζυλιέτ Μπινός, Τζόνι Ντεπ, Τζούντι Ντενς, Λένα Όλιν, Άλφρεντ Μολίνα, Κάρι Αν Μος, Πέτερ Στορμάρε, Λέσλι Καρόν

STAR, 21.00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Κωμωδία Μια χιονοθύελλα είναι η αιτία ακύρωσης όλων των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο Χούβερ και όλοι οι επιβάτες είναι στην αναμονή. Άσχημα νέα για τους περισσότερους... Για τα παιδιά όμως χωρίς τους κηδεμόνες τους είναι μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν το αεροδρόμιο! Ο Τσάρλι, ο Σπένσερ και ο Τίμοθι είναι μερικοί από τους νέους που αφήνουν στην άκρη τις διαφορές τους κι ενώνουν τις δυνάμεις τους για ν αποφύγουν την ασφάλεια του αεροδρομίου αλλά και να χαρίσουν το γέλιο σ ένα μικρό κορίτσι... σκηνοθεσία: Πολ Φέιγκ παίζουν: Λιούις Μπλακ, Ντίλαν Κρίστοφερ, Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς, Κουίν Σέπαρντ

NET, 19.00 ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ ΝΙΑΤΑ Κωμική Δύο νεόνυμφοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το οικονομικό τους πρόβλημα, ο άντρας όμως αντιδρά στο ενδεχόμενο να εργαστεί η σύζυγός του. Εκείνη θα τον πείσει να πιάσει κρυφά δουλειά στην εταιρεία του, παριστάνοντας την αδερφή του, κάτι που θα δημιουργήσει κωμικές καταστάσεις και προβλήματα, αφού το αφεντικό τους θα τη ζητήσει σε γάμο. σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας παίζουν: Έλλη Φωτίου, Στέφανος Ληναίος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Σμάρω Στεφανίδου, Γιώργος Γαβριηλίδης, κ.ά.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

151, ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ SHELL Πολυμέρη 116, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΤΕΚΑ Λαρίσης 203, ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΚΟ Λαρίσης 216.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Για σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Τσάτσος Νικόλαος – Τσάτσου Γεωργία Κ. Καρτάλη 102 – 28ης Οκτωβρίου (πρ. Αλεξάνδρας) τηλ. 24210 29947, Νάστου – Γιαλαμά Ροζαλία Ιάσονος Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 77 – Κ. Καρτάλη 24210 37570, Γουλιανου Βασιλική Ιωλκού 352 (Στάση Πανταζοπούλου) τηλ. 24210 Στους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας Ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. 47426 Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοι- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Σταματίου Δέσποινα Παγασών 103 τηλ. 24210 71520 χτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας :

ΓΙΑΝΟΥΤΑΚΗΣ ΒΡ Αναπαύσεως – Χείρωνος, ΚΑΝΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΟΛΑΣ KAOIL Σαμπάναγα, ΑΘΗΝΑΙΟΣ SHELL Οινό- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Παπαδοπούλου Κωνστανπνευμα, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α&Π REVOIL Ιωλκού τία Λεωφ. Ειρήνης 30 τηλ. 24210 60038.


32:Layout 1 30/12/2008 8:15 μμ Page 2

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΝΕΤ, 23.30 ΧΟΡΕΥΕΤΕ; Κομεντί Ο Τζον Κλάρκ τα έχει όλα: είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος, παντρεμένος με τη γοητευτική Μπέβερλι και πατέρας δύο κοριτσιών στην εφηβεία. Κι όμως κάτι λείπει από τη ζωή του. Κάθε βράδυ, γυρνώντας από τη δουλειά, βλέπει μια όμορφη κοπέλα να κοιτάζει έξω από το παράθυρο μιας σχολής χορού. Μαγεμένος από το βλέμμα της αποφασίζει να γραφτεί κρυφά στη σχολή χορού. Η εντυπωσιακή Παουλίνα, η νεαρή και ταλαντούχα δασκάλα, θα του μάθει τα βήματα και αυτός θα ερωτευθεί… το χορό! Η γυναίκα του όμως υποψιάζεται πως οι ώρες απουσίας του Τζον από το σπίτι οφείλονται σε κάποια εξωσυζυγική σχέση και έτσι καταφεύγει σε ιδιωτικό ντετέκτιβ... Αφεθείτε στο ρυθμό και ανακαλύψτε ότι η έμπνευση και η χαρά της ζωής μπορεί να κρύβονται εκεί που δεν έχετε ποτέ φανταστεί! σκηνοθεσία: Πήτερ Τσέλσομ παίζουν: Ρίτσαρντ Γκιρ, Σούζαν Σάραντον, Τζένιφερ Λόπεζ

MEGA, 01.00 ΑΓΡΥΠΝΟΣ ΣΤΟ ΣΗΑΤΛ Κοινωνική αισθηματική Τί θα γινόταν αλήθεια, αν κάποιος που δεν είχατε συναντήσει ποτέ, κάποιος που δεν γνωρίσατε ποτέ, ήταν ο μοναδικός ιδανικός “άγνωστος”σύντροφος για σας; Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην δημοσιογράφο ‘Ανι Ρηντ, από την Βαλτιμόρη,όταν εντελώς τυχαία, ακούει από το ραδιόφωνο στην εκπομπή μιας ψυχολόγου έναν τύπο από το Σιάτλ,να εξιστορεί την ιστορία του και να αναλύει την ψυχολογική του κατάσταση τώρα που έχασε την γυναίκα του. Η ιστορία του ήταν τόσο συγκινητική, που η ‘Ανι, αναγκάστηκε να σταματήσει το αυτοκίνητό της και να ξεσπάσει σε κλάμματα. Μέσα της ένοιωσε κάτι μαγικό καί πρωτόγνωρο γι αυτόν τον άνθρωπο. Από εκείνη τη στιγμή δεν μπόρεσε να τον βγάλει από το μυαλό της.Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον συναντήσει... διακινδυνεύοντας έτσι τη σταθερή σχέση της με τον μνηστήρα της Γουόλτερ,με τον οποίο δεν αντιμετωπίζει καλύτερο γι κανένα φανερό ουσιαστικό πρόβλημα και ο οποίος την φροντίζει πολύ! σκηνοθεσία: Νόρα ‘Εφρον παίζουν: Τομ Χανκς, Μεγκ Ράιαν, Μπιλ Πούλμαν, Ρος Μάλινγκερ, Ρομπ Ρέινερ, Μαρκ Σάιμαν

ALPHA, 23.00 ΜΙΑ ΞΑΝΘΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ Κωμωδία Ένας αρχιτέκτονας χτίζει το σπίτι των ονείρων του. Το παρουσιάζει στην εκλεκτή της καρδιάς του και της προτείνει γάμο. Όταν εκείνη αρνείται, το εγκαταλείπει. Μερικούς μήνες αργότερα, έπειτα από μια φλογερή νύχτα μαζί του, μια σερβιτόρα κάνει κατάληψη στο άδειο σπίτι και διαδίδει στη γειτονιά ότι είναι η σύζυγός του... σκηνοθεσία: Φρανκ Οζ παίζουν: Στιβ Μάρτιν, Γκόλντι Χόουν, Τζούλι Χάρις

08:00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΩΡΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 09:30 Ο ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ 11:00 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 11:30 ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΑΚΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΑΚΙ 12:10 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 2009 ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 14:45 Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ 16:30 ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΣΟΦΕΡΙΝΕΣ 18:00 MIDNIGHT CIRCUS 19:15 ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑ 21:00 ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ – ΠΡΟΤΟ 21:15 URANYA 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΚΑΙΡΟΣ 23:30 ΟΙ ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ 02:15 EROS

05.30 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 10.00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ 13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ 13.50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14.45 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 15.45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ 17.40 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1- ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ 17.45 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 18.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ 19.00 ΛΟΛΑ 20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 21.00 40 KYMATA 22.00 ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 23.00 GREY’S ANATOMY 00.00 DAY BRΕAK 01.00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01.10ΜΕ ΑΓΑΠΗ 01.20 ΕΝΑ ΤΡΕΛΟ ΤΡΕΛΟ ΠΑΡΤΥ 03.00 ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΩΜΑΤΑ 03.30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 04.00 MOBILE FUN 04.15 ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

05:45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 10:00 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 13:00 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16:00 STAR SYSTEMS 17:40 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17:45 ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ 19:00 FATUS OLUS 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 23:00 ΜΙΑ ΞΑΝΘΙΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΜΟΥ 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:15 ΘΑ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 03:15 Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 04.15 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 04:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

06:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 09:30 Ο ΛΑΖΛΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 10:00 TΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ 10:30 THE ROAD RUNNER SHOW 11:00 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ LOONEY TUNES 12:00 ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΟΘΡΑΥΣΤΗ 13:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩ 14:00 ΣΠΙΡΙΤ: ΤΟ ΑΓΡΙΟ ΑΛΟΓΟ 15:30 ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΓΟΥΙΛΙ 3: Η ΔΙΑΣΩΣΗ 17:15 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ... ΔΩΡΟ 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 21:00 ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΝΤΕΝΙΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΕΡΟΥ 22:45 ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ 01:15 PLEASANTVILLE 03:45 ΒΙΒΑ ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 17:00 ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ 18:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΑ 20:45 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:45 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ 1:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ (Ε) 3:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

06:00 ΕΙΚΩΝ ΘΕΟΥ (E) 07:00 ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (E) 08:00 ΤΙΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥΜΠΑ 08:30 ΠΑΠΙΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 09:00 ΤΕΪΛ ΣΠΙΝ 09:30 ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΔΟΥ 10:40 Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ (E) 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ (E) 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 ΠΟΙΟΣ ΠΑΓΙΔΕΨΕ ΤΟΝ ΡΟΤΖΕΡ ΡΑΜΠΙΤ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 THE ΣΠΕΙΡΑ-ΣΠΕΙΡΑ SHOW 23:30 ΧΟΡΕΥΕΤΕ; 02:00 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΑΥΜΑΤΑ: Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΟΥΟΛΤ ΝΤΙΣΝΕΪ

05:30 Σ‘ ΑΓΑΠΩ - Μ‘ ΑΓΑΠΑΣ 07:00 ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ 10:00 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 12:50 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:50 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 16:20 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ 17:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 17:30 FIFTY FIFTY (50:50) 18:10 ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΔΥΟ ΖΩΕΣ 19:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 21:50 BELLAS TV 22:50 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 00:50 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

07:00 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΠΟΛΗ 07:30 ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ 08:30 ΑΣΤΕΡΙΞ Ο ΓΑΛΑΤΗΣ 10:00 ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ 10:30 Η ΜΠΑΡΜΠΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 12:35 ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ (Ε) 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:45 ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ 18:45 ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 00:05 ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΕΛΒΙΣ 02:00 AUTO ALTER 02:15 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΙΟΥ

07.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 08.00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 09.00 ΜΑΖΙ 10.30 ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 12.00 TELEMARKETING 15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17.00 ΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19.30 ΟΚ 21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22.00 ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 00.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.00 MY SPACE 03.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


34:Layout 1 30/12/2008 8:53 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Τι θα δούμε στην ΤV το 2009; Μπορεί να έχουν περάσει περίπου τρεις μήνες από την πρεμιέρα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ωστόσο τα κανάλια ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους, βγάζουν άσους από το μανίκι τους και μπαίνουν χοντρά στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Τι ετοιμάζουν για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά; Ποιοι επιστρέφουν στα τηλεοπτικά λημέρια και ποιοι ετοιμάζονται να μας πουν «αντίο»; Κάποια νέα προγράμματα έχουν ήδη πάρει έγκριση και θα βγουν σίγουρα στον αέρα με τη νέα χρονιά. Ποια είναι αυτά; Πρώτη στάση στο Mega, που είναι το πρώτο κανάλι που έχει να μας κάνει νέες τηλεοπτικές προτάσεις. Με μεγάλη ανταπόκριση και υψηλές τηλεθεάσεις υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό το... νέο κανάλι που φιλοξενεί το Mega με τον τίτλο «Μπελάς ΤV». Ο Σάκης Μπουλάς και ο Σωτήρης Καλλυβάτσης κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της τηλεθέασης και να γίνουν από την πρώτη τους κιόλας εκπομπή μια πολύ ευχάριστη τηλεοπτική συντροφιά. Οι «Γλυκές αλχημείες», πάλι, του

Στέλιου Παρλιάρου γλύκαναν ακόμη περισσότερο τα Σαββατοκύριακα μας. Ζήτημα ημερών είναι, όμως, και η πρεμιέρα των γευστικών ντοκιμαντέρ του διάσημου σεφ Άντονι Μπουρντέν. Πρεμιέρα έκανε και το άκρως νεανικό παιχνίδι «Μια τρύπα στο νερό» με τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, ενώ το πολυσυζητημένο concept «Η εκδίκηση της ξανθιάς» με παρουσιαστή τον Γιώργο Λιάγκα θα κάνει ποδαρικό στο κανάλι της Μεσογείων την Πρωτοχρονιά. Οι τηλεοπτικές εκπλή-

μένο σίριαλ βρίσκεται στην αναμονή από πέρυσι. Πρεμιέρα και για την κωμωδία του Δημήτρη Αποστόλου «Το σόι μου μέσα», με ένα πολύ δυνατό καστ, που αποτελούν η Δάφνη Λαμπρόγιαννη, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο Απόστολος Γκλέτσος, η Σοφία

μανίκι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Απ ό,τι έχει ακουστεί, για την ώρα μόνο δύο θα είναι οι σειρές που έχει αποφασιστεί ότι θα προβληθούν φέτος, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, ενώ για τις άλλες δύο, που υποτίθεται πως θα έκαναν πρεμιέρα με το νέο έτος κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα γίνει. Πρεμιέρα λοιπόν θα κάνει το «Εργαζόμενο κορίτσι» με την Ελένη Ράντου. Το συγκεκρι-

Βογιατζάκη κ.ά. Ποιοι θα μείνουν στην αναμονή; Σύμφωνα

με τις τελευταίες πληροφορίες, η δραματική σειρά του Στράτου Μαρκίδη «Χωρίς όρια» με τον Άλκη Κούρκουλο. Στην ίδια «θέση» βρίσκεται και η νεανική σειρά «Steps» με τον Αντώνη Φραγκάκη και πλειάδα νέων ηθοποιών να κρατάνε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Θολό τοπίο ξεις του Mega, όμως, δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά. Από τον Ιανουάριο και μετά έχει κι άλλες τηλεοπτικές προτάσεις, αν και αυτή τη στιγμή είναι εντελώς αβέβαιο καθώς οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη παρθεί για το αν θα τις δούμε τελικά να κάνουν πρεμιέρα στους δέκτες μας. Ο λόγος για την καινούργια και πολυαναμενόμενη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «Τέσσερις». Το ίδιο ισχύει και για τη δραματική σειρά «Αγνοούμενη», με τη Μαρία Καβογιάννη, η οποία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και στον ΑΝΤ1, όμως, υπάρχουν ακόμα «άσοι» κρυμμένοι στο

στον Αlpha Στο κανάλι της Κάντζας, πάλι, τίποτα δεν είναι οριστικό και συγκεκριμένο. Στη φετινή χρονιά και μετά την ανάληψη της διοίκησης από τους Γερμανούς έχει δημιουργηθεί ένα εντελώς θολό τηλεοπτικό τοπίο. Η «γερμανική κατοχή», όπως λένε χαριτολογώντας και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του Alpha, έχει τα δικά της σχέδια και το δικό της στόχο για το πρόγραμμα του καναλιού. Τα μόνα προγράμματα που έχουν πάρει στάνταρ εισιτήριο για τον ερχόμενο Ιανουάριο- Φεβρουάριο είναι το ψυχαγωγικό τηλεπαιχνίδι «Βig in Japan» με την Καλομοίρα, η εκπομπή επικίνδυνων σπορ «Εxtreme Σόμμερ» με τον Κώστα Σόμμερ και οι «Κηπουροί».

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΡΕΤΣΙΝΑ – ΑΡΕΤΣΙΝΩΤΟ – ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ ΗΜΙΓΛΥΚΟ – ΚΟΚΚΙΝΕΛΙ ΜΠΡΟΥΣΚΟ – ΡΟΖΙΤΗΣ - ΛΕΥΚΟΣ ΗΛΙΓΛΥΚΟΣ – ΛΙΚΕΡ – ΤΣΙΠΟΥΡΟ

ΠΟΤΑ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΤΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Χρόνια Πολλά

Καλή Χρονιά

ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΜΕ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 102 (Κοντά στο συγκρότημα Τσαλαπάτα)

ΤΗΛ. 24210 36627

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Κ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ΒΟΛΟΣ – Κουταρέλια 74 Τηλ – Fax : 24210 32780

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Μαγνησίας εύχεται στα μέλη της και σε όλο τον κόσμο ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και το 2009 ας είναι ειρηνικό, δημιουργικό και προσανατολισμένο σε μια σωστή προοπτική ανάπτυξης χωρίς άλλες επιπρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, μ’ ένα υγιή ασφαλιστικό ταμείο, με μια σωστή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, μ’ ένα ανθρώπινο κι όχι εξαντλητικό ωράριο εργασίας, με ίση μεταχείριση μεταξύ των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, με ένα υγιές τραπεζικό σύστημα που θα είναι αρωγός της προσπάθειας ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Εθνικής μας Οικονομίας. Η νέα χρονιά που έρχεται ας γίνει ορόσημο για τη βελτίωση της ζωής όλων των συνανθρώπων μας σε όλους τους τομείς. Η Ομοσπονδία σας καλεί να στηρίξετε την τοπική αγορά.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΙΑΣ


35:Layout 1 30/12/2008 7:23 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

cine ODEON / ΛΙΝΤΟ ΤΗΛ. 24210 24311 Αίθουσα 1 "BANK BANG" Ώρες έναρξης:17:00,19:00,21:00,23:0 0 Αίθουσα 2 " Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ου" Ώρες έναρξης:18:30,20:30 "ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ" 'Ωρα έναρξης:22:30 VILLAGE 5 CINEMAS ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24210 94600 ΑΙΘΟΥΣΑ 1 : "ΜΑΓΑΔΑΣΚΑΡΗ2" Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ,Δευτέρα 17.45 Κυριακή, Τρίτη & Τετάρτη : 11.45, 13.45, 15.45, 17.45 "ΧΑΙ ΣΚΟΥΛ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ – Η ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ" Πέμπτη έως Τετάρτη : 19.45 "ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ" Πέμπτη έως Τετάρτη : 22.00, 00.30

ΑΙΘΟΥΣΑ 2 : "ΒΑΝΚ BANG" Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ,Δευτέρα: 16.45, 19.15, 21.45, 00.15 Κυριακή, Τρίτη & Τετάρτη : 12.00, 14.30, 16.45, 10.15, 21.45, 00.15 ΑΙΘΟΥΣΑ 3 : " ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ" Πέμπτη έως Τετάρτη : 23.15 " ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΗ" Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα : 17.00, 19.00, 21.15 Κυριακή, Τρίτη & Τετάρτη : 12.45, 15.00, 17.00, 19.00, 21.15 ΑΙΘΟΥΣΑ 4: " ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ" (μεταγλ.) Μόνο την Κυριακή, Τρίτη & Τετάρτη : 12.30, 14.30, 16.15 "ΒΑΝΚ BANG" Πέμπτη έως Τετάρτη : 18.00, 20.30, 23.00

Στον Τσαλαπάτα

Γιορτές… μαγικές! Γιορτές… παιδικές! Γιορτές… για όλους!

«Η έρευνα του παρελθόντος των Αγράφων και της Ρεντίνας Καρδίτσας επιφυλάσσει πολλές ευχάριστες εκπλήξεις, φωτίζει άγνωστες πτυχές της ιστορίας ενός σημαντικού κομματιού της ελληνικής γης, απροσπέλαστες στους πολλούς και επιβεβαιώνει το σπουδαίο ρόλο της κωμόπολης και της περιοχής γενικότερα σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας…». Στο βιβλίο επιχειρείται μια σύγχρονη και συστηματική προσέγγιση στην ιστορία των θεσσαλικών Αγράφων και του Δήμου Ρεντίνας από τους αρχαίους χρόνους ως και το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ παρουσιάζονται με γλαφυρό τρόπο η ζωή, τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων στο παρελθόν και όπως επιβιώνουν ως τις μέρες μας. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον πολιτισμό των Δολόπων, αρχαίων κατοίκων της περιοχής, και τα μνημεία που άφησαν, τη βυζαντινή περίοδο της ακμής όταν κτίζονται τα κυριότερα μοναστήρια και πολλές σημαντικές εκκλησίες. Το ιδιότυπο καθεστώς των

Φώτη Λ. Κρικζώνη

«Άγραφα και ο ιστορικός Δήμος Ρεντίνας – Οδοιπορικό στο χρόνο» της Ελευθερίας Δ. Στραυράκη

Αγράφων, που διατηρήθηκε επί οθωμανοκρατίας και οι μετακινήσεις των τοπικών πληθυσμών όπως επιβεβαιώνονται από οθωμανικές πηγές, οι Σχολές των Αγράφων για ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, η δράση θρυλικών και λιγότερο γνωστών μορφών της προεπαναστατικής περιόδου, του ’21 και των ετών 1854 – 1881 ζωντανεύουν στις σελίδες του βιβλίου μέσω αρχειακών και άλλων πηγών. Απαραίτητες κρίθηκαν οι αναφορές στις αντιστασιακές ομάδες που έδρασαν στην κατοχή, τα παράνομα τυπογραφεία μεταφερμένα από τις Θεσσαλικές πρωτεύουσες, τη Σχολή Αξιωματικών του ΕΛΑΣ (ή Σχολή της Ρεντίνας) και τα πρώτα γεγονότα του εμφυλίου. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα. Για το παρόν εγχείρημα και

Συναυλία κλασικής κιθάρας

Στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων ο Πολυχώρος Τσαλαπάτα – Palaia & το Village Center Palaia, διοργάνωσαν μια σειρά από εκδηλώσεις με σκοπό την ψυχαγωγία του παιδιού. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι τρείς ώρες περίπου, με ώρα έναρξης 11:00 το πρωί και πραγματοποιούνται στους χώρους των Συγκροτημάτων Τσαλαπάτα (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων & Αίθουσα Εκδηλώσεων Gold Star) & Village Center Palaia (Village Cinemas). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά αλλά και μεγάλους!!!! Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Παρασκευή 12/12 το απόγευμα αλλά και το πρωί του Σαββάτου 13/12 με το μάγο Μορφέα και την ομάδα του, που παρευρέθηκαν στο κέντρο του Βόλου και με τα ταχυδακτυλουργικά του κόλπα «μάγεψε» τόσο τα μικρά παιδιά όσο και τους μεγάλους! Η πρώτη εκδήλωση ξεκίνησε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα

στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων όπου τα παιδιά παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό show με τον Μάγο Μορφέα, τον κλόουν, την Άγιο Βασιλίνα αλλά και ξωτικά που έκαναν μακιγιάζ προσώπου. Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Gold Star του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα, το show «μονοπώλησε» ο Μάγος Όναρ (γνωστός από τηλεοπτικές εκπομπές) σε ένα ταχυδακτυλουργικό show που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους. Η έμπειρη ομάδα του ψυχαγώγησε τα παιδιά με κινητικά παιχνίδια, μακιγιάζ προσώπου αλλά και δωράκια από τον Άγιο Βασίλη! Το εορταστικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα θα «κλείσει» την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί στα Village Cinemas με Χριστουγεννιάτικη παιδική ταινία. Θα ακολουθήσει διασκεδαστικό πρόγραμμα με τον Μάγο Όναρ, τον κλόουν, ζογκλέρ, τον Μίκυ Μάους, την Άγιο Βασιλίνα, μασκότ ζωάκια, ξωτικά αλλά και πολλές εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις θέσεις.

Το Ωδείο Φουντούλη σας προσκαλεί στη συναυλία Κλασικής Κιθάρας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στις 8 μμ, στο Μεταξουργείο Νέας Ιωνίας (Αναπαύσεως & Καραμπατζάκη). Η συναυλία πραγματοποιείται στα πλαίσια του 10ου Διεθνούς Χειμερινού Φεστιβάλ Κιθάρας Βόλου που διοργανώνει το Ωδείο Φουντούλη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 20:00 Συναυλία για 2 Κιθάρες - Duo ChristΑl 20:45 Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας Stela Dinkova 21:30 Ρεσιτάλ Κλασικής Κιθάρας 1ο Βραβείο Διαγωνισμού Α’ Κατηγορίας 2009 Είσοδος ελεύθερη.

την συμβολή του στην τοπική ιστορία μίλησαν οι Άννα Διαμαντοπούλου, Γιώργος Λακόπουλος, Νικόλαος Μπακουνάκης και ο Αδαμάντιος Πεπελάσης. Απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της βουλής Δ. Σιούφας και ο βουλευτής Καρδίτσας Κ. Τσιάρας. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο υφυπουργός Γ. Παπαγεωργίου, ο τ. Υπουργός και νυν βουλευτής Μιλτιάδης Παπαιωάν-

νου, ο βουλευτής Ν. Καντερές και ο τ. υπουργός και νυν βουλευτής Ν. Σαλαγιάννης. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός Δήμητρα Σταυράκη και το τριμελές μουσικό συγκρότημα του Κώστα Φωτόπουλου πλαισίωσε την εκδήλωση με παραδοσιακά αγραφιώτικα τραγούδια. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο σημαντικό ρόλο της τοπικής ιστορίας, εξήραν το πλήθος και την ποιότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο συγκεκριμένο βιβλίο, τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι πηγές, καθώς και τη γλωσσική μορφή του, αφού το ιστορικό και λαογραφικό υλικό παρουσιάζεται με εύληπτο και προσιτό τρόπο. Όπως τονίστηκε, το συγκεκριμένο βιβλίο δύναται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μελλοντικούς ερευνητές.

Την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

“TANGO ARGENTINO” στο Διεθνές Φεστιβάλ

Πληροφορίες Λώρη 3 – Δημητριάδος, Βόλος - Τηλ. 24210 39930 καθημερινά 6.30 - 9 μμ e-mail: info@foudoulis.gr - web: www.foudoulis.gr

Το νέο βιβλίο της Νικολέτας Τσιτσανούδη Στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ της Καρδίτσας την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στις 19.00 η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, το Βιβλιοπωλείο “Παιδεία” και η Ένωση Αγραφιώτικων Χωριών Ν.Καρδίτσας σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου της Δρ. Νικολέττας Τσιτσανούδη-Μαλλίδη. Το θέμα και το θύμα: Γλώσσα, Εκπαίδευση και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας . Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο υφυπουργός Παιδείας, κ.Σπύρος Ταλιαδούρος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:Βασίλης Τσαντήλας, δήμαρχος Ιτάμου Κώστας Καραμπάτσας, εκπαιδευτικός Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπανάτσας

Η υπέροχη χορογράφος, δασκάλα και χορεύτρια Αργεντίνικο Τάνγκο, Johanna Kulik, που είναι γνωστή ως “Juanita”, φέρνει ένα νέο πρόγραμμα στο Διεθνές Φεστιβάλ Βόλου. Το πρόγραμμα “Juanita Tango Show” αναδεικνύει απόλυτα τις χορευτικές ικανότητες της Juanita και των παρτενέρ της, Thomas Gellai και Santiago Maciel που φυσικά ενισχύονται καλλιτεχνικά από το Beltango, την καλύτερη ευρωπαϊκή ορχήστρα για τάνγκο από τη Σερβία με την ταλαντούχα τραγουδίστρια Ivana Nikolic και τον μοναδικό μου-

σικό bandoneon (σέρβικο μουσικό όργανο – ακορντεόν) Aleksandar Nicolic. Το πρόγραμμα διαρκεί μία ώρα και είκοσι λεπτά, και περιλαμβάνει μία ανθολογία τάνγκο χορογραφιών που διακρίνονται από ιδιαίτερο πάθος, ενώ η Juanita συνοδεύει τις χορογραφίες με ιδιαίτερης αισθητικής κοστούμια και αξεσουάρ. Η Juanita χορεύει για τη μουσική και τη σιωπή, για τα φώτα και τις σκιές, ακόμη και για την ποίηση….. Ο διεθνής χαρακτήρας της παραγωγής, επιβεβαιώνεται από την εκπροσώπηση σε αυτή καλλιτεχνών

από τρεις διαφορετικές χώρες, συμμετέχουν καλλιτέχνες από την Ουγγαρία, τη Σερβία και το Μεξικό. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Βόλου, θα πραγματοποιηθεί μια μοναδική παράσταση Tango Argentino την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009, στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου. Εισιτήρια για την παράσταση προπωλούνται από το Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Βόλου, καθημερινά 11-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα. Τιμή εισιτηρίου 15€, 10€ το φοιτητικό και 5€ τα εισιτήρια για παιδιά 612 ετών.


36:Layout 1 30/12/2008 11:51 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΕ ΑΕΚ

Έπιασε δουλειά ο Ματεράτσι Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο την Κυριακή 4 Ιανουαρίου κόντρα στην Καλλιθέα θα γίνει το νέο ξεκίνημα του Ολυμπιακού Βόλου, με τον 63χρονο Ιταλό Τζουζέπε Ματεράτσι στον πάγκο του. Ο Ματεράτσι αντικατέστησε τον Μπουμπένκο στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αφού η ΠΑΕ ανακοίνωσε τη συμφωνία συνεργασίας μαζί του, αλλά και με το βοηθό προπονητή Αντόνιο Αντονούτσι έως τις 30 Ιουνίου 2008. Στη συμφωνία υπάρχει και δικαίωμα ανανέωσης από τις δύο πλευρές, ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο νέος προπονητής θα παρουσιαστεί επίσημα την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, στις 12:30 στα γραφεία της ΠΑΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ματεράτσι είχε ξανάρθει στην Ελλάδα, αφού είχε προταθεί να δουλέψει και στον ΠΑΟΚ το 2002! Την Κυριακή με Καλλιθέα Όσον αφορά τον αγώνα πρωταθλήματος με την Καλλιθέα, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής στη Β’ Εθνική, θα γίνει τελικά στο Πανθεσσαλικό στάδιο και όχι στο ΕΑΚ Βόλου μια και ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι έτοιμος ακόμη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για νέες απώλειες βαθμών, καθώς μετά τις τελευταίες απώλειες στα ματς με Καστοριά και Ηλυσιακό έμεινε

Βουτιά στα δύσκολα με το… καλημέρα στο 2009 θα πει την προσεχή Κυριακή η Νίκη Βόλου, η οποία θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό. Απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου, που διαθέτει το μεγαλύτερο μπάτζετ στο βόρειο όμιλο της Γ’ Εθνικής, οι παίκτες της Νίκης θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, ώστε να ολοκληρώσουν με θετικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στον α’ γύρο του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο «Παντελής Μαγουλάς» και όχι στο Πανθεσσαλικό, όπως υπολόγιζαν αρχικά οι «κυανόλευκοι». Ωστόσο, το γεγονός ότι στις 4/1 παίζει στο Βόλο και ο «συντοπίτης» Ολυμπιακός και το ΕΑΚ δεν είναι έτοιμο για χρήση, οδήγησε σε ματαίωση κάθε σκέψη για επιστροφή στο Πανθεσσαλικό από αυτή την Κυριακή. Ο Σκούπρας διαιτητής Ο Ε. Σκούπρας από το σύνδεσμο Κιλκίς θα διευθύνει τον αγώνα της Νίκης με τον Παναιτωλικό. Θα έχει βοηθούς τους

νέο προπονητή, μια και χθες συμφώνησε με τον Δημήτρη Μούτα, ο οποίος υπέγραψε πεντάμηνο συμβόλαιο. Ο μεταγραφικός τομέας Οι Αλέξανδρος Βεργώνης και Απόστολος Κουτσοκώστας αποτελούν μέχρι στιγμής τα δύο αποκτήματα του Ολυμπιακού, κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Στον αντίποδα παρελθόν από τους «ερυθρόλευκους» αποτελούν οι Στεφανίδης, Τσουλάκος, Ψαρρής και Μάγερνικ, ενώ πλέον οι φίλαθλοι της ομάδας περιμένουν με αγωνία τις επόμενες κινήσεις του Αχιλλέα Μπέου, τόσο για τους παίκτες που θα έρθουν στο Βόλο, όσο και για εκείνους που θα αποδεσμευτούν.

Τις κινήσεις του Αχιλλέα Μπέου στο μεταγραφικό παζάρι περιμένουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πίσω στη βαθμολογία. Οι Βολιώτες είναι στην 6η θέση με 25 βαθμούς, οκτώ λιγότερους από την τρίτη Καβάλα, ενώ η Καλλιθέα είναι 11η με 17 β. στο ενεργητικό της. Η αθηναϊκή ομάδα στο Βόλο θα έρθει με

Ο Κομίνης σφυρίζει Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ανακοίνωσε χθες τους διαιτητές, τους βοηθούς και τους 4ους διαιτητές, που όρισε να διευθύνουν τα παιχνίδια της 16ης αγωνιστικής της Β’ Εθνικής. Το ματς του Ολυμπιακού θα σφυρίξει ο Γ. Κομίνης από το σύνδεσμο Θεσπρωτίας, με βοηθούς τους Ι. Δημητριάδη και Δ. Στυλιάδη από την Καστοριά, ενώ 4ος θα είναι ο Ν. Αθανασίου (Θεσπρωτίας).

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Βουτιά στα δύσκολα…

Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου Περίπου μία ώρα είχε διάρκεια η χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΑΕΚ στα γραφεία της στο Μαρούσι. Η ΠΑΕ προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκατ.ευρώ με τα 7,3 εκατ.ευρώ να έχουν πληρωθεί ήδη από τους παλαιούς μετόχους της. Επίσης, ξεκαθαρίστηκε από τους μετόχους ότι οι ζημιές θα αποπληρωθούν από δικά τους κεφάλαια και όχι με νέο δάνειο.

ΠΑΟΚ

Σενάρια για Καστίγιο Την έντονη επιθυμία του Νέρι Καστίγιο να επιστρέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα, θέλει να εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από το Μεξικό. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού Π. που δεν έχει χρόνο συμμετοχής στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, ενώ δεν βρήκε «χώρο» ούτε στη Μάντσεστερ Σίτι στην οποία είχε δοθεί δανεικός, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και με βάση αυτά που μεταφέρουν οι Μεξικάνοι, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη κίνηση για να τον αποκτήσει. Το ζήτημα ασφαλώς είναι να βρεθεί η «χρυσή» τομή σε ότι έχει να κάνει με το οικονομικό, καθώς η Σαχτάρ αξίωνε πολλά χρήματα για να τον παραχωρήσει και για αυτό το λόγο άλλωστε ο «Νιντέντο» δεν επέστρεψε το καλοκαίρι στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ προς το παρών τηρούν σιγή ιχθύος, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ενδιαφέρον για τον Καστίγιο έχουν δείξει επίσης η Αλμερία και η Σέλτικ, που θέλουν να τον αποκτήσουν ακόμη και με την μορφή δανεισμού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Άδειασε θέση ο Σόουζα

Χ. Πεντσερετζή (Κιλκίς) και Γ. Τόλιο (Πιερίας), ενώ 4ος θα είναι ο Χ. Μανούρας (Τρικάλων). Την Τετάρτη με Γιαννιτσά Πάντως, ακόμη κι εάν το

ντέρμπι με τον Παναιτωλικό θα γίνει στην «κλούβα», δεν θα συμβεί το ίδιο και στο μας με την Αναγέννηση Γιαννιτσών, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την επόμενη Τετάρτη 7 Ιανουα-

ρίου 2009. Η «αυλαία» του β’ γύρου θα βρει τη Νίκη στο Πανθεσσαλικό, με τους «κυανόλευκους» να αισιοδοξούν πως θα τα πάνε καλά και στην εμβόλιμη αγωνιστική. .

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Π.

«Έφυγε» ο Αχ. Γραμματικόπουλος Φτωχότερη είναι από χθες η οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς απεβίωσε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής και σύμβολο της ιστορίας της ομάδας του Πειραιά, Αχιλλέας Γραμματικόπουλος, σε ηλικία 100 ετών. Το βιογραφικό του εκλιπόντος Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος γεννήθηκε το 1908 στον Πειραιά και ξεκίνησε τον αθλητισμό σε ηλικία οχτώ ετών ως αθλητής του στίβου και συγκεκριμένα της αναρρίχησης επί κάλω, στον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Ποδόσφαιρο πρωτόπαιξε στον Αήττητο ο οποίος μετονομάστηκε σε Άρη Πλατείας Αλεξάνδρας και το 1926 μεταπή-

δησε στον Ολυμπιακό όπου παρέμεινε ως το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 1944. Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος με τον Ολυμπιακό κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 1931,1933,1934, 1936,1937 και το 1938 και το πρωτάθλημα Πειραιά το 1929,1930,1931,1934, 1937,1938 και το 1940. Θεαματικός και πανέξυπνος τερματοφύλακας, βαφτίστηκε από τους φιλάθλους της εποχής του με το παρατσούκλι «Ζαμόρα». Έτσι λεγόταν ο διασημότερος μαζί με τον Ρώσο Γιασίν, τερματοφύλακας όλων των εποχών που τον καιρό εκείνο έπαιζε στη Μπαρτσελόνα και αργότερα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Χαρακτηρι-

στικό είναι το σχόλιο του «Αθλητικού Χρόνου», δημοσιευμένο στις 12 Σεπτεμβρίου του 1934: «Τερματοφύλαξ μεγάλης κλάσεως, ο αίλουρος των πειραϊκών δικτύων. Σταθερός στις αποκρούσεις του και αποτελεσματικός στις επεμβάσεις του. Τολμηρός όσον ουδείς άλλος γκολκίπερ στο Πανελλήνιον.» Ο Αχιλλέας Γραμμτικόπουλος ήταν πέντε φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, σταματώντας το ποδόσφαιρο έγινε διαιτητής ενώ το 1967 ίδρυσε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργά δίπλα σε όλες τις δραστηριότητες του ενιαίου Ολυμπιακού.

Η Κορίνθιανς ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του Ροντρίγκο Σόουζα για τα τρία επόμενα χρόνια. Η αποχώρησή από τον Παναθηναϊκό ελευθέρωσε μια θέση ξένου, την οποία είναι δεδομένο πως θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν οι «πράσινοι» τις ημέρες που ακολουθούν. Ο Βραζιλιάνος φορ, ο οποίος δεν απέδωσε τα αναμενόμενα στο «τριφύλλι» κι αποτέλεσε παρελθόν, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Κορίνθιανς, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, Αντρες Σάντσες.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Ο Βασσάρας στο ντέρμπι Ο Κύρος Βασάρας θα κληθεί να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκα, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, το απόγευμα της Κυριακής (4/1) στο ΟΑΚΑ. Ο έμπειρος θεσσαλονικιός διαιτητής είχε κληθεί να διαιτητεύσει και το ματς του α’ γύρου ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό ν’ αποχωρεί με παράπονα από εκείνο το ματς, κυρίως μετά τον καταλογισμό πέναλτι στο 45ο λεπτό, σε μαρκάρισμα του Σπυρόπουλου στον Εντίνιο. Όσον αφορά τον Γιώργο Δαλούκα, ο οποίος ανήκει στον τοπικό σύνδεσμο, θα σφυρίξει το ματς της Ξάνθης με τον Πανιώνιο.


36:Layout 1 30/12/2008 9:26 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Παιδικό τουρνουά από τον Κένταυρο Αγριάς Με ένα χριστουγεννιάτικο τουρνουά την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ Βόλου, που ουσιαστικά ήταν μια γιορτή για τους μικρούς αθλητές των τμημάτων υποδομών, ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του εκδηλώσεις για το 2008 ο Κένταυρος Αγριάς, το νεοσύστατο σωματείο της περιοχής μας. Παρότι η κυριακάτικη χιονόπτωση στις γειτονικές θεσσαλικές πόλεις στέρησε από το τουρνουά την προγραμματισμένη συμμετοχή παιδιών από την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, αυτό δεν πτόησε τους μικρούς αθλητές του Κενταύρου, που σε έναν αγώνα μεταξύ των ομάδων των δύο δημοτικών σχολείων της Αγριάς επέδειξαν τις δεξιότητες τους και την αγωνιστικότητά τους στο συναρπαστικό άθλημα του χάντμπολ. Ήταν η πρώτη αγωνιστική παρουσία των παιδιών σε κλειστό

γήπεδο και αυτό προσέδωσε ιδιαίτερη χαρά στο παιχνίδι των παιδιών που έγινε παρουσία αρκετών γονιών και μελών του Κενταύρου Αγριάς. Για την ιστορία να αναφέρουμε – αν και το σκορ δεν έχει τόσο σημασία όσο η συμμετοχή – ότι σε ένα αγώνα διάρκειας 2x20 λεπτών, που διαιτητεύσαν οι παίκτες της ανδρικής ομάδας, Γιώργος Βαλκαμελής και Γιώργος Πινακάς, η ομάδα του 2ου Δ.Σ. Αγριάς κέρδισε με 22-20 την αντί-

στοιχη του 1ου Δ.Σ. Αγριάς. Μετά το τέλος του αγώνα σε όλα τα παιδιά απονεμήθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα, ενώ οι παίκτες της ανδρικής ομάδας που ήταν παρόντες και πιο συγκεκριμένα οι Γιώργος Βαλκαμελής, Ανανίας Παντελής, Παναγιώτης Φιλίππου και Γιώργος Πινακάς προσέφεραν εκ μέρους της διοίκησης του Κενταύρου, σε όλα τα παιδιά από μία μπάλα μίνι χάντμπολ.

Επίσης η διοίκηση του Κενταύρου Αγριάς ευχαριστεί τον γιατρό κ. Ευστάθιο Τσαταλό για την παρουσία του ως γιατρού αγώνα στο τουρνουά, καθώς και την διοίκηση του ΕΑΚ Βόλου για την παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου, για την πραγματοποίηση του τουρνουά. Έχοντας κάνει ένα ελπιδοφόρο ξεκίνημα με την συμμετοχή με τον καλύτερο τρόπο της ανδρικής ομάδας στο περιφερειακό πρωτάθλημα Χάντμπολ Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, αλλά και μια αξιόλογη προσπάθεια στην ανάπτυξη των τμημάτων υποδομών, ο Κένταυρος Αγριάς δίνει ελπίδες και υποσχέσεις για μια δημιουργική νέα χρονιά. Το Δ.Σ. οι προπονητές και οι αθλητές του Κενταύρου Αγριάς εύχονται χρόνια πολλά με υγεία και μια καλή αθλητική χρονιά για όλα τα αθλητικά σωματεία της περιοχής μας.

BASKETBALL CLUB VOLOS

Θα υποδεχθεί το 2009 στο παρκέ… Με το 2ο εσωτερικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης, το οποίο θα διεξαχθεί το τριήμερο 3-5 Ιανουαρίου 2009, θα υποδεχθεί το νέο έτος το Basketball Club Volos που συνεχίζει τις εκδηλώσεις στο χώρο του μπάσκετ. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος αθλητές γεννηθέντες τα έτη 1996-2002, ενώ θα φιλοξενηθούν στο Εκθεσιακό Κέντρο και το κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ Βόλου. Συνολικά θα συμμετάσχουν 120 αθλητές, που χωρίστηκαν σε οκτώ ομάδες συμφωνά με την ηλικία και τη δυναμικότητά τους. Αναλυτικά το πρόγραμμα του τουρνουά: Σάββατο 3/1/09 (Εκθεσιακό κέντρο) 09:00 – 10:00, Celtics-Lakers 10:00 – 11:00, Bulls-Orlando 11:00 – 12:00, Spurs-Minnesota Κυριακή 4/1/09 (Ε.Α.Κ.Βόλου) 9:00 – 10:00, Bulls-Spurs 10:00 – 11:00, Orlando-Lak-

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν είπε «όχι» και φωτογραφήθηκε με τους νεαρούς αθλητές του BC Volos. ers 11:00 – 12:00, MinnesotaCeltics Δευτέρα 5/1/09 (Ε.Α.Κ.Βόλου) 09:00 – 10:00, Orlando-Minnesota 10:00 – 11:00, Celtics-Bulls 11:00 – 12:00, LakersSpurs 12:00 – 13:00, Κένταυρος-

Αναμνηστική φωτογραφία των λιλιπούτειων καλαθοσφαιριστών με τον προπονητή της Ολύμπιας Λάρισας, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αργώ 13:00-13:30, τελετή λήξης Στο φινάλε των αγώνων θα παραβρεθούν στην εκδήλωση και θα τιμηθούν για την προσφορά τους στο χώρο της καλαθοσφαίρισης οι Σταύρος Βαφειάδης, πρώην παίκτης, προπονητής και διαιτητής Α’ Εθνικής και ο Νίκος Πιτσίλκας

διεθνής διαιτητής με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ευρωπαϊκά-παγκόσμια πρωταθλήματα. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παραβρεθούν οι βουλευτές του Νομού, οι τοπικές αρχές Βόλου και Ν. Ιωνίας και οι πρόεδροι των τοπικών Αθλητικών Οργανισμών.

Το τουρνουά στηρίζουν όλοι οι χορηγοί του BC Volos και η διοίκηση της ομάδας τους ευχαριστεί για την αμέριστη συμπαράσταση τους. Επίσης η ομάδα ευχαριστεί την Κ.Α.Ε. Ολύμπια Λάρισας και τον αναπλ. διευθυντή, κ. Αλέκο Μεταφτσή για την άψογη φιλοξενία που επιφυλάχθηκε στην αποστολή του BC Volos στο πρόσφατο παιχνίδι της Ολύμπιας με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 Εθνικής, που έδωσε την δυνατότητα σε 130 νεαρούς καλαθοσφαιριστές να θαυμάσουν από κοντά τα «είδωλά» τους. Για σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, το Basketball Club Volos θα προσφέρει σε όλα τα μέλη της διοίκησης και στους υπαλλήλους του Ε.Α.Κ. δώρα, καθώς και στους προπονητές και συνεργάτες της ομάδας. Το Δ.Σ. και το τεχνικό επιτελείο εύχονται στους αθλητές-τριες , στους γονείς, στους χορηγούς και σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, αγάπη και ευτυχισμένο το 2009 και προσκαλούν όλο τον κόσμο να έρθει στο Ε.Α.Κ. να χειροκροτήσει τις προσπάθειες των μικρών αθλητών.

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗ

Στο σκαμνί ο Τζέραρντ

Ο Στίβεν Τζέραρντ έδειξε τις ικανότητές του στο… μποξ και οδηγείται σε δίκη

Από πρωταγωνιστής στα γήπεδα, πρωταγωνιστής στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ο Στίβεν Τζέραρντ που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φέρεται να έχει ενεργή συμμετοχή σε σωματική βλάβη που προκλήθηκε σε άτομο με το οποίο συνεπλάκη, ο ίδιος και θαμώνες σε μπαρ στο Σάουθπορτ. Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο διεθνής Αγγλος άσος κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης πέντε ετών (έτσι προβλέπουν οι νόμοι στην Αγγλία), ωστόσο δεν πρόκειται να μπει στη φυλακή, καθώς θα πλη-

ρώσει εγγύηση. Πάντως σε πρώτη φάση, ο αρχηγός της Λίβερπουλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση έπειτα από 21 ώρες κράτησης και ανάκρισης και θα παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 23 Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος άσος ήταν ένας από τους έξι άνδρες που συνελήφθησαν τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου για επεισόδια, που είχαν ως αποτέλεσμα τη διακομιδή ενός 34χρονου στο νοσοκομείο με τραυματισμό στο πρόσωπο.

ΕΠΣΘ

Την Κυριακή παίζουν ΑΕ ΔιμηνίουΣκιάθος Με ένα εξ αναβολής παιγνίδι θα ξεκινήσει το 2009 για τα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνει η ΕΠΣ Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, την προσεχή Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 11.15 το πρωί, ορίστηκε στο Διμήνι το ματς της ΑΕ Διμηνίου με την Σκιάθο που έιχε αναβληθεί στην 14η αγωνιστική. Διαιτητές ορίσθηκαν οι Δήμος Παπαδόπουλος, Δ. Κρητικός και Απ. Κουλάκογλου. Η επιστροφή στα γήπεδα σε κανονικούς ρυθμούς πήρε παράταση μιας ακόμη εβδομάδας. Έτσι, τα ματς για την 15η αγωνιστική σε Α’ και Β’ κατηγορία θα διεξαχθούν το διήμερο 10-11 Γενάρη, ενώ τότε θα γίνει και η 13η αγωνιστική στη Γ’ κατηγορία. * Η ΕΠΣΘ με την ευκαιρία των εορτών εύχεται σε όλους ποδοσφαιριστές, προπονητές, διαιτητές ,παράγοντες και φιλάθλους, ευτυχισμένο το 2009.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στη σχολή διαιτησίας Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλίας (Βόλου) ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές νέων στη σχολή διαιτησίας που θα πραγματοποιήσει. Καλούνται όσοι νέοι θέλουν να ασχοληθούν με τη διαιτησία ποδοσφαίρου να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24210-28120 για να πληροφορηθούν τον τρόπο υποβολής αίτησης εγγραφής. Τα μαθήματα της νέας σχολής θα αρχίσουν με τη νέα χρονιά και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα παρακολουθήσουν από την αρχή. Επίσης, από τον ΣΔΠΘ γίνεται γνωστό στους Βολιώτες διαιτητές ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα ξεκινήσουν την Δεύτερα 12 Ιανουαρίου 2009 . * Η Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΣΘ και ο ΣΔΠΘ εύχονται σε όλους τους διαιτητές, τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της Ε.Π.Σ.Θ, τους παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους του νομού μας το νέο έτος να τους φέρει υγεία και ευτυχία σε αυτούς και τις οικογένειές τους.


38

30-12-08

21:15

Page 1

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ & ∑ø¡∆∞¡∏ ª√À™π∫∏ √ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989

∏§π∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ OLYMPUS ∫∞π SUNLIT ª∂ ∂¶π§∂∫∆π∫√À™ ∫∞£ƒ∂¶∆∂™ ª∂°∞§∏™ ∞¶√¢√™∏™

À¢ƒ∞À§π∫∞ - æÀ•∏ - £∂ƒª∞¡™∏ ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√ - ∏§π∞∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ∂π¢∏ À°π∂π¡∏™ ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™ 81 ∆∏§:24210 81870-FAX:24210 66575 WWW.YDRODOI.COM.GR


39:Layout 1 30/12/2008 10:57 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 - ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ Η επαπειλούμενη απεργία στο ελληνικό μπάσκετ εξακολουθεί να αιωρείται, καθώς στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Γ.Γ.Α. παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων δεν προέκυψε απόλυτη συμφωνία. Φαίνεται όμως πως υπάρχει διάθεση να προκύψει έστω και την τελευταία στιγμή, κι όλα θα ξεκαθαρίσουν από τη νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΣΑΚ η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συνάντηση του προεδρείου του Συνδέσμου με τους εκπροσώπους-παίκτες των ομάδων. Στο κείμενο της συμφωνίας, που υπάρχει από τον Οκτώβριο, υπάρχουν δέκα θέματα που έχουν τεθεί. Οι τρεις φορείς έχουν συμφωνήσει στα εννέα από τα δέκα σημεία, με μοναδικό θέμα που μένει σε εκκρεμότητα να είναι αυτό που αφορά τον αθλητικό νόμο για την μετατροπή των ΤΑΚ σε ΚΑΕ στο πρωτάθλημα της Α2. Οι νομικοί της

Φως στο τούνελ;

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή σύσκεψη στα γραφεία της ΓΓΑ ΓΓΑ ανέφεραν ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί σε πέντε λεπτά, και πώς χρειάζεται αρκετή μελέτη για να βρεθεί η

καλύτερη δυνατή λύση. Στην ουσία λοιπόν, η ΕΟΚ συμφωνεί με τα 9 από τα 10 ζητήματα και πλέον το μπαλάκι περνάει στην

περιοχή του ΠΣΑΚ, ο οποίος καλείται να αποφασίσει αν θα επιμείνει στην απεργία. Το άρθρο 7 της κοινής συμφωνίας ΠΣΑΚ, ΕΟΚ από τις 3 Οκτωβρίου αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρόβλεψη στον Αθλητικό Νόμο για υποκατάσταση των ΚΑΕ που λύονται μετά από υποβιβασμό ομάδας από την Α1 στην Α2 από τα Αθλητικά Σωματεία της Α2 τόσο ως προς τις αγωνιστικές υποχρεώσεις όσο και ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Επίσης πρόβλεψη προαιρετικής συμμετοχής των ομάδων της Α2 με την μορφή ΚΑΕ». Ο νομικός σύμβουλος της ΕΟΚ, Γιώργος Κόνιαρης, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Εξηγήσαμε στους εκπροσώπους του ΠΣΑΚ και στην Πολιτεία πως είμαστε δια-

θέσιμοι να προχωρήσουμε σε νέα σύγκληση όλων των φορέων, όπου θα μελετηθεί μία λύση για την εξασφάλιση των αθλητών, η οποία όμως να μην αποβαίνει εις βάρος των αθλητικών σωματείων. Ευελπιστούμε πως ο ΠΣΑΚ δεν θα προχωρήσει σε απεργία μόνο για το άρθρο 7». Στη ΓΓΑ παρέστησαν, ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Σταύρος Δουβής, και οι νομικοί σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας. Την ΕΟΚ εκπροσώπησε, εκτός από τον Γιώργο Κόνιαρη, και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Παναγιώτης Τσαγκρώνης. Τον ΠΣΑΚ εκπροσώπησαν, ο γενικός διευθυντής, Κώστας Αλεξανδρίδης, και ο νομικός σύμβουλος, Γιάννης Ζαφειρόπουλος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ KYOKUSHINKAI ΚΑΡΑΤΕ ΒΟΛΟΥ

Θετικός ο απολογισμός του 2008 Θετικός και με πολλές επιτυχίες ήταν ο απολογισμός των επιτυχιών και διακρίσεων του αθλητικού συλλόγου «Ακαδημία Kyokushinkai Καράτε Βόλου» του Γιώργου Κοσμίδη κατά το έτος 2008. Στο ενεργητικό του συλλόγου καταγράφηκαν σημαντικές νίκες, ενώ είχε και τις περισσότερες συμμετοχές στα διεθνή επίσημα πρωταθλήματα της ΕΛΟΚ στην περιοχή της Θεσσαλίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στη χρονιά που πέρασε, οι καρατέκα της Ακαδημίας πέτυχαν τα εξής: Ιανουάριος Στο περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών/γυναικών και παίδων/κορασίδων, που έγινε στη Βέροια στις 1920/1/08, τρία χρυσά μετάλλια με την Κοσμίδου Βίκυ στην κατηγορία γυναικών 53 κιλά, την Καραπλιάγκου Βάσω στην κατηγορία Γυναικών -60 κιλά και τον Κρίσιλα Γιάννη στην κατηγορία παίδων -60 κιλά γεννηθείς το 1992. Στους ίδιους αγώνες, χάλκινα πήραν οι Γεωργούδης Δημήτριος στην κατηγορία παίδων +65 κιλά γεννηθείς το 1993, Κολοβός Χρήστος στην κατηγορία Παίδων -50 κιλά γεννηθέντες το 1995, Ματσούκα Γεωργία στην κατηγορία κορασίδων -50 κιλά γεννηθείσες το 1994 και Παπαγεωργίου Δημήτριος στην κατηγορία Παίδων -55 κιλά γεννηθέντες το 1994. Φεβρουάριος Τεχνικό Σεμινάριο στο Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου (2/2), στο οποίο δίδαξε ο εθνικός προπονητής της ΕΛΟΚ, Κώστας Γκουβούσης. Στο πανελλήνιο πρωτά-

θλημα, που έγινε στις 10/2/08 στην Αθήνα, χρυσό πήρε η Β. Κοσμίδου στην κατηγορία γυναικών -53 κιλά, ο Γ. Κρίσιλας ήταν 2ος στην κατηγορία παίδων – 50κιλα γεννηθείς το 1992 , ενώ η Β. Καραπλιάγκου κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία γυναικών -60 κιλά. Η τελευταία έδωσε επίσης το «παρών» στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων-Νέων-Νεανίδων, το οποίο διεξήχθη στην Τεργέστη της Ιταλίας το διάστημα 15-17/2 (στην κατηγορία Νέων Γυναικών -60 κιλά). Στις 24/2 στο Πολύκαστρο Κιλκίς έγινε το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Kyokushinkai Καράτε, με την Ακαδημία να φέρνει τα εξής αποτελέσματα: 1η θέση, Χονδρός Χάρης στο ΚΑΤΑ Ανδρών και Ταμουρίδης Χρήστος στο ΚΟΥΜΙΤΕ Ανδρών 16-18 ετών -70 κιλά. 2η θέση, Σιδηρόπουλος Παναγιώτης στο ΚΑΤΑ Ανδρών. 3η θέση, Παπαβλάχος Στάθης στο ΚΟΥΜΙΤΕ Ανδρών70 κιλά. Απρίλιος Το διήμερο 4-5 Απριλίου ο Βόλος φιλοξένησε το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Η Κοσμίδου ηταν 2η στο ομαδικό ΚΟΥΜΙΤΕ γυναικών και 3η θέση στην κατηγορία γυναικών -53 κιλά, ενώ στην κατηγορία OPEN γυναικών είχαμε τη συμμετοχή της Βασιλικής Καραπλιάγκου. Λίγες ημέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 1213/4, η Κοσμίδου ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε μέρος στο διεθνές τουρνουά «Vosporos Cup». Ο απολογισμός της ήταν δύο χάλκινα μετάλλια

Ανδρών -55 κιλά. Νοέμβριος Η Κοσμίδου ταξίδεψε στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όπου μετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Βολιώτισσα καρατέκα διαγωνίστηκε στην κατηγορία –53 κιλά και στο ομαδικό ΚΟΥΜΙΤΕ γυναικών. Στις 22/11 έγινε στο κλειστό του ΟΑΚΑ στην Αθήνα το πανελλήνιο πρωτάθλημα Εγχρώμων Ζωνών. Η Ευαγγελία Τσακανίκα ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία Νέων Γυναικών -60 κιλά.

στο ομαδικό ΚΟΥΜΙΤΕ γυναικών και στο ατομικό ΚΟΥΜΙΤΕ στην κατηγορία γυναικών -53 κιλά. Μάιος Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ταλίν αγωνίστηκε η Κοσμίδου (3-5/5). Η Βολιώτισσα πρωταθλήτρια επέστρεψε από την Εσθονία με την 7η θέση στην κατηγορία–53 στο ατομικό ΚΟΥΜΙΤΕ γυναικών. Το διήμερο 23-24/5 στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας έγινε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κyokushinkai. Ο Στάθης Παπαβλάχος αναδείχθηκε 5ος στην κατηγορία ΚΟΥΜΙΤΕ Ανδρών -70 κιλά, ενώ ο Γ. Κοσμίδης επελέγη ως ένας εκ των δέκα καλύτερων Διαιτητών της Ευρώπης στο Κyokushinkai. Ιούνιος Σε τεχνικό σεμινάριο στη Μολδαβία δίδαξε ο Γ. Κοσμίδης, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση από τον

Αρχηγό- Εκπρόσωπο του συστήματος στη χώρα. Ιούλιος Για 11η χρονιά η Σκιάθος φιλοξένησε το διεθνές Summer Camp. Στο νησί του Παπαδιαμάντη βρέθηκαν κορυφαίοι δάσκαλοι του Κyokushinkai, όπως οι Shihan Kenzi Midori 6 Dan ,Cyril Andrews 5o DAN (Aρχηγός του αγγλικού Κyokushinkai), Kοσμίδης Γιώργος (Αρχηγός-Εκπρόσωπος του ελληνικού Κyokushinkai), Yasukazu Koi 3DAN, Υamano 2 DAN και Μελικιάδης Οτάριο (Εθνικός Προπονητής Κyokushinkai 4ου DAN). Αύγουστος Στη Σκάλα Λακωνίας ταξίδεψαν οι Κρίσιλας και Κοσμίδου, που παρακολούθησαν σεμινάριο του εθνικού προπονητή, Κώστα Γκουβούση. Σεπτέμβριος Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων (20-21/9), ο Κρίσιλας πήρε χρυσό στην

κατηγορία παίδων γεννηθείς 1992 -60 κιλά. Στη Βέροια έγινε το περιφερειακό πρωτάθλημα καράτε εφήβωννέων ανδρών/γυναικών Κεντρικής και Β. Ελλάδας με τα εξής αποτελέσματα: - 1η θέση Κρίσιλας Γιάννης στην κατηγορία Νέων Ανδρών -55 κιλά. - 1η Θέση Στέκας Ηλίας στην κατηγορία Νέων Ανδρών 61 κιλά. Οκτώβριος Στο Μεσογειακό κύπελλο της Κωνσταντινούπολης (12/10), η Κοσμίδου βγήκε 2η στο ομαδικό ΚΟΥΜΙΤΕ γυναικών, ενώ πήρε χάλκινο στην κατηγορία γυναικών 53 κιλά. Στην Τουρκία μερικές ημέρες αργότερα συμμετείχε σε αγώνες Open. Στην Αθήνα (26/10) έγινε το πανελλήνιο εφήβων/νέων, με τον Ηλία Στέκα να αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία Νέων Ανδρών -61 κιλά, ενώ χάλκινο πήρε ο Ι. Κρίσιλας Γιάννης στην κατηγορία Νέων

Δεκέμβριος Δύο μετάλλια ήταν ο απολογισμός της παρουσίας της Ακαδημίας στο 17ο κύπελλο καράτε παίδων-κορασίδων με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια 2008», που έγινε την 1η Δεκεμβρίου. Πρώτη θέση για τον Χρ. Κολοβό στην κατηγορία παίδων γεννηθείς το 1995 -50 κιλά, ενώ «αργυρή» ήταν η Γεωργία Ματσούκα στην κατηγορία κορασίδων γεννηθείσες το 1994 -54 κιλά. Στις 20/12 είχαμε τη διεξαγωγή διασυλλογικών αγώνων καράτε, με τη συμμετοχή 120 αθλητών από τοπικούς συλλόγους (Ακαδημία Kyokushinkai του Γ. Κοσμίδη, «Πήγασος» του Λήο Κατσούρα, «Μαχητής» Αγριάς του Αλεξ. Αστλύ, «Φίλοι Ιαπωνικού Καράτε» Στεφανοβικείου του Αθανάσιου Καραπλιάγκου και Σύλλογος Shidokan Αλμυρού του Κώστα Τελκή). Η χρονιά ολοκληρώθηκε με τις επιτυχίες των Ηλία Στέκα και Μάκη Λουφόπουλου, στις εξετάσεις προαγωγής βαθμών Dan της ΕΛΟΚ, που έγιναν στις 21/12.


24

30-12-08

21:20

Page 1

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞ °∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ ∞ÔÁÂȈı›Ù Ì ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜

TRAVEGO MERCEDES

°π√ƒ∆∂™ ª∂ ¶√π√∆∏∆∞

4-5-6/1 ∆ÚÈ‹ÌÂÚË ª¿ÓÛÎÔ – ªÏ·ÁÎfi‚ÁÎÚ·ÓÙ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ ∆ÚÈ‹ÌÂÚË ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PIRINA ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ 170 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ∆ˆÓ ºÒÙˆÓ

(ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ (Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

ƒ∂µ∂°π√¡ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞™ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 16.00 FLAMENCO – APPOLONIO (°∂À°∂§∏) ¶ƒ√™√Ã∏: √π ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ °π¡√¡∆∞π √§∂™ ∞¶√ ∆√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ ∫∞π ª∂ π¢π√∫∆∏∆∞ ¶√À§ª∞¡ πø§∫√À 67 ∆∏§. 24210 70330 & 70795 ∫π¡. 6978 483941 – µfiÏÔ˜

∞ º√π ª π § ∆ . ¶ √ § À ∑ √ À

ALPHA SYSTEMS BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À ¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 30-31/12/08