Page 1

01

16-12-08

23:55

Page 1

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008 ñ ETO™ 2ÔÓ AÚ. º‡ÏÏÔ˘ 480 TIMH 0.15 EYPø

ª∞°¡∏™π∞ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞

ÛÂÏ.

4

¡√ª∞ƒÃπ∞ – ¢∏ª√π

™À°∫∂¡∆ƒø™∂π™ – ¶√ƒ∂π∂™ – ∫∞∆∞§∏æ∂π™

™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛË

™Â Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜

ÛÂÏ.

2

ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÌÔ˘

6

«∂ÈÛ‚ÔÏ‹» ÛÙË ¡∂∆ ÁÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·

¶∞™√∫: °π∞∆π ¢∂¡ ∑∏∆∏™∂ ∆∏¡ ¶∞ƒ∞π∆∏™∏ À¶√Àƒ°ø¡ ∆√À;

√Ì¿‰· 20 Ó·ÚÒÓ Ì‹Î ÛÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ -ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆ËÏÂfiÚ·Û˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı› ÁÈ· ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ.

“¶Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ∫·ÚÙ¿ÏË” ∞¶∞¡∆∏™∏ £. ¡∞∫√À °π∞ ∆√¡ «£∏™∂∞» ™ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜. ÛÂÏ.

£∞¡. ¡∞∫√™

°ÈÔÚÙÈÓ‹ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Ë ·ÁÔÚ¿

ÛÂÏ.

5

ÛÂÏ.

7

ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ Ì ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÂÏ.

11-19

∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ

9

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÙÈ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË fiÛˆÓ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ÓÂÚÔÔÓÙ‹. ÛÂÏ.

17

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ú‹¯ıË Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ·» Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë, Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ԇϷ˜.

14

¶ø§∂π∆∞π

ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5

∂∫∞¡∂ ∞À∆√∫ƒπ∆π∫∏ √ ¶ƒø£À¶√Àƒ°√™ ™∆∏ ™À¡∂¢ƒπ∞™∏ ∆∏™ ∫.√ ∆∏™ ¡.¢.

∞ȯ̤˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ¤ÚÁÔ

ÛÂÏ.

¶ø§∂π∆∞π

ÛÂÏ.

µ∞°°. ∫∞¶√À§∞™

ÛÂÏ.

WEB: www.magnesianews.gr

9

¢È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÏÂÎÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ & ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ ™·Ú·ÓÙ·fiÚÔ˘ & ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¶·Ï·È¿, µfiÏÔ˘

∆ËÏ. 24210 21.997 24210 27.763


02

16-12-08

23:01

2

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

A¶OæH Mea culpa… ∆Ô Â›¯Â ÂÈ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÚÈÓ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∫·È Ë ÊÚ¿ÛË ¤ÌÂÈÓ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÙÔ ˘„ËÏfiÓ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Í›ˆÌ·…

∂, Ì·˜ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÙÔ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÔ˘ÌÂ! ∏ ÌÔ›Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·›˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁ· ·È¯Ó›‰È·… ∆Ô Í·Ó·ÎÔ‡Û·Ì ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ·Ó¤Ï·‚ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ¿ÙÈÓ· ‰È‰ڷ̷ٛÛıËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÚÈ·Ï «∫·ÏË̤ڷ µÈÛÙˆÓ›‰·», ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÊÚ·›Ì, ÛÎËÓÔıÂÙÔ‡ÓÙÔ˜ ¤Ó·˜ £Âfi˜ (ÌfiÓÔÓ ∞˘Ùfi˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ∆Ô˘…) ÔÈ·ÓÔ‡… ¶·ÏÈοÚÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜, Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜… ÕÛÙÚ·„ µÚfiÓÙËÍÂ. ∫·Ù·¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎÂ. ∂› ·ÚÎÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ¿ÚÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÚıÈÔÈ ·Ôı¤ˆÓ·Ó ÙÔÓ «˘‡ı˘ÓÔ» ·Ú¯ËÁfi… ªÂÁ¿ÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·‰ÂÏʤ ÌÔ˘, Ó· Ú¿ÙÙÂÈ ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ›Ù ∞ÓÙÚ¤·˜ , ›Ù ∫ÒÛÙ·˜, ÙÔ ∞À∆√¡√∏∆√…. ¡· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË –ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÛÙˆ- ÙÔ˘ ηڷηٷÌ¿¯·ÏÔ˘ Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ (‰Èο Û·˜ Î·È ‰Èο Ì·˜ ÏÂÊÙ·‰¿ÎÈ· ›ӷȅ) Ô˘ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ «·ÏÒıËλ ·fi Ù· Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Â˘Î›ÓËÙ· ¯¤ÚÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÔÛÙÔ˘Ì¿ÙˆÓ «ıÂÛ¿ÙˆÓ», ÁÎÏ·ÌÔ˘Ú¿ÙˆÓ , golden (‹ ηȅÙÛ›ÁÎÈÓˆÓ..) boys, Ù· ÔÔ›· Ù· ¤Î·Ó·Ó (Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi ÎÔÓÙ¿) ·˘Ùfi Ô˘ οÓÂÈ Ë ÊÔÚ¿‰· ÛÙÔ ·ÏÒÓÈ… ¡· ηٷϷ‚·ÈÓfiÌ·ÛÙÂ… ªˆÚ¤, ηϿ Î·È ÂڛηϷ ¤Î·ÓÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË. √ÏfiÎÏËÚË. ™Ô‡˙Ô˘ÌË. ™˘ÌÔ‡Ô˘ÏË. ŸÏË ‰È΋ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÌÈ· ¿ÎÚË ˆ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË. ∞fi ÙÔ Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó‹ÍÂÚÔ, ÙÔÓ «ÂÁÒ Â›Ì·È ·fi ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·fi ¯ˆÚÈfi» Î·È Â›‰· ʈ˜ Î·È Ì‹Î·», Û›ÁÔ˘Ú· ηχÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÔÚ›·… ∆ÒÚ· ‹Ú ¯·Ì¿ÚÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó οو ·fi ÙËÓ Ì‡ÙË ÙÔ˘; ∆ÒÚ· ηٿϷ‚ fiÙÈ Ô ∂ÊÚ·›Ì ¤‰ÈÓ ·‚¤ÚÙ·-ÎÔ˘‚¤ÚÙ· ¿Áη..Áη˙ÔÙÂÓÂΤ‰Â˜ ÌÂ.. ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Î·È ¤·ÈÚÓ ÔÈÎfi‰·-ÊÈϤٷ, ÎÙ›ÚÈ·-ÊÈϤٷ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ (ÂÌ›˜…) ̤ӷÌ Ì ÙÔ˘˜..ηÙÈÌ¿‰Â˜; ◊Ì·ÚÙÔÓ ‰ËÏ·‰‹… ∫·È ÙÒÚ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÓÒÌË; £· ÌÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Ê˘Ï·Î‹; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ √Ãπ.... ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ‰ÂÓ ¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. ∆˙¿Ì· Ì·ÁÎÈ¿ Ë ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘. ∆˙¿Ì· Ì·ÁÎÈ¿ fï˜ Î·È Ë ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ¤ˆ˜ «·ı·›Óˆ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÙÒÚ·», ¤ÎÏËÍË-ÔÚÁ‹·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ ¶·ÛfiÎ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË µÈÛÙˆÓ›‰·-∂ÊÚ·›Ì. ∆›ÔÙ· ∫∞π ∞À∆√π ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÓÔ;;;; ∞˜ ÁÂÏ¿ÛÔ˘ÌÂ!!! ŒÛÙˆ Î·È ÈÎÚ¿…

“ª∞°¡∏™π∞”

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∆‡Ô˘ & ªª∂: 8084 π¢π√∫∆∏∆∏™ - ∂∫¢√∆∏™: ∞ƒÃπª∏¢∏™ ∫∞ƒ∂∫§π¢∏™ ∞ƒÃπ™À¡∆∞∫∆∏™: ∫∞∆∂ƒπ¡∞ ∫∞ƒ∂∫§π¢√À À¶∂À£À¡√™ À§∏™: ∏§π∞™ ∫√À∆™∂ƒ∏™ ™À¡∆∞∫∆∂™: ¡∆π¡√™ ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ ∆√Àƒ∆√Àƒ∏™ ¢π∂À£À¡™∏: ¡π∫∏∆∞ƒ∞ - ª∞∆ƒ√∑√À 2 ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π - µ√§√™ ñ ∆.∫. 38334 ∆∏§.: 24210 85531-4, 84713 FAX: 24210 65008 - 62024 E-mail: info@magnesianews.gr website: www.magnesianews.gr

™·Ó Û‹ÌÂÚ·...

∆∂∆∞ƒ∆∏

17

¢∂∫∂ªµƒπ√À + ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∆ÚÈÒÓ ¶·›‰ˆÓ, ¢·ÓÈ‹Ï ÚÔÊ‹ÙÔ˘. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘ 07.35 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘ 17.08 ™ÂÏ‹ÓË 20 ËÌÂÚÒÓ

1903: √È ·‰ÂÏÊÔ› ƒ¿ÈÙ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ù‹ÛË ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. 1915: √È °¿ÏÏÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ∞' ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ «∞ÓÙ¿ÓÙ». 1966: ™Â Ì˘ÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ (·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘) Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú¯Ë-

Áfi˜ Ù˘ ∂ƒ∂), ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 28 ª·˝Ô˘ 1967. 1997: √˘ÎÚ·ÓÈÎfi ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Ù‡Ô˘ «°È¿ÎÔ‚ÏÂÊ», Ô˘ ›¯Â ·ÔÁÂȈı› ·fi ÙËÓ √‰ËÛÛfi Ì 70 ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ (ÔÈ 42 ŒÏÏËÓ˜) Î·È ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ¯¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ÛÙ· ¶È¤ÚÈ· ŸÚË. ∫·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ‰ÂÓ Â¤˙ËÛÂ.

Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞ӷ̤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Â›Ó·È ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 1…10 ÔC. ™ÙÔÓ µ√§√ 5...10 ÔC.

™Â Ӥ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ∆Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÛÙȘ 6:30Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 11.Ì. Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘, ÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ∞ÁÒÓ· ÙˆÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Ô˘ ÚfiÛÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ∫∫∂. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ¿ÓÙ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fi¯È ÛÙËÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›· Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ Ì·˙Èο, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Î·È ÂÚÈÊÚÔ˘ÚË̤ӷ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ Ó· ·Í›˙ÂÈ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ›·Ó ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ›ÎÔÛÈ Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ¤Ó· Ì·ıËÙÈÎfi

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Û¯ÔÏ›· ̤¯ÚÈ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·

ΛÓËÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙÔ ÛÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ıÂÛË Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È Â›Ù ÛÙȘ ÔÚ›˜ ›Ù ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∫·ÙËÁfiÚËÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ∂∞∞∫ ÁÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· «Î·ÂÏÒÌ·ÙÔ˜» ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. £¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· Ì·ıËÙÈÎfi ΛÓËÌ· Ô˘ Ó· Û˘ÌÔÚ‡ÂÙ·È Ì fiÏÔ ÙÔ Ï·fi, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹-

Ì·Ù· Î·È ÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi Ì·ıËÙ¤˜. ∂ÂÛ‹Ì·Ó·Ó Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÔÈ ‰›Î·ÈÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÛÙË̤ÓÔ fiˆ˜ ›·Ó ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ÊÏ‹˜ ‚›·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ, ηıÒ˜ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÎÚ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÔÏ‹.

∞¶√æ∂π™

£· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ… ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ù· ·È‰È¿. ∞Á·Ó¿ÎÙËÛ· fiÙ·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·ÚÂÎÙÚ¿ËÎÂ Î·È ÁÈÓfiÌÔ˘Ó ı·ً˜ ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ. ŸÙ·Ó ¤ÂÛ·Ó ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÚÁ‹, ı˘Ìfi˜, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ οÔÈÔÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì·˜. ∞ӷʤÚÔÌ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ˆ, ÛÙ· 21 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ̤ӷ, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ÎÚ›ÛË Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÌ·È ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌËӇ̷ٷ Û·Ó Ì·ÛË̤ÓË ÙÚÔÊ‹. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ¤¯ˆ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È Î·È Ó· ‚Á¿˙ˆ Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∆Ô ÈÔ ÂÍÔÚÁÈÛÙÈÎfi ·fi fiÏ· ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈηϤÛÙËÎÂ

∆˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ ª·Ú›·˜ ¶·ÛÈ¿ ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Û ¤Ó· ·fi Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, ˆ˜ «Ë ÔÚÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·˚‰Â‡ÂÙ·È». ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÛˆÛÙfi. ∏ ‰È΋ ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ÂÍ‹˜. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ˆ˜ Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈ¿ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ˆ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ›¯·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ÎÔÙÛ›‰·. ∞˜ ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ˆ˜ ÙfiÙÂ Î·È ÂΛÓÔÈ ÊÒÓ·˙·Ó Î·È ·ÓÙÂÈÙÂı¤ÓÙ·Ó. ™‹ÌÂÚ· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Î·ÏÔ‡Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜? ∏ ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, ÙˆÓ 700¢ÚÒ, ‹ ÙÔ˘ ηӷ¤, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Â›Ó·È Â‰Ò. ¶ˆ˜ ‚·Ú¤ıËÎÂ, ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Ó· «‰ÔÏÔÊÔÓÔ‡ÓÙ·È». ¢Â ı¤ÏÂÈ Ó· Ù˘ ÛÙÂÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ͯ‡ıËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Âӈ̤ÓË. √ ¿‰ÈÎÔ˜ ¯·Ìfi˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ·ÁfiÓ· Ô˘ ͯ›ÏÈÛ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ, ˆ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ı¤ÏÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜. ∑ËÙ¿ÂÈ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·. ∑ËÙ¿ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÌÈ-

ÛÙ‡ÂÙ·È. ∑ËÙ¿ÂÈ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ¢Â ı· ‹ıÂÏ· Ó· Â›Ì·È ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË ÛÙȘ «ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜» . ªÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi, fï˜, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ӷ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Ôϛ٘ Â›Ó·È ·ÒÓ, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ, Î·È ·fi ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¢Â ı· ‹ıÂÏ· Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·Ê‹Ûˆ Ó· ÂÓÓÔËı› ˆ˜ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙ·. Ÿ¯È. ÿÛ·-›Û·, Ô˘ Ô ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ, ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Â›ÛÔ‰Ô «Ó¤Ô˘ ·›Ì·ÙÔ˜» ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ŒÙÛÈ ·Ï¿ ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô, ÂÌ›˜ ÔÈ Ôϛ٘ , fiÔÈ·˜ ËÏÈΛ·˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ӷ ÚÔ·Á¿ÁÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Î·È Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ì ӷ ÔÚ·Ì·ÙÈÛıԇ̠ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ «·‡ÚÈÔ» ¯ˆÚ›˜ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Î·È ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∞˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔÈfiÓ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ì ÙȘ fiÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘˜, ηÈ, ·˜ οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

οˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ͯ‡ıËÎ·Ó Î·È ÊÒÓ·˙·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ÛËÌ›·, Ô˘ οÔÈÔÈ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· ÓÂÎÚfi ·È‰› ·fi ÛÊ·›Ú· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ Ó· ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹ «·ÙÚȈÙÈÛÌfi», ·fi ¤Ó·Ó ÂıÂÏfiÙ˘ÊÏÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi «ÂıÓÈÎÈÛÌfi», Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÛÙ›Ú˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿, Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. ¢ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È. √Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ, ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›, ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È, Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ , ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜, fi¯È ÁÈ· Ó· Û˘Áηχ„Ô˘Ó ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÁÈ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı¿ÚÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηÈÓÔÙƠ̂˜, ÁÈ· Ó¤Ô ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. √È Ó¤ÔÈ Â›Ì·ÛÙ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∂ÊfiÛÔÓ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ó· «Î·ı·Ú›ÛÂÈ» Î·È Ó· «ÁÈ·ÙÚ¢Ù›» ÂÌ›˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Ì·˜ Ó· ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙ ‹ ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏ· fiÛ· ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ.


03

16-12-08

18:38

Page 1

™∞ƒƒ∏™ °π∞¡¡∏™

“ÃÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Ì ϛÁ· ÎÈÏ¿”

∂ª¶√ƒπ√ ∏/À – SOFTWARE -SERVICE ™. ™˘Ú›‰Ë 91 & 108 - µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 23432 , 20760 Ê·Í : 33291 www.sarris.gr e-mail : jsarris @hol.gr

∆øƒ∞ ∆∞ ∂Ã∂∆∂ √§∞ ™∂ ∂¡∞ ¶√§Àª∏Ã∞¡∏ª∞ LASER ∂°Ãƒøª√™ ¢π∫∆À∞∫√™ EKTY¶ø∆∏™ – ™∞ƒø∆∏™- ºø∆/∫√ & º∞• ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ∂ÎÙ‡ˆÛ˘ ∂Á¯ÚˆÌÔ˜ Laser §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ∂ÎÙ˘ˆÙ‹˜-™·ÚˆÙ‹˜-ºˆÙ/Îfi-º¿Í ∞Ó¿Ï˘ÛË ∂ÎÙ‡ˆÛ˘ 600x600dpi - 2400dpi Image Quality ∆·¯‡ÙËÙ· ∂ÎÙ‡ˆÛ˘ ·Ó¿ ÏÂÙfi 30ÛÂÏ›‰Â˜ µ/W & 20 ÛÂÏ›‰Â˜ COLOR ∆·¯‡ÙËÙ· ʈÙÔ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ·Ó¿ ÏÂÙfi 30ÛÂÏ›‰Â˜ µ/W & 20 ÛÂÏ›‰Â˜ COLOR ªÓ‹ÌË 384MB (1408MB max) ∞Ó¿Ï˘ÛË ™¿ÚˆÛ˘ 600x600dpi ∆·¯‡ÙËÙ· Ê¿Í 33.6Kbps ∞˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙ˘ 50ÛÂÏ›‰ˆÓ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ∏/À USB 2.0 + Ethernet 10/100 ªµπ∆ +Paralel °Ú·Ê›Ù˜ 4 ¯ÚÒÌ·Ù· ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· 60.000 ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ó¿ Ì‹Ó·

°È’ ·˘Ùfi οӈ Chic & diet

Ã560¡

Î·È ¯¿Óˆ ÔÏÏ¿ ÎÈÏ¿ Ì ηÏfi Ê·ÁËÙfi Î·È ÁÏ˘Î¿

∆πª∏ : 550 € H TIMH ¢∂¡ ¶∂ƒπ§∞ªµ∞¡∂π º¶∞ 19%

∫¿ı ̤ڷ ʤÚÓÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜

πø∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™∆∞™ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ §À™∂π™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™

5 Á‡̷ٷ 6 È¿Ù· Ì ÁÏ˘Îfi οı ̤ڷ ¶ÚˆÈÓfi - Á‡̷+Û·Ï¿Ù· °Ï˘Îfi-‚Ú·‰˘Ófi+Û·Ï¿Ù·

software

ªÂÁ¿ÏË ¶ÔÈÎÈÏ›· Û ª·Ù·Ú›Â˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ·fi ÚÔÏfiÁÈ· , ∞ÏηÏÈΤ˜ ∂·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ , §Èı›Ô˘ - ª·ÁÓËÛ›Ô˘ ª·Ù·Ú›Â˜ ∞Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ , ÁÈ· „ËÊ. Ì˯·Ó¤˜ & οÌÂÚ˜ µÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜ √ÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÔÓ. ∫∂¡∆ƒπ∫√ ∫∞∆/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 104 ¡.πø¡π∞ ∆∏§. FAX 2421086384 FAX 2421080839 Email: info-technology@otenet.gr

∫¿ÓÙ ÎÈ ÂÛ›˜ Chic & diet ¯¿ÛÙ fiÛ· ÎÈÏ¿ ı¤ÏÂÙÂ

À¶√∫/ª∞ ª∞π∞¡¢ƒ√À 100 ¡.πø¡π∞ ∆∏§/FAX 2421083936 øÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 9 .Ì. - 10 Ì.Ì.

™. ™˘Ú›‰Ë 38 (ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) µfiÏÔ˜ ∫·Ï¤ÛÙ ÛÙÔ 24210

34100

e-mail: chicdiet@yahoo.gr

£EPMOY¢PAY§IKH ∆∞ ∫∞§À∆∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∆π™ ∫∞§À∆∂ƒ∂™ ∆πª∂™ ∏§π∞∫∞

∫§πª∞∆π™ª√™

ºÀ™π∫√ ∞∂ƒπ√

∂π¢∏ À°π∂π¡∏™

¶§∞∫∞∫π∞

ªÂÁ¿Ï˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¤ÈÏ· Ì¿ÓÈÔ˘

πÙ·ÏÈΤ˜ ηÌ›Ó˜ Ì·ÓȤڷ˜ & ÓÙÔ˘˙Ȥڷ˜ ·fi

150 ¢ÚÒ

& ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔÔı¤ÙËÛË

∫fiÊÊ·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∂›‰Ë ¢ÒÚˆÓ - ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ªÈÎÚÔ¤ÈÏ· §›ÛÙ· °¿ÌÔ˘ ¡Ô 1- ηٿÛÙËÌ·: °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 71, µfiÏÔ˜ ñ ∆ËÏ. 24210 35.492 ¡Ô2- ˘ÔηٿÛÙËÌ·: ∫ÚÔΛԢ 44 - ¶·Ï·È¿

A°°E§IKH KOYT™I¢H - ™øTHPH™ T™IMOYPTO™ E¶TA ¶§ATANIøN 9 (ANA¶AY™Eø™) - AXI§§Eø™ BO§O™


04

16-12-08

22:12

4

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

¶·Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈÎË ·ÂÚÁ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ∂∫µ ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ µfiÏÔ˘ Û ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂∫ µfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÂÚÁȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi 24ˆÚ˘ ¶·Ì·ÁÓËÛÈÒÙÈ΢ 24ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛıËΠÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™Ù· ı¤Ì·Ù· Â›Ó·È Â›Û˘ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜, ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î.Ï.

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ™Â Ó¤Ô Î¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ µÔÏȈÙÒÓ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ ¶∞ª∂. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· «Ìԇ̠‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·» ÙfiÛÔ ÁÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ 65ˆÚÔ Î·È ÙËÓ Â›Ï˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·.

™Ù¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ∆Ú›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ∞¢∂¢À ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·fi ÙȘ 11:30 ÙÔ Úˆ˝ ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙË ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 16¯ÚÔÓÔ˘ ∞ϤÍË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·ÎfiÌË ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË fiˆ˜ Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÚÔÒıËÛ˘ Ó¤ˆÓ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ , ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∆·Ì›Ԣ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¢ Î.Ï.. ∞fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ, Á›ÓÂÙ·È Î¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ‚ÈÔÌ¿˙· Ù˘ ∞°∂∆ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Î·È ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi §¿ÚÈÛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï˘ı› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ η‡Û˘ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ·fi ·ÁÚÔÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞°∂∆. √ ¡Ô̿گ˘ §¿ÚÈÛ·˜ §Ô˘Î¿˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜, Û ··ÓÙËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiˆ˜ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜, ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ó· ˆÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞°∂∆ ÁˆÚÁÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·, οÙÈ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ˘ÚηÁÈÒÓ.

∫∫∂ (Ì-Ï): «∫›ÓËÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ó¤Ô˘˜» ∆Ô ∫∫∂(Ì-Ï) Ì ·ÊÔÚÌ‹ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, «ÙȘ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ 25 Ó¤ˆÓ, Ì·ıËÙÒÓ, ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ ÊfiÚو̿ ÙÔ˘˜ Ì fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘», ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ Ï·fi Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹. «¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Ï·Ù‡ ΛÓËÌ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, Ô˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓfi¯Ô˘˜, ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔÌÔÓfiÌÔ˘ Ô˘ Û¤ÚÓÂÈ Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜» ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

∂∫¢ƒ√ª∂™ ¡∆π¡∞¶√°π∞ ∫√À∆Aƒ∂§π∞ 56 ∆ËÏ. 24210 27445, ∫ÈÓ. 6976634666 * 19/12 ªÏ·ÁÎfi‚ÁÎÚ·ÓÙ- ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ ∞Ó·¯ÒÚËÛË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· 12.30 ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¿‰˘ * ªÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ ÁÈ· „ÒÓÈ· 20/12 Ãπ™∆√À°∂¡¡π∞∆π∫∏ ∂∫¢ƒ√ª∏ * ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ – ª¿ÓÛÎÔ – ª¤ÏÓÈÎ 24-26/12 ËÌ. 3 Î·È 31/12 – 2/1 ËÌ. 3 ∆ø¡ ºø∆ø¡ ∫∞π °π∞ ™∫π * ªÏ·ÁÎfi‚ÁÎÚ·ÓÙ – ª¿ÓÛÎÔ 6-10/1/09 ·Ó·¯ÒÚËÛË 7 .Ì. ËÌ. 5 250 € ∏/µ (ËÌȉȷÙÚÔÊ‹)

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ - ¢∏§ø™∂π™ ™∆√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™

™˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ µfiÏÔ˘ & ¡. πˆÓ›·˜ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ µfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¯ı˜ Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∆∂∂ Î. ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ¤ÁÈÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎÂ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ µfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∆Ô Ï¿ÓÔ Ù˘ ¡∞ª ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ë ¡.∞. ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ¤‚Ë ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ı¤ÛÈÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜, ·fi ÙÔÓ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂͤÊÚ·Û ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ η ™Ô‡Ï· µ·˝Ô˘,

°È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÊÔÚ¤ˆÓ

¢ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ Ú·Û›ÓÔ˘, ηٷÛ΢‹ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ , ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·: ∂Ó›Û¯˘ÛË Ú·Û›ÓÔ˘, Ì›ˆÛË Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘, ÌÂϤÙË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ , Â͇ÚÂÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ∂ÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂϤÁ¯ˆÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË, ı· ÙÔÔıÂÙËı› Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ηıÒ˜ «·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙËÓ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË», fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¡Ô̿گ˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË

¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ «ÌÈ· ·fi ÙȘ ÁÔÓÈÌfiÙÂÚ˜ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfiÙÂÚ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÙ¤». ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, Â›Ó·È Ë ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙȘ Ô¯ÏÔ‡Û˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ (Ú˘·›ÓÔ˘Û˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Û˘ÓÂÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ), ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ¤Ó· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ µfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ ÂÓÒÈÔÓ

Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Ú·Û›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ (ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ›ÛÙˆÛË 1,2 ÂÎ. ¢ÚÒ) Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘, ÙËÓ ÚfiÛıÂÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √È ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ÁÈ· ∞°∂∆ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ µÔÏÈÒÙ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ ¶.£. √ Î. µÔÏÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ‰È·‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë fiÙÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ∞°∂∆ ı· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·‡ÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˘‚ÚȉÈÎÔ‡ Ê›ÏÙÚÔ˘. ∆¤ÏÔ˜, Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·¤ÛÙÂÈÏ ·fi„ÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∞°∂∆ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ - Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ∫ÏÈÌ·Î›Ô˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ·Ó ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·.

¢›ÎÙ˘Ô ÓÔÌÒÓ Ì Úfi‚ÏËÌ· Ú‡·ÓÛ˘ ∂ÈÛÙÔÏ‹ - ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ˇı˘ÓÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÓÔÌÒÓ Ì Úfi‚ÏËÌ· ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÂÛÙ¿ÏË ÚÔ˜ :ÀÂÚÓÔÌ·Ú¯›· ∞ıËÓÒÓ Î·È ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, §¿ÚÈÛ·˜, ∞¯·˝·˜, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ∫·‚¿Ï·˜ . ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜

¶ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ¡∞ª, ÁÈ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ … Ú‡·ÓÛ˘, ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Ì ٛÙÏÔ: «¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ËÁÒÓ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÈÂÚ·Ú¯Ë̤Ó˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜». Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘, «Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ·

ÛËÌ·ÓÙÈο Î·È ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο, Î·È Ì·˜ ı¤ÙÔ˘Ó fiÏÔ˘˜, Û fiÏ· Ù· Â›‰· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Ì·˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÈÔ ¿ÌÂÛ· Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·».

¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÕÏψÛÙÂ, Ë ¡∞ª ‰ÈηÈÒıËΠÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘ -Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡- Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ fiψÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙ· fiÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ÏÈı¿Óıڷη. √ ÓÔ̿گ˘ ηÏ› ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘, Û ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› ,ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ.

¶·Ú¿ÁÔ˘Ì 500 ÙfiÓÔ˘˜ Ì¿˙· ηıËÌÂÚÈÓ¿! «∏ ª·ÁÓËÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¶.¢. ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ «Ô Ú˘·›ÓˆÓ ÏËÚÒÓÂÈ», ÂÓÒ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘» fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘. √È ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· «∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∞‰Ú·ÓÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜», Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂÌ· ÛÙÔ ∆∂∂, ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ ∆∂∂, ÙË ¡∞ª Î·È ÙËÓ ∆∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¢ÂÓ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ √∆∞… √ ÔÏ›Ù˘ ı· ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·fi

√ ÔÏ›Ù˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Î·È Û ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∆∂∂ 5 ¤ˆ˜ 10 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi ı· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÃÚ. °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ı· ÂȉÔÙ› ¤ˆ˜ Î·È 45% ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ fi¯È fï˜ Î·È ÙÔ˘˜ √∆∞ ‹ ÙȘ ¡.∞. ¶ÚfiÙÂÈÓ ‰Â ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∆∂∂ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ¡∞ª Î·È ∆∂∂ Û ÌÈ· ÌÔÓÈÌfiÙÂÚË ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î‡-

ÎψÛ˘ ÙˆÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °Ô˘ÛÔ˘Ù›‰Ë ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂÈ 1000 ÙfiÓÔ˘˜ Ì¿˙· ÙËÓ Ë̤ڷ, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û ·ÎÙ›Ó· 40 ¯ÏÌ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· µfiÏÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È 500 ÙfiÓÔÈ Ì¿˙ˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆∂∂ ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓ·-

fiıÂÛ˘ Ì·˙ÒÓ Ô͇ÓıËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂȉÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û΢ÚÔ‰¤Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ˘ÏÈο fiˆ˜ Ë ¤ÙÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∆∂¢∫ £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶.¢. ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ·‰Ú·ÓÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ı· ÂÈχÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Ì¿˙· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Ôχ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ú˘·›ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

VOLOS TOURS ∞Ãπ§§∂∞™ ∫∞ƒµ√À¡π∞ƒ∏™ 3-6/1 £ÂÔÊ¿ÓÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË – ¶ÚÈÁÎÈfiÓËÛ· 4 Ë̤Ú˜, ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ Úˆ› ∂Ή›‰ÔÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÍÚ¤˜ ∞ı‹Ó· – ƒÔ˘Ì·Ó›· – ∞ı‹Ó·

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· : ¶. ªÂÏ¿ 53 ∆ËÏ: 24210 22033, 24210 22465 ∆ËÏ/Fax : 24210 30867


05 NEW

16-12-08

22:50

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

5

°ÈÔÚÙÈÓ‹ Î·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍË Ë ·ÁÔÚ¿ ™ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Û˘ÚÚ¤ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ·ÁÔÚ¤˜ ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ̤Ú˜ ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜, ̤Ú˜ Ô˘ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, Ó· ÛÎÂÊÙ› Î·È Ó· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∆Ô Îϛ̷ ÊÔ‚›·˜ Ô˘ «Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËλ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·È ¤ÙÛÈ ·fi ¯ı˜ οÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¿ÏÏ·Í ÛÙËÓ fiÏË, ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘… ºfiÚÂÛ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ Ù˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘. ∆· ÊfiÚÂÛ ‚¤‚·È· ÚÈÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ Î·È ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞fi ¯ı˜

øÚ¿ÚÈÔ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∆Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞fi Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË 17 ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 9:00 – 14:00 Î·È 17:00 – 21:00, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 ·fi 9:00 – 15:00 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 10:00 – 20:00. ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó 9:00 - 20:00. ∆· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 27 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 9:00 – 17:00. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿. ∆Ë ¢Â˘Ù¤Ú· 29 Î·È ∆Ú›ÙË 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 9:00 – 14:00 Î·È 17:00 – 21:00 ∆ËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 9:00 – 20:00, ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÎÏÂÈÛÙ¿ .

¶›ÛÙË fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ ∆ËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ BSB Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ· µÂϤÙ˙·. Ÿˆ˜ ›Â, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, ¤ÛÙÂÈÏ fï˜ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· η٤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Ó· ‰Ô˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∏ Î. µÂϤÙ˙· ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ BSB ÛÙÔ µfiÏÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÏËı˘ÛÌfi Û ı¤Ì·Ù· ¤Ó‰˘Û˘, ÂÓÒ Û ÔÏÏ¿ ›‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. ∂ͤÊÚ·Û ٤ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â˘¯‹ Ù˘ fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ.

fï˜ ¿Ú¯ÈÛ Ì ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. °ÂÌ¿ÙË ·fi ÎfiÛÌÔ Ë ·ÁÔÚ¿, Ô˘ οÓÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ‹ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‹ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ. °ÂÌ¿Ù· ·fi ηϿ ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ˆÓ. ∂Λ… Î·È Ô Î·ÛÙ·Ó¿˜ Î·È Ô Û·ÏÂÈÙ˙‹˜ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ οÓÂÈ ·ÓÙƠ̷̂ ·›˙ÔÓÙ·˜ ÊÏÔÁ¤Ú·, ÁÈ· Ó· ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ì¤Ú˜ ·ÏȤ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.

¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ë Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË •ÂÎÈÓԇ̠̠Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË Î·È Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, ı· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Sephora Î. ª¤Ïˆ ∞Ú¤ı·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ı· ÂÈ, fiÏ· Â›Ó·È ı¤Ì· ‰È¿ıÂÛ˘. ∞fi ‘ÎÂÈ Î·È ¤Ú· fï˜, Ë ·ÁÔÚ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· fiÛÔ ı· „ˆÓ›ÛÂÈ ‹ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂›Ó·È οÙÈ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰È¿ıÂÛË ÙfiÛÔ Û fiÛÔ˘˜ „ˆÓ›˙Ô˘Ó fiÛÔ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÊıÔÓ›· Û ÚÔ˚fiÓÙ·, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ·, ÙfiÓÈÛ fï˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÔ˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘.

¡· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜

∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠۠ηχÙÂÚ˜ Ë̤Ú˜

ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȉÒÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ Fino ™›ÙÈ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∆˙Èfi˜. Ÿˆ˜ › fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿Û¯ËÌ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û·Ó Ôϛ٘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹, ¿Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·.

∆ËÓ ÂÏ›‰· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Ë̤Ú˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ı· Â›Ó·È ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô ¤ÌÔÚÔ˜ ‰ÂÚÌ·Ù›ÓˆÓ ÂȉÒÓ Î·È ÁÔ˘Ó·ÚÈÎÒÓ Î. µ·Û›Ï˘ ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ı· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ¯·Ú¿˜ , οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë, ÁÔ˘Ó·ÚÈο Î·È ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ÁÔ‡ÛÙÔ.

ªÂ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÛÙ· ¯Â›ÏË Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙË «ª·ÁÓËÛ›·» ÔÈ ˘‡ı˘Ó˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ԣ Fine Gems Î˘Ú›Â˜ ª¿Úı· ∞Ó¤ÌÔ˘ Î·È ™ÔÊ›· ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. √ ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ÊÔ‚Ëı› Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ∫·È ı· Ú¤ÂÈ ÙfiÓÈÛ·Ó, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙ÂÛÙfi Îϛ̷ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Â›Ù Ì ‰ÒÚ· ›Ù Ì ¤Ó·Ó ·Ïfi ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

«Ã¿ÂÓÈÓÁΘ» ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̠ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ µfiÏÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜. Ÿˆ˜ › ̿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· οÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Î·È Ë Ì¿ÓÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¯¿ÂÓÈÓÈÁΘ, ÂÓÒ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Ì ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ÎÏfiÔ˘Ó, ͢ÏÔfi‰·ÚÔ˘˜ Î.Ï.. .

∞ÁÔÚ¤˜ Ì ηϋ ‰È¿ıÂÛË ∆ËÓ ›ÛÙË Ù˘ fiÙÈ fiϘ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂȉÒÓ ˘fi‰ËÛ˘ «¶ÂÙÚ›‰Ë˜» Î. ∞ÏÎÌ‹ÓË ™·ÚÚ‹-¶··ÛÙ·Ê›‰·, Ô˘ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘. ŒÓ·Ó Êfi‚Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ô˘ fï˜ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

™Ô˘˚·˜ ¶·ÏÏ¿˜ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜

¶¤ÌÙË 25 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶Ï‹Ú˜ ÌÂÓÔ‡ – ∂›ÛÔ‰Ô˜ ∂χıÂÚË ƒÂ˙ÂÚ‚¤ 24210 88255 & 87196 ∞Ï˘Î¤˜


06

16-12-08

22:15

6

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

ȯ̤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ú‹¯ıË Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ «ƒ¿‰ÈÔ ŒÓ·» Î·È ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë, Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. µ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·ԇϷ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2007 Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠·ÓÔȯً Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚÔ¯ı¤˜, Ô Î ∫·ԇϷ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ 2007 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. Ÿˆ˜ ›Â, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤¯ÚȘ

A

∞ȯ̤˜ ∫·ԇϷ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ µfiÏÔ˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ µÔ‡ÏÁ·ÚË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¤˜… fiÙÔ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¶ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ,Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙË Ì¤ÛË Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÌÈ¿ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °’ ∫¶™ Ô˘ ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. µ¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· √ Î. ∫·ԇϷ˜ Â¤ÚÚÈ„Â Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÛÔ ı· ¤ÚÂ-

¡¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂͤٷÛ˘ ™Ù· ıˆÚËÙÈο ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Drivexam, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È Ë ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË, 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ , ÛÙȘ 18.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ «¶ÔÚÙ·ÚÈ¿». ∏ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Drivexam, ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂Ó¤ÚÁÂȘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË „ËÊȷ΋ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË» Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi 10 ̤¯ÚÈ 2 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ ÂͤٷÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘. ∂›Û˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÒÚ·˜ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷΛÓËÛ˘ (οÙÔÈÎÔÈ ÓËÛÈÒÓ µ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘).

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛοÊÔ˘˜ ∞ÈÙ‹Ì·Ù· ÂÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏȤˆÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË (·ÚÈı. 174555/10-12-2008) ÙÔ˘ À. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ηٷÓÔÌ‹ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Û·˜ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ (̤¯ÚÈ 1500 GT Î·È 2.000 KW), ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Î·È Ì˯·ÓÒÓ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ : 1. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÛοÊÔ˘˜ Ì ̋ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ οıÂÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÙˆÓ ÂÙ¿ (7) ̤ÙÚˆÓ ÌÂ Ó¤Ô ÛοÊÔ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÌÂٷ͇ ηı¤ÙˆÓ ̤¯ÚÈ ÂÙ¿ (7) Ì. Î·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ ÙÚ›· (3) GT. 2. ∆ÔÔı¤ÙËÛ˘ Ì˯·ÓÒÓ Û Έ‹Ï·Ù· ÛοÊË, ÈÛ¯‡Ô˜ ̤¯ÚÈ 15 ∏ƒ Î·È Ì¤¯ÚÈ 11,19 KW 3. ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì˯·Ó‹˜ Ì ÈÛ¯‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 15∏ƒ Ì Ӥ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÈÛ¯‡ ̤¯ÚÈ 15∏ƒ Î·È Ì¤¯ÚÈ 11,19 KW ¢Èη›ˆÌ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÏÈ›˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ : ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ ÛοÊÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜, ÙÔ ÚÔ˜ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁfi ÛÙËÓ ·ÏÈ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÁÈ· ηÌÈ¿ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ Ù˘ ¡∞ª (̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ), ÙËÏ. 24210 33230.

°π∞¡¡∞ √π∫√¡√ªπ¢∏ æÀÃ√§√°√™ ∞.¶.£. – UNIVERSITY OF HULL – UNIVERSITY OF LONDON

™Ã√§π∫∏ æÀÃ√§√°π∞ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏

ª∞£∏™∏-™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞-∞¡∞¶∆À•∏ ¢π∞°¡ø™∏-∞¡∆πª∂∆ø¶π™∏-¶ƒ√§∏æ∏ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À

Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54

 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ÙfiÔ˜ Ú·Û›ÓÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‚·Ú‡ÙËÙ· ϤÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi › ‰È·Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ·Ó·Áη›· ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ·, ·Ú¿ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÔÚ¿Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ fiÏ˘.

∆∏§: 24210-20539

™Â Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ £·Ó¿ÛË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ™Â Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ,·ÚÔ˘Û›· Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÁÓˆÛÙÒÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘, Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÁÈ·ÙÚÔ‡ Ó¢ÚÔÏfiÁÔ˘ - „˘¯È¿ÙÚÔ˘ £·Ó¿ÛË ∫˘ÚÈ¿ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÚÔ¯ı¤˜ Û ËÏÈΛ· 80 ÂÙÒÓ. ∏ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ™Ô‡Ú˘. √ £·Ó. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¤¯·ÈÚ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ µfiÏÔ˘. ªÂ ÙÔ ¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘, Û˘ÓÂÎÏ‹ıË ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ıÂÚÌ¿ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı·ÓfiÓÙÔ˜.

§‹ÍË ° ∫¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂Ή‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· «∆ÂÏÈ΋ ŒÎıÂÛË ¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ °’ ¶∂¶ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ∫·ÏÒÓ ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ» ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ §¿ÚÈÛ·˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô °.π. ∫·ÙÛ›ÁÚ·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.30 .Ì. ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‚Ú·‚¢ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì· «∑ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË».

™Ù·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‚ÂÓ˙›ÓË ¡¤· ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ ¯ı˜ Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙË Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ó· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 0,850 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· 1,050 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÂÓÒ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 0,764 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ ÛÙÔ µfiÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ - ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÛÙÔ 0,764 ¢ÚÒ Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË 0,938 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ.

∑Ò· ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ù¿‚È· , ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈη ˙Ò· (ÂÚ›Ô˘ 1 ¤ÙÔ˘˜) Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ·ÊÔ‡ Ì·˙‡ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯¤ıËΠfiÏË Ë ··Ú·›ÙËÙË ·ÁˆÁ‹, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· οÔÈÔ Û›ÙÈ ÁÈ· Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó. √ ¢‹ÌÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˙ˆfiÊÈÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ˙ÒÔ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜ ‹ ¤Ó· ʇϷη. ∆Ô Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi οı ̤ڷ ·fi ÙȘ 8-12 ÙÔ Úˆ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ù· ÙËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ) Â›Ó·È 24210-86856 24210 86808 Î·È 6944193153.

«¢ÂÓ Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó» ∞ÎfiÌË Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤Î·Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ fiˆ˜ › ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ηÌÈ¿˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙȘ ∆¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ÒÛÙ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¿ÓÔÈÍË fiÏ· Ù· ¿Úη Ù˘ fiÏ˘ Ó· Â›Ó·È ÛÙÔÏ›‰È·.

∞ÎfiÌË Ô Î. ∫·ԇϷ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘ Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙÔ‡ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂχıÂÚ·, fiÙÈ Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ʤÚÔ˘Ó Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ٤ÏÔ˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Âȉ›ˆÍ ӷ ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙÔ˘.

∞¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ™Ã√√∞¶ Î·È Ù· °¶™ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™Â ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË µÔ˘Ï‹, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿, Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ °¶™ Î·È ™Ã√√∞¶ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ™Ù. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ηıÒ˜, ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·fi ÙÔ 2004 ¤¯Ô˘Ó ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ ÔÈ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È Â›Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· οÓÔ˘Ó Â·Ú΋ ‰È·‚ԇϢÛË. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ °¶™ Î·È ™Ã√√∞¶ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ οı ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï «Î·ÙfiÈÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ» ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËηÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜.

ŒÎÎÏËÛË ·fi ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ «£˘ÌËı›Ù ̷˜ ÙȘ ÕÁȘ ∏̤Ú˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÂÌ›˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Û·˜» ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ «∂ȉÈÎÒÓ ¶·›‰ˆÓ – ∞ÙfiÌˆÓ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜». ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì· «∞™¶ƒ∂™ ¶∂∆∞§√À¢∂™» ‰È·‚ÈÔ‡Ó Â› 24ˆÚÔ˘ ‚¿ÛÂˆÓ 50 ·È‰È¿ – ¿ÙÔÌ· Ì ‚·ÚÈ¿ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË, Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·˘ÍË̤Ó˘ ÊÚÔÓÙ›‰·˜.

ÀÔÙÚÔʛ˜ Î·È ÁÈ· ª·ÁÓËÛÈÒÙ˜ ∞fi ÙËÓ ∞/ıÌÈ· ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫Ú·ÙÈÎÒÓ ÀÔÙÚÔÊÈÒÓ (π∫À) ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·ÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010. ∞. ÀÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi: 62 ı¤ÛÂȘ Û 37 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, 14 ı¤ÛÂȘ Û 9 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ÁÈ· ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ø‰Â›Ô˘, 10 ı¤ÛÂȘ Û 3 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ·fi ÙÔ «£∂√¢øƒπ¢∂π√¡ ∫§∏ƒ√¢√∆∏ª∞ » ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î.Ï.,15 ı¤ÛÂȘ Û 13 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ (∆∂π) µ. ÀÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: 163 ı¤ÛÂȘ Û 75 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, 48 ı¤ÛÂȘ Û 26 ÁÓˆÛÙÈο ‰›· ÁÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜ ∆¯ÓÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, 50 ı¤ÛÂȘ ˘ÔÙÚÔÊÈÒÓ ÁÈ· ÌÂÙ·‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Û 16 ÙÔÌ›˜ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 16Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2009. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 210-3726346, 210-3726395 Î·È ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.iky.gr .

™À¡∂ƒ°∂π√ ∂¶π™∫∂Àø¡

¶∞À§√™ º.¡∂√ºÀ∆√À

∆¯ӛÙ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó

LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY

- •˘ÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÏÔÂÈÛ΢¤˜ - ∂ÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÂȉ·ÚȤ˜ – ÚÔÏ¿ ™ˆÛÙ¤˜ ¢Ô˘ÏÂȤ˜

∏Ï›·˜ ª¤Ë˜ ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË ∆ËÏ.: 24210 28117 ∫ÈÓ.: 6932 233941

Î·È Êı¿Û·ÌÂ

æÀÃ√§√°√™ À¶∞ƒ•π∞∫∏ æÀÃ√£∂ƒ∞¶∂π∞ ∂¡∏§π∫ø¡ – ∂º∏µø¡ ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ – ™ÂÍÔ˘·ÏÈΤ˜ – ¢È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ∞ÓËÛ˘¯›· – ÕÁ¯Ô˜ ∂ıÈÛÌfi˜ Û ∆ÔÍÈΤ˜ √˘Û›Â˜ ¶¤ÓıÔ˜ - ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ∑¢Á·ÚÈÒÓ ∂¶π™∫∂æ∂π™ ª√¡√ ª∂ ƒ∞¡∆∂µ√À Ã∞∆∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 54 ∆∏§. 24210 34444, KIN: 6956062650


07

16-12-08

22:06

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

«∞ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ» ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜, ‚ϤÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ¯ı˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·ÚÂÎÏ›‰Ë ÛÙÔ ƒ∞¢π√-∂¡∞ , ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ¯ÒÚ· ı· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÌ·ÙÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÌ· ı· ‚Áԇ̠οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ú¯‹ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ µ·ÙÔ‰›Ô˘, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‹Ù·Ó ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ˘‹Ú¯·Ó ÙfiÛ· ÔÚ›ÛÌ·Ù· fiÛÔÈ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·¤‰ˆÛ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Û ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ

ªÈ· Ó¤· ·Ú¯‹, ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÚÔ¤‚Ï„ ¯ı˜ Ô ÀÊ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £. ¡¿ÎÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·ã ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË …

¤¯ÂÈ Í·Ó·Û˘Ì‚Â› ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞‰˘ÛÒËÙË Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÏÏË-

Ó˜ Ôϛ٘, ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ·‰˘ÛÒËÙË, Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù˘ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔ‚ÏÂÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∂ͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ Êfi‚Ô˘ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÂÈÛ¤ÊÚËÛ·Ó Î·È «ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ» Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· Ú¤ÂÈ ˘‡ı˘Ó· Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Î·È ˆ˜ ı· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ÌÂ

fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÔÈ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔÈ. ∂·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË °È’ ·˘Ùfi fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì ÙË Ï‹„Ë ı·ÚڷϤˆÓ ̤ÙÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, Â›Ó·È Ó· Í·Ó·ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô ¤ÏÏËÓ·˜ ÔÏ›Ù˘ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ‚ϤÂÈ fiÏ· «Ì·‡Ú·».

¶·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ¶ÚÔ‰ڛ· ¶·Ú·‰fiıËΠ¯ı˜ ÂÈۋ̈˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜, Ë ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 2 ¤ˆ˜ ÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2009 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∆Ș ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔ ‰ËÌfi-

∫ÚÈÙÈ΋ «¡∞™» ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ˘¤Ú Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÚÈÙÈ΋ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÛΛ Ì ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∞. ¡¿ÓÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹ ÙÔÓ ∫. ¶··ÙfiÏÈ· ηٷı¤ÙÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡ - ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘- ·ÏÏ¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ¤Î·Ó Â› ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘, Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· οÓÂÈ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ ¡Ô̿گ˘ Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ›Ù Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ¯ÚˆÎÔËÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ›Ù Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍË. ∆Ô ÎfiÛÙÔ˜ ‚¤‚·È· Ù˘ ÎÚ›Û˘ , fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ı· ÏËÚÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜. ∞ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÊÈÏÔÏ·˚΋ Ú‡ıÌÈÛË. ∆· ÌÔÓÔÒÏÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó , Î·È fiÛÔ Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ·ÁÚÔÙÈ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, Ó· ·ÓÙÂÈÙÂıÔ‡Ó».

∆Ô˘ 3Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÈÔ ÎÔÈÓˆÊÂϤ˜ ›‰Ú˘Ì· «∞ϤͷӉÚÔ˜ øÓ¿Û˘» Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÂfiÌÂÓ˜ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ºfiÚÔ˘Ì. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫·ıËÁËÙ‹˜ Î. ¶ÚÔÎfi˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, Â›Ó·È : «∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ». πÛfiÚÚÔË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË √ Î. ¡¿ÎÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: «√È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë Ô͇ÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰Â›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÓÙÔÓ· ·Ú¿ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì›· ÈÛfiÚÚÔË, ÔÏÈÛÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ì ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ÎÔÈÓ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏

7

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ µfiÏÔ˘ √ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ µfiÏÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. £¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙfiÛÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË fiÛÔ Î·È ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Îϛ̷ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ Ì·ıËÙ‹. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔ Îϛ̷ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ µfiÏÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ÊÏ‹˜ ‚›·˜. ™Ù‹ÚÈÍ ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Î·Ù·‰›Î·Û ÙË ‚›· ·’ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ‰ÂÛ̇ıËΠӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô µfiÏÔ˘ ∞Ï. µÔ‡ÏÁ·ÚË ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÒÛÙ ÙÔ Îϛ̷ Ó· Â›Ó·È ÁÈÔÚÙÈÓfi. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Â›Û˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ȉ›ˆ˜ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ ‰·Ó›ˆÓ Ì ¢ÓÔÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÛÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ó¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Ù˘ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∆ÂÈÚÂÛ›· ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈÙ·Á¤˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. °È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ı¤Ì· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ : «£ÂˆÚÒ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÚ›·. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ›ÂÛË ÁÈ· Ó· ·Úı› ·˘Ù‹ Ë ·‰ÈΛ·. £· ‹ıÂÏ· Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ fiÙÈ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙË ıÂÛÌÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È fi¯È ÛÙȘ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔÙ›ÌËÛ – Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ - Ó· ÌËÓ ÚÔÛηϤÛÂÈ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘».

¡∞ª: ™Ù‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ∆∂∂ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË «ıˆÚ¿ÎÈÛË» ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘

∫ÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¡¿ÎÔ, Â›Ó·È : «∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ fiÏˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ» ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ··ÈÙ› ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ¢ËÌÂÚ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Û˘Ó¯›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ·ÛΛ Û‹ÌÂÚ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ». Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, «Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ ϤÔÓ

Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 3Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛ˘, ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡».

∂ÁÁ‡ËÛË & ¶ÔÈfiÙËÙ·

∂À™∆∞£π√À

°π√ƒ∆π¡∂™ ¶ƒ√™º√ƒ∂™ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi µ√§√! √‰ÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ µ√À∫√Àƒ∂™∆π – ™π¡∞π∞ – ∫∞ƒ¶∞£π∞ – ª¶ƒ∞™øµ , 24/12, 5 Ë̤Ú˜ ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È 2 ÊÔÏÎÏÔÚÈο ÃÚÈ ÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÁϤÓÙÈ·! ™√ºπ∞ – ºπ§π¶¶√À¶√§∏ – ƒπ§∞ – ™∞¡∆∞¡™∫π, 24/12 &3/1, 4 Ë̤Ú˜ & 3 Ë̤Ú˜- ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ Î·È 2 ÊÔÏÎÏÔÚÈ Î¿ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ÁϤÓÙÈ·!

√Ãπ¢∞, 24/12, 4 Ë̤Ú˜ & 3/1, 3 Ë̤ Ú˜ ¶Ï‹Ú˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ¯ÔÚfi οı ‚Ú¿‰˘ (ÌfiÓÔ Ì ٷ˘ÙfiÙËÙ·) ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏, 4&5 Ë̤Ú˜ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ µ√À¢∞¶∂™∆∏ – µπ∂¡¡∏ – ¶ƒ∞°∞, 22&23/12, Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

∞ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ∂ΉÚÔ̤˜ ·fi µ√§√ ¶Ú¿Á· 4&5 Ë̤Ú˜ ¶·Ú›ÛÈ 4,5&6 Ë̤Ú˜ µÔ˘‰·¤ÛÙË 4,5&6 Ë̤Ú˜ µÔ˘‰·¤ÛÙË – ¶Ú¿Á· 5 Ë̤Ú˜ ƒÒÌË 4&5 Ë̤Ú˜

µÈ¤ÓÓË 4&5 Ë̤Ú˜ ¶Ú¿Á· – µÂÚÔÏ›ÓÔ 4&5 Ë̤Ú˜ µÂÚÔÏ›ÓÔ 4&5 Ë̤Ú˜ §ÔÓ‰›ÓÔ 4&5 Ë̤Ú˜ ƒÒÌË – ºÏˆÚÂÓÙ›· 4&5 Ë̤Ú˜

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· *°‡ÚÔ˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ 5 Ë̤Ú˜ * ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ 4&5 Ë̤Ú˜ * ∂‡‚ÔÈ· 4 Ë̤Ú˜ * ¢ÂÏÊÔ› – ∞Ú¿¯ˆ‚· 4 Ë̤Ú˜ * ªÂÛÔÏfiÁÁÈ – ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· 4 Ë̤Ú˜

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ T. OIKONOMAKH 9, TH§. 24210 38838 - 24210 33378

∆Ë ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∆∂∂ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ıÂÛÌÈ΋˜ ıˆÚ¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ˙‹ÙËÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢.™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ∞ÓˆÙ¿ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ (™∞¢∞™-¶∂∞) Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ µfiÏÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘˜. ◊‰Ë, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔ ™∞¢∞™ Î·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∆∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: «∆Ô ¶‹ÏÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ȉȷÈÙ¤ÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ Ì ‰È¿Û·ÚÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È Ì ÂȉÈÎfi ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 1980. ∆Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ıÂÛ›˙ÂÈ ÙÔ ‹‰Ë ÈÛ¯‡ÔÓ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÓÂ·ÚΤ˜ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ηٷÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂϤÁ¯Ô˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÎÔÚ˘Êˆı› Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ µfiÏÔ ‹ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÂȉ‹ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ·ÎÈÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ∞Ú¯¤˜.»

∂ÀƒøÀ°∂π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™

∞¡Àæø∆π∫√ °π∞ ª∂∆∞∫√ªπ™∂π™ ∫∞π ¢π∞º√ƒ∂™ ∞¡Àæø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

∫∞§∞£√º√ƒ√ 2 ∞∆√ªø¡ ñ °π∞ µ∞º∏ ¶√§À∫∞∆√π∫πø¡ - √π∫πø¡ ñ °π∞ ¢π∞º∏ªπ™∆π∫∂™ ¶π¡∞∫π¢∂™ ∫∞π ¶∞¡ø ñ °π∞ ∫√¶∏ ¢∂¡∆ƒø¡

∞¡Àæø∆π∫∞ ∫∞§∞£√º√ƒ∞

∫ø¡/¡√™ °. ¶∞§∏∫∞ƒ∞™ AN¢. ¶∞¡∞°π¢∏ 2‚, - µ√§√™ ∆∏§. 24210 80050 - ∫π¡. 6972 211751


08

15-12-08

18:43

Page 1

Ãøª∞∆∞ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ & √π∫√¢√ªø¡ - ∂ƒ°∞§∂π∞

¡∆√∫√À∑∏ - ™∆ƒ√À°°∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞ ¶··ÊϤÛÛ· 10 - ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 81416 - ∫ÈÓ. 6947 829292

∂π™∞°ø°π∫∏

DIAMOND

ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÂÌÔÚ›· ÎÔ˘ÚÙÈÓÒÓ - Ï¢ÎÒÓ ÂȉÒÓ ÎÔ˘ÚÙÈÓfiÍ˘Ï· - ÛÙfiÚÈ·

∂ ™ ∆ π ∞ ∆ √ ƒ π √ ∞ÓÔȯٿ ·fi ∆Ú›ÙË ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÌÂÛË̤ÚÈ

¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋

πˆÏÎÔ‡ 37 ÙËÏ.: 24210 39485

∞§§∂ƒ°π∂™!!! ¶ƒ√µ§∏ª∞ À¶¡√À!!! ™ÙÚÒÌ·Ù·- ª·ÍÈÏ¿ÚÈ· ¡¤·˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Latex-Mind Foam-Water Foam ∞ÓÙÈ·ÏÏÂÚÁÈο-∞ÓÙÈ‚·ÎÙËÚȷο-∞ÓÙȷοÚ·-∏ÏÂÎÙÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο-√ÚıÔ‰Èο

∫ÔÈÌËı›Ù ηχÙÂÚ·, ˙‹ÛÙ ηχÙÂÚ·

¡π∫. °ƒ∞º∞¡∞∫∏™ & ™π∞ √.∂.

°·˙‹ 90 & ∫ÔÚ·‹ °ˆÓ›· ÙËÏ.: 24210 27255

°·Ì‚¤Ù· 95 & ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ∆ËÏ. 24210 73716


09

16-12-08

22:52

Page 1

ª∞°¡∏™π∞

ÚÂÔÚÙ¿˙ ™

ÎÏËÚ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙ· fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ¤Ó· 24ˆÚÔ ÚÈÓ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ì ÁÚ·Ù‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, «¯·›ÚÔÌ·È Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «£∏™∂∞™». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ÛÙ›ڷ˜ Î·È ÌˉÂÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ «£∏™∂∞» ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜».

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

£·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜: ¶Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ› ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ… ∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «£ËÛ¤·˜» ∆· ¤ÚÁ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·˜ √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ , ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: «ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÛÙÔ «£∏™∂∞» ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› 411 ¤ÚÁ· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡ÔÌfi, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË 80,8 ÂÎ. ¢ÚÒ. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰È΋˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ ¤ÌÓ¢Û˘ ÚˆÙÔÙ˘›·, Ó· ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹-

ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ı·̷ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ «£∏™∂∞», ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ fiÙ·Ó Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÌÈÎÚ‹ ÙË ‰·¿ÓË ÙÔ˘ «£∏™∂∞» ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ͯӿ fiÙÈ Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰·¿ÓË ·fi ÙÔ «∂¶∆∞» Â› ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ 41 ÂÎ. ¢ÚÒ. √ «£∏™∂∞™» ‰›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ «£∏™∂∞» ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Û fiÏÔ˘˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜

ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ηıÔÚÈÛÙ‹Î·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È fiÙÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰·¿Ó˘ ·Ó¿ οÙÔÈÎÔ ·ÔÙÂÏ› ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ·Ï¯ËÌ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ·Ó¿ ¢‹ÌÔ, Ô‡Ù ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô «£∏™∂∞™» ÚÔ¯ˆÚ¿ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï·ÛÌ·ÙÈο Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ›. ¶Ï·ÛÌ·ÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› Î·È ÔÈ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË».

√ «£∏™∂∞™» ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ «∂¶∆∞» ø˜ ÙËÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· £∏™∂∞™ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, «Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ (Ù· ÔÔ›· ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∫∂¢∫∂, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛΛÌÂÓË ÛÙÔ ¶∞™√∫) Î·È ÂÓÈ·›Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Î·È Î·ÓfiÓ˜». ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ , «ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ô Î. µÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ó· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÒÛÙ ӷ ͯ¿ÛÔ˘Ó «Ù· Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ» ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜»

¢ËÏÒÓÂÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· «Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ»… ∆· ÛÙÔȯ›· ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›· , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ·fi ÙÔ £∏™∂∞ Ì 80,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ , «Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂.¶.∆.∞. (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ¶∞™√∫) ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ÔÈ ›‰È˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‹Ú·Ó ÌfiÓÔ 41 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ «£∏™∂∞», Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Ì ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÔÛfi, ÂÓÒ ÙÔ ∂.¶.∆.∞. ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ٷ ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Û ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘ÌÂ, Â›Û˘, ˆ˜ ÙÔ ∂.¶.∆.∞. ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈ-

ÛÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ ¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ËÌÈÙÂÏ‹ ¤ÚÁ· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜». ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ¤Ï·‚·Ó: (Ë ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∂¶∆∞, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ £∏™∂∞), Ô ‰‹ÌÔ˜ µfiÏÔ˘ 5,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ-10,5 ÂηÙ. , ¡¤· πˆÓ›· 4 ÂηÙ. -5 ÂÎ. ¢ÚÒ, ¡¤· ∞Á¯È¿ÏÔ˜ 1,1 ÂηÙ. -2,2 ÂηÙ., ∞ÏÌ˘Úfi˜ 2 , 7 ÂηÙ.-4,9ÂηÙ. , ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 890 ¯ÈÏ.- 2,5 ÂηÙ. , ™ËÈ¿‰· 985 ¯ÈÏ.- 2,6 ÂηÙ. , ∞ÊÂÙÒÓ 902 ¯ÈÏ.-1,8 ÂηÙ. , ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ 1,8 ÂηÙ. -3 ÂηÙ. Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1,8 ÂηÙ.- 4,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °ÎÔ‡·, «‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÈÏÂÎÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ¢‹ÌˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞Ó Ú¤ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó·

Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ¢‹ÌÔ˘˜, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ¢‹ÌÔ˘˜ Ì ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ: ¢. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ 2,5 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ¢. ™ËÈ¿‰·˜ 2,6 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ, ¢. ∞ÊÂÙÒÓ 1,8 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ Î.Ï.. ∏ ÔÚ›· ÙÔ˘ £∏™∂∞ ∆· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÓÔ‡ÌÂÚ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ £∏™∂∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Â›Ó·È: ∂ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÔÛfi £∏™∂∞ – 80,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ , ÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ – 37,0 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ Î·È ÏËڈ̤˜ – 28,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ 76% ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı›. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ - Î·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ȥ˙ÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË - Ó· Û˘Ì‚·ÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÔÛfi, Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË.

•ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ıÒÓ •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· fiÙÈ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË fiÛˆÓ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÈÛ¯˘Ú‹ ÓÂÚÔÔÓÙ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Ì ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ – ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘, ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Î. ™›· ¶·ÙÂÚ¿ÎË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜.

°È· ÙȘ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜

∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «ª∞°¡∏™π∞» Î·È ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ «∫∞ƒ∂∫§π¢∏» ÙËÓ… ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ

£· Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔ„›Â˜ ∏ 3ÌÂÏ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı›, Ì ·fiÊ·ÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ·fi Ì˯·ÓÈÎfi Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ µfiÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ ∆¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡∞ª, ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔ„›· ÂÈÙfiÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı›. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ fiϘ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÒÛÙ ӷ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÚÒÙË Ì¤Ú· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ µfiÏÔ˘ ›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› 15 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ηÙÔÈÎÈÒÓ.

∞Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÔÈÎÔÛ˘Û΢¤˜ ∞fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ∆ÂÙ¿ÚÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi Ôϛ٘ ÏËÌÌ˘ÚÔ·ı›˜ ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÈÎÔÛ˘Û΢ÒÓ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ηٿ ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ Ù˘ 12/12/2008. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ı· ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙËÓ Î. µ·ÛÈÏÔ‡ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 2421352432.

∏ ∂.∂. ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ «™˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·» ÂͤÊÚ·Û ¯ı˜ Ô ¡Ô̿گ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ϤͷӉÚÔ ∫ÔÓÙfi, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÀÊ. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¡¿ÎÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ «·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ» Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ÌËÏÔηÏÏȤÚÁÂÈ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋, «Î·ıÒ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ËÁ‹ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘» Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ô

∆ˆÓ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ , fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·ÙÛ·Úfi˜ Ì ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó: Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ η ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Ë ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ η ∑¤Ù· ª·ÎÚ‹, Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ µ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ™·Ófi˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ §¿ÛÎÔ˜, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Î·È ¶Ô˘Ú›Ô˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫ÔÓÙÔÁˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶Ú·ÛÈÓ¿Î˘. ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Û˘ÌʈӋıËΠӷ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋

ŒÓˆÛË ·˘ÙÔÙÂϤ˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 100% ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÁÚfiÙ˜. √È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘‹ÚÍ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ: 1) ¡· ÂÎÔÓËı› ·Ì¤Ûˆ˜ (Û ¤Ó· ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÙÔ Ôχ) ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. 2) ¡· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙÔ À. ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ë ÌÂϤÙË ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘.

∞ډ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ÀÂÓı‡ÌÈÛ ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˘ ∫ÔÓÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÌÂϤÙ˘. ∏ ¡∞ª ı· ÚԂ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ , ÂÓÒ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ ‰ÂÛ̇ÙËΠ, fiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙȯ·Ï·˙È΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∆¤ÏÔ˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ 2008 ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÌËÏÈ¿˜, ·¯Ï·‰È¿˜, ·Ì˘Á‰·ÏÈ¿˜ Î·È ‚ÂÚ›ÎÔΈÓ.

9

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 23¯ÚÔÓÔ˜ Ì ¯·Û›˜ ŒÓ· 23¯ÚÔÓÔ, ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔ, ·fi ÙÔ µfiÏÔ, Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞.∆. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙȘ 14.00 ¯ı˜ ÛÙÔ µfiÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î·Ù›¯Â ‰‡Ô ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜ Û ӿÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›·, ‚¿ÚÔ˘˜ 14,8 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∆· Ó·ÚΈÙÈο ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, Ì ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ı· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

Èڛ˜ ψÊÔÚ›· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ Èڛ˜ ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›·, ı· Ì›ÓÂÈ Ô µfiÏÔ˜ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ÌË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ Ù˘ «∞∂ ∞ÛÙÈÎfi ∫∆∂§ µfiÏÔ˘», ηٿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ (25-12-08) Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ (1-1-09), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ.

∂‚‰ÔÌ·‰È·›· bazaar Ù˘ ¶π™∆∏™ ∞fi ÙËÓ ¶π™∆∏, Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì ηÚΛÓÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›· bazaar οı ∆ÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ Ù˘ ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜ Cartie Latin ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ,5-8 Ì.Ì. Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÎıÂÛË ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ Î·È ·ÁÓÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ›Ù ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË Â›ÙÂ Û·Ó ÌÈÎÚÔ‰ÒÚ· ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Û Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔÓ›˙ÂÙ·È :«∂Ï¿Ù ÎÈ ÂÛ›˜ οı ∆ÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Bazaar Ì ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ Forever. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜. ∂Ï¿Ù ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶π™∆∏ ÙËÏ.: 210-7486880, 2107488961. °È· ÙËÓ ¶π™∆∏ ÛÙÔ µfiÏÔ, ∂ϤÓË ∑·¯·ÚÈ¿‰Ô˘ ÙËÏ.6973985336 Î·È 2421069916.

IONIS TOURS ∂∫¢ƒ√ª∂™ ¶√π√∆∏∆√™...

¶ƒ√™º√ƒ∂™ Ãπ™∆√À°∂¡¡∞ ™∆√ ¶∞∆ƒπ∞ƒÃ∂π√ 5 Ë̤Ú˜/ 4 Ó‡¯Ù˜ ÚˆÈÓ‹ ·Ó·¯ÒÚËÛË ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏ 24-28/12 Î·È 2-6/1 205€ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹! ™√ºπ∞ Ë̤Ú˜ 4 24-27/12 Î·È 30/12-2/1 ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 5* Ù˘ fiÏ˘! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ – ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 20, µfiÏÔ˜ ∆ËÏ. 24210 34712 – 24210 39840


10

15-12-08

18:52

Page 1

Ãπ™∆√À°∂¡¡∞ 2008 ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÊıÈÓfiˆÚÔ & ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÂÌ¿ÙÔ ¤ÓÙ·ÛË Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ·Ô‰Ú¿ÛÙ Û ¶·Ó¤ÌÔÚʘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ¶ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ì ÙÔ Four Ways Travel:

∆ÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· & ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, §ÔÓ‰›ÓÔ, µÈ¤ÓÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜. ºø∆∞ ™∆√ ¶∞∆ƒπ∞ƒÃ∂π√ : 5‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ù· ºø∆∞ Ì ·Ó·¯ÒÚËÛË ÛÙȘ 02/01/2009 ªÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, Ì ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ µfiÏÔ, ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4* ÛÙÔ ∆∞∫™πª! ∑ËÙ›ÛÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÈ̤˜: FOUR WAYS TRAVEL, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 187 & °·Ì‚¤Ù·, 38 221, µ√§√™ ∆ËÏ.: 24210 21607 & 24210 34213, Fax.: 24210 34243 www.fourways.gr

¶∞ƒ∞¢√™π∞∫∞ ∆Àƒ√∫√ªπ∫∞ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∂º∞§√∆Àƒπ ∞¡£√∆Àƒ√ µ√À∆Àƒ√ ª∞¡√Àƒπ °∞§√∆Àƒπ °ƒ∞µπ∂ƒ∞ ∫∂º∞§√°ƒ∞µπ∂ƒ∞

º∂∆∞ ¢√Ã∂π√ º∂∆∞ µ∞ƒ∂§π ∆Àƒπ ∫∞∆™π∫π™π√ ∆Àƒπ ¶π¶∂ƒ∞∆√ ∆Àƒπ ∞¶∞Ã√ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ∫∞™∂ƒπ °π∞√Àƒ∆∞∫π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ ¶ƒ√µ∂π√ & ∞°∂§∞¢π¡√

∫∞ƒ∞∫∞¡∞ ¶. & °. §∂øº√ƒ√™ ∂πƒ∏¡∏™ 50 - ¡. πø¡π∞ ∆∏§. 24210 85905 º∞Ã. 24210 85355

™‡ÓÙÔÌ· ÎÔÓÙ¿ Û·˜ ªÂ ÁÏ˘Î¤˜ & ·ÏÌ˘Ú¤˜ Á‡ÛÂȘ

«∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·» ∫ÚÂÂÚ› – ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ∆Ô‡ÚÙ˜ – °Ï˘Î¿ – ™ÈÚÔÈ·ÛÙ¿ – ∫Ú¤˜ – ™¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ – ∫·Ê¤ πˆÏÎÔ‡ 142 ∞ (ÌÂÙ¿ ÙË °. ¢‹ÌÔ˘)

ñ ™¯Â‰È·ÛÌfi˜ ñ ¢È·ÌfiÚʈÛË ¯ÒÚˆÓ ñ ∞ӷη›ÓÈÛË e- mail : decorator@mail.gr

°˘Ó·ÈΛ· ˘Ô‰‹Ì·Ù· ∆Û¿ÓÙ˜ ªÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Û ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ¶·Ư̂Ә, fiÓÙÛÔ, ÊÔ˘Ï¿ÚÈ·, ˙ÒÓ˜

ÃÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ú·Ï·‚¤˜ Û ÙÈ̤˜ ¤ÎÏËÍË!

ªÔ˘ÛÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ·

¢Â¯fiÌ·ÛÙ οı ›‰Ô˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ªÂÓÔ‡ ·fi 12 ¢ÚÒ

∫∂¡∆ƒπ∫√ : ∂ƒª√À 98, ∆∏§. 24210 24307


11:Layout 1 16/12/2008 11:12 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Αυτοκριτική με στόχο τη συσπείρωση από τον Κ. Καραμανλή

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης για το Βατοπαίδι Αναλαμβάνω το μερίδιο των πολιτικών ευθυνών που μας αναλογεί για την υπόθεση του Βατοπαιδίου, είπε την Τρίτη ο πρωθυπουργός από το βήμα της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, παραδεχόμενος ότι αρχικώς υποτίμησε το θέμα και δεν είδε εξ αρχής τις πραγματικές διαστάσεις του. Υπό εξέταση το επιχειρησιακό μέρος στη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων, είπε και ζήτησε καταδίκη της βίας χωρίς «ναι μεν, αλλά». Αναφερόμενος σε «όσα σκανδαλώδη έγιναν» με επίκεντρο το Βατοπαίδι, τόνισε ότι πρόκειται για «μια θλιβερή ιστορία που ξεκίνησε προ 10ετίας» και συμπλήρωσε ότι η Μονή, παρά το πνευματικό έργο της, λειτούργησε σε βάρος του Δημοσίου, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του κράτους και ενέπλεξε φορείς και υπηρεσίες. Ακολούθως παραδέχθηκε ότι αρχικώς υποτίμησε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος και πρόσθεσε πως γι’ αυτό το λάθος αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη και δεν το χρεώνει σε κανέναν. «Έπρεπε να είμασταν πιο υποψιασμένοι» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός χειροκροτούμενος από τους βουλευτές του και αναγνώρισε πως «αργήσαμε να κινηθούμε». Οι πολίτες πληγώθηκαν από

την υπόθεση του Βατοπαιδίου και η κυβέρνηση πρέπει να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για όσα πληγώνουν τους πολίτες, ανέφερε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως αναλαμβάνει το μερίδιο των ευθυνών που αναλογεί στην κυβέρνησή του. Ακολούθως επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως η ηγεσία του προσποιείται ότι δεν έχει μερίδιο ευθύνης στην υπόθεση και συμπλήρωσε πως δεν μπορούν να παριστάνουν τους καταγγέλλοντες και τους ηθικολόγους. Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψει την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου.

Αντίδραση του ΚΚΕ «Την παραμικρή εμπιστοσύνη να μη δείξουν η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα στην πολιτική της ΝΔ. Η κυβέρνηση, όπως και το ΠΑΣΟΚ, έχουν να δώσουν στο λαό μόνο νέα βάσανα, για να βγει το κεφάλαιο από την κρίση που το ίδιο δημιούργησε» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ. Στην ίδια ανακοίνωση συμπληρώνεται: «Καμία εμπιστοσύνη! Υπεύθυνη στάση είναι η στάση της λαϊκής αντεπίθεσης τώρα, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση. Ο αγώνας πρέπει να κλιμακωθεί. Εργάτες, αγρότες, μαθητές και φοιτητές, αυτοαπασχολούμενοι, όλοι και όλες ένα μέτωπο πάλης εναντίον της πολιτικής του ‘ευρωμονόδρομου’».

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ Με το άγγελμα του θανάτου του Αθανασίου Σ. Κυριάκου, μέλους του Συλλόγου μας, συνεκλήθη εκτάκτως το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και αποφάσισε τα κάτωθι : Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Να παραστεί σύσσωμο στην νεκρώσιμη ακολουθία. Αντί στεφάνου να καταθέσει 200 Ε σε ευαγές ίδρυμα της πόλης. Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Μαυρογιάννης

Ο Γεν. Γραμματέας Ευθύμιος Τσάμης

Για τη δολοφονία Γρηγορόπουλου Για τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ο κ. Καραμανλής είπε πως όλοι καταδικάζουμε το γεγονός και στηλιτεύουμε τη συμπεριφορά του δράστη που έδρασε έξω και πέρα από κάθε υπηρεσιακό όριο. «Όμως, κάποιοι κατέφυγαν στις βιαιοπραγίες, στην καταστροφή, στη λεηλασία περιουσιών, στον βανδαλισμό» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός χαρακτηρίζοντας τα άτομα αυτά «εχθρούς της κοινωνικής ειρήνης» που δεν χωρούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Πρόσθεσε πως τα πράγματα απαιτούσαν ψύχραιμη αντιμε-

τώπιση και υπεύθυνη αντίδραση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. «Εκείνο που αποτιμάται, εκείνο που αξιολογείται είναι το επιχειρησιακό μέρος. Βούλησή μας είναι να πάρουμε στην ώρα τους τις κατάλληλες αποφάσεις» είπε. Ακολούθως κάλεσε όλα τα κόμματα «με καθαρές κουβέντες και όχι ‘ναι μεν, αλλά’» να απομονώσουν κοινωνικά και πολιτικά τις ομάδες που αποβλέπουν στην κοινωνική αναταραχή» και τόνισε ότι είναι αδιανόητη η σύνδεση της αγωνίας των νέων με τη βία και τις λεηλασίες. Τέλος, είπε πως θα ξεκινήσει άμεσα ο διάλογος για τις αλλαγές στην εκπαίδευση.

Δηλώσεις Αλαβάνου Ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν βγήκε ενιαίο πόρισμα, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά τη θέση του κόμματος για αλλαγή της διαδικασίας που αφορά στον έλεγχο τυχόν ποινικώνμ ευθυνών πολιτικών προσώπων. Σχετικά με το αν πρέπει να συσταθεί Προανακριτική Επιτροπή τόνισε ότι για το μεν ΠΑΣΟΚ και τις ευθύνες των υπουργών του, η διαδικασία δεν μπορεί να κινηθεί, ενώ για τους υπουργούς της ΝΔ υπάρχουν θέματα που πρέπει να εξιχνιαστούν.

Σχόλιο από το ΛΑΟΣ Ερωτηθείς ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ.Καρατζαφέρης για την ομιλία του Κ.Καραμανλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ δήλωσε: «O πρωθυπουργός δήλωσε ανυποψίαστος για όλη την περίοδο που εξελισσόταν το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. Ελπίζω να είναι πρόσκαιρη αυτή η ‘ανυποψία’. Εν τέλει, Αρχή άνδρα δείκνυσι και όχι ο λόγος».

Πυρά ΠΑΣΟΚ για την ομιλία Καραμανλή Σκληρή κριτική στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, άσκησε το ΠΑΣΟΚ, δια στόματος του εκπροσώπου Τύπου Γιώργου Παπακωνσταντίνου. Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφερόμενος στα ειδικότερα θέμα της ομιλίας του πρωθυπουργού, τόνισε ότι «μετά τους παραπλανηθέντες υπουργούς έχουμε και παραπλανηθέντα πρωθυπουργό», ο οποίος, όπως δήλωσε, δεν είχε πλήρη εικόνα του σκανδάλου του Βατοπαιδίου, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον πρωθυπουργό ότι δεν μίλησε καθαρά για σκάνδαλο αλλά για σκανδαλώδη υπόθεση. Επίσης, επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι χρειάστηκαν να περάσουν τέσσερις μήνες αποκαλύψεων, προκειμένου να αναγνωρίσει υπό το βάρος αυτών ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, και πρόσθεσε ότι ο κ. Καραμανλής δεν είχε το θάρρος να κάνει πράξη αυτό που η ανάληψη των ευθυνών απαιτεί, δηλαδή να ζητήσει την παραίτηση των εμπλεκόμενων υπουργών, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν στην ομιλία του. Όπως τόνισε ο κ. Παπακωνσταντίνου ο δρόμος είναι ένας, σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και παραίτηση. Σχετικά με τις αναφορές του πρωθυπουργού στην διεθνή κρίση, ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι κατά τον κ. Καραμανλή φταίνε όλοι οι άλλοι, εκτός από τον ίδιο. Και πρόσθεσε ότι την ελληνική οικονομία δεν υπονομεύει η αντιπολίτευση αλλά οι πολιτικές της κυβέρνησής του. Αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών και την αναφορά του κ. Καραμανλή ότι ο ίδιος καταλαβαίνει τους νέους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε γιατί οι νέοι είναι στους δρόμους, αν πράγματι ο κ. Καραμανλής τους καταλαβαίνει τόσο καλά. Τόνισε επίσης ότι και σε αυτή την περίπτωση ο πρωθυπουργός μίλησε για επιχειρησιακές ευθύνες της αστυνομίας και όχι για πολιτικές ευθύνες. Και σχετικά με την αναφορά του περί βελτίωσης της εκπαίδευσης ο κ. Παπακωνσταντίνου αναρωτήθηκε πως μπορεί να υπάρξει βελτίωση με τις δαπάνες για την παιδεία να μειώνονται διαρκώς. Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση του Βατοπαιδίου, ενώ σε ερώτηση αν θεωρεί γενναία πολιτική πράξη την αναγνώριση από τον πρωθυπουργό ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του Βατοπαιδίου, κάτι που δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παπακωνσταντίνου απάντησε ότι σε ανάλογες περιπτώσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έπαιρνε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και μάλιστα οδυνηρές, που αφορούσαν στελέχη του Κινήματος και το ίδιο έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε υποθέσεις που αφορούσαν κυβερνητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.


12

16-12-08

22:20

Page 1

12 ª∞°¡∏™π∞

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜

∆∂∆∞ƒ∆∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2008

VILLAGE 5 CINEMAS ∆∏§∂ºø¡√ : 24210 94600

√È Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ °ã Ù¿Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ « ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê » ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ (11 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘) ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÒÚ· 11:30ã ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ ™¯ÔÏ‹ µfiÏÔ˘ (™. ™˘Ú›‰Ë 130). ∆· ·È‰È¿ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ «√ ∂ÁˆÈÛÙ‹˜ °›Á·ÓÙ·˜» ÎÈ Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÏÔ˘˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ ∞Á¿˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ∂§∂¶∞¶ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì›· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ «∆· ηÏÈηÓÙ˙·Ú¿ÎÈ· ÛÙÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ» ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫ÔÎÔÚ¤ÏË.

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ «™¯ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜» ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË Ì·ıËÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ë «™¯ÔÏ‹ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜» ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ì ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÚ¯‹ÛÙÚ˜ Ì ÎÈı¿Ú˜ Î·È ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· ηıÒ˜ Î·È Ë ¯ÔÚˆ‰›· Ù˘ «™¯ÔÏ‹˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜», ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î·. ∆ËÓ ∫˘Úȷ΋ 21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô µfiÏÔ˘ fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Ì ÛÔÏ›ÛÙ· ÛÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∆Û·ÚÔ‡¯· Î·È Ï·˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ï¿Î·.

∞π£√À™∞ 1 : "π°∫√ƒ" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.00 ∫˘Úȷ΋ : 12.30, 15.00, 17.00 "√ ∏§π∞™ ∆√À 16Ô˘" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 19.15 "∏ ∞¡∆∞§§∞°∏" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 21.15, 00.00 ∞π£√À™∞ 2 : "Ãπ™∆√À°∂¡¡∞ ™∆∞ ∆∂™™∂ƒ∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.15, 21.30, 23.30 ∫˘Úȷ΋ : 13.00, 15.00, 17.15, 19.15, 21.30, 23.30 ∞π£√À™∞ 3 : " Ã∞´ ™∫√À§ ªπ√À∑π∫∞§ – ∏ ∞¶√º√π∆∏™∏" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 16.45, 19.00 ∫˘Úȷ΋ : 12.00, 14.30, 16.45, 19.00

" ƒ√∫ ∂¡ ƒ√§§∞" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË: 22.00, 00.30

°ÈÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈη ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ƒˆÛÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ƒˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ¢È·‡ÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 18 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ∆Ô¿ÏË 14 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ÚˆÛÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·' Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Í¤ÓˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 40 ¿ÙÔÌ· Û ÙÌ‹Ì·Ù· ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ӈÓ. ∏ ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÔÈ‹Ì·Ù·

∞π£√À™∞ 4: " ∆∞•π¢π ™∆√ º∂°°∞ƒπ"(ÌÂÙ·ÁÏ.) ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 17.15 ∫˘Úȷ΋ : 12.00, 13.45, 15.30, 17.15 "√∆∞¡ ∏ °∏ ™∆∞ª∞∆∏™∂" ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ ∆ÂÙ¿ÚÙË : 19.30, 21.45, 00.00

ODEON / §π¡∆√ ∆∏§. 24210 24311 ∞›ıÔ˘Û· 1 "√∆∞¡ ∏ °∏ ™∆∞ª∞∆∏™∂π" ¶ÚÔ‚ÔϤ˜:18:30,20:30,22:30 ∞›ıÔ˘Û· 2 "√ ∏§π∞™ ∆√À 16Ô˘" Ϥ˜:18:00,20:00,22:00

¶ÚÔ‚Ô-

™∆√ ª∂∆∞•√Àƒ°∂π√ ∆∏¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏

∫·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ∫·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∆˙fiÂÏ Î·È πı·Ó ∫Ô¤Ó Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡.πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡.πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∫·ÌÈ¿ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ ∞ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋, ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì 4 √ÛηÚ, Ù·ÈÓ›·, Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ›Ûˆ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË Û ÌÈ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹, ·ÁˆÌ¤ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Á‡Úˆ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Í·ÊÓÈο ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÛfi ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÂÓfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ô Ã·‚Ȥ ª·Ú‰¤Ì ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘, „˘¯Ô·ı‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ÙÔ ÊÈÏÌ ÓÔ˘¿Ú Î·È ÙÔ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ, ÎÈÓÂ›Ù·È Ë ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓË Ì 4 √ÛÎ·Ú (·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ Î·È ÛÎËÓÔıÂÛ›·˜) Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙˆÓ πı·Ó Î·È ∆˙fiÂÏ ∫Ô¤Ó, Ì ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙÔ˘ ∫fiÚÌ·Ó ª·Î∫¿ÚıÈ. ∏ Ù·ÈÓ›· ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ

∂ÚÁÔÊ˘ÛÈÔÏÔÁ›· – ¢È·ÙÚÔÊ‹

ª∞ƒπ∞ §À∫√ª∏∆ƒ√À ª.Sc. ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ª·Û·¯Ô˘Û¤Ù˘

∞ψÂ΋˜ 24, ∞ı‹Ó· 10675, ∆ËÏ/Fax: +30 210 7299 353 °ÎÏ·‚¿ÓË 44 & ∂ÚÌÔ‡, µfiÏÔ˜ 38221, ∆ËÏ/Fax: +30 24210 21086 ∫ÈÓËÙfi : 6977 300 007

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ÛÙË ƒˆÛ›·

cine ÚÔ‚ÔϤ˜

«√ ∂ÁˆÈÛÙ‹˜ °›Á·ÓÙ·˜» ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋

Email : marialik@hol.gr

ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚˆ¿ÎÔ˘, ÙÔ˘ §ÈÁÔ˘¤ÏÈÓ ªÔ˜ (∆˙Ô˜ ªÚfiÏÈÓ), Ô˘ ˙ÂÈ Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Û' ¤Ó· ÙÚ¤ÈÏÂÚ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÈ· ̤ڷ, ÂÓÒ Î˘ÓËÁ¿ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÙÒÌ·Ù· ·ÓÙÚÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ Ì·ÎÂÏÂÈÔ‡ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. °È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿ Ô ∞ÓÙÔÓ ∆Û›ÁÎÂÚ (÷‚Ȥ ª·Ú‰¤Ì), ¤Ó·˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˜, „˘¯Ô·ı‹˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜, Ì ηٿ̷˘Ú· Ì·ÏÏÈ¿, „˘¯Úfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÎÈ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÏÔ Ì¤Û· Û ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ·fi ÂÈÂṲ̂ÓÔ

·¤Ú·, ÂÓÒ Ô ∆ÔÌ ªÂÏ (∆fiÌÈ §È ∆˙fiÔ˘Ó˜), ¤Ó·˜ Ì Ϸ˚΋ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÛÂÚ›Ê˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔÓ Î˘ÓËÁ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ. ∏ ηχÙÂÚË ›Ûˆ˜ Ù·ÈÓ›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË Û ÌÈ· Ì·‡ÚË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ∫Ô¤Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û' ¤Ó· ÛÙÈÏ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÔ¯‹ ÙÔ˘˜ (ÂΛÓË ÙˆÓ «ªfiÓÔ ·›Ì·», «∆Ô ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ª›ÏÂÚ» Î·È «º¿ÚÁÎÔ»), Ì ¤Ó· ÛÊȯÙÔ‰Â̤ÓÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‰È·ÓıÈṲ̂ÓÔ Ì ÌfiÏÈÎÔ (Û˘¯Ó¿ Ì·‡ÚÔ) ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È Î·ÏÔÊÙÈ·Á̤ÓÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜, Ì ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È ÛÎËÓ¤˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ˆÌfiÙËÙ·˜, ÂÈηÛÙÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ∞ӷʤڈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ì›· Ì ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÎËÓ‹, fiÔ˘ Ô ∆Û›ÁÎÂÚ Ì·›ÓÂÈ Û' ¤Ó· ·fiÌÂÚÔ, ÂÚË̤̈ÓÔ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎÔ ÎÈ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔÓ Á¤ÚÔ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ÛÎËÓ‹ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÎÈÙÛ¿ÚÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔÓ (Û˘¯Ó¿ ΈÌÈÎfi) ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ „˘¯Ô·ı‹ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ È‰ÈfiÌÔÚÊÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ∫Ô¤Ó fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ª·Î∫¿ÚıÈ. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ∆˙fiÂÏ Î·È πı·Ó ∫Ô¤Ó. ∏ıÔÔÈÔ›: ∆fiÌÈ §È ∆˙fiÔ˘Ó˜, ∆˙Ô˜ ªÚfiÏÈÓ, ÷‚Ȥ ª·Ú‰¤Ì, °Ô‡ÓÙÈ Ã¿ÚÂÏÛÔÓ, ∫¤ÏÈ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ. 123'

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∫¢∞¶ – ÌÂ∞ ∆· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ (∫¢∞¶ – ÌÂ∞) ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÀÁ›·˜ (¢√∫¶À) ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÁÈÔÚÙ‹, ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 27. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ª∂∞ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ÌÂ∞, Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√∫¶À Î. ¡›ÎÔ˜ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÛÙË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÛÎÂÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. ∆Ô ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÀÁ›·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ (¢√∫¶À) Â‰Ò Î·È 3,5 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ··Û¯ÔÏ› 25 ·È‰È¿ Ì ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›· Î·È ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫¢∞¶ ÌÂ∞ ÛÙԯ‡ÂÈ : ·) ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ ‚) ÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ·È‰ÈÒÓ / ÂÊ‹‚ˆÓ Ì ·Ó·Ëڛ˜ Á) ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ¯Ú‹ÛË È‰Ú˘Ì·ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ‰) ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ / ÂÊ‹‚ˆÓ

Ì ·Ó·Ëڛ˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰¤Î· ¿ÙÔÌ· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ : ÌÈ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·, ÙÚÂȘ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Ù¯ÓÈÎÔ› , ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹˜, ÌÈ· ˘‡ı˘ÓË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ¤Ó·˜ ÂÚÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘, ‰‡Ô ÂÎ·È‰Â‡ÙÚȘ Ù¯ÓÈÎÔ› ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ËÁfi˜ ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Â›Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÌÈ· Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· ÛÙÔ Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ª·˙ÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ· Î·È ÌÈ· ÓËÈ·ÁˆÁfi (ÁÈ· ÙËÓ ‰È‰·Ûηϛ· ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∂.™∞.ÌÂ∞, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ì ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·.

·fi ÙÔ˘˜ ™Ù·‡ÚÔ ∆ÛÈfi‚ÔÏ· Î·È ÙËÓ ª·Ú›· ™ÈÓ¿˙Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂıÈÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÿÓÙ· ª·Ï·Ì·Ó›‰Ë. £· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÙÛ¿È, ÁÏ˘Î¿ Î·È Â‰¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ‚Ú·‰È¿ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ 3ÌÂϤ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· «§∞µ∞¡∆∞» Ì ڈÛÈο Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.


13:Layout 1 16/12/2008 9:48 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Κλειστά τα Τέμπη μέχρι χθες το απόγευμα

Μετά τις 16 Ιανουαρίου θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών Ραντεβού στις 16 Ιανουαρίου έδωσαν και πάλι οι αγρότες προκειμένου να συνεχίσουν τις κινητοποι-

ήσεις τους συντονισμένα σε πανελλαδικό επίπεδο. Η απόφαση ελήφθη σήμερα από τις συντονιστι-

Άγριο έγκλημα με “μηνύματα” στη Χαλκιδική Μια 47χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Η γυναίκα είχε να δώσει σημεία ζωής μια εβδομάδα και ο σύντροφός της, που βρισκόταν για δουλειές στην Αυστρία, τηλεφώνησε σε μια γειτόνισσα, ζητώντας της να μπει στο σπίτι για να δει εάν η 47χρονη είναι καλά. Όταν η γειτόνισσα μπήκε στο διαμέρισμα της 47χρονης, τη βρήκε πεσμένη στο πάτωμα και γυμνή από τη μέση και πάνω. Στο στόμα του θύματος εντοπιστήκαν κακώσεις. Το σπίτι ήταν ελαφρώς αναστατωμένο και από μέσα είχαν αφαιρεθεί μια κιθάρα και μια τηλεόραση, ενώ άλλα αντικείμενα αξίας, όπως χρυσαφικά και χρήματα ήταν άθικτα στη θέση τους.

κές επιτροπές αγώνα αγροτών από διάφορα σημεία της χώρας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έκανε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας. Οι αγρότες ζητούν επίσης συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρο Κοντό, προκειμένου να του εκθέσουν τα προβλήματά τους. Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των Συντονιστικών Επιτροπών και από τις 2 περίπου το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα, η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή στο ύψος των Τεμπών. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Ανέτοιμες είναι οι τράπεζες να εξυπηρετήσουν τους μικρομεσαίους για τα δάνεια των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, εκτιμά ο βιοτεχνικός κόσμος. Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας σε ανακοίνωσή του, καταγγέλλει πως οι εξαγγελίες του υπουργείου Ανάπτυξης «για την άμεση και απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος τραπεζικής δανειοδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για κεφάλαια κίνησης με εγγύηση

«Ανέτοιμες οι τράπεζες» Έντονη δυσαρέσκεια για τη λειτουργία του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ εκφράζει το ΒΕΑ ΤΕΜΠΜΕ επιδοτούμενου επιτοκίου, αποτελούν στην πράξη πρόωρη κίνηση εντυπώσεων αβέβαιου αποτελέσματος» και διατυπώνει τις αμφιβολίες του για το κατά πόσον τελικά θα υπάρξει η δυνατότητα να λειτουργήσει στην πράξη όπως αρχικά είχε αναγγελθεί. Ειδικότερα το ΒΕΑ διαπιστώνει ότι οι τράπεζες είναι ανέτοιμες να δεχ-

θούν την εφαρμογή (δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες αιτήσεις και κατά τις εκτιμήσεις οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες την ερχόμενη εβδομάδα, ίσως και αργότερα) και το πλέον δυσοίωνο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τις τραπεζικές πληροφορίες, οι αιτήσεις θα αξιολογούνται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του προ-

γράμματος, θα επικρέμεται ο κίνδυνος απόρριψης εξαιτίας αυστηρής πολύπλευρης τραπεζικής αξιολόγησης (π.χ κάποιο δυσμενές στοιχείο ΤΕΙΡΕΣΙΑ κ.ο.κ). Το ΒΕΑ τονίζει με έμφαση ότι θετικές θα ήταν οι επιπτώσεις στην οικονομία εάν μέσα από το πρόγραμμα τα κεφάλαια κατευθύνονταν στις επιχειρήσεις που είχαν περισσότερες δυσκολίες.

Πυροβόλησε τον πατέρα της την ώρα που κοιμόταν Οικογενειακή τραγωδία στο Λεοντάρι Βοιωτίας. Μια 40χρονη γυναίκα πυροβόλησε δύο φορές στο στήθος τον ηλικιωμένο πατέρα της, την ώρα που κοιμόταν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η δράστης ομολόγησε την πράξη της στους αστυνομικούς που την συνέλαβαν και ισχυρίστηκε ότι όταν έστρεψε το όπλο κατά του πατέρα της βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και χαπιών. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Όπως αναφέρουν γείτονες, τον τελευταίο καιρό οι σχέσεις κόρης-πατέρα ήταν ιδιαίτερα τεταμένες και συχνά ακούγονταν φωνές και καυγάδες μέσα από το σπίτι τους. Κανείς δεν αποκαλύπτει όμως τι πραγματικά “όπλισε το χέρι” της 40χρονης.

γ


14:Layout 1 16/12/2008 11:03 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Αναβάλλεται ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ Αναβάλλεται ο γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς, που επρόκειτο να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο, εξαιτίας της αναταραχής στο χώρο της Παιδείας και των αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν ανακύψει, όπως ανακοίνωσε η ανεξάρτητη αρχή. Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί, από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, στις αρχές Ιανουαρίου. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για διαγωνισμό για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων τριών 3260 θέσεων εκπαιδευτικών λειτουργών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίθεση στις κεντρικές εγκαταστάσεις των ΜΑΤ Επίθεση με μολότοφ και πέτρες έκανε, το μεσημέρι της Τρίτης, ομάδα 80 ατόμων περίπου, εναντίον των κεντρικών εγκαταστάσεων των ΜΑΤ στην Καισαριανή. Κατά την διάρκεια της επίθεσης, εναντίον της διμοιρίας που ήταν στο σημείο, τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός. Επίσης πήραν φωτιά μια κλούβα των ΜΑΤ, καθώς και δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν δίπλα από το σημείο. Στο μεταξύ, τρεις τράπεζες στην Ηλιουπόλεως, στη Δάφνη, αποτέλεσαν στόχαστρο κουκουλοφόρων τη νύχτα της Δευτέρας. Έσπασαν τζάμια, έριξαν μολότοφ. Υλικές ζημιές υπέστησαν και τα τρία υποκαταστήματα.

Συνέχεια των κινητοποιήσεων στην Παιδεία Συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία της χώρας με τους μαθητές να ενημερώνουν για τα αιτήματα τους και τους αγώνες τους, την κοινή γνώμη και κυρίως τους γονείς και τους εργαζόμενους. Πάνω από 600 σχολεία τελούν υπό κατάληψη, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, την στιγμή που το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για 130. Καταλήψεις επίσης, υπάρχουν και σε περισσότερες από 100 πανεπιστημιακές σχολές στην χώρα. Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου το απόγευμα, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε διαδήλωση στις 6 το απόγευμα στην Ομόνοια, μαζί με το ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Παραβάσεις διαπιστώνει η διοίκηση του ΟΓΑ Σωρεία παραβάσεων, που ζημιώνουν οικονομικά τον ΟΓΑ, διαπίστωσε η διοίκηση, από τη συνεχιζόμενη έρευνα που κάνει ο Ελεγκτικός Μηχανισμός του Οργανισμού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με την εμπλοκή ιδιωτικών ιατρείων και φαρμακείων στο Νομό Ηλείας, συνταγογραφήθηκε σε ασφαλισμένη, χωρίς να το γνωρίζει, συνταγή για καρκίνο του προστάτη. Οι έλεγχοι συνεχίζονται και ήδη με απόφαση του Οργανισμού έχει υποβληθεί σε φαρμακεία συνολικό πρόστιμο 392.000 ευρώ, ενώ έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη οι ιδιοκτήτες τους

Επεισόδια έξω από το δικαστήριο

Εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης έως 39 μήνες για τη «ζαρντινιέρα» Ποινές φυλάκισης από 15 έως 39 μήνες, ορισμένες εξ αυτών με αναστολή, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στους οχτώ αστυνομικούς, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τον ξυλοδαρμό του 26χρονου Κύπριου σπουδαστή, Αυγουστίνου Δημητρίου. Συγκεκριμένα, καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών, για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, τρεις αστυφύλακες και έναν αρχιφύλακα, θεωρώντας τους φυσικούς αυτουργούς του περιστατικού ξυλοδαρμού σε βάρος του 26χρονου. Επιπλέον, στον αρχιφύλακα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για το αδίκημα

της έργω εξύβρισης, επειδή εμφανίζεται σε βιντεο να βγάζει το σκούφο από τον Αυγουστίνο Δημητρίου και να τον πετάει στο έδαφος. Οι παραπάνω ποινές είναι εξαγοράσιμες προς πέντε ευρώ την ημέρα.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης 15 μηνών, με τριετή αναστολή, σε δύο αστυφύλακες, έναν αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. και τον πρώην διευθυντή της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την πράξη της απλής συνέργιας στην επικίνδυνη σωματική

Διαμαρτυρία στον αέρα

«Εισβολή» στο στούντιο του δελτίου ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης Ομάδα 20 νεαρών μπήκε στο στούντιο των ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης, στις 3 το μεσημέρι -την ώρα που ξεκινούσε το δελτίο ειδήσεων της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τις συλλήψεις των τελευταίων ημερών. Το δελτίο διακόπηκε για λίγα λεπτά, ενώ οι νεαροί -όπως έγινε γνωστό- ανήρτησαν πανό με σύνθημα: «Αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων - Σταματήστε να βλέπετε, βγείτε στους δρόμους». Mιλώντας λίγο αργότερα στο δελτίο ειδήσεων, ο πρόεδρος της ΕΡΤ ΑΕ, Χρήστος Παναγόπουλος, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του για το γεγονός, λέγοντας ότι οι νεαροί είχαν ξεκινήσει από νωρίς να έρχονται στο Ραδιομέ-

γαρο σε μικρές ομάδες και όχι οργανωμένα. Ο κ. Παναγόπουλος είπε επίσης ότι ορισμένα από τα άτομα αυτά πήγαν στο γραφείο του, λέγοντας ότι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που γίνεται η μετάδοση των γεγονότων των τελευταίων ημερών.

Αντιδράσεις των κομμάτων «Χάδι» και όχι παραδειγματική τιμωρία χαρακτήρισε τις ποινές το ΚΚΕ, τονίζοντας

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι δεν επρόκειτο για μαθητές, αλλά για μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντοτε με τα λεγόμενα του κ. Παναγόπουλου, οι νεαροί επιχείρησαν να κάνουν κατάληψη στο στούντιο, αλλά και να εμποδίσουν και τον ίδιο να βγει από το γραφείο του. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι του παρεδόθη ένα κείμενο ανυπόγραφο, ενώ κατέληξε λέγοντας ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιστατικό, «με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Παραιτούνται Παναγόπουλος, Μιχαλέλης Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραίτησή τους έχουν υποβάλλει ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Χρήστος Παναγόπουλος και ο διευθυντής ενημέρωσης, Δημήτρης Μιχαλέλης. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σύντομα πρόκειται να ανακοινωθεί η τοποθέτηση του καθηγητή Σ. Φλογαιΐτη στη θέση του προέδρου της ΕΡΤ. Σημειώνεται ότι ο κ. Φλογαΐτης αποτελεί προσωπική επιλογή του υπουργού Εσωτερικών, Προκόπη Παυλόπουλου.

Επόμενο ραντεβού 22 Δεκεμβρίου

Επί τάπητος ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στη νέα συνάντηση Χριστόφια-Ταλάτ Ο πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μεχμέτ Αλί Ταλάτ είχαν σήμερα Τρίτη νέα συνάντηση στο πλαίσιο των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για την εξωτερική πολιτική. Ο κ.Χριστόφιας δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι η συζήτηση δεν έχει ολοκληρωθεί και θα συνεχιστεί και στην επόμενη συνάντηση, που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου. Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Αλεξάντερ Ντάουνερ για ακανθώδη ζητήματα, ο πρόεδρος Χριστόφιας είπε ότι υπάρχουν ακανθώδη θέματα, αλλά πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να μπει σε λεπτομέρειες, αποκαλύπτοντας τι λεει η μία πλευρά και τι η άλλη στις διαπραγματεύσεις. Αυτό, είπε, θα ήταν αντιπαραγωγικό. Σε ερώτηση για τα θέματα στα οποία υπάρχουν συγκλίσεις και άλλα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι είχε λεχθεί από την αρχή ότι προς το τέλος της συζήτησης της κάθε πτυχής του Κυπριακού θα ξεχώριζαν τα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία και εκείνα στα οποία υπάρχει διαφωνία.

βλάβη. Το δικαστήριο αναγνώρισε στο σύνολο των κατηγορουμένων το ελαφρυντικό του πρότερου εντίμου βίου, ενώ οι εφέσεις αποφασίστηκε να έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα. Από νωρίς το πρωί, μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες νεαροί, οι οποίοι μετά την ανακοίνωση της απόφασης φώναξαν συνθήματα κατά των αστυνομικών. Οι νεαροί κατευθύνθηκαν στο κέντρο της πόλης.

Αυτό έγινε, είπε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλες πτυχές. Εξάλλου, ο Αλεξάντερ Ντάουνερ σε δήλωση αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης, είπε ότι σε αυτή συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις και τις εξουσίες του ομόσπονδου κράτους. Ο Ντάουνερ ανακοίνωσε ακόμη ότι η συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για τις 29 Δεκεμβρίου έχει ακυρωθεί λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων. Είπε, ωστόσο, ότι έχουν προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο πολλές συναντήσεις. Ερωτηθείς για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ο Ντάουνερ περιορίστηκε να πει ότι είναι καλό το γεγονός ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων συναντώνται και συνομιλούν επί των θεμάτων αυτών, τα οποία χαρακτήρισε αρκετά δύσκολα. Σε ερώτηση για τη συνάντησή που είχε τη Δευτέρα με τον Ταλάτ, ο Ντάουνερ περιορίστηκε να πει ότι ήταν μια καλή και φιλική συζήτηση, κατά την οποία ανασκόπησαν την ως τώρα πορεία των διαπραγματεύσεων. Το απόγευμα είχε συνάντηση και με τον κ. Χριστόφια με το ίδιο αντικείμενο συζήτησης.

Εξιτήριο από το Αττικό Νοσοκομείο πήρε ο Κάρ. Παπούλιας Λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης βγήκε από το Αττικό Νοσοκομείο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Χθες Δευτέρα ο κ. Παπούλιας εισήχθη στο νοσοκομείο για προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν δυσλειτουργία της φλεβοκόμβου, ασυμπτωματική και γι’ αυτό προχώρησαν σε τοποθέτηση βηματοδότη. Λίγο πριν αναχωρήσει από το νοσοκομείο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως επιστρέφει στα καθήκοντά του, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους θεράποντες ιατρούς και το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα που του παρείχαν. Από την πλευρά τους, οι θεράποντες ιατροί τόνισαν πως δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην άσκηση των καθηκόντων του.

πως «η ευθύνη για την ατιμωρησία των αστυνομικών-πρωταγωνιστών της ωμής βίας δεν βαραίνει μόνο το δικαστήριο, αλλά και τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που διαμόρφωσαν το νομικό πλαίσιο που επιβραβεύει και καλύπτει την τρομοκρατική δράση των κρατικών μηχανισμών κατά των εργαζόμενων και της νεολαίας». Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως οι υπαίτιοι της υπόθεσης ζαρντινιέρας πέφτουν στα μαλακά και πως οι ποινές τους δεν είναι αντίστοιχες με το βάρος των πράξεών τους. «Η αδικία σε όλο της το μεγαλείο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αυξήθηκαν οι καταγγελίες καταναλωτών στο 1520 Αύξηση σημειώθηκε στις καταγγελίες των καταναλωτών στην τηλεφωνική γραμμή «1520», της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες εμπορίου και υπηρεσιών το Νοέμβριο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση καταγγελιών. Αύξηση εμφανίζεται, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, στις καταγγελίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία και το λιανεμπόριο για τρόφιμα και ποτά αλλά όχι για θέματα τιμών και στις καταγγελίες στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για θέματα φιλικού διακανονισμού ενώ οι καταγγελίες για την ακρίβεια σημείωσαν κάθετη πτώση. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Βλάχος και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Ι. Οικονόμου και αφορούν τον αριθμό των κλήσεων που δέχθηκε η Γραμμή Καταναλωτή «1520» κατά το μήνα Νοέμβριο του 2008, καθώς επίσης και την κατηγοριοποίησή τους.


15

15-12-08

19:14

Page 1

·È‰ÈÎfi ÂÊË‚ÈÎfi ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· Û˘ÚfiÌÂÓ˘ Î·È ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ˘ ÓÙÔ˘Ï¿·˜ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ŒÎıÂÛË: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 275 (π. ∫·ÚÙ¿ÏË), ÙËÏ./Fax: 24210 50550, BfiÏÔ˜ µÈÔÙ¯ӛ·: µÂÏÂÛÙ›ÓÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÏ./fax: 24250 23804

∫√Àºøª∞∆∞ ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ & PVC ÿÛÙ 6 - 8 ÎÈÏ¿ ÙÔ Ì‹Ó· 1 ‚‰ÔÌ¿‰· ‰ˆÚÂ¿Ó Ê·ÁËÙfi ∞ÓÔȯٿ οı ‚Ú¿‰˘ ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ fiÏË Ì¤Ú· º¤ÙÔ˜ Ì·˙› Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ, ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì˘Úˆ‰È¿ ·Ó·Ì̤ÓÔ˘ Ù˙·ÎÈÔ‡

˘ÁÈÂÈÓ¿ , ·ÔÏ·˘ÛÙÈο & ÔÈÎÔÓÔÌÈο Á‡̷ٷ

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜ - ÚÔÏÏ¿

¢ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÈÙÔÏÔÁÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÕÌÂÛË ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜

ª∞¡∆∂µ∞™ πø™∏º

∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ (πˆÏÎÔ‡) 46 - µfiÏÔ˜, ∆ËÏ.: 24210 33639, ÎÈÓ.:6975535089

•∞¡£√À 22‚ - ∆ËÏ. 6942 234918


16:16.qxd 16/12/2008 9:30 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 πατάρι – όροφος, Κουταρέλια 37 – Ερμού, Πληροφορίες στα τηλέφωνα 24210 24307, 21237, 20927.

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ος

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1.MΕΖΟΝΕΤΑ:στην Νέα Ιωνία Βόλου αυτοτελής 235τ.μ 3 επιπέδων (190-8) 2.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στο Διμήνι 170τ.μ σε οικόπεδο 500τ.μ (103-8) 3.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: στα Κ. Λεχώνια 430τ.μ σε οικόπεδο 3300τ.μ (203-8) 4.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στην Αγριά 225τ.μ super lux κατασκευής 2007 (39-8) 5.ΟΙΚΟΠΕΔΑ:στον Άγιο Γεώργιο Νηλείας άρτια οικοδομήσιμα (174-7) 6.ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:στη Τσαγκαράδαα 160τ.μ σε οικόπεδο 2.155τ.μ (133-8) 7.ΚΤΗΜΑ:5 στρ. εκτός οικισμού στη θέση Νεράκι Μακρυράχης Πηλίου (88) 8.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:1ου ορόφου στο Βόλο 60τ.μ σε 20ετίας πολ/κία (149-8) 9.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:2ου ορόφου 114τ.μ με πολλές ντουλάπες και 3 κρεββ. (58)

10.ΟΙΚΟΠΕΔΟ:στην Τσαγκαράδα Πηλίου 1.900τ.μ εντός σχεδίου. (144-7) 11.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:Στα Πλατανίδια 1ου ορόφου 48τ.μ με τρομερή θέα(111-8) 12.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:στην παραλία του Βόλου γωνιακό τσιπουράδικο (1388) 13.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:2ου ορόφου στο κέντρο του Βόλου 108τ.μ (181-8) 14.ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ:ημιτελής στο (209κέντρο του Βόλου 165τ.μ 8) ου 15.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ρετιρέ 5 ορόφου με θέα όλο το Βόλο 130τ.μ (210-8) 16.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ:28τ.μ στο Βόλο κοντά στο OLD CITY (2118) 17.ΔΥΑΡΙ:50τ.μ στο κέντρο του Βόλου 3ου ορόφου (212-8)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Β. ΣΠΟΡΑΔΩΝ… Μεγάλες Ευκαιρίες

Επένδυσης σε Ακίνητα με υψηλές αποδόσεις!!!

πριν από κάθε αγορά ακινήτου.... ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλούνται οικόπεδα στην Κριθαριά, άρτια και οικοδομήσιμα, εντός οικισμού, με καταπληκτική θέα στον Παγασητικό, σε πολύ καλή τιμή. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6997849085.

Πωλείται μονοκατοικία 67 τ.μ. σε οικόπεδο 101 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου, σε πολύ καλή κατάσταση στη Νέα Δημητριάδα. Τιμή 95.000 E συζητήσιμη. Τηλ. 6976282852

Πωλείται παραθαλάσσιο οικόπεδο, άρτιο και οιδοκομήσιμο, με φως και νερό, στο Λεφόκαστρο, 50μ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6944140702 Ενοικιάζεται και πωλείται 3άρι, 75 τ.μ. στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Πλατεία Αριστοτέλους. Αυτόνομη θέρμανση, τζάκι και air condition. Τηλ. 24210 26559, 24280 76482, 6979229035. Πωλείται γκαρσονιέρα στη Γαζή 147, ημιυπόγεια, 280 τ.μ., σε πολύ προσιτή τιμή. Τηλ. 6972220233. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Πωλείται κατάστημα 168m2 επί της οδού Αν. Γαζή, ανάμεσα Βλαχάβα – Νικοτσάρα, πλήρως ανακαινισμένο, ελεύθερο προς χρήση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538, 6948050003. Πωλείται FORD TRANSIT ’98, κλειστό, 3 μ. καθαρό, ημιυπερυψωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 6947004538 Πωλούνται ελαφρώς μεταχειρισμένες ζαμπονομηχανές και ηλεκτρονικές ζυγαριές και πάγκοι μαναβικής. Σε πολύ λογικές τιμές. Τηλ. 6972220233 Πωλούνται στοκ πουκάμισα Κινέζικα και κινέζικα παπούτσια σε τιμές κόστους. Τηλ. 6972220233 Πωλείται 4άρι διαμέρισμα , διαμπερές, 93 τ.μ., 1ου ορόφου, περιοχή Αγ. Νεκταρίου. Τιμή πολύ καλή. Τηλ. 6972857803, 24210 84536.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται 3άρι, ισόγειο με αυτόνομο φυσικό αέριο και ηλιακό. Τηλ. 24210 40818. Ενοικιάζονται δύο (2) καταστήματα ισόγειο –

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ

Τηλ. 24210 35181 Τηλ. Κιν. 6972054694 ΕΛΛΗ ΓΟΥΤΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15, ΒΟΛΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

- Γκαρσονιέρα, 4ος όροφος, πρόσοψη Γλάδστωνος - Δυάρι μονοκατοικία Βασσάνη - Κατάστημα Κ. Καρτάλη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

- Επιχείρηση καφέ σε πεζόδρομο, κέντρο Βόλου - Γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 4ος όροφος - Πεντάρι 122 τ.μ. καινούργιο, 2ος όροφος Ζάχου - Οικοδομή στον περιφερειακό - Κατάστημα πρώην Κλαουδάτος - Διαμερίσματα Ν. Ιωνία καινούργια, Κασσαβέτη - Γωνιακό οικόπεδο στα Παλιά, 755 τ.μ. για επαγγελματική χρήση - Γωνιακό κατάστημα στα Παλιά 260 τ.μ. - Γωνιακό οικόπεδο Αγριά, 382 τ.μ. - Ανακασιά, οικόπεδο 829 τ.μ. με θέα - Πορταριά, κτήματα άρτια 2-4-8 στρ. - Μακρινίτσα, παλιό αρχοντικό - Μάραθος, οικόπεδο με σπίτι 180 τ.μ. - Πάλτση, κτήματα άρτια, 8,5 στρ. – 10 στρ. - Πάλτση, παλιό πέτρινο καλύβι, 600 τ.μ. οικ. - Μπιρ Αργαλαστής 2 στρ. - Άφησσος, οικόπεδο 1.000 τ.μ. - Ξενοδοχείο στον Αη – Γιάννη Πηλίου, στις Πλάκες 35 δωματίων, δίπλα στη θάλασσα

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2 όροφος, επάνω από ΖΑΧ. ΔΩΔΩΝΗ. Διαμπερές, μεγάλη σαλοτραπεζαρία, 2 Υ/Δ, κουζίνα, λουτρό, WC, τζάκι, μεγάλη βεράντα, 2 μπαλκόνια, ακάλυπτο, αυτονομία, αέριο. Τηλ. 24210 20034, 6974214959, ΙΔΙΩΤΗΣ. Ενοικιάζεται δυάρι διαμέρισμα, 45 τ.μ. για κατοικία ή για επαγγελματική στέγη στον 4ο όροφο, ανακαινισμένο, διαμπερές, Δημ. Γεωργιάδου 145 – Ιωλκού έναντι Διοικητηρίου Νομαρχίας. Τηλ. 6979224166, 6977310330. Ενοικιάζεται οικόπεδο περιφραγμένο στον Περιφερειακό, 1.600 τ.μ. Τιμή πολύ λογική. Τηλ. 6932179250. Ενοικιάζεται τεσσάρι στην οδό 54 Σύνταγμα Ελλάς 69 -Ρ. Φερραίου 3ος όροφος στο Βόλο, περιοχή Τηλ. 6945491611 και Μεταμόρφωσης. 2421023669

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστημα, 98 τ.μ., πλήρες εξοπλισμένο, πρώην cafe-bar. Αλμυρού 16. Ιδιοκτήτης Απόστολος Πέτρου. Τηλ. 24210 23085.

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος, 290 τ.μ. πλησίον οδού Λαρίσης (Νέο Δέλτα). Τηλ. 24210 80114, 6932830020

Ενοικιάζεται κεντρικό, γωνιακό κατάστημα 110 τ.μ στη Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210 65712, 6977683060

«Η Λύση»

Μεσιτικό Γραφείο Τηλ. 24210 76706, 6983927720 Γκαρσονιέρες

Κασσαβέτη 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Σταθά 1ου ορόφου, 30 τ.μ. νεόκτιστη οικοδομή Ρήγα Φερραίου 5ου ορόφου παλαιά οικοδομή

Τριάρια Κασαββέτη, 1ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου - Φιλαρέτου 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – 54ου Συντάγματος Ελλάς 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Ισιδώρου – Νέα Ιωνάι ισόγειο διαμέρισμα, παλιά οικοδομή Ξηρόκαμπος, 3ου οροφου (με απεριόριστη θέα)

Τεσσάρια Κασσαβέτη, 3ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή Γ. Δήμου – Φιλαρέτου 2ου, 3ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή 54ου Συντάγματος Ελλάς 2ου ορόφου νεόκτιστη οικοδομή Πολυμέρη – Ι. Τζάνου, 2ου ορόφου, νεόκτιστη οικοδομή

Μονοκατοικίες Μεταξουργείο – Αιδινίου, 2ος όροφος (καινούργια οικοδομή) Κωνσταντά – Ογλ, διώροφη παλαιά οικοδομή Κάτω Λεχώνια (γιαπί) ισόγειο 152 τ.μ. επί οικοπέδου 350 τ.μ. με ισόγειο και προοπτική 2όροφου

Μεζονέτες Αθήνα – Περιοχή Αρτέριδος, τριώροφη Ραφήνα 210 τ.μ.

Οικόπεδα Φυτόκο, 1.700 τ.μ. (εκτός σχεδίου), εφαπτόμενο στο δρόμο Μαλάκι, 1,380 τ.μ. (πολύ κοντά στη θάλασσα, εκτός σχεδίου) Αγ. Γεώργιος Νηλείας, 350 τ.μ. με οικία Τσαγκαράδα 1.250 τ.μ. οικοδομήσιμο (εντός οικισμού) Λεφόκαστρο 3.500 τ.μ. εφαπτόμενο στο δρόμο (εκτός σχεδίου) Λεφόκαστρο 5.500 τ.μ. εφαπτόμενο με δύο δρόμους (εκτός σχεδίου) Περίβλεπτο (Βελεστίνο) 920 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. Μιτζέλα (Αμαλιάπολη) 45 στρέμματα εκτός σχεδίου, ελαιώνας με απεριόριστη θέα Χρυσοχοίδη 1.000 μ. οικοδομήσιμο εντός οικισμού Περιφερειακός 1.400 τ.μ. Πρόσοψη στον Περιφερειακό (εκτός σχεδίου) Άφησος 350 τ.μ. εντός σχεδίου στο κέντρο του χωριού Νεοχώρι Οικία 180 τ.μ. σε οικόπεδο 270 τ.μ. πέτρινο με σκεπή και parking, 150.000 Ε Χιλιαδού οικόπεδο 250 τ.μ. με οικία πλησίον πλατείας Λαμία 5,5 στρέμματα με νερό και ρεύμα, δίφατσο, σε κόμβο τελείως καθαρό για επαγγελματική χρήση ή οτιδήποτε άλλο

Κτήματα Αφέτες (Νιάου) Μηλεοπερίβολο εφαπτόμενο με τον κεντρικό δρόμο με πηγή σχεδόν οικόπεδο 15 στρέμματα Άφησσος Ελαιοπερίβολο με 270 ρίζες ελιές, 9 στρέμματα, 110.000Ε με απεριόριστη θέα Νεοχώρι Οικόπεδο με καστανιές 50.000Ε Αφέτες Ελαιοπερίβολο 2 στρέμματα, 40.000 Ε με απεριόριστη θέα Διμήνι (Σαμπάναγα) Κτήμα 4 στρεμμάτων περιφραγμένο με ελιές. 120.000Ε Σαμπάναγας Κτήμα 3,5 στρέμματα περιφραγμένο κατάλληλο για οικοδόμηση, εντός οικισμού. 100.000Ε Σαμπάναγα κτήμα 25 στρέμματα κατάλληλο για οικοδόμηση. Εντός οικισμού, περιφραγμένο Διμήνι Περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 60 στρεμμάτων με πρόσοψη προς Βόλο, 15 στρεμ. Διμήνι περιοχή απέναντι από Σωρό, κτήμα 8 στρεμμάτων

Ενοικιάζονται Κασσαβέτη, διαμέρισμα 2ου ορόφου 4άρι, πολύ κοντά στην παραλία, 350 Ε Ιωλκού – Δημητριάδος ενοικιάζεται ο 4ος όροφος κεντρικότατης πολυκατοικίας, πλήρως ανακαινισμένος, κατάλληλος για επαγγελματική στέγη Ν. Ιωνία, Παπάγου – Αναπαύσεως, 3άρι για ιδιοκατοίκηση ή επαγγελματική στέγη Κουμουνδούρου, ενοικιάζεται το ισόγειο και ο 1ος όροφος για επαγγελματική στέγη Περιφερειακός, ενοικιάζεται οικόπεδο σε άριστη θέση (γωνιακό για επένδυση μακρόχρονη) 2ας Νοεμβρίου, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 4ου ορόφου, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη, 200 Ε

Ενοικιάζεται κεντρικό κατάστημα 30 τ.μ. με πατάρι, Κασσαβέτη 127 με Γ. Δήμου, γωνιακό. Τηλ. 24210 47098 & 6939045781 Ενοικιάζεται κατάστημα – εργασιακός χώρος 52 τ.μ. στη Νέα Ιωνία, Θράκης 78. Τηλ. 6947495335.

ZHTOYΝΤΑΙ

Ζητείται πωλήτρια από 23-25 ετών για το κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων Carnaby κ. Μαρκόπουλος. Σπυρίδη 57. Τηλ. 24210 30838 Ζητούνται δύο άτομα για ανάπτυξη δικτύου. Ευέλικτο ωράριο. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πολύ υψηλές αποδοχές. Πληροφορίες 2421770575, 6978952458 Η επιχείρηση WELLNESS CLUB AND BEAUTY SHOP ζητά δύο άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα ημιαπασχόλησης. Πληροφορίες 2421770575 & 6978952458

MAΘΗΜΑΤΑ Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας και μαθητές Γυμνασίου Α’ Λυκείου. Πλούσιο υλικό και τεστ. Τηλέφωνο 6932395955. Καθηγήτρια Αγγλικών, Ελληνοαμερικανίδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου και αναλαμβάνει προετοιμασία για τα πτυχία basic, Lower, Andvance, Profi-ciency. Λογικές τιμές. Τηλ. 6940777357.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου -ΛυκείουΤΕΕ. Πληροφορίες τηλ.: 24210 68251, κι . 6979 320984 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ γεννημένος στη Γερμανία, απόφοιτος γερμανικού πανεπιστημίου, κάτοχος άδειας διδασκαλίας, παραδίδει μαθήματα όλων των επιπέδων σε παιδιά και ενηλίκους. Τηλ. 6974081596

Καθηγητής με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ. 6939174298 και 24210 48335, απογευματινές ώρες. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια, απόφοιτη του Παν/μίου Αθηνών, έμπειρη, αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου για τη νέα χρονιά και τις εξετάσεις. Μεθοδική διδασκαλία και σωστή προετοιμασία για το σχολείο με επαναλήψεις. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 24210 47882. Φιλόλογος με μεταπτυχιακό παραδίδει μαθήματα. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6945602877. Φυσικός με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής – Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τηλ. 693455890. Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας και Φιλόλογος Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα Αγγλικών σε προσιτές τιμές. Τηλ. 6975911717.

ΔΙΑΦΟΡΑ Αναλαμβάνω ξυλουργικά μερεμέτια κατ’ οίκον ρολών, πορτών, επίπλων καθώς και τον καθαρισμό αυλών, οικοπέδων, κτημάτων από χόρτα, ανθών, ελαίων, κληματαριών. Τηλ. 24210 53298. Πωλείται ευκαιρία σκούτερ 50 cc λευκό με 9.000 χλμ. Τηλ. 24210 53298. Πωλούνται στοκ Κινέζικα πουκάμισα προς 1 ευρώ το τεμάχιο. Τηλ. 6972220233. Πωλείται πελατολόγιο – συνεργείο καθαρισμού. Παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη. Τηλ. 6974336126. Πωλείται CITROEN XSARA 1.400cc, πεντάθυρο με όλα τα ηλεκτρικά, από πρώτο χέρι, σε άριστη κατάσταση, πολύ καλή τιμή. Τηλ. 24210 87825, 6973055084. Πωλείται FIAT 126, μοντέλο ’84 σε καλή κατάσταση. Τηλ. 24210 61950.

ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΒΙΤΑ ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ – ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ - ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ – ΕΝΟΡΑΣΗ ΑΛΑΝΘΑΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 901 5003075 EXTRA LINE 1,43 από σταθερό 901 6009488 EXTRA LINE 3,56 από σταθερό & σταθερό Τι θα θέλατε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης; Μήπως ένα καλό σύντροφο; Για τις γυναίκες όλων των ηλικιών και μόνο γι αυτό το μήνα σας κάνουμε δώρο τη γνωριμία. Αφήστε τη μοναξιά σας στο περιθώριο και χωρίς να ξοδέψετε τίποτα κάντε χαρούμενες γιορτές με την παρέα σας. Γραφείο Συνοικεσίων – Γνωριμιών

«ΜΑΡΙΝΑ»

Τηλ. 6947694813, 24210 23518

Η μοναξιά δεν αξίζει σε κανέναν! ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ – ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Η ΜΑΡΑ

Λ. Ειρήνης 56, Έναντι Ταχυδρομείου – Νέα Ιωνία Τηλ. 24210 80354

Πωλούνται ντουλάπια κουζίνας, χρώματος καφέ, 10μ. περίπου με νεροχύτη, κεραμικό, μπαταρία και πάγκο, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6974371423 ΚΟΒΟΥΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΛΕΣ – ΥΠΟΓΕΙΑ – ΜΑΖΕΥΟΥΜΕ ΣΙΔΕΡΑ – ΧΑΡΤΙΑ – ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΗΛ. 24210 63757

«ΚΕΤΕΡ» ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΨΥΧΟΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΑΡΩ Πρόβλεψη, έρευνα, κατεύθυνση. Μεταβολή και Προστασία Καταστάσεων σε θέματα Συναισθηματικά, Οικογενειακά, Επαγγελματικά κλπ. Ωροσκόπιο – Συναστρία Προώθηση θετικής ενέργειας- ενίσχυση Αύρας

Ραντεβού : 6982528471 και Σαββατοκύριακα

Clik κέντρο γνωριμιών. Βρείτε τον άνθρωπο που αναζητάτε. Άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών και εμφανίσιμες κυρίες από Σερβία – Ρουμανία – Βουλγαρία – Ρωσία, επιθυμούν σχέση – συμβίωση – γάμο. Πληροφορίες 2410 670840

ΚΑΡΤΕΣ ΤΑΡΩ Αριθμολογία, Ρέικι, διαλογισμός, Κα Πέπη Μόνο με ραντεβού Τηλ. 6994400356

ΑΓΟΡΑΖΩ

ΠΑΛΙΑ ΧΡΥΣΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ – ΔΟΝΤΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΛΚΟΥ 17 (έναντι ΟΤΕ) ΤΗΛ.: 24210 36355

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Α. ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ: 1. Λαμπράκη – Ζάχου 9: 1. Κατάστημα 250μ2 2. Διαμερίσματα 70μ2 και 60μ2. 2. Ζάχου - Συκουτρή: Καταστήματα 88μ2, 47μ2, 135μ2. 3. Νικοτσάρα – Γαζή: Φθηνή και καλή ημιυπόγεια γκαρσονιέρα 33μ2. 4. Κύπρου 17: Διαμέρισμα 105μ2 (τριών υπνοδωματίων). 6. Πλατανίδια: Παραθαλάσσια διαμερίσματα 118μ2, 119μ2. 7. Καραμπατζάκη: Διαμερίσματα 51μ2, 86μ2, 118μ2. 8. Ρ. Φερραίου – Κρίτσκη: Οροφοδιαμερίσματα 98μ2, 104μ2 . 9. Γαζή – Ογλ: Οροφοδιαμερίσματα 111μ2 , 114μ2. 10. Κάραγατς: Μεζονέτες τριών επιπέδων 130μ2 έως 188μ2. Β. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 1. Πλατανίδια: 50μ2 έως 80μ2. (παράδοση 30/06/09) 2. Αυτοκράτορος Ηρακλείου (Χιλιαδού): 50μ2 έως 110μ2. (παράδοση 30/12/09) Πληροφορίες: κ. Νικόλαο Παπαγεωργίου, Γαλλίας 58 - Γαμβέτα τηλ.: 24210 39508, 38617, 35839 και κιν. 6944633710, 6944442529 (ώρες γραφείου)


17

10-12-08

21:10

Page 1

∞Ï˘Î¤˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Û ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ηٿÛÙËÌ· 105ÙÌ Î·È 60ÙÌ ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÚ·Â˙ÔηıËÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÈÁÈ·ÏÔ‡. ∆ÈÌ‹ 592.000 E

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ – ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÒÓ·

∞Ï˘Î¤˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·˘Ï‹ Î·È ˘fiÁÂÈÔ 114 & 140 ∆ª ·fi 225.000 E

ªԇʷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180ÙÌ ªԇʷ ÔÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÎÙ›˙ÂÈ 350ÙÌ)

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞ – M∂∑√¡∂∆∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ STUDIO 34ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË µfiÏÔ˜ ‰‡Ô ÁÚ·Ê›· 54ÙÌ Î·È 22ÙÌ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÚÔÛ 1,100∂ Ù.Ì ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ – ¶·¿ ¡ÂÚfi ‰˘Ô ‚ÈÏ›ÙÛ˜ 65ÙÌ 5 ÂÈψ̤Ó˜ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ¶ÈӷοÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ ÙÚÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ∞Ï˘Î¤˜ ¤·˘ÏË Û ÙÚ›· Â›‰· 500ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 540ÙÌ ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 57ÙÌ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Ì 320E ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË µfiÏÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∫·Û·‚¤ÙË 12 ¡. πˆÓ›· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ 68ÙÌ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢, Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ 65ÙÌ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 2 À/¢ π·ÛˆÓ›‰Ë 4 Ì µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘, ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈ˘ Ì ‰ÒÌ· ÕÓ·˘ÚÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 82ÙÌ, 99ÙÌ Î·È 131ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 100Ì ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ 28.000_ ¶‹ÏÈÔ – ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 137ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ¶‹ÏÈÔ – ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 47ÙÌ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÙÔ µfiÏÔ 90.000€ √π∫√¶∂¢∞ – ∞°ƒ√∆∂ª∞Ãπ∞ ∑·ÁÔÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2.478ÙÌ 180,000∂ ∞ӷηۛ· ı¤ÛË ¶·Ó·Á›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.300ÙÌ ÂÓÙÔ˜ ۯ‰ÈÔ˘ 250∂ Ù.Ì ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 343ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÈÌ‹ 300.000 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfi‰· 500ÙÌ Î·È 790ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÌÔÓ·‰È΋ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ªËϛӷ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ÃfiÚÙÔ˘ ªËϛӷ˜ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Â› Ô‰Ô‡ §ÂÊÔοÛÙÚÔ˘ – ∫¿Ï·ÌÔ˘ 40.000 E ∫·ÏÏÈı¤· ¶ËÏ›Ô˘ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ªÂÏ·Ó‹ ¶¿ÏÙÛ˘, ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6 Î·È 11,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì Ú‡̷, ÓÂÚfi Î·È ÙËϤʈÓÔ 60.000 E Î·È 80.000 E ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ªÂÏ·Ó‹ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 80.000E ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 186ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∆ÈÌ‹ 45.000E ¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 70.000 E ∫·Ï¿ÌÈ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÏÈfi ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 30.000E ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 894ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfi‰· 230ÙÌ – 300ÙÌ – 500ÙÌ – 750ÙÌ µfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂ÚÌÔ‡ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 101ÙÌ ( ‰›‰ÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ™ˆÚfi˜ ÔÈÎfi‰· Ì ı¤· ÛÙÔ µfiÏÔ ·fi 135.000€

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ - °. ∫·ÚÙ¿ÏË (µfiÏÔ˜) ÙËÏ. 24210 29717

µfiÏÔ˜ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ 500ÙÌ

∞Ï˘Î¤˜ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Parking ·Ú·‰ÔÙ¤Ô Û 20 Ë̤Ú˜

µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È Ë Âȯ›ÚËÛË "Melrose" cafeé – Bar, Â› Ù˘ °ÎÏ·‚¿ÓË

µfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ 50ÙÌ Î·È 20ÙÌ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, Ì ˘·›ıÚÈÔ Parking, ÎÔ˘˙›Ó·, WC, Ì ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi Ú‡̷ ¯ˆÚ›˜ º.¶.∞. 10Ì ·fi ÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜.

µfiÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 73ÙÌ

∏ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÁˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °.∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜

∆Ô ÊˆÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ PIZZA LA MAMA ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÊÏ·Û¿ÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì οı ÊÒÙÔ ˘ËÚÂÛ›· ·›ÚÓÂÙ ¤Ó· hot dog & coca cola ÌfiÓÔ 1 ¢ÚÒ pizza la mama - ʈÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¶·ÓfiÚ·Ì· ...

∏ ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÁˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °.∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜

ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ – °. ∫·ÚÙ¿ÏË µfiÏÔ˜ ÙËÏ. 24210 33338

∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞ – ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ µfiÏÔ˜ ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· – ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ Old City Ï‹ÚÂȘ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì Franchise ‹ ¯ˆÚ›˜, ‰ÂÎÙfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˙›ÚÔ˘, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË! µfiÏÔ˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ªª∂ Ì 200.000E Ù˙›ÚÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Û ·Ï˘Û›‰· Super Market 360ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·È 300ÙÌ ˘fiÁÂÈÔ. ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›·! ∞Ï˘Î¤˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ µ¿Î¯Ô˘, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Parking °ÂÚÌ·Ó›· ™ÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Bodensee ÛÙ· °ÂÚÌ·Ófi – ∂Ï‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ· ˆÏ›Ù ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 17 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ §¤Ì·Ó, 110ÙÌ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È: µfiÏÔ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ÓÂÔÎÏ·ÛÈ΋ ÔÈΛ· 170ÙÌ ¿ÚÈÛÙ· ‰È·ÙËÚË̤ÓË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎË ÌÈÛıˆÛË ∑∏∆√À¡∆∞π 1. ŒÓ· ηٿÛÙËÌ· Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ‹ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 160ÙÌ 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÔÈΛ· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 9. ¶·ÏÈ¿ µfiÏÔ˘ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 10. √ÈÎfi‰· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘ – ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ 11. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ˆ˜ 80.000 € 12. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ¤ˆ˜ 8 ÂÙÒÓ, ̤¯ÚÈ 170.000 € 13. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ µfiÏÔ˘ 100ÙÌ Ì parking ̤¯ÚÈ 140.000 € √π∫√¶∂¢∞ ∫∂¡∆ƒπ∫∞ ¶ƒ√™ ∞°√ƒ∞ ∫∞π ∞∫π¡∏∆∞ ™∆∏¡ ∞¡∆π∫∂πª∂¡π∫∏ ∞•π∞ ∞¶√§∏∆√À ª∂∆ƒπ∆∏™

∞Ï˘Î¤˜ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 467ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ·fi ÙË Ï·˙ ÙÔ˘ ∂√∆

¶¿ÏÙÛË ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 13 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú·Ï›·˜ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·

∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 5 ÛÙÚÂÌ¿ÙˆÓ Â› Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ Ô‰Ô‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ - ªËϛӷ˜

∞Ï˘Î¤˜. ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈ- ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ Û¯ÂÎÈÒÓ Ì ‰È·ı¤ÛÈÌ· ‰È·ÌÂÚ›- ‰›ÔÔ˘ ÙÈÌ‹ 150,000 ∂ ÛÌ·Ù· ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·fi 123.000E

∫¿Ï·ÌÔ˜ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 3854 ÙÌ Ì ÂÙÚfiÎÙÈÛÙË ÔÈΛ· 72ÙÌ ªËϛӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÍÂÓÒÓ·˜ 5 ·˘ÙfiÓÔÌ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ÙËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6982600603 - 5


18:Layout 1 16/12/2008 9:32 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Κλειδί αυτοκινήτου μπλοκάρει το κινητό τηλέφωνο Ένα ειδικό κλειδί αυτοκινήτου δημιούργησαν Αμερικανοί εφευρέτες που εμποδίζει τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου όταν το αυτοκίνητο είναι σε λειτουργία. Το Key2SafeDriving προσπαθεί να δώσει λύση στον κίνδυνο που υπάρχει όταν οι οδηγοί μιλούν στο κινητό τηλέφωνο ενώ οδη-

γούν, ένας κίνδυνος που είναι ίδιος με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Το κλειδί, όταν μπει στη μηχανή, στέλνει αυτόματα ένα μήνυμα στην εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας που εμποδίζει τις κλήσεις και τα μηνύματα από και προς το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Το κλειδί δημιούργη-

Κινητό τηλέφωνο από χόρτα; Μια πρωτότυπη ιδέα είχαν designer για να καταπολεμήσουν όλα τα τεχνολογικά απόβλητα που καταλήγουν στις χωματερές. Το πράσινο τηλέφωνο είναι κατασκευασμένο από βιολογικά υλικά και, μετά από δύο χρόνια, διαλύεται σε αβλαβή κομμάτια που δεν επιβαρύνουν τη φύση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς είναι απλά μια πρωτότυπη ιδέα που ίσως κάποια μέρα γίνει πράξη.

Gadget που αυτοφορτίζονται Τέρμα στο γνωστό άγχος των εξαντλημένων μπαταριών του κινητού τηλεφώνου, του φορητού υπολογιστή ή του iPod. Σε λίγα χρόνια, οι συσκευές υψηλής τεχνολογίας θα μπορούν να είναι ενεργειακά αυτόνομες και να τροφοδοτούνται μόνες τους, μετατρέποντας τα κύματα πίεσης σε ενέργεια, έτσι δεν θα χρειάζεται καν η επαναφόρτισή τους. Η νέα τεχνολογία, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υπηρεσία Live Science, περιγράφεται στο περιοδικό “Physical Review” και μελετάται, μεταξύ άλλων, από το χημικό μηχανικό Ταχίρ Κάγκιν του πανεπιστημίου Α & Μ του Τέξας και τους συνεργάτες του στο πανεπιστήμιο του Χιούστον των ΗΠΑ. Βασίζεται στα «πιεζοηλεκτρικά» φαινόμενα και αφορά υλικά όπως οι κρύσταλλοι και τα κεραμικά, τα οποία δημιουργούν ενέργεια όταν εφαρμόζεται πάνω τους μια μορφή μηχανικής πίεσης. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο και χρησιμοποιείται σήμερα, για παράδειγμα, στους αναπτήρες των αυτοκινήτων: η πίεση του αναπτήρα προς τα μέσα πιέζει έναν πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, ο οποίος παράγει αρκετό βολτάζ για να ανάψει ο σπινθήρας. Όμως, πέρα από τη μηχανική πίεση, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που μπορούν να δημιουργήσουν κύματα πίεσης και να μετατρέψουν πιεζοηλεκτρικά υλικά σε πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο θα μπορούσε να μην χρειάζεται φόρτιση ποτέ, αν η πίεση των κυμάτων του ήχου μετατρεπόταν σε ενέργεια.

σαν οι Αμερικανοί ερευνητές Xuesong Zhou και Dr. Wallace Curry όμως, για να βγει στην αγορά, πρέπει πρώτα οι εφευρέτες να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τόσο των κατασκευαστών αυτοκινήτων όσο και των εταιρειών παροχής κινητής τηλεφωνίας.

Απαραίτητο το antivirus στα Mac;

Προτάσεις μαγειρικής Το cookstr.com δεν είναι απλώς "ένα ακόμη site" με συνταγές μαγειρικής. Στις σελίδες του θα βρείτε προτάσεις και συνταγές για υπέροχα πιάτα και γευστικούς συνδυασμούς, επιμελημένες από πολλούς διάσημους σεφ και συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής. Υπέροχες φωτογραφίες, λεπτομερείς οδηγίες, έμφαση στην ποιότητα των υλικών και εύκολη αναζήτηση είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Κάθε συγγραφέας έχει το δικό του προφίλ από το οποίο μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες για τις συνταγές, τα εστιατόρια που δουλεύει και τα βιβλία που έχει εκδόσει. Info : http://www.cookstr.com

Ιδέες για καινοτομίες

Αναστάτωση προκλήθηκε αυτές τις μέρες από ένα μικρό απόσπασμα σε κάποιο από τα online αρχεία βοήθειας της Apple, που ανέφερε ρητά ότι για την καλύτερη λειτουργία του Mac υπολογιστή σας, καλό θα ήταν να εγκαταστήσετε όχι μόνο ένα, αλλά πολλαπλά προγράμματα antivirus. Η δήλωση αυτή όπως είναι κατανοητό συζητήθηκε πολύ, γεγονός απόλυτα λογικό καθώς προέρχεται από την ίδια την Apple, που έχει στηρίξει μεγάλο μέρος της διαφημιστικής της εκστρατείας στη συγκριτική υπεροχή των Mac σε αυτό ακριβώς το θέμα. Οι εφαρμογές που προτείνει η Apple είναι οι Intego VirusBarrier, Symantec Norton Antivirus και McAfee VirusScan, οι δύο πρώτες από τις οποίες είναι διαθέσιμες στο Apple Store για 70 και 50 δολλάρια αντίστοιχα. Αν και οι ορθολογιστές ισχυρίστηκαν ότι η Apple απλά ανανέωσε τη σχετική εγγραφή για να είναι εξασφαλισμένη σε περίπτωση σχετικής μήνυσης, μετά το ντόρο που δημιουργήθηκε η σχετική εγγραφή αφαιρέθηκε από τα αρχεία υποστήριξης του site. Επιπλέον, λίγο πριν την αφαίρεση της εγγραφής διαπιστώθηκε ότι τελευταία φορά ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2007, άρα υπάρχει εδώ και ένα χρόνο αναρτημένη χωρίς να το αντιληφθεί κάποιος. Κατά πάσα πιθανότητα οι υπεύθυνοι της Apple αφαίρεσαν την εγγραφή για να δουλέψουν περισσότερο το κείμενο, βελτιώνοντας τη διατύπωσή του για να αποφύγουν περαιτέρω παρεξηγήσεις.

Έξυπνο κινητό Το Τouch Diamond της ΗΤC είναι ένα έξυπνο κινητό απαιτήσεων, με πολύ λεπτή γραμμή και εργονομικό σχεδιασμό. Διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη 4 GΒ και μεγάλη οθόνη αφής 2,8 ιντσών, η οποία διευκολύνει πάρα πολύ τον χειρισμό του. Συνδέεται στο Ιnternet μέσω ασύρματων συνδέσεων WiFi ή ΗSDΡΑ 3G και «τρέχει» σε λειτουργικό σύστημα Windows Μobile 6.1 Ρrofessional, ενώ διαθέτει και δεύτερη κάμερα VGΑ για βιντεοκλήσεις.

Έμπνευση και ιδέες για καινοτομίες, εφευρέσεις, πρωτοποριακά προϊόντα, τεχνολογικές εφαρμογές και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Το moreinspiration.com είναι μια βάση πληροφοριών από στοιχεία που συλλέγονται στο διαδίκτυο. Για κάθε θέμα υπάρχει περιγραφή, στοιχεία, ιδιότητες, φωτογραφίες, αναφορά σε σχετικές πηγές κ.α. Θα πάρετε μια γεύση από ότι νέο κυκλοφορεί ή πρόκειται σύντομα να εφαρμοστεί. Διαθέτει λειτουργία αναζήτησης με κατηγοριοποίηση σε τομείς ενδιαφέροντος, ιδιότητες, λειτουργικότητα, με ετικέτες κ.α. Info : http://www.moreinspiration.com

Διαδικτυακά debates και ανταλλαγή απόψεων Οι δημόσιες συζητήσεις και η ‘αντιπαράθεση’ επιχειρημάτων, στην εποχή της τεχνολογίας και του διαδικτύου, γίνονται πλέον με στυλ και λειτουργικότητα. Τα γνωστά σε όλους debates είναι ο μοντέρνος τρόπος έκφρασης και ανταλλαγής απόψεων, για όλα τα θέματα που μας απασχολούν. Στο convinceme.net βρήκαμε πολλά τέτοια online debates σε εξέλιξη. Για θέματα πολιτικά, κοινωνικά, αθλητικά, προσωπικά ή ότι άλλο βάζει το μυαλό σας. Μπορείτε κι εσείς να δημιουργήσετε κάποια δημόσια συζήτηση και να κάνετε online αντιπαράθεση απόψεων με άλλους επισκέπτες σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να κάνετε ‘ανοιχτό διάλογο‘ για κάποιο θέμα της επικαιρότητας, ώστε να προκαλέσετε συμμετοχή ή να ανοίξετε ‘ανταγωνιστική συζήτηση‘, αποκτώντας αντιπάλους ή υποστηρικτές. Μπορείτε ακόμη να πείτε τη γνώμη σας και να ψηφίσετε, προσφέροντας τις απόψεις σας για debates που βρίσκονται σε εξέλιξη. Info : http://www.convinceme.net


19:Layout 1 16/12/2008 10:51 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Έχει αντοχές η οικονομία

Υποβολιμαίες και ανεύθυνες φημολογίες τα περί προβλημάτων στη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τα κυΣυνεχίζονται οι κλυδωνισμοί σε τραπεζικά ιδρύματα μετά την αποκάλυψη της γιγάντιας απάντης του αμερικανικού χρηματοοικονομικού ομίλου Μπέρναντ Μάντοφ. Η ολλανδική Fortis ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη, πως κινδυνεύει να χάσει ένα δισ. ευρώ και η ιαπωνική Aozora 101 εκατ. ευρώ. «Μολονότι η Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. δεν είχε άμεση έκθεση στη Madoff Investment Securities, ορισμένοι κλάδοι της διατρέχουν κίνδυνο έκθεσής τους σε ορισμένα κεφάλαια αμοιβαίου δανεισμού», ανακοίνωσε η Fortis. «Σε περίπτωση που η αξία των μετοχών, εξαιτίας της απάτης,

βερνητικά μέτρα για την οικονομική κρίση. Η μεγάλη αύξηση της διαφοράς επιτοκίου (spread) του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο -τη Δευτέρα εκτινάχθηκε στις 217 μονάδες βάσης (2,17%), έναντι 216 την περασμένη Παρασκευή, η υψηλότερη διαφορά αποδόσεων που έχει παρατηρηθεί στα ελληνικά κρατικά ομόλογα από τον Φεβρουάριο του 1999- προκάλεσε ανησυχία σχετικά με τη δυνατότητα κρατικού δανεισμού για το επόμενο έτος. Απαντώντας στις ανησυχίες

αυτές, ο Κ.Καραμανλής έκανε λόγο για υποβολιμαίες και ανεύθυνες φημολογίες για προβλήματα στη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας. Ο πρωθυπουργός επισήμανε, δε, ότι τα πρόσφατα επεισόδια είχαν επιπτώσεις τόσο στο κόστος δανεισμού, όσο και στην πορεία των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για

τη στήριξη των ασθενέστερων, των αγροτών, των μικ ρ ο μ ε σ σ α ί ω ν επιχειρηματιών και του τουριστικού κλάδου. Επανέλαβε, ακόμη, ότι τα 28 δισ. ευρώ για τις τράπεζες δεν χαρίζονται και ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός από το πακέτο. Ο Κώστας Καραμανλής ξεκίνησε την ομιλία του στην ΚΟ της ΝΔ περιγράφοντας μια ζοφερή διεθνή οικονομική κατάσταση, που αναπόφευκτα επηρεάζει και την Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι στις Βρυξέλλες η ανησυχία ήταν μεγάλη, καθώς η

Απάτη - μαμούθ

Τριγμοί σε διεθνείς τράπεζες λόγω της «πυραμίδας» του Μάντοφ μηδενισθεί κι οι αντίστοιχοι πελάτες δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι απώλειες της Fortis Bank Nederland μπορεί να κυμανθούν από 850 εκατ. έως ένα δισ. ευρώ», σημειώνεται. «Πάντως η βιωσιμότητα της Fortis Bank Nederland και των θυγατρικών της δεν διακυβεύεται σε ουδεμία περίπτωση», προστίθεται στο ίδιο ανακοινωθέν.

Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2009

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν

Παρατείνεται μέχρι τις 3 Μαρτίου 2009 η προθεσμία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια. Η παράταση αφορά προθεσμίες υποβολής, που λήγουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 3 Μαρτίου 2009. Επίσης, παρατείνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μηνός Απριλίου 2009 η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών των πιο πάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ που επλήγησαν από τα επεισόδια και τα οποία έκλεισαν ισολογισμό στις 31 Ιουλίου 2008, 31 Αυγούστου 2008 ή 30 Σεπτεμβρίου 2008 μέχρι 3 μήνες από τη λήξη τους. Τέλος, παρατείνεται μέχρι 30 Μαρτίου 2009 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων και καταβολής τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που κανονικά έληγαν ή θα λήξουν από 8 Δεκεμβρίου 2008 έως και 30 Ιανουαρίου 2009 για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Οι παρατάσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι μαζί με τη δήλωση θα συνυποβάλλεται βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής με την οποία θα πιστοποιείται η καταστροφή μερική ή ολική της επιχείρησης, καθώς και η αιτία αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο, η Fortis διαμελίσθηκε, με το ολλανδικό τμήμα της να εθνικοποιείται και τις γαλλο-βελγικές δραστηριότητές της να πωλούνται στην PNB Paribas. Παράλληλα, η ιαπωνική τράπεζα Aozora Bank ανακοίνωσε απώλειες 12,4 δισεκατομμυρίων γεν (101 εκατομμυρίων ευρώ) εξαιτίας της απάτης του Μπέρναρντ Μάντοφ. «Η έκθεσή μας από την υπό-

θεση αυτή υπολογίζεται σε 12,4 δισεκατομμύρια γεν. Οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική μας κατάσταση θα είναι περιορισμένες», επισημαίνεται σε ανακοίνωση της τράπεζας. Χθες, ο ιαπωνικός χρηματοπιστωτικός όμιλος Nomura Holdings ανακοίνωσε απώλειες 27,5 δισεκατομμυρίων γεν (225 εκατομμύρια ευρώ) εξαιτίας του σκανδάλου που έπληξε πολλές τράπεζες σε όλον τον

Διαμαρτυρία στη Βουλή

Αντίθετη η ΓΣΕΒΕΕ στον προϋπολογισμό Την αντίθεσή της στον προϋπολογισμό του 2009 εκφράζει η ΓΣΕΒΕΕ, καλώντας την κυβέρνηση να αλλάξει προτεραιότητες, «έστω και την τελευταία στιγμή». Το ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ θα επιδώσει υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα, την ερχόμενη Παρασκευή. Σημεία αιχμής για τη Γενική Συνομοσπονδία: * Προϋπολογίζεται μεγάλη αύξηση στην φορο-

λόγηση των Μικρών επιχειρήσεων. * Με την κατάργηση του αφορολόγητου ορίου των 10.500 ευρώ και τη μη τιμαριθμοποίηση της Φορολογικής Κλίμακας. Η μη τιμαριθμοποίηση δεν αφορά μόνο τους εργαζομένους αλλά και 600.000 ατομικές επιχειρήσεις. * Δεν προβλέπεται οικονομική στήριξη για να σωθεί από την οικονομική κατάρρευση ο δεύτερος μεγαλύτερος Ασφαλιστικός Οργανισμός. Στον

Προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλι 320 εκατ. ευρώ, όταν σύμφωνα με τον ΟΑΕΕ για το 2009 θα απαιτηθούν τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ. * Προβλέπεται μείωση των Δημοσίων επενδύσεων, γεγονός που θα συμβάλλει εκτός των άλλων και σε αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες. «Καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή την κυβέρνηση να αλλάξει στάση και προτεραιότητες πριν είναι αργά, όχι μόνο για τις Μικρές επιχειρήσεις, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας και οικονομίας» αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ

«Παγώνει» η συνεργασία με Isuzu

Mέτρα επειγόντως από την Toyota για τη μείωση του κόστους παραγωγής Σειρά μέτρων λαμβάνει η ιαπωνική Τoyota για περικοπή του κόστους παραγωγής, ώστε να αντεπεξέλθει στην παγκόσμια οικονομική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλούνται τα Mέσα Eνημέρωσης, ανάμεσα στα μέτρα που έλαβε η μεγαλύτερη ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία συγκαταλέγεται το πάγωμα του προγράμματος για την κατασκευή από κοινού με την Isuzu Motors Ltd ενός κινητήρα πετρελαίου, ο οποίος θα χρησιμοποιείτο στα μικρά αυτοκίνητα της εταιρείας που πωλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, η Toyota σχεδιάζει να μεταθέσει κατά τουλάχιστον ένα χρόνο τη λειτουργία του νέου της εργοστασίου στις ΗΠΑ, το οποίο επρόκειτο να ανοίξει το 2010 για να ενισχύσει την παραγωγή του υβριδικού Prius.

Η οικονομική εφημερίδα Nikkei γράφει ότι η εταιρεία προτίθεται να ζητήσει από τις χαλυβουργίες να μειώσουν την τιμή της πλάκας του ατσαλιού κατά 30% από το νέο οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν στις αρχές του 2009 και η τιμή στην οποία καταλήγουν οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, η Τοyota και η Nippon Steel Corp, θεωρείται μέτρο σύγκρισης για την οικονομία. Οι ανακοινώσεις για τις περικοπές του κόστους παραγωγής έρχονται λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα στον ιαπωνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οποία η Τoyota θα πρέπει να μειώσει ακόμη περισσότερο τις προβλέψεις κερδών για το τρέχον οικονομικό έτος, στο δεύτερο μισό του οποίου αναμένεται να υποστεί επιχειρησιακές απώλειες, εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων και της συνεχιζόμενης ενίσχυσης του γεν έναντι του δολαρίου.

κρίση χτυπά με μεγαλύτερη ένταση από ότι αναμενόταν και πλήττονται όλοι οι τομείς. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η ελληνική οικονομία έχει ισχυρές αντοχές, ωστόσο σημείωσε ότι η χρονιά που έρχεται θα είναι δύσκολη. Οφείλουμε να συγκρατήσουμε τις απαιτήσεις μας για να μην υπονομεύσουμε το μέλλον μας, επισήμανε. Ακόμη, ο κ. Καραμανλής επιτέθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς και σε φορείς εξαρτώμενους όπως είπε χαρακτηριστικάαναφέροντας ότι οι καιροί δεν επιτρέπουν πλειοδοσία υποσχέσεων, αλλά ευθύνη και υπογράμμισε ότι «η ανευθυνότητα του σήμερα είναι η μεγαλύτερη απειλή για το αύριο».

κόσμο. Μεγάλες τράπεζες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στον κατάλογο των θυμάτων της «πυραμίδας» που λειτουργούσε υπό τον πρώην πρόεδρο του αμερικανικού χρηματιστηρίου Nasdaq Μπέρναρντ Μάντοφ. Ο Μπ.Μάντοφ συνελήφθη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη κατηγορούμενος ότι εξαπάτησε επενδυτές, πληρώνοντας τις -πολύ υψηλέςαποδόσεις που τους είχε υποσχεθεί χρησιμοποιώντας κεφάλαια που λάμβανε από άλλους επενδυτές. Ο Μάντοφ φέρεται να ομολόγησε πως έχασε 50 δισ. δολάρια.

Allianz: Οι νέοι νιώθουν περισσότερη σιγουριά για τη μέλλον τους Οι Έλληνες εξακολουθούν να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την προσωπική τους κατάσταση από ό,τι για τη χώρα συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Allianz σε εννέα χώρες. Ειδικότερα, στην μελέτη που παρουσίασε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Allianz Ελλάδος κ. Πέτρος Παπανικολάου έδειξε ότι 6 στους 10 Έλληνες (56%) έχουν «πολύ καλή ή μάλλον καλή» άποψη για την τρέχουσα προσωπική τους κατάσταση, ενώ μόνο 2 στους 10 Έλληνες (20%) έχουν αντίστοιχη άποψη και για την τρέχουσα συνολική εικόνα της χώρας.

Απώλειες 1,84% στο ΧAA Πτωτικές τάσεις στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την Τρίτη, παρά το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.741,57 μονάδες, παρουσιάζοντας σημαντικές απώλειες 1,84%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 214,3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν στην πλειονότητά τους σε αρνητική τροχιά. Τη μεγαλύτερη άνοδο είχαν οι εξής: της Κοινής Ωφέλειας κατά 2,41%,των Ασφαλειών κατά 1,90% και των Τροφίμωνποτών κατά 1,45%. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι εξής: της Υγείας κατά 16,18%, των Τραπεζών κατά 3,63% και των Μέσων Ενημέρωσης κατά 3,09%.

Αποζημιώσεις σε επενδυτές

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις». Σκοπός του ΤΕΚΕ είναι η καταβολή αποζημίωσης σε καταθέτες και επενδυτές πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτούς.

Ενισχύεται η τιμή του πετρελαίου λόγω μείωσης παραγωγής από ΟΠΕΚ Ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς αύριο αναμένεται ο ΟΠΕΚ να αποφασίσει μείωση της παραγωγής. Η τιμή του ελαφρού αργού για συμβόλαια παράδοσης Ιανουαρίου ενισχύεται στα 45,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 45,27 δολάρια. Χθες, η τιμή του αργού έφτασε ως τα 49,62 δολάρια.


20:Layout 1 16/12/2008 9:31 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Πένες ψητές με ζαμπόν και τυρί Υλικά 08:00 ΤΣΙΠ ΚΑΙ ΝΤΕΗΛ – ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ 08:30 ΝΤΑΡΚΓΟΥΙΝΓΚ ΝΤΑΚ 09:00 ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ –ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ 09:30 ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 10:00 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 10:30 ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 12:00 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΜΕ 14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ – ΚΑΙΡΟΣ 14:30 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 15:00 ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ 15:30 ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 16:00 ΧΑΝΑ ΜΟΝΤΑΝΑ 16:30 ΖΑΚ ΚΑΙ ΚΟΝΤΙ, ΣΚΑΝΔΑΛΙΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 17:00 ΑΤΙΘΑΣΑ ΝΙΑΤΑ 18:00 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2009 01:30 CRIME AND INVESTIGATION NETWORK (E)

06:15 ΜΟΥΤΣΑ ΛΟΥΤΣΑ 06:45 ΠΟΚΕΜΟΝ 07:15 DUCK DODGERS 07:45 ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 10:00 ΚΥΛΗΣΕ Ο ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ11:00 ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ 13:00 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 14:00* SUPER STAR *16:45- ΜΠΟΡΩ -18:40 Ειδήσεις στη Νοηματική 18:45 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 19:45 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 21:00 ΣΡΕΚ 2 22:45 ΕΚΡΗΞΗ ΦΟΒΟΥ 00:30 ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 01:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01:45 ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 03:30 Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ

05:30 ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ 06:30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 10:00 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 12:50 ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ! 14:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 15:00 ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ 16:20 ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ ΜΟΥ 17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 17:30 FIFTY FIFTY (50:50) 18:10 ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΔΥΟ ΖΩΕΣ 19:00 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 20:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 21:00 ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 22:00 ΠΟΙΟΣ ΜΑΣ ΠΙΑΝΕΙ!23:00 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 00:00 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 01:15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 01:30 MISSING 02:30 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΞΑ

05.30 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ10.00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ13.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤΕΝΝΑ13.50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ14.45 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ15.45 ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ17.40 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1- ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ17.45 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ18.50 ΜΕ ΑΓΑΠΗ19.00 ΛΟΛΑ20.00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ121.00 40 ΚΥΜΑΤΑ 22.00ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 23.00 GREY’S ANATOMY 00.00 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ02.00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ02.15 ΜΕ ΑΓΑΠΗ02.30 40 ΚΥΜΑΤΑ 03.30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ04.00 MOBILE FUN04.30 ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ

08:00 ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:45 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 09:15 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 11:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 12:00 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ 15:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ 17:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 18:00ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΠΑΙΔΙΚΑ 20:45 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ 21:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:30 ΑΠΟΨΕΙΣ 23:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 23:45 “Ο,ΤΙ ΦΑΜΕ, Ο,ΤΙ ΠΙΟΥΜΕ..” 1:30 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ (Ε) 3:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

06:45 ΧΑΪΝΤΙ 07:15 ΤΟΜ ΚΑΙ ΠΙΠΟ 07:30 OI ΤΡΙΔΥΜΟΥΛΕΣ 08:00 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΜΕ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ08:15 ENGIE BENJY 08:30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 09:15 ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ 09:55 Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΖΕΙ 12:35 ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 15:45 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:10 SHOWBIZ NEWS17:10 ΚΟΙΤΑΩ ΜΠΡΟΣΤΑ 18:45 ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 HULK 23:45 EARTHQUAKE 02.15 AUTO ALTER 01.45 ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ0 03.30 ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

Βλάβες Τηλ. / Fax Βλάβες ΔΕΗ 24210 - 63666 & 63667 Βλάβες ΟΤΕ 121 Βλάβες ΔΕΥΑΜΒ 24210 - 55555 Βλάβες Δημ.Φωτισμού 24210 - 64931 Καθαριότητα Δ. Βόλου 800-11-88188 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου ΕΠΑ Θεσσαλίας 800-11-87878 Εκτακτη ανάγκη Φυσικού Αερίου Δ.ΕΠ.Α Α.Ε. 210-5551666 Σώματα Ασφαλείας Τηλ. / Fax Άμεση Δράση 100 - 133

05:45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ 10:00 ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ 13:00 ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ 15:30 ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 16:00 ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΟ BEVERLY HILLS 90210 17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 17:10 ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΑΤΣΩ ΝΑ ΣΚΑΣΩ 19:00 FATUS OLUS 20:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 21:00 ΒΕΤΑ QUEEN 22:00 ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΟ 23:00 ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΡΩΤΕΣ 00:00 SEX & THE CITY 01:00 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ 01:15 THE LIBERTINE 03.30 ΕΙΚΟΝΕΣ 04.30 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 04.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ

5:45 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 10:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13:00 ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ 14:15 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ 15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16:00 ΕΧΕΙ ΓΟΥΣΤΟ 18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:00 ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 20:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 21:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 22:00 ΕΞΑΝΤΑΣ 23:00 ΕΝΤΟΛΗ ΕΝ ΛΕΥΚΩ 01:00 ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΥ 02:00 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ABC

07.00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ08.00 ΠΡΩΙΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 09.00 ΜΑΖΙ 10.30 ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 12.00 TELEMARKETING15.00 ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 17.00 TRAVEL GUIDE 18.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ19.30 ΟΚ 21.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 22.00 ΔΕΔΟΜΕΝΟ 00.00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 01.00 MY SPACE 03.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τροχαία Βόλου 24210 - 76968 Τουριστική Αστ. Βόλου 24210 - 76987 Τμ. Ασφαλείας Βόλου 24210 - 76957 Πυροσβεστική 199 Πυροσβεστικός Σταθμός Γορίτσας 191 Υγεία Τηλ. / Fax Νοσοκομείο Γενικό ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Πολυμέρη 134 24210 94200-20 / 36870 Νέα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείου 24210 94221 / 94222/77500 Τηλέφωνο για ραντεβού Νοσοκομείου 1535 ΕΚΑΒ 166 ΙΚΑ Ραντεβού 184 ΙΚΑ Βόλου 24210 - 39625 ΙΚΑ Ν.Ιωνίας 24210 - 60041 & 81383 Συγκοινωνίες Τηλ. / Fax ΚΤΕΛ Υπεραστικό 24210 - 33254 & 25527 Κέντρο Πόλεως για Κρατήσεις (Σπυρίδη 24) 24210-38007 χωρίς χρέωση από κάθε πόλη που εξυπηρετεί800 - 11 -

τεύοντας συνεχώς για να μην σβολιάσει η μπεσαμέλ. Νοστιμίζουμε με αλάτι και λίγο μοσχοκάρυδο. Προσθέτουμε την παρμεζάνα. Βράζουμε την πάστα, σουρώνουμε και επιστρέφουμε τα ζυμαρικά στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τη μισή μπεσαμέλ και το ζαμπόν. Ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε την πάστα σε ελαφρά βουτυρωμένο σκεύος. Στρώνουμε από πάνω την υπόλοιπη μπεσαμέλ και ψήνουμε στους 200ο C για 15 λεπτά. Βγάζουμε τα ζυμαρικά από τον φούρνο και μετά από 5 λεπτά σερβίρουμε.

1 πακέτο πένες 100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη 100 γρ. βραστό μπούτι ζαμπόν ψιλοκομμένο 30 γρ. βούτυρο

Για 250 γρ. μπεσαμέλ 1 ½ φλιτζάνι πλήρες γάλα 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο 3 κουταλιές της σούπας αλεύρι Μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Ρίχνουμε σιγά σιγά το γάλα ανακα-

εδώ γελάμε Καμία ανησυχία! Η δασκάλα στον Κωστάκη: - Εσύ Κωστάκη, κάνεις τον σταυρό σου πριν το φαγητό σου; - Όχι κυρία, η μαμά μου είναι καλή μαγείρισσα!

Παράξενα Ντύνεται «Μπάτμαν» και βοηθάει τους συμπολίτες του Ένας επιχειρηματίας ζήλεψε τη δόξα του «Ρομπέν των Δασών» και των σούπερ ηρώων και αποφάσισε τις ημέρες αυτές να βοηθήσει τους συμπολίτες του. Τον έχουν ονομάσει «σταυροφόρο των Χριστουγέννων». Κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει παιδιά στο νοσοκομείο και δίνει και λεφτά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ πρόσφατα εθεάθη σε ένα μικρό εστιατόριο να μοιράζει σούπα στους φτωχούς. Ο συγκεκριμένος άνδρας που ζει στο Σέφιλντ, τα κάνει όλα αυτά χωρίς να έχει ο ίδιος να κερδίσει κάτι και για να μην φανεί το πρόσωπό του φροντίζει πάντα να φοράει τη στολή του «Μπάτμαν» και μιλάει με ψεύτικη προφορά. Το ποσό που έχει ήδη ξοδέψει βοηθώντας τον κόσμο φτάνει τις 10.000 λίρες. «Δεν θέλω να αποκαλύψω την ταυτότητά μου γιατί έτσι χάνεται η σημασία των πράξεών μου», ανέφερε ο επιχειρηματίας.

Κριός

Ζυγός

Η αγωνία και το άγχος σας, για την κατάκτηση υψηλότερων στόχων στη ζωή σας, θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα την επόμενη περίοδο.

Η οικογένεια σας θα στηρίξει τις προσπάθειες που κάνετε για μια νέα αρχή στη ζωή σας! *Θα αναδείξει τα προσόντα που διαθέτετε με μαχητικότητα!

Ταύρος Το επόμενο διάστημα δείξτε πόσο καλοί διπλωμάτες μπορείτε να γίνετε .Θα πετύχετε μεγάλες αλλαγές στον προσωπικό αλλά και στον επαγγελματικό τομέα

Σκορπιός Μέσα από τα ενδιαφέροντα σας, χρωματίστε με ευχάριστες δημιουργικές πινελιές την βαρετή καθημερινότητα σας.

Δίδυμοι

Τοξότης

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες αυτό το διάστημα παραμείνετε ψύχραιμοι.Χρειάζεται να έχετε υπομονή.Οργανωθείτε.

Βρείτε τον χρόνο για να ασχοληθείτε με μια επιπλέον δραστηριότητα εκτός από την ήδη σταθερή απασχόληση σας, για να αυξήσετε τα έσοδα σας, φίλοι.

Καρκίνος Ο Ερμής θα σας βοηθήσει επικοινωνιακά σε διάφορους τομείς της ζωής σας *Θα σας βοηθήσει να βρείτε τον προσανατολισμό σας.

Λέων Η διέλευση της Αφροδίτης στο ζώδιο σας, θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε το δύσκολο και άστατο κλίμα που επικρατεί στο οικογενειακό σας περιβάλλον.

Παρθένος Με την είσοδο του Ερμή στο ζώδιο σας, θα γίνει μια νέα αρχή στις σχέσεις σας με το άλλο φύλο ή με τον σύντροφο σας, αν είστε δεσμευμένοι, φίλοι.

35555 ΚΤΕΛ Αστικό 24210 - 25532 & 24232 Λιμεναρχείο 24210-76710 / 76720 Λιμενική Αστυνομία 24210-38888 Πρακτορείο Ιπτάμενων Δελφινιών 2421021626 Πρακτορείο Πλοίων 24210-22501 Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Βόλου 24210 - 24056 Ολυμπιακή Αεροπορία 24210 - 24910 ΤΑΞΙ Ραδιοταξί Βόλου 24210 - 27777

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Αιγόκερως Σύντομα θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι διάφορα προβλήματα και καταστάσεις που σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό, θα αρχίσουν να τακτοποιούνται, φίλοι.

Υδροχόος Στρέψτε το ενδιαφέρον σας, σε υποθέσεις που αφορούν την οικογένεια σας και σας προβληματίζουν.

Ιχθύς Αποφύγετε να πάρετε αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα αυτό το διάστημα χωρίς να σκεφτείτε καλά πρώτα.

151, ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ SHELL Πολυμέρη 116, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΕΤΕΚΑ Λαρίσης 203, ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΚΟ Λαρίσης 216.

Φαρμακεία ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Για σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου διημερεύουν 8.00 π.μ. - 10.00 μ.μ. Παχύς Ηλίας Ιωλκού 247 – Χαϊδαρίου (Στάση Ασβεσταριά) τηλ. 24210 52600, Ραπτοδήμος Ιωάννης (Κληρονόμοι) Σκουφά 1 – Νεαπόλεως - Νεάπολη 24210 66936, Χατζοπούλου Μαρία Σπ. Σπυρίδη 97α’ – Ανθ. Γαζή τηλ. 24210 25533

Στους Δήμους Bόλου, N.Iωνίας Ανοιχτά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Το πρατήριο με αστερίσκο (*) παραμένει ανοι- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Αντάμη Αγγελική Ερμού 224 - Κουμουνδούρου τηλ. 24210 33133 χτό έως τις πρωί της επόμενης ημέρας : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑΝΟΥΤΑΚΗΣ ΒΡ Αναπαύσεως – Χείρωνος, ΚΑΝΤΟΛΑΣ KAOIL Σαμπάναγα, ΑΘΗΝΑΙΟΣ SHELL Οινό- Ανοιχτό Ημέρα – Νύχτα Μάτσου Παρασκευή Εθν. πνευμα, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Α&Π REVOIL Ιωλκού Αγώνων 53 τηλ. 24210 66333


21:Layout 1 16/12/2008 11:11 μμ Page 1

ΤETAΡTH 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΥΜΠΕΝΚΟ

Παρέλαση ονομάτων στον Ολυμπιακό

Πέντε είναι τα ονόματα προπονητών που κυκλοφορούν στο Βόλο και φέρονται ως υποψήφιοι για τη διαδοχή του Γιόζεφ Μπουμπένκο, ο οποίος μετά από εξάμηνη παρουσία στον πάγκο του Ολυμπιακού αποχαιρέτησε τους «ερυθρόλευκους». Ο Σλοβάκος τεχνικός είδε την τέταρτη θητεία του στη χώρα μας να έχει άδοξο τέλος, καθώς απολύθηκε μετά την κυριακάτικη αναπάντεχη ισοπαλία με την Καστοριά. Όσον αφορά τη λίστα με τους υποψήφιους, αυτοί είναι οι εξής: Γιάννης Παπακώστας: απολύθηκε προ ημερών από τον Πανσερραϊκό, με τον οποίον πέρυσι πανηγύρισε την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα. Στο παρελθόν εργάστηκε επίσης σε Χαϊδάρι, ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρα Τρίπολης. Σάκης Τσιώλης: Δυσοίωνο προβλέπεται το μέλλον του στον πάγκο του Θρασύβουλου, ο οποίος παραμένει καθηλωμένος στην τελευταία θέση, ενώ δεν αποκλείεται το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να αποτελέσει το κύκνειο άσμα του στην τεχνική ηγεσία της

το Φωστήρα εξαιτίας οικονομικών εκκρεμοτήτων. Μπάμπης Τεννές: Το όνομά του έχει απασχολήσει πολλάκις τον Ολυμπιακό Βόλου, αλλά ουδέποτε προέκυψε συνεργασία με τους «ερυθρόλευκους». Πάντως, στον Εθνικό Αστέρα, στον οποίον πήγε με μεγάλες προσδοκίες, δεν κατάφερε σπουδαία πράγματα, έχοντας μόλις δύο νίκες σε 13 ματς με την ομάδα της Καισαριανής στο φετινό πρωτάθλημα της Β’ Εθνικής.

Ο Γιάννης Παπακώστας αθηναϊκής ομάδας. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν πως εάν ο Ολυμπιακός Βόλου πάει με υπηρεσιακό προπονητή στο ματς με τον Ηλυσιακό και ταυτόχρονα φύγει ο Τσιώλης από τον Θρασύβουλο, τότε θα καταστεί φαβορί για τους «ερυθρόλευκους». Ράινερ Μάουερ: Ο Γερμανός την 1η Δεκεμβρίου πήρε τα… παπούτσια στο χέρι από τον Μάκη Ψωμιάδη στην Καβάλα, παρότι την είχε ψηλά στη βαθμολογία. Ο Μάουερ έχει δουλέψει επίσης στον ΟΦΗ, αλλά το ζητούμενο είναι κατά πόσο ο Ολυμ-

ΕΠΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στα Τρίκαλα οι μικτές Στην Καλαμπάκα θα βρεθούν σήμερα οι ομάδες παίδων και νέων της ΕΠΣΘ, που θα παίξουν στη μία και στις τρεις το μεσημέρι αντίστοιχα με την ΕΠΣ Τρικάλων, στην αυλαία του β’ γύρου του πρωταθλήματος Ενώσεων. Η αποστολή θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί από το Πανθεσσαλικό στάδιο και από τον ενωσιακό τεχνικό, κ. Ηλία Κούγιαλη, προσκλήθηκαν οι εξής αθλητές: Παίδες Ηλ. Λαγός, Ηλ. Θεοδωρίδης (Γ.Σ. Αλμυρού), Κ. Μαρμαρινός (ΑΠΟΒ), Λεων. Δεληγιαννίδης (Αγ. Παρασκευή), Στέργιος Μπαλαμώτης, Αρης Αλεξίου (Χλόη), Απ. Πολυβρόχος (Πηλέας), Χρ. Λέτσιος, Αγγ. Αργύρης, Σταύρος Σαμαράς (Δόξα Αερινού), Ιάσων Παπαδημητρίου, Χρήστος Θεολόγου, Χάρης Παπαϊωάννου, Γιάννης Κανταρτζής (Παγασητικός), Νίκος Κοτζαθανάσης (Θησέας), Θαν. Αραμπατζής (Ένωση Διμηνίου), Γιάννης Λινάρδος (Σαρακηνός),Χρυσόστομος Κούτης (Μαγνησιακός), Αλεξ. Ζέρης (Ν.Α. Νίκης). Νέοι Αποστόλης Κεφαλάς, Αλεξ. Φιλατζικιώτης, Σωτήρης Χατζητρακόσιας, Σπύρος Ζάγγας, Χρήστος Ζαρίφης, Νίκος Χατζάκος (Ν.Α.Νίκης ), Αθαν. Σπύρου (Πύρασος), Διονύσης Δημητριάδης, Διονύσης Αρβανίτης (Γ.Σ. Αλμυρού), Χρήστος Χολέβας, Δημήτρης Δημήτρης Μπριάζνας (Ρήγας Φεραίος), Θεοδ. Περεντίδης (Ιωλκός), Γιώργος Κωνσταντάκος (ΑΠΟΒ), Απόστολος Σφάκας, Γιώργος Σκλαπάνης (Νέοι Ολυμπιακού), Αγγελος Γιαννόπουλος, Γ. Ναουμίδης (Θησέας), Χρυσοβαλάντης Κόκας (Ακρόπολη) και Γεώργιος Χονδρός (Ένωση Διμηνίου).

πιακός θα καταφύγει εκ νέου σε αλλοδαπό προπονητή, μετά το άδοξο τέλος της συνεργασίας του με τον Μπουμπένκο. Γιώργος Βαζάκας: Το τελευταίο δίμηνο βρίσκεται στον πάγκο του Φωστήρα, τον οποίον έχει δεύτερο στο νότιο όμιλο της Γ’ Εθνικής, έχοντας αντικαταστήσει τον Λύσσανδρο Γεωργαμλή στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη. Τη διετία 1998-2000 είχε εργαστεί με επιτυχία στον Ολυμπιακό, ενώ το όνομά του ενεπλάκη στα σενάρια των τελευταίων ημερών μετά τις φήμες περί αποχώρησής του από

Ο αγωνιστικός τομέας Πάντως, χθες την προπόνηση της ομάδας πραγματοποίησε ο γυμναστής του Ολυμπιακού, Γιώργος Αδάμ μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων, Φίλιππο Μπολοβίνη. Μόνοι τους εξακολουθούν να γυμνάζονται οι Ραμί και Αλβάρεζ, εκτός πλάνων βρίσκεται κι ο Κοντέων. Την Κυριακή ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ηλυσιακό για την 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής, στο τελευταίο ματς που θα δώσει για το 2008. Στο εν λόγω παιχνίδι θα σφυρίξει

ο Σ. Λουρμπέας από το σύνδεσμο Πειραιά, με βοηθούς τους Γ. Παπανικολάου και Ι. Μπετσόγλου από την Κορινθία και 4ο διαιτητή τον Γ. Τζοβάρα από το σύνδεσμο Φθιώτιδας. Εκδρομή από τους Austrian Boys Το Δ.Σ. του Αustrian Boys Club ενημερώνει τα μέλη του και τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ότι διοργανώνει εκδρομή για το ματς με τον Ηλυσιακό στο γήπεδο του Αιγάλεω. Η αναχώρηση θα γίνει από την πλατεία Ρήγα Φεραίου στο δημαρχείο στις 9 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές τις απογευματινές ώρες στα γραφεία του συνδέσμου (Ιωλκού-Μαγνήτων), αλλά και στο τηλέφωνο 6938676856. Επίσης, οι επικεφαλής του club κάνουν γνωστό ότι διαθέτουν μετοχές της ΠΑΕ, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προχωρά η διοίκηση, αλλά και ότι ξεκίνησε η διάθεση της νέας σειράς των φούτερ των Austrian Boys. Από μεθαύριο θα κυκλοφορήσουν και τα ημερολόγια του συνδέσμου.

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Σε εγρήγορση ελέω Θράκης Σε εγρήγορση βρίσκονται άπαντες στη Νίκη Βόλου σε ό,τι αφορά τη γνωστή υπόθεση που απασχόλησε τους «κυανόλευκους» με τον αγώνα κόντρα στην Ένωση Θράκης, για τον οποίον κατατέθηκε ένσταση λόγω των χρεών που έχει η ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Χθες, η Ένωση επαγγελματικού ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής, ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση της ΠΑΕ Θράκη με τον Εθνικό Κατερίνης για την 16ης αγωνιστική του Βορείου ομίλου της Γ’ Εθνικής, δεν θα διεξαχθεί λόγω τιμωρίας της πρώτης. Όπως όλα δείχνουν, η Ένωση Θράκης δεν θα τη… γλιτώσει με την υπόθεση του Κύριλλου Καλλιμάνη και θα χάσει το επερχόμενο ματς με τον Εθνικό στα «χαρτιά», λόγω μη εξόφλησης των χρημάτων που οφείλει στον έμπειρο αμυντικό. Ειδικότερα, η απόφαση του Αθλητικού Δικαστηρίου είναι να τιμωρήσει την Ένωση Θράκης με μηδενισμό και αφαίρεση βαθμών (όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις) στον εντός έδρας αγώνα με τον Εθνικό Κατερίνης την προσεχή Κυριακή, καθώς η διοίκηση δεν έχει καταβάλει την απαιτούμενη δόση στον Καλλιμάνη, σύμφωνα με τον διακανονισμό που είχε επιτευχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο, στην Αλεξανδρούπολη τονίζουν ότι έχει γίνει παρεξήγηση, υποστηρίζοντας ότι η δόση έχει καταβληθεί και υπάρχει το απαραίτητο έγγραφο που το αποδεικνύει, για αυτό

και αισιοδοξούν ότι το θέμα θα ρυθμιστεί εγκαίρως. Ο νομικός της ΠΑΕ Νίκη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφού η ομάδα της Νέας Ιωνίας διεκδικεί το ματς στα «χαρτιά». Στα Γρεβενά την Κυριακή Στα Γρεβενά θα βρεθεί την Κυριακή η ομάδα της Νίκης Βόλου, η οποία θα τεθεί αντιμέτωπη του τοπικού Πυρσού, για την 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής, προτελευταίας του α’ γύρου. Στον αγωνιστικό τομέα, ο Μητράκας σήμερα θα κάνει μαγνητική τομογραφία και εκφράζονται φόβοι πως υπέστη ρήξη μηνίσκου. Ο Ριβελίνο τραυματίστηκε στα πλευρά

στον αγώνα της περασμένης Κυριακής με τον Μακεδονικό, ο Κανελλόπουλος νιώθει επίσης ενοχλήσεις στο πόδι, ο Λιάρος λείπει σε άσκηση με τη μονάδα του όπου υπηρετεί τη στρατιωτική θητεία του και θα επιστρέψει την Παρασκευή, ενώ εκτός προπονήσεων είναι και έτερος στρατευμένος Τσεκετσίδης. Τέλος, εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Μωυσίδης, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στο Μακεδονικό. Το ματς με τον Πυρσό θα διευθύνει ο Α. Λαζαρίδης από το Κιλκίς, με βοηθούς τους συντοπίτες του Τ. Ναλμπάντη και Ν. Τσαμπαζάκη, ενώ από τον ίδιο σύνδεσμο προέρχεται και ο 4ος διαιτητής Κ. Τσελεκίδης.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ Εντός έδρας δοκιμάζονται Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός Επί ελληνικού εδάφους ολοκληρώνεται το 2008 στην Ευρωλίγκα για τους τρεις εκπροσώπους μας στη διοργάνωση. Αρχή κάνουν σήμερα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, οι οποίοι για την 8η αγωνιστική υποδέχονται την Τσιμπόνα και τη Νανσί αντίστοιχα. Όσον αφορά το Eurocup, ο χθεσινός απολογισμός ήταν μία νίκη και δύο ήττες. Τις ελπίζες του ζωντανές για πρόκριση από τον πρώτο όμιλο διατήρησε το Μαρούσι λυγίζοντας 82-77 την ΑΣΚ Ρίγα στο ΟΑΚΑ σε ματς που εξελίχθηκε σε συλλαλητήριο υπέρ του Μπάμπη Βωβού από εργαζομένους στο εργοτάξιο του Βοτανικού... Δύσκολα τα πράγματα για τον Πανελλήνιο, μετά την ήττα με 78-76 από την Μπνέι Χασαρόν στο Ισραήλ, την τρίτη σε τέσσερα ματς του τέταρτου ομίλου. Ηττα και για τον Αρη από την Τουρκ Τέλεκομ στην Τουρκία με 78-65, γεγονός που δυσκολεύει για τους κίτρινους την υπόθεση πρωτιάς στο τέταρτο γκρουπ.

Η Γ’ Εθνική σύντομα αδειάζει από τους κοινοτικούς... μαϊμούδες Με 6.000 ευρώ ο οποιοσδήποτε μη κοινοτικός ποδοσφαιριστής μπορεί να πάρει κοινοτικό διαβατήριο! Αυτό προέκυψε από τη στιγμή που έσπασε το «απόστημα» του κυκλώματος προμήθειας διαβατηρίων παίκτες της Γ’ Εθνικής, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα www.novasports.gr! Οπως είναι γνωστό στην κατηγορία επιτρέπονται μόνο κοινοτικοί από το καλοκαίρι του 2005 και έτσι στήθηκε η “φάμπρικα”, που φέρεται να έχει έδρα την Κατερίνη, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Από τη στιγμή που άνοιξαν τα στόματα, άρχισαν να έρχονται και λεπτομέρειες στην επιφάνεια! Την αρχή έκανε ο Οδυσσέας Αναγέννησης, που έκανε ένσταση για τη συμμετοχή των Αλβανών Στέλιο Σέου και Ελβιστ Τσίκου, με βέλγικο και νορβηγικό διαβατήριο αντίστοιχα, στην ομάδα του Εθνικού Κατερίνης. Ο αθλητικός δικαστής της Ενωσης Β’ και Γ’ Εθνικής έστειλε αυτεπάγγελτα τα στοιχεία στην Αστυνομία Κατερίνης και ζήτησε πληροφορίες. Η Αστυνομία ενημέρωσε το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό αποτάνθηκε στις πρεσβείες των χωρών, που φέρονται σαν πολίτες τους ποδοσφαιριστές από Αφρική, Νότια Αμερική και Αλβανία, μεταξύ άλλων.Οι πρεσβείες αποφάνθηκαν ότι τα διαβατήρια ήταν πλαστά. Ο ΠΣΑΠ έκανε και ιδιωτική έρευνα για λογαριασμό του, έχοντας πλέον ένα μεγάλο φάκελο με στοιχεία. Μάλιστα έχει βρει και ποδοσφαιριστή, που το διαβατήριό του ανήκε σε γυναίκα! Ηδη πολλές ομάδες έχουν αρχίσει να διώχνουν ποδοσφαιριστές, αν και δεν προβλέπεται η απόδοση ευθυνών σε αυτές ή πειθαρχικές ποινές. Ο Εθνικός Κατερίνης έλυσε τα συμβόλαια των Αράπι και Εμπους. Ο Παναργειακός απομακρύνει τους Σετράρο και Φερέτι, ο Φωστήρας έλυσε το συμβόλαιο του Γκούτμαν, αν και ακόμα τον έχει στις προπονήσεις. Η Ρόδος έλυσε το συμβόλαιο του Εντι Ουμ, που είχε... φινλανδικό διαβατήριο, από την εποχή που έπαιζε στον Διαγόρα! Μάλιστα επειδή το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα από τις 11 Δεκεμβρίου, οι ομάδες προσπαθούν να... καθαρίσουν από εκείνη την ημερομηνία με λύσεις συμβολαίων! Αυτοί που θα πρέπει να ελεγχούν και να υποστούν κυρώσεις βέβαια, είναι οι μάνατζερ που φέρνουν τους παίκτες, καθώς είναι πολύ πιθανό να είναι ενήμεροι για το... είδος των διαβατηρίων. Το σίγουρο είναι ότι την πληρώνει ο παίκτης με τριετή αποκλεισμό από τα ελληνικά πρωταθλήματα και βέβαια ποινική δίωξη!


22

15-12-08

19:58

Page 1

∫·È ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·˙› Û·˜ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜

√ ¯ÒÚÔ˜ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· fiϘ Û·˜ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ

∞Á. πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 282, ∞ӷηÛÈ¿ ƒÂ˙ÂÚ‚¤ : 24210 43075, 6947871989


23:Layout 1 16/12/2008 10:50 μμ Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΥΠΗΡΞΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΘ

Ψηφίστηκε ο νέος προϋπολογισμός Ομόφωνα ψηφίσθηκε το βράδυ της Δευτέρας που μας πέρασε, ο νέος προϋπολογισμός της Ενωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε και αναφέρει τα εξής: «Ο προϋπολογισμός συζητήθηκε στη ΓΣ της ΕΠΣΘ υπό την προεδρία του Τάσου Μπατζιάκα, ενώ γραμματέας της Συνέλευσης ήταν ο κ. Γρήγορης Ζάγγας και συμμετείχε η πλειοψηφία των ερασιτεχνικών σωματείων. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΠΣΘ, Αναστάσιος Μπατζιάκας ανέφερε: “Στην εποχή της οικονομικής κρίσης το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μην επηρεάζεται, αν και φαίνεται ότι έχουμε μάθει στα δύσκολα. Και πως να μη μάθουμε δηλαδή όταν έχουμε ξεχάσει τι θα πει κρατική επιχορήγηση... Πάντως ως Ενωση είμαστε περήφανοι οτι πάρα τις δυσκολίες είμαστε από τις λίγες στην Ελλάδα που δεν χρωστάμε πουθενά και ότι λειτουργούμε σωστά. Αυτό βεβαίως οφείλεται στην καλή διαχείριση, στη διαρκή αναζήτηση πηγών εξασφάλισης χρημάτων, τη συνεχή προσπάθεια μέσω και προσωπικών σχέσεων για εύρεση χορηγών, στις καλές προθέσεις κάποιων πολιτικών, αλλά και στην καλή σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε με όλους εσάς. Στην Αγιά Λάρισας βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι αθλήτριες της ομάδας βόλεϊ κορασίδων της Νίκης, οι οποίες όμως δεν απέφυγαν την ήττα από τον τοπικό Ερμή με 3-0 σετ. Το ματς έγινε στο πλαίσιο της 4η αγωνιστικής του τοπικού πρωταθλήματος κορασίδων. Για τον 1ο όμιλο, στον οποίον ανήκει και η Νίκη, είχαμε επίσης Γ.Σ.Βόλου-Γ.Σ. Αλμυρού 3-2, αναβλήθηκαν οι αναμετρήσεις Φιλαθλητικός Αμπελώνα-Γ.Σ. Ελασσόνας και Γ.Σ. Τυρνάβου-Α.Ε.Λ., ενώ ρεπό είχε ο Φιλαθλητικός Λάρισας. Το Σάββατο 20/12 στις 15:00, στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Ιωνίας, οι «μικρές» του Παναγιώτη Ξανθόπουλου θα αντιμετωπίσουν τον Γ.Σ.Βόλου. Την 5η αγωνιστική συμπληρώνουν οι συναντήσεις:

Μεθαύριο ο χορός του Πύρασου Μεθαύριο Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στο κέντρο «Το Στέκι», στην εθνική οδό Βόλου – Φαρσάλων απέναντι από το ΚΤΕΟ στο ύψος των Μικροθηβών, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια χοροεσπερίδα του Πυράσου. Τη μουσικοχορευτική βραδιά θα συμπληρώσουν κληρώσεις με πλούσια δώρα. Ώρα προσέλευσης 9:00 μ.μ.

Τα έσοδα της Ενωσης τα τελευταία χρόνια πλέον περιορίζονται σε αυτά που από την ΕΠΟ επιβάλλεται δηλαδή, από την έκδοση δελτίων και τις χρηματικές ποινές από τις κάρτες. Ομως και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γνωρίζετε ότι για την έκδοση ενός δελτίου, εσείς πληρώνετε όσα εμείς ξοδεύουμε σε ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά τέλη στις επί ώρες απ‘ ευθείας συνδέσεις με την ΕΠΟ, ενώ τα χρήματα από τις ποινές που πληρώνετε, πάνε για καλό σκοπό δηλαδή στο ταμείο αρωγής Από το 2007, όπως γνωρίζετε, ταμείο αρωγής της ΕΠΣΘ πήρε σάρκα και οστά και ήδη έχει δώσει αρκετά χρήματα για τραυματίες ποδοσφαιριστές Δυστυχώς και τα χρήματα που δίνετε για τις εξετάσεις στον υγειονομικό σταθμό δεν καταλήγουν στην ΕΠΣΘ, αλλά πάνε κατευθείαν στο λογαριασμό της ΕΠΟ. Οσον αφορά τα δύσκολα οικονομικά, η ΕΠΣΘ και τη χρονιά που πέρασε, εξασφάλισε μέσω του Βολιώτη υφυπουργού, Θανάση Νάκου, μια σημαντική οικονομική βοήθεια που μοίρασε στα σωματεία, ενώ προς στην ίδια κατεύθυνση θα κινηθούμε και τη νέα περίοδο. Ελπίζουμε τη νέα χρονιά να έχουμε κάποια έσοδα από την επίσκεψη της Εθνικής ομάδας μας στο Βόλο, αφού είναι

Ο Τάσος Μπατζιάκας

κάτι που παλέψαμε πολύ για να γίνει. Πάντα θα ελπίζουμε και στην αλλαγή στάσης της Πολιτείας απέναντι στο ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί η Ενωση να έπαψε να επιχορηγείται, αλλά παλεύει και θα συνεχίσει να δίνει μάχες, ώστε να αυξηθούν οι απ’ ευθείας επιχορηγήσεις της ΓΓΑ προς τα σωματεία μας. Μια από τις συνταγές επιτυχίας του ΔΣ της ΕΠΣΘ είναι πως φροντίζαμε να λύνουμε τα προβλήματα πριν καν δημιουργηθούν και δεν ασχοληθήκαμε με μικρότητες. Σήμερα δεν είναι της παρούσης να πούμε τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Το ότι όμως σε 3,5 χρόνια έγιναν πολλά δεν σημαίνει πως σταματάμε εδώ, ούτε σημαίνει πως όλα είναι τέλεια. Με την ελπίδα πως μαζί καταφέρνουμε μέσα από δυσκολίες να ξεπερνάμε προβλήματα και χαράσσουμε μαζί πορεία για ένα καλύτερο μέλλον, έτσι θα συνεχίσουμε ” κατέληξε ο κ. Μπατζιακας για να ακολουθήσει ο β’ αντιπρόεδρος Αντώνης Ακτσιαλής με την ανάγνωση του προϋπολογισμού που ψηφίσθηκε ομόφωνα. Στη διάρκεια της συνέλευσης υπήρξαν τοποθετήσεις από τους κκ. Κανάβα, Παπαϊωάννου, Πλασταρά και Τζανετόπουλο, ενώ για άλλα θέματα αποφασίστηκε να γίνει μια νέα ΓΣ τον προσεχή Γενάρη».

ΒΟΛΕΪ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

Δεν τα κατάφερε η Νίκη στην Αγιά Γ.Σ.Αλμυρού-Φιλαθλητικός Αμπελώνα, Γ.Σ.ΕλασσόναςΓ.Σ.Τυρνάβου και Φιλαθλητικός Λάρισας-Ερμής Αγιάς (ρεπό: Α.Ε.Λ.).

Δεν έπαιξαν οι γυναίκες «Κουτσουρεμένη» ήταν η 5η αγωνιστική του τοπικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών. Λόγω της απεργίας των διαιτητώνν πραγματοποιήθηκε μόνο η αναμέτρηση του Φιλαθλητικού Αμπελώνα με τον Ασκληπιό, που βρήκε νικητή το δεύτερο 2-3 σετ, ενώ αναβλήθηκαν οι συναντήσεις:

Α.Ο.Σουφλαρίων-Σ.Π.Α.Κ., Γ.Σ.Ελασσόνας-Μεγάλα Καλύβια και Αναγέννηση Καρδίτσας-Νίκη Βόλου. Την προσεχή Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 13:00, στο κλειστό γυμναστήριο Ν. Ιωνίας, οι «κυανόλευκες» της Σοφίας Μπουμπούκη υποδέχονται τα Μεγάλα Καλύβια στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, ενώ θα διεξαχθούν και οι αναμετρήσεις: Α.Ο. Σουφλαρίων-Γ.Σ.Ελασσόνας, Ασκληπιός ΤρικάλωνΣ.Π.Α.Κ. και Αναγέννηση Καρδίτσας-Φιλαθλητικός Αμπελώνα.

Η ομάδα κορασίδων της Νίκης

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Επιστολή για τον ΓΑΣ Μαγνησίας

Σε επιστολή που συνυπογράφουν ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του ΓΑΣ Μαγνησίας, κ. Σταύρος Ιωαννίδης και οι παίκτες του συλλόγου Μ. Γούσης, Κ. Σακελλαρόπουλος, Δ. Γούσης, Κ. Κοντοδιός, Σ. Χασακός, Σπ. Βαγδούτης, Στ. Βαγδούτης, Ε. Κυρικλίδης Ε. Κοσκινιώτης, Χ. Κουτρουλής, Π. Βαρούτσικος, Α. Μόσχος, Ε. Αξάης, Α. Στασινός και Γ. Καλουζάκης, αναφέρονται τα εξής: «Για δεύτερη φορά η διοίκηση του Γ.Α.Σ. Μαγνησίας αποφασίζει την παύση του τμήματος ποδοσφαίρου. Αυτή τη φορά προφασιζόμενη οικονομικούς λόγους. 24 ώρες πριν την έναρξη του παιχνιδιού ανακοινώθηκε στον

προπονητή η παύση του τμήματος. Αποτέλεσμα αυτής της απερίσκεπτης απόφασης ήταν να επέλθει εκνευρισμός και σύγχυση. Ο προπονητής της ομάδας συγκάλεσε συμβούλιο παιχτών και τους ανακοίνωσε την απόφαση της διοίκησης. Τελικά ομόφωνα αποφασίστηκε η ομάδα να αγωνιστεί και να επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι παίκτες και ο προπονητής αυτά που οι ιθύνοντες αρνήθηκαν (116 ευρώ) για την πληρωμή των διαιτητών μιας και η ομάδα αγωνίζεται στη Γ’ τοπική κατηγορία. Να σημειωθεί ότι το τμήμα ποδοσφαίρου είχε συσταθεί το 2006 όπου και πάλι μετά από 4 αγωνιστικούς μήνες και ενώ η ομάδα ήταν στα πρώτα βήματά της διέκοψε ξαφνικά

λόγω διοικητικών προβλημάτων με αποτέλεσμα παίκτες και προπονητής να εγκαταλείψουν μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου. Όταν το 2008 η διοίκηση του Γ.Α.Σ. Μαγνησίας αποφάσισε την επανασύσταση του τμήματος και προσωπικά ο προπονητής έλαβε τις εγγυήσεις ότι η ομάδα δεν θα έχει την ίδια τύχη με το 2006, ξεκίνησε μεγάλη προσπάθεια με τους παίκτες από την προετοιμασία του καλοκαιριού, μέχρι και πριν λίγες μέρες για να μπορέσει η ομάδα να αγωνιστεί στη περίοδο 2008-2009. Τελικά οι υποσχέσεις της διοίκησης για ακόμη μια φορά αθετήθηκαν!!! Στο βωμό της προβολής και του χρήματος

το αθλητικό ιδεώδες υποκύπτει, άνθρωποι αθετούν τις υποσχέσεις τους και τα όνειρα σβήνουν. Οι νέοι έχουν ανάγκη ανθρώπους με ισχυρή βούληση και όραμα για το αύριο. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που όταν τα χρήματα των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων τελειώσουν στέκονται κοντά σε ένα σωματείο χωρίς να περιμένουν οικονομικά οφέλη και προβολή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που στάθηκαν και πίστεψαν από την πρώτη στιγμή στην ομάδα. Ευχαριστούμε από καρδιάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαιτησία για την ευαισθησία που δείξανε απέναντι σε μια νέα ομάδα».

Απόψε η γιορτή του ΑΟΔΒ Απόψε στις 7 το απόγευμα στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, ο Αθλητικός Οργανισμός και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Βόλου πρόκειται να πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη γιορτή βράβευσης των αθλητών της πόλης μας με τις κορυφαίες επιδόσεις σε ατομικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2008. Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, που θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος κ. Απόστολος Καλαμογιώργος, θα βραβευθούν οι Βολιώτες που τίμησαν τα ελληνικά χρώματα και την πόλη μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, ενώ στη συνέχεια θα τιμηθούν αθλητές σε Ολυμπιακά αθλήματα με κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες και πρώτη πανελλήνια νίκη, αθλητές με διεθνείς επιτυχίες σε μη Ολυμπιακά αθλήματα και αθλητές ΑΜΕΑ.


24 copy

15-12-08

20:49

Page 1

¢∏ª∏∆ƒ∏™ ∞ƒµ∞¡π∆∏™ ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· PVC KOMMERLING ∫Ô˘ÊÒÌ·Ù· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

£ˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ì ‰·¯Ù˘ÏÈÎfi ·ÔÙ‡ˆÌ·

– ƒÔÏÏ¿ -∫Ô˘ÓÔ˘ȤÚ˜ – °Î·Ú·˙fiÔÚÙ˜

2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 – µfiÏÔ˜ ñ ∫ÈÓËÙfi : 6944 503271 –∆ËÏ – Fax : 24210 31946

Tƒ√ºπª∞ °∞´∆∞¡π¢∏™

Delivery          

∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶ƒ√´√¡∆∞ ™∂ ∆πª∂™ ™√∫!!

°∞§∞ ºƒ∂™∫√ ∞°¡√ 1 §π∆ƒ√À 0,99 ¢ÚÒ °π∞√Àƒ∆π ÃÀª∞ 1,49 ÙÔ ÎÈÏfi º∂∆∞ °ƒ∂µ∂¡ø¡ ¶√¶ ‰Ô¯Â›Ô˘ 4,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶∞ƒª∂∑∞¡∞ ∫ƒ∞¡∞ ITA§π∞™ 9,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∂§∞π√§∞¢√ 5 §π∆ƒ∞ ∂•∆ƒ∞ ¶∞ƒ£∂¡√ 19,90 §∞¢π ∂§π∞™ 5 §π∆ƒ∞ 14,50 ¢ÚÒ ∂§π∂™ ¶∏§π√À ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ª∞™ 2,80 ÙÔ ÎÈÏfi ∫∞™∆∞¡∞ ¶∏§π√À 1,90 ÙÔ ÎÈÏfi ¶ƒ√™√À∆√ GROUPO π∆∞§π∞™ 14,90 ÙÔ ÎÈÏfi ∑∞ª¶√¡ øª√¶§∞∆∏ 3,98 ÙÔ ÎÈÏfi

¶·Ï·Ì¿19 µfiÏÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ µ·Û›ÏÂÈÔ ∆ËÏ. Delivery 24210 40580 ¤ˆ˜ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ª∂™√™ Ã√¡√™ ¶∞ƒ∞¢√™∏™

30 §∂¶∆∞ ∫∞π ∂πª∞™∆∂ ™∆∏¡ ¶√ƒ∆∞ ™∞™

EÈÛ΢¤˜ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Î·È ÚÔÏÒÓ

∞ÔÁÂȈı›Ù Ì ÙÔ Ó¤Ô ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜

TRAVEGO MERCEDES

(ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ – Ú¿Ô˘Ï· – ÈÌ¿ÓÙ˜ ÚÔÏÒÓ)

ηٷÛ΢¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ

ªÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ñ ¶·Ó·Á›· ÙˆÓ §‡ÎˆÓ ÛÙËÓ Ã·ÈÚˆÓ›· ∞Ú¿¯ˆ‚·˜ 14/12

(Û˘ÚfiÌÂÓ· – ·ÓÔÈÁfiÌÂÓ· ·ÏÔ˘Ì›ÓÈ· Î·È ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈο) ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜

Ãπ™∆√À°∂¡¡∞ °π√ƒ∆∂™ ª∂ ¶√π√∆∏∆∞ 4‹ÌÂÚÔ µÀ∑∞¡∆π¡∏ -√Ãπ¢∞ – √™π√™ ¡∞√Àª 24 ¤ˆ˜ 27/12 ¶ƒ√™º√ƒ∞: 200 ¢ÚÒ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô DRIM**** ¶Ï‹ÚË Á‡̷ٷ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ¯ÔÚfi

∆ËÏ. 6947 706155 ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜

5‹ÌÂÚÔ µ√À§°∞ƒπ∞ –™√ºπ∞-ºπ§π¶¶√À¶√§∏-µπ∆√™∞ª¶§∞∫√∂°∫ƒ∞¡∆-™∞¡∆∞¡™∫π-ª∂§¡π∫ ∆ˆÓ ºÒÙˆÓ 4-5-6/1 ∆ÚÈ‹ÌÂÚË ª¿ÓÛÎÔ – ªÏ·ÁÎfi‚ÁÎÚ·ÓÙ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ ∆ÚÈ‹ÌÂÚË ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ µÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PIRINA ÛÙÔ ª¿ÓÛÎÔ 170 ¢ÚÒ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ™∞¡∆∞¡™∫π – ¶∂∆ƒπ∆™π 20-21 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ƒ√™º√ƒ∞ 55 ¢ÚÒ ƒ∂µ∂°π√¡ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞™ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 16.00 FLAMENCO – APPOLONIO (°∂À°∂§∏) ¶ƒ√™√Ã∏: √π ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ °π¡√¡∆∞π √§∂™ ∞¶√ ∆√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ ∫∞π ª∂ π¢π√∫∆∏∆∞ ¶√À§ª∞¡ πø§∫√À 67 ∆∏§. 24210 70330 & 70795 ∫π¡. 6978 483941 – µfiÏÔ˜

∞ º√π ª π § ∆ . ¶ √ § À ∑ √ À

ALPHA SYSTEMS BIO∆∂áπ∞ ™À¡£∂∆π∫ø¡ ∫√Àºøª∞∆ø¡ ™∆∂º∞¡√™ ∞¡∞™∆∞™√¶√À§√™ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÂÌfiÚÔ˘˜ M ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Û˘ÓıÂÙÈÎÒÓ ÚÔÊ›Ï

¶ƒ√ºπ§ VEKA °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ∂™ø∆∂ƒπ∫∞ ∂¡π™ÃÀª∂¡√ ª∂ £∂ƒª√°∞§µ∞¡π™ª∂¡√ Ã∞§Àµ∞ ¶∞Ã√À™ 1,5 Ãπ§π√™∆√À ¢π¶§√π À∞§√¶π¡∞∫∂™ ™À¡√§π∫√À ¶∞Ã√À™ 24 Ãπ§π√™∆ø¡ ª∏Ã∞¡π™ª√π °∂ƒª∞¡π∫∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∏™ ¶√À ∞™º∞§π∑√À¡ ∆√ ∫√Àºøª∞ ¶∂ƒπª∂∆ƒπ∫∞

ª∂°∞§∏ ¶√π∫π§π∞ Ãøª∞∆ø¡ ∫∞π ™Ã∂¢πø¡ π¢∞¡π∫∞ °π∞ ¶∂ƒπ√Ã∂™ ∫√¡∆∞ ™∆∏ £∞§∞™™∞ ∫∞£ø™ ¢∂¡ ∂¶∏ƒ∂∞∑√¡∆∞π ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ªÀƒ∞

µπ√∆∂áπ∞: ¡Â·fiψ˜ 4 (·Ú·χڈ˜ “see you”) µ√§√™ ∆∏§.: 24210 84384, 6947443061 e-mail: s_anastasopoulos@yahoo.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ  

φύλλο 17/12/08

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you