Magisterbladet042012

Page 28

MAGISTERBLADET 04 · FEBRUAR 2012

28

K R O N I K af Mette Rosendal Strandbygaard, cand.pæd.ant. i oktober 2011, p.t. arbejdssøgende · foto: Colourbox

LITTERATUR:

Fleksicurity (2010), nr. 12. Grafe, Peter (2006), The Social Economy and the American Model Relating New Social Policy Directions to the Old, SAGE. Heller, Agnes (1985), The Power of Shame, Routledge

Kulturel skam og arbejdets omsiggribende værdi

& Kegan Paul. Honneth, Axel (2003), Behovet for anerkendelse – en tekstsamling, Hans Reitzels Forlag. Lykkeberg, Rune (2010, 26. november), Dydernes diktatur – katolsk gerningsretfærdighed, information. Pedersen, Ove K. (2010), Skolen skaber “soldater” i nationernes konkurrence, Asterisk nr. 55.

“Efter at jeg har fået det her arbejde, vover jeg mig igen med til gadefester og lignende. Men jeg fortæller ikke lige om mine ansættelsesforhold som det første”, (kvinde, 48 år). Citatet her stammer fra et interview med en kvinde, der er ansat som fleksjobber i en socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden fungerede som mit feltsted for et tre måneder langt etnografisk feltarbejde og som mit afsæt for undersøgelser omkring arbejdets sociale og kulturelle

betydninger i forbindelse med et speciale i pædagogisk antropologi. Udtalelsen ovenfor var en af mange, der beskrev de ambivalente følelser, som var forbundet med at arbejde på særlige vilkår. Denne kronik argumenterer for, at disse oplevelser er forbundet med, at arbejdet bliver tillagt en “omsiggribende værdi”. Nedsat arbejdsevne bliver derfor i udbredt grad fortolket som udslag for manglende vilje og moral, hvorfor nedsat arbejdsevne eller arbejde på særlige vilkår med filosof-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.