Magisterbladet022014

Page 14

MAGISTERBLADET 02 · FEBRUAR 2014

14

N Y H E D E R F R A W W W . D M . D K af Franciska Lee Beckett · frb@dm.dk

Iværksættere skal have bedre betingelser Iværksættermiljøet i Danmark skal have bedre vilkår, mener DM’s formand, der appellerer til mere fleksible regler, som kan bakke op om de bæredygtige idéer til gavn for samfundet. Torsdag den 23. januar dystede unge iværksættere om at vinde idékonkurrencen Venture Cup og dermed sikre sig kapital til deres nye virksomheder. Venture Cup er en konkurrence, hvor studerende og forskere på landets otte universiteter har mulighed for at styrke deres idé og udvikle den til en investeringsklar forretningsplan. I finalen, som fandt sted på Odense Rådhus, konkurrerede fire hold ud af de i alt 20 hold af unge iværksættere om førstepræmien på 25.000 kr. “Konkurrencen som den i Odense var et glimrende initiativ, der kan være med til at fremme interessen for iværksætteri blandt unge. Danmark har brug for akademikere med bæredygtige idéer og mod på at starte en virksomhed op fra bunden. Desværre har vi her i landet rigide dagpengeregler, som sætter solide barrierer op for dette, hvilket betyder, at vi halter bagefter vores nordiske venner, når det gælder antallet af iværksættere”, siger DM’s formand, Ingrid Stage. På den baggrund ærgrer Ingrid Stage sig over, at der ikke er fokus på jobskabelse i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger. “Det er skuffende, at anbefalingerne ikke har fokus på jobskabelse i form af iværksætteri og gråzonen mellem ordinær ansættelse og selvstændig virksomhed. Beskæftigelsessystemet bør indrettes mere fleksibelt, så ledige sikres mulighed for selv at skabe deres egne job. Det kunne Koch-udvalget imødekomme ved at anerkende behovet for en udvidet videnspilotordning med iværksættervidenspiloter, ligesom akademikere forsøgsvis i kortere perioder kunne frisættes for krav om fx rådighed til at afprøve en ide som iværksætter”, siger DM’s formand. Ingrid Stage opfordrer til, at der i arbejdet med den kommende dagpengereform bliver justeret, så dagpengereglerne fremover imødekommer og ikke hæmmer ledige, som har bæredygtige idéer til et liv som iværksætter.

edelse mediekonvergens

peer2peer

sociale medier

Kommunikation 2.0: effektiv kommunikation på tværs af medierne! strategisk kommunikation nar

medieplatform wiki

tværmedialitet

user centeret design

web-k

Informationsmøde om masteruddannelse i

Cross Media Communication blogging

medieplatform wiki

organisationsledels

Tirsdag d. 18. marts 2014, kl. 17:30-19:00 Københavns Universitet narrativitet online communities Amager digitale medier porate blogging

oph

kampagneplanlægning interaktiv

ophavsret mediekoncentration ærd flermedialitet Creative Commons

viral marketing

brugeradfærd

intellectual property

projektledelse podcasting user ce

remediering mediesystemanalyse medieplatform

web-kommunikation

single source publishing smart

http://crossmedia.ku.dk/


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.