Page 1

a ny w h e r e m a g a z i n e

June

2012

27


54

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

55


contents

42

TRAVEL FEATURE New Zealand

OCTOBER 2012

Photo Anuwat seneewong Na Ayuthaya

Every Issue 06 08

EDITOR’S NOTE CONTRIBUTOR

Update 10

18

20

24

26

28

30 2

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

MIRRORS เรือ่ งใหม่ๆ สถานที่ ผูค้ น กิจกรรมส�ำหรับนักเดินทาง DEALS OF THE MONTH รวมแพ็คเกจ และโปรโมชัน่ ทีน่ า่ สนใจ BOARDING PASS บอกต่อข่าวสารจากแอร์ไลน์สต่างๆ LOBBY LOUNGE เช็คอินโรงแรมใหม่ 30 DAYS ปฏิทนิ กิจกรรมเดือนตุลาคม NEXT DESTINATIONS แนะน�ำจุดหมายน่าสนใจเพือ่ นักเดินทางตัวยง READ หนอนหนังสือไม่ควรพลาด


56

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


58

TRAVEL FEATURE Explore Iceland

62

TRAVEL FEATURE Macau: The Perfect Mix

Travel

Lifestyle

70 TRAVEL FEATURE

Maldives : All Inclusive Paradise 78 ON THE ROAD : Along The Sensational Coast 120 LAST SHOT

4

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

32 LIVING & LEISURE :

Black Beauty 34 ASSORTED WORLD : I need it! 36 STYLE Shade of Vision 38 BEAUTY Pearl Pleasant 40 SAID & DONE 88 SPA REVIEW: Le Spa with L’OCCITANE

92 EAT OUT :

Café Claire Let’s Taste 96 HOTEL REVIEW: Nisha Ville Veranda Lodge 104 FYI ข่าวสารน่ารู้ 116 anywhere member ข่าวสารส�ำหรับสมาชิก


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

57


editor’s note

6

6

August

2012

มีเกาะแก่งนับล้านเกาะบนโลก นับแสนเกาะมีคนอาศัยอยู่ บางเกาะเต็มไปด้วยความเจริญระดับ ประเทศอย่าง นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์และญี่ปุ่น เป็นอาทิ ขณะที่บางเกาะห่างไกลแสงสีชนิดแร้นแค้น เหลือเกิน และถึงแม้บางเกาะที่ลอยเคว้งเดียวดายอยู่กลางทะเลไม่มีแม้ผู้อาศัยเลย ก็ใช่ว่าจะสร้าง ปัญญาให้เกิดขึ้นบนโลกไม่ได้ เกาะเซนคากุหรือเกาะเตียวหยูในภาษาจีนในทะเลจีนตะวันออก ห่างจากใต้หวันไปทางเหนือ 200 กิโลเมตร และห่างจากญี่ปุ่นถึง 1,900 กิโลเมตร เป็นเกาะไร้ผู้อยู่อาศัยที่ดังที่สุดในโลกยามนี้ จากกรณีพิพาทแย่งกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะที่เชื่อกันตามความน่าจะเป็นที่ยังไม่ได้ถูกส�ำรวจว่า มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลอยู่ใต้ผืนน�้ำ หลังรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศซื้อเกาะจากนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น ผู้ซื้อเกาะดังกล่าวมาจากชายคนหนึ่งเมื่อ 40 ปีก่อน สร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมาก ถึงขนาดสั่งเลื่อนงานฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ญี่ปุ่น ครบรอบ 40 ปี ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้น ช่วงปลายเดือนกันยายน กระแสประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นลุกลามไปทั่วในหมู่เลือดมังกรในกว่า 30 เมืองใหญ่ทั่วประเทศ บานปลายไปถึงขนาดท�ำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น แย่งชิงกล้องถ่ายรูป ท�ำลายสินค้า ปล้นสะดม ร้านอาหารญี่ปุ่น รวมถึงทุบกระจกรถญี่ปุ่น ฯลฯ ความตึงเครียดยังส่งผลกระทบไปถึงแวดวงท่องเที่ยว สายการบิน JAL ต้องงดเที่ยวบินไปจีนต่อสัปดาห์ลงกว่าครึ่ง ด้วยเพราะผู้โดยสารเกิดความกลัวต่อ ความปลอดภัยของตัว ผลดีตกไปสู่ไต้หวัน ซึ่งมียอดนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยงเดินทางไป ญี่ปุ่นสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ไม่เว้นแม้วงการกีฬา ทั้ง 2 ชาติ ไม่สง่ นักกีฬาไปแข่งขันยังประเทศคูก่ รณี สมาคมแบดมินตันของจีนไม่สง่ นักกีฬาเข้าแข่งขันแบดมินตัน รายการ เจแปน โอเพ่น ขณะที่ทีมจักรยานของญี่ปุ่นก็ปฏิเสธเดินทางไปแข่งขันจักรยานรายการ ทัวร์ ออฟ ไชน่า ซึ่งแข่งขันกันในเดือนตุลาคม แน่ละ่ ทีท่ งั้ หมดนีเ้ ป็นเรือ่ งของผลประโยชน์ แม้ญปี่ นุ่ อ้างว่าจะไม่ทำ� การขุดเจาะส�ำรวจใดๆ ในอนาคต ก็ตาม ดูแล้วก็ให้นึกย้อนกรณีคล้ายคลึงกันระหว่างเรากับกัมพูชา ต่างกันก็ตรงที่คู่จีน-ญี่ปุ่นเป็นคู่ ระดับมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ของเราเป็นแค่ระดับภูมิภาคที่เอาเข้าจริงอาจมีผลประโยชน์เบื้องหลัง ที่น่าเกลียดกว่านั้น ผลประโยชน์เป็นค�ำที่มีอิทธิพลอย่างน่ากลัว เป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในทุกการตลาด การค้า ใครบางคนยอมขายชาติเพื่อผลประโยชน์ก็ยังมี จากเรื่องเกาะสู่เรื่องผลประโยชน์ เครียดไปไหมส�ำหรับนิตยสารท่องเที่ยว? เช่นนั้นแล้วเราควรมอง เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวเราดี?

a ny w h e r e m a g a z i n e


58

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


contributor

EDITOR IN CHIEF Pimmara Intrawityanunt EXECUTIVE EDITOR Anurak Hutasing ASSISTANT EDITOR Ploenpan Lertlamsakulsap EDITORIAL STAFF Watchareeya Jaroenchookiatkij WEBSITE EDITORIAL STAFF Ploychan Sukkong PHOTOGRAPHERS Chisanu Liengpan Anuwat Seneewong Na Ayuthaya ART DIRECTOR Kasipsak Sukarasebya ADVERTISING SALES MANAGER Niramol Suwandee ADVERTISING & SALE Panumart Sayamprakhon Sarisa Butrwong Hussaya Chokpongudomchai

เฟย์ (อรชุมา ดุรงค์เดช) เซเลบริตี้สาวสวยที่มักคุ้นในงานสังคม นอกจากด�ำรง

ต�ำแหน่งเป็น รองกรรมการ บริษทั มาซูมา่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจน�้ำแบบครบวงจรในเมืองไทย มาเกือบ 20 ปี เธอยังเริ่มสร้างธุรกิจของตัวเอง ในฐานะเป็น กรรมการผูจ้ ดั การ ด้วยการก่อตัง้ บริษทั เอช ทู โอ ไฮโดร จ�ำกัด บริษัทผู้น�ำเข้าน�้ำแร่ธรรมชาติระดับพรีเมียม ไอซ์แลนด์สปริง จากไอซ์แลนด์ ครัง้ นีเ้ ธอเก็บเกีย่ วประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ ว ในไอซ์แลนด์ ดินแดนแห่งความบริสุทธิ์มาฝาก พบกับเรื่อง ราวของน�้ำอัดลมที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในโลก และหนุ่มไอซ์ แลนด์ที่ความหล่อขึ้นชื่อว่า กระชากหัวใจสาวๆ ได้จาก เรื่องเล่าของเธอใน Explore Iceland

MAGIC PRODUCTIONS CO.,LTD. PRESIDENT Panprapha Intrawityanunt PUBLISHER Pimmara Intrawityanunt MANAGING DIRECTOR Pimmara Intrawityanunt

12th fl., rs tower, 121/51 ratchadaphisek road, dindeang, bangkok, 10400 Tel : 0-2641-2871-8 Fax. 0-2641-2890 E-mail : editor.anywhere@gmail.com sale.anywhere@gmail.com COLOR SEPERATED BY 71 INTERSCAN CO.,LTD. Tel. 0-2631-7171 PRINTED BY AKSORN SAMPAN PRESS (1987) CO.,LTD. Tel. 0-2428-7500 DISTRIBUTED BY AMARIN BOOK CENTER CO.,LTD Tel. 0-2423-9999 www.anywheremagazine.com

8

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

59


mirrors Story

พลอยจันทร์ สุขคง

The Cutty Sark Conservation Project by Grimshaw Architects

นอกจากตึก Shard จะเป็นแหล่ง ท่องเทีย่ วใหม่ของคนอังกฤษแล้ว เรือ Cutty Sark ยังกลายเป็นอีกหนึง่ สถานที่ ใหม่ที่น่าไปเยือนเช่นกัน Cutty Sark เป็นเรือขนสิ่งสินค้าเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ของประเทศอังกฤษ ถือเป็นสัญลักษณ์ ของยุคล่าอาณานิคม การค้นพบโลกใหม่ และการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมของประเทศ ผ่านการบูรณะโดยบริษัท Grimshaw Architects จัดแสดงโดยพิพิธภัณฑ์ ทางทะเลแห่งชาติ ด้านในแสดงเรื่อง ราวและเหตุการณ์ต่างๆ ของเรือด้วย สือ่ ผสมอันทันสมัย ผ่านโครงสร้างต่างๆ ภายในเรือทีบ่ รู ณะมาแล้วอย่างประณีต และสมบูรณ์แบบ

10 10

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

New York gets first dog resort‎

หลังประสบความส�ำเร็จกับกิจการที่ฮอลลีวูด D Pet Hotel โรงแรมสัตว์เลี้ยงระดับไฮเอ็นด์ วางเป้าหมายเดินหน้าสู่เมืองใหญ่นิวยอร์ค 10 ห้องพักสุดหรู มาพร้อมกับทีวีปุ่มกด ประตูกระจก บานเลื่อนอัตโนมัติ น�้ำจืดส่วนบุคคล เลานจ์สุนัข พนักงานขับรถ บริการสปาส�ำหรับสุนัขผิวแห้ง มีครูฝกึ ออกก�ำลังกายส่วนตัว และอาหารปรุงสดจากพ่อครัวระดับโรงแรม 5 ดาว www.dpethotels.com


60

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Tod’s to restore Rome’s Colosseum

นี่คงเป็นอีกหนึ่งข่าวดี ส�ำหรับกรุงโรม เมื่อแบรนด์แฟชั่นเครื่องหนัง Tod’s ทุ่มเงินกว่า 30 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ฟื้นฟูอนุสาวรีย์โบราณอายุเกือบ 2,000 ปี “Colosseum” ให้มสี ภาพเหมือนใหม่ โดยจะเริม่ ลงมือบูรณะกันในเดือนธันวาคมนี้ Della Valle เจ้าของแบรนด์ดัง กล่าวว่า Tod รู้สึกภาคภูมิใจและเต็มใจอย่าง ยิ่งในการช่วยรักษาโบราณสถานอันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของอิตาลีให้คงอยู่” นอกจากจะฟื้นฟูโครงสร้างอาคารแล้ว Tod ยังหมายจะสร้างศูนย์บริการนัก ท่องเทีย่ ว และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกโดยรอบเพือ่ คอยบริการผูม้ าเยีย่ มชมด้วย

Gourmet Bus opened in Barcelona

จูเลีย ทราเวล จับมือการท่องเที่ยวบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ออกไอเดียเก๋ผุดร้าน อาหารในรถโค้ช 2 ชั้น แห่งแรกของโลก โดย เปิดให้บริการเมือ่ ปลายเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ น มา รถโค้ช 2 ชัน้ ได้รบั การออกแบบเป็นพิเศษ ภายในแบ่งโซนระหว่างห้องท�ำครัวและส่วน รับประทานอาหาร แยกห้องน�ำ้ ชัดเจนระหว่าง ชาย-หญิง หลังคามุงกระจก สามารถสัมผัส ทัศนียภาพภายนอกได้ 180 องศา อาหาร ทุกจานปรุงสดจากรสมือ คาล์ส เก๊ก เชฟชือ่ ดัง ที่มีประสบการณ์ท�ำอาหารให้ชาวเมืองลิ้มรส มานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ ยังแจกไอพอดให้ ผูใ้ ช้บริการคนแต่ละเครือ่ ง เพือ่ ใช้รบั ฟังข้อมูล การท่องเทีย่ วผ่านล่ามอิเล็กทรอนิค 11 ภาษา ด้วยกัน สนใจคลิก www.juliatravel.com

300-Meter Abeno Harukas Becomes Japan’s Tallest Skyscraper

แม้จะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง แต่โครงสร้างเหล็กที่สูงถึง ระดับ 300 เมตรแล้วท�ำให้ตกึ Abeno Harukas ในเขต Abeno เมืองโอซาก้า ท�ำลายสถิติของตึกแลนด์มาร์กทาวเวอร์ (Landmark Tower) แห่งเมืองโยโกฮามะที่มีความสูง 296 เมตรไป เรียบร้อย ซึ่งหากแล้วเสร็จ Abeno จะกลายเป็นศูนย์กลาง ความสะดวกสบายแห่งใหม่ของโอซ้าก้า เปิดให้บริการทั้ง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านอาหาร ซึ่งนั้น เป็นเรือ่ งของอนาคต แต่ทแี่ น่ๆ เราคงต้องจ�ำกันใหม่แล้วว่า ตึก Abeno Harukas คืออาคารที่มีความสูงมากที่สุดในญี่ปุ่นใน ขณะนี้ www.abenoharukas-300.com 12

Oecpt ot ebmebr e2r0 1220 1 2a ny S a ny w hwehr e m r eamgaagz a i nzei n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

61


Ikea to launch hotel line

Ikea แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติสวีเดนวางแผน ทุม่ เงินกว่าพันล้านยูโร เปิดโรงแรมร้อยแห่งในยุโรป โดยคาดว่า จะเปิดให้บริการในเยอรมนี เบลเยี่ยม อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และประเทศแถบทะเลบอลติกเป็นอันดับต้นๆ ก่อนขยับขยาย ไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป นาย Harald Mueller หนึ่งในผู้บริหาร Ikea บอกว่าโรงแรมทัง้ หมดนัน้ จะใช้กองทุนจาก Ikea แต่ยงั ไม่ แน่ชดั ว่าจะใช้แบรนด์ใดในการโปรโมต โดยจะตัดการบริการที่ ไม่จำ� เป็นออกไป เช่น สปา ร้านอาหาร และลดทอนเรือ่ งพิธกี าร ต่างๆ ที่เป็นทางการด้วย

Paris Charles de Gaulle Rudest airport in Europe

Sky Scanner เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดชื่อดัง เผยว่า สนามบิน Charles de Gaulle ของฝรั่งเศส ติดอันดับสนามบินที่หยาบคายที่สุดในยุโรป ขณะทีส่ นามบินโคเปนเฮเกน ได้ตำ� แหน่งสนามบินทีเ่ ป็นมิตรสุดไปครอง ข้อมูลนี้ อ้างอิงจากผลส�ำรวจลูกค้าของ Sky Scanner จ�ำนวน 500 คน ที่เดินทางไปยัง ยุโรปภายในระยะเวลา 1 ปี นักเดินทางส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า เหตุทใี่ ห้คะแนน Charles de Gaulle น้อย เป็นเพราะว่า ทุกครัง้ ทีใ่ ช้บริการ จะรูส้ กึ เหมือนพวกเขา เป็นวัวที่ก�ำลังถูกต้อนไปยังตลาด อีกทั้งมารยาทของเจ้าหน้าที่ยังท�ำให้รู้สึก เหมือนถูกละเลยอีกด้วย www.skyscanner.com

ACI World Airport Traffic Report

ไม่นานมานี้ มีการจัดอันดับสถิติของท่า อากาศยานทั่ ว โลกที่ มี ป ริ ม าณผู ้ โ ดยสาร เข้า-ออกมากที่สุดในโลกในไตรมาสแรกของ ปี 2012 โดยอ้างอิงข้อมูลจากสภาสมาคม ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มนับ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ผลปรากฏว่า อันดับหนึ่ง คือ ท่าอากาศยาน Hartsfield – Jackson Atlanta International Airport, USA จ�ำนวน 21,742,397 คน และท่าอากาศยาน สุ ว รรณภู มิ ข องไทยได้ อั บ ดั บ ที่ 7 จ� ำ นวน 14,619,325 คน โดยน้อยกว่า Los Angeles International Airport ของสหรัฐฯ อันดับที่ 6 อยู่เพียง 6,000 คน สนามบินใดมีผู้ใช้บริการ เยอะสุด เข้าไปดูได้ที่ www.aci.aero 14

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


60

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


TRUSTWORTHY BY LEXUS RX270

ดร.มาส ตันหยงมาศ อดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ในต�ำแหน่งล่าสุด “ผู้อ�ำนวยการกรมการเจรจาการค้า ระหว่างประเทศ” และที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบนวัตกรรมใหม่ๆ ท�ำให้ปัจจุบัน ดร.มาส หันมาตั้งต้นธุรกิจเป็นของตนเอง โดยมีความท้าทายว่าจะต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกมาก่อน

ถามถึงเรื่องพาหนะโปรดส่วนตัว ดร.มาส ยกให้ Lexus RX270 เป็น รถยนต์ประจ�ำกายทีต่ อบสนองซิตไี้ ลฟ์สไตล์ของเขาได้อย่างคุม้ ค่ารวม ถึงตัวแบรนด์ที่เชื่อใจได้ “รถก็เปรียบเสมือนกับบ้านอีกหลังครับ เพราะเราใช้ชวี ติ ในเมืองหลวง ต้องยอมรับว่า บางคนใช้เวลาอยู่กับรถมากกว่า บ้านเสียอีก ดังนั้น รถ ต้องมีความสะดวกสบาย อย่าง Lexus RX270 ใช้แล้วรูส้ กึ ว่า การดีไซน์ ของเขาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ดีเยี่ยม และตอบโจทย์ชีวิตเรา ได้อย่างครบครัน” และที่ส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัย ที่ ดร. มาสค�ำนึงถึง เป็นสิ่งแรก เพราะส�ำหรับเขาแล้วครอบครัวคือสิ่งส�ำคัญที่สุด มีน้อง ธรรม์และธรรศ บุตรชายวัย 9 และ 8 ขวบ เป็นหัวแก้วหัวแหวนที่มัก พากันไปท�ำกิจกรรมในวันหยุด เช่น รับประทานอาหารนอกบ้าน ไปดูงาน แสดงโชว์ต่างๆ หรือ ออกก�ำลังกาย เช่น กีฬาว่ายน�้ำที่ลูกชายทั้งสอง โปรดปราน ซึง่ Lexus RX270 มีระบบความปลอดภัยชัน้ ยอด ไม่วา่ จะเป็น ระบบจัดการรวมไดนามิค หรือ VDIM ทีผ่ สานการท�ำงานของระบบต่างๆ


ให้ความมั่นใจสูงสุดตลอดการเดินทาง ระบบไฟหน้า AFS ที่ปรับองศา ของไฟหน้าตามทิศทางการเลีย้ วของพวงมาลัยช่วยเพิม่ ทัศนวิสยั ในยาม ค�่ำคืน หรือ ระบบ SRS Airbag รอบคัน เป็นต้น นอกจากนี้ RX270 ยังมีฟังก์ชั่นอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น ระบบช่วยจอด (Parking Assist System) กล้องมองภาพด้านหลัง ขณะถอยจอดพร้อมจอแสดงภาพ (Back Camera + Back Monitor ) และที่ส�ำคัญที่สุด RX270 ยังตอบสนองการใช้งานได้หลากหลาย วั ต ถุ ป ระสงค์ พร้ อ มพื้ น ที่ ส� ำ หรั บ สั ม ภาระที่ ก ว้ า งขวาง เหมาะกั บ ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวที่ ชอบไปพักผ่อนที่หัวหิน ซึ่งเบาะหลังของ Lexus RX270 สามารถพับเพื่อใช้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ ห่วงยางว่าย น�้ำ สัมภาระและกระเป๋าได้อย่างจุใจ

ในส่ ว นของรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก ด้ ว ยดี ไ ซน์ L-finesse อั น เป็ น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเลกซัส RX270 จึงโดดเด่นและงามสง่า เหมาะ แก่ดร.มาสและภรรยา ซึ่งมักได้รับเกียรติไปร่วมงานสังคมต่างๆ อีกทั้ง การใช้งานก็สะดวกทันสมัย ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยอย่าง Remote Touch ที่ให้การควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถให้เป็นไปอย่างง่ายดาย เฉกเช่นการใช้เมาส์ของคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบแผนที่น�ำทางภาษา ไทย (Lexus Navigation System) ที่สามารถรายงานสภาพการจราจร แบบ Real-time ท�ำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยความที่ชอบนวัตกรรมใหม่เป็นการส่วนตัว ท�ำให้ Lexus RX270 สามารถตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์เขาได้ทงั้ หมด จึงเป็นรถทีด่ ร.มาสเลือก และไว้วางใจ Lexus RX270 • Engine 2.7-liter L4 DOHC 16-valve (1AR-FE) • Transmission 6-speed automatic • Power train Front-wheel Drive • Max output (hp/rpm) 185/5800 • Max torque (Nm/rpm) 248/4200 • Fuel consumption 10.2 km/L (Average) ผู้แทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ • Lexus Bangkok (พระราม 9) โทร. 0 2716 8999 • Lexus Sukhumvit (ซอย 18) โทร. 0 2260 8123 • Lexus Ramintra (กม. 2) โทร. 0 2521 1111

*Special Thanks : Narasiri Topiary โครงการบ้านเดี่ยว สนใจโทร. 1685


deals of the month Story

H

ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

T ProO mo

Honeymoon Celebration ดื่มด�่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติก และสัมผัสความงดงามแบบ ล้านนา ท่ามกลางสวนอันร่มรื่น โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ เสนอแพ็คเกจห้องพักส�ำหรับคูร่ กั เพือ่ ฉลอง ฮันนีมูนอันแสนหวาน “Honeymoon Celebration” แพ็คเกจ ห้องพัก 4 วัน 3 คืนส�ำหรับ 2 ท่าน ราคา 18,888 บาท ส�ำหรับ ห้ อ งดี ลั ก ซ์ ล ้ า นนา ราคา 23,888 บาทส� ำ หรั บ ห้ อ งแกรนด์ ดีลกั ซ์ลา้ นนา พร้อมอาหารเช้า รถลีมซู นี รับส่งสนามบิน อาหารค�ำ่ ใต้แสงเทียนแบบส่วนตัวบนหอคอยเรือนไทย 1 มื้อ และสปา ทรีตเม้นต์ 90 นาที ที่ปันนาสปา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2556 ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.siripanna.com หรือ โทร. 053-371-999

Cool!

Fun For family! Avista Phuket Resort and Spa โรงแรมหรูบนหาดกะตะ เสนอ โปรโมชัน่ วันพักผ่อนสุดคุม้ กับครอบครัว “Family Grand Package” ราคาพิเศษ 5,999 บาท/คืน/ผูใ้ หญ่ 2 ท่านและเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 2 ท่าน ส�ำหรับการเข้าพักตัง้ แต่ 3 คืนขึน้ ไปในห้องพักแบบ Grand Deluxe พร้อมอาหารเช้า รถรับส่งสนามบิน และอาหารค�ำ่ ส�ำหรับ 4 ท่าน 1 มื้อ จองและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและส�ำรองห้องพักที่ 02-661-8141 หรือ www. avistahotelsandresorts.com

DON’ T

miss

Great Time in Krabi Beyond Resort Krabi ฉลองเปิดตัวด้วยโปรโมชัน่ “Great Time in Krabi” แพ็คเกจห้องพักแบบคอจเทจรูม 3 วัน 2 คืน ในราคาสุดคุม้ เพียง 7,500 บาท ส�ำหรับ 2 ท่าน รวมอาหารเช้า และอาหารไทย มือ้ ค�ำ่ บริการรถรับ-ส่งสนามบินกระบี่ บริการรถ Shuttle สูอ่ า่ วนาง ส่วนลด 20% ส�ำหรับบริการสปาทรีทเม้นท์ สามารถอัพเกรดเป็น ห้องพักแบบวิลล่าโดยเพิ่มเงินเพียง 1,000 บาทเท่านั้น ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2555 โปรโมชั่นมีจ�ำนวน จ�ำกัด สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและส�ำรองห้องพักที่ โทร. 02-616-3140-4 www.katagroup.com/beyond-krabi

HIP

18

October

2012

Romance at Marrakesh ได้เวลาชวนคนรักไปพักผ่อนริมชายหาดในบรรยากาศแบบโมร็อกโค ที่ มาราเกซ หัวหิน รีสอร์ท เแอนด์ สปา กับ Romance Package ให้คุณได้พักในห้อง Jacuzzi Suite 3 คืน แถมฟรีอีก 1 คืน ใน ราคาเพียง 27,000 บาท รวมอาหารเช้า อาหารค�่ำ 4 รายการ พร้อมไวน์ 1 มื้อ “Romantic Spa Set” ส�ำหรับสองท่าน และ สามารถ อัพเกรดเป็นห้องพักแบบ Fountain Pool Suite (หาก มีห้องว่าง) ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2555 สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมและส�ำรองห้องพักได้ที่ โทร. 032-616-777 www.marrakesh-huahin.com a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

61


boarding pass

Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกจิ

20 Emirates announces flights to Phuket

สายการบินเอมิเรตส์ ประกาศเปิดเที่ยวบินสู่ภูเก็ตทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป โดยเที่ยวบิน EK378 จะออกเดินทางจากดูไบเวลา 12.45 น. ถึงภูเก็ต เวลา 21.55 น. ส่วนเที่ยวบิน EK379 เดินทางออกจากภูเก็ต เวลา 03.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติดูไบ เวลา 04.35 น. ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางได้ในทั้ง 3 ชั้นที่นั่ง ภูเก็ต เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน มีชายทะเลสวยงาม ไปจนถึงสถานที่ที่มีความส�ำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม อาทิ วัดฉลอง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ฯลฯ

Philippine Airlines order 54 Airbus jets

สายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์ (PAL) ท�ำข้อตกลงสั่งซื้อ เครื่องบินแอร์บัส เอ321ซีโอ (34 ล�ำ) เอ321นีโอ (10 ล�ำ) และเอ330-300 (10 ล�ำ) ภายใต้แผนพัฒนาฝูงบินครัง้ ใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของสายการบิน โดยเครื่องบินจะเริ่ม ท�ำการส่งมอบในปี พ.ศ. 2556 โดยเสริมการให้บริการ เส้นทางบินภายในประเทศ เส้นทางบินในภูมภิ าค และเชือ่ ม โยงกับสายการบินพันธมิตร ขณะทีเ่ ครือ่ งบินล�ำตัวกว้าง อย่าง เอ330 จะเข้าปฏิบัติการ ณ เส้นทางบินระดับ ภูมภิ าคทีผ่ โู้ ดยสารมีความต้องการในการเดินทางสูง รวม ไปถึงเส้นทางบินพิสยั ไกลสูต่ ะวันออกกลางและออสเตรเลีย

Etihad Airways and Alitalia Airlines

สายการบินเอทิฮัด สายการบินแห่งชาติของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ สายการบินอลิตาเลีย สายการบินสัญชาติอิตาลี ร่วมกันประกาศเปิดเที่ยวบินตรง โรม - อาบูดาบี เริม่ ให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม ศกนี้ โดยสายการบินอลิตาเลีย จะด�ำเนินการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแอร์บัส เอ300 สายการบิน เอทิฮดั จะใช้อกั ษร “EY” บนเทีย่ วบินใหม่ทที่ ำ� การบินไปยังกรุงโรม ทัง้ นีส้ ายการบิน อลิตาเลีย จะใช้อักษร “AZ” บนเที่ยวบินของเอทิฮัดที่เดินทางจากอบูดาบีไปยัง บาห์เรน มัสกัต โจฮันเนสเบิร์ก กรุงเทพ เมลเบิร์น และซิดนีย์

Bangkok Airways ranked 4th for Skytrax – World Best Regional Airline 2012

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ได้รบั การประกาศให้เป็น สายการบินระดับภูมภิ าคยอดเยีย่ มอันดับ 3 ของเอเชีย และ สายการบินภูมภิ าคยอดเยีย่ มอันดับ 4 ของโลก ในการประกาศรางวัล เดอะ 2012 เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ดส จาก สกาย แทรกซ์ ณ ฟานโบโร่ อินเตอร์เนชั่ลแนล แอร์โชว์ ประเทศอังกฤษ รางวัลนี้ได้จากผลส�ำรวจความพึงพอใจของ ผู้โดยสารทั่วโลก กว่า 18.8 ล้านคน จาก 100 ประเทศ ผ่านทาง www.worldairlineawards.com 20

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


62

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


dish out

Story

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Italian sea food market

ห้องอาหารเลเทส โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ ต้อนรับ ผูจ้ ดั การร้านอาหารคนใหม่ อันโทนิโอ ลิโอแน็ทตี้ จากประเทศ อิตาลี และในช่วงเทศกาลนี้ อันโทนิโอ จะน� ำคอนเซ็ปต์ อิตาเลียนซีฟู้ดมาร์เก็ต เป็นการน�ำวัตถุดิบจากท้องทะเลมา ปรุงรสด้วยสูตรลับเฉพาะของครอบครัวทีส่ านต่อกันมารุน่ ต่อรุน่ เพื่อให้ได้รสชาติแบบอิตาเลียนดั้งเดิม โดยไฮไลท์ของงาน คือ มุมบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่วางเรียงรายลักษณะคล้ายตลาดสด สามารถเลือกกุง้ หอย ปู ปลาสดๆ ให้เชฟท�ำสดใหม่รอ้ นๆจาก เตา พร้อมกับเมนูอิตาเลี่ยน อาทิ ซีฟู้ดทอด สลัดหอยเชลล์ สไตล์ซซิ เิ ลียน ปลาย่างสไตล์เบคโคฟีโน่ และบาร์บคี วิ เสียบไม้ สไตล์อิตาเลียน งานนี้เริ่มตั้งแต่วัน 12-21 ตุลาคม 2555 เวลา 12.00 - 14.30 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส�ำรองที่นั่งที่ 02-232-8888

Happy time

A la carte dinner buffet exclusively for KTC

โรงแรมมาดูซิ กรุงเทพฯ ร่วมกับ “เคทีซี” จัดโปรโมชั่นเพื่อสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี ทุกประเภท ด้วยบุฟเฟ่ต์มื้อค�่ำชั้นเลิศในราคาพิเศษ กับสุดยอดเมนูที่รังสรรค์โดย หัวหน้าพ่อครัวฝีมือเยี่ยมชาวอาทิตย์อุทัยของโรงแรมมาดูซิ เชฟ “ยูยะ โอคุดะ” ที่ เคยร่วมงานกับฮิโรยูกิ ซาไก เชฟจากรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศญี่ปุ่น เริ่ม จากเมนูอาหารเรียกน�้ำย่อย ที่สามารถเลือกรับประทานได้เท่าที่ต้องการ อาทิ สลัดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ ฟัวกราส์สูตรพิเศษ ต่อด้วยเมนคอร์ส อาทิ สเต็ก เนื้อวากิวเกรดเอราดซอสไวน์แดงที่หวานนุ่มชุ่มฉ�่ำลิ้น หรือเมนูทีเด็ดของเชฟยูยะ ได้แก่ ซุปทะเลจานหรู “บุยยาเบส” ในราคาสุดพิเศษ เพียง 1,500 บาท+ พร้อม รับส่วนลดเครื่องดื่มทุกรายการ 20% ที่ห้องอาหารโรงแรมมาดูซิ ทุกวันศุกร์และ วันเสาร์ ระหว่างเวลา 18.00 น. – 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2555 สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือส�ำรองทีน่ งั่ ได้ทโี่ รงแรมมาดูซิ โทร. 02-651-6400

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาธร ขอเชิญ ทุกท่านมาผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ระหว่างวัน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อม จิบชายามบ่าย ที่เสิร์ฟพร้อมของว่าง แสนอร่อยสไคล์โฮมเมดหลากชนิด อาทิ แซนวิชแฮมอบน�้ำผึ้งครีมซอส ฮอร์ ส แรดิ ช แซนวิ ช แซลมอล โรล ไส้กรอก ชีสเค็กช็อกโกแลต ไบลีย์ สโคนสไตล์ วิ ค ตอเรี ย พร้ อ มแยม หลายรส เพี ย งชุ ด ละ 450 บาท บริ ก ารเสิ ร ์ ฟ ทุ ก วั น ตั้ ง แต่ 14.30 17.00 น. ณ สวิซเซิลส์ บาร์ เลาจน์ ชั้ น ล็ อ บบี้ โรงแรม สอบถามข้ อ มู ล เพิ่มเติมโทร. 02-210-8100

22

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

4 Course

วันศุกร์สุขใจไปกับมื้อค�่ำซีฟู้ด ณ ห้องอาหาร เดอะ รี เ ฟล็ ก ซ์ ชั่ น ส์ โรงแรม พลาซ่ า รอยั ล เมอริ เ ดี ย น ห้องอาหารฝรั่งเศส ภูมิใจเสนอ เซ็ตเมนูอาหารทะเล มื้อค�่ำ 4 คอร์ส โดยเชฟเดเนียล บูเคอร์ เริ่มตั้งแต่ จานเรียกน�้ำย่อย ที่ปรุงแต่งจากประสบการณ์ และ ความตั้งใจ ต่อด้วยอาหารจานหลักที่ผ่านการเลือกสรร อย่ า งประณี ต ผสมผสานได้ อ ย่ า งลงตั ว ส� ำ หรั บ ของหวานนั้นได้ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้อาหารมื้อนี้ เปี่ยมด้วยความสมบูรณ์แบบ เสิร์ฟพร้อมไวน์ชั้นเยี่ยม ไม่ จ ะเป็ น ไวน์ แ ดงหรื อ ไวน์ ข าว เติ ม แต่ ง มื้ อ อาหาร ของคุณให้ลงตัวอย่างที่สุด ในราคาท่านล่ะ 1,900 บาท ทุ ก เย็ น วั น ศุ ก ร์ ตั้ ง แต่ เ วลา 18.30-23.00 สนใจ ส�ำรองที่นั่ง โทร. 02-650-8800


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

63


lobby lounge Story

พลอยจันทร์ สุขคง

Pawanthorn Samui

Pawanthorn Samui รีสอร์ทสวยริมหาด ส่วนตัว ประกอบด้วยวิลล่า 3 หลัง 3 สไตล์ หลังแรกตกแต่งสไตล์ไทยโดยใช้ดอกราชพฤกษ์ เป็นแรงบันดาลใจ ใกล้กันเป็นวิลล่าแบบจีน ให้ชื่อดอกเหมย แสดงถึงความสวยงามแบบ ถ่อมตน ไม่เบ่งอวดแก่งแย่งผู้ใด หลังสุดท้าย ตกแต่ ง สไตล์ อิ น เดี ย โดยได้ ด อกบั ว เป็ น สัญลักษณ์สอื่ ถึงวัฒนธรรมดัง้ เดิมทางศาสนา นอกจากท�ำเลทีต่ งั้ จะแสนสงบและเป็นส่วนตัว ยั ง อยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง ช็ อ ปปิ ้ ง และแหล่ ง บั น เทิ ง การคมนาคมสะดวกสบาย เพียง 5 นาทีไป ยังสนามบินสมุย และขับรถ 10 นาทีไปยัง ใจกลางเฉวงและบ่อผุด www.pawanthornsamui.com

Fasano Boa Vista Hotel

หลังประสบความส�ำเร็จกับกิจการในเมืองใหญ่ของบราซิล ตามด้วยบูตกิ รีสอร์ทหรู ใน Punta del Este ฟาซาโนกรุ๊ปจึงตัดสินใจเปิดพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ในย่านชนบท Porta Feliz ท่ามกลางทะเลสาบใหญ่ ล้อมรอบด้วยพื้นที่เพาะปลูกว่า 2,500 เอเคอร์ ในขณะที่ด้านนอกเงียบสงบ และร่มรื่น Isay Weinfeld สถาปิกชื่อดังชาวบราซิเลี่ยน ได้เนรมิตรีสอร์ทในสไตล์โมเดิร์นโดยใช้ไม้และหินเป็นวัสดุหลัก รูปทรงทันสมัย แลดูโฉบเฉี่ยว ให้ความรู้สึกนิ่งและสงบเงียบ www.fasano.com.br

Bangkok Tree House

ทีพกั ขนาดเล็กใกล้กรุง ตัง้ อยู่ ต.บางน�ำ้ ผึง้ จ. สมุทรปราการ ล้อมรอบด้วย อากาศบริสทุ ธิจ์ ากทิวมะพร้าวและใบจากสีเขียวสดริมฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เป็นมิตรกับธรรมชาติจากนโยบายกรีนทีม่ ่งุ เน้นให้ทกุ กิจกรรมภายในล้วน กลมกลืนกับสิง่ แวดล้อม ตามหลัก 6Rs คือ Respect - Rethink - Reduce Reuse - Recycle และ Restore นอกจากนี้ยังให้บริการสระว่ายน�้ำ ปราศจากคลอลี น และเสิ ร ์ ฟ อาหารด้ ว ยผั ก ออร์ แ กนิ ค ตามฤดู ก าลที่ ปลูกขึ้นเองภายในด้วย www.bangkoktreehouse.com

24

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


64

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


30 days

Story

ชิษณุ เลีย้ งพันธุ์

Back in Time

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า จุดประสงค์หลักของงานสัปดาห์ สะพานข้ามแม่นำ�้ แควมิใช่การแสดงแสง สี เสียง แต่เป็นการ ระลึ ก ถึ ง เชลยศึ ก ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ ในสงครามโลก ครั้งที่ 2 ฉะนั้นอย่าเพลินกับการแสดงสุดอลังการจนลืม นิทรรศการประวัติศาสตร์และภาพเรื่องราวแสนทารุณของ ชีวิตในค่ายเชลยศึก แล้วคุณจะรู้ว่าสงครามของจริงนั้น ไม่ได้สวยงามเหมือนฉากระเบิดสะพานข้ามแม่น�้ำที่คุณ จะได้สัมผัสในงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคมนี้ www.tourismthailand.org

HK Wine and Dine

นิตยสารระดับโลก Forbes ยกย่องให้เทศกาล Hong Kong Wine and Dine Festival เป็นหนึง่ ในเทศกาลอาหารทีย่ งิ่ ใหญ่ ติดอันดับโลกและไม่ควรพลาด! คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับ อาหารและไวน์จากทั่วโลก ซึ่งคัดมาเฉพาะจากโรงแรม ร้านอาหาร ไวน์บาร์ หรือจากไร่ไวน์ที่มีรางวัลการันตีเท่านั้น แกล้มด้วยดนตรีและความบันเทิงหลากหลายทีท่ ำ� ให้การชม ชิม ดื่มของคุณกลมกล่อมขึ้นอีกเยอะ 1 - 4 พฤศจิกายนนี้ ที่ West Kowloon Waterfront Promenade รายละเอียด เพิ่มเติม www.discoverhongkong.com

Higantes!

ยักษ์มาแล้ว! ยักษ์มาแล้ว! เสียงตะโกนแห่งเทศกาล Higantes เมือง Angono ประเทศฟิลิปปินส์ ที่จัดขึ้นวันที่ 23 พฤศจิกายน ของทุกปี หุ่นเปเปอร์มาเช่ขนาดบิ๊กเบิ้มกว่า 40 ตัวถูกแห่แหนไป ทั่วเมืองเพื่อเฉลิมฉลองให้กับ นักบุญคลีเมนเต้ (San Clemente) ที่ชาวประมงนับถือ เทศกาลสดใสด้วยเสื้อผ้าสีสันสุดแสบตา ครึกครืน้ ด้วย เสียงดนตรีทงั้ พืน้ เมืองและสากล งานนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ Angono Town Fiesta ทีจ่ ดั ให้รนื่ เริงบันเทิงจิตกันยาวนานถึง 2 อาทิตย์! www.visitmyphilippines.com

Lamborghini Racing!

แลมบอร์กินี บลองแปง ซุปเปอร์ โทรฟิโอ แชมป์เปียนชิพ เป็นการชิงชัยด้วย รถแลมบอร์กินี ซูเปอร์ โทรฟิโอ หนึ่งในซีรีย์การแข่งรถเร็วที่สุดในโลก โดยผู้เข้า แข่งขันจะถูกแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ประเภทสมัครเล่น และ โปร-แอม ส�ำหรับทีม ที่เข้าแข่งขันมีทั้งหมด 18 ทีม จากมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น โดยเอเชีย ซีรีย์ ถือเป็นรายการแข่งขันสมบูรณ์แบบที่สามารถ เข้าถึงเจ้ากระทิงเปลีย่ วสัญชาติอติ าลีนี้ ได้อย่างแท้จริง การแข่งครัง้ ต่อไปในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2555 ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน www.lamborghini.com 26

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

65


next destinations Story

ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

USA (1 USD = 31 Baht

GMT - 6)

ASPEN, USA

Why go : ย่างเข้าเดือนตุลาคม ป่าเขียวของเมืองแอสเพน

รัฐโคโลราโด ถูกปาดป้ายด้วยสีสนั จากฝีแปรง มหัศจรรย์ของ จิตรกรทีม่ นี ามว่า “ฤดูใบไม้รว่ ง”

What to see : แอสเพน เมืองเล็กทีถ่ กู มองข้ามยามหน้าร้อน

40 Baht GMT +2)

ROME, ITALY

Why go : อากาศเย็นสบายของฤดูใบไม้ร่วง เหมาะอย่างยิ่ง

ที่จะพาคนรักบินลัดฟ้าไปพักผ่อนในเมืองสุดโรแมนติก

What to see : เมืองโบราณทีม่ คี วามร่วมสมัยอยูใ่ นวิถชี วี ติ

แต่พอลมหนาวพัดมาเมืองนีก้ ลับมีชวี ติ ชีวาและสวยงามจนเรียก ได้เต็มปากว่าเธอคือ Miss Colorado ตัวจริง! โอบกอดด้วยขุนเขา ทัง้ สามด้าน ท�ำให้เมืองนีม้ ที วิ ทัศน์สวยงามราวกับสวิตเซอร์แลนด์ แห่งยูเอสเอ ยอดเขาแหลมสูงเสียดฟ้าและผืนป่าสีจดั ยามทีใ่ บไม้ เปลีย่ นสี สกีรสี อร์ทมีให้เลือกพักตัง้ แต่ระดับราคาย่อมเยาจนถึง แพงระยับ แต่ไม่วา่ จะพักทีใ่ ด คุณต้องประทับใจเมืองนีอ้ ย่างแน่นอน

ของผูค้ น และอุดมด้วยโบราณสถานชือ่ ก้องโลก ซึง่ คุณคงจะไม่ พลาดชม แต่อย่าลืมเสาะหาสถานทีท่ บี่ ริษทั ทัวร์ไม่ได้ใส่ไว้ใน โปรแกรมอย่าง Galleria Borghese ทีม่ ผี ลงานศิลป์ชนิ้ เอกอย่าง Apollo and Daphne sculpture, Titan’s Sacred and Profane Love และผลงานอืน่ ให้ชมอย่างเต็มอิม่ แต่ถา้ ให้ดอี ย่าพลาดชิม อาหารต�ำรับโรมันที่ Agustarello A Testaccio แต่ขอเตือนว่า เมนูทนี่ ใี่ ช้เครือ่ งในสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก!

Where to stay : St. Regis Aspen บรรยากาศคฤหาสน์

Where to stay : IL Palazzetto คลาสสิกซ่อนเปรีย้ ว

กลางหุบเขา www.stregisaspen.com

28

Italy (1 Euro =

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

www.ilpalazzettoroma.com


66

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


read Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

คู่มือนักเดินทางเนเธอร์แลนด์

ผู้แต่ง เมเม่ ราคา 299 บาท ISBN 978-616-7063-39-3 เนเธอร์แลนด์ ประเทศเล็กที่อัดแน่นไปด้วย เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากมาย สัมผัสเสน่ห์ ของดินแดนแห่งกังหันลม และดอกทิวลิป เต็มไปด้วยความสวยงามโรแมนติกแบบยุโรป ผสานด้วยวัฒ นธรรมอันหวือหวา คู่ไ ปกับ นวัตกรรมทีอ่ ยูร่ ว่ มกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว แต่งแต้มด้วยไลฟ์สไตล์น่ารัก และนิสัยใจคอ ทีเ่ ป็นกันเองของคนดัทช์ ย่อมท�ำให้ประเทศนี้ เป็นจุดหมายที่ใครหลายคนหมายปอง

Russia Beloved ลุยดงน�้ำแข็ง ไปหาพี่หมีขาวที่...รัสเซีย

30

ผู้แต่ง สุภาวดี ทิมอรุณ ราคา 235 บาท ISBN 978-974-9702-72-7 เรือ่ งราวของสาวไทยทีไ่ ปท�ำงานเป็นนักบ�ำบัดในประเทศรัสเซีย อันกว้างใหญ่ ผู้ที่จะต้องท�ำใจยอมรับในวัฒนธรรมของคน รัสเซียที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนยิ้มยากและเย็นชา สัมผัสเมืองสีขาว ที่หนาวสุดๆ จนน�้ำค้างจับกิ่งไม้เป็นน�้ำแข็งอย่างเมืองคิรอฟ ทีม่ สี ถิตอิ ณ ุ หภูมติ ดิ ลบในฤดูหนาวต�ำ่ สุดถึง -45 องศาเซลเซียส อร่อยกับอาหารสัญชาติรสั เซียจนอยากบอกกล่าวให้คณ ุ ผูอ้ า่ น ได้รู้บ้าง ซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีสีสันและมีความหมายมาก

นักสืบเทพนิยาย ตอน อาชญากรเวทมนตร์

โดย Michael Buckley ผู้แปล ธิติมา สัมปัชชลิต ราคา158 บาท ISBN 978-616-04-0935-8 การผจญภัยครั้งล่าสุดของซาบรีนาและดาฟเน กริมม์ ในการสืบคดีโจรอุกอาจขโมย ของวิเศษ ซึง่ อาจท�ำให้อนาคตของครอบครัวมืดหม่น เขาทัง้ สองออกโรงไขคดีกนั เองเป็น ครั้งแรก ติดตามเรื่องราวเข้มข้นของสองศรีพี่น้องตระกูลกริมม์ได้แล้ววันนี้

ตอน หมาป่าใจร้ายกับเทพนิยายลวงโลก

ผู้แปล รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต ราคา 158 บาท ISBN 978-616-04-0963-1 หมาป่าใจร้ายคุณเคนิสถูกน�ำตัวขึน้ ศาลเพราะอาชญากรรมในอดีต และศาลเถือ่ นของ นายกเทศมนตรีโพแดงก็ตงั้ ใจจะเอาผิดเขาให้จงได้ ขึน้ อยูก่ บั ตระกูลกริมม์ทตี่ อ้ งเปิดโปง หลักฐานเพือ่ ช่วยเพือ่ นของพวกเธอ แม้จะหวาดวิตก ซาบรีนากับดาฟเนก็ชว่ ยกันสืบว่า เกิดอะไรขึ้นกันแน่ จนเรื่องราวที่แท้จริงอาจท�ำให้คุณตกตะลึง! 30

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


living & leisure Story

พลอยจันทร์ สุขคง

Photos

Maffam Freeform

Black Beauty ความเข้ม นุม่ คม ลึก ของสีดำ� สร้างมนต์เสน่หอ์ นั ตราตรึงให้กบั เฟอร์นเิ จอร์ สวยจาก Maffam Freeform ทีไ่ ม่วา่ มองมุมไหนก็หลงใหลจนถอนตัวไม่ขนึ้

โต๊ะ เก้าอีห้ ลากสไตล์ทเี่ ห็น เป็นหนึง่ ในผลงาน ของบริษัท Maffam Freeform ซึ่งออกแบบและ รังสรรค์โดยดีไซเนอร์มากความสามารถชาวลัตเวีย Raimonds Cirulid ผลิตขึ้นจากเรซินธรรมชาติ และเส้นใยหินบะซอลต์ หินสีด�ำเข้มที่เกิดจาก การแข็งตัวของธารลาวา Cirulid น�ำหินบะซอลต์ มาหลอมละลายกลายเป็นของเหลว จากนั้นจึง น�ำไปยืดด้วยเครื่องปั่นด้ายแบบพิเศษ เพื่อผลิต เส้นใยธรรมชาติจากหินบะซอลต์ มาสร้างเป็น เฟอร์นิเจอร์หรู คุณสมบัติแข็งแรง คงทน และ เหมาะกับการใช้งานการแจ้ง ซึง่ กรรมวิธกี ารผลิต นี้ถือเป็นสิขสิทธิ์เฉพาะของบริษัท แม้ ผ ลิ ต จากหิ น แต่ ค วามหนาแน่ น ซึ่ ง ถู ก ลดทอนด้วยขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จึงมีน�้ำหนักเบา ทนแดด ทนฝน ไม่เป็นสนิม สามารถยกไปใช้ ที่ ใ ดก็ ไ ด้ ต ามสะดวก ทั้ ง ยั ง มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถดูดซับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงลบซึ่งเกิด จากเทคโนโลยีรอบตัว ต้นเหตุสารพัดปัญหา สุขภาพและโรคภัย คอลเลคชัน่ นีย้ งั ได้รบั ความสนใจจากสถาบัน ออกแบบและกวาดรางวั ล มาครอบครองอี ก หลายชิน้ อาทิ Design Award 2010 – 3rd Prize (Lucky Whale), Design Award 2011 – 2nd Audience Choice Prize (Lucky Whale and Mono Table) และ Deco Design Award 2011 – 2nd Prize (Manu King) แม้จะวางจ�ำหน่ายเพียงโซน ยุโรปตะวันออก แต่หากสนใจสามารถดูข้อมูล สินค้าและสั่งซื้อได้ที่ www.maffamfree.com

32

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

67


assorted world

Story

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

WAKE-UP CUP

แก้วหน้าตากวนๆ ใบนี้ ดูผิวเผินคงเห็นเป็นแก้วธรรมดาๆ ใบหนึ่ง แต่หารูไ้ ม่วา่ ความจริงแล้วเจ้าแก้วใบนีม้ ลี กู เล่นชวนอมยิม้ ซ่อนอยู่ ชื่อเสียงเรียงนามของมันคือ Wake-Up Cup โดยตัวแก้วจะมา พร้อมกับลูกตาของคนที่แสดงออกถึงความง่วง แต่ทันทีที่เราเอา น�้ำร้อนเทใส่ลงไป ตาที่ง่วงนอนนั้นก็จะกลายเป็นสดใสเหมือนคน ก�ำลังตืน่ ชวนให้อมยิม้ เหตุทเี่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะ แก้วใบนีถ้ กู เคลือบ สารพิเศษไว้ตรงดวงตา เมือ่ โดนความร้อนสารตัวนีก้ จ็ ะท�ำปฎิกริยา เลือนหายไปชั่วคราวจนกว่าแก้วใบนี้จะสู่อุณหภูมิปกติอีกครั้ง

JUICEBUDDY

Facebook Whatsapp Line Instagram สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บั่นทอนแบตเตอร์รี่ของ ไอโฟนให้ลดหายไปอย่างรวดเร็ว ฉะนัน้ สิง่ ที่ ขาดไม่ได้เลยคงจะหนีไม่พ้นที่ชาร์จ หาก ทีช่ าร์จซึง่ ติดมากับเครือ่ งดูรงุ รังเกะกะ ยุง่ ยาก แก่การพกพา แนะน�ำให้มองหาเจ้า JuiceBuddy ที่ชาร์จแบตเตอรี่ไอโฟนซึ่งมีขนาด เท่ากับพวงกุญแจเท่านัน้ ด้านหลังของทีช่ าร์จ มีปลั๊กไฟ ใช้ส�ำหรับเสียบกับเต้ารับบนผนัง ด้ า นบนเมื่ อ เปิ ด ออกมาจะพบกั บ Dock Connector แบบ 30-pin ขนาดมาตรฐาน ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ เสี ย บเข้ า กั บ ไอโฟนเพื่อชาร์จ แบตเตอรีน่ นั่ เอง ส่วนบริเวณทีเ่ ป็นพวงกุญแจ เมื่อถอดออกมาจะพบกับพอร์ต USB 2.0 ซึ่งใช้ส�ำหรับต่อชาร์จไอโฟนผ่านทาง USB ได้อีกช่องทาง จิ๋วแต่แจ๋วครับ

34

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

CANON POWERSHOT D20

คงปฎิเสธไม่ได้ว่าการถ่ายใต้น�้ำฝูงปลาและเหล่าปะการังหลากสีสันคือสุดยอด ประสบการณ์ที่นักด�ำน�้ำทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นต่างใฝ่ฝัน ด้วย Canon PowerShot D20 กล้องดิจติ อลสุดไฮเทคแห่งยุค ทีส่ ามารถน�ำลงไปถ่ายใต้นำ�้ ได้ลกึ สูงสุดถึง 10 เมตร และลึกถึง 40 เมตรเมือ่ ใส่เคสกันน�ำ้ (WPDC45) สามารถวางใจได้ ไม่ ว ่ า จะพกไปไหน ทนทานแรงกระแทกแม้ ต กจากความสู ง ถึ ง 1.5 เมตร ผ่านมาตรฐานการทดสอบเดียวกับกองทัพสหรัฐอมริกาทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ป้องกัน ทราย ฝุ่น ฝน และยังทนต่ออุณหภูมิเย็นจัดได้ถึง –10 องศาเซลเซียส มาพร้อม เซ็นเซอร์ CMOS 12.1 ล้านพิกเซล ผสานกับชิปประมวลผล DIGIC 4 เลนส์ซูม 5 เท่า แบบเลนส์คู่ ป้องกันฝ้า และเมนูการถ่ายภาพใต้นำ�้ ใหม่ล่าสุด ตอนนีค้ ุณคง รู้แล้วใช่ไหมว่า กล้องตัวไหนที่จะเป็นเพื่อนร่วมทริปไปกับคุณ


68

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


style Story

อนุรกั ษ์ หุตะสิงห์

1

SHADE OF VISION

2

“แว่นตาไปไกลเกินกว่าที่ได้กำ�หนดไว้ มันเหมือนกับการแต่งหน้า มันเป็นอุปกรณ์อันน่าเหลือเชื่อ รูปร่างของกรอบหรือสีของเลนส์ สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทั้งหมดของคุณได้” – เวร่า แวง 3

4 1 แว่นกันแดดพับได้ Ray Ban รุ่น Folding Aviator ทรงยอดฮิ ต อมตะ ราคา 12,000 – 15,000 บาท 2 เก๋ไก๋ในแนวคิดจาก Louis Vuitton คอลเลคชั่น ฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว ปี 2012/13 สอบถามราคาที่ร้าน 3 แว่นกันแดดรุ่น I’m Your Sunshine กรอบพลาสติก

อะซิเตทคุณภาพ สีกรอบแว่นด้านนอกตัดกับด้านใน ตามแบบฉบับแท้ของ Paul Frank ราคา 6,900 บาท 4 เรียบหรู งามสง่า ผสมผสานความเป็นผูห้ ญิงและผูช้ าย เข้าด้วยกัน คอลเลคชัน่ ฤดูใบไม้รว่ ง-ฤดูหนาว ปี 2012/13 จาก Chanel สอบถามราคาที่ร้าน 5 แรงบันดาลใจจากแว่นนักบินโบราณสู่แว่นตาจาก Thom Browne กรอบแว่นทรงกลมวินเทจ ขาแว่น ไทเทเนียมบางเบา ราคา 52,300 บาท

5 36

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

69


beauty Story

อนุรกั ษ์ หุตะสิงห์

สวยเปล่งปลั่งดุจประกายไข่มุก

เตรียมผิวก่อนลงรองพื้นให้ดูเรียบเนียนด้วย Bobbi Brown Illuminating Face Base SPF 25++ ครีมซึ่งคล้ายดั่งผงมุกที่มาในรูปแบบของเหลว ช่วยมอบความ เปล่งปลั่งโดยสะท้อนผงมุกให้ระยับอยู่บนผิว ช่วยพรางตาริ้วรอยต่างๆ ให้แลดูลด เลือน มีสว่ นผสมของชาเขียว สารสกัดจากพืชใบเขียวและวิตามินอี ช่วยปกป้องผิวจาก มลภาวะแวดล้อม สอบถามราคาที่เคาน์เตอร์

ตลับสีแต่งตาแรงบันดาลใจจากช็อคโกแล็ต Shu Uemura Eye Shadow Palette Limited Edition ชุดผสานสีผลไม้ ประกอบด้วยสีมอคค่า ราสพ์เบอร์รี่ และมอคค่าครีมเนื้อกลิตเตอร์กับสีมอคค่าเนื้อมุกประกายทอง ราคา 2,500 บาท

redearth Secret Potion เนรมิตใบหน้าให้สว่างใสมีประกายไข่มุกอย่างเป็น ธรรมชาติ แลดูมีชีวิตชีวา ช่วยท�ำให้จุดบกพร่องต่างๆ บนผิวหน้าแลดูจางลง มีส่วน ประกอบจากสารสกัดจากผลเมล่อนและวิตามินอี สามารถน�ำมาผสมกับบอดี้โลชั่น ท�ำตัวเพื่อให้ผิวดูเปล่งปลั่ง ราคา 1,690 บาท

38

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Clinique Chubby Stick Moisturizing Lip Colour Balm

เฉดสีชมพูสวย Plumped Up Pink Limited Edition สร้างสรรค์ เป็นพิเศษเพื่อร่วมสนับสนุนการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งทรวงอก บรรจุในกระเป๋าสีชมพูห้อยสัญลักษณ์ Pink Ribbon รูปหัวใจ ราคา 650 บาท


70

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


said & done

Why do we love the sea? It is because it has some potent power to make us think things we like to think. Robert Henri

โรเบิร์ต อองรี (25 มิถุนายน ค.ศ. 1865 - 12 กรกฎาคม ค.ศ.1929) จิตรกรชาวอเมริกันและครูสอนศิลปะ เขาเป็นผู้นำ�ของ Ashcan School ทีใ่ ช้เรียกกลุม่ นักเคลือ่ นไหวทางศิลปะแบบ Realistic ทีม่ ชี อ่ื เสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีคือฉากชีวิตประจำ�วันของคนยากจนในละแวกใกล้เคียงนิวยอร์ก 40

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

71


travel feature

New Zealand Certified Naturally Story วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ Photos อนุวัฒ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ภาพทิวทัศน์หมิ ะปกคลุมภูเขาสูงและเนินทุง่ หญ้าเขียวขจี ณ ดินแดนเกือบขัว้ โลกใต้ทปี่ รากฏขึน้ บนจอไอแพด หลังกวาดสายตาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ ให้รสู้ กึ เหมือนราวกับต้องมนต์อะไรบางอย่าง ความคิดพุง่ พล่านขึน้ มาพลันว่า ถ้าได้ขบั รถตะลอนลุยนิวซีแลนด์ทงั้ เกาะเหนือและเกาะใต้สกั ครัง้ ปอดคงได้สดชืน่ กับอากาศบริสทุ ธิ์ ท่ามกลางธรรมชาติตระการตาทีใ่ ช่วา่ จะพบเจอได้ทกุ แห่งในโลก คุม้ ค่าแก่ชว่ งเวลาพักยกจากงานกองโตเป็นแน่

42

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


43

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

43


เริ่มต้นวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ ใบขับขี่สากล พร้อม บัตรโดยสารสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์สก็พร้อม ด้วยบริการจากใจพนักงานต้อนรับเต็มขั้น เสิร์ฟอาหาร ให้อิ่มกันตลอดระยะทางร่วม 13 ชั่วโมง จนถึงปลายทาง เมืองโอ๊คแลนด์(Auckland)ถึงกับงงกันเลยทีเดียวกับสภาพอากาศ ของที่นี่ เดินอยู่สักพักฝนตกโปรยลงมา ไม่ทันไรฝนก็หยุด แล้วแดดจ้าก็ทอแสงขึน้ ฉับพลัน ดัง่ อารมณ์ของสาววัยแรกรุน่ ที่แปรผันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ เป็นเกาะ ลมทะเลพัดเมฆฝนผ่านไปมา เดินเล่นให้ลมโชย กระทบกาย เก็บภาพผูค้ นเดินไปมากลางใจเมืองทีแ่ ตกต่างจาก กรุงเทพฯ อย่างยิง่ ยวด ไม่ตอ้ งเบียดเสียดแย่งกันเดินบนทางเท้า อากาศปลอดมลภาวะ เป็นขณะเวลาทีฉ่ นั ต้องรีบตักตวงเอาไว้ บรรยากาศความสวยงามของเรือใบทีจ่ อดเรียงรายนับร้อยล�ำ ทีท่ า่ เทียบเรือ ยิง่ ได้มองจากมุมสูงบนระดับความสูงที่ 180 เมตร ของ Sky City Auckland ฉันถึงกับตะลึง Wowww! ส่วนเว้า

1. 2.

1. Silver Fern สัญลักษณ์ของ นิวซีแลนด์ 2. Paradise Valley Springs สวนสัตว์เปิด ท่ามกลางธรรมชาติ 3. อุปกรณ์สกี – เตรียมพร้อมไปลูห่ มิ ะ

44

October

2012

ส่วนโค้งของเกาะที่ยื่นออกไปในทะเลตัดสลับกับตึกสูงใน เมืองใหญ่ เป็นภาพพาโนรามาตรึงตาชวนน่าจดจ�ำโอ๊คแลนด์ ในมุมเมืองทีเ่ งียบสงบกับการล่องเรือใบเท่ๆ เป็นกิจกรรมยอดฮิต ด้วยความแปรปรวนของอากาศ พยากรณ์ประกาศเตือนห้าม น�ำเรือออกนอกชายฝัง่ เป็นอันว่าต้องยกเลิกกิจกรรมล่องเรือใบ ไปอย่างน่าเสียดายทีส่ ดุ แต่ไหนๆ ก็ออกทะเลไม่ได้ เลยขอหา อะไรทีเ่ กีย่ วกับทะเลมาทดแทนแล้วกัน ย่านท่าเรือ Viaduct มี Fish Market เป็นแหล่งจับจ่ายอาหารทะเลสด เลือกซือ้ หากัน ได้ตามใจชอบ ทัง้ ปลาสดนานาชนิด หอยเชลล์ หอยแมลงภู่

a ny w h e r e m a g a z i n e

นิวซีแลนด์ ปูทะเล กุง้ จนถึงผักและผลไม้ตา่ งๆ ฯลฯ แถมยัง มี Auckland Seafood School โรงเรียนสอนท�ำอาหารโดยเชฟ ผูม้ ากประสบการณ์ Marco Edwardes ผูจ้ ะมารังสรรค์เมนู อาหารทะเลในสไตล์นิวซีแลนด์ให้ได้ลองฝีมือและลิ้มรสกัน สารภาพตรงนีเ้ ลยว่าฉันท�ำกับข้าวไม่คอ่ ยเป็นเท่าไหร่ แต่มา ถึงทีแ่ ล้วไม่ถอยแน่คะ่ เปิดเมนูแรก หอยเชลล์ผดั กับต้นหอม ยักษ์เพิม่ กลิน่ วานิลา ราดด้วยซัลซ่าสับปะรดและเมล่อน หอม เย้ายวนชวนหม�ำ่ มาก ท�ำเองก็ได้งา่ ยจัง ก็อร่อยดีนะ ฉันคิด ในใจหลังจากได้ชมิ ฝีมอื ตัวเอง ต่อด้วยเมนูหลัก ปลาอบราด ถัว่ ขาวบดเสิรฟ์ คูส่ ลัด Fennel และน�ำ้ มันส้ม สามารถน�ำสูตร และวิธกี ารท�ำไปฝืกปรือเสน่หป์ ลายจวักต่อทีบ่ า้ นได้ บรรยากาศ ยามค�ำ่ คืนแถว Viaduct ริมท่าเรือแสนโรแมนติก มีบาร์และ ร้านอาหารเรียงรายหันหน้ารับลมทะเล เป็นจุดนัดพบแฮงก์เอาท์ ใต้แสงจันทร์ของหนุม่ สาว ไม่วา่ จะเดินเล่นจูจ๋ หี๋ รือนัง่ จิบไวน์ ฟังเพลงชิลๆ ก็แล้วแต่ชอบ ส�ำหรับฉันขอเดินเล่นเพลินๆ

3.

สูดอากาศเย็นสบายระหว่างทางกลับโรงแรมดีกว่า เตรียมตัวเดินทางต่อ ตืน่ เต้นตัง้ แต่ไปรับรถเช่า แม้มจี พี เี อส เป็นเครือ่ งมือช่วยน�ำทาง กระนัน้ ฉันก็มวิ ายหอบหิว้ แผนทีไ่ ป ด้วย รถยนต์ทนี่ ขี่ บั ด้วยพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเรา และต้อง จ�ำกัดความเร็วตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่งนั้ กลับไปเมือง ไทยแล้วอาจมีใบสัง่ ค่าปรับตามมาหลอกหลอน แม้วา่ ในใจแอบ ตืน่ เต้นปนกังวลหน่อยๆ เกรงว่าจะหลงทาง แต่พอจับรถได้ฉนั ก็ ไม่รอช้า ขับมุง่ หน้าลงใต้ไปตามถนนหลวงหมาย 1 ยังจุดหมาย ปลายทางทีเ่ มืองโรโตรัว (Rotorua) ใจกลางของเกาะเหนือ


45

O c t o b e r 2 0 1 2 45 บน: Hobbiton Village พบได้ในโรงภาพยนตร์ปลายปีนี้ ล่าง: ปลาเทราต์อายุกว่า 5 ปี ที่ Rainbow Springs

a ny w h e r e m a g a z i n e


46

46

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Pohutu Geyser ก�ำลังเดือดพุง่ ยามราตรี


ตืน่ ตากับความอัศจรรย์ของบ่อน�ำ้ พุรอ้ น อันโด่งดัง Pohutu Geyser ทีพ่ งุ่ สูงปรีด๊ ถึง 30 เมตร ในตอนสามทุม่ ของทุกวัน บ่อโคลนเดือดขนาดใหญ่ Nga Mokai-aKoko Mud Pool ก�ำลังแข่งกันเดือดราว โคลนเต้นระบ�ำเป็นวงสวยงาม

ก่อนที่ชาวยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ณ แดนดินนิวซีแลนด์ ชนพื้นเมืองชาวเมารีอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนตั้งแต่ ค.ศ.1300 ชือ่ สถานทีต่ า่ งๆ หรือแม้แต่ชอื่ ถนนบ้างเป็นภาษาเมารี ซึง่ อาจ ออกเสียงยากสักหน่อย ระหว่างทางประมาณ 2 ชัว่ โมงครึง่ จากโอ๊คแลนด์ ผ่านเมืองมาทามาทา (Matamata) ทีต่ งั้ ของ Hobbiton Movie Set หรือหมูบ่ า้ นฮอบบิท สถานทีถ่ า่ ยท�ำ ภาพยนตร์มหากาพย์ไตรภาค The Lord of the Rings หนังที่ ท�ำให้นวิ ซีแลนด์กลายเป็นจุดหมายท่องเทีย่ วยอดนิยมขึน้ มา ในบั ด ดล รวมทั้ ง ใช้ เ ป็ น สถานที่ ถ ่ า ยท� ำ ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง The Hobbit ทีก่ ำ� ลังจะเข้าฉายในปลายปีนี้ จากพืน้ ทีฟ่ าร์มเลีย้ ง แกะและวัวอันกว้างใหญ่บนเนินเขาทีว่ างสลับเรียงรายสุดลูกหู ลูกตาของคุณ Russell Alexander เจ้าของฟาร์ม แต่ดว้ ยความ โดดเด่นสวยงามของภูมปิ ระเทศจนเข้าตาของ Peter Jackson ผูก้ ำ� กับฯ จึงเลือกใช้เป็นหนึง่ ในสถานทีถ่ า่ ยท�ำ เนรมิตพืน้ ที่ ส่วนหนึง่ ของฟาร์มเป็นหมูบ่ า้ นฮอบบิทใต้เนินเขากว่า 44 หลัง ตกแต่งทาสีดนู า่ รัก มีทะเลสาบอยูเ่ บือ้ งหน้า พร้อมปลูกไม้ดอก ตกแต่งเป็นสวนหน้าบ้าน เป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีห่ อ้ มล้อมด้วย เนินเขาสีเขียว เชือ่ แล้วล่ะว่าพวกฮอบบิทเป็นคนตัวเล็ก เพราะ วงกบประตูสงู ราวระดับตาคนตัวเล็กอย่างฉันเท่านัน้ เอง อีกชั่วโมงเดียวก็ถึงโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยความร้อน ระอุภายใต้พนื้ ผิวโลก เนือ่ งจากตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ ขตภูเขาไฟเก่า ทีเ่ คยระเบิดมาเมือ่ สองแสนปีทแี่ ล้ว กลิน่ จางๆ ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือก๊าซไข่เน่าลอยมาปะทะจมูก เป็นสัญญาณ ต้อนรับว่าก�ำลังเข้าสูเ่ มือง เมืองนีเ้ ต็มไปด้วยบ่อน�ำ้ พุรอ้ น โคลน เดือด ทีเ่ กิดจากความร้อนใต้พภิ พแทรกตัวขึน้ มาหลังจากการ ระเบิดของภูเขาไฟ อีกทัง้ Lake Rotorua ทะเลสาบใหญ่ใจกลาง เมืองทีง่ ามจับตาทุกครายามอาทิตย์ทอแสง มื้อเย็นของวันนี้ เรามีนัดกับหนุ่มสาวเมารี (Maori) ที่ Te Puia ศูนย์กลางวัฒนธรรมของชาวเมารีแห่งประเทศ นิวซีแลนด์ เพือ่ ชืน่ ชมวิถชี วี ติ พืน้ เมืองดัง้ เดิมของพวกเขา อาทิ ความเชือ่ เรือ่ งเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์ทชี่ ว่ ยคุม้ ครองปกปักรักษา เรียนรูศ้ ลิ ปะวิธกี ารแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่างๆ การน�ำเส้นใย ของพืชพรรณมาท�ำเป็นเครือ่ งนุง่ ห่มหรือเครือ่ งใช้ อาทิ เสือ้ กระเป๋า ฯลฯ ตืน่ ตากับความอัศจรรย์ของบ่อน�ำ้ พุรอ้ นอันโด่งดัง Pohutu Geyser ทีพ่ งุ่ สูงปรีด๊ ถึง 30 เมตร ในตอนสามทุม่ ของ ทุกวัน บ่อโคลนเดือดขนาดใหญ่ Nga Mokai-a-Koko Mud Pool ก�ำลังแข่งกันเดือดราวโคลนเต้นระบ�ำเป็นวงสวยงาม ตบท้าย ด้วยมือ้ เย็นหม�ำ่ อาหารต�ำรับเมารีทปี่ รุงตามแบบฉบับ Hangi โดยใช้เตาอบใต้ดิน อาทิ ไก่อบ เนื้ออบ เนื้อแกะอบ ฯลฯ มีการแสดงพืน้ เมืองทัง้ ร้องเล่นเต้นร�ำ ฉันเองก็รว่ มเต้นเข้าจังหวะ ตามแบบสาวเมารีไปกับเขาด้วย โยกย้ายส่ายสะโพกแต่พองาม เริ่มเช้าวันใหม่กับกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย ท่ามกลาง ธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่นิวซีแลนด์พยายามอนุรักษ์ไว้ให้ คงเดิมมากทีส่ ดุ สูดรับอากาศบริสทุ ธ์เข้าปอดได้เต็มทีไ่ ม่มจี ำ� กัด อย่างที่ Paradise Valley Springs สวนสัตว์เปิดขนาดย่อม a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

47


48

48

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

บน: สัตว์เศรษฐกิจพบได้ทกุ ที่ ล่าง: โหนชมความงามกลางป่าดิบชืน้ อายุราว 500 ปี ทีโ่ รโตรัว


ที่ให้เราได้ดื่มด�่ำกับบรรยากาศธรรมชาติสัตว์ป่าแค่เพียง ล้อมรัว้ กัน้ สนุกสนานกับการให้อาหารปลาเทราต์ นกนานาชนิด เป็ด แพะ วอลลาบี กวาง และเล่นกับลูกสิงโตน่ารัก ลูบคล�ำได้ เหมือนแมวบ้านเรา ดับกระหายด้วยน�ำ้ แร่ธรรมชาติจากเขา เพิม่ ความสดชืน่ กิจกรรมท้าทายความหวาดเสียวกับประสบการณ์โหน Zipline ข้ามต้นไม้สงู กลางป่าดิบชืน้ ได้เป็นทาซานกันก็คราวนี้ แม้วา่ ฟ้าฝนโปรยปรายตลอดระยะเวลาทัวร์ปา่ กว่า 3 ชัว่ โมง มี Rotorua Canopy Tours น�ำกรุป๊ ผูร้ ว่ มเดินทาง พร้อมไกด์ น�ำทาง มิเชลและเจมส์ หนุ่มสาวผู้หลงรักในความงามของ ผืนป่า ช่วยแนะน�ำวิธีการผจญภัย ได้ชื่นชมความงามของ ต้นไม้ใหญ่อายุกว่าห้าร้อยปี ฟังเสียงนกร้องเพลงคุยกัน ตืน่ ตา กับเฟิรน์ หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะ Silver Fern ต้นเฟิรน์ ใบสีเงิน สัญลักษณ์แห่งนิวซีแลนด์ มิเชลบอกกับเราตลอดว่า การทัวร์ปา่ บนเส้นทางอนุรกั ษ์ครัง้ นี้ เขาต้องการให้ทกุ คนได้

1.

1. อบอาหารใต้ดนิ ให้หอมกรุน่ สไตล์เมารี 2. การต้อนรับแบบ ฉบับหนุม่ เมารี

ซึมซับกับความสวยงามของธรรมชาติและช่วยกันเก็บรักษา ความงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อรักษาความสมดุลของสิ่ง แวดล้อมบนเกาะนิวซีแลนด์ ระหว่างทัวร์ฉนั จินตนาการย้อน เวลาไปถึงยุคก่อนทีม่ นุษย์จะค้นพบนิวซีแลนด์ ฉันล่ะอยากเห็น ภาพธรรมชาติตอนนัน้ จริงๆ สามวันแห่งการผจญภัยบนเกาะเหนือก�ำลังพอเหมาะ จุดหมายต่อคือเกาะใต้ซงึ่ ใช้เวลาบินไปแค่ 1 ชัว่ โมงครึง่ จาก เมืองโรโตรัวไปยังเมืองไครสต์เชิรท์ (Christchurch) เมืองใหญ่ ของเกาะใต้ แล้วรับรถเช่าจากสนามบินขับต่อไป Lake Tekapo ทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกหนึง่ จุดหมาย ปลายทางของนักท่องเที่ยวผู้โปรดปรานกิจกรรมกลางแจ้ง ภาพสองข้างทางทีฉ่ นั ขับรถผ่าน ขับข้ามเนินบ้างภูเขาบ้าง ผ่าน ขุนเขาไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ทุง่ หญ้าเขียวตัดสลับท้องฟ้า สีครามราวภาพวาด ผสมกับฝูงแกะกระจัดกระจายนับร้อย เล็มหญ้ากินอิม่ หน�ำส�ำราญ ฝูงวัวหลายสิบตัวก�ำลังเร่งข้ามถนน

2.

WHERE TO GO IN NORTH ISLAND • Sky City Auckland เปิดประสบการณ์กบั หอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน Auckland เห็นภาพกว้าง 360 องศา พร้อมบริการห้องอาหาร Orbit ทีส่ งู ถึง 190 เมตร กับบรรยากาศ ดินเนอร์ยามค�ำ่ คืนแสนโรแมนติก นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรม Sky Jump ท้าความสูงให้หวาดเสียวอีกด้วย www.skycityauckland.co.nz • Auckland Fish Market ศูนย์รวมอาหารทะเลสด ร้านอาหารทะเล และโรงเรียนสอนท�ำอาหารทะเล www.afm.co.nz • Hobbiton Movie Set สถานทีถ่ า่ ยท�ำภาพยนตร์หมูบ่ า้ นฮอบบิท ภายในฟาร์มใหญ่แสนสวย www.hobbitontours.com • Te Puia ศูนย์กลางวัฒนธรรมชาวเมารี ทีร่ วมเรือ่ งราว วิถชี วี ติ ไว้ครบถ้วน รวมทัง้ บริเวณทีม่ นี ำ�้ พุรอ้ นพุง่ สูงทีส่ ดุ www.tepuia.com • Paradise Valley Springs สวนสัตว์เปิดทีใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติกลิน่ อายนิวซีแลนด์เต็มขัน้ และเป็นทีอ่ ยูข่ องสิงโตเจ้าป่าจากแอฟริกา www.paradisev.co.nz • Rainbow Springs เรียนรูเ้ กีย่ วกับนกกีวี่ ตัง้ แต่อยูใ่ นไข่ จนค่อยๆ เติบโตออกมาเผชิญโลกกว้าง เพลิดเพลินไปกับการแสดงของนกแก้วแสนฉลาด เดินเล่นศึกษานก พืน้ เมืองนานาพันธุท์ อี่ าศัยอยูใ่ นป่าของนิวซีแลนด์ พร้อมให้อาหารอย่างใกล้ชดิ www.rainbowsprings.co.nz • Rotorua Canopy Tours ทัวร์เขตป่าดัง้ เดิมของนิวซีแลนด์อนั สมบูรณ์ดว้ ยระบบนิเวศน์ กับกิจกรรมโหน Zipline ทีต่ นื่ เต้นและสนุกสนาน www.canopytours.co.nz a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

49


กันฝุน่ ตลบ มีสนุ ขั เลีย้ งวัวคอยวิง่ อ้อมหน้าอ้อมหลังให้ววั รีบ เดินข้ามไป ขับเรือ่ ยไปจนพบป้ายทีใ่ ห้เลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 79 จอดแวะพักรถทีเ่ มืองเจอรัลดีน (Geraldine) เมืองเล็กน่ารักเงียบสงบ อาคารบ้านเรือนหน้าตา คลาสสิกโบราณแบบยุโรป บนถนนสายหลักอัน เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง แวะช็อปปิง้ สินค้า งานศิลปะท�ำด้วยมือ อาทิ Giant Jersey เสือ้ กัน หนาวไหมพรมถักร้านเก่าแก่ซงึ่ ครัง้ หนึง่ เคยถักเสือ้ ตัวใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกบันทึกลงใน The Guinness Book of Records ขนาดใหญ่เท่าฝาบ้าน แขวนไว้ให้ชมกัน หรือ จะซือ้ ผลไม้อบแห้งที่ Barkers of Geraldine ทีม่ มี านานกว่า 40 ปี ไว้เคีย้ วเรียกความกระปรีก้ ระเปร่าระหว่างขับรถ เพียงชัว่ โมงกว่าๆ จากเจอรัลดีนก็ถงึ Lake Tekapo ทะเลสาบ สีฟา้ เทอร์ควอยซ์ซงึ่ เกิดจากการละลายของธารน�ำ้ แข็ง แนวภูเขา อัลไพน์ (Southern Alpines) เบือ้ งหน้ามีหมิ ะปกคลุมร�ำไร บนยอดเขา สะท้อนเงากับน�ำ้ ในทะเลสาบยามอาทิตย์กำ� ลัง อัสดง สวยชวนฝันนัก ช่วงนีเ้ ป็นฤดูใบไม้ผลิ อากาศตอนกลางคืน ยังคงเย็นอยู่ มีสายฝนตกลงมาช่วยเพิม่ ความชืน้ พอตกดึก จากฝนเม็ดเล็กกลับค่อยๆ เปลีย่ นเป็นหิมะตกลงมาเบาๆ ท�ำให้ เช้าวันรุง่ ขึน้ กลายเป็นยามเช้าอันแสนประทับใจทีส่ ดุ ของการ เดินทาง อากาศใสต้อนรับพร้อมแสงสีทองของดวงอาทิตย์เหนือ ทะเลสาบ นีแ่ หละทีเ่ ขาเลือ่ งลือกันว่าเป็นช่วงเวลาสวยทีส่ ดุ ของ Lake Tekapo ขอยกให้เป็นอีกแห่งทีท่ กุ คนไม่ควรพลาด ต้องมา สัมผัสบรรยากาศตราตรึงด้วยตัวของคุณเอง ที่ Lake Tekapo มีรา้ นอาหารมากมายให้บริการที่ Village Center เลือกหม�ำ่ ได้ตามแต่ชอบ หลากหลายกิจกรรม ให้สมั ผัสและค้นหาประสบการณ์แปลกใหม่ อาทิ นัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมบรรยากาศเหนือทะเลสาบ ล่องเรือ Cruise เดินป่า ขี่จักรยานสัมผัส ธรรมชาติปา่ เขา แช่นำ�้ พุรอ้ นท่ามกลางอากาศ เย็นสบายพร้อมทิวทัศน์ทะเลสาบมุมสูง ไดรฟ์กอล์ฟที่ Mackenzie Golf Club ฯลฯ แวะพักค้างคืนที่นี่สักคืนก่อนมุ่งหน้า ลงใต้สู่จุดหมายที่เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) เติมน�ำ้ มันให้เต็มถัง ตรวจสอบความ เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง เพราะต้องขับรถ ไปอีก 3 ชัว่ โมงกว่าจะถึง จาก Lake Tekapo ไปตามทางหลวง หมายเลข 8 ไม่ไกล ขวามือมีปา้ ย Salmon Farm ให้เลีย้ วเข้าไป ประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านทะเลสาบใหญ่ Lake Pukaki ขึน้ ไป จนเจอแนวคลองขนานเรียบไปกับถนน เป็นสถานทีเ่ ลีย้ งปลา แซลมอนในน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการละลายของธารน�ำ้ แข็งบนภูเขา เป็นฟาร์มแซลมอนทีอ่ ยูส่ งู สุดในโลกทีร่ ะดับความสูง 677 เมตร เหนือระดับน�ำ้ ทะเล ปลาแซลมอนนีม้ ชี อื่ เรียกว่า Mt Cook King Salmon เนือ่ งจากตัง้ อยูใ่ กล้เขตอุทยานแห่งชาติมที วิ เขา Mount 50

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

ถ้าต้องการขับรถข้ามจากเกาะเหนือไปเกาะใต้ ต้องขับรถลงไป ทีเ่ มืองเวลลิงตัน (Wellington) เพือ่ โดยสาร New Zealand Ferry ข้ามไปยังเมืองพิคตัน (Picton) ทีเ่ กาะใต้ และสามารถข้าม จากเกาะใต้กลับมาเกาะเหนือได้เช่นกัน แต่ตอ้ งตรวจสอบก่อนว่า บริษทั รถเช่านัน้ อนุญาตให้นำ� รถข้ามไปได้หรือไม่ ตรวจสอบตารางเดินเรือและค่าโดยสาร www.interislander.co.nz หรือ www.bluebridge.co.nz Cook เป็นแนวอยูเ่ บือ้ งหลัง เรา สามารถศึกษาวิธกี ารเลีย้ งและให้ อาหารปลาแซลมอน ก่อนกลับซือ้ ปลาแซลมอนสดเป็นของติดมือไป ลองชิม รับรองรสชาติความสดอร่อย ภาพพาโนรามาทั้งซ้ายและขวา ตลอดเส้นทางของเกาะใต้มคี วามแตก ต่างอย่างชัดเจนจากเกาะเหนือซึ่งมี ลักษณะเป็นเนินทุง่ หญ้าสีเขียวสูงต�ำ่ สลับ กันไป ขณะที่เกาะใต้มีแนวภูเขาเชื่อมต่อ ทอดยาวลงไป ท�ำให้ถนนทีใ่ ช้เป็นเส้นทางใน การคมนาคมต้องตัดโค้งอ้อมเขา ควรใช้ความ ระมัดระวังในการขับรถนะคะ บนทางหลวงเส้นเดิม ผ่านเมืองเล็กทวิเซิล (Twizel) มาถึงเมืองครอมเวลล์ (Cromwell) เลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 6 เห็น ภูเขาแบบอัลไพน์ลิบๆ ไม่ช้าก็เข้าเขตเมืองแอร์โรว์ ทาวน์ (Arrowtown) เมืองเก่าอายุยาวนานก่อนเกิด เมืองควีนส์ทาวน์เสียอีก แต่หลังจากทีช่ าวยุโรปเริม่ ย้าย มาตัง้ ถิน่ ฐานกันมากขึน้ จึงขยายเมืองออกไปทางชายฝัง่ ทะเลสาบ ส่งให้ปจั จุบนั มีประชากรอาศัยอยูท่ คี่ วีนส์ทาวน์ มากกว่าแอร์โรว์ทาวน์เสียอีก ควีนส์ทาวน์ เมืองชายฝัง่ Lake Wakatipu ล้อมรอบ ด้วยเขาสูงลักษณะเหมือนเทือกเขาแอลป์ของยุโรป จนได้ รับขนานนามว่าเทือกเขาแอลป์ของซีกโลกใต้ บ้านเรือนหลาก สีสนั ถูกปลูกสร้างไต่ระดับบนเนินเขาริมทะเลสาบ ตืน่ เช้าเปิด หน้าต่างมาสูดอากาศบริสทุ ธ์ บรรยากาศชวนหลงรักหมดใจ ย่านช็อปปิง้ ใจกลางเมืองเต็มไปด้วยเสือ้ ผ้า สินค้าและอุปกรณ์ ส�ำหรับกิจกรรมเอ็กซ์ตรีม อาทิ อุปกรณ์เล่นสกี สโนว์บอร์ด ปีน เขา ฯลฯ บรรยากาศสวนสาธารณะย่อมๆ ริมชายทะเลสาบ ประดับด้วยเรือใบล�ำน้อยใหญ่ ชาวควีนส์ทาวน์บา้ งวิง่ จ๊อกกิง้ ออกก�ำลังกาย ตกบ่ายคล้อยยันอาทิตย์ลับขอบฟ้า ทั้งร้าน อาหาร ผับและบาร์ ริมท่าเรือ ตกแต่งสุดเก๋ รอต้อนรับให้มาชิม เมนูเด่น จิบเครือ่ งดืม่ เคล้าเสียงเพลง เดินทางสูบ่ ริเวณป่ามรดกโลก ณ อุทยานแห่งชาติ Mount


51

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

51

Lake Tekapo ในเช้าวันฟ้าใสหลังหิมะโปรย


Aspiring พาสองเท้าตะลุยสวนป่าไปตาม Pounamu Trail แหล่งรวมไม้พนั ธุพ์ นื้ เมืองโบราณอายุกว่า 80 ล้านปี อุดมด้วย มอสเขียวสดขึน้ ปกคลุมห่อล�ำต้นไม้ใหญ่ นัง่ รถท่องชนบทชม ความงามของภูมปิ ระเทศซึง่ ธรรมชาติจดั เรียงไว้ได้ครบทุกองค์ ประกอบทัง้ ภูเขา ล�ำธารสายน้อย เนินทุง่ หญ้า กองถ่ายท�ำ ภาพยนตร์หลายเรือ่ งปักหลักใช้เป็นสถานทีถ่ า่ ยท�ำมาแล้ว อาทิ Narnia, Prince of Caspian, Lord of the Rings ฯลฯ ปิดท้าย การผจญภัยด้วยเรือเจ็ทล่องแม่นำ�้ ดาร์ท (Dart River) สายธาร ของธารน�ำ้ แข็งทีล่ ะลายจากเขา ซึมซาบบรรยากาศป่าไม้สองฝัง่ แม่นำ�้ ท้าทายอารมณ์ยามขับผ่านช่องแคบโขดหิน ด้วยความ ไวของเรือเจ็ททีแ่ ทบจะตัดหูของคนนัง่ ริมหลุดออกไปเลย ไม่ ควรยืน่ อวัยวะใดๆ ออกนอกตัวเรือนะคะ อันตรายใช่ยอ่ ย เอ้า! พร้อมหมุน คนขับยกมือแสดงสัญลักษณ์ เป็นอันรูก้ นั ว่าเหล่าลูก เรือต้องเตรียมจับยึดทีจ่ บั ให้แน่น เพราะตัวเรือก�ำลังจะหมุน 360 องศาในไม่ชา้ ! ฉันเข้าใจค�ำอุทานยอดฮิต “โอ้แม่เจ้า” ก็คราวนี้ ตลอดระยะทางระหว่างบุกป่าซาฟารีนนั้ สายฝนเย็นฉ�่ำก็ โปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย แล้วพลันเปลีย่ นเป็นหยดน�ำ้ แข็ง เม็ดเล็กๆ ตกลงกระทบตัว เดาได้วา่ อุณหภูมติ อนนัน้ คงเหยียบ 0 องศา เพราะเป็นจุดเยือกแข็งทีท่ ำ� ให้นำ�้ เปลีย่ นสภาพเป็นน�ำ้ แข็ง นีน่ ะ แต่กม็ วิ ายรีบหยิบกล้อง Canon PowerShot D20 ขึน้ มา เก็บภาพความงาม ณ ขณะนัน้ เอาไว้ ประสิทธิภาพกล้องเหนือ ค�ำบรรยาย ด้วยความสามารถในการถ่ายรูปท่ามกลางความ หนาวจัดได้ถงึ -10 องศาเซลเซียส แจ่มเจิดมากค่ะ สามารถพก พาลงไปถ่ายใต้นำ�้ ได้ลกึ ถึง 10 เมตร แต่ถา้ ใส่เคสกันน�ำ้ ก็ดำ� ดิง่ ลงไปได้ถงึ 40 เมตร มีเลนส์คซู่ มู 5 เท่า ป้องกันฝ้าได้ดเี ยีย่ ม คิด ไม่ผดิ เลยทีห่ ยิบกล้องตัวนีม้ าด้วย กระเช้าลอยฟ้าสูงเฉียด 450 เมตร หิว้ พาขึน้ ยอดเขา Bob’s Peak ชมทิวทัศน์พาโนรามา 220 องศาของควีนส์ทาวน์ อิม่ อร่อย กับบุฟเฟ่ตร์ สชาตินวิ ซีแลนด์ในมือ้ ค�ำ่ บนนีม้ บี ริการ Star Gazing ทัวร์ดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์ที่ใช้จีพีอาร์เอสในการค้นหา ต�ำแหน่งของดวงดาว โดยมีไกด์ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งดาราศาสตร์ บรรยายให้ความรูใ้ นทุกคืนเดือนมืดตอนสองทุม่ อุณหภูมคิ ำ�่ คืนนี้

52

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


หิมะโปรยสายตกลงมาระหว่างทางทีฉ่ นั ก�ำลังนัง่ รถไปทัวร์ไร่องุน่ และโรงงานผลิตไวน์มชี อื่ เสียงของนิวซีแลนด์ เป็นครัง้ แรกในชีวติ ทีเ่ ห็นไร่องุน่ ก�ำลังผลิใบอ่อน โดนทับถมลงมาด้วยปุยหิมะขาว สวยงามเหมือนฝัน

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

53

พายุหมิ ะโถมในฤดูใบไม้ผลิอย่างไม่คาดฝัน


บน: ดินเนอร์เหนือวิวควีนส์ทาวน์ ล่าง: เส้นทางศึกษาธรรมชาติ Pounamu Trail

54

54

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


ลดลงเหลือเพียงเลขตัวเดียว โชคดีทเี่ ตรียมเสือ้ แจ็คเก็ตตัวหนา ของ Columbia ติดมาด้วย ฉันเดินตัวปลิวท้าอากาศหนาวอย่าง สบายใจ และยิง่ อดยิม้ พราวไม่ได้ เพราะฉันในนามนิตยสาร anywhere เป็นสือ่ ไทยรายแรกทีไ่ ด้มาส่องกล้องมองดาวกับทัวร์ ล่าสุดซึง่ เพิง่ เปิดให้บริการมาได้ไม่กเี่ ดือนนีเ้ อง แม้วา่ ท้องฟ้าคืนนี้ ไม่คอ่ ยเป็นใจสักเท่าไหร่กเ็ ถอะ เมฆหนาลอยคว้างขวางต�ำแหน่ง ดวงดาวอยูห่ ลายก้อน แต่เท่านีฉ้ นั ก็สขุ ใจอักโข ส่งท้ายคืนก่อน บินกลับเมืองไทยแล้วล่ะ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้ วันรุง่ ขึน้ ตัง้ แต่ตอนเจ็ด โมงเช้า หิมะโปรยสายตกลงมาระหว่างทางทีฉ่ นั ก�ำลังนัง่ รถไป ทัวร์ไร่องุน่ และโรงงานผลิตไวน์มชี อื่ เสียงของนิวซีแลนด์ เป็น ครัง้ แรกในชีวติ ทีเ่ ห็นไร่องุน่ ก�ำลังผลิใบอ่อนโดนทับถมลงมาด้วย ปุยหิมะขาว สวยงามเหมือนฝัน จากนัน้ ก็ได้รบั แจ้งว่า สนามบิน ควีนส์ทาวน์ตอ้ งงดให้บริการทุกเทีย่ วบิน ค�ำว่า Cancelled เรียง ยาวเป็นหางว่าวบนป้ายประกาศ ผูโ้ ดยสารล้นสนามบิน เข้า

แถวติดต่อเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินกันจ้าละหวัน่ เนือ่ งจากพายุ หิมะทีโ่ หมกระหน�ำ่ ตัง้ แต่เช้าตรู่ จนควีนส์ทาวน์ตกอยูภ่ ายใต้ สีขาวโพลน คุณแกรนท์ ไกด์พาทัวร์ชมไร่องุน่ บอกฉันด้วยความ ประหลาดใจว่า ทีน่ ไี่ ม่ได้มพี ายุหมิ ะมาตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนแล้ว แสดงว่าฉันโชคดีทไี่ ด้เห็นมันอีก เป็นค�ำปลอบใจของหนุม่ แดน กีวที่ ไี่ ม่ทำ� ร้ายความรูส้ กึ จนเกินไปนัก เมือ่ รูว้ า่ ต้องเลือ่ นเทีย่ วบิน กลับกรุงเทพฯ ไปอีกสองวัน ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ครบรสให้กบั ชีวติ ได้ขบั รถเทีย่ วเอง เปิดแผนทีท่ อ่ งดินแดนทีไ่ ม่เคยเหยียบย่างมาก่อน เหมือนแรลลี่ ค้นหาอาร์ซแี ต่เป็นอาร์ซขี องความตืน่ เต้นทีแ่ ตกต่าง ค�ำตอบทีไ่ ด้ สัมผัสธรรมชาติตน้ ฉบับนิวซีแลนด์ ค่อยๆ เก็บไปตามเส้นทาง จนครบ มัดรวมเป็นค�ำตอบสุดท้ายของทริปนี้ This is a Real World of Nature. 1. หอยเชลล์ ตัวโตและสดมาก

1.

WHERE TO GO IN SOUTH ISLAND • Alpine Springs & Spa สระน�ำ้ พุรอ้ นอุณหภูมริ ะหว่าง 36-40 องศาเซลเซียส สามารถลงไปแช่ทา่ มกลางบรรยากาศบนเนินเขาทีม่ องเห็น Lake Tekapo บนมุมสูง www.alpinesprings.co.nz • Mt Cook Salmon Farm ฟาร์มแซลมอนทีอ่ ยูส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก สามารถเลือกซือ้ ปลาแซลมอนสดเพือ่ รับประทานได้ทนั ที หรือซือ้ กลับไปปรุงอาหารทีบ่ า้ นได้ www.mtcooksalmon.com • Skyline Gondola and Star Gazing อิม่ มือ้ เย็นด้วยบุฟเฟ่ตอ์ าหารหลากเมนูบนยอดเขาสูง พร้อมชมวิว Queenstown ยามค�ำ่ คืน และปิดท้ายด้วยทัวร์ดดู าวแบบ ใกล้ชดิ www.skyline.co.nz • Dart River Jet Wilderness Safari ท่องป่าเขียวขจีแบบฉบับนิวซีแลนด์ สนุกกับการเดินทางด้วยเรือ Jet Boat เปิดประสบการณ์ไปตามแม่นำ�้ Dart ทีค่ ดเคีย้ ว www.dartriverjetsafaris.com • Black ZQN Luxury Wine Tours ทัวร์ไร่องุน่ และโรงงานผลิตไวน์ทขี่ นึ้ ชือ่ ของนิวซีแลนด์ www.blackzqn.com a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

55


DON’T MISS

Skyline Star Gazing ทัวร์ดดู าวยามค�ำ่ คืนบนยอดเขาทีส่ งู กว่า 800 เมตร กับไกด์ผมู้ คี วามรูเ้ รือ่ งดวงดาวเป็นอย่างดี ด้วยกล้อง ดูดาวอัจฉริยะ ค้นหาหมูด่ าวทีม่ อี ายุหลายล้านล้านปีดว้ ย GPRS ยิง่ ถ้าเป็นคืนทีฟ่ า้ เปิด อาจเห็นทางช้างเผือก (Milky Way) ผ่านกล้องดูดาวนีไ้ ด้

TIPS

• เตรียมใบขับขีส่ ากลให้พร้อมก่อนการเดินทาง • ขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจ�ำกัดความเร็ว • เมือ่ ขับรถผ่านในเขตเมืองทีม่ ปี ม๊ั น�ำ้ มันบริการ ควรเติมน�ำ้ มัน ให้เต็มถัง เพราะระหว่างทางไม่มปี ม๊ั น�ำ้ มันบริการ • GPRS และแผนที่ คือ เครือ่ งมือช่วยน�ำทางทีส่ ำ� คัญยิง่ • ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งราคาน�ำ้ มัน เพราะราคาพอๆ กับประเทศไทย

HOW TO GET THERE

• เดินทางสะดวกสบายไปกับสายการบิน Malaysia Airlines ทีใ่ ห้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ-โอ๊คแลนด์ สัปดาห์ละ 3 เทีย่ วบิน เช็คตารางการบินได้ที่ www.malaysiaairlines.com โทร. 02-250-6560-7 • สายการบิน Air New Zealand ให้บริการเส้นทางการบินภายใน ประเทศนิวซีแลนด์ เช็คตารางการบินระหว่างเมืองได้ที่ www.airnewzealand.com

WHERE TO STAY

Hotel De Brett 2 High St. Auckland NZ +64 9 925 9000 www.hoteldebrett.com Heritage Auckland 35 Hobson St. Auckland NZ +64 9 379 8553 www.heritagehotels.co.nz Rydges Rotorua 272 Fenton St. Rotorua NZ +64 7 349 0099 www.rydges.co.nz Peppers Bluewater Resort State Highway 8, Lake Tekapo +64 3 680 7000 www.peppers.co.nz Kawarau Hotel Kawarau Village, Peninsula Rd. +64 3 450 9438 www.kawarauhotelbyhilton.co.nz

SPECIAL THANKS

TOURISM NEW ZEALAND 25th Fl. Empire Tower 195 South Sathorn Rd., Yannawa Bangkok 10120 Tel. 02-670-0114-5 www.newzealand.com 56

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


72

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


travel feature

Explore Iceland Story&Photos

58

October

อรชุมา ดุรงค์เดช

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


59 หลังจากได้สมั ผัสน�ำ้ Iceland Spring Water เฟย์กร็ สู้ กึ ประทับใจในความบริสทุ ธิท์ ที่ รงคุณค่าทางโภชนาการ จนเกิด ความสงสัยว่า เหตุใดน�ำ้ แร่จากประเทศนีถ้ งึ แตกต่างจากทีอ่ นื่ และด้วยชือ่ ประเทศทีแ่ ปลตรงๆ ว่า ดินแดนแห่งน�ำ้ แข็งนัน้ เมือ่ ได้ไปเยือนย่อมมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่นอย่างแน่นอน ประเทศไอซ์แลนด์เป็นเกาะทีต่ งั้ อยูร่ ะหว่างทวีปยุโรปกับทวีปอเมริกา จึงเป็นเมืองที่ใช้ Transit ของผู้เดินทางจากอเมริกาไปยุโรป หรือจาก ยุโรปไปอเมริกา เรียกได้วา่ สนามบินจะยุง่ ตลอดเวลา ผูค้ นเดินผ่านไป มาขวักไขว่สร้างความคึกคักตัง้ แต่ยงั ไม่ไปถึง ไอซ์แลนด์เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ มีเมืองหลวงชือ่ ว่า เรคยาวิค (Reykjavík) เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีธารน�ำ้ แข็งใหญ่เป็นอันดับสองในทวีปยุโรป โด่งดังเรือ่ งน�ำ้ แร่ธรรมชาติ อันเกิดจากน�้ำฝนและหิมะที่ตกลงมาหลายร้อยพันปีแล้วกลายมาเป็น ธารน�ำ้ แข็ง (Glacier) เมือ่ ธารน�ำ้ แข็งนีล้ ะลายจะค่อยๆ ไหลผ่านใต้พนื้ ดิน โดยมีชั้นหินลาวา ชื่อ บาซอลติก ลาวา ร็อค เกิดจากการระเบิดของ ภูเขาไฟ เป็นฟิวเตอร์กรองน�้ำ แล้วผุดขึ้นมาเป็นน�้ำแร่ธรรมชาติหรือ ทีเ่ รียกว่า Spring Water

เฟย์ได้โอกาสเข้าไปส�ำรวจเขตป่าสงวนภายในอุทยานแห่งชาติ “Heidmork” ระยะทางจากเมืองหลวงเพียงแค่ 10 กิโลเมตร เป็นอุทยาน สงวนที่เต็มไปด้วยหินลาวา ความงดงามและความสมบูรณ์ที่ผ่านการ อนุรกั ษ์ทำ� ให้ประทับใจในความน่าอัศจรรย์ทางธรรมชาติ อีกทัง้ เป็นแหล่ง น�ำ้ แร่ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ ของไอซ์แลนด์ เราสามารถน�ำขวดไปรองน�ำ้ แร่ ที่ผุดขึ้นมาแล้วดื่มได้เลย ให้ความสดชื่น พร้อมเต็มอิ่มกับบรรยากาศ งดงามกลางอุทยาน ประชากรไอซ์แลนด์มอี ายุยนื ยาวติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ด้วยความ ทีท่ งั้ ประเทศมีจำ� นวนประชากรเพียง 2-3 แสนคน ท�ำให้ประชากรร้อย ละ 99.9 สามารถอ่านออกเขียนได้ สภาพอากาศแค่ฟงั แค่ชอื่ ว่า Iceland อาจพาลให้คดิ ว่าต้องหนาวสุดขัว้ แต่จริงแล้วอุณหภูมขิ องไอซ์แลนด์อยู่ ทีป่ ระมาณ 10 ต้น - 10 ปลาย องศาเซลเซียส ซึง่ อากาศจะใกล้เคียงกัน ตลอดปี ถือว่าอยูไ่ ด้สบายๆ ค่ะ ระหว่างนัง่ รถไปเรือ่ ยๆ สังเกตสองข้างทางปรากฏให้เห็นเป็นหินลาวา สีดำ� กว้างใหญ่วางเรียงยาวไปตามทาง เฟย์เดินทาจากเมืองหลวงไปทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เพียง 40 นาที เพือ่ ไปยังเมือง Grindavík ได้พบกับ Blue Lagoon (Geothermal Spa) บ่อน�ำ้ ร้อนสีฟา้ ขนาดใหญ่เฉกเช่นทะเลสาบ ตั้งอยู่ภายในเขตความร้อนจากลาวาใต้ดิน ลักษณะคล้ายอนเซ็น

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

59


ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ต่างกันตรงทีค่ วามใหญ่เนีย่ แหละค่ะ มาถึงแล้วไม่รอช้า รีบใส่ชดุ ว่ายน�ำ้ ลงไปแช่นำ�้ ร้อนผ่อนคลาย แม้อากาศภายนอกจะหนาว แต่กย็ งั รูส้ กึ สดชืน่ นะคะ ประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศทีแ่ ปลกมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาก ผ่าน และในจุดทีข่ ดี ผ่านนัน้ มีความร้อนระอุอยูภ่ ายใต้ ซึง่ บลู ลากูนคือ บ่อน�ำ้ ร้อนทีต่ งั้ อยูต่ รงเส้นนัน้ พอดี สีฟา้ ใสของบลู ลากูน มีสว่ นผสมของ ซิลกิ าสูงมาก เฟย์ประทับใจตรงจุดทีส่ ฟี า้ ของบลู ลากูน ตัดกับสีฟา้ ครามของท้องฟ้า ตอนนัน้ ให้ความรูส้ กึ เหมือนเรานัง่ อยูใ่ นเมฆบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เลย ล่ะค่ะ หลังจากแช่นำ�้ ร้อน พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทับใจแล้ว ก็พร้อมเดิน ทางต่อไปชืน่ ชมความอุดมสมบูรณ์ทนี่ ำ�้ ตก Gullfoss น�ำ้ ตกขนาดใหญ่ แห่งหนึง่ ของไอซ์แลนด์ (เหมือนน�ำ้ ตกไนแองการ่า) อยูท่ แี่ คนยอนของ แม่นำ�้ Hvítá ละอองน�ำ้ ตกใสแจ๋วตัดกับทุง่ หญ้าเขียวขจี เป็นอีกสถานที่ ท่องเทีย่ วทีน่ กั เดินทางหลายคนต้องไปเยือนเมือ่ มาถึงไอซ์แลนด์ เฟย์ยงั จ�ำ ความรูส้ กึ วินาทีทตี่ วั เองนัง่ ซึมซับกับบรรยากาศอันเงียบสงบของน�ำ้ ตกแห่งนี้ ได้ดเี ลยล่ะค่ะ เทีย่ วมาเต็มอิม่ ถึงเวลาต้องหาอะไรรองท้องบ้างแล้ว ที่ Viking Village เต็มไปด้วยบรรยากาศร้านที่ท�ำให้รู้สึกว่า ย้อนกลับไปอยู่ในยุคไวกิ้ง เสิร์ฟอาหารต้นต�ำรับไวกิ้ง อาทิ มันฝรั่ง ซุป ปลา เป็นต้น ไอซ์แลนด์ เป็นประเทศทีโ่ ด่งดังด้านอุตสาหกรรมการท�ำประมงปลา นักท่องเทีย่ ว จึงได้ลมิ้ รสปลาสดๆ ทุกวัน เสิรฟ์ กันตัง้ แต่มอื้ เช้าเลยค่ะ แนะน�ำให้ไป รับประทานอาหารทะเลที่ Seafood Cellar ซึง่ มีให้เลือกมากมาย เรียกได้วา่ อิม่ อร่อยในทุกมือ้ ค่ะ นอกจากอิม่ ท้องแล้ว ไอซ์แลนด์ยงั อิม่ ตาด้วยบุคลิกลักษณะของคน ไอซ์แลนด์ หน้าตาดี รูปร่างใหญ่ราวกับแบรด พิทท์ทหี่ ลุดออกมาจาก ภาพยนตร์เรือ่ งทรอย ได้มาสัมผัสไอซ์แลนด์ครัง้ นีม้ คี วามรูส้ กึ ปนเปไป ด้วยความตืน่ เต้น และเรือ่ งราวน่าสนใจเต็มไปหมด อาทิ เป็นประเทศ ทีม่ นี ำ�้ ตกมากกว่าหนึง่ หมืน่ แห่ง มีประชากรทีม่ อี ายุยนื ยาวทีส่ ดุ ในโลก รวมทั้งรสชาติน�้ำอัดลมที่เฟย์ขอยืนยันว่า เป็นน�้ำอัดลมที่ดูไฮโซที่สุด ในโลก ก็เพราะน�ำ้ ทีใ่ ช้เป็นส่วนผสมเป็นน�ำ้ แร่บริสทุ ธิน์ คี่ ะ ดืม่ แล้วเลย ไม่รสู้ กึ ผิดกับตัวเองเท่าไร ไอซ์แลนด์จึงเป็นประเทศที่แสนประทับใจ เพียงแค่หลับตาภาพใน ความทรงจ�ำก็แจ่มชัดในทันที 60

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

HOW TO GET THERE สายการบินไทย กรุงเทพฯ - ออสโล เช็คตารางการบินได้ที่ www.thaiairways.co.th แล้วต่อสายการบิน Scandinavian Airlines จาก ออสโล – เรคยาวิค เช็คตารางการบินได้ที่ www.flysas.com

WHERE TO STAY

101 Hotel : Hverfisgata 10, Reykjavik, Iceland www.101hotel.is Borg Hotel : Posthusstraeti 11, Reykjavik 101, Iceland www.en.hotelborg.is

Hotel Reykjavik Centrum : Adalstraeti 16, Reykjavik 101, Iceland www.hotelcentrum.is

WHERE TO EAT

Fiskfelagid (Fish Company) : Vesturgotu 2a Grofartorg, Reykjavik, Iceland www.fiskfelagid.is Fjorukrain (Viking Village) : Strandgata 55 220 Hafnarfjordur www.fjorukrain.is Sjavarkjallarinn (Seafood Cellar) : Aoalstraeti 2, Reykjavik IS101, Iceland www.sjavarkjallarinn.is


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

73


travel feature

62

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


THE PERFECT MIX Story&Photos

วรรณวนัช

ด้วยสวัสดิการด้านคุณภาพชีวติ ส�ำหรับพลเมืองยอดเยีย่ ม ระบบสาธารณูประโภคทีว่ างแผนอย่างเป็นระบบ และความปลอดภัยดีเลิศจนได้ตำ� แหน่งเมืองทีม่ สี ถิตอิ าชญากรรมต�ำ่ สุดแห่งหนึง่ ท�ำให้นอกจากตัวเลขทีพ่ ลิก ผันภายในคาสิโนแล้ว พายุรนุ แรงขนาดท�ำให้ระบบการคมนาคมเป็นอัมพาตนานหลายวันอาจเป็นอีกเพียงสิง่ เดียวทีเ่ กิดขึน้ อย่างไม่อาจคาดเดาได้ในมาเก๊า a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

63


64

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


แม้เป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณะรัฐประชาชนจีนเช่นเดียวกับ ฮ่องกง แต่กลับมีบรรยากาศโดยรวมคล้ายเป็นแฝดน้องของลาสเวกัส มากว่า แน่นอนว่า คาสิโน และช็อปปิง้ คอมเพล็กซ์ขนาดยักษ์ทงั้ ทีเ่ ป็น ของคนมาเก๊าเองและแบรนด์ดงั จากลาสเวกัสมีสว่ นช่วยสร้างบรรยากาศ ทีว่ า่ เป็นอย่างมาก ท่ามกลางร้านค้าแบรนด์เนมสุดหรู โรงแรมอลังการแถมโชว์ตระการ ตาทีห่ ล่อเลีย้ งความฝันและสร้างภาพ ลวงตาแห่งความหรูหราให้บรรดา ผูห้ ลงใหลการพนันและความทันสมัยอันดูเหมือนจะไม่มที สี่ นิ้ สุด บางมุม ของมาเก๊า ยังเก็บรักษาเรื่องราวประวัติศาสตร์และบุคลิกของเมือง ลูกผสมในยุคโคโลเนียลที่เป็นเสน่ห์เอาไว้ได้ ไม่ใช่แค่จุดท่องเที่ยว ยอดนิยมทีร่ จู้ กั กันดีอย่างซากโบสถ์เซนต์พอล หมูบ่ า้ นโคโลอาน (หมูบ่ า้ น ชาวประมงริมทะเล รอบโบสถ์เซนฟรานซิสเซเวียร์) และ Lord Stow Cafe ร้านทาร์ตไข่ตน้ ต�ำรับ แต่ยงั มีโบราณสถานและชุมชน อีกหลาย แห่งทีป่ ระกาศตัวเป็นมรดกทางประวัตศิ าสตร์อนั ทรงค่า The Historic Monuments of Macau (อนุสรณ์สถานทางประวัตศิ าสตร์มาเก๊า) หรือ ชื่อทางการคือ The Historic Centre of Macau (ศูนย์ประวัติศาสตร์ มาเก๊า) ซึง่ คณะกรรมการมรดกโลกลงมติเป็นเอกฉันท์ให้จารึกลงในบัญชี มรดกโลกขององค์การยูเนสโก ภายใต้อนุสญ ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองมรดก โลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage – World Heritage Convention)

จัตรุ สั เซนาโด้ (Senado Square) จัตรุ สั คาธีดรัล (Cathedral Square) จัตรุ สั เซนต์โดมินกิ (St. Dominic’s Square) ศาลเจ้าแม่ทบั ทิมหรือวัดอาม่า (A-Ma Temple) โรงละครดอม เปโดรทีห่ า้ (Dom Pedro V Theatre) หอสมุดเซอร์โรเบิร์ต โฮ ตุง (Sir Robert Ho Tung Library) แมนชั่น ตระกูลหลู่ (Lou Kau Mansion) ฯลฯ​ล้วนแต่ได้รบั การบูรณะขึน้ เพือ่ แสดง ถึงอดีตของเมือง อันเป็นแหล่งหลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งจากจีนและโปรตุเกสซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ ภาพโบสถ์และศาลเจ้า ตั้งเคียงกันโดยมีแม่น�้ำเป็นประจักษ์พยาน ทั้งความแตกแยกและ กลมเกลียวซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วกว่าสี่ศตวรรษ กับวิถีชีวิตแบบจีนนิด ฝรั่งหน่อยของชุมชนโดยรอบ อันมีชีวิตชีวาท�ำให้มาเก๊ามีบรรยากาศ สดใหม่เป็นเมืองแห่งเซอร์ไพรส์ ทีภ่ ายนอกกับภายในไม่เคยเหมือนกัน

จัตรุ สั เซนาโด้ จัตรุ สั คาธีดรัล จัตรุ สั เซนต์โดมินกิ ศาลเจ้าแม่ ทับทิมหรือวัดอาม่า โรงละครดอม เปโดรทีห่ า้ หอสมุดเซอร์โร เบิรต์ โฮ ตุง แมนชัน่ ตระกูลหลู่ ฯลฯ​ล้วนแต่ได้รบั การบูรณะ ขึน้ เพือ่ แสดงถึงอดีตของเมือง อันเป็นแหล่งหลอมรวมความ หลากหลายทางวัฒนธรรม ทัง้ จากจีนและโปรตุเกสซึง่ ยังคง หลงเหลืออยู่

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

65


66

66

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


ยกตัวอย่างย่านหมู่บ้านไทปา ที่ภายนอกเป็นถนนสายอาหารและ ตลาดนัดในวันอาทิตย์ กลับมีร้านอาหาร Antonio’s มาตรฐานระดับ มิชลินสตาร์ซอ่ นอยูใ่ นห้องใต้ดนิ ของตึกโคโลเนียลโบราณ เสิรฟ์ อาหาร โปรตุกสี ดัง้ เดิม ทัง้ วัตถุดบิ และวิธกี ารปรุงซึง่ ปัจจุบนั หารับประทานได้ยาก ขณะบนชัน้ ดาดฟ้าของตึกสูงในย่านไม่ไกลกันนัก เป็นทีต่ งั้ ของ SKY21 ร้านอาหารฟิวชั่นและ SKY B บาร์ที่เปรี้ยวที่สุดของมาเก๊าในเวลานี้ ซึง่ คุณโจ (Saree Xongmixay) นักธุรกิจหนุม่ ลูกครึง่ ไทย - มาเก๊า มีเอ็กซ์ คลูซฟี เซอร์ไพรส์สำ� หรับแขกพิเศษของเขาคือ SKY LUXE เลานจ์สว่ น ตัวทีเ่ สนอสินค้าแบรนด์เนม Super limited edition ซึง่ บางชิน้ มีเพียง ชิ้นเดียวในโลก (ยกตัวอย่างเช่น นาฬิกาเรือนพิเศษหน้าปัทม์ท�ำจาก หินดวงจันทร์ ติดโลโก้นาฬิกาแบรนด์ดังและแพงที่สุดแบรนด์หนึ่ง ของโลก) และไม่เคยปรากฎในสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ใดทัง้ สิน้ เพราะ สงวนไว้สำ� หรับลูกค้าคนพิเศษเท่านัน้ หรือทีจ่ ตุรสั เซนาโด ซึง่ ปกติเป็นย่านช็อปปิง้ และทีน่ ดั พบของคนมาเก๊า คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา ยามค�่ำคืนจะกลายเป็นจตุรัสแห่งความ ศักดิส์ ทิ ธิ์ พรายด้วยแสงเทียนและอวลด้วยกลิน่ ก�ำยานจากพิธกี รรมอัน งดงาม ยิง่ ในวันประเพณีแห่พระแม่ฟาติมา (จัดขึน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม ของทุกปี) หรือหากบอกว่า เกาะที่ขึ้นชื่อ ด้านการพนันแห่งนี้ทุ่มงบ ประมาณในการสร้างพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ ศูนย์การเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์ไวน์ พิพธิ ภัณฑ์กรังปรีซ์ (ซึง่ หลายคนอาจไม่ทราบว่า จัดขึน้ ต่อเนื่องมาแล้วหลายปีโดยใช้ถนนบนเกาะมาเก๊าเป็นสนามประลอง ความเร็ว) ก็อาจเป็นสิง่ ทีน่ า่ ประหลาดใจเช่นกัน มาเก๊าในวันนี้จึงเป็นเมืองแห่งอดีตที่เติบโตอย่างงดงามในปัจจุบัน เมืองทีค่ าสิโนคือความหวังและมนตรา หล่อเลีย้ งชีวติ ของผูห้ ลงใหลใน การพนัน ยามทีเ่ ส้นแบ่งระหว่างความจริงและความฝันบางเท่ากับขอบ ไพ่ เต็มไปด้วย บรรยากาศของการแข่งขันด้านฮวงจุย้ อ�ำนาจและเรือ่ งเล่า ของมาเฟีย แต่รายได้ทเี่ กิดจากธุรกิจคาสิโนก็กอ่ ให้เกิด การพัฒนาอย่าง ไม่หยุดยั้ง จากความเป็นเกาะแห้งแล้งขาดไร้ ไม่มีทรัพยากรอะไรเลย แม้แต่นำ�้ หรืออาหาร ทุกอย่างต้องซือ้ จากประเทศเพือ่ นบ้าน กลายเป็น เมืองทีพ่ ร้อมพัฒนาทัง้ ด้านการศึกษาเทคโนโลยีและ คุณภาพชีวติ ภาพเกาะทั้งสามอันได้แก่ มาเก๊า ไทปาและโคโลอาน ซึ่งมีสะพาน เชือ่ มจนใกล้จะกลายเป็นเกาะเดียวกัน แทบไม่เหลือความล�ำบากในการ เดินทาง ผืนดินถมใหม่ทจี่ ะกลายเป็นเมืองมหาวิทยาลัยซึง่ ปลอดจากการ พนันโดยสิน้ เชิง Macau Tower หอคอยอันดับสิบของโลก ตึกสูงระฟ้าแห่ง ใหม่และสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ท่ามกลางย่านประวัตศิ าสตร์ทเี่ พียงมองก็เห็นถึง ความตัง้ ใจทีจ่ ะอนุรกั ษ์ไว้ให้ดที สี่ ดุ ทัง้ หมดนีส้ ะท้อนความมุง่ มัน่ ของเกาะ มาเก๊าว่าสักวันหนึ่งจะประกาศตนเป็นจุดหมายส�ำคัญอีกแห่งในโลก ให้ได้

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

67


มาเก๊าในวันนีจ้ งึ เป็น เมืองแห่งอดีตทีเ่ ติบโต อย่างงดงามในปัจจุบนั เมืองทีค่ าสิโนคือความหวัง และมนตรา หล่อเลีย้ งชีวติ ของผูห้ ลงใหลในการพนัน ยามทีเ่ ส้นแบ่งระหว่าง ความจริงและความฝันบาง เท่ากับขอบไพ่ เต็มไปด้วย บรรยากาศของการแข่งขัน ด้านฮวงจุย้ อ�ำนาจและ เรือ่ งเล่าของมาเฟีย SPECIAL THANKS การท่องเทีย่ วมาเก๊า http://th.macautourism.gov.mo/ Air Asia www.airasia.com

68

68

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


74

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


travel feature

70

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Story&Photos

กษิปก์ศกั ดิ์ ศุกรเสพย์

จุดหมายในฝันอันดับต้นๆ ของนักเดินทางหลายคนคือ มัลดีฟส์ ประเทศทีป่ ระกอบไปด้วยหมูเ่ กาะเล็กๆ นับพันเกาะ ซึง่ เกิดจากการทับถมของปะการังจับกลุม่ รวมกันอยูก่ ลางมหาสมุทรอินเดีย พร้อมมนต์เสน่หช์ วนหลงใหล ท้องทะเลใสเหมือนกระจกมองเห็นพืน้ ทรายตัดกับฟากฟ้าสีคราม มีวลิ ล่าหลังงามอยูบ่ นชายหาดทรายสีขาวเม็ดละเอียด

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

71


72

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


ห้องลากูนสูท สร้างกลมกลืนกับสิง่ แวดล้อมรายรอบ เรียงรายอยูส่ องข้างทางเดินซึง่ สร้างอยูเ่ หนือพืน้ น�ำ้ ภายในตกแต่งด้วย เฟอร์นเิ จอร์ไม้แกะลาย ผนังกรุดว้ ยเส้นใยทีท่ อจากพืชสัมผัสคล้ายกับเสือ่ ทาตามิของญีป่ นุ่ หน้าต่างบานใหญ่พร้อมมูลไี่ ม้ บังแสงยามแดดแรง หลังจากเครือ่ งบินร่อนลงจอด ผ่านก้อนเมฆสีขาว เห็นเกาะขนาดเล็ก เรียงรายเป็นแนวยาว เมือ่ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เราได้รบั การ ต้อนรับอันยิม้ แย้มของเหล่า G.O. (Gentle Organizer) จากคลับเมดคานิ (ClubMed Kani) ผู้จะคอยดูแลเราในตลอดทริปนี้ เพียงข้ามถนน หน้าสนามบินมาเล่กข็ นึ้ เรือไปยังเกาะคานิฟโิ นลูห์ (Kanifinolhu) ในความ หมายภาษาไทยว่า “เกาะสวรรค์แห่งสุดท้าย” ที่ตั้งของคลับเมดคานิ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว ซึง่ ให้บริการแบบ all inclusive รวมค่าห้อง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าบริการเกือบทุกอย่างไว้หมดในราคาเดียว ต่างจาก รีสอร์ททั่วไป นั่งเรือแหวกคลื่นลมได้สักพักเรือก็ตีโค้งอ้อมแนวปะการัง เข้าเทียบท่าที่ยื่นออกมากลางทะเล เราเข้าพักในห้องลากูนสูท สร้างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรายรอบ เรียงรายอยู่สองข้างทางเดินซึ่งสร้างอยู่เหนือพื้นน�้ำ ภายในตกแต่งด้วย เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะลาย ผนังกรุด้วยเส้นใยที่ทอจากพืชสัมผัสคล้ายกับ เสือ่ ทาตามิของญีป่ นุ่ หน้าต่างบานใหญ่พร้อมมูลไี่ ม้บงั แสงยามแดดแรง วิลล่าแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนแรกเป็นที่นั่งเล่นมีโซฟาหนานุ่มสีเอิร์ธโทน ตัดกับหมอนสีชมพู ส่วนที่สองเป็นห้องนอนส่วนสุดท้ายคือห้องน�้ำ

มีอา่ งอาบน�ำ้ วางลอยตัวอยูร่ มิ ผนังกระจก นอนแช่นำ�้ อุน่ ไปชมวิวไปด้วย คลับเมดคานิ มีที่พัก Lagoon Suties จ�ำนวน 75 ห้อง Beach Villas 24 ห้อง และห้องพักแบบ Superior อีก 117 ห้อง มากพอส�ำหรับทุกคน มีกิจกรรมให้เ ลือกเพลินมากมายตามแบบฉบับคลับเมด ตั้งแต่ ว่ายน�้ำดูปะการังแบบผิวน�้ำโดยนั่งเรือออกไปยังจุดด�ำน�้ำที่มีปะการัง หลากหลายชนิด วันไหนโชคเข้าข้างอาจเห็น manta ray ว่ายผ่านหน้า ไปก็ได้ ใครมีพลังเหลือล้นแล่นเรือใบในเวิง้ อ่าวหลังจากกลับมาจากด�ำน�ำ้ หรือพายเรือแคนนูเรียบริมหาดในช่วงบ่าย ตื่นเช้าหน่อยมาเล่นโยคะ ทีห่ อ้ งฟิตเนสริมทะเล ต่อด้วยแอโรบิคคลายเส้นในสระว่ายน�ำ้ ทุกกิจกรรม มีเจ้าหน้าทีค่ อยดูแลและให้คำ� อธิบายวิธกี ารเล่นทีถ่ กู ต้อง หรือหากสนใจ กิจกรรมชวนตื่นเต้นมากไปกว่านั้น ก็สามารถสอบถามตารางการจัด กิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น นั่งเครื่องบินน�้ำบินกินลมชมวิว ดูทศั นียภาพเกาะกลางทะเลเป็นเวลา 20 นาที หรือขึน้ เรือข้ามเกาะไปชม วิถีชีวิตของชาวมัลดิเวียนที่เมืองมาเล่ เกาะเมืองหลวงของประเทศ มั ล ดี ฟ ส์ หลั ง จากสนุ ก กั บ กิ จ กรรมนานาแล้ ว ก็ ม านวดผ่ อ นคลาย กันที่ The ClubMed Spa by Mandara สปา 5 ดาว ตกแต่งด้วยวัสดุที่ a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

73


ด้วยความเป็นมิตรและใจจริงของเหล่า G.O. ชาวไทย ผูข้ ยัน ชวนให้เราไปร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ใครกันจะข่มใจอยู่ เฉยได้ วันพักผ่อนทีแ่ สนสุขจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ใครชอบ ท�ำกิจกรรมรับรองว่าไม่มที างเบือ่ ยิง่ ถ้าชอบกิจกรรมทางน�ำ้ ท�ำจากไม้เป็นหลัก ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวชะอุ่ม โดยได้แรงบันดาลใจ จากหมู่เกาะในทวีปเอเชีย ถึงเวลาอาหารเย็นเราไปที่ห้องอาหารเวลี ซึ่งเป็นห้องอาหารหลัก และสถานที่สอนท�ำอาหาร เสิร์ฟอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ เมนูหลัก มักท�ำจากปลาท้องถิน่ สดใหม่ อย่างสลัดปลาทูนา่ ชิน้ หนาเนือ้ สีชมพูนมุ่ สุกภายนอกวางบนสลัดผักสีเขียวพร้อมมะนาวเหลืองฝานบางกระตุ้น ต่อมรับรสเล็กน้อย ใครสนใจอยากเรียนท�ำอาหาร สามารถเช็ควันเรียน และลงชือ่ ได้ทแี่ ผนกต้อนรับ ยามเย็นเดินเล่นริมชายหาดทีท่ อดตัวยาว ไปจนสุดเกาะที่ Manta Lounge ซึ่งเป็นคลับที่สร้างขึ้นพิเศษส�ำหรับ แขกที่เข้าพักห้องแบบลากูนสูทโดยเฉพาะ ด้วยการออกแบบที่เน้น วิวทุกด้าน ผนังของเลานจ์จงึ ท�ำด้วยกระจกใส จุดเด่นอยูท่ นี่ งั่ +นอนเล่น ด้านนอกใช้ตาข่ายขึงอยู่เหนือน�้ำ เมื่อทิ้งตัวเหมือนกลึ้งอยู่บนอากาศ ทีย่ บุ ไปยุบมา ชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า เบือ้ งล่างมีปลาตัวน้อยใหญ่ ว่ายเวียน พลางจิบแชมเปญซึ่งเป็นบริการพิเศษที่ทางคลับเมดคานิ นิวลักซ์ชัวรี่ สเปซ จัดไว้ต้อนรับส�ำหรับแขกพิเศษ เมื่อถึงเวลาเราก็ได้รับการเชื้อเชิญให้ไปร่วมปารตี้ประจ�ำวันที่ทาง คลับเมดจัดขึ้น เป็นกิจกรรมบันเทิงที่จัดเปลี่ยนไปทุกวัน วันนี้ทุกคน ต่างพร้อมใจใส่เสื้อที่มีเลข 88 ซึ่งหมายถึงความโชคดีตามความเชื่อ ของคนจีน เริม่ ด้วยการเต้นกันอย่างสนุกสนานตามสเต็ปง่ายๆ สามารถ เต้นตามได้ และต่อตัวกันเป็นรถไฟวนไปรอบๆ อีรบู าร์ ต่อด้วยโชว์ตา่ งๆ ที่เหล่า G.O. ต่างฝึกฝนและน�ำมาแสดงเรียกเสียงปรบมือได้ไม่แพ้ นักแสดงอาชีพ หลังจากจบการแสดง เสียงเพลงปาร์ตี้ก็เร่งจังหวะ ไปพร้อมกับการเต้นปลดปล่อยความสนุกไปร่วมกัน ด้วยความเป็นมิตรและใจจริงของเหล่า G.O. ชาวไทย ผู้ขยันชวน ให้เราไปร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ใครกันจะข่มใจอยู่เฉยได้ วันพักผ่อนที่แสนสุขจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ใครชอบท�ำกิจกรรมรับรอง ว่าไม่มีทางเบื่อ ยิ่งถ้าชอบกิจกรรมทางน�้ำ ได้มาเที่ยวคลับเมดคานิ มัลดีฟส์ ถือได้ว่าเป็นจุดหมายที่มาแล้วและจะต้องมาอีกแน่นอน

74

74

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

75


76

SPECIAL THANK Vacances Siam (Club Med) Ltd. ชัน้ 3 อาคาร เพนนินซูลา่ 153 ถนนราชด�ำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2253-0108 www.clubmed.co.th www.facebook.com/ClubMedThailand

NOTE 76

มัลดีฟส์เป็นประเทศอิสลาม จึงห้ามนักท่องเทีย่ ว น�ำเข้าแอลกอฮอล์และอาหารทีผ่ ลิตจากเนือ้ สุกร

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

75


on the road

Along the Sensational Coast Story พลอยจันทร์ สุขคง Photos ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

หัวหินกลายเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมราวกับเป็นเมืองหลวงของ ประจวบฯ หลายคนรูจ้ กั ประจวบฯ ไม่มากไปกว่านัน้ เสียด้วยซ�ำ้ ตลอดความยาวชายฝัง่ กว่า 200 กิโลเมตร ประจวบคีรขี นั ธ์ยงั มีเสน่ห์ ธรรมชาติและวิถที อ่ งเทีย่ วเรียบง่ายไร้จริตปรุงแต่งตามสมัยนิยม อยูอ่ กี มาก ลืมหัวหินและเมินปราณบุรไี ว้สกั พัก เลือกรถสมรรถนะ ชัน้ เลิศสักคันแล้วขับแวะเทีย่ วไปตามชายทะเลประจวบฯ กันดีกว่า

78

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

79


แสงแดดเรืองรองลอดผ่านเมฆในวันทีฟ่ า้ สว่างจ้า รถ Honda City CNG สี Taffeta White เคลือ่ นตัวไปตามทางหลวงหมาย 4 สายเพชรเกษม มุง่ สูอ่ า่ วประจวบฯ แหล่งท่องเทีย่ วในตัวเมืองอันเงียบสงบ ซึง่ แม้ได้ชอื่ ว่าเป็นทีต่ งั้ ตัวเมืองของจังหวัดแต่ความแออัดยัดเยียดกลับน้อยนิดเมือ่ เทียบกับเมืองท่องเทีย่ วอย่างหัวหิน ความยาวของอ่าวตัง้ ต้น ณ บริเวณ เขาตาม่องล่ายทางด้านทิศเหนือเป็นวงโค้งไปจรดเขาล้อมหมวกทางทิศ ใต้ หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยูห่ ลายเกาะ แลดูคล้ายเกาะแก่งฝัง่ อันดามัน ทิวทัศน์สวยงามทอดตัวยาวตามถนนที่ทางเทศบาลสร้างไว้ ให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่นกินลมชมวิว ขี่จักรยานเลียบชายทะเลในยามเย็น หากมองทิวทัศน์เบื้องล่างจาก จุดชมวิวของวัดธรรมมิการามวรวิหาร หรือ วัดเขาช่องกระจก ท้องทะเล ทีเ่ หมือนยาวเหยียดตรงสุดลูกหูลกู ตานัน้ กลับเห็นเป็นอ่าวเว้าเรียงตัวซ้อน กันอยูถ่ งึ 4 อ่าว และอาจจะ 5 อ่าว ในวันทีอ่ ากาศแจ่มใสสุดๆ ถ้าอยาก เห็นวิวมุมสูงทีส่ วยกว่านัน้ ทิวทัศน์จากยอดเขาล้อมหมวก ณ บริเวณเขต กองบิน 53 กองพลบินที่ 4 การันตีความงามบนความสูง 902 ฟุต สูงกว่า เขาช่องกระจกเกือบเท่าตัว ซึง่ แน่นอนว่าทัศนียภาพงามกว่าย่อมแลกมา ด้วยหยาดเหงือ่ แรงกายอยูม่ ากโข ถัดจากเขาล้อมหมวกเพียงชัว่ อึดใจ ทิวสนพริว้ ไหวลูล่ มบ่งบอกว่า อ่าว มะนาวรออยู่เบื้องหน้า หนึ่งอ่าวนิยมที่ดึงดูดนักเที่ยวผู้หลีกหนีความ พลุกพล่าน หลากกิจกรรมริมหาดมีให้เลือกท�ำตัง้ แต่ปเู สือ่ ปิกนิก ขีม่ า้ ชม

80

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

ธรรมชาติ ไปจนถึงการแล่นเรือใบทีเ่ ปิดบริการให้นกั ท่องเทีย่ วหัวใจสปอต เช่าไปแล่นรับลมในทะเล หรือถ้าสนใจแต่เล่นไม่เป็นทางเจ้าของเรือก็มี บริการขับให้คณ ุ นัง่ สวยเก๋รบั ลมอยูบ่ นเรือกันในราคาเพียงชัว่ โมงละ 500 บาท (สนใจติดต่อ ครูเล็ก 08-7532-7548 เพือ่ เช็ควันและเวลาล่วงหน้า) จากอ่าวมะนาวเพียง 5 นาที รถยนต์ Honda City CNG รูปร่างปราดเปรียว สวยงามพามายังเทศบาลเมืองคลองวาฬ เปิดต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีห่ มาย มากินอาหารทะเลสดๆ ส่งตรงจากสะพานปลาขนาดเล็กของเมือง คลอง วาฬเป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่เงียบสงบ ตึกรามบ้านช่องยังคงเดิมไว้ซงึ่ อาคารไม้ หลังเก่า แม้มรี สี อร์ทขนาดเล็กเปิดให้บริการอยูป่ ระปราย แต่กด็ ำ� รงความ เป็นส่วนตัวและเงียบสงบไว้สูง หมู่บ้านตั้งติดริมทะเลทว่าหาดอันเต็ม ไปด้วยดินเลนเพราะภูมศิ าสตร์ทใี่ กล้กบั ปากคลองวาฬ ท�ำให้หาดคลองวาฬ ไม่เหมาะกับการเล่นน�้ำเท่าไรนัก คนส่วนใหญ่ที่มาจึงปรารถนามากิน อาหารทะเลสดอร่อยเคล้าสายลมเย็นริมทะเล นัง่ เอกเขนกมองนกมองไม้ มากกว่าจะท�ำกิจกรรมทางน�ำ้ เยีย่ งอ่าวมะนาว ซึง่ ร้านดังทีค่ รองใจนักชิม ตัวยงต้องยกให้ ร้านอาหารชายเล ซีฟดู้ ริมหาดเสิรฟ์ เมนูเด่นอย่าง ปลา อินทรียท์ อดน�ำ้ ปลา กุง้ กรอบซอสมะขาม ทะเลเดือดรสแซ่บ หอยจ๊อเนือ้ ปู และหมึดแดดเดียวชิน้ เบ้ง อาหารรสชาติจดั จ้านปรุงจากวัตถุดบิ สดใหม่ ทุกวัน การันตีคณ ุ ภาพด้วยจ�ำนวนนักกินทีแ่ น่นขนัดร้านตลอดเวลาท�ำการ ตลอดระยะความยาวชายฝัง่ 225 กิโลเมตรของจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ หาดบ้านกรูดอันเป็นส่วนหนึ่งของอ�ำเภอบางสะพาน ดูเหมือนเป็นจุด


อ่าวมะนาว หนึง่ อ่าวนิยมทีด่ งึ ดูดนักเทีย่ วผูห้ ลีกหนีความพลุกพล่าน หลากกิจกรรมริมหาดมีให้เลือกท�ำตัง้ แต่ปเู สือ่ ปิกนิก ขีม่ า้ ชมธรรมชาติ ไปจนถึงการแล่นเรือใบทีเ่ ปิดบริการให้นกั ท่องเทีย่ วหัวใจสปอร์ตเช่าไปแล่นรับลมในทะเล

a ny w h e r e m a g a z i n e

81

October

2012

81


หมายไม่คุ้นเคยส�ำหรับใครหลายคน จากถนนกรุงเทพฯ - เพชรเกษม เลีย้ วซ้ายไปตามทางตรงบริเวณหลักกิโมตรที่ 382 อีกประมาณ 10 - 15 กม. หาดทรายขาวนวลตัดกับน�ำ้ ทะเลสีฟา้ ใส ทอดตัวยาวเวิง้ ว้างเผยให้เห็น เสน่หข์ องท้องทะเลอันไร้สงิ่ ใดขวางกัน้ 12 กิโลเมตรของถนนเลียบหาด มีทพี่ กั และร้านอาหารขนาดเล็กไม่กแี่ ห่ง รีสอร์ทหลากหลายทีผ่ ดุ ขึน้ ไม่ ได้เปลีย่ นแปลงความสวย สะอาด สงบเงียบของหาดจากเมือ่ ครั้งแรก เยือนตอนวันเยาว์เท่าใดนัก หากจุดหมายวันผ่อนเป็นทริปฮันนีมูนสุด โรแมนติก แนะให้พกั Rachavadee Ban Krut Resort (www.rachavadee .net) บ้านพักหลังกะทัดรัดเรียงรายสะดุดตาริมชายทะเลบ้านกรูด ตกแต่ง ปลอดโปร่งโล่งสบายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม หน้าหาดมีทวิ มะพร้าว เรียงรายพร้อมเปลญวนผูกไว้ให้แขกทีม่ าพักไกวเล่น ปล่อยเวลาไปกับ ความสุนทรียข์ องธรรมชาติรอบตัว หรือถ้าชอบสงบแต่แอบรักสนุกบ้าง ในบางเวลา KeereeWaree seaside Villa & Spa (www.keereewaree. com) บูทคี รีสอร์ทสวยใส่ใจธรรมชาติอาจมอบบรรยากาศยามค�ำ่ คืนได้ ดีกว่า ด้วยปาร์ตขี้ นาดย่อมในโรงแรม หรือออกไปดริง้ ค์เบาๆ ตามร้าน ขนาดเล็กใกล้รสี อร์ท ยิง่ ลงใต้เท่าใดความสวยงามของธรรมชาติยงิ่ ท�ำให้ตนื่ เต้นตืน่ ตา หาด ฝัง่ แดงอันเงียบเชียบช่วยให้เราระลึกได้วา่ ความดิบ บริสทุ ธิ์ และห่างไกล มือมนุษย์เป็นเช่นไร โตรกหินผาสีแดงปูดว้ ยพืน้ ทรายสีชมพูสะท้อนสีรอ้ น แรงยามต้องแสงอาทิตย์ พืน้ น�ำ้ ใสสะอาดมองเห็นฝูงปลาน้อยเวียนว่าย ลัดเลาะซอกหิน การกัดเซาะของคลืน่ และลมทะเลเป็นเวลานานนับแสน ปีทำ� ให้ชายฝัง่ ดินลูกรังแดงพังครืนลงมา หลอมละลายธาตุเหล็กออกไซด์

82

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

และอะลูมเี นียมออกไซด์เข้ากับทรายเม็ดขาวสะอาด เกิดหาดทรายสีชมพู และโตรกหินสีแดงลวดลายแปลกตา กลายเป็นความสวยอันน่าอัศจรรย์ จากการสรรค์สร้างของธรรมชาติ เท้าเปลือยเปล่าเหยียบย�ำ่ ไปตามเม็ด ทรายละเอียด ทอดสายตาไปยังผืนทะเลจะเห็นเกาะทะลุทางด้านซ้าย เกาะสิงห์อยูเ่ บือ้ งหน้า และเกาะสังข์อยูถ่ ดั ไป หาดฝัง่ แดงมีหมูบ่ า้ นชาว ประมงชายฝัง่ ขนาดเล็กอาศัยอยู่ ปูมา้ ของทีน่ เี่ ลือ่ งลือว่า สด อร่อย เนือ้ แน่น และมีคณ ุ ภาพมากกว่าทีอ่ นื่ เพราะการวางอวนไม่ไกลจากฝัง่ ท�ำให้ ระยะการขนส่งนั้นสั้นลง ปูที่หามาได้จึงเป็นปูน�้ำตื้นซึ่งอัดแน่นไปด้วย สารอาหาร คุณภาพคับกระดอง จนบางเบิดรีสอร์ทและหลายที่พักขอ ติดต่อเป็นลูกค้าประจ�ำเพื่อน�ำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ แขกทีม่ าพักได้ลมิ้ ลอง ความบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่พบเจอท�ำให้เรายิ้มแก้มปริที่ตัดสินใจ เลือกใช้ Honda City CNG เป็นสารถีประจ�ำทริปนี้ เพราะนอกจากจะเป็น

“ป่าเนินสันทราย” ป่าชนิดนีถ้ อื เป็นหนึง่ ความอัศจรรย์ทาง ธรรมชาติ ซึง่ รวบรวมเอาพันธุไ์ ม้จากป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ทัง้ กล้วยไม้ ดอกไม้ หญ้า เถาวัลย์ มอส ไลเคน เฟิน มาผสมพึง่ พาอาศัยกันบนสันทรายยักษ์ จากการส�ำรวจพบว่ามีพชื พันธุไ์ ม้อยูป่ ระมาณ 160 ชนิด ทีส่ ามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพืน้ ทีไ่ ด้


a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

83


น้ำตกปาละอู

เขาตะเกียบ เขาไกรลาส สวนสนประดิพัทธ เขาเตา

อ.หัวหิน 4

ปากน้ำปราณบุร�

อ.ปราณบุร�

ถ้ำแกว หาดแหลมศาลา

กิ่งอ.ปราณบุร� ถ้ำไทร อ.กุยบุร�

รถยนต์นงั่ 1.5 ลิตรทีร่ องรับพลังงานทางเลือก ทัง้ E20 และก๊าซ CNG แล้ว ยังได้มาตรฐานมลพิษระดับ Euro 4 ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หนึง่ ในก๊าซทีก่ อ่ ให้เกิดภาวะเรือนกระจก น่าภูมใิ จว่าการเดินทางครัง้ นีม้ ี ส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ จากหาดฝัง่ แดงทีบ่ า้ นฝัง่ แดง อ�ำเภอสะพานน้อย สีล่ อ้ ขับเลาะเรียบ ถนนไปยังสันทรายบางเบิด บริเวณบ้านบางเบิด แม้มขี นาดไม่ใหญ่เทียบ เท่ากับทีอ่ อสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ แต่กโ็ ดดเด่นระดับโลก มีคณ ุ ลักษณะ เฉพาะและมีแห่งเดียวในประเทศไทย คือ “ป่าเนินสันทราย” ป่าชนิดนีถ้ อื เป็นหนึง่ ความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ซึง่ รวบรวมเอาพันธุไ์ ม้จากป่าพรุ ป่า ชายหาด ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ทัง้ กล้วยไม้ ดอกไม้ หญ้า เถาวัลย์ มอส ไลเคน เฟิน มาผสมพึง่ พาอาศัยกันบนสันทรายยักษ์ จากการส�ำรวจพบว่า มีพชื พันธุไ์ ม้อยูป่ ระมาณ 160 ชนิดทีส่ ามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพืน้ ที่ ได้ เลยจากสันทรายบางเบิด “เนินทรายงาม” วางตัวเด่นตระหง่านเหนือ ศีรษะ กัน้ ขวางภาพท้องน�ำ้ สีฟา้ เข้มแสนสงบ เนือ้ ทรายแสนละเอียดนุม่ นวลราวกับผงแป้งมากกว่าจะเอ่ยเรียกว่าเม็ดดิน ในตอนกลางวันตัง้ แต่ 10 โมงจนถึงบ่ายสาม แสงแดดเจิดจ้าจากดวงอาทิตย์สง่ ผลให้ทรายมี ความร้อนระอุ ขนาดท�ำให้ไข่ดบิ สุกได้เพียงแค่ซกุ ไว้ในผืนทราย พืชใน บริเวณนีบ้ างส่วนจึงแห้งกรอบหรืออยูไ่ ด้เพียงเพราะสายฝนเย็นฉ�ำ่ ทีต่ ก มาบรรเทาร้อนเกือบทัง้ ปี 84

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

จ�ดชมว�วเขาแดง

อุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด

เส้นทางขาเข้านัน้ ขรุขระมากกว่า ขาออกหลายเท่าตัวนัก ถนนเพชรเกษม อาวไทย อ.เมืองประจวบคีร�ขันธ ทีเ่ คยวิง่ เรียบลืน่ กลับเปลีย่ นเป็นถนน 4 วัดถ้ำเขาคั่นกระได ผิวพระจันทร์ตรงช่วงทับสะแกจนถึงกุยบุรี ประจวบคีร�ขันธ ต้นเหตุจากบรรดารถบรรทุกระดับ 8 ล้อ เขาชองกระจก สหภาพพมา ขึ้นไป พากันขนน�้ำหนักบรรทุกสินค้า อาวมะนาว อุทยานว�ทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ เต็มเอี๊ยด วิ่งเรียงแถวส่งสินค้าเข้า เมืองหลวงกันตลอดเส้น แต่ใคร อุทยานแหงชาติน้ำตกหวยยาง อุทยานแหงชาติหาดนวกร อ.ทับสะแก ที่ใช้รถ CNG ที่ไม่ได้ประกอบ มาจากโรงงานคงรู้ดีว่าการ ติดตั้งถังก๊าซเองนั้น ท�ำให้ อ.บางสะพาน อาวบอทองหลาง ศูนย์ถว่ งรถเปลีย่ นไป และ อาจะสะดุดได้ง่ายดาย อาวแมรำพึง 4 เพียงเพราะผิวถนนนั้น อ.บางสะพานนอย ไม่เรียบลื่นหรือเจอโค้ง หั ก ศอกอั น ตราย แต่ ความใส่ ใ จของฮอนด้ า ท�ำให้เรามัน่ ใจว่าช่วงล่างยังคงมัน่ คงและเกาะพืน้ ผิวถนนได้ดี ด้วยระบบ กันสะเทือนหน้า-หลัง และคานเสริมความแข็งแกร่งทีไ่ ด้รบั การออกแบบ เฉพาะส�ำหรับระบบ CNG ช่วยเพิม่ เสถียรภาพในการขับขี่ และมอบความ นุม่ นวลตลอดการเดินทาง หลังจากผ่านพืน้ ถนนผิวพระจันทร์ขับขึ้นเหนือมาไม่นาน เราแวะพัก ยืดเส้นยืดสายหม�ำ่ ข้าวกันที่ Ley Cafe Coffee & Restaurant ร้านอาหาร น่ารักตกแต่งชวนมอง แทรกตัวอยูด่ า้ นหน้า Foresta Resort Pranburi ตัวร้านออกแบบร่วมสมัย สร้างบรรยากาศโปร่งสบายด้วยสีขาวสะอาดตา กรุกระจกใสโดยรอบ ลานโล่งหน้าร้านตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดใต้ร่มเงา ไม้ใหญ่ ประดับหมอนอิงสีสดใส และของกระจุกกระจิกตามมุมต่างๆ น่ารักจนอดใจไม่ไหวหยิบกล้องขึน้ มาเก็บภาพสัก 2-3 ช็อต ก่อนหยิบเมนู ขึน้ มาสัง่ อาหาร


a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

85


เสิรฟ์ เมนูไทย-ยุโรปหลากรส ฝีมอื เชฟสพโชค ตุม้ ทอง เชฟชาวประจวบฯ ทีเ่ คยฝากรสมือไว้กบั รีสอร์ทหรูอย่าง Evason Hua Hin ถึง 10 ปี แนะ ให้ชมิ พิซซ่าหน้าแซลมอนแป้งบางกรอบ เนือ้ พิซซ่าบางกรุบกรอบเข้ากัน ได้ดกี บั แซลมอนร่มควันหอมกรุน่ เจือรสชาติเค็มนิดๆ พอเหมาะ ห้ามพลาด กับสเต็กซีโ่ ครงหมู ซอสบาร์บคี วิ ซีโ่ ครงหมูช่ นิ้ เบ้งเนือ้ นุม่ อาบซอสบาร์บคี วิ เข้มข้นทุกอณู ปิดท้ายด้วย ช็อคโกแลตบอม เนื้อเค้กนุ่มละมุนลิ้นแต่ อัดแน่นด้วยรสชาติช็อคโกแลตเต็มค�ำ ยิ่งหม�่ำพร้อมไอศกรีมด้วยแล้ว อาหารมือ้ นีก้ ส็ มบูรณ์แบบโดยพลัน ปิดท้ายทริปด้วยถนนคนเดิน ตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี ตลาดที่ เปิดโอกาสในนักท่องเทีย่ วและผูท้ สี่ นใจมาหวนร�ำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆ สัมผัสมนต์เสน่หบ์ า้ นเรือนในย่านตัวเมืองเดิม เปิดทุกเย็นวันเสาร์ ตัง้ อยู่ บริเวณสถานีรถไฟปราณบุรี อดีตเคยเป็นตัวเมืองเก่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยการถนนหนทางทีย่ งั ไม่เจริญในสมัยนัน้ รถไฟและเรือจึงเปรียบ เสมือนเส้นทางขนส่งสายหลัก ตลาดแห่งนีก้ ลายเป็นจุดนัดพบและเป็น ศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างพืน้ ทีภ่ าคกลางตอนล่างและภาคใต้ ตอนบน แต่เมื่อความเจริญเข้าถึงตลาดที่เคยรุ่งเรืองกินความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานสองฝากฝัง่ ทางรถไฟ หดสัน้ ลงเหลือเพียงไม่กรี่ อ้ ยเมตร ชาวเมืองจึงช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีสนิ ค้าวางขายในตลาดตัง้ แต่ของกินทัว่ ไป ขนมโบราณ ไปจนถึงของ เก่าสมัยรุน่ คุณปูค่ ณ ุ ย่า การเดินเล่นท�ำให้หวนร�ำลึกถึงเสน่หแ์ ห่งความ เรียบง่าย และวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เราคนเคยอยู่กันอย่างพอเพียง ใช้ชีวิต พึง่ พิงกับธรรมชาติ อยูก่ นั แบบกลมกลืนมากกว่าผลักไสไล่สง่ และท�ำลาย สิง่ แวดล้อมอยูท่ กุ วีว่ นั

86

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

HOW TO GET THERE

จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 35 จากนัน้ เลีย้ วเข้าสูถ่ นน เพชรเกษม เส้นทางหมายเลข 4 ถึง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ แยกซ้ายทางหลวง หมายเลข 326 ไปถึงถนนเลียบชายทะเล สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ติดต่อที่ ททท.ส�ำนักงานประจวบคีรขี นั ธ์ โทรศัพท์ 0-3251-3885, 0-3251-3854

WHERE TO STAY

NishaVille Resort & Spa สถานทีแ่ ห่งความสงบเงียบทีร่ งั สรรค์ประสบการณ์การพักผ่อนของคุณให้ สมบูรณ์แบบ ตัง้ อยู่ อ�ำเภอทับสะแก ห่างจากอุทยานแห่งชาติหาดวนกรเพียง 10 นาที บ้านพักริมทะเลสีพาสเทลริมหาดส่วนตัว พร้อมบริการระดับ 5 ดาว ตลอด 24 ชัว่ โมง โทร. 0-3261-6333

MORE INFO

ร้านโปรดปราน ร้านกาแฟขนาดเล็กตัง้ อยูใ่ นตลาดเก่า 200 ปี ปราณบุรี เป็นหนึง่ จุดพักของ นักท่องเทีย่ วและขาช็อปทีน่ ี่ ตกแต่งร้านน่ารักสไตล์วนิ เทจ จิบกาแฟจากเครือ่ ง Mocca Pot ทีใ่ ห้รสชาติเข้มข้น กลิน่ หอมยวนใจ สอบถามเส้นทางได้ที่ คุณโท โทร. 08-7908-9080 ร้านอาหารชายเล ติดต่อสอบถามเส้นทางและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ คุณธนกร เจียมเจิม โทร 087-3681399, 086-6660926 Ley Cafe Coffee & Restaurant 169/5 หมู่ 3 ต�ำบลปากน�ำ้ ปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 77220, ติดต่อสอบถามเส้นทางและส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ โทร.032-630-678 หรือ www.forestaresort.com


76

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


spa review

Le Spa with L’OCCITANE TOUCH OF FRENCH BEAUTY Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photos ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

เป็นครัง้ แรกของเมืองไทย ที่ Le Spa ได้นำ� L’OCCITANE ผลิตภัณฑ์ ระดับโลกซึง่ ถูกใจคนไทยด้วยคุณภาพและขึน้ ชือ่ ในเรือ่ งส่วนผสมชัน้ ดี จากธรรมชาติมาร่วมใช้ในทรีตเมนท์ ภายใต้การดูแลของเธอราปิสต์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการนวดและบ�ำรุงผิวพรรณ

88

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


L’OCCITANE คือผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวจากแคว้นโพรวองซ์ของฝรัง่ เศสที่ คัดสรรคุณค่าของส่วนผสมชัน้ ยอดจากธรรมชาติ โดยได้รบั การจดสิทธิบตั ร และผ่านการทดสอบทางแพทย์ผวิ หนัง ปราศจากสาร Paraben และไม่ ทดลองกับสัตว์ จึงเน้นในด้านความปลอดภัยสูง นอกจากนีย้ งั มีอกี สองแบรนด์ ทีน่ ำ� มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในสปา คือ Ytsara แบรนด์อสิ ระของไทยซึง่ ไม่มขี ายตามท้องตลาด จะพบแค่ตามโรงแรม ระดับ 5 ดาวเท่านัน้ โดยมีความโดดเด่นทางด้านส่วนผสมจากธรรมชาติ ทัง้ หมด 100% เช่น ลูกประคบ น�ำ้ มันกลิน่ ตะไคร้ หรือ กลิน่ พริกไทยด�ำ ส่วน อีกแบรนด์คอื Themae แบรนด์ดงั จากฝรัง่ เศสทีน่ ำ� คุณประโยชน์ของชา 4 ชนิด ชาเขียว ชาแดง ชาด�ำ และชาขาว มาผสมกับน�ำ้ แร่ แล้วบรรจุใส่ใน ทุกผลิตภัณฑ์ อาทิ บาล์มหรือขีผ้ งึ้ ส�ำหรับการนวด น�ำ้ มันนวดผมและหน้า ส�ำหรับการนวดตัวด้วยขีผ้ งึ้ นีเ้ หมาะกับคนผิวธรรมดาถึงผิวมัน เพราะจะท�ำให้ ไม่เหนียวตัวจนเกินไป ด้านการตกแต่ง Le Spa ได้ผสมผสานความเป็นฝรัง่ เศสเข้ากับไทย ได้อย่างกลมกลืน สัมผัสได้ถึงความหรูหราและขณะเดียวกันตามผนัง จะประดับด้วยงานศิลปะรูปใบบัว ดอกไม้งามของไทย ซึ่งเป็นไปตาม คอนเซ็ปต์ของ Sofitel ทีม่ กั น�ำความเป็นท้องถิน่ เข้ามาผสมกับการออกแบบ

ชัน้ สูงของฝรัง่ เศส ก่อนเลือกทรีตเมนท์แขกจะถูกน�ำไปที่ Discovery Bar เพือ่ ท�ำแบบสอบถามถึงความต้องการและสัมผัสกับกลิน่ ของผลิตภัณฑ์ที่ ลูกค้าสนใจเลือก ส�ำหรับเมนูสปา จัดท�ำเป็นคอร์สต่างๆ เลียนแบบคอร์สเมนูของ อาหาร จึงมีตงั้ แต่ Starter Main course จนถึง Dessert โดยทรีตเมนท์ โดดเด่นได้แก่ Immortelle Secret to Brightness การบ�ำรุงผิวหน้า ให้กระจ่างใส โดยใช้คุณสมบัติของน�้ำมันดอกอิมมอตแตล ดอกไม้ อมตะที่ไม่เคยโรยรา จึงเป็นสุดยอดของ Anti-Aging จากธรรมชาติ ซึ่งช่วยในเรื่องการฟื้นฟู กระชับผิว รวมถึงการต่อต้านอนุมูลอิสระ หลังรับการบ�ำรุงแล้วจะสัมผัสได้ถงึ ความผ่องใสของใบหน้าอย่างเห็นได้ชดั Golden Siamese Massage เป็นการผสมผสานการนวดไทยผสมกับน�ำ้ มัน ทัง้ ยังมีการพันมือและเท้าด้วยน�ำ้ มันจากนัน้ ปิดแผ่นทองทีใ่ บหน้าและมือ เพือ่ เพิม่ ออกซิเจนให้กบั ทัง้ สองส่วน Four Teas Ceremony เหมาะกับว่าทีเ่ จ้าสาว ด้วยการแช่กายในอ่างน�ำ้ อุน่ จากนัน้ สครับผิวด้วยน�ำ้ ตาลแดงซึง่ นอกจากไม่ทำ� ร้ายผิวแล้วยังท�ำให้ผวิ นุม่ ขึน้ จบท้ายด้วยการนวดในแบบตะวันออก ท�ำให้ผวิ พรรณดูเปล่งปลัง่ และร่างกายรูส้ กึ ผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

89


นอกจากนีย้ งั มีเมนูระดับ World’s Best ซึง่ รวบรวมทรีตเมนท์ระดับโลก มาให้เลือกสรร อาทิ ทรีตเมนท์ดีทอกซ์ ซึ่งเป็นศาสตร์จากอินเดียชื่อ Abhyagam Toxin Relief Massage ช่วยขับของเสียออกจากผิวและ ยังช่วยให้นอนหลับสบาย หรือส�ำหรับผู้ที่ต้องการก�ำจัดความเครียดที่ สะสมภายใน แนะน�ำให้เลือก Siang Harmony Massage บ�ำบัดด้วย เสียงจากลูกบอล ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเสียงระฆังที่วัดทั้งยังมี เสียงสวด ท�ำให้รสู้ กึ ผ่อนคลายราวกับเด็กโดนไกวเปลและเมนูยอดฮิต ที่ได้รับการตอบรับดีที่สุดคือ Relaxing Aromachologie Massage การผสมผสานเทคนิคการนวดสามแบบคือ สวีดชิ จีนและบาหลี ซึง่ เน้น การผ่อนคลาย ทัง้ ยังได้กลิน่ น�ำ้ มันทีไ่ ด้จากลาเวนเดอร์ ทีทรีและเจราเนียม ซึง่ ได้วเิ คราะห์มาแล้วว่าเหมาะสมกับการผ่อนคลายทีส่ ดุ นอกจากฝีมอื ของเธอราปิสต์ทคี่ ดั สรรมาได้อย่างดีแล้ว การได้รบั การดูแล จากผลิตภัณฑ์ทกี่ ารันตีในเรือ่ งคุณภาพ ท�ำให้ Le Spa with L’OCCITANE จึงเป็นสปาทีส่ มบูรณ์แบบเหมาะแก่การปรนนิบตั ผิ วิ เป็นอย่างยิง่

90

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

CONTACT

Le Spa with L’OCCITANE ชัน้ 9 Sofitel Bangkok Sukhumvit เปิด 10.00 - 22.00 น. โทร. 0-2126-999 ต่อ 2402/2403

RATE

Immortelle Secret to Brightness 60 นาที 4,400 บาท - Golden Siamese Massage 90 นาที 4,500 บาท - Four Teas Ceremony 120 นาที 5,000 บาท - Relaxing Aromachologie Massage 60 นาที 2,500 บาท


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

77


eat out

CAFÉ CLAIRE

Share The Foods You Love Story

เพลินพรรณ เลิศล�ำ้ สกุลทรัพย์

Photo

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เพียงเปิดตัวได้ไม่กี่เดือน Café Claire ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ปรากฏอยูใ่ นภาพเช็คอินของโซเชียลเน็ตเวิรค์ ทันที ด้วยบรรยากาศโปร่ง สบายจากกระจกใส ส่งผ่านความอบอุน่ ด้วยแสงธรรมชาติ โทนสีขาว-ด�ำ สร้างความทันสมัย มีเสียงเพลงแจ๊ซคลอเบาๆ เพียงเท่านี้ก็ช่วยสร้างฝัน ราวกับได้พาตัวเองไปนั่งอยู่ในคาเฟ่กลางกรุงปารีส ค�ำคมเกี่ยวกับการกินจากหลากคนดังประดับตามผนัง ล้วนกระตุ้น ความอยากอาหารให้มีมากขึ้น ด้วยความที่เป็นห้องอาหารแบบ All day dining ดังนั้นอาหารจึงหลากหลายมีทั้งไทยและอินเตอร์ ตอบโจทย์คน ทุกเพศทุกวัยที่เอ็นจอยการกินดื่มอย่างครบถ้วน เมนูเด็ดที่เชฟสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชมคือ Lobster Bisque ซุปล็อบสเตอร์ปรุงรสเข้มข้นมาพร้อมกับขนมปังกระเทียมกรุบกรอบ รับ ประทานคู่กันได้อย่างเพลิดเพลิน Mizo Glazed Snow Fish ปลาหิมะ ซอสมิโซะย่าง วางคู่หน่อไม้ฝรั่งขาวและสลัด เนื้อปลามีความมันและ สดเข้ากับซอสมิโซะรสเค็มหวานได้อย่างลงตัว Fish and Chips ทอด กรอบในแบบต�ำรับอังกฤษ แถมซอสพิเศษ White vinegar และ Café Claire Croque Madame โทสต์ขนมปังแฮมชีสหอมกรุ่นโปะด้วยไข่ มีสลัดคูเ่ คียง ล้างคาวต่อด้วยเฟรนช์โทสต์ครบเครือ่ งผลไม้หรือเลือกทีรามิสุ รสหวานก็ตามแต่ เครือ่ งดืม่ มีบริการไวน์ TWG ชาแบรนด์หรูจากสิงคโปร์ กาแฟ ILLY รวมทั้งค็อกเทลอีกมากมาย อิ่มอร่อยในบรรยากาศและ บริการมาตรฐานของโรงแรม แต่ราคาจับต้องได้ นี่ล่ะคือเหตุผลที่ท�ำให้ คาเฟ่ แคลร์เป็นที่พบปะยอดฮิตของหนุ่มสาวสมัยใหม่ผู้ไม่ไร้รสนิยม CONTACT

Café Claire โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ โทร.02-125-9000 www.oriental-residence.com/cafeclaire 92

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


78

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Let’s TASTE Story

พลอยจันทร์ สุขคง

Photo

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ณ ชัน้ 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขมุ วิท “Taste” ห้องอาหารโทนสี อบอุ่นใจกลางกรุง เปิดต้อนรับนักชิมตัวยงด้วยอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ นานาชาติหลากรสในบรรยากาศผ่อนคลาย เพดานสูงโปร่ง ตกแต่ง โคมไฟระย้ า พื้ น ปู ด ้ ว ยไม้ สี อ ่ อ นและเฟอร์ นิ เ จอร์ สี ข าวสะอาดตา ให้บรรยากาศอบอุ่น เชื้อเชิญ แลดูกันเอง ไม่อึดอัด ในวันธรรมดา Taste จะเสิร์ฟเมนูสลัดเบาๆ ให้คุณลิ้มลอง แต่วันหยุด สุดสัปดาห์นั้น ห้องอาหารนี้จะเสิร์ฟอาหารซีฟู้ดสดใหม่ส่งตรงจากทะเล อาทิ กุ้งลวกอวบแน่น หอยนางรมตัวโต ปูอลาสก้าเนื้อขาวสะอาด หม�่ำ คู่กับน�้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดสูตรไทยแท้ดั้งเดิม แซบจัดจ้านถูกปาก ครัวเปิด โล่งกว้างกระตุ้นน�้ำย่อยเรียกความอยากอาหารด้วยกลิ่นหอมฉุยจาก เมนูกริลล์นาชนิด แนะให้ลองสเต็กเนื้อแกะคุณภาพดี และเหนียวนุ่ม เอาใจคนรักเส้นด้วยพาสต้าโฮมเมด เมนูตามใจคนชิม ให้คุณมิกซ์ แอนด์แมตช์ ครีเอตเมนูพาสต้าสุดโปรดแบบไม่เหมือนใคร นอกจาก มุ ม อาหารคาวที่ มี ใ ห้ เ ลื อ กกั น ไม่ รู ้ เ บื่ อ แล้ ว ยั ง เสิ ร ์ ฟ เมนู ข องหวาน นานาประเภทให้เลือกชิมกันตามใจชอบ ทั้งพายหลากรส เค้กเนื้อนุ่ม ขนมหวานไทยอย่างทองหยิบ ทองหยอด ผลไม้สดตามฤดูกาล หรือมุม 94

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

ไอศกรีมวาฟเฟิลสั่งท�ำสด รับรองคุณภาพโดยแบรนด์ไอศกรีมพรีเมี่ยม Mövenpick รสชาติยอดเยีย่ มอันเกิดจากวัตถุดบิ คุณภาพ และเชฟมาก ประสบการณ์ รังสรรค์ให้ Taste กลายเป็นแหล่งรับประทานอาหารล่าสุด ทีเ่ หมาะกับทุกโอกาสทัง้ มือ้ ดินเนอร์ยามเย็นระหว่างครอบครัวหรือเพือ่ นฝูง หรือเลือกช่วงเวลาแสนโรแมนติกส�ำหรับคูร่ กั แนวคิดใหม่ทชี่ อบบรรยากาศ ผ่อนคลายไม่จ�ำเจ CONTACT

The Westin Grande Sukhumvit ชัน้ 7 (ชัน้ Lobby) เปิดให้บริการทุกวัน สอบถามข้อมูลและส�ำรองทีน่ งั่ โทร. 0-2207-8000, www.westin.com/bangkok Price: บุฟเฟ่ตม์ อื้ เช้า เวลา 06.00 - 10.30 น. ราคา 765 บาทถ้วน บุฟเฟ่ตม์ อื้ กลางวัน เวลา 12.00 - 14.30 น. ราคา 990 บาทถ้วน บุฟเฟ่ตม์ อื้ เย็น (อาทิตย์-พฤหัสบดี) เวลา 18.00 - 22.30 น. ราคา 1,295 บาทถ้วน บุฟเฟ่ตม์ อื้ เย็น (ศุกร์-เสาร์) เวลา 18.00 - 22.30 น. ราคา 1,890 บาทถ้วน บุฟเฟ่ตม์ อื้ กลางวัน (อาทิตย์) เวลา 12.00 - 14.30 น. ราคา 1,590 บาทถ้วน


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

79


hotel review

Nichaville SeASIDE SERENITY Story พลอยจันทร์ สุขคง Photos ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

ฉากท้องทะเลอันสงบตัดแสงสีทองทอแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นภาพชวนฝันที่ไม่ใกล้เกินเอื้อมเมื่อเลือกพักที่ Nichaville Resort & Spa วิลล่าสีสนั สดใสวางตัวสวยท่ามกลางทิวมะพร้าวกว่า 70 ไร่ ทัง้ 36 หลัง ตกแต่งเรียบง่ายสไตล์บา้ นพักเขตร้อน ทุกหลังมีระเบียงไว้นงั่ โล้ชงิ ช้ารับลม เย็นยามเช้า ด้านในตกแต่งด้วยเฟอร์นเิ จอร์หรู แทรกแซมด้วยของแต่งบ้าน สไตล์มารีน ใช้สโี ทนอ่อนเข้าคูก่ ารจัดแสงตามมุมต่างๆ สร้างความรูส้ กึ ผ่อน คลาย โล่งสบาย แต่ทว่าอบอุน่ เพือ่ การพักผ่อนอันสมบูรณ์แบบ พนักงานทุกคนจึงถือคติ ความพอใจของ ลูกค้าเป็นส�ำคัญ แต่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้กรอบความเป็นส่วนตัวและบรรยากาศ เงียบสงบ หลากกิจกรรมจึงถูกหยิบยกมาให้บริการ อาทิ พายเรือคายัค ลัดเลาะริมฝัง่ ทะเล ด�ำน�ำ้ ดูแนวปะการังน�ำ้ ตืน้ ตามเกาะน้อยใหญ่ภายใต้การ ดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดวนกร หรือเลือกศาสตร์การบ�ำบัดทางอารมณ์ กับ The Spa One สปาแบบไทย ทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูความเหนือ่ ยล้าจากปัญหา รุมเร้าและวิถชี วี ติ เร่งรีบของคนเมือง

96

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


ภายใต้การบริการระดับโรงแรม 5 ดาว ห้องอาหาร Verandah พร้อม เสิรฟ์ อาหารนานาชาติหลากเมนู ปรุงสดใหม่ทกุ จานด้วยวัตถุดบิ ชัน้ เลิศ สดสะอาด จากแปลงผักปลอดสารในโรงแรม หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ ที่แตกต่าง ลองชวนเพื่อน ครอบครัว หรือคนรักมาดินเนอร์ริมสระน�้ำ กับปาร์ตขี้ นาดเล็กพร้อมค็อกเทลสีสวยและไวน์ชนั้ ดี เคล้าสายลมอ่อน กล่อมเกลาด้วยเสียงคลืน่ ซัดเข้าฝัง่ ยามค�ำ่ คืน ถือเป็นหนึง่ บริการพิเศษที่ นิชาวิลล์พร้อมสนองเพียงร้องขอ ด้วยระยะการเดินทางเพียงสองชัว่ โมงครึง่ รีสอร์ทหรู ริมทะเล เข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก แต่หา่ งไกลจากผูค้ น นิชาวิลล์จงึ เป็นหนึง่ ทางเลือก ส�ำหรับ นักพักผ่อนผูแ้ สวงสถานทีส่ งบและงดงาม

CONTACT

NishaVille Resort & Spa 333 หมู่ 7 ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรขี นั ธ์ 77130 โทร. 032-616-333 www.nishavilleresort.com

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

97


hotel review

ESCAPE TO VERANDA LODGE Story พลอยจันทร์ สุขคง Photos ชิษณุ เลี้ยงพันธุ์

96 จากสถานตากอากาศเก่าแก่ของครอบครัว สูส่ ถานพัก ผ่อนอันรืน่ รมย์ใจกลางเมืองหัวหิน Veranda Lodge เปิดประตูตอ้ นรับแขกทีม่ าเยือนด้วยร่มเงาไม้ใหญ่ และสัตว์น้อยนานาพันธุ์ ตึกปูนสูง 4 ชั้นตั้งตระหง่านเคียงคู่อาคาร โคโลเนียลหลังเก่าบรรจุหอ้ งพักหลากประเภทไว้ให้แขกทีม่ าพักเลือกตามใจ ด้านล่างมีหอ้ งนัง่ เล่นคอยให้บริการหนังสืออ่านยามว่าง พร้อมเปียโนหลังเก่า เส้นเสียงใสเพราะพริง้ คอยให้บริการนักพักผ่อนอารมณ์สนุ ทรีย์ ใกล้กนั อีกด้าน วิลล่าน้อยใหญ่เรียงตัวสวยท่ามกลางพืน้ ทีส่ เี ขียวโล่งกว้าง แต่ละหลัง ตกแต่งด้วยสีเอิรธ์ โทนสบายตา เข้ากับเฟอร์นเิ จอร์ไม้เนือ้ ดี แลดูเรียบง่าย และกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัว มองเห็นกระต่ายน้อยวิ่งเล่นไปมา หยอกล้อกันสนุกสนาน ด้านหน้าเผยหาดทรายกว้างเนียนละเอียด ไว้นอนบ่ม ผิวแทนสวยบนเดย์เบด จิบค็อกเทลรสกลมกล่อมริมหาด แม้ไม่ได้พักที่วิรันดา ลอด์จ ก็สมควรหาเวลามาลิ้มลองอาหารจาก “The Veranda Grill” ห้องอาหารทีถ่ อื เป็นร้านอาหารเปิดคูห่ วั หินมานาน กว่า 20 ปี ขึน้ ชือ่ ลือชาเรือ่ งรสชาติอาหารพอๆ กับห้องพักอันสะดวกสบาย เสิรฟ์ ตัง้ แต่อาหารไทยรสชาติจดั จ้าน ไปจนถึงอาหารนานาชาติรสชาติ ละมุน้ ลิน้ ถูกใจฝรัง่ แต่ได้ใจคนไทย เมนูยอดฮิตคงหนีไม่พน้ อาหารซีฟดู้ นานาชนิด ซึง่ ผ่านการคัดสรรวัตถุดบิ และคิดค้นเมนูจากเจ้าของรีสอร์ท ทุกขัน้ ตอน ทีน่ เี่ ลือกใช้กงุ้ ทีต่ กจากอวนลอย ใช้ปลาทะเลจากเรือประมง ขนาดเล็ก วัตถุดบิ ทีไ่ ด้จงึ สดใหม่ วันต่อวัน ไม่แช่คา้ งกลางทะเลนับเดือน เหมือนเรือประมงขนาดใหญ่ ด้วยความใส่ใจและพิถพี ถิ นั ในรายละเอียดบวกกับการบริการด้วยใจรัก ลอด์จริมหาดอันเต็มไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติรอบตัว บรรยากาศ เงียบสงบใจกลางหัวหินทีห่ าได้ยาก จึงน�ำพาซึง่ นักพักผ่อนหลากเชือ้ ชาติ ผูแ้ วะมาเยีย่ มเยียนอย่างสม�ำ่ เสมอ CONTACT 98

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Veranda Lodge hua hin hotels & resorts 113 ซอยหัวหิน 67 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์ 77110 โทร. 0-3253-3678 แฟ็กซ์ 0-3253-3679, www.verandalodge.com


80

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


GET READY FOR ASEAN ECONOMICS COMMUNITY special interview

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภั ส สร์ วั ง ศกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Story เพลินพรรณ เลิศล�้ำสกุลทรัพย์ Photo ชิษณุ เลีย ้ งพันธุ์

1 มกราคม พ.ศ. 2558 คือจุดเริม่ ต้นส�ำคัญส�ำหรับประชาคมอาเซียน เมือ่ AEC หรือ Asean Economics Community ซึง่ เป็นการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชาและบรูไน เพื่อที่จะ ให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน ซึ่งท�ำให้เกิด 7 อาชีพส�ำคัญ เป็นที่ต้องการของแรงงานในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะวิศวกรซึ่งวันนี้ anywhere ได้รบั เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจน์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้ รวมทั้งการเตรียมตัวต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่จะท�ำให้โลกใบนี้ เปลี่ยนไป

100

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


S

101 “วิศวกร”หนึง่ ในอาชีพสำ�คัญของ AEC

ผมมองว่า วิศวกรคืออาชีพสากลทั่วโลกที่ได้รับความรู้ในมาตรฐาน เดียวกัน เมื่อ AEC เกิดขึ้น ท�ำให้เกิดการแบ่งส่วนการตลาด วิศวกร สามารถโยกย้ายเข้าสู่ตลาดแรงงานและต้องเจอคู่แข่งขันมากขึ้น นักศึกษาเองจึงต้องเริ่มปรับตัวให้ทันสมัยก้าวหน้าเสมอ ด้านวิชา ความรู้ทางวิศวกรรมของประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าอยู่แล้ว เราอาจจะเป็นรองแค่สิงคโปร์ แต่ถือว่า เราติดอันดับสองหรือสามของ อาเซียน ซึ่งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องการเป็นอย่างมาก พอเกิด AEC ขึน้ ผมถือว่าเป็นการแสวงหาโอกาสให้แก่เด็กไทยในการท�ำงานทีบ่ ริษทั ในแถบอาเซียน ซึ่งบริษัทต่างชาติในอาเซียนจะต้องคัดเลือกบุคลากร ที่ดี ท�ำให้การแข่งขันสูง แต่แน่นอนว่า ค่าตอบแทนจะต้องดีขึ้นตาม

จุดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยความที่เป็นคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ ท�ำให้คณาจารย์ที่สอนยังอยู่ในวัย ท�ำงาน มีผลงานวิจัยโดดเด่นมาก และมีความตั้งใจการเรียนการสอน ใส่ใจนักศึกษา สนับสนุนในกิจกรรมของเด็กๆ ดังนั้นเมื่อทุกคนจบไป แล้วจะสามารถเข้าแข่งขันกับตลาดอาเซียนได้เลย

Twinning Engineering Programmes (TEP) และ Thammasat English Programme of Engineering (TEPE) สองหลักสูตรพิเศษ

นอกเหนือจากหลักสูตรภาคปกติ เรายังมีหลักสูตรพิเศษที่เรียกว่า TEP คือการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาไทยที่จบจาก โรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ ด้วยการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2 ปี จากนั้นเลือกไปเรียนต่อที่ University of Nottingham ประเทศอังกฤษ หรือ University of New South Wales ประเทศ ออสเตรเลียอีก 2 ปี หรือจะเลือกเรียนในประเทศไทยด้วยหลักสูตร TEPE ซึง่ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทัง้ หมด 4 ปี โดยจากผลงานของนักศึกษา ในโครงการ TEP ทีผ่ า่ นๆ มา พบว่า นักศึกษารุน่ ก่อนๆ ประสบความส�ำเร็จ ทางด้านการเรียนได้ท็อปของคลาสแม้จะต้องเรียนกับชาวต่างชาติ แสดงให้เห็นคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของธรรมศาสตร์ว่า ไม่ด้อยกว่าต่างประเทศ โดยอนาคตเราคิดว่า จะน�ำโครงการ TEP ขยายไปสู่มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ซึ่งการไปแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศนีเ้ อง จะท�ำให้นกั ศึกษาเห็นภาพความส�ำคัญของวิชาชีพ และ AEC ได้กว้างขึ้น เป็นการเตรียมพร้อมก่อนต้องออกไปท�ำงาน ในแหล่งที่ไม่ใช่บ้านเราเอง ทั้งนี้ในภาคปฏิบัติ ในวิกฤติน�้ำท่วมก็มีโอกาสดีคือ คณะของเราได้ ปรับเปลีย่ นและจัดซือ้ อุปกรณ์ใหม่เพือ่ ความทันสมัยมากขึน้ ซึง่ ถือเป็น จุดเริม่ ต้นทีด่ ที จี่ ะได้เน้นการปฏิบตั กิ บั เครือ่ งจักรและเทคโนโลยีในยุคนี้

เป็นต้น ซึ่งคณะเองยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปสู่โลกภายนอก ด้วยการมอบทุนการศึกษา ซึง่ รับรองว่า ทุนนัน้ มีมากพอต่อความต้องการ ของนักศึกษาทัง้ หมด โดยตอนนีย้ อดรวมของนักศึกษามีทงั้ หมดสามพัน กว่าคนโดยปีการศึกษาจะรับประมาณ 800 คน หลังจบออกไปพวกเขา พวกเขามั ก มี ง านท� ำ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ ซึ่ ง อยู ่ ใ นระดั บ เที ย บเท่ า กั บ มหาวิยาลัยอื่นๆ

หลักสูตรวิศวะฯ ธรรมศาสตร์เพียงพอต่อการ ประกอบอาชีพวิศวกรในตลาดโลก

นอกจากเราจะมีพื้นฐานวิศวรรมศาสร์ 5 สาขาหลักแล้ว เรายังมี หลักสูตรร่วมคือ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ (EBM) และ โครงการ IPEN วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ช่วยอุดช่องโหว่ ให้เด็กสามารถเป็นผู้บริหารและวิศวกรได้ในคนเดียวกัน โดยการ เรียนการสอนจะสอดแทรกทั้งความรู้ ทักษะทางด้านวิศวะ รวมไปถึง ศีลธรรม จริยธรรม การบริหาร รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคม อนาคตอันสดใสของนักศึกษาวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอนาคตปีการศึกษา พ.ศ. 2556 เราจะเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขายานยนต์ ที่พัทยาอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการเปิดเป็นหลักสูตร นานาชาติ เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีทุน ให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท จนถึงเอก รวมถึงปรับปรุง ห้องเรียนเพื่อเชื่อมต่อการเรียนของทั้งสองมหาวิทยาลัย University of Nottingham และ University of New South Wales ให้นักศึกษา ในโครงการ TEP สามารถเรียนผ่านบอร์ดแบรนด์เพื่อเตรียมตัวก่อน ไปเรียนต่อ รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กภาคปกติได้เข้าร่วมฟังการเรียน การสอนนีด้ ว้ ย เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสือ่ สารภาษาอังกฤษได้มากขึน้ ส� ำ หรั บ ผมแล้ ว ในฐานะเป็ น คณบดี คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอยากเห็นคณะฯ มีแต่ความก้าวหน้า นักศึกษาประสบความส�ำเร็จทางอาชีพการงาน ทางคณาจารย์มผี ลงาน วิจัยโดดเด่น สามารถยืนอยู่ระดับอาเซียนและได้โลกต่อไป ถือว่าเป็น ความภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้ผลิตวิศวกรเก่งๆ ให้แก่ประเทศไทย ครับ

ความภาคภูมใิ จคณะ

เนือ่ งจากอาจารย์แต่ละท่านมีความรูค้ วามสามารถทางด้านงานวิจยั จึงได้รับรางวัลส�ำคัญๆ อาทิ BRAND GEN รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นประจ�ำปี 2554 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย และผลงานวิจัยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคว้ารางวัลบทความดีเด่น

a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

101


น้องๆ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ สืบ นาคะเสถียร

ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 6 โครงการ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก กลิ่นไอดินชื้นฝน หอมอวลไปทั่วบริเวณอนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร สองเท้าของผม ก้าวไปพร้อมกับล้อวีลแชร์ของเด็กชายตัวน้อย ร่างกายทีไ่ ร้แขนและขาซ้ายทีล่ บี เล็กของเขา มิใช่อุปสรรคในการรับรู้เรื่องราวมรดกโลกทางธรรมชาติของสรรพสัตว์และ มวลมนุษยชาติ “ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง” ตลอด 3 วัน 2 คืนที่ผมได้ดูแลน้องๆ 30 คน จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึง่ มีความบกพร่องทางร่างกายแต่ สมบูรณ์ทางจิตใจ ท�ำให้ตระหนักว่า อวัยวะที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์นั้น มิได้ปิดกั้นการเรียนรู้และส�ำนึก หวงแหนที่มีต่อธรรมชาติและป่าเขา ซึ่งนับวันมีแต่จะลดน้อยลงด้วย น�ำ้ มือของมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ทางร่างกาย แต่ขาดจิตส�ำนึกแห่งการอนุรกั ษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง เป็นป่าสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติและ ชีววิทยาท�ำให้องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เพื่อปกปักษ์ รักษาแหล่งอาหารและบ้านของสัตว์ป่า ซึ่งหลายชนิดอยู่ในสถานะ ใกล้สูญพันธุ์ โดยเฉพาะ เสือโคร่ง ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกมีเสือโคร่ง เหลืออยู่เพียง 3,000 ตัวและในไทยมีเหลืออยู่ราว 250 - 300 ตัว โดยที่ ห้วยขาแข้งมีอยูป่ ระมาณ 40 ตัว ท� ำ ให้ ผื น ป่ า แห่ ง นี้ เ ป็ น บ้ า นที่ แสนปลอดภัยและส�ำคัญที่สุด ส�ำหรับเสือโคร่ง

อวดภาพวาดผืนป่าในจินตนาการของน้องๆ

ส่องดูไลเคน ตัวบ่งชี้ความบริสุทธิ์ของผืนป่า

นี่ไงรอยเท้าเสือโคร่ง!


น้องๆ ระบายสีนกเงือกตัวน้อย

ละมั่งหาอาหารท่ามกลางป่าสมบูรณ์ ศึกษารอยเท้าสัตว์ในชั้นเรียนกลางป่า

รู้จักกับวีรบุรุษแห่งผืนป่า ที่อนุสรณ์สถาน สืบ นาคะเสถียร

เด็กชายใช้เท้าต่างมือจรดปลายดินสอลากเส้นเป็นภาพรอยเท้า สัตว์ชนิดต่างๆ ภาพแล้วภาพเล่า ความรู้ที่ถูกส่งผ่านจากเจ้าหน้าที่สื่อ ความหมายสูเ่ ด็กน้อยผูท้ หี่ วั ใจเต็มเปีย่ มไปด้วยส�ำนึกแห่งการรักษาและ ปกป้องธรรมชาติ จากเรือ่ งราวของสรรพสัตว์ ทัง้ นกเงือก วัวแดง กระทิง ช้าง และเสือ ซึง่ น้องๆ ได้เรียนรูใ้ นห้องเรียนกลางป่า ป้ายสือ่ ความหมาย และเรือ่ งราวของมหัศจรรย์ผนื ป่าในอาคารมรดกโลก สูก่ ารสัมผัสต้นไม้ ใบหญ้า และผืนป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ “บ้านของเสือ” ถึงแม้เส้น ทางจะล�ำบากส�ำหรับวีลแชร์ แต่สงิ่ ทีไ่ ด้กลับมาคือ แววตาทีส่ ดใสมุง่ มัน่ และตื่นเต้น ที่ได้เห็นรอยเท้าของเสือโคร่งเจ้าถิ่นที่ผ่านมากินแร่ธาตุ จากโป่ง นับเป็นภาพที่ยากจะได้เห็น หากไม่มีผืนป่าสมบูรณ์แห่งนี้ 800 เมตร อาจจะฟังดูไม่ไกลนักส�ำหรับการเดินป่า แต่เมื่อรวมกับ เรือ่ งราวธรรมชาติและเรือ่ งราวของ วีรบุรษุ แห่งพงไพร ก็สามารถเปลีย่ น แววตาช่างสงสัยให้กลายเป็นแววตาที่เปี่ยมไปด้วยส�ำนึกแห่งการ ปกปักษ์ รักษา บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึง ความส�ำคัญและปลูกฝังให้เยาวชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของไทย ดังเช่นที่จัด กิจกรรม “ ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 6 ” ณ เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ครั้งนี้ ทัง้ หมดทีผ่ มเห็น คือกิจกรรมเล็กๆ ทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ในโครงการ “ ปตท.สผ. รักษ์มรดกไทย มรดกโลก ” โครงการที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์ และ การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากร ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการน�ำไปสู่การอนุรักษ์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ของไทย ซึ่งได้รับการรับรอง จากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ทัง้ 5 แห่ง ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ผืนป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร อุทยานประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา และแหล่ง โบราณคดีบ้านเชียง ส�ำนึกแห่งการอนุรกั ษ์เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน เพียงแค่ เปิดใจ เรียนรู้ และร่วมมือกัน แล้วมรดกเหล่านัน้ จะอยู่กับเราตลอดไป


fyi

Story

วัชรียา เจริญชูเกียรติกิจ

Tire Safety by Bridgestone

“รถกับยางก็เหมือนกับคู่แต่งงาน การขาดความเข้าใจและ การเอาใจใส่ จะน�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ” ด้วยเหตุนี้บริดจสโตน จึงเดินหน้ารณรงค์ให้ผขู้ บั ขีห่ นั มาให้ความส�ำคัญกับการตรวจ เช็คสภาพยางและลมยางอย่างเป็นประจ�ำ โดยทีมงาน Tire Safety by Bridgestone ได้ออกให้ความรู้และค�ำแนะน�ำใน การดูแลรักษายางรถยนต์แก่ผทู้ มี่ าพักผ่อนทีห่ า้ งเซ็นทรัล สาขา รัตนาธิเบศร์ พร้อมทัง้ ให้บริการตรวจเช็คลมยางและสภาพยาง จากช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและ ความมั่นใจในการเดินทาง

GARBANG : The Perfect Prototype of New 3 Modes

บริษทั สตาร์แฟชัน่ (2551) จ�ำกัด ผูน้ ำ� เรือ่ งสินค้าแฟชัน่ ไลฟ์สไตล์ทมี่ ชี อื่ เสียง ในด้านเสือ้ ผ้าบุรษุ มากว่า 3 ทศวรรษ ได้ปรับโฉมเสือ้ ผ้าชายแบรนด์ GARBANG ให้เทียบเท่าแบรนด์ระดับสากล ซึง่ มาพร้อมกับความทันสมัยอย่างมีรสนิยม ด้วย การเพิ่ม Mode ใหม่ ถึง 3 Mode ภายใต้แนวคิด “The Perfect Appearance Prototypes of Gentlemen’s Needs Stages” ทีพ่ ร้อมจะออกสูส่ ายตาคุณสุภาพ บุรุษในทุกวาระโอกาสและทุกวัย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมืองคนดี

วั น ที่ 27 ตุ ล าคม – 4 พฤศจิ ก ายน 2555 จั ง หวั ด สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีชักพระ –ทอด ผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจ�ำปี 2555” เพื่อการท�ำบุญและร่วมสมโภชเฉลิมฉลองเนื่องใน เทศกาลออกพรรษา ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น�้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ชมการจัดตกแต่งและประกวดพุ่มผ้าป่า หน้าบ้าน ชมขบวนแห่รถและเรือพนมพระสุดอลังการ ร่วม เชียร์กฬี าแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และร่วมส่งภาพ เข้าประกวดในโครงการ “ไหว้พระร้อยวัด มหัศจรรย์เมือง คนดี” รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077-288817-9 www. facebook.com/tatsu 104

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Tourism Seoul Night 2012

เทศบาลกรุ ง โซลได้ จั ด งาน “Tourism Seoul Night 2012” ที่ โ รงแรม The Westin Grand Sukhumvit ภายใต้การสนับสนุนจากการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลี เนื่องในโอกาสที่เทศบาลกรุงโซลวางแผนขยายตลาดการ ท่องเทีย่ วกรุงโซลในประเทศไทยให้มากขึน้ และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว เช่น การช็อปปิง้ กิจกรรมเกีย่ วกับความงาม กิจกรรมเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณี ของเกาหลี อาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม และเทศกาลต่างๆ เป็นต้น โดยมีเจ้าของ ธุรกิจ บริษัททัวร์ และสื่อมวลชนร่วมงานมากมาย www.kto.or.th


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

81


MINI ECO THRILLING RIDE

มินิ ประเทศไทย เปิดตัวมินเิ ครือ่ งยนต์ดเี ซล เจเนอเรชั่นใหม่ภายใต้รหัส คูเปอร์ ดี และ คูเปอร์ เอ ในรุ่น มินิ คูเปอร์ ดี คันทรี่แมน มินิ คูเปอร์ เอสดี ออลโฟร์ คันทรีแ่ มน รวมทัง้ ในรุน่ มินิ คูเปอร์ เอสดี คูเป้ มาพร้อมเครือ่ งยนต์ดเี ซล คอมมอนเรล 4 สูบแถวเรียง 2.0 ลิตร เทอร์โบ แปรผัน เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด น�้ำมันสูงสุดและมีแรงบิดสูง คงคาแรคเตอร์ ในการขั บ ขี่ ที่ ส นุ ก สนานเร้ า ใจในสไตล์ โก-คาร์ต และเมือ่ เร็วๆ นีท้ ผี่ า่ นมา สือ่ มวลชนได้ ร่วมทดสอบรถในเส้นทางกรุงเทพ - เขาใหญ่ ดาษดา รีสอร์ท สัมผัสประสบการณ์แบบ Less for More กันอย่างเต็มที่ สามารถชม และสอบถามได้ที่โชว์รูม Millennium Auto เอกมัย www.mini.co.th

Bangsaen Retro 2012

พาคุณหวนอดีตกับยุคดิสโก้วันวาน ในงาน “บางแสนย้อนยุค 2555” เทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นเป็น ปีที่ 4 วันที่ 5-6 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่ 5โมงเย็น - เที่ยงคืน ณ บริเวณลานแหลมแท่น บางแสน จ.ชลบุรี ยิ่งใหญ่ด้วยพื้นที่จัดงานกว่า 20,000 ตรม. ย้อนวันวานกับแฟนซีไนท์สุดเปรี้ยวสไตล์ “ดิสโก้” ยุค 80 สัมผัสบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนเวทีกลางดิสโก้ โซนบางแสนวันวาน โซนบางแสนลานลีลาศ โซนบางแสนชวนชิม โซนร�ำวงย้อนยุค และโซนรถโบราณ www.facebook.com/BangsaenEvent 106

JO u nc et o b 2 0e1r 22 0 a 12 ny w a ny h ew r ehm e raegm a zaignaez i n e


82

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


NutriMulti

Singapore Airlines’ Smile Together 2012 Community Project

สายการบิ น สิ ง คโปร์ แอร์ ไ ลน์ ส น� ำ ที ม ผูบ้ ริหาร พนักงานและสือ่ มวลชน ร่วมกิจกรรม เพือ่ สังคมภายใต้โครงการเรายิม้ ด้วยกัน 2012 เดินทางไปยังสถานีพฒ ั นาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 3 อ.ขลุง จ.จันทบุรี ร่วมปลูกป่าชายเลนกับ นักเรียนจากโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส เฉลิมพระเกียรติฯ และร่วม เปิดระบบเครื่องกรองน�้ำของโรงเรียน เลี้ยง อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ซึ่งตลอดระยะ เวลาที่ผ่านมา สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส ได้ให้การ สนับสนุนโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท แบลคมอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด แนะน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ Blackmores NutriMulti (แบลคมอร์ส นิวทริ มัลติ) ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารที่มาพร้อมเทคโนโลยีเม็ด 2 ชั้น รวมคุณประโยชน์จากวิตามินและเกลือแร่ หลากหลายชนิด รวมในชัน้ แรก เช่น วิตามินซี อี และสารอาหารจากโฮลฟู ้ ด นิ ว เทรี ย น ในชั้นที่สอง เช่น สไปรูลินา สารสกัดจากเห็ด หลินจือ วีทกลาส และชาขาว หาซื้อได้ตาม ร้านยาชั้นน�ำทั่วไป www.blackmores.co.th

ASUS Padfone

เอซุส กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซสิ เต็มส์ ส่ง “ASUS Padfone เอซุส แพดโฟน” เจาะกลุม่ ไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความแตกต่างอย่างมีสไตล์ ด้วยฟังก์ชั่นการตอบโจทย์ที่ โดนใจทัง้ ในโหมดโทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ต ท�ำงานบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ 4.0 (Ice Cream Sandwich) พร้อมหน่วยประมวลผลใหม่ลา่ สุดทีเ่ ร็วและ แรงอย่าง Qualcomm Snapdragon S4 Dual-Core 1.5 GHz ความจุ 16GB หน้า จอขนาด 4.3 นิว้ ส่วน Padfone Station ขนาดหน้าจอ 10.1 นิว้ พร้อมล�ำโพงพลัง เสียงโซนิกส์มาสเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม ASUS Call Center 0-2401-1717

Qantas Experience Australia Unlimited Prize

มร. ซรีราม นารายัน ผู้จัดการประจ�ำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา สายการบิน แควนตัสและบริติช แอร์เวย์ มอบ รางวัลตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ออสเตรเลียกรุงเทพฯ จ�ำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง แก่ นางเพ็ญพร มนชยา ผู้โชคดีในเทศกาลออสเตรเลีย...ไร้ขีดจ�ำกัด ฉลอง 60 ปี สาย สัมพันธ์ไทย–ออสเตรเลีย (Experience Australia Unlimited at CentralWorld) จัดโดยส�ำนักงานการพาณิชย์ออสเตรเลีย สถานทูตออสเตรเลีย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 108

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

83


110 Columbia

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) ผู้น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ Columbia ร่วมกับสหมงคลฟิลม์ เป็นผูส้ นับสนุนหลักเครือ่ งแต่งกายและ อุปกรณ์ตา่ งๆ ในภาพยนตร์เรือ่ ง “ชัมบาลา” ทีน่ ำ� แสดงโดย ซันนี่ และอนันดา ถ่ายท�ำที่ประเทศทิเบต จัดกิจกรรมภายในงาน รอบสือ่ มวลชนทีโ่ รงภาพยนตร์สยามพารากอน โดย Columbia จัดกิจกรรมให้ผรู้ ว่ มงานมีโอกาสสัมผัสผลิตภัณฑ์และถ่ายรูป ประทับใจภายในงาน นอกเหนือจากนัน้ ยังมีผโู้ ชคดีรบั สิทธิช์ ม ภาพยนตร์และรับของรางวัลอีกมากมาย

SEA MICE & A MILLION

Grand Opening Sealy Gallery

นายตรุณ ปุริ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จ�ำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่นอนลิขสิทธิ์จากประเทศอเมริกา แบรนด์ ซีลี่ เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening Sealy Gallery แกลลอรีท่ นี่ อน ณ Sealy Gallery ชั้น 5 เซ็นทรัลชิดลม เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้น�ำแห่งการนอนอย่างมี คุณภาพ พร้อม 4 คอลเลคชั่นที่นอนสุดหรู ทันสมัยด้วยการตัดเย็บอันพิถีพิถัน และเนื้อผ้าหุ้มที่นอนระดับพรีเมี่ยม ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์โดย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ พอลล่า และเอ็ดเวิร์ด ฯลฯ

โรงแรมฮิลตัน พัทยา จัดแคมเปญ ‘SEA MICE & A MILLION’ มอบสิทธิ ประโยชน์พิเศษให้กับผู้วางแผนและจองการจัดประชุมสัมมนาหรือไมซ์ โดยมี โรงแรมและรีสอร์ทของฮิลตัน เวิลด์ไวด์เข้าร่วมกว่า 15 แห่ง ซึ่งหากท�ำการจอง ตัง้ แต่ 1 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2555 จะได้รบั สิทธิประโยชน์เพิม่ เติมจากแพ็คเกจปกติ อาทิ ห้องพักฟรี ค็อกเทลต้อนรับฟรี อัพเกรดฟรี อินเตอร์เนตฟรี และได้รบั คะแนน Hilton HHonors เพิ่มเติม โดยผู้วางแผนและจองการจัดประชุมสัมมนาจะต้อง ร่วมแคมเปญที่จ�ำนวนห้องพักอย่างน้อย 30 ห้อง/คืน และสามารถจัดประชุม สัมมนาได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2556 110

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Scoth Collagen-Q10

สก๊อต คอลลาเจน-คิว10 ใหม่ ประกอบด้วยคอลลาเจน 5,000 มก. ดีกว่าเดิมเพราะเพิ่มปริมาณคอลลาเจนเป็น 5,000 มก. รวมทัง้ ยังมีนาโน โคเอนไซม์ควิ 10 ทีช่ ว่ ยต่อต้าน อนุมูลอิสระ และอุดมด้วยวิตามินถึง 13 ชนิด ให้สาวๆ ได้ดูแ ลตัวเองกันทุกวัน หาซื้อได้แ ล้ววันนี้ ที่ร้านค้า ชั้นน�ำทั่วประเทศ


84

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Eucerin Aquaporin ACTIVE

ยูเซอริน เวชส�ำอางอันดับหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณทั่วโลกให้ความ ไว้วางใจ เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ยูเซอริน อควาพอริน แอคทีฟ”  ชุดนวัตกรรมเพิม่ ความชุม่ ชืน่ ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากรางวัลโนเบล  โดยค้นพบ สาร “กลูโค-กลีเซอรอล” ลิขสิทธิ์เฉพาะของยูเซอรินที่ช่วยเสริมการท�ำงานของ อควาพอริน โปรตีนซึ่งท�ำหน้าที่เป็นช่องทางผ่านเข้าออกของน�้ำระหว่างเซลล์ จึงช่วยเพิ่มและส่งผ่านโมเลกุลน�้ำแบบเซลล์ต่อเซลล์ทันที พร้อมช่วยฟื้นฟู ชั้นเกราะความชุ่มชื่นของผิว และป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวสูญเสียความชุ่มชื่น ได้มากกว่า 150% ภายใน 24 ชั่วโมง  

Dockers : Real Men of Action

Qtica

คืนความสดชื่นให้ผิวกระจ่างใสได้ง่ายๆ ด้วย Sugar Scrub สครับขัดผิว สูตรอ่อนโยน ไม่ทิ้งสารตกค้าง ช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่ ตายแล้วโดย ไม่ทำ� ให้ผวิ แห้งหรือเกิดอาการ ระคายเคือง มีหลากหลายกลิน่ ทีค่ ณ ุ ชืน่ ชอบ ได้แก่ Lemon Dream, Vanilla Wild Plum, Exotic Mango, Eucamint, Berry Berry, Lime Zest, Pomegranate Lime และ Mandarin Honey สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดีว่า ซัพพลาย จ�ำกัด โทร.0-2258-7540-1 www.diva-supply.com

Dockers น�ำเสนอสุดยอดนักผจญภัย Bear Grylls ให้ เป็นตัวแทนภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่มีความแข็งแกร่งอย่าง ลูกผูช้ ายในสไตล์สบายๆ แต่มเี สน่หเ์ ป็นทีด่ งึ ดูด โดยคอลเลคชัน่ Fall/Winter 2012 นี้จะเน้นส�ำหรับชายผู้ไม่หยุดนิ่ง เผชิญหน้า กับประสบการณ์ท้าทายชีวิต หรือการเดินหน้าเรียนรู้ทักษะ ใหม่ๆ อย่างทะเยอทะยาน เน้นส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเป็น ‘วี ร บุ รุ ษ ’ และการแต่ ง กายที่ ดู เ ข็ ม แข็ ง มี ทั ศ นคติ ที่ ส ดใส รายละเอียดเพิ่มเติม www.dockers.com

Uniqlo

ยูนิโคล่ น�ำเสนอคอลเล็คชั่น Fall/Winter 2012 ด้วยเสื้อผ้าส�ำหรับสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เด็ก และทารก ที่หลากหลาย ด้วยแฟชั่นสไตล์ พร้อมคุณประโยชน์ เอนกประสงค์ และคุณภาพทีด่ ี เพือ่ การแต่งตัวในแบบฉบับของตัวเอง โดยซีซนั่ นี้ เน้นสีทหี่ ลากหลาย จากสีหลัก เช่น สีแดงเบอร์กนั ดี สีสม้ สีเขียว และสีนำ�้ เงิน ไป จนถึงสีเบสิก ด้วยเสือ้ ผ้าชิน้ หลัก อาทิ กางเกงยีนส์ เสือ้ ไหมพรหมถัก และเสือ้ ผ้า ฤดูหนาว สัมผัสประสบการณ์ได้แล้ว ณ ร้าน ยูนิโคล่ ทุกสาขา 112

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Sheraton Hua Hin Resort & Spa Celebrates 5th Anniversary of Nice to Meet You

เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ฉลองครบรอบ 5 ปี ภายใต้บรรยากาศอันอบอุ่นของ การตกแต่งในโทนสีขาว-ทอง ริมชายหาดกับธีมงาน “Nice to Meet You” โดยงานนี้ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณในความไว้วางใจให้กับแขกทุกท่านที่มีต่อเชอราตันหัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และร่วมเฉลิมฉลองในค�่ำคืนของการก้าวขึ้นสู่ปีที่ 6 โดยพร้อมเพรียงกัน

a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

113


Hotel Equipment Expo 2012

คุณนันทภัค ธชพวงมาลี กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล เอ็กซิบิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด ผู้จัดงาน โฮเต็ล อิควิปเม้นท์ เอ็กโป 2012 เพือ่ ตอบสนองธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรมในประเทศไทย ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยรวบรวมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้า ส�ำหรับภัตตาคาร ร้านอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอร์รี่ ตลอดจนอุปกรณ์ของใช้ที่จากตัวแทนมากกว่า 200 บริษัท ซึ่งงาน โฮเต็ล อิควิปเม้นท์ เอ็กโป 2012 จะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 พ.ย. 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.30 น. ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 3

Asiatique : Exclusive Dinner Cruise

“เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์” ร่วมมือกับ “เรือคุณแม่” สร้างสรรค์ เส้นทาง “ล่องเรือโบราณ อิ่มส�ำราญ กับเรือคุณแม่” ล่องเรือดินเนอร์สุดหรู รับประทานอาหารค�่ำสไตล์กุ๊กช็อป ย้อนรอยวิถีชีวิตของคนไทยในสมัย รัชกาลที่ 5 เคล้าเสียงดนตรีอันไพเราะ “ระนาด-ขุนอินทร์น้อย” ทุกวันศุกร์เสาร์- อาทิตย์ ระหว่างเวลา 19.30-21.30 น. ทีท่ า่ เรือเอเชียทีค สามารถซือ้ บัตร ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ หรือบูธจ�ำหน่ายบัตร ณ บริเวณเอเชียทีค รายละเอียด เพิ่มเติมติดต่อ คุณวุฒณี 081-9215377

PTT : ปตท. รับรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์”

นางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี มอบรางวั ล “รัษฎากรพิพัฒน์” ประจ�ำปี 2554 ให้แก่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติ ถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้เสียภาษี คุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อการท�ำหน้าที่เสียภาษีให้แก่ ประเทศ อีกทัง้ เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั กิ ารเสียภาษีตาม หลักบรรษัทภิบาลและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัด เก็บภาษีในภาพรวม ณ ห้องพระอุเทน 1 อาคารกรมสรรพากร

Assets Insurance

ดร.สมนึก - ศศมณฑ์ สงวนสิน ประธานและรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั สินทรัพย์ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำทีมคณะผู้บริหาร และพนักงาน มอบ อุปกรณ์การเรียนส่งเสริมการศึกษาให้แก่ คุณอนุภพ เหลืองทอง ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนวัดท่ามะขาม พร้อมท�ำบุญประสานใจและนัง่ สมาธิ ช่วยท�ำให้จติ ใจสงบ นอกจากนีภ้ ายในงานยังมีการปลูกต้นไม้ เพือ่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ทกุ คนร่วมมือกัน อนุรักษ์ธรรมชาติ ณ วัดท่ามะขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 114

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

85


CheapTickets ท้าพิสูจน์ราคาถูกจริง CheapTickets.co.th เปิดตัวแคมเปญใหม่ ใจถึง “Cheap Challenge” ด้วยการเชิญชวนผู้มีอุปการะคุณพิสูจน์ราคากับ ทุกเว็บไซต์ของตัวแทนจ�ำหน่ายตัว๋ เครือ่ งบินด้วยเดิมพันสูงสุด คืนค่าตั๋วเต็มจ�ำนวน แคมเปญนีเ้ ริม่ เปิดรับค�ำท้าส�ำหรับการจองตัง้ แต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 ส�ำหรับการเดินทางตัง้ แต่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึง 30 เมษายน 2556 ผู้ที่จองกับ CheapTickets.co.th ในช่วงเวลาดังกล่าวหากพบราคาที่ถูกกว่าจากเว็บไซต์อื่น ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยตัง้ แต่ 1 บาทขึน้ ไป สามารถติดต่อ ขอรับรางวัลได้ดังนี้ ตัง้ แต่ 1 บาทขึน้ ไป รับบัตรก�ำนัลมูลค่า 1,000 บาท* ตัง้ แต่ 1,001 บาทขึน้ ไป รับบัตรก�ำนัลมูลค่า 2,000 บาท* ตัง้ แต่ 2,001 บาทขึน้ ไป รับบัตรก�ำนัลมูลค่า 3,000 บาท* ตัง้ แต่ 3,001 บาทขึน้ ไป รับคืนค่าตัว๋ เครือ่ งบินเต็มจ�ำนวน*

เงื่อนไขในการเปรียบเทียบจะต้องเทียบในวันเดียวกันกับ วันจอง เทียบวันเดินทางไปกลับ เส้นทางและเทีย่ วบินเดียวกัน ราคาที่พบจะต้องสามารถจองได้จริง เป็นการส�ำรองที่นั่ง ส�ำหรับผูใ้ หญ่ ชัน้ ประหยัด เทีย่ วบินไปกลับ และเดินทางขาออก จากประเทศไทย ทั้งนี้ไม่รวมถึงสายการบินต้นทุนต�่ำ “เดิมพันครั้งนี้สูงลิบแต่เรายินดีน�ำเสนอ เพราะมั่นใจใน ราคาที่เราน�ำเสนอว่าถูกจริง การที่เราเสนอถึงขั้นคืนเงินค่าตั๋ว เต็มจ�ำนวน แม้จะไม่รวมส่วนของภาษีตา่ งๆ ก็ยงั มีมลู ค่าสูงพอ ในการพิสูจน์จุดยืนของเราคือเน้นตั๋วราคาถูกตามชื่อเว็บไซต์” นายสัมพันธ์ โตสว่าง ผู้จัดการประจ�ำประเทศไทยของเว็บไซต์ CheapTickets.co.th กล่าว * ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรก�ำนัล เงื่อนไขการคืนค่าตั๋วเต็ม จ�ำนวน และข้อมูลอื่นๆ คลิก www.cheaptickets.co.th หรือ Facebook/CheapticketsThailand

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณยุพดารา เนตรประภา Email: marketing_th@cheaptickets.co.th a ny w h e r e m a g a z i n e

October

2012

115


privilege

World Surprise Travel www.worldsurprise.com โทร. 0-2676-9449 Greek Isles & Turkey Cruise Surprise! Japan Alps Snow Wall & Pink Moss Surprise! 7 Days

พาสัมผัสและสร้างความทรงจำ�กับสอง ธรรมชาติที่บรรจงสร้างไว้ด้วยกัน กำ�แพงหิมะขาวโพลนและหมู่มวลดอกไม้ สีชมพูที่ร่วมกันผลิดอกราวกับเนรมิตให้โลกทั้ง โลกเป็นสีชมพู เดินทาง 14-27 ตุลาคม 2555 สำ�หรับสมาชิกนิตยสาร anywhere รับส่วนลด พิเศษท่านละ 1,000 บาทสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมหรือสำ�รองการเดินทาง 0-2676-9449

วรบุรี อโยธยา คอนเวนชัน่ รีสอร์ท Woraburi Ayothaya Convention Resort 89 ม.11 ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-249-600 แฟกซ์ 035-249-625 www.hotelsawasdee.com มอบส่วนลดห้องพัก Superior 40% จากราคาปกติ หมดเขต 31 ตุลาคม 2555

Manita Hotel www.manitahotel.com โทร. 038-489-490-1 หรือ 081-311-4150 แฟกซ์ 038-489-495 Email : contact@manitahotel.com Facebook: www.facebook.com/manita boutiquehotel

Intercontinental Hua Hin Resort โทร. 032-616-999 www.intercontinental.com/huahin พิเศษสำ�หรับสมาชิก anywhere โดยรับส่วนลด 15% จากราคาปกติ ในช่วงเวลานั้นๆ สำ�หรับห้องพัก และ สปา (เฉพาะวันธรรมดา เว้นวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Renaissance Phuket summer special promotion โทร. 076-363 999 www.renaissancephuket.com

Marrakesh-huahin โทร +66(0) 32 616 777 แฟกซ์ +66(0) 32 616 799 E-mail : www.marrakesh-huahin.com

Woraburi Phuket Resort & Spa www.woraburi.com สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม 0-2256-0890 ต่อ 703-705 อีเมล์ bkksales-phuket@woraburi.com

Woraburi Sukhumvit Hotel & Resort สุขุมวิท ซอย 4 (BTS นานา) จองห้องพักโทร. 0-2656-7326 หรือ 081-556-0404 www.woraburi.com Email: sale-sukhumvit@woraburi.com พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน Superior room จาก 3,100 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท ตัง่ แต่ วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2555 นีเ้ ท่านัน้ ฟรี Wi-Fi internet 5 ชัว่ โมง ต่อวัน กรุณาโทรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

ลดค่าห้องพักในการเข้าพักวันธรรมดา พร้อมอาหารเช้า 10%จากราคา walk-in

Pay 2 nights in Jacuzzi Suite with daily breakfast and stay FREE on the 3rd night. (pay published rate for 2 nights)

• Complimentary 1 Sensation Bliss Spa (1 hour treatment)

for 2 persons • Complimentary 1 dinner set for 2 persons at Al Hamra Restaurant • This promotion cannot be applicable on long weekend and festive holidays • This promotion is subject for stay the consecutive night (Free the 3rdnight) • Valid of stay from Now till 31 June 2013 Remark : For more information, please contact the hotel directly.

เข้าพักระหว่างวันที่ : วันนี-้ 31 ตุลาคม 2555 ห้องพักประเภท : ห้องสุพรีเรีย ราคาห้องพัก : ราคา 1,950 บาท ต่อห้อง ต่อคืน (รวมอาหารเช้า 2 ท่าน) เข้าพักระหว่างวันที่ : 1 พ.ย. 55 -31 พ.ค. 56 • ลดค่าห้องพัก 20% จากราคาปกติ หมายเหตุ • ชำ�ระค่าห้องพักก่อนเข้าพักจริง • กรุณาสำ�รองห้องพักก่อนวันเข้าพักจริง 7 วัน (ขึ้นอยู่กับห้องพักว่างหรือไม่ในวันที่เข้าพัก)

สมาชิกนิตยสาร Anywhere Lifestyle Member Card จองห้องพัก Deluxe Room ช่วง 1 พ.ค. - 31 ต.ค. 2555 รับฟรี สิทธิพิเศษ อัพเกรดไปห้องพูลวิลล่า • สงวนสิทธิการอัพเกรดในช่วงที่โรงแรมเต็ม • สำ�รองห้องพักล่วงหน้าโดยตรงกับทาง โรงแรมเท่านั้นอย่างน้อย 7 วันก่อนการเข้าพัก


86

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


Nishaville Prachuap Khiri Khan โทร. +66 (0) 32 616 333 แฟกซ์ +66 (0) 32 616 330 อีเมล์ rsvn@nishavilleresort.com www.nishavilleresort.com

De Naga Chiang Mai โทร. +66 (0) 53 209 030 แฟกซ์ +66 (0) 53 208 598 อีเมล์ info@denagahotel.com www.denagahotel.com

Putahracsa Hua Hin โทร. +66 (0) 32 531 470 แฟกซ์ +66 (0) 32 531 488 อีเมล์ booking@putahracsa.com www.putahracsa.com

Wishing Tree Khon Kaen โทร. +66 (0) 43 209 333 แฟกซ์ +66 (0) 43 209 346 อีเมล์ info@wishingtreeresort.com www.wishingtreeresort.com

Saree Samui Koh Samui โทร. +66 (0) 77 247 666 แฟกซ์ +66 (0) 77 248 620 อีเมล์ info@sareesamui.com www.sareesamui.com

Sukhothai Heritage Sukhothai โทร. +66 (0) 55 647 567 แฟกซ์ +66 (0) 55 647 575 อีเมล์ info@sukhothaiheritage.com www.sukhothaiheritage.com

Ndol Streamside Thai Villas Muak Lek, Saraburi โทร. +66 (0) 36 342 455-7 แฟกซ์ +66 (0) 36 342 458 อีเมล์ reservation@ndolvillas.com www.ndolvillas.com

The Sunset Beach Resort and Spa Taling Ngam โทร. +66 (0) 77 428 200 แฟกซ์ +66 (0) 77 428 250 อีเมล์ info@thesunsetbeachresort.com www.thesunsetbeachresort.com

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

Sawasdee Hotels Group www.hotelsawasdee.com โทร. 0-2256-0890-2 ต่อ 301-8 มอบส่วนลด 10% จากราคาปกติ กรุณาสำ�รองห้องพักล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

AVIS Rent a Car www.AVISThailand.com Call Center: 0-2251-1131

โปรโมชั่น ส่วนลด 50% จากราคาปกติ ระยะเวลาวันนี้ - 31 ธันวาคม 2555 เงื่อนไข • กรุณาสำ�รองรถล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันที่  Call Center: 0-2251-1131 • ไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 4-17 เมษายน / 1-12 ธันวาคม / 22-31 ธันวาคม • เงื่อนไขการใช้บริการให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำ�หนด

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

พบกับเครื่องเสียงติดรถยนต์ Pioneer ระดับไฮเอนด์ ครบทุก Line-Up 2011 ที่ร้านลัคกี้ซาวด์ ถ.กาญจนาภิเษก โทร. 0-2887-5803 พร้อมส่วนลดพิเศษ 10-30%

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions

• 10% discount from Best Available Rate Condition • Valid from 11 Jan 2012 - 20 Dec 2012 Rooms are subject to availability and advanced booking is required • Rates and promotions are inapplicable for long weekend, public holidays, local festive season and peak season • Rates and promotions cannot be used in conjunction with any other promotions


last shot

Story & Photo

อนุวฒ ั เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ต้นซากุระท่ามกลางพายุหิมะที่เมืองควีนส์ทาวน์ นิวซีแลนด์ 11 September 2012

120

October

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e


a ny w h e r e m a g a z i n e

September

2012

87


88

September

2012

a ny w h e r e m a g a z i n e

Anywhere pdf oct 12  
Anywhere pdf oct 12  
Advertisement