Sarjakuva Elsa-hanke

Page 1

1


2


3


4


5


Hankkeessa tunnistettiin yrityksistä oppimisympäristöjä. Lisäksi hankeosallistujille rakennettiin opinnollistamispolkuja.

Kuhmon ELSA· hankkeessa etsittiin yrityksistä työpaikkoja. Hankeosallistujia tuettiin ja autettiin yksilöllisesti heidän etenemisessä työllisyyspoluilla.

Opinnollistamisessa hankeosallistujien työssä hankittu osaaminen tunnistettiin osaamistodistuksiin.

Hankeosallistujien osaamista kehitettiin myös työssä tarvittavilla korttikoulutuksilla ja hankkeen omilla lyhytkoulutuksilla.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yrityksistä etsittiin aktiivisesti piilotyöpaikkoja ja työtehtävät räätälöitiin tarvittaessa osatyökykyisille yhteistyössä yritysten kanssa.

Lisätietoa opinnollistamisesta ja oppimisympäristöjen tunnistamisraportit loytyvät osoitteesta https://www.kuhmo.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyydenhoito/opinnollistaminen/

Kuhmon ElinvOtmae,ampo (ELSA)- hankctt.a ($214-93} rahc>itt-i Pohjoi&·Pohjanrna.an ELY-kc&ku6ja Euroopan So5iaaliraha6to yhde&� Kuhmon kaupunginja Kuhmon iytlvirt ry:n kan&&a. H.inkctoteut-cWin 1.1.2019-31.12.2021, Yhtey6t.itdot.: Juha Heinonen, t-ytllli&yy&a&ian-tunt-!jll/hankepåällikka, p. 044 7255231.juha,heinonenO>kuhmo.ft,

6


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.