Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า อาทิตย์ก่อนสมโภชวัน พระคริ สตสมภพ จึงขอเริ่ มด้วยพระวรสาร มธ 1:18-24 พระวรสารเล่าเรื่ องราวการ ประสู ติของพระเยซูคริ สตเจ้า นักบุญโยเซฟเป็ นบุคคลสาคัญในเหตุการณ์น้ ี ที่ยอมรับ สิ่ งที่เกิดขึ้นและทาตามที่ทูตสวรรค์บอกในความฝัน คือรับพระนางมารี ยม์ าอยูด่ ว้ ย ขอเล่าเรื่ องที่ทวั ร์ แสวงบุญของชาววัดฟาติมา พร้อมกับชาววัดพระมารดานิจจานุ เคราะห์ ทั้งหมดจานวน 35 คน เป็ นพี่นอ้ งชาวฟาติมา 29 คน อีก 6 คนเป็ น พี่นอ้ งชาววัดพระมารดาฯ ทัวร์ น้ ีนาโดยคุณจักรกฤษณ์ ระงับภัย, คุณโชคชัย, คุณหาญชัย เป็ นผูด้ าเนินการ คุณพ่อประเสริ ฐ เป็ นจิตตาธิการทัวร์ คุณพ่อสุ รชัย เป็ นรองจิตตาธิ การทัวร์ ทัวร์ ถา้ จะให้ดีตอ้ งแสวงบุญ 9 วัด แต่ทวั ร์ น้ ีอยากจะให้ดีอย่างสมบูรณ์จึงไป 12 วัด เพราะว่า บางวัดมีพิธีแต่งงาน บางวัดมีพิธีงานฝังศพ วันอาทิตย์และวันจันทร์ มีการแต่งงานแทบ ทุกวัด วันอังคารมีงานศพหลายวัด แปลกแท้ๆ เพราะเป็ นเวลาที่พวกคณะทัวร์ไปแสวง บุญที่วดั นั้นๆ พอดีเหมือนกัน แม้กระทัง่ งานศพก็เป็ นเวลาที่คณะทัวร์ ไปแสวงบุญที่วดั นั้นพอดี จนผูจ้ ดั ทัวร์ บอกว่า ทริ ปนี้ไม่ได้จดั ไว้นะ คิวไม่มีในตารางทัวร์ วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน Philippines Airlines เที่ยวบินนี้ผโู ้ ดยสารเต็มลา ใช้เวลาบิน 3.30 ชม. ไปถึงสนามบิน Ninoy Aquino International Airport) สนามบินแห่งนี้ เอกชนเป็ นเจ้าของ และมีเฉพาะ สายการบินฟิ ลิปปิ นส์ แอร์ ไลน์เท่านั้นที่ลงจอด จากนั้นเมื่อผ่านด่านคนเข้าเมืองแล้ว ขึ้นรถโค้ชเดินทางไปมนิลา เข้าพักที่โรงแรม Kimbery วันที่ 15 ธันวาคม วันอาทิตย์ได้ร่วมถวายมิสซาที่วดั Our Lady of Remedies วัดนี้ใหญ่และสวยงาม มีมิสซาทุก 1 ชม. คุณพ่อประธานในพิธีกล่าวต้อนรับทัวร์ ไทย และพระสงฆ์สององค์ที่ร่วมสหบูชามิสซาคือ คุณพ่อประเสริ ฐ และคุณพ่อสุ รชัย สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-3-

มิสซาจบแล้วคณะทัวร์ เดินทางต่อไปสู่ วดั Sta.Cruz Church, Immaculate Conception Cathedral วัด Jesus of Nazareth และเยีย่ มชม St. Augustine Museum บริ เวณวัดนี้ เก่าแก่มาก ในพิพิธภัณฑ์บางส่ วนมีภาพสวยงามเก่าๆ ที่นามาขาย ภาพเหล่านี้มาจาก ชาวบ้านที่เป็ นเศรษฐีมาก่อนแต่เนื่ องจากเศรษฐกิจไม่ดี จึงนามาให้ทางวัดฝากขายให้ ต่อจากนั้นให้เวลาอิสระ ทานอาหารค่า เลือกซื้ อสิ นค้าที่ The Mall of Asia ซึ่งเป็ น ศูนย์การค้าที่ใหญ่มากสร้างบนพื้นที่ที่ถมลงไปในทะเล คล้ายๆ เมืองดูไบ แต่ไม่ได้สวย เลอเลิศอย่างเมืองเศรษฐีดูไบ เมื่อถึงเวลามืดก็เดินทางสู่ เมืองคนรวยคือเมือง Makati เพื่อชมการประดับไฟที่สวยงามในเทศกาลคริ สต์มาส มีการประดับไปสวยงาม จากนั้น กลับที่พกั รุ่ งเช้าวันที่ 16 ธันวาคม วันแรกของนพวารคริ สต์มาส ในช่วงนพวารนี้ชาว ฟิ ลิปปิ นส์มีการทานพวารด้วยการฟังมิสซาเวลาตีสี่ หลังมิสซามีฉลองกันแบบปาร์ ต้ ี จนครบ 9 วัน ทัวร์ คณะเราเริ่ มด้วยการไปเมือง Batangas มิสซาเช้าที่วดั San Sebastian Cathedral และวัด Mediatrix of All Grace และวัด St. Martin de Tour วัดShrine of Our Lady of Caysasay ประวัติแม่พระรู ปนี้ เป็ นรู ปแม่พระที่เก่าแก่ที่สุดในฟิ ลิปปิ นส์ ได้มา จากการทอดแหของชาวประมงคนหนึ่ง เป็ นรู ปแกะสลักเล็กๆ ไม่สวยงาม ประดับด้วย กระโปรงใหญ่ๆ คล้ายสุ่ ม เป็ นวัดที่อยูใ่ นหมู่บา้ นเชิงเขา แล้วไปชมวัดบนภูเขาสู งชื่ อ Chapel on the Hill ชมแล้วเดินทางขึ้นเขาไปที่พกั ของ St. Paul Renewal Centre สถานที่น้ ีเป็ นที่สาหรับเวลามีกิจกรรมใหญ่ๆ สัมมนา เข้าค่าย อบรม หรื อกิจกรรมของ คณะเซนต์ปอล มีมาเซอร์ 3 ท่านดูแลบ้านนี้ เป็ นที่ที่สงบเพราะอยูบ่ นภูเขา อากาศดี เย็นๆ สบายไม่ถึงกับหนาว ผ่านไปสองวันแล้วยังเยีย่ มวัดไม่ครบ คราวหน้าเยีย่ มต่อ นะครับ คุณพ่ อสุ รชั ย กิจสวัสดิ์

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-4-

พระวรสารประจาสั ปดา์์ (มธ 1:18-24) เรื่ องราวการประสู ติของพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นดังนี้ พระนางมารี ย ์ พระมารดา ของพระองค์หมั้นกับโยเซฟ

แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่ วมกัน

พระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้า

ปรากฏว่า

โยเซฟคู่หมั้นของพระนางเป็ นผูช้ อบธรรม

ไม่ตอ้ งการฟ้ องหย่าพระนางอย่างเปิ ดเผย จึงคิดถอนหมั้นอย่างเงียบๆ ขณะที่โยเซฟ กาลังคิดถึงเรื่ องนี้ อยู่ ทูตสวรรค์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็มาเข้าฝัน กล่าวว่า “โยเซฟ โอรสกษัตริ ยด์ าวิด

อย่ากลัวที่จะรับมารี ยม์ าเป็ นภรรยาของท่านเลย

เพราะเด็กที่

ปฏิสนธิ ในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้า นางจะให้กาเนิดบุตรชาย ท่านจะตั้งชื่อ บุตรนั้นว่าเยซู เพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป”

เหตุการณ์น้ ี

เกิดขึ้นเพื่อพระดารัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็ นความจริ งว่า หญิงพรหมจารี จะตั้งครรภ์

และจะคลอดบุตรชาย

ซึ่ งจะได้รับนามว่า

“อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทาตามที่ทูตสวรรค์ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสั่งไว้ คือรับภรรยามาอยูด่ ว้ ย

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-5-

น้ อมรับนา้ พระทัยของพระผู้เป็ นเจ้ า มธ 1:18-24 นักบุญมัทธิวได้บนั ทึกประวัติเรื่ องราวการประสู ติของพระเยซูคริ สตเจ้า เป็ น พระวรสารประจาสัปดาห์น้ ี ซึ่ งพี่นอ้ งคงจะได้อ่านรายละเอียดในฟาติมาสารแล้ว มีขอ้ น่าศึกษาและจดจาว่า ทั้งพระนางมารี ยแ์ ละโยเซฟ เป็ นผูท้ ี่นอ้ มรับน้ าพระทัยของพระ ผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความนบนอบ โดยทั้งสองมิได้รู้ตวั มาก่อนเลยว่าจะเป็ นคู่สามีภรรยาที่ กลายเป็ นบิดาและมารดาขององค์พระกุมารเยซู ตามแผนการที่เป็ นพระประสงค์ของ พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่ งทั้งสองท่านตอบรับคาเชิ ญของเทวดาที่มาแจ้งข่าวดีอย่างเงียบสงบ ดาเนินชี วติ อย่างเรี ยบง่าย อดทน แบกภารกิจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติไว้กบั ครอบครัว โดยไม่บ่นหรื อปริ ปากแสดงความยินดีหรื อเสี ยใจแต่ประการใด สาหรับแม่พระแล้ว พระนางเป็ นหญิงพรหมจารี มีโยเซฟเป็ นคู่หมั้น โดยพระเจ้าต้องการให้นางรับเป็ นพระมารดาของพระกุมาร ซึ่งจะเสด็จมาในพระครรภ์ ด้วยฤทธิ์ อานาจของพระจิตเจ้า พระนางเองก็สงสัยว่าจะเป็ นไปได้อย่างไร เพราะนาง เป็ นหญิงสามัญชน แต่ในที่สุดพระนางก็ตดั สิ นใจ รับภารกิจหรื อพระประสงค์ของ พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเต็มใจ โดยหารู ้ไม่วา่ พระบุตรของนางจะต้องถูกตรึ งกางเขน และ สิ้ นพระชนม์อย่างทรมานแสนสาหัส พี่นอ้ งเมื่อสวดบทวันทามารี อาแล้วลองไตร่ ตรอง บทสวดดูทุกประโยคเป็ นบทสรรเสริ ญแม่พระอย่างประเสริ ฐที่สุดใช่ไหมครับ สาหรับท่านโยเซฟแล้ว ท่านก็ยอมรับพระประสงค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเช่นกัน ทั้งๆ ที่ท่านเตรี ยมตัวจะถอนหมั้นกับพระนางมารี ย ์ แต่เมื่อเทวดามาแจ้งสารให้ท่าน ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ท่านก็ยอมรับ น้อมรับน้ าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่างกล้าหาญเช่นเดียวกัน ทั้งแม่พระและท่านโยเซฟ ใช้ชีวติ แบบเรี ยบง่าย ปฏิบตั ิตามคาชี้แนะของเทวดา ที่ลงมาปกป้ องทั้งสองท่านให้พน้ ภัยจากการถูกตามฆ่าของกษัตริ ยเ์ ฮโรด ท่านทั้งสอง ต้องผจญกับความยากลาบากอย่างแสนสาหัส อยูใ่ นสภาวะที่ยากจน แม้ตอนที่แม่พระ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-6-

ทรงคลอดพระกุมาร ทั้งสองไม่มีเงินมากพอที่จะไปตามสถานพยาบาล ต้องอาศัย คอกเลี้ยงสัตว์เป็ นที่ให้กาเนิดพระบุตรน้อย และได้ต้ งั ชื่อพระบุตรว่า “เยซู ” ตามที่ เทวดาได้แจ้งไว้ท่านทั้งสองเป็ นตัวอย่างแห่งความนบนอบ และซื่ อสัตย์ที่มีต่อพระเจ้า อะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับทุกประการ โดยขอให้ทุกสิ่ งทุกอย่างเป็ นไปตามพระประสงค์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั้น แล้วชีวติ คริ สตชนของพี่นอ้ งชาวฟาติมา เป็ นแบบที่แม่พระและนักบุญยอเซฟ ยึดถือหรื อเปล่า พวกเรารักพระผูเ้ ป็ นเจ้ากันจริ งๆ หรื อไม่ มีความเชื่อในพระเจ้าอย่าง สู งสุ ดหรื อไม่ พวกเรายอมรับน้ าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเต็มใจทุกประการ ใช่ไหม หากถามว่าถ้าพี่นอ้ งมีความเชื่อในพระเจ้าอย่างสุ ดชีวติ แล้ว พวกเราได้ปฏิบตั ิ ตามคาสั่งสอนขององค์พระกุมารเยซูกนั อย่างเคร่ งครัดหรื อเปล่า ได้สนใจเรี ยนรู ้วธิ ี การ ดาเนินชีวติ ในสังคม โดยอาศัยพระวาจาทรงชีวิตของพระเยซูเจ้าเป็ นบรรทัดฐาน หรื อไม่ ความเจริ ญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทาให้ความเชื่อในเรื่ องพระเจ้า ลดน้อยลงไหม พระเจ้าเงินตรา(วัตถุ) มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการดารงชีวติ มากกว่าคาสั่งสอนของพระเยซูเจ้าหรื อไม่ แล้วพี่นอ้ งเชื่อมัน่ ตนเองมากเท่าไรว่าได้ทาดี และเตรี ยมตัวพร้อมที่จะไปพบพระเจ้าในพระอาณาจักรสวรรค์ มากน้อยเพียงใด ในโอกาสเตรี ยมรับการเสด็จมาของพระคริ สตเจ้า หากพี่นอ้ งตอบคาถามตัวเอง ได้อย่างชัดแจ้ง โดยปราศจากข้อสงสัยในตัวเองที่มีต่อพระเจ้าแล้ว ก็แสดงว่า พี่นอ้ งมี ความนบนอบ และซื่ อสัตย์เหมือนท่านโยเซฟและแม่พระ หากยังไม่แน่ใจ ก็นบั เป็ น โอกาสที่ดี ที่พวกเราจะพิจารณาจิตวิญญาณของเราอย่างจริ งจัง โดยพยายามเตรี ยมจิตใจ ให้บริ สุทธิ์ เป็ นของขวัญถวายพระกุมารน้อยด้วยกันจะดีไหมครับ ประตูวดั เปิ ดอยู่ เสมอทุกวัน เพื่อต้อนรับพี่นอ้ งมาในบ้านของพระเจ้า แต่ประตูหวั ใจของพวกเราเปิ ดรับ การเสด็จมาประทับของพระกุมารอย่างเต็มใจหรื อยัง จงกลับใจ... จงกลับใจ... จงกลับใจ... พระอาณาจักรสวรรค์ อยู่ใกล้ แล้ ว(มธ 3:2) คุณ์าญชัย / 12/12/2013 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-7-

ข้อคิดเพื่อชีวิต จอห์น ซี แม็กซ์ เวลล์ กล่าวไว้วา่ … อย่าปล่อยให้สถานการณ์มีความสาคัญ มากกว่าความสัมพันธ์ การสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้นบั เป็ นสิ่ งที่คู่ควรกับการได้รางวัลมากยิง่ กว่า ความสามารถในการสลายความสัมพันธ์ เราต้องมีท่าทีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ ปรากฏอยูต่ รงหน้า เราต้องเตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่า เราจะไม่ยอมปล่อยให้สถานการณ์ ใดๆ มามีความสาคัญมากยิง่ ไปกว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกัน แล้วเราจะรักษา สถานการณ์เหล่านั้นด้วยมุมมองที่เหมาะสมอย่างไร? ให้เราเรี ยนรู้จกั ถามคาถามตัวเอง 5 คาถาม ดังนี้ 1. ฉันมองดูภาพใ์ญ่ ์รือมองดูแค่ เพียงแค่ ภาพแย่ ? ไม่วา่ คนที่เรารักจะผิดพลาดหรื อตกต่าลงมากอย่างไร เราต้องตระหนักว่า ไม่มี สิ่ งใดจะมีค่าพอที่จะแลกเปลี่ยนกับคนเหล่านั้นได้ ดังนั้น จงมองภาพรวมและเตือนสติ ตนเองไว้เสมอว่า ไม่วา่ สถานการณ์จะย่าแย่ขนาดไหน ก็จะไม่ยอมให้สิ่งใดมี ความสาคัญมากกว่าคนเหล่านั้นในชีวติ ของเรา 2. ฉันสื่ อสารภาพใ์ญ่ ควบคู่ไปกับภาพแย่ ด้วย์รื อไม่ ไม่วา่ บุคคลใด(ที่เรารัก) จะกระทาผิดหรื อพลาดที่สมควรจะได้รับการแก้ไข หรื อการลงวินยั เราต้องยืนยันความรักของเราต่อพวกเขาอยูเ่ สมอ ในขณะที่เรากาลัง แก้ไขพวกเขา แม้วา่ พวกเขาอาจยังไม่เข้าใจในตอนนี้ แต่ในระยะยาวพวกเขาจะรู ้สึก ซาบซึ้ งอย่างแน่นอน

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-8-

3. สิ่ งนีเ้ ป็ นสถานการณ์ แบบเกิดขึน้ ครั้งเดียว ์รือเป็ นสถานการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ซ้าแล้ว ซ้าเล่า? หากเป็ นสถานการณ์(ย่าแย่) ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ก็อาจเอาชนะแก้ไข และ รื้ อฟื้ นความสัมพันธ์ได้ โดยไม่ยากแต่หากว่าเป็ นปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่ซ้ าซากอยู่ เรื่ อยๆ เราทั้ง 2 ฝ่ ายต้องร่ วมมือกันอย่างจริ งจังในการเปลี่ยนแปลงการกระทาบางอย่าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ให้คงอยู่ 4. ฉันทาใ์้ ์ลาย ๆ สถานการณ์กลายเป็ นประเด็นแบบเอาเป็ นเอาตายมากเกินไป ์รือไม่ ? เรามักเครี ยดและหัวเสี ยกับบางสถานการณ์หรื อไม่? เราชอบขึ้นเสี ยงเวลาพูด กับคนอื่นหรื อไม่? บ่อยแค่ไหนที่เราต่อสู ้เพื่อสิ ทธิ ส่วนตัวของเราเองมากกว่าสิ่ งที่ ถูกต้อง อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาทาลายความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าไป 5. ฉันแสดงความรักอย่างไม่ มีเงื่อนไข ในช่ วงระ์ว่างเวลายากลาบากเ์ล่านั้น์รือไม่ จงวางความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันไว้เหนือหรื ออยูข่ า้ งหน้าสถานการณ์ต่างๆ ใน ชีวติ ของเราและเราควรพัฒนาความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ลึกซึ้ งยิง่ ๆ ขึ้น แล้วความสัมพันธ์ที่มีน้ นั จะขยับขึ้นสู่ ระดับความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีข้ ึนกว่าเดิม แล้ว เราจะไม่เสี ยใจในภายหลัง! แม้ ว่าสถานการณ์ ทเี่ ราเผชิ ญอยู่อาจจะไม่ ได้ ดดี ัง์วัง แต่ กจ็ งจาไว้ว่า ไม่ มี สถานการณ์ใดจะมีความสาคัญ์รือมีค่ามากยิง่ ไปกว่าความสั มพันธ์ ทเี่ รามีกบั คนที่เรา รัก์รือคนทีร่ ักเรา! ดังนั้น จงรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยูน่ ้ นั ไว้ให้เหนียวแน่นด้วยความรัก (ผู้เป็ นสุ ข) สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-9-

POPE REPORT HAPPY BIRTHDAY … บุคคลแห่งปี 2013 หากใครติดตามข่าวต่างประเทศ น่าจะทราบกันดีว่า TIME นิตยสารชื่อ ดังของอเมริกา ประกาศให้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักร คาทอลิก เป็ นบุคคลแห่ งปี 2013 อย่างเป็ นทางการ ก่อนจะลงรายละเอียดการได้ รับเลือกเป็ นบุคคลแห่งปี ผมขอกล่าวคาว่า HAPPY BIRTHDAY 77 ชันษา แด่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เนือ่ งจากวัน อังคารที่ 17 ธันวาคมทีผ่ ่านมา เป็ นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้ าสาหรับการประทานพระสันตะปาปา ที่สดุ ยอดสุดๆ มาให้ กบั คริสตชน และมนุษยชาติในยุคนี้ นี่คือพระสันตะปาปาที่ถูกส่งมาได้ ถูกยุคถูกสมัยมากๆ เรียก ได้ ว่า ใครฟังสิ่งที่พระองค์ตรัสสอนแล้ วยังไม่หยุดคิด หรือยังปฏิเสธ ก็อาจจะต้ อง พิจารณามโนธรรมของตัวเองกันหน่อยแล้ วล่ะ กลับต่อกันที่การได้ รับเลือกเป็ นบุคคลแห่งปี กันต่อ...เรื่องนี้ “แนนซี่ กิ๊บบ์ส” บรรณาธิการบริหารของ TIME ออกมายกย่องพระสันตะปาปาว่า “ปกติแล้ว หาได้ น้อยมากที่จะมีบุคคลหน้าใหม่บนเวทีโลก ทีจ่ ะดึงดูดความสนใจของคนทัว่ โลก ความสนใจจากเยาวชน และคนสูงอายุได้เร็วแบบนี้ เรียกได้ว่า สมเด็จพระ สันตะปาปา ฟรังซิส ทรงทาได้ และทาได้อย่างรวดเร็วมากๆ” นอกจากนี้ TIME วิเคราะห์ว่า สาเหตุท่ที าให้ พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน ชนะใจคนทุกชาติทุกศาสนาได้ อย่างรวดเร็ว เป็ นเพราะ “อดีต” ที่พระองค์เคยเป็ น โดยทาภาพเปรียบเทียบกับสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และ เบเนดิกต์ ที่ 16 โดยใต้ ภาพของพระสันตะปาปา 2 องค์น้ ีเขียนว่า “นักเทวศาสตร์” แต่ภาพของ พระสันตะปาปา ฟรังซิส เขียนว่า “อดีตพนักงานถูพน, ื้ อดีตพนักงานเปิ ดประตู สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-10-

ไนท์คลับ และอาจารย์วิชาเคมี” พูดง่ายๆ ก็คือ ภูมิหลังของการทางานที่สัมผัสกับ คนยากจน ทาให้ เวลาพระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสสอนอะไร มันทาให้ พระองค์ “เข้าถึงจิ ตใจ” ของคนทุกชาติทุกศาสนาได้ อย่างรวดเร็ว คาสอนของพระองค์สามารถ สัมผัสกับ “สภาพความเป็ นอยู่แท้จริงของคนวงกว้าง” ได้ อย่างลึกซึ้ง เวลาตรัสสอน และลงมือทา จึงสื่อทุกอย่างออกไปได้ ครบถ้ วน แบบที่เป็ นตัวของพระสันตะปาปา อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผมลองสรุปเหตุการณ์ต่างๆ ตลอด 10 เดือนในสมณสมัยของพระองค์ มาให้ ติดตามกัน แล้ วคุณจะเข้ าใจเลยว่า การเป็ นบุคคลแห่งปี นั้น ไม่ได้ มาเพราะ ฟลุค๊ แต่อย่างใด …

พระสันตะปาปาเดินมาจ่ ายค่าโรงแรมเอง หากยังจากันได้ วันต่อมาหลังจากได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งประมุขพระ ศาสนจักรคาทอลิก พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเดินออกมาจ่ายค่าห้ องพักระหว่าง การเลือกตั้งพระสันตะปาปา นับเป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่พี ระสันตะปาปา ออกมาจ่ายค่าโรงแรมด้ วยพระองค์เอง นี่คือการ “จุดเริม่ ต้นของการชนะใจ” เพราะ หลังจากนั้น ความประทับใจก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ อาทิ การเดินถือกระเป๋ าขึ้นเครื่องบินเอง ซึ่งไม่เคยมีพระสันตะปาปาองค์ไหนเดินถือกระเป๋ าสัมภาระขึ้นเครื่องเอง มีแต่ผ้ ู ติดตามจะถือให้

ไม่พกั วังพระสันตะปาปา แต่เลือกห้องนอนเล็กๆ แทน ต่อจากการจ่ายค่าโรงแรม เรื่องชนะใจต่อมาคือ “การปฏิเสธเข้าพักในวัง พระสันตะปาปา” แต่เลือกนอนที่ห้องในหอพักซางตา มาร์ธา ที่เป็ นห้ องเล็กๆ ต่อไป พระสันตะปาปา ฟรังซิส ให้ เหตุผลว่า พระองค์มีจิตตารมย์นักบวชที่ต้องการอยู่เป็ น หมู่คณะ ต้ องการทามิสซาแล้ วมีคนมาร่วม ต้ องการกินข้ าวแล้ วมีเพื่อนร่วมโต๊ะ ถ้ าอยู่ ในวังพระสันตะปาปา ทุกอย่างสบาย แต่จะอยู่แบบโดดเดี่ยว ดังนั้น ขอทาตัวติดดิน สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-11-

ต่อไปดีกว่า นอกจากนี้ พระองค์ยังปฏิเสธจะนั่งรถ “เมอร์เซเดส เบนซ์” ซึ่งเป็ นรถ ประจาตาแหน่งพระสันตะปาปา พร้ อมกล่าวว่า “มันหรูไป ไม่เหมาะกับผูอ้ ภิบาล พ่อเดินเข้าไปดูในโรงรถพระสันตะปาปา แล้วเห็น ฟอร์ด โฟกัส รถเก่าปี 2008 พ่อจึ งบอกทุกคนว่า พ่อขอใช้คนั นี้ ทางานอภิบาลแล้วกัน” นี่จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของ การทางานด้ วยรถฟอร์ด โฟกัส และไม่ต้องมีรถนาขบวนเหมือนสมัยก่อนด้ วย

พ่อรูส้ ึกแย่ เมือ่ เห็นพระสงฆ์มีรถหรูๆ ขับกัน จากการที่พระสันตะปาปาปฏิเสธการนั่งรถเบนซ์ และเลือกรถคันเก่าๆ แทน พระองค์จึงเทศน์สอนบรรดาพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ จนเป็ นข่าวดังไปทั่วโลก ใจความว่า “พ่อเป็ นห่วงบรรดาพระสงฆ์และซิสเตอร์ทีม่ ีรถใหม่ พ่ออยากให้พวก เขาซื้ อของทีใ่ หม่และทันสมัยเมือ่ ถึงคราวจาเป็ นเท่านั้น มันทาให้พ่อรูส้ ึกแย่มากๆ เมือ่ ได้เห็นบรรดาพระสงฆ์มีรถใหม่และหรูหราขับกัน รถยนต์เป็ นสิง่ จาเป็ นก็จริง แต่เราต้องเลือกให้เหมาะสม เลือกให้มนั ดูเรียบง่ายเข้าไว้”

ล้างเท้าผูห้ ญิงในวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ บทบาทสตรีในพระศาสนจักรเป็ นเรื่องที่ถกเถียงกันมานาน อาทิ สมควรบวช สตรีเป็ นสงฆ์ เพื่อแก้ ปัญหาขาดแคลนพระสงฆ์หรือไม่ … พระสันตะปาปา ฟรังซิส ไม่เห็นด้วยกับการบวชสตรีเป็ นสงฆ์ แต่เลือกทีจ่ ะ “ยกระดับการให้เกียรติ” สตรี ในพระศาสนจักรให้มากกว่านี้ โดยทรงเริ่มทาให้ เห็นด้ วยการล้ างเท้านักโทษสตรี ในมิสซาวันพฤหัสฯ ศักดิ์สิทธิ์ พร้ อมจุมพิตเท้าของนักโทษคนนั้น นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังเทศน์เตือนสติทุกคนว่า “ในความคิดของพ่อ สตรีบางคนมีความ ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพวกเราพระสังฆราชและพระสงฆ์ดว้ ยซ้ า อาทิ แม่พระและ บรรดานักบุญสตรีต่างๆ ดังนั้น เราต้องอย่าจากัดบทบาทของสตรี แต่จงส่งเสริม พวกเธอให้สุดความสามารถ” สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-12-

พ่อเป็ นใครจะไปตัดสิน “เกย์” ระหว่างเที่ยวบินกลับจากงานเยาวชนโลกที่บราซิล พระสันตะปาปา ฟรังซิส ถูกผู้ส่อื ข่าวถามว่า “เรือ่ งกลุ่มผูส้ นับสนุ นเกย์ในวาติกนั พระองค์มีแนวทางต่อเรือ่ ง นี้ อย่างไร” คาตอบของพระสันตะปาปาเป็ นข่าวดังและได้ รับคาชมไปทั่วโลก พระองค์ ตอบว่า … “คนทีเ่ ป็ นเกย์ที่แสวงหาพระเจ้า คนทีเ่ ป็ นเกย์ซึ่งมีจิตใจดีงาม แน่นอนว่า พ่อเป็ นใครมาจากไหนทีจ่ ะไปตัดสินพวกเขา คาสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก อธิบายเรือ่ งนี้ ชัดเจนอยู่แล้วว่า เราต้องไม่ไปลดความสาคัญของคนทีเ่ ป็ นเกย์ ต้องไม่ไปแบ่งแยกพวกเขา พวกเขาต้องเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม”

พระสังฆราชอย่าทาตัวเป็ นเจ้าชายเด็ดขาด หลังจากเทศน์สอนและยา้ เรื่องความยากจนหลายต่อหลายครั้งแต่เหมือนบรรดา พระสังฆราชและพระสงฆ์บางองค์ยังทาหูทวนลมไม่ปฏิบัติตาม พระสันตะปาปาจึง กระทุ้งดังๆ จนสื่อทั่วโลกให้ ความสนใจไปเป็ นข่าวหน้ าหนึ่ง โดยบทเตือนสติแบบ แรงๆ มีดังนี้ … แด่สมณทูต พระสันตะปาปาเตือนพวกเขาว่า “จงอย่าหลงลืมเป็ นอันขาดว่า ท่านคือ ‘ผูอ้ ภิบาล’ ทีต่ อ้ งนาพระเยซู คริสต์ไปให้กบั โลก จงปลีกตัวออกจากการ ทาตัวเป็ น ‘ผูด้ ีช้ นั สูงในสังคม’ ทั้งทางจิ ตวิญญาณและการดาเนินชีวิต การทาแบบ นี้ ทาให้ชีวิตฝ่ ายโลกสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่มนั ทาลายพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ของการ เป็ นผูแ้ ทนพระสันตะปาปา” แด่พระสังฆราช พระสันตะปาปาเตือนว่า “พ่อขอตาหนิพระสังฆราชและ พระสงฆ์คาทอลิกทีม่ ีความมักใหญ่ใฝ่ สูง จาไว้ว่า บรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์ พวกเราแต่งงานกับพระศาสนจักรแล้ว แต่ถา้ หากเราหวังเกีย่ วกับความรา่ รวย หรือความดูดี ถ้าคิดแบบนั้น มันอัปยศชัดๆ การเป็ นพระสังฆราชพระสงฆ์และ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-13-

ปรารถนาว่า สังฆมณฑลของเราต้องใหญ่ขึ้น มันเป็ นเหมือนกับ ‘การมีชูท้ างจิ ต วิญญาณ’(Spiritual Adultery) พ่อขอเตือนเลยนะว่า พระสังฆราชต้องอย่า เพลีย่ งพล้ าตกลงไปใน ‘จิ ตแห่ งการทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่ สูงในชีวิตสงฆ์’ เพราะนีค่ ือมะเร็งร้าย “นอกจากนี้ พระสังฆราชต้องอยู่ในสังฆมณฑลของตัวเอง พ่อพูดแบบนี้ หมายความว่า ยุคนี้ เป็ นยุคทีเ่ ราไปไหนมาไหนได้ง่ายมากๆ แต่กฏของการพานัก ในสังฆมณฑลยังไม่ได้ลา้ สมัยไปตามยุค การพักอาศัยในสังฆมณฑลไม่ใช่หน้าที่ เท่านั้น แต่ยงั มีความหมายถึงรากเหง้าเชิงเทวศาสตร์ดว้ ย ฉะนั้น จงหลีกเลีย่ งการ เป็ น‘พระสังฆราชประจาสนามบิน’ ทีเ่ ดินทางไปทัว่ แต่แทบไม่อยู่สงั ฆมณฑลเลย” พระสันตะปาปาพยายามยา้ เรื่องเหล่านี้มาก เฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ ชีวิตแบบ พอเพียง อย่าอู้ฟู่ฟุ้ งเฟ้ อ แน่นอนว่า มีพระสังฆราชคนหนึ่งจากเยอรมนีท้าทายพระ สันตะปาปามากๆ หากยังจากันได้ ผมเคยรายงานไปแล้ วว่า เขาคือ “พระสังฆราช ฟรานซ์ ปี เตอร์ เทบารท์ซ ฟอน เอลส์ท” แห่งสังฆมณฑลลิมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ที่สร้ างบ้ านพักอย่างหรูหราราคากว่า 200 ล้ านบาท และการเดินทางด้ วยเครื่องบินชั้น เฟิ ร์สคลาสทุกครั้ง ตอนนี้ พระสังฆราชองค์น้ ีถูกถอดจากตาแหน่งและถูกสั่งพัก ภารกิจแล้ ว

อยากให้พระศาสนจักรบาดเจ็ บ มากกว่าเจ็ บป่ วย ความประทับใจต่อมาคือการประกาศแนวทางที่ชัดเจนในการอภิบาลคริสตชน ในสมณสมัยของพระองค์ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ประกาศยา้ ว่า “บางครั้ง การอยู่ ในสังคมพระศาสนจักรสังคมวัด หรือนังอยู ่ ่แต่ในห้องทางานในบ้านพักพระสงฆ์ มันเหมือนกับเราอยู่ในห้องทีป่ ิ ดตาย ไม่ชา้ ก็เร็วเราจะป่ วย จริงอยู่ เมือ่ เรา ออกไปท้องถนน เราอาจประสบอุบตั ิเหตุ แต่พ่ออยากบอกว่า พ่ออยากให้พระ ศาสนจักรบาดเจ็ บ มากกว่าเจ็ บป่ วยจากการนังเฉยๆ ่ สุขสบายไปวันๆ ทางาน สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-14-

ด้วยปากพูด แต่การกระทาไม่ปรากฏแบบชัดเจน” … พระดารัสนี้ พระสันตะปาปา ประกาศอีกหลายครั้ง เพราะต้ องการกระตุ้นบรรดาพระสงฆ์ให้ กล้ าออกไปลุยงานตาม ท้ องถนน เหมือนที่พระองค์ทาให้ เห็นเป็ นแบบอย่าง (ตอนอยู่อาร์เจนติน่า พระ สันตะปาปาจะนั่งรถเมล์และรถไฟ ไปอภิบาลคนในสลัมอย่างน้ อยๆ วันละ 3 ชั่วโมง)

กล้าปฏิรูปโรมันคูเรีย กล้าเปลีย่ น ถ้าเจอสิง่ ไม่ถูกต้อง เป็ นที่ร้ ูกนั ว่า เรื่องสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศในพระศาสนจักรคาทอลิกเป็ น เหมือนสิ่งโสโครกที่ถูกซุกอยู่ใต้ พรมมานานหลายสิบปี รวมไปถึงเรื่อง “มาเฟี ย” ใน โรมันคูเรีย การที่บรรดาพระคาร์ดินัลเล่นพรรคเล่นพวก เล่นการเมือง มากกว่าทางาน เพื่อพระเจ้ า ประกอบกับคดีฟอกเงินและคอร์รัปชั่นในธนาคารวาติกนั ที่หนักขึ้น เรื่อยๆ พระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ รู้ปัญหานี้ แต่ไม่กล้ าลงมือแก้ ไขแบบหักดิบ เพราะยังเกรงๆ อิทธิพลบางอย่างที่ไม่มีใครรู้ แต่ทุกคนสัมผัสกับอิทธิพลของมันได้ มาในยุคของพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระองค์แก้ ปัญหานี้ด้วยความนิ่งและ เด็ดขาด เริ่มด้ วยการตั้งคณะพระคาร์ดินัล 8 องค์เพื่อเป็ นที่ปรึกษาในการปฏิรูปโรมัน คูเรีย พระคาร์ดินัลชุดนี้ พระสันตะปาปาวิเคราะห์มาหลายเดือนว่าเป็ นคนที่ฝาก ความหวังได้ และโปร่งใสมากๆ จึงแต่งตั้งเข้ ามาทาหน้ าที่แก้ ปัญหาพระศาสนจักร นอกจากนี้ ทรงตั้งทีมงานตรวจสอบธนาคารวาติกนั เพื่อป้ องกันการฟอกเงิน แต่การ แก้ ปัญหาธนาคารวาติกนั ทาให้ มาเฟี ยบางคนไม่พอใจ และทนายความในอิตาลีก ็ เตือนพระสันตะปาปาว่า ระวังจะถูกลอบปลงพระชนม์ แต่พระสันตะปาปาก็ไม่กลัว เดินหน้ าลุยต่อไป ส่วนการแก้ ปัญหาสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศ พระสันตะปาปาก็ต้งั คณะกรรมการปกป้ องผู้เยาว์แล้ ว เรียกได้ ว่า พระองค์กล้ าลุยแบบจริงจังเพื่อให้ ปัญหา เหล่านี้หมดไป

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-15-

โทรหาประชาชน นอกจากจะแก้ ปัญหาเก่งแล้ ว พระสันตะปาปายังเป็ นที่พ่ึงของประชาชนอีก ด้ วย พระองค์จะอ่านจดหมายหลายร้ อยฉบับในหนึ่งวัน แล้ วจะไล่โทรศัพท์ไปหาคน ที่กาลังเดือดร้ อนแบบสุดๆ ทุกๆ วันจะมีข่าวว่า คนนั้นคนนี้ได้ รับโทรศัพท์จากพระ สันตะปาปา เรียกได้ ว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส ใส่ใจสัตบุรุษมากๆ จนมีคากล่าวใน อิตาลีกนั ว่า ทุกๆ วัน คนที่เขียนจดหมายหาพระสันตะปาปาจะรอโทรศัพท์ด้วยความ ตื่นเต้ น เพราะวันดีคืนดี โทรศัพท์ท่โี ทรมาปลอบใจและให้ คาปรึกษา อาจเป็ นพระ สันตะปาปาก็เป็ นได้

บทสรุป ทั้งหมดก็เป็ นสิ่งที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ ทาตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา ในฐานะที่ผมนั่งทาข่าวของพระองค์ทุกวันแบบไม่มีวันหยุด คาสอนที่พระสันตะปาปา สอนแล้ วผมจาขึ้นใจคือ “ถ้าทาผิด จงสานึกผิดด้วยความสุภาพถ่อมตน แล้วขอการ อภัยโทษจากพระเจ้า จาไว้ว่า พระเจ้าไม่ตอ้ งการเห็นคนบาปตาย แต่พระองค์ ต้องการให้คนบาปกลับใจ” คนยุคนี้ ทาผิดแล้ วไม่ค่อยยอมรับผิด จะโทษคนอื่นไป ทั่ว บทสอนนี้ ผมว่าเรามาปรับใช้ กบั ชีวิตเราได้ แล้ วชีวิตจะสงบขึ้น สุดท้าย ถ้าถามผมว่า คาไหนทีพ่ ระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสมากทีส่ ุดใน สมณสมัยของพระองค์ ผมมัน่ ใจว่า พระสันตะปาปาจะพูดกับเราแต่ละคนว่า “สวดให้พ่อด้วยนะ” เพราะคาภาวนา คือคาทีพ่ ระองค์ตอ้ งการมากทีส่ ุดสาหรับ การทาหน้าที่พระสันตะปาปาในยุคนี้ AVE MARIA

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-16-

ประวัตวิ น ั คริสต์มาส คาว่า คริ สต์มาส ภาษาอังกฤษเขียนว่า Christmas ดังนั้นอย่าลืม "ต์" อยูท่ ี่คาว่า คริ สต์ (Christ) ไม่ใช่คาว่า "มาส" (Mas) Christmas มาจากภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse แปลว่า บูชามิสซาของพระคริ สตเจ้า โดยพบคานี้ครั้งแรกในเอกสาร โบราณในปี ค.ศ. 1038 ภายหลังแปรเปลี่ยนมาเป็ นคาว่า Christmas ประวัติความเป็ นมาของวันคริ สต์มาส ซึ่ งเป็ นวันเกิดของพระเยซูน้ นั ตาม หลักฐานในพระคัมภีร์บนั ทึกไว้วา่ พระเยซูเจ้าประสู ติในสมัยที่จกั รพรรดิซีซ่าร์ ออกัสตัส แห่งโรมัน ซึ่ งทรงสั่งให้จดทะเบียนสามะโนครัวทัว่ ทั้งแผ่นดิน โดยฝ่ าย คีรีนิอสั เจ้าเมืองซี เรี ยก็ขานรับนโยบาย อย่างไรก็ตามในพระคัมภีร์ ไม่ได้ระบุวา่ พระเยซูประสู ติวนั หรื อเดือนอะไร ด้านนักประวัติศาสตร์ วเิ คราะห์วา่ เดิมทีวนั ที่ 25 ธันวาคม เป็ นวันที่จกั รพรรดิเอาเรเลียนแห่งโรมัน กาหนดให้เป็ นวันฉลองวันเกิดของ สุ ริยเทพ โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 274 ชาวโรมันซึ่ งส่ วนใหญ่นบั ถือเทพเจ้าฉลองวันนี้ เสมือน ว่า เป็ นวันฉลองของพระจักรพรรดิไปในตัวด้วย เพราะจักรพรรดิก็เปรี ยบเสมือนดวง อาทิตย์ที่ให้ความสว่างแก่ชีวิตมนุษย์ แต่ชาวคริ สต์ที่อยูใ่ นจักรวรรดิโรมัน รวมถึงชาว โรมันที่เปลี่ยนไปนับถือคริ สต์อึดอัดใจที่จะฉลองวันเกิดของสุ ริยเทพ จึงหันมาฉลอง การบังเกิดของพระเยซูเจ้าแทน หลังจากที่ชาวคริ สต์ถูกควบคุมเสรี ภาพทางศาสนา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 64-313 จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม ปี ค.ศ. 330 ชาวคริ สต์จึงเริ่ มฉลอง คริ สต์มาสอย่างเป็ นทางการและเปิ ดเผย สาหรับองค์ประกอบในงานฉลองวันคริ สต์มาสมีความเป็ นมาเช่นกัน เริ่ มที่คา อวยพรว่า Merry Christmas สุ ขสันต์วนั คริ สต์มาส คาว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความสงบทางใจ จึงเป็ นคาที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับ สันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริ สต์มาส ต่อมาคือ "เพลง" ที่ใช้ เฉลิมฉลองทั้งจังหวะช้าและจังหวะสนุกสนาน ส่ วนใหญ่แต่งในยุคพระราชินีวกิ ตอเรี ย แห่งอังกฤษ (ค.ศ. 1840-1900) ปั จจุบนั แพร่ หลายไปทัว่ โลกโดยแปลเป็ นภาษาต่างๆ สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-17-

มากมาย สาหรับ "ซานตาคลอส" เซนต์นิโคลัสแห่งเมืองมีรา สมัยศตวรรษที่ 4 ได้รับ การขนานนามให้เป็ นซานตาคลอสคนแรก เพราะวันหนึ่งท่านปี นขึ้นไปบนหลังคา บ้านของเด็กหญิงยากจนคนหนึ่งแล้วทิ้งถุงเงินลงไปทางปล่องไฟ บังเอิญถุงเงินหล่นไป ทางถุงเท้าที่เด็กหญิงแขวนตากไว้ขา้ งเตาผิงพอดี ปิ ดท้ายที่ตน้ คริ สต์มาส หรื อต้นสนที่ นามาประดับประดาด้วยดวงไฟหลากสี สัน ต้องย้อนไปศตวรรษที่ 8 เมื่อเซนต์บอนิเฟส มิชชันนารี ชาวอังกฤษที่เดินทางไปประกาศเรื่ องพระเจ้าในเยอรมนี ได้ช่วยเด็กที่กาลัง จะถูกฆ่าเป็ นเครื่ องสังเวยบูชาที่ใต้ตน้ โอ๊ก โดยเมื่อโค่นต้นโอ๊กทิ้งก็ได้พบต้นสนเล็กๆ ต้นหนึ่งขึ้นอยูโ่ คนต้นโอ๊ก ท่านจึงขุดให้คนที่ร่วมพิธีกรรมเหล่านั้นเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของชีวติ และตั้งชื่อว่า ต้นกุมารพระคริ สต์ ต่อมามาร์ ติน ลูเธอร์ ผูน้ าคริ สตจักรชาว เยอรมัน ตัดต้นสนไปตั้งในบ้านในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1540 หลังจากนั้นในศตวรรษ ที่ 19 ต้นคริ สต์มาสจึงเริ่ มแพร่ ไปสู่ ประเทศอังกฤษและทัว่ โลก คริ สต์มาส คือการฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม คาว่า คริ สต์มาส เป็ นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Christmas ซึ่งมาจาก ภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse ที่แปลว่า บูชามิสซาของพระคริ สตเจ้า เพราะ การร่ วมพิธีมิสซา เป็ นประเพณี สาคัญที่สุด ที่ชาวคริ สต์ถือปฎิบตั ิกนั ในวันคริ สต์มาส คาว่า Christes Maesse พบครั้งแรกในเอกสารโบราณ เป็ นภาษาอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1038 และคานี้ก็แปรเปลี่ยนมาเป็ นคาว่า Christmas คาทักทายที่เราได้ฟังบ่อย ๆ ในเทศกาลนี้ คือ Merry Christmas คาว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า สันติสุขและความ สงบทางใจ เพราะฉะนั้น คานี้จึงเป็ นคาที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับสันติสุข และความสงบทางใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลคริ สต์มาส ที่มา http://www.catholic.or.th/spiritual/article/xmas/christmas

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-18-

รายการมิสซาประจาสั ปดา์์ อา. 22 ธ.ค. 13

อาทิตย์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ 07:00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า นางนฤมน จิรอิทธิกุล,บุตร นางวีณา อ่องแสงคุณ ผูม้ ีพระคุณต่อวัด,โรงเรี ยน มารี อา กุย้ เฮียง แซ่โง้ว ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว ลูซีอา อังเยลา วัลลา ทวีสิน เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง โยเซฟ บุญ อมรรัตนศิริ ยวง สราช สาทรกิจ มารี อา กิมหง แซ่ต้ งั

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยวง สุ ธี, ยวง สุ พฒั น์ ตุลยาพิศิษฐ์ มารี อา สุ วรรณา ตุลยาพิศิษฐ์ สุ ขภาพ อักแนส จินตนา อุกฤษฎ์ แมธธิว กานต์ ไตรอัมพวงศ์ เปโตร ประวิทย์ ตุลยาพิศิษฐ์ อันนา ลกเซี้ยง แซ่อ้ ึง แพททริ ค ปิ ติ โรจน์เสรี มารี อา แสงทอง โรจน์เสรี นายกิมเบ่ง, นางสายคา แซ่เล็ก มารี อา วรรณี อมรรัตนศิริ โยเซฟ กิมเท้ง,มารี อา จู แซ่เล้า ยวง บัปติสตา เอกพล สกุลศิริพจน์

อุทิศ อังเดร ซกเซ็ง,เซาะเซ็ง แซ่เฮ้ง อุทิศ มารี อา เล่าเอ็ง แซ่เฮ้ง,ยอแซฟ เซ็งสุ ง อุทิศ อันตน เสริ มถวิล โลหะกฤษณะ อุทิศ เทเรซา วิภา,มารี อา วิลยั แซ่เตี๋ยว อุทิศ คุณเมธา พฤกษ์ภาดี อุทิศ ซิลิล ชุนเส็ง,เปโตร น่ากี่ แซ่ตนั๊ อุทิศ เทเรซา เหลียนฟ้ า แซ่ฉิน อุทิศ คุณพรณรงค์ ลิ้มสุ โข

09:00 น. คุณพ่ อสุ ชาติ

17:30 น. คุณพ่ อสุ รชัย

อุทิศ ยอแซฟ ตุง้ กว้า แซ่โก อุทิศ มารี อา อวด, มารี อา บุญสู่ แซ่ล้ ี

ขอพร สา์รับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา ครอบครัวประภาส เสนะวีณิน ยวง ยรรยง วูวงศ์ เปาโล อึ้งไป่ แซ่ต้ งั ยอห์น กมล รุ ขพันธ์เมธี มารี อา ปราณี อรรถวราภรณ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวอ่องนาวา คุณอุไรรัตน์ ฉวีรัตน์ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล เทเรซา สุ ทิรัตน์ เตชจงนาชัย ยวง เสกสรร รุ ขพันธ์เมธี มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-19จ. 23 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ รชัย

06:15 น.

คุณพ่อสุ ชาติ

19:00 น.

น. ยอ์์ น แ์่ งเกตี้ พระสงฆ์ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล ลอแรนซีโอ อ๊อด กิจสกุล เอลีซาเบธ บุญธรรม กิจสกุล ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ยวงบัปติสตา จิง้ ซุง แซ่อ้ งึ ขอพร ยอแซฟ สุ รเสี ยง พรกุลวิไล

ขอพร อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ ขอพร แคทริ น จินดารัตน์ พรกุลวิไล

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อันนา สมพิศ แสงเนตร ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง นางบุญทัน ธรรมรักษา วิญญาณในไฟชาระ

ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ญาติพี่นอ้ งตระกูลวงศ์ถาวรมัน่ ฟรังซิสเซเวียร์ วันชัย หอมนิยม

อ. 24 ธ.ค. 13

สัปดา์์ ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้ า

06:15 น.

(งดมิสซา)

สมโภชพระคริสตสมภพ คุณพ่อสุ ชาติ

22:00 น.

ขอพร สาหรับสัตบุรุษทุกท่าน ขอพร มารี อา นุชนาถ ปัณฑวังกูร อุทิศ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ

ขอพร เปโตร เอกชัย พัฒนศักดิกุล ขอพร ครอบครัวปัณฑวังกูร อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ อันนา มะลิวลั ย์ อมรรัตนาศิริ

อุทิศ มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร อุทิศ มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์

พ. 25 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ รชัย

09:00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

สาหรับสัตบุรุษทุกท่าน แคทรี น ไอยศรา ครอบครัวเลาหไทยมงคล ยวง ยรรยง วูวงศ์ อันนา มะลิวลั ย์ อมรรัตนาศิริ อันนา บุญศรี ศรี มณี

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ สุ รีย ์ ประเสริ ฐศรี ,ครอบครัว นางอั้ง ประเสริ ฐศรี ครอบครัวลิ้มประยูร อันนา องุ่น,เปาโล จัว๊ ประเสริ ฐศรี มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-20พ. 25 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ ชาติ

19:00 น.

สมโภชพระคริสตสมภพ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

พฤ. 26 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ รชัย

06:15 น.

คุณพ่อสุ ชาติ

19:00 น.

06:15 น. คุณพ่อสุ ชาติ

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว ชยันต์,วารุ ณี, อันนา วารี อันนา ขจิตพรรณ,ลูก หลาน ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง ยวงบัปติสตา ยอนา หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็ จ

ฉลอง น. สเทฟาน ปฐมมรณสักขี ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ศ. 27 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ รชัย

น.ส. ทรวง, บิดา, มารดา ยอแซฟ ชัชชัย โทมัส สมชาย ยอแซฟ อุดมชัย วิญญาณในไฟชาระ แคทรี น ไอยศรา ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา วิญญาณในไฟชาระ คุณธนวรรณ หนูเมือง คุณศรวิวรรณรัศมิ์ หนูเมือง เปโตร ซังฮี้ แซ่อ้ ึง อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์ สเตฟานี แฟนนี เมเยอร์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายศิริชยั บูรณกฤตยากรณ์ ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร ยอห์น บัปติสต์ สถิตย์ มิตรสม มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์ ครอบครัวยอแซฟ อนันต์ พึ่งผล คุณริ นทร์วรี ย ์ หนูเมือง ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง อาจารย์ ปูชีวก โกมารภัจจ์ เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์ วิญญาณในไฟชาระ

ฉลอง น. ยอห์ น อัครสาวกและผู้นิพนธ์ พระวรสาร ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร มารี อา ดวงใจ อุทิศ เฮเลนา กาญจนา

ขอพร ซอฟี อา กรองกาญจน์ สัณหภักดี ขอพร คุณวันชัย ฉัตรเจริ ญพร (วันเกิด) อุทิศ มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

อุทิศ มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แพทริ เซีย จารุ ภรณ์ พรกุลวิไล อักแนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล ยอแซฟ ประพันธ์ พันธุมจินดา วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์ วิญญาณในไฟชาระ

มารี อา วิภารดา พัฒนศักดิกุล นางวันที แก้วพิลา,ครอบครัว ยวงบัปติสตา สวัสดิ์ พันธุมจินดา ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-21ส. 28 ธ.ค. 13 คุณพ่อสุ รชัย

06:15 น.

คุณพ่อสุ ชาติ

19:00 น.

ฉลองนักบุญทารกผู้วมิ ล ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา มาราอสุ รวี มณี รัตน์ เฮเลนา กาญจนา มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัว เทเรซา นาตยา มณี รัตน์ ครอบครัวมารี อา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ ง, เวรอนิกา เสนอ พี่นอ้ งตระกูลเสนาจักร มารี อา ปราณี อรรถวรากรณ์

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา สุ ทธินีย,์ เทเรซา วินิตา หลุยส์ ธนพงศ์ กุลตังวัฒนา เทเรซา นาตยา มณี รัตน์ วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา ปิ ยกานต์ กุลตังวัฒนา วินเซนต์ สุ รินทร์ กุลตังวัฒนา คุณเฉลิมวุฒิ มณี รัตน์, คุณจงกล เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน,มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-22-

ประชาสัมพันธ์ 1. อวยพรพระกุมารใน์มู่บ้านฟาติมา วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม เริ่ มเวลา 19.00 น. ขบวนจะผ่านไปทุกบ้านพร้อมกัน และเสร็ จสิ้ นพิธีที่บา้ นคณะศรี ชุมพาบาล ขอเชิ ญพี่นอ้ งตั้งรู ปพระกุมารหน้าบ้าน 2. สื่ อมวลชนคาทอลิกเชิญชมรายการโทรทัศน์ Thailand Christmas Festival 2013 ถ่ายทอดสดบรรยากาศค่าคืนคริ สต์มาสทัว่ ไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2013 ผ่านทาง http:/www.thaicatholicmedia.com ระหว่างเวลา 18.00 - 24.00 น. 3. เชิญร่ วมฉลองคริ สต์มาสคืนวันที่ 24 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.30 น. กิจกรรมต่างๆ นอกวัด และตั้งแต่เวลา 21.30 - 23.30 น. การแสดงของคณะขับร้องเพลง Fatima Choir และพิธีมิสซาสมโภชคริ สต์มาส 4. ค่ายกระแสเรี ยกสาหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นเณร สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ เชิญชวนเด็กชายซึ่ งกาลังเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 หรื อสู งกว่า เข้าค่ายกระแสเรี ยก วันที่ 10-12 มกราคม 2014 สนใจสามารถแจ้งได้ที่คุณพ่อทุกท่าน 5.วันพุธที่ 25 วันคริ สต์มาส มิสซามีสองรอบ คือรอบ9.00 น.และรอบ19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-23-

ตารางเวลาพิธีตา่ งๆ ในเทศกาลคริสต์มาส 2013/2556 และ ปีใหม่ 2014/2557 นพวารเตรียมพระคริสตสมภพ เริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 16 - 24 ธันวาคม 2013/2556 เวลา 18.30 น. - ตั้งศีลมหาสนิท - สวดทาวัตร - อวยพรศีลมหาสนิท เวลา 19.00 น. - มิสซา (กรณี ตรงกับวันอาทิตย์ จะเริ่ มพิธีต้ งั ศีลมหาสนิท เวลา 17.00 น.) กา์นดการค่าวันอังคารที่ เวลา 18.00 น. เวลา 18.30 - 21.30 น. เวลา 21.30 - 22.00 น. เวลา 22.00 น. -

24 ธันวาคม 2013/2556 ตั้งศีลมหาสนิท - สวดทาวัตร การแสดงและเกมสอยดาว การขับร้องของคณะนักขับร้องวัดแม่พระฟาติมา มิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ (มีพระสงฆ์ฟังแก้บาป ตั้งแต่ เวลา 20.30 น.)

มิสซาสมโภชพระคริสตสมภพ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2013/2556 เวลา 09.00 น. มิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ เวลา 19.00 น. มิสซาสมโภชพระคริ สตสมภพ วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2013/2556 : วันส่ งท้ายปี เก่า เวลา 18.15 น. ตั้งศีลมหาสนิท ชัว่ โมงศักดิ์สิทธิ์ เวลา 19.00 น. มิสซา ขอขมาโทษและโมทนาคุณพระเป็ นเจ้าโอกาสสิ้ นปี วันพุธที่ 1 มกราคม 2014/2557 : วันขึน้ ปี ใ์ม่ เวลา 09.00 น. มิสซาสมโภชพระนางมารี ยพ์ ระชนนีพระเจ้า(วันขึ้นปี ใหม่) (หลังมิสซามีแจกปฏิทินแขวน ครอบครัวละ 1 ฉบับ) สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013


-24-

“หญิงพรหมจารี จะตั้งครรภ์ และจะคลอดบุตรชาย ซึ่งจะได้รับนามว่า “อิมมานูเอล” แปลว่า พระเจ้าสถิตกับเรา” ( มธ 1:24 )

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรี ยมรับเสด็จพระคริ สตเจ้า, วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2013

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (22-12-2013)  

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (22-12-2013)

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (22-12-2013)  

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (22-12-2013)

Advertisement