Page 1

-1-

ฟาติมาสาร

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม สัปดาห์ที่สองเทศกาลธรรมดา พระวาจาของพระ เจ้าพูดถึงเรื่องพระเยซูเจ้า ทรงท้าอัศจรรย์เปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่นอย่างดีที่หมู่บ้าน คานา ในแคว้นกาลิลี เป็นอัศจรรย์ครังแรก เป็นการแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ จากค้าพูดของแม่พระที่กล่าวว่า “เขาบอกให้ท่านทาอะไร ก็จงทาเถิด” พระนาง มารีย์มีบทบาทส้าคัญในการช่วยให้งานมงคลสมรสผ่านไปด้วยดี การแต่งงานใน ปาเลสไตน์เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน พิธีแต่งงานมักกระท้าตอนหัวค่้า หลังพิธี มีการแห่คู่บ่าวสาวไปยังเรือนหอ จะมีการเลียงกันประมาณ 7 วัน ในงานนีพระเยซูไป ร่วมงานเลียงพร้อมกับบรรดาศิษย์ เหล้าองุ่นเป็นสิ่งส้าคัญในการเลียง ถ้าเหล้าองุ่น ไม่พอ งานเลียงก็จะไม่สนุกเลย แม่พระเห็นดังนัน จึงมาบอกพระเยซูเจ้าว่า “เขาไม่มี เหล้าองุ่นแล้ว” ที่นั่นมีโอ่งหินตังอยู่หกใบ เพื่อใช้ช้าระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบบรรจุน้าได้ 100 ลิตร เมื่อคนรับใช้ตักน้าใส่จนเต็มแล้ว พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลียงเถิด” เมื่อผู้จัดงานเลียงได้ชิมน้าที่เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว เขาพูดว่า “ใครๆ เขานาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนา เหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้าอย่างดีไว้จนถึงบัดนี้” สิ่งที่สอนใจเราก็คือ แม่พระเมื่อเห็นปัญหาก็หันไปหาพระเยซูเจ้าทันที เพราะ คุ้นเคยและรู้จักพระบุตรเป็นอย่างดี เช่นเดียวกันเมื่อเรามีปัญหา ขอให้รีบหันไปหาพระ เยซูเจ้าทันที ผู้ที่ยังเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าย่อมเป็นสุข ในช่วงเวลาแห่งความยินดี พระเยซูเจ้าก็ร่วมยินดีแบ่งปันความยินดีและความสุข โดยการช่วยให้พวกแขกที่มาใน งานมงคลสมรสได้ชิมเหล้าองุ่นอย่างดี เพราะความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตาต่อผู้ เดือดร้อนพระองค์จึงช่วยคู่บ่าวสาวนีให้พ้นจากการต้าหนิเรื่องการต้อนรับไม่ดี หาก เหล้าองุ่นหมด เราอย่ายินดีหรือสมน้าหน้าผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเลย พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยน ความบกพร่องให้เป็นความดีครบครันได้ นั่นคือพระพรของพระองค์มีมากพอส้าหรับ ทุกคนและมากพอส้าหรับผู้อ่านด้วยครับ (คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์) อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-3-

พระวรสารประจาสัปดาห์ (ยน 2:1-12)

สามวันต่อมา มีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี พระมารดา ของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนัน พระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดา ศิษย์มาในงานนันด้วย เมื่อเหล้าองุ่นหมด พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมา ทูลพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “แม่ครับ แม่ ต้องการอะไรจากลูก เวลาของลูกยังมาไม่ถึง” พระมารดาของพระเยซูเจ้าจึง กล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่า “เขาบอกให้ท่านท้าอะไร ก็จงท้าเถิด” ที่นั่นมี โอ่งหินตังอยู่หกใบ เพื่อใช้ช้าระตามธรรมเนียมของชาวยิว แต่ละใบจุน้าได้ ประมาณหนึ่งร้อยลิตร พระเยซูเจ้า ตรัสกับบรรดาคนรับใช้ว่า “จงตักน้าใส่ โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักนา้ ใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลียงเถิด” เขาก็ตักไปให้ ผู้จัดงานเลียงได้ชิมน้าที่ เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่นแล้ว ไม่รู้ว่าเหล้านีมาจากไหน แต่คนรับใช้ที่ตักน้ารู้ดี ผู้จัดงานเลียงจึงเรียกบ่าวมา พูดว่า “ใครๆ เขาน้าเหล้าองุ่นอย่าดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงน้าเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้ แต่ท่านเก็บเหล้า อย่างดีไว้จนถึงบัดนี” พระเยซูเจ้าทรงกระท้าเครื่องหมายอัศจรรย์ครังแรกนีที่หมู่บ้านคานา แคว้นกาลิลี พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์ เชื่อในพระองค์ หลังจากนัน พระเยซูเจ้าเสด็จไปเมืองคาเปอรนาอุมพร้อมกับ พระมารดา ญาติพี่น้อง และบรรดาศิษย์ ทุกคนพ้านักอยู่ที่นั่นเพียงสอง สามวัน อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-4-

แม่ครับ แม่ต้องการอะไรจากลูก นักบุญยอห์นได้เล่าเหตุการณ์ การส้าแดงอัศจรรย์ครังแรกของพระเยซูเจ้าใน งานเลียงมงคลสมรส ณ หมูบ่ ้านคานา ในแคว้นกาลิลี ซึ่งในงานเลียงนี ทังแม่พระ และ พระเยซูเจ้า พร้อมสานุศิษย์ได้รับเชิญมาในงานด้วย แต่เจ้าภาพได้เตรียมเหล้าองุ่นไว้ไม่ พอเพียงกับแขกที่มา แม่พระจึงไปบอกพระเยซูเจ้าว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” งาน มงคลสมรสครังนี คาดว่าคงเป็นงานใหญ่ และจะเป็นการเสียหน้าของเจ้าภาพ หาก อาหาร และเหล้าองุ่นไม่พอเลียงแขกเหรื่อตามประเพณีของชาวยิวในสมัยนัน แม่พระ คงจะทราบเรื่องนี และอยากช่วยกู้หน้าเจ้าภาพ ด้วยความเมตตาของแม่พระ จึงได้ทูล พระอาจารย์เยซู ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงทรงทาอัศจรรย์ เปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่น ซึ่งมีจ้านวนถึงหก โอ่งหินด้วยกัน ท้าให้แขกเหรื่อที่มาในงานมีเหล้าองุ่นชันดีดื่มกันอย่างเพียงพอ ซึ่งแม่ พระและคนงาน ตลอดจนศิษย์ของพระองค์ต่างทราบถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ครังนีเป็น อย่างดี บรรดาสาวกของพระองค์จึงได้บันทึกเล่าเหตุการณ์อัศจรรย์ครังแรกที่พระองค์ ท้าไว้ในพระวรสารอย่างละเอียด พี่น้องคงจะเห็นได้ว่าเมื่อแม่พระขอร้องบุตรชายของ พระนางให้ช่วยเหลือ จะเห็นได้ว่าพระเยซูเจ้าทรงกระท้าตามที่ “แม่” ต้องการทันที และพระนางย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า “บุตร” ของนางต้องช่วยเหลือแน่นอน พี่น้องชาวฟาติมาที่รักทุกคน มาวัดกันเป็นประจ้าอย่างสม่้าเสมอ ผมแน่ใจว่า ส่วนมากจะมาขอพึ่งแม่พระ มาขอความช่วยเหลือ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแต่ละ บุคคล ด้วยความเชื่อมั่นว่า “แม่” ต้องช่วยแน่นอนใช่ไหมครับ หลายๆ ท่านก็อาจจะ ได้รับความเมตตา ช่วยเหลือ ตามที่ได้วิงวอน ขอจากแม่พระ บางคนก็ยังไม่ได้รับ แต่ที่ ผมเชื่อแน่นอนว่า แม่พระฟังค้าวิงวอนของลูกๆทุกคน แล้วเมื่อเวลาเหมาะสม แม่พระ คงจะทูลพระเยซูเจ้า ให้ทรงช่วยเหลือ เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึนในงานเลียง ณ หมู่บ้านคานา หากพิจารณากันดูว่า จ้านวนคริสตชนทั่วทังโลก หรือเฉพาะในเมืองไทย อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-5-

ก็พอ จ้านวนผู้สวดขอความช่วยเหลือจากแม่พระ และจ้านวนครังที่ขอของแต่ละคน ใน แต่ละเรื่องราวชีวิตของพวกเขา แล้วเรามีแม่พระอยู่องค์เดียว น่าสงสารพระนางมากใช่ ไหมครับ เพราะเสียงวิงวอน ร้องขออย่างทุกข์ใจของคริสตชน จ้านวนมากมาย เหลือเกินที่สวดขอความช่วยเหลือ พี่น้องที่เป็นแม่ เป็นพ่อ คงจะเข้าใจได้ถึงความทุกข์ ร้อน หากลูกๆ มาขอความช่วยเหลือ หัวใจของแม่ย่อมทุกข์ หรือ สุขไปตามชีวิตของ ลูกๆ แล้วจะมีพี่น้องสักกี่คนที่มาวัดแล้วถามแม่พระว่า “แม่ครับ แม่ต้องการอะไร จากลูก” ผมอยากจะช่วยแม่ท้าในสิ่งที่แม่พระต้องการ เหมือนที่พระเยซูเจ้าในฐานะ “บุตร” กตัญญูได้ช่วยแม่พระ การที่พี่น้องมีน้าใจถามแม่พระเช่นนี แม่พระคงจะปลืมใจ กับลูกๆ ชาวฟาติมา ฉันใดก็ฉันนัน หากลูกหลานของพี่น้องเอง ถามค้าถามเช่นนีกับ พ่อแม่ พี่น้องคงจะมีความสุขในน้าใจของลูกๆ ของพวกเราไม่มากก็น้อย พี่น้องชาวฟาติมา สามารถมาพบกับแม่พระได้ทุกครังที่วัดของเรา โดยเฉพาะ ในพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า พระบุตรของพระนาง ได้จัดงานเลียงเชิญทุกคนให้มา ร่วมงาน เพื่อร้าลึกถึงการที่ได้ถวายชีวิตของพระองค์ ทังพระกาย และ พระโลหิต เพื่อ ช่วยพวกเราให้มีชีวิตรอด และขณะที่พี่น้องเข้ามารับศีลมหาสนิท พี่น้องก็สามารถทูล ขอพระเมตตาให้พระเยซูเจ้าช่วยเหลือได้โดยตรง ตามที่พี่น้องปรารถนา และแน่นอน ที่สุด ในงานเลียงที่ส้าคัญนี แม่พระย่อมได้รับเชิญให้อยู่ร่วมกับพระบุตรทุกครัง แน่นอน จึงกล่าวได้ว่าในมิสซาเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ที่พี่น้องจะพบทังพระเยซูเจ้า และแม่พระ หากพี่น้องประสงค์จะท้าอะไรตอบแทนพระองค์ก็สามารถทูลพระองค์ได้ เลย พี่น้องคงจ้าค้าสอนที่ว่า ผู้ให้ ย่อมเป็นสุขกว่า ผู้รับ และถ้าชาวฟาติมาพร้อมใจกัน เป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับแล้ว ผมคงจะเห็นจ้านวนคนที่มาในงานเลียงในมิสซา มากมายกว่าคนที่ไปงานฉลองมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา ครับ คุณหาญชัย 16/1/13 อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-6-

POPEREPORT.COM

“นักบุญที่โลกรอ” ปี 2011 โลกมีบุญราศีใหม่ชื่อ “จอห์น ปอล ที่ 2” ตอนนี้ มีข่าวลือจาก กรุงโรมออกมาว่า ปี 2013 บุญราศีขวัญใจคนนับล้านทั่วโลกไม่น่าจะได้เป็นนักบุญ แต่ถ้าเป็นปี 2014 ล่ะก็ ไม่แน่เหมือนกัน หลังวันคริสต์มาสที่ผ่านมา สถานีโทรทัศน์หลายแห่งในโปแลนด์นาเสนอข่าว ว่า มีความเป็นไปได้สูงมากที่วาติกันเตรียมสถาปนาบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 เป็น นักบุญในเดือนตุลาคม 2013 หลังจาก มองซินญอร์ สลาโวเมียร์ โอเดอร์ ผู้รับผิดชอบ การศึกษากรณีนี้ ได้สรุปและส่งอัศจรรย์ที่มีผู้ได้รับจากพระเจ้า ผ่านการสวดขอของ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ให้สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ได้พิจารณาแล้ว ข่าวนี้สร้างกระแสให้ผู้รับสาร 2 อย่าง หนึ่งคือความดีใจและสองคือความ สับสน เรื่องความดีใจคงไม่ต้องอธิบายให้เปลืองหน้ากระดาษว่าเพราะเหตุใด แต่ชวน ให้สับสนเพราะสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เพิ่งจะเป็นบุญราศีไปแค่ปี กว่า อีกแป๊ปๆ จะเป็นนักบุญแล้วหรือนี่ เมื่อเป็นเช่นนี้ อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่ นักข่าวสายวาติกันชื่อดังระดับโลก จึงได้ สอบถามไปยัง “พระคาร์ดินัล โจวานนี่ บัตติสต้า เร” ประธานกิตติคุณของสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช ถึงความถูกต้องของข่าวนี้ พระคาร์ดินัลองค์นี้จัดเป็นหนึ่ง ในสหายคนสนิทของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ดังนั้น สิ่งที่พระคาร์ดินัลจะให้ สัมภาษณ์ถึงข่าวดังกล่าวจึงน่าฟังไม่น้อย พระคาร์ดินัล เร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “พ่อทราบมาว่า มีสัตบุรุษ 4 – 5 คน ได้รับอัศจรรย์จากพระเจ้า ผ่านการวิงวอนของบุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 แต่มีอยู่ หนึ่งเคสซึ่งเกิดในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ดูจะเป็นเรื่องน่าสนใจที่สุด แต่พ่อ ไม่รู้ว่า เคสนี้หรือเปล่าที่ถูกส่งต่อไปยังสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญ ให้ดาเนินการพิจารณาต่อ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-7-

“อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเคสไหนที่ถูกส่งเรื่องไปยังสมณกระทรวง ประกาศการเป็นนักบุญ ตามปกติแล้ว มันจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการ ดาเนินการนับตั้งแต่วันที่ส่งเรื่องเข้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคือพระสันตะปาปา ลงนามอนุมัติ ฉะนั้น พ่อจึงคิดว่า บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ไม่น่าจะได้รับสถาปนา เป็นนักบุญในปี 2013 แต่ถ้าเป็นปี 2014 ล่ะก็ ไม่แน่เหมือนกัน” จากนั้น อันเดรีย ตอร์นิเอลลี่ ได้ถามถึงเคสของสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงอนุมัติให้ได้รับสถานะ “ผู้น่า เคารพ” (ภาษาคาทอลิกไทยดั้งเดิมเรียก “คาราวียะ”) หลายคนคงอยากรู้ว่า พระ สันตะปาปาผู้ล่วงลับที่ดารงสมณสมัยในยุคที่ผู้อ่านหลายคนเกิดทันนั้น จะได้รับ แต่งตั้งเป็นบุญราศีเมื่อไหร่ พระคาร์ดินัล เร ให้ความเห็นว่า “อัศจรรย์ของเคสพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เกิดกับทารกในครรภ์ที่แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้ สมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญจะประชุมอีกครั้งในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ พ่อ คิดว่า มันไม่น่ามีอะไรผิดพลาด และพระสันตะปาปาเบเนดิกต์น่าจะลงนามอนุมัติ แต่งตั้งพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศีในเดือนมิถุนายน ส่วนพิธีมิสซา สถาปนาพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี พ่อคิดว่า น่าจะมีขึ้นประมาณ ปลายปี 2013 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการปิดปีแห่งความเชื่อและราลึก 50 ปีแห่งการ เปิดสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ซึ่งพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 ก็มีส่วนร่วมด้วยนั่นเอง” AVE MARIA

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-8-

พระวาจาคือยาวิเศษ

“คุณค่าของชีวิต”

ถาม : พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่มาก พระองค์จะทรงให้ความสนใจกับคนเล็กๆ ต่้าต้อย อย่างเราหรือ ตอบ : ยิ่งต่้าต้อยเท่าไร พระเจ้ายิ่งรักมากเท่านัน

1. “ผู้ที่วางใจในพระยาห์เวห์ พระเจ้าของข้าพเจ้า การอัศจรรย์และแผนการที่ ทรงกระท้าส้าหรับข้าพเจ้าทังหลายนันช่างมากมายเหลือเกิน จะหาผู้ใดมาเทียมเท่า พระองค์ได้ ข้าพเจ้าใคร่จะประกาศและบอกเล่าถึงเรื่องเหล่านี แต่ก็ไม่ส้าเร็จ เพราะมี มากเหลือคณานับ” (สดุดี 40:5) 2. “จงละความกระวนกระวายทังมวลของท่านไว้กับพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงห่วงใยท่าน”(1 เปโตร 5:7) 3. “มนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงระลึกถึง และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า พระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่ พระองค์ทรงท้าให้เขาต่้ากว่าทูตสวรรค์เพียงเล็กน้อย พระองค์ประทานสิริรุ่งโรจน์และเกียรติยศให้เป็นมงกุฎ ทรงมอบทุกอย่างไว้ใต้เท้าของ เขา” (ฮีบรู 2:6-8) 4. “วงศ์ของยาโคบเอ๋ย...เราอุ้มมาตังแต่ก้าเนิด ชูมาตังแต่ในครรภ์ จนกระทั่ง เจ้าแก่ เราก็คือพระองค์นัน เราจะอุ้มเจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้สร้างเจ้า เราจะชูไว้ เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอด” (อิสยาห์ 46:4) 5. “อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา” (อิสยาห์ 43:1) 6. “ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านถูกนับไว้หมดแล้ว อย่าเกรงกลัวเลย ท่านมีค่า มากกว่านกกระจอกจ้านวนมาก” (ลูกา 12:7) 7. “ผู้ที่ทรงตังเราและท่านทังหลายในพระคริสตเจ้า และทรงเจิมเรานันคือ พระเจ้า พระองค์ทรงประทับตราเราด้วยตราของพระองค์ ประทานพระจิตเจ้าไว้ใน ดวงใจของเราเป็นเครื่องประกันด้วย” (2 โครินธ์ 1:21-22) ที่มา : คาสอน 5 นาที โดย... พระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รตั น์ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-9-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง มีโอ่งหินตังอยู่ที่นั่นหกใบตามธรรมเนียมการช้าระของพวกยิว จุน้าโอ่งละสี่ ห้าถัง พระเยซูตรัสสั่งเขาว่า “จงตักน้าใส่โอ่งให้เต็มเถิด” และเขาก็ตักน้าเต็มโอ่ง เสมอปาก แล้วพระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด” เขาก็เอาไปให้ เมื่อ เจ้าภาพชิมน้าที่กลายเป็นเหล้าองุ่นแล้ว และไม่รู้ว่ามาจากไหน (แต่คนใช้ที่ตักน้านันรู้) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่า “ใครๆ เขาก็เอาเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อได้ดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บเหล้าองุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี” (ยน 2:7-10) นี่เป็นการท้าอัศจรรย์ครังแรกในพระราชกิจของพระองค์ ชีไปในเรื่องพิธี แต่งงานเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะต้องเชิญพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตสมรส และพระองค์ ทรงสอนเราถึงการรักซึ่งกันและกันดังเช่นงานนี ถ้าเจ้าภาพจัดงานไม่เตรียมให้ดี ไวน์อาจหมดลงกลางคัน จะน้าความอับอาย มาให้เจ้าภาพเป็นอันมาก สิ่งที่เจ้าภาพต้องท้าคือซือไวน์ชันดีมาเตรียมไว้ส้าหรับตอน เริ่มงาน หลังจากนันค่อนเสิร์ฟไวน์ราคาถูก เพราะผู้คนเมื่อดื่มไปได้สักพัก คงแยกแยะ รสชาติไวน์แทบไม่ออก ดังนันเมื่อพระเยซูเปลี่ยนน้าให้เป็นเหล้าองุ่นชันดี เพื่อให้แขกตอนใกล้งาน จบ พระองค์ทรงกระท้าเพื่อส้าแดงให้เห็นพระพรดีที่สุดที่เตรียมไว้ให้เรา พระจิตเจ้า ประทานพระพรต่างๆ ให้แต่ละคนก็เพื่อความดีและประโยชน์ของส่วนรวมเท่านัน พระองค์ทรงน้าพระคุณไปยังผู้หลงทางไปยังโลกที่ก้าลังพินาศ ทรงท้าอัศจรรย์ครังแรก นีที่มีผลไปถึงนิรันดร์กาล เรายังอยู่บนโลก แต่ความคิดเราต้องอยู่ที่บนสวรรค์ แต่น่าเศร้าพวกเราบางคน มีความคิดด้านเดียวเกี่ยวกับสวรรค์หรือนิรันดร์กาล แต่ถ้าเราด้าเนินชีวิตอย่างควรเป็น เราก็จะคิดถึงเรื่องนี อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-10-

คุณก้าลังมีปัญหาใดอยู่ตอนนี? ยังมีความหวังอยู่เสมอ และความหวังนันอยู่ใน พระเจ้า ถ้าคุณน้าความเชื่อมาวางไว้ในพระเยซูเจ้า คุณก็จะมีความหวังในสวรรค์ แน่นอน วันหนึ่งข้างหน้าคุณจะได้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า และทุกอย่างจะเห็นได้ อย่างชัดเจนนานาชาติจะเห็นว่า พระเจ้าทรงปลดปล่อยเจ้า บรรดากษัตริย์จะทรงเห็น สิริรุ่งโรจน์ของเจ้า เจ้าจะได้ชื่อใหม่ ซึ่งพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้ เจ้าจะเป็นเสมือนมงกุฎงามในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อคุณอยู่ในพระองค์ ขอให้มั่นใจว่าวันพรุ่งนีจะดีกว่าแน่นอนและสิ่งดีที่ สุดก้าลังจะมา เป็นเรื่องท้าทายต่างๆ ในชีวิต ดังนันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึนในชีวิต ให้ วางใจในพระเยซู พระองค์จะทรงอวยพรในความสัตย์ซื่อของคุณ โดยให้วันพรุ่งนีของ คุณดีกว่าวันนีเสมอ จงวางใจในพระองค์ เพราะพระเจ้าเตรียมวันที่ดีกว่าไว้ให้ใน วันพรุ่งนีแล้ว สิ่งที่ส้าคัญคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างตัวของคุณกับ พระเจ้าและคนรอบข้างตัวของคุณ หากวันนีคุณก้าลังยุ่งหรือสาละวนกับงานหรือ กิจกรรมหลายอย่างที่ดูเหมือน ดี แต่ท้าให้คุณสูญเสียความ "สัมพันธ์ที่ดี" กับพระเจ้า หรือคนใกล้ตัวของคุณไป คุณก็ก้าลังเข้าข่ายกระวนกระวายและร้อนใจเกินไปแล้ว จงระลึกไว้เสมอว่า "สัมพันธ์ ที่ดกี ับพระเจ้าต้องรักษา และพัฒนาให้ยั่งยืน " โดย… สมาชิกทางบ้าน

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-11-

ข้อคิดเพื่อชีวิต พรุ่งนีคือวันแรกของชีวิตใหม่ของเราอยู่เสมอ! วันนีเราอยู่กับชีวิตเก่า วันนีเราอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่พรุ่งนีไม่มีอะไรแน่นอน พรุ่งนีเป็นสิ่งที่เราควบคุมทังหมดไม่ได้ (ที่จริงแล้วแม้แต่วันนีเราก็ควบคุมไม่ได้เช่นกัน แต่ยังพอเห็นและท้าอะไรได้บ้าง เท่านัน?) วันพรุ่งนีจะเป็นวันแรกอยู่เสมอ หากเปรียบชีวิตของเราเป็นดุจสมุด สิ่งที่เรา จะเขียนลงไปในวันพรุ่งนี คือสิ่งที่เราสามารถเตรียมตัวหรือเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไว้ ให้พร้อมได้ตังแต่วันนี! วันนี จึงเป็นอดีตของพรุ่งนี เราจึงก้าลังเขียนอดีตของอนาคต ดังนันจงอย่า ปล่อยให้อดีตของวันพรุ่งนีกลับกลายเป็นสิ่งที่ท้าให้เราต้องรู้สึกเศร้าเสียใจ เราจึงต้อง จัดการกับวันนีให้ดีที่สุด เพื่อว่าวันพรุ่งนีเราจะได้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างสง่างาม! คุณเตรียมตัวจะเขียนอะไรลงไปในวันพรุ่งนีของคุณ? คุณมีสิทธิ์ที่จะบรรจง เลือกสรรสิ่งดีๆ อะไรก็ได้เขียนลงไปในหน้ากระดาษของวันพรุ่งนีและวันต่อๆ ไป เท่าที่สิ่งเหล่านันยังอยู่ในสิทธิและอ้านาจหรือต้าแหน่งของคุณและต่อให้มีปัจจัยใดๆ ที่ เกินความควบคุม (ของคุณ) เกิดขึนมาจนท้าให้คุณปั่นป่วน ตัวคุณเองก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิ และอ้านาจในการตอบสนองในทางที่ดีเช่นเดิม! ต่อให้สิ่งเลวสิ่งร้ายหรือสิ่งชั่วอันใดเกิดขึนกับคุณในวันนีหรือวันพรุ่งนี คุณก็ ยังสามารถที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านันผ่านการสนองตอบด้วยท่าที ค้าพูดและการกระท้า ที่ดี “ ความดี ” (ที่คุณคิด คุณพูด และคุณกระท้า) และขอให้หน้าที่เหลือก็เต็มไปด้วย สิ่งดีๆ ตลอดทุกหน้าด้วยเช่นกัน! ” โดย... ผู้เป็นสุข อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-12-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 20 ม.ค. 13

07.00 น. คุณพ่อสุชาติ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

หน้าที่การงานลูกทังห้า เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม คุณสาวิณี รัตนพจน์

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

พนักงานของวัดและโรงเรียน ครอบครัวสมใจ สงวนสุข มารีอา ศันสนีย์ ธารากุลประทีป เทเรซา เชนิสา ชมจันทร์,คุณชลาลัย

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักแนส ณิชชา จริยภัทร ส้าหรับผู้มีพระคุณ ยวง สราช สาทรกิจ อังแนส ไซ้หงส์ แซ่กัง อักแนส แจ้เชียง แช่ตัง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อันนา วันดี สุขบุญลือ, ครอบครัว สมาชิกคณะอัศวินฯ และครอบครัว สมาชิก KBS ที่ล่วงลับ ยวงบัปติสต์ กุ่ยเล้ง แซ่ปึง ปู่ ย่า ตา ยายครอบครัวตระกูลปิติชัย

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา คุณหมอพิสิทธิ์ พันธุมจินดา ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว วิญญาณในไฟช้าระ

อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง, ภรรยา ยวงบัปติสตา ลุ่มสูง แซ่หว่อง มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง อักแนส มาลี แซ่เตียว อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

09.00 น.

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อศรีปราชญ์

17.30 น. คุณพ่อสุรชัย

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เปาโล ภานุพงษ์ วิยะบุญ เปาโล ณัฐพล ว่องวิไลกุล ยวง ยรรยง วูวงศ์ มารีอา อุไรรัตน์ แซ่โง้ว มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟช้าระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา อารมณ์ ธวัชวงษ์ ยวง บอสโก เกรียงศักดิ์ ธวัชวงษ์ คุณประโยชน์ เสนะวีณิน นายสฤษดิ์ รังคะภูติ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-13จ. 21 ม.ค. 13 06:15 น.

ระลึกถึง น. อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ วิญญาณในไฟช้าระ

ขอพร เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม อุทิศ โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ อุทิศ พ.ต.อ. สโรจน์, นางนิตถา สีตบุตร

ขอพร ครอบครัวชยันต์-วารุณี

ขอพร อันนา วารี, ญาติพี่น้อง

19:00 น.

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ อุทิศ วิญญาณในไฟช้าระ อุทศิ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์

อ. 22 ม.ค. 13

น. วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

06.15 น.

19:00 น.

ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ โรซา ตั้งสี แซ่ตั้ง

ขอพร เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม อุทิศ คุณพ่อ ยบ. สิรนนท์ สรรเพ็ชร์

อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

อุทิศ อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

พ. 23 ม.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ มารีอา ชูจิตร กฤษณะสมิต ผู้มีพระคุณต่อวัดและโรงเรียน ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

หลุยส์ มนตรี แก่นพลอย วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง คุณวิวัฒน์ ปัณฑวังกูร คุณธง, คุณสมใจ เลาหไทยมงคล ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณในไฟชาระ

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ ครอบครัว ลิ้มประยูร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ ขอพร อุทิศ อุทิศ

เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร สุขภาพ มารีอา นุชนาถ ปัณฑวังกูร ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ วิญญาณในไฟชาระ

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-14พฤ. 24 ม.ค. 13 ระลึกถึง น. ฟรังซิส เดอซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร 06.15 น.

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ ขอพร อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ ครอบครัวปัณฑวังกูร ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ศ. 25 ม.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ ขอพร อุทิศ

เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม ครอบครัว มารีอา รัชนี บุญพันธ์ วิญญาณในไฟชาระ ครอบครัวเลาหไทยมงคล ยบ. สุภัฑฑ์ วงศ์วิเศษสมใจ

อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก ขอพร ขอพร อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ส. 26 ม.ค. 13

มารีอา ดวงใจ แคทรีน ไอยศรา ยวง ยรรยง วูวงศ์ เปาโล อนุเทพ ครอบครัวประหยัดทรัพย์ อันนา จาเนียร, อันนา สง่า ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง

ขอพร ขอพร อุทิศ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม คุณปกรณ์เกียรติ เจริญวิไลสุข วิญญาณในไฟชาระ เปโตร อัครกิตติ์ ครอบครัวสุนทรศิริ ยอแซฟ กิมซัง ประหยัดทรัพย์ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ระลึกถึง น. ทิโมธี และ น. ทิตสั พระสังฆราช

06.15 น.

ขอพร แคทรีน ไอยศรา อุทิศ อันนา นภา ศรีวัฒนะ อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร เซซีเรีย วิไล มนัสมโนธรรม อุทิศ ยอแซฟ ถาวร พงษ์อนันต์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

19:00 น.

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

วินเซนต์ สุรินทร์, ครอบครัว คุณพ่อ ยบ. สิรนนท์ สรรเพ็ชร์ มารีอา ยุพา คุ้มคง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทด้ารง วิญญาณในไฟชาระ

มารีอา สุทธินีย์, เทเรซา วินิตา มัทธิว เต็กกี่ แซ่ฉั่ว อักแนส ซุ่ยบ๊วย แซ่ตั้ง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-15-

ประชาสัมพันธ์ 1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู โอกาสฉลองสิริอายุครบ 84 ปี วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พิธีบูชา ขอบพระคุณ เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เวลา 17.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร 2. พิธีร้าลึกถึงทหารผ่านศึก วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม เวลา 9.00 น. ก่อนมิสซา จะมีทหารน้าดอกป๊อปปี้ มาจ้าหน่าย รายได้ช่วยกิจกรรมของครอบครัวทหารผ่านศึก 3. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร มีพิธีเสก และแห่เทียน 4. ก้าหนดวันช้าระค่าเช่าที่ดิน วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ จะมีเจ้าหน้าที่ของ มิสซังฯ มารับการช้าระค่าเช่าที่ดิน ที่บ้านพักพระสงฆ์ ตังแต่ เวลา 9.00 น. - 11.30 น. 5. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ วันพุธรับเถ้า มีพิธีโปรยเถ้า พิธีต้อนรับพระธาตุหัวใจ ของนักบุญคามิลโล และพิธีเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา **ประกาศการแต่งงาน** ประกาศครั้งที่ 2 ฝ่ายชาย : ยากอบ ไพโรจน์ ไกรประสิทธิ์ บุตร : เปโตร เลื่อนศักดิ์ + อันนา เอมอร ไกรประสิทธิ์ ฝ่ายหญิง : นางสาวสุดาพร เชียรวิชัย บุตรี : นายเจษฎา เชียรวิชัย + นางสุข วงศ์สามารถ ทังสองจะเข้าพิธีสมรส วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 13.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013


-16-

“จงตักน้าใส่โอ่งให้เต็ม” เขาก็ตักน้าใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่า “จงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถิด” (ยน 2:7-8) อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา, วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2013

ฟาติมาสาร 20-01-2013  

ฟาติมาสาร 20-01-2013

ฟาติมาสาร 20-01-2013  

ฟาติมาสาร 20-01-2013

Advertisement