Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สมโภชพระนางมารียร์ บั เกียรติเข้าสู่สวรรค์ ทัง้ กายและวิญญาณ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-2www.fatima.or.th

บทความเจ้าอาวาส วันอาทิตย์ สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ ท้ งั กายและวิญญาณ เรา คิดอย่างไรเมื่อคนคนหนึ่งเข้าสู่ สวรรค์ท้ งั ตัว คือร่ างกายและวิญญาณ เราคิดไม่ได้ ถ้าเรา คิดว่าร่ างกายที่ข้ ึนสวรรค์คือเลือดเนื้ อที่เราเห็น เพราะความจริ งแล้วเมื่อสิ้ นลม ร่ างกาย ยังอยู่ อาจจะถูกเผาเป็ นธุ ลี อาจจะเน่าสลายกลายเป็ นดิน การไปสวรรค์ไม่ตอ้ งการ ร่ างกายแบบนี้แล้ว แต่เป็ นกายทิพย์ พระเยซูเจ้าก็มีกายทิพย์เมื่อเสด็จสู่ สวรรค์ พระนาง มารี ยก์ ็เช่นกันทรงรับการยกขึ้นสวรรค์ดว้ ยกายทิพย์ เพื่อให้สมพระเกียรติในการเป็ น มารดาของพระเจ้า และเป็ นผูท้ ี่ไม่มีบาปกาเนิด วันอาทิตย์ที่ 18 นี้เป็ นวันสาคัญของชาวหมู่บา้ นฟาติมา เพราะว่าจะมีหน่วย ราชการเข้ามาให้ความเข้าใจเรื่ องการช่วยพัฒนา ตามโครงการ 100 มือ สร้างเมือง หรื อ SML ของรัฐบาล จึงขอเชิ ญพี่นอ้ งในหมู่บา้ นมาฟังเรื่ องราว เพื่อโครงการกรรมการ หมู่บา้ นจะได้สาเร็ จ สาหรับวิถีชุมชนวัด เดือนนี้ คือพฤหัสฯ ที่ 15 ส.ค. ซึ่งทาไปแล้วที่ บ้านครู สุนนั ทา และในวันพฤหัสที่ 22 ส.ค. จะรวมกลุ่มกันที่บา้ นคุณนฤมล กิจนิตย์ชีว์ (อนุรักษ์) คุยต่อเรื่ องชาวนาในฝรั่งเศส ชาวนาทุกครอบครัวมีเครื่ องจักรช่วยให้ทางานได้ ง่ายขึ้น คือแทรกเตอร์ เอนกประสงค์ เดือนกรกฎาคม เริ่ มตัดหญ้าโดยใช้แทรกเตอร์ เมื่อ ตัดแล้ว ก็ปล่อยให้หญ้าแห้ง จากนั้นจะมีรถอีกชนิดหนึ่งทาให้หญ้ารวมเป็ นกองแบบ ยาวๆโดยใช้เครื่ องช่วยทา ต่อจากนั้นจะมีรถอีกแบบหนึ่งเก็บหญ้าเข้าเครื่ องม้วนออกมา เป็ นฟ่ อนกลมๆ เมื่อได้ขนาดแล้วเครื่ องจักรก็ปล่อยก้อนหญ้าลงที่พ้นื ใช้เวลาม้วนไม่ นานปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น เวลานัง่ รถผ่านจึงเห็นฟ่ อนหญ้าตามท้องทุ่งมากมาย ชาวนา อาจจะทิ้งไว้ระยะหนึ่ง แล้วก็เก็บรวบรวมไว้ที่เดียวกัน และเอาผ้าพลาสติกหนาๆ คลุม ไว้ ไม่ให้เปี ยกฝน หรื อเวลามีหิมะตกจะได้ไม่เปี ยก และเช่นเดียวกันชาวนาปลูก สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-3-

ข้าวโพดไว้สาหรับเลี้ยงวัว เมื่อข้าวโพดโตพอสมควรเริ่ มมีฝัก ก่อนฤดูหนาวชาวนาก็จะ ใช้เครื่ องจักรตัดเป็ นท่อนๆ ให้ละเอียดหน่อย แล้วเก็บรวบรวมไว้เหมือนเก็บหญ้า ใช้ พลาสติกคุมไว้อย่างดี นี่คืออาหารสาหรับวัวในเวลาหน้าหนาว พ่อได้ข้ ึนรถแทรกเตอร์ ไปดูชาวนาทางาน แต่พอ่ ทาไม่เป็ น เพียงแต่ถ่ายวิดีโอไว้ดูภายหลัง ในระยะสองเดือนนี้ ยังเป็ นหน้าร้อนทางานง่าย แต่ถา้ ฝนตกบ่อยๆ หรื อหน้าหนาว ทางานยากขึ้นแต่ชาวนาก็ ทางานของเขาตามปรกติ อยากบอกว่า ประเทศในยุโรปเวลาหน้าร้อน กลางวันยาว จริ งๆ คือหลังจาก 6 โมงไปจนถึง 4 ทุ่ม ก็ยงั สว่าง เหมือนกลางวัน สิ่ งที่ได้สัมผัสคือ ธรรมชาติที่สวยงาม อากาศบริ สุทธิ์ มีตน้ ไม้สีเขียวมากมาย เหมือนป่ าไม้ แต่เป็ นป่ าที่มี เจ้าของที่ปลูกไว้ ท้องทุ่งสู งๆ ต่าๆ ทั้งเป็ นเนินและที่ต่า แต่ใช้พ้นื ที่ปลูกหญ้า เลี้ยงวัว ทั้งหมด อีกสิ่ งหนึ่งก็คือ มีดอกไม้ทวั่ ไป แม้ดอกไม้ตามป่ า ต้นหญ้าก็ยงั มีดอกมีสีสัน ต่างๆ ถ้าเป็ นที่ตามบ้าน ทุกบ้านก็มีไม้ดอกสวยๆ สี สนั สดใสน่ามอง นี่แหละเสน่ห์ ท้องทุ่ง คราวหน้าจะเล่าเรื่ องการไปเยีย่ มวัดต่างๆ ที่น่าสนใจ เพราะวัดแต่ละแห่งสร้าง มานานหลายร้อยปี เป็ นวัดคลาสสิ กทั้งนั้น คุณพ่ อสุ รชั ย กิจสวัสดิ์

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-4-

พระวรสารนักบุญลูกา (ลก 1:39-56) หลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารี ยท์ รงรี บออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบ ภูเขาแคว้นยูเดีย พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริ ยาห์และทรงทักทายนางเอลี ซาเบธ เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทายของพระนางมารี ย ์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นาง เอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม ร้องเสี ยงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จึง เสด็จมาเยีย่ มข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยนิ คาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วย ความยินดี เธอเป็ นสุ ขที่เชื่ อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็ นจริ ง” พระนางมารี ยต์ รัสว่า“วิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า จิตใจ ของข้าพเจ้าชื่ นชมยินดีในพระเจ้า พระผูก้ อบกูข้ า้ พเจ้า เพราะพระองค์ทอดพระเนตร ผูร้ ับใช้ต่าต้อยของพระองค์ ตั้งแต่น้ ีไปชนทุกสมัยจะกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็ นสุ ข พระผูท้ รง สรรพานุภาพทรงกระทากิจการยิง่ ใหญ่สาหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศกั ดิ์สิทธิ์ พระกรุ ณาต่อผูย้ าเกรงพระองค์แผ่ไปตลอดทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงยกพระกรแสดง พระอานุภาพ ทรงขับไล่ผมู ้ ีใจมักใหญ่ใฝ่ สู งให้กระจัดกระจายไป ทรงคว่าผูท้ รง อานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่องผูต้ ่าต้อยให้สูงขึ้น พระองค์ประทานสิ่ งดีท้ งั หลายแก่ ผูอ้ ดอยาก ทรงส่ งเศรษฐีให้กลับไปมือเปล่า พระองค์ทรงช่วยเหลืออิสราเอล ผูร้ ับใช้ พระองค์ โดยทรงระลึกถึงพระกรุ ณา ดังที่ทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา แก่ อับราฮัมและบุตรหลานตลอดไป” พระนางมารี ยป์ ระทับอยูก่ บั นางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-5-

แม่ พระผู้ประเสริฐของมวลมนุษย์ ลก 1:39-56 ในแผนการไถ่กู้ หรื อการประทานความรอดให้แก่มนุ ษย์ตามที่พระเจ้าได้ให้ สัญญาไว้แก่บรรพบุรุษของเรา พระเจ้าได้ทรงเลือกผูห้ ญิง 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กนั ในฐานะญาติเป็ นลูกพี่ลูกน้องกัน หญิงหนึ่งเป็ นหญิงสาวบริ สุทธิ์ อายุนอ้ ยไม่ถึง 18 ปี ชื่อมารี ย ์ แต่อีกหญิงหนึ่งเป็ นหญิงชราชื่อนางเอลีซาเบธ แต่งงานอยูก่ ินกับสามีชื่อ เศคาริ ยาห์มานานไม่มีบุตรสื บสกุล สามีภรรยาวัยชราคู่นีเ้ ป็ นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระ พักตร์ พระเจ้ า (ลก 1:6) สาหรับมารี ยแ์ ล้วได้รับพระจิตทรงตั้งครรภ์ท้ งั ๆ ที่นางยังเป็ นหญิงพรหมจารี ย ์ ส่ วนนางเอลีซาเบธก็ต้ งั ครรภ์ได้ท้ งั ๆ ที่นางอยูใ่ นวัยชราแล้ว และครรภ์ของสองคุณแม่ เป็ นน้ าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นเรื่ องมหัศจรรย์ที่มนุ ษย์ไม่ตอ้ งหาเหตุผลว่าเป็ นไป ได้อย่างไร เพราะเป็ นฤทธิ์ ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อพระประสงค์ของพระองค์ ที่จะให้ พระนางมารี ยห์ รื อแม่พระเป็ นแม่ของพระเยซูเจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เสด็จ ลงมาเกิดในครรภ์ของพระนาง ส่ วนนางเอลีซาเบธเป็ นแม่ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ นัน่ เอง ในพระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้วา่ คุณแม่ท้ งั สองท่านไม่ได้ต้ งั ชื่อบุตรของตนเอง แต่ชื่อหรื อพระนามนั้น พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นผูต้ ้ งั ชื่อให้ คือ “เยซู ” และ “ยอห์ น” เหตุการณ์ อัศจรรย์ที่เกิดแก่คุณแม่ท้ งั สองนี้คืออัครเทวดากาเบรี ยล เป็ นผูไ้ ปแจ้งสารของพระเจ้า ให้แม่พระ และเศคาริ ยาห์(สามีของนางเอลีซาเบธ)ทราบ (รายละเอียดขอพี่นอ้ งอ่านใน พระคัมภีร์ ลก1:1-58) พระวรสารในสัปดาห์น้ ีนกั บุญลูกาได้บนั ทึกเหตุการณ์ที่แม่พระได้เสด็จไป เยีย่ มนางอลีซาเบธซึ่ งกาลังตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว เมื่อคุณแม่ท้ งั สองได้พบหน้ากัน อัศจรรย์ของพระจิตก็เกิดขึ้น บุตรในครรภ์ของนางเอลีซาเบธก็ดิ้น และนางก็ร้องด้วย สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-6-

เสี ยงดังว่า “เธอได้ รับพระพรยิง่ กว่ าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้ รับพระพรด้ วย ทาไม หนอพระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จึงเสด็จมาเยีย่ มข้ าพเจ้ า”.... (ลก1:42-43) พี่นอ้ งจะเห็นว่านางเอลีซาเบธไม่รู้ความลับที่เทวดามาแจ้งแก่แม่พระเลย เพราะ แม่พระได้ตอบรับน้ าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างสงบเงียบ และพร้อมจะแบกภาระ ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นด้วยชีวิตของนาง โดยเฉพาะหญิงพรหมจรรย์จะตั้งครรภ์ได้ และ เมื่อทารกในท้องของแม่พระได้ยนิ นางเอลีซาเบธกล่าวตอบแม่พระแล้วทารกก็ดิ้นด้วย ความยินดีเช่นกัน แม่พระจึงมีความสุ ขมาก “เธอเป็ นสุ ขทีเ่ ชื่ อว่า พระวาจาทีพ่ ระเจ้ า ตรัสแก่เธอไว้จะเป็ นจริง” (ลก 1:44-45) ภารกิจที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในการดูแลทารกที่เกิดมาจนกระทัง่ พระเยซูเจ้าถูกตรึ ง กางเขนและสิ้ นพระชนม์ เป็ นแผนการของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ทรงมอบให้แก่แม่พระที่ จะต้องอดทน และเสี ยสละ และเสี ยลูกชายตนเองไปต่อหน้าต่อตา บนกางเขนอันเป็ น เครื่ องหมายของการไถ่กทู้ ี่พระเจ้ามอบให้แก่มนุษย์เป็ นเครื่ องเตือนใจ และผูกมัดมนุษย์ ทุกคนให้เข้าใจถึงความรัก และความเมตตาของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ยอมให้พระบุตรของ พระองค์มาตายแบบมนุษย์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสรอดไปสู่ พระอาณาจักรสวรรค์ พี่นอ้ งที่เป็ นมารดาทุกคน คงจะหัวใจสลายหากต้องสู ญเสี ยบุตรชาย(ลูกโทน) ของตัวเองไปด้วยการถูกฆ่าตายอย่างอยุติธรรม(พระเยซูเจ้าถูกตรึ งกางเขน และนักบุญ ยอห์นถูกตัดศรี ษะ)และคงจะไม่มีมารดาคนไหนที่จะทนได้ แต่สาหรับแม่พระแล้วพระ นางเป็ นผูย้ อมรับคนแรกในการแบกกางเขนของพระเยซู และคงจะเป็ นคนสุ ดท้ายอีก เช่นกันที่จะมาช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขนอันสุ ดท้ายเมื่อสิ้ นพิภพ หากพี่นอ้ งได้อ่าน บทเพลงสรรเสริญของพระนางมารีย์หรือบทมักนิฟิกัตแล้ว พี่นอ้ งจะเห็นภาพหัวใจที่ ยิง่ ใหญ่ของแม่พระ ที่รักพระผูเ้ ป็ นเจ้าสุ ดชี วติ และความเต็มใจที่จะเป็ นผูร้ ับใช้ที่ต่าต้อย ยอมรับน้ าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกประการ พี่นอ้ งชาวฟาติมาครับ วัดของเราสร้างมาได้ 57 ปี แล้ว ใช้ชื่อแม่พระฟาติมา เป็ นชื่อของวัด แม่พระอยูก่ บั พี่นอ้ งมานานกว่าเวลาที่ไปเยีย่ มนางเอลีซาเบธ(3เดือน) สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-7-

แล้วพวกเราปฏิบตั ิตนเป็ น ลูกทีด่ ี ของแม่พระแล้วหรื อยัง อยากมาช่วยแม่พระทางาน บ้างไหม พวกเรานาความรักของแม่พระไปมอบให้กบั เพื่อนพี่นอ้ งที่พวกเรารู ้จกั ทุกคน หรื อเปล่า เรามีแม่พระผูป้ ระเสริ ฐผูเ้ ป็ นแบบอย่างให้คริ สตชนต้องเลียนแบบ หากพี่นอ้ ง ทาได้ จนถูกเรี ยกจากคนอื่นว่า ท่ านเป็ นลูกทีด่ ีคนหนึ่งของแม่ พระแล้ ว ลูกชายของแม่ พระคงจะพอใจและยอมรับพี่นอ้ งชาวฟาติมา ดินแดง เป็ นพี่นอ้ งของท่านครับ คุณหาญชัย 14/8/2013 ***************************************************

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง โดย สมาชิกทางบ้ าน

“บัดนี้ ความรอดพ้น พระอานุภาพและพระราชอาณาจักรเป็ นของพระเจ้าของ เราแล้ว และอานาจเป็ นของพระคริ สต์ของพระองค์” (วว 12:10 ) เมื่อพระบุตรทรงมีแผนการที่จะรับเป็ นมนุษย์ เพื่อไถ่มนุษยชาติ พระองค์จึง ทรงทรงเลือกพระมารดาของพระองค์ จากบรรดาสตรี ที่เป็ นผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ และสุ ภาพถ่อม ตัวที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้า แม่พระเป็ นสตรี ที่มีความอ่อนโยน สุ ภาพที่สุด เปี่ ยมด้วยฤทธิ์ กุศลและคุณความดีครบครัน แม่พระวางตนเป็ นผูต้ ่าต้อย เป็ นสตรี ธรรมดาๆ คนหนึ่ง และเพราะด้ วยความสุ ภาพถ่ อมตัว มีความรักต่อพระเจ้าอย่างเต็ม เปี่ ยม และเจริ ญชีวติ สอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้าอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ ทูตสวรรค์ ได้มาแจ้งสารแด่พระแม่วา่ เธอได้รับพระพรยิง่ กว่าหญิงใดๆ และลูกของเธอก็ได้รับ พระพรด้วย ทาให้ แม่ พระได้ รับเลือกเป็ นมารดาของพระเจ้ าและมารดาของชาวเรา สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-8-

ทาไมหนอพระมารดาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงเสด็จมาเยีย่ มข้าพเจ้า “เมื่อฉันได้ ยินคาทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ ของฉันก็ดิน้ ด้ วยความยินดีเธอเป็ นสุ ขที่เชื่อว่า พระ วาจาที่พระเจ้ าตรัสแก่ เธอไว้ จะเป็ นจริง” (ลก 1:42-45) ด้ วยความสุ ภาพอย่ างสู งสุ ด พระแม่ ได้ ยอมสละนา้ ใจของตนเอง เพือ่ ทาตาม นา้ พระทัยของพระเจ้ า แม่ พระเปี่ ยมด้ วยพระหรรษทาน และเป็ นเจ้ าของฤทธิ์กุศล ทั้งมวล เหตุการณ์ นี้แสดงให้ เห็นว่ าวาทะของพระเจ้ ามีอานาจทาสิ่ งต่ างๆ ให้ สาเร็จได้ ถ้ าปฏิบัติตามกระแสเรียกของพระองค์ ถ้าปราศจากแม่พระ ทุกคนก็คงตายไปแล้ว ไม่อาจรับรู ้ ไม่มีความรู ้สึกในเรื่ อง คาสอนของพระเยซูเจ้า ไม่มีความกระหายหาพระเจ้า ไม่รู้จกั หนทางความจริ งและชีวิต ไม่รู้จกั หนทางของพระบิดาเพราะผูค้ นที่ไม่มีพระเจ้าก็คือคนที่ตายแล้ว จงทาตามแบบอย่างของแม่พระ ด้ วยการแสดงออก ทีส่ ุ ภาพและหนุนใจกันด้ วย ความรัก คาพูดของเราสามารถนาชีวติ มาสู่ ครอบครัว สามารถนาความทุกข์ ความสุ ข ความหดหู่ไปมาหาสู่ ถึงกันได้ เวลาพูดกับใครคุณให้กาลังใจเขาด้วยคาพูด หรื อพูดให้เขารู ้สึกว่าไม่เอาไหนเสี ยเลย? เราเลือกที่จะหว่านถ้อยคาแห่งชีวิตได้ หากเราทาได้ จะเข้าใจกันและกันมากขึ้น โอกาสที่เราจะอยูร่ ่ วมกันอย่างมี ความสุ ขดัง่ ในพระวาจาที่วา่ เธอเป็ นสุ ขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้ าตรัสแก่เธอไว้จะเป็ น จริงก็มีมากขึน้ เท่านั้น เรามองเห็นความศักดิ์สิทธิ์ ต่างๆ ที่แสดงออกด้วยวาจาสุ ภาพในชีวติ ของพระ แม่ จนสามารถกล่าวตอบทูตสวรรค์ได้วา่ “ข้ าพเจ้ าคือผู้รับใช้ ของพระเจ้ า จงเป็ นไป แก่ข้าพเจ้ าตามวาทะของท่านเถิด” (ลก 1:38) หรื อยัง

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-9-

POPE REPORT

วาติกันพักร้อน แต่พระสันตะปาปาไม่พกั สิงหาคมเป็ นเดือนทีเ่ งียบที่สุดสาหรับการทาข่าวพระสันตะปาปาและ วาติกนั เพราะนีค่ ือเดือนที่ชาวอิตาเลีย่ นและชาวยุโรปหลายประเทศพักร้อนตลอด เดือน พนักงานแผนกต่างๆในวาติกนั ก็พกั ร้อนด้วย รวมไปถึงบรรดาพระคาร์ดินลั พระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชทีไ่ ม่ใช่ชาวอิตาเลีย่ น ก็จะบินกลับประเทศของ ตนในเดือนนี้ เช่นกัน ดังนั้น ข่าวพระสันตะปาปาตลอดเดือนสิงหาคมจึ งมีให้ ติดตามน้อยมาก ตามธรรมเนียมปฏิบัติในเดือนสิงหาคม พระสันตะปาปาจะหลบคลื่นความ ร้ อนที่สงู ถึง 40 องศาเซลเซียส ด้ วยการเสด็จออกจากวาติกนั ไปประทับที่พระราชวัง ฤดูร้อน คาสเตลกันดอลโฟ ไม่ว่าจะเป็ นพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6, พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ต่างไปพักร้ อนที่น่ันหมด กระนั้น ธรรมเนียมปฏิบัติน้ ีไม่สามารถใช้ ได้ กบั พระสันตะปาปา ฟรังซิส เพราะพระองค์ “ไม่พกั ร้อน” แต่เลือกทรงงานเงียบๆ คนเดียวต่อไปในวาติกนั (หาก ใครติดตามข่าวพระสันตะปาปาอย่างใกล้ ชิด น่าจะทราบดีว่า พระสันตะปาปา ฟรังซิส แทบไม่เคยใช้ สทิ ธิ์พักร้ อนเลย พระองค์เลือกจะทางานทุกวันและออกไปช่วยเหลือคน จนตามท้องถนน และเมื่อมาเป็ นพระสันตะปาปา พระองค์กย็ ังเลือกวิถีชีวิตแบบนี้ ต่อไป นั่นคือ ทางาน ทางาน และทางานอย่างเดียว) สาหรับงานที่พระสันตะปาปาทาในระหว่างที่คนอื่นพักร้ อนคือ “การเตรียม ปฏิรูปโรมันคูเรีย” ซึ่งจะมีการประชุมใหญ่คณะพระคาร์ดินัล 8 องค์ท่ไี ด้ รับแต่งตั้ง เป็ นปรึกษางานสาคัญนี้ การประชุมจะมีข้ นึ ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2013 พูดถึงโรมันคูเรีย ในสมณสมัยของพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ เฉพาะอย่างยิ่ง สมณสมัยของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ศูนย์กลางในการบริหารพระศาสนจักร จะอยู่ท่สี านักเลขาธิการนครรัฐวาติกนั ซึ่งมี พระคาร์ดินัล ตาร์ชิซิโอ แบร์โตเน่ เป็ น ผู้ดูแล (คนนี้มีศักดิ์เท่ากับ “นายกรัฐมนตรี” ส่วนพระสันตะปาปาคือกษัตริย์) สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-10-

อย่างไรก็ตาม ตาแหน่งดังกล่าวแทนที่จะเป็ นศูนย์กลางในการบริหาร กลับ กลายเป็ นศูนย์กลางของปัญหาซะงั้น เพราะพระคาร์ดินัลแบร์โตเน่เล่นการเมืองมาก เกินไปจนทาให้ หลายฝ่ ายทนไม่ไหวต้ องออกมาโวยวายกันใหญ่ (คนของตัวเองจะ ได้ รับการเลื่อนตาแหน่งเป็ นใหญ่ ถ้ าเป็ นคนฝั่งตรงข้ ามจะถูกย้ ายออกจากวาติกนั ) ตัวอย่างชัดเจนสุดคือการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่เมื่อต้ นปี ที่ผ่านมา บรรดา พระคาร์ดินัลเปิ ดประเด็นสาคัญต้ องรีบปฏิรูปโรมันคูเรียที่อยู่ภายใต้ การบริหารงาน ของพระคาร์ดินัลแบร์โตเน่โดยด่วน เพราะหลายคนเข้ าไม่ถึงตัวของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์เลย ทุกอย่างถูกดองอยู่ท่สี านักเลขาธิการนครรัฐวาติกนั หมด พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทราบปัญหานี้ดี พระองค์จึงออกนโยบายล่าสุดว่า “ถ้าใครจะเข้าเฝ้ าพระสันตะปาปา ขอให้มาติดต่อทีห่ อ้ งทางานพระสันตะปาปา โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านสานักเลขาธิการ และถ้าคาสัง่ ไหนทีม่ ีการแอบอ้างชื่อว่าพระ สันตะปาปาเป็ นคนสัง่ ขอให้ทุกคนอย่ายึดติดกับคาสัง่ นั้น ขอให้มาถามพระ สันตะปาปาโดยตรงว่า พระองค์เป็ นคนสัง่ แบบนั้นจริงๆ ใช่ไหม” เรื่องเข้ าเฝ้ าพระสันตะปาปา ในสมัยของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์จัดเป็ น ประเด็นมากๆ พระคาร์ดินัลหลายองค์ไม่เคยได้ เข้ าเฝ้ าพระสันตะปาปาเลย หรือกว่า จะได้ เข้ าเฝ้ าก็ต้องรอนานถึง 8 เดือน เพราะพระคาร์ดินัลแบร์โตเน่จัดตารางเวลาแบบ ให้ พวกพ้ องตัวเองได้ เข้ าเฝ้ าก่อน แต่เมื่อมาถึงสมัยของพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระองค์ทรงจัดตารางเวลาด้ วยพระองค์เอง ถึงจะมีเลขาฯ ส่วนพระองค์ แต่เลขาฯ ก็ไม่มีสทิ ธิ์มาจัดตารางเวลาเข้ าเฝ้ า พระองค์จะดูเอง ดังนั้น คนทั่วไปจึงมีสทิ ธิ์เข้ าถึงตัว พระสันตะปาปาได้ ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องการออกคาสั่งโดยอ้ างชื่อพระสันตะปาปา เรื่องนี้กเ็ ป็ นเรื่องร้ อนใน สมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์เหมือนกัน พระคาร์ดินัลหลายองค์เปิ ดเผยว่า การ ทางานในโรมันคูเรียสมัยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์เป็ นไปแบบยากลาบากมาก เพราะ พระคาร์ดินัลแบร์โตเน่ชอบออกคาสั่งโดยพูดว่า “นีเ่ ป็ นพระประสงค์ของพระ สันตะปาปา ...” และ “พระสันตะปาปาเคยสัง่ ไว้ว่า ...” สองคาสั่งนี้เป็ นคาพูดที่พระคาร์ดินัลแบร์โตเน่ชอบอ้ างเวลาทางานร่วมกับ พระคาร์ดินัลคนอื่น ทาให้ คนอื่นไม่กล้ าทางานต่อ เพราะคิดว่าพระสันตะปาปาสั่งแบบ สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-11-

นั้นจริงๆ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงทราบปัญหานี้ จึงสั่งชัดเจนว่า “เวลาใครอ้าง ชื่อพระสันตะปาปา ขอให้ทุกคนมาถามเราได้เลยว่า เราพูดแบบนั้นจริงไหม เรา อยู่ทีห่ อ้ ง 201 ในหอพักซางตา มาร์ธา ถ้ามีปัญหาอะไร ท่านเดินมาหาเราได้เลย” ประเด็นเรื่องการแอบอ้ างชื่อพระสันตะปาปาในทางที่ผิด ก็ได้ รับการแก้ ไขในที่สดุ นีเ่ ป็ นความเคลือ่ นไหวเล็กๆ ระหว่างที่พระสันตะปาปาอยู่ในช่วงพักร้อน แต่ยงั นังท ่ างานตามปกติอยู่ในวาติกนั ตลอดเดือนนี้ อาจมีข่าวให้ติดตามไม่มาก แต่อย่างน้อยก็ยงั ดีกว่าไม่มีให้ติดตามครับ AVE MARIA

หมายเหตุ – วันอังคารที่ 13 สิงหาคมทีผ่ ่านมา ระหว่างทีฝ่ นตกลงมาอย่าง ต่อเนือ่ งในมิสซาแห่แม่พระ ผมได้เห็น “คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพฒ ั นา” ปลัดผู ้ น่ารักออกมายืนตากฝนเก็บเก้าอี้ หน้าวัดช่วงเริม่ มิสซา เพือ่ ให้รถทีข่ บั มาร่วมพิธีได้ มีทีจ่ อดตรงลานหน้าวัด คุณพ่อยืนทางานนี้ อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครเห็น ก่อนทีจ่ ะ มีพี่ รปภ. 2 คนเข้ามาช่วย พร้อมสัตบุรุษผูใ้ จดีบางคน ... (ผมเห็นพอดี เพราะผม เอารถเข้ามาจอดตอนทีพ่ ่อสุชาติกาลังเก็บเก้าอี้ ) ทาดีแบบนี้ ต้องชื่นชมครับ

******************************************** ทาไมพระนางมารีย์จึงได้ รับเลือกให้ เป็ น “พระมารดาขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” และได้ รับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ ท้งั กายและวิญญาณ ? เหตุผลคือ 1. แม่ พระพร้ อมน้ อมรับนา้ พระทัยของพระเจ้ า เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยนิ คาทักทายของพระนางมารี ย ์ นางได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ ยม จึงร้อง เสี ยงดังว่า “เธอได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด” (ข้อ 42) สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-12ถูกต้อง แม่พระได้รับพระพรและมีบุญกว่าหญิงใดๆ เพราะพระนางเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงโปรด ปรานและเลือกสรร แต่อย่าลืมว่าเป็ นแม่พระอีกเช่นกันที่ยนื ตรอมใจสุดซึ้งอยูเ่ ชิงไม้กางเขน เฝ้ าดู บุตรของพระนางสิ้นพระชนม์อย่างทรมานแสนสาหัสต่อหน้าต่อตา ความทุกข์ แสนสาหั สนีเ้ องที่ ทาให้ แม่ พระได้ รับพระพรและมีบุญกว่ าหญิงใด ๆ ! เพราะพระเจ้าทรงเรี ยกและเลือกสรรแม่พระรวมถึงเราทุกคน ไม่ใช่เพื่อให้แต่ละคนมีชีวติ สะดวกสบาย แต่ทว่าเพื่อให้ทุกคนบรรลุถึงเกียรติยศและความรุ่ งโรจน์ข้ นั สูงสุดแบบเดียวกับที่พระ เยซูเจ้าทรงได้รับเมื่อกลับคืนพระชนมชีพ และหนทางสู่ความรุ่ งโรจน์ แบบพระองค์ กค็ ือ “หนทางของไม้ กางเขน” หากปราศจากไม้กางเขน ย่อมปราศจากความรุ่ งโรจน์ และปราศจากพระพรใด ๆ ทั้งสิ้น ! เมื่อแม่พระกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของ ท่ านเถิด” (ลก 1:38) แสดงว่าแม่พระพร้อมรับหนทางของไม้กางเขน การพร้อมน้อมรับ “หนทางของไม้ กางเขน” ซึ่งเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้านี่เอง ที่ทาให้แม่ พระได้รับเกียรติยศสูงสุด จนนางเอลีซาเบธต้องร้องเสี ยงดังว่า “เธอได้ รับพระพรยิ่งกว่ าหญิงใด” 2. แม่ พระเชื่อและวางใจในพระเจ้ า นางเอลีซาเบธกล่าวกับแม่พระว่า “เธอเป็ นสุขที่ เชื่ อว่ า พระวาจาที่ พระเจ้ าตรั สแก่ เธอไว้ จะ เป็ นจริ ง” (ข้อ 45) ไม่ใช่เฉพาะแม่พระเท่านั้นที่เป็ นสุข แต่ “ทุกคนทีเ่ ชื่อและวางใจในพระวาจาของพระเจ้ าล้ วน เป็ นสุ ขและมีบุญ” ด้วยกันทั้งนั้น แม่พระไม่เพียงเชื่อว่าถ้อยคาของทูตสวรรค์กาเบรี ยลจะเป็ นจริ งเท่านั้น ในบทเพลงที่พระนาง ร้องสรรเสริ ญพระเจ้า ยังสะท้อนความเชื่อและความวางใจว่า พระเจ้ าจะ... 2.1 ปฏิรูปศีลธรรม พระนางสรรเสริ ญพระเจ้าว่าพระองค์ “ทรงขับไล่ ผ้ ูมีใจมักใหญ่ ใฝ่ สูงให้ กระจัดกระจายไป” (ข้อ 51) เมื่อพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมา ความหยิง่ จองหองและความมักใหญ่ใฝ่ สูงจะต้องล้มหายตาย จากไป เพราะหากเราดาเนินชีวติ ใกล้ชิดพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกับพระแม่ เราจะหยิ่งจองหองได้ อย่ างไร ในเมื่อพระองค์ ทรงเลือกเกิดในถา้ เลีย้ งสัตว์ และทรงเลือกตายบนไม้ กางเขน ! สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-13เมื่อความหยิง่ จองหองหมดสิ้นไป เราจะเริ่ มรู ้วา่ เราเป็ นคนบาป อ่อนแอ และต้องการความ ช่วยเหลือจากพระเจ้ามากสักเพียงใด นี่คอื จุดกาเนิดของการปฏิรูปศีลธรรม ! 2.2 ปฏิรูปสังคม พระองค์จะ “ควา่ ผู้ทรงอานาจจากบัลลังก์ และทรงยกย่ องผู้ตา่ ต้ อยให้ สูงขึน้ ” (ข้อ 52) นับจากนี้ไปใครจะมา “ยกย่ องให้ เกียรติ” หรื อจะมา “ตราหน้ า” คนหนึ่งคนใดว่าต่าต้อยไร้ ค่าไม่ได้ ไม่มีสงั คมของคนชั้นสูง หรื อสังคมของคนชั้นต่าอีกต่อไป เพราะพระเยซูเจ้าทรงบังเกิดและสิ้นพระชนม์ “เพื่อมนุษย์ทุกคน” ไม่วา่ จะเป็ นชนชาติ เพศ หรื อฐานะทางสังคมจะยากดีมีจนสักเพียงใดก็ตาม ทุกคนล้ วนได้ รับการกอบกู้ และเป็ นบุตรของพระเจ้ าเหมือนกันและ “เท่ าเทียมกัน” 2.3 ปฏิรูปเศรษฐกิจ พระองค์จะ“ประทานสิ่ งดีทั้งหลายแก่ ผ้ ูอดอยาก ทรงส่ งเศรษฐี ให้ กลับไปมือเปล่ า”(ข้อ 53) สังคมที่ไม่มีพระเยซูเจ้าอยูใ่ นหัวใจมักเป็ นสังคมที่มีแต่ “เอา” ชนิดใครมือยาวสาวได้สาวเอา แต่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมา พระองค์มีแต่ “ให้ ” พระองค์ให้แม้กระทัง่ ชีวติ และโลหิ ตหยด สุดท้ายของพระองค์เอง ! สังคมคริ สตชนต้องเป็ นสังคมที่ไม่มีใครกล้า “มีมากเกินไป” ในขณะที่คนอื่น “มีน้อย เกินไป” จนแทบดารงชีวติ อยูไ่ ม่ได้ เพราะฉะนั้น ยิง่ ได้ รับมากเท่ าใด เรายิง่ ต้ องให้ มากเท่ านั้น ! เหมือนแม่พระที่ได้รับพระพรมากกว่าหญิงใด ๆ จึงมอบถวาย “น้าใจ” ทั้งหมดของพระนาง แด่พระเจ้า “ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า ขอให้ เป็ นไปกับข้ าพเจ้ าตามวาจาของท่ านเถิด” ขอให้ วาจานีด้ งั ก้ องอยู่ในจิตใจของเราโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ ท้งั กายและวิญญาณด้ วยเทอญ !!!

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-14-

ข้อคิดเพือ ่ ชีวต ิ "ความเข้มแข็งของฉันได้รับการเติมให้เต็มบริ บูรณ์ลงไปในความอ่อนแอของฉัน!" สาหรับคนที่รู้จกั และเชื่ อศรัทธาในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงฤทธิ์ น้ นั ปรกติจะไม่คิด ยอมแพ้หรื อคอตกสิ้ นหวัง แต่จะสามารถพิชิตหรื อขจัดปั ดเป่ าสถานการณ์แห่งความ ยุง่ ยากนั้นให้หมดไปได้ หรื ออย่างน้อยก็สามารถฟันฝ่ ามันออกมาได้ โดยพึ่งอาศัย พระเจ้า แม้วา่ สถานการณ์แห่งความทุกข์ยากลาบากนั้นจะยังคงอยูก่ ็ตาม การรู ้จกั บังคับตนนี้ เกี่ยวข้องกับทุกส่ วนในชีวติ ของเรา ทั้งความคิด ความรู ้สึก ความอยาก การพูดจา การกินดื่ม การบังคับตนเองจึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับ ไม่วา่ เราจะอยูใ่ น เพศ วัย ฐานะหรื อ ตาแหน่งใดก็ตาม ผูป้ กครองดูแลต้องประพฤติดีไม่มีที่ตาหนิ เพราะเขาเป็ นผูด้ ูแลบ้านของพระเจ้า ต้องไม่หยิง่ ยโส ไม่เป็ นคนเจ้าอารมณ์ ไม่เป็ นนักดื่ม ไม่ชอบใช้ความรุ นแรง ไม่โลภ แต่ตอ้ งมีอธั ยาศัยไมตรี รักคุณงามความดี มีเหตุผล เที่ยงตรง มีศรัทธาและรู้จกั บังคับ ตนเอง (ทต 1:7-8) จงสอนชายสู งอายุให้มธั ยัสถ์ในการกินการดื่ม ทาตนเป็ นที่ควรเคารพนับถือ มี เหตุผล มีความมัน่ คงในความเชื่อ ความรัก และความอดทน ทานองเดียวกัน จงสอน สตรี สูงอายุให้ประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นผูม้ ีความเชื่อ ไม่ใส่ ความ ไม่นินทาและ ไม่ติดสุ รา พวกเขาเหล่านั้นจะเป็ นผูอ้ บรมสั่งสอนหญิงที่เยาว์วยั กว่าให้รู้วา่ จะต้องรัก สามีและบุตรของตนอย่างไรจะต้องมีเหตุผลและทาตนให้บริ สุทธิ์ อย่างไร จะต้อง ทางานบ้าน ต้องสุ ภาพอ่อนโยนและนอบน้อมต่อสามีอย่างไร เพื่อจะไม่ทาให้พระวาจา ของพระเจ้าถูกกล่าวร้าย จงตักเตือนชายหนุ่มให้รู้จกั มีเหตุผลในทุกสิ่ ง (ทต 2:2-6) สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-15-

เราต้องเตือนตัวเองอยูเ่ สมอว่า ต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวติ ของตน ดังนั้น การมีวนิ ยั รู ้จกั บังคับตนเองในการกินดื่ม การพูดจา (รวมทั้งการเขียน การ โพสต์ต่าง ๆ) การทางานการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น รวมทั้งเรื่ องเพศ จะต้องได้รับการ ฝึ กฝนบังคับตนให้ดีที่สุด บางครั้งเมื่อควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ การพูดกับตัวเองสักหน่อยจะดีหรื อไม่? เป็ น การเตือนตัวเองเสมอว่าพระเจ้าควบคุมอยู่ และส่ งมอบเรื่ องราวให้กบั พระองค์ คุณอาจ อยูท่ ี่ทางาน ที่บา้ น หรื อที่ไหนก็ตาม จะเป็ นการดีมาก บางทีวนั นี้อาจเป็ นคุณที่ตอ้ งการมุมมองใหม่เพราะกาลังเผชิญความกดดัน หรื อ คุณหลุดคาพูดบางคาใส่ คนอื่นไปแล้วและต้องขอโทษ ไม่วา่ จะอย่างไร จาไว้วา่ ใน ท่ามกลางความกดดัน พระเจ้าต้องการให้คุณควบคุมตนเองให้ได้ และจาว่าพระองค์คือ ผูเ้ ดียวที่ควบคุมอย่างแท้จริ ง เมื่อชีวิตถูกความกดดันจู่โจม จงควบคุมตนเองไว้ให้ได้ โดยจาว่าพระเจ้าคือผู ้ เดียวที่ควบคุมทุกสิ่ งอย่างแท้จริ ง วันนี้ คุณสามารถบังคับตนเองให้เชื่ อง เพื่อพระเจ้าจะ สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่รึยงั (ผู้เป็ นสุ ข)

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-16-

รายการมิสซาประจาสั ปดาห์ อา. 18 ส.ค. 13

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้ าสู่ สวรรค์ ท้งั กายและวิญญาณ ขอพร นายอุดม,นางแฉล้ม บุญกระพือ ขอพร คุณอุดร บุญกระพือ ขอพร มารี อา ประภา จันทร์ศิริ อุทิศ มารี อา โอภาส เสนะวีณิน อุทิศ ยวงบัปติสตา ลิ่มสุง แซ่หว่อง

อุทิศ อุทิศ 07.00 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

09.00 น.

ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง การ์โล เที่ยเชียง แซ่ลอ้ มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารี อา กุย้ เฮียง แซ่โง้ว ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักแนส ชนม์ธิชา ว่องวิไลกุล อันนา ณัฐณิชา สุ ขบุญลือ,ครอบครัว คุณกันตภณ ลิ้มธนบดี ยอแซฟ ประพนธ์ เสนะวีณิน ยอห์น กมล,ยวง เสกสรร รุ ขพันธ์เมธี มารี อา มักเดเลนา ซุ่ยฮุง้ แซ่ลอ้ เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา มารี อา ศิริวรรณ ชัยพรแก้ว ยวงบัปติสต์ กุ่ยเล้ง แซ่ปึง อักแนส แจ้เชียง แซ่ต้ งั อักแนส ไช้หงส์ แซ่กงั มารี อา เพ็กเซียง แซ่เจีย

อุทิศ เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ อุทิศ ลูซีอา อังเยลา วัลลา ทวีสิน อุทิศ อักแนส มาลี แซ่เตียว

อุทิศ โยเซฟิ น รัตนา พันธุมจินดา อุทิศ คุณหมอพิสิทธิ์ พันธุมจินดา อุทิศ มารี อา เม่งหงส์ แซ่เอี้ย, มาธา อาม่า

อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยวง สราช สาทรกิจ

ขอพร สาหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ าน ทุกครอบครัว

คุณพ่ อสุ ชาติ

17.30 น. คุณพ่ อสุ รชัย

โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร เทเรซา ลัดดา วงศ์เสถียรโสภณ อุทิศ ยวงบัปติสตา จิ้งซุง แซ่อ้ ึง อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มารี อา วิภา เมฆสุ ต อุทิศ มารี อา ดวงพร รัชฎาศิริ อุทิศ นางสายคา แก้วคอนไทย

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ครอบครัว เทเรซา พงศ์จิตต์ วูวงศ์ เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สี หพล มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว อันนา ลี้ ต้าเอง, มารี อา เจ็ง หลีกงุ

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-17จ. 19 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

น. ยอห์ น เอิด๊ พระสงฆ์ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา นางสาอาง, นายกงหมู่ เฮเลนา กาญจนา มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร มารี อา วิภา เมฆสุ ต ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ น.ส. ศิริพร,คุณบุตษดี,คุณกิตติศกั ดิ์ นางฟี ม่วย แซ่ซน นายซิมเทียน แซ่หล่อ เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

มารี อา นุชนาถ,คุณปัณฑา คุณเปี่ ยมขวัญ,คุณขวัญใจ ครอบครัวเลาหไทยมงคล มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

สุ ขภาพ เสาวนีย ์ เลาหไทยมงคล ครอบครัวปัณฑวังกูร ครอบครัวลี้ประยูร เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์

อุทิศ เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ อุทิศ ลูซีอา อังเยลา วัลลา ทวีสิน อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อ. 20 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

อุทิศ อันนา ภิรมณ์ โตมุงคุณ อุทิศ โทมัส ปอน ภูกงทอง อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ระลึกถึง น. เบอร์ นาร์ ด เจ้ าอธิการและนักปราชญ์ แห่ งพระศาสนจักร ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร เทเรซา พิสมัย ธุถาวร

ขอพร โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ขอพร มารี อา วาสนา อ่วมสะอาด

อุทิศ มารี อา สุ ปรี ยา พนายางกูร อุทิศ มารี อา วิภา เมฆสุ ต อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

อุทิศ เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ อุทิศ มารี อา บุญมา ธุถาวร อุทิศ เฮเลนา กาญจนา

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ยอแซฟ ทวีเดช ลักษมีอเนกพงศ์ ขอพร ครอบครัวอันนา วาสนา วินิจเจริ ญศรี

ครอบครัววิไลรัตน์ นิ่มนวลกุล ยวงบัปติสตา วุฒิชยั เกตุวิชา อากาทา สุ มนัส,ญาติที่ล่วงลับ ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ ลูซีอา อังเยลา วัลลา ทวีสิน

อุทิศ มารี อา วรรณี ,โยเซฟ บุญ อมรรัตนศิริ

อุทิศ นายสารวย,นางมยุรี สุ ขสวัสดิ์ อุทิศ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-18พ. 21 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. ปี โอ ที่ 10 พระสันตะปาปา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น ไอยศรา อักแนส จารุ ภรณ์ มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว มารี อา วิภา เมฆสุ ต ยวง ยรรยง วูวงศ์ เฮเลนา กาญจนา วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ อันนา อัฐภิญญาพิชญ์ วุทธิเสถียร ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ อันนา มิ่ง การะเวก ยวงบัปติสตา ศรี หมอก การะเวก วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี ครอบครัวกาญจนา สงวนสุ ข เปาลา หมุยเช็ง แซ่เจีย โรซา สมบุญ เกตุวชิ า มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา สุ วรรณี ว่องวิไลกุล แพทริ เซีย จารุ ภรณ์,ยอแซฟ พอล อังเดร เล่งเยื้อง แซ่โง้ว ยากอบ แถม เกตุวชิ า ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง พี่นอ้ งครอบครัวรุ ขพันธ์เมธี ที่ล่วงลับ

อุทิศ ลูซีอา อังเลยา วัลลา ทวีสิน อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

พฤ. 22 ส.ค. 13

อุทิศ นาตาลี อัมพร สังวาลเพชร อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินแี ห่ งสากลโลก

06.15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา จิราภรณ์ แคทรี น ไอยศรา เปาโล จุ่น สุ พรรณพายัพ ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล เปาโล เกียรติณรงค์ สุ พรรณพายัพ เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

19:00 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นางวิริตา เนียมทอง ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ ลูซีอา อังเยลา วัลลา ทวีสิน มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา สุ ภาวดี วงษ์วไิ ลวาริ นทร์ อักเนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง แอนนา จุยซิม แซ่ต้ งั วิญญาณในไฟชาระ

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-19ศ. 23 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

น. โรซา ชาวลีมา พรหมจารี ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารี อา ดวงใจ แคทรี น ไอยศรา มารี อา มักดาเลนา แคนเตอร์ เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โจเซฟ พิทกั ษ์พงศ์ รจิตรังสรรค์ ครอบครัวมารี อา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ ง, เวรอนิกา เสนอ พี่นอ้ งตระกูลเสนาจักร ฟิ ลิป แคนเตอร์, ไฮเม่ แคนเตอร์ มารี อา สุ ทิน แซ่ถ่า

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ สุ รเสี ยง พรกุลวิไล อันตน สุ มิตร คุโรภาส(วันเกิด) มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ ลูซีอา อังเลยา วัลลา ทวีสิน เปาโล ภานุวฒั น์ ม. มักดาเลนา ลัดดาวัลย์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรี น จินดารัตน์ พรกุลวิไล ครอบครัวเจริ ญวรรญกุล เทเรซา มาลี อาภาพาส ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง นายแพทย์สมาน ตระกูลทิม แพทย์หญิง ภักดี ตระกูลทิม ม. มักดาเลนา สมุทร สุ พรรณพายัพ

ส. 24 ส.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

ฉลอง น. บาร์ โธโลมิว อัครสาวก ขอพร แคทรี น ไอยศรา ขอพร ยอแซฟ จุนนา จิน ขอพร ครอบครัวเทเรซา ประภัสสร

ขอพร มินิโก ประมาณ, เอลิซาเบธ รุ จาภา ขอพร เทเรซา ชไมพร วาดเขียน ขอพร คุณอุดม สรรพัญญุติ

อุทิศ เฮดวียสี นพรัตน์ มาลาวาลย์ อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ มารี อา สาลี ยอแซฟ อุทิศ เปโตร บุญรอด ยอแซฟ

ขอพร มารี อา สุ ทธินีย ์ กุลตังวัฒนา

ขอพร หลุยส์ ธนพงศ์ กุลตังวัฒนา

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา วินิตา กุลตังวัฒนา เปาโล เปี ยงชิน แซ่เจา เปาลา คณิ ต แก้วแดง หลุยส์ ชาญ สุ วรรณกุล ยอแซฟ ถนอม สุ หฤทดารง เปโตร ซังฮี้ แซ่อ้ ึง อักแนส กิ้มสี แซ่แต้

วินเซนต์ สุ รินทร์ กุลตังวัฒนา ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรี สวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารี อา เง็กเอ็ง แซ่ฉวั่ เปโตร ประจวบ เจริ ญทรัพย์ ลูซีอา อังเลยา วัลลา ทวีสิน มารี อา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013


-20-

ประชาสั มพันธ์ 1. วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2013 มิสซารอบ 9.00 น. มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้ นักเรี ยน 20 ทุน ทุนละ 1,500 บาท เงินทุนเหล่านี้มาจากพี่นอ้ งที่ทาบุญทุกอาทิตย์ให้กบั คณะวินเซน เดอ ปอล และส่ วนหนึ่งจากคณะวินเซน เดอ ปอล แห่งประเทศไทย 2. ขอเชิญผูส้ นใจเข้ารับการอบรมผูน้ าศาสนสัมพันธ์ และคริ สตศาสนจักร สัมพันธ์ รุ่ น 7 ที่บา้ นผูห้ ว่าน สามพราน วันที่ 7-8 กันยายน 2013 3. ตรวจสุ ขภาพ หลังมิสซาสาย คุณหมอชาติชาย พูนสวัสดิ์และทีมงานมา ให้บริ การตรวจสุ ขภาพแก่พี่นอ้ งที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์

สมโภชพระนางมารี ยร์ ับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ, วันอาทิตย์ที่ 18 สิ งหาคม 2013

ฟาติมาสาร 18-08-2013  
Advertisement