Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 WWW.FACEBOOK.COM / FATIMADINDAENG

E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-2-

บทความเจ้าอาวาส สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ พระวรสารโดย ลูกา 24:46-53 พูดถึงพระ เยซูเจ้าจะต้องรับทนทรมาน และจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม พระองค์จะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลาย พระองค์ทรงนา บรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร แล้วทรงแยกไป จากเขา ทรงถูกนาขึ้นสู่สวรรค์ แล้วบรรดาศิษย์ก็กลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดี อยู่ในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า เมื่อบรรดาสาวกแน่ใจ เรื่องการ กลับคืนพระชนมชีพ จนสามารถเป็นพยานยืนยันได้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ต้องทาอย่าง เร่งด่วน คือ จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับ อภัยบาป นี่คือภารกิจสุดท้ายที่ทรงมอบหมายก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากโลกนี้ไป บัดนี้เรามีหน้าที่นาความชื่นชมยินดีนี้ไปสู่มนุษย์ทุกคน พระองค์ให้ความ ช่วยเหลือด้วยการตรัสว่า บัดนี้เรากาลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือ ท่านทั้งหลาย ฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้อง บนปกคลุมไว้ พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาสาวกให้คอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเตรียม ตัวรับพระจิต และพวกเขาได้เตรียมตัวอย่างดีที่สุดด้วยการอยู่ในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า การอยู่กับพระเจ้าคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้เรา สามารถทาหน้าที่และบรรลุภารกิจได้ เมื่อประทานพระพรแล้ว พระองค์ทรงแยกไป จากพวกเขา และทรงถูกนาขึ้นสู่สวรรค์ การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูในวันนี้ มีความหมายสาหรับเราทุกคน คือ 1. เป็นการสิ้นสุดของพระเยซูบนโลกนี้ 2. เป็นการเริ่มต้นความชื่นชมยินดี ความยินดีนี้คือ การที่เราไม่ต้องแยกจาก พระองค์อีกต่อไป สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-3-

3. เป็นหลักประกันแห่งความมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์ ทรงรอ เราไปอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์เตรียมที่ในสวรรค์ไว้สาหรับทุกคนที่อยากไปอยู่ สวรรค์ (ตามเวลาที่เหมาะสม) อาทิตย์นี้เป็นการเทศน์ครั้งที่สาม ของพระสงฆ์คณะคามิลเลียนในมิสซารอบ 9.00 น. วันพรุ่งนี้ 13 พ.ค. ก็ฉลองวัดแล้ว เป็นการฉลอง ปีที่ 57 อีกสามปีครบรอบ 60 ปี ต้องจัดยิ่งใหญ่หน่อยเหมือนทาแซยิดให้วัด ในปีนี้มีพี่น้องหลายท่านบริจาคเรื่อง อาหารต่างๆ โดยการมาช่วยบริการให้ด้วย บางท่านไม่สะดวกก็บริจาคเป็นเงินเพื่อซื้อ อาหารมาทาเลี้ยงแขกต่างวัด ขอแม่พระได้ตอบแทนทุกท่านที่มีน้าใจดี ช่วยกันต้อนรับ แขกที่มาจากที่ต่างๆ ในสารวัดครั้งหน้าจะนารายนามมาลงในสารวัดนะครับ ฉลองวัดครั้งนี้ไม่อนุญาตให้ตั้งแผงลอยขายสินค้า เพราะว่าต้องใช้พื้นที่เพื่อ เลี้ยงอาหารสัตบุรุษ ยกเว้นองค์กรของอัครสังฆมณฑลที่จัดประชาสัมพันธ์งานของ องค์กร และจะมีเพียง 1 จุดของทางวัดที่มีศาสนภัณฑ์และขนมที่นามาจากผลผลิตของ อารามคลองเตย คือ ท้อฟฟี่อร่อยที่สุดในโลก และปั้นสิบจากอารามชีลับคาร์แมล สามพราน นี่ก็อร่อยที่สุดในโลกเหมือนกัน คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-4-

พระวรสารนักบุญยอห์น (ลก 24:46-53) เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับทนทรมานและจะกลับคืนพระ ชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้ นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึง เรื่องทั้งหมดนี้ บัดนี้เรากาลังจะส่งพระผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาไว้มาเหนือท่านทั้งหลาย เพราะ ฉะนั้นท่านจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะได้รับพระอานุภาพจากเบื้องบนปกคลุมไว้” พระองค์ทรงนาบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้น อวยพระพร และขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูก นาขึ้นสู่สวรรค์ บรรดาศิษย์กราบนมัสการพระองค์ แล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วย ความยินดียิ่ง เขาอยู่ในพระวิหารตลอดเวลา ถวายพระพรแด่พระเจ้า

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-5-

บรรดาศิษย์กราบนมัสการพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ทรงเสด็จสู่สวรรค์ ต่อหน้าบรรดาอัครสาวกและศิษย์ของ พระองค์ ท่ามกลางความอาลัย พวกเขาเหล่านั้นยังคงต้องการพระองค์ มานาทางชีวิต ของพวกเขา แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงสั่งเสียและมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บรรดา ศิษย์ไว้เรียบร้อยแล้ว พระองค์ยังคงให้กาลังใจแก่พวกเขาว่า พระองค์จะเสด็จไปสู่ สวรรค์ไปเตรียมที่ไว้ให้สาหรับประชากรของพระองค์ และอย่าได้เศร้าโศก เสียใจ แต่จงดีใจ และช่วยกันประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรสวรรค์ให้มนุษย์บนโลกจนสุด ปลายแผ่นดินให้ได้รับความรอด นอกจากนี้ พระเยซูเจ้ายังได้แจ้งให้บรรดาศิษย์ทราบว่า ภายหลังจากที่พระองค์ เสด็จจากไปแล้ว พระผู้เป็นเจ้าจะส่งพระจิตเข้ามาอยู่กับประชากรของพระองค์บนโลก นี้ เพื่อช่วยเหลือ และไขแสดงให้ความเข้าใจแก่บรรดาคริสตชน ดังนี้เองในโลกปัจจุบัน นี้เป็นเวลาที่พระจิตทรงประทับอยู่ พี่น้องจึงเห็นได้ว่า ก่อนที่เราจะสวดหรือมีพิธีกรรม ใดๆ ในวัด เราจะสวด “บทเชิญเสด็จพระจิตเจ้า” เพื่อขอแสงสว่าง และพละกาลังทาง ปัญญาจากพระจิตเจ้าเสมอๆ เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเหลือและคุ้มครอง สาหรับการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้านั้น นักบุญลูกาได้บันทึกไว้ดังนี้ “พระองค์ทรงนาบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานีทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร และขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกจากเขาไป และทรงถูกนาขึ้นสวรรค์ บรรดาศิษย์กราบนมัสการพระองค์......” (ลก 24:50-52) พี่น้องชาวฟาติมาลองสมมุติว่า พี่น้องอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น พวกเราจะมี ความรู้สึกอย่างไร เพราะในขณะนี้พวกเราได้ทราบความเป็นมาของเหตุการณ์ไถ่กู้ มนุษย์ชาติแล้ว การเสด็จเข้ารับการทรมาน และสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเป็นพระ ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อพี่น้องใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่า ชาวฟาติมาทุกคน คงจะรัก และสงสารพระเยซูเจ้า คงจะมีความอาลัยที่พระองค์ต้องเสด็จกลับสวรรค์ แล้วในหัวใจ ของพวกเราก็ต้องการไปสู่อาณาจักรสวรรค์ เหมือนกับพระเยซูเจ้าใช่ไหมครับ สาหรับ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-6-

ผู้มีความเชื่อที่มั่นคง จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต แน่นอนครับ ท่านไปสู่สวรรค์แน่ๆ ซึ่งผมเองก็ต้องการเช่นเดียวกัน เพราะบ้านของพระบิดา เป็นบ้านที่อบอุ่น ศักดิ์สิทธิ์ และคงอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ สาหรับวัดแม่พระฟาติมาหรือพระวิหารที่พี่น้องชาวฟาติมาได้ร่วมแรงร่วมใจ กันสร้างถวายให้แก่พระผู้เป็นเจ้า กาลังจะมีอายุครบ 57 ปี ในวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนี้ พวกเราในฐานะศิษย์ติดตามพระองค์ คงจะพาครอบครัวมากราบนมัสการพระเยซูเจ้า พร้อมกัน และหากทางวัดมีความประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากพี่น้อง ชาวฟาติมา ต้องเป็นหนึ่งใจเดียวกันที่จะบารุงวัดตามความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อจะได้รักษา พระวิหารแห่งนี้ ให้มั่นคงไว้ให้กับลูกหลานของเรา ที่จะมาร่วมกันกราบนมัสการพระ เยซูเจ้าของเรา สาหรับการมาวัด เพื่อขอพระพรจากพระผู้เป็นเจ้านั้น พระเยซูเจ้าได้สอน วิธีการขอพร ซึ่งนักบุญยอห์นได้บันทึกไว้ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานให้แก่ท่านในนามของเรา จนถึงบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขออะไรในนามของเราเลย จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ....” (ยน 16:23-24) สาหรับผมแล้วก็ขอความช่วยเหลือและพระเมตตาจากพระเยซูเจ้าเป็นประจา และพระองค์ก็มอบให้จริงๆ บางอย่างก็ได้รับได้อย่างรวดเร็ว บางอย่างก็รอไปจน ระยะเวลาผ่านไปนานมากจึงได้รับ และเมื่อได้รับแล้วก็มักจะพบว่า ช่างเป็นเวลาที่ เหมาะสมและวิเศษจริงๆ เกินความคาดหมายของชีวิตผม ทาให้ผมได้ซาบซึ้ง ถึงน้า พระทัยของพระผู้เป็นเจ้า เกินกว่าที่จะโมทนาพระคุณของพระองค์ได้หมด ผมหวัง เช่นเดียวกันว่า พี่น้องชาวฟาติมาคงได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์เยซูเช่นเดียวกัน และคงจะเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้มากราบนมัสการพระองค์ ณ วัดแม่พระฟาติมา อย่างสม่าเสมอครับ คุณหาญชัย 7/5/2013 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-7-

ฝากไว้ให้ไตร่ตรอง พระองค์ให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มี ความหวังประการใด ( อฟ 1:18 ) พระสงฆ์องค์หนึ่งเทศน์สอนในเรื่องความหวังและเรื่องพระเมตตาของพระเจ้า ผู้พระทัยดี ท่านพูดย้าเรื่องนี้กับทุกคน แต่ตัวท่านเองกลับหมดหวัง หลังการเทศน์ มีชายหนุ่มคนหนึ่งไปหาและพูดว่า “พ่อครับ ผมมาขอแก้บาป” พระสงฆ์ตอบว่า “พ่อยินดีฟังแก้บาปลูก” ชายหนุ่มคนนั้นพิจารณาบาปต่างๆ จากนั้นก็พูดขึ้นว่า “พ่อครับ ผมทาสิ่งชั่วร้ายไว้มากเกินไป ผมหมดหวังแล้ว ครับ!”- “ลูกพูดอะไรนะ เราต้องไม่หมดหวังเป็นอันขาด!” ชายหนุ่มจึงกล่าวตอบว่า “พ่อครับ พ่อบอกผมว่าอย่าได้หมดหวัง แล้วพ่อจะทาอะไรกับความหมดหวังของพ่อ ล่ะครับ?” นี่คือแสงสว่างที่พระสงฆ์ได้รับ ท่านได้ขับไล่ความคิดเรื่องความหมดหวัง ออกไป ท่านกลายเป็นพระสงฆ์ที่ศรัทธาและเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่... พระเจ้าผู้พระทัยดี ได้ทรงส่งเทวดาองค์หนึ่งเป็นชายหนุ่ม และแสดงให้พระสงฆ์ผู้นั้นเข้าใจว่าเราต้องไม่ หมดหวังเป็นอันขาด พระเจ้ า ผู้ พ ระทั ย ดี พ ร้ อ มจะประทานอภั ย ให้ เ ราเมื่ อ เราขอ อภั ย ผิ ด ต่ อ พระองค์ เช่นเดียวกับมารดาที่คว้าตัวลูกออกมาจากกองไฟ พระองค์ทรงทราบดีว่าเกินคุ้มที่จะช่วยพวกเราออกมาจากการครอบงาของ ความมืด และนาเราเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์ เพราะความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีเพื่อเรา พระเจ้าทรงรักมนุษย์โลก และทรงทราบว่าพระเยซูเจ้าเป็นหนทางเดียวที่เราจะได้รับ ความรอดพ้นจากบาป เป็นความรักมากมายที่พระเจ้าลงมาเกิดเป็นมนุษย์ “พระเจ้า ไม่ได้รักเราเพราะเรามีคุณค่า เรามีคุณค่าเพราะพระองค์ทรงรักเรา” ไม่มีคาพูดใดที่จริง ไปกว่านี้ พระเยซูคริสตเจ้าไม่ได้เสด็จมาที่โลกนี้เพราะเราน่าสนใจ พระองค์เสด็จมา เพื่อให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากตาหนิและข้อผิดพลาดในสายพระเนตร พระเจ้า เราไม่สมควร แต่เราก็ได้รับจากพระองค์ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-8-

พระองค์ลงจากสวรรค์ มาสู่โลก พระองค์จากบัลลังก์ที่สง่างามทรงครอบครอง ทุกสิ่ง แต่กลับลงมารับสภาพที่แสนยากจนและให้เราร่ารวยแทนในสวรรค์ เราทุกคน ควรขอบคุณพระเยซูคริสตเจ้า ที่ทรงกระทาทุกอย่างเพื่อเรา ด้วยการเป็นพยานถึง พระองค์ เราได้ทาอะไรบ้างเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์? โดย สมาชิกทางบ้าน

คาคม การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงจากไป แต่ พระองค์ยังคงอยู่ท่ามกลางเราในรูปแบบใหม่ พระองค์ยังประทับอยู่ใกล้เราแต่ละคน พระเยซูประทับอยู่ทุกแห่ง พระองค์อยู่ใกล้เรา นาทางเรา เป็นความหวัง ให้เรา และรอ คอยเราเสมอ เราไม่เคยอยู่อย่างอ้างว้างเลย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

*************************** POPEREPORT.COM ยุคใหม่ 2 พระสันตะปาปาในวาติกัน ย้อนกลับไปวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 21.50 น. ตามเวลาไทย มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกในพระศาสนจักร คาทอลิก เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จกลับมา พานักอย่างถาวรในวาติกัน โดยมีสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระ ศาสนจักรคาทอลิกองค์ปัจจุบันออกมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง การที่พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์เสด็จกลับมาพานักที่วาติกัน มีความ เป็นมาชัดเจนอยู่แล้ว หลังจากพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ประกาศสละตาแหน่งเมื่อ สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-9-

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พระองค์ทรงแจ้งว่า วันที่ 28 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในสมณ สมัย พระองค์จะย้ายออกจากวาติกันไปพักที่พระราชวังคาสเตล กันดอลโฟ เป็นการ ชั่วคราว จนกว่าที่พักแห่งใหม่ก็คือ “อารามมารดาพระศาสนจักร” ในวาติกันจะ ปรับปรุงเสร็จเพื่อให้พระองค์ได้เข้ามาพานักและบาเพ็ญภาวนาไปตลอดชีวิตที่เหลือ อารามมารดาพระศาสนจักรแห่งนี้ ใช้เวลาสร้าง 2 ปี (1992-1994) ในสมณ สมัยของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ตอนแรก พระองค์สร้างเพื่อให้ ซิสเตอร์คาร์เมไลท์ (ชีลับ) ได้บาเพ็ญภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาและพระศาสนจักร ตั้งแต่ปี 1994-2012 มีซิสเตอร์หลายคณะ ไม่เฉพาะคาร์เมไลท์ที่เข้ามาพักและสวด ภาวนา กระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2012 อารามก็ถูกปล่อยร้าง เพราะไม่มีซิสเตอร์ เข้ามาพัก วาติกันจึงปรับปรุงใหม่เพื่อให้พระสันตะปาปากิตติคุณได้พักที่นี่และ บาเพ็ญภาวนาไปตลอดชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ และยังตรงตามพระ ประสงค์ของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ที่ต้องการให้อารามแห่งนี้มีไว้เพื่อการ สวดภาวนาเพื่อพระสันตะปาปาและพระศาสนจักร การเสด็จกลับมาของพระสันตะปาปากิตติคุณ พระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ เสด็จออกมาต้อนรับพระองค์ด้วยพระองค์เองด้วย โดยหลังจากได้ทักทายกันที่ประตู ทางเข้าอารามแล้ว พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนาพระสันตะปาปากิตติคุณเดินดู อารามโดยรอบ และทั้งสองพระองค์ก็เข้าไปสวดภาวนาร่วมกันในวัดน้อยประจา อาราม ซึ่งพระแท่นวัดน้อยแห่งนี้สร้างแบบสมัยโบราณคือพระสงฆ์ที่ถวายมิสซาจะหัน หลังให้สัตบุรุษ หากดูภาพข่าวที่ออกมา เราจะพบว่า พระสันตะปาปากิตติคุณผู้ทรง พระชนมายุ 86 พรรษา ทรงชราภาพไปมาก ดูอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ กระนั้น ยังดีที่พระองค์ทรงพระดาเนินได้โดยไม่ต้องใช้ไม้เท้า (แต่บางครั้ง พระองค์ก็ใช้ เพราะแพทย์แนะนา) ส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยก็คือการที่พระศาสนจักรคาทอลิกมีพระสันตะปาปา 2 องค์และยังพักในวาติกันเหมือนกัน จะส่งผลต่อการบริหารพระศาสนจักรหรือเปล่า สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-10-

บางคนคิดมากถึงขั้นว่า พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์จะชี้นาหรือครอบงาการ ตัดสินใจของพระสันตะปาปา ฟรังซิส หรือไม่ เรื่องนี้ วาติกันก็แถลงชี้แจงชัดเจนว่า พระสันตะปาปากิตติคุณทรงสละ ตาแหน่งแล้ว พระองค์ไม่เคยยึดติดกับเกียรติยศนี้เลย แต่พระองค์ยังมีความ มุ่งมั่นจะช่วยเหลือพระศาสนจักรด้วยการอุทิศชีวิตสวดภาวนาให้พระศาสนจักร ดังนั้น ความคิดเรื่องการก้าวก่าย เป็นเรื่องไร้สาระสิ้นดี นอกจากนี้ มองซินญอร์ เกยอร์ก รัตซิงเกอร์ พี่ชายแท้ๆ วัย 89 ปีของพระ สันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเช่นกันว่า น้องชายของตนรู้สึก “โล่งใจ” มากๆ ที่ได้สละตาแหน่งพระสันตะปาปา เพราะพระสันตะปาปากิตติคณ ุ ทรงรู้พระองค์เองเป็นอย่างดีว่า ด้วยอายุที่มากถึง 86 พรรษา ทาให้ความคิดอ่านและ การตัดสินใจทาเรื่องต่างๆ ทาได้ช้าลงมากๆ การสละตาแหน่งและเปิดทางให้คนที่ พร้อมนาพาพระศาสนจักรไปข้างหน้า น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับทุกฝ่าย มาถึงตอนนี้ ทุกคนก็ประจักษ์ชัดแล้วว่า การสละตาแหน่งครั้งนี้ได้สร้าง “พลัง ขับเคลื่อน” ครั้งใหญ่ให้พระศาสนจักรจริงๆ การได้พระสันตะปาปาฟรังซิสขึ้นมา ปกครองเป็นการปลุกความเชื่อให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง คนต่างศาสนาหลายคนให้ ความสนใจกับคาทอลิก เพราะพวกเขาประทับใจพระสันตะปาปา และแน่นอนยุคใหม่ บรรยากาศใหม่ๆ ของพระศาสนจักรก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกมีพระสันตะปาปา 2 องค์ ทั้งสองประทับในวาติกัน แต่ ไม่มีใครที่พักในวังพระสันตะปาปาเลย พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพักในหอพัก ซานตา มาร์ธา และเสวยอาหารในโรงอาหารรวมของหอพัก ส่วนพระสันตะปาปา กิตติคุณเบเนดิกต์ ทรงพักในอารามมารดาพระศาสนจักร บรรยากาศใหม่ๆ เริ่ม ขึ้นด้วยพลังของ 2 พระสันตะปาปา แต่รวมเป็นหนึ่งทางความเชื่อ ซึ่งจะเป็น พระพรขับเคลื่อนพระศาสนจักรให้เดินไปอย่างมีชีวิตชีวาอีกครั้ง AVE MARIA สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-11-

ข้อคิดเพื่อชีวิต ลองคิดดูว่า คน 2 คนต่อไปนี้ คนไหนจะมีความสุขมากกว่ากัน? คนหนึ่งนั่งนับความสุข หรือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เขาในทุกๆ เช้าวันใหม่ ในทันทีที่ตื่นขึ้นมา และในทุก ๆ คืนก่อนที่เขาจะเข้านอน อีกคนหนึ่งซึ่งเอาแต่นั่งนับ ยืนนับและนอนนับปัญหาหรือความยุ่งยากที่เขามี ในแต่ละวัน นับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงยามที่เขาเข้านอน ผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถไฟฟ้า มีผู้ชายคนหนึ่งลุกขึ้นให้ที่นั่งแก่เธอ เธอจะมี ความสุขหรือความทุกข์นั้น ขึ้นอยู่กับความคิดของเธอแล้ว หากเธอคิดว่า ผู้ชายคนนี้ช่างดีจริงๆ มีน้าใจที่หายาก ช่างน่าขอบคุณยิ่งนัก เธอ จะนั่งลงด้วยความสุขใจแต่หากเธอคิดระแวงว่า ผู้ชายคนนี้อาจมีแผนการอะไรบางอย่าง ที่ไม่ซื่อ จึงลุกให้เธอนั่ง และเธอคิดมากไม่ยอมรับน้าใจ เธอจึงไม่ยอมนั่งลงตรงที่ๆ ว่างนั้น แม้ผู้ชายคนนั้นจะยืนขึ้นแล้วก็ตาม ทั้ง 2 จึงต่างยืนกระอักกระอ่วนอยู่ด้วยกันทั้ง คู่ ผลคือ เธอรู้สึกอึดอัดจนไม่มีความสุข ต้องรีบออกจากรถในทันทีที่ประตูรถ เปิด ทั้งๆ ที่ยังไม่ถึงสถานีปลายทางที่เธอตั้งใจจะไป นับว่าเธอทุกข์ใจไปโดยไม่จาเป็น จริงๆ ความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจาก “ข้อเท็จจริง” แต่เกิดจาก “ความคิดเห็น” หรือ “การทึกทักเหมาเอา” และหลายครั้งความทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากการ “ตีความ” ของ เราเองต่อสิ่งที่เราเห็นและได้ยิน น่าแปลกที่คน 2 คน เห็นเหตุการณ์อันเดียวกัน แต่เมื่อ ตีความแตกต่างกัน คนหนึ่งมีความสุข ในขณะที่อีกคนหนึ่งมีความทุกข์ ดังนั้นขอให้เรามองและคิดในแง่ที่เกิดสุข แม้แต่ในยามที่เราทุกข์ พระเจ้าทรง ทอดพระเนตรที่ “ใจ” พระองค์ทรงทราบว่าความคิดหรือความรู้สึกเป็นอย่างไร สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-12-

เช่นเดียวกัน หากว่าวันนี้คุณต้องอยู่ในสภาวะน่ากระอักกระอ่วนเช่นที่ว่านี้ ก็ขอให้คุณ จงหนักแน่นมั่นคงในมโนธรรมของคุณต่อไป อย่าหวั่นไหว อย่ากลัวหรืออย่าท้อใจ จงยืนหยัดทาดีต่อไปในนามของพระเจ้า จงให้พระเจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินคุณ จงอย่าอ่อนระอาใจ และอย่าให้เข่าของคุณอ่อนแรงหรืออ่อนล้า จงอย่าประชดประชันด้วยการเลิกทาดีเ หมือนอย่างที่คุณหรือคนบางคนเคย กระทา อย่าให้คุณกลายเป็นเครื่องมือของซาตานในการผสมโรง ใช้คาพูดและท่าทีใน การรุมกระหน่าคนที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวนั้น จงมอบ “ชีวิต” และ “สิ่งที่คุณทา” ไว้กับพระเจ้า! (และจงมอบปากและคาพูดของคุณไว้กับพระองค์ด้วยเช่นกัน!) จงเข้ามาหาพระเจ้าและรับกาลังจากพระองค์! จงลุกขึ้นยืนมั่น ตาจับจ้องอยู่ที่พระเจ้าและเดินตรงไปในทิศทางที่พระเจ้าทรง นาคุณต่อไป อย่างไม่หวั่นไหว! จงวางใจในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจและรู้จักใช้ตาของคุณมอง ใช้หูของคุณฟัง และใช้สมองของคุณคิดในทางบวกอย่างที่คนของพระเจ้าพึงมี “เคล็ดลับแห่งความสุข คือ การพอใจสิ่งที่คุณมี ในขณะที่คนอื่นกาลังนั่งบวก ความยุ่งยากของเขาเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา! โดย ผู้เป็นสุข

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-13-

10 วลีทรงพลังเพือ่ คนคิดบวก ฉันผิดเอง (I am wrong) คาพูดที่เปลี่ยนทัศนคติได้ดีที่สุด ช่วยพัฒนาให้สัมพันธภาพได้ดีที่สุด เปลี่ยนศัตรูให้ เป็นมิตร ยุติการโต้แย้ง ฉันขอโทษ (I am sorry) กล่าวคานี้ให้เป็นนิสัย เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณนั้นต้องการรักษาความสัมพันธ์กับ คู่กรณีของคุณ การกล่าวคาขอโทษที่ดีที่สุดต้องออกมาจากใจ คุณทาได้ (You can do It) ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องทาให้ได้ และลงมือทันที การกล่าววลีนี้ให้กับตัวเองหรือ ผู้อื่นกล่าวให้ มันจะช่วยเพิ่มกาลังใจให้เราอย่างมาก หัดบอกตัวเองและคนข้างๆ อย่าง สม่าเสมอ ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณ (I believe in you)* คาพูดสาหรับผู้นา เพื่อใช้พูดสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้กาลังใจผู้อื่นที่ต้องการความ ช่วยเหลือ วิธีการที่เราจะแสดงความเชื่อมั่นในคนอื่น ก็คือการเปิดโอกาสให้คนอื่น แสดงความสามารถออกมา ฉันภูมิใจในตัวคุณ (I am proud in you) เมื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความสามารถออกมา ผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็ตาม ควรกล่าวคานี้ออกมา มีพลังสูงมากในการสร้างขวัญกาลังใจ ขอบคุณ (Thank you) คานี้พูดไม่ยาก และหลายคนก็ชอบฟังคานี้แม้แต่ตัวคุณเอง สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-14-

ฉันต้องการคุณ (I need you)* ผู้นาคนเดียวไม่สามารถนาพาองค์กรให้สาเร็จได้โดยลาพัง และเมื่อคุณกล่าวคานี้ ออกมาเป็นการสร้างบรรยากาศเชิงบวกขึ้นมา ฉันวางใจในตัวคุณ (I trust you) * เราจาเป็นจะต้องไว้วางใจเพื่อนร่วมงาน ครอบครัว กฎทองของคาๆ นี้ “จงปฏิบัติต่อ ผู้อื่น เหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ และงานจะลุล่วงไปได้ด้วยดี” ฉันเคารพคุณ (I respect you) เราจะได้รับความเคารพกลับมา ก็คือเราต้องเคารพผู้อื่นก่อนนั่นเอง การเคารพคนที่คุณ ทางานด้วยสาคัญที่สุด หากขาดการเคารพผู้อื่นก็แสดงว่าเราไม่ใช่ผู้นาที่แท้จริง ฉันรักคุณ (I love you) คาพูดที่อบอุ่นที่สุด ทรงพลังที่สุด ที่จะโอบกอดทุกคนเอาไว้ คากล่าวทั้ง 10 วลีนี้ ถูกเขียนขึ้นในหนังสือ TEN powerful phrases for Positive People ที่เขียนโดย RICH DeVos ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ Amway

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-15-

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อา. 12 พ.ค. 13

07.00 น. คุณพ่อสุรชัย

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (วันรณรงค์เพื่อกลุ่มชาติพันธุ์) โมทนาคุณพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอพร หน้าที่การงานลูกทั้งห้า

ขอพร พี่น้องครอบครัวว่องวิไลกุลทั้ง12 คน ขอพร คุณวรวรรณ ณ ระนอง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ฟรานซิสกา สมใจ สงวนสุข ขอพร มารีอา มักดาเลนา ทัศนีย์, ลูก หลาน อุทิศ อักแนส ทองใบ ปริญชาญกล อุทิศ คุณจาเนียร สุขบุญลือ อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ ยวงบัปติสตา ลุ่มสุง แซ่หว่อง อุทิศ มารีอา มักดาเลนา ซุ่ยฮุ้ง แซ่ล้อ อุทิศ เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา อุทิศ คุณหมอพิสิทธิ์ พันธุมจินดา อุทิศ โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา อุทิศ มารีอา ลุ้ย แซ่เตีย, เปาโล วิชิต อุทิศ ยอแซฟ เทียน, ยอแซฟ ขวัญ แซ่โง้ว

09.00 น.

ครอบครัว สมใจ สงวนสุข มารีอา ลักขณา หอวิจิตร อันนา ลี้ ต้าเอง เปาโล ไสว สุขบุญลือ ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง กาโล เที่ยเชียง แซ่ล้อ มารีอา เพ็กเซียง แซ่เจีย อักแนส มาลี แซ่เตียว วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร สาหรับพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ทุกครอบครัว

คุณพ่อวิโรจน์ ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ 17.30 น. คุณพ่อศรีปราชญ์ อุทิศ อุทิศ

เทเรซา อ่อน สีหพล มารีอา วิศนี เพ่งพิทักษ์ธรรม ครอบครัวพัวพันธ์ธีระพงษ์ ยวง ยรรยง วูวงศ์ คุณอุไร รุจิรานนท์ เปาโล มิ่ง รุจิพงศ์

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายจิตต์พล, นายวรรัฐ อ่วมสะอาด ยาโกเบ เสรี, อักแนส จันทร์ตรี ยอแซฟ สุรเสียง,แคทรีน จินดารัตน์ นายสฤษดิ์ รังคะภูติ แบร์นาแด๊ต ชญานิษฐ์ สีหพล มารีอา บ่วยเฮียะ รุจิพงศ์

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-16อุทิศ ฟรังซิสโก ประจวบ อ่องนาวา

อุทิศ อันนา กิ้มมุ้ย อ่องนาวา

อุทิศ ยอห์น บอสโก กิตติ อ่องนาวา อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ อลิซาเบธ ยับฟัน ซิ้วเงี๊ยด อุทิศ แบร์นาแด๊ด ชญานิษฐ์ สีหพล

จ. 13 พ.ค. 13

10.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา (ฉลองวัดแม่พระฟาติมา) ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา คุณศุทธดา แสงพารา อันนา ขจิตพรรณ, ลูก หลาน หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ เปาโล เจริญ ชัยสาเร็จ มารีอา เล่าเอ็ง แซ่เฮ้ง ยอแซฟ เช็งสูง แซ่ก๊วย ยวง ยรรยง วูวงศ์

โมทนาคุณแม่พระฟาติมา ขอพร ครอบครัว ยอแซฟ สุรพล อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

19:00 น.

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

โยนออฟอาร์ค กุลรภัส สารรัตน์ คุณวัลลีย์ วงศ์ภักดี เบเนดิกโต เอกพงษ์ เหลืองศศิพงษ์ โธมัส สมชาย, ยอแซฟ อุดมชัย เฮเลนา กาญจนา ยวงบัปติสตา เอกพล สกุลศิริพจน์ มารีอา กิมหง แซ่ตั้ง อังเดร ซกเซ็ง, เซาะเซ็ง แซ่เฮ้ง

ขอพร คุณสาราญ กิตติประเสริฐแสง ขอพร ครอบครัวมารีอา สมจิตร ธาราโยชน์ อุทิศ เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์ อุทิศ เปาโล ศรศักดิ์ พึ่งหรรษพร อุทิศ เปโตร เปลี่ยน สีหพล อุทิศ ยอแซฟ ทรง หอวิจิตร อุทิศ ซีมอน มอญ มีศรี อุทิศ ยวงบัปติสตา ยวง ธาราโยชน์ อุทิศ มารีอา จ้อย ธาราโยชน์

อ. 14 พ.ค. 13

06.15 น.

ฉลอง น. มัทธีอัส อัครสาวก ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร ครอบครัวคงภักดิ์กิจ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุรวี มณีรัตน์ อันนา วิสัย พิชัย มอนิกา เจือ วรินทร์เวช วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร มารีอา ปาลิสลา เวียงชัย ขอพร ครอบครัว เทเรซา ประภัสสร

มารีอา วาณี กฤษณมิษ ฟรังซิสเซเวียร์ รจนา, มารีอา จาปา เฮเลนา กาญจนา ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร มารีอา สุรวี มณีรัตน์, ครอบครัว ขอพร คุณอุดม สรรพัญญุติ

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-1719:00 น.

อุทิศ ซารอส สมบัติ นิยมจ้อย

อุทิศ มาร์โก นิยม นิยมจ้อย

อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ วิญญาณทีไ่ ม่มีใครคิดถึง

พ. 15 พ.ค. 13

06.15 น.

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

นางบุตษดี หล่อฐานนท์ แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ ชัชชัย ยอแซฟ เคียมฮง เจริญวิไลสุข

19:00 น.

เยโนเวฟา ชยาณิษฎ์ ธนพงษ์โสภณ ผู้มีพระคุณ อันนา ขจิตพรรณ, ลูก หลาน มอนิกา เจือ วรินทร์เวช

อุทิศ มารีอา ซุ่ยมุ้ย เจริญวิไลสุข

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

คุณประสงค์ แข็งกิจ ผู้มีพระคุณต่อวัด, โรงเรียน มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

พฤ. 16 พ.ค. 13

06.15 น.

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ

อักเนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล แพทรีเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง บรรพบุรุษตระกูลสืบอ้าย

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล แคทรีน ไอยศรา เฮเลนา กาญจนา มอนิกา เจือ วรินทร์เวช ยวง ยรรยง วูวงศ์

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล เทเรซา ประไพ วัณนา เปโตร นิพนธ์ นิยมจ้อย เปโตร นิราช นิยมจ้อย วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ครอบครัว สุภาวิทย์ ขอพร คุณจิตรเสถียร ธาภิรมย์ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว

ขอพร เซซีลีอา สุธิดา กุลอนรรฆพันธุ์ ขอพร ครอบครัว อันนา นริศรา สมสง่า อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

อุทิศ คุณยายจันทร์ ดวงตา อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ อุทิศ

ศ. 17 พ.ค. 13

อาคาทา ปัททามา นิยมจ้อย มารีอา วันดี นิยมจ้อย

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา ขอพร เทเรซา จิราภรณ์ ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร ครอบครัวยอแซฟ บุญชัย เตชจงนาชัย ขอพร ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-1806.15 น.

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์

อุทิศ ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ

อุทิศ มอนิกา เจือ วรินทร์เวช อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ พี่น้องตระกูลเสนาจักร อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ศ. 17 พ.ค. 13

19:00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

นายประกิต วงศ์ราช โมนิค มารี ชวงตัล ลามาช มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยวงบัปติสตา จิ้งซุง แซ่อึ้ง

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เซซีลีอา รัณยา คู่วิรัตน์ เอเลน ลามาช, มารีอา พรรณทิพย์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง เทเรซา ง้อ แซ่ลิ้ม

อุทิศ เปาโล ขวัญจิตร ลุลิตานนท์ อุทิศ นายแพทย์ สมาน ตระกูลทิม อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ อุทิศ แพทย์หญิง ภักดี ตระกูลทิม

ส. 18 พ.ค. 13 06.15 น.

19:00 น.

น. ยอห์น ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร มารีอา ดวงใจ

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ มอนิกา เจือ วรินทร์เวช อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ยอแซฟ วิบูลย์ พันธุมจินดา อุทิศ ยอแซฟ ประพันธ์ พันธุมจินดา อุทิศ บรรพบุรุษตระกูลบรรจบ, บุญกลั่น

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุทธินีย์, เทเรซา วินิตา เทเรซา ปิยกานต์ คุณประกอบ นิโครธานนท์ เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว เทเรซา สุทิรัตน์ เตชจงนาชัย วิญญาณในไฟชาระ

วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา คาธารีนา จริษฐา กุลตังวัฒนา คุณอนันตศักดิ์,คุณอัญญา,อิทธินันท์ อักแนส กิ้มสี แซ่แต้ ทอมาส ธวัช, เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน, มารีอา เง็กเอ็ง แซ่ฉั่ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-19-

ประชาสัมพันธ์ 1. เชิญร่วมฉลองวัดแม่พระฟาติมาประจาปี ปีที่ 57 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม รอบ 10.00 น. พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน รอบ 19.00 น. พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน ก่อนมิสซาทั้งสองรอบ มีตั้งศีลมหาสนิท และสวดสายประคา โดย... คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ 2. เชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บ้านเณรยอแซฟ สามพราน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. 3. ชุมนุมคริสตชนใหม่ ณ บ้านผู้หว่าน วันที่ 18-19 พฤษภาคม ขอเชิญ คริสตชนใหม่ทุกคนร่วมงาน 4. วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเชิญให้ทุกวัดจัดพิธีนมัสการศีลมหาสนิทเป็นพิเศษพร้อม กันทั่วโลก 5. ตรวจสุขภาพ หลังมิสซาสาย คุณหมอชาติชาย พูนสวัสดิ์และทีมงาน มาให้บริการตรวจสุขภาพสาหรับพี่น้องที่สนใจ ณ บ้านพักพระสงฆ์

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013


-20-

“ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร และขณะที่ทรงอวยพระพรนั้น พระองค์ทรงแยกไปจากเขา และทรงถูกนาขึน้ สู่สวรรค์” (ลก 24 :50-51)

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2013

ฟาติมาสาร 12-05-2013  
ฟาติมาสาร 12-05-2013  

ฟาติมาสาร 12-05-2013

Advertisement