Page 1

-1-

ฟาติมาสาร สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2012 ************************************************************************************************************************************************************************

วัดแม่พระฟาติมา 4080 ถ. อโศก – ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทร. 02 - 245 - 1039, 02 - 642 - 9907, 02 - 247 - 5222, โทรสาร 02 - 246 - 6174 E-mail : noocaterina@yahoo.co.uk

www.fatima.or.th สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-2-

บทความเจ้าอาวาส อาทิตย์ที่ ๒๓ เทศกาลธรรมดา พระวาจาวันนี้กล่าวถึง พระเยซูเจ้าทรงรักษา คนใบ้หูหนวก ประชาชนต่างประหลาดใจมาก กล่าวว่า คนคนนี้ทาสิ่งใดดีทั้งนั้น เขา ทาให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้ คริสตชน คือ พระศาสนจักรที่เป็นประชากรของพระเจ้า เป็นพระกายของพระ คริสตเจ้า เป็นวิหารของพระจิตเจ้า การที่พระเจ้าเรียกเรามาสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตใน พระคริสต์ เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจึงเรียกเรามาสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตในพระคริสต์ โดยมีร่างกายและ จิตใจที่สมบูรณ์ พ้นจากการมุ่งร้ายของปีศาจ(หลุดพ้นจากความเจ็บป่วยต่างๆ) เพื่อเรา จะได้ก้าวสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า และเพราะว่าเป็นประชากรของพระองค์ เราจึง ต้องสานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้า คนไทยอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้า แต่โดยการที่เราตระหนักว่า ชาวโลกทั้งหลายคือประชากรของพระเจ้า แต่ชาวโลก เหล่านั้นยังไม่รู้จักพระเจ้า จึงเป็นหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ถูกเรียกให้เป็นประชากรของ พระเจ้า จะต้องนาประชากรทั้งหลายไปสู่พระคริสต์ เมื่อพระเจ้าทรงเลือกประชากร อิสราเอล ให้เป็นประชากรของพระองค์ พระองค์ต้องการให้ชาวยิวและคนต่างศาสนา เข้ามาสู่เอกภาพ การเข้ามาสู่สมาชิกนี้ ไม่ใช่โดยกาเนิดทางกายภาพ แต่โดยการกาเนิด จากเบื้องบน จากน้าและพระจิต คือ อาศัยความเชื่อในพระคริสต์และศีลล้างบาป ประชากรดังกล่าวนี้มีหัวหน้าคือพระเยซู ผู้ได้รับเจิม เนื่องจากการเจิมแบบเดียวกันนี้ คือ พระจิต หลั่งลงมาจากศีรษะสู่ร่างกาย ประชากรนี้จึงเป็นประชากรแห่งพระ เมสสิยาห์ พันธกิจของประชากรนี้ คือ เป็นเกลือบนแผ่นดิน และแสงสว่างแห่งโลก เพื่อประกอบขึ้นเป็นต้นอ่อนแห่งเอกภาพ ความหวัง และความรอด ที่งอกงามอย่าง ทรงพลัง สาหรับมนุษยชาติทั้งมวล(กระบวนการฟื้นฟูชุมชนศิษย์พระคริสต์) คุณพ่อสุรชัย กิจสวัสดิ์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-3-

คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น นักบุญมำระโก ได้บันทึกเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้า ทรงมีเมตตา รักษาคนเจ็บคน ป่วยให้หายเป็นปกติ โดยฤทธิ์อานาจพระองค์ หรือที่เราเข้าใจง่ายๆ ว่า พระเยซูเจ้าทรง ทาอัศจรรย์นั่นเอง เพราะอัศจรรย์หมายถึง เครื่องหมาย ที่นอกเหนือความสามารถและ ความเข้าใจของมนุษย์ จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยฤทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้น โดยเฉพาะในครั้งนี้ พระเยซูเจ้าทรงช่วยคนใบ้หูหนวกให้หายสามารถพูดได้ชัดเจน เพียงพระเยซูตรัสว่า “เอฟฟำธำ” แปลว่า “จงเปิดเถิด” (มก 7 : 34) หากจะนาเรื่องนี้ให้พวกแพทย์ในปัจจุบัน หาเหตุผล หรือ วิเคราะห์ ทาง วิทยาศาสตร์ว่าเป็นไปได้อย่างไร ก็คงจะไม่มีคาตอบแน่นอน ผู้เดียวที่จะเป็นคาตอบ ว่าเป็นไปได้และเป็นไปแล้ว คือตัวพระอำจำรย์เยซูเอง พระองค์ทรงกล่าวว่า จงเปิดเถิด หากเราจะเปิดใจของพวกเราและยอมรับ พร้อมกับมีความเชื่อ ในพระอานาจของ พระองค์แล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นในน้าพระทัยของพระ แต่สาหรับในใจ ของมนุษย์ เราไม่สามารถไปบังคับใครให้มาเชื่อได้ แต่สาหรับคาทอลิกแล้วพระเยซูเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้า ที่เสด็จลงมาช่วยเหลือประชากรของพระองค์ เพื่อให้พบกับความ รอดไปสู่อาณาจักรสวรรค์ พวกเราโชคดีได้ถูกเรียกมาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ โดยเฉพาะพี่น้องชาวฟาติมา ที่ได้แสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธาต่อพระองค์ อย่างมั่นคง ด้วยการมาวัดอย่างสม่าเสมอ รับศีลมหาสนิทเป็นประจา และยังถ่ายทอด มรดกทางความเชื่อไปสู่ลูกหลาน ด้วยการดาเนินชีวิตอยู่ในศีลในพรของพระ พร่าอบรมลูกๆ อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะลูกๆ ที่อยู่ในวัยเยาวชนหรือวัยรุ่น ซึ่งมักจะ เกิดเหตุการณ์ถูกผจญจากสิ่งล่อลวงต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ สื่อลามก ต่างๆ ยาเสพติด การคบเพื่อนและชวนกันเที่ยวเตร่ ดาเนินชีวิตไปตามวิถีธรรมชาติของ กิเลส ปราศจากความยาเกรงคาสั่งสอนของบิดา มารดา ครู อาจารย์ จนถึงขั้นต่อต้าน ขัดคาสั่งของผู้ปกครอง และเลยเถิดไปถึงการไม่เคารพ ไม่เชื่อในพระเจ้าอีก ไม่ยอม เปิดหู เปิดใจฟังการอบรมสั่งสอนของใครๆ ทั้งนั้น ยกเว้นเพื่อนชั่วด้วยกัน ผมเองได้ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-4-

เคยอยู่ในเหตุการณ์เหล่านี้มา และเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้เห็นผลของชีวิตเยาวชน ที่ตกอยู่ ในสภาพดังกล่าว มีชีวิตที่ลาบาก ยากจน ทามาหากินไม่ได้แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยจนอายุ 30-40 ปี ยังตกอยู่ในสถานภาพต้องพึ่งพาคนอื่น เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ผมอยากฝากเรื่องนี้ให้น้องๆ เยาวชนของวัด ที่มารวมกลุ่มกันที่วัด มาพบกับ พระอาจารย์เยซู เป็นประจาทุกวันอาทิตย์ เป็นที่น่ายินดีที่น้องๆ เลือกทางที่ถูกต้อง เพราะน้องๆ มีความเชื่อ พยายามรักษาความเชื่อไว้ด้วยชีวิต พระเยซูเจ้าจะคุ้มครองน้อง และนาทางไปสู่สันติสุข ผมเห็นความน่ารักของพลังเยาวชน แล้วดีใจครับว่าในอนาคต น้องๆ จะเป็นกาลังสาคัญให้กับทางวัด และต้องกราบขอบคุณ คุณพ่อสุชำติ อุดมสิทธิ พัฒนำ ที่เอาใจใส่ดูแลเยาวชนเป็นอย่างดี เหมือนคุณพ่อ “ดอน” นักบุญประจาตัวของ คุณพ่อ น้องๆ เยาวชนคงจะรู้สึกอบอุ่น ที่มีคุณพ่อดูแลจิตวิญญาณของพวกเขา และ หวังอีกว่า การรับใช้พระเยซูเจ้าที่วัดแม่พระฟาติมา จะทาให้พระองค์ประทาน กระแสเรียกมายังน้องให้เข้าบ้านเณร หรืออารามหญิงมากขึ้น เพราะเป็นที่น่าแปลกใจ ต่อคาถามที่ผมได้รับว่า วัดแม่พระฟาติมา มีเยาวชน เป็นเณร เป็นโนวิส รวมทั้งหมด กี่คน ผมตอบไม่ได้ครับเพียงแต่รู้ว่าเคยมีอยู่ แต่ในปัจจุบัน หดหายไปจนไม่เหลือหรือ เปล่า ขอน้องๆ ช่วยพระเยซูเจ้าด้วย ในการตอบรับการเรียกจากพระองค์ จึงขอ เชิญชวนพี่น้องชาวฟาติมา สวดภาวนาให้กับเยาวชนของวัด ในโอกาสที่เดือนนี้เป็น เดือนของเยาวชน เพื่อให้น้องๆ ยึดมั่นใน “ควำมเชื่อ” และตอบรับกระแสเรียกของ พระองค์ครับ คุณหำญชัย 5/9/12

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-5-

พระวรสำรนักบุญมำระโก (มก 7:31-37) “จงมำนะเถิด อย่ำกลัวเลย” ท่านประกาศกอิสยาห์ ได้ให้กาลังใจแก่ผู้ ท้อแท้สิ้นหวังให้กลับมาสู่ความหวัง เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้ามาช่วยท่านทั้งหลายให้ รอดพ้น ศัตรูของท่านจะถูกพระองค์ลงโทษ และท่านก็จะหลุดพ้นจากความท้อแท้ กลับมามีชีวิตด้วยความเมตตาของพระองค์อย่างล้นเหลือ ขอเพียงให้ท่านมีความเชื่อ อย่างมั่นคง พระวรสารในวันนี้ท่านนักบุญมาระโกได้พูดถึงพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ ได้รับการขอร้องจากผู้ที่นาคนใช้และหูหนวกมาเฝ้าเพื่อให้พระองค์รักษา พระเยซูเจ้า ทรงตอบรับคนป่วยนี้ด้วยพระทัยเมตตา พระองค์ได้วอนของต่อพระบิดา ทรงตรัสว่า “เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถิด” และทุกสิ่งที่เราวอนขอจะประสบความสาเร็จ เรา ได้รับความเมตตาจากพระองค์ เพียงแต่ให้เราเปิดใจเราให้กว้าง เราต้องไม่จากัดการ ทาความดีแก่เพื่อนพี่น้อง เพื่อเราทุกคนจะได้สัมผัสความรักของพระองค์ตลอดไป ข้อคิด อิสยาห์ให้ความหวังที่สุด “จงมีมานะอย่ากลัว” คนง่อยจะกระโดดได้ อย่างกวาง คนตาบอดจะแลเห็น ถ้าพระเจ้าเสด็จมา ทุกอย่างที่เป็นความจากัดหรือ ทุพพลภาพจะถูกทาลายไป พระเจ้าเป็นความหวังอันสูงสุดของผู้ที่เชื่อศรัทธาใน พระองค์ และพระเยซูเจ้าทรงเป็นคาตอบแห่งการรอคอยนั้นพระองค์ตรัส “เอฟฟาธา” (จงเปิดเถิด) พระองค์ทรงเป็นผู้เปิดความจากัดตามภาษามนุษย์ ด้วยพลังแห่งการเสด็จมา ของพระวาจาของพระองค์ เราจึงควรวิงวอนขอพระองค์ให้เราได้เปิดความจากัดของ เรา เปิดความเป็นไปไม่ได้ของเรา เพื่อเปิดออกสู่ความดีและความรักของพระองค์ เสมอ เราควรเป็นผู้เปิดความจากัดในมิติต่างๆ ของชีวิตของเพื่อนพี่น้อง เพื่อทุกคนจะ ได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเสมอไป (ลุงตุ๋ย)

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-6-

ฝำกไว้ให้ไตร่ตรอง จะเป็นของแท้ได้อย่ำงไรในเมื่อภำพลักษณ์นั้นคือทุกสิ่ง “คนส่วนใหญ่เก่งในเรื่องตกแต่งสิ่งต่างๆ ในชีวิตแต่เพียงภายนอก บ้านต้องดูสมบูรณ์ สวยงามสนามหญ้าเรียบกริบ รถยี่ห้อหรูขัดไว้เงาวับ แต่งตัวพร้อมรับความสาเร็จทุก ขณะ ฟันขาวเป็นเงางาม แต่ลึกลงไปภายใน ชีวิตที่ตกแต่งไว้ดูดีกลับมีแต่จิตวิญญาณที่ เหี่ยวแห้ง มลพิษที่เน้นภายนอกมองเหมือนว่างเปล่า และกิจกรรมที่ขาดการอธิษฐาน ก่อให้เกิดหมอกควันปกคลุมอยู่ภายใน เมื่ออยู่ตามลาพังในความเงียบ ไม่ทันระวังตัว จะสัมผัสได้ถึงเปลือกนอกผุกร่อนที่ห่อหุ้มตัวตนแท้จริงของเรา” อย่าให้ความเชื่อของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงพระสิริ รุ่งโรจน์ มีความลาเอียงปนอยู่ด้วย จริงหรือเปล่า? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมของเรา ภาพลักษณ์คือ ทุกสิ่ง สิ่งที่อยู่ ภายในว่างเปล่าไม่มีความหมาย เบื้องหลังรถหรูราคาแพง บ้านหลังมโหฬาร และ อะไรๆ ที่ใช้เงินซื้อได้มีแต่ความเจ็บปวดและแตกหักเกินเยียวยา ผุพังพอๆ กับ ประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ สิ่งที่โลกทุกวันนี้ต้องการคือคนที่เป็นของแท้ ต้องการชายและหญิงที่ไม่มัวแต่พยายาม แสดงว่าเป็นคนอื่น แต่เป็นคนเดิมคนเดียวในทุกพื้นที่ของชีวิต ดังนั้นแทนที่จะไป เสริมสร้างภาพลักษณ์ จงเป็นอย่างที่พระเจ้าสร้างให้คุณเป็น ให้ผู้อื่นได้เห็นในโลกที่ ภาพลักษณ์คือทุกสิ่ง จงมีชีวิตที่เป็นของจริง (สมำชิกทำงบ้ำน)

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-7-

POPEREPORT.COM RIP พระคาร์ดินัล คาร์โล มาร์ตินี่ วันเสาร์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา คาทอลิกไทยคงได้ทราบข่าวการเสียชีวิต ของ “พระสังฆราช บรรจง อารีพรรค” อดีตประมุขนครสวรรค์ ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน ก็ได้มีพิธีปลงศพท่านไปแล้ว ย้อนกลับไปหน้านั้น 1 วันคือวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม คาทอลิกในอิตาลี เฉพาะอย่างยิ่งอัครสังฆมณฑลมิลานก็ต้องพบกับ ความสูญเสียเช่นกัน เมื่อ “พระคาร์ดินัล คาร์โล มารีอา มาร์ตินี่” อดีตประมุขอัคร สังฆมณฑลมิลาน ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย 85 ปี โดยพระคาร์ดินัลมาร์ตินี่ ป่วยด้วย โรคพาร์กินสันมานานกว่า 16 ปี จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต หลายท่านคงไม่รู้จัก พระคาร์ดินัล คาร์โล มาร์ตินี่ และคงสงสัยว่าทาไมผมถึง ต้องพูดถึงท่านผู้นี้ในวันนี้ รายละเอียดที่จะกล่าวถึงอยู่ในบรรทัดตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ... ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน 2005 หลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระ สันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 มีพระคาร์ดินัล 2 องค์ที่ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะ ได้รับเลือกให้ขึ้นมาดารงตาแหน่งพระสันตะปาปาองค์ต่อไป ได้แก่ “พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์” (สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16) และ “พระคาร์ดินัล คาร์โล มารีอา มาร์ตินี่” หากยังจากันได้อีกเช่นกัน ประมาณเดือนกันยายน 2005 ผมเคยเขียนลงฟาติมาสารว่า มีพระคาร์ดินัลองค์หนึ่งทาสมุดบันทึกส่วนตัวหาย โชคร้ายที่สมุดเล่มนี้ตกไปอยู่ในมือนักข่าว จนมีการตีพิมพ์เนื้อหาข้างในให้สาธารณชน ทราบ เนื้อหาข้างในเป็นบันทึกการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ซึ่งลงลึกถึงขั้นมี รายละเอียดว่า การลงคะแนนเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ในแต่ละรอบนั้น พระคาร์ดินัลแต่ละองค์ได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง สาหรับรายละเอียดในสมุดบันทึกมีว่า “ในการลงคะแนนเลือกตั้งพระ สันตะปาปารอบแรก (18 เมษายน 2005) พระคาร์ดินัล คาร์โล มาร์ตินี่ นามาเป็น สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-8-

อันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 40 คะแนน ส่วนอันดับสอง ได้แก่ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ ได้ 38 คะแนน” (การเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ในปี 2005 ใช้การ ลงคะแนนทั้งหมด 4 รอบ มีรอบแรกเท่านั้นที่ พระคาร์ดนิ ัล คาร์โล มาร์ตินี่ ได้มาเป็น อันดับหนึ่ง ส่วนการลงคะแนนครั้งที่สองถึงสี่ พระคาร์ดินัล โยเซฟ รัตซิงเกอร์ นามา เป็นที่หนึ่งตลอด) แม้ในบันทึกนี้ จะกล่าวถึงชื่อพระคาร์ดินัลมาร์ตินี่เพียงแค่ครั้งเดียว แต่มันก็ ทาให้เรารู้ว่า พระคาร์ดินัลองค์นี้ทรงอิทธิพลทางความคิดต่อพระศาสนจักรคาทอลิก เพียงใด คนที่ติดตามข่าวสารพระศาสนจักรคาทอลิกระดับโลกอย่างใกล้ชิดมาเกินกว่า 10 ปีน่าจะทราบกันดีว่า พระคาร์ดินัลมาร์ตินี่ ได้รับการสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล รุ่นเดียวกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983 นอกจากนี้ พระคาร์ดินลั มาร์ตินี่เป็นนักวิชาการพระคัมภีร์ผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการ ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักพระคัมภีร์ที่เก่งสุดแห่งยุค ขณะเดียวกัน ท่านได้เขียนหนังสือ เกี่ยวกับพระคัมภีร์กว่า 40 เล่ม นอกจากนี้ ยังพูดภาษาต่างๆ ได้ถึง 11 ภาษา พระคาร์ดินัลมาร์ตินี่ขึ้นชื่อว่าเป็นพระคาร์ดินัลหัวเสรีนิยมในพระศาสนจักร หลายความคิดของท่านก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์อย่างแรง อาทิ การสนับสนุนให้สตรี บวชเป็นสังฆานุกร, การเสนอให้ผู้ป่วยมีสิทธิปฏิเสธรับการรักษาจากแพทย์ เพื่อจะได้ เตรียมตัวสิ้นใจอย่างสงบ (แนวคิดนี้ขัดกับคาสอนของพระศาสนจักรที่เราควรรับการ รักษาจากแพทย์จนวาระสุดท้ายของชีวิต ตัวอย่างชัดๆ คือ บุญราศี จอห์น ปอล ที่ 2 ที่ยินดีรับการรักษาจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจ), การยอมรับว่า ตัวเองรักและชอบ ภาษาลาติน ยอมรับว่าตัวเองดีใจที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์สั่งให้ฟื้นฟูการใช้ภาษา ลาตินในพระศาสนจักร แต่ถา้ จะให้ตนถวายมิสซาลาติน ตนจะไม่ทาเด็ดขาดเพราะมัน หมดยุคสมัยไปแล้ว หรือจะเป็นการออกมาวิจารณ์บรรดาพระคาร์ดินัลและ พระสังฆราชทั้งหลายว่าไม่ยอมฟังเสียงสัตบุรุษ ซึ่งขัดกับคาสั่งสอนเวลาที่พูดกับ สัตบุรุษว่า “เราเป็นผู้รับใช้ทุกคน” แม้แนวคิดเหล่านี้ของพระคาร์ดินัลมาร์ตินี่ จะก่อให้เกิดการวิพากษ์อย่างแรง แต่สังคมอิตาเลี่ยนรักและเคารพท่านมากๆ เพราะพระคาร์ดินัลมาร์ตินี่จะเสนอ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-9-

แนวทางให้ถกเถียง แต่ทุกอย่างตั้งอยู่บนหลักเหตุผลและเคารพรักพระศาสนจักร อย่างสุดซึ้ง ไม่ใช่เสนอแนวคิดแบบเสรีนิยมซึ่งยึดตัวเองเป็นที่ตั้ง คงไม่เกินไปนัก หากจะกล่าวว่า ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาในวงการพระศาสนจักรคาทอลิกระดับโลก พระคาร์ดินัล คาร์โล มาร์ตินี่ จัดเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาแนวคิด สมัยใหม่ให้ก้าวไปอยู่ในกระบวนการพิจารณาของพระศาสนจักร หลายครั้ง แนวคิด ของพระคาร์ดินัลมาร์ตินี่ ขัดกับแนวคิดของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 และ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 แบบสุดขั้ว แต่ทั้งสามก็ถกกันด้วย เหตุผลและความปรารถนาดีต่อพระศาสนจักรอย่างแท้จริง R.I.P พระคาร์ดินัล คาร์โล มารีอา มาร์ตินี่ หนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลทาง ความคิดของพระศาสนจักรคาทอลิกยุคใหม่ AVE MARIA

********************************************************** ****

แบ่งปันพระวำจำ มีคนมากมายในทุกวันนี้ที่ไม่อยากจะเปลี่ยน ไม่อยากจะออกจากวิถีชีวิตเดิมๆ หรือหัน กลับจากการตัดสินใจที่ทาลงไป พวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับ การจัดเตรียม และฤทธิ์อานาจที่พระเจ้ามอบให้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการเป็นอิสระจากสิ่งที่ผูกมัดเกาะกุมอยู่ หลุดจากกับ ดักของวิถีชีวิต หรือจากการเสพย์ติดบางอย่างที่สลัดไม่หลุด เช่นนั้นพระเยซูเจ้ามี ถ้อยคาแห่งกาลังใจให้คุณ “ลุกขึ้นและเดินไป เจ้าทาได้ ทาใจให้เบิกบานและลุกขึ้นมา” คนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง และคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดี เพราะน้าจะพุ่ง ขึ้นมาในถิ่นทุรกันดาร และลาธารจะไหลในทุ่งเวิ้งว้าง พื้นดินแห้งผากจะกลายเป็นสระ น้า และดินที่ถูกแดดเผาจะกลายเป็นพุน้า สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-10-

(สำมเสน 226)

ข้อคิดเพือ ่ ชีวิต การขอบคุณเป็นสิ่งดี แต่น่าแปลกใจที่คนไม่ค่อยทา! แต่การบ่นว่ำ ทั้งๆ ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่คนเราก็ยังชอบทาอยู่เป็นประจา! เราต้องตระหนักว่า… สิ่งที่ทั้งพระเจ้าและมนุษย์เกลียดก็คือ กำรบ่น! และการกระทาเช่นนั้นนับเป็นอันตรายยิ่งต่อตัวของผู้กระทาเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเขาบ่นว่าพระเจ้าเพราะผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ควำมหำยนะ! ยากอบก็เตือนไม่ให้เรา บ่นว่ากันเองเช่นกัน ดังนั้น แทนที่เราจะบ่นต่อว่าพระเจ้า หรือบ่นว่าผู้อื่น ขอให้เราหันมามองดูสิ่งดีที่พระ เจ้าหรือคนอื่นกระทาให้แก่เราเพื่อเราจะมองเห็น “สิ่งดีมีคุณค่ำ” ที่เราเคยมองข้ามไป เพื่อว่า “หัวใจ” ของเราจะรู้จักซาบซึ้งขอบคุณสาหรับสิ่งเหล่านั้นบ้าง ด้วยเหตุนี้ แทนที่เราจะรู้สึกขมขื่นใจกับการที่พระเจ้าไม่ให้บางสิ่งแก่เรา หรือระทม ทุกข์ปวดร้าวใจกับการที่พระเจ้ายอมให้บางสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเกิดขึ้นกับเรา แต่ขอให้ เราขอบคุณพระเจ้าสาหรับหลายๆ สิ่ง(ดี) ที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรามาแล้ว รวมทั้งให้เรารู้จักซาบซึ้งใจที่พระองค์ทรงให้ช่วยป้องกัน “สิ่งไม่ดี” มากมายให้ผ่าน พ้นหรือคลาดแคล้วไปจากชีวิตของเรา! ในขณะเดียวกัน แทนที่จะหงุดหงิดไม่พอใจกับการที่ใครบางคนได้ทาบางอย่างที่ ขวางหูขวางตา หรือที่ขัดใจของเราในบางเรื่อง เราควรมองหาสิ่งดีที่เขาเคยพูด เคยทา ซึ่งเป็นคุณต่อตัวของคุณหรือต่อคนอื่นที่คุณสมควรที่จะแสดงความซาบซึ้งชื่นชมและ ขอบคุณเขาบ้าง! ขอให้คุณจดจาไว้อยู่เสมอว่า “หัวใจที่รู้จักขอบคุณ” “จิตใจที่เอำแต่บ่นว่ำมำกมำยนัก”

นั้นจะมีความสุขมากยิ่งกว่า

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-11(โดย.... ผู้เป็นสุข)

รายการมิสซาประจาสัปดาห์ อำ. 9 ก.ย. 12

อำทิตย์ที่ 23 เทศกำลธรรมดำ ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

ขอพร ขอพร อุทิศ 07.00 น. คุณพ่อศรีปรำชญ์ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

09.00 น.

หน้าที่การงานลูกทั้งห้า เปโตร พรชัย อันนา หมิว สุขภาพ คุณสดศรี วีระชืน่

ขอพร ขอพร ขอพร ขอพร

เซซีลีอา วรรณา, ครอบครัว อันนา วันดี สุขบุญลือ,ครอบครัว นางลัดดาวัลย์ ชัยประสิทธิ์ คุณสุทธาทิพธ์ สุวรรณบรรณ

อันนา มุยชุน, ครอบครัว ดอมินิก พงศธร อุปพงษ์ ยอแซฟ วิโรจน์ ว่องวิไลกุล ยวงบัปติสตา ลิ่มสูง แซ่หว่อง ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อักแนส มาลี แซ่เตียว ลูกา ซังฉุ่ย แซ่เตียว อันนา พรทิพย์ ไตรอัมพวงศ์ มารีอา กุ้ยเฮียง แซ่โง้ว เปโตร เต็กจุ่น แซ่อึ้ง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวนายสมหมาย,นางบุญโฮม ผู้บริหาร ครู นร. ร.ร แม่พระฟาติมา เยียกอาเก่ง ลิบจือ แซ่หว่อง,ภรรยา เบเนดิกโต ลิ่มชุน แซ่หว่อง มารีอา มักดาเลนา ซุ้ยฮุ้ง แซ่ล้อ โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา คุณหมอพิสิทธิ์ พันธุมจินดา อันตน สมหมาย,ยวง สาราญ จีนปรีชา

อุทิศ ดอมินก บุญเรือง, มารีอา พิมพา อุทิศ โรซา แสงจันทร์, เปาโล เต็กมั้ว

ขอพร สำหรับพีน่ ้ องสั ตบุรุษทุกท่ ำน ทุกครอบครัว

คุณพ่อสุรชัย

17.30 น. คุณพ่อสุชำติ

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร มาริลิน บาตัล อุทิศ หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ อุทิศ เทเรซา มาลี อาภาพาส อุทิศ มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม อุทิศ มารีอา เซาะเฮียง แซ่ฮ้ว

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุนิดา คุ้มตะสิน ฟรังซิสเซเวียร์ เอกวิทย์ เอกวานนท์ เปาโล เจริญ ชัยสาเร็จ บีเบียโน, มาติลดี บาตัล นายสฤษดิ์ รังคะภูติ อลิซาเบธ ยับพัน ซิ๊วเงี้ยด ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ ยวงบัปติสตา วิชัย วิภาคธารงคุณ

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-12อุทิศ เปโตร อานวย เนาว์นิเวศ

จ. 10 ก.ย. 12

06:15 น.

19:00 น.

สัปดำห์ที่ 23 เทศกำลธรรมดำ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา อักเนส ณัฐพัชร์ พรกุลวิไล ยวง บอสโก ชวน สุปฏิญญา เทเรซา สงวน เจนผาสุก ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวสุปฏิญญา แพททริเซีย จารุภรณ์ พรกุลวิไล อันนา ประไพ สุปฏิญญา ฟรังซิสโก สมประสงค์ เจนผาสุก มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ

โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ขอพร ยอแซฟ สุรเสียง พรกุลวิไล อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ เปโตร ซังฮี้ แซ่อึ้ง อุทิศ อักเนส กิมสี แซ่แต้

ขอรพ ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

สุขภาพ มารีอา สดศรี วีระชื่น แคทรีน จินดารัตน์ พรกุลวิไล ยอแซฟ วีระชัย สุปฏิญญา มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม อากาทา ฮ้อ แซ่ตั้ง เซซีลีอา แน่งน้อย อาภรณ์รัตน์

อุทิศ

อุทิศ

ยวงบัปติสตา หวล อาภรณ์รัตน์

อ. 11 ก.ย. 12

06:15 น.

19:00 น.

อุทิศ มารีอา ทองสุข ขุนศักดา

มารีอา อรวรรณ

สัปดำห์ ที่ 23 เทศกำลธรรมดำ ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

คุณนิตยา แซ่ลี้ ครอบครัวเทเรซา ประภัสสร อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต มารีอา กิมฮวย แซ่อึ้ง ยวง ยรรยง วูวงศ์ วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา คุณอุดม สรรพัญญุติ มารีอา ดวงพร รัชฎาศิริ เวรอนีอา เสนอ เสนาจักร(ครบ 23 ปี) ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยาโกเบ เสรี พรกุลวิไล สุขภาพ มารีอา นฤมล มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม อากาทา ฮ้อ แซ่ตั้ง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

อักแนส จันทร์ตรี พรกุลวิไล หน้าที่การงานครอบครัวอนุรักษ์ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง มารีอา หลั่นยิน แซ่ซี ยอแซฟ เปียงงี่ แซ่เจว

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-13อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

พ. 12 ก.ย. 12

อุทิศ มารีอา อรวรรณ

สัปดำห์ ที่ 23 เทศกำลธรรมดำ

06:15 น.

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เฮเลนา กาญจนา ยอแซฟ พิสิษฐ์ พรกุลวิไล ยวง ยรรยง วูวงศ์ ยอห์น กมล รุขพันธ์เมธี วิญญาณในไฟชาระ

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา ยอแซฟ พอล พรกุลวิไล ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ ยวง เสกสรร รุขพันธ์เมธี วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

19:00 น.

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ยอห์น พลภัทร เฉลิมวัฒนชัย มารีอา เซี่ยมเอ็ง แซ่ลิ้ม อากาทา ฮ้อ แซ่ตั้ง มารีอา เตียง เปาโล นะ เทศถัน

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวนายอินทร์ถนอม มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง ยอแซฟ บรรเทา ร่วมสมุทร ฟรังซิสโก สง่า สมเนตร์

พฤ. 13 ก.ย. 12 06:15 น.

19:00 น.

ระลึกถึง น. ยอห์ น ครีโซสตรม พระสังฆรำชและนักปรำชญ์ ขอพร แคทรีน ไอยศรา

ขอพร เทเรซา จิราภรณ์

ขอพร ครอบครัวบรรเทิงจิต อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ บรรพบุรษุ ตระกูลอนุรักษ์

ขอพร ครอบครัวเสียงหวาน อุทิศ บรรพบุรษุ ตระกูล กิจนิตย์ชีว์ อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ

โมทนาคุณแม่พระฟาติมา อุทิศ ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง อุทิศ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว อุทิศ หลุยส์ ศักย์ ชัยสาเร็จ อุทิศ เปาโล ศรศักดิ์ พึ่งหรรษพร

ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ศ. 14 ก.ย. 12

06:15 น.

ครอบครัวมารีอา อุดม มยุระสาคร ยวงบัปติสตา ปึ๋ง, เวรอนิกา เสนอ พี่น้องตระกูลเสนาจักร เปาโล เจริญ ชัยสาเร็จ อากาทา ฮ้อ แซ่ตั้ง

ฉลองเทิดทูนไม้ กำงเขน ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

แคทรีน ไอยศรา เปโตร หยงเตี่ย แซ่โง้ว ยวง ยรรยง วูวงศ์ นายหล่ากุ้ย แซ่หยุ่ง

ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ

ครอบครัวกฤษณมิษ ครอบครัวเจนศักดิ์ศรีสกุล ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ นางซินไถ่ แซ่หลิ่ว

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-14อุทิศ วิญญาณในไฟชาระ

ศ. 14 ก.ย. 12

19:00 น.

ฉลองเทิดทูนไม้ กำงเขน ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ร้าน KIJIMA นางม่วย, นายฮกลิ้ม เทเรซา สุทิรัตน์ เตชจงนาชัย เปาโล สี มั่นศิลป์ มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว วิญญาณในไฟชาระ

ส. 15 ก.ย. 12

06:15 น.

19:00 น.

อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

เซซีลีอา อรุณธดี โฆสิตเจริญ มารีอา หลั่น, ยอแซฟ บรรยง นพ. สมาน, พญ. ภักดี ตระกูลทิม ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง นางสมพร, นายเฮง ยงวิริยกุล มารีอา ชะลูด

ระลึกถึงแม่ พระระทมทุกข์ ขอพร แคทรีน ไอยศรา ขอพร ตามจุดประสงค์ผู้ขอ ขอพร ครอบครัวอารีวิลาศ

ขอพร มารีอา ดวงใจ ขอพร ครอบครัวหมดมลทิน ขอพร ครอบครัวชัชวลิต

อุทิศ ยวง ยรรยง วูวงศ์ อุทิศ นายชา, วิญญาณในไฟชาระ

อุทิศ ฟรังซิสเซเวียร์ ชูชัย ไกรศักดิ์ศิริ อุทิศ วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

ขอพร ขอพร ขอพร อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ อุทิศ

มารีอา สุทธินีย์ กุลตังวัฒนา ครอบครัวสิริสนองวงศ์ ผู้มีพระคุณ พระคุณเจ้า ยอแซฟ บรรจง นางจุรี, คุณวรรณี ยอวิทยา นายสุวัฒน์ชัย กรุดลอยมา มารีอา เล็ก ชาวนาแก้ว ยอแซฟ ถนอม สุหฤทดารง วิญญาณในไฟชาระ

เทเรซา วินิตา กุลตังวัฒนา นางศิริพร จอร์เกนเซ่น,ครอบครัว วินเซนต์ สุรินทร์ กุลตังวัฒนา เทเรซา ดาว, โยแซฟ, บรรพบุรุษ อันนา สมพิศ แสงเนตร คุณอ้อย อัมพร,คุณวิรัตน์ บุญมี ทอมาส ธวัช - เทเรซา จู ศรีสวัสดิ์ ยอแซฟ อ๊อน - มารีอา เง็กเอ็ง แซ่คู วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-15-

ประชาสัมพันธ์ ๑. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยาย คลินิกครอบครัวสุขสันต์ เขต ๒ วันเสาร์ ที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว ๒.ขอเชิญสภาภิบาลชุดใหม่เข้าร่วมสัมมนาประจาปี หัวข้อ บทบาทหน้าที่และ การสืบสานงานของสภาภิบาลและรับใบแต่งตั้งเป็นสภาภิบาลชุดใหม่อย่างเป็นทางการ จากอัครพระสังฆราช ในวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ บ้านผู้หว่าน ๓. เข้าเงียบพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันพุธที่ ๑๒ - พฤหัสบดี ที่ ๑๓ กันยายน มีมิสซาตามปรกติ ๔. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ แพทย์หญิงวำรุณี จินำรัตน์ ผู้อานวยการ โรงพยาบาลราชวิถี และทีมงาน จะมำให้บริกำรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พี่น้อง ที่สนใจขอให้ลงชื่อที่หน้าวัด เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. (อาจจะมาวันอาทิตย์ที่ ๑๖ หรือ ๒๓ กันยายน ๒๐๑๒) วันที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกที ๕. ขอเชิญร่วมเทิดเกียรติแม่พระฟำติมำ ดินแดง วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๑๕.๐๐ น. สวดพระเมตตา ๑๕.๓๐ น. อ่านพระวาจา แบ่งปันพระวาจา ๑๖.๓๐ น. แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต โดยคุณชุณหวุธ สุขสุมิตร ๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๘.๐๐ น. สวดสายประคาโลก นาโดยคุณพ่อชวลิต กิจเจริญ ๑๙.๐๐ น. พิธีมิสซา โดยคุณพ่อสุชำติ อุดมสิทธิพัฒนำ เป็นประธาน

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012


-16-

 ประกำศกำรแต่งงำน 

ประกำศครั้งที่ 2

ฝ่ำยชำย : ยอแซฟ รุ่งเรือง ย้วยควำมดี บุตร : ราฟาแอล เนาวรัตน์ + มารีอา แจ่มจารัส ย้วยความดี ฝ่ำยหญิง : นำงสำวพรพิมล เอี่ยมโภคลำภ บุตรี : นายบุญช่วย + นางบุญพา เอี่ยมโภคลาภ ทั้งสองจะเข้าพิธีสมรส วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2012 เวลา 13.00 น. ผู้ใดทราบข้อขัดขวาง มีหน้าที่ต้องแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา, วันที่ 9 กันยายน 2012

ฟาติมาสาร 09-09-2012  

ฟาติมาสาร 09-09-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you