Page 1

MTÜ ELVA ELAMA

ELVA VAKSALIHOONE ESISE PARGI REKONSTRUEERIMINE LÄHTUDES SELLE AJALOOLISTEST ELEMENTIDEST JA ELVA LINNA TRADITSIOONIDEST

Eskiisprojekt

Koostaja: Toomas Laatsit

ELVA 2013


Eskiisprojekti eesmärk Eskiseerida Elva linnas Pargi tn 2 (katastri tunnus 17007:003:0056) ajaloolise vaksalihoone esine park vastavalt ajaloolisele miljööle. Tingimusel, et eskiisprojekt leiab toetust, on võimalik see arendada ühes maastikuarhitektide ja inseneridega konstruktiivseks projektiks, mille tulemusena soovib MTÜ Elva Elama koostöös Elva Linnavalitsusega renoveerida rauteejaama esise pargi. Eesmärgi täitudes paraneb oluliselt Elva üks tuntuimatest piltidest – vaade läbi pargi ajaloolisele vaksalihoonele, mille ümber Elva on kujunenud. Pargi hetkeseis, ajaloolised elemendid ja traditsioonid Käesoleval ajal asub raudteejaama ruumides Elva Matkakseskus koos turismiinfopunkti, ootesaali, Elva ajalugu tutvustava väljapaneku ja muu sellise juurde kuuluvaga. On teada, et esimese Eesti Vabariigi ajal, kui Elval polnud veel linnastaatust, oli kõnealuses pargis funktsioneeriv purskkaev nii linnnarahva, kui ka Elva alevi külaliste silmarõõmuks.

Joonis 1. Elva vaksalihoone esise pargi purskkaev aastal 1934 Tänasel päeval ajaloolist purskkaev pargi keskel kõnniteede ristumise vahetus läheduses enam ei eksisteeri. Purskkaevu täpne likvideerimise põhjus ega aeg pole eskiisprojekti koostajale teada. Lisaks purskkaevule on Elva linna ajalooline traditsioon iga aastane jõulukuuse püstitamine ja ehtimine kõnealusesse parki. Selle traditsiooni lahutamatuks osaks on olnud igaaastane linnarahva kogunemine vana aasta õhtul vaksali esise parki püstitatud linna jõulupuu ümber. Traditsiooni kohaselt on kogunetakse, et saata ära vana aasta ning võtta koos heade sõpradetuttavate seltsis vastu uus aasta.

2


On olnud kuulda Elva koduloo uurijate arvamusi, et see Elva linna tradistioon ulatub ligi kaheksakümne aasta tagusesse aega. Väärikas iga Elva tradisioonile, millest suur osa linnarahvast iga-aastaselt on osa võtnud. Viimastel aastatel pole jõulukuuske traditsioonilisse paika erinevatel põhjustel püstitatud. Peamistena põhjusena on nimetatud spetsiaalse vundamendi puudumist pargis, kuhu saaks kuusepuu stabiilselt püstitada ja kinnitada, vältimaks ohtu jõulupuu ümbruses viibivatele inimestele ning ka mitte kaua aega tagasi renoveeritud ajaloolisele jaamahoonele. Teise põhjusena on kõlanud ka rahvapeo järgsete pudelikildude jms sattumine pargi ümber asuvale sõiduteele. Teatavasti sarnane probleem saadab jõulukuuske paratamatult kõikjal, kuhu see püstitatakse. Ehk teisisõnu väljendudes pole probleem jõulukuuse püstitamise asukohas, kuivõrd ühiskondlikus kultuuri tasemes. Sarnase probleemiga ollakse hädas ka mujal linnades. MTÜ Elva Elama liikmeskond on arutanud Elva linna rahvaga kõnealuse traditsiooni katkemist mitmetel linna üritustel. Samateemalisi elavaid diskussioone on peetud ka Facebooki Elva komuuni lehel. Arutlustest on jäänud kõlama Elva elanike soov saada tagasi vana traditsioon. On selgunud, et paljudele noortele on üllatuseks ajaloolise purskkaevu kunagine paiknemine vaksali esises pargis. Ettpepanekud pargi rekonstrueerimiseks MTÜ Elva Elama peab võimalikuks rekonstrueerida vaksali esine park selliselt, et parki taastatavale purskkaevule oleks võimalik kinnitada talveperioodidel jõulupuu, alal mil purskkaev ei leia kasutust. Sellise mitmeotstarbelise purskaev-jõulupuu rakise eskiis on esitatud joonisel 2.

Joonis 2. Mitmeotstarbeline purskkaev- jõulupuu rakise eskiis. 3


Suvisel ajal on viidatud rakis eemaldatud ning see ei sega seetõttu ka purskkaevu tööd. Purskkaevu töötamise perioodiks on võimalik veetihedalt katta kinni kuuse rakistamiseks vajalik ava, millele fikseeritakse omakorda purskkaevu pump. Elektrikaabli ühendamine ja pumba juhtimine on vaja kavandada edaspidi. Sama puudutab jõulupuu ehete elektrivalgustust.

Joonis 3. Mitmeotstarbeline purskkaev-jõulupuu aluse vaade ja lõige. Joonisel 3 tsentreerib aluse alumine kooniline pind jõulupuu altpoolt. Ülemine koonuspind on mõeldud puu kinnitamiseks tavapäraste kiilude abil. Lisaks toetab puud ülevalt poolt tüvest joonisel 2 esitatud eemaldatav rakis. Sellisel viisil kinnitades saavutatakse jõulupuu stabiilne kinnitus. Purskaevu alumine serv jäetakse 100 mm ulatuses maapinna sisse – ümbert jääb seda toetama põikisuunaliste nihetele (nt tugeva tuule mõjul jõulupuule) vastu, lisaks omakaalust tingitud vastujõududele, ka valandit ümbritsev sillutis. Maapealse osa kõrguseks jääb 500 mm.

4


purskkaev Alljärgneval joonisel 4 on esitatud eskiisprojekti koostaja esialgne nägemus purskkaevjõulupuu rakise uuest asukohast jaama esises pargis.

põhineb eskiisprojekti Joonis 4. Elva vaksalihoone esise pargi rekonstrueerimise eskiis (põhineb kooostaja nägemusel) Kokkuvõte Esialgselt algselt on teada, et aluse valamine maksab suurusjärgus 500€. €. Sellele lisanduvad eelnevad armeerimistööd ning küllalt kulukas vormi projekteerimine ja valmistamine. Kui 80 aasta eest suudeti selline ümmargune purskkaev Elvas betoonist valada, on see tänapäeval tän tänast tehnoloogiataset arvestades seda enam võimalik. ik. Sammuti kulub arvestatav summa pargi kõnniteede renoveerimisele. MTÜ Elva Elama loodab Elva linna poolsele kaasrahastusele. Ülejäänud raha soovitakse koguda annetustena ning vastavate fondide võimalusi kasutades. Koostöös Elva Linnavalisuse ja maastikuarhitektiga maastikuarhitektiga on vajalik üle vaadata ning kooskõlastada nii parki läbivad/puudutavad maa-alused maa alused kommunikatsioonid, kui ka kogu pargi ajalooline kujundus. Nendest tegevustest lähtuvalt on võimalik koostada koostada edasine konstruktiivne projekt, mida saab aluseks võtta pargi rekonstrueerimisel. Seeläbi saab taastada nii pargi ajaloolised elemendid kui ka säilitada üks Elva linna rahvast liitev ilus traditsioon.

5

Elva raudteejaama pargi eskiisprojekt  

Head Elvalased ja Elva meelsed MTÜ Elva Elama kutsub üles arvamust avaldama Elva vaksalihoone esise pargi rekonstrueerimisel lähtudes selle...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you