Madencilik Türkiye Dergisi Sayı 77

Page 56

TANITIM

CubicGEO, Hidrojeoloji ve Jeoloji Hizmetleriyle Sektöre Hızlı Girdi CubicGEO, 10 yılı aşkın tecrübeye sahip iki hidrojeoloji mühendisi Mert Cüylan ile M. Melih Taşkın ortaklığında 2017 yılında Ankara’da kuruldu. Sektörde sadece hidrojeoloji uygulamaları yapmak üzere kurulmuş tek yerli firma olan CubicGEO’yu yakından tanımak adına Madencilik Türkiye dergisi olarak sorularımızı şirketin kurucuları Cüylan ve Taşkın’a yönelttik. CubicGEO’u bize tanıtır mısınız? Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılından itibaren sektördeki lider kuruluşlarda madencilik, enerji ve su yönetimi projelerinde ulusal ve uluslararası mevzuat ve disiplin çerçevesinde hizmet sunduk ve bu tecrübeyi şirket bünyesine kazandırmaya çalıştık. Bu zaman dilimine kadar Silopi Kömür Madeni, Çöpler Altın Madeni, Akarca Altın Projesi, Taç Polimetal Projesi, Çorak Polimetal Projesi, Karakartal Bakır Projesi, Çakmakkaya Altın Projesi, Kirazlı Altın Projesi, Ağıdağı Altın Projesi, Lapseki Altın Madeni, İvrindi Altın Madeni, Kışladağ Altın Madeni, Küre Bakır Madeni, Murgul Bakır Madeni, Lahanos Bakır Madeni, Halıköy Antimuan Madeni, Cerattepe Bakır Madeni, Ortaklar Bakır Projesi, Sisorta Altın Projesi, Havran Küçükdere Projesi, Demirtepe Vollastonit Projesi, Karapınar Bakır Projesi, Halilağa Projesi, Dereiçi Projesi, Çamaş Projesi, Alucra Hasandağ Projesi, Muğla Krom Projesi, Çorum Bakır Projesi, Sakarya Havzası ile Akarçay Havzası Yer Altı Suları Kapasite Geliştirme ve ATAŞ Terminali Yer Altı Suyu İyileştirme Projeleri gibi sayısız projede hem saha hem ofis çalışmalarında yer aldık. Bu projelerde edindiğimiz jeolojik haritalama, jeokimyasal örnekleme, maden arama, rezerv geliştirme, karot ve kırıntı log determinasyon, cevher modelleme, akifer karakterizasyonu, maden hidrojeolojisi, asit kaya drenajı, jeokimyasal karakterizasyon, hidrosensus çalışmaları, sondaj teknikleri ve yönetimi, jeoteknik etüt, havza bazında hidrojeolojik etütler ve akifer testleri kapsamındaki deneyimlerimizi 2017 yılında kurduğumuz CubicGEO şirket bünyesine katmaya çalıştık.

Türkiye’de hidrojeolojinin yeri nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği eğitimi 1977’den beri Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde veriliyor. Alanında Türkiye’de tek olan bölüm kontenjanlarının da az olması sebebiyle sektöre oldukça değerli mezunlar kazandırıyor. Buna karşın mezunların sektörde kendi işlerini yapabilecekleri alan oldukça sınırlı olduğundan mezunlarımız kendi mesleklerini icra edemiyorlardı. Ancak son yıllarda kurumlar tarafından daha detaylı hidrojeolojik etütlerin talep edilmesiyle birlikte hidrojeolojiye verilen önem oldukça arttı. Bugüne kadar ülkemizde hidrojeolojik çalışmalar daha çok yabancı firmalar tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu firmalarla

52

www.madencilikturkiye.com

Mert Cüylan, Melih Taşkın

rekabet edebilecek düzeyde yerli firma bulunmamaktaydı. Ancak mevcut yetişmiş insan kaynağımız bu aşamada hidrojeolojik sistemi çözümlemeye yeterlidir. Bu inançla kurulan CubicGEO firması tarafından hazırlanan raporların yabancı analistler tarafından onaylandığı yaşanarak görülmüştür. Böylelikle dışa bağımlılığın azaldığını ve yetkin mühendislerin projelerimizde var olabildiğini ispatlamış bulunmaktayız. Yeni dönemde yerli ve milli politikayla devam edecek madencilik kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarda da çözüm ortağı olarak çalışacağımıza inancımız tamdır.

Peki madencilikte yer altı suyunun önemi nedir? Maden işletmeciliğinde, yer altı sularının çoğu zaman ihmal edilen, yeterince önemsenmeyen veya yetersiz düzeyde araştırılan bir faktör olmasının yaratacağı problemler aslında işletmenin maliyetinin belirlenmesinde çok kritik bir noktada yer alıyor. Detaylı yer altı suyu analizi yapılmadan planlanan bir tesiste yer altı suyunun maden açıldıktan sonra nasıl bir davranış sergileyeceği öngörülemez. Bu da yer altı suyunun davranışından kaynaklı oluşabilecek problemlere ve yaratacağı beklenmedik maliyetlere hatta can kayıplarına sebep olabilir. Örneğin gerekli hidrojeolojik çalışmaların yapılmadığı bir işletmede yer altı suyunun davranışıyla ortaya çıkabilecek sorunlardan kaynaklanan maliyetin işletmenin kazancından fazla olduğu durumlarla karşılaşılabilir. Maliyeti beklenmedik şekilde arttıran bu faktör yüzünden madendeki tesis, ocak gibi ünitelerin revizyona gitmesi söz konusu olabilir. Bu durum vakit kayıplarına ve yatırımların gecikmesiyle sonuçlanabilir. 1 Mart 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.