Page 1

Krystyna Łuniewska Urszula Tworek Zofia Wąsik Maria Zagórna

z a k r e s

podstawowy

1 Książka nauczyciela z programem nauczania dla liceum ogólnokształcącego liceum profilowanego i technikum


Autorki ksiÈĝki nauczyciela

Krystyna ’uniewska, Urszula Tworek, Zofia WÈsik, Maria Zagórna Autorki programu nauczania jÚzyka niemieckiego w liceum ogólnoksztaïcÈcym, liceum profilowanym i technikum. Ksztaïcenie w zakresie podstawowym

Krystyna ’uniewska, Urszula Tworek, Zofia WÈsik, Maria Zagórna Plan wynikowy opracowaïy

Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska Projekt graficzny okïadki i wnÚtrza ksiÈĝki

Maja Chmura Redaktorzy

Aleksandra Zagañczyk, Maciej Nietrzebka Redaktor techniczny

Jolanta DÈbrowska

KsiÈĝka dla nauczycieli jÚzyka niemieckiego dla klasy I liceum ogólnoksztaïcÈcego, liceum profilowanego i technikum (ksztaïcenie w zakresie podstawowym) – do podrÚczników alles klar 1a i 1b – zakres podstawowy Krystyny ’uniewskiej, Urszuli Tworek, Zofii WÈsik, Marii Zagórnej

ISBN 978-83-02-09750-8 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spóïka Akcyjna Warszawa 2002

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spóïka Akcyjna 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: 00-950 Warszawa, p. poczt. nr 9 www.wsip.com.pl Wydanie piÈte zmienione (2007) Arkuszy drukarskich: 13,5 Skïad i ïamanie: Agencja BELLE-AMI Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL, Kielce Wydrukowano na papierze produkcji International Paper – Kwidzyn SA


Spis treĂci Koncepcja cyklu podrÚczników do nauki jÚzyka niemieckiego alles klar – zakres podstawowy .......................................................................................................... Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne ........................................................................................... Plan wynikowy .................................................................................................................................... Testy ................................................................................................................................................... Klucz do testów ................................................................................................................................. Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ ........................................................................................... Transkrypcja tekstów do sïuchania .................................................................................................... Program nauczania jÚzyka niemieckiego w liceum ogólnoksztaïcÈcym, liceum profilowanym i technikum. Ksztaïcenie w zakresie podstawowym ....................................... Przykïadowe scenariusze lekcji .........................................................................................................

www.wsip.com.pl

5 7 19 34 60 62 73 82 97

3


Koncepcja cyklu podrÚczników do nauki jÚzyka niemieckiego alles klar – zakres podstawowy Cykl podrÚczników alles klar – zakres podstawowy jest przeznaczony dla uczniów liceum ogólnoksztaïcÈcego, liceum profilowanego i technikum rozpoczynajÈcych naukÚ jÚzyka niemieckiego w wymiarze dwóch lub trzech godzin tygodniowo (w grupach kontynuujÈcych naukÚ po gimnazjum moĝna rozpoczÈÊ naukÚ od czÚĂci 1b lub 2a). PodrÚcznik przygotowuje do matury na poziomie podstawowym i prowadzi do poziomu B1 w Europejskim Opisie Systemu Ksztaïcenia JÚzykowego. Cele, treĂci i zaïoĝenia metodyczne sÈ zgodne z podstawÈ programowÈ, ESOKJ i zaïoĝeniami Europejskiego Portfolio JÚzykowego.

Budowa cyklu Komplet na kaĝdy rok nauki skïada siÚ z dwóch ksiÈĝek ucznia, dwóch pïyt CD i poradnika metodycznego dla nauczyciela. KsiÈĝka ucznia jest podzielona na dwie czÚĂci (a i b). Kaĝda z czÚĂci jest przewidziana do realizacji w ciÈgu jednego semestru i zawiera czÚĂÊ podrÚcznikowÈ i ÊwiczeniowÈ. W czÚĂci podrÚcznikowej znajdujÈ siÚ teksty do czytania i sïuchania, zadania do tekstów, dialogi, wprowadzenie gramatyki i Êwiczenia fonetyczne. Ta czÚĂÊ jest ilustrowana licznymi zdjÚciami i rysunkami. CzÚĂÊ Êwiczeniowa sïuĝy usystematyzowaniu i utrwaleniu materiaïu zrealizowanego w czÚĂci podrÚcznikowej. Przeznaczona jest gïównie do pracy samodzielnej ucznia i zawiera róĝnorakie Êwiczenia o zróĝnicowanym stopniu trudnoĂci, w tym Êwiczenia leksykalne, gramatyczne oraz Êwiczenia rozwijajÈce sprawnoĂÊ pisania. Zastosowana typologia zadañ przeciwdziaïa znuĝeniu i stymuluje motywacjÚ ucznia. W czÚĂci Êwiczeniowej po kaĝdym rozdziale znajduje siÚ zestawienie sïownictwa przewidzianego do aktywnego opanowania wraz z polskim tïumaczeniem i konotacjÈ oraz test zaopatrzony w klucz i punktacjÚ. Test rozdziaïowy umoĝliwia uczniowi samokontrolÚ i samoocenÚ, pomaga mu lepiej przygotowaÊ siÚ do testu kontrolnego na lekcji oraz rozwija jego samodzielnoĂÊ. Sïowniczek na koñcu podrÚcznika zawiera peïen zestaw sïownictwa wystÚpujÈcego w poszczególnych zadaniach i Êwiczeniach wraz z zapisem wymowy wyrazów obcego pochodzenia oraz konotacjÈ. W podrÚczniku znajduje siÚ wiele propozycji projektów, które aktywizujÈ i przygotowujÈ mïodzieĝ do pracy w zespole. KsiÈĝka zachÚca do korzystania z róĝnych ěródeï informacji (internet, leksykony, encyklopedie, sïowniki) i dokonywania selekcji materiaïów wedïug okreĂlonych kryteriów wyboru. PodrÚcznik prezentuje takĝe liczne strategie i techniki samodzielnego uczenia siÚ, które usprawniajÈ proces nauki oraz uczÈ odpowiedzialnoĂci za proces uczenia siÚ i wïasny rozwój. PracÚ z podrÚcznikiem uïatwiajÈ odsyïacze do czÚĂci Êwiczeniowej. Przy zagadnieniach gramatycznych sÈ umieszczone równieĝ odsyïacze do publikacji pomocniczej alles klar – Grammatik, w której uczeñ znajdzie dalsze wyjaĂnienia i Êwiczenia do zagadnieñ gramatycznych omawianych w podrÚczniku. Pïyty CD (a i b) zawierajÈ nagrania dialogów, tekstów i piosenek do zadañ sprawdzajÈcych rozumienie ze sïuchu znajdujÈcych siÚ w podrÚczniku oraz Êwiczenia fonetyczne. Poradnik metodyczny dla nauczyciela zawiera rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne, plan wynikowy, testy do wszystkich rozdziaïów, klucz do testów i ksiÈĝki ucznia, transkrypcjÚ tekstów do sïuchania, program nauczania, przykïadowe scenariusze lekcji do poszczególnych rozdziaïów (do czÚĂci podrÚcznikowej i Êwiczeniowej).

Podziaï materiaïu dydaktycznego Materiaï przewidziany na pierwszy rok nauki jest podzielony na 14 rozdziaïów, po 7 w kaĝdej czÚĂci podrÚcznika. Rozdziaïy skïadajÈ siÚ z 2–4 podrozdziaïów i zawierajÈ zadania typu maturalnego (zarówno do czÚĂci ustnej, jak i pisemnej) oraz Êwiczenia o podwyĝszonym stopniu trudnoĂci, przeznaczone do pracy z zainteresowanymi uczniami. W zaleĝnoĂci od poziomu klasy nauczyciel moĝe przeznaczyÊ na realizacjÚ danej partii materiaïu wiÚcej lub mniej godzin. O tempie realizacji materiaïu i ostatecznej liczbie godzin lekcyjnych powinni zdecydowaÊ sami nauczyciele na podstawie wïasnego doĂwiadczenia oraz oceny poziomu wiedzy i potrzeb uczniów. Naleĝy pamiÚtaÊ o tym, ĝe nie jest konieczna realizacja kaĝdego zadania lub Êwiczenia zaprezentowanego w podrÚczniku. W razie potrzeby nauczyciel moĝe takĝe uzupeïniaÊ swoje lekcje materiaïami dodatkowymi.

www.wsip.com.pl

5


Koncepcja cyklu podrÚczników do nauki jÚzyka niemieckiego

Struktura rozdziaïu Kaĝdy rozdziaï w czÚĂci podrÚcznikowej obejmuje: – zapowiedě materiaïu wystÚpujÈcego w danym rozdziale (cele ksztaïcÈce) z wyodrÚbnieniem zagadnieñ maturalnych, – kilka podrozdziaïów tematycznych (dwa, trzy lub cztery); nowy materiaï leksykalny jest wprowadzany w nawiÈzaniu do doĂwiadczeñ ucznia, potem nastÚpujÈ Êwiczenia uïatwiajÈce jego przyswojenie, przetworzenie i zintegrowanie z materiaïem juĝ opanowanym, – sekcjÚ gramatycznÈ. W kaĝdym rozdziale w czÚĂci Êwiczeniowej znajdujÈ siÚ róĝnorakie Êwiczenia leksykalne i gramatyczne ĂciĂle poïÈczone z czÚĂciÈ podrÚcznikowÈ, zestawienie sïownictwa do aktywnego opanowania, test rozdziaïowy.

Szata graficzna PodrÚcznik cechuje siÚ bardzo nowoczesnÈ i atrakcyjnÈ szatÈ graficznÈ. Bogaty materiaï ilustracyjny przemawia do wyobraěni ucznia, motywuje go do pracy, uïatwia zrozumienie tekstów do czytania i sïuchania, moĝe byÊ takĝe wykorzystany jako wprowadzenie do tematu, czy teĝ jego uzupeïnienie. Pozwala to takĝe na wizualizacjÚ materiaïu jÚzykowego oraz skonfrontowanie uczniów z realiami ĝycia w krajach obszaru jÚzyka niemieckiego.

Tematyka i rodzaje tekstów TreĂÊ tekstów nawiÈzuje bezpoĂrednio do doĂwiadczeñ ĝyciowych i wiedzy uczniów oraz jest zgodna ze standardami wymagañ egzaminacyjnych z jÚzyka obcego nowoĝytnego. Teksty cechujÈ siÚ wielkÈ róĝnorodnoĂciÈ: sÈ wĂród nich dialogi, teksty informacyjne, reklamowe, teksty z czasopism mïodzieĝowych, zaproszenia, listy, pocztówki, rozkïady jazdy, przepisy kulinarne, teksty literackie: wiersze, bajki, itd. W przewaĝajÈcej czÚĂci sÈ to teksty autentyczne. Teksty i informacje sÈ rzeczowe, wywaĝone, róĝnorodne, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, uwzglÚdniajÈ takĝe aspekty interkulturowe. W podrÚczniku przedstawiono ĂwiÚta, zwyczaje i obyczaje, a takĝe kulturÚ mïodzieĝowÈ i alternatywnÈ. Z postaciami wystÚpujÈcymi w podrÚczniku uczniowie mogÈ siÚ identyfikowaÊ, poniewaĝ majÈ one podobne zainteresowania i problemy. PodrÚcznik akcentuje elementy realioznawcze, co uïatwia dostrzeganie róĝnic kulturowych. Kaĝdy rozdziaï zawiera przynajmniej jeden tekst do sïuchania.

JÚzyk PodrÚcznik zaznajamia uczniów z róĝnymi rodzajami jÚzyka: mowÈ standardowÈ, potocznÈ, jÚzykiem urzÚdowym i literackim. Pokazano takĝe róĝnice miÚdzy jÚzykiem mówionym i pisanym. PodrÚcznik zawiera duĝo sytuacji zachÚcajÈcych do mówienia i umoĝliwia zdobycie umiejÚtnoĂci i wiedzy niezbÚdnych do swobodnego porozumiewania siÚ w jÚzyku niemieckim.

Nagrania Nagrania na doïÈczonej do podrÚcznika pïycie CD sïuĝÈ zarówno rozwijaniu i kontroli umiejÚtnoĂci rozumienia ze sïuchu (globalnego i szczegóïowego), jak i Êwiczeniu wymowy. Nagrania zostaïy dokonane przez lektorów niemieckich i austriackich, brzmiÈ autentycznie i prezentujÈ rozmaite wzorce wymowy.

Gramatyka Progresja gramatyki jest ïagodna i zgodna z programem nauczania. Nowe zagadnienia gramatyczne sÈ wprowadzane metodÈ indukcyjnÈ – uczeñ sam dochodzi do reguï gramatycznych na podstawie przedstawionych przykïadów. DuĝÈ rolÚ w przedstawianiu gramatyki odgrywa wizualizacja. Na dodatkowe rozszerzenie, utrwalenie i systematyzacjÚ wiedzy z zakresu gramatyki pozwala publikacja pomocnicza alles klar – Grammatik, do której uczeñ jest odsyïany przy kaĝdym zagadnieniu gramatycznym.

SprawnoĂci PodrÚcznik rozwija i integruje wszystkie sprawnoĂci jÚzykowe, stawiajÈc jednak na pierwszym miejscu rozwój umiejÚtnoĂci receptywnych. SprawnoĂci jÚzykowe sÈ rozwijane i integrowane wedïug schematu: – rozumienie (sïuchanie, czytanie), – odtwarzanie (mówienie, pisanie), – mówienie i pisanie w okreĂlonych sytuacjach i przypisanych rolach, – swobodne wyraĝanie myĂli w piĂmie i mowie. SprawnoĂÊ pisania jest zintegrowana z innymi sprawnoĂciami i systematycznie rozwijana, uwzglÚdnia krótkie i dïuĝsze formy wypowiedzi wymagane na egzaminie maturalnym w zakresie podstawowym.

6


www.wsip.com.pl

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne Koleĝanki i Koledzy Nauczyciele! Poniĝszy rozkïad materiaïu do pierwszej i drugiej czÚĂci podrÚcznika alles klar – zakres podstawowy przewidziany zostaï na okoïo 75 godzin. Liczba godzin przewidzianych na poszczególne tematy moĝe ulec zmianie w zaleĝnoĂci od potrzeb. Pracujemy z róĝnÈ mïodzieĝÈ, z grupami klasowymi o róĝnej liczebnoĂci, dlatego teĝ moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe na realizacjÚ danego materiaïu trzeba bÚdzie zamiast jednej przeznaczyÊ dwie godziny lekcyjne. W rubryce „Rozdziaï i temat lekcji” podany jest kolejny numer rozdziaïu podrÚcznika oraz dwie wersje tematu: pierwsza, zapisana po niemiecku, przeznaczona jest dla ucznia, do zapisania na tablicy i w zeszycie, druga natomiast, w jÚzyku niemieckim i polskim – dla nauczyciela do zapisania w dzienniku. Zadania maturalne zaznaczone sÈ dopiskiem: Abi, a zadania o podwyĝszonym stopniu trudnoĂci – gwiazdkÈ. Zadañ tych nie trzeba koniecznie realizowaÊ, sÈ one przeznaczone raczej dla grup uczÈcych siÚ w wymiarze trzech godzin tygodniowo, lub dla uczniów przygotowujÈcych siÚ do matury.

Rozdziaï i temat lekcji

Kapitel 1 Wo spricht man Deutsch?

IloĂÊ godz.

¿yczymy sukcesów w pracy z podrÚcznikami serii alles klar!

Wir stellen uns vor. mwiczenia w mówieniu.

Cele leksykalne

– poznawanie nazwy krajów europejskich, ich stolic, nazw jÚzyków

1

– zdobywanie podstawowych informacji o krajach niemieckiego obszaru jÚzykowego i innych krajach europejskich (stolica, jÚzyk, którym posïugujÈ siÚ mieszkañcy) – rozwijanie umiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ mapÈ – rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem (sïuchanie globalne) – ukazanie roli fonetyki w procesie rozumienia

1

– czasowniki kommen – wyrabianie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem aus, wohnen in – nabywanie umiejÚtnoĂci formuïowania pytañ – sïówka pytajÈce woher, i odpowiedzi dotyczÈcych danych osobowych: was, wo, wie nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju pochodzenia, jÚzyka ojczystego i jÚzyków obcych, których dana osoba siÚ uczy

Wo spricht man Deutsch? Sïuchanie ze zrozumieniem. Wir stellen uns vor

Cele komunikacyjne

Gramatyka

– czasownik sprechen w 1. i 3. os. l. poj.

Materiaï podrÚcznikowy

A1, A2, A3, A4, A5, A6

– czasowniki heißen, A7, A8, A9*, kommen, wohnen, A16 lernen w 1. i 3. os. l. poj. – odmiana czasownika sein – rzeczowniki rodzaju ĝeñskiego zakoñczone na -in

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Ü5, Ü6, Ü11

7


IloĂÊ godz.

Wir lernen uns kennen

1

Wir lernen uns kennen. mwiczenia w mówieniu.

Cele komunikacyjne

– wyrabianie umiejÚtnoĂci prowadzenia dialogów – ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci formuïowania pytañ i odpowiedzi dotyczÈcych danych osobowych

Cele leksykalne

– utrwalanie dotychczas poznanych zwrotów potrzebnych do przedstawiania siÚ

Gramatyka

– odmiana czasowników regularnych – zaimek osobowy w mianowniku

Materiaï podrÚcznikowy

A10, A11, A12 (Abi), A13 (Abi), A14, A15

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü12, Ü13

Projekt str. 10 Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 2 Das deutsche Alphabet

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wymawiania nazw liter alfabetu niemieckiego – rozwijanie umiejÚtnoĂci posïugiwania siÚ róĝnymi formami powitañ i poĝegnañ z uzglÚdnieniem form oficjalnych, potocznych i regionalnych

– poznawanie alfabetu niemieckiego – poznawanie form powitañ i poĝegnañ

A1, A2, A3, A4, Ü1, Ü2 A5, A6, A7

2

– – – –

– poznawanie liczebników od zera do miliona

Ü3, Ü4, Ü5, A8, A9, A10, A11, A12, A13, Ü6, Ü7* A14, A15, A16

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci uzyskiwania informacji o innej osobie na podstawie danych w formularzu zgïoszeniowym – wyrabianie umiejÚtnoĂci informowania o adresie, kodzie pocztowym, numerze telefonu, wieku i roku urodzenia – ksztaïcenie umiejÚtnioĂci wypeïniania formularza wïasnymi danymi

Das deutsche Alphabet. mwiczenia w mówieniu.

Wie ist deine Telefonnummer? Wie ist deine Telefonnummer? mwiczenia leksykalne. Anmeldeformular Anmeldeformular. Czytanie ze zrozumieniem.

Test sprawdzajÈcy

1

rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem wyrabianie umiejÚtnoĂci liczenia od zera do miliona ksztaïcenie umiejÚtnoĂci okreĂlania daty wyrabianie umiejÚtnoĂci pytania o numer telefonu i odpowiadania na pytania tego typu

– poznawanie sïownictwa uïatwiajÈcego zrozumienie i wypeïnienie formularza – pytania typu Welche Sprache spricht er?, Wie alt ist er?

– szyk zdania prostego – zdania pytajÈce zaczynajÈce siÚ od sïówka pytajÈcego

A17, A18, A19, Ü8, Ü9, A20 (Abi), Ü10, Ü11, A21, A22 Ü12, Ü13, Ü14, Ü15

Projekt str. 18

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

8 Rozdziaï i temat lekcji


www.wsip.com.pl

Kapitel 3 Im Sprachinstitut – Orientierung

– utrwalanie odmiany – poznawanie nazw czasownika sein pomieszczeñ w budynku i czasowników szkolnym regularnych – poznawanie okreĂleñ miejsca i kierunków: links, rechts, geradeaus, hoch, runter – poznawanie zwrotów umoĝliwiajÈcych okreĂlenie miejsc i kierunków

1

– wyrabianie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci zdobywania informacji o innej osobie – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci opowiadania o przebiegu lekcji – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci okreĂlania poïoĝenia geograficznego – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (kartka pocztowa)

– poznawanie czynnoĂci zwiÈzanych z przebiegiem lekcji – poznawanie kierunków Ăwiata – poznawanie typowych zwrotów wystÚpujÈcych w korespondencji prywatnej (kartka pocztowa)

A5, A6, A7, – odmiana czasowników o temacie zakoñczonym A8, A9, A10, A11, A12 na -t, -d, -chn, -ffn, -tm

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – wyrabianie umiejÚtnoĂci wyraĝania opinii na temat wïasnych upodobañ – nabywanie umiejÚtnoĂci nazywania i charakteryzowania przyborów szkolnych znajdujÈcych siÚ w plecaku

– poznawanie nazw przedmiotów i ocen szkolnych – poznawanie nazw przyborów szkolnych i rzeczy osobistego uĝytku – poznanie nazw kolorów

– odmiana czasownika mögen – rodzajnik okreĂlony i nieokreĂlony w mianowniku

A13, A14, A15, Ü11, Ü12, A16, A17, A18, Ü13, Ü14, Ü15, Ü16, A19 Ü17

2

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci nazywania przyborów szkolnych – wyrabianie umiejÚtnoĂci opisywania przedmiotów

– utrwalanie nazw przyborów szkolnych i innych rzeczy osobistego uĝytku – utrwalanie zwrotów zwiÈzanych z przebiegiem lekcji

– liczba mnoga rzeczowników – odmiana czasownika haben – rzeczownik w bierniku

A20, A21, A22, Ü18, Ü19, A23, A24 Ü20, Ü21, Ü22, Ü23, Ü24, Ü25*

Im Unterricht. Czytanie ze zrozumieniem.

Was magst du? Was magst du? mwiczenia w mówieniu.

Was hast du im Rucksack? mwiczenia leksykalnogramatyczne.

9

Test sprawdzajÈcy

1

Projekt str. 26

Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

Was hast du im Rucksack?

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – wyrabianie umiejÚtnoĂci formuïowania pytañ i odpowiedzi dotyczÈcych orientacji w budynku szkolnym i w mieĂcie

Im Sprachinstitut – Orientierung. mwiczenia w mówieniu.

Im Unterricht

A1, A2, A3, A4 (Abi)

1


IloĂÊ godz.

Kapitel 4 Familie und Verwandte

1

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – wyrabianie umiejÚtnoĂci przekazywania informacji na podstawie wysïuchanego tekstu

1

– poznawanie nazw – rozwijanie umiejÚtnoĂci informowania o zawodach zawodów i konstrukcji wykonywanych przez inne osoby typu arbeiten als, – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci formuïowania pytañ o plany von Beruf sein zawodowe koleĝanek i kolegów – wyraĝanie ĝyczeñ dotyczÈcych planów zawodowych

1

– nabywanie umiejÚtnoĂci wyraĝania zaprzeczenia przez kein / keine – utrwalanie konstrukcji pytañ wymagajÈcych potwierdzenia i zaprzeczenia

– utrwalanie i rozszerzanie – przeczenie kein / keine sïownictwa dotyczÈcego – utrwalanie pytañ wymagajÈcych tematów „Przybory potwierdzenia szkolne”, „Czïonkowie i zaprzeczenia rodziny”

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (list prywatny)

– utrwalanie sïownictwa zwiÈzanego z tematami „Rodzina”, „Zawody” – poznawanie typowych zwrotów wystÚpujÈcych w korespondencji prywatnej

Familie und Verwandte. Sïuchanie ze zrozumieniem. Was sind deine Eltern von Beruf? Was sind deine Eltern von Beruf? mwiczenia leksykalnogramatyczne. Ich habe keine Tiere Ich habe keine Tiere. mwiczenia leksykalnogramatyczne. Privatbrief Privatbrief. Czytanie ze zrozumieniem.

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 5 Was machst du in deiner Freizeit?

2

Was machst du in deiner Freizeit? mwiczenia w mówieniu.

Cele komunikacyjne

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci opowiadania o sposobie spÚdzania czasu wolnego i zainteresowaniach

Cele leksykalne

– poznawanie sïownictwa dotyczÈcego tematu „Rodzina i krewni”

Gramatyka

– przeczenie nicht

Materiaï podrÚcznikowy

A1, A2, A3, A4, A5*, A14

– pytania o rozstrzygniÚcie A6, A7, A8, – czasownik möchte... A21, A22

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü13, Ü14, Ü15

Ü5, Ü6, Ü7, Ü24, Ü25

A15, A16, A17, Ü16, Ü17, A18, A19 Ü18, Ü19,

– pytanie o rozstrzygniÚcie A9, A10, A11 (Abi), – zaimek dzierĝawczy A12 (Abi), w mianowniku A13, A20

– poznawanie sïownictwa – odmiana czasowników dotyczÈcego form nieregularnych spÚdzania czasu wolnego i zainteresowañ

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

Ü8, Ü9, Ü10, Ü11 (Abi), Ü12, Ü20, Ü21, Ü22, Ü23

Projekt str. 29

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 (Abi), A15

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü19, Ü20, Ü21

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

10

Rozdziaï i temat lekcji


www.wsip.com.pl

Brieffreunde suchen

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (ogïoszenie)

– poszerzanie sïownictwa zwiÈzanego z zainteresowaniami i hobby – poznawanie sïownictwa uĝywanego do redagowania ogïoszeñ o poszukiwaniu przyjacióï do korespondencji

– czasowniki rozdzielnie zïoĝone

A8, A9*, A16

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci mówienia, co moĝna robiÊ w poszczególnych porach roku – nabywanie umiejÚtnoĂci mówienia o terminach ĂwiÈt i innych uroczystoĂci na podstawie kalendarza

– poznawanie nazw pór roku i miesiÚcy – poznanie wybranych przysïów niemieckich zwiÈzanych z porami roku i miesiÈcami

– czasowniki zwrotne

A10, A11, A12, Ü15, Ü16, A13, A14, A17, Ü17, Ü18, A18, A19 (Abi) Ü24, Ü25

Brieffreunde suchen. Czytanie ze zrozumieniem.

Jahreszeiten und Monate Jahreszeiten und Monate. mwiczenia leksykalne.

1

Kapitel 6 Wie spät ist es?

1

– poznawanie nazw pór – ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem dnia i okreĂleñ czasu – nabywanie umiejÚtnoĂci zasiÚgania i udzielania zegarowego informacji dotyczÈcych czasu zegarowego i pór dnia – pytania Wie spät ist es?, – nabywanie umiejÚtnoĂci okreĂlania czasu w jÚzyku Um wie viel Uhr? potocznym i oficjalnym – poznanie wybranych przysïów zwiÈzanych z tematem „Czas” – utrwalanie liczebników

2

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci proponowania spotkania i reagowania na tÚ propozycjÚ – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci prowadzenia dialogów na podstawie podanego materiaïu leksykalnego

Wie spät ist es? mwiczenia leksykalne.

Wann verabreden wir uns? Wann verabreden wir uns? mwiczenia w mówieniu.

– poznawanie nazw dni tygodnia – poznawanie sïownictwa i konstrukcji jÚzykowych potrzebnych do nawiÈzania rozmowy w celu zaproponowania spotkania i reagowania na takÈ propozycjÚ

A1, A2, A3, A4, A5

– czasownik modalny können

Ü1, Ü2

A6, A7, A8, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, A9, A10, A17 (Abi), A19 Ü12, Ü13

11

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajÈcy

Ü12, Ü13, Ü14 (Abi), Ü22, Ü23


Wann feierst du deinen Geburtstag?

IloĂÊ godz.

Cele leksykalne

Gramatyka

Materiaï podrÚcznikowy

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

1

– rozwijanie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci informowania o terminach z uĝyciem liczebników porzÈdkowych

– poznawanie struktur umoĝliwiajÈcych okreĂlanie terminów – poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z zapraszaniem na przyjÚcie urodzinowe

– czasownik einladen – liczebniki porzÈdkowe

A11, A18, A21, Ü10, Ü11, A22, A23 Ü16, Ü17, Ü18, Ü19*

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozwijanie umiejÚtnoĂci zapraszania i reagowania na zaproszenie – nabywanie umiejÚtnoĂci skïadania ĝyczeñ i dziÚkowania za nie – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (zaproszenie)

– utrwalanie sïownictwa zwiÈzanego z zapraszaniem, i reagowaniem na zaproszenie – poznawanie sïownictwa zwiÈzanego ze skïadaniem ĝyczeñ i dziÚkowaniem za nie

– zaimek osobowy w bierniku

A12, A13, A14, A15, A16 (Abi), A20

Wann feierst du deinen Geburtstag? mwiczenia leksykalnogramatyczne. Zum Geburtstag viel Glück!

Cele komunikacyjne

Zum Geburtstag viel Glück! mwiczenia w mówieniu.

Ü8, Ü9 (Abi), Ü14, Ü15

Projekt str. 46

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 7 Zu welchem Anlass gibt man Geschenke?

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wypowiadania siÚ na temat dawania i otrzymywania prezentów – wyrabianie umiejÚtnoĂci wyraĝania opinii na temat prezentów – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (wiadomoĂÊ i e-mail prywatny)

– utrwalanie i poznawanie nazw ĂwiÈt i uroczystoĂci, podczas których wrÚczane sÈ prezenty

– zdania ze spójnikiem denn

A1, A2, A3, A4, A5, A17

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü17

1

– doskonalenie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy na temat dawania i otrzymywania prezentów – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci uzasadniania wïasnej opinii – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci prowadzenia krótkich negocjacji na temat prezentów

– poznawanie nazw prezentów

– rzeczownik w celowniku – zaimek osobowy w celowniku – utrwalanie zdañ ze spójnikiem denn

A6, A7, A8 (Abi), A9 (Abi), A14, A15, A16

Ü5, Ü6, Ü7, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15, Ü16

Zu welchem Anlass gibt man Geschenke? mwiczenia w mówieniu. Wem machst du Geschenke? Wem machst du Geschenke? mwiczenia leksykalnogramatyczne.

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

12

Rozdziaï i temat lekcji


www.wsip.com.pl

Vor der Geburtstagsparty

2

Vor der Geburtstagsparty. mwiczenia w mówieniu.

– rozwijanie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wypowiadania siÚ na temat prac zwiÈzanych z przygotowywaniem przyjÚcia – doskonalenie umiejÚtnoĂci wypowiadania siÚ na podstawie ilustracji – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyraĝania proĂby lub nakazu – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (e-mail prywatny)

– poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z organizowaniem przyjÚcia

– tryb rozkazujÈcy

A10, A11, A12, Ü8, Ü9, A13, A18, A19, Ü10, Ü18, A20, A21 (Abi) Ü19 (Abi), Ü20 (Abi)

Projekt str. 11

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 8 Terminkalender

1

– poznawanie sïownictwa – przyimek mit – rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci opowiadania o zajÚciach zwiÈzanego z typowymi w ciÈgu tygodnia na podstawie notatek w kalendarzu zajÚciami i czynnoĂciami – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy wykonywanymi w ciÈgu na temat zajÚÊ w czasie wolnym tygodnia

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – rozwijanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy na temat przebiegu dnia – doskonalenie umiejÚtnoĂci okreĂlania czasu zegarowego

– utrwalanie i poszerzanie sïownictwa zwiÈzanego z przebiegiem dnia – powtórzenie okreĂlania czasu zegarowego

– czasowniki rozdzielnie zïoĝone – utrwalenie

A6, A7, A8, A9 Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9

2

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozwijanie umiejÚtnoĂci mówienia o tym, co zdarzyïo siÚ w przeszïoĂci, z uĝyciem czasu przeszïego Perfekt – doskonalenie wymowy (samogïoska U-Umlaut)

– utrwalanie sïownictwa dotyczÈcego czynnoĂci dnia codziennego i spÚdzania czasu wolnego

– czas przeszïy Perfekt

A10, A11, A12, A13 (Abi), A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22

Terminkalender. mwiczenia w mówieniu. Der Tagesablauf von Nico Der Tagesablauf von Nico. Czytanie ze zrozumieniem. Was hast du am Wochenende gemacht?

Test sprawdzajÈcy Kapitel 9 Wer wohnt wo? Wer wohnt wo? Sïuchanie ze zrozumieniem.

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Ü10, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15 (Abi), Ü16, Ü17, Ü18

Projekt str. 11 1 1/2 – ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy o tym, gdzie i jak chciaïoby siÚ mieszkaÊ i dlaczego

– poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z róĝnymi rodzajami mieszkania

– czasownik modalny wollen

A1, A2, A3, A4, A16, A17, A23 (Abi)

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü21, Ü22

13

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

Was hast du am Wochenende gemacht? mwiczenia leksykalnogramatyczne.

A1, A2, A3, A4, A5


Das Haus von Anjas Familie

Zimmersuche. Czytanie ze zrozumieniem.

IloĂÊ godz.

Materiaï podrÚcznikowy

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

– poznawanie nazw poszczególnych pomieszczeñ w domu / mieszkaniu oraz kondygnacji – poznawanie nazw podstawowych mebli i sprzÚtu gospodarstwa domowego

– rzeczowniki zïoĝone

A5, A6, A7, A18

2

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci opisywania wïasnego pokoju – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (list prywatny)

– utrwalanie nazw mebli i sprzÚtów znajdujÈcych siÚ w pokoju mïodzieĝowym

– przyimki ïÈczÈce siÚ z celownikiem i biernikiem

A8, A9, A10*, Ü13, Ü14, A19, A20, A21, Ü15 (Abi), Ü24, Ü25, A22 Ü26, Ü27, Ü28, Ü29, Ü30

1/2 – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy telefonicznej w sprawie wynajÚcia pokoju – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (ogïoszenie)

– poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z wynajmowaniem pokoju / mieszkania

Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü23

A11, A12, A13, Ü16, Ü17, A14 (Abi), Ü18, Ü19, A15 (Abi) Ü20 (Abi) Projekt str. 22

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 10 Was gibt es heute zum Frühstück?

1

Was gibt es heute zum Frühstück? Sïuchanie ze zrozumieniem.

Gramatyka

– nabywanie umiejÚtnoĂci opisywania domu na podstawie rysunku (nazywanie pomieszczeñ, okreĂlanie kondygnacji) – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci przyporzÈdkowywania mebli i wyposaĝenia do poszczególnych pomieszczeñ

Anjas Zimmer. Czytanie ze zrozumieniem.

Zimmersuche

Cele leksykalne

1

Das Haus von Anjas Familie. mwiczenia leksykalne.

Anjas Zimmer

Cele komunikacyjne

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o tym, co siÚ je na Ăniadanie oraz o tym, co jedzÈ na Ăniadanie ludzie w innych krajach

– poznawanie nazw produktów ĝywnoĂciowych i posiïków

A1, A2, A3, A4 Ü1, Ü2, Ü3

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

14

Rozdziaï i temat lekcji


www.wsip.com.pl

Die Mahlzeiten

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy o posiïkach oraz przyzwyczajeniach ĝywieniowych swoich i innych osób – nabywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o swoich upodobaniach kulinarnych

– dalsze poznawanie nazw produktów ĝywnoĂciowych – poznanie wybranych przysïów niemieckich zwiÈzanych z tematem „Jedzenie”

A5, A6, A7, A8 (Abi)

Ü4, Ü5, Ü6, Ü7

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozwijanie umiejÚtnoĂci prowadzenie dialogów z wykorzystaniem podanego materiaïu leksykalnego – nabywanie umiejÚtnoĂci zamawiania jedzenia w barach szybkiej obsïugi – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyraĝania opinii na temat spoĝywanego posiïku

– poznawanie zwrotów zwiÈzanych z zamawianiem (kupowaniem) jedzenia

A9, A10, A11

Ü8, Ü9, Ü10

A12, A13, A14, A15*, A16, A17, A18, A19, A20 (Abi)

Ü11, Ü12, Ü13 (Abi), Ü14*, Ü15, Ü16, Ü17, Ü18

Die Mahlzeiten. Czytanie ze zrozumieniem.

Ich hätte gern Nudelsalat Ich hätte gern Nudelsalat. mwiczenia w mówieniu.

Wie bereitet man den Bauernsalat zu? Wie bereitet man den Bauernsalat zu? mwiczenia w mówieniu.

1/2 – rozwijanie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – poznawanie nazw – nabywanie umiejÚtnoĂci objaĂniania, jak przyrzÈdzaÊ czynnoĂci zwiÈzanych z przygotowywaniem potrawy potraw – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci udzielania porad i wskazówek z uĝyciem czasownika sollen w trybie przypuszczajÈcym – doskonalenie umiejÚtnoĂci wyraĝania wïasnej opinii na temat zdrowego odĝywiania – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (e-mail prywatny)

– czasownik modalny sollen (sollte) – przyimki ohne i mit – zaimek nieosobowy man

Projekt str. 27

1

Kapitel 11 Einkaufen – wo und was?

1

– rozwijanie umiejÚtnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci informowania o potrzebie zrobienia zakupów w okreĂlonych sklepach

– poznawanie nazw rodzajów sklepów oraz towarów, które moĝna w nich kupiÊ

– utrwalanie rzeczownika w bierniku po czasownikach brauchen, suchen, haben, möchte...

A1, A2, A3

Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

1

– rozwijanie umiejÚtnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci informowania o rodzajach opakowañ artykuïów i ich iloĂci – rozwijanie umiejÚtnoĂci prowadzenia dialogów z zastosowaniem podanego materiaïu leksykalnego

– poznawanie nazw opakowañ – okreĂlanie miary i iloĂci

– zdania okolicznikowe ze spójnikiem weil

A4, A5, A6, A7, A8, A21

Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü17, Ü18, Ü19

Einkaufen – wo und was? mwiczenia leksykalne. Im Lebensmittelgeschäft Im Lebensmittelgeschäft. mwiczenia w mówieniu. 15

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajÈcy


– czasownik modalny – poznawanie nazw müssen garderoby mïodzieĝowej – poznawanie zwrotów umoĝliwiajÈcych wyraĝanie i zasiÚganie opinii na temat zakupów w sklepie odzieĝowym

A9, A10, A11, A12, A13, A14 (Abi), A25, A26, A27

Ü10, Ü11, Ü12 (Abi), Ü22, Ü23, Ü24*

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozwijanie umiejÚtnoĂci opisywania ilustracji – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyraĝania wïasnej opinii i przypuszczeñ z uĝyciem odpowiednich spójników – rozwijanie umiejÚtnoĂci okreĂlania zalet i wad supermarketów – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (e-mail prywatny) – doskonalenie wymowy (dïugie e)

– poznawanie sïownictwa – zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem dass dotyczÈcego zakupów w supermarketach – rozszerzanie zakresu sïownictwa dotyczÈcego zakupów, rodzajów sklepów oraz ich zalet i wad

A15, A16, A17, A18, A19, A20, A22, A23, A24, A28 (Abi)

Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi), Ü20, Ü21*

IloĂÊ godz.

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

Im Bekleidungsgeschäft

1

– ksztaïcenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy w sklepie odzieĝowym – nabywanie umiejÚtnoĂci wyraĝania opinii o artykuïach, zakupach i cenach – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (wiadomoĂÊ)

1

Im Bekleidungsgeschäft. mwiczenia w mówieniu.

Im Supermarkt Im Supermarkt. mwiczenia leksykalnogramatyczne.

Cele komunikacyjne

Cele leksykalne

Gramatyka

Projekt str. 34

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 12 Sportarten

1

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozpoznawanie róĝnych dyscyplin sportowych na podstawie zdjÚÊ – nabywanie umiejÚtnoĂci mówienia o swoich zainteresowaniach sportowych i uprawianych dyscyplinach sportowych

– poznawanie nazw dyscyplin sportowych

– rzeczowniki tworzone od czasowników

A1, A2, A3, A4, Ü1, Ü2, Ü3, A5, A21 Ü4, Ü5, Ü21

2

– rozwijanie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o tym, gdzie moĝna uprawiaÊ sport oraz dlaczego ludzie uprawiajÈ sport – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy o zainteresowaniach sportowych swoich i swoich rówieĂników

– poszerzanie zakresu sïownictwa zwiÈzanego z uprawianiem sportu

– stopniowanie przymiotników i przysïówków

A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 (Abi), A13 (Abi), A19, A20, A22 (Abi)

Sportarten. mwiczenia leksykalne.

Wie sportlich sind deutsche Jugendliche? Wie sportlich sind deutsche Jugendliche? Czytanie ze zrozumieniem.

Ü6, Ü7, Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü14, Ü15, Ü18, Ü19, Ü20

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

16

Materiaï podrÚcznikowy

Rozdziaï i temat lekcji


www.wsip.com.pl

Sporttag in der Schule

1

Sporttag in der Schule. Czytanie ze zrozumieniem.

– utrwalanie i poszerzanie – ksztaïcenie sprawnoĂci czytania ze zrozumieniem zakresu sïownictwa – nabywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o dniu sportu zwiÈzanego na podstawie plakatu z uprawianiem sportu – nabywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o dniu sportu i dniem sportu w szkole w swojej szkole – doskonalenie umiejÚtnoĂci pisania (kartka pocztowa) – doskonalenie wymowy (spóïgïoska ch)

1

Kapitel 13 Womit fahren wir?

1

– ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wypowiadania siÚ na podstawie ilustracji – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy o Ărodkach lokomocji – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wypowiadania wïasnej opinii na temat podróĝowania i jej uzasadniania oraz przytaczania cudzych opinii

1

– doskonalenie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – rozszerzanie sïownictwa zwiÈzanego – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci uzyskiwania informacji z podróĝami, na temat rozkïadu jazdy pociÈgów udzielaniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci udzielania odpowiedzi i uzyskiwaniem na pytania dotyczÈce rozkïadu jazdy pociÈgów informacji oraz prowadzeniem rozmów telefonicznych

1

– ksztaïcenie umiejÚtnoĂci czytania ze zrozumieniem – wyrabianie umiejÚtnoĂci relacjonowania odbytej podróĝy – zdobywanie wiedzy o Salzburgu – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (kartka pocztowa)

Womit fahren wir? mwiczenia w mówieniu.

Die Reiseauskunft Die Reiseauskunft. mwiczenia w mówieniu.

In Salzburg In Salzburg. Czytanie ze zrozumieniem.

– poznawanie nazw Ărodków lokomocji – poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z podróĝowaniem – poznawanie argumentów przemawiajÈcych za i przeciw korzystaniu z wybranych Ărodków lokomocji

– poznawanie sïownictwa umoĝliwiajÈcego opowiadanie o odbywanej podróĝy

A14, A15, A16, Ü12, A17 (Abi), A18 Ü13 (Abi), Ü16, Ü17

Projekt str. 40

– zdania ze spójnikami weil i dass – utrwalanie

A1, A2, A3, A4, A5

Ü1, Ü2, Ü3

– pytania: wann, wie lange, A6, A7, A8, A17, A18 wie viel – powtórzenie – zdania pytajÈce zaleĝne – zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem ob

Ü4, Ü5, Ü6, Ü11, Ü12

A9, A10, A11 (Abi), A12 (Abi)

Ü7, Ü8, Ü9 (Abi)

17

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

Test sprawdzajÈcy

– stopniowanie przymiotników i przysïówków – utrwalenie


Nach dem Weg fragen Nach dem Weg fragen. mwiczenia w mówieniu.

IloĂÊ godz.

1/2 – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – zdobywanie umiejÚtnoĂci orientowania siÚ wedïug planu miasta oraz udzielanie informacji na jego podstawie – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pytania o drogÚ w obcym mieĂcie – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci udzielania odpowiedzi na pytanie o drogÚ

Test sprawdzajÈcy

1

Kapitel 14 Urlaubspläne

1

Urlaubspläne. mwiczenia w mówieniu.

Welches Angebot findest du am interessantesten? Welches Angebot findest du am interessantesten? Czytanie ze zrozumieniem. Im Reisebüro

2

1

Cele leksykalne

– poznawanie nazw budynków w mieĂcie oraz sïownictwa zwiÈzanego z orientowaniem siÚ w mieĂcie

Gramatyka

– przyimki ïÈczÈce siÚ z celownikiem – przyimki ïÈczÈce siÚ z biernikiem

– ksztaïcenie umiejÚtnoĂci mówienia o terminach – poznawanie nazw i czasie trwania ferii w Polsce i w Niemczech ferii i typowych zajÚÊ – zdobywanie umiejÚtnoĂci opowiadania o sposobach wykonywanych w tym czasie spÚdzania ferii – poznawanie nazw – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyraĝania ĝyczeñ niektórych niemieckich dotyczÈcych wakacji krajów zwiÈzkowych – doskonalenie wymowy (dïugie i krótkie samogïoski)

1/2 – rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci opowiadania o swoich planach wakacyjnych w oparciu o podane sïownictwo – nabywanie umiejÚtnoĂci okreĂlania celów podróĝy – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyraĝania i uzasadniania wïasnych opinii

Im Reisebüro. mwiczenia w mówieniu.

Test sprawdzajÈcy

Cele komunikacyjne

– rozwijanie sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem – nabywanie umiejÚtnoĂci prowadzenia rozmowy w biurze podróĝy – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci uzyskiwania informacji dotyczÈcych kursu jÚzykowego – ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pisania (list oficjalny i prywatny)

Materiaï podrÚcznikowy

Materiaï z ksiÈĝki Êwiczeñ

A13, A14, A15, Ü10, Ü13, A16 (Abi), A19 Ü14

A1, A2, A3, A4, Ü1, Ü2, Ü3 A16, A20 (Abi)

– czasownik modalny – przypomnienie dürfen zwrotów zwiÈzanych z wyraĝaniem wïasnych – czasowniki modalne – opinii powtórzenie – poznawanie sïownictwa zwiÈzanego z podróĝami wakacyjnymi i zajÚciami wykonywanymi w czasie wakacji

A5, A6, A7, A8, Ü4, Ü5, Ü6, A17, A18, A19 Ü14, Ü15, Ü16, Ü17, Ü18

– utrwalanie i rozszerzanie sïownictwa dotyczÈcego podróĝy wakacyjnych i zajÚÊ w czasie wakacji

A9, A10, A11, Ü7, Ü8, A12, A13, A14, Ü9 (Abi), Ü10, Ü11, A15 (Abi) Ü12, Ü13 (Abi) Projekt str. 55

Rozkïad materiaïu na jednostki lekcyjne

18

Rozdziaï i temat lekcji


Plan wynikowy opracowaïy Zuzanna Hubar, Barbara Kalinowska

na podstawie Programu nauczania jÚzyka niemieckiego w liceum ogólnoksztaïcÈcym, liceum profilowanym i technikum. Ksztaïcenie w zakresie podstawowym Numer dopuszczenia: DKOS-4015-119/02 oraz na podstawie podrÚcznika z Êwiczeniami dla klasy pierwszej liceum ogólnoksztaïcÈcego, liceum profilowanego i technikum Krystyny ’uniewskiej, Urszuli Tworek, Zofii WÈsik, Marii Zagórnej alles klar 1a – zakres podstawowy – numer dopuszczenia 17/07 alles klar 1b – zakres podstawowy – numer dopuszczenia 32/07 © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spóïka Akcyjna Warszawa 2002

Szanowni Pañstwo! Prezentujemy Pañstwu naszÈ propozycjÚ planu wynikowego treĂci nauczania jÚzyka niemieckiego dla pierwszej klasy szkoïy ponadgimnazjalnej, realizowanych z podrÚcznikiem alles klar. Plan wynikowy jest uporzÈdkowanym wykazem efektów ksztaïcenia zamierzonych przez nauczyciela z uwzglÚdnieniem zaïoĝeñ realizowanego programu nauczania, wewnÈtrzszkolnego systemu oceniania (wso), przedmiotowego systemu oceniania (pso), stylu pracy nauczyciela i specyfiki zespoïu klasowego. Poniewaĝ nie da siÚ stworzyÊ uniwersalnego, moĝliwego do zastosowania w kaĝdych warunkach planu wynikowego, prosimy zatem o potraktowanie zaproponowanego przez nas planu wynikowego jako materiaïu do modyfikacji, w którym uwzglÚdniÈ Pañstwo wïasne realia. BazÈ do opracowania planu wynikowego sÈ wymagania edukacyjne, które precyzyjnie okreĂlajÈ oczekiwane przez nauczyciela postÚpy w wiedzy i umiejÚtnoĂciach ucznia. We wspóïczesnej dydaktyce wyróĝnia siÚ piÚÊ poziomów wymagañ: konieczne, podstawowe, rozszerzajÈce, dopeïniajÈce oraz wykraczajÈce, które odpowiadajÈ skali ocen szkolnych. W proponowanym przez nas planie wynikowym przyjÚïyĂmy humanistyczny model dwustopniowy, który dzieli wymagania na podstawowe i ponadpodstawowe. Aby otrzymaÊ poszczególne oceny uczeñ powinien speïniÊ, zgodnie z teoriÈ pomiaru dydaktycznego, w nastÚpujÈcym zakresie wymagania podstawowe lub/i ponadpodstawowe: – ocena dopuszczajÈca: wymagania podstawowe w co najmniej 50%, – ocena dostateczna: wymagania podstawowe w co najmniej 75%, – ocena dobra: wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 50%, – ocena bardzo dobra: wymagania podstawowe w co najmniej 75% oraz ponadpodstawowe w co najmniej 75%. Mamy nadziejÚ, ĝe opracowany przez nas plan wynikowy, pomoĝe Pañstwu w planowaniu wïasnych dziaïañ dydaktycznych. ¿yczymy Pañstwu i Pañstwa Uczniom wielu sukcesów Zuzanna Hubar Barbara Kalinowska

www.wsip.com.pl

19


q

Länder – Sprachen – Nationalitäten • Wir stellen uns vor • Wir lernen uns kennen

q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q

wymienia i wskazuje na mapie kraje niemieckojÚzyczne nazywa wybrane kraje europejskie, ich stolice oraz jÚzyki obowiÈzujÈce w tych krajach wĂród podanych nazw krajów poprawnie zaznacza nazwy napisane po niemiecku uzupeïnia nazwy wybranych narodowoĂci wymienia, jakie jÚzyki obce zna on i jego najbliĝsza rodzina na podstawie przeczytanego tekstu uzupeïnia tabelkÚ odpowiednimi danymi krótko opowiada w formie ustnej i pisemnej o osobach przedstawionych w tekĂcie w wybranej formie (np. „list goñczy”, wizytówka) przedstawia danÈ osobÚ poprawnie przyporzÈdkowuje pytania do odpowiedzi wïaĂciwie ustala kolejnoĂÊ zdañ w dialogach w oparciu o schemat pyta i podaje podstawowe informacje na swój temat: jak siÚ nazywa; gdzie mieszka; skÈd pochodzi; jakie zna jÚzyki obce zaznacza nieprawdziwe informacje na podstawie wysïuchanego tekstu w oparciu o przeczytany tekst okreĂla, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe tworzy rzeczowniki rodzaju ĝeñskiego zakoñczone na -in poprawnie odmienia i stosuje czasowniki regularne: kommen, lernen, wohnen w liczbie pojedynczej i mnogiej poprawnie odmienia i stosuje czasowniki: heißen i sein poprawnie odmienia i uĝywa czasownika sprechen zna i stosuje zaimki osobowe w mianowniku poprawnie ïÈczy elementy zdañ dobiera do pytañ odpowiedni sïówko pytajÈce zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q

q q

q q q q q

szczegóïowo opowiada w formie ustnej i pisemnej o osobach przedstawionych w tekĂcie w wybranej formie (np. „list goñczy”, wizytówka) umiejÚtnie przedstawia danÈ osobÚ i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym samodzielnie pyta o podstawowe dane i udziela informacji o sobie: jak siÚ nazywa; gdzie mieszka; skÈd pochodzi; jakie zna jÚzyki obce w ramach pracy w projekcie wciela siÚ w rolÚ uczestnika kursu jÚzyka niemieckiego i przygotowuje swojÈ wizytówkÚ, którÈ nastÚpnie doïÈcza do dossier w portfolio jÚzykowym wïaĂciwie dopasowuje podane zabytki do stolic europejskich i krajów poprawnie okreĂla, w jakim jÚzyku zostaïo napisane wyznanie „kocham ciÚ” sprawnie operuje rzeczownikami rodzaju ĝeñskiego zakoñczonymi na -in umiejÚtnie posïuguje siÚ czasownikami: kommen, lernen, wohnen, heißen, sein i sprechen swobodnie uĝywa w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwa zawartego w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 1

Wymagania ponadpodstawowe

czïowiek – dane personalne • elementy wiedzy o krajach niemieckojÚzycznych

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

20

Wymagania programowe


q q

Das deutsche Alphabet • Begrüßung – Verabschiedung • Zahlen 0–1 000 000 • Anmeldeformular

Kapitel 2

q q q q q q q q

q q q q q q q q q

poprawnie wymawia nazwy liter alfabetu niemieckiego wskazuje litery alfabetu niemieckiego, których nie ma w polskim alfabecie poprawnie notuje usïyszane litery z rozsypanki literowej ukïada nazwy krajów i miast wita siÚ i ĝegna z rówieĂnikami i osobami dorosïymi uzupeïnia wysïuchane dialogi odpowiednimi formami powitañ i poĝegnañ poprawnie przyporzÈdkowuje formy powitañ i poĝegnañ do sytuacji zna liczebniki niemieckie w zakresie 0–1 000 000 na podstawie wysïuchanego tekstu poprawia bïÚdnie zanotowane numery poprawnie notuje usïyszane numery telefonów pyta rozmówcÚ o numer telefonu stacjonarnego, komórkowego, numer pogotowia ratunkowego i policji oraz sam udziela podobnych odpowiedzi poprawnie odczytuje liczbÚ mieszkañców wybranych miast w Niemczech i podaje liczbÚ mieszkañców swojego miasta poprawnie czyta i zapisuje sïownie wybrane daty poprawnie wyszukuje polskie odpowiedniki sformuïowañ wystÚpujÈcych w formularzu zgïoszeniowym wypeïnia formularz swoimi danymi przyporzÈdkowuje zaproponowane dane do odpowiednich rubryk w formularzu pisze krótki tekst o danej osobie na podstawie danych zawartych w formularzu stosuje podstawowe sïówka pytajÈce poprawnie tworzy zdania oznajmujÈce i pytajÈce zaczynajÈce siÚ od sïówka pytajÈcego zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q q q q

q

q q

q

stosujÈc formy powitañ i poĝegnañ, uwzglÚdnia formy oficjalne, potoczne i regionalne swobodnie operuje liczebnikami w zakresie 0–1 000 000 zna numery pogotowia ratunkowego i policji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii sprawnie pokazuje na mapie wybrane miasta niemieckie przygotowuje krótkie notatki biograficzne lub „listy goñcze”, dotyczÈce podanych osób, uwzglÚdniajÈc nastÚpujÈce informacje: kraj zamieszkania, dziaïalnoĂÊ, sukcesy, ewentualne nagrody, a nastÚpnie sporzÈdza dïuĝszÈ biografiÚ podanych osób w jÚzyku polskim i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym przygotowuje formularz zgïoszeniowy na jeden z kursów oferowanych przez letniÈ szkoïÚ jÚzyków obcych, którÈ kieruje i doïÈcza go do dossier w portfolio jÚzykowym (zadanie projektowe) sprawnie posïuguje siÚ poznanymi sïówkami pytajÈcymi w wypowiedziach ustnych i pisemnych stosuje wïaĂciwy szyk wyrazów w zdaniach oznajmujÈcych i pytajÈcych zaczynajÈcych siÚ od sïówka pytajÈcego swobodnie posïuguje siÚ w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwem zawartym w spisie Aktiver Wortschatz

czïowiek – dane personalne

www.wsip.com.pl

q

Plan wynikowy

21


q q q q q q

Im Sprachinstitut • Im Unterricht

q q q q q q q q q q q q q q q q q q

udziela informacji, gdy zostanie zapytany o drogÚ za pomocÈ materiaïu pomocniczego formuïuje pytania i odpowiedzi dotyczÈce orientacji w budynku szkolnym nazywa szkolne pomieszczenia na podstawie tekstu krótko opowiada o danej osobie zna czynnoĂci zwiÈzane z przebiegiem lekcji i rozróĝnia, które sÈ wykonywane przez nauczyciela, a które przez ucznia korzystajÈc z podanego sïownictwa, krótko opowiada o tym, co robi na lekcji jÚzyka niemieckiego uzupeïnia dialog, dobierajÈc odpowiednie pytania nazywa strony Ăwiata i na podstawie mapki okreĂla poïoĝenie geograficzne wybranych miast w Austrii krótko odpowiada na pytania zwiÈzane z treĂciÈ pocztówki zna kryteria formalne dotyczÈce pisania pocztówki pisze krótkÈ kartkÚ pocztowÈ do koleĝanki z Niemiec, uwzglÚdniajÈc wszystkie punkty zawarte w poleceniu informuje o swoich upodobaniach zna nazwy przedmiotów nauczania oraz skalÚ ocen szkoïy niemieckiej zna nazwy przyborów szkolnych i przedmiotów osobistego uĝytku podaje wybrane cechy przedmiotów (np. podstawowe kolory) przyporzÈdkowuje wyrazy do pojÚcia nadrzÚdnego poprawnie odmienia czasowniki o temacie zakoñczonym na: -t, -d, -chn,-ffn, -tm poprawnie odmienia czasownik modalny mögen i stosuje go wedïug schematu stosuje poprawnie odmieniony czasownik haben poprawnie zastÚpuje rzeczowniki zaimkami osobowymi zna rodzajniki okreĂlone i nieokreĂlone w mianowniku i bierniku odróĝnia rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej poprawnie interpretuje stojÈce przy rzeczownikach zapisy w sïowniku poprawnie uzupeïnia tekst pytajnikami: wen, was zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q q q q q q

q

q q

q q

przeprowadza rozbudowane dialogi dotyczÈce orientacji w budynku szkolnym wykorzystuje zdobyte w tekĂcie informacje do szczegóïowego opowiadania o danej osobie formuïuje obszernÈ wypowiedě o tym, co robi na lekcji jÚzyka niemieckiego pisze pocztówkÚ do koleĝanki z Niemiec, uwzglÚdniajÈc wszystkie punkty zawarte w poleceniu i speïniajÈc wszelkie wymogi formalne prowadzi dialog na temat upodobañ wïasnych i rozmówcy zna i potrafi uszeregowaÊ nazwy ocen szkolnych w jÚzyku niemieckim wedïug obowiÈzujÈcej w Niemczech skali w swoich wypowiedziach swobodnie operuje nazwami przyborów szkolnych i przedmiotów osobistego uĝytku, okreĂlajÈc ich wyglÈd za pomocÈ licznych przymiotników przygotowuje kartotekÚ z poznanymi do tej pory sïówkami, zwrotami i gramatykÈ, w celu utrwalenia poznanego materiaïu leksykalnego i gramatycznego (zadanie projektowe) na podstawie analizy podrÚcznika samodzielnie tworzy zdania z deshalb w swoich wypowiedziach sprawnie operuje odmienionymi formami czasowników o temacie zakoñczonym na: -t, -d, -chn, -ffn, -tm, czasownika modalnego mögen oraz czasownika haben umiejÚtnie posïuguje siÚ rodzajnikami okreĂlonymi i nieokreĂlonymi w mianowniku i bierniku swobodnie uĝywa w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwa zawartego w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 3

Wymagania ponadpodstawowe

szkoïa – przedmioty nauczania, oceny

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

22

Wymagania programowe


q

q q

Familie und Verwandte • Berufe • Privatbrief

Kapitel 4

q q q q q q q q q

q q q q q q

nazywa czïonków rodziny na podstawie wysïuchanego tekstu ustala kolejnoĂÊ pokazywanych zdjÚÊ, zaznacza informacje prawdziwe i faïszywe oraz krótko odpowiada na pytania do tekstu nazywa wybrane zawody na podstawie opisu rozpoznaje, o jaki zawód chodzi poprawnie tworzy ĝeñskie nazwy zawodów oraz liczbÚ mnogÈ pyta o zawód i udziela odpowiedzi zwiÚěle opowiada o swojej rodzinie, informujÈc, czym zajmujÈ siÚ jej czïonkowie i o posiadanych zwierzÚtach krótko odpowiada na pytania dotyczÈce treĂci listu podaje polskie odpowiedniki poszczególnych czÚĂci listu poprawnie uszeregowuje fragmenty listu zna podstawowe zwroty i wyraĝenia pomocne przy pisaniu poprawnych listów prywatnych pisze krótki list prywatny, zawierajÈcy wymienione w poleceniu informacje przeprowadza wywiad z kolegÈ / koleĝankÈ, pytajÈc go / jÈ o posiadanie wyszczególnionych rzeczy, a nastÚpnie opowiada, czego siÚ dowiedziaï wïaĂciwie dobiera pytania do podanych odpowiedzi pyta kolegów / koleĝanki o ich wymarzony zawód i sam udziela odpowiedzi przy uĝyciu czasownika möchte... poprawnie tworzy pytania o rozstrzygniÚcie (tak / nie) i na nie odpowiada poprawnie stosuje przeczenie nicht oraz przeczenie kein / keine w mianowniku i bierniku zna odmianÚ zaimka dzierĝawczego w mianowniku i stosuje jÈ w oparciu o schemat zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q q q

q

q

q

q

przynosi zdjÚcia swojej rodziny i przedstawia jej czïonków uĝywa róĝnorodnych wariantów, pytajÈc o zawód i udzielajÈc odpowiedzi szeroko opowiada, czym zajmujÈ siÚ jego rodzice, rodzeñstwo i krewni oraz o posiadanych zwierzÚtach pisze rozbudowany list prywatny, realizujÈcy w wyczerpujÈcy sposób wszystkie zadania zawarte w poleceniu, jak równieĝ speïniajÈcy wszelkie wymogi formalne i doïÈcza go do dossier w portfolio jÚzykowym projektuje drzewo genealogiczne swojej rodziny, uwzglÚdniajÈc imiona, nazwiska, datÚ urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód i doïÈcza je do dossier w portfolio jÚzykowym (zadanie projektowe) wzbogaca o wïasne przykïady pytañ wywiad przeprowadzony z kolegÈ / koleĝankÈ na temat posiadanych przez niego / niÈ rzeczy i osób, a nastÚpnie relacjonuje, czego siÚ dowiedziaï w wypowiedziach ustnych i pisemnych sprawnie uĝywa pytañ o rozstrzygniÚcie (tak / nie), przeczenia nicht i kein / keine w mianowniku i bierniku, zaimków dzierĝawczych oraz czasownika möchte... swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

ĝycie rodzinne – czïonkowie rodziny • praca – popularne zawody i zwiÈzane z nimi czynnoĂci

www.wsip.com.pl

q

Plan wynikowy

23


Lieblingsbeschäftigungen – Hobbys – Freizeit • Brieffreunde suchen – Anzeigen • Jahreszeiten, Monate

q q q q q q q q

q q q q q q q q q q

nazywa podstawowe czynnoĂci wykonywane w czasie wolnym w oparciu o podane sïownictwo krótko opowiada o tym, co lubi robiÊ w wolnym czasie, a czego nie lubi zaznacza odpowiednie informacje na podstawie wysïuchanego wywiadu pyta i udziela informacji o sposobie spÚdzania wolnego czasu przez siebie i innych wyszukuje w tekstach prasowych (ogïoszeniach) odpowiednie informacje wyszukuje bïÚdy w tekĂcie ogïoszenia i poprawia je, uĝywajÈc podanego sïownictwa poprawnie wypeïnia luki w treĂci ogïoszenia poprawia ěle uĝyte czasowniki, zastÚpujÈc je wïaĂciwymi pisze krótkie ogïoszenie do mïodzieĝowego czasopisma niemieckojÚzycznego w celu poznania nowych przyjacióï do korespondencji, w którym uwzglÚdnia wymagane informacje nazywa miesiÈce i pory roku dobiera odpowiednie czynnoĂci do poszczególnych pór roku nazywa waĝniejsze obchodzone w Niemczech ĂwiÚta i uroczystoĂci oraz wymienia w oparciu o kalendarz, w jakich miesiÈcach wypadajÈ podaje polskie odpowiedniki przysïów niemieckich zwiÈzanych z miesiÈcami i porami roku pyta, czym interesujÈ siÚ jego koledzy / koleĝanki i sam udziela odpowiedzi na takie pytanie krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania, uĝywajÈc podstawowych zwrotów pomocnych w opisywaniu ilustracji stosuje poprawnie odmienione czasowniki nieregularne: fahren, lesen, sehen, sprechen poprawnie uĝywa czasowników rozdzielnie zïoĝonych wïaĂciwie stosuje czasowniki zwrotne zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q

q q

q q

q

q

w rozbudowanej formie opowiada o tym, co lubi robiÊ wolnym czasie, a czego nie lubi tworzy dialogi, w których pyta rozmówcÚ o spÚdzanie czasu wolnego i szeroko informuje o czynnoĂciach wykonywanych przez siebie w wolnym czasie pisze prywatny e-mail w odpowiedzi na wybrane ogïoszenie prasowe i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym redaguje obszerne ogïoszenie do niemieckojÚzycznego czasopisma mïodzieĝowego w celu nawiÈzania korespondencji z nowymi przyjacióïmi, w którym zawiera wszystkie wymagane informacje i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym zna wybrane przysïowia niemieckie zwiÈzane z miesiÈcami i porami roku opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ z wprawÈ uĝywa czasowników nieregularnych: fahren, lesen, sehen, sprechen, czasowników rozdzielnie zïoĝonych i czasowników zwrotnych swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 5

Wymagania ponadpodstawowe

ĝycie rodzinne i towarzyskie – formy spÚdzania czasu wolnego

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

24

Wymagania programowe


q q q q

Zeitangaben • Wochentage • Verabredung • Einladung

Kapitel 6

q q q q q q q q q q q

q q q q q q q q

q q q q q

q q

q

q q q q

podaje czas zegarowy potocznie i oficjalnie zna wybrane przysïowia niemieckie zwiÈzane z tematem „Czas” przeprowadza z kolegÈ / koleĝankÈ rozbudowane dialogi dotyczÈce umówienia siÚ na spotkanie umiejÚtnie konstruuje dialogi dotyczÈce zaproszenia na party / urodziny, rozbudowujÈc je o wïasne pomysïy z wprawÈ przeprowadza rozmowÚ telefonicznÈ, w czasie której dziÚkuje za zaproszenie na urodziny, pyta o dokïadny czas i miejsce przyjÚcia oraz potwierdza swoje przybycie pisze do kolegi z Niemiec rozbudowany e-mail, w którym zaprasza go na swoje urodziny, uwzglÚdniajÈc wszystkie wymagane informacje umiejÚtnie negocjuje z koleĝankÈ, odrzucajÈc jej propozycjÚ pójĂcia do kina, proponujÈc innÈ formÚ spÚdzenia czasu i przekonujÈc jÈ ostatecznie do swojej propozycji przygotowuje na konkurs Die schönsten Glückwünsche kartkÚ z ĝyczeniami urodzinowymi o ciekawej formie graficznej i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym (zadanie projektowe) poprawnie tworzy rzeczowniki od podanych czasowników z wprawÈ posïuguje siÚ czasownikiem einladen, czasownikiem modalnym können oraz zaimkami osobowymi w bierniku sprawnie uĝywa liczebników porzÈdkowych swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

25

Plan wynikowy

q

nazywa pory dnia i dni tygodnia na podstawie wysïuchanych dialogów zaznacza, o jakie pory dnia chodzi pyta o godzinÚ i podaje czas poprawnie uĝywa wyrazów Uhr i Stunde uzupeïnia polskie odpowiedniki niemieckich przysïów zwiÈzanych z tematem „Czas” na podstawie wysïuchanego dialogu zaznacza odpowiednie informacje poprawnie porzÈdkuje kolejnoĂÊ kwestii w dialogu poprawnie wypeïnia luki w dialogu w oparciu o podane sïownictwo umawia siÚ na spotkanie z kolegÈ / koleĝankÈ wyszukuje informacje w treĂci zaproszenia poprawnie odpowiada na pytania dotyczÈce treĂci wysïuchanej rozmowy telefonicznej na podstawie podanego sïownictwa przeprowadza krótkie dialogi dotyczÈce zaproszenia na party / urodziny poprawnie uzupeïnia treĂÊ zaproszenia podanymi rzeczownikami okreĂla, które z podanych ĝyczeñ sÈ odpowiednie dla dzieci, mïodzieĝy i osób dorosïych odpowiednio dzieli fragmenty dialogu na kwestie wypowiadane przez solenizanta i goĂci przeprowadza krótkÈ rozmowÚ telefonicznÈ, w której dziÚkuje za zaproszenie na urodziny, pyta o czas i miejsce przyjÚcia oraz potwierdza swojÈ obecnoĂÊ pisze dla kolegi z Niemiec zaproszenie, w którym zawiera wymagane informacje prowadzi krótkie negocjacje z koleĝankÈ dotyczÈce wspólnego spÚdzenia czasu, realizujÈc wymagane zadania uĝywa poprawnie odmienionego czasownika einladen stosuje wïaĂciwie odmieniony czasownik modalny können korzystajÈc ze schematu, wïaĂciwie uĝywa zaimków osobowych w bierniku zna zasady tworzenia liczebników porzÈdkowych i stosuje je na podstawie schematu pyta o datÚ i udziela odpowiedzi zapisuje daty na podstawie wysïuchanego tekstu zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

ĝycie rodzinne i towarzyskie – formy spÚdzania czasu wolnego, uroczystoĂci

www.wsip.com.pl

q


q q q q

Geschenke • Vor der Geburtstagsparty

q q q q q q q q q q q q q q q

podaje wïasne skojarzenia ze sïowem Geschenke poprawnie zaznacza, z jakiej okazji dostaje siÚ i daje w Polsce prezenty krótko opowiada, z jakiej okazji sam dostaje prezenty wybiera z listy prezentów propozycje, które mu siÚ podobajÈ lub nie i w oparciu o podane sïownictwo uzasadnia swój wybór w liĂcie do koleĝanki, z którÈ koresponduje, krótko odpowiada na pytania przez niÈ zadane na podstawie wysïuchanego tekstu zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe na podstawie przykïadów podaje, jakie prezenty wybiera dla swoich najbliĝszych, z jakiej okazji i dlaczego prowadzi krótkie negocjacje z kolegÈ dotyczÈce wyboru prezentu pyta, z jakiej okazji rozmówca kupuje prezenty i informuje o prezentach, które sam kupuje swoim bliskim i znajomym wykorzystujÈc podane sïownictwo, krótko opowiada, jakie czynnoĂci wykonuje siÚ przed przyjÚciem urodzinowym na podstawie treĂci e-maila poprawnie zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe krótko odpowiada na prywatny e-mail zwiÚěle opowiada, jak przygotowuje swoje przyjÚcia i którzy czïonkowie rodziny w czym mu pomagajÈ pisze krótkie wiadomoĂci dla kolegi z wymiany mïodzieĝowej z uwzglÚdnieniem wszystkich wymaganych informacji krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane na podstawie schematu poprawnie uĝywa rzeczowników oraz zaimków osobowych w celowniku buduje poprawne zdania z uĝyciem spójnika denn na podstawie schematu poprawnie tworzy zdania w trybie rozkazujÈcym wïaĂciwie rozpoznaje, do jakich osób odnoszÈ siÚ poszczególne formy trybu rozkazujÈcego zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q q

q q

q

q

q q q

q

q q q

proponuje liczne skojarzenia ze sïowem Geschenke z listy prezentów wybiera pozycje, które mu siÚ podobajÈ lub nie i szeroko uzasadnia swój wybór formuïuje dïuĝszÈ wypowiedě w formie listu do koleĝanki, z którÈ koresponduje, udzielajÈc wyczerpujÈcych odpowiedzi na wszystkie jej pytania informuje, jakie prezenty wybiera dla swoich najbliĝszych, z jakiej okazji i dlaczego, wzbogacajÈc wypowiedě o wïasne przykïady umiejÚtnie negocjuje z kolegÈ wybór prezentu dla jednej z uczestniczek kursu jÚzykowego, odrzucajÈc propozycjÚ rozmówcy, sugerujÈc kupno czegoĂ innego i ostatecznie proponujÈc kompromisowe rozwiÈzanie podczas rozmowy z kolegÈ z Niemiec udziela szczegóïowych informacji o tym, z jakich okazji dostaje siÚ w Polsce prezenty, podaje liczne przykïady prezentów, które kupuje swoim bliskim i znajomym oraz pyta rozmówcÚ, z jakiej okazji on kupuje prezenty sporzÈdza kolaĝ na temat najbardziej nielubianych prezentów, przedstawia wyniki swojej pracy na forum klasy i uzasadnia swój wybór oraz doïÈcza kolaĝ do dossier w portfolio jÚzykowym (zadanie projektowe) przygotowuje dïuĝszÈ pisemnÈ odpowiedě na e-mail prywatny opracowuje rozbudowanÈ wypowiedě ustnÈ o tym, jak przygotowuje swoje przyjÚcia i którzy czïonkowie rodziny w czym mu pomagajÈ pisze dla kolegi z wymiany mïodzieĝowej wiadomoĂÊ, w której szczegóïowo przedstawia wszystkie wymagane informacje i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ z wprawÈ uĝywa rzeczowników oraz zaimków osobowych w celowniku sprawnie operuje zdaniami w trybie rozkazujÈcym oraz zdaniami z uĝyciem spójnika denn swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 7

Wymagania ponadpodstawowe

ĝycie rodzinne i towarzyskie – ĂwiÚta i uroczystoĂci

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

26

Wymagania programowe


q

Terminkalender • Tagesablauf • Am Wochenende

Kapitel 8

q

q q q q q q q q

q q q q q

q

Kapitel 9

q

q q q q

nazywa typowe zajÚcia i czynnoĂci wykonywane w ciÈgu tygodnia w oparciu o notatki w kalendarzu wïaĂciwie odpowiada na pytania na podstawie wysïuchanego tekstu ustala kolejnoĂÊ pytañ dziennikarza oraz podaje, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe poprawnie uzupeïnia zdania na podstawie przeczytanego tekstu pyta o wykonywane zwykle w ciÈgu tygodnia zajÚcia i krótko odpowiada na podobne pytania nazywa typowe czynnoĂci wykonywane w ciÈgu dnia na podstawie rysunków chronologicznie porzÈdkuje czynnoĂci wykonywane w ciÈgu dnia na podstawie wysïuchanego tekstu poprawnie wypeïnia luki, zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe prowadzi rozmowÚ na temat przebiegu dnia z zastosowaniem godzin w oparciu o rysunki poprawnie wypeïnia luki korzystajÈc z podanego sïownictwa, przygotowuje i przeprowadza dialog na temat czynnoĂci wykonywanych w czasie ostatniego weekendu zwiÚěle informuje o ostatnim weekendzie, realizujÈc wymagane zadania poprawnie powtarza gïoskÚ U-Umlaut w wybranych wyrazach zna sposób tworzenia i wïaĂciwie stosuje imiesïowy czasu przeszïego poprawnie buduje zdania w czasie przeszïym Perfekt, uĝywajÈc wïaĂciwych czasowników posiïkowych zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q

rozróĝnia i nazywa typy budynków mieszkalnych na podstawie wysïuchanych tekstów przyporzÈdkowuje do osób odpowiednie wypowiedzi oraz podaje, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe w oparciu o przeczytany tekst zaznacza, gdzie i jak chcieliby mieszkaÊ zapytani o to mïodzi ludzie korzystajÈc z podanego sïownictwa, opowiada, gdzie i jak chciaïby mieszkaÊ oraz krótko to uzasadnia nazywa pomieszczenia, meble i sprzÚty domowe opisuje pomieszczenia wedïug wzoru na podstawie rysunku

q

q q q q q

q q q q

szczegóïowo pyta oraz odpowiada na pytania o zajÚcia wykonywane zwykle w ciÈgu tygodnia przygotowuje i przeprowadza rozbudowany dialog na temat weekendu szeroko opowiada o ostatnim weekendzie, realizujÈc wszystkie wymagane zadania w wypowiedziach ustnych poprawnie realizuje gïoskÚ U-Umlaut sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych czas przeszïy Perfekt swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

ĝycie rodzinne i towarzyskie – czynnoĂci ĝycia codziennego, formy spÚdzania czasu wolnego, styl ĝycia

www.wsip.com.pl

q

obszernie opowiada, gdzie i jak chciaïby mieszkaÊ oraz szczegóïowo uzasadnia swojÈ wypowiedě pisze wïasny, rozbudowany dialog na temat upodobañ mieszkaniowych swobodnie operuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych nazwami pomieszczeñ, mebli i sprzÚtów domowych wyczerpujÈco opowiada o swoim pokoju przestrzegajÈc wszystkich kryteriów formalnych, pisze do koleĝanki list prywatny, w którym opisuje swoje mieszkanie i swój pokój, a nastÚpnie umieszcza go w dossier w portfolio jÚzykowym

Plan wynikowy

27


q q

Wohnen in Deutschland • Das Haus von Anjas Familie • Anjas Zimmer • Zimmersuche

Kapitel 9

q q q q

q q q q

q q q q q q

q q

po przeczytaniu listu poprawnie odpowiada na pytania wykorzystujÈc podane sïownictwo, krótko opowiada o swoim pokoju formuïuje krótkÈ wypowiedě pisemnÈ na temat swojego wymarzonego pokoju pisze prosty list do kolegi z Niemiec, uwzglÚdniajÈc wymagane informacje wyszukuje wïaĂciwe informacje w treĂci ogïoszenia mieszkaniowego, udziela odpowiedzi na pytania, a nastÚpnie wypeïnia luki w dialogu w oparciu o schemat prowadzi proste dialogi dotyczÈce wynajÚcia mieszkania przeprowadza zwiÚzïÈ rozmowÚ telefonicznÈ z oferentem, w której pyta o wielkoĂÊ mieszkania, wysokoĂÊ czynszu oraz poïoĝenie lokalu prowadzi krótkie negocjacje z kolegÈ dotyczÈce wspólnego wynajÚcia mieszkania uwzglÚdniajÈc wymagane informacje, pisze proste ogïoszenie dotyczÈce wynajÚcia pokoju zadaje pytania oraz udziela odpowiedzi na temat planów zwiÈzanych ze swoim domem / mieszkaniem w przyszïoĂci na podstawie sporzÈdzonego przez siebie na kartce planu pokoju opowiada koledze o szczegóïach jego umeblowania, aby partner mógï go na tej podstawie odtworzyÊ, a nastÚpnie zamieniajÈ siÚ rolami krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane po zapoznaniu siÚ z opisem pokoju zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe poprawnie tworzy rzeczowniki zïoĝone wïaĂciwie stosuje przyimki ïÈczÈce siÚ z biernikiem i celownikiem poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny wollen zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q

nazywa podstawowe produkty ĝywnoĂciowe na podstawie wysïuchanych tekstów przyporzÈdkowuje do poszczególnych krajów upodobania kulinarne zwiÈzane ze Ăniadaniem i w oparciu o nie opowiada, jak wyglÈda Ăniadanie w tych krajach

q

q

q q

q

q

q

q

q

q q q q

q q

szczegóïowo opisuje swój wymarzony pokój, a pracÚ doïÈcza do dossier w portfolio jÚzykowym samodzielnie pisze list do kolegi z Niemiec, dokïadnie opisujÈc swój nowy dom wraz z pomieszczeniami i umeblowaniem, okolicÚ, wady i zalety nowego miejsca zamieszkania, a nastÚpnie doïÈcza pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym przeprowadza rozbudowane dialogi dotyczÈce wynajÚcia mieszkania z wprawÈ prowadzi rozmowÚ telefonicznÈ z oferentem, w czasie której uzyskuje informacje o wielkoĂci mieszkania, wysokoĂci czynszu oraz poïoĝeniu lokalu umiejÚtnie negocjuje z kolegÈ, odrzucajÈc jego propozycjÚ zamieszkania w akademiku i przekonujÈc go ostatecznie do wspólnego wynajÚcia mieszkania z wprawÈ redaguje ogïoszenie w sprawie pokoju do wynajÚcia, realizujÈc wszystkie wymagane kryteria i informacje, a swojÈ pracÚ doïÈcza do dossier w portfolio jÚzykowym prowadzi rozmowÚ na temat planów na przyszïoĂÊ zwiÈzanych z posiadaniem domu / mieszkania, a zanotowane odpowiedzi obszernie prezentuje na forum klasy w oparciu o naszkicowany przez siebie plan pokoju z duĝÈ wprawÈ opowiada koledze o wszystkich szczegóïach jego umeblowania, aby partner mógï go na tej podstawie odtworzyÊ, a nastÚpnie przejmuje rolÚ partnera opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ z wprawÈ tworzy rzeczowniki zïoĝone sprawnie stosuje przyimki ïÈczÈce siÚ z biernikiem i celownikiem bezbïÚdnie odmienia i stosuje czasownik modalny wollen swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz nazywa liczne produkty ĝywnoĂciowe szczegóïowo opowiada o upodobaniach ĝywieniowych Polaków i Niemców, omawiajÈc liczne podobieñstwa i róĝnice swobodnie prezentuje na forum klasy informacje uzyskane od kolegi / koleĝanki na temat ich przyzwyczajeñ ĝywieniowych

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 10

Wymagania ponadpodstawowe

dom – miejsce zamieszkania, opis mieszkania / domu, pomieszczeñ domu i ich wyposaĝenia, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

28

Wymagania programowe


q q

Mahlzeiten • Essen außer Haus • Gesundes Essen

Kapitel 10

q q q q q q q

q q q q

q q

q q q q q q q

q

q q q q q q

q

q q q

q

q

q q

umiejÚtnie prowadzi rozmowÚ z kolegÈ na temat jego upodobañ ĝywieniowych, wyczerpujÈco opowiada o swoich ulubionych potrawach oraz pyta o potrawy, których nie lubi rozmówca korzystajÈc ze sïownika przysïów, zapisuje polskie odpowiedniki niemieckich przysïów zwiÈzanych z jedzeniem prowadzi rozbudowane dialogi w barze szybkiej obsïugi samodzielnie pisze dialog rozgrywajÈcy siÚ w barze szybkiej obsïugi, wykorzystujÈc poznane zwroty i wyraĝenia nazywa liczne czynnoĂci zwiÈzane z przygotowaniem potraw wyraĝa obszerne opinie na temat spoĝywanych posiïków szczegóïowo prezentuje koleĝance przepis na przygotowanÈ przez siebie potrawÚ, informujÈc, jakich uĝyï produktów, jak jÈ przygotowaï oraz jak smakowaïa goĂciom pisze do koleĝanki z Niemiec rozbudowany e-mail, podajÈc przepis na tradycyjnÈ polskÈ potrawÚ oraz realizuje szczegóïowo wszystkie wymagane w zadaniu informacje, a caïoĂÊ zamieszcza w dossier w portfolio jÚzykowym udziela szczegóïowych rad dotyczÈcych zdrowego odĝywiania umiejÚtnie wyraĝa opinie na temat spoĝywanych posiïków uĝywajÈc licznych argumentów, aktywnie bierze udziaï w dyskusji na temat produktów, które sÈ zdrowe oraz takich, które naleĝy spoĝywaÊ tylko w maïych iloĂciach uczestniczy w projekcie polegajÈcym na przygotowaniu w grupach przepisów na ulubione potrawy, prezentuje je w atrakcyjnej formie i publikuje w miniksiÈĝce kucharskiej, zamieszczajÈc dodatkowo rysunek bÈdě zdjÚcie potrawy (praca projektowa) opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ sprawnie stosuje czasownik modalny sollen oraz zaimek nieokreĂlony man swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

29

Plan wynikowy

na podstawie przeczytanych tekstów opowiada o posiïkach spoĝywanych w Niemczech i w Polsce oraz wymienia podobieñstwa i róĝnice uzyskuje informacje na temat przyzwyczajeñ ĝywieniowych kolegi / koleĝanki i krótko przedstawia na forum, czego siÚ dowiedziaï prowadzi rozmowÚ z kolegÈ na temat jego przyzwyczajeñ ĝywieniowych, informuje o swoich ulubionych daniach oraz pyta o nielubiane potrawy po przeczytaniu wypowiedzi uczniów na temat ich odĝywiania przyporzÈdkowuje informacje do poszczególnych osób zna i stosuje niemieckie przysïowia dotyczÈce tematu „Jedzenie” poprawnie uzupeïnia poznane przysïowia rozwiÈzuje krzyĝówkÚ obrazkowÈ, wpisujÈc odpowiednie nazwy artykuïów spoĝywczych poprawnie tworzy rzeczowniki zïoĝone zwiÈzane z jedzeniem z podanych produktów ukïada swoje dwudniowe menu po wysïuchaniu dialogów w barze szybkiej obsïugi przyporzÈdkowuje do nich rysunki z odpowiednimi potrawami, a nastÚpnie w oparciu o schemat przeprowadza podobne dialogi pisze krótki dialog toczÈcy siÚ w barze szybkiej obsïugi nazywa podstawowe czynnoĂci zwiÈzane z przygotowaniem potraw wïaĂciwie przyporzÈdkowuje produkty do pojÚcia nadrzÚdnego podaje koleĝance prosty przepis na przygotowanÈ przez siebie potrawÚ, informujÈc, jakich uĝyï produktów, jak jÈ przygotowaï oraz jak smakowaïa goĂciom po przeczytaniu przepisu na saïatkÚ objaĂnia przyjacióïce, jak przyrzÈdziÊ takÈ potrawÚ pisze do koleĝanki z Niemiec prosty e-mail, w którym podaje przepis na tradycyjnÈ polskÈ potrawÚ oraz prosi o przepis na tradycyjnÈ potrawÚ niemieckÈ udziela krótkich rad dotyczÈcych zdrowego odĝywiania wyraĝa krótkie opinie na temat spoĝywanych posiïków uczestniczy w dyskusji na temat produktów, które sÈ zdrowe oraz takich, które naleĝy spoĝywaÊ tylko w maïych iloĂciach krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny sollen wïaĂciwie stosuje zaimek nieokreĂlony man zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

ĝywienie – artykuïy spoĝywcze, przygotowanie potraw, posiïki, lokale gastronomiczne

www.wsip.com.pl

q


q q

Einkaufen – wo und was? • Im Lebensmittelgeschäft • Im Bekleidungsgeschäft • Im Supermarkt

q q q q q q q q q q q q q q q q q q

zna podstawowe sïownictwo zwiÈzane z zakupami, nazywa rodzaje sklepów i towary, które moĝna w nich kupiÊ opowiada, gdzie zazwyczaj robi zakupy podaje pojÚcia nadrzÚdne do wymienionych artykuïów okreĂla iloĂci, miary i opakowania artykuïów spoĝywczych na podstawie listy zakupów opowiada, co jest potrzebne, aby wydaÊ przyjÚcie poprawnie podaje ceny produktów wïaĂciwie uzupeïnia dialog podanym sïownictwem, ïÈczy i uzupeïnia zdania, ustala poprawnÈ kolejnoĂÊ wypowiedzi poprawnie zaznacza wypowiedzi sprzedawczyni lub klientów sklepu prowadzi wedïug schematu proste dialogi odbywjÈce siÚ w sklepie spoĝywczym i odzieĝowym zasiÚga informacji w sklepie odzieĝowym, pytajÈc o wybranÈ czÚĂÊ garderoby, rozmiar, kolory oraz moĝliwoĂÊ jej przymierzenia pisze krótkÈ wiadomoĂÊ, w której uwzglÚdnia wymagane informacje po wysïuchaniu tekstu na temat zakupów w supermarkecie zaznacza wymagane informacje na podstawie notatki dotyczÈcej supermarketu zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe prowadzi rozmowÚ na temat robienia zakupów, a zebrane informacje przedstawia na forum klasy pisze do koleĝanki krótki e-mail na temat zakupów, podajÈc wszystkie wymagane informacje krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane poprawnie buduje zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil odmienia i stosuje czasownik modalny müssen poprawnie buduje zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem dass poprawnie powtarza gïoskÚ dïugie e w wybranych wyrazach zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q q q q

q q q q q

q

q q q

stosuje rozbudowane sïownictwo zwiÈzane z zakupami, nazywa rodzaje sklepów i liczne towary, które moĝna w nich kupiÊ szczegóïowo opowiada, gdzie zazwyczaj robi zakupy, podajÈc obszerne uzasadnienie bezbïÚdnie okreĂla iloĂci, miary i opakowania artykuïów spoĝywczych samodzielnie prowadzi rozbudowane dialogi odbywajÈce siÚ w sklepie spoĝywczym i odzieĝowym sprawnie zasiÚga informacji w sklepie odzieĝowym, uzyskujÈc odpowiedzi na temat rozmiaru, kolorów i moĝliwoĂci przymierzenia wybranej czÚĂci garderoby umiejÚtnie pisze wiadomoĂÊ, uwzglÚdniajÈc wszystkie wymagane informacje prowadzi rozmowÚ na temat robienia zakupów, a zebrane informacje wyczerpujÈco przedstawia na forum klasy przygotowuje w zespole asocjogram do tematu „Zakupy” i umieszcza go w dossier w portfolio jÚzykowym (praca projektowa) pisze do koleĝanki rozbudowany e-mail na temat zakupów, uwzglÚdniajÈc szczegóïowo wszystkie podane informacje opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ z wprawÈ stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil oraz zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem dass sprawnie stosuje czasownik modalny müssen w wypowiedziach ustnych poprawnie realizuje gïoskÚ dïugie e swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 11

Wymagania ponadpodstawowe

zakupy i usïugi – rodzaje sklepów, towary, kupowanie

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

30

Wymagania programowe


q

Sportarten • Wie sportlich sind deutsche Jugendliche? • Sporttag in der Schule

Kapitel 12

q

q

q q q q q q q

q

q q q q q q q q q

nazywa dyscypliny sportowe rozpoznaje róĝne dyscypliny sportu na podstawie zdjÚÊ w oparciu o wysïuchane teksty przyporzÈdkowuje dyscypliny sportowe do wybranych osób, wypeïnia luki w zdaniach, podkreĂla w zdaniach niezgodnoĂci z nagraniem i je poprawia pyta kolegÚ / koleĝankÚ o dyscypliny sportowe, które uprawia i uwaĝa za interesujÈce lub nieinteresujÈce czy niebezpieczne, a zanotowane odpowiedzi krótko przedstawia na forum klasy wïaĂciwie ïÈczy nazwiska znanych sportowców z dyscyplinami, w których osiÈgnÚli sukcesy numeruje zdania, aby powstaï z nich jednolity dialog dotyczÈcy sportu w oparciu o przeczytany tekst wpisuje odpowiednie imiona w tabeli korzystajÈc z podanego sïownictwa, opowiada, gdzie uprawia sport na podstawie materiaïu pomocniczego mówi, dlaczego powinno siÚ uprawiaÊ sport i dlaczego ludzie uprawiajÈ sport prowadzi dialogi na temat sportu wedïug schematu pyta kolegÚ z Niemiec o jego ulubionÈ dyscyplinÚ sportu, jak czÚsto uprawia sport oraz o moĝliwoĂci uprawiania sportu w jego miejscu zamieszkania mówi koledze z Niemiec, jakÈ dyscyplinÚ sportu uprawia, krótko opowiada o zainteresowaniach sportowych swoich kolegów z klasy oraz o moĝliwoĂciach uprawiania sportu w swojej miejscowoĂci po przeczytaniu listu na temat szkolnego dnia sportu zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe zwiÚěle opowiada o dniu sportu, wykorzystujÈc podany program krótko relacjonuje koledze z Niemiec dzieñ sportu w swojej szkole, uwzglÚdniajÈc wymagane informacje po przeczytaniu tekstu na temat baseballu w Niemczech zaznacza, które zdania sÈ prawdziwe, a które faïszywe krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane poprawnie tworzy regularne oraz nieregularne formy stopniowania przymiotników i przysïówków poprawnie tworzy rzeczowniki pochodzÈce od czasowników poprawnie powtarza spóïgïoskÚ ch w wybranych wyrazach zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q

q q q q q

q q q q

q

q q q q

zna nazwy wielu dyscyplin sportowych umiejÚtnie pyta kolegÚ / koleĝankÚ o dyscypliny sportowe, które uprawia i uwaĝa za interesujÈce / nieinteresujÈce lub niebezpieczne, a zanotowane odpowiedzi szczegóïowo relacjonuje na forum klasy szczegóïowo opowiada, gdzie uprawia sport swobodnie mówi, dlaczego powinno siÚ uprawiaÊ sport i dlaczego ludzie uprawiajÈ sport z wprawÈ prowadzi rozbudowane dialogi na temat sportu umiejÚtnie pyta kolegÚ z Niemiec o jego ulubionÈ dyscyplinÚ sportu, jak czÚsto uprawia sport i dlaczego ludzie uprawiajÈ sport mówi koledze z Niemiec, jakÈ dyscyplinÚ sportu uprawia, obszernie opowiada o zainteresowaniach sportowych swoich kolegów z klasy oraz o moĝliwoĂciach uprawiania sportu w swojej miejscowoĂci wyczerpujÈco opowiada o dniu sportu wedïug programu szczegóïowo relacjonuje koledze z Niemiec przebieg dnia sportu w swojej szkole, uwzglÚdniajÈc wszystkie wymagane informacje odpowiada na list od koleĝanki dotyczÈcy dnia sportu w jej szkole, a nastÚpnie umieszcza go w dossier w portfolio jÚzykowym wykorzystujÈc informacje z czasopism i / lub internetu, przygotowuje w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, plakat) oraz przedstawia na forum klasy sylwetkÚ swojego ulubionego sportowca (zadanie projektowe) opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych formy stopniowania przymiotników i przysïówków bezbïÚdnie tworzy rzeczowniki pochodzÈce od czasowników w wypowiedziach ustnych wïaĂciwie wymawia spóïgïoskÚ ch swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

sport – popularne dyscypliny sportu, imprezy sportowe

www.wsip.com.pl

q

Plan wynikowy

31


q

Verkehrsmittel • Reiseauskunft • In Salzburg • Nach dem Weg fragen

q

q q q q q

q

q q q q

q q q

nazywa Ărodki lokomocji i zna podstawowe sïownictwo zwiÈzane z podróĝowaniem po wysïuchaniu rozmowy zaznacza, jakie Ărodki lokomocji zostaïy wymienione w dialogu wykorzystujÈc podane sïownictwo, pyta kolegÚ / koleĝankÚ, jakimi Ărodkami lokomocji chÚtnie / niechÚtnie podróĝuje i dlaczego, co nastÚpnie krótko relacjonuje na forum klasy po wysïuchaniu rozmowy w informacji kolejowej poprawnie wypeïnia luki w oparciu o schemat prowadzi krótkie dialogi w informacji kolejowej, korzystajÈc z zamieszczonego rozkïadu jazdy poprawnie zapisuje pytania odnoszÈce siÚ do informacji zaznaczonych na rozkïadzie jazdy po analizie tekstu pocztówek z Salzburga uzupeïnia wymagane informacje przeprowadza krótkÈ rozmowÚ telefonicznÈ z kolegÈ z Austrii, w której informuje o wycieczce klasowej do Austrii, podaje termin przyjazdu oraz wyraĝa chÚÊ spotkania z rozmówcÈ krótko relacjonuje koledze / koleĝance swój pobyt w Austrii, informujÈc, dokÈd i na jak dïugo wyjechaï/a, jak spÚdzaï/a tam czas oraz co wywarïo na nim / niej najwiÚksze wraĝenie podczas wycieczki do Austrii pisze krótkÈ kartkÚ pocztowÈ do koleĝanki z Niemiec, uwzglÚdniajÈc wymagane informacje na podstawie wysïuchanych dialogów poprawnie umiejscawia obiekty na planie miasta wykorzystujÈc podane wyraĝenia, pyta o drogÚ w obcym mieĂcie oraz udziela odpowiedzi na podobne pytania koncentrujÈc siÚ na realizacji wymaganych zadañ, prowadzi krótkÈ rozmowÚ telefonicznÈ, w trakcie której umawia siÚ na spotkanie z koleĝankÈ z Austrii w swoim mieĂcie zna i poprawnie stosuje przyimki ïÈczÈce siÚ z celownikiem oraz przyimki ïÈczÈce siÚ z biernikiem poprawnie tworzy zdania pytajÈce zaleĝne oraz zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem ob zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

q q

q q

q

q q q q

q q q

nazywa liczne Ărodki lokomocji oraz stosuje rozbudowane sïownictwo zwiÈzane z podróĝowaniem samodzielnie pyta kolegÚ / koleĝankÚ, jakimi Ărodkami lokomocji chÚtnie / niechÚtnie podróĝuje i dlaczego, co nastÚpnie szczegóïowo relacjonuje na forum klasy prowadzi rozbudowane dialogi w informacji kolejowej, wykorzystujÈc zamieszczony rozkïad jazdy sprawnie prowadzi rozmowÚ telefonicznÈ z kolegÈ z Austrii, w której informuje go o wycieczce klasowej do Austrii, podaje termin przyjazdu oraz wyraĝa chÚÊ spotkania z rozmówcÈ szczegóïowo relacjonuje koledze / koleĝance swój pobyt w Austrii, informujÈc, dokÈd i na jak dïugo wyjechaï/a, jak spÚdzaï/a tam czas oraz co wywarïo na nim / niej najwiÚksze wraĝenie z wprawÈ pisze do koleĝanki z Niemiec obszernÈ kartkÚ pocztowÈ z wycieczki do Austrii, uwzglÚdniajÈc wszystkie wymagane informacje umiejÚtnie pyta o drogÚ w obcym mieĂcie oraz udziela wyczerpujÈcych odpowiedzi na podobne pytania udziela rozbudowanych odpowiedzi pisemnych na pytania o drogÚ prowadzi rozmowÚ telefonicznÈ z koleĝankÈ z Austrii, w trakcie której umawia siÚ z niÈ na spotkanie w swoim mieĂcie oraz podaje wszystkie wymagane informacje z wprawÈ uĝywa przyimków ïÈczÈcych siÚ z celownikiem oraz przyimków ïÈczÈcych siÚ z biernikiem sprawnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych zdania pytajÈce zaleĝne oraz zdania dopeïnieniowe ze spójnikiem ob swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

Maturalne zakresy tematyczne

Uczeñ: q

Kapitel 13

Wymagania ponadpodstawowe

podróĝowanie i turystyka – Ărodki transportu, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie • elementy wiedzy o Austrii

TreĂci programowe

Rozdziaï

Wymagania podstawowe

Plan wynikowy

32

Wymagania programowe


q q q q q

Urlaubspläne • Im Reisebüro

Kapitel 14

q

q q q q q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q

q

q q

q

q

q q

stosuje bogate sïownictwo dotyczÈce planów wakacyjnych i urlopowych informuje kolegÚ z Niemiec, kiedy sÈ ferie w Polsce i jak dïugo trwajÈ oraz udziela wyczerpujÈcych odpowiedzi na zadane pytania szeroko opowiada, co moĝna robiÊ w czasie ferii zimowych, jesiennych, wielkanocnych i letnich umiejÚtnie pyta kolegÚ / koleĝankÚ, co chciaïby / chciaïaby robiÊ podczas wakacji formuïuje rozbudowanÈ wypowiedě pisemnÈ na temat: „Co najchÚtniej robisz w czasie ferii?” wybiera z przedstawionych ofert wyjazdów wakacyjnych najbardziej interesujÈcÈ i z duĝÈ wprawÈ uzasadnia swój wybór szczegóïowo opowiada, co zamierza robiÊ w czasie wakacji oraz czy moĝe sam wyjeĝdĝaÊ na wakacje sprawnie zasiÚga informacji w biurze podróĝy, pytajÈc o letniÈ ofertÚ dla mïodzieĝy, okreĂla cel podróĝy i prosi o katalog uwzglÚdniajÈcy ceny po przeczytaniu listu wyczerpujÈco odpowiada na pytania dotyczÈce jego treĂci z wprawÈ konstruuje list oficjalny do ogïaszajÈcej siÚ w internecie szkoïy jÚzykowej i zawiera w nim wszystkie wymagane informacje i doïÈcza swojÈ pracÚ do dossier w portfolio jÚzykowym wyszukuje w internecie trzy roĝne propozycje ciekawego spÚdzenia wakacji letnich w krajach niemieckiego obszaru jÚzykowego, a nastÚpnie przedstawia je w atrakcyjnej formie (zadanie projektowe) swobodnie przeprowadza rozmowÚ z koleĝankÈ na temat wspólnego spÚdzenia wakacji i szczegóïowo realizuje wymagane zadania zachowujÈc wszystkie wymogi formalne, umiejÚtnie pisze do kolegi z Niemiec list na temat planowanego wyjazdu wakacyjnego, podaje wymagane informacje, a nastÚpnie umieszcza pracÚ w dossier w portfolio jÚzykowym opisuje ilustracjÚ, umiejÚtnie uĝywajÈc róĝnorodnych zwrotów pomocnych w opisywaniu obrazka i szczegóïowo odpowiada na pytania zwiÈzane z ilustracjÈ sprawnie posïuguje siÚ w wypowiedziach ustnych i pisemnych czasownikiem modalnym dürfen oraz pozostaïymi czasownikami modalnymi bezbïÚdnie rozpoznaje dïugie i krótkie samogïoski swobodnie stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych sïownictwo zawarte w spisie Aktiver Wortschatz

33

Plan wynikowy

zna sïownictwo dotyczÈce planów wakacyjnych i urlopowych, poprawnie uzupeïnia tekst podanym sïownictwem mówi o terminach i czasie trwania ferii w Polsce i w Niemczech krótko informuje kolegÚ z Niemiec, kiedy sÈ ferie w Polsce i jak dïugo trwajÈ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania opowiada na podstawie tabeli, co moĝna robiÊ w czasie ferii zimowych, jesiennych, wielkanocnych i letnich wykorzystujÈc podane sïownictwo, pyta kolegÚ / koleĝankÚ, co chciaïby / chciaïaby robiÊ podczas wakacji formuïuje krótkÈ wypowiedě pisemnÈ na temat: „Co najchÚtniej robisz w czasie ferii?” na podstawie wysïuchanego tekstu przyporzÈdkowuje oferty urlopowe do wïaĂciwych osób oraz uzupeïnia tabelÚ pasujÈcymi informacjami wybiera z przedstawionych ofert wyjazdów wakacyjnych najbardziej interesujÈcÈ i krótko uzasadnia swój wybór w oparciu o podane sïownictwo krótko opowiada, co zamierza robiÊ w czasie wakacji oraz czy moĝe sam wyjeĝdĝaÊ na wakacje na podstawie wysïuchanego tekstu zaznacza odpowiedniÈ ofertÚ biura podróĝy, zaznacza informacje prawdziwe i faïszywe zasiÚga informacji w biurze podróĝy, pytajÈc o letniÈ ofertÚ dla mïodzieĝy, okreĂla cel podróĝy i prosi o katalog uwzglÚdniajÈcy ceny po przeczytaniu listu zwiÚěle odpowiada na pytania dotyczÈce jego treĂci pisze krótki list oficjalny do szkoïy jÚzykowej, której ogïoszenie znalazï w internecie, zawierajÈc w nim wymagane informacje po zapoznaniu siÚ z ofertÈ szkoïy jÚzykowej zaznacza, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe przeprowadza rozmowÚ z koleĝankÈ na temat wspólnego spÚdzenia wakacji, realizujÈc wymagane zadania planuje wymarzonÈ podróĝ, uzupeïniajÈc wymagane informacje koncentrujÈc siÚ na wymaganych informacjach, pisze do kolegi z Niemiec krótki list na temat planowanego wyjazdu wakacyjnego krótko opisuje ilustracjÚ i odpowiada na pytania z niÈ zwiÈzane poprawnie odmienia i odpowiednio stosuje czasownik modalny dürfen rozpoznaje dïugie i krótkie samogïoski w wybranych wyrazach zna podstawowe sïownictwo uwzglÚdnione w spisie Aktiver Wortschatz

podróĝowanie i turystyka – baza noclegowa, informacja turystyczna, zwiedzanie • ĝycie rodzinne i towarzyskie – formy spÚdzania czasu wolnego

www.wsip.com.pl

q


Testy Testy proponowane w ksiÈĝce nauczyciela mogÈ sïuĝyÊ do kopiowania dla caïej klasy lub byÊ podstawÈ dla nauczyciela/ki do napisania wïasnych testów. Polecamy teĝ nasze testy zamieszczone w internecie. ZnajdÈ tam Pañstwo po dwa testy do kaĝdego rozdziaïu, co pozwoli podzieliÊ klasÚ na dwie grupy. W kaĝdym teĂcie uczeñ moĝe zdobyÊ 40 punktów. Oto proponowana przez nas punktacja do testów: 40–39 pkt: celujÈcy 38–36 pkt: bardzo dobry 35–31 pkt: dobry 30–25 pkt: dostateczny 24–18 pkt: dopuszczajÈcy W testach do rozdziaïów 5, 7, 9, 12, 13, 14 pojawiajÈ siÚ zadania nawiÈzujÈce formÈ do zadañ maturalnych. Zadania te proponujemy oceniaÊ wedïug kryteriów maturalnych: TreĂÊ

Liczba punktów

34

Inf. 1

Inf. 2

Inf. 3

Inf. 4

PoprawnoĂÊ jÚzykowa

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

Razem

0–5


Testy

Test 1 1

_____ / 6 pkt

Ergänze den Text.

5

Uzupełnij tekst.

Trage das entsprechende Verb in der richtigen Form ein.

_____ / 9 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik we właściwej formie.

(1.)_________________ Tag! Mein (2.)_________________ ist Laura Clemens. Ich wohne in Köln, in (3.)__________________ . Ich (4.)__________________ Deutsche. Meine (5.)___________________________ ist Deutsch. Meine (6.)___________________________ sind

– Wie (1.)____________ ihr? – Julia und Magda. – Woher (2.)____________ du, Julia? – Aus Polen, aus Biaïystok.

Italienisch und Englisch.

– (3.)____________ Magda auch in Biaïystok? – Nein, in Lublin.

2

_____ / 4 pkt

Trage die Nationalität ein. Wpisz narodowość.

– (4.)____________ du gut Deutsch, Julia? – Nein, noch nicht, aber ich (5.)____________ Deutsch hier im Sprachkurs.

1. Zynthia kommt aus Paris.

– (6.)____________ du auch Pole, Oliver?

Sie ist _______________________ .

– Nein, ich (7.)____________ Schweizer.

2. Harry wohnt in London.

– (8.)____________ Lorenzo und Chiara Deutsche?

Er ist ________________________ .

– Nein, sie (9.)____________ Italiener.

3. Lukas kommt aus Berlin. Er ist ________________________ .

6

4. Julia wohnt in Warschau.

Utwórz zdania. Pamiętaj o odpowiedniej formie czasownika.

Sie ist ________________________ .

3

_____ / 6 pkt

Bilde Sätze.

_____ / 4 pkt

Targe die Fragewörter ein. Wpisz słówka pytające.

1. sein • Name • mein • Thomas _________________________________________________ 2. sprechen • als • Laura • Muttersprache • Deutsch _________________________________________________

1. – __________ machst du hier? – Ich lerne Deutsch an einer Sprachschule.

3. in • wohnen • Frankreich • meine • Brieffreundin _________________________________________________

2. – __________ kommt ihr? – Wir kommen aus der Schweiz. 3. – __________ wohnt Viktoria?

7

– Sie wohnt in Wien. 4. – __________ Fremdsprachen lernen Emily und Jack?

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 6 pkt Schreibe. Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

– Deutsch und Spanisch.

4

1. Zapytaj kolegÚ z Niemiec o jÚzyki obce, których uczy siÚ w szkole.

_____ / 5 pkt

Was passt zusammen? Verbinde.

_________________________________________________

Co do czego pasuje? Połącz.

1. 2. 3. 4. 5. 1.

Vaduz Berlin Luxemburg Bern Wien 2.

www.wsip.com.pl

a. b. c. d. e. 3.

_________________________________________________ 2. Wyraě radoĂÊ z nowej znajomoĂci z kolegÈ z Niemiec.

Deutschland Österreich die Schweiz Liechtenstein Luxemburg 4.

5.

_________________________________________________ _________________________________________________ 3. Wyraě przekonanie, ĝe siÚ jeszcze zobaczycie. _________________________________________________ _________________________________________________

Liczba punktów:

/ 40

35


Testy

Test 2 1

Lies den Text, finde fünf Fehler _____ / 5 pkt und korrigiere sie.

4

_____ / 7 pkt

Ordne zu. Przyporządkuj.

Przeczytaj tekst, znajdź pięć błędów i je popraw.

1. Vor- und Familienname

a. 26.03.1979

Das ist Patrick Levy. Er lernt aus Frankreich und wohnt aus Straßburg. Er ist jetzt 16 Jahre fleißig. Er ist Schüler. Seine Handynummer ist Französisch und seine Fremdsprachen sind Englisch und Spanisch. Er lernt auch gern Deutsch. Er heißt jetzt in Deutschland im Sprachkurs.

2. Ort

b. Langstraße 17

3. Postleitzahl

c. Deutschland

4. Land

d. Informatiker

1. __________________________________________

5. Geburtsdatum

e. 80538

6. Beruf

f. Markus Knöde

7. Straße

g. München

1.

2. __________________________________________

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3. __________________________________________ 4. __________________________________________ 5. __________________________________________

2

In welchem Jahr sind diese Menschen geboren? Schreibe in Worten.

5

1. Albert Einstein (1879) _________________________________________________

_____ / 4 pkt

Co nie pasuje? Przekreśl.

_____ / 6 pkt

W którym roku urodzili się ci ludzie? Zapisz słownie.

Was passt nicht in die Reihe? Streiche durch.

1. wann • wo • woher • wir 2. Hallo! • Auf Wiedersehen! • Grüß dich! • Guten Tag! 3. Begrüßungsparty • Familienname • Geburtsdatum • Wohnort 4. Tschüs! • Guten Abend! • Gute Nacht! • Auf Wiedersehen!

_________________________________________________ 2. Patrick Süskind (1949) _________________________________________________

6

Trage die Fragewörter ein.

______ / 4 pkt

Wpisz słówka pytające.

_________________________________________________ 3. Angela Dorothea Merkel (1954)

1. – __________ alt ist Jan? – Er ist schon 18.

_________________________________________________

2. – __________ gehst du? – In die Sprachschule.

_________________________________________________

3. – __________ suchst du? – Ich suche den Videoraum. 4. – __________ kommt Jonas? – Aus der Schweiz.

3

Wie viele Einwohner haben diese Städte? Korrigiere die Fehler in der schriftlichen Aufzeichnung.

_____ / 6 pkt

Ilu mieszkańców mają te miasta? Popraw błędy w zapisie słownym.

1. Warschau – 1 694 825 – eine Million sechshundertvierzehnundneunzehntausendachthundertfünfundzwanzig

7

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt Schreibe. Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

1. ¿ycz koledze wybierajÈcemu siÚ na przyjÚcie dobrej zabawy. _________________________________________________ 2. Zapytaj koleĝankÚ o numer telefonu.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Zapytaj o godzinÚ rozpoczÚcia przyjÚcia.

2. Bern – 127 421 – zweihundertsiebenundzwanzigvierhunderteinundzwanzig

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Zapytaj kolegÚ z Niemiec o wiek.

3. Vaduz – 5143 – fünfhunderteinhundertdreiundvierzehn _________________________________________________

36

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 3 1

Lies den Text. _____ / 7 pkt Richtig oder falsch? Kreuze an.

4

Wo liegen die Städte? Ergänze die Sätze.

_____ / 4 pkt

Określ położenie geograficzne tych miast. Uzupełnij zdania.

Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Hallo! Mein Name ist Antonio und ich komme aus Norditalien. Da wohne ich in einer wunderschönen Stadt – Brenero, wo mein Vater als Ingenieur und meine Mutter als Informatikerin arbeiten. Meine Stadt liegt an der Grenze zu Österreich. So sprechen hier sehr viele Leute perfekt Deutsch, aber ich nicht. Deshalb gehe ich jetzt in die Sprachschule und lerne fleißig. Das macht richtig Spaß! Den Sprachkurs finde ich sehr interessant, auch die Kursteilnehmer sind toll.

1. Bonn liegt __________________ von Köln. 2. Bochum liegt __________________ von Essen. 3. Essen liegt __________________ von Köln.

r

f

4. Aachen liegt __________________ von Bonn.

1. Antonio ist Spanier. 2. Brenero liegt im Norden von Italien.

5

3. Antonios Eltern arbeiten in Österreich. 4. Antonio spricht sehr gut Deutsch.

Nominativ oder Akkusativ? Trage die bestimmten Artikel ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz rodzajnik określony w mianowniku lub bierniku.

5. Er besucht einen Deutschkurs. 6. Antonio findet die Kursteilnehmer sehr nett.

1. Die Schüler suchen _________ Computerraum.

7. Er lernt Deutsch gern.

2. Wo ist _________ Rucksack von Martha? 3. Sandra schreibt jetzt _________ Hausaufgabe.

2

_____ / 4 pkt

Ergänze die Sätze.

4. Pablo besucht _________ Deutschkurs. 5. Wann ist _________ Kontrollarbeit in Englisch?

Uzupełnij zdania.

6. Wo hast du _________ Lineal? 1. – Entschuldigen ______ , wo ist hier die Aula?

7. Peter mag _________ Lehrer nicht.

– Tut mir ______ , keine Ahnung. 2. – Wo ist hier das Institut? – Geradeaus und dann die erste ____________ links. 3. – Entschuldigung, wo ist hier die Toilette? – Geh die ____________ runter und dann nach rechts.

6

Trage ein: er / sie / es.

_____ / 4 pkt

Wpisz: er / sie / es.

1. – Was lernt Sven? – _________ lernt Chemie.

3

Trage ein: der / die / das.

_____ / 3 pkt

Wpisz rodzajniki określone.

2. – Wo befindet sich das Sekretariat? – _________ ist hier links. 3. Ich gehe hier in die Sprachschule. _________ heißt „Sprachbörse”.

1. _________ Kuli

4. _________ Bleistift

2. _________ Wörterbuch

5. _________ Buch

4. – Wie findest du Herrn Prinz?

3. _________ Spiegel

6. _________ Brille

– _________ ist sehr nett.

www.wsip.com.pl

37


Testy

7

Trage die entsprechenden Verben in der richtigen Form ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz odpowiednie czasowniki we właściwej formie.

1. Wir verstehen noch nicht alles, aber der Lehrer _______________ uns alles. 2. Ihr _______________ CDs oder Kassetten. 3. Gregor versteht nicht alles, deshalb _______________ er viele Fragen. 4. Der Lehrer _______________ immer auf die Fragen. 5. Du _______________ leider noch viele Fehler. 6. Die Schüler _______________ Deutsch sehr gern. 7. Deutsch _______________ Spaß!

8

Was magst du (nicht) und was machst du (nicht) gern? Schreibe.

______ / 4 pkt

Napisz, co lubisz (robić), a czego nie.

_____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Liczba punktów:

38

/ 40


Testy

Test 4 1

Lies den Brief. _____ / 6 pkt Richtig oder falsch? Kreuze an.

3

Utwórz zdania. Zacznij od wyróżnionych części zdań.

Przeczytaj list. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Hamburg, den 14.07.2007 Liebe Sylwia, vielen Dank für Deinen Brief und die Fotos von Deiner Familie. Ich bin jetzt bei meinen Großeltern auf dem Land. Sie haben viele Tiere: Hunde, Katzen, Pferde. Mein Opa ist Tierarzt von Beruf. Der Beruf ist unsere Familientradition. Ich möchte aber Informatiker werden und bei einer Computerfirma arbeiten, wie mein Onkel Klaus. Meine Oma ist Hausfrau. Sie kocht sehr gut. Hier ist auch mein Cousin Alex. Er wohnt in Frankreich, bei Straßburg. Seine Mutter, meine Tante Jeannette, ist Französin. Und sein Vater, mein Onkel Klaus, ist Deutscher. Alex spricht Französisch, Deutsch und lernt Englisch. Ich möchte einen Französischkurs in Straßburg besuchen. Wie findest du Deinen Deutschkurs? Woher kommen die Kursteilnehmer? Für heute ist das alles. Ich warte auf Deinen Brief oder Deine E-Mail. Ich grüße Dich Rolf r

1. kommen • heute • leider • nicht • er _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Arzt • arbeiten • mein Cousin • möchte... • als _________________________________________________ _________________________________________________ 3. wohnen • dort • nicht • mein Bruder • möchte... _________________________________________________ _________________________________________________ 4. sein • teuer • mein Handy • nicht _________________________________________________ _________________________________________________ 5. möchte... • die Kinder • haben • ein Hund _________________________________________________ _________________________________________________

4

_____ / 3 pkt

1. Anne möchte ____ werden. a. Zahnarzt b. Zahnärztin c. Zahnärzte 2. Ihre zwei Onkel arbeiten als ____ . a. Bankkaufleute b. Bankkaufmann c. Bankkauffrau

2. Er möchte als Tierarzt arbeiten. 3. Die Mutter von Alex ist Französin. 4. Rolf wohnt auf dem Land bei Straßburg.

3. Meine Mutter und meine Tante sind ____ .

5. Sylwia besucht einen Deutschkurs.

a. Krankenschwester b. Krankenpfleger c. Krankenschwestern

6. Rolf möchte Französisch lernen.

Bilde Fragen.

Kreuze an. Zaznacz.

f

1. Rolf schickt Sylwia Fotos von seiner Familie.

2

Bilde Sätze. Beginne mit _____ / 10 pkt den fett gedruckten Satzteilen.

_____ / 4 pkt

Utwórz pytania.

1. – ____________________________________________? – Ja, wir sind aus Polen.

5

Trage die Personenbezeichnungen ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz nazwy członków rodziny.

2. – ____________________________________________? – Ja, wir besuchen hier den Deutschkurs. 3. – ____________________________________________? – Nein, leider habe ich keine Tiere. 4. – ____________________________________________? – Nein, das sind nicht meine Spickzettel!

www.wsip.com.pl

1. die Mutter + der Vater = ___________________ 2. der Bruder + ________________ = ________________ 3. ________________ + ________________ = die Kinder 4. der Onkel + ___________________ 5. der Opa + ___________________

39


Testy

6

Trage ein: kein / keine / keinen / nicht.

_____ / 5 pkt

Wpisz: kein / keine / keinen / nicht.

1. Jan, warum bist du _________ zufrieden? Eine Vier in Mathe möchte ich auch haben! 2. – Hast du heute einen Spickzettel? – Nein, diesmal habe ich _________ Spickzettel. 3. – Hast du ein Handy? – Nein, ich habe und brauche _________ Handy. 4. – Wer ist hier auf dem Foto? Dein Bruder? – Nein, das ist _________ mein Bruder, sondern mein Cousin aus der Schweiz.

7

Kreuze das richtige Possessivpronomen an. Zaznacz właściwy zaimek dzierżawczy.

1. Kinder, ist das ___ Katze? a. deine b. ihre

40

c. eure

2. Auf dem Foto ist Frau Mayer und ___ zwei Kinder. a. ihre b. seine c. eure 3. Was macht ___ Frau beruflich, Herr Waiser? a. ihre b. Ihre c. Ihr 4. Wir haben zwei Kinder. ____ Kinder sind noch klein. a. Meine b. Unsere c. Ihre 5. Hier wohnt ein Arzt und ____ Familie. a. Ihre b. eure c. seine

5. – Hat Frau Ziege Kinder? – Nein, sie hat _________ Kinder.

_____ / 5 pkt

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 5 1

Lies den Abschnitt von Melanies E-Mail. Richtig oder falsch? Kreuze an.

_____ / 5 pkt

Przeczytaj fragment e-maila Melanii. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

... Du weißt, ich wohne in einer kleinen Ortschaft. Da ist das Freizeitangebot nicht zu groß. Wenn man ins Theater oder in die Ausstellung möchte, kann man zum Beispiel nach Würzburg fahren. Was wir sonst in unserer Freizeit machen? Wir treffen uns oft mit den Freunden. Dann gehen wir ins Kino oder zum Eisessen, hören Musik oder machen einen Stadtbummel. Viele von uns treiben Sport. In unserer Ortschaft gibt es einen Sportverein, da kann man verschiedene Sportarten treiben. Die Jungs spielen z.B. Fußball oder Basketball und die Mädchen gehen echt gern schwimmen oder spielen Volleyball. An Wochenenden finden Partys oder Discos statt. Wir gehen gerne dorthin, denn man kann dort tolle Musik hören. Ansonsten haben viele Jugendliche einen Computer, vor dem sie viel Zeit verbringen. Manche chatten stundenlang mit ihren Freunden. In unserer Freizeit machen wir natürlich auch unsere Hausaufgaben und lernen für die Schule.

r

f

3

1. In Veitshöchheim gibt es ein paar Kinos und Theater.

1. – ____________________________________________?

3. Sport treiben ist für viele eine interessante Freizeitbeschäftigung. 4. Die jungen Leute sitzen auch gerne vor dem Computer.

– Mein Hobby ist Reiten. 2. – ____________________________________________? – In meiner Freizeit surfe ich im Internet. 3. – ____________________________________________?

5. In ihrer Freizeit machen die Jugendlichen nie ihre Hausaufgaben.

Trage das entsprechende Verb in der richtigen Form ein.

_____ / 3 pkt

Jakie pytania zadasz tym osobom? Napisz.

2. Die Jugendlichen treffen sich gerne in der Disco.

2

Welche Fragen stellst du diesen Personen? Schreibe.

_____ / 5 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik we właściwej formie.

1. In meiner Freizeit __________________ ich gerne in die Disco. 2. Mario __________________ sich für Sport.

– Ja, am Wochenende arbeite ich, denn ich will mein Taschengeld aufbessern.

4

Setze die in Klammern angegebenen Verben in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

Wpisz czasowniki podane w nawiasach w odpowiedniej formie.

1. Wann _______________ ihr in Urlaub? (fahren)

Er __________________ nämlich Volleyball

2. Was für Bücher _______________ du gern? (lesen)

im Sportverein.

3. Monika _______________ Pizza sehr oft. (essen)

3. Katrin __________________ gerne Briefe und __________________ Briefmarken.

www.wsip.com.pl

4. Wie lange _______________ du am Wochenende? (schlafen)

41


Testy

5

Bilde Sätze.

_____ / 6 pkt

7

Utwórz zdania.

Trage die Reflexivpronomen ein. _____ / 4 pkt Wpisz zaimki zwrotne.

1. aufstehen • Mutter • immer • sehr früh • meine

1. Meine Schwester interessiert ____________

_________________________________________________

für moderne Malerei.

_________________________________________________

2. Heute treffe ich ____________ mit meinem Freund.

2. der Deutschunterricht • anfangen • wann • ?

3. Wir müssen ____________ beeilen. Der Bus fährt

_________________________________________________ _________________________________________________

in 2 Minuten ab. 4. Freust du ____________ über dein

3. sehr spät • nach Hause • ich • zurückkommen •

Geburtstagsgeschenk?

heute _________________________________________________ _________________________________________________

6

8

Schreibe eine E-Mail an Mario. _____ / 5 pkt Napisz e-mail do Mario. Podaj następujące informacje o sobie:

Ergänze die Annonce.

_____ / 8 pkt

aus der ganzen Welt. Ich heiße Mario und bin 17

– kraj pochodzenia, – jÚzyki, które znasz, – hobby i zainteresowania, – plany zawodowe na przyszïoĂÊ.

(2.)_______________ alt. Ich lebe in Wien.

_________________________________________________

Das ist die (3.)_______________ von Österreich.

_________________________________________________

Ich (4.)_______________ ein Gymnasium. Ich mag

_________________________________________________

Geschichte, Fremdsprachen und Deutsch.

_________________________________________________

In meiner (5.)_______________ höre ich gerne Musik,

_________________________________________________

(6.)_______________ mich mit Freunden und gehe

_________________________________________________

mit meinem Hund spazieren. Ich mag Tiere. Ich habe

_________________________________________________

einen Hund und zwei Katzen. Die sind lieb!

_________________________________________________

Und selbstverständlich schreibe ich gern

_________________________________________________

(7.)______________ und E-Mails. Also, bis bald.

_________________________________________________

Uzupełnij ogłoszenie.

Hallo!!! Ich suche nette (1.)_______________

Ich warte auf die Post von Euch. Ich (8.)______________ 100%-ig zurück.

42

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 6 1

_____ / 5 pkt

Lies den Brief. Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj list i zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Kraków, den 28.06.2007 Lieber Martin, danke für Deine E-Mail und die CD. Sie ist einfach super! Du schreibst, Du magst Sonntage nicht, denn Du langweilst Dich dann. Ich langweile mich nie. Es ist immer etwas los. Du weißt, ich habe eine große Familie, viele Verwandte und Freunde. Im Frühling fahren wir meistens ins Grüne. Im Sommer machen wir Grillpartys. Meine Großeltern haben einen großen Garten und wir können dort grillen. Wir hören dabei Musik oder tanzen sogar. Ich mag die Partys! Im Herbst gehen wir ins Kino oder besuchen Konzerte. Und im Winter laufe ich Ski. Das ist meine Lieblingssportart. Computer? Internet? Sonntags sitze ich selten am Computer. Das mache ich an anderen Wochentagen, meistens abends und dann surfe ich oder spiele. Hast Du schon Ferienpläne? Möchtest Du mich besuchen? Du lernst meine Freunde kennen. Im Juli feiert mein Bruder seinen 18. Geburtstag und gibt eine Super-Party. Wir laden Dich herzlich ein. Wann kann ich Dich anrufen? Dann verabreden wir uns noch genau. Ich grüße Dich und Deine Eltern ganz herzlich. Dein Jan

r

f

1. Martin hat keine Zeit für Langeweile. 2. Jan verbringt die Freizeit mit seiner Familie und seinen Freunden. 3. Jan verbringt am Wochenende viel Zeit vor dem Computer. 4. Martin kennt die Freunde von Jan noch nicht. 5. Jan lädt Martin zu einer Geburtstagsparty ein.

2

Ergänze die Fragen.

_____ / 4 pkt

Uzupełnij pytania.

1. – _________________ ist es jetzt? – Viertel nach zehn. 2. – _________________ dauert das Konzert? – Etwa zwei Stunden. 3. – _________________ Tag ist heute? – Der 20. Mai. 4. – _________________ Uhr kann ich dich anrufen? – Erst am Abend, gegen 20.

www.wsip.com.pl

3

Bilde Sätze. Beginne mit den fett gedruckten Satzteilen.

_____ / 6 pkt

Utwórz zdania. Zacznij od wyróżnionych części zdań.

1. mögen • Sylwia • er • nicht _________________________________________________ 2. wir • ihr • besuchen • wann • endlich • ? _________________________________________________ 3. einladen • ich • du • zu • meine Geburtstagsparty • möchte... _________________________________________________

43


Testy

4

Trage das entsprechende Verb in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

7

Wpisz odpowiedni czasownik we właściwej formie.

Trage das Verb „können” in der richtigen Form ein.

_____ / 3 pkt

Wpisz czasownik „können” w odpowiedniej formie.

1. – _______________ ihr heute _______? – Nein, heute bleiben wir zu Hause. 2. – Was ___________ am Sonntag im Kino?

1. ___________ du gut schwimmen? 2. Ich __________ leider nicht zu dir kommen. 3. ____________ ihr mich nächste Woche besuchen?

– „Die Brüder Grimm”. 3. ____________ Sie mich bitte morgen _________ , dann verabreden wir uns. 4. – Jan ____________ mich zur Party _______ . – Super!

5

Schreibe die Daten und Uhrzeiten in Worten.

_____ / 6 pkt

Zapisz daty i godziny słownie.

8

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt Schreibe. Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

1. Koleĝanka z Niemiec obchodzi urodziny. Pogratuluj jej i zïóĝ ĝyczenia z tej okazji. _________________________________________________ _________________________________________________

1. Ich gebe die Party am 21.08. _________________________________________________ 2. Es ist 17.40 Uhr.

2. PodziÚkuj za zaproszenie na przyjÚcie urodzinowe i potwierdě przybycie.

_________________________________________________ 3. Ich fahre nach Köln am 1.03.

_________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________ 3. Znajomi proponujÈ ci wspólne spÚdzenie sobotniego wieczoru. Odmów i podaj przyczynÚ.

6

Trage ein: am / im / in der / – .

_____ / 4 pkt

Wpisz: am / im / in der / – .

1. – Wann hast du Gitarrenunterricht? – Von 16 bis 17 Uhr, ________ donnerstags. 2. – Um wie viel Uhr beginnt die internationale Party?

_________________________________________________ _________________________________________________ 4. Na pytanie przyjacióï, dokÈd pójdziecie dzisiaj wieczorem, zaproponuj pójĂcie do pizzerii i ustal godzinÚ spotkania.

– Um 23 Uhr. Erst _________ Nacht geht es richtig los.

_________________________________________________

3. – Kannst du mich _________ Juli besuchen? – Na klar!

_________________________________________________

4. – Wann haben wir den Test in Deutsch? – ________ Donnerstag.

44

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 7 1

_____ / 5 pkt

Lies den Text. Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj tekst. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Geburtstag feiern ist schön. Weihnachten feiern auch. Doch was ist, wenn man am Heiligabend Geburtstag hat? Sonja ist am Heiligabend geboren. Wie feiert man zwei Feste an einem Tag? „Meine Freunde meinen: Das ist nicht gut”, berichtet Sonja. „Das finde ich nicht. Ich kann mir etwas Größeres wünschen – zum Geburtstag und zu Weihnachten”. Andere haben es da schwerer: „Ein Freund hat Anfang Januar Geburtstag. Der hat erzählt,

dass er Weihnachten wenig bekommt. Die Eltern sagen: Du hast ja bald Geburtstag”. Von den Großeltern bekommt Sonja jedes Jahr ein Paket. An den Geschenken darin steht auf kleinen Zetteln „Zum Geburtstag” oder „Zu Weihnachten”. Von den meisten Geschenken weiß sie heute aber nicht mehr: Waren es Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke? Nur bei einem kleinen Stoffbär ist sie sich sicher: „Den gab es von einer guten Freundin zum Geburtstag”. Sonja trägt das Tierchen noch heute am Schlüsselband. r

f

1. Sonja feiert zu Weihnachten ihren Geburtstag. 2. Sie bekommt dann wenig Geschenke. 3. Ein Freund von Sonja hat auch zu Weihnachten Geburtstag. 4. Im Paket von ihren Großeltern befinden sich Geschenke zu Weihnachten und zum Geburtstag. 5. Ein Plüschtier (ein Bär) ist ein Geschenk von einer Freundin.

2

Bilde Imperativformen.

_____ / 6 pkt

Utwórz formy trybu rozkazującego. Pamiętaj o słowie „proszę”.

1. Frau Stein – zu unserer Party kommen

3

Antworte kurz. Verwende das Possessivpronomen in der richtigen Form.

_____ / 6 pkt

Odpowiedz krótko, odmieniając zaimek dzierżawczy.

_________________________________________________ 1. Wem wünscht ihr Glück? (unsere Freundin) 2. Matthias, Basti – im Supermarkt einkaufen _________________________________________________

_________________________________________________ 2. Wem antwortest du? (meine Lehrerin)

3. Victoria – das Geschenk nicht vergessen

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Wem hilft der Junge? (sein Opa)

4. Patrick – den Brief endlich schreiben

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Wem gefällt deine Stadt? (meine Eltern) _________________________________________________

5. Simon – ruhig sein _________________________________________________

5. Wem zeigst du die Schule? (euer Vater) _________________________________________________

6. Kinder – das Zimmer aufräumen

6. Wem geben sie das Fahrrad? (ihr Kind)

_________________________________________________

_________________________________________________

www.wsip.com.pl

45


Testy

4

_____ / 6 pkt

Ergänze die E-Mail sinngemäß. Uzupełnij e-mail zgodnie z sensem. Pamiętaj o odmianie rodzajników.

die Wohnung • die Gäste • Einkäufe • Vorbereitungen • der Tisch • Geburtstagsparty

Liebe Anke, danke für Deine letzte E-Mail und die schöne Postkarte aus der Schweiz. Du kommst also zur (1.)_____________________ von Paul nicht – schade! Bei uns ist schon richtige Partystimmung und es gibt nur letzte (2.)_____________________ . Unser Vater macht noch (3.)__________________ im Supermarkt; ich und Paul räumen (4.)__________________ auf und gleich decken wir (5.)__________________ festlich. Um 18 Uhr kommen (6.)__________________ . Wie geht es Dir? Wie findest Du den Kurs und die Gruppe? Schreib mir bald! Liebe Grüße Deine Tina

5

Trage die Personalpronomen in der richtigen Form ein.

_____ / 6 pkt

7

Wpisz zaimki osobowe w odpowiedniej formie.

Przyjaciel zapytał cię w liście o otrzymywane przez ciebie prezenty. Napisz odpowiedź na ten list, a w nim:

1. Er schenkt ______ (sie – Sg.) einen Fotorahmen. 2. Am Abend schreibe ich ______ (er) eine E-Mail. 3. Raul, wie geht es ______ (du)? 4. Jetzt kann ich ______ (ihr) helfen. 5. Wann erklärst du ______ (ich) die Aufgabe? 6. Ich helfe ______ (Sie) gern, Frau Moritz.

Ein Freund von dir hat dich in _____ / 5 pkt seinem Brief nach Geschenken gefragt. Schreibe einen Antwortbrief.

– – – –

napisz z jakiej okazji zazwyczaj dostajesz prezenty, poinformuj z jakich okazji je wrÚczasz, wymieñ najczÚĂciej otrzymywane, wymieñ te, których nie lubisz.

_________________________________________________ _________________________________________________

6

Trage den angegebenen Artikel _____ / 6 pkt in der richtigen Form ein. Wpisz podany rodzajnik w odpowiedniej formie.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1. Unser Bruder hilft ____________ Mann. (ein)

_________________________________________________

2. Was schenkt ihr ____________ Eltern

_________________________________________________

zum Jubiläum? (die)

_________________________________________________

3. Wir helfen ____________ Lehrerin. (die)

_________________________________________________

4. Das Buch schenke ich ____________ Freundin. (eine)

_________________________________________________

5. Morgen gratulieren wir ____________ Onkel

_________________________________________________

zum Geburtstag. (der)

_________________________________________________

6. – Was kauft ihr ____________ Kind? (das) – Ein Fahrrad.

46

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 8 1

_____ / 7 pkt

Lies den Text und ergänze die Lücken sinngemäß. Przeczytaj tekst i wstaw podane wyrazy zgodnie z sensem.

Computer • Mittag • Stunden • Hause • Abend • Tagesablauf • Zähne

Na ja, mein (1.)______________ ist vielleicht nicht so sehr interessant. Ich stehe auf, dusche, putze mir die (2.)______________ und frühstücke. Gleich danach gehe ich aus der Wohnung. Ich verbringe montags bis freitags sechs bis zehn (3.)______________ in der Schule. Nach dem Unterricht komme ich nach (4.)______________ zurück und schalte entweder den (5.)_____________ oder den Fernseher ein. Dann mache ich mir etwas zu essen – meine Eltern sind um die Zeit noch in der Firma und dort essen sie zu (6.)______________ . Gewöhnlich rufe ich meinen Freund an. Dann treffen wir uns meistens bei ihm, bei mir oder wir gehen irgendwohin. Am (7.)______________ mache ich meine Hausaufgaben oder beschäftige mich mit etwas anderem, meistens mit meinem Computer. Wenn ich müde bin, mache ich mich fertig für das Bett und gehe schlafen.

2

Bilde Sätze.

_____ / 8 pkt

Utwórz zdania.

1. Julia • zur Schule • das Rad • fahren • mit _________________________________________________ _________________________________________________ 2. wann • in • der Test • Physik • ihr • schreiben • ? _________________________________________________ _________________________________________________ 3. auf • am Sonntag • eine Party • meine Freundin • gehen _________________________________________________ _________________________________________________ 4. ein Termin • morgen • du • haben • beim Zahnarzt _________________________________________________ _________________________________________________

4

Bilde das Partizip Perfekt von den Verben und trage es ein.

_____ / 8 pkt

Utwórz imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) od podanych czasowników i wpisz.

1. Am Samstag bin ich erst um 10 Uhr _____________________ . (aufstehen) 2. Dann habe ich _____________________ . (frühstücken) 3. Inzwischen habe ich meine Freundin Anne _____________________ . (anrufen) 4. Dann haben wir uns im Fitnessstudio _____________________ . (treffen) 5. Ich habe Anne in die Pizzeria _____________________ .

3

Trage ein: zurück / fern / an / auf.

_____ / 4 pkt

Wpisz: zurück / fern / an / auf.

1. Am Montag steht sie um halb sieben ____________ . 2. Siehst du am Abend ____________?

(einladen) 6. Wir haben eine große Pizza _____________________ und dazu Cola _____________________ . (bestellen, trinken) 7. Den Samstagabend habe ich angenehm

3. Wann kommt ihr ____________? Um sieben?

_____________________ .

4. Kinder, zieht euch schnell ____________!

(verbringen)

www.wsip.com.pl

47


Testy

5

Trage die richtige Form von „haben” oder „sein” ein.

_____ / 6 pkt

Wpisz czasownik „haben” lub „sein” w odpowiedniej formie.

1. – Wie lange ____________ Antje Inlineskates gefahren? – Über zwei Stunden. 2. – Warum ____________ ihr so lange dageblieben? – Wir haben Frau Stein geholfen. 3. – Wie lange hast du geschlafen? – Ich ____________ schon um 5 Uhr aufgewacht. 4. Das Geburtstagskind ____________ sich über die Geschenke sehr gefreut. 5. – ____________ ihr alles selbst organisiert? – Na klar!

6

Wie ist die Geburtstagsparty von Julia verlaufen? Schreibe im Perfekt.

_____ / 7 pkt

Jak przebiegało przyjęcie urodzinowe u Julii? Napisz w czasie Perfekt.

1. Um 19 Uhr kommen schon die ersten Gäste. _________________________________________________ 2. Julia begrüßt ihre Freunde. _________________________________________________ 3. Die Gäste gratulieren dem Geburtstagskind herzlich und wünschen alles Gute. _________________________________________________ _________________________________________________ 4. Julia packt dann die Geschenke aus. _________________________________________________ 5. Später essen alle die Torte. _________________________________________________ 6. Danach tanzen die Gäste. _________________________________________________

6. – Warum ____________ Sie Lehrerin geworden? – Ich liebe Kinder.

48

Liczba punktów:

/ 40


Testy

Test 9 1

_____ / 4 pkt

Lies die Aussagen von Katrin, Melanie und Florian und trage entsprechende Namen in die Tabelle unten ein. Przeczytaj wypowiedzi Katrin, Melanii i Floriana i wpisz odpowiednie imiona w tabeli poniżej.

Katrin le in ist, habe ich nicht vie Da mein Zimmer sehr kle so Al . he uc unbedingt bra Möbel. Nur das, was ich s ein Sessel und ein kleine tt, Be ein Schreibtisch, ein ich e geh e, cht ich fernsehen mö Regal stehen da. Wenn ins Wohnzimmer.

Florian Ich bin gerne in m einem Zimmer. D a gefällt mir alles: die Möbel, die Wan dfarben, der Tepp ich. Ich bin sehr froh, dass ich einen Computer mit Inte rnetanschluss im Zimmer habe. Ich kann also mit meinen Freunden chatten und viel im Internet surfen. Ic h habe auch einen kleinen Fern seher in meinem Zi mmer.

Melanie Ich muss mein Zimmer mit meiner Schwester teilen, denn wir sind eine große Familie. Unser Zimmer ist aber ziemlich groß und es gibt da genug Platz für uns beide. Wir haben auch einen Fernseher und einen Computer in unserem Zimmer. Aber ich bin am liebsten im Wohnzimmer. Da versammelt sich am Abend die ganze Familie.

1.

freut sich über den Computer in ihrem / seinem Zimmer.

2.

hat kein eigenes Zimmer.

3.

hat keinen Fernseher im Zimmer.

4.

fühlt sich in ihrem / seinem Zimmer sehr wohl.

2

_____ / 3 pkt

Wo wohnen diese Personen? Ergänze. Uzupełnij nazwy typów mieszkań.

1. Anja wohnt in einem E_ _ _ _ m_ _ _ _ _ h_ _ _ mit Garten. 2. Katrin wohnt in einem H_ _ _ _ _ _ _ im 5. Stock. 3. Meine Tante Elisabeth wohnt in einem Re_h_ _ _ _ _ _ am Stadtrand.

3

_____ / 5 pkt

Wie heißen diese Räume? Schreibe. Jak nazywają się te pomieszczenia? Napisz.

1. ____________________________________ 2. ________________________________ 3. ____________________________ 2.

4. ________________________ 5. ____________________

1.

4. www.wsip.com.pl

3.

5. 49


Testy

4

Ergänze den Dialog.

_____ / 5 pkt

6

Uzupełnij dialog.

Trage die bestimmten Artikel ein.

_____ / 6 pkt

Wpisz rodzajniki określone.

– – – – – – – –

(1.)___________________________________________? Ja, die Wohnung ist noch frei. (2.)___________________________________________? Das ist eine 2-Zimmer-Wohnung, 45 m². (3.)___________________________________________? 120 Euro monatlich, kalt. (4.)___________________________________________? Sehr günstig, zentral, aber ruhig, in einer Nebenstraße. – (5.)___________________________________________? – Morgen, um 17 Uhr.

1. Katrin hängt das Bild an ____________ Wand. 2. Die Zeitschriften liegen auf ____________ Schreibtisch. 3. Die Poster hänge ich über ____________ Bett. 4. Das Auto steht in ____________ Garage. 5. Das Bett stelle ich zwischen ____________ Schrank und ____________ Kommode.

7

Beantworte kurz die Fragen.

_____ / 8 pkt

Odpowiedz krótko na pytania.

5

Trage das Verb „wollen” in der richtigen Form ein.

_____ / 4 pkt

Wpisz czasownik „wollen” w odpowiedniej formie.

1. – Wo liegt der Teppich? (na podïodze) – _____________________________________________ 2. – Wohin hängst du die Bluse? (do szafy) – _____________________________________________

1. Wo _______________ du in der Zukunft wohnen? 2. Meine Eltern _______________ aufs Land ziehen. 3. Das Kind _______________ Schokolade essen. 4. Ich _______________ in einer Großstadt wohnen.

8

3. – Wo steht der Stuhl? (przy biurku) – _____________________________________________ 4. – Wohin legt sie die Stifte? (do szuflady) – _____________________________________________

Du hast ein Stipendium für das Studium in Berlin erhalten. Für diese Zeit suchst du ein Zimmer, am liebsten in einer WG. Schreibe eine Internetanzeige.

_____ / 5 pkt

Otrzymałeś/aś roczne stypendium ma studia w Berlinie. Na ten okres poszukujesz pokoju, najchętniej w mieszkaniu wynajmowanym wspólnie z innymi studentami. Napisz ogłoszenie do umieszczenia w internecie. Uwzględnij w nim następujące informacje:

– – – –

w jakiej czÚĂci miasta chciaïbyĂ / chciaïabyĂ zamieszkaÊ, jak duĝy ma byÊ pokój, czy w pokoju chcesz mieszkaÊ sam/a czy z innymi studentami, jak wysoki czynsz jesteĂ w stanie zapïaciÊ.

_____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

Liczba punktów:

50

/ 40


Testy

Test 10 1

Lies den Text. _____ / 6 pkt Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj tekst i zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

3

_____ / 4 pkt

Trage ein. Wpisz.

1. Butterbrot: essen • Tee: _____________________ 2. 7 Uhr: _____________________ • 18 Uhr: Abendbrot 3. _____________________ : Paprika, Gurke •

Christina (15) Zu Hause koche ich nur einfache Gerichte, wie Nudeln oder Eier, denn ich kann noch nicht gut kochen. Ich kann auch Pizza machen. Der Vater von meiner Freundin ist Bäcker. Er hat mir und meiner Freundin gezeigt, wie man Pizza zubereitet. Im Urlaub haben wir zusammen für die ganze Familie eine Pizza gebacken. Am liebsten esse ich italienische Gerichte. Mein Lieblingsgericht ist Lasagne. Ich lerne gerade in der Schule kochen. Zurzeit macht mir Kochen noch Spaß. Später möchte ich eine Familie haben. In einer Familie sollte immer der kochen, der es am besten kann. r

Obst: Äpfel, Orangen 4. Suppe: Löffel • Spaghetti: _____________________

4

_____ / 4 pkt

Was passt nicht? Streiche durch. Co nie pasuje? Przekreśl.

1. 2. 3. 4. f

5

der Teller • der Kuchen • die Tasse • die Kanne der Käse • das Mineralwasser • der Saft • der Tee die Tomate • die Erdbeere • der Paprika • die Gurke die Wurst • das Schnitzel • der Quark • das Hähnchen

_____ / 4 pkt

1. Sie findet Kochen sehr einfach.

Gib diesen Personen Ratschläge.

2. Ihr Vater ist Bäcker.

Udziel tym osobom rad. Użyj czasownika „sollen” w odpowiedniej formie.

3. Sie mag italienische Küche.

1. Florian hat schlechte Noten in Deutsch.

4. Sie kann gut Lasagne zubereiten.

_________________________________________________

5. Christina kocht gern.

2. Lena ist nur 45 kg schwer.

6. Sie glaubt, nicht nur die Frauen sollen kochen.

2

Bilde Sätze.

_________________________________________________

_____ / 10 pkt

6

_____ / 6 pkt

Ordne den Dialog. Uporządkuj dialog, numerując zdania.

Utwórz zdania.

____ Eine große Cola bitte. 1. gewöhnlich • essen • was • man • zum Abendbrot • in Deutschland • ?

____ Ja, eine Pizza mit Salami und Oliven.

_________________________________________________

____ Was darf es sein?

_________________________________________________

____ Und zu trinken?

2. gern • möchte... • Kaffee • Sahne • mit • ich • du • und • ?

____ Sonst noch etwas?

_________________________________________________ _________________________________________________

____ Ich hätte gern Nudelsalat.

7

Setze die fehlenden Verben ein. _____ / 6 pkt Wstaw odpowiednie czasowniki.

3. nehmen • eine Portion Pommes frites • du • ein Hamburger • oder • ?

Zuerst wäscht Leonie die Tomaten,

_________________________________________________

dann (1.)_______________ sie die Zwiebel

_________________________________________________

und (2.)_______________ alle Gemüse in Scheiben.

4. trinken • man • Tee • Kaffee • in Polen • zum Frühstück • oder

Danach (3.)______________ sie die Tomaten auf den Teller

_________________________________________________ _________________________________________________ 5. der Bauernsalat • ihr • zubereiten • können • ? _________________________________________________

www.wsip.com.pl

und (4.)_______________ die Zwiebel über sie. Zum Schluss (5.)_______________ sie alles ab und (6.)_____________ ein bisschen Pfeffer und Salz dazu.

Liczba punktów:

/ 40 51


Testy

Test 11 1

Lies das Interview. _____ / 6 pkt Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj wywiad i zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

2

Ergänze die Sätze.

_____ / 8 pkt

Uzupełnij zdania.

1. Sie geht gern in das Lebensmittelgeschäft, weil __________________________________________________

Einkäufe: Wo und warum? Achim aus der zweiten Klasse hat zu dem Thema ein Interview gemacht.

(nett • sein • die Bedienung • dort) 2. Das Kleid kann Julia leider nicht kaufen, denn

Auf dem Markt

___________________________________________________

Achim: Entschuldigen Sie, ich bin von einer Schülerzeitung. Warum machen Sie Einkäufe auf dem Markt? Frau Kraus: Hm ... Weil ich gern mit Leuten da rede. Viele kenne ich schon seit Jahren. Und außerdem ist hier alles frisch und preiswert. Schau mal, Obst, Gemüse, Eier. Achim: Im Supermarkt ist alles auch frisch und billig. Und alles unter einem Dach. Frau Kraus: Da kann ich nur mit einem Einkaufswagen reden, mein Junge. Achim: Alles klar. Danke.

(sein • ihr Taschengeld • knapp) 3. – Warum wart ihr so lange bei Dominik? – Weil ___________________________________________ (lernen • wir • Mathe – Perfekt) 4. Olli sagt, dass _________________________________ (keine Spickzettel • haben • er)

3

Bilde Sätze.

_____ / 6 pkt

Utwórz zdania.

1. müssen • ihr • heute • euer Zimmer • aufräumen

Im Supermarkt

_________________________________________________

Achim: Ihr Einkaufswagen ist voll. Wie oft machen Sie Einkäufe? Frau Klein: Kaufsüchtig sind wir sicher nicht. Wir haben einfach keine Zeit unter der Woche. Nur samstags kaufen wir ein. Heute haben wir Getränke, Schuhe für Kinder und Pflegemittel gekauft. Achim: Und warum gerade im Supermarkt? Herr Klein: Hm ... Es gibt auch Sonderangebote. Die Preise sind günstig. Kinder: Und das macht uns Spaß! Wir haben neue Computerspiele gekauft. Und Schokoriegel. Das kaufen wir für unser Taschengeld! Achim: Vielen Dank und einen schönen Tag noch.

_________________________________________________

r

1. Achim macht Interview zum Thema: „Einkäufe – wo und mit wem?” 2. Manchmal kauft Frau Kraus im Supermarkt, weil alles dort billig ist. 3. Auf dem Markt kann Frau Kraus mit anderen Menschen sprechen. 4. Frau Kraus braucht einen Einkaufswagen auch auf dem Markt. 5. Die Familie kauft viele Waren, aber nur einmal pro Woche. 6. Die Kinder freuen sich über die Einkäufe im Supermarkt.

52

2. du • das Kleid • anprobieren • jetzt • müssen • ? _________________________________________________ _________________________________________________ 3. sich vorbereiten • ich • die Klassenarbeit • müssen • in Deutsch • noch • für _________________________________________________ _________________________________________________

4

Wo kann man die Sachen kaufen? Schreibe.

_____ / 5 pkt

Gdzie można kupić te rzeczy? Napisz.

f

1. Kosmetika und Pflegemittel kaufe ich immer im _________________________ . 2. Meine Oma wohnt auf dem Land. Sie hat keine Zeit zum Einkaufen. Sie bestellt viele Sachen per Katalog von einem _________________ , meistens bei „Quelle”. 3. In der ___________________ hat mir meine Mutter ein Wörterbuch und „alles klar” gekauft. 4. Gehst du in den _________________________? Dann kaufe mir einen Ordner bitte. 5. Mutti, ich brauche eine neue Hose. Können wir morgen ins _________________________ gehen?


Testy

5

Ergänze die Sätze.

_____ / 4 pkt

Uzupełnij zdania.

V. Dort drüben, links. K. Ja, ich nehme die Hose.

1. Ich möchte einen _____________ Joghurt.

V. Bitte schön. Sie bezahlen an der Kasse Nummer 4.

2. Eine _____________ Eis, bitte.

K. Danke. Auf Wiedersehen.

3. Kauf mir bitte zwei _____________ Chips mit Paprika! 4. Ich nehme noch ein _____________ Marmelade.

6

7

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 6 pkt Schreibe. Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

Ergänze den Dialog.

_____ / 5 pkt

Uzupełnij dialog.

K. Entschuldigen Sie, (1.)_____________ Sie mir helfen? V. Was brauchen Sie? K. Eine Jeanshose. (2.)_____________ 36. V. Wie finden Sie diese hier? K. Hm, in Braun? Ich bin mir nicht sicher,

1. Kolor spódnicy, którÈ zamierza kupiÊ koleĝanka, nie podoba ci siÚ. _________________________________________________ _________________________________________________ 2. PoproĂ o spodnie w potrzebnym ci rozmiarze. _________________________________________________

ob die Farbe mir (3.)_____________ .

_________________________________________________

Haben Sie solche in Schwarz?

3. Zapytaj, czy moĝesz pïaciÊ kartÈ kredytowÈ.

V. Ja, bitte.

_________________________________________________

K. Was (4.)_____________ sie?

_________________________________________________

V. 45 Euro. K. Wo ist die (5.)_________________________?

www.wsip.com.pl

Liczba punktów:

/ 40

53


Testy

Test 12 1

Lies den Text. _____ / 4 pkt Richtig oder falsch? Kreuze an.

3

Welches Verb passt? Trage ein.

_____ / 6 pkt

Który z podanych czasowników pasuje? Wpisz. Trzy czasowniki są zbędne.

Przeczytaj tekst. Zaznacz, które zdania są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

teilnehmen • fühlen • zahlen • treiben • bleiben • haben • abbauen • spielen • stattfinden

Johannes (18) ist Stürmer in einer Schulfußballmannschaft. Fußball ist sein ganzes Leben. Er ist Fan vom 1. FC Köln und er möchte einmal in dieser Mannschaft als Profifußballer mitspielen. Und sein größter Traum ist es, vielleicht mal bei einer Fußballweltmeisterschaft mitzuspielen! Deshalb trainiert er sehr hart und regelmäßig, 4-mal in der Woche. Um fit zu bleiben, geht er das ganze Jahr über ins Fitnesszentrum. So bleibt ihm also nicht viel Zeit für Partys oder Discos. Das bedauert er aber nicht, denn Sport ist doch am wichtigsten. r

1. Stress __________________ 2. an Wettbewerben __________________ 3. fit __________________ 4. sich gesund __________________ 5. Beitrag __________________ 6. Spaß an Bewegung __________________

4

Wie heißen diese Sportarten? Schreibe.

_____ / 5 pkt

Jak nazywają się te dyscypliny sportowe? Napisz.

f

1. Johannes ist Fußballspieler von Beruf. 2. Seine Lieblingsmannschaft ist der 1. FC Köln. 3. Johannes trainiert sehr intensiv, deshalb hat er wenig Freizeit.

1. _________________________

4. Er möchte in der Zukunft an Fußballmeisterschaften teilnehmen. 2. _________________________

2

Trage die angegebenen Adjektive _____ / 7 pkt und Adverbien in der richtigen Steigerungsform ein. Wpisz podane przymiotniki i przysłówki we właściwym stopniu.

3. _________________________

1. Wer ist ____________ , du oder dein Bruder? (alt) 2. Caroline ist die ____________ Schülerin in unserer Klasse. (gut) 3. Ich lerne ____________ , aber meine Freundin lernt

4. _________________________

noch ____________ . (viel) 4. Mein neues Zimmer ist ____________ als mein altes. (groß) 5. Ich trinke ____________ Orangensaft als Apfelsaft, aber ____________ trinke ich Mineralwasser. (gern)

54

5. _________________________


Testy

5

Trage „als” oder „wie” ein.

_____ / 5 pkt

7

Wpisz „als” lub „wie”.

1. Fußball ist für mich spannender ______ Volleyball. 3. Tauchen ist gefährlicher ______ Schwimmen. 4. Meine Mutter verdient genauso viel ______ mein Vater.

6

Bilde Sätze.

_____ / 8 pkt

Utwórz zdania.

_____ / 5 pkt

Napisz do kolegi z Niemiec e-mail, w którym opiszesz dzień sportu w twojej szkole. Uwzględnij następujące informacje:

2. Der Film ist nicht so interessant ______ das Buch.

5. Ich lerne lieber Deutsch ______ Englisch.

Schreibe an deinen Freund aus Deutschland eine E-Mail über den Sporttag an deiner Schule.

– – – –

kto byï organizatorem imprezy, w jakich dyscyplinach startowali uczniowie, w jakich zawodach ty braïeĂ/aĂ udziaï, jakie byïy nagrody.

_________________________________________________ 1. Katrin • sehr • Leistungsrudern • denn • wenig • trainieren • Freizeit • sie • haben _________________________________________________ _________________________________________________ 2. Schule • jedes • ein Sporttag • unsere • Jahr • organisieren _________________________________________________ _________________________________________________ 3. stehen • bei • Sport • Tobias • an letzter Stelle _________________________________________________ _________________________________________________ 4. der Trainer • um • alles • sich kümmern • im Verein

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

_________________________________________________ _________________________________________________

www.wsip.com.pl

Liczba punktów:

/ 40

55


Testy

Test 13 1

_____ / 6 pkt

Lies die E-Mail. Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj e-mail i zaznacz, które informacje są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Hi Magda, danke für Deine E-Mail! Ich bin gestern kurz vor Mitternacht aus meinem Italienurlaub zurückgekommen, eigentlich früher als geplant, aber der Regen ist nicht gerade das, was man beim Campen erleben möchte! Trotzdem war die Reise toll und ich habe mich wunderbar erholt. An Abwechslung hat es nicht gefehlt – nicht nur Besichtigung, was wir gleich nach der Ankunft gemacht haben, sondern auch Schwimmen, Klettern (da bin doch ein KletternFreak) und Radfahren (eine zweitägige Tour!). Das ist echt anstrengend gewesen, weil wir uns in den Bergen total verfahren haben und keine Ahnung gehabt haben, wo wir sind. Sonst sind wir noch ein paar Mal Inlines gefahren. Du hast gefragt, ob Auslandsreisen bei uns populär sind. Viele meiner Freunde verreisen last minute oder mit Jugendreisen in Hotels. Eine gute Freundin von mir ist z.B. nach Ägypten gefahren, eine andere nach Griechenland. Es ist klar, dass nicht alle genug Geld haben für Hotels oder Flugzeug. Bei den Leuten ist Campen beliebt, da braucht man nicht so viel auszugeben. So, jetzt muss ich schon Schluss machen. Am Samstag mache ich wieder eine Reise, diesmal nach Berlin, weil ich dort alles für mein Studium organisieren muss. Viele liebe Grüße! Bis bald Martina r

f

1. Das Reiseziel von Martina ist Italien gewesen. 2. Der Aufenthalt dort hat ihr viel Spaß gemacht. 3. Martina hat nicht besichtigt, sondern Sport getrieben. 4. Ihre Radtour hat drei Tage gedauert. 5. Eine Reise mit dem Flugzeug finden Martinas Freunde zu teuer. 6. Bald studiert Martina in der Hauptstadt von Deutschland.

2

Ergänze den Dialog.

_____ / 8 pkt

Uzupełnij dialog.

3

Forme die Fragen in die indirekten Fragesätze um.

_____ / 5 pkt

Przekształć pytania na pytania zależne.

– (1.) Reise____________ , guten Tag. – Guten Tag. Um wie viel Uhr (2.)____________ der nächste Zug nach München _______? – Um 14.45 Uhr. – Muss man (3.)_____________________? – Nein, der Zug fährt (4.)_____________ nach München. – Und wann (5.)____________ er in München _______? – Um 16.40 Uhr – Ach so, die (6.)____________ dauert also zwei Stunden. Von (7.)____________ Gleis fährt der Zug ab? – Von Gleis 3. – Was kostet die (8.)______________________? – 21,80 Euro. – Vielen Dank.

56

1. Sag mir bitte, __________________________________ __________________________________________________ (Hat er wirklich Salzburg besucht?) 2. Weißt du vielleicht, _____________________________ ___________________________________________________ (Wie lange dauert ihr Urlaub?) 3. Frag deinen Bruder bitte, ________________________ __________________________________________________ (Wer soll den Stadtplan kaufen?) 4. Können Sie mir bitte sagen, _____________________ __________________________________________________ (Wie komme ich zum Dom?) 5. Weißt du, _____________________________________ (Kommt der Zug pünktlich?)


Testy

4

Schreibe die Sätze im Perfekt.

_____ / 6 pkt

7

Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt.

Du bist in Wien. Schreibe an deinen Freund eine Postkarte.

_____ / 5 pkt

Jesteś na wycieczce w Wiedniu. Napisz do kolegi kartkę pocztową z informacją:

1. Ines • der Rucksack • auspacken _________________________________________________ 2. sich frisch machen • du • die Reise • nach • ? _________________________________________________ 3. die Altstadt • am Abend • besichtigen • ihr _________________________________________________

– – – –

jak minÚïa ci podróĝ, czym dojechaïeĂ/aĂ z dworca do hotelu, co robiïeĂ/aĂ zaraz po podróĝy, jakie masz plany na nastÚpne dni.

_________________________________________________

5

_________________________________________________

Trage „zum” oder „zur” ein.

_____ / 5 pkt

Wpisz „zum” lub „zur”.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

Wie komme ich ... ? 1. ______ Raiffeisenbank

4. ______ Krankenhaus

2. ______ Kino „Capitol” 3. ______ Mozartstraße

5. ______ Polizei

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

6

_________________________________________________

Trage die bestimmten Artikel in der richtigen Form ein.

_____ / 5 pkt

Wpisz rodzajniki określone w odpowiedniej formie.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1. Dann fahrt ihr durch ______ Stadt.

_________________________________________________

2. Nach ______ Reise gehen wir zu unseren Freunden.

_________________________________________________

3. Mit ______ Flugzeug dauert die Reise nicht lange.

_________________________________________________

4. Die Bücher sind für ______ Opa von Lars. 5. Das Fahrrad hat er von ______ Großeltern bekommen.

www.wsip.com.pl

Liczba punktów:

/ 40

57


Testy

Kapitel 14 1

_____ / 6 pkt

Lies den Brief. Richtig oder falsch? Kreuze an. Przeczytaj list. Zaznacz, które informacje są prawdziwe (r), a które fałszywe (f).

Rochester, den 19.07.2007 Lieber Peter, seit ein paar Tagen bin ich in England. Ich bin begeistert! Sowohl das Programm als auch die Organisation könnten nicht besser sein. Die Stadt liegt sehr schön an einem Fluss nicht weit vom Meer (etwa 30 Autominuten). Meine Gastfamilie ist sehr nett. Ich fühle mich wie zu Hause. Der Sprachunterricht ist locker und das Lernen macht hier wirklich Spaß. Man kann viel mehr als in der Schule lernen, wir sprechen viel, denn in meiner Gruppe sind nur 7 Personen, in meiner Klasse sind es 27! Am Abend gibt es immer ein Freizeitprogramm: Picknick, Besichtigung von Rochester Stadtrallye usw. Selbstverständlich waren wir auch in London. Buckingham Palace, St. Paul’s cathedral, Tower of London, Tower Bridge, du weißt schon ... Ich habe viele Fotos gemacht. Genauer erzähle ich Dir alles nach meiner Rückkehr. Viele Grüße Beate r

f

1. Beate findet ihren Aufenthalt in England interessant. 2. Rochester liegt am Meer. 3. Der Unterricht ist langweilig und bringt nicht viel. 4. Die Gruppen sind ziemlich klein. 5. Sie hat in England viel besichtigt. 6. Beate schickt Peter ein paar Fotos.

2

Unterstreiche das passende Wort.

_____ / 5 pkt

Podkreśl właściwe słowo.

Die Sommerferien in Deutschland sind / dauern 6 Wochen. Zu Weihnachten haben die Schüler meistens auch 2 oder 3 Wochen / Monate frei. Die Osterferien dauern kürzer / länger als in Polen – zwei bis drei Wochen. Die deutschen / polnischen Schüler haben auch Herbstferien. Sie beginnen meistens im Januar / Oktober.

3

Trage das entsprechende Modalverb in der richtigen Form ein.

_____ / 7 pkt

Wpisz odpowiedni czasownik modalny we właściwej formie.

1. In den Winterferien _____________________ man Ski fahren. 2. Vati, _____________________ ich mit meinen Freunden an den Bodensee fahren? 3. _____________________ Sie klassische Musik? 4. Im Sommer _____________________ wir

Welches Verb passt? Trage ein. _____ / 5 pkt Wpisz pasujący czasownik.

1. Pilze __________________ 2. eine Radtour __________________ 3. in der Sonne __________________ 4. in einem See __________________ 5. neue Leute _________________

58

4

nach England fahren. 5. Mark, du _____________________ sofort zum Direktor gehen. 6. Wir ____________________ schon nach Hause gehen. Es ist spät. 7. Mein kleiner Bruder ___________________ nicht lange am Computer sitzen.


Testy

5

Bilde Fragen.

_____ / 4 pkt

7

Utwórz pytania.

Schreibe eine E-Mail an eine Sprachschule.

_____ / 5 pkt

W czasopiśmie znalazłeś/aś ogłoszenie szkoły językowej. Napisz do niej krótki e-mail, w którym:

1. – ________________________ in den Ferien, Christian? – Nach Spanien. 2. – ____________________________________________? – Nein, mit meinen Freunden. 3. – ____________________________________________ ? – Zwei Wochen. 4. – ____________________________________________ ? – Mit dem Auto.

– – – –

poinformujesz, gdzie znalazïeĂ/aĂ ogïoszenie, zapytasz o cenÚ kursu, dowiesz siÚ o wielkoĂÊ grup, poprosisz o przysïanie prospektu.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

6

Wie sagst du das auf Deutsch? _____ / 8 pkt Schreibe. Jak to powiesz po niemiecku? Napisz.

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

1. Zapytaj o zniĝki dla uczniów i studentów.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Zapewnij, ĝe oferta na ferie zimowe jest interesujÈca.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Zapytaj o cenÚ kursu jÚzykowego.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Powiedz, ĝe w czasie wakacji chcesz duĝo zwiedzaÊ.

_________________________________________________

_________________________________________________ _________________________________________________

www.wsip.com.pl

Liczba punktów:

/ 40

59


Klucz do testów Test 1

Test 5

1 1. Guten 2. Name 3. Deutschland 4. bin 5. Muttersprache 6. Fremdsprachen 2 1. Französin 2. Engländer 3. Deutscher 4. Polin 3 1. Was 2. Woher 3. Wo 4. Welche 4 1d, 2a, 3e, 4c, 5b 5 1. heißt 2. kommst 3. Wohnt 4. Sprichst 5. lerne 6. Bist 7. bin 8. Sind 9. sind 6 1. Mein Name ist Thomas. 2. Laura spricht Deutsch als Muttersprache. 3. Meine Brieffreundin wohnt in Frankreich. 7 1. Welche Fremdsprachen lernst du in der Schule? 2. Nett dich kennen zu lernen. / Ich freue mich dich kennen zu lernen. 3. Wir sehen uns bestimmt noch.

1 1f, 2r, 3r, 4r, 5f 2 1. gehe 2. interessiert, spielt 3. schreibt, sammelt 3 1. Was ist dein Hobby? 2. Was machst du in deiner Freizeit? 3. Arbeitest du am Wochenende? 4 1. fahrt 2. liest 3. isst 4. schläfst 5 1. Meine Mutter steht immer sehr früh auf. 2. Wann fängt der Deutschunterricht an? 3. Heute komme ich sehr spät nach Hause zurück. / Ich komme heute sehr spät nach Hause zurück. 6 1. Brieffreunde 2. Jahre 3. Hauptstadt 4. besuche 5. Freizeit 6. treffe 7. Briefe 8. schreibe 7 1. sich 2. mich 3. uns 4. dich

Test 2 1 1. lernt – kommt 2. aus – in 3. fleißig – alt 4. Handynummer – Muttersprache 5. heißt – ist 2 1. achtzehnhundertneunundsiebzig 2. neunzehnhundertneunundvierzig 3. neunzehnhundertvierundfünfzig 3 1. 1 694 825 – eine Million sechshundertvierundneunzigtausendachthundertfünfundzwanzig 2. 127 421 – (ein)hundertsiebenundzwanzigtausendvierhunderteinundzwanzig 3. 5143 – fünftausendeinhundertdreiundvierzig 4 1f, 2g, 3e, 4c, 5a, 6d, 7b 5 1. wir 2. Auf Wiedersehen! 3. Begrüßungsparty 4. Guten Abend! 6 1. Wie 2. Wohin 3. Was 4. Woher 7 1. Viel Spaß! 2. Wie ist deine Telefonnummer? 3. Wann / Um wie viel Uhr beginnt die Party? 4. Wie alt bist du?

Test 3 1 2 3 4 5 6 7

1f, 2r, 3f, 4f, 5r, 6r, 7r 1. Sie 2. leid 3. Straße 4. Treppe 1. der 2. das 3. der 4. der 5. das 6. die 1. südlich 2. östlich 3. nördlich 4. westlich 1. den 2. der 3. die 4. den 5. die 6. das 7. den 1. Er 2. Es 3. Sie 4. Er 1. erklärt 2. hört 3. stellt / hat 4. antwortet 5. machst 6. lernen / sprechen 7. macht

Test 4 1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r 2 1. Seid ihr aus Polen? 2. Besucht ihr hier den Deutschkurs? 3. Hast du Tiere? 4. Sind das deine Spickzettel? 3 1. Heute kommt er leider nicht. 2. Mein Cousin möchte als Arzt arbeiten. 3. Dort möchte mein Bruder nicht wohnen. 4. Mein Handy ist nicht teuer. 5. Die Kinder möchten einen Hund haben. 4 1b, 2a, 3c 5 1. die Eltern 2. die Schwester, die Geschwister 3. der Sohn, die Tochter 4. die Tante 5. die Oma 6 1. nicht 2. keinen / keine 3. kein 4. nicht 5. keine 7 1c, 2a, 3b, 4b, 5c

60

Test 6 1 1f, 2r, 3f, 4r, 5r 2 1. Wie spät / Wie viel Uhr 2. Wie lange 3. Welcher 4. Um wie viel 3 1. Sylwia mag ihn nicht. 2. Wann besucht ihr uns endlich? 3. Ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen. 4 1. Geht ... aus 2. läuft 3. Rufen ... an 4. lädt ... ein 5 1. am einundzwanzigsten Achten / August 2. zwanzig vor sechs / achtzehn; siebzehn Uhr vierzig (Minuten) 3. am ersten Dritten / März 6 1. – 2. in der 3. im 4. Am 7 1. Kannst 2. kann 3. Könnt 8 1. Ich gratuliere dir herzlich zum Geburtstag und wünsche alles Gute, viel Glück und Freude. 2. Ich danke dir für die Einladung. Ich komme natürlich gern zu deiner Geburtstagsparty. Ich freue mich auf unser Treffen. 3. Am Samstag kann ich leider nicht mitkommen. Mein Opa feiert seinen Geburtstag. 4. Wir können zum Beispiel in die Pizzeria gehen. Vielleicht um 17 Uhr?

Test 7 1 1r, 2f, 3f, 4r, 5r 2 1. Kommen Sie bitte zu unserer Party, Frau Stein! 2. Matthias, Basti, kauft bitte im Supermarkt ein! 3. Victoria, vergiss bitte das Geschenk nicht! 4. Schreibe bitte endlich den Brief, Patrick! 5. Simon, sei bitte ruhig! 6. Kinder, räumt bitte das Zimmer auf! 3 1. Unserer Freundin. 2. Meiner Lehrerin. 3. Seinem Opa. 4. Meinen Eltern. 5. Eurem Vater. 6. Ihrem Kind. 4 1. Geburtstagsparty 2. Vorbereitungen 3. Einkäufe 4. die Wohnung 5. den Tisch 6. die Gäste 5 1. ihr 2. ihm 3. dir 4. euch 5. mir 6. Ihnen 6 1. einem 2. den 3. der 4. einer 5. dem 6. dem

Test 8 1 1. Tagesablauf 2. Zähne 3. Stunden 4. Hause 5. Computer 6. Mittag 7. Abend 2 1. Julia fährt mit dem Rad zur Schule. 2. Wann schreibt ihr den Test in Physik?


Klucz do testów

3 4

5 6

3. Meine Freundin geht am Sonntag auf eine Party. 4. Du hast morgen einen Termin beim Zahnarzt. 1. auf 2. fern 3. zurück 4. an 1. aufgestanden 2. gefrühstückt 3. angerufen 4. getroffen 5. eingeladen 6. bestellt, getrunken 7. verbracht 1. ist 2. seid 3. bin 4. hat 5. Habt 6. sind 1. Um 19 Uhr sind schon die ersten Gäste gekommen. 2. Julia hat ihre Freunde begrüßt. 3. Die Gäste haben dem Geburtstagskind herzlich gratuliert uns alles Gute gewünscht. 4. Julia hat dann die Geschenke ausgepackt. 5. Später haben alle die Torte gegessen. 6. Danach haben die Gäste getanzt.

Test 9 1 1. Florian 2. Melanie 3. Katrin 4. Florian 2 1. Einfamilienhaus 2. Hochhaus 3. Reihenhaus 3 1. das Kinderzimmer 2. das Schlafzimmer 3. das Arbeitszimmer 4. das Wohnzimmer 5. die Küche 4 1. Ist die Wohnung noch frei? 2. Wie groß ist die Wohnung? 3. Wie hoch ist die Miete? 4. Wie ist die Lage? / Wie liegt die Wohnung? 5. Wann kann ich die Wohnung sehen? 5 1. willst 2. wollen 3. will 4. will 6 1. die 2. dem 3. das 4. der 5. den, die 7 1. Auf dem Fußboden. 2. In den Schrank. 3. Am Schreibtisch. 4. In die Schublade.

Test 10 1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r 2 1. Was isst man in Deutschland gewöhnlich zum Abendbrot? 2. Ich möchte gern Kaffee mit Sahne und du? 3. Nimmst du eine Portion Pommes frites oder einen Hamburger? 4. Zum Frühstück trinkt man in Polen Tee oder Kaffee. 5. Könnt ihr den Bauernsalt zubereiten? 3 1. trinken 2. Frühstück 3. Gemüse 4. Gabel 4 1. der Kuchen 2. der Käse 3. die Erdbeere 4. der Quark 5 1. Er sollte mehr lernen / nach Deutschland fahren / mehr Übungen machen. 2. Sie sollte mehr essen. 6 1. Was darf es sein? 2. Ich hätte gern Nudelsalat. 3. Sonst noch etwas? 4. Ja, eine Pizza mit Salami und Oliven. 5. Und zu trinken? 6. Eine große Cola bitte. 7 1. schält 2. schneidet 3. legt 4. streut 5. schmeckt 6. gibt

Test 11 1 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r 2 1. … die Bedienung dort sehr nett ist. 2. … ihr Taschengeld ist knapp. 3. … wir Mathe gelernt haben. 4. … er keine Spickzettel hat. 3 1. Ihr müsst heute euer Zimmer aufräumen. 2. Musst du das Kleid jetzt anprobieren? 3. Ich muss mich noch für die Klassenarbeit in Deutsch vorbereiten.

www.wsip.com.pl

4 1. Drogeriemarkt 2. Versandhaus 3. Buchhandlung 4. Schreibwarenladen 5. Bekleidungsgeschäft 5 1. Becher 2. Packung 3. Kasten 4. Tüten 5. Glas 6 1. können 2. Größe 3. passt / steht 4. kostet 5. Umkleidekabine 7 1. Die Farbe gefällt mir nicht. Sie ist zu grell / dunkel. 2. Die Hose ist zu weit. Haben sie eine Nummer kleiner? / Ich brauche Größe 30. 3. Kann ich mit der Kreditkarte zahlen?

Test 12 1 1f, 2r, 3r, 4r 2 1. älter 2. beste 3. viel, mehr 4. größer 5. lieber, am liebsten 3 1. abbauen 2. teilnehmen 3. bleiben 4. fühlen 5. zahlen 6. haben 4 1. Rudern 2. Basketball 3. Skifahren 4. Tauchen 5. Schwimmen 5 1. als 2. wie 3. als 4. wie 5. als 6 1. Katrin hat sehr wenig Freizeit, denn sie trainiert Leistungsrudern. 2. Unsere Schule organisiert jedes Jahr einen Sporttag. 3. Sport steht bei Tobias an letzter Stelle. 4. Im Verein kümmert sich der Trainer um alles.

Test 13 1 1r, 2r, 3f, 4f, 5f, 6r 2 1. Reiseauskunft 2. fährt ... ab 3. umsteigen 4. direkt 5. kommt ... an 6. Reise / Fahrt 7. welchem 8. Fahrkarte 3 1. ..., ob er wirklich Salzburg besucht hat. 2. ..., wie lange ihr Urlaub dauert? 3. ..., wer den Stadtplan kaufen soll. 4. ..., wie ich zum Dom komme? 5. ..., ob der Zug pünktlich kommt? 4 1. Ines hat den Rucksack ausgepackt. 2. Du hast dich nach der Reise frisch gemacht. / Nach der Reise hast du dich frisch gemacht. 3. Ihr habt am Abend die Altstadt besichtigt. / Am Abend habt ihr die Altstadt besichtigt. 5 1. zur 2. zum 3. zur 4. zum 5. zur 6 1. die 2. der 3. dem 4. den 5. den

Test 14 1 1r, 2f, 3f, 4r, 5r, 6f 2 dauern, Wochen, länger, deutschen, Oktober 3 1. sammeln 2. machen 3. liegen 4. baden / schwimmen 5. kennen lernen 4 1. kann 2. darf 3. Mögen 4. wollen / möchten 5. sollst 6. müssen 7. darf 5 1. Wohin fährst du … 2. Fährst du alleine? 3. Wie lange bleibst du / bleibt ihr dort? 4. Womit fährst du / fahrt ihr? 6 1. Gibt es Ermäßigungen für Schüler und Stundenten? 2. Das Winterangebot ist sicher / bestimmt / sehr interessant. 3. Wie viel / Was kostet der Kurs? / Wie teuer ist der Kurs? 4. Ich möchte in den Sommerferien vor allem viel besichtigen.

61


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ Kapitel 1 Lehrbuch A1 Deutsch spricht man in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und in Liechtenstein. A2 Berlin, Vaduz, Luxemburg, Bern, Wien A3 England – Englisch, Frankreich – Französisch, Spanien – Spanisch, Polen – Polnisch, Russland – Russisch, Italien – Italienisch, Schweden – Schwedisch, Deutschland – Deutsch A5 1. Englisch 2. Russisch 3. Deutsch 4. Spanisch 5. Französisch 6. Italienisch

A7 Name

Land

Wohnort

Thomas

Deutschland

München

Patrick

Frankreich

Molsheim

Julia und Magda Astrid

Polen die Schweiz

Biaïystok, Lublin Zürich

Sven

Österreich

Salzburg

Sarah

England

London

Nationalität deutsch Deutscher französisch Franzose polnisch Polin / Polinnen schweizerisch Schweizerin österreichisch Österreicher englisch Engländerin

Muttersprache

Fremdsprachen

Deutsch

Englisch, Russisch

Französisch

Deutsch, Spanisch

Polnisch

Englisch, Deutsch

Deutsch

Französisch, Italienisch

Deutsch

Englisch, Schwedisch

Englisch

Deutsch, Italienisch

A14 ihr kommt, ich lerne, ich wohne, er/sie/es wohnt, ihr heißt A15 Regel: ... -en; ich -e, du -st, er/sie/es -t, wir -en, ihr -t , sie/Sie -en A16 ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid

Übungsbuch

Ü9

Ü1 1. Schweiz 2. Österreich 3. Polen 4. Deutschland 5. Frankreich 6. Russland 7. England 8. Spanien 9. Italien 10. Schweden Ü2 1. Wien, Österreich 2. Paris, Frankreich 3. Rom, Italien 4. Athen, Griechenland 5. London, England Ü3 Polen, Österreich, Brüssel, Schweiz, Prag, Europa, Italien, Belgien, Berlin, Warschau, Wien Ü4 1. Spanisch 2. Deutsch 3. Schwedisch 4. Französisch 5. Italienisch 6. Tschechisch 7. Englisch 8. Kroatisch Ü5 1. Franzose 2. Engländer 3. Schweizerin 4. Deutscher 5. Polin Ü6 Thomas kommt aus Deutschland. Er wohnt in München. Se ine Fremdsprachen sind Englisch und Russisch. Astrid wohnt in Zürich, in der Schweiz. Ihre Muttersprache ist Deutsch. Ihre Fremdsprachen sind Französisch und Italienisch. Patrick kommt aus Molsheim bei Straßburg. Er ist Franzose. Er lernt in der Schule Deutsch und Spanisch. Sven wohnt in Salzburg, in Österreich. Er ist Österreicher. Er spricht Deutsch. Seine Fremdsprachen sind Englisch und Schwedisch. Seine Brieffreundin Sarah kommt aus England. Sie wohnt in London. Ihre Fremdsprachen sind Deutsch und Italienisch. Ü7 1. Wie heißt du? 2. Woher kommst du? 3. Wohnst du in Zürich? 4. Welche Fremdsprachen lernst du? 5. Sprichst du Englisch? Ü8 1. heiße, wie, ist 2. sind, kommen, woher, aus, lerne

1. – Hallo, ich bin Patrick. Ich bin Franzose. Und du? – Ich bin Italienerin und das ist mein Freund Sven. – Woher kommst du Sven? – Ich komme aus Salzburg, ich bin Österreicher. 2. – Hallo, ich heiße Thomas und wer bist du? – Ich bin Claudia. Woher kommst du Thomas? – Aus Deutschland, aus Köln. Und du? – Ich bin Engländerin, ich komme aus Manchester. – Du sprichst aber gut Deutsch, Claudia. Ü10 1. heißt 2. kommst 3. wohnt 4. lernt 5. machen Ü11 1. Sind, bin 2. bist 3. Seid, sind 4. seid 5. Ist, ist Ü12 1. lernt, lerne 2. heißt, ist 3. Kommst 4. lernt, lernst 5. seid, sind Ü13 1. bist 2. sprecht 3. ist 4. kommen 5. Seid

62

Kapitel 2 Lehrbuch A2 ä, ö, ü, ß A3 1. K-R-E-I-C-H-A-N-F-R (Frankreich) 2. L-A-N-D-D-E-U-T-S-C-H (Deutschland) 3. Z-I-E-W-H-C-S (Schweiz) 4. L-I-E-N-T-A-I (Italien) 5. N-I-E-W (Wien) 6. E-R-B-L-I-N (Berlin) 7. M-E-N-B-R-E (Bremen) 8. D-E-N-D-R-E-S (Dresden) 9. A-R-I-S-P (Paris) 10. N-O-N-B (Bonn) A4 Frankreich – Italien – Paris A6 1. Guten Morgen! /


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Guten Morgen! Auf Wiedersehen! / Auf Wiedersehen! 2. Grüß dich, Thomas! / Hallo! 3. Guten Abend! / Guten Abend! / Tschüs! 4. Guten Tag! / Guten Tag! / Auf Wiedersehen! / Auf Wiedersehen! 5. Guten Tag! / Hallo! A7 1. Guten Abend! 2. Guten Morgen! / Auf Wiedersehen! 3. Guten Morgen! / Hallo! 4. Tschüs! 5. Auf Wiedersehen! A8 14 vierzehn, 15 fünfzehn, 18 achtzehn, 19 neunzehn A9 24 vierundzwanzig, 25 fünfundzwanzig, 27 siebenundzwanzig, 28 achtundzwanzig, 29 neunundzwanzig A10 die Hausnummer 14, die Kursnummer 20, die Handynummer 0699 10 615 858, die Teilnehmernummer 635, die Kursinformation 00 43 14 06 34 51 A 11 1. Goethe-Institut München: 00 49 89 14 92 13 51; 2. Universität Wien, Bibliothek: 00 43 1 42 77 15 001; 3. Universität Zürich, Medizinische Fakultät, Dekanat: 00 41 1 634 40 40; 4. Europa Sprachschule, Berlin: 00 49 30 618 88 63 A13 Augsburg 263 804: zweihundertdreiundsechzigtausendachthundertvier Baden-Baden 54 581: vierundfünfzigtausendfünfhunderteiundachtzig Cottbus 103 038: einhundertdreitausendachtunddreißig Hannover 516 227: fünfhundertsechzehntausendzweihundertsiebenundzwanzig Nürnberg 499 222: vierhundertneunundneunzigtausendzweihundertzweiundzwanzig Rostock 199 097: einhundertneunundneunzigtausendsiebenundneunzig A16 1291 zwölfhunderteinundneunzig 1955 neunzehnhundertfünfundfünfzig 1938 neunzehnhundertachtunddreißig 1961 neunzehnhunderteinundsechzig 1990 neunzehnhundertneunzig A17 1d, 2e, 3a, 4b, 5c, 6j, 7f, 8i, 9g, 10h A18 1m, 2f, 3n, 4b, 5k, 6c, 7l, 8g, 9j, 10i, 11a, 12h, 13e, 14d, 15o, 16p A21 Regel: ... drugim ... A22 Regel: ... drugim ...

Übungsbuch Ü1 1. Frankreich 2. Deutschland 3. Schweiz 4. Italien 5. Wien 6. Berlin 7. Bremen 8. Dresden 9. Paris 10. Bonn Ü2 Begrüßung: Hallo! Guten Abend! Grüß Gott! Servus! Grüezi! Guten Tag! Ciao! Verabschiedung: Auf Wiedersehen! Tschüs! Bis dann! Servus! Ciao! Ü3 1. fünf, sieben 2. vierzehn, sechzehn 3. neunundzwanzig, einunddreißig 4. fünfundsechzig, siebenundsechzig 5. achtundachtzig, neunzig Ü4 1. zwölf 2. vierundzwanzig 3. sechsunddreißig 4. achtundvierzig 5. sechzig 6. zweiundsiebzig 7. vierundachtzig 8. dreiundneunzig Ü5 1e, 2d, 3a, 4g, 5h, 6c, 7b, 8f Ü6 1. achtzehnhundertfünfundsiebzig 2. neunzehnhundertsiebenundzwanzig 3. siebzehnhundertsechsundfünfzig 4. neunzehnhunderteinundzwanzig 5. neunzehnhundertdreizehn Ü9 1j, 2c, 3g, 4f, 5i, 6a, 7d, 8b, 9e, 10h Ü10 Sie heißt Sarah Fischer. Sarah kommt aus Österreich und wohnt in Salzburg. Sie ist Schülerin. Ihre Adresse ist: Hellbrunner Straße 13a und ihre Postleitzahl ist 5020. Ihre Telefonnummer

www.wsip.com.pl

ist 0043 662 845151 und ihre E-Mail-Adresse ist sarah@rpi.at. Sie ist (15) Jahre alt. Ü11 1. Mein Name ist Jürgen. 2. Camilla kommt aus der Schweiz. 3. Potsdam liegt bei Berlin. 4. Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris. 5. Roberta ist Italienerin. 6. Eva spricht Deutsch als Muttersprache. Ü12 1. Ich lerne drei Fremdsprachen. 2. Patrick spricht Französisch als Muttersprache. 3. Die Kursteilnehmer lernen fleißig. 4. Heute ist die Begrüßungsparty. 5. Claudia ist noch im Videoraum. 6. Er kommt aus England. Ü13 1. Woher kommen Sie? 2. Wie heißen Sie? 3. Wie ist Ihre Adresse? 4. Wo wohnen Sie? 5. Welche Fremdsprachen sprechen Sie? Ü14 1. Wie ist dein Vorname? 2. Wie ist dein Familienname / Nachname? 3. Woher kommst du? 4. Wo wohnst du? 5. Wie alt bist du? 6. Wie ist deine Adresse? 7. Wie ist deine Telefonnummer? Ü15 1. wer 2. wo 3. wie 4. wann 5. wie

Kapitel 3 Lehrbuch A1 das Sekretariat, das Lehrerzimmer, die Cafeteria, die Toilette, der Computerraum A6 Der Kursteilnehmer: spielt Dialoge, hört Kassetten, spricht nach, antwortet auf die Fragen, versteht nicht alles, macht Fehler, lernt viel. Der Lehrer: stellt Fragen, korrigiert Fehler, erklärt alles. A8 Fragen: 2, 5, 1, 4, 3 P. Hallo, du bist Sylwia, stimmt's? S. Ja, und du bist ... P. Patrick, ich bin Patrick Levy aus Straßburg. Woher kommst du Sylwia? S. Aus Polen. Da wohne ich in Mielec. P. Mielec? Wo liegt denn das? S. Das ist eine Stadt im Süden, etwa 160 km östlich von Kraków. P. Was machst du in Deutschland? S. Mein Vater arbeitet hier als Informatiker, deshalb besuche ich hier den Deutschkurs. P. Wie findest du den Kurs? S. Er ist super! A11 1. Antonio schreibt die Postkarte. 2. Er ist jetzt in Bern. 3. Er besucht dort einen Deutschkurs. / Er ist im Deutschkurs. / Er lernt Deutsch. A12 du redest, er/sie/es redet, Regel: ... e A13 ich mag, du magst, er/sie/es mag, wir mögen, ihr mögt A14 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6f, 7r, 8r A16 2 – der Radiergummi, 1 – das Wörterbuch, 7 – der Bleistift, 5 – der Kuli, 9 – der Kalender, 6 – das Lineal, 4 – die Schere, 3 – das Buch, 11 – die Brille, 8 – der MP3-Player, 14 – das Handy, 10 – das Heft, 13 – der Spiegel, 12 – der Lippenstift A18 ein / der, eine / die, ein / das A20 Martina hat drei Bücher, fünf Hefte, zwei Kulis, Taschentücher, das Portmonee, das Handy, die Hausschlüssel. Thomas hat drei Hefte, eine Sonnenbrille, einen MP3-Player, zwei CDs, eine Cola. A21 Bücher, Hefte, Kulis, Taschentücher, Hausschlüssel, Hefte, CDs A23 einen, eine, ein

63


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Übungsbuch Ü1 1. geradeaus. 2. Gehen Sie / Geh geradeaus und dann (nach) rechts. 3. Gehen Sie / Geh die Treppe runter. 4. Gehen Sie / Geh die erste Straße (nach) links. 5. Gehen Sie / Geh die Treppe runter und dann (nach) rechts. Ü2 1. Entschuldigen 2. weiß 3. Ahnung 4. Sag 5. leid 6. Entschuldigung Ü3 Poziomo: Aula, Mensa, Toilette; Pionowo: Sekretariat, Lehrerzimmer, Sporthalle Ü4 1. suche, suchst 2. macht, lernen 3. wohnen, wohnen 4. beginnt, kommt, fragen Ü5 1. ist 2. wohnt 3. arbeitet 4. besucht 5. sind 6. lernt 7. lernt 8. ist 9. spielen 10. hören 11. fragt 12. versteht 13. wiederholt (erklärt) 14. erklärt (wiederholt) Ü6 Sätze schreiben, wiederholen, diktieren, korrigieren; Fragen schreiben, stellen, wiederholen, diktieren; auf die Fragen antworten; Fehler korrigieren, erklären; die Regel schreiben, wiederholen, diktieren, korrigieren, erklären Ü7 1. Patrick spricht gern mit Sylwia. 2. Das Mädchen kommt aus Polen. 3. Er wohnt in Straßburg. 4. Die Stadt liegt südlich von Paris. 5. Sylwia findet die Gruppe sympathisch. / Die Gruppe findet Sylwia sympathisch. Ü8 1. Osten 2. im Süden 3. im Norden 4. im Westen 5. westlich 6. nördlich, Graz 7. Bad Ischl, östlich 8. Enns / Wien, östlich von Ü10 1. öffnet 2. zeichnet 3. arbeitet 4. antwortest 5. bildet 6. findet 7. rechnen Ü11 1. Stefanie tanzt gern. 2. Andreas mag Computerspiele. 3. Sie lernt / lernen nicht gern. 4. Du magst Fremdsprachen. 5. Ich surfe gern im Internet. 6. Ihr mögt Marcel nicht. 7. Corinna mag Autos. 8. Wir mögen Deutsch. 9. Du kochst nicht gern. Ü12 1. der Bleistift 2. das Wörterbuch 3. das Lineal 4. der Kuli 5. die Schere; nie pasujÈ: ma, sta Ü13 Räume: Computerraum, Cafeteria, Schulbibliothek, Garderobe; Schulfächer: Physik, Musik, Erdkunde, Geschichte; Schulsachen: Buch, Radiergummi, Heft, Lineal Ü14 orange, violett, beige, grün, gelb, pink Ü15 1. ein, das 2. Ein, das 3. Der 4. eine, die 5. die, die 6. ein, ein 7. ein, der Ü16 1. Er 2. Es 3. Sie 4. es 5. er 6. Sie Ü17 1. Das Heft ist dünn. 2. Das Lineal ist lang. 3. Der Bleistift ist kurz. 4. Der Rucksack ist alt. Ü18 1. das Foto, die Fotos 2. das Haus, die Häuser 3. die Gitarre, die Gitarren 4. der Computer, die Computer 5. die Pause, die Pausen Ü19 Schule, schreibt, Mathe, in, ist, Spickzettel Ü20 1. Was 2. Was 3. Wen 4. Was 5. Wen 6. Was Ü21 1. ein 2. ein 3. eine 4. einen 5. eine 6. eine 7. einen 8. einen Ü22 1. hast 2. Habt, haben 3. Haben 4. hat Ü23 1. das 2. das 3. die 4. die 5. den 6. die 7. den, den 8. die Ü24 1. die Sonnenbrille 2. das Buch 3. den MP3-Player 4. den Computer 5. die Autoschlüssel 6. der Brief 7. Das Auto

Kapitel 4 Lehrbuch A1 3. die Kinder 2. die Mutter 8. der Mann 6. der Bruder 1. die Großmutter (die Oma) 7. die Enkelin 5. der Cousin

A2 1d – ihr Mann und ihre Kinder, 2a – die Eltern von Frau Mayer, 3b – die Schwester Gabriele und ihre

64

Tochter, 4e – ihr Bruder Manfred und seine Frau Sabine mit ihren Kindern, 5c – Oma Trude, 6f – Opa Walter A3 1f, 2r, 3r, 4r, 5f, 6r, 7r, 8f, 9f, 10r A4 1. Frau Mayer wohnt in Wien. 2. Sie hat zwei Kinder. 3. Die Tochter ist sieben, der Sohn acht. 4. Sie hat eine Schwester und einen Bruder. 5. Herr Mayer ist Informatiker von Beruf. 6. Familie Mayer hat eine Katze, einen Hund und einen Papagei. A6 rysunki górne: c, a, d, rysunki dolne: e, f, b A7 1b, 2f, 3c, 4d, 5e, 6a A9 1. Ihr Vater ist Informatiker und ihre Mutter Krankenschwester. 2. Sie hat einen Bruder. 3. Sie möchte Tierärztin werden. 4. Sie lernt Deutsch. 5. Ihre Großeltern wohnen auf dem Land bei Kraków. A10 die Anrede – nagïówek, der Ort und das Datum – miejscowoĂÊ i data, die Einführung – wstÚp, der Inhalt – treĂÊ, der Abschluss – zakoñczenie, die Grußformel – pozdrowienie, die Unterschrift – podpis A13 Regel: ... czasownika A14 Regel: Przeczenie „nicht” neguje czasownik lub caïe zdanie – zdania: 1, 2, 3, 4, 6. Przeczenie „nicht” neguje jeden z wyrazów w zdaniu – zdania: 5, 7, 8. A15 ein – kein, eine – keine, ein – kein, x – keine A17 einen / keinen, eine / keine, ein / kein, – / keine A20 ich – mein, meine; er – seine; sie – ihr, ihre; wir – unser, unsere, unsere; sie – ihre, ihre A21 ich möchte, du möchtest, ihr möchtet, sie/Sie möchten

Übungsbuch Ü1 1. die Urgroßmutter 2. der Vater 3. die Tante 4. der Sohn 5. die Schwester 6. der Enkel 7. die Oma Ü2 1. die Väter 2. die Mütter 3. die Brüder 4. die Schwestern 5. die Töchter 6. die Söhne 7. die Kinder 8. die Männer Ü3 1. die Eltern 2. die Kinder 3. die Großeltern 4. die Geschwister 5. die Verwandten Ü4 1. hat 2. Haben 3. habt, haben 4. hat, habe 5. Hast, habe Ü5 die Lehrer, die Lehrerin; der Arzt, die Ärztinnen; die Bankkaufleute, die Bankkaufrau; der Musiker, die Musikerinnen; die Buchhalter, die Buchhalterin; der Tierarzt, die Tierärztinnen; die Polizisten, die Polizistin; der Manager, die Mangerinnen; die Schauspieler, die Schauspielerin; der Sekretär, die Sekretärinnen; die Psychologen, die Psychologinnen Ü6 Designer, Fotograf, Mechaniker, Musiker, Komponist, Dirigent, Polizist, Psychologe, Pilotin, Ingenieur, Manager, Sekretärin, Laborantin, Elektriker Ü7 1. Was machen Sie beruflich, Frau Krause? 2. Der Vater von Tobias ist jetzt arbeitslos. 4. Was ist deine Mutter von Beruf? 5. Meine Tante ist Hausfrau. Ü8 1. einen Deutschkurs 2. auf dem Land 3. Hunde, Katzen, Pferd 4. als Tierärztin Ü9 1. Dank für Deinen Brief 2. alles 3. Grüße 4. Familie Mayer / Grüße 5. Andreas 6. über Deinen Brief Ü10 1d, 2b, 3c, 4a, 5e Ü12 1. Lernst du Englisch? 2. Kommt ihr aus ... ? (dowolna nazwa kraju oprócz Polen) 3. Wohnt Patrick in Straßburg? 4. Ist Herr Müller im Videoraum? 5. Hat Claudia einen Bruder? 6. Sind Sie ... ? (dowolny zawód oprócz Lehrerin) 7. Bist du Österreicher? Ü13 1. nicht interessant 2. nicht bei Siemens 3. nicht im Videoraum 4. nicht Ü14 1. lerne nicht. 2. ich höre die CDs nicht. 3. ich wiederhole die Vokabeln


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

nicht. 4. ich schreibe die Briefe nicht. Ü15 1. Heute kommt er leider nicht. / Er kommt heute leider nicht. 2. Die Stadt liegt nicht bei Berlin, sondern bei Straßburg. 3. Magst du die Musik nicht? 4. Mein Handy ist nicht teuer. 5. Herr Krause arbeitet nicht bei Siemens, sondern bei der Bank. 6. Ich suche nicht den Schlüssel, sondern meinen Kalender. 7. Susi ist heute nicht vorbereitet. Ü16 1. kein 2. kein Computer 3. das ist kein Heft. 4. das sind keine Computerspiele. 5. das ist kein Lippenstift. 6. das sind keine Bleistifte. 7. das ist keine Schere. Ü17 (+) eine CD, einen Discman, einen Spickzettel, Schlüssel, eine Brille, ein Handy; (–) keine Hefte, keinen Bleistift, kein Deutschbuch, kein Lineal, keinen Radiergummi, kein Wörterbuch, keinen Kuli, keinen Kalender Ü18 1. einen, ein, einen, einen, ein 2. eine, keine, ein, kein, eine, einen, keine, keinen 3. keine 4. keine 5. ein, ein, einen, kein, kein, keinen Ü19 1. nicht 2. nicht 3. nicht 4. keine 5. nicht 6. nicht 7. nicht 8. nicht 9. kein 10. nicht Ü20 1. deine 2. meine 3. ihr 4. unser 5. seine 6. ihre 7. eure 8. unser 9. unsere 10. dein 11. unser 12. unsere 13. deine 14. meine 15. ihre Ü21 1. Ihre 2. Ihre 3. Ihr 4. Ihr 5. Ihre Ü22 1. dein 2. eure, Unsere 3. ihre 4. Ihre 5. seine 6. eure 7. ihr 8. Unsere 9. seine Ü23 1. nicht mein Vater 2. nicht seine Frau 3. nicht unser Hund Ü24 1. möchtest 2. möchte 3. möchten 4. möchtet 5. möchten 6. möchte Ü25 1. Wer möchte als Informatiker arbeiten? 2. Möchtet ihr nach Deutschland fahren? 3. Wir möchten morgen die Kontrollarbeit in Deutsch nicht schreiben. 4. Mein Bruder möchte drei Fremdsprachen lernen. 5. Wann möchten Sie Polen besuchen, Frau Merkel?

Kapitel 5 Lehrbuch A1 Serkan – c, David – g, Jutta – f, Julia – a, Mario – b, Claudia – e, Patrick – d A4 Jutta: 1, 4, 5; Fabian: 1, 2, 3 A5 Torsten: reist besonders gern, mag Mathematik und Physik. Yvonne: lernt Spanisch als Fremdsprache, lernt Mathe nicht gern. Thomas: mag Tiere, geht gerne ins Kino, verbringt seine Ferien meistens zu Hause. A10 im Winter: Ski fahren / laufen, Schlittschuh laufen, spazieren gehen, im Hallenbad schwimmen; im Frühling: Fußball spielen, spazieren gehen, Rad fahren, im Hallenbad schwimmen, im Gebirge wandern; im Sommer: Fußball spielen, in der Sonne liegen, im Meer baden, im Gebirge wandern, Rad fahren; im Herbst: Fußball spielen, spazieren gehen, im Gebirge wandern, im Hallenbad schwimmen, Rad fahren. A12 Der Frühling beginnt im März und endet im Juni. Er dauert drei Monate. Der Sommer beginnt im Juni und endet im September. Er dauert drei Monate. Der Herbst fängt im September an und endet im Dezember. Er dauert auch drei Monate. Der Winter beginnt im Dezember und endet im März. Er dauert auch drei Monate. A13 1. Die Schule beginnt im September. 2. Die Schule endet im Juni. 3. Sommerferien dauern

www.wsip.com.pl

von Juni bis September. 4. Winterferien sind im Januar oder Februar. 5. Neujahr ist im Januar. 8. Muttertag in Deutschland ist im Mai. A14 Kwiecieñ plecieñ, bo przeplata trochÚ zimy trochÚ lata. Jedna jaskóïka nie czyni wiosny. A15 ich fahre, lese; du fährst, liest, siehst; er/sie/es fährt; wir fahren; sie/Sie fahren. Regel: ... drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. ... a o ä, e o i lub ie A16 Regel: ... koñcu ... A17 ich interessiere mich, du interessierst dich, er/sie/es interessiert sich, sie/Sie interessieren sich

Übungsbuch Ü1 1e, 2c, 3a, 4b, 5d Ü2 1. Wer hört gerne Musik? 2. Was macht Julia in ihrer Freizeit? 3. Gehst du / Gehen Sie gerne am Wochenende spazieren? 4. Liest du / Lesen Sie gern Bücher? Ü3 1. Christian spielt nicht gern Tennis, er fährt lieber Rad. 2. Eva liest Bücher nicht gern, sie besucht lieber Ausstellungen. 3. Meine Schwester macht nicht gern Aerobic, sie reitet lieber. 4. Ich schwimme nicht gern, ich fahre lieber Ski. 5. Monika sammelt Briefmarken nicht gern, sie schreibt lieber Briefe. Ü4 1. schreiben 2. gehen 3. surfen 4. fahren / laufen 5. lesen 6. sammeln 7. spielen 8. besuchen Ü5 1. Frau Adler liest eine Zeitung. 2. Herr Adler sieht fern. 3. Serkan schwimmt. 4. Monika fährt Rad. Ü6 1. besuche 2. gehe 3. treiben 4. spielt 5. fahren 6. gehen 7. interessiert 8. liest 9. schreibt 10. sucht 11. hat 12. spielt 13. hört 14. ist 15. programmiert 16. chattet Ü7 1. sie liest Bücher nicht gern 2. ich finde den Film nicht interessant 3. ich interessiere mich nicht für Sport 4. wir gehen heute nicht ins Kino 5. er reitet nicht Ü8 1. gehe, nicht, machst, gehe 2. Hobby, und, was, interessiere, Ich 3. Briefe, surfe Ü9 1. Ich lese Zeitungen nicht so gern. 2. Karinas Hobby ist Reiten. 3. Was ist dein Hobby? 4. Ich schreibe Briefe nicht gern. 5. Am Wochenende besuche ich meine Großeltern. 6. Ich habe keine Zeit zum Fernsehen. 7. Gehst du oft ins Kino? Ü10 Ich interessiere mich für Deutsch. 2. In meiner Freizeit lese ich Bücher, sehe Filme und höre Musik. 3. Manchmal mache ich auch Sport. Ü11 poziomo: Hobby, Musik, Briefmarken, Ausstellung, Zeitung, Basketball, reiten, reisen, surfen, Rad fahren, Freizeit, spielen; pionowo: zeichnen, lesen Ü12 ich heiße Claudia. Ich bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Polen. Meine Hobbys sind Sport und Musik. Ich spiele Volleyball und reite gern. Ich höre Rock und Rap. Ich spiele auch Gitarre. Deine Hobbys finde ich sehr interessant. Schreibe mir bald und schicke mir ein Foto von Dir. Tschüs Ü13 Briefe – Brieffreunde, sein – gehen, machen – schreiben, habe – bin, gehe – besuche, Bücher – Briefe Ü15 1. Winter 2. im Sommer 3. im Frühling / im Sommer / im Herbst 4. im Winter 5. im Frühling / im Sommer / im Herbst / im Winter Ü16 1. Mai 2. im Januar 3. im Dezember 4. im Februar 5. im Dezember Ü17 1. im 2. von, bis 3. ins, ins 4. Im 5. ins 6. In Ü18 der Frühling: März, April, Mai; der Sommer: Juni, Juli, August; der Herbst: September, Oktober, November; der Winter: Dezember, Januar,

65


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Februar Ü19 11. geht 2. spielt 3. ist 4. Fahrt 5. sehen 6. sammle 7. lest Ü20 1. sieht 2. liest, trifft 3. Triffst 4. sehen 5. lesen 6. schläft 7. fahre, Fährst 8. schlaft Ü21 1. hilft 2. sprichst 3. nehmen 4. Sprichst 5. treffe 6. schläfst 7. isst 8. gibst Ü22 1. Wann siehst du fern? 2. Meine Schwester sieht jeden Tag 3 Stunden fern. 3. Mein Großvater sieht nicht viel fern. 4. Meine Freundin und ich sehen heute zusammen fern. 5. Seht ihr viel fern? 6. Möchtest du heute fernsehen? Ü23 1. mit 2. zurück 3. an 4. fern 5. auf Ü24 1. dich 2. mich, sich 3. sich 4. sich Ü25 1. euch 2. uns 3. dich 4. dich 5. mich 6. uns

Kapitel 6 Lehrbuch A1 Kino – am Abend, grillen – am Nachmittag, internationale Party – am Abend, Schwimmhalle – am Vormittag, Super-Party – in der Nacht A3 1. fünfundzwanzig nach zwei 2. drei (Uhr) 3. zehn vor sieben 4. Viertel vor zehn A5 1. SzczÚĂliwi czasu nie liczÈ. 2. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 3. Czas leczy wszystkie rany. 4. Czas jest najlepszym lekarzem A6 Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag A8 Großeltern – Dienstag, Einkäufe im Einkaufszentrum – Donnerstag, Gitarrenunterricht – Mittwoch, Pizzeria / Kino – Samstag, Aufräumen – Freitag A9 1. Hallo. Sylwia, ich gehe heute aus. Kommst du mit? 2. Ja, gerne, Wohin denn? 3. Ins Kino. 4. Was läuft denn? 5. „Die Brüder Grimm” mit Matt Damon und Heath Ledger. 6. Wann beginnt der Film? 7. Um 16 und dann um 18. 8. Um 16 habe ich Gitarrenunterricht, also um 18, o.k.? 9. O.k., dann um 17.30, vor dem Kino. 10. Alles klar, also bis dann. A11 1. am Sonnabend 2. im Garten 3. noch nicht 4. Martin ruft Jan an. 5. die Eltern von Jan A12 1. Martin hat Geburtstag. 2. Er gibt die Party am Samstag. 3. Die Gäste kommen gegen sieben. 4. Martin lädt zehn Personen ein. 4. Ja, Lisa kommt gern zur Party. A14 Kinder: 4, 2, Jugendliche: 3, 5, 6, Erwachsene: 3, 6, 4, alle: 1, 2

A15 S. Komm / Kommt bitte rein! G. Hier ist eine Kleinigkeit für dich. S. Ihr seid aber super! Danke! G. Hoffentlich gefällt es dir. G. Ich gratuliere dir recht herzlich zum Geburtstag. Alles Liebe! G. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. S. Ich packe die Geschenke sofort aus. G. Und das ist für dich. S. Die neueste CD von meiner Lieblingsband! Prima! Vielen herzlichen Dank. S. Ein Poster. Wunderbar! A18 du lädst ein, er/sie/es lädt ein, wir laden ein, ihr ladet ein A19 ich kann, wir können, sie/Sie können

66

A20 ich – mich, du – dich, er – ihn, sie – sie, wir – uns, ihr – euch A21 Regel der 2. – der 19. o liczebnik + koñcówka -te; der 20., der 30., ... o liczebnik + koñcówka -ste A23 1. Berlin: vom 29.07. bis zum 18.08., Göttingen: vom 07.01. bis zum 27.01. 2. die Begrüßungsparty: am 3.08. 3. Geburtstag von Michaela: am 14.02. 4. Abschlusstest: am 24.05.

Übungsbuch Ü1 Umgangssprachlich: 1. Es ist fünf vor drei. 2. Es ist halb sechs. 3. Es ist (ein) Viertel nach sechs. 4. Es ist fünf nach halb elf. Offiziell: 1. Es ist vierzehn Uhr fünfundfünfzig. 2. Es ist siebzehn Uhr dreißig. 3. Es ist achtzehn Uhr fünfzehn. 4. Es ist zweiundzwanzig Uhr fünfunddreißig. Ü2 1. Uhr 2. Uhr 3. Stunde 4. Uhr 5. Stunden 6. Uhr 7. Uhr 8. Stunde 9. Stunden 10. Stunden Ü3 1. Montag 2. Dienstag 3. Mittwoch 4. Donnerstag 5. Freitag 6. Samstag 7. Sonntag Ü4 1. Im 2. Am 3. Am 4. – 5. in der 6. – , Am Ü5 1. wie 2. Wo, Wer 3. Wohin, Was Ü6 1. Können wir mal wieder eine Radtour machen? 2. Habt ihr vielleicht am Samstag Zeit? 3. Um 15 Uhr. Geht das? 4. Einverstanden. Halb fünf. Wo treffen wir uns? 5. Ja, gut. Also, bis Samstag. Ü7 1. Von wann bis wann habt ihr heute Unterricht? 2. Um wie viel Uhr beginnt der Deutschunterricht? 3. Wie viel Uhr ist es jetzt? 4. Wie lange dauert der Kurs? Ü8 Gute, Glück, Dank, Einladung, Geburtstagsparty, Sommerferien, Treffen, Grüße Ü10 1. lädst ... ein 2. ladet ... ein 3. Lädt ... ein 4. einladen 5. laden ... ein Ü11 1. Wie viele Gäste lädst du ein? 2. Wir möchten Sie herzlich einladen, Frau Merkel. 3. Warum lädst du Anne nicht ein? 4. Ich lade meine Freunde am Samstag zur Party ein. / Meine Freunde laden mich am Samstag zur Party ein. Ü12 1. Können 2. Kannst 3. kann 4. können 5. Könnt 6. kann 7. kann Ü13 1. Wir können in die Pizzeria gehen. 2. Könnt ihr heute Abend auch mitkommen? 3. Wer kann gut Fußball spielen? 4. Wann können wir ins Kino gehen? 5. Ich kann stundenlang im Café sitzen und mit Freunden plaudern. Ü14 1. ihn 2. sie 3. sie 4. sie 5. euch, euch 6. ihn 7. uns, euch 8. mich Ü15 1. Er mag uns nicht. / Wir mögen ihn nicht. 2. Ich rufe ihn gleich. / Er ruft mich gleich. 3. Wir verstehen sie nicht. / Sie versteht (verstehen) uns nicht. 4. Ihr braucht uns. / Wir brauchen euch. Ü17 Nikolaustag: Mikoïajki, am 6. Dezember; Allerheiligen: Wszystkich ¥wiÚtych, am 1. November; Neujahr: Nowy Rok, am 1. Januar; Weihnachten: Boĝe Narodzenie, am 25. Dezember;Valentinstag: walentynki, am 14. Februar Ü18 1. Was 2. Wen 3. Wen 4. Wer 5. Wie viele 6. Wann 7. wie viel 8. Welcher Ü19 1. die Einladung 2. die Verabredung 3. der Anfang 4. der Gruß 5. die Feier 6. der Wunsch 7. der Dank 8. die Langeweile 9. der Besuch 10. das Ende


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Kapitel 7 Lehrbuch A5 1f, 2r, 3r, 4r, 5f, 6r A10 Julia schreibt Einladungen. Sie lädt die Gäste persönlich ein. Sie räumt das Zimmer auf. Sie macht Einkäufe. Sie bäckt eine Torte. Sie schmückt das Zimmer. Sie deckt den Tisch. Sie begrüßt die Gäste. A11 1r, 2f, 3r, 4r, 5f, 6r, 7f A14 der Musikerin, dem Geburtstagskind, den Kindern A15 1d, 2e, 3f, 4b, 5c, 6a A16 du – dir, er – ihm, sie – ihr, wie – uns, sie – ihnen, Sie – Ihnen A17 Regel: ... drugim ... A18 M. Dominik, komm endlich und hilf uns! D. Ja, ja, Mama, ich komme gleich. M. Schalte endlich den Computer aus, wir brauchen deine Hilfe. D. Okay Mama, wird gemacht. Was soll ich tun? M. Geh bitte zu Rita und deck den Tisch mit ihr! D. Sieh mal, Mama, der Tisch ist schon fertig. Kompliment, Schwesterchen!!! M. Und wo sind die Kerzen?! Dominik, Rita, sucht sie bitte. D. Mama, du bist total gestresst. Sie liegen doch hier. M. Oh ...!! Vielleicht hast du Recht ... Nimm bitte die Einkaufsliste und lauf schnell zum Aldi! Und vergiss bitte nichts!!! D. Klar, Mama. A20 Bruder: 1, 3, 5; Eltern: 4; Nachbarin: 2, 6

Übungsbuch Ü1 Ostern, Geburtstag, Hochzeit, Valentinstag, Muttertag, Vatertag, Jubiläum Ü3 1. das 2. das 3. das 4. die 5. der 6. die 7. die 8. der Ü4 1. unpraktisch 2. teuer 3. der Freitag 4. der Schultag 5. die Geduld Ü5 1. Tanja schenkt der Mutter ein Portmonee. 2. Zum Valentinstag schenkt er der Freundin einen Blumenstrauß. 3. Wir bekommen oft Blumen als Geschenk. 4. Zu Weihnachten möchte ich meinem Bruder einen MP3-Player schenken. 5. Du kannst deiner Schwester die Taucherausrüstung schenken. Ü6 1. Ich kaufe Jacob eine Taucherausrüstung, denn er taucht gern. 2. Ich freue mich so sehr, denn ich fahre mit meinen Freunden in die Alpen. 3. Wir schenken Melanie eine Sonnenbrille, denn sie fährt im Juli nach Spanien. 4. Sie kauft ein Fotoalbum, denn sie macht viele Fotos. Ü7 1. möchte 2. Valentinstag 3. Idee 4. zum 5. interessiert 6. gibt 7. Anlässen Ü8 1. Tisch 2. Torte 3. Einladungen 4. Gäste 5. schmücken Ü10 1. Wo machst du deine Geburtstagsparty? 2. Was interessiert ihn gar nicht? 3. Wer jobbt in den Ferien als Kellner? 4. Wen lädst du vor der Party ein? 5. Wann ist die Party? Ü11 1. dem 2. der 3. dem 4. dem 5. dem 6. der Ü12 1. deinem 2. dem 3. deiner 4. dem 5. der 6. deinen Ü13 1. Meiner Freundin. 2. Unserer Oma. 3. Ihrem Direktor. 4. Seinem Bruder. 5. Unseren Freunden. Ü14 1. den 2. deinem / dem 3. die 4. Unsere, unseren 5. das 6. der / deiner 7. Dem / Meinem Ü15 1. ihm 2. ihr 3. ihnen 4. ihm 5. ihr Ü16 1. dir, euch, Uns 2. ihm

www.wsip.com.pl

3. Ihnen, euch / Ihnen 4. ihr, mir 5. ihnen Ü18 1. Gehen Sie bitte nicht so früh nach Hause, Herr Krause! 2. Jacob und Gabi, fragt bitte noch einmal die Eltern! 3. Bitte kommen Sie zu meiner Party, Frau Brandt! 4. Michael, sprich bitte mit Melanie! 5. Bernd, fahr zum Supermarkt bitte! 6. Claudia, hab bitte mehr Geduld! 7. Bianca, sei so nett und hilf bitte dem Bruder!

Kapitel 8 Lehrbuch A1 1d, 2e, 3b, 4a, 5c, 6g, 7f A2 1. Sie geht mit Manuel dorthin. 2. Sie geht in die Bibliothek am Dienstag. 3. Sie fährt eine Stunde Inlineskates mit Antje. 4. Sie hat am Donnerstag einen Termin bei Dr. Heino. 5. Roberts Geburtstagsparty beginnt um 19 Uhr. 6. Die Freunde treffen sich am Café „Elefant“. A3 1. Julia, wie verbringst du normalerweise deine Woche? 2. Hast du an anderen Wochentagen auch feste Termine? 3. Was machst du an anderen Wochentagen? 4. Und das Wochenende? Wie sieht es bei dir aus? 5. Und das Fernsehen? Junge Leute verbringen doch so viel Zeit vor dem Fernsehapparat. A4 1r, 2r, 3f, 4r, 5f, 6r, 7f, 8r A6 1. Nico wacht gewöhnlich ... 2. Er zieht sich an ... 3. Nach der Schule ... 4. Der Nachmittag ... 5. Vor dem Abendbrot ... 6. Nach dem Abendbrot ... A7 1c, 2b, 3a, 4c, 5c A10 1. Wohnung 2. Geburtstag, Geschenke 3. Ausstellung 4. Fotos, Landschaft A11 1f, 2r, 3r, 4f, 5r, 6f, 7f, 8r A14 lügen, viele, spielen, Tür, für A16 Regel: ... haben lub sein, ... na koñcu zdania A17 regelmäßig: gemacht, gespielt, gelernt; unregelmäßig: gegangen, geschwommen, geschlafen; Regel: ... ge-, gekauft A18 aufgeräumt, ferngesehen, besucht, organisiert A19 Regel: 1. aufgeräumt, ferngesehen 2. organisiert, besucht A20 Regel: gefahren, gegangen, zurückgekommen; eingeschlafen, aufgestanden; geblieben A33 1. ist 2. ist 3. ist 4. hat 5. hat 6. hat 7. ist 8. hat

Übungsbuch Ü1 1. gehen 2. machen 3. gehen 4. schreiben 5. fahren 6. treffen 7. haben 8. gehen Ü2 1. Mein Bruder hat einen Termin beim Zahnarzt. 2. Wie oft fahrt ihr Inlineskates im Park? 3. Meine Eltern machen meistens am Samstag Einkäufe. 4. Kommt ihr morgen auf die Party? 5. Wann schreibst du die Kontrollarbeit? 6. Im Café trinken wir immer Cappuccino und essen Eis. / Wir trinken im Café immer Cappuccino und essen Eis. 7. Unsere Freunde fahren am Sonntag Rad. Ü3 1. Wie oft hast du Proben? 2. Mit wem trifft sie sich nach der Probe? 3. Wie lange sieht sie täglich fern? 4. Was machen die Mädchen zur Entspannung? 5. Wohin gehen die Freundinnen manchmal? Ü4 1. ie, i 2. i, i 3. ie 4. ie 5. i, i Ü5 1. putzen 2. gehen 3. fahren 4. essen 5. sein / bleiben 6. lesen 7. verbringen Ü6 1. Steh sofort auf! 2. Fahr mit dem Rad in die Schule! 3. Sei pünktlich! 4. Komm gleich nach der Schule nach

67


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Hause! 5. Triff dich heute nicht mit Freunden! 6. Bleib zu Hause! Ü7 1. auf 2. an 3. auf 4. fern 5. zurück 6. an Ü8 Morgen, Rad, Uhr, Stunden, Stadtbummel, Pizzeria, Abend, Zeitschrift, schlafen Ü9 1. Warum zieht sich Eva schnell an? 2. Wann triffst du dich mit Michael? 3. Um wie viel Uhr esst ihr gewöhnlich zu Abend? 4. Wie lange siehst du fern? Ü10 Geburtstag, Einkäufe, Wohnung, Essen, Gäste, Gute, Geschenke, Lieblingsband, Garten, Fotos, Abend Ü11 gefrühstückt, aufgeräumt, angerufen, gegangen, gegangen, gefallen, organisiert, renoviert Ü12 gelacht, geantwortet, gearbeitet, gesucht, gefragt, gesagt, geredet, getanzt Ü13 1. gehört, geöffnet, gedauert, gefeiert, sich gelangweilt, gesucht, geatmet 2. korrigiert, erzählt, fotografiert, bewundert, studiert, sich interessiert, gratuliert, sich verabredet 3. aufgewacht, eingekauft, eingepackt Ü14 1. bestellt 2. gearbeitet 3. getroffen, geredet 4. gratuliert, gewünscht 5. geantwortet Ü15 a. 1. gekauft 2. gespielt 3. gesurft 4. gesagt 5. gejobbt; b. 1. besucht 2. erklärt 3. bewundert 4. entschuldigt; c. 1. reserviert 2. organisiert 3. gratuliert 4. probiert Ü16 1. ist 2. ist 3. hat / haben 4. hat 5. haben 6. Hast 7. seid 8. haben 9. seid

Kapitel 9 Lehrbuch A1 Mathias – 4. Mietshaus, Sascha – 3. Reihenhaus, Katrin – 1. Hochhaus, Anja – 2. Einfamilienhaus

A2 1f, 2f, 3r, 4f, 5f, 6r, 7r A3 am Stadtrand: Jutta, in einer Großstadt: Fabian, am Meer oder an einem See: Lisa, in einem Haus mit Garten: Jutta A5 das Arbeitszimmer – 5, das Schlafzimmer – 6, das Kinderzimmer – 7, die Abstellkammer – 15, die Küche – 12, das Bad – 8, die Dusche – 2, das Wohnzimmer – 10, das Esszimmer – 11, die Garderobe – 3, der Hobbyraum – 14, der Balkon – 4, die Treppe – 13, die Toilette – 9, die Garage – 16 A6 1. Das Arbeitszimmer ist im ersten Stock. 2. Das Schlafzimmer ist im ersten Stock. 3. Das Kinderzimmer ist im ersten Stock. 4. Die Abstellkammer ist im Keller. 5. Die Küche ist im Erdgeschoss. 6. Das Bad ist im ersten Stock. 7. Die Dusche ist im Dachgeschoss. 8. Das Wohnzimmer ist im Erdgeschoss. 9. Das Esszimmer ist im Erdgeschoss. 10. Die Garderobe ist im Dachgeschoss. 11. Der Hobbyraum ist im Keller. 12. Der Balkon ist im ersten Stock. 13. Die Treppe ist im Keller. 14. Die Toilette ist im ersten Stock. 15. Anjas Zimmer ist im Dachgeschoss. 16. Die Garage ist im Keller. A9 die Küche: 1, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 18; das Schlafzimmer: 3, 8, 11, 14; das Wohnzimmer: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17; das Arbeitszimmer: 2, 9, 10, 12 A8 1. Anja wohnt jetzt in einem Einfamilienhaus am Stadtrand. 2. Ihr Zimmer ist im Dachgeschoss. 3. In ihrem Zimmer hat sie einen Schreibtisch, einen Drehstuhl, ein Bett und eine Kommode. 4. An den Wänden hängen Poster von ihrer

68

Lieblingsband „The Doors”. 5. Sie fühlt sich in ihrem Zimmer gut / wirklich wohl. A11 1. Das Zimmer ist 12 Quadratmeter groß. 2. Es ist ab sofort frei. 3. Die Wohnung liegt verkehrsgünstig. 4. Die Miete ist 120 Euro hoch. A12 5, 4, 6, 1, 7, 3, 2 A16 ich will, du willst, er/sie/es will, sie/Sie wollen A18 das Hochhaus, der Schreibtisch, das Kinderzimmer; Regel: ... rzeczownik ... , ... ostatniego ... A19 unter / neben, auf, zwischen, auf A20 in, auf, an, an, über A21 wo? – Dativ, wohin? – Akkusativ

Übungsbuch Ü1 1. Hochhaus 2. Dachgeschoss 3. Stadtrand 4. Einfamilienhaus Ü2 1c, 2d, 3a, 4b Ü3 1. Großstadt, interessant 2. Stadtrand, hektisch 3. Meer, Terrasse Ü4 1c, 2a, 3a, 4b, 5c, 6b Ü5 1. Das Leben in einer Großstadt ist für mich zu anonym. 2. Ich finde Großstädte sehr interessant. 3. Meine Freundin wohnt in einem Haus mit Garten und Schwimmbad. 4. In Zukunft möchte ich auf dem Land wohnen. Ü6 1. Wie möchtest du wohnen? 2. In einem Penthaus, im Stadtzentrum. Du auch? 3. Ach, nein. ich möchte auf dem Land wohnen. 4. Warum denn? 5. Da kann man seine Ruhe haben. Ü8 1. kann man 2. ist es 3. gibt es 4. ist 5. gibt es Ü9 1. Die Garage befindet sich im Untergeschoss. 2. Das Wohnzimmer ist im ersten Stock. 3. Das Esszimmer befindet sich im ersten Stock. 4. Die Küche befindet sich im ersten Stock. 5. Das Kinderzimmer ist im zweiten Stock. 6. Das Kinderzimmer ist im zweiten Stock. 7. Das Arbeitszimmer ist im zweiten Stock. 8. Das Badezimmer befindet sich im zweiten Stock. 9. Das Schlafzimmer befindet sich im Dachgeschoss. Ü10 2f, 3b, 4e, 5k, 6h, 7a, 8i, 9c, 10d, 11g, 12j Ü11 der: Stuhl, Tisch, Sessel, Schrank; das: Bett, Regal; die: Couch, Kommode Ü12 Räume: das Arbeitszimmer, das Badezimmer, das Schlafzimmer, die Küche, das Bad, das Wohnzimmer, der Hobbyraum; Gegenstände: der Schreibtisch, das Bett, die Tür, der Sessel, der Kühlschrank, der Drehstuhl, das Regal Ü13 1. Der Schreibtisch steht am Fenster / vor dem Fenster. 2. Der Computer steht auf dem Schreibtisch. 3. Die Poster hängen an der Wand / über dem Bett. 4. Das Bücherregal steht an der Wand / am Fenster. 5. Das Regal mit der Stereoanlage steht zwischen dem Schreibtisch und dem Bett. 6. Das Bett steht an der Wand. 7. Das Aquarium steht auf der Kommode. 8. Der Drehstuhl steht am Schreibtisch. Ü16 1c, 2a, 3b Ü17 1. Ist die Wohnung noch frei? 2. Wie / Wo liegt die Wohnung? 3. Wie groß ist sie? 4. Ist das Zimmer möbliert? 5. Wie hoch ist die Miete? 6. Wie hoch sind die Nebenkosten? Ü18 1. besuchen 2. möblieren 3. arbeiten 4. fragen Ü19 1b, 2a, 3c, 4b Ü21 1. willst 2. wollt 3. wollen 4. will 5. Wollen Ü22 1. Meike will nicht auf dem Land wohnen. 2. Warum willst du umziehen? 3. In der Zukunft will ich in der Stadt leben. 4. Warum wollt ihr uns nicht besuchen? Ü23 1. das Wohnzimmer 2. die Essecke 3. das Reihenhaus 4. der Schreibtisch


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

5. die Großstadt 6. die Mietwohnung 7. die Tiefgarage 8. die Fußbodenheizung 9. das Badezimmer 10. das Gästezimmer Ü24 1. Über 2. Auf 3. Am 4. Neben 5. Unter Ü25 1. dem 2. der 3. dem 4. dem 5. dem Ü26 1. die 2. den 3. die 4. das, den Ü27 1. den 2. die 3. der 4. die 5. das 6. den 7. dem 8. dem, der Ü28 1. hängst / legst 2. stellst, stelle 3. liegen Ü29 1. Katrin hängt das Bild an die Wand. 2. Die Bilder hängen an der Wand. 3. Ich lege die Zeitung auf den Tisch. 4. Die Schulsachen liegen auf dem Schreibtisch. Ü30 1. Wo liegt die Videokamera? 2. Wohin legst du deine Bücher? 3. Wo steht dein Fahrrad? 4. Wo steht der Kassettenrekorder?

Kapitel 10 Lehrbuch A1 das Mineralwasser, das Glas, (der Saft), die Serviette, die Zuckerdose, (die Butter), die Tasse, der Teelöffel, das Ei, (die Wurst), das Weißbrot, (der Käse), die Gabel, das Brötchen A3 England: 7–8 Uhr, Cornflakes, Speck, Spiegeleier, Würstchen, Kaffee, Tee mit Milch, Saft; Finnland: 6–9 Uhr, Cornflakes, Brei, Weißbrot, Roggenbrot, Joghurt, Kaffee, Tee, Saft, Kakao; Belgien: gegen 7 Uhr, Cornflakes, Marmelade, Käse, süße Brötchen mit Rosinen, Kaffee, Tee, Mich A6 3, 5, 1, 4, 2 A9 1b, 2c, 3a A12 rysunki górne: 3. in Scheiben schneiden 4. auf einen Teller legen 1. waschen; rysunki dolne: 5. verrühren 6. gießen 7. die Kräuter darüberstreuen / Salz dazugeben 2. schälen A15 Apetyt roĂnie w miarÚ jedzenia. Z peïnym brzuchem nie chce siÚ czïowiekowi uczyÊ. Gïód jest najlepszym kucharzem. A17 1. Isst du Brot mit oder ohne Butter? 2. Trinkst du Kaffee mit oder ohne Sahne? 3. Isst du Pizza mit oder ohne Tomatensoße? 4. Isst du Fleisch mit oder ohne Kartoffeln? A18 du solltest, er/sie/es sollte, wir sollten, ihr solltet A19 isst, trinkt, macht, Regel: ... trzeciej ...

Ü9 – Was darf es sein? – Ich hätte gern zwei Big Mac. – Sonst noch etwas? – Ich möchte eine Portion Pommes. – Mit oder ohne Ketchup? – Mit Ketchup, bitte! – Und zu trinken? – Eine große Cola. Ü10 1. was, gern, trinken, Eine 2. möchtest, Kartoffeln, zu, Mineralwasser, macht 3. hungrig, möchte, frites, isst, nehme, dazu, Eis, bestelle Ü11 Gemüse: waschen, schälen; Salz: dazugeben, streuen; Zutaten: dazugeben, verrühren; Soße: dazugeben, gießen, verrühren; Kräuter: dazugeben, streuen; Zwiebel: schälen, waschen Ü12 Wasch zuerst Tomaten, Gurke, Paprika! Schäl die Zwiebel! Schneide anschließend das Gemüse in Scheiben! Leg danach das Gemüse auf den Teller! Verrühr dann die Zutaten! Gieß danach die Soße über den Salat! Streu anschließend die Kräuter darüber! Schmeck am Schluss den Salat / alles ab! Ü14 1. Appetit, Essen 2. Hunger, Koch 3. Bauch, gern Ü15 1. Ich habe keine Lust auf Pommes frites mit Ketchup. 2. Der Salat ist lecker. 3. Ich hätte gern (möchte) Kaffee mit Sahne aber ohne Zucker. 4. Wie schmeckt dir der Hamburger? Ü16 1. chÚÊ 2. upodobanie 3. rada 4. zamiar 5. umiejÚtnoĂÊ 6. nakaz 7. moĝliwoĂÊ Ü17 1. Sie sollte weniger essen. 2. Er sollte kochen lernen. 3. Er sollte nicht so viel rauchen. 4. Er sollte mehr lernen. Ü18 1. Was isst man gewöhnlich zum Frühstück in Polen? 2. Man soll / sollte nicht zu viel salzen. 3. In Deutschland isst man viel Wurst. 4. Wie macht man eine Pizza? 5. In England trinkt man viel Tee. 6. Da kann man nichts machen.

Kapitel 11

Übungsbuch

Lehrbuch

Ü1 2. Wurst 3. Butter 4. Ei 5. Mineralwasser 6. Saft 7. Paprika 8. Pizza 9. Marmelade 10. Obst 11. Milch 12. Tee; Lösung: Guten Appetit! Ü2 1. der Käse 2. das Brötchen 3. der Schinken 4. das Ei 5. das Müsli 6. die Wurst 7. der Esslöffel Ü3 der: Teller, Teelöffel, Kaffee, Käse, Joghurt, Quark, Honig, Esslöffel, Orangensaft, Paprika; die: Tasse, Gabel, Zuckerdose, Kaffeemaschine, Serviette, Kanne, Cornflakes, Marmelade, Butter, Wurst, Tomate, Banane; das: Glas, Messer, Ei, Joghurt, Brötchen, Mineralwasser, Müsli, Vollkornbrot, Weißbrot Ü4 2. das Weißbrot 3. die Wurstsorte 4. das Käsebrot 5. der Teelöffel Ü5 1. essen 2. Tasse 3. Obst 4. Abendbrot / Abendessen 5. Gabel und Messer Ü7 Was isst du gerne (am liebsten)? Was magst du nicht? Machst du dein Essen selber? Isst du zusammen mit deiner Familie (zu Mittag)? Ü8 1. Was darf es sein? 2. Einen Hamburger bitte. 3. Sonst noch etwas? 4. Einen Salat. 5. Und zu trinken? 6. Eine Fanta bitte. 7. 5,20 Euro. 8. Hier, bitte.

A2 Dialoge: 1. im Drogeriemarkt 2. im Lebensmittelgeschäft 3. im Bekleidungsgeschäft 4. in der Cafeteria 5. auf dem Markt A3 1b, 2c, 3a, 4f, 5e, 6d A6 1. Guten Tag, Dominik! Na, Was darf’s denn sein? 3. Vanille oder Schoko? 2. Sonst noch etwas? 6. Moment mal, Dominik, nicht so schnell. Hier sind die Tomaten. 4. Bitte schön. Brauchst du sonst noch etwas? 5. Das macht zusammen 39,58 Euro. A9 Klamotten, Schaufenster, teuer, Taschengeld, gefällt, anprobieren, billig A10 suchst, Schau, gefällt, kostet, nehme A11 1. Kann ich Ihnen helfen? 2. Ich brauche eine Jeanshose. 3. Welche Größe? 4. 30. 5. Wie finden Sie denn diese hier? 5. Haben Sie solche auch in Schwarz? 6. Ja. Bitte schön. 7. Wo kann ich anprobieren? 8. Da drüben links. 9. Vielen Dank. 10. Und passt sie gut? 11. Ja, sehr gut. Was kostet sie? 12. 60 Euro. Sie bezahlen an der Kasse. 13. Danke schön. A15 1f, 2r, 3r, 4f, 5r, 6f A17 6, 7, 8 A18 1. keine Zeit 2. Im Selbstbedienungsladen 3. Getränke 4. frisch

www.wsip.com.pl

69


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

5. fast keine Tante-Emma-Läden mehr 6. Lebensmittel

A21 (kauft ein, nehme, geht hinein), hat, gefällt, anprobieren will, Regel: ... koñcu ... , ... denn ... , ... prosty A22 1. Dominik macht größere Einkäufe, weil er eine Party geben möchte. 2. Er muss noch einmal ins Geschäft gehen, weil er noch nicht alles gekauft hat. 3. Er kauft im Tante-Emma-Laden ein, weil der Laden gleich um die Ecke ist. 4. Er gibt die Party am Samstag, weil er dann seinen Geburtstag feiert. 5. Er kauft Paprikachips, weil seine Freundin sie mag. A23 Regel: ... weil ... , ... osobowej ... A25 ich muss, du musst, er/sie/es muss, wir müssen

Übungsbuch Ü1 1. Drogeriemarkt 2. Internet 3. Markt 4. Bekleidungsgeschäft 5. Tante-Emma-Laden

Ü2 1. in den 2. ins 3. in die 4. in die 5. ins 6. ins Ü3 1e, 2f, 3d, 4c, 5a, 6b Ü4 1. ein Ordner, ein Heft, eine Schere 2. eine Hose, ein Kleid, ein Pullover 3. Milchprodukte, Fleisch, Brot, Obst, ... 4. eine Zahnpasta, ein Lippenstift, eine Creme 5. Stiefel, Sportschuhe, Sandalen 6. ein Krimi, ein Wörterbuch, ein Album Ü5 1. ein Liter 2. ein Kilo 3. zweihundert Gramm 4. ein halbes Kilo / ein Pfund Ü6 1h, 2d, 3b, 4c, 5g, 6f, 7a, 8e Ü7 1. Becher 2. Flaschen 3. Dosen 4. Packungen 5. Tüten Ü8 1. Ich hätte gern 200 g Schinken. 2. Bitte schön. Haben Sie noch einen Wunsch? 3. Nein, danke. 4. 3,10 Euro. 5. Bitte schön. 6. Danke. Auf Wiedersehen. 7. Auf Wiedersehen. Ü9 Verkäufer/innen: Sie wünschen, bitte? Tut mir leid, wir haben keine mehr. Sonst noch etwas? Das macht zusammen ... Der Käse ist im Sonderangebot. Wie viel? Ist das alles? Kunden / Kundinnen: Ein Kilo Orangen, bitte. Geben Sie mir bitte ... Ich möchte ... Ich hätte gern ... Ich brauche noch ... Was kostet / kosten ... ? Haben Sie vielleicht ... ? Das wäre alles. Ü10 1. Die Hose da, im Schaufenster, gefällt mir sehr / ist echt cool / finde ich toll. 2. Die Farbe gefällt mir nicht. (Sie ist zu grell.) 3. Die Schuhe sind zu teuer. (Mein Taschengeld ist knapp.) 4. Wie gefällt dir / Wie findest du die Hose? Ü11 könnten, Größe, gefällt, kostet, anprobieren, nehme / kaufe, Kasse Ü13 Auf, Supermarkt / Laden / Geschäft, Regal, Vordergrund, Lebensmittel / eine Packung Eis, Obst, ein paar Becher Joghurt, zwei Kartons Saft, ein Glas Marmelade ... , Hintergrund, Einkäufe Ü14 1. selten 2. verlieren 3. teuer 4. wenig Ü15 1. Sonderangebote 2. Markt 3. Tante-Emma-Laden 4. Einkäufe 5. Spaß Ü17 1. weil 2. denn 3. denn 4. weil 5. weil Ü18 1. Weil er nervös ist. 2. Weil man dort preisgünstig einkaufen kann. 3. Weil wir das Referat zusammen vorbereitet haben. 4. Weil er Angst hat. 5. Weil ich spät schlafen gegangen bin. 6. Weil sie Sätze mit „weil” lernen möchten. Ü20 1. ... dass es dort alles unter einem Dach gibt. 2. ... dass man dort die Preise vergleichen kann. 3. ... dass es ein großes Angebot an Waren gibt. Ü21 1. muss 2. muss 3. müssen 4. Müsst 5. musst Ü23 1. Müssen wir Obst und Gemüse im Supermarkt

70

kaufen? 2. Warum müsst ihr schon gehen? 3. Du musst noch eine Torte kaufen. 4. Sie müssen auf den Brief sofort antworten. 5. Wie lange muss er noch in der Arbeit bleiben?

Kapitel 12 Lehrbuch A1 Snowboarden – 5, Fußball – 1, Basketball – 3, Inleinskaten – 6, Schwimmen – 4, Nordic Walking – 2 A2 Christian: Basketball, Fußball, Volleyball, Tennis, Monika: Radfahren, Aerobic, Andreas: Wakeboarding, Fußball, Johannes: Handball, Basketball, Schwimmen, Volleyball A3 1a, 2c, 3c, 4a A5 Adam Maïysz – Skispringen, Robert Kubica – Formel 1, Mateusz Kusznierewicz – Segeln, Venus Williams – Tennis, Lukas Podolski – Fußball, Otylia JÚdrzejczak – Schwimmen, Lance Armstrong – Radsport A6 Patrick, Tobias, (Katrin – wpisane), Katrin, Tobias, Katrin, Patrick A9 1. Du, Tim, ich möchte gerne Sport treiben. 2. Interessant, was für einen denn? 3. Oh ... Volleyball. Wo soll ich das machen? 4. Du, am besten im Verein. Da gibt es gute Trainer. Die kümmern sich um alles. 5. Muss ich da Beitrag zahlen? 6. Ja, da schon, aber die Kosten sind nicht hoch. Im Sportverein ist es immer am günstigsten. Du kannst auch an Wettbewerben und Meisterschaften teilnehmen. 7. Prima, dann gehe ich dorthin und melde mich an. A14 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6f, 7r A19 attraktiv, attraktiver, am attraktivsten; langweilig, langweiliger, langweiligste; beliebt, beliebter, am beliebtesten A20 Positiv: attraktiv, langweilig, beliebt, Komparativ: attraktiver, langweiliger, beliebter, Superlativ: attraktivsten, langweiligste, beliebtesten, Regel: ... -er ... ; ... -sten ... , ... -ste ... , ... e A21 Schwimmen, Tauchen

Übungsbuch Ü1 1. Volleyball, Handball, Fußball 2. Tennis, Ski / Schi 3. schwimmen 4. surfen, segeln 5. Inlineskaten 6. fährt ... Rad Ü2 Christian: ist, interessiert, spielt, hat; Monika: Aerobic, fit, gesund, Musik, Spaß, Wetter, Rad; Andreas: Lieblingsmannschaft, Fußball, Sommer, Wakeboarding, Trendsport Ü3 die Leichtathletik, der Sportlehrer, der Tischtennis, die Jugendmeisterschaft, das Fußballspiel, die Schulmannschaft, das Radfahren, die Sportart Ü4 1. Fahrrad 2. Rad 3. stehen 4. Laufen Ü5 Poziomo: Fußball, Segeln, Joggen, Tennis, Basketball, Volleyball, Klettern, Tischtennis, Tauchen, Rudern, Radfahren; Pionowo: Handball, Snowboarden, Baseball Ü6 1e, 2a, 3d, 4b, 5c Ü7 1d, 2b, 3e, 4a, 5c Ü8 1. Gehst du heute schwimmen? 2. Ich gehe gern ins Fitnesstudio, weil ich fit bleiben will. 3. Weißt du, dass er sich für Tennis interessiert? 4. David trainiert Handball im Verein. Ü9 1. abbauen 2. haben 3. fühlen 4. verbringen (gestalten) 5. lernen 6. teilnehmen 7. bleiben 8. haben Ü10 1. Man sollte Sport treiben, weil man dadurch Stress abbauen kann. 2. Menschen treiben Sport,


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

weil sie eine gute Figur haben wollen. 3. Menschen treiben Sport, denn sie fühlen sich dadurch gesund. 4. Menschen treiben Sport, weil man dadurch attraktiv und sinnvoll seine Zeit verbringen kann. 5. Man sollte Sport treiben, weil das Ausdauer und Disziplin lernt. (weil man dadurch Ausdauer und Disziplin lernen kann.) 6. Menschen treiben Sport, weil sie an Wettbewerben teilnehmen wollen. 7. Man sollte Sport treiben, weil man dadurch länger fit bleiben kann. 8. Menschen treiben Sport, weil sie Spaß an Bewegung haben. Ü11 1. Danke, gut. Und dir? 2. Was trainierst du? 3. Wie oft spielst du Basketball? 4. (Ich spiele Tennis.) 5. In der Schule / Im Verein. 6. Tschüs! Ü12 Sporttag, Wettbewerbe, teilgenommen, Weitsprung, gewonnen, Erlebnis Ü14 beliebt, am beliebtesten; gern, lieber; größer, am größten; schnell, am schnellsten; gut, am besten; mehr, am meisten; populär, am populärsten; älter, am ältesten; interessanter, am interessantesten; lang, am längsten; jung, jünger; stärker, am stärksten Ü16 1. größer 2. teurer 3. am besten 4. attraktiver 5. lieber Ü17 1. lieber, am liebsten 2. wärmer 3. süß, süßer, am süßesten 4. jünger 5. kälter 6. groß, größer, am größten 7. gut, besser, beste 9. praktischer Ü18 1. älteste 2. kleinste 3. beliebteste 4. schönste Ü19 1. als 2. wie 3. als 4. wie 5. wie 6. als 7. wie 8. als Ü20 1. Ich bin besser in Sport als in Mathe. 2. Ich finde Schwimmen interessanter als Radfahren. 3. Ich spiele lieber Fußball als Volleyball. Ü21 1. klettert 2. das Klettern 3. schwimme 4. Das Schwimmen 5. lernt 6. Das Lernen

Kapitel 13 Lehrbuch A1 1. Sie möchten nach Salzburg fahren. 2. Salzburg liegt in Österreich. A2 das Auto, das Flugzeug, der Zug A3 Wochenende, Stadt, Freitag, Auto, Autowerkstatt, Autobahn, Zug A6 1. 16.25; 2. Anderthalb (1,5); 3. 17.55; 4. 21 A7 1e, 2g, 3d, 4b, 5a, 6f, 7c A9 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6f A10 Thomas hat eine Postkarte an seinen Freund geschrieben, Bettina ist von der Stadt beeindruckt, Thomas ist über den Aufenthalt mit Bettina in Salzburg glücklich, Thomas freut sich nicht besonders auf die Stadtbesichtigung, Bettina will möglichst viel besichtigen. A13 Dialog 1: Haus der Natur, Dialog 2: Mozarts Geburtshaus, Dialog 3: Festspielhaus, Dialog 4: Mozarteum A17 abfährt, kostet, ist; wann, was, ob; Regel: ... wann, was ... , ... na koñcu zdania, ... ob A18 Was hast du besichtigt? Warum hat der Zug Verspätung? Wo sollen wir umsteigen? Fahren sie mit dem Auto? Habt ihr viel besichtigt? A19 Dativ, Akkusativ; Regel: ... celowniku, ... bierniku

Übungsbuch Ü1 1. Auto 2. Zug 3. Flugzeug 4. Straßenbahn 5. Taxi 6. U-Bahn Ü2 1. Wochenende 2. gehört 3. mit 4. Samstag 5. Staus 6. Radio Ü3 1. es nicht lange dauert. 2. sie Angst davor hat. 3. er keine Fahrkarte hat.

www.wsip.com.pl

6. sie dann schnell im Stadtzentrum ist. Ü4 1. Guten Tag. Können Sie mich bitte über die Verbindungen nach Berlin informieren? 2. Guten Tag. Wann soll die Reise beginnen? 4. Am Vormittag, gegen zehn. 5. Ja, also, Sie können um 10.40 Uhr oder um 11.15 Uhr fahren. 6. Wie lange dauert die Fahrt? 7. Zwei Stunden. 8. Vielen Dank. Ü5 1. hat ... geplant 2. hat ... angerufen, gefragt 3. hat ... genommen 4. hat ... gedauert 5. ist ... angekommen 6. hat ... gekostet Ü6 1. Um wie viel Uhr / Wann kommt der Zug in Tübingen an? 2. Wie lange dauert die Reise? 3. Von welchem Gleis fährt der Zug ab? 4. Was kostet die Fahrkarte? Ü7 1. übernachten 2. machen 3. vorbereiten 4. auspacken 5. machen 6. besichtigen 7. verbringen Ü8 1c, 2d, 3a, 4b Ü11 1. warum 2. wann 3. wo 4. wie lange 5. wie viel 6. wen Ü12 1. wo sich hier eine Post befindet? 2. ob sie ein Taxi nimmt. 3. ob es weit von hier ist. 4. ob du heute ins Stadtzentrum fährst? Ü13 1. mit, nach 2. seit 3. nach, zu 4. aus Ü14 1. dem 2. der 3. die 4. dem 5. deinen 6. unseren

Kapitel 14 Lehrbuch A1 1. ... sechszehn Tage: vom zehnten bis zum fünfundzwanzigsten März. 2. ... vier Tage: vom dreizehnten bis zum sechzehnten Mai. 3. ... sechs Tage: vom fünfzehnten bis zum zwanzigsten Oktober. 4. ... vierten August ... , ... fünfzehnten September. 5. ... fünften Januar. A2 1. In Polen gibt es Sommer-, Winter-, Oster- und Weihnachtsferien. Es gibt keine Pfingst- und Herbstferien. 2. Die Sommerferien in Polen dauern etwa zwei Monate (lang). 3. Die Sommerferien in Polen beginnen meistens am vierundzwanzigsten Juni und enden am einunddreißigsten August. 4. Die Weihnachtsferien in Polen enden am ersten Januar. 5. Die Winterferien in Polen dauern zwei Wochen (lang). 6. Die Osterferien in Polen dauern sechs Tage (lang). A5 Nina – 4, Dagmar – 1, Peter – 3, Peters Mutter – 2 A6 Nina: die USA, 6 Wochen, allein; Dagmar: Griechenland, sich sonnen, interessante Leute kennen lernen, eine Woche; Peter: die Toskana / Italien, besichtigen, mit der Familie A9 England A10 1r, 2f, 3r, 4f, 5f, 6r A11 1. verreisen 2. fahren 3. besichtigen 4. zuschicken 5. zusenden A13 1. Sie hat die Anzeige der Sprachschule in einer Zeitung gefunden. 2. Sie möchte in den Ferien ihre Deutschkenntnisse verbessern. 3. Sie möchte wissen, auf welchen Niveaus die Sprachschule ihre Kurse anbietet, wie groß die Gruppen sind, was ein Sprachkurs mit Unterkunft insgesamt kostet, wo die Kursteilnehmer wohnen können, ob man die Teilnahme an zusätzlichen Freizeitprogrammen extra bezahlen muss. 4. Zum Schluss bittet sie um einen Prospekt mit genaueren Informationen zu dem Sprachkurs und Freizeitprogramm. A14 informeller Brief: Anrede: Liebe Anja; Grußformel: alles Liebe; formeller Brief:

71


Klucz do podrÚcznika i zeszytu Êwiczeñ

Absender: Julia Nowak ul. Dobra 10/33 15-037 Biaïystok Polska; Adresse des Empfängers: Alpha-Sprachinstitut „Austria” Schwarzenbergplatz 16 A-1010 Wien; Anrede: Sehr geehrte Damen und Herren; Anredeform: Sie; Grußformel: Mit freundlichen Grüßen; Unterschrift: Vorund Familienname A16 kurz: satt, packen, denn, stressig, Winter, ist, Sonne, Ort, muss; lang: Sahne, baden, gehen, eben, liegen, viel, Angebot, Osterferien, suchen, Urlaub A17 ich darf, du darfst, sie/Sie dürfen A18 ich kann, du kannst, er/sie/es kann; ich muss, du musst, er/sie/es muss; ich will, du willst, er/sie/es will; ich mag, du magst, er/sie/es mag; ich darf, du darfst, wir dürfen; ich soll, du sollst, er/sie/es soll; ich sollte, du solltest, er/sie/es sollte; Regel: ... takie same A19 Regel: ... bezokolicznika ... , ... koñcu zdania

Übungsbuch Ü1 dauern, Monate, am, Wochen, Weihnachtsferien, bis zum, April, Tage, Herbstferien Ü2 1d, 2c, 3e, 4a, 5b Ü4 1. Zuerst möchte ich für sechs Wochen in die USA fahren. 2. Da wohne ich bei einer Gastfamilie, weil ich viel Englisch sprechen will. 3. Nur so kann ich den „American way of life” kennen lernen. 4. So kann ich am besten Englisch lernen. Ü5 1. Was machst du denn in den Ferien? 2. Ich fahre an die Ostsee. Auf die Insel Rügen. 3. Fährst du mit dem Zug? 4. Nein, meine Eltern fahren mich mit dem Auto. 5. Wie lange bleibst du dort? 6. Zwei Wochen. 7. Warst du schon mal auf der Insel? 8. Nein, noch nie. Ü6 1. Wohin fährst

72

du ... 2. Fährst du allein? 3. Womit fahrt ihr? 4. Wie lange bleibst du / bleibt ihr dort? Ü7 1. Ich möchte eine Reise nach England machen. 2. Rochester. 3. 14 Tage (Zwei Wochen). 4. Was ist im Preis enthalten? 5. Kann man dort auch Sport treiben? 6. Danke für Ihre Informationen / Ihre Auskunft. Ü8 1. wie groß die Gruppen sind. 2. auf welchen Niveaus die Sprachschule ihre Kurse anbietet. 3. was ein Sprachkurs mit Unterkunft insgesamt kostet? 4. Schreiben Sie mir bitte, wo die Schule liegt. Ü10 1f, 2f, 3r, 4r, 5r, 6f, 7r, 8f Ü11 Wohin? – ans Meer, in die Berge, auf eine Insel, an einen See, ins Ausland; Wann? – im Sommer, im August, im Juli, im Winter; Wo übernachten? – auf dem Campingplatz, in einer Jugendherberge, bei Brieffreunden, im Hotel, in einer Pension; Womit? – mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Bus; Was machen? – Sport treiben, faulenzen, Leute kennen lernen, etwas Neues sehen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, eine Sprache lernen Ü14 1. darf 2. Darfst 3. dürfen 4. Dürft 5. darf Ü15 1. Kann 2. Möchtest 3. müssen 4. darf 5. muss 6. Darfst 7. möchte Ü16 1. ĝyczenie 2. upodobanie 3. umiejÚtnoĂÊ 4. koniecznoĂÊ 5. ĝÈdanie 6. zakaz 7. moĝliwoĂÊ 8. pozwolenie Ü17 1. sollst 2. will 3. Magst 4. Wollt 5. soll Ü18 1. Man kann sich in den Sommerferien sonnen. 2. Er möchte eine Reise buchen. 3. Wie soll ich das machen? 4. Man darf hier nicht rauchen. 5. Wir wollen an den Bodesee fahren. 6. Er muss früh aufstehen. 7. Was darf es sein?


Transkrypcja tekstów do sïuchania Kapitel 1 A1 (CD 2) Deutsch spricht man in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg.

A3 (CD 3) In Russland spricht man Russisch. In England spricht man Englisch. In Frankreich spricht man Französisch. In Spanien spricht man Spanisch. In Polen spricht man Polnisch. In Italien spricht man Italienisch. In Schweden spricht man Schwedisch. In Deutschland spricht man Deutsch.

A5 (CD 4) Fragmenty wypowiedzi w róĝnych jÚzykach. KolejnoĂÊ jÚzyków: angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpañski, francuski, wïoski.

A10 (CD 5) Dialog 1 J. Wie heißt du? S. Ich bin Sven. Und du? J. Julia. S. Woher kommst du, Julia? J. Aus Polen. Ich wohne in Biaïystok. S. Ich bin aus Salzburg. Dialog 2 S. Mein Name ist Sylwia. T. Und ich bin Thomas. S. Du sprichst aber gut Deutsch! T. Ich bin Deutscher. Und du? S. Polin. Dialog 3 S. Welche Fremdsprachen lernst du, Astrid? A. Französisch und Italienisch. S. Sprichst du gut Französisch? A. Ich glaube schon.

A14 (CD 6) P. J. P. J. P. J. P. J. P.

Hallo, ich bin Patrick. Wie heißt ihr bitte? Ich bin Julia und das ist Magda. Woher kommt ihr, Julia? Aus Polen. Ich wohne in Biaïystok und Magda wohnt in Lublin. Und du? In Molsheim. Wo ist das? Nie gehört. Bei Straßburg. Was machst du in Deutschland? Ich lerne Deutsch an einer Sprachschule. Ich auch. Wir sehen uns bestimmt noch.

www.wsip.com.pl

J. Na klar. Nett dich kennen zu lernen. P. Ich freue mich auch. J. Tschüs, Patrick. P. Auf Wiedersehen, Julia. Auf Wiedersehen, Magda.

Kapitel 2 A1 (CD 7) A Ä (A-Umlaut) Be Ce De E eF Ge Ha I Jot Ka eL eM eN O Ö (O-Umlaut) Pe Qu eR eS ß (escet) Te U Ü (U-Umlaut) V (fau) We X (iks) Ypsilon Z (cet)

A3 (CD 8) L–E–N–P–O; K–R–E–I–C–H–A–N–F–R; L–A–N–D–D–E–U–T–S–C–H; Z–I–E–W–H–C–S; L–I–E–N–T–A–I; N–I–E–W; E–R–B–L–I–N; M–E–N–B–R–E; D–E–N–D–R–E–S; A–R–I–S–P; N–O–N–B

A5 (CD 9) Dialog 1 q Guten Morgen! r Guten Morgen! q Wir sind Kursteilnehmer aus Polen. Wir möchten uns anmelden. r Freut mich. Haben Sie Ihre Anmeldeformulare mit? q Hier sind die Formulare bitte. Richtig ausgefüllt? r Ja, in Ordnung, danke schön. q Auf Wiedersehen! r Auf Wiedersehen! Dialog 2 q Grüß dich, Thomas! r Hallo, Mark! Und wo ist Claudia? q Sie ist noch im Videoraum. Sie kommt gleich. Dialog 3 q Guten Abend! r Guten Abend! Was machst du hier so spät? q Heute ist doch die Begrüßungsparty. r Na ja. Dann viel Spaß! q Danke. Tschüs! Dialog 4 q Guten Tag! r Guten Tag, Herr Fischer. q Ich möchte die Briefe. r Hier, bitte. Hier sind die Briefe. q Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Mayer. r Auf Wiedersehen! Dialog 5 q Tag! Wo ist Thomas? r Hallo! Keine Ahnung. Ich suche ihn auch.

73


Transkrypcja tekstów do sïuchania

A8 (CD 10)

4.

Zahlen von null bis zwanzig null – eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – sieben – acht – neun – zehn – elf – zwölf – dreizehn – vierzehn – fünfzehn – sechzehn – siebzehn – achtzehn – neunzehn – zwanzig

A9 (CD 11) Zahlen von zwanzig bis eine Million 20 zwanzig, 21 einundzwanzig, 22 zweiundzwanzig, 23 dreiundzwanzig, 24 vierundzwanzig, 25 fünfundzwanzig, 26 sechsundzwanzig, 27 siebenundzwanzig, 28 achtundzwanzig, 29 neunundzwanzig, 30 dreißig, 40 vierzig, 50 fünfzig, 60 sechzig, 70 siebzig, 80 achtzig, 90 neunzig, 100 einhundert, 200 zweihundert, 300 dreihundert, 400 vierhundert, 500 fünfhundert, 600 sechshundert, 700 siebenhundert, 800 achthundert, 900 neunhundert, 1000 eintausend, 2000 zweitausend, 10 000 zehntausend, 1 000 000 eine Million, 2 000 000 zwei Millionen

A10 (CD 12) Die Postleitzahl von Wien Die Hausnummer Die Zimmernummern Die Kursnummer Die Handynummer Die Teilnehmernummer Die Telefonnummer Die Kursinformation

1–0–9–0 14 11 und 15 20 0 – 6 – 9 – 9 – 10 – 6 – 15 – 8–5–8 6–3–5 0 – 0 – 4 – 3 – 14 – 0 – 5 – 3–3–5–0 0 – 0 – 4 – 3 – 14 – 0 – 6 – 3–4–5–1

A11 (CD 13) 1.

q Du, Jan, wie ist die Telefonnummer vom GoetheInstitut in München? r Also, die Vorwahl von Deutschland ist: 0 – 0 – 49, dann die Vorwahl von München: 89. Und dann: 14 – 92 – 13 – 51 q Danke. 2.

q Christa, hm, hast du vielleicht die Telefonnummer der Universitätsbibliothek in Wien? r Ja klar. Die Vorwahl für Österreich ist: 0 – 0 – 43, dann die Vorwahl für Wien: eins. Und dann die Telefonnummer: 42 – 77 – 15 – 0 – 0 – 1. q Danke schön. 3.

q Isabella, du, ich brauche die Telefonnummer der Medizinischen Fakultät, also, des Dekanats, der Uni Zürich. Hast du die zufällig da? r Ja, die habe ich da. Also die Vorwahl von der Schweiz ist: 0 – 0 – 41. Die Vorwahl von Zürich ist: die Eins. Und dann: 634 – 40 – 40. q Oh, danke, du bist ein Schatz!

74

q Hm ... Kennst du die Telefonnummer von der Europa Sprachenschule in Berlin, Claudia?

r Ja, die kenne ich. Zuerst wählst du die Vorwahl von Deutschland, also: 0 – 0 – 49.

q Aha, und dann? r Dann die Vorwahl von Berlin. q Äh ... Warte mal! Kannst du noch mal eben r q r q r q r

die Vorwahl von Deutschland wiederholen? Die Vorwahl von Deutschland ist: 0 – 0 – 49. Mhm ... Dann wählst du natürlich die Vorwahl von Berlin: 30. Ja. Und dann die eigentliche Nummer: 618 – 88 – 63. Vielen Dank! Bitte.

Kapitel 3 A1 (CD 14) Dialog 1 q Verzeihung, ich suche das Sekretariat. r Gehen Sie geradeaus und dann links. Dialog 2 q Entschuldigung, wo ist die Universitätsstraße? r Universitätsstraße? Geradeaus und rechts. Die erste Straße rechts. q Wiederholen Sie das bitte. r Geradeaus und dann gleich rechts. q Danke schön. Dialog 3 q Wo ist hier die Cafeteria? Weißt du das vielleicht? r Keine Ahnung. Dialog 4 q Entschuldige, wo ist hier die Toilette? r Die Treppe runter und dann links. Dialog 5 q Wo ist Herr Braun? r Das weiß ich leider nicht. Dialog 6 q Sag mal, wo ist der Computerraum? r Die Treppe hoch und dann rechts.

A6 (CD 15) In unserem Deutschkurs ist immer viel los. Da bleibt keine Zeit für Langeweile. Wir spielen viele Dialoge, hören Kassetten oder CDs und sprechen nach. Der Lehrer stellt viele Fragen, wir antworten. Wir verstehen noch nicht alles, deshalb machen wir viele Fehler. Herr Waldner ist sehr geduldig. Er korrigiert die Fehler und erklärt alles. Wir lernen wirklich viel. Und das macht Spaß!


Transkrypcja tekstów do sïuchania

A9 (CD 16) P. Hallo, du bist Sylwia, stimmt’s? S. Ja, und du bist ... P. Patrick. Ich bin Patrick Levy aus Straßburg. Woher kommst du, Sylwia? S. Aus Polen. Da wohne ich in Mielec. P. Mielec? Wo liegt denn das? S. Das ist eine Stadt im Süden, etwa 160 km östlich von Kraków. P. Was machst du in Deutschland? S. Mein Vater arbeitet hier als Informatiker, deshalb besuche ich hier den Deutschkurs. P. Wie findest du den Kurs? S. Er ist super!

A14 (CD 17) Hallo Leute! Ich bin Sven. Was ich mag? Ich habe viele Interessen. Nun, ich mache Musik, das heißt ich spiele Gitarre und manchmal Schlagzeug. Ohne Musik kann ich nicht leben, meinen Walkman habe ich immer mit. Immer und überall höre ich Musik. Am Abend lese ich gern, vor allem Krimis. Agatha Christie ist einfach the best! Ah, da ist noch etwas. Ich bin auch ein Informatik-Fan. Im Internet surfen – das finde ich super! Und ich spiele unheimlich gerne am Computer.

A23 (CD 18) Dialog 1 P. Hallo, wie geht’s? O. Danke, gut. Und wie geht es dir? P. Na ja, es geht. O. Was ist denn los? P. Du weißt doch – die Klassenarbeit in Mathe! O. Na und? Bist du nicht vorbereitet? P. Doch! Das bin ich. O. Also: keine Angst! Dialog 2 L. Was suchst du da, Olli? O. Ich suche nur einen Kuli. L. Olli, das ist eine Klassenarbeit! ... L. Und diesmal? O. Oh, Entschuldigung. Ich suche nur eine Brille. ... L. Was suchst du denn jetzt schon wieder, Olli? O. Hmm, ein Taschentuch. L. Ja, ja ... Hier liegt ja etwas. Also, was ist das denn? Ein Spickzettel?! O. ???

Kinder: unsere Tochter Julia und unser Sohn Daniel. Julia ist 7. Daniel 8. Mein Mann ist Informatiker bei einer Computerfirma. Und ich bin Deutschlektorin an der Universität Wien. ... Auf dem Foto hier sind meine Eltern, meine Mutter Margarete und mein Vater Karl. Meine Eltern sind aber schon pensioniert. Sie haben drei Kinder, drei Enkel und zwei Enkelinnen. Meine Eltern wohnen auch in Wien. ... Auf dem Foto steht links meine Schwester Gabriele. Ihr Mann, mein Schwager, ist aber nicht da. Sie sind geschieden. Gabriele hat eine Tochter. Sie heißt Sarah. ... Hier ist mein Bruder Manfred, seine Frau Sabine und ihre zwei Söhne: Tobias und Christian. Mein Bruder ist Polizist und meine Schwägerin Krankenschwester. Sie wohnen in St. Pölten. ... Auf den Fotos fünf und sechs sind meine Großeltern, also die Urgroßeltern meiner Kinder. Meine Oma Trude und mein Opa Walter. Sie sind zweiundachtzig und sehr lieb. Sie wohnen auf dem Land bei Wien. In unserem Haus trifft sich unsere ganze Familie. Wir haben auch noch Tiere. Eine Katze Mitzi und einen Hund Rex. Meine Nichte hat einen Papagei. Er heißt Lora. Sie sind leider nicht auf den Fotos. Ich liebe meine Familie sehr.

Kapitel 5 A4 (CD 20) q Jutta, was machst du in deiner Freizeit? r Ich interessiere mich für Musik; also ich gehe oft in Konzerte.

q Spielst du auch selbst ein Instrument? r Ja, ich spiele Violine und Klarinette. Ansonsten treffe q Z

q Z

q Z

q Z

Kapitel 4

ich gerne Freunde, sitze gern stundenlang im Café und plaudere. Fabian, und du? Gehst du auch gern in Konzerte? Ja, aber nur in Rockkonzerte. Spielst du auch ein Instrument? Leider nicht. Aber vielleicht lerne ich es noch. Ich möchte gern Trompete spielen. Und was interessiert dich noch? Poesie. Ich versuche sogar selbst Gedichte zu schreiben. Interessant. Hast du viel Freizeit? Nicht sehr viel. Am Wochenende arbeite ich in einem Restaurant um mein Taschengeld aufzubessern.

A2 (CD 19)

A11 (CD 21)

Ich heiße Anne Mayer. Und das ist meine Familie. Auf dem ersten Foto sind mein Mann Thomas und unsere

Die Monate: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

www.wsip.com.pl

75


Transkrypcja tekstów do sïuchania

Kapitel 6 A1 (CD 22) Dialog 1 q Hallo Julia. Wir gehen aus. Kommst du mit? r Wohin denn? q Zur Super-Party auf der Donauinsel. r Ja, gerne. Wann denn? q So gegen 23 Uhr. Erst in der Nacht geht es richtig los. r Mensch, so spät. Tut mir leid. Ich kann nicht. Um zehn muss ich schon zu Hause sein. q Na ja, also dann bis Montag. Tschüs. Dialog 2 q Grüß dich, Peter. Kommst du heute mit ins Kino? r Was läuft denn? q „Der Patriot” mit Mel Gibson. r Wann? q Um 17.15 Uhr und um 20.15 Uhr. r Hm. Um 17 Uhr habe ich Gitarrenunterricht. Dann lieber um acht. q Gut. Also gegen acht vor dem Kino. r Alles klar. Dann bis später. q Tschüs. Dialog 3 q Moni, ich habe zwei Ferienkarten für die Schwimmhalle. Kommst du mit? r Wann? q Am liebsten am Vormittag, so gegen elf. r Ja, gern. Geht es aber etwas später? Halb zwölf? q O.K. Bis morgen vor der Schwimmhalle.

q Wohin denn? r Zum Beispiel ins Kino oder auf die Donauinsel? Dort ist immer was los.

q Heute kann ich nicht. Ich habe einen Termin r q r q r q r q r q r

beim Zahnarzt. Und morgen? Hm. Dienstags besuche ich meine Großeltern. Dann vielleicht am Mittwoch. Am Mittwoch? Tut mir so leid. Ich habe Gitarrenunterricht. Du spielst Gitarre? Super! Und wie wäre es am Donnerstag? Donnerstags machen wir Einkäufe. Ich fahre mit meinen Eltern zum Einkaufszentrum. Und Freitagnachmittag muss ich aufräumen. Gabi, Mensch! Wann hast du endlich Zeit für mich? Am Wochenende. Bitte! O.K. Wohin gehen wir also? Am Samstag zuerst auf die Donauinsel in die Pizzeria und dann können wir ins Kino. Einverstanden? Ja, gerne. Also bis Samstag. Samstag? Moment ... Also bitte, Gabi!

A12 (CD 25) q r q r q

Ja ... Grüß dich, Lisa. Wie geht’s? Hallo, Martin. Prima und dir? Danke, ganz gut. Nächste Woche hab ich Geburtstag und möchte dich gern einladen. Ja, danke für die Einladung. Ich komme natürlich gerne. Wann denn? Am Samstag, gegen sieben. Ja, klar, in Ordnung. Ich lade zehn Personen ein. Ich habe auch Besuch aus Polen. Das ist toll. Ja, dann bis Samstag. Tschüs. Nochmals danke schön. Tschüs.

Dialog 4 q Unsere Gruppe macht Freitagnachmittag eine Grillparty. Habt ihr Lust mitzukommen? r Super, gerne. Um wie viel Uhr? q Wir fangen gegen fünf an. Ich rufe euch noch an. r O.K. q Tschüs.

r q r

Dialog 5 q Wann ist die Internationale Party? Weißt du das vielleicht? r Am Mittwoch. q Um wie viel Uhr geht es los? r Ich glaube, um neun. q Dann treffen wir uns Mittwochabend im Klub. q Ja, bis Mittwoch.

A23 (CD 26)

A6 (CD 23) Die Wochentage: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag – Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag

A8 (CD 24) q Mayer. r Hallo Gabi. Hast du heute Zeit? Gehen wir aus?

76

q r q

Dialog 1 q Goethe-Institut München, guten Tag. r Guten Tag. Ich möchte nach den Jugendkursterminen fragen. q Hm ... Welche Kursorte interessieren Sie? r Berlin. q Berlin: vom 29.07. bis zum 18.08. r Und im Winter? q Ja, in Göttingen vom 07.01. bis zum 27.01. r Danke schön. Auf Wiederhören. q Auf Wiederhören. Dialog 2 q Hallo, Patrick. Wann haben wir die Begrüßungsparty? r Am dritten August. Das ist Freitag. Um halb acht geht es los. q O.K. Danke. Tschüs.


Transkrypcja tekstów do sïuchania

Dialog 3 q Karin, weißt du vielleicht, wann Michaela Geburtstag hat? r Ja, am 14. Februar. q Am Valentinstag? Super. Dialog 4 q Frau Mayer, wann schreiben wir den Abschlusstest? r Am 24. Mai. q O je, können wir vielleicht ein bisschen später schreiben?

r Nur am Mittwoch. Da spiele ich mit ein paar Freunden

q r q r

r Nein, alle Klassen schreiben am 24. Mai.

Kapitel 7 A5 (CD 27) q Hallo, Paul. r Hallo, Mark. q Was ist los? Warum bist du so sauer? Schlecht gelaunt heute?

r Nee. Mein Taschengeld ist fast weg. q Wieso? r Mein Opa hat Namenstag, mein Bruder Geburtstag q r q r q r q r q

und dann noch der Valentinstag! Im Februar bin ich einfach pleite und hab keine Geschenkideen. Dein Bruder ist doch verrückt auf Techno. Schenk ihm eine CD! Nee, du, lieber eine Kassette. Es ist billiger. Und vielleicht einen Kuli. Er nimmt immer einen von mir und gibt ihn nie zurück. Und dein Opa diskutiert gern über Politik und Geschichte. Kauf ihm ein Buch! O.K. Komm bitte mit in die Buchhandlung! Du bist gut in Geschichte. Ja, gerne. Und was kann ich Corinna zum Valentinstag schenken? Hm. Keine Ahnung. Was mag sie? Tiere, Blumen, sie kocht gern und interessiert sich für Yoga ... Mark! Mensch! Du …, du hast ja auch im Februar … Ja, auch. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe meine Geburtstagsparty erst im März.

q r

Volleyball. Es ist kein Leistungssport, wir spielen einfach so, zur Entspannung. Wir treffen uns schon seit zwei Jahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders sein könnte. Was machst du an anderen Wochentagen? Es ist unterschiedlich: Ich lese viel, mache die Schulaufgaben, gehe manchmal ins Kino. Und das Wochenende? Wie sieht es bei dir aus? Vor allem schlafe ich aus, vor neun stehe ich nie auf. Am Nachmittag unternehme ich etwas mit meinen Freunden. Wir gehen oft zusammen in den Club im Jugendzentrum, ins Café oder in die Disco. Aber Disco finde ich nicht so toll. Und das Fernsehen? Junge Leute verbringen doch so viel Zeit vor dem Fernsehapparat. Ja, das stimmt, aber für mich ist das nicht so wichtig. Wenn ich schon fernsehe, dann am Sonntag, am Abend.

A11 (CD 3) Am Wochenende kann ich endlich richtig ausschlafen. Ich bin also erst um 10 aufgestanden. Dann habe ich langsam gefrühstückt, Kaffee getrunken und dabei Radio gehört. Dann habe ich meine Wohnung aufgeräumt. das mache ich immer am Samstag. Inzwischen hat meine Freundin Jutta angerufen. Wir haben ein bisschen geplaudert. Zum Mittagessen bin ich zum Chinesen gegangen, mit meinen Freunden natürlich. Ich esse so gerne chinesisch. Am Wochenende sollte man ja auch etwas für den Körper tun; da sind wir also ins Fitnessstudio gegangen. Und am Abend bin ich in die Philharmonie gegangen, mit Martin. Er hat mich eingeladen. Das Konzert hat mir sehr gut gefallen. Am Sonntag hat Martin einen Ausflug nach Soest organisiert. Das ist ein kleines Städtchen in der Nähe; 50 km von uns entfernt. Soest ist über 1000 Jahre alt und sehr schön renoviert. Wir haben einen Stadtbummel gemacht. Das Wochenende war sehr angenehm.

A14 (CD 4) lügen, viele, spielen, Tür, für

Kapitel 8

A15 (CD 5)

A3 (CD 2)

Sucht – Süchte, Buch – Bücher, Tuch – Tücher, Spruch – Sprüche, Kunst – Künste

q Julia, wie verbringst du normalerweise deine Woche? r Während des Schuljahrs habe ich nicht so viel

Test 8 (CD 6)

Freizeit. Ich singe in einem Mädchenchor, das bedeutet also Proben, montags und donnerstags, immer um 17 Uhr. Das ist aber nicht anstrengend, im Gegenteil, ich singe sehr gern. Wenn wir Konzerte geben, üben wir natürlich mehr, auch am Samstag. Nach der Probe gehe ich mit meinen Freundinnen Johanna und Annemarie in der Stadt spazieren. q Hast du an den anderen Wochentagen auch feste Termine?

Ich stehe auf, mache mich für die Schule fertig und gehe aus der Wohnung. Ich verbringe montags bis freitags zwischen sechs und zehn Stunden in der Schule. Nachdem ich von der Schule nach Hause gekommen bin, schalte ich entweder den Computer oder den Fernseher ein. Dann mache ich mir etwas zu essen und setze mich entweder vor den Fernseher oder Computer. Nachdem ich fertig gegessen habe, rufe ich meinen Freund an. Dann treffen wir uns meistens

www.wsip.com.pl

77


Transkrypcja tekstów do sïuchania

bei ihm, bei mir oder wir gehen zusammen irgendwo hin. Wenn ich dann am Abend heimkomme, mache ich entweder meine Hausaufgaben oder beschäftige mich mit etwas anderem, meistens mit meinem Computer. Wenn ich müde bin, mache ich mich fertig fürs Bett und gehe schlafen.

q Und wie sieht das Frühstück dort aus, wo Sie waren? .

Kapitel 9 A1 (CD 7) Hallo! Ich bin Matthias. Ich lebe allein in der Wohnung meiner Großeltern, in einem Mietshaus. Die Wohnung ist nicht groß, aber für mich reicht es. ... Ich heiße Sascha und lebe noch zu Hause bei meinen Eltern. Wir wohnen in einem Reihenhaus und da ist viel Platz. Unter dem Dach habe ich mir mein eigenes Zimmer ausgebaut. Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer sind in einem großen Raum. ... Ich bin Katrin. Wir wohnen in einem Hochhaus im 5. Stock. Zum Glück gibt es einen Lift und ich muss die Treppe nicht hochlaufen. ... Ich bin Anja. Meine Familie hat ein schönes Haus mit Garten. Ich lebe hier mit meinen Eltern und meinem Bruder. Meine Großeltern wohnen im gleichen Haus, eine Etage tiefer. Wir wohnen am Stadtrand und ich muss jeden Tag 15 km zur Schule fahren. In einem halben Jahr bin ich mit der Schule fertig. Dann möchte ich in Berlin studieren.

Kapitel 10 A3 (CD 8) q Guten Tag. Ich sehe, Sie kommen gerade aus dem Urlaub zurück. Wir machen gerade eine Umfrage: Können Sie mir sagen, wie man in Ihrem Urlaubsland frühstückt? r Hm ... also ... Normalerweise isst man das Frühstück mit der ganzen Familie zwischen 7 und 8 morgens. Man isst entweder Cornflakes oder Toast oder ein normales englisches Frühstück mit Spiegeleiern, Speck, Würsten und gebackenen Bohnen. Dazu trinkt man Tee mit Milch, Kaffee oder Orangensaft. In der Familie, wo ich gewohnt habe, machte die Mutter das Frühstück, aber manchmal machte es auch der Vater, weil er Erfahrung im Kochen hatte. q Und wie frühstückt man in Ihrem Urlaubsland? Z Dort isst man das Frühstück zwischen 6 und 9 Uhr. Man macht das Frühstück selbst. Dabei essen die Finnen normalerweise weißes Brot oder Roggenbrot. Kinder, oft auch Jugendliche oder Erwachsene, essen gern Brei, Cornflakes, Joghurt oder Dickmilch. Morgens trinken sie oft Kaffee oder Tee. Aber Kinder mögen natürlich viel lieber Kakao oder Saft.

78

Ja, das Frühstück essen sie da mit der ganzen Familie zu Hause in der Küche. Zum Frühstück isst man gewöhnlich Cornflakes, Butterbrote (mit Marmelade, Käse, Schokolade) oder süße Brötchen mit Rosinen oder aus Blätterteig. Man trinkt dazu Kaffee, Milch oder Tee. Das Frühstück, das fast immer die Mutter zubereitet, ist so um 7 Uhr.

A9 (CD 9) 1.

q Was darf’s denn sein? r Ich möchte einen Big Mac und eine Portion Pommes frites, mittelgroß.

q Und was trinken Sie? r Ich nehme Orangensaft. 2.

q Was isst du? r Oh … Ich habe Lust auf Chicken McNuggets mit süß-saurer Soße und zwei Cheeseburger.

q Das ist aber zu teuer. Wir haben nur 10 Euro. r Mhm, dann nehme ich vielleicht nur Chicken McNuggets. Und du? Einen McRib und einen Fish Mac. Und zu trinken? Wie wäre es mit 2 Cola? Ah … Gute Idee. … q Wie schmecken deine Nuggets? r Nicht so besonders, sie sind zu salzig.

q r q r

3.

q Ja, bitte? r Ich hätte gern Nudelsalat. q Tut mir leid, wir haben keinen Nudelsalat mehr. Möchten Sie vielleicht eine Pizza mit Käse und Tomaten? r Ja, gerne, und ein Glas Coca-Cola dazu bitte. … q Schmeckt’s Ihnen? r Eigentlich schon, aber die Pizza ist ein wenig zu scharf für mich.

Test 10 (CD 10) Um 11.40 Uhr haben viele Schüler in Deutschland ihre große Pause. Die große Pause dauert 20 Minuten. Die Kinder haben dann schon 4 Schulstunden hinter sich. Deshalb ist es wichtig, dass sie sich erholen können. Die meisten Kinder essen etwas in der Pause. Manche gehen kurz ins Restaurant um die Ecke. Die Schüler sind auch oft im Pausenhof, wo sie sich richtig austoben können. Das Pausenbrot bringen die Kinder meistens von zu Hause mit. Die Mütter achten sehr darauf, dass ihre Kinder etwas Süßes essen: eine Schokolade mit Nüssen oder Schokoriegel und Obst. Auch Getränke sind wichtig (Saft oder Cola). Oft gehen die Kinder aber auch vor oder nach der Schule beim Tante-Emma-Laden vorbei, sie kaufen sich dort Süßigkeiten.


Transkrypcja tekstów do sïuchania

Kapitel 11 A2 (CD 11) Dialog 1 q Eine Zahnpasta bitte. r Welche möchten Sie? q Parodontax. r 2,01 Euro bitte. Dialog 2 q Ich hätte gern 200 Gramm Schinken. r Bitte schön. Äh ... Haben Sie noch einen Wunsch? q Ja, 100 Gramm Emmentaler. r Sonst noch was? q Nein, danke. r 3,10 Euro. q Bitte schön. r Danke. Auf Wiedersehen. q Auf Wiedersehen. Dialog 3 q Kann ich Ihnen helfen? r Ja, ich brauche einen Pullover. Der hier ist leider zu eng. q Welche Größe brauchen Sie denn? r 40. Dialog 4 q Einen Schokoriegel bitte. Und eine Tüte Kartoffelchips. r Ist das alles? q Ja, danke. r 2,30 Euro. Danke. Dialog 5 q Ein Kilo Äpfel bitte. Von diesen hier. r Sonst noch was? q Ich brauche noch Tomaten. Geben Sie mir bitte ein Pfund von diesen da. Das ist alles. r 2,80 Euro. Danke. Und 20 Cent für Sie. q Danke schön.

A7 (CD 12) q r q r q r q r q r q

Guten Tag, Frau Krone! Guten Tag, Dominik! Na, was darf’s denn sein? Ich hätte gerne eine Packung Eis. Vanille oder Schoko? Hm, Vanille. Sonst noch etwas? Ja ... Zwei Zitronen, 250 Gramm Schinken, ein halbes Kilo Tomaten … Moment mal, Dominik, nicht so schnell. Hier sind die Tomaten. Dann drei Tüten Paprikachips, ein Kasten Mineralwasser, zwei Kartons Apfelsaft und zwei Becher Biojoghurt. Und noch ein Glas Marmelade. Bitte schön. Brauchst du sonst noch etwas? Vielleicht noch eine Dose Erdnüsse und eine Packung Nescafé. Das wäre alles.

www.wsip.com.pl

r q r q

Das macht zusammen 39,58 Euro. Bitte schön, Frau Krone. Danke, Dominik. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!

A10 (CD 13) q r q r q r q r

Martin, was suchst du eigentlich? Ein Kapuzen-Shirt. Schau mal, das hier ist echt cool. Nein, es gefällt mir gar nicht. Und das hier? V-Ausschnitt, 100% Baumwolle. Was kostet es? 8,90 Euro. Oh ja, das nehme ich.

A12 (CD 14) q r q r q r q r q r q r q r

Kann ich Ihnen helfen? Ich brauche eine Jeanshose. Welche Größe? 30. Wie finden Sie denn diese hier? Hm ... Haben Sie solche auch in Schwarz? Ja. Bitte schön. Wo kann ich anprobieren? Da drüben links. Vielen Dank. Und passt sie gut? Ja, sehr gut. Hm ... Was kostet sie? 60 Euro. Sie bezahlen an der Kasse. Danke schön.

A17 (CD 15) Ich mache jeden Samstag größere Einkäufe, alleine oder mit meiner Frau. Unter der Woche habe ich keine Zeit dafür. In unserer Gegend gibt es einige Selbstbedienungsgeschäfte und dort kaufe ich besonders gern ein. Sie haben immer ein großes Angebot an Waren; man kann die Preise vergleichen und in aller Ruhe entscheiden, was man kauft. Es ist auch von großem Vorteil, dass es dort oft Sonderangebote gibt. Dann kann man viele Produkte wirklich günstig kaufen. Meistens fahre ich mit dem Auto zum ALDI, SPAR-Laden oder HL-Markt und kaufe vor allem Getränke, Reis, Zucker, Cornflakes, Nudeln und so. Wenn wir Obst oder Gemüse brauchen, geht meine Frau auf den Markt. Tomaten, Gurken, Paprika, Äpfel – man kann dort alles kaufen, und was wichtig ist – frisch. Brot, Milch, Joghurt, Quark kaufen wir im Tante-Emma-Laden gleich um die Ecke. Der Laden ist ein Familienunternehmen – die Müllers kennen wir seit Jahren. Früher gab es solche Geschäfte an jeder Straßenecke, heute gibt es sie kaum noch.

A20 (CD 16) lesen – sehen – gehen – reden – sehr – Lehrbuch – Tee

79


Transkrypcja tekstów do sïuchania

Kapitel 12

Kapitel 13

A2 (CD 17)

A2 (CD 20)

Guten Tag. Mein Name ist Christian und ich bin 19 Jahre alt. Ich mache verschiedene Sportarten, ich spiele Tennis und Tischtennis im Verein. Andere mache ich in der Schule, verschiedene Ballsportarten, wie Basketball, Volleyball und Fußball. ... Hallo, ich heiße Monika, bin 15 Jahre alt, ich trainiere Aerobic, denn es verbessert die Fitness und fördert die Gesundheit. Außerdem ist es toll bei Musik und in der Gruppe zu trainieren. Sonst fahre ich gern Rad, aber unregelmäßig, wenn ich Zeit und Lust habe und das Wetter schön ist. ... Andreas ist mein Name, ich bin Fußballfan. Meine Lieblingsmannschaft ist der 1. [erste] FC Köln. Ich spiele natürlich auch selbst Fußball. In unserem Dorf, wo ich wohne, ist ein Verein, da spiele ich; fast alle aus dem Dorf sind Vereinsmitglieder. Und im Sommer mache ich Wakeboarding, das ist der neue Trendsport. Es gibt spezielle Seilbahnanlagen oder man lässt sich von einem Boot ziehen. Das finde ich echt cool. ... Ich bin der Johannes. Ich mache viel Sport. Das hält mich fit. Ich spiele Basketball, Handball, Fußball. Und wenn ich das nicht mache, dann gehe ich schwimmen mit meinen Freunden.

q Also, Bettina, steht alles fest? Fahren wir

A10 (CD 18) q r q r

Du, Tim, ich möchte gerne Sport treiben. Interessant, was für einen denn? Oh ... Volleyball. Wo soll ich das machen? Du, am besten im Verein. Da gibt es gute Trainer. Die kümmern sich um alles. q Hm ... Muss ich da Beitrag zahlen? r Ja, das schon, aber die Kosten sind nicht hoch. Im Sportverein ist es immer am günstigsten. Du kannst doch an Wettbewerben und Meisterschaften teilnehmen. q Prima, dann gehe ich dorthin und melde mich an.

A18 (CD 19) Nacht – Nächte Lachen – Lächeln Fach – Fächer Sprache – Sprechen Buch – Bücher Tochter – Töchter Frucht – Früchte Spruch – Sprüche

80

nächste Woche?

r Ja, am Freitag. Aber womit fahren wir? Wir müssen uns endlich entscheiden.

q Das ist ja das Problem. Mein Auto bleibt noch ein paar Tage in der Autowerkstatt.

r Das macht doch nichts. Ich habe dir schon gesagt,

q r q

r q

ich bin gegen Autofahren am Wochenende. Auf der Autobahn verliert man zu viel Zeit im Stau. Mhm ... Warte mal! München hat eine gute Flugverbindung nach Salzburg. Wir steigen ins Flugzeug und bald darauf sind wir in Salzburg. Thomas, die Tickets sind für uns zu teuer. Beruhige dich, es war nur ein Scherz! Wir können mit dem Zug fahren. Die Reise dauert etwa zwei Stunden. Und außerdem haben wir doch die BahnCard. O.K. Ich rufe die Auskunft am Hauptbahnhof an. Die Auskunft? Ich kann doch im Internet nachsehen.

A6 (CD 21) q Um wie viel Uhr fährt der Zug ab? r Hm ... Moment ... Um 16.25 Uhr. q r q r q r q r

Es ist ein Eurocity. Wie lange dauert die Reise? Circa anderthalb Stunden. Soll man umsteigen? Nein, er fährt direkt nach Salzburg. Wann kommt er an? Um ... hm ... 17.55 Uhr. Und was kostet die Fahrkarte? Ohne BahnCard 21 Euro.

A13 (CD 22) Dialog 1 q Entschuldigung, kennen Sie sich hier aus? Ich suche das Haus der Natur. r Das Haus der Natur? Hm ... Gehen Sie über den Makartsteg, biegen Sie rechts ab, dann gehen Sie etwa … hm … 200 m geradeaus. q Danke schön. Dialog 2 q Entschuldigung, wie komme ich zu Mozarts Geburtshaus? q Wie bitte? r Zu Mozarts Geburtshaus. q Äh ..., äh ... Es ist in der Nähe. Gehen Sie die Judengasse entlang, dann sind Sie gleich in der Getreidegasse. Dort befindet sich das Haus. r Vielen Dank.


Transkrypcja tekstów do sïuchania

Dialog 3 q Können Sie mir helfen? Ich suche das Festspielhaus. Man hat mir gesagt, es ist in der Nähe. r Ja, das stimmt. Wir sind jetzt in der Getreidegasse. Gleich um die Ecke ist die Hofstallgasse. Gehen Sie nach links, dann geradeaus, etwa 100 m. Rechts sehen Sie dann das Festspielhaus. q Vielen Dank. Dialog 4 q Verzeihung, können Sie mir sagen, wie ich zum Mozarteum komme? r Ja, wir sind jetzt am Makartplatz. Das Mozarteum ist in der Schwarzstraße. Gehen Sie hier gleich nach rechts und dann die Straße entlang. Das Mozarteum befindet sich auf der rechten Straßenseite.

Kapitel 14 A5 (CD 23) Nina: Also, ich möchte in den Ferien für sechs Wochen in die USA fahren. Dort besuche ich einen Sprachkurs. 20 Stunden pro Woche. Ich werde in Los Angeles bei einer Gastfamilie wohnen. Nur so kann ich Englisch gut lernen und den „American way of life“ kennen lernen. Meine Schwester hat so was schon voriges Jahr gemacht. Es war tadellos Spitze! Dagmar: Hm … Ich fahre in diesem Jahr mit meiner Schwester nach Griechenland. Wir möchten eine Woche lang Sonne tanken. Sonne und Strand gehören zu einem richtigen Sommer. Abkühlung findet man im Wasser. Und abends möchten wir gerne in die Disco. Interessante Leute kennen lernen wäre auch nicht schlecht. Peter: Ich muss diesmal mit meiner Familie wegfahren. Meine Mutter ist ins Reisebüro gegangen und hat für uns das beste Angebot herausgesucht, so behauptet sie. Unser Reiseziel ist die Toscana. 14 Tage bleiben wir dort. Wir werden viel besichtigen. Das ist ziemlich stressig, immer herumzulaufen. Ich möchte lieber mit meinem Freund am Bodensee zelten. Aber das geht leider nicht.

A9 (CD 24) q Reisebüro Holiday Travel, guten Tag. Was kann ich

q Möchten Sie eine Sprachreise machen? r Nicht unbedingt. Ich möchte vor allem viel

q r q r q r q r

A16 (CD 25) Sahne – satt – baden – packen – denn – stressig – gehen – eben – Winter – liegen – viel – ist – Sonne – Angebot – Ort – Osterferien – suchen – muss – Urlaub

Test 14 (CD 26) q r q r q r q r q r q r q r q r q r q

für Sie tun?

r Nun ... Ich möchte im Juli für drei Wochen verreisen. Könnten Sie mir Ihr Sommerprogramm zusenden?

q Möchten Sie in Deutschland bleiben? r Nein, natürlich nicht. Ich möchte gern nach England.

www.wsip.com.pl

besichtigen. Könnten Sie mir eine Preisliste der Hotels und Pensionen zuschicken, die in der Nähe von London liegen? Hm ..., ja ... Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin fast 18. Ja, für Schüler und Studenten haben wir spezielle billige Flüge und Hotels. Wie ist Ihre Adresse? Ich heiße Mark Spät und wohne in 80802 München in der Giselastraße 17. Ja, Giselastraße 17. Wie war die Postleitzahl? 8 – 0 – 8 – 0 – 2. In München. Ja, danke. Äh ... Ich schicke Ihnen dann alles zu. Auf Wiederhören, Herr Spät. Danke.

r q

Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gern eine Reise buchen. Haben Sie an ein bestimmtes Ferienziel gedacht? Nein, aber die Sonne muss dort scheinen und es darf auch nicht zu teuer sein. Wann möchten Sie denn verreisen? Anfang August. In dieser Zeit sind die Reisen am teuersten. Wollen Sie nicht etwas früher oder später fahren? Anfang Juli oder Anfang September ist viel billiger. Es kann auch im Juli sein. Wollen Sie alleine fahren? Nein, mit meinem Freund. Pension oder Hotel? Es ist uns egal. Halb- oder Vollpension? Vollpension. Hm ... Also hier ist ein günstiges Angebot. Es ist wirklich preiswert. Ist das eine Pension? Nein, ein kleines Hotel. Alle Zimmer haben Dusche und Toilette. Das Hotel liegt nur 200 Meter vom Meer entfernt und es gibt viele junge Leute dort. Nicht schlecht. Haben Sie auch etwas anderes? Natürlich. Am besten nehmen Sie unser Sommerprogramm mit. Wenn Sie sich entscheiden, kommen Sie vorbei. Danke schön. Warten Sie nicht zu lange. Die besten Angebote sind schnell ausgebucht.

81


Program nauczania jÚzyka niemieckiego w liceum ogólnoksztaïcÈcym, liceum profilowanym i technikum. Ksztaïcenie w zakresie podstawowym Program nauczania dopuszczony do uĝytku szkolnego przez ministra wïaĂciwego do spraw oĂwiaty i wychowania na postawie recenzji: – prof. zw. dr. hab. Jana Iluka – rekomendacja Uniwersytetu ¥lÈskiego, – mgr Marii Malinowskiej – rekomendacja Wojewódzkiego OĂrodka Metodycznego w PrzemyĂlu, – dr hab. Aleksandry Korwin-Szymanowskiej – rekomendacja Instytutu Profilaktyki Spoïecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, i wpisany do wykazu programów nauczania dla liceum ogólnoksztaïcÈcego, liceum profilowanego i technikum. Ksztaïcenie w zakresie podstawowym. Numer dopuszczenia: DKOS-4015-119/02

1. WstÚp Przedmiot: jÚzyk niemiecki Typ szkoïy: liceum ogólnoksztaïcÈce i profilowane, klasy I–III, technikum – poziom podstawowy Etap nauki: IV etap edukacyjny, dla rozpoczynajÈcych naukÚ jÚzyka niemieckiego. Autorki: Krystyna ’uniewska, Urszula Tworek, Zofia WÈsik, Maria Zagórna Program, który Pañstwu przedstawiamy, zostaï opracowany na podstawie zaïoĝeñ pracy w zreformowanej szkole ponadgimnazjalnej i jest zgodny z zadaniami i celami edukacyjnymi szkoïy wytyczanymi przez nowoczesne podstawy programowe. Wpïyw na jego ksztaït miaïy równieĝ doĂwiadczenia zawodowe autorek. Program przeznaczony jest dla liceum ogólnoksztaïcÈcego, liceum profilowanego, technikum i zakïada pracÚ z uczniami rozpoczynajÈcymi naukÚ jÚzyka niemieckiego od podstaw. Przedstawiony program pomoĝe dobraÊ pomoce i materiaïy dydaktyczne, zaplanowaÊ zajÚcia, przybliĝy równieĝ metody i techniki nauczania róĝnych sprawnoĂci. Proponujemy takĝe sposoby oceniania postÚpów pracy ucznia.

1.1. Znaczenie ucznia w procesie nauczania Uczeñ jest najwaĝniejszÈ postaciÈ kaĝdej lekcji i caïego procesu nauczania. Materiaï, tematy i treĂci nauczania powinny byÊ dostosowane do potrzeb ucznia, poziomu zdolnoĂci jÚzykowych i osobowoĂci kaĝdego z uczniów. Bardzo waĝnym zaïoĝeniem programowym jest rozwijanie u uczniów poczucia wïasnej wartoĂci poprzez pozytywnÈ informacjÚ zwrotnÈ, umacnianie wiary we wïasne moĝli-

82

woĂci jÚzykowe oraz wdraĝanie uczniów do samodzielnoĂci w procesie uczenia siÚ jÚzyka niemieckiego. Uczeñ powinien mieÊ moĝliwoĂÊ samodzielnego odkrywania znaczenia elementów jÚzyka niemieckiego i prawo do popeïniania bïÚdów. Nowe metody nauczania zakïadajÈ duĝÈ aktywnoĂÊ uczniów w czasie lekcji. Waĝna jest tu rola nauczyciela, który powinien dobraÊ Êwiczenia pobudzajÈce aktywnoĂÊ, i pozwalajÈce na rozwijanie praktycznych umiejÚtnoĂci porozumiewania siÚ w jÚzyku niemieckim Z doĂwiadczeñ zawodowych autorek wynika, ĝe odpowiednia atmosfera na lekcjach jÚzyka niemieckiego, wzajemny szacunek, ĝyczliwoĂÊ, dostrzeganie i docenianie wysiïku uczniów pozwalajÈ na eliminowanie wystÚpujÈcego czÚsto lÚku przed mówieniem i przyspieszajÈ sprawne posïugiwanie siÚ jÚzykiem niemieckim.

1.2. Warunki realizacji założeń programowych EfektywnoĂÊ nauczania jÚzyka niemieckiego wedïug proponowanego programu zaleĝy od warunków, w jakich jest on realizowany, kwalifikacji nauczyciela, jego kompetencji w nauczaniu i otwartoĂci na zmiany. Program zakïada naukÚ w wymiarze 2–3 godzin tygodniowo. Program moĝe byÊ uzupeïniany materiaïami dodatkowymi, dostosowanymi do potrzeb ucznia, takimi jak wybrane artykuïy z czasopism niemieckich JUMA, AKTUELL, JÖ i innych. ZajÚcia lekcyjne prowadzone w grupach liczÈcych do 15 uczniów sprzyjajÈ rozwijaniu sprawnoĂci jÚzykowych, gïównie mówienia. Zdajemy sobie jednak sprawÚ, ĝe nie


Program nauczania

zawsze jest to moĝliwe, dlatego zaïoĝyïyĂmy realizacjÚ tego programu równieĝ w duĝych grupach. Prowadzenie zajÚÊ jest wówczas trudniejsze dla nauczyciela i zdecydowanie mniej efektywne dla uczniów. Program przeznaczony jest dla nauczycieli posiadajÈcych kwalifikacje jÚzykowe i dydaktyczne wymagane przez wïadze oĂwiatowe do nauczania jÚzyka niemieckiego oraz nauczycieli, którzy te kwalifikacje zdobywajÈ.

1.3. Charakterystyka uczniów w wieku licealnym Poziom rozwoju spoïeczno-emocjonalnego, sprawnoĂci umysïowej oraz zdolnoĂci mïodzieĝy w wieku licealnym jest zróĝnicowany, bowiem róĝne jest tempo ich rozwoju, róĝny teĝ wiek wkraczania w okres dojrzewania i osiÈgania dojrzaïoĂci. Naleĝy równieĝ wziÈÊ pod uwagÚ stres zwiÈzany ze zmianÈ Ărodowiska szkolnego. Nie wszyscy uczniowie potrafiÈ zaakceptowaÊ nowÈ szkoïÚ, nowych kolegów i koleĝanki, dlatego nauczyciel powinien stworzyÊ atmosferÚ ĝyczliwoĂci, szacunku, akceptacji, która zachÚci uczniów do wspóïpracy. Uczniowie szkóï licealnych majÈ rozwiniÚte poczucie sprawiedliwoĂci, potrzebÚ niezaleĝnoĂci i akceptacji, poszukujÈ wzorców do naĂladowania i podkreĂlajÈ swojÈ dorosïoĂÊ. W zakresie sprawnoĂci umysïowej i zdolnoĂci posiadajÈ zróĝnicowanÈ spontanicznoĂÊ, potrafiÈ systematyzowaÊ nabytÈ wiedzÚ i sÈ w stanie rozwijaÊ umiejÚtnoĂci pracy indywidualnej, a w starszych klasach sterowaÊ wïasnym uczeniem siÚ.

2. Cele edukacji 2.1. Ogólne cele nauczania Ogólnym celem nauczania w liceum lub technikum jest opanowanie przez uczniów jÚzyka niemieckiego w stopniu umoĝliwiajÈcym w miarÚ sprawnÈ komunikacjÚ jÚzykowÈ w róĝnych sytuacjach ĝycia codziennego oraz przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z jÚzyka niemieckiego na poziomie podstawowym.

2.2. Cele szczegółowe Cele szczegóïowe zostaïy podzielone na trzy grupy: a) cele zwiÈzane z nabywaniem i rozwijaniem przez ucznia czterech podstawowych sprawnoĂci jÚzykowych: sïuchania, mówienia, czytania, pisania, b) cele zwiÈzane z poznawaniem specyfiki kulturowej krajów niemieckiego obszaru jÚzykowego: elementy realioznawcze, wybrane zwyczaje i tradycje kultywowane w krajach tego obszaru jÚzykowego, elementy kultury mïodzieĝowej (subkultury), jÚzyk mïodzieĝowy, c) cele zwiÈzane z autonomiÈ ucznia i jego wspóïdziaïaniem w grupie: wdraĝanie ucznia do samodzielnej pracy, rozwijanie jego kreatywnoĂci, zachÚcanie ucznia do stosowania przez niego samooceny (ewaluacja) i wziÚcia wiÚkszej odpowiedzialnoĂci za wïasny rozwój, ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pracy w zespole (praca w parach, praca w grupach).

www.wsip.com.pl

2.3. Cele ogólnowychowawcze Cele ogólnowychowawcze sÈ zgodne z zaïoĝeniami podstawy programowej i zakïadajÈ: rozwijanie u uczniów: – wïasnej toĝsamoĂci kulturowej, – ciekawoĂci i otwartoĂci wobec innych kultur, w szczególnoĂci kultur krajów niemieckiego obszaru jÚzykowego, – tolerancji wobec innych kultur, religii i zachowañ, – otwartoĂci na potrzeby drugiego czïowieka poprzez ksztaïtowanie takich cech charakteru jak koleĝeñstwo, przyjaěñ, wraĝliwoĂÊ na potrzeby innych, wzajemna pomoc, – umiejÚtnoĂci pracy zespoïowej poprzez róĝnorodne formy pracy na lekcji, a w szczególnoĂci pracy w grupie, pracy w parach, pracy projektowej, – motywacji do nauki jÚzyka niemieckiego poprzez umoĝliwianie uczniom dostÚpu do materiaïów autentycznych oraz stwarzanie sytuacji umoĝliwiajÈcych stosowanie jÚzyka jako narzÚdzia pracy w róĝnorodnych, kreatywnych projektach interdyscyplinarnych, – strategii samodzielnego uczenia siÚ, umiejÚtnoĂci wykorzystywania doĂwiadczeñ nabytych w uczeniu siÚ innych przedmiotów, w szczególnoĂci jÚzyka polskiego, historii, innych jÚzyków obcych.

3. TreĂci nauczania 3.1. Założenia programowe Proponowany program zostaï opracowany na podstawie zaïoĝeñ podstawy programowej, dotyczÈcej nauki jÚzyka obcego, wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wpïyw na jego ksztaït miaïy równieĝ wieloletnie doĂwiadczenia zawodowe autorek. Projekt ten powstaï w czasie wdraĝania reformy edukacji i nawiÈzuje do zmieniajÈcych siÚ warunków pracy w szkole. Jest zgodny z ogólnymi zadaniami szkoïy wyznaczonymi przez reformÚ i zakïada przygotowanie uczniów do zdawania matury wedïug nowej formuïy na poziomie podstawowym. Umoĝliwia on realizowanie takich zadañ szkoïy jak: – rozwijanie u uczniów poczucia wïasnej wartoĂci poprzez pozytywnÈ informacjÚ zwrotnÈ, dotyczÈcÈ indywidualnych kompetencji jÚzykowych, – umacnianie wiary we wïasne moĝliwoĂci jÚzykowe, – zapewnienie dostÚpu do materiaïów oryginalnych, – rozwijanie u uczniów otwartoĂci i tolerancji wobec innych kultur, cywilizacji i obyczajów, – wzbudzanie zainteresowania kulturÈ krajów niemieckiego obszaru jÚzykowego, – wdraĝanie uczniów do samodzielnoĂci w procesie uczenia siÚ jÚzyka niemieckiego, – umoĝliwianie poznawania i wyraĝania w jÚzyku obcym wïasnych przekonañ, opinii, sÈdów i porównywania ich z przekonaniami i opiniami innych ludzi, – stwarzanie sytuacji umoĝliwiajÈcych aktywne uĝywanie jÚzyka mówionego i pisanego oraz stosowanie jÚzyka jako narzÚdzia pracy w róĝnorodnych projektach, – rozwijanie umiejÚtnoĂci pracy zespoïowej, – wykorzystywanie doĂwiadczeñ nabytych w uczeniu siÚ innych jÚzyków obcych.

83


Program nauczania

3.2. Rozwijanie sprawności językowych Program zakïada rozwijanie w równej mierze wszystkich czterech sprawnoĂci jÚzykowych: sïuchania, mówienia, czytania, pisania. Rozwijanie sprawnoĂci sïuchania poprzez: – rozumienie poleceñ nauczyciela, – rozumienie prostych pytañ i odpowiedzi, – rozumienie ogólnego sensu oraz intencji wypowiedzi, – ogólne rozumienie krótkich tekstów róĝnego rodzaju, – umiejÚtnoĂÊ wyszukiwania szczegóïowych informacji w prostych wypowiedziach i dialogach. Rozwijanie sprawnoĂci mówienia poprzez: – zadawanie prostych pytañ i udzielanie prostych odpowiedzi z zakresu ĝycia codziennego, – rozpoczynanie, prowadzenie i podtrzymywanie prostej rozmowy na aktualne tematy, – formuïowanie krótkich, w miarÚ spójnych wypowiedzi na okreĂlone tematy z zastosowaniem odpowiednich form gramatycznych, – relacjonowanie prostych wypowiedzi innych osób,

– wyraĝanie wïasnych opinii i ĝyczeñ za pomocÈ prostych Ărodków jÚzykowych, – poprawnÈ wymowÚ w zakresie poznanego materiaïu jÚzykowego. Rozwijanie sprawnoĂci czytania obejmuje: – rozumienie prostych, autentycznych tekstów róĝnego rodzaju (np. list, instrukcja obsïugi, formularz, ogïoszenie, rozkïad jazdy), – wyszukiwanie konkretnych informacji w prostym tekĂcie czÚĂciowo niezrozumiaïym. Rozwijanie sprawnoĂci pisania: – dostrzeganie róĝnicy pomiÚdzy fonetycznÈ a graficznÈ formÈ wyrazu, – umiejÚtnoĂÊ zapisania wiÚkszoĂci znanych sïów ze sïuchu, – pisanie prostych tekstów uĝytkowych róĝnego rodzaju (np. kartka z pozdrowieniami, list, ogïoszenie), – rozróĝnianie stylu formalnego i nieformalnego. Integracji wszystkich czterech sprawnoĂci sïuĝÈ prace projektowe.

3.3. Funkcje językowe Tabelaryczne zestawienie funkcji jÚzykowych, jakimi uczeñ koñczÈcy naukÚ na tym etapie powinien umieÊ siÚ posïugiwaÊ. Funkcje jÚzykowe

Przykïady Personalia

pytanie o dane osobowe

Wie heißt du?, Woher kommst du?

udzielanie informacji dotyczÈcych danych osobowych

Ich heiße Eva. Ich bin 17 Jahre alt.

pytanie o zainteresowania

Was ist dein Hobby?

udzielanie informacji dotyczÈcych zainteresowañ

Ich interessiere mich für Sport.

wyraĝanie sympatii, antypatii, upodobañ

Ich mag Mathe.

charakteryzowanie osób – opis wyglÈdu zewnÚtrznego, opis cech charakteru

Er ist groß. Sie ist sympathisch.

Wzorce zachowania / Kontakty miÚdzyludzkie / Zwroty grzecznoĂciowe powitanie, poĝegnanie

Hallo! Auf Wiedersehen!

pozdrawianie

Grüß dich!

przedstawianie siebie i innych

Ich bin Monika. Das ist Sebastian.

nawiÈzywanie rozmowy, prowadzenie i koñczenie rozmowy, prowadzenie rozmowy przez telefon

Hallo, kommst du aus Italien? Bis dann. Ich möchte Herrn Nowak sprechen.

informowanie o niezrozumieniu, proĂba o powtórzenie, o wolniejsze mówienie

Ich habe Sie leider nicht verstanden. Könnten Sie bitte wiederholen? Könnten Sie langsamer sprechen?

pytanie o znaczenie wyrazów lub zwrotów, literowanie

Wie heißt das auf Deutsch? Ich buchstabiere – A wie Anton, ...

wyraĝanie proĂby, ĝyczenia, instrukcji

Darf ich Sie um Wiederholung bitten? Ich möchte ins Ausland fahren.

podziÚkowania, gratulacje, komplementy

Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. Ich gratuliere dir zum Geburtstag.

przepraszanie, usprawiedliwianie siÚ

Entschuldigen Sie bitte, dass ich mich verspätet habe.

pytanie o pozwolenie

Mutti, darf ich heute ins Kino gehen?

84


Program nauczania

uzyskiwanie i udzielanie informacji

Entschuldigen Sie bitte, wo befindet sich hier eine Bank? Die Bank ist im Zentrum, in der Schulstraße.

wyraĝanie pewnoĂci, niepewnoĂci, zamiaru, przypuszczenia, zakazu

Ich bin sicher, dass du das schaffst. Ich habe die Absicht, Germanistik zu studieren.

wyraĝanie opinii wïasnych i osób trzecich

Ich finde, dieser Film ist sehr interessant.

opisywanie przedmiotów, miejsc, zjawisk

Sein Auto ist grau.

porównywanie

Deine Bluse ist viel schöner als meine.

opis czynnoĂci zwyczajowych

Ich frühstücke immer um sieben Uhr.

opis czynnoĂci i sytuacji odbywajÈcych siÚ w przeszïoĂci

Der Ausflug war interessant. Besonders hat mir die Altstadt gefallen.

mówienie o planach i zamiarach

Ich habe vor, morgen ins Konzert zu gehen Uczeñ i Ărodowisko

informowanie o szkole, przedmiotach szkolnych, zajÚciach pozaszkolnych, planie lekcji

Am Montag habe ich 6 Stunden: Mathe, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und zwei Stunden Sport.

opisywanie mieszkania, szkoïy, miasta

Meine Wohnung ist klein. Sie hat zwei Zimmer, eine Küche, ein Bad und einen Flur.

udzielanie informacji geograficznych

Krakau liegt in Polen.

orientowanie siÚ w mieĂcie – pytanie o drogÚ, opisywanie drogi

Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Gehen Sie bitte geradeaus und dann an der ersten Kreuzung links. Zakupy

pytanie o cenÚ, o konkretne artykuïy spoĝywcze i przemysïowe

Was kostet dieser Mantel?

wyraĝanie ĝyczeñ odnoĂnie zakupu odpowiednich artykuïów

Ich hätte gern ein Paar Schuhe, Größe 38. Zdrowie

informowanie o swoich dolegliwoĂciach

Ich habe Kopfschmerzen.

opisywanie dolegliwoĂci

Mein Hals tut seit gestern weh. Die Schmerzen sind sehr stark.

rozumienie zaleceñ lekarza

Sie müssen fünf Tage im Bett bleiben.

kupowanie leków z receptÈ i bez recepty

Haben Sie etwas gegen Schnupfen? Podróĝe, wypoczynek

uzyskiwanie informacji o celach podróĝy

Ich möchte meinen Urlaub am Meer verbringen. Was könnten Sie mir empfehlen?

pytanie o zabytki

Was für Sehenswürdigkeiten gibt es dort?

opowiadanie, jak/gdzie spÚdziïo siÚ ferie lub gdzie chce In den Ferien war ich im Gebirge. siÚ je spÚdziÊ rezerwowanie imprez turystycznych w biurach podróĝy

Reservieren Sie bitte ein Einzelzimmer in der Pension „Mario” für mich.

kupowanie biletów na róĝne Ărodki lokomocji

Nach Bonn, hin und zurück, bitte.

pytanie o poïÈczenia

Wie ist die beste Verbindung von Warschau nach München?

rozumienie tablic informacyjnych, drogowskazów, map przekraczanie granicy – rozumienie, jakie dokumenty naleĝy okazaÊ, pytanie, jakie dokumenty sÈ/bÚdÈ potrzebne.

Ihren Pass bitte! Welche Papiere brauche ich für diese Reise?

Posiïki i napoje znajomoĂÊ nazw podstawowych produktów ĝywnoĂciowych

die Wurst, das Brot, der Saft

informowanie, ĝe chce siÚ coĂ zjeĂÊ/czegoĂ napiÊ

Ich möchte gern etwas essen.

www.wsip.com.pl

85


Program nauczania

pytanie, czy chce siÚ coĂ zjeĂÊ/czegoĂ napiÊ

Möchtest du auch etwas trinken?

pytanie o pory posiïków i informowanie o porach posiïków

Um wie viel Uhr ist das Mittagessen? Das Abendbrot ist um 18 Uhr.

znajomoĂÊ zwrotów grzecznoĂciowych dotyczÈcych zachowania przy stole

Guten Appetit!

zamawianie posiïków i napojów

Zwei Flaschen Cola bitte.

rozumienie karty menu wyraĝanie proĂby o kartÚ menu

Kann ich bitte die Speisekarte haben?

pytanie o wolne miejsca przy stoliku w lokalu

Ist dieser Platz frei?

pytanie, czy posiïek smakowaï

Hat’s geschmeckt?

informowanie, czy posiïek smakowaï

Nein, die Suppe war zu salzig. Usïugi

kupowanie znaczków pocztowych, karty telefonicznej

Bitte eine Briefmarke nach England.

wysyïanie listów, paczek, telegramów

Ich möchte ein Paket aufgeben.

usïugi bankowe, wpïacanie, pobieranie, przesyïanie pieniÚdzy, otwieranie konta, wymienianie pieniÚdzy, realizowanie czeków

Ich möchte 200 PLN gegen EURO wechseln. Kann ich bei Ihnen diesen Scheck einlösen?

warsztat naprawy samochodów – pytanie o moĝliwoĂci naprawy, informowanie o usterkach w samochodzie, zlecanie naprawy samochodu, zlecanie holowania samochodu

Könnten Sie mein Auto in die Werkstatt abschleppen? Mein Auto ist kaputt. Die Bremse funktioniert nicht.

zawiadamianie policji o wypadku samochodowym

Es ist ein Unfall passiert.

opisywanie wypadku drogowego

Der Fahrer von Renault hat die Vorfahrt nicht beachtet. Praca zawodowa

znajomoĂÊ nazw zawodów

der Lehrer, die Staatsanwältin

informowanie, jaki zawód chciaïoby siÚ wykonywaÊ

Ich möchte Schauspielerin werden.

pytanie o warunki pracy, o wynagrodzenie

Wie sind die Arbeitsbedingungen?

ubieganie siÚ o praktykÚ, pracÚ wakacyjnÈ

Ich möchte bei Ihnen mein Praktikum machen. Ich möchte bei Ihnen jobben.

3.4. Słownictwo Sïownictwo obejmuje nastÚpujÈce zakresy tematyczne: – szkoïa – przedmioty szkolne, oceny, plan zajÚÊ, zajÚcia pozaszkolne, przybory szkolne, wydarzenia ĝycia szkoïy, nazwy niektórych pomieszczeñ w budynku szkolnym, system oĂwiaty w krajach niemieckojÚzycznych, – rodzina – róĝne formy ĝycia rodzinnego, wspóïczeĂnie wykonywane zawody, konflikty, problemy w ĝyciu rodzinnym, konflikty pokoleniowe, normy zachowania, prawa i obowiÈzki rodzinie, – mieszkanie – miejsce zamieszkania (miasto, wieĂ, dzielnica), wyglÈd mieszkania, nazwy pomieszczeñ, urzÈdzanie mieszkania, wyposaĝenie, meble, poszukiwanie mieszkania, wynajmowanie mieszkania, – czas wolny – zainteresowania, hobby, sport, rozrywki, wakacje, ferie, turystyka, wypoczynek, – podróĝowanie – Ărodki transportu, dworzec kolejowy, autobusowy, informacja, kupowanie biletów, zwiedzanie, zabytki, plan miasta, schronisko, hotel, pensjonat, rezerwacja, biuro podróĝy, – ĝywienie – produkty ĝywnoĂciowe, jadïospis, nawyki ĝywieniowe, przepisy kulinarne, posiïki, napoje, bary szybkiej obsïugi,

86

– ĝycie codzienne – codzienne obowiÈzki, rozkïad dnia, styl ĝycia, ideaïy, propaganda, – kultywowanie tradycji i zwyczajów, ĂwiÚta religijne, – komunikacja i przepïyw informacji (kartki, listy, faksy, Internet, poczta elektroniczna, prasa), – elementy kultury ze szczególnym uwzglÚdnieniem zainteresowañ mïodzieĝy, – elementy ĝycia politycznego i spoïecznego, – Ărodowisko naturalne i jego zagroĝenie, – stosunki miÚdzyludzkie – przyjaěñ, miïoĂÊ, uprzedzenia, stereotypy, tolerancja, agresja, satysfakcja, – czïowiek – dane personalne, wyglÈd zewnÚtrzny, cechy charakteru, zainteresowania, – zdrowie – troska o zdrowie, higieniczny tryb ĝycia, samopoczucie, schorzenia, ubezpieczenia, niepeïnosprawni, – zakupy – jednostki wagi, miary, rozmiary, ceny, cechy towaru, rodzaje sklepów, – zagroĝenia wspóïczesnego Ăwiata – alkoholizm, narkomania i inne naïogi, przemoc, terroryzm, wypadki, przestÚpczoĂÊ.


Program nauczania

3.5. Gramatyka. Zakres struktur gramatycznych z podziałem na klasy Klasa pierwsza Kategorie gramatyczne

Przykïady

Czasownik er/sie/es geht er/sie/es schläft czasowniki sein, haben, werden w róĝnych funkcjach Sie wird bald 17. czasowniki modalne wollen, mögen, sollen, müssen, können, dürfen czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie zïoĝone aufstehen, verstehen czasowniki zwrotne sich freuen Ich gehe heute ins Kino. formy czasowe: czas teraěniejszy Präsens, czasy przeszïe: Perfekt, Präteritum czasowników haben i sein, Wo warst du gestern? Ich habe schon gegessen. czas przyszïy Futur I Er ist ins Kino gegangen. Wir werden heute Deutsch lernen. rekcja wybranych czasowników sich interessieren für, fragen nach formy imiesïowowe czasownika: Partizip II gemacht, gegangen, eingeschlafen, gedacht tryb rozkazujÈcy Mach bitte das Fenster zu! Rzeczownik rodzajnik okreĂlony i nieokreĂlony, uĝycie rzeczownika Ich bin Schüler. z rodzajnikiem okreĂlonym, nieokreĂlonym, Der Lehrer schreibt den Satz an die Tafel. bez rodzajnika Ein Fahrrad kostet 250 Euro. odmiana rzeczownika Der Lehrer diktiert den Schülern die Aufgabe. Das Auto des Lehrers ist grau. rzeczowniki zïoĝone das Wohnzimmer rzeczowniki okreĂlajÈce zawód der Lehrer, die Lehrerin rzeczowniki tworzone od nazw miast, krajów, czÚĂci der Pole, der Europäer Ăwiata odmiana imion wïasnych Evas Familie ist groß. rzeczownik po okreĂleniu miary i wagi ein Liter Milch ein Kilo Kartoffeln Przeczenie przeczenie nein, kein, nicht Ich habe keinen Kugelschreiber. Wir gehen heute nicht ins Kino, sondern ins Theater. Przyimek przyimki z celownikiem: mit, aus, bei, nach, von, zu, Er spricht mit seinen Eltern. gegenüber przyimki z biernikiem: für, um, gegen, ohne, bis Die Blumen sind für dich. przyimki z celownikiem i biernikiem: in, auf, an, neben, Das Buch liegt auf dem Schreibtisch über, unter, vor, zwischen Ich lege das Buch auf den Schreibtisch. Przymiotnik przymiotnik w roli przydawki das interessante Buch stopniowanie przymiotnika: regularne i nieregularne schnell, schneller, am schnellsten – der/die/das schnellste ... gut, besser, am besten – der/die/das beste ... Przysïówek stopniowanie przysïówka viel, mehr, am meisten Liczebnik liczebniki gïówne 1 – 1 000 000 zweihundertsechsundvierzig liczebniki porzÈdkowe der dritte Mai am zweiten Juli Zaimek zaimek osobowy (mianownik, celownik, biernik) Ich lerne Deutsch. Ich gratuliere ihm zum Geburtstag. Wir besuchen dich morgen. regularna i nieregularna odmiana czasownika

www.wsip.com.pl

87


Program nauczania

zaimek dzierĝawczy i jego deklinacja

Meine Familie ist groß. Er macht seine Hausaufgaben. zaimek zwrotny Sie interessiert sich für Sport. zaimek wskazujÈcy dieser, jener Dieses Kleid gefällt mir. zaimek nieosobowy es Es regnet. zaimki pytajÈce: wer? was? Was hast du in deinem Rucksack? zaimki nieokreĂlone: man, jemand, niemand In diesem Klub tanzt man bis 2 Uhr in der Nacht. Skïadnia zdania pojedyncze oznajmujÈce, pytajÈce, rozkazujÈce Ich wohne in Polen. Lernst du Deutsch? Wo wohnst du? Komm bitte an die Tafel! zdania wspóïrzÚdnie zïoĝone ze spójnikami: und, aber, Ich bleibe zu Hause, denn ich bin krank. oder, sondern, denn zdania wspóïrzÚdnie zïoĝone ze spójnikiem deshalb Ich fahre nach Deutschland, deshalb lerne ich Deutsch. zdania podrzÚdnie zïoĝone ze spójnikami: dass, weil Er sagt, dass er ins Ausland fährt. Ich bleibe heute zu Hause, weil ich krank bin. Klasa druga Kategorie gramatyczne

Przykïady Czasownik czasownik lassen i jego funkcje Mein Vater lässt sein Auto reparieren. czas przeszïy: Präteritum, Plusquamperfekt Thomas ging schnell nach Hause. Der Zug war pünktlich angekommen. strona bierna: Präsens, Präteritum, Perfekt Das Buch wird gelesen i z czasownikiem modalnym (Präsens, Präteritum) Der Brief wurde geschrieben. Die Aufgabe ist gelöst worden. Der Patient muss operiert werden. Der Verletzte musste sofort operiert werden. Rzeczownik odmiana rzeczownika: sïaba – rzeczowników rodzaju der Junge, das Herz mÚskiego, mieszana rzeczowniki zdrobniaïe: -chen, -lein das Büchlein, das Zimmerchen rzeczowniki tworzone od bezokoliczników das Lesen rzeczowniki tworzone od przymiotników, imiesïowów das Gute i liczebników der Erste odmiana imion wïasnych Evas Bruder Przyimek przyimki z biernikem: durch, entlang Er geht durch den Park. przyimki z dopeïniaczem: während, trotz, wegen, statt Was machst du während der Pause? Przymiotnik z rodzajnikiem okreĂlonym, nieokreĂlonym i bez das kleine Kind, ein junger Mann rodzajnika, z zaimkiem wskazujÈcym, z zaimkiem alter Freund dzierĝawczym, z przeczeniem kein mein altes Auto, kein guter Film po zaimkach pytajÈcych, nieokreĂlonych was für eine unglaubliche Geschichte po zaimkach liczebnych: beide, alle, manche, viele, alle guten Schüler wenige, andere, einige, folgende viele gute Schüler po liczebniku Zwei gute Schülerinnen haben die Prüfung bestanden. stopniowanie przymiotnika: regularne i nieregularne Das ist meine beste Freundin. rekcja przymiotnika zufrieden sein mit, verliebt sein in, fertig sein mit Zaimek zaimek wskazujÈcy derselbe, dergleiche zaimki nieokreĂlone alle, einige, jeder, jemand, etwas, nichts, alles, einer, keiner zaimki pytajÈce welcher?, was für ein? zaimek wzajemny einander Liczebnik liczebniki mnoĝne i nieokreĂlone dreimal, viel

88


Program nauczania

liczebniki uïamkowe i dziesiÚtne liczebniki w oznaczaniu miary, wagi, powierzchni, objÚtoĂci

Er lernt die Sprache in einem Dreivierteljahr. ein Kilo

zdania wspóïrzÚdnie zïoĝone ze spójnikiem trotzdem zdania podrzÚdnie zïoĝone: – podmiotowe, dopeïnieniowe: ob, wer, was, wo, wie – okolicznikowe przyczyny: weil, da – okolicznikowe czasu: wenn, als, bis, seitdem – okolicznikowe celu (damit) – konstrukcja bezokolicznikowa um...zu konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu zdania porównawcze so...wie, als, je...desto

Skïadnia Er ist krank, trotzdem geht er in die Schule. Mein Freund fragt, ob dieser Film interessant ist. Ich muss zum Arzt gehen, weil ich krank bin. Als ich vorige Woche in Krakau war, besuchte ich meine Tante. Die Eltern schicken ihren Sohn nach Deutschland, damit er Deutsch lernt. Ich fahre nach Italien, um Italienisch zu lernen. Ich habe Lust heute ins Kino zu gehen. Je länger ich sie kenne, desto besser gefällt sie mir.

Klasa trzecia Kategorie gramatyczne

Przykïady Czasownik strona bierna Zustandspassiv Der Laden ist geschlossen. tryb przypuszczajÈcy Konjunktiv II Präteritum Wäre das Wetter schön, ginge ich spazieren. tryb warunkowy Konditional I Wenn ich Zeit hätte, würde ich dich besuchen. rekcja czasowników – kontynuacja Er hofft auf das schöne Wetter während des Urlaubs. Przymiotnik rekcja przymiotnika Er ist stolz auf seinen Vater. przymiotniki utworzone od nazw miast, krajów, czÚĂci Der Berliner Bahnhof ist sehr modern. Ăwiata Die österreichische Literatur ist weltbekannt. przymiotniki z przedrostkiem unDer Film ist für mich uninteressant. Rzeczownik rzeczowniki z przyrostkami: -e, -ei, -heit, -keit, -ler, die Landschaft, der Liebling -schaft, -ion, -tät, -in, -um, -ung, -ium, -ment, -ling rzeczowniki z przedrostkami: Miss-, Un-, Gedas Missverständnis Zaimek zaimek wzglÚdny, der, die, das; welcher, welche, Wie heißt das Mädchen, das so schön singt? welches Skïadnia zdania czasowe: bevor/ehe, nachdem, während Ich besuche dich, bevor ich in den Urlaub fahre. zdania warunkowe rzeczywiste Wenn die Sonne scheint, gehen wir in den Park. zdania warunkowe nierzeczywiste Wenn ich viel Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen. Wenn ich Zeit hätte, könnte ich an dem Ausflug teilnehmen. zdania przyzwalajÈce Obwohl er viel gelernt hat, hat er die Prüfung nicht bestanden. zdania przydawkowe z zaimkiem wzglÚdnym Die Bibliothek, deren Räume renoviert werden, ist zur Zeit geschlossen. zdania z podwójnym spójnikiem: entweder ... oder, Ich lerne weder Spanisch noch Französisch. einerseits ... andererseits, weder ... noch, zwar ... aber, sowohl ... als auch, nicht nur ... sondern auch

3.6. Wymowa Program zakïada równieĝ ksztaïcenie poprawnej wymowy. Celowi temu sïuĝy Êwiczenie: – – – –

poszczególnych děwiÚków, samogïosek dïugich i krótkich, dwugïosek: ai, ei, au, eu, äu, spóïgïosek,

www.wsip.com.pl

– – – –

przegïosu: ä, ö, ü, akcentu wyrazowego i zdaniowego, melodii zdania, intonacji i rytmu zdania.

89


Program nauczania

4. Realizacja zaïoĝeñ programowych – metody nauczania 4.1. Praca na lekcji 4.1.1. Pomoce naukowe Stosowanie pomocy naukowych jest niezbÚdne. RozbudzajÈ one zainteresowanie uczniów przedmiotem, pobudzajÈc ich aktywnoĂÊ, inicjatywÚ i samodzielnoĂÊ myĂlenia, wpïywajÈ pozytywnie na podniesienie wyników nauczania. Powinny one speïniaÊ dwie zasadnicze funkcje: a) uïatwiaÊ i przyspieszaÊ proces nauczania, ograniczajÈc lub eliminujÈc uĝywanie jÚzyka ojczystego na lekcjach jÚzyka niemieckiego lub w sytuacjach, gdy uczniowie powinni uĝywaÊ tylko tego jÚzyka, b) umoĝliwiaÊ realizacjÚ zasady poglÈdowoĂci.

4.1.2. Materiały do nauczania, podręczniki Materiaïy nauczania uĝywane przy realizacji programu powinny byÊ rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przeznaczone dla grupy wiekowej odpowiadajÈcej klasom I–III liceum. Materiaïy te moĝna podzieliÊ na podstawowe i pomocnicze. Do materiaïów podstawowych naleĝÈ: – podrÚcznik wraz z ksiÈĝkÈ Êwiczeñ, – pïyta CD lub kaseta audio zawierajÈce materiaïy do sïuchania – do podrÚcznika i ksiÈĝki Êwiczeñ, – ksiÈĝki nauczyciela zawierajÈce komentarze do poszczególnych Êwiczeñ, scenariusze zajÚÊ. Przykïadem takiego zestawu jest podrÚcznik alles klar wydany przez WSiP S.A. (2002). Do materiaïów dodatkowych zaliczamy: – sïowniki jedno- lub dwujÚzyczne, – niemieckojÚzyczne czasopisma mïodzieĝowe np. Aktuell, Juma, Topic, Jö, Rad, – ksiÈĝki do gramatyki dla mïodzieĝy, – uproszczone wersje ksiÈĝek niemieckich o róĝnym stopniu trudnoĂci, – testy przygotowujÈce do matury, – pomoce audio-wizualne, np. pïyty kompaktowe (kasety magnetofonowe), tablice tematyczne, tablice gramatyczne, foliogramy, zdjÚcia, widokówki, plakaty, mapy, kasety wideo przybliĝajÈce kulturÚ krajów niemieckojÚzycznych, interaktywne programy komputerowe do nauki jÚzyka niemieckiego. NiezbÚdnym wydaje siÚ wyposaĝenie pracowni jÚzykowych w rzutniki pisma, odtwarzacz wideo, telewizor oraz dostÚp do komputerów z nowoczesnymi programami edukacyjnymi.

4.1.3. Organizacja pracy na lekcji Przewiduje siÚ wykorzystywanie róĝnorodnych metod pracy na lekcji, tj. pracy indywidualnej, w parach, grupach i z caïÈ klasÈ. Szczególnie w Êwiczeniach komunikatywnych naleĝy stosowaÊ systematyczne nauczanie grupowe, które pozwoli maksymalnie zaktywizowaÊ proces nauczania, zintensyfikowaÊ i przybliĝyÊ do warunków

90

naturalnych. Praca w parach i grupach sprawia, ĝe uĝywanie jÚzyka przez uczniów wydïuĝa siÚ. Ponadto w grupie rozwija siÚ samodzielnoĂÊ i poczucie odpowiedzialnoĂci za innych. W trakcie pracy grupowej waĝna jest rola nauczyciela. Powinien on podchodziÊ do poszczególnych grup, wspomagaÊ je swÈ wiedzÈ i zachÚcaÊ do pracy. Nie powinien zaĂ kontrolowaÊ wszystkich wypowiedzi uczniów i poprawiaÊ wszystkich bïÚdów. PracÚ w parach i grupach przewiduje siÚ przy: – wspólnym opracowywaniu danego zagadnienia, – pytaniach i odpowiedziach, np. w celu uzyskania informacji o ĝyciu innych ludzi, ich opiniach i poglÈdach (luka informacyjna), – zbieraniu argumentów za i przeciw z róĝnych punktów widzenia, – projektach nastawionych na integracjÚ miÚdzyprzedmiotowÈ, – dyskusjach. Praca indywidualna to: – ciche czytanie, – pisanie, – sprawdziany, kartkówki, – prace domowe, – Êwiczenia kontrolujÈce rozumienie tekstu sïuchanego i czytanego, – Êwiczenia fonetyczne. Praca z caïÈ klasÈ: – prezentacja rezultatów pracy w grupach, – zapoznawanie ze sïownictwem, – dochodzenie do reguï gramatycznych. CiekawÈ formÈ pracy z caïÈ klasÈ lub grupami sÈ techniki teatralne, rozwijajÈce kreatywnoĂÊ ucznia. Uczniowie przygotowujÈ inscenizacjÚ jednej z baĂni, np. braci Grimm, lub przedstawiajÈ zainscenizowanÈ scenkÚ. Niezwykle waĝne sÈ teĝ prace projektowe, np. „Poznajemy siebie i swoje otoczenie”, „Europa naszym wspólnym domem”; szukanie Ăladów: „Deutsches in unserem Land” lub „Was gibt es von uns in Deutschland?” z wykorzystaniem internetu. Techniki te sprzyjajÈ prawdziwej komunikacji jÚzykowej oraz prowadzÈ do integracji sprawnoĂci jÚzykowych.

4.2. Nauczanie sprawności językowych Program zakïada obowiÈzkowe ksztaïcenie wszystkich czterech sprawnoĂci.

4.2.1. Mówienie Praca nad tÈ sprawnoĂciÈ powinna byÊ ĂciĂle powiÈzana z rozwijaniem i doskonaleniem sprawnoĂci rozumienia tekstu ze sïuchu. Rozwijanie sprawnoĂci mówienia muszÈ poprzedzaÊ Êwiczenia przedkomunikacyjne, sïuĝÈce przyswojeniu struktur gramatyczno-leksykalnych, z których uczeñ bÚdzie budowaï swoje wypowiedzi. Zaczynamy od Êwiczeñ strukturyzo-


Program nauczania

wanych, dochodzÈc do Êwiczeñ swobodnych. Warunkiem odtwórczego mówienia jest prawidïowa artykulacja gïosek, poprawna akcentacja, rytm i intonacja. Mówienie odtwórcze nie jest celem nauczania, ale niezbÚdnym etapem w rozwijaniu sprawnoĂci twórczego mówienia. mwiczenia w mówieniu sÈ realizowane najczÚĂciej w parach, rzadziej w grupach lub z caïÈ klasÈ. MajÈ one na celu wyrobienie u uczniów pïynnoĂci wypowiedzi, ale zakïadajÈ teĝ prawo ucznia do popeïniania bïÚdów. WiÚkszoĂÊ Êwiczeñ powinna byÊ tak skonstruowana, ĝeby uczniowie mogli sobie przekazywaÊ rzeczywiste informacje. Techniki rozwijajÈce sprawnoĂÊ mówienia Obrazek jako bodziec: – odgadywanie treĂci obrazka, przypuszczenia dotyczÈce jego treĂci, – wyszukiwanie róĝnic (w dwóch obrazkach), – technika zmiany obrazka na komiks (dorysowywanie dymków z wypowiedziami), – technika historyjki obrazkowej, – technika interpretacji obrazka, – technika stawiania pytañ do obrazka, – technika ukïadania dialogu miÚdzy przedstawionymi na obrazku osobami, – technika interpretacji danych uzyskanych z wykresu lub odczytanych w tabeli, – technika wypowiedzi na temat informacji przedstawionych na mapie, – technika opisu drogi na podstawie planu miasta. Sïowo jako bodziec: – technika stawiania pytañ i udzielania odpowiedzi, – technika odtwarzania treĂci na podstawie sporzÈdzonych notatek, – technika zbierania argumentów, – technika opisu sytuacji, – technika streszczenia, – technika wypowiedzi wedïug podanych elementów treĂci, – technika wywiadu, – technika symulacji i odgrywania ról, – technika wypowiedzi na podstawie dokumentów autentycznych (pytanie o drogÚ). DěwiÚk jako bodziec: – technika rozpoznawania děwiÚków, – technika nagrañ tekstowych. Wszystkie te techniki majÈ na celu przygotowanie ucznia do wypowiadania siÚ w obrÚbie: – ról, w jakich w przyszïoĂci przyjdzie mu posïugiwaÊ siÚ jÚzykiem, – sytuacji, w których bÚdzie chciaï/musiaï uĝywaÊ jÚzyka, – tematów, na jakie bÚdzie chciaï/musiaï siÚ wypowiadaÊ, – intencji, jakie bÚdzie chciaï/musiaï przekazaÊ, – form, w jakich bÚdzie chciaï/musiaï siÚ wypowiedzieÊ, – stylu, jakim bÚdzie siÚ posïugiwaï.

www.wsip.com.pl

4.2.2. Słuchanie Celem rozwijania sprawnoĂci sïuchania ze zrozumieniem jest przygotowanie uczÈcych siÚ do odbioru jÚzyka w naturalnych warunkach codziennej komunikacji. UmiejÚtnoĂÊ rozumienia sïowa mówionego ma wielkie znaczenie w ĝyciu, poniewaĝ bez niej niemoĝliwy byïby udziaï w jakiejkolwiek rozmowie. Ponadto jest potrzebna przy sïuchaniu obcojÚzycznych audycji radiowych i oglÈdaniu telewizji. Teksty, na których chcemy rozwijaÊ tÚ sprawnoĂÊ, powinny dotyczyÊ tematów i sytuacji niezbÚdnych do podstawowej komunikacji jÚzykowej oraz winny byÊ dostosowane do poziomu jÚzykowego ucznia. Waĝne jest postawienie okreĂlonego zadania przed podjÚciem sïuchania. IstotnÈ rolÚ odgrywa równieĝ integracja sprawnoĂci sïuchania z innymi sprawnoĂciami. Do osiÈgniÚcia tych celów konieczna jest jak najwczeĂniejsza konfrontacja z autentycznym tekstem sïuchanym, jak teĝ uĝywanie od pierwszej lekcji jÚzyka niemieckiego jako jÚzyka dominujÈcego. Sïuchanie tekstów powinno wystÚpowaÊ w miarÚ moĝliwoĂci od poczÈtku nauki i przez caïy okres jej trwania. Techniki nauczania rozumienia ze sïuchu Techniki poprzedzajÈce sïuchanie: – wzbudzenie zainteresowania tematykÈ tekstu, – technika rozmowy i dyskusji, – technika skojarzeñ, – technika obrazka, – technika wprowadzenia nowego materiaïu jÚzykowego wystÚpujÈcego w tekĂcie np. wyrazów kluczowych, – technika czytania wspierajÈcego sïuchanie, np. zapoznanie siÚ z krótkim tekstem poruszajÈcym te same zagadnienia. Techniki towarzyszÈce sïuchaniu: – technika wyboru, – technika uporzÈdkowania kolejnoĂci obrazków na podstawie usïyszanego tekstu, – technika dopasowania obrazka (obrazków) do usïyszanego tekstu, – technika porzÈdkowania kolejnoĂci wypowiedzi na podstawie usïyszanego tekstu, – technika rysowania (np. drogi wedïug wskazówek uzyskanych w tekĂcie), – technika zaznaczania (np. podanych nazw krajów na mapie Europy), – technika uzupeïniania obrazków (np. nanoszenie brakujÈcych elementów, uzupeïnianie dymków z wypowiedziami), – technika uzupeïniania tekstu (teksty z lukami), – technika uzupeïniania tabeli, – technika notowania, – technika samodzielnego koñczenia zdañ. Techniki po usïyszeniu tekstu: – prawda/faïsz, – wielokrotnego wyboru, – stawianie pytañ i udzielania odpowiedzi, – odgrywania ról,

91


Program nauczania

– ankiety, – wyraĝania wïasnego zdania na temat poruszony w tekĂcie, – rozwijania notatek w opowiadanie, wypracowanie, list, sprawozdanie, – streszczenia, – opowiadania.

4.2.4. Pisanie

4.2.3. Czytanie

Techniki rozwijajÈce pisanie: – technika pisania tekstu równolegïego, – technika pisania listów wedïug wzorów, – technika pisania minilistów, – technika pisania listów wedïug elementów treĂci, – technika pisania listów w odpowiedzi na ogïoszenie prasowe, – technika pisania listów w imieniu bohaterów tekstu, – technika sporzÈdzania krótkich notatek na podstawie usïyszanego lub przeczytanego tekstu, – technika wypeïniania kwestionariuszy, – technika pisania ĝyciorysu i podania, – technika uzupeïniania tekstu z lukami.

SprawnoĂÊ czytania jest jednÈ z postaci procesu poznawczego. Gïównym celem jest odbiór i zrozumienie informacji zawartych w tekĂcie czytanym. Do rozwijania tej sprawnoĂci zalecane sÈ nastÚpujÈce rodzaje tekstów: teksty z gazet i czasopism, np. wiadomoĂci, reportaĝe, listy czytelników, prognoza pogody, horoskop, zagadki; teksty informacyjne: prospekty, rozkïady jazdy, katalogi, bilety, formularze, programy teatralne, kinowe, bilety wstÚpu, plakaty, ogïoszenia, menu, ulotki, regulaminy, reklamy, fragmenty leksykonów, tabele, statystyki, mapy; teksty sïuĝÈce komunikacji: listy, widokówki, telegramy, ksiÈĝki telefoniczne; instrukcje: przepisy kulinarne, reguïy gry; opisy osób; ĝyciorys; teksty literackie: krótkie opowiadania, bajki, baĂnie, anegdoty, wiersze, piosenki, wyliczanki, graffiti. Naleĝy stosowaÊ odpowiednio wszystkie rodzaje czytania, tj. szczegóïowe, selektywne i caïoĂciowe. Techniki nauczania czytania ze zrozumieniem Przygotowanie do czytania: – zainteresowanie ucznia tematykÈ, – zebranie informacji, które uczniowie juĝ majÈ na okreĂlony temat (skojarzeñ tematycznych) – wprowadzenie nowych struktur gramatyczno-leksykalnych, – technika obrazka, – technika rozmowy na podstawie stymulusów, – technika rozmowy. Techniki towarzyszÈce czytaniu i nastÚpujÈce po nim: – wyrazy-klucze, – technika formuïowania gïównej myĂli tekstu, – technika informacji szczegóïowej, – technika planu, – technika oddzielania informacji gïównych od pobocznych, – technika notowania, – technika tabeli, – prawda/faïsz, – pytania/odpowiedzi, – technika uzupeïnieñ, – technika wielokrotnego wyboru, – technika przekazywania w skrócie informacji w formie pisemnej, – przedstawianie uzyskiwanych informacji w postaci wykresów, diagramów, tabel, – technika okreĂlania przydatnoĂci tekstu, – technika wyszukiwania potrzebnych informacji w tekĂcie.

92

Nauka pisania jest na poczÈtku naukÈ kopiowania, a dopiero potem samodzielnego zapisu. Uczeñ najpierw odwzorowuje tekst, by przejĂÊ do samodzielnego pisania listów czy kartek. Jest to jedna z trudniejszych sprawnoĂci, poniewaĝ wiele osób ma problemy z wypowiedziami pisemnymi w jÚzyku ojczystym.

4.3. Nauczanie gramatyki Nauka gramatyki jest waĝnym elementem nauki jÚzyka. Wypowiedě poprawna gramatycznie uïatwia w znacznej mierze komunikacjÚ. Waĝna wiÚc jest nie tylko pïynnoĂÊ wypowiedzi, ale równieĝ dbaïoĂÊ o jej poprawnoĂÊ gramatycznÈ. W nauczaniu gramatyki zalecane sÈ dwa podejĂcia: kognitywne i komunikatywne. PodejĂcie kognitywne zakïada Ăwiadome uchwycenie, zrozumienie pojÚcia lub reguïy gramatycznej, nastÚpnie duĝÈ iloĂÊ Êwiczeñ gramatycznych i w koñcu uĝywanie jÚzyka w sytuacjach komunikatywnych. ¥wiadome uchwycenie reguïy moĝe nastÈpiÊ w oparciu o techniki poglÈdowe, odpowiednio dobrane przykïady lub tïumaczenie na jÚzyk ojczysty. Przy podejĂciu komunikatywnym godna polecenia wydaje siÚ droga indukcyjna, tj. zilustrowanie dziaïania reguïy odpowiedniÈ liczbÈ przykïadów. Utrwalanie poprzez imitacjÚ. Tworzenie nawyków oraz automatyczne ich przenoszenie do nowych kontekstów i sytuacji poprzez analogiÚ. Samodzielne odkrywanie reguïy zakoñczone ewentualnÈ korektÈ ze strony nauczyciela jest przejĂciem do praktyki jÚzykowej.

4.4. Nauczanie słownictwa RozwiniÚcie kompetencji komunikacyjnej wymaga opanowania odpowiedniego zasobu sïownictwa. Jego niedostatek utrudni uczniowi skuteczne porozumiewanie siÚ. NaukÚ sïownictwa prowadzi siÚ w trzech etapach: – wprowadzenie, – utrwalenie, – powtarzanie i utrwalanie wczeĂniej podanego sïownictwa. UczÈcy siÚ musi zostaÊ zapoznany zarówno z wymowÈ, pisowniÈ jak teĝ znaczeniem danego sïowa.


Program nauczania

Wybrane techniki stosowane podczas wprowadzania sïownictwa: – demonstracja – pokazanie i nazwanie konkretnego przedmiotu lub graficznej reprezentacji tego przedmiotu, – parafrazy, synonimy i antonimy, – kontekst, – zdefiniowanie, – objaĂnienie za pomocÈ jÚzyka polskiego. Utrwalanie nowego sïownictwa moĝe nastÈpiÊ miÚdzy innymi poprzez: – wielokrotne powtarzanie, – uĝycie nowego wyrazu, zwrotu w zdaniach, – technikÚ KIM – to jest próbÚ zapamiÚtania moĝliwie jak najwiÚcej wyrazów z 10 podanych, – technikÚ wielokrotnego sïuchania, czytania lub Ăpiewania tekstu z nowÈ leksykÈ. Niezwykle waĝny jest trzeci etap, tj. powtarzanie i utrwalanie sïownictwa wczeĂniej opanowanego. Do technik sïuĝÈcych temu celowi naleĝÈ miÚdzy innymi: – technika podawania wyrazów na okreĂlonÈ literÚ, – technika odnajdywania wyrazu nie pasujÈcego do pozostaïych, – rozwiÈzywanie krzyĝówek, – diagramy literowe. Naleĝyte wykorzystanie naturalnych wïaĂciwoĂci pamiÚci i moĝliwoĂÊ zwiÚkszania jej pojemnoĂci i gotowoĂci wymaga uporzÈdkowania materiaïu leksykalnego w semantycznie jednorodne serie i grupy.

4.5. Nauczanie wymowy W nauczaniu wymowy naleĝy zwróciÊ uwagÚ na poprawne wymawianie poszczególnych děwiÚków, które moĝna ÊwiczyÊ poprzez powtarzanie, indywidualne i chórem. Waĝne sÈ teĝ akcent, intonacja oraz rytm.

4.6. Strategie samodzielnego uczenia się Zaleĝy nam na tym, by uczniowie nauczyli siÚ przejmowania odpowiedzialnoĂci za proces uczenia siÚ, efektywnego gospodarowania wïasnym czasem, planowania, kontrolowania i oceniania wyników swojej nauki. Naleĝy uwzglÚdniÊ fakt, iĝ uczniowie uczÈ siÚ, wykorzystujÈc róĝne zmysïy. WprowadzajÈc nowy materiaï, trzeba odwoïywaÊ siÚ do ich wiedzy i doĂwiadczeñ ĝyciowych zwiÈzanych z danym tematem. Nie moĝna zapominaÊ o wywoïywaniu róĝnych emocji, które towarzyszÈ niejako w sposób naturalny procesowi uczenia siÚ. Nauczyciel powinien zachÚcaÊ do poszukiwañ wïasnych, strategii uczenia siÚ, odnoszÈcych siÚ do wszystkich sprawnoĂci jÚzykowych. Wybrane techniki samodzielnego uczenia: – korzystanie ze sïownika, – prowadzenie wïasnych sïowniczków, – wizualizacja materiaïu, – nauka sïownictwa, – uczenie siÚ na pamiÚÊ,

www.wsip.com.pl

– korzystanie z repetytoriów gramatycznych, – domyĂlanie siÚ znaczenia sïówek z kontekstu, – poznawanie i stosowanie wïaĂciwych strategii czytania i sïuchania tekstów, – poznawanie i Ăwiadome stosowanie strategii, które przyspieszajÈ uczenie siÚ, przyczyniajÈ siÚ do utrwalania i sprawdzania nabytej wiedzy, – Ăwiadome korzystanie z podrÚczników, zeszytów Êwiczeñ oraz materiaïów pomocniczych. – stosowanie poznanych strategii równieĝ w odniesieniu do innych przedmiotów.

4.7. Przykładowe scenariusze lekcji (Zaproponowane scenariusze lekcji przygotowano na podstawie podrÚczników alles klar, WSiP S.A. 2002.)

SCENARIUSZ 1 Temat: Jahreszeiten, Monate Cele: Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci informowania o terminach. Rozwijanie sprawnoĂci rozumienia ze sïuchu. Materiaï leksykalny: Poznanie struktur umoĝliwiajÈcych okreĂlanie terminów typu: im Frühling, im Mai. Poznanie nazw pór roku i miesiÚcy. Pomoce dydaktyczne: podrÚcznik, pïyta CD.

Przebieg lekcji: CzÚĂÊ wprowadzajÈca: Uczniowie wyszukujÈ nazwy pór roku w piosence ludowej „Es war eine Mutter” (A1). Prezentacja nowego materiaïu i praca nad nim: WyjaĂniamy sïownictwo do A1, nastÚpnie uczniowie czytajÈ i ĂpiewajÈ tekst piosenki ludowej „Es war eine Mutter”. Zwracamy uwagÚ na wymowÚ. Odtwarzamy nagranie A2. Uczniowie patrzÈ na ilustracjÚ w ksiÈĝce (kalendarz) i sïuchajÈ nazw miesiÚcy. Po powtórnym wysïuchaniu powtarzajÈ. Informujemy, jak odpowiadamy na pytania: Wann? In welchem Monat? Von wann bis wann? WyjaĂniamy nieznane sïownictwo (nazwy ĂwiÈt wystÚpujÈcych w kalendarzu w podrÚczniku) i przypominamy czasowniki beginnen, anfangen, enden, dauern. mwiczenia utrwalajÈce nowy materiaï: Uczniowie uzupeïniajÈ nazwy miesiÚcy i odpowiednie czasowniki (beginnen, anfangen, enden, dauern) w A3. Uczniowie mówiÈ, jakie ĂwiÚta zostaïy zaznaczone w A2 i wskazujÈ na róĝnice w datach, np. Dzieñ Matki w Polsce i w Niemczech. Uczniowie mogÈ omówiÊ róĝnice po polsku. NastÚpnie uczniowie odpowiadajÈ na pytania A4. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej: Uczniowie mówiÈ, z jakiej okazji dostajÈ lub dajÈ prezenty (A6, A7). Podsumowanie lekcji jest jednoczeĂnie nawiÈzaniem do lekcji nastÚpnych. Jako pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1.

SCENARIUSZ 2 Temat: Topf oder Dose? Cele: Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci wyszukiwania w tekĂcie potrzebnych informacji. Opowiadanie o nawykach ĝywieniowych Niemców i o ulubionych potrawach ucz-

93


Program nauczania

niów. Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci odnoszenia siÚ do opinii wyraĝonych w tekĂcie. Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci pracy ze sïownikiem. Materiaï leksykalny: Utrwalanie i poszerzenie sïownictwa z zakresu jedzenia, nazw potraw, walorów smakowych. Pomoce dydaktyczne: ksiÈĝka, pïyta CD, obrazki przedstawiajÈce przysïowia: Der Appetit kommt beim Essen. Hunger ist der beste Koch. Viele Köche verderben den Brei, przepisy na potrawy (ïatwe w przygotowaniu).

Przebieg lekcji: CzÚĂÊ wprowadzajÈca: LekcjÚ zaczynamy od pokazania obrazków przedstawiajÈcych poznane przysïowia. Uczniowie odgadujÈ, o jakie przysïowia chodzi. MogÈ podaÊ równieĝ typowe sytuacje, w których uĝyjemy tych przysïów. Sprawdzamy pracÚ domowÈ. Wybrani uczniowie opowiadajÈ o swoich przyzwyczajeniach ĝywieniowych. NastÚpnie pytamy o ich ulubione potrawy oraz o to, co sami potrafiÈ przyrzÈdziÊ. Prezentacja nowego materiaïu i praca nad nim: Uczniowie czytajÈ wypowiedzi mïodych ludzi z Niemiec. Nieznane sïówka wyszukujÈ w sïowniku i uzupeïniajÈ tabelÚ informacjami wyszukanymi w tekĂcie (A11). NastÚpnie wybrani uczniowie opowiadajÈ o poszczególnych osobach. mwiczenia utrwalajÈce nowy materiaï: Uczniowie wypeïniajÈ tabelÚ z A12 informacjami odnoszÈcymi siÚ do nich. Potem opowiadajÈ w klasie o tym, czy chÚtnie gotujÈ, co chÚtnie jedzÈ, czego nie lubiÈ, co potrafiÈ sami przygotowaÊ (A12). Na koniec moĝna sporzÈdziÊ listÚ potraw, które uczniowie potrafiÈ samodzielnie przygotowaÊ. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej: Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ: Ü8, Ü9, Ü10 oraz wyszukanie przepisu na ulubionÈ potrawÚ (w jÚzyku polskim).

SCENARIUSZ 3 Temat: Leerer Bauch studiert nicht gern Cele: Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci czytania selektywnego. Opowiadanie o tym, co zabiera siÚ ze sobÈ na drugie Ăniadanie. Ksztaïcenie prawidïowej wymowy. Materiaï leksykalny: Utrwalanie i rozszerzanie sïownictwa zwiÈzanego z jedzeniem. Pomoce dydaktyczne: podrÚcznik, papier, kredki lub mazaki.

Przebieg lekcji: CzÚĂÊ wprowadzajÈca: LekcjÚ rozpoczynamy od prezentacji przepisów na typowe potrawy polskie. Przepisy mogÈ zostaÊ odpowiednio zilustrowane. Moĝna teĝ wydaÊ „mini ksiÈĝkÚ kucharskÈ” z kilkoma najciekawszymi przepisami. NastÚpnie pytamy, co uczniowie zabierajÈ ze sobÈ na drugie Ăniadanie, a co kupujÈ w szkole. Przy tej okazji wprowadzamy nowe sïownictwo np. batonik, orzeszki, czy

94

ĝelki. WyjaĂniamy teĝ tytuï tekstu i prawdziwe brzmienie przysïowia, tj. Voller Bauch studiert nicht gern oraz jego sparafrazowanÈ formÚ. Prezentacja nowego materiaïu: Uczniowie czytajÈ wypowiedzi mïodych ludzi z Niemiec i na tej podstawie uzupeïniajÈ tabelÚ (A1a). Praca nad nowym materiaïem: Na podstawie informacji z tabeli wybrani uczniowie opowiadajÈ, co poszczególne osoby zabierajÈ ze sobÈ do szkoïy, a co kupujÈ w sklepiku (A1b). mwiczenia utrwalajÈce nowy materiaï: Kaĝdy uczeñ przeprowadza wywiad z kilkoma kolegami/koleĝankami i opowiada o tym, co uczniowie zabierajÈ ze sobÈ na drugie Ăniadanie (A2). LekcjÚ koñczymy Êwiczeniem fonetycznym. Uczniowie powtarzajÈ kilkakrotnie ïamañce jÚzykowe. NastÚpnie samodzielnie starajÈ siÚ je odczytaÊ w jak najszybszym tempie (A17). Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej: Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1.

SCENARIUSZ 4 Temat: Salzburg – die Stadt von Mozart Cele: Ksztaïcenie umiejÚtnoĂci sïuchania ze zrozumieniem. Doskonalenie technik czytania (wyszukiwanie w tekĂcie potrzebnych informacji). Wyrabianie umiejÚtnoĂci streszczania tekstu w oparciu o kluczowe informacje. Poznawanie najbardziej znanych zabytków Salzburga. Materiaï leksykalny: Poznawanie sïownictwa umoĝliwiajÈcego przekazywanie najistotniejszych informacji o mieĂcie. Pomoce dydaktyczne: widokówki z Salzburga, krótki film o Salzburgu, podrÚcznik, ksiÈĝka Êwiczeñ.

Przebieg lekcji: CzÚĂÊ wprowadzajÈca: Wspólne oglÈdanie zdjÚÊ z Salzburga i krótkie informacje na ich temat. WiadomoĂci te mogÈ zostaÊ przekazane przez nauczyciela/-kÚ lub przygotowane w formie referatu przez ucznia. Prezentacja nowego materiaïu: Uczniowie czytajÈ tekst i wyszukujÈ w nim informacje dotyczÈce wymienionych punktów (A8). NastÚpnie mogÈ streĂciÊ tekst w oparciu o zebrane informacje. Praca nad nowym materiaïem: Uczniowie czytajÈ tekst A9. Sprawdzamy zrozumienie tekstu (A9). NastÚpnie rozmawiamy o oczekiwaniach Bettiny i Thomasa co do tej podróĝy, na podstawie wysyïanych przez nich kartek. mwiczenia utrwalajÈce nowy materiaï: Uczniowie, pracujÈc w grupie, planujÈ podróĝ wakacyjnÈ do Berlina (A10) oraz przedstawiajÈ rozmowÚ telefonicznÈ wedïug podanego scenariusza (A11). Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej: LekcjÚ koñczymy rozmowÈ o tym, czego nauczyli siÚ uczniowie. Zostaje to oznaczone w katalogu umiejÚtnoĂci. Praca domowa: Ü9, Ü10, Ü11.


Program nauczania

5. Sposoby oceny postÚpów pracy ucznia Kontrola osiÈgniÚÊ uczniów jest nieodïÈcznym elementem procesu ksztaïcenia, niezbÚdnym dla wszystkich jego uczestników: dla nauczyciela, ucznia i jego rodziców. Nauczycielowi zapewnia rzetelnÈ informacjÚ o umiejÚtnoĂciach ucznia i pomaga je oceniÊ, ponadto potwierdza skutecznoĂÊ doboru Êwiczeñ i metod pracy lub pomoĝe je zweryfikowaÊ, ukazujÈc koniecznoĂÊ zaplanowania dodatkowych Êwiczeñ ksztaïcÈcych poszczególne sprawnoĂci. Uczniowi, który jest Ăwiadomym uczestnikiem procesu ksztaïcenia, umoĝliwi planowanie nauki i dalszy rozwój. Rodzicom zapewni bieĝÈcÈ informacjÚ o wynikach pracy dziecka. Proponuje siÚ przykïadanie wiÚkszej wagi do testowania sprawnoĂci komunikacji, poniewaĝ to wïaĂnie ona bÚdzie najbardziej przydatna uczniom w rzeczywistych sytuacjach posïugiwania siÚ jÚzykiem.

5.1. Zakładane umiejętności ucznia po zakończeniu nauki w liceum Zakïada siÚ, ĝe po zakoñczeniu nauki uczeñ opanuje materiaï w zakresie czterech podstawowych sprawnoĂci, tj. mówienia, sïuchania, czytania i pisania, z czym wiÈĝe siÚ równieĝ znajomoĂÊ sïownictwa, gramatyki i poprawnej wymowy. W zakresie mówienia uczeñ powinien: umieÊ udzielaÊ informacji dotyczÈcych ĝycia codziennego, wypowiadaÊ siÚ na okreĂlone tematy z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyraĝania teraěniejszoĂci, przeszïoĂci i przyszïoĂci oraz relacji przestrzennych. Powinien takĝe odpowiednio dobraÊ Ărodki jÚzykowe do wyraĝania intencji, uczuÊ, emocji w sytuacjach ĝycia codziennego, logicznie wyraziÊ opinie na okreĂlone tematy oraz relacjonowaÊ wypowiedzi innych osób, wïaĂciwie zareagowaÊ na wypowiedzi rozmówcy, umieÊ zaczÈÊ i podtrzymaÊ rozmowÚ. Prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach ĝycia codziennego oraz opanowanie wymowy w stopniu zapewniajÈcym zrozumiaïoĂÊ jego wypowiedzi osób, dla których jÚzyk niemiecki jest jÚzykiem ojczystym, majÈ byÊ kolejnymi jego umiejÚtnoĂciami. W zakresie sïuchania uczeñ powinien: rozumieÊ polecenia nauczyciela, ogólny sens oraz intencje w prostych wypowiedziach osób, dla których jÚzyk niemiecki jest jÚzykiem ojczystym, w róĝnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu). UczÈcy siÚ jÚzyka powinien umieÊ wyszukiwaÊ informacje szczegóïowe w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach, powinien teĝ rozumieÊ sens prostych wypowiedzi, zawierajÈcych niezrozumiaïe elementy, których znaczenia moĝna domyĂliÊ siÚ z kontekstu. W zakresie czytania uczeñ powinien: rozumieÊ teksty autentyczne, takie jak: rozkïady jazdy, ogïoszenia, reklamy, menu, listy, instrukcje. Powinien rozumieÊ ogólny sens prostego tekstu narracyjnego oraz sens prostego tekstu przy czytaniu pobieĝnym. Powinien

www.wsip.com.pl

umieÊ wyszukaÊ konkretne informacje w czÚĂciowo niezrozumiaïym tekĂcie oraz pojÈÊ ogólny sens tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiaïe. W zakresie pisania uczeñ powinien: potrafiÊ sformuïowaÊ i zapisaÊ wïasny lub otrzymany komunikat; napisaÊ prosty tekst uĝytkowy, np. zaproszenie, podanie, ĝyciorys, ogïoszenie oraz wypeïniÊ formularz; streĂciÊ prosty tekst, umieÊ dobraÊ wïaĂciwe sïownictwo i struktury morfosyntaktyczne oraz znaÊ i stosowaÊ zasady ortografii.

5.2. Techniki oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych W nauczaniu jÚzyka obcego niezbÚdna jest systematyczna kontrola jakoĂci wypowiedzi ustnych i pisemnych, obejmujÈca komunikacjÚ, czyli mówienie i sïuchanie, jak równieĝ sïownictwo, gramatykÚ, czytanie i pisanie. JakoĂÊ wypowiedzi ustnych jest miernikiem praktycznego wykorzystania poznanych zasad, zasobów leksykalnych i gramatycznych, umiejÚtnoĂÊ ich reprodukowania i produkowania. UmiejÚtnoĂci te peïniÈ istotnÈ funkcjÚ motywacyjnÈ, ukazujÈc uczniowi, w jakim stopniu jego starania przyniosïy efekty, oraz jego aktualnÈ moĝliwoĂÊ komunikowania siÚ w jÚzyku obcym w warunkach zbliĝonych do naturalnych. Kontrola wypowiedzi ustnej powinna dotyczyÊ: – poprawnoĂci doboru formy wypowiedzi do tematu, – stopnia wyczerpania tematu, – pïynnoĂci wypowiedzi, – bogactwa wypowiedzi, – poprawnoĂci leksykalno-gramatycznej, – poprawnoĂci wypowiedzi i intonacji. Kontrola pisemna moĝe przybieraÊ zarówno formÚ sprawdzianów (kartkówek) po zrealizowaniu okreĂlonej partii materiaïu, jak i sprawdzianów na zakoñczenie semestru nauki. W obu przypadkach kontrola taka dostarczy nauczycielowi waĝnÈ informacjÚ: które zagadnienia sÈ juĝ uczniom dobrze znane, a które wymagajÈ utrwalenia. Proponuje siÚ przestrzeganie zasady, aby – zadania testowe wynikaïy z rodzajów Êwiczeñ prowadzonych podczas lekcji, a wiÚc by system znany byï uczniowi, – testy nie sprawdzaïy wszystkich sprawnoĂci równoczeĂnie, – zadania odnosiïy siÚ do opracowywanego podczas lekcji materiaïu, – nauczyciel precyzowaï zakres materiaïu podlegajÈcy kontroli, – nauczyciel wyjaĂniaï kryteria oceny. Testowanie komunikacji w jÚzyku obcym: – odgrywanie dialogów na podstawie wskazówek (opisu sytuacji), – przejmowanie roli jednego z rozmówców – uzupeïnianie brakujÈcych elementów dialogów: pytañ lub odpowiedzi,

95


– przyporzÈdkowywanie wypowiedzi, – relacjonowanie wydarzeñ zgodne ze szczegóïowymi wskazówkami dotyczÈcymi treĂci, – prowadzenie negocjacji na tematy z ĝycia codziennego, – odpowiadanie na pytania do materiaïu stymulujÈcego, – rozpoznawanie gïównej myĂli w wypowiedzi sïuchanej i wyraĝanie opinii na ten temat, – rozpoznawanie, czy okreĂlone informacje wystÚpujÈ w wypowiedzi, – odpowiedzi na pytania zwiÈzane z tekstem, – opowiadanie o jakimĂ wydarzeniu. Testowanie sïownictwa: – dobieranie pojÚcia nadrzÚdnego do podanych wyrazów, – skreĂlanie wyrazów nie pasujÈcych do podanej grupy, – porzÈdkowanie wyrazów w grupy tematyczne / kategorie tematyczne, – uzupeïnianie tekstu z lukami, – wypeïnianie luk w dialogach, np. zaimków pytajÈcych, – rozwiÈzywanie krzyĝówek, – rozpoznawanie i wyszukiwanie znanych sïów w zestawieniu liter, tzw. Wortsalat, – dobieranie synonimów lub antonimów, – test wielokrotnego wyboru. Testowanie czytania: – okreĂlanie, czy podane stwierdzenia sÈ zgodne z treĂciÈ tekstu, – wybór zdania zgodnego z treĂciÈ tekstu spoĂród podanych przykïadów, – porzÈdkowanie tekstu w logicznie spójnÈ caïoĂÊ, – przyporzÈdkowywanie wypowiedzi osobom, – uporzÈdkowanie podanych punktów tak, by przekazywaïy ciÈg wydarzeñ czytanego tekstu. Testowanie pisania: – wypeïnianie formularzy, – pisanie kartek z pozdrowieniami, – pisanie listów prywatnych, – wypeïnianie luk w tekstach i dialogach, – sporzÈdzanie notatek, – formuïowanie wypowiedzi na okreĂlony temat z uwzglÚdnieniem podanych informacji dotyczÈcych treĂci.

96

Testowanie gramatyki: – skreĂlanie bïÚdnych form w podanym przykïadzie, – uzupeïnianie zdañ z lukami gramatycznymi, – tworzenie zdañ z pojedynczych wyrazów, – przeksztaïcanie zdañ wedïug podanego wzoru, – tïumaczenie zdañ, – test wielokrotnego wyboru, – wzajemne przyporzÈdkowywanie fragmentów zdañ.

5.3. Rozwijanie umiejętności samooceny WaĝnÈ sprawÈ jest rozwijanie w uczniach umiejÚtnoĂci samooceny. Po kaĝdym rozdziale lub na koniec semestru moĝemy zachÚciÊ do wypeïnienia tabeli zdobytych umiejÚtnoĂci, która pozwoli uĂwiadomiÊ uczniowi, co juĝ osiÈgnÈï, z czym ma jeszcze problemy i nad czym musi popracowaÊ.

5.4. Opis zasad oceniania wewnątrzszkolnego Szkolny system oceniania, zgodny z rozporzÈdzeniami MENiS, powinien mieÊ na wzglÚdzie wszystkie zainteresowane strony, tzn. dobro i potrzeby ucznia i szkoïy oraz oczekiwania rodziców. Szkolny system oceniania okreĂla zasady stosowanych procedur – oceniania uczniów, – kryteria pomiaru osiÈgniÚÊ, – formy informowania uczniów i rodziców. Ocenianie nie powinno speïniaÊ tylko funkcji diagnostycznej, ma na celu wspieranie ucznia w jego szeroko pojÚtym rozwoju, motywujÈc go do pracy, okreĂlajÈc jednoznacznie wymagania, informujÈc go o stanie jego wiedzy, ukierunkowujÈc jego zainteresowania i metody pracy, regulujÈc system kontaktów uczeñ–nauczyciel–rodzice, dajÈc w ten sposób dowód podmiotowego traktowania. Szkolny system oceniania powinien zapewniÊ uczniowi: – informacjÚ o kryteriach oceniania z przedmiotu, – jawnoĂÊ oceny, – poprzez towarzyszÈcy ocenie komentarz – uĂwiadomienie zasobu jego wiadomoĂci, – informacjÚ o minimalnej, systematycznej czÚstotliwoĂci sprawdzania wiadomoĂci, – róĝnorodnoĂÊ form sprawdzania wiadomoĂci, – róĝnicowanie wymagañ w zaleĝnoĂci od stwierdzonych zdolnoĂci lub trudnoĂci.


Przykïadowe scenariusze lekcji Kapitel 1 A7, A8, A9*, A16 Ü5, Ü6, Ü11

Temat: Wir stellen uns vor Cele lekcji Uczeñ: – formuïuje pytania i odpowiedzi dotyczÈce danych osobowych: imiÚ, nazwisko, miejsce zamieszkania, kraj pochodzenia, narodowoĂÊ, jÚzyk ojczysty oraz jÚzyki obce, których dana osoba siÚ uczy – czyta tekst ze zrozumieniem i wyszukuje w nim potrzebne informacje – zna i stosuje sïówka pytajÈce: wie, wo, woher, was – poprawnie stosuje przyimki w konstrukcjach: wohnen in, kommen aus – poprawnie stosuje czasowniki: kommen, lernen, wohnen, heißen w 1. i 3. os. l. poj. – umie odmieniÊ czasownik sein

Formy pracy Praca indywidualna, w parach, w grupach i z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD, mapa Europy, ewentualnie tabele do pracy w parach

Przebieg lekcji Wprowadzenie Lekcje zaczynamy od powtórzenia nazw niektórych krajów europejskich, ich stolic oraz nazw jÚzyków obowiÈzujÈcych w tych krajach (moĝemy na przykïad pytaÊ uczniów o nazwy krajów i miast, wskazujÈc na mapÚ i dodajÈc pytanie: Welche Sprache spricht man hier?) Uczniowie wskazujÈ na mapie kraje niemieckiego obszaru jÚzykowego. Nauczyciel/ka przedstawia siÚ: Ich heiße XY, potem pyta uczÈcych siÚ: Wie heißt du? Uczniowie pytajÈ siÚ nawzajem o swoje imiona i nazwiska. Prezentacja i semantyzacja Nauczyciel/ka mówi: Ich komme aus (Polen). Ich wohne in (Krakau). Prosi uczniów o kilkakrotne powtórzenie, po czym uczniowie, patrzÈc na mapÚ Europy (str. 6), wybierajÈ sobie pañstwa i miasta, z których pochodzÈ, np.: Ich bin Martin. Ich komme aus England. Ich wohne in London. Nauczyciel/ka dodaje nazwÚ narodowoĂci: Martin ist Engländer. Nazwy narodowoĂci zostajÈ zapisane na tablicy i powtórzone. Uczniowie zapoznajÈ siÚ teĝ z Tippem na str. 9 dotyczÈcym tworzenia ĝeñskich nazw narodowoĂci. NastÚpnie uczniowie czytajÈ teksty na str. 8 (A7), wyszukujÈ w nich informacje i uzupeïniajÈ nimi tabelÚ (praca

www.wsip.com.pl

indywidualna). Nieznane sïówka zostajÈ wyjaĂnione i zapisane. Na podstawie danych zgromadzonych w tabeli wybrani przez nauczyciela/kÚ uczniowie opowiadajÈ o tych osobach np.: Er heißt Thomas. Er ist Deutscher. Er kommt aus Deutschland und wohnt in München. Er spricht Deutsch als Muttersprache. Er lernt Englisch und Russisch. PomogÈ im w tym wzorce zdaniowe podane na str. 9 (A8). Faza Êwiczeñ NastÚpnie uczniowie pracujÈ w parach. Nauczyciel/ka daje kaĝdemu uczniowi wczeĂniej przygotowanÈ tabelÚ podobnÈ do tej ze str. 8 w podrÚczniku z nastÚpujÈcymi danymi: imiÚ, kraj, miasto / miejscowoĂÊ, narodowoĂÊ, jÚzyk ojczysty, jÚzyki, jakich siÚ uczy. W kaĝdej tabeli sÈ luki – kaĝde dwie tabele uzupeïniajÈ siÚ i zawierajÈ peïne dane. Uczniowie zadajÈ pytania, aby uzupeïniÊ swojÈ tabelÚ i odpowiadajÈ na pytania kolegi / koleĝanki, np.: Woher kommt Petra? (Zamiast pracy z tabelÈ uczniowie mogÈ sami wymyĂliÊ fikcyjne dane osobowe i pytaÊ siÚ o nie nawzajem.) Póěniej dwóch chÚtnych uczniów czyta gïoĂno dialog z A16 na str. 11, a nastÚpnie wszyscy uczniowie wypeïniajÈ indywidualnie tabelÚ z odmianÈ czasownika sein. Odmiana ta zostaje zapisana na tablicy i gïoĂno przeczytana przez nauczyciela/kÚ. Uczniowie powtarzajÈ za nauczycielem/kÈ, ÊwiczÈc wymowÚ czasownika sein. JeĂli dysponujemy czasem, moĝemy zaproponowaÊ uczniom pracÚ w grupach i wykonanie A9 – uczniowie w dowolnie wybranej formie, np. „listu goñczego” czy wizytówki przedstawiajÈ AngelikÚ (Êwiczenie o podwyĝszonym stopniu trudnoĂci). Moĝemy teĝ zaproponowaÊ to Êwiczenie jako pracÚ domowÈ dla chÚtnych. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego dzisiaj siÚ nauczyli. Jako pracÚ domowÈ zadajemy Ü5, Ü6, Ü11 z zeszytu Êwiczeñ. Polecamy teĝ, ĝeby nauczyli siÚ nazw narodowoĂci oraz odmiany czasownika sein.

Kapitel 2 A17, A18, A19, A20 (Abi), A21, A22 Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü13, Ü14, Ü15

Temat: Anmeldeformular Cele lekcji Uczeñ: – zna sïownictwo uïatwiajÈce zrozumienie i wypeïnienie formularza – wypeïnia formularz swoimi danymi – formuïuje pytania i i odpowiedzi dotyczÈce danych osobowych: adres, numer telefonu, kod pocztowy, wiek, rok urodzenia

97


Przykïadowe scenariusze lekcji

– pisze krótki tekst o danej osobie na podstawie danych zawartych w formularzu – poprawnie tworzy zdania oznajmujÈce proste i zdania pytajÈce zaczynajÈce siÚ od sïówka pytajÈcego

Formy pracy Praca indywidualna, praca w parach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, ewentualnie inne formularze zgïoszeniowe na kursy jÚzyków obcych

Przebieg lekcji Wprowadzenie LekcjÚ zaczynamy od powtórzenia liczebników. Moĝemy zapytaÊ np. ilu uczniów jest dziĂ w klasie, który mamy rok, ile stron ma podrÚcznik alles klar, ile uczniowie majÈ lat itd. Moĝemy teĝ zaproponowaÊ zabawÚ: uczniowie mówiÈ kolejne liczebniki, przeskakujÈc co trzy lub co piÚÊ. Kto siÚ pomyli, lub zastanawia siÚ dïuĝej niĝ 10 sekund, odpada z gry. Wygrywa osoba, która ostatnia powie liczebnik. Informujemy uczniów, ĝe po tej lekcji bÚdÈ potrafili zrozumieÊ i samodzielnie wypeïniÊ formularz zgïoszeniowy na kurs jÚzyka niemieckiego. Moĝna zaprezentowaÊ oryginalny formularz np. ze strony: http://www.learngerman.com/willkommen/enr_de.htm lub nawiÈzaÊ do doĂwiadczeñ uczniów i zapytaÊ, jakie dane potrzebne sÈ do wypeïnienia formularza. Rozmowa moĝe odbywaÊ siÚ po polsku. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie zapoznajÈ siÚ z formularzem z A17 na str. 17 i pytaniami. Na podstawie danych wpisanych w formularzu uczniowie domyĂlajÈ siÚ znaczenia nowego sïownictwa: Geburtsdatum, Postleitzahl, Wohnort, Beruf. W razie potrzeby wyjaĂniamy znaczenie nowego sïownictwa lub prosimy o sprawdzenie w sïowniczku na koñcu ksiÈĝki. Uczniowie przyporzÈdkowujÈ odpowiedzi do pytañ zamieszczonych pod formularzem. Nauczyciel/ka sprawdza poprawnoĂÊ rozwiÈzañ, wskazujÈc uczniów, którzy czytajÈ gïoĂno pytania i odpowiedzi. W czasie czytania zwracamy uwagÚ na prawidïowÈ wymowÚ. NastÚpnie uczniowie wykonujÈ A18 ze str. 17 – dobierajÈ polskie odpowiedniki do niemieckich okreĂleñ zawartych w formularzu. Nauczyciel/ka sprawdza poprawnoĂÊ rozwiÈzañ. Uczniowie analizujÈ indywidualnie zdania z A21 i na ich podstawie uzupeïniajÈ reguïÚ, która zostaje nastÚpnie gïoĂno odczytana. Potem uczniowie wykonujÈ A22, reguïa takĝe zostaje odczytana. Uczniowie zapoznajÈ siÚ teĝ z Tippem ze str. 18 i podajÈ inne przykïady. Moĝemy nawiÈzaÊ tu do jÚzyka angielskiego lub innych jÚzyków, których uczÈ siÚ uczniowie i zapytaÊ ich, czy w tamtych jÚzykach moĝemy opuĂciÊ podmiot, tak jak w jÚzyku polskim.

98

Faza Êwiczeñ Uczniowie wykonujÈ pisemnie w zeszytach A19 ze str. 18 – piszÈ, czego dowiedzieli siÚ z formularza o Patryku. Nauczyciel/ka prosi jednÈ osobÚ o odczytanie napisanego tekstu. Inni uczniowie sprawdzajÈ, czy napisali to samo i informujÈ o ewentualnych róĝnicach i swoich propozycjach uzupeïnienia tekstu. NastÚpnie uczniowie odgrywajÈ w parach krótkie scenki – zapisy na kurs jÚzykowy. Przed przystÈpieniem do Êwiczenia uczniowie przeksztaïcajÈ ustnie pytania z A17 na formÚ grzecznoĂciowÈ: Wo wohnt er? – Wo wohnen Sie? Jeden / Jedna z uczniów / uczennic odgrywa rolÚ sekretarza / sekretarki, wybrani uczniowie podchodzÈ do niego / niej i prowadzÈ rozmowÚ, np.: – Ich möchte mich zum Kurs anmelden. – Freut mich. Wie heißen Sie? ¿eby uniknÈÊ monotonii, uczniowie wymyĂlajÈ sobie, kim sÈ, z jakiego kraju pochodzÈ itd. NastÚpnie uczniowie zamieniajÈ siÚ rolami. Uczniowie utrwalajÈ zdobyte umiejÚtnoĂci, wykonujÈc Ü13 i Ü14 z zeszytu Êwiczeñ. Nauczyciel/ka przypomina uczniom o róĝnicy miÚdzy formÈ zwracania siÚ do kogoĂ per du i per Sie i prosi o zwrócenie na to uwagi podczas wykonywania Êwiczeñ. Na zakoñczenie lekcji moĝemy ewentualnie zaproponowaÊ uczniom wykonanie zadania maturalnego A20 ze str. 18. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü8, Ü9, Ü10, Ü11, Ü12, Ü15. Nauczyciel/ka proponuje uczniom wykonanie projektu ze str. 18, ustala termin wykonania projektu i sposób jego prezentacji.

Kapitel 3 A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 Ü5, Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10

Temat: Im Unterricht Cele lekcji Uczeñ: – zna czynnoĂci zwiÈzane z przebiegiem lekcji i rozróĝnia, które sÈ wykonywane przez nauczyciela/kÚ, a które przez ucznia – opowiada o tym, co robi na lekcji jÚzyka niemieckiego – nazywa strony Ăwiata i na podstawie mapki okreĂla poïoĝenie geograficzne wybranych miast w Austrii – zna kryteria formalne dotyczÈce pisania pocztówki – pisze kartkÚ pocztowÈ do koleĝanki z Niemiec, uwzglÚdniajÈc wszystkie punkty zawarte w poleceniu – wyszukuje informacje w tekĂcie czytanym – rozumie szczegóïowe informacje w tekĂcie sïuchanym – poprawnie odmienia czasowniki o temacie zakoñczonym na: -t, -d, -chn, -ffn, -tm


Przykïadowe scenariusze lekcji

Formy pracy

Kapitel 4

Praca indywidualna, w parach i z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne

A1, A2, A3, A4, A5*, A14 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü13, Ü14, Ü15

PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD

Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie oglÈdajÈ zdjÚcie do A5 str. 20 i opisujÈ sytuacjÚ na nim przedstawionÈ. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie czytajÈ tekst z A5. Wybrani uczniowie mówiÈ, czego dowiedzieli siÚ o Sylwi, nauczyciel/ka moĝe zadawaÊ pomocnicze pytania. Uczniowie uzupeïniajÈ Ü5 z zeszytu Êwiczeñ. NastÚpnie uczniowie czytajÈ gïoĂno uzupeïniony tekst tego Êwiczenia (np. kaĝdy uczeñ czyta jedno zdanie). Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ uczniów na wystÚpujÈcy w opowiadaniu czasownik arbeiten i prosi o uzupeïnienie na podstawie dialogów odmiany czasownika reden oraz reguïy – A12 str. 22. Reguïa zostaje gïoĂno odczytana. Póěniej wyjaĂniamy zwroty z A6 ze str. 21, nieznane sïownictwo zostaje zapisane na tablicy. Uczniowie sïuchajÈ nagrania do A6 i zaznaczajÈ, co uczestnicy kursu robiÈ na lekcji niemieckiego, a co robi nauczyciel. Wskazani przez nauczyciela/kÚ uczniowie mówiÈ, co zaznaczyli, formuïujÈc peïne zdania, np.: Der Lehrer stellt Fragen. Uczniowie zgïaszajÈ siÚ i opowiadajÈ o tym, jak wyglÈda typowa lekcja jÚzyka niemieckiego lub innych jÚzyków obcych – A7 ze str. 21. NastÚpnie uczniowie wykonujÈ indywidualnie A8, uzupeïniajÈc podanymi pytaniami dialog A8 i sprawdzajÈ z nagraniem poprawnoĂÊ swojego rozwiÈzania (A9). Nauczyciel/ka prosi dwie osoby o gïoĂne przeczytanie dialogu z A8. Faza Êwiczeñ NastÚpnie uczniowie pracujÈ w parach, wykonujÈc A10 ze str. 21. UkïadajÈ wedïug podanego w A8 wzoru dialogi, zmieniajÈc niektóre informacje. Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ na rysunek umieszczony obok A10, zapisuje na tablicy nazwy kierunków Ăwiata i prosi o powtórzenie tych nazw dla utrwalenia wymowy. Uczniowie czytajÈ pocztówkÚ (A11 ze str. 22) i odpowiadajÈ ustnie na pytania. Nauczyciel/ka pyta, jakie elementy sÈ zdaniem uczniów charakterystyczne dla kartki pocztowej. Swoje spostrzeĝenia porównujÈ z treĂciÈ Tippów ze str. 22. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego dzisiaj siÚ nauczyli. Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü6, Ü7, Ü8, Ü9 (Abi), Ü10. Ü9 jest Êwiczeniem maturalnym. Nauczyciel/ka moĝe z niego zrezygnowaÊ lub poprosiÊ uczniów o wykonanie tego Êwiczenia na kartkach, ĝeby moĝna je byïo zebraÊ i oceniÊ.

www.wsip.com.pl

Temat: Familie und Verwandte Cele lekcji Uczeñ: – nazywa czïonków rodziny – udziela informacji o czïonkach rodziny – rozumie szczegóïowo tekst sïuchany – odtwarza informacje usïyszane w tekĂcie – wykorzystuje wysïuchane informacje do formuïowania wïasnej wypowiedzi – opisuje zdjÚcie rodzinne – opowiada o swojej rodzinie – zaprzecza caïe zdania i pojedyncze wyrazy za pomocÈ nicht

Formy pracy Praca indywidualna, w parach i z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka pokazuje zdjÚcie typowej rodziny lub rysunki ze str. 27 i wyjaĂnia, kto jest na zdjÚciu / na rysunkach. Uczniowie proponujÈ temat lekcji. Prezentacja i semantyzacja WyjaĂniamy nieznane sïownictwo do A1 ze str. 27. Uczniowie przyporzÈdkowujÈ okreĂlenia czïonków rodziny do rysunków oraz zapoznajÈ siÚ z Tippem znajdujÈcym siÚ pod zadaniem. Nauczyciel/ka, sprawdzajÈc poprawnoĂÊ rozwiÈzañ, zwraca uwagÚ na wymowÚ i prosi o powtórzenie trudniejszych sïów (np. der Sohn, der Cousin). NastÚpnie uczniowie czytajÈ dialogi z A13. Samodzielnie uzupeïniajÈ reguïÚ dotyczÈcÈ pozycji czasownika w zdaniu wymagajÈcym potwierdzenia lub zaprzeczenia. Reguïa zostaje gïoĂno przeczytana przez wybranego ucznia / uczennicÚ. Informujemy uczniów, ĝe wysïuchamy nagrania, w którym pani Mayer opowie o swojej rodzinie. Podczas sïuchania uczniowie zaznaczajÈ kolejnoĂÊ pokazywanych zdjÚÊ (A2). Nauczyciel/ka pyta uczniów o kolejnoĂÊ zdjÚÊ: Welche Nummer hat das Foto b? Póěniej uczniowie sïuchajÈ wypowiedzi pani Mayer jeszcze raz i zakreĂlajÈ, które informacje sÈ prawdziwe, a które faïszywe (A3). Po wykonaniu Êwiczenia chÚtni uczniowie czytajÈ po jednym zdaniu z A3 i stwierdzajÈ, czy zdanie jest prawdziwe (Das ist richtig / falsch). Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ na Tipp, który zostaje gïoĂno przeczytany.

99


Przykïadowe scenariusze lekcji

Faza Êwiczeñ Uczniowie odpowiadajÈ ustnie na pytania w A4. W razie potrzeby moĝemy przeczytaÊ odpowiedni fragment transkrypcji. Uczniowie samodzielnie wykonujÈ A14 ze str. 31 – czytajÈ zdania i uzupeïniajÈ reguïÚ dotyczÈcÈ przeczenia nicht. Po gïoĂnym odczytaniu reguïy nauczyciel/ka zwraca teĝ uwagÚ uczniów na Tipp znajdujÈcy siÚ pod A14. Uczniowie wykonujÈ samodzielnie Ü13 z zeszytu Êwiczeñ. mwiczenie to sprawdzamy na forum klasy. W grupach pracujÈcych szybciej lub w klasach z trzema godzinami jÚzyka niemieckiego tygodniowo moĝemy zaproponowaÊ pracÚ w parach – A5 ze str. 28: uczniowie prezentujÈ zdjÚcia swoich rodzin i przedstawiajÈ ich czïonków. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü14, Ü15. Polecamy teĝ uczniom, ĝeby opanowali nazwy czïonków rodziny. Nauczyciel/ka moĝe takĝe zaproponowaÊ uczniom przygotowanie ustnych lub pisemnych wypowiedzi na temat swojej rodziny.

Kapitel 5 A1, A2, A3, A4, A15 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü19, Ü20, Ü21

Temat: Was machst du in deiner Freizeit?

noĂÊ przyporzÈdkowania i dokonuje ewentualnych korekt. Uczniowie prowadzÈ w parach krótkie dialogi na temat ulubionych zajÚÊ osób przedstawionych na zdjÚciach (A2). Uczniowie czytajÈ dialogi z A15 ze str. 39, uzupeïniajÈ samodzielnie brakujÈce formy czasowników nieregularnych w tabeli, a nastÚpnie reguïÚ (str. 40). Reguïa zostaje gïoĂno odczytana. Nauczyciel/ka pyta, co jeszcze moĝna robiÊ w czasie wolnym. Uczniowie podajÈ znane im sïownictwo, mogÈ teĝ podawaÊ nowe sïówka po polsku, a nauczyciel/ka zapisuje wersjÚ niemieckÈ na tablicy. NastÚpnie uczniowie uzupeïniajÈ swój zakres sïownictwa zwiÈzanego z czasem wolnym o sïówka z A3 ze str. 36 – niezrozumiaïe zostajÈ wyjaĂnione przez nauczyciela/kÚ. Faza Êwiczeñ Uczniowie samodzielnie przygotowujÈ krótkÈ wypowiedě o sobie – co robiÈ chÚtnie w czasie wolnym, a czego nie lubiÈ robiÊ. KorzystajÈ z poznanego na lekcji sïownictwa. Wybrani uczniowie prezentujÈ swoje wypowiedzi na forum klasy. Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ na Tipp na str. 36. NastÚpnie uczniowie sïuchajÈ wywiadu z JuttÈ i Fabianem i zakreĂlajÈ, kto co powiedziaï (A4). Przed przystÈpieniem do sïuchania zdania zostajÈ przeczytane i wyjaĂnione niezrozumiaïe sïówka. Na forum klasy zostaje sprawdzona poprawnoĂÊ wykonania zadania. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü19, Ü20, Ü21.

Cele lekcji Uczeñ: – nazywa czynnoĂci wykonywane w czasie wolnym – pyta o zainteresowania innych osób i udziela odpowiedzi na takie pytania – opowiada o tym, co lubi robiÊ w czasie wolnym, a czego nie lubi – rozumie szczegóïowe informacje w tekĂcie sïuchanym – umie odmianiaÊ czasowniki nieregularne typu: fahren, schlafen

Formy pracy Praca indywidualna, w parach i z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka pisze na tablicy wyraz Hobby i pyta uczniów, z czym kojarzy im siÚ to sïowo. Uczniowie uzupeïniajÈ asocjogram.

Kapitel 6 A1, A2, A3, A4, A5 Ü1, Ü2

Temat: Wie spät ist es? Cele lekcji Uczeñ: – nazywa pory dnia – rozumie w tekĂcie sïuchanym informacje dotyczÈce pór dnia – potrafi okreĂlaÊ czas zegarowy w jÚzyku potocznym i oficjalnie – potrafi znaleěÊ odpowiedniki polskie niemieckich przysïów zwiÈzanych z tematem „Czas” – stosuje prawidïowo okreĂlenia: Stunde / Stunden, Uhr, Zeit

Formy pracy Praca indywidualna i z caïÈ klasÈ

Prezentacja i semantyzacja Uczniowie przyglÈdajÈ siÚ zdjÚciom z A1 ze str. 35 i przyporzÈdkowujÈ im sïownictwo umieszczone pod zdjÚciami (praca indywidualna). Nauczyciel/ka sprawdza popraw-

100

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD, ewentualnie tarcza zegarowa (zegar-zabawka)


Przykïadowe scenariusze lekcji

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka powtarza liczebniki, które sÈ konieczne przy okreĂlaniu czasu zegarowego. Po wyjaĂnieniu sïowa Uhr podajemy peïne godziny, mówiÈc np.: Es ist sieben Uhr. Uczniowie notujÈ, a nastÚpnie odczytujÈ zanotowane godziny. Prezentacja i semantyzacja Omawiamy okreĂlanie pór dnia. Uczniowie sami znajdujÈ odpowiedniki polskie na podstawie rysunków w podrÚczniku. Uczniowie sïuchajÈ nagrania do A1 ze str. 42 i zaznaczajÈ wymienione w dialogach pory dnia. Nauczyciel/ka sprawdza poprawnoĂÊ rozwiÈzañ uczniów, pytajÈc np.: Wann ist die internationale Party? PokazujÈc na zegarek, wprowadzamy pytanie: Wie spät ist es?, Wie viel Uhr ist es? Prosimy uczniów o powtórzenie pytania. NastÚpnie omawiamy okreĂlanie czasu zegarowego na podstawie rysunku w podrÚczniku i chmurek przy zdjÚciu na str. 42 (A2). Zwracamy uwagÚ na okreĂlenia czasu w jÚzyku potocznym i oficjalnym oraz na dwa odpowiedniki polskiego wyrazu „godzina” – die Uhr, die Stunde, czytajÈc razem z uczniami odpowiednie Tippy ze str. 43. Faza Êwiczeñ Uczniowie sïuchajÈ jeszcze raz nagrania z A1, notujÈ godziny, które zostaïy podane w dialogach i odczytujÈ je. NastÚpnie uczniowie okreĂlajÈ ustnie godziny w A3. JeĂli dysponujemy jeszcze czasem, proponujemy zabawÚ opisanÈ w A4 na str. 43. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na zakoñczenie uczniowie wykonujÈ A5 ze str. 43 – czytajÈ przysïowia zwiÈzane z tematem „Czas” i dokañczajÈ ich polskie znaczenia. Jako pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2.

Kapitel 7 A1, A2, A3, A4, A5, A17 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü17

Temat: Zu welchem Anlass gibt man Geschenke? Cele lekcji Uczeñ: – zna nazwy ĂwiÈt i uroczystoĂci oraz nazwy popularnych prezentów – wybiera z listy prezentów propozycje, które mu siÚ podobajÈ lub nie i uzasadnia swój wybór – informuje o okazjach, z których otrzymuje prezenty i jakie to sÈ przedmioty oraz co sam daje w prezencie swoim bliskim i znajomym – formuïuje list do koleĝanki, odpowiadajÈc na zadane przez niÈ pytania

www.wsip.com.pl

– rozumie szczegóïowe informacje w tekĂcie sïuchanym – stosuje spójnik denn

Formy pracy Praca z caïÈ klasÈ, w parach oraz indywidualna

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD, ewentualnie karteczki, na których umieszczamy imiona dziewczÈt i chïopców oraz ich zainteresowania (moĝna teĝ wyciÈÊ z czasopism zdjÚcia mïodych ludzi, nakleiÊ je na kartki i dopisaÊ ich imiona i zainteresowania)

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka pisze na tablicy sïowo Geschenke i pyta uczniów o skojarzenia. Uczniowie uzupeïniajÈ asocjogram na tablicy i w podrÚczniku (A1). Prezentacja i semantyzacja Uczniowie oglÈdajÈ zdjÚcie na str. 49 i mówiÈ, co na nim widzÈ, próbujÈc siÚ domyĂliÊ, z jakiej okazji dziewczynka dostaïa roĝek. Nauczyciel/ka wyjaĂnia, z jakiej okazji niemieckie dzieci otrzymujÈ Schultüte. NastÚpnie uczniowie zaznaczajÈ, kiedy dawane sÈ prezenty w Polsce (A2); w razie potrzeby korzystajÈ ze sïowniczka na koñcu ksiÈĝki. Wymowa trudniejszych sïów zostaje zaprezentowana przez nauczyciela/kÚ i powtórzona przez uczniów. Uczniowie mówiÈ, kiedy oni otrzymujÈ prezenty (A3). Faza Êwiczeñ Uczniowie oglÈdajÈ kolaĝ ze str. 50 i czytajÈ gïoĂno nazwy prezentów. Nauczyciel/ka wyjaĂnia teĝ sïownictwo potrzebne do wykonania A4 znajdujÈce siÚ pod zadaniem (preiswert, teuer, altmodisch, itd.) NastÚpnie uczniowie pracujÈ w parach, wykonujÈc A4 – tworzÈ dialogi wedïug wzoru i wyraĝajÈ swojÈ opiniÚ na temat propozycji prezentów. Wybrane osoby prezentujÈ swoje dialogi. Moĝemy teĝ zaproponowaÊ krótkÈ dyskusjÚ na forum klasy, które prezenty to dobry lub zïy pomysï i dlaczego. Póěniej uczniowie wykonujÈ samodzielnie A17 ze str. 55 i uzupeïniajÈ reguïÚ dotyczÈcÈ spójnika denn, która zostaje nastÚpnie gïoĂno odczytana. Nauczyciel/ka daje kaĝdej parze przygotowane wczeĂniej koperty z karteczkami i uczniowie planujÈ zakup prezentów dla konkretnych osób, odpowiadajÈc wedïug podanego wzoru, np.: Markus kann ich ... schenken, denn er interessiert sich für ... Na koniec uczniowie sïuchajÈ nagrania dialogu z A5, zaznaczajÈ, które zdania sÈ prawdziwe i przedstawiajÈ rozwiÈzanie na forum klasy. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego siÚ dziĂ nauczyli. Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2, Ü3, Ü4, Ü17. Zainteresowani uczniowie mogÈ przygotowaÊ projekt ze str. 51. Nauczyciel/ka ustala termin wykonania projektu, sposób jego oceniania i prezentacji.

101


Przykïadowe scenariusze lekcji

Kapitel 8 A1, A2, A3, A4, A5 Ü1, Ü2, Ü3, Ü4

Temat: Terminkalender Cele lekcji Uczeñ: – nazywa typowe zajÚcia i czynnoĂci wykonywane w ciÈgu tygodnia – pyta o zajÚcia wykonywane zwykle przez innych w ciÈgu tygodnia oraz odpowiada na podobne pytania – rozumie szczegóïowe informacje w tekĂcie sïuchanym – zna przyimek mit ïÈczÈcy siÚ z celownikiem

Formy pracy

darzu Sandry (A1), a potem rozdaje kserokopie kartek wzorowanych na terminarzu. Przed przystÈpieniem do pracy w parach, uczniowie krótko przygotowujÈ swoje wypowiedzi na temat planu zajÚÊ. NastÚpnie uczniowie rozmawiajÈ z koleĝankÈ / kolegÈ w wyznaczonym przez nauczyciela/kÚ czasie i notujÈ na kartkach tygodniowy plan zajÚÊ swojego rozmówcy. Wskazani przez nauczyciela/kÚ uczniowie lub ochotnicy przedstawiajÈ wynik rozmowy – korzystajÈc z notatek, formuïujÈ peïne zdania. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego nauczyli siÚ podczas tej lekcji. Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2, Ü3, Ü4. Moĝna teĝ poleciÊ uczniom napisanie krótkiego wypracowania o zajÚciach wykonywanych zwykle w ciÈgu tygodnia.

Kapitel 9

Praca indywidualna, praca w parach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne

A8, A9, A10*, A19, A22 Ü13, Ü14, Ü15 (Abi), Ü24, Ü25

PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD, ewentualnie kserokopie kartek z terminarza do sporzÈdzenia notatek (podobnych do kalendarza ze str. 6)

Temat: Anjas Zimmer

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka powtarza nazwy dni tygodnia i pór dnia, proszÈc wybranych uczniów o ich wymienienie. Potem zadajemy kilka pytañ o czas zegarowy (np.: Wie spät ist es jetzt? Um wie viel Uhr endet die Deutschstunde? Um wie viel Uhr beginnt die große Pause?) Sïownictwo to moĝemy teĝ powtórzyÊ, proszÈc wybranych uczniów o powiedzenie dowolnej godziny, a inni uczniowie okreĂlajÈ porÚ dnia (Sieben Uhr – Am Morgen, itd.) NastÚpnie nauczyciel/ka pyta uczniów, co widzÈ na zdjÚciu na str. 6. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie zapoznajÈ siÚ z treĂciÈ notatek w kalendarzu Sandry na str. 6, notujÈ nowe sïownictwo i dobierajÈ pasujÈce do siebie czÚĂci zdañ (A1). Po omówieniu na forum klasy wyników pracy indywidualnej uczniowie czytajÈ Tipp dotyczÈcy zasad stosowania przyimka mit. Nauczyciel/ka moĝe tu krótko przypomnieÊ celownik rzeczowników, (np. piszÈc na tablicy cztery przykïady do uzupeïnienia: mit … Vater, mit … Mutter, mit … Kind, mit … Eltern). NastÚpnie nauczyciel/ka czyta pierwsze pytanie dotyczÈce zajÚÊ Sandry z A2, a osoba, która zgïosi siÚ i odpowie, czyta kolejne pytanie i wyznacza osobÚ, która ma udzieliÊ odpowiedzi. Faza Êwiczeñ Uczniowie zapoznajÈ siÚ z treĂciÈ A3, po czym sïuchajÈ i notujÈ kolejnoĂÊ zadanych przez dziennikarza pytañ. Przed ponownym sïuchaniem uczniowie zapoznajÈ siÚ z treĂciÈ zadania A4, sïuchajÈ nagrania i zaznaczajÈ szczegóïowe informacje usïyszane w wywiadzie, po czym nastÚpuje omówienie na forum klasy. Teraz nastÚpuje praca w parach (A5). Nauczyciel/ka pyta uczniów, w jaki sposób sporzÈdzone sÈ notatki w kalen-

102

Cele lekcji Uczeñ: – czyta tekst ze zrozumieniem i odpowiada na pytania do tekstu – opowiada o swoim pokoju – opisuje swój wymarzony pokój – zna i poprawnie stosuje zaimki ïÈczÈce siÚ z celownikiem i biernikiem

Formy pracy Praca indywidualna, praca w parach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, ewentualnie wyciÚte rysunki mebli i wyposaĝenia pokoju (mogÈ byÊ odbite na ksero pociÚte meble ze str. 17)

Przebieg lekcji Wprowadzenie LekcjÚ zaczynamy od sprawdzenia pracy domowej i powtórzenia nazw pomieszczeñ i podstawowych mebli oraz wyposaĝenia pomieszczeñ. Nauczyciel/ka pyta na przykïad, jak nazywajÈ siÚ pomieszczenia na rysunku ze str. 16: Was ist Nummer 2? NastÚpnie pyta, jakie meble i sprzÚty pasujÈ do poszczególnych pomieszczeñ, np.: Welche Möbel gibt es im Wohnzimmer? Prezentacja i semantyzacja Uczniowie czytajÈ list Anji ze str. 18 opisujÈcy jej pokój i podkreĂlajÈ w nim zdania zawierajÈce odpowiedzi na pytania znajdujÈce siÚ pod listem. W razie potrzeby korzystajÈ ze sïowniczka na koñcu ksiÈĝki. Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ na rysunek umieszczony przy liĂcie uïatwiajÈcy jego zrozumienie oraz ĂciĂle okreĂla czas na


Przykïadowe scenariusze lekcji

wykonanie zadania, np. 8 minut. NastÚpnie uczniowie odpowiadajÈ na pytania do listu (wskazany/a uczeñ / uczennica gïoĂno czyta pytanie i wskazuje osobÚ, która ma udzieliÊ odpowiedzi na to pytanie. Wytypowa osoba gïoĂno udziela odpowiedzi, czyta kolejne pytanie i wskazuje kolejnÈ osobÚ.) Nauczyciel/ka zwraca uwagÚ na kryteria formalne listu prywatnego (data, nagïówek, poczÈtek listu, zakoñczenie, itd.). Uczniowie zapoznajÈ siÚ ze znaczeniem przyimków in, auf, an, über, unter, vor, zwischen, hinter, neben, analizujÈc rysunki w A19 na str. 21 i uzupeïniajÈ luki w tekĂcie, wstawiajÈc wïaĂciwy przyimek. Faza Êwiczeñ Uczniowie czytajÈ wzory zdañ z A9. Nieznane sïówka zostajÈ wyjaĂnione. Nauczyciel/ka prosi uczniów o krótki opis swojego pokoju (ok. 5–7 zdañ). Uczniowie majÈ kilka minut na napisanie opisu. NastÚpnie wybrani uczniowie czytajÈ swoje opisy. Uczniowie bawiÈ siÚ w parach, „meblujÈc” pokój swojego kolegi / swojej koleĝanki (A22). Uczniowie mogÈ rysowaÊ meble lub kaĝda para moĝe otrzymaÊ powycinane meble i przedmioty (np. odbite na ksero, powiÚkszone i pociÚte rysunki ze str. 17). Uczniowie prowadzÈ dialogi wedïug wzoru i porównujÈ swoje rysunki, a nastÚpnie zamieniajÈ siÚ rolami. Wybrane osoby opisujÈ ustnie na forum klasy na podstawie rysunku pokój kolegi / koleĝanki. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü13, Ü24, Ü25. Nauczyciel/ka moĝe zaproponowaÊ wykonanie zadania A10*, Ü14 lub Ü15 (Abi) na ocenÚ. Moĝe byÊ to zadanie tylko dla uczniów chÚtnych lub dla wszystkich.

Kapitel 10 A12, A13, A14, A18, A20 (Abi) Ü11, Ü12, Ü13 (Abi), Ü16, Ü17

Temat: Wie bereitet man den Bauernsalat zu? Cele lekcji Uczeñ: – nazywa podstawowe czynnoĂci zwiÈzane z przygotowaniem potraw – objaĂnia, jak przyrzÈdziÊ danÈ potrawÚ – uczestniczy w dyskusji na temat zdrowych i niezdrowych produktów – udziela rad dotyczÈcych zdrowego odĝywiania – poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny sollen (sollte)

Przebieg lekcji Wprowadzenie Nauczyciel/ka pyta, czy uczniowie potrafiÈ gotowaÊ, jak czÚsto to robiÈ i jakie potrawy potrafiÈ przygotowaÊ. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie czytajÈ przepis na saïatkÚ ze str. 27, podkreĂlajÈc nieznane sïówka. Nauczyciel/ka zapisuje nowe sïownictwo na tablicy i tïumaczy je. NastÚpnie uczniowie podpisujÈ rysunki wyróĝnionymi w przepisie wyraĝeniami (A12). Wybrani uczniowie opowiadajÈ wedïug wzoru z A13, w jaki sposób Katja przygotowuje saïatkÚ. Uczniowie wykonujÈ A18 ze str. 28 – czytajÈ rady i wpisujÈ formy czasowników. NastÚpnie uczniowie zapoznajÈ siÚ z Tippem znajdujÈcym siÚ pod A18. Przykïady zostajÈ gïoĂno przeczytane i omówione na forum klasy. Faza Êwiczeñ Uczniowie zapoznajÈ siÚ z przykïadem do A14 ze str. 27 i dyskutujÈ, które z produktów sÈ zdrowe, a których spoĝywanie trzeba ograniczyÊ (A14). Nauczyciel/ka moĝe podzieliÊ tablicÚ na dwie czÚĂci i notowaÊ po jednej stronie zaproponowane produkty zdrowe, a po drugiej niezdrowe. JeĂli nauczyciel/ka dysponuje jeszcze czasem, moĝe zaproponowaÊ wykonanie zadania maturalnego A20 – opis ilustracji. Wybrana osoba odpowiada na pytanie pierwsze pod ilustracjÈ, natomiast pytanie drugie moĝemy zadaÊ wielu uczniom. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü11, Ü12, Ü16, Ü17. Moĝemy teĝ poleciÊ uczniom napisanie prostego przepisu na ich ulubionÈ saïatkÚ. ChÚtni uczniowie mogÈ teĝ wykonaÊ zadanie maturalne Ü13. Nauczyciel/ka moĝe zaproponowaÊ uczniom wykonanie projektu ze str. 27.

Kapitel 11 A15, A16, A17, A18, A19, A20, A23, A24, A28 (Abi) Ü13, Ü14, Ü15, Ü16 (Abi), Ü20, Ü21*

Temat: Im Supermarkt Cele lekcji

Praca indywidualna oraz z caïÈ klasÈ

Uczeñ: – potrafi opisaÊ ilustracjÚ przedstawiajÈcÈ rodzinÚ z zakupami – rozumie w tekĂcie sïuchanym szczegóïowe informacje – umie okreĂliÊ wady i zalety supermarketów oraz wyraziÊ wïasne zdanie na ich temat – opowiada o tym, gdzie robi zakupy i co kupuje – poprawnie buduje zdania ze spójnikiem dass – doskonali wymowÚ (dïugie e)

Pomoce dydaktyczne

Formy pracy

PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ

Praca indywidualna, w parach i z caïÈ klasÈ

Formy pracy

www.wsip.com.pl

103


Przykïadowe scenariusze lekcji

Pomoce dydaktyczne

Kapitel 12

PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD

Przebieg lekcji Wprowadzenie Powtarzamy z uczniami nazwy czÚĂci garderoby oraz nazwy róĝnych sklepów. Pytamy np.: Du brauchst eine Hose / einen Kuli / … – wohin gehst du? Powtarzamy teĝ czasownik müssen, pytajÈc uczniów o ich obowiÈzki, np.: Musst du Einkäufe machen? NastÚpnie pytamy uczniów, czy czÚsto robiÈ zakupy w supermarkecie i czy chÚtnie tam chodzÈ. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie zaznaczajÈ, co widzÈ na zdjÚciu ze str. 33 (A15). Wybrani uczniowie opisujÈ ilustracjÚ. Zwracamy teĝ uwagÚ uczniów na Tipp znajdujÈcy siÚ pod A15. NastÚpnie uczniowie czytajÈ zdania ze spójnikiem dass (A23) i uzupeïniajÈ reguïÚ, która zostaje gïoĂno przeczytana przez wybranÈ osobÚ. Uczniowie wykonujÈ zadanie A16 – snujÈ przypuszczenia, dlaczego rodzina zrobiïa tak duĝe zakupy. Póěniej uczniowie czytajÈ zalety zakupów w supermarketach wymienione w A17. W razie potrzeby wyjaĂniamy nieznane sïownictwo. Uczniowie sïuchajÈ nagrania i zaznaczajÈ te zalety, które zostaïy wymienione. NastÚpnie uczniowie zapoznajÈ siÚ ze zdaniami z A18, ponownie sïuchajÈ nagrania i podkreĂlajÈ wïaĂciwy wariant. Faza Êwiczeñ Uczniowie wykonujÈ A24 – mówiÈ o wadach i zaletach supermarketów. Nauczyciel/ka prosi kilku uczniów o wyraĝenie swojej opinii. NastÚpnie uczniowie pracujÈ w parach i wykonujÈ A19. Uczniowie zadajÈ sobie nawzajem pytania dotyczÈce zakupów, notujÈ uzyskane informacje i przedstawiajÈ je póěniej na forum klasy. NastÚpnie nauczyciel/ka moĝe zaproponowaÊ wykonanie zadania maturalnego A28 – opis ilustracji. Wybrane osoby odpowiadajÈ krótko na pytania znajdujÈce siÚ pod ilustracjÈ. Na koniec lekcji proponujemy uczniom Êwiczenie fonetyczne A20. Nauczyciel/ka wyjaĂnia, jak waĝne jest poprawne wymówienie dïugiego e np. na przykïadzie róĝnicy znaczeniowej miÚdzy sïowami Fette i Fete. Daje uczniom wskazówki, jak uïoĝyÊ aparat artykulacyjny, ĝeby poprawnie wymówiÊ tÚ gïoskÚ, nastÚpnie odtwarza nagranie, a uczniowie powtarzajÈ. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie podsumowujÈ, czego nauczyli siÚ na tej lekcji. Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü13, Ü14, Ü15, Ü20. ChÚtni uczniowie lub zdolniejsze grupy mogÈ teĝ wykonaÊ zadanie o podwyĝszonej trudnoĂci Ü21 i zadanie maturalne Ü16. Nauczyciel/ka proponuje teĝ uczniom wykonanie projektu ze str. 34, okreĂla termin wykonania pracy oraz sposób jej oceniania i prezentacji.

104

A14, A15, A16, A17 (Abi), A18 Ü12, Ü13 (Abi), Ü16, Ü17

Temat: Sporttag in der Schule Cele lekcji Uczeñ: – czyta tekst ze zrozumieniem – zna sïownictwo zwiÈzane z dniem sportu w szkole – opowiada o szkolnym dniu sportu na podstawie programu na plakacie – pisze list o dniu sportu w jej szkole – doskonali wymowÚ (spóïgïoska ch)

Formy pracy Praca indywidualna, praca w grupach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, ewentualnie duĝe arkusze papieru, flamastry lub pisaki

Przebieg lekcji Wprowadzenie LekcjÚ zaczynamy od powtórzenia sïownictwa zwiÈzanego ze sportem. Uczniowie starajÈ siÚ wymieniÊ jak najwiÚcej dyscyplin sportowych. Moĝemy zaproponowaÊ zabawÚ: uczniowie po kolei mówiÈ nazwy dyscyplin sportowych. Nazwy nie mogÈ siÚ powtarzaÊ. Kto jako ostatni powie dyscyplinÚ, ten wygrywa. Moĝemy poprosiÊ teĝ jednego z uczniów o pantomimiczne przedstawienie róĝnych dyscyplin sportowych. Pozostali uczniowie zgadujÈ, o jaki sport chodzi. Nauczyciel/ka zadaje teĝ uczniom pytania, jaki sport uprawiajÈ, jak czÚsto, gdzie i dlaczego. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie czytajÈ list ze str. 39 i zaznaczajÈ, które zdania sÈ prawdziwe (A14). Przed czytaniem listu zostajÈ wyjaĂnione niezrozumiaïe wyrazy w zdaniach pod tekstem. Uczniowie pracujÈ indywidualnie, w razie potrzeby korzystajÈ ze sïownika na koñcu ksiÈĝki oraz z pomocy nauczyciela/ki w przypadku niezrozumienia jakiejĂ konstrukcji czy zdania. Potem nastÚpuje sprawdzenie poprawnoĂci rozwiÈzania zadania na forum klasy, wybrani uczniowie czytajÈ pojedyncze zdania i mówiÈ: Das ist richtig / falsch. Faza Êwiczeñ Uczniowie zapoznajÈ siÚ z plakatem z A15 ze str. 40. Wybrana osoba zaczyna na jego podstawie opowiadaÊ o dniu sportu. Mówi 2–3 zdania i wyznacza kolejnÈ osobÚ, która kontynuuje opowiadanie. NastÚpnym krokiem jest minikonkurs na najlepszy plakat reklamujÈcy dzieñ sportu. Uczniowie w maïych grupach przygotowujÈ plakat reklamujÈcy ich wymarzony dzieñ sportu w szkole. Ocenie podlegajÈ: koncepcja, popraw-


Przykïadowe scenariusze lekcji

noĂÊ jÚzykowa, estetyka wykonania. JeĂli nauczyciel/ka na wyposaĝeniu pracowni nie posiada duĝych arkuszy papieru i flamastrów, prosi wczeĂniej uczniów, by zaopatrzyli siÚ w duĝe arkusze papieru i flamastry i przynieĂli je na lekcjÚ. Plakaty zostajÈ powieszone na Ăcianie bÈdě tablicy, a jury zïoĝone z nauczyciela/ki i uczniów dokonuje wyboru najbardziej interesujÈcego plakatu. Uczniowie zwyciÚskiej grupy zostajÈ nagrodzeni symbolicznymi nagrodami lub ocenami. W grupach uczniów przygotowujÈcych siÚ do matury moĝemy wykonaÊ zadanie maturalne A17. LekcjÚ koñczy Êwiczenie fonetyki (A18). Uczniowie zaznaczajÈ, w których sïowach spóïgïoska ch wymawiana jest miÚkko, nastÚpnie czytajÈ Tipp i szukajÈ dalszych przykïadów. Nauczyciel/ka moĝe zwróciÊ uwagÚ na to, ĝe twardo wymawiane ch róĝni siÚ od polskiego ch, a takĝe ĝe miÚkko wymawiane ch nie brzmi indentycznie jak polskie Ă. NastÚpnie uczniowie sïuchajÈ jeszcze raz nagrania i powtarzajÈ sïówka za lektorem. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü12 oraz Êwiczenia utrwalajÈce stopniowanie przymiotników i przysïówków Ü16, Ü17. Moĝemy teĝ zadaÊ uczniom zadanie pisemne o podwyĝszonym stopniu trudnoĂci A16 lub pisemne zadanie maturalne Ü13. Nauczyciel/ka proponuje teĝ zainteresowanym uczniom wykonanie projektu (str. 40). WyjaĂnia szczegóïowo, na czym ten projekt polega, zainteresowani uczniowie tworzÈ grupy projektowe. Nauczyciel/ka okreĂla termin wykonania projektu.

Kapitel 13 A1, A2, A3, A4, A5 Ü1, Ü2, Ü3

Przebieg lekcji Wprowadzenie Uczniowie zgïaszajÈ siÚ i mówiÈ, co widzÈ na ilustracji na str. 42 (A1), a nastÚpnie w odpowiadajÈ na pytania z A1. Na pytanie trzecie mogÈ odpowiadaÊ w jÚzyku polskim. JeĂli dysponujemy mapÈ Austrii, to moĝemy poprosiÊ uczniów o wskazanie Salzburga na mapie. Prezentacja i semantyzacja Uczniowie poznajÈ nazwy Ărodków lokomocji zilustrowanych w A2, powtarzajÈ za nauczycielem/kÈ nowe nazwy, ÊwiczÈc ich wymowÚ, a nastÚpnie zapoznajÈ siÚ z poleceniem i sïuchajÈ nagrania. ZaznaczajÈ Ărodki lokomocji których nazwy usïyszeli, a potem przedstawiajÈ wynik na forum klasy. Faza Êwiczeñ Uczniowie samodzielnie uzupeïniajÈ tekst w A3, a nastÚpnie chÚtni (lub uczniowie wskazani przez nauczyciela/kÚ) czytajÈ kolejne zdania tekstu. Nauczyciel/ka kontroluje poprawnoĂÊ uzupeïnieñ. NastÚpnie uczniowie zapoznajÈ siÚ ze sïownictwem umieszczonym w A4. Nieznane sïówka zostajÈ wyjaĂnione i zapisane. Moĝemy teĝ spytaÊ uczniów, czy pamiÚtajÈ, co oznacza spójnik weil, jaki szyk wystÚpuje po tym spójniku i jaki jeszcze spójnik znajÈ, po którym takĝe wystÚpuje szyk koñcowy (chodzi o spójnik dass). Potem uczniowie przystÚpujÈ do pracy w parach. ProwadzÈ dialogi wedïug przykïadu z A4, notujÈc wypowiedzi kolegi / koleĝanki, ĝeby móc je potem zrelacjonowaÊ. Potem uczniowie przedstawiajÈ na forum klasy opinie wyraĝone przez kolegów / koleĝanki, korzystajÈc z przykïadu w A5. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego nauczyli siÚ podczas lekcji. Na pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü1, Ü2, Ü3.

Temat: Womit fahren wir? Cele lekcji Uczeñ: – nazywa Ărodki lokomocji i zna sïownictwo zwiÈzane z podróĝowaniem – znajduje potrzebne informacje szczegóïowe w sïuchanym tekĂcie – umie wymieniÊ wady i zalety podróĝowania róĝnymi Ărodkami lokomocji – wypowiada siÚ na temat, jakimi Ărodkami lokomocji chÚtnie / niechÚtnie podróĝuje i dlaczego oraz umie o to zapytaÊ

Formy pracy Praca indywidualna, praca w parach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD, ewentualnie mapa Austrii

www.wsip.com.pl

Kapitel 14 A5, A6, A7, A8, A17 Ü4, Ü5, Ü6, Ü14

Temat: Welches Angebot findest du am interessantesten? Cele lekcji Uczeñ: – rozumie globalnie i szczegóïowo sïuchany tekst – wybiera z przedstawionych ofert wyjazdów wakacyjnych najbardziej interesujÈcÈ i krótko uzasadnia swój wybór – opowiada, co zamierza robiÊ w czasie wakacji oraz czy moĝe sam wyjeĝdĝaÊ na wakacje – poprawnie odmienia i stosuje czasownik modalny dürfen

105


Przykïadowe scenariusze lekcji

Formy pracy Praca indywidualna, praca w grupach, praca w parach oraz z caïÈ klasÈ

Pomoce dydaktyczne PodrÚcznik, zeszyt Êwiczeñ, pïyta CD, odtwarzacz pïyt CD

NastÚpnie uczniowie czytajÈ dialog z A17, znajdujÈ w nim formy czasownika dürfen i wpisujÈ je do tabeli. Nauczyciel/ka prosi uczniów o okreĂlenie róĝnicy miÚdzy dürfen, a können. Na przykïadzie zdania: Darf ich das Fenster öffnen? wyjaĂnia, ĝe czasownik dürfen jest czÚsto tïumaczony na jÚzyk polski jako móc, ale nie naleĝy myliÊ go z können, gdyĝ ma jednak inne znaczenie.

Przebieg lekcji Wprowadzenie Powtarzamy sïownictwo poznane na ostatniej lekcji, rozmawiajÈc z uczniami, o tym jak najchÚtniej spÚdzajÈ róĝnego rodzaju ferie i jakie aktywnoĂci preferujÈ. NastÚpnie uczniowie oglÈdajÈ oferty na str. 52 i proponujÈ temat lekcji. Prezentacja i semantyzacja Dzielimy uczniów na 4 grupy. Zadaniem kaĝdej grupy jest skrótowe przedstawienie jednej z ofert ze str. 52. MogÈ sobie wyobraziÊ, ĝe sÈ przedstawicielami biura podróĝy. Na przygotowanie tych krótkich prezentacji dajemy grupom ok. 5 minut. Uczniowie nie muszÈ rozumieÊ szczegóïowo treĂci ofert, wystarczy, jak powiedzÈ: Unser Büro bietet Reisen nach Italien. Man fliegt dorthin für 6 oder 14 Tage. Man kann Rom oder die Toskana besichtigen. NastÚpnie uczniowie sïuchajÈ, jakie plany wakacyjne majÈ Nina, Peter i Dagmara i zaznaczajÈ, która oferta kogo zainteresuje (A5). Nagranie zostaje odtworzone powtórnie, a uczniowie uzupeïniajÈ tabelÚ znajdujÈcÈ siÚ w A6.

106

Faza Êwiczeñ Uczniowie rozmawiajÈ w parach o tym, która oferta ze str. 52 jest ich zdaniem najbardziej interesujÈca i dlaczego (A7). NotujÈ przy tym wypowiedě kolegi / koleĝanki i przedstawiajÈ jÈ krótko na forum klasy. NastÚpnie uczniowie zapoznajÈ siÚ z Tippem na str. 53. Przykïady zostajÈ gïoĂno przeczytane. Uczniowie wykonujÈ pisemnie A8 – piszÈ, gdzie w tym roku zamierzajÈ wyjechaÊ, na jak dïugo i z kim. Warto zaznaczyÊ, ĝe uczniowie mogÈ pisaÊ zarówno o planach rzeczywistych, jak i swoich wymarzonych wakacjach, ĝeby osoby zostajÈce w wakacje z róĝnych powodów w domu nie czuïy dyskomfortu. Na koniec lekcji moĝemy poprosiÊ jednÈ osobÚ o przeczytanie i przetïumaczenie tekstu chmurki na str. 53. Podsumowanie lekcji i objaĂnienie pracy domowej Uczniowie mówiÈ, czego siÚ nauczyli na dzisiejszej lekcji. Jako pracÚ domowÈ przewiduje siÚ Ü4, Ü5, Ü6, Ü14.


Notatki


Notatki

ALLES KLAR  
ALLES KLAR  

Książka nauczyciela

Advertisement