Page 1

WTOREK 24 LIPCA 2012

NAKŁAD 6500. egz

www.gostyn24.pl

e-mail:redakcja@gostyn24.pl

n PLUS

n W NUMERZE

CBA nadal w Gostyniu

Kończą remont Tuwima

Czy będą kolejne dymisje? drzej Pospieszyński odpowiadał, że szef szpitala prowadził działalność, czego na tym stanowisku zabrania prawo. Nie wspomniał jednak słowem o wniosku skierowanym przez CBA do Zarządu Powiatu, mówiącym o odwołaniu dyrektora.

Strona 2

Kontrola na targowisku Złamanie ustawy wynikiem niedbalstwa?

Strona IV

Szukają dyrektora szpitala

Strona 6

Udany sparing gostyńskiej Kani

Strona 7

Reklama

Sezon urlopowy w pełni, a w naszym powiecie zrobiło się nadzwyczaj gorąco i to wcale nie za sprawą sprzyjającej aury. Do niedawna wszystko toczyło się własnym torem, aż do momentu, gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne nie zainteresowało się kilkoma placówkami podległymi Starostwu Powiatowemu w Gostyniu. Na razie działania agentów CBA doprowadziły do dymisji dwóch dyrektorów powiatowych jednostek. Wydaje się jednak, że to nie koniec. Agenci zawiadomili gostyńską prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przy organizowaniu przetargów w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Czy w związku z tym polecą „kolejne głowy”

CBA o wynikach kontroli w gostyńskim szpitalu

Zaczęło się od dyrektora gostyńskiego szpitala, który złamał zapisy ustawy antykorupcyjnej. Postępowanie obejmowało lata 20082012. – Funkcjonariusze CBA ustalili że Dyrektor szpitala prowadził w tym samym czasie działalność gospodarczą, czym naruszył przepisy ustawy antykorupcyjnej. Biuro skierowało wniosek do Zarządu Starostwa Powiatowego w Gostyniu o odwołanie go z zajmowanego stanowiska – mówi rzecznik prasowy CBA Jacek Dobrzyński. Dyrektor sam rezygnuje

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Gostyńskiego, radni zapoznali się z decyzją dyrektora SP ZOZ w Gostyniu, który sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Na zapytania radnych o powody, starosta An-

W oświad cze niach ma jąt kowych skła da nych przez dy rek to ra szpitala, istnieje wyraźne potwierdze nie prowa dzo nej przez nie go działalności gospodarczej i wykaz uzyska nych w ten spo sób do cho dów. Z drugiej strony, ustawa antyko rup cyj na obowią zuje od wie lu lat. Dlaczego więc nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi, mimo że składane przez urzędników i radnych oświad cze nia ma jąt kowe są ba da ne rów nież pod tym ką tem? – Sta ro stwo ma obowią zek ana li zowa nia skła da nych oświad czeń majątkowych pod kątem ich praw dzi wo ści, prawi dłowo ści i ustawy an ty ko rup cyj nej. (…) W przy pad ku dy rek to ra szpi ta la nie mówimy o zarzutach korupcyjnych, czy złamaniu prawa pod kątem kodeksu kar nego, a o złamaniu ustawy antykorupcyjnej, które często wynika z niedbalstwa osób zajmujących dane stanowiska – dodaje rzecznik prasowy CBA. Droga do fotela dyrektora pozostaje otwarta

Wyprzedzając własne zwolnienie z pracy, dyrektor szpitala sam podał się do dymisji. Nie oznacza to jednak, że nie będzie mógł wystar tować w ogłoszonym kilka dni temu konkursie na to samo stanowisko, tym bardziej, że zapisy wskazują wyraźnie podstawy, jakie musi spełniać kan dy dat. Cho dzi o wyż sze wy kształcenie, pięcioletni czas pracy na stanowisku kierowniczym oraz

·

n

Nagroda za dobre świadectwo Od kilku lat w gminie Pępowo ogłaszany jest konkurs na najlepsze świadectwo maturalne, dla uczniów kończących dzienne szkoły ponadgimnazjalne. Maturzyści uzyskujący wysokie średnie mogą liczyć na finansowe nagrody pieniężne. Wystarczy tylko przesłać ksero świadectwa i poczekać na ostateczny werdykt.

nM I N U S

·

n n n gazeta BEZPŁATNA n n ngazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n

NR 7

Fałszywa przyjaciółka Przez blisko pół roku mieszkanka Gostynia okradała swoich znajomych. W ten sposób mogła przywłaszczyć sobie nawet kilkanaście tysięcy złotych. Kiedy wpadła w ręce policji, przyznała się do winy, a swoje zachowanie tłumaczyła bezrobociem i brakiem pieniędzy. Teraz nie dość, że straciła przyjaciół, to jeszcze grozi jej kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. za świad cze nie o nie ka ral no ści za przestępstwo umyślne. Wątpliwości może budzić jednak zapis o wiedzy i doświadczeniu dającym rękojmię prawi dłowe go wy ko ny wa nia obowiązków kierownika. Ta cześć do ku men tu da je ko mi sji sze ro kie i uznaniowe pole do oceny kwalifikacji poszczególnych kandydatów. Dok. na str. 2


2

Rozmaitości

WTOREK, 24 LIPCA 2012

CBA nadal w Gostyniu

prze cho wy wa li w do mu – wy ja śnia Grze gorz Błasz czyk, rzecz nik pra so wy KPP w Go sty niu.

Czy będą kolejne dymisje? Kolejna dyrektorska dymisja

Przetargi z nieprawidłowościami

Kolejną powiatową jednostką, którą wzięli pod lupę Agenci CBA był Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli. Działania te również zaowocowały kolejną dymisją dyrektora. Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło kolejny wniosek o odwołanie ówczesnego dyrektora szkoły, który podobnie jak dyrektor szpitala, pełniąc funkcję szefa placówki, prowadził w tym samym czasie działalność gospodarczą Mimo iż dyrektor szkoły podał się do dymisji, funkcjonariusze CBA zamierzają przyjrzeć się jego działaniom w latach 2008 – 2012.

Chodzi o cztery przeprowadzone przez Powiat przetargi, dotyczące sporządzenia dokumentacji ewidencyjnej nieruchomości znajdujących się na terenie naszego powiatu – Zdaniem CBA, przy organizacji tych przetargów dopuszczono się nieprawidłowości, czyli naruszono przepisy ustawy o zamówieniach publicznych – dodaje Roch Waszak

Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej

Kiedy wydawałoby się, że to już koniec złych wiadomości dla urzędników gostyńskiego starostwa, Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za zgodą gostyńskiej proku ra tu ry za bez pie czy li do ku men ty w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kar tograficznej w Gostyniu. Jest to związane z możliwością popełnienia przestępstwa przy organizowaniu prze tar gów na spo rzą dze nie do ku mentacji ewidencyjnej nieruchomości znajdujących się na terenie naszego powiatu. – Podczas prowadzonej kontro li funkcjo na riu sze CBA ze bra li materiał, który ich zdaniem uzasadnia popełnienie przestępstwa, dlatego byli zobligowani do powiadomienia o tym właściwej prokuratury, co miało miejsce. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem uznałem, że należy wszcząć śledztwo i powierzyć je do prowadzenia agentom CBA – informuje Roch Waszak, Prokurator Rejonowy w Gostyniu.

Rzecznik prasowy CBA na razie nie chce ko men tować sprawy. Potwierdza jedyne, że, funkcjonariusze zawia do mi li Pro ku ra tu rę Rejo nową w Gostyniu o możliwości popełnienia prze stęp stwa. – Biu ro prze sła ło pod koniec czerwca zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Gostyniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kar tograficz nej i Geo de zyj nej w Go sty niu. Na tym etapie więcej informacji w tej sprawie może ewentualnie udzielić prokuratura – informuje Małgorzata Matuszak Teraz CBA ma trzy miesiące na zbadanie sprawy.

Ko bie ta wy ko rzy sty wa ła za ufa nie do mow ni ków, okra da jąc ich bez skru pu łów. – Nikt nie po dej rze wał jej o kra dzież, po nie waż by ła ona „przy ja cie lem do mu”. Jak się oka za ło, przez bli sko pół ro ku „fał szy wa przy ja ciół ka” przy własz czy ła so bie oko ło 16 ty się cy zło tych – do da je Grze gorz Błasz czyk.

Gostyń.

Fałszywa przyjaciółka Przez blisko pół roku mieszkanka Gostynia okradała swoich bliskich znajomych. W ten sposób kobieta przywłaszczyła sobie kilkanaście tysięcy złotych. Kiedy wpadła w ręce policji, przyznała się do winy, a swoje zachowanie tłumaczyła bezrobociem i brakiem pieniędzy. Teraz nie dość, że straciła przyjaciół, to jeszcze grozi jej kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Po li cjan ci z Go sty nia za trzy ma li ko bie tę, któ ra okra da ła swo ich zna jo mych w ich wła snym do mu. – Po krzyw dze ni pro wa dzi li wła sną dzia łal ność go spo dar czą, mie li więc do czy nie nia z czę stym ob ro tem go tów ki. Pie nią dze czę sto

Gostyń

Kontrola na targowisku

Czy to już koniec?

Należy zadać sobie pytanie, czy to już koniec, czy będą kolejne wnioski o odwołanie osób sprawujących ważne funkcje w Powiecie. Dotychczasowe działania CBA potwierdziły zaistniałe nieprawidłowości. Dwóch dyrektorów podało się do dymisji, a losy szefa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej, spoczywają w rękach agentów, CBA którzy każdą sprawę traktują bardzo poważnie TEJOT

Strażnicy Miejscy wraz z przedstawicielami Obwodowego Urzędu Miar w Lesznie, przeprowadzili kontrolę legalizacji wag, używanych przez handlowców na targowisku. Okazało się, że większość skontrolo-

wanych wag spełniała określone wymogi. W efekcie zakwestionowano zaledwie 3 wagi i 2 odważniki, a jeden ze sprzedawców został ukarany mandatem karnym, natomiast trzy osoby pouczono.

Gostyń

Kończą remont Tuwima

Przebudowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu oraz modernizacja chodników, to inwestycje, które gmina prowadzi przy ul. Tuwima w Gostyniu. W dalszym etapie tego przedsięwzięcia planowana jest wymiana całej nawierzchni jezdni. W ten sposób wszystkie ulice na Pożegowie będą miały nowe chodniki i wyremontowane nawierzchnie.

Trwają prace modernizacyjne przy ul. Tuwima w Gostyniu. Przebudowa dotyczy głównie miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Zawodowych. W tym miejscu wymieniona zostanie nawierzchnia. – Stara betonowa nawierzchnia, wymieniona zostanie na kostkę brukową – mówi Henryk Sadzki, Naczelnik

Za trzy ma na to 42-let nia miesz kan ka gmi ny Go styń, któ ra przy zna ła się do wi ny i zło ży ła wy ja śnie nia. – Ko bie ta tłu ma czy ła się tym, że by ła bez ro bot na, a skra dzio ne pie nią dze prze zna cza ła na wła sne po trze by – pod su mo wał Grze gorz Błasz czyk, rzecz nik pra so wy KPP w Go sty niu. Za okra da nie zna jo mych ko bie ta sta nie przed są dem. Gro zi jej ka ra nawet do pię ciu lat po zbawie nia wol no ści. TEKST/FO TO : TE JOT

Podczas kontroli przeprowadzonej na gostyńskim targowisku, sprawdzo no 43 urzą dze nia po mia rowe, z czego zakwestionowano 3 wagi i 2 od waż ni ki. Je den ze sprze dawców zo stał uka ra ny man da tem kar nym, natomiast trzy osoby pouczono. – Aby waga mogła być używana w handlu, musi posiadać cer tyfikat europejski CE i znak metrologiczny „M”. Wagi, które nie spełniają tego wymogu, nie mogą uczestniczyć w ob ro cie han dlowym. Sto sowa nie w han dlu urzą dzeń po mia rowych bez ważnego dowodu legalizacji i cer tyfikatu, karane jest grzywną – infor muje Andrzej Maćkowiak, naczelnik Straży Miejskiej w Gostyniu.

JJ, FO TO: UM GO STYŃ

Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Inwestycja pozwoli uzyskać czterdzieści nowych miejsc parkingowych. Przebudowa dotyczy też pozostałych części ul. Tuwima. – W miejscach dotychczas nieutwardzonych położona zostanie kostka brukowa. Przy wjazdach będzie miała ona kolor czerwony, pozostałe odcinki będą w koloru szarym – dodaje Henryk Sadzki. Łącznie zmodernizowany ma zostać ponad 260 metrowy odcinek chodników wraz z krawężnikami. W dalszym etapie tego przedsięwzięcia planowana jest również wymiana nawierzchni na całej długości ul. Tuwima. – Kolejnym etapem tej inwestycji będzie wymiana nawierzchni jezdni na ul. Tuwima, na razie przebudowujemy tylko chodniki i miejsca postojowe. W przyszłości położona zostanie tam też nowa nawierzchnia. W ten sposób wszystkie ulice na „starym” Pożegowie, będą miały nową nawierzchnie wraz z chodnikami – zapewnił Henryk Sadzki, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. TEKST/FOTO: TEJOT


3

Temat tygodnia Powiat

Rekordowa Strefa Militarna

120 pojazdów pancernych. Do Podrzecza zjechały też tysiące widzów z całej Polski. Wszystko po to, aby poczuć ten dreszczyk emocji na własnej skórze. – Po pierwsze impreza jest merytorycznie dobrze przygotowana i organizacyjnie dobrze poprowadzona. Po drugie, grupy, które tutaj przyjeżdżają też nie są przypadkowe. W tej imprezie uczestniczą ludzie, dla których historia to pasja, a nie tylko zabawa. My jesteśmy wszyscy znajomymi, w związku z czym, tak naprawdę jest to zlot ludzi, którzy znają się i zajmują się tym samym tematem często od lat – opowiadał Adam Bech, wiceprezes stowarzyszenia Historia Militaris.

Za nami największa, najbardziej widowiskowa i najczęściej nagradzana impreza plenerowa powiatu gostyńskiego. Tym samym, jubileuszowa V Strefa Militarna w Podrzeczu przeszła do historii. Przygotowana z wielkim rozmachem impreza, trwająca zaledwie trzy dni, po raz kolejny przyciągnęła pasjonatów historii z całej Polski.

Zdaniem organizatorów, tegoroczna edycja imprezy była największą i najtrudniejszą pod względem organizacyjnym i logistycznym od początku swojej historii. Folwark Podrzecze przeżył prawdziwe oblężenie. Do weekendowych zmagań przystąpiła rekordowa liczba prawie tysiąca pasjonatów historii i około

Przez trzy dni w Podrzeczu trwała inscenizowana wojna. Na zakończenie zlotu wójt gminy Piaski Zenon Norman, podziękował wszystkim odtwórcom, organizatorom, sponsorom oraz mieszkańcom i gościom za obecność, a militarne szaleństwo zakończyło się. Bohaterowie bitew powrócili do domów, a zwiedzającym pozostaną zdjęcia i filmy. Nam wszystkim pozostaje czekać na kolejną edycję tej niezwykłej imprezy, która z roku na rok jest ciekawsza. TEKST/FOTO MIS

Poniec

Poniec świętował ze Skibą Jak dobrze można się bawić pokazali mieszkańcy Ponieca obchodząc święto swojego miasta. W programie znalazło się wiele atrakcji zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i całych rodzin. Tradycyjnie odbyła się też „Sołtysiada”, osobiście prowadzona przez Krzysztofa Skibę, lidera zespołu „Big Cyc”, którego koncert był główną atrakcją wieczoru.

Tegoroczne Dni Ziemie Ponieckiej przyciągnęły prawdziwe tłumy mieszkań-

ców nie tylko z gminy, ale i ościennych miejscowości. W dobrej zabawie nie przeszkodził nawet przelotny deszcz. – Staraliśmy się przygotować takie atrakcje, żeby

każdy, kto chociaż na chwilę postanowił przyjść na Stadion Miejski, znalazł coś dla siebie. Cieszę się również, że pogoda nam dopisała, było co prawda pół godziny przerwy, ponieważ spadł deszcz, ale nie przeszkodziło to nam we wspólnej zabawie – mówił Jacek Widyński, burmistrz Ponieca. Jedną z głównych atrakcji imprezy był turniej sołectw, czyli „Sołtysiada”, do której przystąpiło aż osiemnaście wiosek. Zespoły rywalizowały w dziesięciu konkurencjach sportowych, w których najważniejsza była współpraca całego zespołu. Ostatecznie w zmaganiach sołectw zwyciężyła Łęka

Gostyń

Nie chciała potrącić psa Prawdopodobnie pies, który wybiegł na doprowadził zdarzenia drogowego, jakie miało miejsce w Brzeziu, gmina Gostyń. Jadąca Seatem Ibiza kobieta, próbowała go ominąć, jednak nie zapanowała nad pojazdem i uderzyła w drzewo. Zarówno ona, jak i siedzący obok pasażer, z obrażeniami ciała trafili do gostyńskiego szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 20-tej na prostym odcinku drogi powiatowej Gostyń – Poniec. Na skutek uderzenia w drzewo, zarówno ona jak i pasażer Seata trafili do gostyńskiego szpitala. Prawdopodobną przyczyną zdarzenia był pies, który nagle wtargnął na jezdnię. Próbując go ominąć, kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w drzewo. TEJOT

Mała Ten wyjątkowy turniej, miał też wyjątkowego prowadzącego. Był nim Krzysztof Skiba, lider zespołu „Big Cyc”

Dni Ponieca, to również mrożące krew w żyłach pokazy woltyżerki konnej w wykonaniu Apolinarski Group i muzyka na najwyższym poziomie. Jako pierwszy na scenie pojawił się zespół The Beatlmen, który zagrał największe przeboje grupy The Beatles oraz utwory polskiego Big-bitu. Gwiazdą wieczoru był jednak koncert zespołu „Big Cyc”, który przyciągnął prawdziwe tłumy. – Zespół ma uznaną markę, na scenie występuje kilkanaście lat. Chcieliśmy zaprosić sprawdzoną grupę muzyczną, która ma na swym koncie kilkanaście przebojów, przy których wszyscy będą się dobrze bawić – podsumował Jacek Widyński, burmistrz Ponieca. Ostatecznie mieszkańcy Ponieca zakończyli świętowanie zabawą taneczną z udziałem zespołu „Hollywood”, która trwała do rana. TEKST/FOTO: TEJOT

Gostyń

Skutek nadmiernej prędkości O tym, że zbyt szybka jazda nie zawsze bywa przyjemna, przekonał się mieszkaniec Gostynia, który na ul. Polnej dosłownie „ściął” znak drogowy i drzewo. Wszystko dlatego, że jechał zbyt szybko i nie zapanował nad pojazdem. Kierowca był trzeźwy i nie doznał żadnych obrażeń. Skończyło się na mandacie karnym. Do zdarzenia doszło przed godziną 20-tą, na ul. Polnej w Gostyniu. Kierowca BMW jadąc zbyt szybko, nie zdołał zapanować nad pojazdem, czego efektem było „ścięte” drzewo oraz znak drogowy. – Kierowca prawdopodobnie „nie wyrobił” na łuku drogi i ściął drzewo oraz znak drogowy, po czym zjechał w osiedle. Kierowca był trzeźwy i nie doznał żadnych obrażeń. Został za to ukarany mandatem karnym – informuje Wojciech Łysakowski, oficer dyżurny KPP w Gostyniu. JJ


4

Gostyń

Inwestycja w przyszłość Do końca sierpnia mają zakończyć się prace związane z budową drugiego odcinka al. Kasyna Gostyńskiego. Nowa droga, to pierwszy krok, by w przyszłości połączyć północną i zachodnią część miasta. W ramach inwestycji powstaną także nowe chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Na realizację zadanie, Gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dokładnie 1 czerwca oddano do użytku ul. Europejską, czyli łącznik pomiędzy wschodnią, a północną częścią Gostynia. Drugi etap budowy al. Kasyna Gostyńskiego, to pierwszy krok, by w przyszłości połączyć także północną i za-

Rozmaitości chodnią część miasta. Inwestycja już się rozpoczęła. Do końca sierpnia ma powstać nowy odcinek o długości ponad 760 metrów. – Drugi etap budowy al. Kasyna Gostyńskiego powstaje od ul. Potworowskich, aż do ul. Sportowej. Będzie się też łączył z ul. Tuwima. Kolejny etap to połączenie ulic Starogostyńskiej z ul. Polną – informuje Henryk Sadzki, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji. – W tym roku zakończymy budowę al. Kasyna Gostyńskiego. W przyszłym roku planujemy rozpocząć budowę odcinka od ul. Starogostyńskiej do ul. Polnej, w dalszej perspektywie od Polnej do Leszczyńskiej. Dopiero później wrócimy do ul. Sportowej, po której dziś da się jeździć, ale w przyszłości trzeba ją będzie przystosować, wzmocnić nawierzchnię, wyremontować chodniki itd. – dodaje Henryk Sadzki. Za budowę al. Kasyna Gostyńskiego odpowiedzialna jest firma „Drogbud”, która realizowała również pierwszy etap tej inwestycji. Oprócz nowego odcinka drogi, powstanie także chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Całość kosztować będzie blisko 2,4 miliona złotych, jednak 30% tej kwoty pochodzić ma z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. TEKST/FOTO: TEJOT

WTOREK, 24 LIPCA 2012 ły muzyczne i chóralne. Były też okazją do złożenia podziękowań, uhonorowania medalami i odznaczeniami.

Borek

W podziękowaniu za 100 lat służby Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu obchodziła 100 lecie istnienia. Z tej okazji przed nowo wyremontowaną remizą odsłonięto i poświęcono figurę św. Floriana, a uczestnicy uroczystości udali się na mszę św. do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tradycyjnie były też podziękowania, medale i wyróżnienia dla najbardziej zasłużonych strażaków. Jubileuszowe obchody, oprócz braci strażackiej i mieszkańców Zalesia, zgromadziły wielu znamienitych gości, poczty sztandarowe z powiatu gostyńskiego, zespo-

– Dzisiejsza uroczystość, a szczególnie ta jej część poświęcona jubileuszowi 100-lecia istnienia OSP Zalesie, skłania wszystkich do chwili zadumy i wspomnień. Zadumy nad czasem przeszłym i zaistniałymi przeobrażeniami. 100 lat to dużo czasu dla przeciętnego człowieka. W życiu społeczności to okres, którego początków praktycznie nikt żyjący obecnie nie pamięta. To wielokrotna zmiana pokoleń we własnych gospodarstwach, rodzinach i społecznościach. To przeobrażenia społeczne, polityczne i ekonomiczne. W historii naszego państwa, to również lata niewoli i okupacji, lata wyniszczania narodu i eksterminacji społecznej – mówił Andrzej Kubiak, prezes OSP Zalesie. Podczas uroczystości, w których wzięły udział poczty sztandarowe, zespoły muzyczne i chóralne, a także parlamentarzyści, samorządowcy, zaproszeni goście, strażacy i sami mieszkańcy wioski, odsłonięto i poświęcono figurę św. Floriana. Były też podziękowania za ogromny wysiłek i zaangażowanie oraz medale i odznaczenia dla najbardziej zasłużonych strażaków. TEJOT, FOTO: UM BOREK WLKP.


8

Ten dzień należał do „Mrówki” Wystarczyło kilka godzin, aby mieszkańcy naszego powiatu przekonali się, jak bardzo miła miłe mogą być zakupy w Gostyniu. W Dniu Udanych Zakupów, market budowlany „Mrówka” odwiedziło ponad tysiąc klientów więcej niż zwykle. Nic dziwnego, bo oprócz sięgających 50% rabatów, był też wielkopolski poczęstunek, upominki dla wszystkich oraz nagrody w konkursie sms-owym Rabaty sięgały nawet 50%, do tego każdy mógł zjeść kiełbaskę z grilla, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym. Był też placek z kruszonką, kawa i napoje dla dzieci. Wszystko z okazji Dnia Udanych

Rozmaitości Zakupów, jaki w sobotę 21 lipca zorganizowano w markecie budowlanym „Mrówka” w Gostyniu. Tego dnia sklep odwiedziło ponad tysiąc klientów więcej, niż normalnie. – Przeczytałam, że jest taki dzień w bezpłatnej gazecie Extra. Przyznam, że nie do końca wiedzieliśmy z mężem, gdzie się ten market znajduje. Jesteśmy zachwyceni przyjęciem i gościnnością, ale przede wszystkim cenami, które nawet bez rabatów są atrakcyjne. Kupiliśmy panele, farby i kilka drobiazgów w promocji. Na pewno nie jest to nasza ostatnia wizyta w tym sklepie – powiedziała Małgorzata z Gostynia. Oprócz korzystnych cen, wysokich rabatów i wielkopolskiego poczęstunku, każdy, kto dokonał zakupu otrzymał też upominek, którego wartość uzależniona była od wydanej kwoty. Rozstrzygnięto wcześniejszy konkurs sms-owy, na który wpłynęło kilkaset odpowiedzi. Dzień Udanych Zakupów nie był ostatnim dniem wyprzedaży, która trwa do wyczerpania zapasów. MATERIAŁ PROMOCYJNY

Każdy był mile widziany Piękna lipcowa pogoda, rodzinna atmosfera, ale przede wszystkim mnóstwo uśmiechu i radości towarzyszyło dzisiejszemu festynowi, zorganizowanemu przez parafię św. Małgorzaty w Gostyniu. Piknik przyciągnął tłumy mieszkańców, którzy wspólnie spędzili czas, korzystając z proponowanych atrakcji, a także konkursów z nagrodami. Parafianie mieli też niepowtarzalną okazje zwiedzić kościół z przewodnikiem, poznając jego sekrety, legendy i prawdziwą historie gostyńskiej Fary. Festyn Parafialny, organizowana przez parafię św. Małgorzaty w Gostyniu, to już tradycja. Ta wyjątkowa impreza połączona została z Sumą odpustową i zwiedzaniem kościoła z przewodnikiem. – Tradycyjnie rozpoczynamy liturgią mszy świętej, później jest suma odpustowa, ale żeby tą radość liturgiczną pomnożyć na spotkania wspólnotowe, to wspólnotą gromadzimy się na festynie, w którym biorą udział nie tylko nasi parafianie. Festyn otwar ty jest dla każdego, każdy jest tu mile widziany – powiedział Krzysztof Młynarczyk, pro boszcz pa ra fii pw. św. Małgorzaty. W Gostyniu. Rodzinny piknik był doskonałą okazją do wspólnej zabawy oraz integracji. Na brak atrakcji z pewnością nie mogły narzekać dzieci, dla których przygotowano specjalny program. – Festyn jest po to, abyśmy wszyscy mogli się spotkać, usiąść, porozmawiać, ale przede wszystkim abyśmy mogli się wspólnie pobawić, posłu-

WTOREK, 24 LIPCA 2012 chać dobrej muzyki i dać trochę radości dzieciom – dodaje Krzysztof Młynarczyk. Oprócz dmuchanych zamków, konkursów z nagrodami, czy przejażdżek bryczką, w programie znalazło się również coś dla starszych parafian. – Każdy zainteresowany może dziś zwiedzić nasz kościół, po którym oprowadzi specjalny przewodnik – podsumował proboszcz. Na festyn tradycyjnie już zjechali motocykliści, należący do grupy „Wolni Jeźdźcy” z Piasków oraz Wielkopolskiej Grupy Motocyklistów, którzy swoją pasją dzielili się z uczestnikami festynu. Podobnie jak w ubiegłych latach, dla parafian wystąpiła „Orkiestra Majera” oraz Zespół Muzyczny „Mada”, który zachęcał do wspólnych tańców i zabaw. – Bardzo się cieszymy, że raz do roku organizowany jest taki festyn. Dzieci mogą się pobawić na świeżym powietrzu i dodatkowo wygrać upominki, a dorośli odpocząć przy pięknej lipcowej pogodzie – zauważyła Lucyna z Gostynia. TEJOT


9

Rozmaitości Sport

Prawdziwy dramat Korony Piaski W nadchodzącym sezonie Korona Piaski zagra w leszczyńskiej klasie A. W wyniku zaistniałej sytuacji doszło do olbrzymich zamian kadrowych, gdyż większość zawodników pierwszego zespołu próbuje swoich sił w innych klubach. Kierownikiem zespołu nie będzie już Maciej Lis. Z funkcji trenera zrezygnował Krzysztof Michalski. – Dotychczasowy trener nie był zainteresowany dalszym prowadzeniem zespołu na poziomie klasy A. Podjęliśmy decyzję, że trenerem seniorów zostanie Dominik Jankowiak, który dotychczas był trenerem juniorów w naszym klubie. Zna większość zawodników, którzy zadeklarowali chęć reprezentowanie drużyny w nadchodzącym sezonie i ten argument przeważył na Jego korzyść. Zarząd klubu Korona Piaski musiał w ostatnim czasie podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w historii – wycofania drużyny seniorów z rozgrywek czwartoligowych. W myśl przepisów, zespół został relegowany o dwie klasy rozgrywkowe niżej i w nadchodzącym sezonie zagra w leszczyńskiej klasie A. Nastał ciężki czas dla klubu Korona Piaski. Po tym, jak z finansowania klubu wycofał się Grzegorz Ludwiczak, klub boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Zarząd klubu bardzo intensywnie szukał wyjścia z zaistniałej sytuacji. Szukał wsparcia wśród lokalnych przedsiębiorców, lecz zgromadzone środki nie wystarczyły na to, aby w przyszłym sezonie Korona zagrała w czwartej lidze. – Podjęliśmy decyzję o wycofaniu

drużyny z rozgrywek czwartej ligi, gdyż na obecną chwilę nie jesteśmy przygotowani finansowo do gry na tym szczeblu rozgrywek, komentuje prezes klubu Marcin Skorupski. Nie nadeszła również deklarowana pomoc od gminy Piaski. – Wójt gminy Piaski pan Zenon Norman zapewniał, że gmina wesprze dodatkowo klub w przypadku utrzymania klubu w czwartej lidze. Nie otrzymaliśmy jednak żadnych dodatkowych środków na funkcjonowanie klubu. Wójt argumentował swoją decyzję faktem, że gmina nie ma podstaw prawnych na to, żeby przekazać dodatkowe pieniądze na klub, dodaje prezes Korony Marcin Skorupski.

Korona ma za sobą pierwszy trening. Na zajęciach pojawiło się 24 zawodników, w tym dwóch zawodników z zespołu juniorów. Nie byli to wszyscy zawodnicy, którzy mieli się dzisiaj pojawić, jednak mam nadzieje, że dołączą do drużyny w najbliższym czasie, powiedział po treningu Marcin Skorupski, prezes Korony. Dominik Jankowiak poprowadzi zespół seniorów, a jego miejsce najprawdopodobniej zajmie Bartosz Bryl, były kontrkandydat na stanowisko trenera, chociaż w grę wchodzi jeszcze jedna kandydatura. Prezes nie chciał ujawnić, o kogo chodzi. Więcej powinno wyjaśnić się na czwartkowym spotkaniu z zespołem juniorów. TEKST/FOTO: DAMIAN WOŹNIAK

Pępowo

Nagroda za dobre świadectwo roku najwięcej punktów otrzymała uczennica jednej z naszych szkół, która uzyskała 96,4 pkt. W nagrodę otrzymała 500 zł – informuje Maria Stachowiak z wydziału oświaty UG Pępowo.

Od kilku lat w gminie Pępowo ogłaszany jest konkurs na najlepsze świadectwo maturalne, dla uczniów kończących dzienne szkoły ponadgimnazjalne. Maturzyści uzyskujący wysokie średnie mogą liczyć na finansowe nagrody pieniężne. Wystarczy tylko przesłać ksero świadectwa i poczekać na ostateczny werdykt.

W ubiegłym roku do konkursu zgłosiło się 9 osób, z czego 3 otrzymały nagrody finansowe, reszta uczniów upominki w postaci książek. – W konkursie pod uwagę brane były wyłącznie świadectwa maturalne, a w nich ilość punktów, jaką uczniowie uzyskali podczas egzaminów ustnych i pisemnych. W ubiegłym

W tym roku kserokopie świadectw przyjmowane są do 30 lipca br. Na razie na konkurs wpłynęły 4 zgłoszenia. Prawdopodobnie za najlepsze świadectwo maturalne nagroda zostanie określona na poziomie 500 zł, za kolejne miejsce 400 zł i za następne 300 zł. Jest więc o co walczyć, tym bardziej, że konkurs nie przewiduje określonego minimum punktów. JJ, FOTO: WWW.NATABLICY.PL

Gostyń

Wracają na stare „śmieci” Do końca roku gostyński OSiR zamierza przenieść swoje biura z terenu krytej pływalni do budynku przy stadionie, gdzie wcześniej mieściła się jego siedziba. Najpierw jednak władze chcą wy remontować obecne pomieszczenia i oraz zaadoptować je na dwa niezależne mieszkania mieszkań.

Od czasu powstania krytej pływalni w Gostyniu, biura OSiR-u mieszczą się w tym właśnie budynku. Do końca roku ma być inaczej. Za 200 tys. zł, planuje się wyremontowanie byłej siedziby, która znajdowała się kiedyś przy samym stadionie. Obecnie mieści się tam archiwum i biuro Kani Gostyń. – Próbowaliśmy to wydzierżawić, ale bezskutecznie, dlatego powstała koncepcja innego zagospodarowania budynku. Chcemy uporządkować pewne sprawy, zagospodarowując górę na dwa mieszkania i biura. Pierwsze mieszkanie otrzyma nasza emerytowana pracownica, która obecnie mieszka w hotelu, drugie gospodarz obiektu. Wyremontowane biura zajmie administracja OSiR-u, zwalniając lokale na krytej pływalni, które spróbujemy wynająć – mówi Zbigniew Kordus, dyrektor OSiR. Pieniądze na tę inwestycję zostały „zdjęte” z innego zadania, którym było zagospodarowanie terenu wokół lodowiska – Po udanej strefie kibicowania, postanowiliśmy zostawić to miejsce z przeznaczeniem na niewielkie imprezy plenerowe, dlatego pieniądze, które były zabezpieczone w budżecie mogliśmy przeznaczyć na remont pomieszczeń. – dodaje Zbigniew Kordus. TEJOT


Na tapecie

13 nKRÓTKO

Gostyń

Zasnął za kierownicą Mieszkaniec Gostynia trafił do szpitala, po tym, jak na prostym odcinku drogi uderzył w drzewo. Wypadek miał miejsce na ul. Wrocławskiej. Nieprzytomnego mężczyznę odwieziono do szpitala, gdzie został poddany badaniom. Z uwagi na brak śladów hamowania, założono, że kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku ul. Wrocławskiej w Gostyniu, niedaleko gostyńskiej komendy policji. Jadący samochodem marki Audi 90, 55-letni mieszkaniec Gostynia nagle uderzył w drzewo, doznając złamania podudzi,

stopy oraz wstrząśnienia mózgu. – Kierowca na prostym odcinku drogi przeciął oś jezdni, zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Podczas oględzin miejsca zdarzenia nie stwierdzono śladów hamowania, co może oznaczać, że mężczyzna zasnął lub zasłabł za kierownicą – informuje Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu. Nieprzytomnego kierowcę odwieziono do szpitala, gdzie odzyskał przytomność i został poddany badaniom, również tym na obecność alkoholu w organizmie. Po złożeniu wyjaśnień, okazało się, że

Straciła panowanie i dachowała

mężczyzna jechał z pracy i był bardzo zmęczony, co potwierdza wersję o zaśnię-

ciu za kierownicą TEJOT, FOTO: KPP W GOSTYNIU

Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych było przyczyną zdarzenia drogowego, do którego doszło na trasie Pępowo-Siedlec. Kierująca samochodem osobowym marki Renalut Scenic, zjechała na pobocze, straciła panowanie nad pojazdem w efekcie czego dachowała. Zderzyły się trzy samochody

Pępowo

W ostatnim czasie policjanci odnotowują sporo drobnych kolizji. Jak się okazuje, ich przyczyną bywa często prędkość i jej niedostosowanie do warunków jazdy. Tak właśnie było na ul. Poznańskiej w Gostyniu, gdzie cysterna wjechała na tył osobówki, a ta siłą uderzenia przemieściła się na przeciwległy pas drogi i zderzyła z nadjeżdżającym samochodem. W czasie zdarzenia nikt nie został ranny, za to ruch na jednej z głównych ulic Gostynia poważnie utrudniony

Nie ustąpił pierwszeństwa W Skoraszewicach doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów. Kierujący samochodem osobowym marki Renault Clio, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym volvo.

– Zdarzenie miało miejsce w Skoraszewicach. Kierowca Clio, nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym volvo z przyczepą. Na skutek zdarzenia pasażer z raną ciętą głowy, został odwieziony do szpitala. Za spowodowanie kolizji kierowca Renault Clio otrzymał mandat karny. – poinformował oficer dyżurny KPP w Gostyniu. TEKST: TEJOT/FOTO: LETKO

Kino na wyprzedaży

Pępowo

Najechał na tył ładowarki Mandat i punkty karne, to kara, jaką otrzymał mieszkaniec powiatu gostyńskiego, który doprowadził do kolizji drogowej w miejscowości Gębice, gmina Pępowo. Kierujący samochodem dostawczym, prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego najechał na tył, jadącej przed nim ładowarki teleskopowej.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Gębice, gmina Pępowo. Na prostym odcinku drogi, kierujący samochodem marki Mercedes, najechał na tył jadącej przed nim ładowarki Manitou. – Przyczyną kolizji było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu drogowego. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, obaj kierowcy byli trzeźwi. Sprawca kolizji ukarany został mandatem oraz punktami karnymi. – powiedział Karol Jankowski, dyżurny KPP w Gostyniu.

Wystarczył kilka godzin, by po informacji, jaka ukazała się na portalu Gostyn24. pl wszystkie stare fotele z gostyńskiego kina znalazły nowych właścicieli. Ich wartość księgowa była zerowa, dlatego zdecydowano się sprzedać je za symboliczną złotówkę, tak, aby każdy mieszkaniec naszego powiatu miał szansę kupić dla siebie kawałek historii. Zainteresowanie przeszło jednak oczekiwania sprzedających. Wszystkie 200 krzeseł poszło „na pniu” Najwięcej bo aż 100 szt kupił mieszkaniec Gostynia.

TEKST: TEJOT/FOTO: LETKO

Gostyń

Willowa na ukończeniu Jeszcze w tym miesiącu mają zakończyć się prace modernizacyjne przy ul. Willowej w Gostyniu. W ramach inwestycji, wymieniana jest nawierzchnia jezdni, wyregulowane wypusty uliczne oraz pobudowany nowy chodnik. Na remont ulicy, mieszkańcy Willowej czekali blisko czterdzieści lat. Nawierzchnia ul. Willowej w Gostyniu powstała jeszcze w latach 70-tych. Od tego

czasu droga nie była naprawiana. Teraz, po blisko czterdziestu latach ulica poddana została kompleksowej modernizacji, z czego najbardziej cieszą się mieszkańcy. W ramach inwestycji, przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. Obecnie firma realizująca to przedsięwzięcie zajmuje się zrywaniem starej, zniszczałej warstwy asfaltu. – Nowa nawierzchnia asfaltowa położona zostanie na ponad 600set metrowym odcinku ul. Willowej – informuje Henryk Sadzki, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji. Dodatkowo pobudowany zostanie też chodnik. – Chodnik pobudowany zostanie po lewej stronie, jadąc od strony miasta – dodaje Henryk Sadzki. Oprócz wymiany nawierzchni i pobudowania nowego chodnika, na krótkim odcinku Willowej wymieniona została również kanalizacja deszczowa. Prace potrwać mają do końca lipca. Inwestycja, którą wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drobud” z Jarocina, kosztować będzie Gminę blisko 350 tysięcy złotych.

TEJOT

Promocyjne kanapki

Czy zjadłeś już drugie śniadanie? Takie pytanie zadawały mieszkańcom Gostynia hostessy, które promowały klaster „Leszczyńskie Smaki”. Przedsięwzięcie miało na celu promocję regionalnej żywności, dlatego też rozdawano wyłącznie świeże kanapki, przygotowane przez lokalnych producentów. Przypomnijmy, że do leszczyńskiego klastra należą też przedsiębiorstwa z naszego powiatu.


14

Na tapecie

WTOREK, 24 LIPCA 2012

Gostyń

Szukają nowego dyrektora szpitala Po dymisji dyrektora szpitala, radni zdecydowali o konieczności zatrudnienia nowego szefa tej ważnej placówki. Kilka dni temu Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił konkurs stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu. Zgodnie z zapowiedzią Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora gostyńskiego szpitala. Przypomnijmy, że wniosek o odwołanie poprzedniego szefa placówki złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne, zarzucając mu złamanie ustawy antykorupcyjnej. Chodziło o jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pełnienia funkcji. Szefa SP ZOZ w Gostyniu. Wyprzedzając zwolnienie z pracy, dyrektor Piotr Miadziołko sam podał się do dymisji. Zamieszanie z CBA nie oznacza jednak, że nie będzie mógł ponownie startować w ogłoszonym konkursie, gdyż jako kandydat spełnia wszelkie kryteria podane w ogłoszeniu. Chodzi o wyższe wykształcenie, pięcioletni czas pracy na stanowisku kierowniczym oraz zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne. Wątpliwości może budzić jednak zapis dotyczący wiedzy i doświadczenia, dającym rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika. Ta cześć zapisu w konkursowym komunikacie daje komisji szerokie i uznaniowe pole do oceny kwalifikacji poszczególnych kandydatów.

TEJOT

Gostyń

Sąd nie miał wątpliwości Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, na 3 m-ce, młodego mieszkańca powiatu gostyńskiego, któremu zarzucono pobicie, zastraszanie oraz wymuszanie pieniędzy. Sprawa jest bardzo poważna, a mężczyźnie grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zatrzymali 21 letniego mieszkańca powiatu gostyńskiego, który uczestniczył w pobiciu mieszkańca gminy Gostyń,

do jakiego doszło w Kosowie – Pobicie było następstwem obciążających dla sprawcy zeznań, jakie pokrzywdzony złożył wobec niego w lutym bieżącego roku. Następnego dnia bandyta jeszcze kilkakrotnie wysyłał do swojej ofiary sms-y i groził jej ponownym pobiciem oraz żądał od niego 500 zł. Zrobił to na tyle skutecznie, że pokrzywdzony przekazał mu 250 zł. Gdy następnego dnia sprawca nadal domagał się pieniędzy, pokrzywdzony postanowił o wszystkim po-

Gostyń.

Ulica Spacerowa w Kunowie pozostaje taką jedynie z nazwy. Rozjeżdżana przez ciężarówki, dojeżdżające do lokalnej żwirowni, spędza sen z powiek mieszkańcom tej spokojnej niegdyś części wioski. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gostyniu, głos w imieniu mieszkańców niszczonej drogi zabrał jeden z mieszkańców Gostynia, ostro krytykując władze samorządowe za brak reakcji. Burmistrz Gostynia zapewniał, że gmina chciała sfinansować już wcześniej remont tej ulicy, ale właściciel żwirowni, który deklarował chęć współfinansowania inwestycji, nie wywiązał się ze złożo-

nych deklaracji. Koszt remontu w wysokości blisko 1,5 miliona zł, to obecnie zbyt duży wydatek dla gminy, która wykonuje zadania zgodnie z planem, a Wieloletnia Prognoza Finansowa, tworzona w oparciu o priorytety, ujmuje to zadanie na rok 2017. Rozmowy na temat współfinansowania przez właściciela kopalni budowy ul. Spacerowej, rozpoczęły władze samorządowe w kadencji 2006-2010. W 2011 doszło jednak do konfliktu interesów, bowiem mieszkańcy ulicy chcieli mieć spokój, a przedsiębiorca, mając koncesję na wydobycie żwiru, rozpoczął eksploatację żwirowni. Chcąc uspokoić nastroje, przekazał gminie dokumentację techniczną na remont drogi oraz zadeklarował przekazanie kruszywa za kwotę ok. 34 tys. zł. Te kroki nie wpłynęły jednak na decyzję gminy, która tę inwestycję zaplanowała na 2017 rok. Być może przełom w tej sprawie nastąpi niebawem. – Do Urzędu Miejskiego

Zebrany przez policję materiał dowodowy był na tyle przekonujący, że Prokuratura Rejonowa w Gostyniu wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sędzia przychylił się do wniosku, co oznacza, że najbliższe 3 m-ce napastnik spędzi w areszcie. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. TEJOT, FOTO: WWW.OPOLSKA.POLICJA.GOV.PL

bowiązany do naprawiania utwardzonego odcinka przez okres 3 lat. Urząd Miejski w Gostyniu przygotuje porozumienie, które sprecyzuje realizację zadania – informuje Mariusz Konieczny, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Mieszkańcy Kunowa protestują Mieszkańcy ulicy Spacerowej w Kunowie mają dość ciężarówek, wywożących kruszywo z położonej nieopodal żwirowni i bezskutecznie proszą o remont niszczonej drogi. Tymczasem do Urzędu Miejskiego w Gostyniu trafiło pismo od właściciela żwirowni, który deklaruje chęć utwardzenia nawierzchni masą bitumiczną. Wcześniej ten sam przedsiębiorca składał podobne obietnice, ale prawie nic z nich nie wyszło.

wiedzieć policjantom – informuje Grzegorz Błaszczyk z KPP w Gostyniu.

w Gostyniu wpłynęło pismo od właściciela kopalni, w którym zwrócił się z propozycją tymczasowego utwardzenia masą bitumiczną ul. Spacerowej na odcinku

398 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką 434. 10 lipca przedsiębiorca otrzymał zgodę na tymczasowe utwardzenie drogi w Kunowie. Został także zo-

Jeśli przedsiębiorca wywiąże się z deklaracji i podpisze stosowne porozumienie, przygotowywane przez Urząd Miejski w Gostyniu oraz utwardzi drogę, życie mieszkańców ulicy Spacerowej, mimo wywozu żwiru, hałasu i pyłu, będzie bardziej komfortowe. Patrząc jednak na wcześniejsze deklaracje, trzeba mieć nadzieję, że nie są to kolejne słowa „rzucane na wiatr”. TEKST MIS


n LICZBA TYGODNIA

Gmina wyda na drugi odcinek al. Kasyna Gostyńskiego

2,4 mln zł

n Extra Polecamy

Kątem oka

n TELEFONY Pogotowie Ratunkowe

999 lub 65/572 04 71

Straż Pożarna

998 lub 65/572 95 30

Policja

997 lub 65/575 82 00

Policyjny telefon zaufania

wane przez gostyńskich piłkarzy w ubiegłym sezonie. Kania kontrolowała przebieg spotkania, częściej utrzymywała się przy piłce, a goście sporadycznie zagrażali bramce Damiana Wujczaka.

65/572 78 64

Straż Miejska 65/575 21 64 lub 507 154 706 Numer alarmowy do służb ratunkowych

112

Pogotowie Energetyczne 991 lub 65/572 00 26 Pogotowie Gazowe

992 lub 65/572 12 18

Pogotowie Ciepłownicze

993

Pogotowie Wodno -Kanalizacyjne

994

Szpital

65/572 67 00

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

65/572 90 00

Starostwo Powiatowe w Gostyniu 65/5752553 Urząd Miejski w Gostyniu

65/5752142

n URODZILI SIĘ

Sport, 15 lipca

Udany sparing gostyńskiej Kani Pierwszy sparing ma za sobą zespół Kani Gostyń. Przeciwnikiem naszego zespołu był Promień Krzywiń. Kania nie dała większych szans rywalowi, zwyciężając aż 6:0. Na pochwałę zasługuje postawa kolejnych wychowanków gostyńskiej Kani, którzy bardzo dobrze zaprezentowali się we wczorajszym meczu.

09.07.2012 Marta Dolata – Osowo

Zespół Kani Gostyń wrócił do treningów. Po zaledwie dwóch treningach, przyszedł czas na pierwszy mecz kontrolny. Do Gostynia przyjechała ekipa Promienia Krzywiń, która występuje w leszczyńskiej klasie A. Mecz miał podobny przebieg, jak te rozgry-

Po pierw szej po łowie Ka nia prowadziła 2:0. Wynik otworzył Mateusz Tomczak, który pewnie wy ko rzystał rzut kar ny. Na 2:0 podwyższył Hubert Krajka. Ostatecznie Kania zaaplikowała swojemu prze ciw ni kowi sześć go li i pewnie wygrała swój pierwszy sparing przed nowym sezonem. Na pochwałę zasługuje postawa wychowanków Kani, którzy w meczu z Promieniem po ka za li się z bardzo do brej strony, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.

TEKST/FOTO: DAMINA WOŹNIAK

n NOCE DYŻURY APTEK

09.07.2012 Marta Jakubowska - Stara

7

konkurs na oryginalne graffiti

31 lipca

n KINA Repertuar kina „Pod kopułą”

Krobia

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów [ 3D ] 24 lipca, godz: 11:00; 16:30; 18:30 25 lipca, godz: 11:00; 16:30; 18:30 26 lipca, godz: 11:00; 16:30; 18:30 2 dni w Nowym Jorku 24 lipca, godz: 20:30 25 lipca, godz: 20:30 26 lipca, godz: 20:30 Mroczny Rycerz powstaje 27 lipca, godz: 18:00; 21:00 28 lipca, godz: 18:00; 21:00 29 lipca, godz: 18:00; 21:00 30 lipca, godz: 18:00; 21:00 31 lipca, godz: 18:00; 21:00 01 sierpnia, godz: 18:00; 21:00 02 sierpnia, godz: 18:00; 21:00

10.07.2012 Marta Jańczak - Borek Wlkp. 10.07.2012 Marta Jańczak - Borek Wlkp. 11.07.2012 Kacper Jakubiak – Pudliszki 11.07.2012 Judyta Berger - Rokosowo 12.07.2012 Zuzanna Matysiak - Krobia 12.07.2012 Mikołaj Chorała - Posadowo 13.07.2012 Piotr Golejewski - Pępowo 13.07.2012 Hanna Franciszka Jędrowiak - Gostyń 14.07.2012 Oskar Wachowiak - Małgów 15.07.2012 Dominika Kanikowska Zalesie 15.07.2012 Sebastian Nowak – Pudliszki

Borek

Wakacyjna przygoda Od wielu lat sołectwo Wycisłowo stara się wspomagać rodziców, organizując akcję letnią i zimową dla dzieci z gminy Borek Wlkp. Również w tym roku młodzi ludzie pływali statkiem, buszowali w dżungli i spełniali swoje wakacyjne życzenia Wypoczynek trwał 5 dni. Uczestniczyło w nim dzieci, z miejscowości Borek Wlkp., Jeżewo, Jawory, Wycisłowo, Koszkowo i Studzianna. – Uczestnicy miło i aktywnie spędzili wolny czas w zakresie rekreacji fizycznej, turystycznej, kulturalno-rozrywkowej i artystycznej. System wycieczek dał im okazję do poznania regionu. Pokazał piękno naszych zabytków, pomników przyrody, miejsc historycznych i placówek kulturalnych. Zajęcia turystyczne pozwoliły kształtować u dzieci i młodzieży nawyki kulturalnego zachowania się, szacunku dla przyrody, ochrony naturalnego środowiska człowieka – informuje Róża Jędrosz, inicjatorka akcji. Każdego dnia grupa przebywała w innej miejscowości, odwiedzając Gostyń, Śrem, Cichowo, Leszno, Dolsk. Uczestnicy obozu brali udział w zabawach ruchowych i grach zespołowych. Doskonalili także naukę pływania i odbyli rejs statkiem spacerowym „Telimena”. Obozowicze odwiedzili też place zabaw w Gostyniu, Dolsku oraz halę zabaw Dżungla w Śremie. Gościli u policjantów i strażaków, poznali pasję szybowników i zasiedli za sterami samolotu. Na koniec mogli „poszaleć” w parku linowym „Tarzan”, grali w kręgle i bowling, a także uczestniczyli w obozowej uroczystości weselnej. Dzieci wzięły też udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Dzieci Januszowi Korczakowi”. TEJOT

Bezpłatną gazetę „Gostyń24 Extra” dostaniesz tylko w najlepszych punktach Powiatu : GMINA GOSTYŃ Sklep „Żabka” Gostyń ul. Ks. J. Twardowskiego 9 l Sklep Spożywczy Mini-Delikatesy, Gostyń, ul. Powstańców Wlkp. 31 l Sklep Spożywczy „KA JA”, Gostyń, ul. Poznańska 179 l Sklep Spożywczy „DIMAR” Gostyń, ul. Nad Kanią 161 l Delikatesy „Lewiatan”, Gostyń, ul. Gór na 21 l Sklep Wielobranżowy B&P, Gostyń, Os. Gawrony 1 l Sklep Wielobranżowy F & K, Gostyń, ul. Wrocławska 247 l Pawilon Handlowy „ŁOKIETEK”, Gostyń, ul. Łokietka 44 l Pawilon Handlowy „MIESZKO”, Gostyń, ul. Spokojna 24 l Sklep Spożywczy „U MARYLi”, Gostyń ul. Mostowa 8 l Sklep Spożywczo – Przemy słowy „DELICJA”, Brzezie l Sklep Spożywczy „ANIA”, Gostyń, ul. Wrocławska 14 l Sklep Spożywczo – Piekar niczy, Gostyń, ul. 1-go Maja 38 l Piekar nia, Gostyń, ul. Łokietka Stacja Paliw Stanisław Markowski, Gostyń, ul. Wrocławska 154 l Stacja Paliw Stanisław Mar kowski, Gostyń, ul. Starogostyńska 7 l Sklep „ABC” Gostyń, ul. Gór na 24 l Sklep Spożywczy „DARKO” Kosowo 26 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Kunowo ul. Gostyńska 5 l

Sklep Spożywczy Siemowo 69 A Sklep Spożywczy, Stary Gostyń 8A l Inter marche Gostyń, ul. 700-lecia 16 l Sklep Wielobranżowy Daleszyn 55 l Sklep Wielobranżowy „KUBA” Gola l Sklep Spożywczy – Dusina 8A l Sklep Spożywczy „Drewniak” Gola 6 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Stary Gostyń 24 l Mar ket „DINO” Gostyń ul. Poznańska 32 l Mar ket „DINO” ul. Poznańska 50 l Sklep Wiejski „JEDYNKA” Gola 1 l Piekar nia „Kurasiak” Gostyń, ul. Łokietka l Sklep Spożywczy „Viola” Gostyń ul. Wrocławska 187 l Piekar nia „Kurasiak” Gostyń ul. 1 Maja l Bricomarche Gostyń, ul. Starogostyńska 12 l Sklep Wielobranżowy Krajewice 94 l l

GMINA KROBIA Sklep Wielobranżowy, Krobia ul. Poznańska 11 l Sklep Samoobsługowy „Lewiatan” Pudliszki ul. Fabryczna 1 l Piekar nia Grzegorz Jesiak – Krobia, ul. Rynek 10 l Sklep Wielobranżowy Pudliszki ul. Szkolna l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Krobia ul. Jutrosińska 44 l Sklep Wielobranżowy, Domachowo 60 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Stara Krobia 30 l Sklep Wielobranżowy Ziółkowo 26 l Sklep Spożywczy „DARKO” Niepart 46 l Sklep Wielobranżowy Gogolewo 57 l Sklep Spożywczy Chwałkowo 40 l

Sklep Wielobranżowy Żychlewo 53 Stacja Paliw „BLISKA” Krobia ul. Poznańska 40 l Sklep Wielobranżowy Posadowo 23 l Stacja Paliw „Pazoła” ul. Poniecka 3b Krobia l Sklep Spozywczy „Jagódka” Pudliszki ul. Leszczyńska 15 l Mar ket DINO, Krobia, ul. Poniecka 14 l Sklep „ABC” Krobia, ul. Poznańska l Sklep „ABC” Krobia ul. Grunwaldzka 43 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Rogowo 27 l Delikatest M&K „ABC” Krobia ul. Powstańców Wlkp. 95E l Mar ket „ECO” Krobia ul. Rynek 16 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy – ALF Pudliszki l Sklep KOLONIALKA Pudliszki l Sklep Wielobranżowy KAJDRYS Krobia l Sklep Wielobranżowy – Sułkowice l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Krobia ul. Poznańska l l

GMINA PIASKI Sklep Spozywczy „LIDPOL” Graonóg 6 l Pawilon GS SCH Piaski ul. Gostyńska 11 l Mar ket DINO, Piaski ul. Rynek 11 l Sklep Wielobranżowy „MA JA” Szelejewo Pierwsze 114 l Sklep Spozywczy „DUNA” Piaski ul. War szawska 1 l Sklep Spozywczo- Przemysłowy, Szelejewo Drugie 36 l Sklep Spozywczy „DUNA” Smogorzewo 51 l Sklep Spożywczy „WESPOL” Strzelce Wielkie 8 l Pawilon „NA GÓRKACH” Piaski ul. Grunwaldzka 22A l

Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Podrzecze 10 Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Bodzewo 30 l Stacja Paliw, Piaski ul. War szawska 63 l Sklep Spozywczo – Przemysłowy „MARTEX” Bodzewo 66 l Sklep ABC – Skorupka Piaski Market DINO Krobia

Sklep Wielobranżowy – Sarbinowo 22A Sklep Wielobranżowy, Szurkowo 12 l Mar ket RABAT, Poniec ul. Rynek 26 l Sklep Rolno – Spozywczy, Łęka Mała 30A

l

l

l

l

GMINA BOREK WLKP. Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Zalesie” l Sklep Spożywczo- Przemysłowy Koszkowo 23 l Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Jerzewo 3 l Sklep Wielobranżowy „MAGRO” Wycisłowo l Sklep MAGO ul. Dworcowa 46 Borek Wlkp. l Sklep Spożywczo – Przemysłowy, ul. Zdzieska 2 Borek Wlkp. l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Karolew-l Sklep Spożywczo – Przemysłowy MAST Skoków l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Zimnowoda l Sklep Wielobranżowy MAGL Głoginin l DINO Borek Wlkp. l

GMINA PONIEC Market DINO, Poniec ul. Dworcowa l Sklep Spożywczy nr 6 GS Poniec, ul. Rynek 9 l Sklep Mini Max, Rokosowo 46 l Sklep Spożywczy – Czar kowo 12 l Sklep Spożywczy HAPIS Łęka Wielka 23A l Sklep Spożywczy Łęka Wielka l Sklep Wielobranżowy – Śmiłowo 53a l Stacja Paliw ORLEN, Poniec ul. Rydzyńska 1 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy – Poniec ul. Krobska Szosa 12 l Sklep Spożywczy POL-MAG – Dzięczyna 8C

GMINA POGORZELA Sklep Spożywcz0 – Przemysłowy Bułaków 32 B l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Kaczagór ka 1a l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Wziąchów l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Małgów 4 l Sklep Spożywczo – Przemysłowy Głuchów 14 l Sklep Wielobranżowy Gumienice 45 l Mar ket DINO Pogorzela l

GMINA PĘPOWO Sklep Spozywczo – Przemysłowy Matyla Pępowo l Mar ket DINO Pępowo l

PUNKTY DYSTRYBUCJI MOBILNEJ Gostyń i okolica – 5 samochodów l Krobia i okolice 2 samochody l Poniec i okolice 2 samochody l Borek Wlkp. i okolice 1 samochód l Pogorzela – Pępowo i okolice – 2 samochody l

l

l Gazetę Gostyń24 Extra można dostać wyłącznie w wybranych punktach obsługiwanych głównie przez największe piekarnie w powiecie gostyńskim

Piekarnia D. R Ciążyńcy Gostyń Piekarnia A Dolczewski Siemowo l Piekar nia G Jesiak Krobia l Piekar nia „Hast” Borek Wlkp l Piekar nia „Raszke” Poniec l Piekar nia GS Pogorzela l l


Sport

16

WTOREK, 24 LIPCA 2012

Sport

Wisła celuje w pierwszą piątkę Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęła Wisła Borek Wielkopolski. Pod nieobecność trenera Gawrońskiego, zajęcia prowadzi Łukasz Łączny. Drużyna Wisły rozegrała również swój pierwszy mecz sparingowy, w którym wysoko uległa Dąbroczance Pępowo aż 1:6. Do kolejnego sezonu w leszczyńskiej klasie okręgowej przygotowuje się zespół Wisły Borek Wielkopolski. Zawodnicy mają za sobą kilka jednostek treningowych. Niestety, jak to często bywa, frekwencja na treningach nie jest do końca zadowalająca. – W pierwszym tygodniu przygotowań frekwencja na treningach była słaba, jednak na poniedziałkowym treningu było już 14 zawodników i miejmy nadzieje, że taka się utrzyma – komentował sytuację sekretarz Wisły, Tomasz Marszałek. Wisła rozegrała w środę swój pierwszy mecz kontrolny. Przeciwnikiem była wyżej notowana Dąbroczanka Pępowo. Czwartoligowcy z Pępowa bezlitośnie obnażyli wszystkie braki wiślaków i pewnie zwyciężyli 6:1. W zespole Wisły zagrał Dawid Robak, który ostatnio reprezentował Koronę Piaski. – Sam zawodnik wyraża chęć reprezentowania barw naszego klubu i wszystko wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie wzmocni nasz zespół – dodał po meczu Tomasz Marszałek. Wisła rozegra jeszcze pięć spotkań sparingowych. Już w najbliższą sobotę o godz. 17 zagra na własnym boisku z WKS Witaszyce. Ponadto sparingpartnerami Wisły będą: BS Płomyk Jarota II Jarocin, Polonia Żerków, Warta oraz Pogoń Książ Wielkopolski. Zaplanowane sparingi mają na celu jak najlepsze przygotowanie do zbliżającego się sezonu, w którym zespół Wisła ma zamiar powalczyć o czołowe lokaty. – Cel przed sezonem jest jasno określony, chcemy uplasować się w pierwszej piątce – dodaje sekretarz klubu, Tomasz Marszałek.

Sport

Nie przestraszyli się os Ponad czterdziestu uczestników wzięło udział w Otwartych Powiatowych Zawodach Strzeleckich LOK w Gostyniu. Głównym celem zawodów było propagowanie sportów strzeleckich wśród mieszkańców naszego powiatu. Organizatorzy musieli zmierzyć się też z innym problemem, który omal nie doprowadził do odwołania zawodów

Coraz więcej osób decyduje poznaje uroki strzelectwa sportowego. Dobrym przykładem mogą być Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie, jakie odbyły się na strzelnicy LOK w Gostyniu. – Człowiek, który dotyka broni, musi czuć pewną odpowiedzialność tego, co robi. W innych sportach panuje rozmyślenie, w tej dyscyplinie trzeba się skupić bardzo mocno – mówił Wiesław Chyliński, sędzia główny zawodów. Do rywalizacji przystąpiło ponad czterdziestu uczestników. Wśród nich znaleźli się zarówno doświadczeni strzelcy, jak i młodzi adepci strzelectwa, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bronią. – Bez względu na wiek i doświadczenie, wszyscy uczestnicy sklasyfikowani są w kategorii Open – dodaje Wiesław Chyliński. Zawody podzielone zostały na trzy konkurencje: karabin pneumatyczny, karabin sportowy i pistolet sportowy. Za nim jednak uczestnicy przystąpili do strzelania, czekała na nich nieprzyjemna niespodzianka. W jednym z pawilonów zagnieździły się osy. Zastanawiano się nawet, czy nie przerwać zawodów, jednak szybka interwencja strażaków, pozwoliła na kontynuowanie rywalizacji. Dla zwycięzców oraz osób na podium przygotowane zostały puchary, dyplomy, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Organizatorem zawodów była Liga Obrony Kraju w Gostyniu.

TEKST/FOTO: DAMIAN WOŹNIAK

TEJOT

Sport

Coraz bliżej celu Podczas zawodów, jakie odbyły się na torze kartingowym w Gostyniu, nie mogło zabraknąć naszego najmłodszego kierowcy Maćka Banasia, który i tym razem zaliczył udany występ przed własną publicznością, nie mając sobie równych w klasie E60. Jak twierdzą jego bliscy, Maciek jest coraz bliżej celu. Standardowo już w tej klasie, Maciek nie miał sobie równych, dublując wielokrotnie wszystkich kierowców na torze. Młody kierowca z Dalabuszek przygotowuje się do występu w Mistrzostwach Czech i do zawodów w Austrii, właśnie w tej kategorii, w której ostatnio zrobił znaczne postępy. Z kolei w kategorii Baby Rok, Maciek

zaliczył świetny trening z kolegami, posiadającymi już wyścigowe licencje. Ponownie dał przykład perfekcyjnej jazdy i notował czasy w granicach pierwszej trójki. – To bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Maciek robi świetne czasy i ma coraz lepszą technikę jazdy. W ten weekend

pokazał, że jest w stanie walczyć koło w koło z przeciwnikiem, świetnie radził sobie z wyprzedzeniami oraz sporo wolniejszymi dublami. Jesteśmy coraz bliżej zamierzonego na ten sezon celu – powiedział tata Maćka – Bartosz Banaś. TEJOT, FOTO: ŁUKASZ IWANIAK

Gostyń24 Extra 7/2012  

www.gostyn24.pl www.reklama.okazje24.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you