Framtidsmodellen

Page 1

Framtidsmodellen

KOMPETENSUTVECKLING

SÄLJSTRATEGI

PROJEKT

FRAMTIDSMODELL

PROCESSLEDNING

AFFÄRSNYTTA TRÄNING INSIKT


Framtidsmodellen -

En skräddarsydd utvecklingsprocess

utifrån dina unika förutsättningar

Som VD, platschef eller egen företagare i ett litet eller medelstort företag har du ofta behov av en extern samtalspartner för eftertanke och utveckling. Du ska samtidigt må bra som person och nå ett bra resultat tillsammans med dina medarbetare. För det behöver du nå din marknad och du behöver ha praktiska strategiverktyg som fungerar i vardagen. Kanske vill du bli bättre på din ledarroll och uttrycka kundnyttan tydligare. Du känner behovet att utveckla både dig och ditt företag och vill ta dig till nästa nivå men vet inte riktigt hur du ska gå till väga. Framtidsmodellen brukar leda till bestående insikter, vidgad förståelse som leder till ett varaktigt förändrat beteende och ett förbättrat ekonomiskt resultat.

INNEHÅLL

Totalt 14 timmar fördelade över 6 tillfällen och 1 år. Dina grundläggande drag i personligheten kartläggs via det välkända personlighetstestet 16pf och en plattform för dåtid och nutid läggs som utgångspunkt för din utvecklingsprocess. Du får tillgång till två erfarna och samkörda konsulter för att nå dina framtida utveck­lingsmål. SEKRETESS I framtidsmodellen jobbar vi under sekretess och under devisen ”verka utan att synas” och för den som är genuint intresserad kan vi hänvisa vidare till referenser som berättar hur de upplevt framtidsmodellen. MÅLGRUPP

Framtidsmodellen vänder sig till dig som är VD, platschef eller egen företagare och som vill ha en extern samtalspartner för att ta dig till nästa nivå inom såväl ledarskap som sälj och affärsstrategi.

RESULTAT Tidigare deltagare har fått bestående insikter, vidgad förståelse som leder till ett varaktigt förändrat beteende och ett förbättrat ekonomiskt resultat.


Framtidsmodellen kan ge dig • ett externt bollplank där du kan lyfta de utmaningar du står inför • möjlighet att diskutera, analysera och reflektera för att hitta egna lösningar på konkreta behov • möjlighet att ta nästa steg i din utveckling och hitta nya framgångsrika vägar • någon att bolla idéer med • hitta sätt att fortsätta vara på tå och utvecklas i din ledarroll • individuell utveckling med en resurs som verkar utan att synas • tillgång till just det du behöver, på tider och i en form som passar just dig • tillgång till forskningsbaserade förklaringsmodeller och välbeprövade verktyg • tillgång till två konsulter med spetskompetens inom ledarskap, teamutveckling, sälj och affärsutveckling • insikt om egna beteenden, attityder, värderingar, drivkrafter och unika styrkor som du kan använda för måluppfyllelse • möjlighet att vidareutveckla arbetssätt och nå bestående resultat

Upplägg Digitalt innan första tillfället Personlighetstestet 16PF® (16 Personality Factor Questionnaire) ett internationellt välkänt personlighetstest för bedömning av olika grundläggande drag i personligheten. Tillfälle 1 Nulägesanalys, 4h. Vi går igenom resultatet av 16pf personprofilstest. En plattform för dåtid och nutid läggs som grund för din utvecklingsprocess. Kartläggning av starka och svaga sidor. Hur ser verksamheten ut? Vart har jag mina utmaningar? Vad är mitt uppdrag? Vilka mål vill jag nå på kort och lång sikt? Var befinner jag mig? Vad är det just jag vill utveckla? Tillfälle 2-5 Individuellt utveckling, 4 gånger om 2h. Du träffar oss i en följd av möten varannan månad. Du har tillgång till två olika konsulter som tar ett helhetsansvar för din utvecklingsprocess. Agenda och fokus vid de olika tillfällena styrs av dina specifika behov. Ibland kan det vara beteende och förhållningssätt som har fokus. Andra gånger strategi och kundbearbetning. Mellan de olika tillfällena kommer du att få utföra uppgifter som ligger i linje med dina mål. Tillfälle 6 Mäta och utvärdera resultat, 2h. Här återknyter vi till de mål du satte upp när du började framtidsmodellen. Vi utvärderar vilka resultat som nåtts och upprättar gemensamt en fortsatt handlingsplan för dig att ta med i ditt fortsatta arbete.


MÅLGRUPP

VD, platschef, egen företagare eller annan nyckelperson

Plats

Karlskoga eller valfri ort AVGIFT

21 000 kr exkl. moms Det internationellt välkända Personlighetstestet 16PF®, ofta använt för ledarutveckling, skräddarsydda verktyg och förklaringsmodeller ingår INTRESSEANMÄLAN

info@macat.se 0733-863409


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.