Page 1

Instrukcja obsługi − wersja polska Druk 1900, listopad 1995

Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Siłowniki membranowe typ 657 wielkość 30−70 i 87 Spis treści Wstęp

............................................................. 1 Zawartość instrukcji .............................................. 1 Opis ................................................................... 2 Dane techniczne ................................................... 2

Instalacja ........................................................... 2 Montaż siłownika na zaworze ............................... 3 Regulacja w warunkach warsztatowych ............... 4 Regulacja sprężyny poza instalacją ..................... 5 Montaż zespołu łącznika trzpienia ........................ 6 Pomiary zakresu nieczułości ................................ 6 Przyłącze zasilania sprężonego powietrza ........... 7

Obsługa ............................................................. 7 Obsługa siłownika ................................................ 8 Zespół napędu ręcznego montowany od góry ...... 9 Zespół napędu ręcznego montowany z boku do siłowników wielkości 34 do 60 ...... 10 Zespół napędu ręcznego montowany z boku do siłowników wielkości 70 i 87 .......... 11 Ograniczniki ruchu montowane w obudowie ...... 12

Zamawianie części zamiennych .................... 13 Wykaz zestawów części ................................. 13 Zestawy do napędu ręcznego montowanego z boku .................................... 13 Zestawy do napędu ręcznego montowanego od góry ................................... 13

Wykaz części zamiennych.............................. 13 Zespół siłownika (ilustracje 7, 8 i 9) .................... 13 Napęd ręczny montowany od góry (il.10 i 11) .... 17 Napęd ręczny montowany z boku (il. 12 i 13) ..... 18 Regulowane ograniczniki ruchu do góry montowane w obudowie (ilustracje 14 i 15) ... 21 Regulowane ograniczniki ruchu do dołu montowane w obudowie (ilustracja 16) ......... 22

Ilustracja 1. Siłownik typ 657 lub 657−4 zamontowany na zaworze model easy−e®

Wstęp Zawartość instrukcji Instrukcja niniejsza zawiera informacje na temat instalowania, kalibracji, konserwacji i części zamiennych siłowników typ 657 o wielkości od 30 do 70 i 87. W instrukcji opisano także siłowniki typ 667−4 o wielkości 70 i 87. Szczegółowe informacje o ustawnikach pozycyjnych zaworów oraz innych urządzeniach dodatkowych można znaleźć w odpowiednich instrukcjach obsługi. Czynności związane z instalacją, obsługą i konserwacją siłowników typ 667 powinny być wykonywane tylko przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w tym zakresie. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, przed przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim w celu ich wyjaśnienia.

1


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Tabela 1. Dane techniczne WIEL KOŒ Æ SI£ OWNIK A

DA NE TECHNICZNE(1)

30 30

34 34

40 40

45 45

46 46

50 50

60 60

70 70(1)

87 87(1)

cale

46

69

69

105

156

105

156

220

220

cm2

297

445

445

667

1006

667

1006

1419

1419

cale

2-1/8

2-1/8

2-13/16

2-13/16

2-13/16

3-9/16

3-9/16

3-9/16

5

mm

54

54

71

71

71

90

90

90

127

Dopuszczalna œ rednica trzpienia zaworu

cale

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2

3/4

3/4

3/4

1

mm

9.5

9.5

12.7

12.7

12.7

19.1

19.1

19.1

25.4

Maksymalny dopuszczalny wyjœ ciowy moment si³y

Lb

2300

2300

2700

5650

7550

5650

6800

8800

8800

N

10230

10230

12010

25131

33582

25131

30246

39142

39142

cale

3/4

1-1/8

1-1/2

2

2

2

2

3(3)

3(3)

mm

19

29

38

51

51

51

51

76(3)

76(3)

psig

125

65

65

50

40

50

40

55

65

bar

8.6

4.5

4.5

3.4

2.8

3.4

2.8

3.8

3.8

---

Nominalna powierzchnia efektywna t³oka Œ rednica ko³nierza jarzma

Maksymalny skok(2) Maksymalne ciœ nienie dzia³aj¹ce na membranê Dopuszczalny zakres temperatur Przy³¹cza procesowe Przybli¿ona masa

2

°F

Guma nitrylowa: -40 do 180; elastomery silikonowe: -60 do 300; fluoroelastomery: 0 do 300

°C

Guma nitrylowa: -40 do 82; elastomery silikonowe: -54 do 149; fluoroelastomery: -18 do 149

1/4"-NPT

X

X

X

X

X

X

X

---

1/2"-NPT

---

---

---

---

---

---

---

X

X

Lb

36

48

51

82

107

92

116

235

255

kg

16

22

23

37

49

42

53

107

116

1. Wartoœ ci te odnosz¹ siê równie¿ do si³owników typ 667-4. 2. Po pod³¹czeniu do zaworu skok si³ownika mo¿e byæ mniejszy ni¿ wartoœ æ podana w tabeli. 3. Maksymalny skok si³ownika typ 667-4 wynosi 4" (102 mm). 4. Maksymalne ciœ nienie dzia³aj¹ce na obudowê nie mo¿e byæ wiêksze i nie mo¿e powodowaæ powstawania momentu si³y dzia³aj¹cego na trzpieñ si³ownika wiêkszego ni¿ maksymalny moment si³y lub maksymalne dopuszczalne obci¹¿enie. Patrz rozdzia³ dotycz¹cy ciœ nieñ dopuszczalnych.

Opis Siłowniki typ 657 (ilustracja 1) i typ 667−4 są membranowymi siłownikami bezpośredniego działania z powrotem wymuszanym sprężyną. Umożliwiają one automatyczne działanie zaworów regulacyjnych. Siłowniki typ 657 posiadają skok maksymalny 3" (76 mm). Siłowniki typ 667−4 posiadają skok maksymalny 4" (102 mm). Oba siłowniki mogą pozycjonować ustawienie grzybka zaworu w odpowiedzi na zmianę ciśnienia działającego na membranę. Na ilustracji 2 pokazano działanie tych siłowników. Siłowniki typ 667 i 667−4 mogą być wyposażone w napęd ręczny montowany od góry lub z boku. Zespół napędu ręcznego montowany od góry jest zazwyczaj wykorzystywany jako regulowany ogranicznik ruchu do dołu. Zespół napędu ręcznego montowany z boku jest zazwyczaj wykorzystywany jako dodatkowe ręczne przesterowanie. Możliwe jest także zamontowanie regulowanych ograniczników ruchu do góry i dołu w obudowie siłownika.

Uwaga

Jeśli przewiduje się częste lub codzienne ręczne przesterowanie siłownika, to powinien on zostać wyposażony w napęd ręczny montowany z boku, a nie w ograniczniki ruchu w obudowie lub napęd ręczny z góry. Ręczny napęd z boku został zaprojektowany do częstego użytku jako ręczne przesterowanie.

2

Ilustracja 2. Schemat siłowników typ 657 i 657−4

Dane techniczne Dane techniczne siłowników typu 667 i 667−4 podano w tabeli 1. Dodatkowe informacje o konktretnym siłowniku można znaleźć na tabliczce znamionowej siłownika (ilustracja 3).

Instalowanie Jeśli nie zaznaczono inaczej, to numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracjach 7, 8 i 9. Patrz także rysunek 4 pokazujący lokalizację elementów siłownika.


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 3. Tabliczka znamionowa siłowników typ 657 i 657−4

!

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia personelu i zniszczenia urządzenia nigdy nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia działającego na membranę podanego w tabeli 1. Maksymalne ciśnienie działające na membranę nie może powodować powstawania momentu siły działającego na trzpień siłownika większego niż maksymalny moment siły lub maksymalne dopuszczalne obciążenie trzpienia. • Zespół zaworu / siłownika: Gdy siłownik z zaworem zamawiane są razem jako zawór regulacyjny, to w warunkach fabrycznych jest on wyregulowany i może zostać zainstalowany w rurociągu. Po zainstalowaniu zaworu podłączyć instalację sprężonego powietrza do siłownika. • Montaż siłownika: Jeśli siłownik jest dostarczany oddzielnie lub był demontowany z zaworu, to przed zamontowaniem zaworu w instalacji konieczny jest montaż siłownika na zaworze. Montaż wykonać zgodnie z procedurą przedstawioną w niniejszej instrukcji. W celu sprawdzenia poprawności kalibracji siłownika zaleca się wykonanie procedury regulacji sprężyn siłownika poza instalacją. • Ustawniki pozycyjne: Szczegółowe informacje o montażu ustawników pozycyjnych można znaleźć w ich oddzielnych instrukcjach obsługi. Podczas procedury kalibracji konieczne będzie czasowe podłączenie ciśnienia zasilania siłownika.

Montaż siłownika na zaworze W siłownikach typu 657 sprężone powietrze powoduje przesunięcie trzpienia siłownika w kierunku zaworu (patrz ilustracja 2). Sprężyna natomiast powoduje ruch trzpienia w kierunku od zaworu.

Ilustracja 4. Główne elementy składowe siłowników o wielkości od 30 do 70

!

UWAGA

Jeśli trzpień zaworu pozostaje w pozycji górnej podczas montażu siłownika, to może zostać uderzony przez trzpień siłownika. Może wówczas nastąpić uszkodzenie gwintów trzpienia zaworu lub zgięcie trzpienia zaworu. Upewnić się, że podczas montażu siłownika trzpień zaworu znajduje się w pozycji dolnej (wewnątrz korpusu zaworu).

3


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 UWAGA: DOLNA WARTOŚĆ GRANICZNA (OZNACZONA NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ) ODPOWIADAJĄCA PIERWSZEMU PORUSZENIU SIĘ TRZPIENIA. GÓRNA WARTOŚĆ GRANICZNA POWODUJE WSUNIĘCIE TRZPIENIA SIŁOWNIKA. ZAZNACZYĆ TEN PUNKT ZMIERZYĆ DŁUGOŚĆ SKOKU. POWINIEN BYĆ RÓWNY ZAKRESOWI PODANEMU NA SKALI WSKAŹNIKA

Ilustracja 5. Regulacja w warunkach warsztatowych

W trakcie wykonywania procedury kalibracji należy zapewnić możliwość podania sprężonego powietrza do siłownika w celu wysunięcia trzpienia siłownika. 1. Przygotować imadło lub inne narzędzie do umocowania zaworu i siłownika odpowiednie do ich łącznej masy. Podczas instalowania siłownika trzpień zaworu powinien znajdować się jak najgłębiej wewnątrz korpusu zaworu, niezależnie od tego, czy jest to zawór bezpośredniego, czy odwrotnego działania. 2. Nakrętki blokujące nakręcić do końca gwintu trzpienia zaworu. Dysk wskaźnika położenia (element 14) zainstalować na trzpieniu zaworu wklęsłą stroną zwróconą w kierunku zaworu. (Uwaga: dysk wskaźnika położenia nie jest wykorzystywany w siłownikach o wielkości 87.) 3. Umocowany na linach siłownik nałożyć powoli na pokrywę zaworu. a. W przypadku siłowników o wielkości 87: Po umieszczeniu siłownika w odpowiedniej pozycji wkręcić śruby i dokręcić nakrętki sześciokątne mocując siłownik do pokrywy. b. W przypadku wszystkich innych wielkości siłowników: Nałożyć nakrętkę blokującą jarzmo na pokrywę zaworu i dokręcić. (Uwaga: w przypadku małych siłowników może zajść konieczność demontażu dysku wskaźnika i ponownego jego montażu po opuszczeniu siłownika, gdyż dysk nie przejdzie przez jarzmo siłownika.) 4. Nie łączyć trzpienia siłownika z trzpieniem zaworu na tym etapie instalacji siłownika. Po zainstalowaniu siłownika na zaworze zaleca się wykonanie poniższej procedury regulacji poza instalacją, która pozwala zweryfikować poprawność regulacji siłownika.

4

Regulacja poza instalacją Regulacja ciśnienia poza instalacją jest wykorzystywana do początkowej regulacji ściśnięcia sprężyny siłownika przy zespole zawór−siłownik znajdującym się "poza instalacją". Prawidłowe początkowe ściśnięcie zapewnia, że zespół zawór−siłownik będzie poprawnie działał po zainstalowaniu w rurociągu oraz, iż prawidłowe ciśnienie robocze zostanie podane na membranę. Regulacja zakresu poza instalacją jest dokonywana przy założeniu, że nie ma tarcia w dławnicy. Podczas wykonywania regulacji sprężyny w warunkach polowych trudno jest uzyskać pewność braku tarcia dławnicy zaworu w wyniku jej poluzowania. Dokładna regulacja zakresu poza instalacją może zostać wykonana podczas montażu siłownika, przed podłączeniem siłownika do zaworu (patrz procedura Regulacja sprężyny poza instalacją). Jeśli procedura regulacji zakresu będzie wykonywana po podłączeniu siłownika do zaworu i dokręceniu dławnicy, to należy wziąć pod uwagę istnienie tarcia w dławicy. Regulację sprężyny należy wykonać tak, by całkowity skok siłownika następował przy pełnym zakresie regulacji (a) plus siła tarcia podzielona przez efektywną powierzchnię membrany przy zwiększaniu ciśnienia lub (b) minus siła tarcia podzielona przez efektywną powierzchnię membrany przy zmniejszaniu ciśnienia działającego na membranę. W przypadku złożonego fabrycznie zespołu zawór− siłownik, tarcie w zaworze może być określone przy zastosowaniu poniżej przedstawionej procedury: 1. Zainstalować manometr w linii sprężonego powietrza zasilającego siłownik, a dokładnie, podawanego do wnętrza obudowy membrany siłownika.


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Uwaga W krokach 2 i 4 wymagane jest odczytanie i zapisanie wartości ciśnień wskazywanych przez manometr. 2. Zwiększać ciśnienie działające na membranę siłownika i odczytać wartość ciśnienia, gdy tłoczysko osiąga położenie pośrednie (środek skoku). 3. Zwiększyć ciśnienie działające na membranę siłownika do momentu przejścia wskaźnika położenia do pozycji większej od połowy zakresu. 4. Zmniejszać ciśnienie działające na membranę siłownika i odczytać wartość ciśnienia, gdy tłoczysko osiągnie ponownie położenie pośrednie (środek skoku). Różnica ciśnień między tymi dwoma odczytami jest równa zmianie ciśnienia działającego na membranę potrzebnej do pokonania sił tarcia w dwóch kierunkach ruchu trzpienia siłownika. 5. Obliczyć aktualną siłę tarcia:

Siła tarcia(funty) = 1/2 x Różnica odczytów ciśnień (psig) x Efektywna powierzchnia tłoka (in2)

Efektywne powierzchnie tłoków podano w tabeli 1. Po określeniu tarcia zaworu można określić ciśnienia działające na membranę w pozycjach innych niż środkowa. Jeśli do obliczeń wykorzystuje się odczyty na początku i na końcu ruchu roboczego, to należy dokładnie sprawdzić, czy pomiary wykonywane są natychmiast po rozpoczęciu lub zakończeniu ruchu. Regulator sprężyny (element 12, ilustracje 7, 8 i 9) trudno jest obracać przy podanym ciśnieniu do siłownika. Przed przystąpieniem do regulacji należy uwolnić sprężone powietrze z siłownika, obrócić regulator sprężyny i ponownie podać ciśnienie sprawdzając poprawność wykonanej regulacji.

Regulacja sprężyny poza instalacją Termin "poza instalacją" oznacza, iż siłownik nie jest podłączony do zaworu, ani do żadnego innego obciążenia. Sprawdzić, czy trzpień siłownika znajduje się w pozycji najwyższej, tak jak pokazano na ilustracji 5. (Uwaga: Przesunięcie membrany do najwyższej pozycji wymaga lekkiego ściśnięcia sprężyny.) Przedstawiona procedura jest identyczna dla zaworów bezpośredniego i odwrotnego działania.

!

OSTRZEŻENIE

Przy przesuwaniu trzpienia siłownika w wyniku podania ciśnienia zasilania należy zachować szczególną ostrożność, by ręce oraz narzędzie nie znalazły się na drodze ruchu trzpienia.

Zablokowanie czegokolwiek między trzpieniem siłownika, a innymi elementami zaworu regulacyjnego może spowodować zranienie personelu i/lub zniszczenie urządzeń. Należy przygotować atestowany manometr, który zapewni dokładne pomiary ciśnienia membrany w zakresie od 0 do górnej wartości granicznej podanej na tabliczce znamionowej siłownika. Podać ciśnienie na membranę siłownika. Kilkukrotnie przesunąć siłownik sprawdzając poprawność działania manometru i siłownika. Ważne jest sprawdzenie, czy ruch siłownika jest swobodny, bez tarcia i oporów wpływających na przesuwanie się trzpienia. 1. W trakcie wykonywania procedury kalibracji należy zapewnić możliwość podania sprężonego powietrza do siłownika pod regulowanym ciśnieniem. 2. Ustawić ciśnienie działające na membranę na wartość 0 psig. Powoli zwiększać ciśnienie do momentu zauważenia pierwszego poruszenia się trzpienia siłownika. Ruch trzpienia powinien rozpocząć się przy ciśnieniu równym dolnej wartości granicznej. Jeśli ruch siłownika zaczął się powyżej lub poniżej dolnej wartości granicznej ciśnienia, to należy dokonać regulacji sprężyny (patrz ilustracja 5). Regulator sprężyny należy wkręcić lub wykręcić z jarzma tak, by pierwszy ruch trzpienia siłownika następował w momencie osiągania dolnej wartości ciśnienia. 3. Sprawdzić ponownie poprawność wykonanej kalibracji, zgodnie z wymaganiami podanymi w kroki 2. 4. Przyłożyć do membrany ciśnienie równe górnej wartości granicznej zakresu ciśnień. Spowoduje to wysunięcie tłoczyska w kierunku zaworu. (Uwaga: trzpień siłownika może nasunąć się na trzpień zaworu, tak jak pokazano to na ilustracji 5.) Na trzpieniu zaworu zaznaczyć położenie końca trzpienia siłownika (patrz ilustracja 5). (Uwaga: jeśli trzpień siłownika nie dochodzi do trzpienia zaworu, to jego pozycję oznaczyć w inny sposób.) 5. Powoli zmniejszać ciśnienie do momentu osiągnięcia dolnej wartości granicznej ciśnienia. Zmierzyć odległość między znacznikiem a końcem trzpienia siłownika. Odległość ta powinna być równa zakresowi ruchu roboczego pokazanemu na skali wskaźnika położenia (element 18). Jeśli zakres ruchu jest prawidłowy, to procedura kalibracji sprężyny jest zakończona i należy przejść do procedury Instalowania zespołu łącznika trzpienia. 6. Jeśli zakres ruchu nie jest dokładnie równy skali wskaźnika położenia, to oznacza zainstalowanie niewłaściwej lub uszkodzonej sprężyny regulacyjnej. Dobór właściwej sprężyny opisany jest w katalogu numer 14 firmy Fisher. W przypadku niejasności lub wątpliwości należy skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Fisher−Rosemount. Po wymianie sprężyny powtórzyć opisane powyżej kroki.

5


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Instalowanie zespołu łącznika trzpienia Przy instalowaniu zespołu łącznika trzpienia (element 26) nagwintowane części trzpieni siłownika i zaworu powinny zostać wkręcone w łącznik trzpienia na głębokość równą co najmniej średnicy trzpienia.

Uwaga Nowy łącznik trzpienia składa się z dwóch połówek łącznika trzpienia, śrub i przekładki między połówkami. Przed zainstalowaniem łącznika i zaciśnięciem go na trzpieniach siłownika i zaworu należy wyjąć przekładkę.

1. W przypadku zaworów bezpośredniego działania przesunąć trzpień zaworu do wnętrza korpusu, do momentu zetknięcia się grzybka zaworu z pierścieniem gniazda. W przypadku zaworów odwrotnego działania przesunąć trzpień zaworu całkowicie na zewnątrz, do całkowitego otwarcia zaworu. Jeśli zachodzi konieczność, to nakręcić nakrętki blokujące trzpienia zaworu całkowicie na gwint trzpienia, jak najdalej od miejsca łączenia. W przypadku wszystkich siłowników, poza wielkością 87, dysk wskaźnika położenia (element 14) powinien znajdować się na poziomie górnej powierzchni nakrętek blokujących. 2. Powoli zwiększyć ciśnienie zasilania siłownika do górnej wartości granicznej. Musi być to ciśnienie równe ciśnieniu wykorzystywanemu przy regulacji sprężyny i podanemu na tabliczce znamionowej siłownika. 4. Umieścić symetrycznie połowę łącznika trzpienia z nagwintowanymi otworami na trzpieniach siłownika i zaworu. Prawidłowa pozycja łącznika − patrz ilustracja 7, 8 i 9. Gwinty trzpienia siłownika i zaworu powinny pokrywać się z gwintem łącznika na odległości równej jednej średnicy trzpienia.

6

!

UWAGA

Niedokładne połączenie trzpienia zaworu i / lub trzpienia siłownika w zespole łącznika trzpienia może spowodować zerwanie gwintów lub nieprawidłowe działanie siłownika i zaworu. Należy zawsze sprawdzać, czy długość każdego z trzpieni zaciśnięta w łączniku jest równa lub większa od średnicy trzpienia. Zniszczenie gwintów trzpienia jak i łącznika trzpienia prowadzi do przedwczesnej wymiany części. 4. Założyć drugą połowę łącznika, przełożyć śruby i dokręcić je. Jeśli siłownik ma być wyposażony w ustawnik pozycyjny, to w tym kroku należy założyć obejmę wysięgnika sprzęgającego. 5. Dokręcić nakrętki blokujące trzpienia zaworu do momentu uzyskania kontaktu dysku wskaźnika położenia z łącznikiem trzpienia lub, w przypadku siłowników wielkość 87, z łącznikiem trzpienia. Nie przekręcić nakrętek blokujących. 6. Powoli kilkukrotnie zwiększyć i zmniejszyć ciśnienie od dolnej do górnej wartości granicznej. Sprawdzić szczelność zamknięcia zaworu (w pozycji dolnej lub górnej w zależności od typu zaworu). Odkręcić śruby mocujące skalę wskaźnika ruchu i ustawić ją zgodnie z położeniem dysku wskaźnika ruchu. Przesunąć trzpień siłownika o cały zakres roboczy sprawdzając, czy położenia wskaźnika pokrywają się z wartościami założonymi. W razie niezgodności powtórzyć procedurę instalowania zespołu łącznika. Uwaga W przypadku zaworów PDTC (ruch do dołu powoduje zamknięcie zaworu) ograniczeniem dolnym ruchu jest gniazdo grzybka zaworu, a górnym górny ogranicznik ruchu trzpienia siłownika. W przypadku zaworów PDTO (ruch do dołu powoduje otwarcie zaworu) ograniczeniem dolnym ruchu jest dolny ogranicznik ruchu trzpienia siłownika, a górnym jest gniazdo zaworu.


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 6. Sposób określenia zakresu nieczułości

Pomiary zakresu nieczułości Zakres nieczułości (ang. deadband) jest wynikiem tarcia, obecności niezrównoważonych sił i innych czynników wpływających na działanie zespołu zaworu regulacyjnego. Zakres nieczułości oznacza zakres zmian sygnału sterującego (ciśnienia), który nie powoduje odpowiedzi siłownika (patrz ilustracja 6). Każda sprężyna siłownika ma określoną stałą sztywność. W opisanej wcześniej procedurze regulacji sprężyny poza instalacją należy sprawdzić, czy zainstalowana w siłowniku sprężyna jest odpowiednia. Zakres nieczułości jest jednym z czynników wpływających na działanie zaworu regulacyjnego pod w pętli sprzężenia zwrotnego. Tolerancja pętli regulacyjnej na nieczułość zmienia się w szerokim zakresie w zależności od odpowiedzi samej pętli. Najczęstszymi objawami za dużego zakresu nieczułości jest brak ruchu, ruch skokowy lub drgania oscylacyjne siłownika. Poniższa procedura umożliwia określenie zakresu nieczułości. Wartość procentowa jest przydatna w określaniu źródeł błędnego działania pętli regulacyjnej. 1. Procedurę należy rozpocząć od ciśnienia bliskiego dolnej wartości granicznej, powoli zwiększać ciśnienie do położenia w pobliżu środka zakresu. Odczytać wartość ciśnienia. 2. Powoli zmniejszać ciśnienie do momentu zauważenia ruchu trzpienia zaworu. Zanotować również tę wartość ciśnienia. 3. Różnica dwóch zmierzonych ciśnień określa zakres nieczułości.

Przyłącze zasilania sprężonym powietrzem Wszystkie połączenia układu zasilania sprężonym powietrzem wykonywane są fabrycznie, jeśli zawór, siłownik i ustawnik pozycyjny zostały zamówione jako jedna całość. Długości połączeń rurowych powinny być jak najkrótsze, by nie wprowadzać opóźnień w przesyłaniu sygnału sterującego. Jeśli do siłownika podłączony jest wzmacniacz pneumatyczny, ustawnik pozycyjny lub inne urządzenie dodatkowe, to dokładnie sprawdzić prawidłowość połączeń. W razie potrzeby skorzystać z instrukcji obsługi siłownika pozycyjnego lub z innych, odpowiednich instrukcji obsługi. W przypadku siłowników dostarczanych osobno lub przy wykonywaniu połączeń pneumatycznych wykonać następujące czynności: 1. Podłączyć instalację sprężonego powietrza do przyłącza NPT z gwintem wewnętrznym znajdującego się na górnej powierzchni obudowy membrany. 2. W przypadku siłowników o wielkości 70 i 87 możliwy jest demontaż przyłącza 1/4" NPT dzięki czemu otrzymuje się przyłącze 1/2" NPT z gwintem wewnętrznym. 3. Przesterować kilkukrotnie siłownik sprawdzając prawidłowość ruchu trzpienia zaworu w odpowiedzi na zmianę ciśnienia podawanego na membranę. 4. Jeśli ruch trzpienia zaworu wydaje się być nieprawidłowy, to powrócić do procedury regulacji sprężyny siłownika. Nie wolno przekazać zaworu do instalacji, jeśli reaguje nieprawidłowo na zmiany ciśnienie podawanego na membranę.

4. Obliczyć procentowy zakres nieczułości w sposób następujący: Zakres nieczułości = (zmierzona różnica ciśnień)/ (ustawiony zakres ciśnień) = nn%

7


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Demontaż (rozłożenie) siłownika

Obsługa Podczas eksploatacji niektóre części siłowników ulegają normalnemu zużyciu i wymagają okresowej wymiany. Częstotliwość dokonywania kontroli zużycia i wymiany zależy od warunków eksploatacji. Używać tylko części zamiennych wyprodukowanych lub dostarczonych przez Fisher Controls, które zostały wyprodukowane przy zastosowaniu wszystkich wymagań technicznych (obróbka cieplna, tolerancje)

!

OSTRZEŻENIE

Należy unikać gwałtownego uwalniania ciśnienia procesowego i niekontrolowanego ruchu elementów, co może spowodować zranienie osób personelu lub zniszczenie urządzenia. Przed przystąpieniem do prac obsługowych należy: • Odłączyć wszystkie przewody zasilania sprężonego powietrza, elektrycznego oraz sygnałowe od siłownika. Upewnić się, że siłownik nie może przypadkowo otworzyć lub zamknąć zaworu. • Wykorzystać instalację obejściową lub całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego. Uwolnić ciśnienie z obu stron zaworu. Spuścić medium procesowe z obu stron zaworu. • Odpowietrzyć układ siłownika i zwolnić naprężenie jego sprężyn. • Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac obsługowych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac obsługowych należy całkowicie odciąć zawór od ciśnienia procesowego, uwolnić ciśnienie i medium procesowe z obu stron zaworu. Zastosować procedury zabezpieczające układ w powyższym stanie podczas prac przy siłowniku.

Konserwacja siłownika W poniższej procedurze opisano szczegółowo demontaż na części i złożenie siłownika. Jeśli zachodzi konieczność naprawy lub zbadania stanu technicznego niektórych elementów, to należy zdemontować tylko niezbędne części, a składanie rozpocząć od właściwego kroku procedury montażu. Jeśli nie wskazano inaczej, to numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracjach 7, 8 lub 9. Na ilustracji 7 przedstawiono siłowniki o wielkości od 30 do 60, na ilustracji 8 siłownik o wielkości 70 i na ilustracji 9 siłownik o wielkości 87.

8

1. Odciąć zawór od instalacji procesowej, wykorzystać instalację obejściową. Zmniejszyć ciśnienie zasilania do wartości ciśnienia atmosferycznego i zdjąć przewody pneumatyczne ze złącza w górnej części obudowy membrany (element 1).

!

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia wskutek gwałtownego, niekontrolowanego ruchu górnej części obudowy membrany (element 1) przy zwalnianiu ściśniętej sprężyny należy wykazać szczególną ostrożność przy wykręcaniu regulatora (krok 2, poniżej) i zdjmowaniu śrub mocujących (element 22) obudowę membrany (krok 4, poniżej). 2. Wykręcić regulator sprężyny (element 12) z jarzma (element 9) do momentu zwolnienia sprężyny. 3. Jeśli jest konieczne, to zdjąć siłownik z korpusu zaworu rozdzielając łącznik trzpienia (element 26) i wykręcając nakrętkę blokującą jarzma. W przypadku siłowników o wielkości 87 odkręcić nakrętki kołków gwintowanych. Rozdzielenie łącznika trzpienia następuje po odkręceniu nakrętek blokujących (elementy 15 i 16) i zdemontowaniu dwóch śrub łącznika trzpienia. 4. Odkręcić śruby obudowy membrany, zdjąć nakrętki (elementy 22 i 23) i zdjąć górną część obudowy membrany (element 1). 5. Wyjąć membranę siłownika (element 2). 6. Zdemontować bez rozłączania płytę membrany, trzpień siłownika oraz śrubę mocującą (elementy 4, 10 i 3). Zespół ten może być rozłożony na części po wykręceniu śruby mocującej (element 3). 7. Wyjąć sprężynę siłownika (element 6) i gniazdo sprężyny (element 11). 8. Jeśli jest to konieczne, to po odkręceniu śrub mocujących (element 8) obudowę zdemontować dolną część obudowy membrany (element 5) z jarzma (element 9). 9. Jeśli jest to konieczne, to zdemontować regulator sprężyny (elemnt 12) wykręcając go z jarzma (element 9).

Montaż (składanie) siłownika 1. Pokryć smarem (element 241 lub równoważny) gwinty i powierzchnię styku ze sprężyną siłownika regulatora sprężyny (element 12). Wkręcić regulator sprężyny w jarzmo (element 9). Umieścić gniazdo sprężyny (element 11) w jarzmie na regulatorze sprężyny i wkręcić regulator, tak by uzyskać prawidłowe połączenie gwintów regulatora i gniazda. 2. Umieścić dolną część obudowy membrany (element 5) na jarzmie (element 9) i skręcić ze sobą obie części wykorzystując do tego śruby mocujące (element 8).


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 3. Sprężynę siłownika (element 6) umieścić w gnieździe sprężyny (element 11).

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara eliminując ściśnięcie sprężyny (element 18).

4. Jeśli zdemontowano płytę membrany z trzpienia siłownika (elementy 4 i 10), to skręcić je razem używając śruby mocującej i podkładki (elementy 3 i 25). Gwinty śrub pokryć smarem Lubriplate Mag−1 lub równoważnym (element 241). Śrubę (element 3) dokręcić momentem siły równym 41 Nm w przypadku siłowników o wielkości 30, 95 Nm dla wielkości 34 i 40 oraz 258 Nm dla wielkości 45 do 70 i 87. Włożyć trzpień siłownika wraz z płytą membrany (elementy 10 i 4) do wnętrza jarzma, tak by sprężyna siłownika (element 6) znalazła się między płytą membrany i gniazdem sprężyny (element 11). Następnie wsunąć trzpień membrany do regulatora sprężyny (element 12).

2. Wykonać obejście zaworu regulacyjnego, zmniejszyć ciśnienie zasilania do ciśnienia atmosferycznego, odłączyć przewody zasilania sprężonym powietrzem z przyłącza w górnej części korpus urządzenia (element 142, ilustracja 10 lub 11).

5. Na płycie membrany (element 4) umieścić membranę (element 2) gładką powierzchnią do dołu. Doprowadzić do pokrycia się otworów w membranie i w dolnej części obudowy membrany. 6. Umieścić górną część obudowy membrany (element 1) na membranie tak, by pokryły się otwory.

!

UWAGA

Zbyt silne dokręcenie śrub i nakrętek (elementy 22 i 23) mocujących membranę może spowodować zniszczenie membrany. Nie przekraczać momentu siły 27 Nm. 7. Założyć śruby i nakrętki (elementy 22 i 23). Dokręcić je w sposób krzyżowy momentem siły równym 27 Nm. 8. Zamontować siłownik na zaworze zgodnie z procedurą opisaną wcześniej w niniejszej instrukcji.

Zespół napędu ręcznego montowany od góry (regulacja dolnego ogranicznika ruchu) Zespół napędu ręcznego montowany od góry (ilustracja10 i 11) jest zazwyczaj wykorzystywany jako regulowany wyłącznik ruchu do góry ograniczający pełne wysunięcie trzpienia siłownika. Obrót pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwa trzpień napędu do dołu (element 133, ilustracja 10 i 11) powodując ściśnięcie sprężyny. W poniższej procedurze opisano szczegółowo demontaż na części i składanie napędu ręcznego. Jeśli zachodzi konieczność częściowej naprawy lub zbadania stanu technicznego, zdemontować tylko niezbędne części, a składanie rozpocząć od właściwego kroku. Jeśli nie podano inaczej, to numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracji 10 (wielkości od 30 do 60) i ilustracji 11 (wielkości 70 i 87).

Demontaż (rozłożenie) napędu ręcznego montowanego od góry 1. Obrócić pokrętło (element 51) napędu ręcznego

!

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia wskutek gwałtownego, niekontrolowanego ruchu górnej części obudowy membrany (element 1) przy zwalnianiu ściśniętej sprężyny, wykręcić ostrożnie regulator sprężyny (element 12) z jarzma do momentu wyeliminowania ściśnięcia sprężyny. Wówczas ostrożnie wykręcić śruby mocujące (element 22) obudowę membrany. 3. Wykręcić śruby i nakrętki mocujące obudowę membrany (elementy 22 i 23, ilustracje 7, 8 lub 9) i zdjąć górną część obudowy membrany wraz z zespołem napędu ręcznego. 4. Jeśli jest to konieczne, to wykręcając śruby mocujące (element 141) możliwe jest zdjęcie zespołu napędu ręcznego z górnej części pokrywy. Demontaż jest konieczny w przypadku konieczności pierścienia uszczelniającego (element 139) lub dla ułatwienia obsługi zespołu. 5. Odkręcić nakrętkę blokującą ogranicznika ruchu (element 137) i obrócić pokrętło (element 51) w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Wyjąć kołek blokujący i nakrętkę (elementy 247 i 54), a następnie zdjąć pokrętło. 6. Zdjąć nakrętkę blokującą ogranicznika ruchu (element 137) z trzpienia napędu (element 133) i wyjąć trzpień z korpusu zaworu. W górnej części trzpienia znajduje się wycięcie pod śrubokręt ułatwiające demontaż trzpienia. 7. Wymienić pierścień uszczelniający (element 138) korpusu (element 142). 8. W przypadku napędów ręcznych do siłowników o wielkości 30 do 60, dalszy demontaż polega na wybiciu kołka blokującego (element 140, ilustracja 10) i zdjęciu płytki popychacza (element 135) z trzpienia. W przypadku napędów ręcznych do siłowników o wielkości 70 i 87, dalszy demontaż polega na wykręceniu śruby blokującej (element 174, ilustracja 11) i wyjęciu łożyska oporowego i płytki popychacza (elementy 175 i 135, ilustracja 11). Śruba blokująca (element 174) ma lewy gwint, dlatego należy wykręcać ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Montaż (złożenie) napędu ręcznego montowanego od góry 1. W przypadku napędów ręcznych do siłowników wielkości 30 do 60 pokryć smarem (element 241 lub równoważny) koniec trzpienia napędu (element 133, 9


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 ilustracja 10). Nasunąć płytkę popychacza (element 135, ilustracja 10) na trzpień i umocować ją przy użyciu kołka blokującego (element 140, ilustracja 10). W przypadku napędu do siłowników o wielkości 70 i 87, łożysko oporowe (element 175, ilustracja 11) wypełnić smarem (element 241 lub równoważny). Umieścić łożysko oporowe w płycie popychacza (element 135, ilustracja 11) i nasunąć obie części na trzpień napędu (element 133). Gwint śruby blokującej pokryć smarem uszczelniającym (element 242 lub równoważny). Włożyć i dokręcić śrubę blokującą (element 174, ilustracja 11). 2. Pokryć smarem (element 241 lub równoważny) pierścień uszczelniający (element 138) i umieścić go w korpusie (element 142). 3. Gwint trzpienia napędu (element 133) pokryć smarem (element 241 lub równoważny). Wkręcić trzpień w korpus (element 142). 4. Nakręcić nakrętkę ogranicznika ruchu (element 137) na trzpień napędu (element 133). 5. Umieścić pokrętło (element 51) i nakrętkę ogranicznika (element 54) na trzpieniu napędu (element 133). Dokręcić nakrętkę sześciokątną łącząc razem obie części. Zabezpieczyć nakrętkę przy użyciu kołka blokującego (element 247). 6. Jeśli korpus (element 142) został oddzielony od górnej części obudowy membrany (element 1, ilustracja 7, 8 lub 9), to pierścień uszczelniający (element 139) pokryć smarem (element 241 lub równoważny) i umieścić go w korpusie. Otwory w korpusie i górnej części obudowy membrany muszą pokryć się, włożyć w nie śruby (element 141) i dokręcić je w sposób krzyżowy. 7. Umieścić górną część obudowy membrany (element 1) na membranie tak, by pokryły się otwory.

!

UWAGA

Zbyt silne dokręcenie śrub i nakrętek (elementy 22 i 23) mocujących membranę może spowodować zniszczenie membrany. Nie przekraczać momentu siły 27 Nm. 7. Założyć śruby i nakrętki (elementy 22 i 23). Dokręcić je w sposób krzyżowy momentem siły równym 27 Nm. 8. Zamontować siłownik na zaworze zgodnie z procedurą opisaną wcześniej w niniejszej instrukcji.

Zespół napędu ręcznego montowany z boku (wielkości 34 do 64) Zespół napędu ręcznego montowany z boku (ilustracja 12) zazwyczaj spełnia rolę ręcznego przesterowania. Obrót pokrętła przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara powoduje otwarcie zaworu. Para dźwigni (element 146, ilustracja 12) w zespole napędu ręcznego powoduje przesunięcie trzpienia zaworu i jego otwarcie.

10

W poniższej procedurze opisano szczegółowo demontaż i montaż napędu ręcznego. Jeśli zachodzi konieczność naprawy lub zbadania stanu technicznego niektórych elementów, zdemontować tylko niezbędne części, a procedurę składania rozpocząć od właściwego kroku. Numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracji 12.

Demontaż (rozłożenie) napędu ręcznego montowanego z boku 1. Zespół napędu ręcznego może być zdjęty z jarzma siłownika. W tym celu należy odkręcić nakrętki sześciokątne (elementy 147 i 170) ze śrub typu U (elementy 166 i 143) mocujących zespół napędu do jarzma siłownika. 2. Zdjąć pierścień zaciskowy (element 154) i wybić kołek obrotowy dźwigni (element 153). 3. Dwie śruby (element 156) mocują razem lewą i prawą dźwignię (element 146). Odkręcić śrubę z górnej części dźwigni, co spowoduje wypadnięcie ich z zespołu napędu ręcznego. Dźwignie mogą być dalej rozłożone na części po wykręceniu pozostałych śrub. 4. Odkręcić śrubę (element 161) i śrubę mocującą wskaźnik (element 159, niepokazany) znajdującą się za wskaźnikiem (element 160). 5. Odkręcić nakrętkę (element 54), zdjąć podkładkę blokującą (element 150), podkładkę (element 149) i zdjąć pokrętło (element 51). Zwrócić uwagę, by nie zgubić małej kulki (element 55) i sprężyny (element 56). 6. Odkręcić pierścień dociskowy łożyska (element 136) po odkręcenia śruby blokującej (element 168, niepokazany). 7. Wypchnąć zespół śruby (element 145) z korpusu zespołu napędu ręcznego. Nakrętka zakresu (element 132) wyjdzie razem ze śrubą. Wyjąć również tuleję (element 151). 8. Jeśli jest konieczne, to wyjąć dwa łożyska (element 152), jedno z pierścienia dociskowego łożyska, a drugie z przeciwnej strony korpusu napędu.

Montaż (złożenie) napędu ręcznego montowanego z boku (wielkości 34−60) 1. Łożyska (element 152) wypełnić smarem (element 241 lub równoważny). Umieścić jedno łożysko i tuleję (element 151) w korpusie napędu (element 142) w sposób pokazany na ilustracji 12. Tulei nie ma w siłownikach o wielkości od 45 do 60. 2. Pokryć smarem (element 241 lub równoważny) śrubę zespołu napędu (element 145) oraz gwint śruby zakresu (element 132). Nałożyć drugie łożysko (element 152) na śrubę i włożyć koniec śruby do tulei (element 151) w sposób pokazany na ilustracji 12 lub do łożyska. 3. Wkręcić pierścień dociskowy łożyska (element 136) w korpus (element 142). Silnie dokręcić pierścień łożyska, a następnie odkręcić o jedną czwartą obrotu. Dokręcić śrubę blokującą (element 168, niepokazany) położenie pierścienia dociskowego.


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 4. Pokryć smarem (element 241 lub równoważny) wyżłobienie w korpusie napędu (element 142). Umieścić w pokrętle (element 51) sprężynę (element 56) i kulkę (element 55). Przytrzymując ręką sprężynę i kulkę nałożyć pokrętło napędu, podkładkę (element 149), podkładkę blokującą (element 150) i nakrętkę sześciokątną (element 54) na koniec śruby pokrętła. Dokręcić silnie nakrętkę blokującą. 5. Umieścić we właściwej pozycji śrubę mocującą wskaźnik (element 159, niepokazany) i wskaźnik (element 160) (patrz ilustracja 12). Wkręcić śrubę (element 161). 6. Połączyć dwie dźwignie (element 146) przy użyciu śrub (element 156 w przypadku siłowników o wielkości 45, 50 i 60) lub wkrętów do metalu (element 156 w przypadku siłowników o wielkości 34 i 40). 7. Jeśli zespół napędu ręcznego był zdemontowany z jarzma (element 9, ilustracje 7, 8 i 9), to zamocować go przy użyciu śrub typu U (elementy 166 i 143) i nakrętek sześciokątnych (elementy 170 i 147). 8. Umieścić dźwignie (element 146) w pozycji pokazanej na ilustracji 12. Przełożyć kołek obrotowy (element 153), a na jego końcu założyć blokujący pierścień zaciskowy (element 154).

Zespół napędu ręcznego montowany z boku do siłowników o wielkości 70 i 87 Zespół napędu ręcznego montowany z boku (ilustracja 13) zazwyczaj spełnia rolę ręcznego przesterowania w przypadku siłowników o wilekości 70 i 87. Obrót pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powoduje otwarcie zaworu. Para tulei (elementy 34 i 46, ilustracja 13) powoduje przesunięcie trzpienia zaworu i jego otwarcie. W poniższej procedurze opisano szczegółowo demontaż i montaż napędu ręcznego. Jeśli zachodzi konieczność naprawy lub zbadania stanu technicznego niektórych jego elementów, to rozłożyć tylko niezbędne części, a procedurę składanie rozpocząć od właściwego kroku.

5. Wyjąć sprężynę siłownika (element 6), górną tuleję (element 34) i gniazdo sprężyny (element 11) z jarzma siłownika. Możliwy jest wówczas dostęp do łożyska igiełkowego i bieżni (elementy 37 i 38). 6. Rozdzielić dwie połówki zespołu łącznika trzpienia (element 26) wykręcając dwie śruby mocujące. Wyciągnąć trzpień siłownika (element 10). 7. Zdemontować wskaźnik położenia (element 14). 8. Obrócić pokrętło napędu tak, by dolna tuleja (element 46) wysunęła się z przekładni ślimakowej. Wyjąć dolną tuleję i kołek ustawczy (element 47). NIE przesuwać skali położenia neutralnego (element 59). 9. Odkręcić dwie śruby blokujące (element 40) i wykręcić kołnierz dociskowy łożyska (element 39) z dołączonym regulatorem sprężyny (element 12). Wyjąć przekładnię ślimakową i dwa łożyska igiełkowe (element 42) z każdego z końców przekładni. 10. Zdemontować regulator sprężyny (element 12) z kołnierza dociskowego łożyska (element 39). Wałek przekładni ślimakowej (element 45) wraz z dołączonymi elementami może zostać rozłożony na części w celu wymiany lub pokrycia smarem. Odkręcić nakrętkę (element 54) i zdjąć pokrętło (element 51). Nie zgubić małej kulki (element 55) i sprężyny (element 56). 11. Odkręcić dwie śruby blokujące (element 41) każdego z dwóch pierścieni dociskowych (element 48 i 49). Zdjąć oba pierścienie dociskowe, a wraz z nimi zostaną zdjęte dwa łożyska kulkowe (element 50). Wyjąć wałek przekładni ślimakowej (element 45).

Montaż (złożenie) napędu ręcznego montowanego z boku (wielkość 70 i 80) 1. Pierścienie dociskowe przekładni ślimakowej (elementy 48 i 49) mają wycięcia w gwintach do wkręcenia śrub blokujących (element 41). Łożyska kulkowe (element 50) wypełnić smarem (element 241 lub równoważny) i włożyć jedno łożysko kulkowe do tylnego pierścienia dociskowego (element 49), w sposób pokazany na ilustracji 13.

Demontaż (rozłożenie) napędu ręcznego montowanego z boku (wielkość 70 i 87)

2. Wkręcić tylny pierścień dociskowy z łożyskiem kulkowym (elementy 49 i 50) w jarzmo (element 9). Wycięcie w pierścieniu dociskowym powinno pokryć się z otworem w jarzmie. Włożyć śrubę blokującą (element 41) i dokręcić.

1. Podłączyć instalację obejścia zaworu regulacyjnego. Obniżyć ciśnienie zasilania siłownika do ciśnienia atmosferycznego. Odłączyć przewody zasilające z górnej części obudowy membrany (element 1).

3. Pokryć smarem (element 241 lub równoważny) gwinty wałka przekładni ślimakowej (element 51) i włożyć wałek do jarzma tak, by końcówka wałka weszła w tylny pierścień dociskowy (element 49).

2. Zdjąć pokrywę (element 60) i zwolnić ściśnięcie sprężyny obracając regulator sprężyny (element 12) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

4. Włożyć łożysko w przedni pierścień dociskowy (element 48) i wkręcić pierścień dociskowy z łożyskiem kulkowym (elementy 49 i 50) w jarzmo (element 9). Wycięcie w pierścieniu dociskowym powinno pokryć się z otworem w jarzmie. Włożyć śrubę blokującą (element 41) i dokręcić.

Numery elementów odpowiadają oznaczeniom na ilustracjach 8 lub 9 i 12.

3. Odkręcić śruby i nakrętki (elementy 22 i 23), zdjąć górną część obudowy membrany (element 1) i membranę (element 2) 4. Wykręcić śrubę mocującą (element 3) i podkładkę (element 25) i zdjąć płytę membrany (element 4).

5. Włożyć sprężynę i kulkę (elementy 56 i 55) do pokrętła (element 51). Nałożyć pokrętło na wałek przekładni ślimakowej (element 51). Nakręcić nakrętkę (element 11


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 54) na wałek przekładni.

je w sposób krzyżowy momentem siły równym 27 Nm.

6. Dwa łożyska igiełkowe (element 42) i gwinty koła przekładni ślimakowej pokryć smarem (element 241 lub równoważny). Włożyć kołek blokujący (element 47), łożyska i koło przekładni ślimakowej w jarzmo (element 40), w sposób pokazany na ilustracji 13.

17. Zamontować siłownik na zaworze zgodnie z procedurą opisaną wcześniej w niniejszej instrukcji.

7. W gwincie kołnierza dociskowego łożyska (element 39) znajdują się wycięcia. Wkręcić kołnierz w jarzmo, wycięcia i otwory w jarzmie powinny się pokryć. Włożyć i dokręcić śruby blokujące. 8. Dolna tuleja (element 46) ma wyfrezowane wyżłobienie na jednym z końców. Pokryć gwinty tulei smarem (element 241 lub równoważny), włożyć dolną tuleję końcem z wyfrezowanym wyżłobieniem w kierunku kołnierza dociskowego łożyska (element 39). 9. Obrócić pokrętło (element 51) i przesunąć tuleję przez przekładnię ślimakową do dołu, aż w wycięciu tulei (element 46) znajdzie się kołek blokujący (element 47). Obracać pokrętło napędu dalej, aż tuje wsunie się na głębokość 81 mm poniżej powierzchni jarzma. Szpilka z boku dolnej tulei powinna pokryć się z najszerszym miejscem wskaźnika pozycji neutralnej. 10. Przełożyć koniec trzpienia siłownika o przekroju kwadratowym (element 10) przez dolną tuleję (element 46) do trzpienia zaworu. Połączyć oba trzpienie dwoma połówkami łącznika (element 26). Łącznik nie powinien znajdować się bliżej niż 3.2 mm od dolnej tulei, jeśli trzpień siłownika jest wyciągnięty. Ta regulacja zostawia około 3.2 mm swobodnego ruchu dolnej tulei w obu kierunkach przy ręcznym przesterowaniu. Skręcić silnie obie połówki łącznika przy użyciu śrub. 11. Łożysko igiełkowe i bieżnię (elementy 37 i 38) wypełnić smarem (element 241 lub równoważny) i nałożyć łożysko na regulator sprężyny (element 12). 12. Umieścić gniazdo sprężyny i sprężynę siłownika (elementy 11 i 6) w jarzmie (element 9). Nasunąć górną tuleję (element 34) na trzpień siłownika (element 10). 13. Na trzpień siłownika (element 10) nałożyć płytę membrany i podkładkę (elementy 4 i 25). Włożyć i silnie dokręcić śrubę mocującą (element 3). 14. Na płycie membrany (element 4) umieścić membranę (element 2) gładką powierzchnią do dołu. Otwory w membranie i dolnej części obudowy membrany (elementy 5) powinny się pokryć. 15. Na membranie (element 2) umieścić górną część obudowy membrany (element 1), otwory w membranie i w obudowie powinny się pokryć.

!

UWAGA

Zbyt silne dokręcenie śrub i nakrętek (elementy 22 i 23) mocujących membranę może spowodować jej zniszczenie. Nie przekraczać momentu siły 27 Nm. 16. Założyć śruby i nakrętki (elementy 22 i 23). Dokręcić 12

18. Siłownik może być przekazany do eksploatacji po zakończeniu procedur podłączania zasilania i regulacji.

Ograniczniki ruchu montowane w obudowie membrany Uwaga Jeśli przewiduje się częste lub codzienne ręczne przesterowanie siłownika, to powinien on zostać wyposażony w napęd ręczny montowany z boku, a nie w wyłączniki krańcowe w obudowie lub napęd ręczny montowany od góry. Ręczny napęd z boku został zaprojektowany do częstego użytku jako ręczne przesterowanie. Regulowane ograniczniki ruchu do góry montowane w obudowie (ilustracje 14 lub 15) są wykorzystywane do ograniczania ruchu do góry. Aby możliwe było wykonanie regulacji należy odłączyć zasilanie siłownika. Zdjąć pokrywę ogranicznika (element 187, ilustracja 14 lub 15) i odkręcić nakrętkę blokującą (element 137). Obrócić trzpień ogranicznika (element 133) zgodnie z ruchem wskazówek zegar do wnętrza obudowy membrany aby przesunąć trzpień siłownika do dołu (obrócić w kierunku przeciwnym, by przesunąć trzpień do góry). Dokręcić nakrętkę blokującą i założyć pokrywę. Regulowane ograniczniki ruchu do dołu (ilustracja 16) są przeznaczone do ograniczania ruchu do dołu. Aby możliwe było wykonanie regulacji należy odłączyć zasilanie siłownika. Zdjąć pokrywę ogranicznika (element 187), odkręcić przeciwnakrętkę i wyregulować położenie nakrętki ogranicznika (elementy 189 i 54) do góry lub do dołu, zmieniając zakres ruchu roboczego. Dokręcić przeciwnakrętkę i założyć pokrywę. W poniższej procedurze opisano szczegółowo demontaż na części i montaż ograniczników ruchu. Jeśli zachodzi konieczność naprawy lub zbadania stanu technicznego poszczególnych elementów, to należy zdemontować tylko niezbędne części, a procedurę składania rozpocząć od właściwego kroku. Numery odpowiadają oznaczeniom na ilustracjach 14, 15 i 16.

Demontaż ograniczników rychu 1. Podłączyć instalację obejścia zaworu regulacyjnego. Obniżyć ciśnienie zasilania siłownika do ciśnienia atmosferycznego i odłączyć przewody z korpusu (142).

!

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć zranienia wskutek gwałtownego, niekontrolowanego ruchu górnej części obudowy membrany (element 1) przy


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 zwalnianiu ściśniętej sprężyny; zwolnić ostrożnie ściśnięcie sprężyny (krok 2, poniżej) i zdjąć śruby mocujące (element 22) obudowę membrany (krok 4, poniżej). 2. Wykręcić regulator sprężyny (element 12) z jarzma (element 9) do momentu zwolnienia sprężyny. Ograniczniki ruchu do dołu

Zamawianie części Każdy siłownik ma własny numer seryjny, który można znaleźć na tabliczce znamionowej. W korespondencji z biurem przedstawicielskim należy zawsze powoływać się na ten numer. Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podawać pełny 11 znakowy numer zamówieniowy danej części z podanej niżej listy.

3. Zdjąć pokrywę ogranicznika ruchu (element 187) i odkręcić nakrętkę blokującą (element 137). Obrócić trzpień ogranicznika (element 133) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do całkowitego zwolnienia sprężyny.

Zestawy części

4. Zdjąć górną część obudowy membrany (element 1, ilustracja 7, 8 lub 9) zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym siłownika.

Zestawy modyfikacyjne do napędu ręcznego montowanego z boku

Element

Numer zamówieniowy

Zestawy modyfikacyjne zawierają wszystkie elementy konieczne do montażu napędu ręcznego montowanego z boku Wielkość 34 PDTC (ruch do dołu zamyka zawór) 30A8778X0A2 Wielkość 34 PDTO (ruch do dołu otwiera zawór) 30A8778X0B2 Wielkość 40 PDTC (ruch do dołu zamyka zawór) 30A8778X0C2 Wielkość 40 PDTO (ruch do dołu otwiera zawór) 30A8778X0D2 Wielkość 45 i 46 PDTC (ruch do dołu zamyka zawór)40A8779X0A2 Wielkość 40 i 60 PDTO (ruch do dołu otwiera zawór) 40A8779X0B2 Wielkość 50 i 60 PDTC (ruch do dołu zamyka zawór)40A8779X0C2 Wielkość 50 i 60 PDTO (ruch do dołu otwiera zawór)40A8779X0D2

5. Wykręcić śruby (element 141) i zdjąć zespół ogranicznika ruchu z górnej części obudowy membrany. 6. Zdjąć i zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających (elementy 138 i 139); w razie potrzeby wymienić na nowe. 7. W przypadku siłowników o wielkości od 30 do 60, wybić kołek blokujących (element 140) i zdjąć płytę popychacza (element 135) z trzpienia ogranicznika (element 133).

Opis

Zestawy modyfikacyjne do napędu ręcznego montowanego od góry Zestawy modyfikacyjne zawierają elementy konieczne do montażu napędu ręcznego montowanego od góry. Zestaw 1 obejmuje tylko zespół napędu ręcznego. Zestaw 2 obejmuje elementy wchodzące w skład zestawu 1 oraz nową obudowę membrany konieczną do montażu napędu ręcznego. Zestaw 1 Wielkość 30 28A1205X012 Wielkość 34 i 40 28A1205X022 Wielkość 45, 50 i 60 28A1205X032 Wielkość 70 i 87 CV8010X0032 Zestaw 2 Wielkość 30 28A1205X042 Wielkość 34 i 40 28A1205X052 Wielkość 45 i 50 28A1205X062 Wielkość 46 i 60 28A1205X072 Wielkość 70 i 87 CV8010X0042

W przypadku siłowników o wielkości 70 i 87, wykręcić śrubę mocującą (element 174) i zbadać stan techniczny łożyska oporowego (element 175). Ograniczniki ruchu do góry 8. Zdjąć pokrywę ogranicznika ruchu (element 187) i odkręcić przeciwnakrętkę i nakrętkę blokującą (elementy 189 i 54) do całkowitego zwolnienia sprężyny. Zdjąć przeciwnakrętkę i nakrętkę blokującą. 9. Zdjąć górną część obudowy membrany (element 1, ilustracja 7, 8 lub 9) zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym siłownika. 10. Wykręcić śruby (element 141) i zdjąć zespół ogranicznika ruchu z górnej części obudowy membrany.

Wykaz części zamiennych

11. Zdjąć i zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających (elementy 138 i 139); w razie potrzeby wymienić na nowe.

Zespół siłownika (ilustracje 7, 8 i 9)

12. Odkręcić nakrętkę blokującą (element 54) i wykręcić trzpień ogranicznika (element 133) z trzpienia siłownika. Możliwy jest wówczas demontaż dolnej płyty membrany.

Element 1

Montaż ograniczników ruchu

Opis

Numer zamówieniowy

Górna część obudowy membrany, stal Konstrukcja standardowa Wielkość 30 2E791528992 Wielkość 34 i 40 2E806028992 Wielkość 45 i 50 3E830928992 Wielkość 46 i 60 2E847228992 Wielkość 70 i 87 2N126628992 Z napędem ręcznym od góry lub ogranicznikiem ruchu Wielkość 30 2E801125062 Wielkość 34 i 40 2E662625062 Wielkość 45 i 50 3E845325062 Wielkość 46 i 60 3E847725062 Wielkość 70 i 87 2N131025062 Membrana Guma nitrylowa/nylon Konstrukcja standardowa Wielkość 30 2E791902202 Wielkość 34 i 40 2E670002202

1. Złożyć ogranicznik ruchu do dołu lub do góry w odwrotnej kolejności niż w procedurze demontażu, pokryć smarem części, których numery znajdują się w kwadratowych ramkach (element 241) na ilustracjach 7, 8, 9, 14, 15 lub 16.

2*

2. Skalibrować ogranicznik ruchu zgodnie z żądanym zakresem ruchu według procedury opisanej w niniejszej procedury. Przekazać ponownie urządzenie do eksploatacji.

*Zalecane części zapasowe

13


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 7. Schemat budowy siłowników typ 657 o wielkości od 30 do 60

Element 2*

3

4

Opis

Membrana (ciąg dalszy) Guma nitrylowa/nylon Konstrukcja standardowa Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Z ogranicznikiem ruchu do dołu (styl 2) Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Silikon/poliester Konstrukcja standardowa Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Z ogranicznikiem ruchu do dołu (styl 2) Wielkość 70 i 87 Fluoroelastomer/Nomex Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Śruba, stal kadmowana Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50, 60, 70 i 87 Płyta membrany Aluminium [tylko do temp. 93˚C] Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Żeliwo Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50

Numer zamówieniowy

Element 4

2E859502202 2E859702202 2N126902202 2E800002202 2E699002202 2E859602202 2E659802202 2N130902202

5

2E7919X0022 2E6700X0012 2E8595X0022 2E8597X0032 2N1269X0012

6 7

2N1309X0012

8

1F354202402 1F444302402 1F354102402 1F4444X0022 1E792032982 1E760432992 1E775432982

Opis

Płyta membrany (ciąg dalszy) Żeliwo Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Stal Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Dolna część obudowy membrany, stal Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 50 Wielkość 46 i 60 Wielkość 70 i 87 Sprężyna siłownika, stal Śruba ogranicznika ruchu membrany (patrz ilustracja 13) Śruba, stal platerowana Zawór PDTC − ruch do dołu zamyka zawór Wielkość 30 (6 szt.) Wielkość 34 i 40 (6 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (8 szt.) Wielkość 70 i 87 (12 szt.) Zawór PDTO − ruch do dołu otwiera zawór Wielkość 30 (3 szt.) Wielkość 34 i 40 (3 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (4 szt.) Wielkość 70 i 87 (9 szt.)

31B2028X012 31B2029X012 41B2030X012 41B2031X012 2E880419042 3E880519042 2E831519042 *Zalecane części zapasowe

14

Numer zamówieniowy

2E847519042 2N127019042 2H510922012 3H511122012 2H511322012 2H511522012 2N757522012

2E792225062 2E806325062 3E831625062 2E847425062 2N127125062 patrz tabela patrz tabela

1D529824052 1A368424052 1A368424052 1N129328992 1D529824052 1A368424052 1A368424052 1N129328992


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 8. Schemat budowy siłowników typ 657 o wielkości 70

Element 9

Opis

Numer zamówieniowy

Jarzmo Dolny kołnierz niegwintowany Żeliwo Wielkość 30 Wielkość 34 Wielkość 40 Wielkość 45 i 46 Wielkość 50 i 60 Wielkość 70 Wielkość 70 z napędem ręcznym z boku Wielkość 87 Wielkość 87 z napędem ręcznym z boku Stal Wielkość 30 Wielkość 34 Wielkość 40 Wielkość 45 i 46 Wielkość 50 i 60 Wielkość 70 Wielkość 87 Dolny kołnierz nagwintowany Żeliwo Wielkość 30 Wielkość 34 Wielkość 40 Wielkość 45 i 46 Wielkość 50 i 60 Wielkość 70 Wielkość 87 Stal Wielkość 30 Wielkość 34 Wielkość 40 Wielkość 45 i 46

Element 9

3E792619042 2E869619042 3E807019042 2E903719042 3E832319042 3N127319042 4N890119042 3N663919042 4N886619042 3K830122012 2H786522012 3H786722012 2H786922012 3K830222012 3N127622012 3N758422012

3L920619042 2L920419042 3L920819042 2L920519042 3L921019042 3N127419042 3N663919042 3L920722012 2L894122012 3L920922012 2L920122012

10

Opis

Numer zamówieniowy

Jarzmo (ciąg dalszy) Dolny kołnierz niegwintowany Stal Wielkość 50 i 60 3L921122012 Wielkość 70 3N127722012 Wielkość 87 3N758522012 Trzpień siłownika, stal cynkowana Standardowa konstrukcja typ 657 Wielkość 30 1E792724102 Wielkość 34 1E872924102 Skok 3/4” (19 mm) 1E872924102 Skok 1−1/8” (29 mm) 17A9812X012 Wielkość 40 1E807124102 Wielkość 45 i 46 1J332924102 Wielkość 50 i 60 1E832424102 Wielkość 70 Skok 2” (51 mm) 1N129424102 Skok 2 do 3” (51 do 76 mm) 1N132524102 Skok 3 do 4” (76 do 102 mm) 11A5522X012 Wielkość 87 (Skok 4”/102 mm) 1N664024102 Typ 657 z napędem ręcznym z boku Wielkość 34 i 40 1F325824102 Typ 657 z napędem ręcznym z boku lub od góry Wielkość 70 Skok 2” (51 mm) 1N890524102 Skok 2 do 3” (51 do 102 mm) 1N890424102 Skok 3 do 4” (76 do 102 mm) 11A8264X012 Wielkość 87 1N888924102 Typ 657−4 konstrukcja standardowa Wielkość 70 1V9656X00A2 Wielkość 87 11A6203X012 Typ 657−4 z napędem ręcznym z boku lub od góry Wielkość 70 11A9914X012 Wielkość 87 10A2444X012

15


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 9. Schemat budowy siłowników typ 657 o wielkości 87

Element 11

12

13

14

16

Opis

Numer zamówieniowy

Gniazdo sprężyny Stal Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Żeliwo Wielkość 70 i 87 Wielkość 70 i 87 z napędem ręcznym z boku Regulator sprężynym, stal Typ 657 Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 34 i 40 z napędem ręcznym z boku Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Wielkość 70 i 87 z napędem ręcznym z boku Typ 657−4 Wielkość 70 i 87 z napędem ręcznym z boku Dolna płyta membrany, stop ciśnieniowy cynkowany Do siłowników z ogranicznikiem ruchu do dołu Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Dysk wskaźnika położenia, stal nierdzewna Wielkość 30 i 34 Wielkość 40, 45 i 46 Wielkość 45 i 46 z napędem ręcznym z boku Wielkość 50, 60 i 70

Element 14

1U425623122 1R179923122 1R180023122 1N757722012 1N129619052 1N886924392

1E792924102 1E807324102 1F136824102 1E832624102 1N129724102 1N886924392

15

16

15

1V176624092

18 1E791344022 1E682744022 1E845544022 1U142024092 1E793138992 1E807538992 1L204536012 1E832838992

19 20

22

Opis

Numer zamówieniowy

Dysk wskaźnika położenia, stal nierdzewna (ciąg dalszy) Wielkość 70 z napędem ręcznym z boku 1B971838992 Wielkość 87 10A8487X012 Nakrętka trzpienia, stal platerowana Wielkość 30, 34 (2 szt.) 1P131224142 Wielkość 40 1A413224122 Wielkość 50, 60 i 70 1A375424122 Przeciwnakrętka trzpienia, stal platerowana Wielkość 40 1A353724122 Wielkość 45 i 46 (2 szt.) 1A353724122 Wielkość 50, 60 i 70 1A351124122 Wielkość 87 (2 szt.) 1C635224122 Wkręt samogwintujący, stal (2 szt.) Konstrukcja standardowa Wielkość 30, 34, 40, 45 i 46 Wielkość 50, 60, 70 i 87 Z napędem ręcznym z boku Wielkość 45 i 46 Z napędem ręcznym od góry lub z boku Wielkość 70 i 87 Skala wskaźnika położenia Wielkość 40 i 46, skok 1” (25 mm) Tabliczka znamionowa, stal nierdzewna Wkręt do metalu, stal nierdzewna (6 szt.) (2 szt. dodatkowo do tabliczki ostrzegawczej do typu 657−4)

1E793238992 1E831338992 1B992528992 1A340688982 patrz tabela 1U356138982 12B6508X0A2

1A368228982

Śruba mocująca obudowę membrany, stal platerowana Wielkość 30 (12 szt.) 1E760324052 Wielkość 34 i 40 (16 szt.) 1E760324052 Wielkość 45 i 50 (20 szt.) 1A675124052


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

UWAGA: NAPĘD RĘCZNY MONTOWANY OD GÓRY NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA POD OBCIĄŻENIEM ANI DO CZĘSTEGO WYKORZYSTYWANIA

Ilustracja 10. Zespół napędu ręcznego montowany od góry do siłowników o wielkości od 30 do 60

Element 22

23

24

25

26

28 29 30 31

Opis

Numer zamówieniowy

Śruba mocująca obudowę membrany, stal platerowana (ciąg dalszy) Wielkość 40 i 60 (24 szt.) Wielkość 70 i 87 (28 szt.) Nakrętka mocowania obudowy, stal platerowana Wielkość 30 (12 szt.) Wielkość 34 i 40 (16 szt.) Wielkość 45 i 50 (20 szt.) Wielkość 46 i 60 (24 szt.) Wielkość 70 i 87 (28 szt.) Nakrętka, stal nierdzewna (niepokazana) Wielkość 30 i 34 Wielkość 40, 45 i 46 Wielkość 50, 60, 70 i 87 Podkładka, stal platerowana Wielkość 30 Wielkość 45, 46, 50, 60, 70 i 87

UWAGA: NAPĘD RĘCZNY MONTOWANY OD GÓRY NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA POD OBCIĄŻENIEM ANI DO CZĘSTEGO WYKORZYSTYWANIA

Ilustracja 11. Zespół napędu ręcznego montowany od góry do siłowników o wielkości od 70 do 87

1A675124052 1A582824052 1A346524122 1A346524122 1A346524122 1A346524122 1A346524122

Element

1E793938992 1E808438992 1E833538992

33

1E794128992 1E833628992

73

Zespół łącznika trzpienia, stal nierdzewna Wielkość 30 i 34 18A1243X012 Wielkość 34 z napędem ręcznym z boku 1F659225142 Wielkość 40 18A1668X012 Wielkość 40 z napędem ręcznym z boku 1F659125142 Wielkość 45 i 46 18A1671X012 Wielkość 45 i 46 z napędem ręcznym z boku 2F1678000A2 Wielkość 50 i 60 18A1672X012 Wielkość 50 i 60 z napędem ręcznym z boku 2F1672000A2 Wielkość 70 18A1675X012 Wielkość 70 z napędem ręcznym z boku lub od góry 18A1678X012 z ustawnikiem pozycyjnym PMV 18A1845X012 z siłownikiem 657−4 o skoku 4” 21A8254X012 Wielkość 87 21A7469X012 Wielkość 87 z napędem ręcznym z boku lub od góry 18A1825X012 Śruba, stal platerowana Wielkość 87 (2 szt.) 1H736528992 Przedłużenie jarzma, żeliwo Tylko do typu 657−4 3R675819042 Adapter wskaźnika, mosiądz Wielkość 45 i 46 z napędem ręcznym z boku 1F548214012 Wkręt do metalu, stal platerowana Wielkość 45 i 46 z napędem ręcznym z boku (2 szt.) 1A331928982

32

61

238 241 249

Opis

Numer zamówieniowy

Podkładka (2 szt.) Wielkość 70 i 87 Standardowa konstrukcja, mosiądz Z napędem ręcznym od góry lub z boku, mosiądz Tuleja, stal platerowana Wielkość 70 i 87 Tabliczka znamionowa, stal nierdzewna Śruba mocująca, stal platerowana (12 szt.) Tylko do typu 657−4 Tabliczka ostrzegawcza, stal nierdzewna Tylko do typu 657−4 Smar, Lubriplate Mag−1 lub równoważny (niedostarczany z siłownikiem) Tabliczka ostrzegawcza, stal nierdzewna

1E873028992 1F565618992 1C379026232 12B6508X0A2

1A771132982 11A6440X012 −−− 14A6769X0A2

Napęd ręczny montowany od góry (ilustracje 10 lub 11) 51

54

133

Pokrętło Żeliwo Wielkość 30 Wielkość 34, 40, 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Stal Nakrętka mocująca, stal platerowana Wielkość 30, 34, 40, 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Trzpień ogranicznika, mosiądz Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Typ 657 Typ 657−4

1F143819042 1F118119042 2A193719042 1H551822012 11A5952X012 11B7131X012 27A9646X012 27A9644X012 27A9641X012 34B0002X012 34B0025X012

17


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 12. Zespół napędu ręcznego montowany z boku do siłowników o wielkości 34 i 40

Element 134

Opis

Podkładka, stal (niepokazana) Wielkość 30 do 60

Numer zamówieniowy

Element 142

1A518925072

135

Płyta popychacza Wielkość 30, 34 i 40, stal 1F117999012 Wielkość 45, 46, 50 i 60, stal 1F118399012 Wielkość 70 i 87, żeliwo 24B0000X012 137 Nakrętka blokująca ogranicznika ruchu, stal platerowana Wielkość 30 do 60 18A2300X012 Wielkość 70 i 87 18A2301X022 138* Pierścień uszczelniający, guma nitrylowa Wielkość 30, 34 i 40 1D237506992 Wielkość 45, 46, 50 i 60 1B885506992 Wielkość 70 i 87 1C415706992 139* Pierścień uszczelniający, guma nitrylowa Wielkość 30, 34 i 40 1D267306992 Wielkość 45, 46, 50 i 60 1D547106992 Wielkość 70 i 87 1D269106992 140

141

142

Kołek blokujący Wielkość 30, 34 i 40, stal Wielkość 45, 46, 50 i 60, stal nierdzewna Śruba, stal platerowana Wielkość 30, 34 i 40 (6 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (8 szt.) Wielkość 70 i 87 (12 szt.) Korpus Żeliwo Wielkość 30 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 34 i 40 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 45, 46, 50 i 60 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 70 i 87 Typ 657 Typ 657−4

169

174 175 176 241

242 246

1F118028992 1B627035072 247 1A368424052 1A368424052 1N129328992

37A9437X012 37A9438X012 37A9439X012 37A9440X012 37A9432X012 37A9434X012 37A9661X012 37A9662X012

Opis

Korpus (ciąg dalszy) Stal, przyłącze zasilania 1/4 cala Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Smarownica, stal platerowana Wielkość 70 i 87

37A9436X012 37A9442X012 37A9435X012 1L847828992

Śruba blokująca, stal Wielkość 70 i 87 Łożysko oporowe, stal Wielkość 70 i 87 Bieżnia łożyska, stal Wielkość 70 i 87 Smar, zapobiegający zacieraniu Lub−3 Never−Seez lub równoważny (niedostarczany z napędem) Smar uszczelniający, Loctite lub równoważny (niedostarczany z napędem) Pierścień dystansowy, stal Wielkość 60 Wielkość 70 i 87 Kołek obrotowy, stal nierdzewna Wielkość 30 do 60 Wielkość 70 i 87

1R679724092 13B9736X012 13B9737X012 −−−

−−− 11 B7132X012 11B7133X012 1B108438992 1J340238992

Napęd ręczny montowany z boku (ilustracja 12 lub 13) 34

Górna tuleja, stal Wielkość 70 i 87 Skok 7/16” (11 mm) Skok 3/4” (19 mm) Skok 1−1/8” (29 mm) Skok 1−1/2” (38 mm) Skok 2” (51 mm) Skok 3” (76 mm) Skok 4” (102 mm) Typ 657 Typ 657−4

* Zalecane części zapasowe

18

Numer zamówieniowy

1R816426012 1N887726012 1N887626012 1N887526012 1N887426012 1N887326012 1N887326012 11A8263X012 11A9913X012


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 13. Siłowniki typ 657 wielkość 70 i 75 z zespołem napędu ręcznego montowanym z boku

Element 37 38 39

40 41 42 43

44 45

Opis

Numer zamówieniowy

Łożysko igiełkowe, stal Wielkość 70 i 87 Bieżnia łożyska igiełkowego, stal Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Kołnierz dociskowy łożyska, żeliwo Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Śruba blokująca, stal Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Śruba blokująca, stal Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Łożysko igielkowe, stal Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Bieżnia łożyska igiełkowego, stal Wielkość 70 i 87 (4 szt.) Przekładnia ślimakowa, brąz Wielkość 70 i 87 Wałek przekładni, stal nierdzewna S41700 (H1075) Wielkość 70 i 87

Element 46

1N888599012 1N888699012 47 1N886819052 48 1A712228992 49 1A710328992 50 1N888799012 51 1N888899012

Opis

Dolna tuleja, stal Wielkość 70 i 87 Skok od 7/16” (11 mm) do 3” (76 mm) Skok 4” (102 mm) Kołek blokujący Wielkość 70 i 87

Numer zamówieniowy

2N888224092 21A8262X012 1N888025092

Pierścień dociskowy przedni, stal Wielkość 70 i 87 Pierścień dociskowy tylny, stal Wielkość 70 i 87 Łożysko kulkowe, stal Wielkość 70 i 87 (2 szt.) Pokrętło, żeliwo Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87

2D358519052 2D405019042 3H734319052

Uchwyt, stal Wielkość 70 i 87

0U075624092

1N888424092 1N888324492 1A339228992

2N886212052 52 2N886331902

19


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Element 53 54

55 56 59 60 61

Opis

Numer zamówieniowy

Śruba uchwytu, stal Wielkość 70 i 87 Nakrętka blokująca, stal platerowana Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Kulka, stal Sprężyna, brąz Wskaźnik położenia, stal nierdzewna Wielkość 70 i 87 Zespół pokrywy, stal Wielkość 70 i 87 Smarownica, stal platerowana Wielkość 70 i 87

Element 152

0U077424092 153 1A352424112 1A352424122 1A780528992 1A342732992 0D005916012

154

155

10A2446X012 1N8879X00A2

156

1A926728982 157

132

136

142

143

144

145

146

147

148 149 150 151

20

Nakrętka, stal Montaż z lewej strony (zawory proporcjonalne) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Montaż z prawej strony (zawory odwrotnie proporcjonalne) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Pierścień dociskowy łożyska Wielkość 34 i 40, mosiądz Wielkość 45, 46, 50 i 60, stal Korpus napędu ręcznego, żeliwo Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba typu U, stal (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45 i 46 Wielkość 50 i 60 Nakrętka sześciokątna, stal platerowana Wielkość 34, 40, 50 i 60 (4 szt.) Wielkość 45 i 46 (2 szt.) Śruba napędu, brąz Montaż z lewej strony (zawory proporcjonalne) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Montaż z prawej strony (zawory odwrotnie proporcjonalne) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Zespół dźwigni i kołka blokującego, stal Potrzebna 1 szt. lewostronna i 1 szt. prawostronna Wielkość 34 i 40, prawy Wielkość 34 i 40, lewy Wielkość 45, 46, 50 i 60, prawy Wielkość 45, 46, 50 i 60, lewy Przeciwnakrętka sześciokątna, stal platerowana Wielkość 34 i 40 (2 szt.) Kołek ustalający, stal Wielkość 34 do 60 (2 szt.) Podkładka, stal platerowana Wielkość 34 do 60 Podkładka blokująca, stal platerowana Wielkość 34 do 60 Tuleja, stal Wielkość 34 i 40

158 1F659024092 2F548524092 159 1F658924092 2F548424092 160 1F658014012 1D385224092 3F6572000A2 3F1446000A2 10A8522X012 18A9147X012 1F155624092

1A375324122 1A375324122

161

162

163

166

167 1F6584000A2 1F548614052 168 1F6583000A2 1F548714052

169

1F6614000A2 1F6613000A2 1F1541000A2 1F1539000A2

170

1A352224122

178

177

241 1D419828992

Opis

Numer zamówieniowy

Łożysko kulkowe, stal Wielkość 34 do 60 (2 szt.) Kołek obrotowy dźwigni, stal nierdzewna 416 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Pierścień dociskowy, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Pierścień dystansowy dźwigni, stal (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Podkładka blokująca, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Nakrętka sześciokątna, stal platerowana Wielkość 34 i 40 (2 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (4 szt.) Śruba montażowa wskaźnika, stal nierdzewna 416 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wskaźnik, stal nierdzewna 302 Wielkość 34 do 60 Śruba, stal platerowana Wielkość 34 i 40 (3 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (1 szt.) Płyta wskaźnika, aluminium Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba typu U, stal Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba, stal nierdzewna 416 (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Śruba blokująca, stal Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Smarownica Wielkość 34 do 60 Nakrętka sześciokątna, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Pokrywa sprężyny, stal Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wkręt do metalu, stal platerowana (2 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 Smar, Lubriplate Mag−1 lub równoważny (niedostarczany wraz z napędem)

1D361399012 1F658135232 1F156235232 1F599428982 1A903028992 1F658224092 1F162524092

1D980628982 1F157624052 1C225628982 1A345724122 1A341224122 1F657835132 1F156535132

1F157536012 1A331928982 1E175828982 1F938411992 1D357411992 1C403824052 1A344424052

1F657724092 1F155524092 1F657535132 1F155235132 1A344724182 1A341528992 1H306199012

1A341224112 1A343324122 1D385124052 1A331928982

−−−

1A518925072 244 1A353828982 1F657924092

Smar zapobiegający zacieraniu, Anti−Seize Lub−3 Never−Seez lub równoważny (niedostarczany wraz z napędem)

−−−


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Ilustracja 14. Ogranicznik ruchu do góry montowany w obudowie do siłowników o wielkości od 30 do 60 (styl 1)

Regulowane ograniczniki ruchu do góry (ilustracja 14 lub 15) Element

Opis

Trzpień ogranicznika, mosiądz Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Typ 657 Typ 657−4 135 Płyta popychacza Wielkość 30, 34 i 40, stal Wielkość 45, 46, 50 i 60, stal Wielkość 70 i 87 137 Nakrętka, stal platerowana Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 138* Pierścień uszczelniający, guma nitrylowa Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 139* Pierścień uszczelniający, guma nitrylowa Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 140 Kołek blokujący, stal platerowana Wielkość 30, 34 i 40, stal Wielkość 45, 46, 50 i 60, stal nierdzewna 141 Śruba, stal platerowana Wielkość 30, 34 i 40 (6 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (8 szt.) Wielkość 70 i 87 (12 szt.)

Ilustracja 15. Ogranicznik ruchu do góry montowany w obudowie do siłowników o wielkości 70 i 87 (styl 1)

Element 142

Numer zamówieniowy

133

27A9649X012 27A9650X012 27A9648X012 34B0080X012 34B0081X012 1F117999012 1F118399012 24B0000X012 18A2303X012 18A1272X012 18A2304X012

169

1D237506992 1B885506992 1C415706992

175

1D267306992 1D547106992 1D269106992

187

1F118028992 1B627035072

241

1A368424052 1A368424052 1N129328992

244

174

176

Opis

Numer zamówieniowy

Korpus Żeliwo Wielkość 30 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 34 i 40 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 45, 46, 50 i 60 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 70 i 87 Typ 657 Typ 657−4 Stal, Przyłącze zasilania 1/4 cala Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Smarownica, stal platerowana Wielkość 70 i 87 Śruba blokująca, stal Wielkość 70 i 87 Łożysko oporowe, stal Wielkość 70 i 87 Bieżnia łożyska oporowego, stal Wielkość 70 i 87 Pokrywa ogranicznika, mosiądz Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 Smar, Lubriplate Mag−1 lub równoważny (niedostarczany wraz z napędem) Smar zapobiegający zacieraniu, Anti−Seize Lub−3 Never−Seez lub równoważny (niedostarczany wraz z napędem)

37A9437X012 37A9438X012 37A9439X012 37A9440X012 37A9432X012 37A9434X012 37A9661X012 37A9662X012 37A9436X012 37A9442X012 37A9435X012 1L847828992 1R679724092 13B9736X012 13B9737X012 1F597814012 1F839614012 1R387614012

−−−

−−−

* Zalecane części zapasowe

21


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Element

Opis

133

Ilustracja 16. Ogranicznik ruchu do dołu montowany w obudowie do siłowników o wielkości 30 i 40 (styl 2)

Regulowany ogranicznik ruchu do dołu (ilustracja 16) Element 54

Opis

Nakrętka blokująca, stal platerowana Wielkość 30, 34, 40, 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87

Numer zamówieniowy

Trzpień ogranicznika, mosiądz Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 134 Podkładka, stal Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50, 60, 70 i 87 139* Pierścień uszczelniający, guma nitrylowa Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 141 Śruba mocująca, stal platerowana Wielkość 30, 34 i 40 (6 szt.) Wielkość 45, 46, 50 i 60 (8 szt.) Wielkość 70 i 87 (12 szt.) 142 Korpus, żeliwo Wielkość 30 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 34 i 40 Przyłącze zasilania 1/4 cala Przyłącze zasilania 1/2 cala Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 187 Pokrywa, mosiądz Wielkość 30, 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50 i 60 Wielkość 70 i 87 189 Przeciwnakrętka, stal Wielkość 30 Wielkość 34 i 40 Wielkość 45, 46, 50, 60, 70 i 87 241 Smar, Lubriplate Mag−1 lub równoważny (niedostarczany wraz z napędem)

Numer zamówieniowy

11B5952X012 11B7131X012

*Zalecane części zapasowe

22

1H624235032 1F753335032 1H168035032 1U141935032 1D126828992 16A1352X012 15A7932X012 1D267306992 1D547106992 1D269106992 1A368424052 1A368424052 1N129328992

1K723319012 1K723419012 1K723519012 1K723619012 2K723019012 2U141819022 1F597814012 1H111114012 1R387614012 1A680324122 1A353724122 1A351124122

−−−


Typ 657 wielkość 30−76 i 87 Element 6 − Sprężyna siłownika W IE L K O Œ Æ S I£ O W N IK A

Z A K R E S C IŒ N IE Ñ M E M B R A N Y p s ig

S K O K , C A L E (m m )

b a r

7 /1 6 (1 1 )

5 /8 (1 6 )

3 /4 (1 9 )

1 - 1 /8 (2 9 )

1 - 1 /2 (3 8 )

2 (5 1 )

3 - 1 5

0 .2 - 1 .0

1 E 7 9 5 3 2 7 0 8 2 ja s n o n ie b ie s k i

1 E 7 9 5 5 2 0 7 9 2 b r¹ z o w y

1 E 7 9 2 3 2 7 0 9 2 c ie m n o s z a r y

- - - - -

- - - - -

- - - - -

6 - 3 0

0 .4 - 2 .0

1 E 7 9 5 6 2 7 0 8 2 b ia ³y

1 E 7 9 5 4 2 7 0 8 2 ja s n o s z a r y

1 E 7 9 2 4 7 0 8 2 ja s n o z ie lo n y

- - - - -

- - - - -

- - - - -

3 - 1 5

0 .2 - 1 .0

1 E 8 0 5 1 2 7 0 8 2 a lu m in io w y

1 E 8 0 4 9 2 7 0 8 2 ¿ ó ³ty

1 E 8 0 5 8 2 7 0 8 2 ja s n o s z a r y

1 E 8 0 5 3 2 7 0 9 2 c ie m n o s z a r y

1 E 8 0 5 6 2 7 0 9 2 c ie m n o z ie lo n y

- - - - -

6 - 3 0

0 .4 - 2 .0

1 E 8 0 5 0 2 7 0 8 2 p u rp u ro w y

1 E 8 0 4 8 2 7 0 8 2 ja s n o n ie b ie s k i

1 E 8 0 5 2 2 7 0 8 2 p o m a ra ñ c z o w y

1 E 8 0 5 5 2 7 0 8 2 c ie m n o n ie b ie s k i

1 E 8 0 5 8 2 7 0 8 2 ja s n o s z a r y

- - - - -

3 - 1 5

0 .2 - 1 .0

- - - - -

1 E 8 2 6 7 2 7 0 8 2 ja s n o b r ¹ z o w y

1 E 8 2 6 2 2 7 0 8 2 ja s n o z ie lo n y

1 E 8 2 6 1 2 7 0 8 2 c ie m n o s z a r y

1 E 8 2 6 6 2 7 0 8 2 p o m a ra ñ c z o w y

1 E 8 2 6 9 2 7 0 8 2 c ie m n o z ie lo n y

6 - 3 0

0 .4 - 2 .0

- - - - -

1 E 8 2 5 6 2 7 0 8 2 p u rp u ro w y

1 E 8 2 5 5 2 7 0 8 2 a lu m in iu m i c z e rw o n y

1 E 8 2 6 4 2 7 0 8 2 ja s n o s z a r y

1 E 8 2 6 2 2 7 0 8 2 ja s n o z ie lo n y

1 E 8 2 6 5 2 7 0 8 2 c z e rw o n y

3 - 1 5

0 .2 - 1 .0

- - - - -

1 E 8 2 5 8 2 7 0 8 2 ¿ ó ³ty

1 E 8 2 5 7 2 7 0 8 2 b r¹ z o w y

1 E 8 2 6 2 2 7 0 8 2 ja s n o z ie lo n y

1 E 8 2 6 5 2 7 0 8 2 c z e rw o n y

1 E 8 2 7 0 2 7 0 8 2 a lu m in io w y i c ie m n o n ie b ie s k i

6 - 3 0

0 .4 - 2 .0

- - - - -

- - - - -

1 E 8 2 6 0 2 7 0 8 2 k o lo r b r ¹ z u

1 E 8 2 5 5 2 7 0 8 2 a lu m in iu m i c z e rw o n y

1 E 8 2 5 7 2 7 0 8 2 b r¹ z o w y

1 E 8 2 6 3 2 7 0 8 2 a lu m in io w y i c ie m n o z ie lo n y

3 0

3 4

(1 )

i 4 0

4 5 i 5 0

4 6 i 6 0

3/4 (19)

1-1/8 (29)

1-1/2 (38)

2 (51)

3 (76)

4 (102)

1N719327082 bia³y

1N128727082 bia³y

1N128427082 jasnozielony

1N128627082 ciemnozielony

-----

1N128127082 br¹zowy

1N127927082 czerwony

1N128527082 jasnoniebieski

1N128727082 bia³y

1R676027082(2) czarny

3-15

0.2-1.0

1N127927082 czerwony

6-30

0.4-2.0

-----

70 i 87

1. Skoki 1-1/8" (29 mm) i 1-1/2" (38 mm) dostêpne tylko dla si³owników o wielkoœ ci 40. 2. Zakres ciœ nieñ dzia³aj¹cych na membranê dla tej sprê¿yny i skoku wynosi 3-30 psig (0.2-2.0 bar).

Element 7 − ogranicznik ruchu (tylko do zaworów PDTO

SKOK , CA L E (m m )

WIEL KOŒ Æ SI£ OWNIK A

7/16 (11)

5/8 (16)

3/4 (19)

1-1/8 (29)

1-1/2 (38)

2 (51)

30 (3 szt.) 34 i 40 (3 szt.) 45 i 50 (4 szt.) 46 i 60 (4 szt.)

1F393224092 1E806424092 --1H195224092

1E797924092 1E806524092 1E827324092 1E827324092

1D925324092 1E806624092 1E831824092 1E831824092

--1E806724092 1E831924092 1E831924092

--1E806824092 1E806424092 1E806424092

----1E832124092 1E832124092

3/4 (19)

1-1/8 (29)

1-1/2 (38)

2 (51)

3 (76)

70 i 87 (3 szt.)

1N128824092

1N1128924092

1N129024092

1N129124092

1N129224092

---

Element 18 − skala wslaźnika położenia

SKOK , CA L E (m m )

WIEL KOŒ Æ SI£ OWNIK A

7/16 (11)

5/8 (16)

3/4 (19)

1-1/8 (29)

1-1/2 (38)

2 (51)

30 i 34 40, 45 i 46 50 i 60

1E793438992 1E807638992 ---

1E793538992 1E807738992 1E833038992

1E793638992 1E808138992 1E833138992

--1E808238992 1E833238992

--1E808338992 1E833338992

--1R444538992 1E833338992

3/4 (19)

1-1/8 (29)

1-1/2 (38)

2 (51)

3 (76)

4 (102)

70

1E833138992

1E833238992

1E833338992

1E833438992

1N129838992

1U372738992

87 i 70 MO

1H745738992

1H745838992

1H745938992

1H746038992

1H746138992

1J245238992

23


Typ 657 wielkość 30−76 i 87

Fisher, Fisher−Rosemount, Managing The Proces Better i edisc są zastrzeżonymi znakami towarowymi Fisher Controls International, Inc lub Fisher−Rosemount Systems, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są prze ich prawowowitych właścicieli. © Fisher Controls International, Inc. 1983, 1995; Wszystkie prawa zastrzeżone

Informacje zawarte w tej publikacji mają charakter informacyjny i zostały przedstawione w dobrej wierze, że są prawdziwe. Żadne informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Zastrzega się prawo do zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Fisher−Rosemount Sp. z o.o. Al. Wilanowska 372, 02−665 Warszawa tel. (22) 857 37 66 faks (22) 857 38 56

24

Siłowniki membranowe typ 667 wielkość 30-70 i 87  

Siłowniki membranowe typ 667 wielkość 30-70 i 87 - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you