Page 1

Instrukcja obsługi 510054eC/rev.B Czerwiec 2002

Analizator / Regulator Przewodności / Rezystywności HART®

Model 54eC


WAŻNE POUCZENIE PRZECZYTAĆ TĘ STRONĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY Rosemount Analytical projektuje, produkuje i testuje swoje wyroby zgodnie z wymaganiami wielu norm międzynarodowych. Wyroby te bazują na wyszukanej technice i dla zapewnienia ciągłej pracy zgodnie ze specyfikacją technologiczną muszą być prawidłowo instalowane, używane i konserwowane. Należy stosować się do wymagań niniejszej instrukcji obsługi i uwzględnić ją w programie bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Nie przestrzeganie instrukcji może doprowadzić do: utraty życia, obrażeń ciała, zniszczenia urządzeń, uszkodzenia samego przyrządu i utraty gwarancji. •

Instrukcję przeczytać przez instalowaniem, uruchamianiem i serwisowaniem przyrządu. Jeśli niniejsza instrukcja jest niewłaściwa to proszę telefonować pod numer 1-800-654-7788 (lub lokalnego dostawcy przyrządu) dla uzyskania właściwej. Przechowywać instrukcje dla przyszłych potrzeb.

Jeśli nie rozumiesz części instrukcji to zwróć się do przedstawiciela firmy Rosemount o wyjaśnienia.

Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, uwag i instrukcji znajdujących się na przyrządzie.

Przeszkolić personel w zakresie prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji przyrządu.

Instalować przyrząd zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi i wymaganiami krajowych norm i przepisów. Podłączać do właściwego zasilania elektrycznego i pneumatycznego.

Dla uzyskania oczekiwanych osiągów przyrządu powierzyć instalowanie, obsługę, uaktualnianie, programowanie i konserwację wykwalifikowanemu personelowi.

W razie potrzeby wymiany części należy stosować części oryginalne i winien to wykonywać wykwalifikowany technik. Stosowanie nie aprobowanych części może pogorszyć osiągi przyrządu i bezpieczeństwo pracy. Wyglądające podobnie części zamienne mogą powodować pożar, porażenie elektryczne, nieprawidłową pracę. Dla ochrony przed porażeniem wszystkie drzwi i pokrywy winny być na swoich miejscach, chyba że przyrząd jest konserwowany przez kwalifikowaną osobę.

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO Przy podłączeniach kabli i przy serwisie można mieć do czynienia z niebezpiecznymi napięciami, które mogą spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Należy więc odłączać zasilanie przed dojściem do elektroniki. Styki przekaźników podłączone do oddzielnych źródeł napięcia należy przed serwisem odłączać. Instalacja elektryczna musi być zgodna z NEC lub stosownymi normami krajowymi. Dla zachowania szczelności obudowy i dla bezpieczeństwa personelu nie używane wejścia kablowe należy zaślepić niepalnymi korkami . Dla utrzymania stopnia ochrony IP65 stosować korki o stopniu ochrony NEMA 4X lub IP65 dostarczone z przyrządem. Dla bezpieczeństwa i dla prawidłowej pracy przyrząd musi być prawidłowo uziemiony poprzez 3-źyłowy kabel zasilający. Za prawidłowe podłączenie i użytkowanie przekaźników odpowiada użytkownik. Napięcie powyżej 60 V= lub 43V w szczycie wolno podłączać tylko do zacisków zasilania i przekaźników. Podczas pracy pokrywa przednia przyrządu musi być zamknięta. Instalowanie, obsługę i serwis przyrządu powierzać tylko wykwalifikowanej obsłudze.

OSTRZEŻENIE Przyrząd nie jest przewidziany do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i w przemyśle lekkim podlegającym atestowaniu EN50081-2.


MODEL 54Ec

SPIS TREŚCI

i


MODEL 54Ec

SPIS TREŚCI

ANALIZATOR MIKROPROCESOROWY MODEL 54Ec SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1.0 .................................................................................................................................................... 1 OPIS I DANE TECHNICZNE......................................................................................................................... 1 1.1 OPIS OGÓLNY .................................................................................................................................... 1 1.2 OPIS ELEMENTÓW NASTAWCZYCH ............................................................................................... 1 RYSUNEK 1-1. Ekran główny wyświetlacza ................................................................................................. 1 1.3 DANE TECHNICZNE........................................................................................................................... 2 OPIS FIZYCZNY – DANE OGÓLNE...................................................................................................... 2 1.4 ZAMAWIANIE ...................................................................................................................................... 4 CZĘŚĆ 2.0 .................................................................................................................................................... 5 INSTALACJA................................................................................................................................................. 5 2.1 LOKALIZACJA REGULATORA ........................................................................................................... 5 2.2. ROZPAKOWANIE I OGLĘDZINY....................................................................................................... 5 2.3 INSTALACJA MECHANICZNA............................................................................................................ 5 2.3.1 Montaż regulatora ......................................................................................................................... 5 2.3.2 Montaż na ścianie lub innej powierzchni....................................................................................... 5 2.3.3 Montaż na rurze ............................................................................................................................ 5 2.3.4 Montaż w paneli ............................................................................................................................ 6 RYSUNEK 2-2. Montaż na rurze............................................................................................................ 6 CZĘŚĆ 3.0 .................................................................................................................................................... 7 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE .................................................................................................................... 7 3.1 UWAGI OGÓLNE ................................................................................................................................ 7 3.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ................................................................................................................ 7 3.3 WYJŚCIA ANALOGOWE .................................................................................................................... 7 3.4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE ALARMU............................................................................................. 7 3.5 PODŁĄCZENIE CZUJNIKA................................................................................................................. 9 3.6 KOŃCOWE SPRAWDZENIE ELEKTRYCZNE ................................................................................... 9 CZĘŚĆ 4.0 .................................................................................................................................................. 11 WZORCOWANIE ........................................................................................................................................ 11 4.1 NASTAWY WSTĘPNE ..................................................................................................................... 12 4.3 ZEROWANIE REGULATORA ........................................................................................................... 14 5.3 ZMIANA WARTOŚCI ZADANYCH WYJŚĆ (NORMAL) ................................................................... 26 5.4 TESTOWANIE WYJŚĆ I ALARMÓW............................................................................................... 27 5.4 TESTOWANIE WYJŚĆ I ALARMÓW, ciąg dalszy........................................................................... 28 5.5 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLANIA .................................................................................................... 29 5.5 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLANIA .................................................................................................... 30 5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA ................................................................................................ 31 5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA, ciąg dalszy ............................................................................ 32 5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA, ciąg dalszy ............................................................................ 33 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW ............................................................................................. 34 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy ......................................................................... 35 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy ......................................................................... 36 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy ......................................................................... 37 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy ......................................................................... 38 5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy ......................................................................... 39 CZĘŚĆ 6.0 .................................................................................................................................................. 40 TEORIA DZIAŁANIA.................................................................................................................................... 40

ii


MODEL 54Ec

SPIS TREŚCI

6.1 PRZEWODNOŚĆ / REZYSTYWNOŚĆ / % STĘŻENIA.................................................................... 40

SPIS TREŚCI, ciąg dalszy 6.2 KOMPENSACJA TEMPERATURY ................................................................................................... 40 6.3 UKŁAD CZASOWY INTERWAŁU ..................................................................................................... 41 6.4 PRZEKAŹNIKI ALARMOWE ............................................................................................................. 42 6.5 REGULACJA PROPORCJOANLNO CZASOWA (tryb TPC) ............................................................ 42 6.6 TRYB NORMAL (normalny)............................................................................................................... 43 6.7 WYJŚCIA ANALOGOWE .................................................................................................................. 43 6.8 PRIORYTETY TRYBÓW REGULACJI.............................................................................................. 44 6.9 REGULACJA PID.......................................................................................................................... 45 Tryby pracy regulatora PID .................................................................................................................. 45 6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy) ......................................................................................................... 46 6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy) ......................................................................................................... 47 Metoda krzywej reakcji procesu ........................................................................................................... 47 Regulator PID można dostroić stosując metodę krzywej reakcji procesu. W tej metodzie wprowadza się skokową zmianę podawania chemikaliów (zazwyczaj około 50% zakresu pompy lub zaworu) i kreśli krzywą zależności wskazań 54eC od czasu............................................................................... 47 6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy) ......................................................................................................... 48 CZĘŚĆ 7.0 .................................................................................................................................................. 49 7.1 ZABEZPIECZENIE HASŁEM ............................................................................................................ 49 7.2 KONFIGUROWANIE ZABEZPIECZEŃ ............................................................................................. 50 7.3 NACHYLENIE PROSTEJ KOMPENSACJI TEMPERATUROWEJ (KOMPENSACJA LINIOWA)51 7.4 OKREŚLANIE NIEZNANEGO NACHYLENIA PROSTEJ KOMPENSACJI TEMPERATUROWEJ (KOMPENSACJA LINIOWA)............................................................................... 52 7.5 ZMIANA TEMPERATURY ODNIESIENIA.................................................................................... 53 7.6 WZORCOWANIE SPECJALNE.................................................................................................... 54 CZĘŚĆ 8.0 .................................................................................................................................................. 55 DIAGNOSTYKA........................................................................................................................................... 55 TABELA 8-1. Komunikaty diagnostyczne ............................................................................................ 56 8.1 WYŚWIETLANIE WIELKOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH ................................................................ 58 8.2 WYTYCZNE DIAGNOSTYKI ........................................................................................................ 59 Diagnostyka.......................................................................................................................................... 59 8.3 CZĘŚĆI ZAMIENNE ..................................................................................................................... 63 OPIS ..................................................................................................................................................... 63 CZĘŚĆ 9.0 ......................................................................................................................................................i ZWROT MATERIAŁÓW ..................................................................................................................................i 9.1 SPRAWY OGÓLNE ..........................................................................................................................i 9.2 NAPRAWA GWARANCYJNA...........................................................................................................i 9.3 NAPRAWA POGWARANCYJNA......................................................................................................i

ii


MODEL 54Ec

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW Numer rysunku 1-1 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3 5-1

5-2 6-1 6-2

Tytuł

Strona

Ekran główny wyświetlacza Montaż na ścianie Montaż na rurze Montaż w paneli Podłączenie zasilania i wyjść przekaźnikowych w modelu 54eC

1 5 6 6 8

Zdjęcie podłączeń czujnika Zdjęcie podłączeń czujnika

9 10

Schemat poziomów menu Przykłady układu czasowego interwału (okresu) Regulacja Proporcjonalno Czasowa (TPC) Krzywa reakcji procesu

23 38 42 47

SPIS TABEL Numer rysunku 4-1 5-1 6-1 8-1 8-2 8-3

Tytuł

Strona

Typowe nachylenia prostej kompensacji temperatury Wykaz nastaw przewodności Lista priorytetów trybów pracy regulatora Komunikaty diagnostyczne Wskazówki szybkiej diagnostyki Wytyczne diagnostyki

iii

15 20 44 56 57 60


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

CZĘŚĆ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE 1.1 OPIS OGÓLNY Regulator przewodności Model 54eC jest przyrządem używanym do pomiaru przewodności w procesach chemicznych. Przewodność jest funkcją stężenia jonów, ich ładunku i ruchliwości. Po przyłożeniu napięcia do elektrod zanurzonych w roztworze znajdujące się w roztworze wodnym jony przewodzą prąd. Układ regulatora składa się z samego regulatora mikroprocesorowego, czujnika konduktometrycznego i elementów montażowych. Regulator może wykorzystywać czujniki bezkontaktowe toroidalne jak również kontaktowe czujniki z elektrodami metalowymi. Czujniki bezkontaktowe (zwane inaczej indukcyjnymi) są specjalnie użyteczne dla cieczy o własnościach ściernych, bardzo korozyjnych lub o wysokiej przewodności. Czujniki kontaktowe stosuje się do cieczy o przewodności poniżej 200 mikrosiemensów, np. dla woda płucząca w procesach wykończeniowych metali lub dla wody kotłowej o bardzo wysokiej czystości. Stosuje się tam konstrukcję elektrodową ponieważ te roztwory wodne nie mają tendencji do zanieczyszczania elektrod. Wszelkie nastawy – wyjść prądowych, przekaźników sygnalizacji i wzorcowania wejść pH I temperaturowego wykonuje się z membranowej klawiatury regulatora.

zmianę wartości a Save zapamiętuje wartości w pamięci. Esc F3 pozwala na pominięcie niepożądanych zmian. Exit F1 przywraca poprzedni ekran. Inne etykiety mogą pojawiać się przy bardziej specjalizowanych funkcjach. Klawisze ze strzałkami w górę i w dół: 1. Przesuwanie kursora (pokazany w negatywie) w górę lub w dół. 2. Przewijanie wykazu dostępnych opcji na pokazanym polu. Po osiągnięciu ostatniej pozycji z menu kursor pozostaje na trzecim wierszu wyświetlacza. Jeśli kursor jest na drugim wierszu to jest więcej pozycji do zobaczenia przy użyciu strzałki w dół. 3. Przy wyświetlaniu liczb przewijanie gdy chodzi o zmianę podświetlonej wartości. Klawisze lewy i prawy wykorzystuje się wykorzystuje się do przesunięcia kursora do następnej cyfry liczby. Zielone LED-y 1, 2 i 3 sygnalizują pobudzenie przekaźników 1, 2 lub 3. Czwarty przekaźnik sygnalizuje błąd. Po wystąpieniu błędu zapla się czerwona LED oznaczona FAIL i wyświetlany jest opis błędu; działanie wyjść i przekaźników będzie jak opisano w rozdziale 5.6 i 5.7 (np. 22mA). Czerwona dioda LED świeci także po uruchomieniu wewnętrznej procedury układu czasowego gdy osiągnięty jest limit czasu układu czasowego zasilania. Więcej informacji podano w rozdziale 5.7.

1.2 OPIS ELEMENTÓW NASTAWCZYCH Na rysunku 1-1 pokazano ekran główny wyświetlacza. Podobne obrazy są wykorzystywane w dalszej części instrukcji. Wielkość podstawowa jest stale wyświetlana dużymi cyframi. Temperatura procesu i prąd głównego wyjścia wyświetla się w drugim wierszu. Trzeci wiersz można, w razie potrzeby, skonfigurować do wyświetlania kilku innych wartości. W pokazanym przykładzie wyświetla się wartości zadane alarmów 1 i 2. F1-F4 to przyciski wielofunkcyjne. Funkcję każdego przycisku pokazują w razie potrzeby wyświetlane etykiety powyżej niego. Dla przykładu F1 jest zazwyczaj oznaczony jako Exit zaś F4 jako Edit, Save lub Enter. Naciśnięcie Enter F4 daje dojście do submenu zaś naciśnięcie Edit pozwala na

RYSUNEK 1-1. Ekran główny wyświetlacza

1


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

1.3 DANE TECHNICZNE OPIS FIZYCZNY – DANE OGÓLNE Obudowa: aluminium malowane epoksydowo NEMA 4X (IP65) 144 mm x 144 mm x 132 mm, wg DIN Panel czołowy: klawiatura membranowa dotykowa, poziom zabezpieczenia wybierany przez użytkownika. Powłoka jasno szara, niebieska lub biała. Obudowa jasno-szara, ramka ciemno-szara. Wyświetlacz: Matryca LCD, podświetlana 7.0x 3.5cm. Kontrast wyświetlacza z kompensacją od wpływu temperatury otoczenia. Wysokość cyfr zmiennych procesowych: 16 mm Klasyfikacja elektryczna: Class I, Div 2, grupy A, B, C, D T5 Ta=50°C. Dla pyłów Div.1, grupy E, F, G; Class III CSA-LR 34186: Maksymalne obciążalność styków przekaźnikowych: 28 VDC; 110 V AC; 230 VAC; 6 A opornościowe FM: Maksymalne obciążalność styków przekaźnikowych: 28 VDC opornościowe 150mA - grupy A, B 400mA - grupa C 540mA - grupa D Zasilanie: Code-01:100 - 127VAC, 50/60Hz ± 6%, 6.0W Kod ñ01: 200 - 253VAC, 50/60Hz ± 6%, 6.0 W Code-02: 20 - 30VDC, 50/60Hz ± 6.0 W Wyjścia prądowe: wyjście 1: proces, przewodność nieprzetworzona lub temperatura, wyjście 2: proces, przewodność nieprzetworzona lub temperatura. Każde wyjście jest galwanicznie separowane, zakres 0-20mA lub 4-20mA, maksymalne obciążenie 600 omów (24Vdc lub 115/230 Vac) lub 550 omów (100/200 VAC). Wyjście 1 obejmuje sygnał prądowy 4-20mA z nałożonym na niego sygnałem HART (tylko Code - 09).

2

RFI/EMI: EN-50081-2 RFI/EMI: EN-50082-2 LVD (tylko Code-01): EN-61010-1 Temperatura otoczenia: od 0 do 50°C UWAGA: analizator może pracować w temperaturze od -20 do +60°C przy gorszej jakości wyświetlania Wilgotność względna: 95%, bez kondensacji Alarmy: Przekaźnik 1 –proces, temperatura lub interwał czasu Przekaźnik 2 - proces, temperatura lub interwał czasu Przekaźnik 3 - proces, temperatura lub interwał czasu Przekaźnik 4 - alarm błędu Do każdego przekaźnika przypisana jest dioda LED na panelu czołowym. Styki przekaźnikowe: Przekaźniki 1 - 3: zatopione w masie epoksydowej styki typu A, SPST, normalnie otwarte Przekaźnik 4: zatopione w masie epoksydowej styki typu C, SPDT Obciążenie oporowe indukcyjne 28Vdc 5.0 A 3.0 A 115Vac 5.0 A 3.0 A 230Vac 5.0 A 1.5 A Masa / masa wysyłkowa: 1.1 kg/1.6 kg


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PRZY 25°C Zakres pomiarowy: –15 do 200°C Czujnik stykowy: 0-20000 µS/cm Czujnik toroidalny: 0-2 S/cm Dokładność Analizatora: (do wejścia podłączony sygnał symulujący czujnik) Czujnik stykowy: ±0.5% odczytu, ±.005 µS/cm Czujnik toroidalny: ±1% odczytu, 200 µS/cm to 2 S/cm, ±5 µS/cm Powtarzalność: ±0.25% odczytu Stabilność: ±0.25% zakresu / miesiąc, nie kumulujące się Współczynnik temperatury dla otoczenia: ±0.01% odczytu / °C Kompensacja temperatury: -15 to 200°C (automatyczna lub ręczna) Korekcja od temperatury: woda o dużej czystości (roztwór chlorku sodu), przewodność kationowa (roztwór kwasu solnego), liniowy współczynnik temperaturowy (0.0 do 5.00%/°C), lub żadna. Kompensacja dla wody o dużej czystości i przewodności kationowej stosuje się pomiędzy 0 a 100°C. Liniową korekcję od temperatury można stosować od –5 do 200°C

WYTYCZNE DOBORU CZUJNIKA Model 54eC może współpracować zarówno z czujnikami kontaktowymi jak i indukcyjnymi. Najlepszy wybór czujnika do danej aplikacji zależy od wielu czynników, między innymi od mierzonej przewodności właściwej, doboru materiału części zwilżanej do rodzaju chemikaliów i warunków procesowych oraz od sposobu instalacji. Pomocą w doborze czujnika mogą być poniższe tabele. CZUJNIKI KONTAKTOWE Czujnik przewodności Numer modelu Stała celki (/cm) Zalecany zakres * przewodności właściwej µS/cm

142, 400 402,403, 404 0.01 0 – 25

142, 400 402,403, 404 0.1 1 – 2000

140,141 1.0 10 – 10000**

*Dla czujników o liniowości równej lub lepszej niż 1% serii ENDURANCE **Czujniki ENDURANCE ze stałą celki 1.0 oma/cm można stosować do przewodności do 20000 µS/cm z liniowością równą lub lepszą niż 2%.

CZUJNIKI INDUKCYJNE Czujnik przewodności Numer modelu Stała celki (/cm) Przewodność minimalna µS/cm Przewodność maksymalna µS/cm

226

228

225

222 (1 cal) 6.0 500

222 (2 cale) 4.0 500

1.0 50

3.0 200

3.0 200

1 000 000

2 000 000

2 000 000

242 * 100*

2 000 000

2 000 000

1 500 000

*Wartości dla modelu 242 zależą od konfiguracji i podłączeń czujnika

3


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 1.0 OPIS I DANE TECHNICZNE

1.4 ZAMAWIANIE Mikroprocesorowy analizator model 54e C umieszczony jest w obudowie przystosowanej do pracy w trudnych warunkach NEMA 4X (IP65), wykonanej z aluminium pokrytego warstwą epoksydu. Analizator współpracuje z kontaktowymi i indukcyjnymi czujnikami przewodności. Standardowo wyposażony jest w ciekłokrystaliczny wyświetlacz, diagnostykę czujnika, dwa separowane wyjścia oraz cztery i przekaźniki. Zależnie od konfiguracji wykonanej przez użytkownika analizator mierzy przewodność, oporność lub stężenie procentowe. MODEL 54eC CODE 01 02

ANALIZATOR MIKROPROCESOROWY OPCJE Zasilanie 115/230 VAC, 50/60Hz Zasilanie 24 VDC, 50/60Hz

CODE 09 20 54eC

OPCJE Protokół komunikacji HART Wyjścia regulatora – PID i TPC - 01 –20 PRZYKŁAD

AKCESORIA NR OPIS KATALOGOWY CZĘŚCI 2002577 Zestaw do montażu na ścianie lub na rurze 2” 23545-00 Zestaw do montażu panelowego 23554-00 Dławiki kablowe, zestaw 5 szt. PG13.5 9240048-00 Tabliczka ze stali nierdzewnej (wyspecyfikować oznakowanie) ANALIZATOR MIKROPROCESOROWY MODEL 54e C 54 C/

4


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 2.0 INSTALACJA

CZĘŚĆ 2.0 INSTALACJA W niniejszej części opisano instalowanie regulatora. OSTRZEŻENIE Elektryczna instalacja musi być zgodna z NEC oraz elektrycznymi przepisami i normami obowiązującymi w miejscu instalacji regulatora. Instalacja musi być nadzorowana przez elektryka instalacji z odpowiednimi uprawnieniami.

2.3.2 Montaż na ścianie lub innej powierzchni 1. Przy użyciu czterech dostarczonych śrub zamontować wspornik do regulatora; patrz rys.2-2 2. Zamontować wspornik na ścianie używając śrub, kołków, itp.; patrz rys. 2-1 poniżej.

2.1 LOKALIZACJA REGULATORA Regulator 54eC lokalizować tak by zmniejszyć wpływ skrajnych temperatur oraz uniknąć wibracji i wstrząsów. Regulator instalować zdala od procesu chemicznego by chronić go od wilgoci i oparów. Miejsce instalacji powinno być oddalone co najmniej 60 cm od kabli wysokiego napięcia, winno być łatwo dostępne dla obsługi i nie powinno być wystawione na bezpośrednie działanie słońca.

2.2. ROZPAKOWANIE I OGLĘDZINY Obejrzeć z zewnątrz opakowanie transportowe czy nie ma na nim uszkodzeń. Otworzyć opakowanie i sprawdzić regulator i elementy montażowe pod kątem uszkodzeń i kompletności. W przypadku objawów uszkodzenia powiadomić przewoźnika. W przypadku braków skontaktować się z działem obsługi klienta Rosemount Analytical.

2.3 INSTALACJA MECHANICZNA 2.3.1 Montaż regulatora Regulator 54eC może być dostarczony ze wspornikami montażowymi. Przy montażu na ścianie lub na rurze 2” unikać wibracji i zbytniej bliskości procesu. Wspornik można przystosować do montażu na ceowniku lub innym sztywnym elemencie. Można także we własnym zakresie wykonać wspornik lub panel do montażu regulatora.

RYSUNEK 2-1. Montaż na ścianie

2.3.3 Montaż na rurze 3. Przy użyciu czterech dostarczonych śrub zamontować wspornik z tyłu regulatora; patrz rys.2-2 4. Dostarczone śruby w kształcie U założyć na rurę i przełożyć przez wspornik montażowy. Dokręcić pewnie nakrętki.

5


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 2.0 INSTALACJA

2.3.4 Montaż w paneli Wymiary regulatora pozwalają montować go w wycięciu wg. Normy DIN 137.9mm x 137.9mm (rysunek 22). Przy instalacji potrzebny jest dostęp od przodu i od tyłu 1. Regulator instalować jak pokazano na rysunku 2-3. Przyrząd wkładać od przodu paneli i ustawić wsporniki montażowe jak na rysunku. 2. Przez każdy wspornik montażowy przełożyć dwie śruby i wkręcić je w nagwintowane otwory z tyłu regulatora. 3. Śruby dokręcać aż regulator będzie pewnie zamocowany w paneli przy pomocy wsporników. Nie dokręcać za mocno by nie uszkodzić wsporników montażowych.

RYSUNEK 2-2. Montaż na rurze

RYSUNEK 2-2. Montaż w paneli

6


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 3.0 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ 3.0 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 3.1 UWAGI OGÓLNE OSTRZEŻENIE Elektryczna instalacja musi być zgodna z NEC oraz lokalnymi elektrycznymi przepisami i normami. Instalacja musi być nadzorowana przez elektryka instalacji z odpowiednimi uprawnieniami. UWAGA Podłączać tylko te wyjścia sygnałowe i sygnalizacyjne, które są potrzebne w twojej aplikacji. Patrz także ostrzeżenie powyżej. Otwory do przeprowadzenia przewodów znajdują się u dołu obudowy przyrządu a są przystosowane do podłączenia rur ochronnych lub złączek ½”. Nie używane otwory należy zaślepić. Gdy patrzy się od przodu przyrządu to otwory tylne są przewidziane dla kabli zasilającego i sygnalizacji. Otwór przedni lewy jest dla kabla od czujnika (prąd stały). Przedni prawy otwór jest dla wyjścia prądowego. UWAGA Dla najlepszej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi kabel powinien być ekranowany i prowadzony w sztywnej, uziemionej rurze ochronnej. Ekran kabla sygnałowego podłączyć do zacisku uziemienia listwy TB2 (rysunek 3-1).

3.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA Na rysunku 3-1 pokazano podłączenie przyrządu Model 54eC Code 01; zasilanie podłączyć do zacisków 1 i 2 listwy TB3 dla 115V~ (2 i 3 dla 230V~). Code 02: zasilanie DC podłączyć do zacisków 1,2 i 3 na TB3. OSTROŻNIE Nie włączać zasilania przed zakończeniem podłączeń. OSTRZEŻENIE Elektryczna instalacja musi być zgodna z NEC oraz lokalnymi elektrycznymi przepisami i normami.

3.3 WYJŚCIA ANALOGOWE Dotyczy to podłączenia dwóch sygnałów 4-20mA: wyjście pierwsze do zacisków 4 i 5 a wyjście 2 do zacisków 1 i 2 na listwie TB2, rysunek 3-1. Sygnały te można wykorzystać do podłączenia rejestratora, do monitorowania w komputerze lub jako wyjście regulatora PID. Wyjścia analogowe można nastawić na 0-20mA lub 4-20mA, proste lub odwrotne. Na wyjście prądowe 1 nałożony jest sygnał HART (tylko code-09).

3.4 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE ALARMU Regulator ma trzy stykowe, zwierne wyjścia przekaźnikowe sygnalizacji. Alarm 1 jest na zaciskach 4 i 5 TB3. To wyjście typowo wykorzystuje się do sterowania pompą w układach dozowania chemikaliów. Alarm 2 jest na zaciskach 6 i 7 TB3. To wyjście typowo wykorzystuje się do włączania lampki lub buczka sygnalizujących operatorowi przekroczenie przewodności / oporności / stężenia. Alarm 3 jest na zaciskach 8 i 9 TB3. Wszystkie trzy alarmy mogą odnosić się do przewodności / oporności / stężenia lub temperatury. Można je także wykorzystać do sterowania innymi pompami lub zaworami, jeśli się je tak zaprogramuje. Ustawianie tych funkcji patrz część 5.0. Wszystkie styki sygnalizacyjne modelu 54eC maja maksymalną obciążalność 3A, 115V~ (1,5A, 230V~). Jeśli sterowane pompy lub zawory wymagają większej obciążalności to należy stosować dodatkowe przekaźniki pośredniczące. Przy podłączaniu wyjść stykowych do pompy, zaworu lub lampy należy w obwodzie uwzględnić źródło zasilania tych obwodów. Można wykorzystać do tego podłączenie zasilania regulatora, patrz rysunek 3-1.

7


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 3.0 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

OBUDOWA

PODŁĄCZENIA WYJŚĆ I ZASILANIA PODŁĄCZENIA WYJŚĆ (TB2)

WYJŚCIE PRĄDOWE

TYLKO 24V=

WYJŚCIE PRĄDOWE

UZIEMIENIE

ZERO UZIEMIENIE

Rysunek 3-1. Podłączenie zasilania i wyjść przekaźnikowych w modelu 54eC UWAGA: Maksymalne obciążenie indukcyjne 3.0A przy 115V i 1.5A przy 230V. Styki przekaźników wymagają zewnętrznego zasilania. Komunikacja HART nałożona na wyjście 1.

8


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 3.0 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

3.5 PODŁĄCZENIE CZUJNIKA Najpierw należy upewnić się czy czujnik przewodności jest prawidłowo zainstalowany. Podłączyć czujnik do skrzynki złącznej (jeśli jest stosowana) i/lub do 54eC jak pokazano na rysunku 3-3 lub na rysunku podłączeń znajdującym się wewnątrz regulatora. Używać wąskiego wkrętaka (patrz rysunek 3-2). Na schemacie pokazano podłączenia pomiędzy 54eC a skrzynką złączną stosowaną gdy odległość regulatora od czujnika jest większa niż długość kabla własnego samego czujnika. Do łączenia czujnika zaleca się kabel PN 9200275. Stosowanie tego kabla zapewnia najlepszą ochronę EMI/RF (wpływ pól magnetycznych) i kompletną diagnostykę tak wyposażonego czujnika. Maksymalna długość kabla wynosi 180 stóp (54m). Kabel zalecany dla czujnika indukcyjnego patrz instrukcja obsługi tego czujnika. WAŻNE Należy prawidłowo obrobić końcówki kabli by nie nastąpiło zwarcie ekranu z przewodami. Wszystkie ekrany muszą być izolowane i podłączone do zacisków w 54eC. Przed podłączeniem do zacisków 54eC sprawdzić czy nie ma przejścia pomiędzy ekranem a przewodami. BŁĘDY W POŁĄCZENIACH SPOWODUJĄ ZŁE DZIAŁANIE REGULATORa

RYSUNEK 3-2. Zdjęcie podłączeń czujnika

3.6 KOŃCOWE SPRAWDZENIE ELEKTRYCZNE OSTROŻNIE Żeby uniknąć niepożądanego wejścia chemikaliów do procesu i zagrożenia personelu nie podłączać pomp dozowania ani innych zewnętrznych urządzeń zanim regulator nie zostanie podłączony i wywzorcowany. Po zakończeniu podłączania zasilić regulator. Jeśli występuje nieprawidłowe zachowanie się regulatora to wyłączyć zasilanie i sprawdzić przyczynę. Jeśli czujnik jest w procesie to zobaczymy wskazania przewodności ale mogą być one nieprawidłowe.

9


10

CZUJNIK KONTAKTOWY BIEGUN WSPÓLNY 0 – 20mA

NIE WYKORZYSTANY

BIEGUN WSPÓLNY

BIEGUN WSPÓLNY

CZUJNIK INDUKCYJNY

PODŁĄCZENIA CZUJNIKA DO TB1

RYSUNEK 3-3. Schemat podłączeń czujnika

BIAŁY – ZASILANIE BIEGUN WSPÓLNY

CZARNY – ZASILANIE WSPÓLNY

PRZEŹROCZYSTY – ZASILANIE EKRAN

ZIELONY – ODBIÓR SYGNAŁU

CZARNY – ODBIÓR SYGNAŁU WSPÓLNY

ZIELONY – RTD WEJŚCIE PRZEŹROCZYSTY – ODBIÓR EKRAN

BIAŁY – RTD CZUJNIK

CZARNY - RTD POWRÓT

PRZEŹROCZYSTY – EKRAN RTD

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1

PRZEŻROCZYSTY, BIEGUN WSPÓLNY

SZARY – ZASILANIE

PRZEŹROCZYSTY – ZASILANIE WSPÓLNY

BEZ PODŁĄCZENIA

PRZEŹROCZYSTY – ODBIÓR SYGN. WSPÓLNY POMARAŃCZOWY – ODBIÓR SYGNAŁU

CZERWONY – RTD WEJŚCIE BEZ PODŁĄCZENIA

CZERWONO/BIAŁY – RTD CZUJNIK

BIAŁY - RTD POWRÓT

PRZEŹROCZYSTY – EKRAN RTD

BIEGUN WSPÓLNY

BIEGUN WSPÓLNY 0 – 20mA

BIEGUN WSPÓLNY NIE WYKORZYSTANY

MODEL 54Ec CZĘŚĆ 3.0 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

PANEL PRZEDNI

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB1


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE W tej części opisano następujące procedury:

WPROWADZENIE

Nastawy wstępne (Część 4.1)

Wprowadzenie stałej celki Część 4.2)

Zerowanie regulatora (Część 4.3)

Wprowadzenie nachylenia prostej kompensacji temperaturowej (Część 4.4)

Standaryzowanie temperatury (Część 4.5)

Standaryzowanie przewodności (Część 4.6)

Ręczna kompensacja temperatury (Część 4.7)

Wzorcowanie jest to procedura nastawiania lub standaryzacji regulatora odpowiednio do testów laboratoryjnych (np. miareczkowania), porównania z wywzorcowanym przyrządem laboratoryjnym lub ze znaną próbką, np. z dostępnymi handlowo wzorcami chemicznymi. Wzorcowanie zapewnia prawidłowość i powtarzalność wskazań regulatora dla temperatury i przewodności. W niniejszej sekcji opisano procedurę wzorcowania wstępnego oraz wzorcowania okresowego regulatora 54eC.

Tryb HOLD (Część 4.8)

UWAGA Za pierwszym razem użytkownik winien wykonać WSZYSTKIE procedury z części 4.1 do 4.6.

Ponieważ na pomiar przewodności ma wpływ temperatura więc 54eC mierzy temperaturę i kompensuje pomiar przewodności tak, że pomiar jest odniesiony do temperatury 25oC. Dla zapewnienia dokładności regulatora bardzo ważne jest wykonanie wszystkich procedur wzorcowania opisanych w tej części gdy: • • •

Przyrząd jest instalowany pierwszy raz Przy zmianie lub wymianie czujnika Przy diagnostyce

Po wzorcowaniu wstępnym dokładność pomiaru przewodności należy sprawdzać okresowo w oparciu o roztworu wzorcowe i pomiar temperatury. Jest to opisane tutaj i w części 6.0 Procedury Robocze.

OSTRZEŻENIA Przed rozpoczęciem wzorcowania zablokować lub odłączyć pomp dozowania lub inne zewnętrzne urządzenia ( patrz przełączanie regulatora na tryb HOLD, Część 4.8). Wzorcowanie wykonywać zawsze w podanej kolejności. Wprowadzenie do funkcji klawiatury patrz Część 1.0, Opis i Dane Techniczne. Nie zaczynać wzorcowania jeśli świeci LED błędu lub na wyświetlaczu jest komunikat o błędzie. W obydwu przypadkach patrz Część 6.0, Diagnostyka

11


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.1 NASTAWY WSTĘPNE

EKRAN GŁÓWNY

MENU GŁÓWNE UWAGA Regulator jest konfigurowany fabrycznie do czujnika indukcyjnego (tryb „inductive”). Jeśli stosuje się czujnik kontaktowy to zanim rozpocznie się wzorcowanie należy zgodnie z częścią 5.5 zmienić typ wyświetlania na „Contacting” Procedurę nastaw wstępnych stosuje się przy pierwszym uruchamianiu regulatora i przy zmianie czujnika przewodności. Mogą się tutaj pokazywać rodzaje menu dotycząca zaawansowanych funkcji regulatora, które są opisane dopiero w części 7.0, których większość nowych użytkowników nie wykorzystuje. Nastawy wstępne wykonywać po podłączeniu czujnika, najlepiej przy pełnej długości stosowanego kabla.

1.

Jest ekran główny, naciskając dowolny klawisz przejść do menu głównego. Kursor na ”Calibrate” i nacisnąć Enter F4. UWAGA Jeśli uaktywniono tryb HOLD, patrz część 5.5, wtedy pokaże się ekran jak po lewej. Uruchamianie trybu HOLD przez naciśnięcie Edit F4 przy użyciu klawiszy ze strzałkami dla zmiany Off na On (wyłączony – włączony) i naciśnięcie Save F4 . Tryb HOLD utrzymuje stan wyjść i przekaźników co zapobiega zmianie stanu procesu przez regulator. Dla pozostawienia trybu HOLD w bieżącym stanie nacisnąć Cont F3.

2. Pojawi się ekran pokazany po lewej. Nacisnąć 3 razy strzałkę w dół by uzyskać ekran pokazany u dołu i nacisnąć Enter F4 by wejść do procedury nastaw wstępnych (Initial setup) Jeśli pozycja pokazywana w negatywie jest u dołu ekranu tzn., że osiągnięto ostatnią pozycję w danym menu Dalszy ciąg nastaw wstępnych w części 4.2 3. Żeby powrócić do głównego menu należy przyciskać Exit aż do pojawienia się głównego menu.

12


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.2 WPROWADZENIE STAŁEJ CELKI Stałą celki należy wczytać w następujących przypadkach: • Przy pierwszej instalacji przyrządu • Przy wymianie czujnika • Przy diagnostyce Procedura ta dostosowuje regulator do podłączonego czujnika. Każdy typ czujnika ma swoją specyficzną stałą celki: • Mały czujnik toroidalny (Model 228 lub 225) = 3.0 • Duży czujnik toroidalny (Model 226) = 1.0 • Toroidalny przepływowy (Model 222) 1” = 6.0, 2” = 4.0 • Czujniki niskiej przewodności (kontaktowe) = 0.01 do 10.0 Stała celki jest podana na etykietce kabla czujnika przewodności. 1. Widząc ekran jak pokazano u góry naciśnij Enter F4. Uzyskanie takiego ekranu opisano w części 4.1. Pokazane dalej ekrany zależą od konfiguracji regulatora, patrz część 5.5. 2. Pokaże się ekran jak po lewej. By odczytać lub zmienić stałą celki nacisnąć Enter F4.

3. Ekran zmienia się na pokazany obok. Dla zmiany pokazanej stałej celki nacisnąć Edit F4. Jeśli wartość jest prawidłowa nacisnąć Exit F1 . UWAGA Wprowadzana stała celki zmieni się po wykonaniu procedury Standaryzacji Przewodności (Część 3.6). Dla obydwu rodzajów czujnika procedura tylko pokazuje nominalną wartość stałej celki, nie zmienia jej na wartość podaną na czujniku. Przycisk Edit zmienia się teraz na Save zaś F3 przechodzi na Esc. Można teraz zmienić wartość liczbową przy pomocy czterech przycisków ze strzałkami. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości nacisnąć Save F4 co wprowadza wartość do pamięci. Dalszy ciąg procedury wstępnej po naciśnięciu Exit F1 i wykonaniu czynności według części 4.3. UWAGA Jeśli na etykiecie czujnika jest ”cal constant” wtedy faktyczną stałą celki oblicza się dodają do podanej wartości 500 i pomnożeniu otrzymanej wartości przez nominalną stałą celki a następnie podzieleniu przez 1000.

13


MODEL 54Ec

4.3 ZEROWANIE REGULATORA

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

Procedura ta jest stosowna do skompensowania małych sygnałów przewodności występujących nawet wtedy gdy ta przewodność jest równa zeru. Sygnał ten zależy od długości kabla i procedurę należy powtarzać przy każdej zmianie kabla lub czujnika. Czujnik przewodności należy podłączyć tak jak przy faktycznym pomiarze ale pozostawić go w powietrzu. 1. Według procedury z części 4.2 ustawić ekran jak po lewej a następnie nacisnąć strzałkę w dół by podświetlić „Sensor Zero”

2. Wcisnąć Enter F4 by wejść do procedury zerowania.

3. Obraz pokazuje przewodność powietrza. Przy trybie „czujnik indukcyjny” wskazywana jest najbliższa wartość w µS/cm. Dla trybu „Contacting mode” jest to najbliższa wartość w 0.001 µS/cm. Sprawdzić czy czujnik jest naprawdę w powietrzu. Jeśli wskazywana wartość nie jest bliska zeru wtedy nacisnąć Cont F3 i regulator ustali ją na zero. Podczas nastawiania ekran pokazuje ”please wait” (czekaj). Po kilku sekundach obraz zmienia się na 0 µS/cm a potem może się nieco zmienić. Taka zmiana jest oczekiwana i procedurę można, w razie potrzeby, powtarzać kilkakrotnie. Prawidłowe wyzerowanie jest potwierdzone komunikatem „Sensor zero completed” (zerowanie czujnika skończone). Przy nieprawidłowym zerowaniu wskazania są większe niż 1000 µS/cm lub są niestabilne. Komunikat „Zero offset error” (Błąd zerowania) wskazuje, że wskazania są w tej procedurze za duże. Jeśli kolejne próby nie dają żądanego wyniku to prawdopodobnie jest to problem połączeń Wskazówki patrz Diagnostyka, Część 8.0. Po uzyskaniu wskazań wystarczająco bliskich zeru nacisnąć Exit F4 i kontynuować nastawy wstępne – nachylenie prostej temperaturowej (Część 4.4) lub wzorcować wskazania temperatury (Część 4.5).

14


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.4 WYBÓR RODZAJU KOMEPNASCJI TEMPERATURY Temperatura ma istotny wpływ na sygnał przewodności. Wpływ ten zależy od rodzaju cieczy, której przewodność mierzymy. Poniższa procedura służy do nastawienia rodzaju kompensacji temperatury używanej przez regulator. 1. Według procedury opisanej w części 4.1 ustawić ekran jak po lewej i dwukrotnie nacisnąć strzałkę w dół by podświetlić (temp compensation” (kompensacja temperatury). 2. Nacisnąć Enter F4. 3. Nacisnąć Edit F4 i przy pomocy strzałek wybrać odpowiednią kompensację” „Linear”, „Neutral Salt” lub „Cation” (liniowa, sól obojętna, kationowa). Przy wyborze kompensacji liniowej może być potrzebne ustawienie nachylenia prostej kompensacji (krok 4). Dla wyboru nacisnąć ponownie F4. Wyjaśnienia odnośnie do kompensacji temperaturowej patrz część 6.0.

4. Kompensacja polega na wprowadzeniu stałego współczynnika nachylenia 0-5%/oC. W tabeli 4-1 podano reprezentatywne wartości współczynnika. Na ekranie pokazuje się wartość współczynnika nachylenia używana przez regulator. Dla zaakceptowania wartości nacisnąć Exit F1. Wartość 2 %/oC jest dobra dla obojętnej wody. Dla aplikacji specjalnych stosować wartości podane w tabeli 4-1. Żeby zmienić wartość nacisnąć Edit F4. Tak jak poprzednio przycisk Edit zmienia się teraz na Save (zapamiętaj) zaś przycisk F3 staje się teraz Esc. Dla zmiany wartości wykorzystywać cztery przyciski ze strzałkami. Po wprowadzeniu prawidłowej wartości nacisnąć Save F4 by wprowadzić ją do pamięci. Esc F3 naciskamy by zmiany pominąć. Tabela 4-1. Typowe nachylenia prostej kompensacji temperatury Ciecz Środek czyszczący (zasadowy) Środek czyszczący (kwaśny) Powłoka konwersyjna Woda do płukania

Nachylenie %/oC 2.25 1.4 1.6 2.0

15


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.5 WZORCOWANIE WSKAZAŃ TEMPERATURY Procedura ma zapewnić dokładny pomiar temperatury za pośrednictwem czujnika temperatury. Dzięki temu regulator może temperaturę dokładnie wskazywać jak również wykorzystać ją do kompensacji wpływu temperatury procesu na wskazania przewodności. Opisaną procedurę należy wykonać po zainstalowaniu czujnika e procesie próbce o temperaturze bliskiej temperaturze roboczej procesu. 1. Sprawdzić wskazania temperatury na regulatorze (ekran główny) by upewnić się, że czujnik osiągnął już temperaturę procesu. Porównać wskazania ze wskazaniami przyrządu wzorcowego. Jeśli wskazania wymagają korekcji przejść do następnego kroku. 2. Z ekranu głównego przez naciśnięcie Enter F4 przejść do menu Calibrate (wzorcowanie). UWAGA Może się pokazać tryb HOLD (patrz część 4.1) jeśli ten tryb został uaktywniony w części 5.6. Wskazówki patrz uwaga w części 4.1 Nacisnąć jednokrotnie przycisk ze strzałką żeby uzyskać ekran jak po lewej stronie. Teraz nacisnąć przycisk Enter F4. UWAGA Żeby sprawdzić czy regulator wykorzystuje automatyczną kompensację temperatury podświetlić „Temp compensation” i wtedy nacisnąć Enter F4. Więcej szczegółów patrz część 4.7. 3. Żeby nastawić temperaturę należy przy ekranie jak z lewej strony wcisnąć Edit F4. Pokaże się ekran jak pokazany u dołu. Przy pomocy przycisków ze strzałkami wprowadzić prawidłową wartość temperatury i wtedy nacisnąć Save F4. Regulator wprowadzi wartość do pamięci. Dla pominięcia zmian nacisnąć Esc F3. Teraz przechodzimy do standaryzacji przewodności Część 4.6 lub naciskamy trzykrotnie Exit F3 by przejść do ekranu głównego. UWAGA Jeśli był włączony tryb HOLD to należy go teraz wyłączyć (OFF) tzn. przełączyć regulator z powrotem na normalną pracę. Ekran Hold pokaże się przed ukazaniem się ekranu głównego. Wyłączając tryb Hold postępować jak w uwadze w części 4.1. a następnie nacisnąć Exit F1.

16


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.6 WZORCOWANIE CZUJNIKA Ta procedura służy do sprawdzenia i korekcji wskazań przewodnictwa dla upewnienia się, że wskazania 54eC są prawidłowe. Realizuje się to przez zanurzenie czujnika w próbce o znanej przewodności i do, w razie potrzeby, skorygowaniu wskazań regulatora odpowiednio do przewodności próbki. Procedurę tę należy wykonać po każdym czyszczeniu czujnika. W razie potrzeby należy wcześniej także sprawdzić i standaryzować wskazania temperatury, patrz część 4.5. Ważne: Przy korzystaniu ze handlowych wzorców przewodności należy postępować według punktów 1 do 3. Jeśli czujnik pozostawia się w procesie i sprawdza przez porównanie z pomiarem laboratoryjnym wtedy pominąć kroki 1- 3 i przejść do 4. 1. Oczyścić czujnik z osadów, oleju i pozostałości medium. 2. Wzorce handlowe mają przewodność odniesioną do określonej temperatury, np. 4000 mikrosiemensów przy 25oC. Przewodność zmienia się przy zmianie temperatury. Zaleca się więc wykonać procedurę w temperaturze 22 do 28oC. Przed standaryzacją czujnik musi mieć ustabilizowaną temperaturę. 3. Wlać wzorcową próbkę do czystego pojemnika. Zanurzyć czysty czujnik w roztworze wzorcowym. Powinien być co najmniej 1 cal cieczy wokół czujnika. Czujnik nie powinien być bliżej niż 1 cal doi ścianek pojemnika. Lekko wstrząsnąć czujnik dla usunięcia pęcherzy powietrza. Obserwować wskazania by określić czy trzeba czujnik przesunąć. Przejść do kroku 6. 4. Pobrać próbkę możliwie najbliżej zabudowy czujnika. 5. Przy pomocy wywzorcowanego przyrządu laboratoryjnego z automatyczną kompensacją temperatury określić próbki pobranej z procesu (możliwie najbliżej rzeczywistej temperatury procesu). Kontynuować procedurę jeśli potrzebna jest korekcja Następne kroki pozwalają na zmianę wskazań tak by odpowiadały znanej przewodności próbki. 6. Z ekranu głównego przejść do głównego menu naciskając dowolny przycisk. Ustawić kursor na Calibrate i nacisnąć Enter F4. Nacisnąć ponownie Enter F4 i pojawi się ekran jak z lewej strony. UWAGA Może się pokazać tryb HOLD) jeśli ten tryb został uaktywniony w części 5.6. Wskazówki patrz uwaga w części 4.1. Ustawienie trybu HOLD (włączone - ON) utrzymuje bez zmian stan wyjść co zapobiega zakłóceniu w procesie podczas wzorcowania. Pamiętaj o wyłączeniu (OFF) trybu Hold po zakończeniu wzorcowania.

17


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.6 WZORCOWANIE CZUJNIKA 7. Wskazania dużymi cyframi odnoszą się do przewodności procesu. Przy pierwszym przejściu do tego ekranu wskazania w następnym wierszu też dotyczą przewodności. Dla standaryzacji nacisnąć Edit F4. Przy pomocy przycisków ze strzałkami ustawić w drugiej linii prawidłowe wskazania i nacisnąć Save F4 by zakończyć procedurę. Naciśnięcie Esc F3 przerywa procedurę Wskazania dużymi cyframi zmienią się do nowej wartości i wyliczona zostanie nowa stała celki lub nowy współczynnik korekcyjny, Współczynnik korekcyjny można odczytać jako jedną z „diagnostic variables” (zmienna diagnostyczna), patrz Część 8.1. Jeśli próba korekcji jest zbyt duża to regulator pokaże „standarization error” (błąd standaryzacji) i zmiana nie zostanie wprowadzona. Patrz część 8.0 Diagnostyka. UWAGA Pamiętaj o wyłączeniu (OFF) trybu Hold po zakończeniu wzorcowania (jeśli został włączony w kroku 3).

4.7 OPCJE KOMPENSACJI TEMPERATURY Automatyczna Kompensacja Temperatury jest standardową opcją konduktometrów i jest używana w praktycznie wszystkich aplikacjach pomiary przewodności. Jeśli kompensacja jest niepożądana to sygnał od czujnika temperatury można zignorować przełączając regulator na tryb z ręczną kompensacją temperaturową. W trybie ręcznej kompensacji wykorzystuje się stałą wartość temperatury zamiast wartości z czujnika. Wartość tę wprowadza się tylko przy trybie kompensacji ręcznej. Można wprowadzić wtedy wartość od –15 do 200oC. Żeby tę wartość zmienić przechodzi się do ekranu pokazanego powyżej naciskając Enter F4. Następnie podświetla się napis „Calibrate” w menu głównym i wtedy dwukrotnie naciska przycisk ze strzałką w dół. Teraz ponownie naciska się Enter F4 by przejść do niższego ekranu. Podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Edit F4 by zmienić wartość. Opcje to kompensacja Auto lub Manual (ręczna) a temperatury są w podanym wyżej zakresie. Dla zapamiętania wartości nacisnąć Save F4. Esc Enter F3 pomija zmiany. UWAGA Ustawienie ręcznej kompensacji temperatury blokuje błędy związane z temperaturą.

18


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 4.0 WZORCOWANIE

4.8 TRYB PRACY HOLD Tryb HOLD wykorzystuje się podczas konserwacji. Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy czujnika Regulator można przestawić na Hold, patrz część 5.6 gdzie opisano włączanie tego trybu) by zapobiec zakłóceniu procesu gdy wskazania nie są aktualne. Ustawia to wyjścia prądowe na wartości domyślne (patrz Część 5.6). Przekaźniki będą działały zgodnie z nastawami domyślnymi, patrz Część 5.7. Przed wyjęciem czujnika z procesu nacisnąć dowolny przycisk a potem Enter F4. Po ustawieniu trybu Hold przed wzorcowaniem pojawi się ekran pokazany po lewej stronie. Jeśli nie chce się przejść do Hold po prostu nacisnąć Cont (kontynuacja) F3. Dla przełączenia na tryb Hold nacisnąć Edit F4, przy pomocy klawisza ze strzałką zmienić „Off” na „On” i nacisnąć Save F4. UWAGA Jeśli jest aktywny tryb Hold (lub jest On - włączony) wtedy w dolnej linii wyświetlacza pojawia się komunikat „Hold Mode Activated” (włączony tryb Hold). Wzorcować zawsze po czyszczeniu lub naprawie czujnika. Po ponownym zainstalowaniu czujnika w procesie zawsze wyłączać tryb Hold (nastawa na Off).

4.8 DOREGULOWANIE WYJŚĆ

Wyjścia prądowe przyrządu można w razie konieczności doregulować (dostroić). Taka regulacja jest konieczna po wymianie płytki zasilania lub CPU. Do tego potrzebny jest wzorcowy przyrząd podłączony do regulowanego wyjścia. Mając główny ekran nacisnąć dowolny przycisk i przejść do menu głównego. Ustawić kursor na „calibrate” i nacisnąć Enter F4. Gdy kursor jest na „Output trim” ponownie nacisnąć Enter F4. Stosownie do potrzeby wybrać „Trim Output 1” lub „Trim Output 2”. Dla ustawienia wartości 4 mA nacisnąć Edit F4 Cal point 1 lub Cal point 2 (ustawianie 20mA). Ustawić wartość zgodnie ze wskazaniami przyrządu wzorcowego. Nacisnąć Enter F4 dla zakończenia wzorcowania.

19


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

CZĘŚĆ 5.0 KONFUGURACJA OPROGRAMOWANIA Niniejeza częśc zawiera: • Wprowadzenie do konfigurowania • Wykaz nastaw regulatora • Szczegółową instrukcję krok po kroku objaśnienie każdego parametru z listy

i

Na rysunku 5.1 pokazano strukturę menu. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek zmian sprawdź wykaz nastaw w tabeli 5-1. Tabela zawiera także krótki opis i możliwe opcje. Obok nastaw fabrycznych jest miejsce na nastawy użytkownika. Zaleca się staranne przeglądnięcie wykazu przed rozpoczęciem zmian.

WPROWADZENIE DO KONFIGURACJI Regulator jest dostarczany z konfiguracją fabryczną dla czujnika indukcyjnego (toroidalnego). Jeśli stosowany będzie czujnik kontaktowy to najpierw należy przejść do części 5.5 i wybrać właściwy typ czujnika. Jeśli zmienia się rodzaj pomiaru na pomiar oporu właściwego lub jeden z rodzajów stężenia %, wtedy trzeba zmienić także niektóre domyślne nastawy z tabeli 5-1.

Przy nastawach wstępnych zaleca się wprowadzanie parametrów w kolejności podanej na arkuszu. Zmniejsza to prawdopodobieństwo przypadkowego pominięcia potrzebnego parametru. Nastawy konfiguracji dla zastosowań specjalnych będą podane w uzupełnieniu do instrukcji.

Tabela 5-1. Wykaz nastaw przewodności POZYCJA

MOŻLIWOŚCI

NASTAWY FABRYCZNE

A. Nastawy alarmów, Część 5.2 1. Alarm 1 (minimum) 2. Alarm 2 (maksimum) 3. Alarm 3 (maksimum)

0 –2000 mS/cm 0 –2000 mS/cm 0 –2000 mS/cm

1000 mS/cm 1000 mS/cm 1000 mS/cm

B. Nastawy wyjść, Część 5.1, 5.3 1. Wyjście 1: 4mA 2. Wyjście 1: 20mA 3. Wyjście 2: 4mA 4. Wyjście 2: 20mA

0 –2000 mS/cm 0 –2000 mS/cm -25 – 210oC -25 – 210oC

0 mS/cm 1000mS/cm o 0.0 C 100.0oC

Indukcyjny / Kontaktowy Rezystywność/ Przewodność/ Inne 0-15%HCl/98%H2SO4/ 0-25%H2SO4/0-12%NaOH o C oF mA/ % zakresu mA/ % zakresu Ang/francuski/hiszp/niemiecki/włoski Patrz Część 5.5 Patrz Część 5.5 0-9 (9 najciemniejszy) On/Off (włączone/wyłączone) 1-60 min 0-100

Indukcyjny

Poziom programu, (Części 5.1 – 5.3)

Poziom konfiguracji, części 5.5 – 5.7 A. Wyświetlacz, Część 5.5 1. Typ czujnika 2. Pomiar 3. Jednostki temperatury 4. Wyjście 1, jednostki 5. Wyjście 2, jednostki 6. Język 7. Obraz dolny lewy 8. Obraz dolny prawy 9. Kontrast wyświetlacza 10. Czas przerwy 11. Wartość czasu przerwy 12. Adres odpytywania

20

Przewodność o C mA mA Angielski Alarm 1, w. Zad Alarm 2, w. Zad 4 On 10min 0

NASTAWY UŻYTKOWNIKA


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Tabela 5-1. Wykaz nastaw przewodności (ciąg dalszy) POZYCJA B. Wyjścia, Część 5.6 1. Wyjście 1, regulacja (a) Wyjście pomiarowe (b) Wyjście trybu regulacji 2a. Wyjście 1, nastawy (normalne) (a) Zakres prądowy (b) Tłumienie (c) Tryb Hold (d) Ustalona wartość dla Hold (jeśli (c) ustalone) (e) Wartość błędna 2b. Wyjście 1 nastawy (PID) (a) Wartość zadana (b) Wzmocnienie (c) Całka (d) Różniczka (e) LRV (4mA) – dół zakresu (f) URV (20mA) - góra zakresu 3. Wyjście2, regulacja (a) Wyjście pomiarowe (b) Wyjście w trybie regulacji 4a. Wyjście 2, nastawy (normalne) (a) Zakres prądowy (b) Tłumienie (c) Tryb Hold (d) Ustalona wartość dla Hold (jeśli (c) ustalone) (e) Wartość błędna 4b. Wyjście 1 nastawy (PID) (a) Wartość zadana (b) Wzmocnienie (c) Całka (d) Różniczka (e) LRV (4mA) – dół zakresu (f) URV (20mA) - góra zakresu 5. Hold (Wyjścia i przekaźniki) C. Alarmy (Część 5.7) 1. Alarm 1, regulacja (a) Logika (b) Tryb sterowania 2a. Alarm 1, nastawy (normalne) (a) Logika alarmu (b) Wartość zadana (c) Histereza (Strefa nieczułości) (d) Czas opóźnienia (e) Stan przy awarii 2b. Alarm, nastawy (TCP) (a) Wartość zadana (b) Wzmocnienie (c) Całka (d) Różniczka (e) Okres czasu (f) LRV (100% włączone) (g) URV (100% wyłączone) (h) Stan przy awarii

ZAKRESY

NASTAWY FABRYCZNE

Proces/Przewodność surowa/Temper. Normalne/PID

Proces (przew.) Normalne

4-20mA / 0-20mA 0-299sec Ostatnia wartość / ustalona wartość 0-22mA

4-20mA 0 sec Ostania wartość 21mA

0-22mA

21mA

o 0-2000mS/cm lub 0-200 C 0-299.9% 0-2999sec 0-299.9% 0-2000mS/cm lub 0-200oC 0-2000mS/cm lub 0-200oC

0 mS/cm 100.0% 0sec 0.0% 0 mS/cm 100 mS/cm

Proces/Przewodność surowa/Temper. Normalne/PID

Temperatura Normalne

4-20mA / 0-20mA 0-255sec Ostatnia wartość / ustalona wartość 0-22mA

4-20mA 0 sec Ostania wartość 21mA

0-22mA

21mA

0-2000mS/cm lub 0-200oC 0-299.9% 0-2999sec 0-299.9% 0-2000mS/cm lub 0-200oC o 0-2000mS/cm lub 0-200 C Zablokowane/aktywne/20 min przerwy

0 mS/cm 100.0% 0sec 0.0% 0 mS/cm 100 mS/cm Zablokowane

Proces/temperatura Normalne/TPC

Proces Normalne

Niski/wysoki/wyłączony 0-2000mS/cm lub 0-200oC o 0-200mS/cm lub 0-200 C 0-99sec Otwarty/zamknięty/żaden

Wysoki 1000mS/cm 0 0 sec żaden

o 0-2000mS/cm lub 0-200 C 0-299.9% 0-2999sec 0-299.9% 10-2999sec 0-2000mS/cm lub 0-200oC o 0-2000mS/cm lub 0-200 C Otwarty/zamknięty/żaden

0 mS/cm 100.0% 0 sec 0.0% 30 sec 100 mS/cm 0 mS/cm żaden

NASTAWY UŻYTKOWNIKA

21


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Tabela 5-1. Wykaz nastaw przewodności (ciąg dalszy) POZYCJA

ZAKRESY

NASTAWY FABRYCZNE

NASTAWY UŻYTKOWNIKA

3. Alarm 2, regulacja (a) Logika Proces/temperatura Proces (b) Tryb sterowania Normalne/TPC Normalne 4a. Alarm 2, nastawy (normalne) (a) Konfiguracja Niski/wysoki/wyłączony Wysoki 0-2000mS/cm lub 0-200oC (b) Wartość zadana 1000mS/cm 0-200mS/cm lub 0-200oC (c) Histereza (Strefa nieczułości) 0 (d) Czas opóźnienia 0-99sec 0 sec (e) Stan przy awarii Otwarty/zamknięty/żaden żaden 4b. Alarm 2, nastawy (TCP) (a) Wartość zadana 0-2000mS/cm lub 0-200oC 0 mS/cm (b) Wzmocnienie 100.0% 0-299.9% (c) Całka 0 sec 0-2999sec (d) Różniczka 0.0% 0-299.9% (e) Okres czasu 30 sec 10-2999sec o (f) LRV (100% włączone) 0-2000mS/cm lub 0-200 C 100 mS/cm 0-2000mS/cm lub 0-200oC (g) URV (100% wyłączone) 0 mS/cm (h) Stan przy awarii Otwarty/zamknięty/żaden żaden 5. Alarm 3, regulacja (a) Logika Proces/temperatura Proces (b) Tryb sterowania Normalne/TPC Normalne 6a. Alarm 3, nastawy (normalne) (a) Konfiguracja Niski/wysoki/wyłączony Wysoki (b) Wartość zadana 0-2000mS/cm lub 0-200oC 1000mS/cm (c) Histereza (Strefa nieczułości) 0-200mS/cm lub 0-200oC 0 (d) Czas opóźnienia 0-99sec 0 sec (e) Stan przy awarii Otwarty/zamknięty/żaden żaden 6b. Alarm 3, nastawy (TCP) 0 mS/cm (a) Wartość zadana 0-2000mS/cm lub 0-200oC 100.0% (b) Wzmocnienie 0-299.9% 0 sec (c) Całka 0-2999sec 0.0% (d) Różniczka 0-299.9% 30 sec (e) Okres czasu 10-2999sec o 100 mS/cm (f) LRV (100% włączone) 0-2000mS/cm lub 0-200 C o 0 mS/cm (g) URV (100% wyłączone) 0-2000mS/cm lub 0-200 C Otwarty/zamknięty/żaden żaden (h) Stan przy awarii 7. Alarm 4, nastawy (a) Logika Błąd/wyłączony Błąd 8. Układ czasowy podawania (a) Ograniczenie podawania Zablokowany/alarm 3/alarm 2/ alarm 1 Zablokowany (b) Czas przerwy 0 – 10800 sec 3600 sec 9. Układ czasowy przerwy (a) Wybór układu Zablokowany/alarm 3/alarm 2/ alarm 1 Zablokowany (b) Przerwa 0-999.9 hr. 24.0 hr (c) Powtórzenia 1-60 1 (d) Czas włączenia 0-2999 sec 120 sec 0-2999 sec 1 sec (e) Czas wyłączenia (f) Powrót do normalnego stanu 0-999 sec 600 sec D. Zabezpieczenie (Część 3.6) 1. Zablokowane wszystko 000-999 000 (bez zabezp.) 2. Blk programu (za wyjątkiem wzorc.) 000-999 000 (bez zabezp.) 3. Blk konfigur. (za wyjątkiem wzorc.) Symulacja wart. zad (PID), symul. testu Wart. Zad. Alarmu, reorganizacja WY 000-999 000 (bez zabezp.) E. Wzorcowanie specjalne w oparciu o substancje (krzywa użytkownika) (Część 7.6) Przez zmianę standardowej konfiguracji wyjść można przystosować 54eC do realizacji szerokiego wachlarza funkcji monitorowania i regulacji. Konfiguracja pozwala dostosować 54eC do specjalnych zadań. Należy nową konfigurację zapisać a potem wprowadzić.

22


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Wejście do menu Wzorcowanie, Program, Konfiguracja. Zmiany konfiguracji roboczej wykonuje się z poziomów pokazanych na rysunku 5-1. Mając główny obraz można przez naciśnięcie dowolnego klawisza przejść do menu głównego (u góry po lewej). Poziom 1, Wzorcowanie. Na głównym menu ustawić kursor na „Calibrate” i nacisnąć Enter F4. Z tego poziomu wykonuje się nastawy wstępne, nastawy temperatury (patrz część 4.0)

MENU WZORCOWANIA Nastawy wstępne Nastawy temperatury Standaryzacja przewodn. Kompensacja temperatury

CZĘŚĆ 4.1-4.4 4.5 4.6 4.7

Poziom 2,Program. Na głównym menu ustawić kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. Z tego poziomu wykonuje się nastawy wartości zadanych alarmów i wyjść. Poziom 3, Konfiguracja. Na głównym menu ustawić kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. Potem ustawić kursor na „Configure” i nacisnąć Enter F4. Z tego poziomu wykonuje się nastawy zaawansowane – dokładna konfiguracja wyjść prądowych, alarmów, wyświetlacza.

MENU PROGRAM Wartości zadane wyjść Wartości zadane alarmów Zmiana zakresu wyjść Test symulacyjny

CZĘŚĆ 5.1 5.2 5.3 5.4

MENU KONFIGURACJA Wyświetlacz Wyjścia Alarmy Zabezpieczenie Krzywa użytkownika

CZĘŚĆ 5.5 5.6 5.7 7.0 7.6

RYSUNEK 5-1. Schemat poziomów menu

23


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.1 ZMIANA WARTOŚCI ZADANYCH WYJŚĆ (TYLKO PID) W tej części opisano jak można zmienić wartości zadane dwóch wyjść. Ta nastawa jest aktywna tylko wtedy gdy tryb regulacji dla wyjścia jest ustawiony na „PID” (patrz część 5.6). Zmianę zakresu wyjść normalnych opisano w części 5.3 1. Mając ekran główny nacisnąć dowolny klawisz by przejść do menu głównego. Tera klawiszem ze strzałką w dół przesunąć kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. Gdy kursor jest na „Output setpoints” (wartości zadane wyjść) nacisnąć Enter F4.

2. Podświetlić wartość zadaną wybranego wyjścia i nacisnąć Enter F4.

3. Wyświetlona zostanie wartość zadana (Setpoint). Jeśli tryb regulacji jest ustawiony na „Normal” to wartość zadana nie jest wyświetlana. Nacisnąć Enter F4 i przy pomocy przycisków ze strzałkami zmienić wartość zadaną. Przy 4mA podano odchyłkę od wartości zadanej, która daje sygnał 4mA. Przy 20mA podano odchyłkę od wartości zadanej, która daje sygnał 20mA. Podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Edit F4 a potem przy pomocy przycisków ze strzałkami zmienić wartość na nową. Przykład: Wartość zadana 500µS/cm, URV = 1000µS/cm, LRV = 0.0 µS/cm. Przy przewodności 1000µS/cm wyjście będzie (1000-500)/(1000-0) = 50% zakresu sygnału wyjściowego (12mA). Po zmianie wartości zadanej na 1500µS/cm sygnał wyjściowy będzie: (1500-1000)/(1000-0) = 25% zakresu sygnału wyjściowego (8mA). 4. Nacisnąć Save F4 by wprowadzić wartości do pamięci lub Esc F3 by zmianę pominąć. Wartość zadana regulacji jest to wartość, przy której typowo wyjście prądowe jest na minimum. Algorytm P i I wykorzystuje wartość zadaną do ustawienia sygnału wyjściowego na żądany poziom, bazując na nastawach ustalonych w części 5.6.

24


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.2 ZMIANA WARTOŚCI ZADANYCH ALARMÓW W tej części opisano jak zmieniać wartości zadane alarmów. Kursor przesuwa się w dół przyciskiem ze strzałką w dół. 1. Na głównym menu przesunąć kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. Na następnym ekranie ustawić kursor na „Alarm setpoints” (wartości zadane alarmów) i nacisnąć Enter F4. 2. Przesunąć kursor by podświetlić odpowiedni alarm i wtedy nacisnąć Enter F4 by przejść do ekranu nastawiania wartości. W przykładzie na rysunku naciśnięto jeden raz klawisz ze strzałką w dół by przejść do nastawy wartości zadanej alarmu 2. UWAGA W następnym kroku możliwe są dwa ekrany zależnie od tego czy alarm jest skonfigurowany normalnie czy jako TPC. 3a. (alarm normalny) Wyświetlany jest poziom i rodzaj alarmu wysoki (high) czy niski (low). Jeśli alarm jest wyłączony to zamiast „High” pokaże się „off” (wyłączony). Przycisk „Enter” zmienił się teraz na „Edit” i po naciśnięciu F4 pozwala zmienić wartość zadaną. Jeśli ta wartość jest dobra to naciskamy Exit F1. Po naciśnięciu Edit F4 zmienić wartość przyciskami ze strzałkami i nacisnąć Save F4 by nową wartość zapamiętać. Znak plus (+) można zmienić na minus (-) naciskając strzałkę w dół gdy podświetlony jest (+). Dla pominięcia zmian nacisnąć Esc F3 i wrócić do poprzedniego menu. 3b. (tylko alarmy TPC) Jeśli alarm jest skonfigurowany jako TPC to wartość zadana jest wykorzystywana w obliczeniach TPC do wyliczenia jak długo alarm ma trwać. Przycisk „Enter” zmienia się teraz na „Edit” ” i po naciśnięciu F4 pozwala zmienić wartość zadaną. Jeśli ta wartość jest dobra to naciskamy Exit F1. Po naciśnięciu Edit F4 zmienić wartość przyciskami ze strzałkami i nacisnąć Save F4 by nową wartość zapamiętać. Znak plus (+) można zmienić na minus (-) naciskając strzałkę w dół gdy podświetlony jest (+). Dla pominięcia zmian nacisnąć Esc F3 i wrócić do poprzedniego menu. UWAGA Nastawione tutaj wartości zadane zmienią wartość 0% On wprowadzoną w części 5.7. Punkt 100% On (włączone) będzie także zmieniony by zapewnić ten sam zakres działania. Ten rodzaj działania określa się jako „przesuwne okno”. Szczegóły techniczne patrz część 6.0.

25


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.3 ZMIANA WARTOŚCI ZADANYCH WYJŚĆ (NORMAL) W tej części opisano jak zmienić zakres wyjść prądowych 4 (lub 0) do 20mA. Zauważmy, że wyjścia prądowe można skonfigurować by odpowiadały przewodności (lub oporności właściwej), nie kompensowanej przewodności, % stężenia lub temperaturze. Szczegóły konfiguracji patrz część 5.6. 1. Na głównym menu przesunąć kursor w dół na „Program” i nacisnąć Enter F4. Na obrazie obok ustawić kursor na „Output setpoints” i wcisnąć Enter F4. 2. Kursorem podświetlić odpowiednie wyjście i wtedy nacisnąć b przejść do ekranu nastawy.

3. Ten komunikat prosi o potwierdzenie żądanej zmiany. Zmiany tych nastaw mogą pogorszyć regulację procesu należy więc zachować ostrożność przy zmianach. Żeby kontynuować naciśnij Cont F3. W przeciwnym przypadku nacisnąć Abort F1.

Ten ekran pozwala zmienić wartość zadaną wyjścia 1. Podobny ekran jest dla wyjścia drugiego. W trzecim wierszu pokazany jest teraz prąd wysyłany z wyjścia. 4. Nacisnąć Enter F4. by zmienić wartość zadaną dla wyjścia 1. Przycisk Edit zmienia się teraz na Save zaś F3 teraz działa jako Esc. Przy pomocy przycisków ze strzałkami ustawić teraz odczyt żądanej wartości dolnej i górnej wyjścia. Po nastawieniu naciśnij Save F4 by zapamiętać zmiany zaś Esc F3 by zmiany pominąć. UWAGA Jeśli w części 5.6 skonfigurowano na zakres 0-20mA to w górnym wierszy zamiast 4mA będzie 0mA. Wyjścia bazujące na oporności właściwej lub temperaturze pokażą odpowiednie do tego jednostki jak oC lub MΩ-cm. Konfiguracja wyjść patrz część 5.6.

26


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.4 TESTOWANIE WYJŚĆ I ALARMÓW W tej części opisano jak ręcznie wysterować wyjścia prądowe i przekaźniki alarmów dla sprawdzenia urządzeń takich jak zawory, pompy lub rejestratory. 1. Na głównym menu przesunąć kursor w dół na „Program” i nacisnąć Enter F4. Na obrazie obok ustawić kursor na „Simulated tests” i wcisnąć Enter F4. 2. Teraz może być sześć oddzielnych ekranów do testowania każdego wyjścia prądowego i każdego przekaźnika. Przy pomocy przycisków ze strzałkami podświetlić żądaną pozycję. Po podświetleniu żądanej pozycji by kontynuować nacisnąć Enter F4 . Krok 3a jest dla wyjść zaś 3b dla alarmów. UWAGA Pojawiać się będą komunikaty ostrzegawcze mówiące o zmianie wyjścia lub alarmu na skutek naszego działania. Należy uprzedzić obsługę instalacji, że zmiany są symulowane i nie odpowiadają stanowi procesu. Żeby kontynuować naciśnij Cont F3. W przeciwnym przypadku nacisnąć Abort F1.

3a. Symuluje się teraz wyjście. W przykładzie obok wyjście 1 zostało nastawione na 10mA. Ten prąd utrzyma się do naciśnięcia Exit F1 (lub Edit F4 - patrz poniżej) albo do zakończenia testu przez upływ czasu (czas przerwy). Wartość domyślna czasu przerwy wynosi 10 minut a więc po 10 minutach wyjście przechodzi z powrotem do pracy normalnej. Konfiguracja czasu przerwy patrz część 5.5 Jeśli żądany jest prąd inny niż wyświetlony to nacisnąć Edit F4 i następny ekran pozwoli tę wartość zmienić. Do zmiany używać przycisków ze strzałkami a przycisku Test F4 do zatwierdzenia nastawionej wartości. Esc F3 służy do pominięcia zmian i stosowania do symulacji poprzedniego prądu.

27


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.4 TESTOWANIE WYJŚĆ I ALARMÓW, ciąg dalszy 3b. Symuluje się teraz pracę przekaźników alarmu. W przykładzie obok alarm 1 został nastawiony Open (otwarty). Oznacza to, że przekaźnik nie jest pobudzony. Ten alarm utrzyma się do naciśnięcia Exit F1 lub Edit F4 albo do zakończenia testu przez upływ czasu (czas przerwy). Wartość domyślna czasu przerwy wynosi 10 minut a więc po 10 minutach alarm przechodzi z powrotem do pracy normalnej a ekran przechodzi na menu główne. Konfiguracja czasu przerwy patrz część 5.5 Jeśli żądane działanie alarmu jest inne niż wyświetlone to nacisnąć Edit F4 i następny ekran pozwoli to działanie zmienić. Do zmiany używać przycisków ze strzałkami a przycisku UWAGA Przekaźniki alarmu można symulować w pozycji pobudzonej (styk zamknięty) lub nie pobudzonej (styk otwarty).

28


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.5 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLANIA W tej części opisano dostępne opcje zmiany jednostek i zmiennych pokazywanych na ekranie głównym. 1. Na głównym menu przesunąć kursor w dół na „Program” i nacisnąć Enter F4. Na obrazie obok ustawić kursor na „Configure” i wcisnąć Enter F4. Pojawia się pierwsze menu konfiguracyjne 2. Pozycja menu Opcje Czujnik Indukcyjny/kontaktowy Pomiar Przewodność/ oporność właściwa/% wg klienta 0-15%HCl/98%H2SO4 25% H2SO4/0-12% NaOH o Jednostki temperatury C / oF Wyświetlane są teraz wielkości wykorzystywane przez regulator. Dla zmiany jakiejś pozycji podświetlić ją kursorem i nacisnąć Enter F4. Przy pomocy przycisków ze strzałkami dokonać zmiany a potem nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. W aplikacjach wykorzystujących czujnik toroidalny zawsze stosować nastawę „Inductive”. W aplikacjach wykorzystujących czujnik kontaktowy stosować nastawę „Contacting”. Należy pamiętać, że ta selekcja pomiaru jest w innych częściach instrukcji i w doniesieniu do regulatora opisana jako „Process” (proces). Wyjaśnienia patrz części 6.0 i 7.0. OSTRZEŻENIE Wybór innego rodzaju pomiaru powoduje przejście wyjść i alarmów regulatora do nowych wielkości. Dla pominięcia zmian nacisnąć Abort F1, a dla zmiany pomiaru Cont F3. 3. Pozycja menu Jednostki wyjścia 1 Jednostki wyjścia 2 Język

Opcje mA/procenty mA/procenty Angielski / francuski / hiszpański / niemiecki / włoski

Żeby dojść do tego ekranu naciśnij cztery razy przycisk ze strzałką. Wyjście prądowe może być pokazywane w mA lub % zakresu. Domyślnie ustawione są mA. Dla zmiany jakiejś pozycji podświetlić ją kursorem i nacisnąć Enter F4. Przy pomocy przycisków ze strzałkami dokonać zmiany a potem nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. Dalsze pozycje menu są dostępne po kolejnych naciśnięciach przycisku ze strzałką w dół. Podświetlenie trzeciej pozycji na ekranie oznacza koniec menu. Dla cofnięcia się w menu używać przycisku ze strzałką do góry.

29


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.5 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLANIA 4.

Ten ekran umożliwia wybranie wielości wyświetlanych po lewej i prawej stronie trzeciego wiersza ekranu głównego. Temperatura procesu i sygnał wyjścia 1 (w mA lub %) są zawsze pokazywane w wierszu drugim głównego ekranu. Ten ekran umożliwia następujące wybory: Lewa dolna strona głównego ekranu • AL.1 (war. zad. alarmu 1 bez jedn. • AL.3 (war. zad. alarmu 1 bez jedn. • RAW (przewodność bez kompens.) • Puste (nic nie jest tu wyświetlane)

Prawa dolna strona głównego ekranu • AL.2 (war. zad. alarmu 2 bez jedn. • AL.3 (war. zad. alarmu 1 bez jedn. • RAW (przewodność bez kompens.) Out 2 (wyjście 2 w mA lub %) Puste (nic nie jest tu wyświetlane)

„Display contrast” rozjaśnia lub przyciemnia obraz. Wartość 0 oznacza najjaśniejszy, 9 najciemniejszy. Obraz zmienia się przy zmianie liczby. Dla zmiany którejś z pozycji wykorzystać przyciski ze strzałkami by podświetlić żądaną pozycję; następnie nacisnąć Edit F4. Potem przy pomocy przycisków ze strzałkami zmienić wartość i zapamiętać naciskając Save F4 . Naciśnięcie Esc F3 przerywa zmianę. UWAGA Obraz (ekrany) można zmieniać także trzymając przycisk i naciskając jednocześnie przycisk ze strzałką w dół przez co przechodzi się przez poszczególne pozycje. 5.

Funkcja Timeout (czas przerwy) odnosi się do ekranu i do testowania symulacyjnego wyjść prądowych i alarmów. Po upływie czasu przerwy wyświetlania powraca ekran główny (z dowolnego innego ekranu) jeśli nie zostanie wcześniej naciśnięty jakiś przycisk Jest to użyteczne gdyż ekran główny jest zazwyczaj dla operatora ekranem najważniejszym. Funkcja czasu przerwy umożliwia także symulację działania wyjść analogowych i alarmów z automatycznym powrotem do stanu normalnego. Gdy ta funkcja jest włączona (ustawienie domyślne) to z upływem czasu przerwy testy symulacyjne (patrz część 5.4) automatycznie się kończą. Żeby zmienić nastawę należy, tak jak poprzednio, użyć przycisków ze strzałkami, podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Edit F4. Przy pomocy klawiszy ze strzałkami zmienić nastawę i wcisnąć Save F4 dla jej zapamiętania. Dla pominięcia zmian nacisnąć Esc F3. OSTRZEŻENIE O ZABEZPIECZENIU Wartość czasu przerwy jest wykorzystywana przez regulator także do zabezpieczenia (Część 7.0). Po odblokowaniu regulatora przez wprowadzenie kodu zabezpieczenia zabezpieczenie nie jest aktywne przez czas przerwy. Jeśli teraz wyłączymy Timeout to zabezpieczenie nigdy się nie włączy.

30


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA W tej części opisano opcje konfiguracji wyjść. Każde z wyjść może być skonfigurowane by odpowiadało przewodność (lub oporność właściwą – patrz część 5.5), nieskompensowaną przewodność, % stężenia lub temperaturę. Na dodatek każde z wyjść może być liniowe (normalne) lub nieliniowe (PID). Dla każdego z trybów pracy możliwe są różne opcje. Opisano tutaj te funkcje i sposoby modyfikacji ich nastaw. 1. Rozpoczynając od głównego menu przesunąć kursor w dół na „Program” i nacisnąć Enter F4. Na obrazie obok ustawić kursor na „Configure” i wcisnąć Enter F4.. Użyć przycisku ze strzałką i podświetlić „Outputs” (wyjścia) (patrz obraz po lewej) i nacisnąć Enter F4. 2.

Są trzy menu odnoszące się do wyjść. Każde z wyjść ma ekran sterowania i ekran nastaw. Tutaj włącza się także funkcję Hold. Funkcja ta jest wykorzystywana głównie do zapobieżenia przeregulowaniu procesu podczas wzorcowania czujnika roztworem wzorcowym. Żeby wejść do odpowiedniego menu podświetlić odpowiednią pozycję i nacisnąć Enter F4. Dla zmiany menu używać przycisków ze strzałkami. Dolny nagłówek menu pojawia się tylko wtedy gdy osiągnie się koniec menu. UWAGA Przed zmianą nastaw wyjść należy skonfigurować parametry regulacji. Zmiany nastaw w kroku 4 zależą od opcji wybranych w kroku 3.

Parametry wyjść

3. Pozycja menu Pomiar na wyjściu Tryb regulacji

Opcje Proces/przew. nieksomp./temperatura Normalny/PID

Każde z wyjść może być skonfigurowane na powyższe opcje. Domyślnie wyjście 1 jest na Proces (przewodność lub oporność właściwa), wyjście 2 na temperaturę i obydwa wyjścia na „Normal” tzn. nie PID. Jest to najczęstsza konfiguracja i może nie wymagać zmiany. Jeśli zmiana nie jest potrzebna to przejść do kroku 4. Dla zmiany podświetlić żądane menu i nacisnąć Enter F4. Wyświetlona zostanie aktualna wartość i można ją zmienić (Edit) wciskając F4. Przy funkcji Edit zmieniać nastawę i dla jej zapamiętania wcisnąć Save F4. Powtarzać dla innego wyjścia lub innego parametru jeśli to potrzebne.

31


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA, ciąg dalszy 4a Nastawa parametrów wyjść (Wyjścia „normalne”)

Pozycja menu Opcje Zakres (Range) 4-20mA/0-20mA Tłumienie (Dampen) 0-299sec Hold Ostatnia wartość / ustalona wartość Fixed value Hold wyjścia 1 0-22.00mA Błąd (ustalona wartość przy błędzie) 0-22.00mA Te parametry można nastawiać podświetlając żądaną pozycję i wciskając Edit F4. Przy funkcji Edit zmienić nastawę i dla jej zapamiętania wcisnąć Save F4. „Range” (zakres) określa czy używany jest sygnał prądowy 420mA czy też 0-20mA. Po tej zmianie zakresu należy zmienić zakres według Opisu w części 5.3. „Dampen.” (tłumienie) pozwala wprowadzić czas uśredniania wyjścia prądowego co wygładza sygnał i eliminuje szumy. Większe wartości oznaczają silniejsze tłumienie. Uaktywnienie funkcji Hold daje możliwość utrzymania wartości wyjścia podczas sekwencji wzorcowania. Fixed value (Ustalona wartość) ustawia wyjście „zaholdowane” na stałą wartość z zakresu 0 do 22mA.

Nastawa parametrów wyjść (tylko wyjścia PID)

4b Pozycja menu Opcje Wart. zad. 0 do 2000µS/cm (indukcyjny, kontaktowy) 0,055µS/cm do 20 mS/cm (duża czystość) 50 Ω -cm do 20MΩ -cm (oporność wł.) 0 do 100oC (temperatura) Zakres proporcjonalności 0-299.9% Całkowanie 0-2999sec Różniczkowanie 0-299.9% Cztery powyższe parametry są dostępne tylko gdy wyjścia są w kroku 3 skonfigurowane na PID. Nastawianie w ten sam sposób jak w punkcie 4a, przez podświetlenie żądanej pozycji i wciśnięcie Edit F4. Przy funkcji Edit zmienić nastawę i dla jej zapamiętania wcisnąć Save F4. Przy zmianie parametrów zachować ostrożność „Setpoint” (wartość zadana) jest wartość na jakiej chcemy utrzymać regulowany proces, typowo wyjście będzie w pobliżu 4 (lub 0) ma gdy regulowany proces jest blisko wartości zadanej. Nastawy można zmieniać także według procedury opisanej w części 5.1.

32


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA, ciąg dalszy „Proportional” oznacza zakres proporcjonalności regulatora i wskazuje zakres regulacji parametru. Jest to odwrotność wzmocnienia. Mniejsze wartości dają dokładniejszą regulację. „Integral” (całka) jest podanym w sekundach czasem, w którym odchylenie od wartości zadanej jest całkowane by usunąć odchyłkę regulacji. „Derrivative” (różniczka) jest funkcją regulatora przeciwdziałającą zmianom wskazań. Wyższe wartości wzmacniają różniczkowanie. Nastawiać ostrożnie by uniknąć oscylacji procesu. Więcej informacji na temat regulacji PID podano w części 7.0. Nastawa tych parametrów może wymagać kilku prób i można ją wykonywać przy ścisłym nadzorze procesu by go nie rozstroić.

Nastawa funkcji Hold

5. Funkcja Hold pozwala uniknąć zaburzeń procesu podczas wzorcowania przyrządu jeśli wyjścia są wykorzystywane do regulacji. Tutaj funkcję włączamy (uaktywniamy) zaś nastawy wykonano w kroku 4. Regulator startuje z funkcją Hold wyłączoną (Off). Żeby funkcję Hold uaktywnić należy najpierw przejść do ekranu z lewej i podświetlić tę funkcję – (Hold feature setup ) (podświetlanie patrz pkt. 1 i 2). Nacisnąć Enter F4 i pojawi się ekran jak niżej. Żeby umożliwić zmiany nacisnąć Edit F4 . Opcje to Disable (zablokowanie), Enable (uaktywnienie) i 20min czas przerwy. Jeśli wybierze się 20min to tryb Hold wyłącza się automatycznie po 20 minutach. Wybór Enable lub 20 minut nie przestawia regulatora na Hold ale umożliwia jego ustawienie w tym stanie podczas wzorcowania. Gdy funkcja Hold jest uaktywniona, to po uruchomieniu procedury wzorcowania (Calibrate) pojawia się ekran jak po lewej. Możliwe akcje to Exit F1, co wyłącza wzorcowanie, Cont F3 co uruchamia menu wzorcowania bez przełączania regulatora na Hold oraz Edit F4 co umożliwia włączenie trybu pracy Hold. Zauważmy, że jeśli funkcja Hold jest uaktywniona to ten ekran wymaga naciśnięcia Cont F3 by wejść i opuścić menu wzorcowania.

33


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW W tej części opisano opcje konfiguracji alarmów. Alarmy 1, 2 i 3 mogą być skonfigurowane odpowiednio do przewodności (lub oporności właściwej – patrz część 5.5), lub temperatury. Jeden z tych alarmów można skonfigurować jako układ czasowy podawania a inny jako układ czasowy okresu czasu. Alarm 4 jest zarezerwowany na alarm błędu. Alarmy skonfigurowane do przewodności (lub oporności właściwej) lub temperatury mogą być dalej ustawione na tryb on/off (włączony/wyłączony - normalny) lub TPC. Te tryby pracy opisano poniżej. Każdy z tych trybów pracy ma szereg opcji. 1. Poczynając od głównego menu przesunąć kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. W menu „Program” strzałką w dół ustawić kursor na „Configure” i wcisnąć Enter F4. Używając przycisku ze strzałką ustawić kursor na „Alarms” i ponownie wcisnąć Enter F4.. 2. Jest 9 menu odnoszących się do alarmów. Każdy z alarmów 1, 2 , 3 ma menu regulacji i menu nastaw. Alarm 4 ma proste menu nastaw. Opiszemy także konfigurację czasu podawania i okresu podawania. Żeby dane menu uaktywnić należy podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Enter F4 . Dla wybrania innego menu używać klawiszy ze strzałkami. Dolną pozycję można ustawić po osiągnięciu końca menu. UWAGA Przed zmianą nastaw alarmów należy skonfigurować parametry regulacji. Zmiany nastaw w kroku 4 zależą od opcji wybranych w kroku 3. Tryby alarmów: Normal: Alarm włącza się gdy pomiar przekroczy wartość zadaną i wyłącza gdy przy powrocie do wartości normalnej (przykład prostego alarmu wysokiego) Błąd: Alarm włącza się gdy regulator wykryje błąd. TPC: Alarm włącza się na czas zależny od wartości pomiaru i pozostaje włączony przez czas proporcjonalny do odchyłki pomiaru od wartości dla czasu włączenia 0% , zwanej także wartością zadaną (regulacja proporcjonalna czasowa). TPC (PID): Alarm jest alarmem TPC ale czas włączenia zależy nie tylko od odchyłki pomiaru od wartości zadanej ale także od tego jak długo ta odchyłka trwa i jak szybko zmiana następuje (regulacja proporcjonalna z całkowaniem i różniczkowaniem). Układ czasowy limitu czasu podawania: Po włączeniu alarmu na długi czas następuje jego automatyczne wyłączenie by zapobiec przedozowaniu chemikaliów. Układ czasowy okresu czasu: Alarm programuje się na włączanie na różne okresy, zazwyczaj dla automatycznego czyszczenia. Użyteczne dla czyszczenia natryskowego i/lub automatycznego wyciągania czujnika z procesu.

34


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy 3. Parametry regulacyjne alarmów

Pozycja menu Metoda pobudzenia Tryb regulacji

Opcje Proces/Temperatura Normalny/TPC

Powyższe opcje można ustawić dla każdego z alarmów 1, 2 i 3. Domyślnie wszystkie alarmy są ustawione na Proces (przewodność rezystywność lub % stężenia) i na Normal (nie TPC). Jest to powszechnie stosowana konfiguracja i może nie wymagać zmiany. Jeśli zmiana nie jest potrzebna pominąć 4a. Żeby parametr zmienić należy podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Enter F4 . Pojawia się aktualnie nastawiona wartość a przycisk F4 służy teraz do jej edytowania. Po naciśnięciu Edit ustawić wartość i nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. Czynność powtarzać dla innych pozycji, jeśli to potrzebne. UWAGA Alarm dedykowany na czas całkowania nie ma opcji Control Mode (tryb regulacji) i będzie wtedy wyświetlał „Not Applicable” (nie ma zastosowania). Parametry nastaw alarmów (tylko alarmy normalne)

4a. Pozycja menu Alarm (działanie) Wartość zadana Histereza Opóźnienie Stan domyślny przekaźnika

Opcje Niski/wysoki/ wyłączony 0-2000mS/cm, o do 200oC 0-2000mS/cm, o do 10oC 0-99sec Żaden/Zamknięty/Otwarty

Te parametry można zmieniać podświetlając żądaną pozycję i naciskając Enter F4 . Po naciśnięciu Edit ustawić wartość i nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. „Alarm action” określa czy alarm jest uruchamiany wzrostem wartości pomiaru (alarm wysoki – High) czy spadkiem wartości pomiaru (alarm niski – Low). Może być także wyłączony (Off). „Hysteresis” jest to strefa martwa - przekaźnik jest dalej pobudzony zanim wartość nie spadnie poniżej wartości zadanej minus histereza (przykład dla alarmu wysokiego). „Delay” opóźnia wzbudzenie lub odwzbudzenie przekaźnika o podaną liczbę sekund. Większe opóźnienie zmniejsza „klekotanie” przekaźnika. „Relay default” określa działanie przekaźnika przy błędzie lub w trybie Hold. To domyślne położenie przekaźnika może być włączony (Close – zamknięty), wyłączony (Open – otwarty) lub bez zmiany stanu (None – żaden). Konfiguracja fabryczna jest „None”.

35


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy 4b Parametry nastaw alarmów (alarmy TPC)

Pozycja menu Wartość zad.

Opcje 0 do 2000mS/cm (indukcyjny, kontaktowy) 50Ω-cm do 20M Ω -cm (oporność wł.) pełny zakres % stężenia 0 do 100oC (temperatura) Zakres proporcjonalności 0-299.9% Całkowanie 0-2999sec Różniczkowanie 0-299.9% Okres czasu 10-2999sec URV (100%On) 0 do 2000mS/cm (indukcyjny, kontaktowy) LRV (0% On) 0,055µS/cm do 20 mS/cm (duża czystość) 50 Ω -cm do 20MΩ -cm (oporność wł.) 0 do 100oC (temperatura) Stan domyślny przekaźnika Żaden/Zamknięty/Otwarty Te parametry można wprowadzić jeśli alarmy zostały w kroku 3 skonfigurowane na TPC. Parametry ustawia się w ten sam sposób jak w kroku 4a: podświetlić odpowiednią pozycję i nacisnąć Enter F4 . Pojawia się aktualnie nastawiona wartość a przycisk F4 służy teraz do jej edytowania. Po ustawieniu wartości nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. „Setpoint” (wartość zadana) jest to zazwyczaj wielkość jaką chcemy w procesie uzyskać i przy której alarm nie włącza się zbyt często. Wartość zadaną można nastawi także w menu Program „Alarm Setpoints” (część 5.2). „Proportional” oznacza zakres proporcjonalności regulatora i wskazuje zakres regulacji parametru. Jest to odwrotność wzmocnienia. Mniejsze wartości dają dokładniejszą regulację. „Integral” (całka) jest podanym w sekundach czasem, w którym odchylenie od wartości zadanej jest całkowane by usunąć odchyłkę regulacji. Mniejsza wartość daje szybszą odpowiedź. „Derrivative” (różniczka) jest funkcją regulatora przeciwdziałającą zmianom wskazań. Wyższe wartości wzmacniają różniczkowanie. Nastawiać ostrożnie by uniknąć oscylacji procesu. „Time period” jest to okres czasu regulacji TPC. Okres obejmuje czas pobudzenia przekaźnika i czas odwzbudzenia przekaźnika. Proporcja obydwu czasów zależy od wartości pomiaru i innych opisanych tutaj nastaw. „100% On” jest to takie odchylenie od wartości zadanej przy którym przekaźnik jest cały czas wzbudzony. „0% On” jest to takie odchylenie od wartości zadanej przy którym przekaźnik jest cały czas odwzbudzony. Na ogół nastawia się 0. „Threshold” (próg) jest to minimalna odchyłka powodująca jakiś czas zadziałania. Jeśli wielkość mierzona nie przekroczy progu to alarm się włączy niezależnie od wartości zadanej dla czasów 0% On i 100% On.

36


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy „Relay default” stan domyślny przekaźnika określa jego działanie w przypadku błędu lub w stanie Hold. Każdy alarm może być wtedy włączony (Close – zamknięty), wyłączony (Open – otwarty) lub pozostać bez zmiany (None – żaden). Konfiguracja oryginalna jest na „None”. Przekaźnik TPC pozostaje w nie zmienionym stanie aż do zaniku błędu lub stanu Hold. OSTRZEŻENIE Pełne zrozumienie nastaw TPC nie jest sprawą trywialną i prawdopodobnie będzie wymagało kilku prób dla uzyskania akceptowalnych wyników. Stosowanie algorytmu regulacji PID do przewodności i rezystywności może dać efekty nie zamierzone. Więcej szczegółów na temat regulacji PID patrz część 7.0. PRZYKŁAD 1: Wartość zadana 500µS/cm, 100% On+1000µS/cm, 0% On 0,0 µS/cm, okres czasu 30 sekund, próg 0.0µS/cm. Gdy wartość mierzona przewodności jest 1000µS/cm przekaźnik będzie włączony (1000 – 500)/(1000-0) = 50% czasu. Ten alarm będzie działał tak samo jak w przykładzie 1 w poprzedniej części TPC.

Nastawa alarmu 4 5. Alarm 4 jest dedykowany alarmowi błędu. Jedyna opcja to jego uaktywnienie lub wyłączenie, Żeby go wyłączyć nacisnąć Edit F4 i przyciskiem ze strzałką ustawić „Fault” (błąd) na „Off”. Po wystąpieniu błędu przekaźnik zostaje pobudzony i zapala się czerwona dioda LED na panelu przednim.

37


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy 6. Parametry nastaw alarmów (alarmy TPC)

Pozycja menu Opcje Układ czasowy limitu podawania Wyłączony/Alarm1/Alarm 2/ Alarm 3 Czas wyłączenia (przerwy) 0 – 10800 sec Jeden z alarmów w regulatorze można ustawić jako układ czasowy limitu podawania. Ten układ czasowy zapobiega przedozowaniu chemikaliów przez automatyczne wyłączenie przekaźnika po upływie nastawionego czasu wyłączenia (czasu przerwy). Dla uaktywnienia tej funkcji po podświetleniu Feed Limit (jak po lewej) nacisnąć Edit, przyciskiem ze strzałką wybrać przekaźnik i wcisnąć Save F4. Gdy alarm limitu czasu podawania się włączy wtedy na głównym ekranie pojawia się komunikat „Feed limit alarm 1” (dla alarmu 1), włącza się czerwona dioda LED, alarm 4 jest pobudzony (jeśli nie został wyłączony), wybrany przekaźnik limitu podawania zostaje odwzbudzony ale pozostałe alarmy i wyjścia prądowe pozostają bez zmiany (tzn. nie jest to prawdziwy stan błędu). Ten stan utrzymuje się aż do naciśnięcia F2 (Ack – przyjęcie alarmu), które powoduje powrót regulatora do normalnego działania i układ czasowy limitu podawania startuje od nowa. Działanie regulatora przy zbiegu akcji kilku trybów regulacji patrz Tabela 6-1, Diagram priorytetów trybu pracy regulatora. UWAGA Naciśnięcie Ack F2 potwierdza przyjęcie wszystkich warunków powodujących zapalenie się czerwonej LED. Jeśli po naciśnięciu F2 pojawi się nowy alarm wtedy dla przyjęcia tego zdarzenia trzeba przycisk nacisnąć ponownie. Jest to jedyny sposób na skasowanie czasu Feed Limit Timeout.

On = włączenie, Off = wyłączenie

Rysunek 5-2. Przykłady układu czasowego interwału (okresu)

38


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMÓW, ciąg dalszy Nastawy układu czasowego interwału (okresu)

7. Pozycja menu Układ czasowy Interwał (okres) Powtórzenia Czas włączenia Czas wyłączenia Powrót

Opcje Wyłączony/Alarm1/Alarm 2/ Alarm 3 0 – 999.9 hr 1-60 1-2999 sec 1-2999 sec 0 – 999 sec

Interval timer (układ czasowy interwału – okresu) służy do zautomatyzowania sekwencji działania przekaźnika. Przykład podano na rysunku 5-2. W oryginalnej konfiguracji regulatora układ czasowy jest nieaktywny a więc żeby go wykorzystać należy najpierw wybrać przekaźnik alarmu 1, 2 lub 3 dla którego będzie uaktywniony. Wszystkie parametry nastawia się tak samo: podświetlić odpowiednią pozycję i nacisnąć Enter F4 . Pojawia się aktualnie nastawiona wartość a przycisk F4 służy teraz do jej edytowania. Po ustawieniu wartości nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać. UWAGA Alarm nastawiony na tę funkcję nie może być wykorzystany do żadnej innej np. jako alarm temperaturowy. Gdy pojawia się sekwencja wtedy obydwa wyjścia prądowego ustawiają się na HOLD, nawet jeśli Hold nie był uaktywniony w części 5.6 a dwa pozostałe alarmy ustawiane są w stany domyślne. „Interval” (okres) określa częstotliwość uruchamiania sekwencji. Jeśli będzie ustawiony na 24 godziny to sekwencja będzie uruchamiana raz na dobę. „Repeats” (powtórzenia) określa ile razy zadziała przekaźnik w jednej sekwencji. „On time” (czas włączenia) określa ile sekund będzie przekaźnik wzbudzony (włączony) w jednym powtórzeniu. „Off time” (czas wyłączenia) określa ile sekund będzie przekaźnik odwzbudzony (wyłączony) między kolejnymi powtórzeniami. „Recovery” (powrót) jest czasem oczekiwania na powrót czujnika do normalnych wskazań po uruchomieniu sekwencji i zanim wyjścia i przekaźniki alarmowe przejdą ze stanu Hold/stan domyślny do normalnego działania. Więcej na ten temat w części 6.0 Teoria Działania. UWAGA Ten układ czasowy można wykorzystać do okresowego czyszczenia zabrudzonego czujnika, chemicznego lub mechanicznego.

39


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

CZĘŚĆ 6.0 TEORIA DZIAŁANIA 6.1 PRZEWODNOŚĆ / REZYSTYWNOŚĆ / % STĘŻENIA Prąd mogą przewodzić tylko ciecze zawierające naładowane cząstki. Cząstki te nazywają się jonami a występują w roztworach wodnych kwasów, zasad i soli. Przewodność substancji określa jej zdolność do przewodzenia prądu i jest wykorzystywana do wskazań stężenia kwasów, zasad i soli w wodzie. Przewodność jest odwrotnością oporności. Jednostką przewodności jest tradycyjnie mho czyli odwrotność słowa ohm. Ostatnio zamiast mho używa się siemensów (S) ale wartość jest wtedy taka sama. Ciekła woda ma względnie niską przewodność więc używa się wtedy mS (0.001 S) lub µS (0.000001 S). Regulator przewodności model 54eC służy do pomiaru przewodności w większości procesów chemicznych. Przewodność jest funkcją stężenia jonów, ich ładunku i mobilności. Jony w wodzie przewodzą prąd gdy w roztworze zanurzy się elektrody i przyłoży do nich napięcie. Regulator przewodności model 54eC można stosować z czujnikami elektrodowymi (kontaktowymi) lub z czujnikami indukcyjnymi (toroidalnymi). Czujnik toroidalny wygląda jak obwarzanek na patyku i nie ma części metalicznych na wierzchu. Takie czujniki są specjalnie użyteczne dla roztworów o dużej przewodności, bardzo ściernych lub korozyjnych. Czujniki kontaktowe stosuje się przy przewodnościach poniżej 200µS, np. do wody płuczącej w obróbce końcowej metali lub do wody bardzo czystej, np. wody kotłowej. Konstrukcja elektrodowa ma większą czułość przy niskich zakresach i w roztworach wodnych nie mających tendencji do osadów. Dla określenia %stężenia regulator Model 54eC wykorzystuje pomiar temperatury i przewodności a następnie stosuje zapisane w regulatorze specyficzne algorytmy opracowane dla każdej substancji. W części 7.6 podany wyjaśnienie pomiarów dla specjalnych substancji.

40

6.2 KOMPENSACJA TEMPERATURY Przewodność roztworu elektrolitycznego zależny mocno od temperatury. By umożliwić porównanie pomiarów wykonanych w różnych temperaturach konwertuje się je zazwyczaj do przewodności w 25oC. Model 54eC wykonuje tę korekcję automatycznie wykorzystując jeden z trzech algorytmów: 1. Korekcja jak dla soli obojętnych 2. Korekcja liniowa ze współczynnikiem dobranym przez użytkownika 3. Przewodność kationowa (rozcieńczony kwas solny) Korekcję od temperatury można także wyłączyć. W takim przypadku Model 54eC pokazuje przewodność „surową” czyli nie skompensowaną temperaturowo. Korekcja temperatury zależy od tego czy pomiar jest w jednostkach przewodności czy oporności. DEFINICJE 1.KOREKCJA DLA SOLI OBOJĘTNYCH. Standardowa korekcja odpowiednia dla większości zastosowań gdzie występuje woda naturalna lub uzdatniona i gdzie przewodność zależy głównie od soli. NIE JEST odpowiednia dla roztworów kwasów lub zasad. Algorytm zaprogramowany w 54eC uwzględnia udział wody, także wody o większej przewodności. Algorytm zakłada, że sól to chlorek sodu. Ponieważ zmiana przewodności roztworu chlorku sodu z temperaturą jest podobna jak dla większości innych roztworów wodnych więc korekcja jest odpowiednia dla większości aplikacji. 2. LINIOWY WSPÓŁCZYNNIK KOREKCJI. Zmianę przewodności z temperaturą dla większości roztworów o przewodności większej od 5mS/cm przy 25oC można wyrazić równaniem:

C25 oznacza przewodność w 25oC, Ct jest przewodnością przy t oC, ”a” to współczynnik korekcji. Liniowy współczynnik korekcji, zwany


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

także nachyleniem względem temperatury podaje się w %/oC. Współczynnik temperaturowy w równaniu podaje się ułamkiem dziesiętnym. Współczynnik zależy w pewnym stopniu od stężenia soli i od temperatury. Zależy także od rodzaju soli. Dla uzyskania maksymalnej dokładności należy dobrać współczynnik odpowiednio do soli w roztworze, do stężenia i temperatury. Zależność określa się często doświadczalnie. Na szczęście dla większości rozcieńczonych roztworów neutralnych bardzo dobrze sprawdza się wartość 2.00%/oC (0.0200). Poniżej podajemy wartości typowe dla różnych elektrolitów. Sole obojętne Kwasy Zasady Woda o dużej czystości

Nachylenie (%/oC) 1.8 – 3.0 1.0 – 1.6 1.8 – 2.2 korekcja standardowa

Skompensowana temperaturowo przewodność jest ważna w energetyce. W tabeli poniżej podano współczynniki dla różnych chemikaliów do uzdatniania wody. Podane wartości odnoszą się do typowo stosowanych stężeń. Nachylenie (%/oC) Kondensat uzdatniany amoniakiem 2.00 Woda kotłowa (fosforan/soda) 2.00 3. DLA PRZEWODNOŚCI KATIONOWEJ. Przewodność kationowa, czasami zwana przewodnością kwasową jest stosowana w elektrowniach parowych do określania zawartości soli w wodzie kotłowej i parze. Model 54eC automatycznie koryguje temperaturowe zmiany przewodności bardzo mocno rozcieńczonego kwasu solnego i podaje wartości przewodności kationowej. Ten sposób korekcji stosuje się także kąpieli płuczących po trawieniu półprzewodników, które zawierają śladowe ilości kwasów. 4. SUROWA.. Jest to przewodność próbki w temperaturze pomiaru.

6.3 UKŁAD CZASOWY INTERWAŁU Regulator może uruchamiać przekaźniki w odpowiednim interwale czasowym. Ten układ czasowy może być wykorzystany do okresowego czyszczenia czujnika lub periodycznej korekcji procesu. Procedura – patrz część 5.7. Nastawy układu czasowego interwału: 1. Układ czasowy - włączony/wyłączony 2. Interwał (okres) - czas pomiędzy cyklami 3. Powtórzenia - liczba uruchomień na cykl 4. Czas On - Czas włączenia przekaźnika 5.Czas Off Wyłączenie, czas pomiędzy kolejnymi włączeniami przekaźnika 6. Powrót - czas powrotu do stanu normalnego po ostatnim włączeniu Cykl rozpoczyna się w momencie określonym układem czasowym po jego odblokowaniu. Po upływie czasu interwału (przerwy) analizator przechodzi w tryb HOLD a przekaźnik zostaje pobudzany (włączony) na czas On. Jeśli nastawiono powyżej 1 powtórzenia to przekaźnik jest wyłączany na czas Off i włączany na czas On odpowiednio do ilości powtórzeń. Po zakończeniu ostatniego włączenia przekaźnik jest nieaktywny przez czas Powrotu nie ma tutaj już czasu Off (wyłączenia). Po upływie czasu Powrotu wyłączony zostaje tryb HOLD i cykl powtarza się po okresie Interwału. Ten układ czasowy typowo konfiguruje się na długi czas Interwału, kilka Powtórzeń raczej krótkich czasów On (włączenia) i Off (wyłączenia) i czas Powrotu umożliwiający ustabilizowanie się procesu. Ustawienie Interwału na zero daje ciągłe impulsowanie, ustawienie czasu Off na zero spowoduje wygenerowanie jednego impulsu włączenia na czas = czas On x Powtórzenia. Należy zauważyć, że tryb HOLD wypiera stan układu czasowego. Jeśli tryb HOLD jest już włączony to upływ czasu Interwału jest kontynuowany a po jego upływie układ czasowy jest zawieszany aż do wyłączenia trybu HOLD. Więcej informacji na temat priorytetów trybów pracy regulatora patrz tabela 6-1.

41


MODEL 54Ec

6.4 PRZEKAŹNIKI ALARMOWE Alarm jest przekaźnikiem wewnątrz regulatora, który zamyka zestaw styków przez co zamyka obwód elektryczny i włącza urządzenie podłączone do tych styków. Regulator Model 54eC ma cztery przekaźniki alarmów. Przekaźniki są włączane i wyłączane przez regulator przy wartościach zadanych wprowadzonych do regulatora z klawiatury. Programowanie alarmów patrz część 5.7 Alarmy. Podzespoły sygnalizacyjne (alarmowe) Modelu 54eC mają dwa tryby pracy: Regulacja Proporcjonalno czasowa (TPC) i tryb normalny (Normal). Tryb TPC jest stosowany głównie w regulacji podawania chemikaliów. Tryb normalny czyli „włącz-wyłącz” typowo służy do włączania zewnętrznej sygnalizacji świetlnej lub buczka.

6.5 REGULACJA PROPORCJOANLNO CZASOWA (tryb TPC) W trybie TPC należy ustalić następujące parametry określające jak regulator 54eC będzie pracował w systemie regulacji (część 5.7). • Wartość zadana • Okres czasu • Punkt URV (lub włączenie 100%) • Punkt LRV (włączenie o%) • Proporcjonalność • Całkowanie • Różniczkowanie Wartość zadana jest to wartość jaką chcemy uzyskać poprzez regulację. Okres czasu wczytuje się w sekundach a jest to okres, w którym regulator porównuje wartość przewodności z czujnika z wartością zadaną. W trybie TPC regulator dzieli okres czasu na czas włączenia pompy (czas podawania) i czas wyłączenia pompy (czas mieszania). Nastawa URV określa odchylenie wartości mierzonej od wartości zadanej przy którym pompa będzie włączona przez cały okres. Nastawa LRV określa jak blisko muszą być wartość mierzona i zadana by pompa była przez cały okres wyłączona. LRV należy nastawiać na zero. Gdy odchyłka regulacji (wartość mierzona minus wartość zadana) jest pomiędzy nastawami URV i LRV wtedy przekaźnik będzie pobudzony przez część okresu. Gdy mierzona przewodność zbliża się do wartości zadanej podawanie będzie co raz krótsze a dłuższe będą czasy mieszania.

42

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

Czas włączenia (On) jako % okresu czasu

Przewodność Okres czasu jeden cykl On i Off (włącz./wył.) 100% On = Przewodność przy której pompa jest włączona przez 100% okresu 0% On = Przewodność przy której pompa jest wyłączona przez 100% okresu Rysunek 6-1. Regulacja Proporcjonalno Czasowa (TPC) Opisaną zależność przedstawia rysunek 6-1 powyżej. Dokładne proporcje czasów włączenia i wyłączenia wynikają z nastaw zakresu proporcjonalności oraz całkowania i różniczkowania. Zakres proporcjonalności (P)w % jest to nastawa zwężająca (lub poszerzająca) zakres 0-100% działania TPC. Mniejsze wartości dają silniejsze działanie. Dla wartości zadanej 700µS/cm, URV = 200µS/cm i wartości mierzonej 800 przekaźnik będzie włączony przez (800700)/((200-0)*(100%)) czyli 50% czasu. Jeśli P zmieni się na 50% wtedy przekaźnik będzie włączony przez (800-700)/((200-0)*(50%)) czyli 100% czasu. Czas całkowania nastawia się w sekundach a powoduje zwiększenie wyjścia regulatora tyle razy ile razy dłużej wartość trwa odchyłka od wartości zadanej. Mniejsza wartość nastawy daje szybszą reakcję całkowania. Zbyt niska wartość może powodować oscylacje. Różniczkowanie nastawia się w % a przeciwdziała ono zmianom wskazań. Przy regulacji przewodności lub rezystywności na ogół nastawia się je na zero.


MODEL 54Ec

Tryb TPC daje precyzyjną regulację skracając czas podawania chemikaliów przez pompę gdy wartość mierzona zbliża się do zadanej. Gdy w procesie występują duże zakłócenia wtedy TPC powoduje dłuższe czasy podawania chemikaliów przez pompę gdy proces odchodzi dalej od wartości zadanej. To działanie może trwać dalej powodując podawanie chemikaliów przez cały czas i skracając powrót do stanu normalnego po dużych zakłóceniach. Regulator można nastawić na działanie proste lub odwrotne zależnie od przewodności (lub temperatury) nastawionej jako URV. Jeśli dla przykładu regulator ma działanie proste i reguluje przewodność przez dodawanie ługu wtedy przy dodawaniu chemikaliów przewodność rośnie tzn. wartość URV będzie poniżej LRV (tzn. poniżej zera). Gdy przewodność rośnie w kierunku wartości zadanej to pompa będzie włączana na krótsze okresy czasu. I odwrotnie, jeśli regulator ma działanie odwrotne i reguluje przewodność np. przez odmulanie wody kotłowej wtedy przewodność przy wzroście odmulania spada i wartość URV będzie dodatnia. Gdy przewodność spada w kierunku wartości zadanej to pompa będzie włączana na krótsze okresy czasu. Pełny opis konfiguracji TPC i typowe nastawy podano w części 5.0. By utrzymać żądane stężenie chemikaliów operator musi po uruchomieniu układu skorygować tylko nastawę 0% On.

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.7 WYJŚCIA ANALOGOWE Regulator Model 54eC dysponuje także drugim wyjściem analogowym. Sygnał analogowy zmienia się liniowo, proporcjonalnie do wartości mierzonej przez regulator. Regulator można tak skonfigurować by sygnał prądowy 4-20mA lub 020mA był proporcjonalny do pH lub temperatury> szczegóły programowania patrz część 5.6. Wyjście analogowe należy tak wyskalować by 4 (lub 0) mA odpowiadało początkowi zakresu a 20mA końcowi zakresu. Operator może skalować wyjście jak w poniższym przykładzie: Model 54eC jest podłączony do rejestratora ze skalą 0 do 100%. Średnia przewodność w procesie wynosi 1000µS/cm plus lub minus 50µS/cm. Operator chce dopasować tę wartość do 50% skali na rejestratorze. W tym celu nastawia 950µS/cm dla 4mA i 1050µS/cm dla 20mA. Wprowadzając te wartość zgodnie z opisem w części 5.3. Na wykresie 0% będzie odpowiadało 950µS/cm a 100% - 1050µS/cm lub więcej (dotyczy to rejestratora z wejściem 420mA). Model 54eC ma także możliwość regulacji PID gdzie wyjście analogowe jest proporcjonalne do różnicy pomiędzy wartością zadaną a wartością mierzoną, zarówno dla przewodności jak i temperatury. Ten tryb regulacji służy raczej do regulacji ciągłej a nie włącz/wyłącz.

6.6 TRYB NORMAL (normalny) Tryb normalny jest to regulacja włącz/wyłącz bazująca na wartości zadanej alarmu. By uniknąć zbyt częstego działania można podczas konfiguracji wprowadzić histerezę (strefę nieczułości) i/lub opóźnienie. Każdy z alarmów można skonfigurować do zdziałania powyżej (alarm wysoki) lub poniżej (alarm niski) wartości zadanej. Operatora obciąża tylko zwiększenie lub zmniejszenie wartości zadanej jeśli jest to niezbędne.

43


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.8 PRIORYTETY TRYBÓW REGULACJI Model 54eC może pracować w różnych trybach regulacji zależnie od konfiguracji, od stanu procesu i od działań operatora. Żeby pogodzić te różne tryby pracy ustalono priorytety określające co będzie się działo na 2 wyjściach analogowych i 4 alarmach gdy jednocześnie wystąpi kilka trybów. Patrz tabela 6-1 poniżej.

Hierarchia priorytetów (od najniższego do najwyższego jest następująca: praca normalna, błąd, hold, limit podawania, test. Każde z wyjść lub przekaźników działa tylko według aktualnie najwyższego priorytetu. UWAGA Niektóre z podanych cech mogą w regulatorze nie występować.

TABELA 6-1. Lista priorytetów trybów pracy regulatora Warunki

Priorytet

Wyjście Wyjście prądowe 1 prądowe 2 Stan Stan normalny normalny Stan Stan domyślny domyślny Hold Hold

Normalne

1

Błąd

2

Czas interwału

3

Hold

4

Hold

Hold

Limit podawania

5

Test symulacyjny

6

Stan normalny Test1

Stan normalny Test1

Przekaźnik alarmu 1 Stan normalny Stan domyślny Domyślny/ normalny1 Stan domyślny Otwarty1

Przekaźnik alarmu 2 Stan normalny Stan domyślny Domyślny/ norma Stan domyślny Otwarty1

Przekaźnik alarmu 3 Stan normalny Stan domyślny Domyślny/ norma Stan domyślny Otwarty1

Przekaźnik alarmu 4 Otwarty

Test1

Test1

Test1

Test1

Zamknięty Poprzedni Poprzedni Zamknięty

1

Oznacza stan JEŚLI dana pozycja została skonfigurowana lub wybrana (tzn. jeśli układ czasowy interwału lub limitu podawania są w trakcie testu). Ten tryb nie ma wpływu na pozycje nie skonfigurowane lub nie wybrane. Definicja warunków 1. Normalne gdy nie występuje żaden inny tryb pracy 2. Błąd warunki gdy przyrząd wykrył błąd. Wyświetlany jest komunikat błędu i zapala się czerwona LED. 3. Czas interwału gdy występuje sekwencja wynikająca z nastawy układu czasowego interwału 4. Tryb Hold jest włączany przez operatora np. podczas wzorcowania 5. Limit podawania występuje gdy układ czasowy limitu podawania osiągnął koniec i wyłączył się o zbyt długim okresie włączenia. 6. Test symulacyjny według opisu w części 5.4 Definicja działania 1. Normalne wynika z warunków w procesie i konfiguracji danej pozycji. Części 5.5 i 5.6. 2. Otwarty oznacza ni pobudzony przekaźnik (alarm wyłączony) 3. Domyślny stan jest konfigurowany dla każdej pozycji na przypadek błędu (części 5.5. i 5.6). 4. Zamknięty oznacza przekaźnik pobudzony (alarm włączony) 5. Hold jest nastawa wyjścia prądowego według konfiguracji w części 5.5 (może to być ustalona wartość w mA lub ostatnia normalna wartość). 6. Poprzedni jest to stan alarmu jaki był przed wystąpieniem danego trybu pracy. 7. Test jest to wartość wprowadzana przez operatora (mA dla wyjścia prądowego, włączony lub wyłączony dla przekaźnika).

44


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.9 REGULACJA PID Regulacja PID Wyjścia prądowe Modelu 54eC można zaprogramować jako wyjścia regulacji PID. Ten rodzaj regulacji stosuje się dla urządzeń wyjściowych, które mogą zmieniać swoje wyjście od 0 do 100% w odpowiedzi na sygnał wejściowy w miliamperach. Powszechnie stosuje się zawory regulacyjne lub pompy o zmiennej wydajności. Ten rodzaj urządzeń wykonawczych określa się mianem modulacyjnych z uwagi na możliwość nastawiania od 0 do 100%. Regulację PID stosuje się typowo w aplikacjach gdzie wymagana jest jakość regulacji wyższa niż możliwa do osiągnięcia regulacją dwupołożeniową lub tam gdzie trzeba mieć ciągle włączoną pompę lub zawór lub tam gdzie istniejące pompa lub zawór są typu modulacyjnego. Każdy system regulacji procesu musi, ręcznie lub automatycznie, zapewnić utrzymywanie regulowanej wielkości (pH, przewodność, temperatura) stabilnie na wybranej wartości zadanej. Przy regulacji ręcznej operator obserwuje zmienną procesową, decyduje czy jest prawidłowa i realizuje odpowiednie działanie korekcyjne. Decyduje o wielkości, kierunku, szybkości zmiany i czasie jej trwania. Przy regulacji automatycznej wszystkie te czynności wykonuje regulator. Operator jedynie nastawia wartość zadaną regulowanej zmiennej procesowej. Regulacja automatyczna, taka jak regulacja PID, jest na ogół regulacją ze sprzężeniem zwrotnym; eliminuje odchyłkę wartości mierzonej od wartości zadanej w oparciu o ciągły sygnał zwrotny z procesu.

Wartość mierzona i wartość zadana (regulacja ze sprzężeniem zwrotnym) Regulator model 54eC otrzymuje dwie informacje – pomiar i wartość zadaną. Regulator reaguje na różnicę pomiędzy tymi dwiema wielkościami (odchyłka regulacji) i generuje wyjście analogowe dla wyeliminowania tej różnicy. Regulator będzie wypracowywał sygnał wyjściowy korekcyjny jak długo ta różnica istnieje. Jeśli wartość mierzona i zadana zrównają się wtedy regulator jest w stanie statycznym i sygnał wyjściowy nie zmienia się. Regulator reaguje na każdą różnicę obydwu wielkości zmieniając sygnał wyjściowy. Tryby pracy regulatora PID Wszystkie regulatory PID mają kilka trybów regulacji: proporcjonalno-całkujący (eliminujący odchyłkę stałą), proporcjonalno-różniczkujący i kombinacja proporcjonalno- (P) –całkujący (I) – różniczkujący (D). Każdy z trybów regulacji daje odpowiedź na odchyłkę regulacji odpowiednio do jej charakteru i każdy z trybów ma oddzielną nastawę. Działanie różniczkujące (D) czyli reagujące na szybkość zmiany, jest rzadko stosowane w uzdatnianiu wody i nie jest w niniejszej instrukcji omawiane.

45


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy) Działanie proporcjonalne (P) Jest to najprostszy rodzaj regulacji. Zamiast proporcjonalności mówi się także czułość lub wzmocnienie. Chociaż te terminy mogą odnosić się do różnych wersji proporcji to działanie regulacyjne jest zasadniczo takie samo - dla uzyskania sygnału wyjściowego odchyłka od wartości zadanej jest mnożona przez współczynnik. Dla modelu 54eC używa się terminu „zakres proporcjonalności” a nastawia się go 0 do 299%. Dla uzyskania dobrej regulacji procesu należy zakres proporcjonalności prawidłowo dobrać. Zakres proporcjonalności odpowiada procentowi rozpiętości zakresu sygnału wyjściowego (różnica pomiędzy 4 (lub 0) mA a 20mA), która spowoduje zmianę wielkości mierzonej od minimum do maksimum. Im większy zakres proporcjonalności tym słabiej reaguje regulator na zmiany wartości mierzonej. Przy zmniejszaniu zakresu proporcjonalności reakcja regulatora się zwiększa. Przy zerowym zakresie proporcjonalności regulator zachowuje się jak regulator dwupołożeniowy (z alarmem nastawionym na 20mA). W większości procesów trzeba utrzymywać wartość mierzoną na wartości zadanej. Działanie proporcjonalne nie jest do tego wystarczające gdyż stabilizuje wartość mierzoną ze stałą odchyłką od wartości zadanej. Dla dokładnego utrzymania wartości zadanej trzeba stosować działanie proporcjonalne i całkujące. Proporcjonalne (wzmocnienie) plus całkujące (kasowanie różnicy) Dla automatycznego kasowania odchyłki regulacji stosuje się działanie całkujące, nazywane także kasującym. Działanie proporcjonalne jest zmodyfikowane przez dodanie automatycznego kasowania (odchyłki). Dzięki działaniu całkującemu regulator dalej zmienia sygnał wyjściowy aż do wyeliminowania różnicy wartości mierzonej i zadanej. Wielkość działania całkującego zależy od zakresu proporcjonalności. Szybkość zmiany sygnału wyjściowego zależy od zakresu proporcjonalności i nastawy całkowania.

46

Działanie całkujące powtarza działanie proporcjonalne jak długi istnieje odchyłka regulacji. Działanie całkujące kumuluje się. Im dłużej występuje odchyłka tym silniejsze jest działanie. Regulator z działaniem całkującym kontynuuje działanie korekcyjne aż do wyeliminowania odchyłki. Jeśli odchyłka utrzymuje się to sygnał wyjściowy może dojść do 100% - stan zwany jako „nasycenie całki”. Dla uniknięcia takiego stanu regulatora z działaniem całkującym nie należy stosować w aplikacjach gdzie na wielkość regulowaną działają czynniki, których nie można korygować. Gdy regulator wpadnie w taki stan wtedy należy w inny sposób wyeliminować odchyłkę zanim regulator rozpocznie normalne działanie. Można to łatwo zrobić przez zmianę sygnału wyjściowego modelu 54eC za pomocą testu symulacyjnego (szczegóły patrz część 5.4). Nastawy i strojenie obwodu regulacji Jest kilka metod strojenia obwodów regulacji PID: metoda częstotliwościowa Zieglera-Nicholsa, odpowiedź skokowa w pętli otwartej, odpowiedź skokowa w pętli zamkniętej, oraz metoda prób i błędów. W niniejszej części opisano metodę odpowiedzi skokowa w pętli otwartej zwanej metodą krzywej reakcji procesu. Czasy reakcji i charakterystyki regulacji urządzeń zainstalowanych w rzeczywistym procesie są trudne do przewidzenia. Metoda krzywej reakcji procesu strojenia bazuje na reakcji zainstalowanego systemu. Procedura ta może być wykorzystana do początkowej nastawy P i I. Doświadczenie pokazuje, że regulatory PID mogą całkiem dobrze pracować przy wielu kombinacjach rozsądnych wartości nastaw regulatora.


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy)

Regulator PID można dostroić stosując metodę krzywej reakcji procesu. W tej metodzie wprowadza się skokową zmianę podawania chemikaliów (zazwyczaj około 50% zakresu pompy lub zaworu) i kreśli krzywą zależności wskazań 54eC od czasu. Krzywa pokazuje graficznie reakcję procesu na skokową zmianę wielkości wejściowej. Na rysunku 6-2 pokazano przykład strojenia regulatora pH. Podobny wynik można uzyskać dla regulatora przewodności. Poniżej opisano zastosowanie procedury strojenia 54eC współpracującego z pompą dozująca lub zaworem regulacyjnym. Regulator 54eC musi być do pompy lub zaworu podłączony. Skokową zmianę w procesie można uzyskać zmieniając skokowo sygnał wyjściowy w teście symulacyjnym. Krzywą zależności wielkości mierzonej (przewodność, pH lub miliwolty) jak

na rysunku 6-2 kreśli się odczytując i notując w regularnych odstępach czasu (używając stopera) wskazania 54eC. Dla wolniejszych procesów można wykorzystać rejestrator z taśma papierową. Żeby zebrać odpowiednie dane należy: 1. Poczekać na ustabilizowanie się procesu, gdy wartość mierzona (przewodność, pH lub miliwolty) jest względnie niezmienna. 2. Odczytywać wskazania na ekranie głównym regulatora. 3. Wykorzystując test symulacyjny ręcznie ustawić wyjście regulatora na wartość odpowiadającą stabilny stan obserwowany w punkcie 1 i obserwować czy uzyskano stan stabilny procesu. 4. Wykorzystując test symulacyjny wprowadzić skokową zmianę sygnału wyjściowego. Powinna to być zmiana dość duża spowodować wyraźną zmianę wartości mierzonej w rozsądnym czasie ale by nie wyprowadzić procesu poza dopuszczalne granice.

Odpowiedź w procentach

Prosta wykreślona stycznie do krzywej

Zmiana wielkości mierzonej (pH)

Metoda krzywej reakcji procesu

Czas (sekundy) Rysunek 6-2. Krzywa reakcji procesu

47


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 6.0 TEROIA DZIAŁANIA

6.9 REGULACJA PID (ciąg dalszy) 5. Wykres reakcji systemu będzie podobny jak na rysunku 6-2 pokazując zmianę wielkości mierzonej w czasie. PO pewnym czasie (czas opóźnienia procesu) wartość mierzona zaczyna szybko rosnąć (lub maleć). Po pewnym czasie zmiana będzie wolniejsza i proces zaczyna się stabilizować w nowym stanie wynikającym ze skokowej zmiany warunków. Ważne jest by zebrać dane z dostatecznie długiego czasu, gdy proces zaczyna się stabilizować, by można było wykreślić prostą styczną do krzywej. 6. Po zebraniu dostatecznej ilości danych przywrócić przy pomocy testu symulacyjnego oryginalną wielkość sygnału wyjściowego. Trzymać regulator w regulacji ręcznej aż będziesz gotowy do uruchomienia regulacji automatycznej PID po obliczeniu nastaw regulatora. Po ukończeniu tej procedury wykorzystuje się krzywą reakcji do uzyskania informacji o dynamice systemu. Wykorzysta się to do obliczenia nastaw regulatora 54eC. UWAGA Opisana tutaj procedura strojenia regulatora jest oparta na książce „Instrumentation And Process Measurement and Control” Norman A. Anderson, Chilton Co., Radnor, Pennsylvania, 1980.© Informacja uzyskana z krzywej reakcji procesu będzie wykorzystana w dalszych wzorach empirycznych do określenia optymalnych nastaw zakresu proporcjonalności i całkowania. Z krzywej określa się cztery parametry: czas opóźnienia (D), okres czasu (L), stosunek tych dwóch wielkości i wzmocnienie układu (C). Do krzywej kreśli się styczną w punkcie największego jej nachylenia, patrz rys.6-2. Czas opóźnienia (D), inaczej czas martwy, odczytujemy z przecięcia się stycznej z osią czasu. Okres czasu odpowiedzi (L) odczytuje się od zakończenia czasu martwego do czasu przy którym styczna dochodzi do 100% wartości ustalonej po zmianie skokowej procesu. Stosunek czasów okresu i opóźnienia (R ) opisuje własności dynamiczne systemu. W podanym przykładzie czas opóźnienia (D) wynosi 4 sekundy, okres odpowiedzi (L) wynosi

48

12 sekund więc:

Ostatnim parametrem wykorzystanym w równaniach jest wzmocnienie układu (C ). Wzmocnienie układu określa się jako stosunek % zmiany wielkości regulowanej do % zmiany wielkości nastawianej. Innymi słowy zmiana wielkości mierzonej (przewodność, temperatura, pH) podzielona przez różnicę nastaw dla 20mA (Hi) i 4 (lub 0) mA (Lo) określonych podczas konfiguracji wyjścia analogowego. W przykładzie z rysunku 6-2: Procentowa zmiana pH:

Zmiana na wyjściu była:

Tak więc wzmocnienie układu wynosi:

Po obliczeniu R i C można określić zakres proporcjonalności i stałą całkowania:

Zakres proporcjonalności (%) Czas całk. (sek. na powtórzenie) = I = 3.33 D x C Dla naszego przykładu:

I = 3.33 (4 sek.) 2.66 = 36 sekund Procedura wprowadzania tych parametrów patrz część 5.6.


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI W tej części opisano rzadziej używane właściwości Modelu 54eC. Używanie tych właściwości jest opcjonalne. Specjalne procedury i właściwości tutaj opisane obejmują: • Zabezpieczenie hasłem • Obliczanie nachylenia krzywej temperaturowej • Czujnik temperatury • Temperatura odniesienia • Priorytety trybów pracy regulatora • Regulacja PID Przed wykorzystaniem tego załącznika należy się zapoznać z teorią działania regulatora opisaną w części 6.0, z funkcjami klawiatury w części 1.0, z tabelą nastaw i procedurą konfiguracji część 5.0. Jak przy wszystkich nastawach regulatora 54eC należy najpierw, przez określeniem nastawy, zrozumieć jak dana funkcja działa. W tej części podajemy więcej informacji podstawowych o doborze nastaw. Nastawy wykonuje się zgodnie ze wskazówkami z części 5.0, Konfiguracja Oprogramowania.

7.1 ZABEZPIECZENIE HASŁEM Model 54eC można tak zaprogramować by wprowadzenie jakiejś zmiany wymagało uprzedniego podania 3-cyfrowego hasła. Zabezpiecza to regulator przed manipulacjami przez osoby niepowołane. Są trzy poziomy dostępu: Poziom 1 (tylko wzorcowanie), Poziom 2 (zablokowane menu konfiguracyjne) i Poziom 3 (pełny dostęp). Poniżej opisujemy uprawnienia dla wszystkich poziomów. Jeśli zabezpieczenie hasłem nie jest pożądane to można podać kod zabezpieczenia 000. Regulator nie jest wtedy zablokowany i można zmieniać konfigurację bez wprowadzania hasła. Regulator wysyła się z fabryki z hasłem ustawionym na 000.

Uprawnienia dla poziomów dostępu 1 – 3 Poziom 1 dostępu przydziela się operatorowi, który po prostu potrzebuje wzorcować przyrząd podczas normalnej pracy. Poziom 1 nie pozwala operatorowi na zmianę głównego trybu regulacji i na dostęp do menu programu. Użytkownik z uprawnieniem Poziomu 1 może: 1. Ma dostęp do wielkości diagnostycznych (6.1) 2. Wprowadzić stałą celki (część 4.2). 3. Wyzerować regulator na powietrzu (część 4.3) 4. Wprowadzić nachylenie temperaturowe (4.4). 5. Przestawić kompensację temperatury z Auto na Manual i wybrać temperaturę (Część 4.7). 6. Wprowadzić wartości kalibracyjne przewodności i temperatury (części 4.5 i 4.6) Użytkownik z uprawnieniem Poziomu 2 może dodatkowo: 1. Zmienić wartość zadana wyjść prądowych PID (część 5.1). 2. Zmienić wartości zadane alarmów normalnych i TPC (część 5.2). 3. Zmienić przypisanie wyjść 4-20 (lub 0-20) mA (część 5.3). 4. Testować działanie obydwóch wyjść prądowych i wszystkich przekaźników alarmu Użytkownik z uprawnieniem Poziomu 3 ma pełny dostęp do menu konfiguracji może wykonywać wszelkie zmiany jakie uzna za stosowne. Takie uprawnienia można dać tylko osobie, która w pełni rozumie działanie regulatora, regulowany proces i potencjalne efekty modyfikacji nastaw. Bez hasła można tylko oglądać ekran główny pokazujący przewodność, temperaturę, wyjście prądowe 1 i dolną linię z pozycjami ustawionymi w części 5.5. UWAGA Żeby zmienić kod zabezpieczenia trzeba mieć uprawnienia poziomu 3.

49


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

7.2 KONFIGUROWANIE ZABEZPIECZEŃ Opisane etapy może wykonać tylko użytkownik, który przejdzie przez kontrolę bezpieczeństwa. Użytkownicy nie znający hasła mają dostęp tylko funkcji pokazanych w nawiasach. I. Zablokowane dostęp (można tylko czytać główny ekran) II. Zablokowany dostęp do programu (dozwolone wzorcowanie) III. Zablokowana konfiguracja (możliwe wzorcowanie, nastawy progów alarmu i zmiana przypisania wartości zadanych wyjść (wartości dla 4 i 20mA). Dla wygody poziom 3 uprawnień oznacza dostęp także do poziomów 1 i 2, a poziom 2 uprawnień do poziomu 1. 1. Zaczynając od menu głównego ustawić kursor na „Program” i nacisnąć Enter F4. W menu programu przesunąć kursor na dół, podświetlić „Configure” i nacisnąć Enter F4. 2. Pozycja menu 1. Zablokowanie wszystkiego 2. Zablokowanie programowania 3. Zablokowanie konfiguracji

Opcje 000-999 000-999 000-999

Wyświetlane są używane obecnie wartości. Dla zmiany używać przycisków ze strzałkami by podświetlić żądaną pozycję i nacisnąć Enter F4. Przyciskami ze strzałkami zmienić wartość i nacisnąć Save F4 dla jej zapamiętania. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA a. Kod 000 wyłącza wszystkie zabezpieczenia b. Dla uaktywnienia funkcji zabezpieczenia należy na krótko nacisnąć klawisz (czas przerwy jest programowany w 5.5) c. Stan HOLD przedłuża czas przerwy d. Zabezpieczenie uaktywnia się natychmiast po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania regulatora. e. Zapomniany kod: Gdy pojawi się ekran zabezpieczeń nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk F4 a pojawi się kod dla danego poziomu zabezpieczenia.

50


MODEL 54Ec

7.3

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

NACHYLENIE PROSTEJ KOMPENSACJI TEMPERATUROWEJ (KOMPENSACJA LINIOWA)

Temperatura procesu na wpływ na wynik pomiaru przewodności cieczy – wzrost temperatury powoduje wzrost przewodności. Jest to niepożądane ponieważ dozowanie chemikaliów lub odmulanie musi bazować na przewodności zależnej tylko od ilości rozpuszczonych ciał stałych. Należy więc odfiltrować wpływ temperatury. W przeciwnym przypadku nie da się regulować własności chemicznych wody w oparciu o pomiar przewodności. Pomiar temperatury i algorytm kompensacji zastosowany w modelu 54eC Plus ten problem usuwają. Mierzona jest temperatura procesu i zmierzona „surowa” wartość przewodności jest przeliczana na wartość w stałej temperaturze odniesienia 25oC według następującego wzoru:

Wzór 7.3.1

Gdzie: Przewodność25 = Wskazania głównego ekranu 54eC z temperaturą odniesienia 25oC C2 = Przewodność w temperaturze T2 nie skompensowana temperaturowo (patrz część 8.0) T2 = temperatura procesu w stopniach Celsjusza Nachyl (nachylenie) = nachylenie prostej kompensacji temperatury w procentach / stopień C. Innymi słowy przewodność wyświetlana na głównym ekranie przez Model 54eC jest to przewodność cieczy taka jakby ciecz była stale w takiej samej temperaturze (25oC). Wyeliminowany jest wpływ temperatury i mierzona przewodność zależy tylko od ilości rozpuszczonych ciał stałych. Nachylenie prostej kompensacji temperaturowej można zmieniać (patrz część 4.4). Dla wody wynosi najczęściej około 2.0% na oC. Wartość właściwą dla danej aplikacji dobierać według tabeli 4-1. Maksymalne nachylenie dopuszczalne dla 54eC wynosi 5.0. W pewnych przypadkach podane przybliżone wartości nie dają kompensacji wystarczająco precyzyjnej dla dokładnej i stabilnej regulacji. Może tak np. gdy temperatura procesu zmienia się o 5 do 10 oC lub więcej. Model 54eC może obliczyć precyzyjnie nachylenie prostej kompensacji w oparciu o pomiar próbek cieczy z procesu w dwóch różnych temperaturach. W tym celu stosować opisaną poniżej procedurę.

51


MODEL 54Ec

7.4

1.

2.

3. 4. 5.

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

OKREŚLANIE NIEZNANEGO NACHYLENIA PROSTEJ KOMPENSACJI TEMPERATUROWEJ (KOMPENSACJA LINIOWA)

Zaleca się by dla uzyskania najlepszych wyników powierzać wykonanie tej procedury doświadczonemu pracownikowi laboratorium i stosować bardzo dokładne pomiary temperatury, w klimatyzowanym laboratorium. Potrzebna będzie wystarczająca wielkość próbki z procesu tak by całkowicie zanurzyć toroidalną część czujnika (lub elektrody metalowe czujnika kontaktowego) i by wokół czujnika pozostało jeszcze co najmniej pół cala wolnej cieczy. Czujnik podeprzeć tak by nie opierał się o dno pojemnika. Postukać zanurzony czujnik by usunąć pęcherze powietrza z wewnątrz toroidu. UWAGA Przez całą procedurę używać tej samej próbki. Przed rozpoczęciem procedury należy wywzorcować wskazania temperatury i przewodności Modelu 54eC według procedur opisanych w częściach 4.5 i 4.6. Potrzebne będzie także urządzenie do bezpiecznego podgrzania próbki dla uzyskania dwóch żądanych temperatur. Powinny one obejmować normalny zakres temperatur procesu i różnić się o co najmniej 10oC.Przed zapisaniem odczytu przewodności temperatura próbki musi się po podgrzewaniu ustabilizować, śledzić w tym celu wskazania temperatury na ekranie głównym. Zanurzyć czujnik w próbce o temperaturze pokojowej i powoli podgrzewać próbkę i czujnik do najwyższej temperatury przewidzianej w procedurze. Odczekać wystarczająco długo na ustabilizowanie się temperatury próbki i czujnika. Zapisać wartość przewodności nie skompensowanej i temperaturę z punktu 1. UWAGA W podanym przykładzie zaczynamy od najwyższej temperatury w punkcie 1 i obniżamy w punkcie 2 ale odwrotna procedura jest także prawidłowa. Jednakowoż, temperatura jest bardziej stabilna podczas chłodzenia niż podczas podgrzewania więc przy przeciwnej procedurze trzeba bardziej pilnować stabilnych wskazań. Obniżać temperaturę próbki i czujnika do najniższej temperatury przewidzianej w procedurze. Odczekać wystarczająco długo na ustabilizowanie się temperatury próbki i czujnika. Zapisać wartość przewodności nie skompensowanej i temperaturę z punktu 2. Obliczyć nachylenie: Wzór 7.4.1

Gdzie: Nachylenie = nachylenie prostej kompensacji temperaturowej w %/oC opisane w części 7.3 C1 = Przewodność nie skompensowana w temperaturze T1 C2 = Przewodność nie skompensowana w temperaturze T2 T1 = temperatura w oC zarejestrowana w punkcie 1 T2 = temperatura w oC zarejestrowana w punkcie 2 Obliczone nachylenie wprowadza się jak podano w części 4.4 lub wprowadza do wzoru 7.3.1.

52


MODEL 54Ec

7.5

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

ZMIANA TEMPERATURY ODNIESIENIA Ta funkcja umożliwia zmianę temperatury używanej przez regulator jako temperatury odniesienia przy kompensacji temperaturowej. Taką zmianę wprowadza się zasadniczo w aplikacjach w których wartość zadaną można przedstawić (prawdopodobnie na wykresie) jako przewodność w różnych temperaturach odniesienia. Tę temperaturę normalnie ustawia się na 25oC i może być zmieniana tylko przez użytkowników zaawansowanych. 1. W głównym menu wybrać „calibrate”. Wcisnąć dwukrotnie przycisk ze strzałką by podświetlić „Temp compensation” i wtedy wcisnąć Enter F4 . 2. Klawiszem ze strzałką podświetlić „Ref temp” (temperatura odniesienia). By tę temperaturę zmienić wcisnąć Edit F4 i przyciskami ze strzałkami ustawić żądaną wartość. Znak dodatni można zmienić po ostatniej cyfrze podświetlając go strzałką w prawo. Gdy wyświetlana jest prawidłowa temperatura nacisnąć Save F4 by ją zapamiętać lub Esc F3 by zmianę pominąć. Wyświetlona będzie nowa temperatura odniesienia. Przez kolejne naciskanie Exit F1 wraca się do ekranu głównego. Temperaturę odniesienia można zmieniać w zakresie –25 oC do 210 oC. OSTROŻNIE Zmiana temperatury otoczenia z domyślnej 25 oC może mieć duży wpływ na wskazania przewodności i może wymagać wprowadzenia nowego nachylenia prostej kompensacji. Tabel 4-1 nie ma wtedy zastosowania. Wprowadzenie granicznych wartości tego parametru i/lub temperatury odniesienia może prowadzić do nonsensownych wskazań.

53


MODEL 54Ec

7.6

CZĘŚĆ 7.0 SPECJALNE PROCEDURY I WŁAŚCIWOŚCI

WZORCOWANIE SPECJALNE

Model 54eC jest wyposażony w program dopasowujący krzywą wzorcowania do 3 do 5 punktów pomiarowych. Jeśli wprowadzi się tylko dwa punkty to użyta będzie linia prosta. Te punkty to są zebrane wcześniej dane numeryczne wprowadzone przez klawiaturę. Wszystkie dane musza mieć (w przybliżeniu) tę samą temperaturę odniesienia. Najlepsze wyniki uzyskuje się wybierając punkty reprezentatywne dla zakresu roboczego i o wartościach różniących się o co najmniej 5%. Zaleca się przed przejściem do procedury zrobić wykres zależności przewodności od stężenia. Pozwala to uniknąć wprowadzania niewłaściwych punktów (np. dwa stężenia o tej samej przewodności) oraz wybrać punkty krytyczne najlepiej opisujące krzywą. Wszystkie punkty winny być albo po rosnącej krzywej zależności przewodności od stężenia lub po stronie opadającej, ale nie po obydwu (tzn. obydwie strony maksimum i minimum przewodności).

Poniższe wskazówki stanowią opis upraszczający wprowadzanie danych dla uzyskania optymalnych wyników. Pierwszy wprowadzony punkt „Pt 1” powinien być dla normalnych warunków pracy. Potem można wprowadzać punkty powyżej i poniżej „Pt 1”. Przy bardzo nieliniowych krzywych potrzeba więcej punktów. Nie używać tych samych danych dla więcej niż jednego punktu, używać tylko danych rzeczywistych a nie z interpolacji. UWAGA Wartości domyślne dla krzywej określanej przez klienta to trzy punkty, temperatura odniesienia 25oC i liniowa kompensacja temperatury 2%/ oC. Taka kombinacja daje w większości przypadków najlepsze wyniki. Jeśli normalna temperatura jest powyżej 40 oC lub poniżej 10 oC to można zmienić temperaturę odniesienia na normalna temperaturę procesu. Można zastosować znane nachylenie w temperaturze odniesienia.

W menu głównym wybrać „Program” a następnie „Configure”. Przesunąć w dół i podświetlić „Custom curve” (krzywa użytkownika). Wybrać pozycje wciskając Enter F4

Po podświetleniu „Setup custom curve” (nastawa krzywej użytkownika) wcisnąć Enter F4

Podświetlać żądane pozycje i wciskać edit F4 by wprowadzić odpowiednie wartości a następnie wrócić do poprzedniego ekranu.

Podświetlić „Enter data points” (wprowadź dane dla punktów) i wcisnąć Enter F4 . Podświetlać żądane pozycje i wciskać edit F4 by wprowadzić odpowiednie wartości a następnie przejść do „calculate curve” (oblicz krzywą) i wcisnąć cont F3. W oparciu o podane punkty pomiarowe 54eC obliczy krzywą.

54


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA Model 54eC automatycznie lokalizuje stany awaryjne, które mogą spowodować błędny pomiar. Po wykryciu takiego stanu wyjścia prądowe i przekaźniki alarmowe przechodzą w stan nastawiony w częściach 5.6 i 5.7, na paneli regulatora zapala się czerwona dioda ‘FAIL” (awaria) i wyświetlany jest komunikat o błędzie. Jeśli występuje więcej niż jeden błąd wtedy komunikaty o błędach pokazują się sekwencyjnie. To wszystko trwa aż do eliminacji błędu lub naciśnięcia Ack F2 (potwierdzenie alarmu).

Wiele kłopotów z regulacja nie wynika ze złego działania pomiaru przewodności. Przy wystąpieniu kłopotów najpierw sprawdzić inne układy wpływające na regulację stężenia. Rozważyć jak zmiana w systemie mogła pogorszyć regulację. Niektóre z innych przyczyn złego działania regulacji, poza samym regulatorem, są następujące:

Diagnostyka jest łatwa jak 1, 2 , 3 ...

3. Zakleszczony lub otwarty przez operatora zawór spustowy

Krok 1 Patrz na komunikat o błędzie, który ułatwi uchwycić problem . Wyjaśnienie i wykaz przyczyn komunikatów patrz tabela 8-1. Krok 2 Patrz Przewodnik Szybkiej Diagnostyki, tabela 8-2 gdzie podano najczęstsze problemy sprzętowe i zalecane akcje korekcyjne. Krok 3 Postępować krok po kroku zgodnie z procedurą diagnostyki w tabeli 8-3 by określić przyczyny bardziej złożonych lub rzadziej występujących uszkodzeń OSTROŻNIE Nie rozpoczynać diagnostyki przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją. Procedurę może realizować tylko przeszkolony i wysoko kwalifikowany technik. Nie próbować diagnostyki, naprawy lub modyfikacji płytek drukowanych wewnątrz regulatora. Wymieniać całą płytkę lub regulator. .

1. Pusty zbiornik chemikaliów 2. Złe działanie pompy podawania chemikaliów, jej silnika lub rozrusznika

4. Złe działanie blokady procesowej (jeśli stosowana) 5. Złe działanie regulacji temperatury 6. Zablokowane lub pęknięte linie podawania chemikaliów 7. Czujnik przewodności pozostawiony poza procesem 8. Poziom w zbiorniku jest poniżej czujnika 9. Czujnik wymaga oczyszczenia 10. Zmienił się stan chemikaliów tzn. temperatura, czystość, prędkość 11. Zmienił się stan doprowadzanej wody tzn. temperatura, czystość, prędkość 12. Nieupoważniona osoba zmieniła nastawy regulatora 13. Wzorcowanie było nieprawidłowe na skutek złego działania przyrządów laboratoryjnych lub zabrudzonego roztworu wzorcowego. OSTRZEŻENIE Żeby uniknąć wprowadzania chemikaliów do procesu lub obrażeń obsługi należy podczas diagnostyki regulatora odłączyć i wyłączyć pompę podawania lub inne zewnętrzne urządzenie dozujące.

55


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

TABELA 8-1. Komunikaty diagnostyczne Komunikat diagnostyczny

Opis problemu

„Zero offset error”

1. Zerowanie czujnika nieprawidłowe 2. Kabel czujnik – regulator zbyt długi lub nieprawidłowego rodzaju 3. Czujnik przewodności uszkodzony lub nie znajduje się w powietrzu 4. 1. Przerwa lub zwarcie czujnika oporowego 2. Temperatura poza zakresem

(Błąd przesunięcia zera)

„Temp error high” “Temp error low” (Temperatura poza zakresem górnym lub dolnym) :Excess input” (przekroczenie sygnału wejściowego)

1. Duży sygnał z czujnika 2. Zwarcie przewodów czujnika

„Reverse Input” (Odwrócony sygnał wejściowy)

Źle wzorcowanie zero czujnika

„Overrange” (poza zakresem)

1. Sygnał przewodności zbyt duży 2. Zbyt niska stała celki

„Sense line open” (otwarty obwód czujnika)

1. Przerwa w połączeniu między czujnikiem a regulatorem 2. Zbyt duża odległość czujnika do regulatora

„Failure – EPROM” „Failure – CPU” (uszkodzenie EPROM lub CPU)

Uszkodzona płytka CPU (mikroprocesora). Jeśli nie jest to problem zasilania to skontaktować się z Uniloc „Failure – Factory” (uszkodzenie do naprawy w fabryce)

„Failure – ROM”

Uszkodzenie pamięci ROM na płytce procesora

„Field cal needed” (potrzebne wzorcowanie na ruchu)

Wyjścia 1 i 2 wymagają regulacji

„Hold mode activated” (włączenie trybu hold przez operatora)

Wszystkie przekaźniki otwarte i wyjścia na wartościach domyślnych

„Sensor open” (przerwa w czujniku)

Przewodność jest zbyt niska dla danego zakresu (tylko dla trybu L i R)

:check sensor zero” (sprawdź zero czujnika)

Potrzebna regulacja zera czujnika

„Low slope error” (bład nachylenia niski) * “High slope error”(bład nachylenia wysoki) *

Wynik obliczenia dwupunktowego wzorcowania nachylenia prostej kompensacji jest poniżej 0% lub powyżej 5%

„Standarization error” *

Roztwory wzorcowe nie odpowiadają zakresowi pomiarowemu

„Simulating Output 1 or 2” “Simulating Alarm 1,2,3 or 4”

Podane wyjście lub alarm są w trakcie testowania symulacyjnego. Patrz część 5.4

“Feed alarm 1,2 or 3”

Wskazany alarm był włączony zbyt długo – przekroczony został limit czasu podawania – i został wyłączony

* Komunikaty off-line. Te komunikaty nie inicjują stanu awaryjnego i są wyświetlane jednokrotnie. Komunikat znika po naciśnięciu przycisku.

56


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

TABELA 8-2. Wskazówki szybkiej diagnostyki OBJAWY

DZIAŁANIE

Nie prawidłowe wskazania temperatury. 1. Wywzorcować pomiar temperatury Podejrzenia złej kompensacji temperaturowej 2. Sprawdzić zależność oporności czujnika od temperatury (patrz część 8.2), „Temp. error high”, „Temp. Error low” 3. Sprawdzić prawidłowość wskazań temperatury Brak niektórych segmentów znaku

Wymienić płytkę wyświetlacza

Regulator zablokowany, nie reaguje

Wymienić płytkę mikroprocesora

Błędne wskazania. Przekaźniki „klekocą”

Sprawdzić punkty alarmu, konfiguracja (części 5.2 i 5.7)

Regulator nie reaguje na przyciski Przyciski dają błędne działania

Sprawdzić połączenie kabla wstążkowego na płytce procesora. Wymienić podzespół drzwi / klawiatury

Złe wyjście prądowe lub jego brak

1. Sprawdzić czy wyjście nie jest przeciążone (maksymalne obciążenie 600 omów) 2. Sprawdzić ustawienie zakresów wyjść (część 5.3) 3. Wymienić płytkę zasilacza

Problemy z zamykaniem przekaźników Wyłączenie od przegrzania

Sprawdzić bezpiecznik na płytce zasilacza Wymienić płytkę zasilacza

„Excess Input” (przekroczenie na wejściu) „Reverse Input” (odwrócone wejście)

1. Sprawdzić prawidłowość połączenia czujnika i kabla łączącego 2. Wyzerować czujnik

57


MODEL 54Ec

8.1

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

WYŚWIETLANIE WIELKOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH W tej części opisano jak korzystać z pomocy diagnostycznej. 1. Measure (pomiar): jak można wyświetlać mierzoną przewodność. Patrz część 5.5. 2. Raw conductivity (surowa przewodność): Wykorzystuje się do sprawdzenia czy sygnał z czujnika (bez kompensacji temperaturowej) jest w dopuszczalnych granicach 3. Cell constant (stała celki): Przy sprawdzaniu obliczonej stałej celki. Jeśli ta wartość różni się znacznie od wartości podawanych dla tego modelu czujnika to może to oznaczać złe wzorcowanie i/lub uszkodzony czujnik 4. Software version (wersja oprogramowania): Wyświetla numer wersji oprogramowania. Pomocne przy zwracaniu się o pomoc do producenta 5. Device ID: Numer fabryczny konkretnego przyrządu Model 54eC Stosować następująca procedurę: 1. Mając ekran główny nacisnąć dowolny przycisk 2. Przyciskiem ze strzałką w dół ustawić kursor na „Diagnostic Variables” i nacisnąć Enter F4.

3. Wyświetlone zostaną trzy wielkości diagnostyczne. Więcej wielkości zostanie wyświetlonych gdy kursor (pokazujący podświetlony tekst) zostanie przesunięty do dolnego wiersza. Pozycje na dolnym ekranie uzyskuje się przyciskiem ze strzałką w dół. Powrót do ekranu górnego przyciskiem ze strzałką w górę. Powrót do menu głównego powyżej przyciskiem Exit F1. UWAGA Wiele wielkości diagnostycznych można odczytać bezpośrednio na ekranie głównym na pozycjach dolnej lewej i prawej. Szczegóły patrz część 5.5.

58


MODEL 54Ec

8.2

WYTYCZNE DIAGNOSTYKI

UWAGA Dla wygaszenia komunikatu o błędzie naciskać przycisk F2. Jeśli nie ma komunikatu o konkretnym błędzie to radzimy stosować poniższą procedurę. Jedyną pewną metodą zdiagnozowania błędów związanych z czujnikiem jest wyciągnięcie go z procesu, zanurzenie w roztworze wzorcowym i sprawdzenie sygnału na regulatorze. Pomiar przewodności zależy od temperatury, ale nie zależy od temperatury przewodność „surowa” wyświetlana jako wielkość diagnostyczna. W ten sposób można wykryć problemy z kompensacją temperatury. Innym dobrym testem jest test nachylenia prostej kompensacji uzyskanego przy wzorcowaniu dwupunktowym według 7.0. To wzorcowanie jest często robione zbyt pospiesznie i daje złe wartości. Prawidłowe wartości patrz część 4.4. Jeśli wskazania regulatora są prawidłowe przy użyciu roztworu wzorcowego w izolowanym pojemniku to znaczy, że czujnik i regulator pracują prawidłowo. Kłopoty przy pomiarze w procesie mogą być następujące: Czujnik mierzy źle wymieszony, nie homogeniczny roztwór Czujnik zlokalizowany zbyt blisko miejsca podawania chemikaliów lub źródła ciepła Pęcherze powietrza w procesie lub przy czujniku Napięcie wynikające z elektryczności statycznej w procesie, nieprawidłowo uziemiony silnik pompy cyrkulacyjnej lub innego odbiornika prądu Obwód przez uziemienie, złe podłączenie czujnika. Prawidłowe – według części 3.0. Źródło zakłóceń elektrycznych aktywne tylko po wprowadzeniu czujnika do procesu. Większość kłopotów można wyeliminować przez przełożenie czujnika w inne miejsce lub prawidłowe uziemienie. OBWÓD KOMPENSACJI TEMPERATURY Diagnostyka Procedurę stosować przy diagnostyce kłopotów z kompensacją temperatury lub gdy żąda tego tabela 8-3. Patrz odpowiedni schemat połączeń.

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

Sprawdzenie czujnika: 1 Sprawdzić oporność czujnika temperatury na jego końcówkach. Nie włączać w to kabla. Odłączyć przewody czujnika na końcu kabla. Przewody te są podłączone do zacisków 3 i 5 na TB1. Dla sondy toroidalnej są to przewody czarny i zielony. 2 Sprawdzić oporność między tymi przewodami. Powinna być równa wartościom podanym a tabeli +/-1%, jeśli nie wymienić sondę (patrz krok 4). Temperatura Czujnik Pt-100 Czujnik Pt1000 0oC 100.00 omów 1000 omów 10oC 103.90 omów 1039 omów 20oC 107.79 omów 1078 omów 25oC 109.62 omów 1096 omów 30oC 111.67 omów 1117 omów 40oC 115.54 omów 1155 omów 50oC 119.40 omów 1194 omów 60oC 123.24 omów 1232 omów 70oC 127.07 omów 1271 omów 80oC 130.89 omów 1309 omów 90oC 134.70 omów 1347 omów 100oC 138.50 omów 1385 omów 1.

2.

Przewody łączące czujnika odłączać przed pomiarem oporności. Podane wartości odnoszą się tylko do pomiaru na czujniku Odczekać wystarczająco długo by ustabilizowała się temperatura czujnika oporowego w sondzie. Współczynnik temperaturowy = 0.215 oma / stopień F. Jeśli sonda jest zła to można wymienić czujnik lub tymczasowo rozwiązać problem włączając kompensację ręczną. Włączanie kompensacji ręcznej patrz część 4.7. Jeśli czujnik oporowy w sondzie jest zły to nieprawidłowa jest wskazywana temperatura. Włączenie kompensacji ręcznej eliminuje kłopoty z temperaturą. Temperatura ma duży wpływ na pomiar przewodności należy więc wymienić sondę najszybciej jak tylko to jest możliwe.

59


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

TABELA 8-3. Wytyczne diagnostyki PROBLEM LUB STAN Regulator w ogóle nie działa

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA, DZIALANIE KOREKCYJNE

Brak zasilania Sprawdzić zasilanie przy wyłączniku o Schemat patrz część 3.0 wewnątrz regulatora; 115 V na zaciskach 1 i rysunek 3-1 2 listwy TB3 Uszkodzenie elektronikiWymienić elektronikę

Regulator pracuje ale dodaje chemikalia powyżej wartości zadanej , albo nie dodaje poniżej wartości zadanej, albo nie utrzymuje wartości zadanej

DALSZE INFORMACJE PATRZ

Zwrócić do fabryki do naprawy

Nieprawidłowe lub zmienione nastawy: Konfiguracja Według procedury nastaw oprogramowania oprogramowania patrz część 7.0 zweryfikować czy nastawy regulatora są prawidłowe, wprowadzić prawidłowe. Zwracać szczególną uwagę na nastawy regulacji TPC. Test symulacyjny, część 5.4 Uszkodzenie elektronikiWyłączyć i włączyć zasilanie by zresetować program. Sprawdzić działanie przekaźników Zwrócić do fabryki do naprawy alarmu według opisu w części 5.4. W razie konieczności wymienić elektronikę.

Patrz Wskazania przewodności błędne lub Zabrudzona sonda nie zmieniające się Oczyścić sondę miękką szmatką. sondy Szczególną uwagę zwracać na otwór w sondzie toroidalnej

instrukcja

obsługi

Nieprawidłowa stała celki Wzorcowanie, część 4.0 Sprawdzić stałą celki; powinna wynosić 3.0 dla sondy toroidalnej i 1.0 dla metalicznej. Wprowadzić ponownie stałą celki i wywzorcować przyrząd.

Ciąg dalszy tabeli 8-3 na następnej stronie

60


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

TABELA 8-3. Wytyczne diagnostyki (ciąg dalszy) PROBLEM LUB STAN

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA, DZIALANIE KOREKCYJNE

DALSZE INFORMACJE PATRZ

Wskazania przewodności błędne lub Podłączenie sondy nie zmieniające się (ciąg dalszy) Sprawdzić zaciski. Sprawdzić podłączenia Schemat patrz część 3.0 przewodów i ekranu. Sprawdzić czy ekran rysunki 3-1 i 3-3 nie jest odsłonięty i zwarty do przewodów. Szczególnie zwracać uwagę na podłączenia przewodów sondy na zaciskach 7, 8, 10 i 11 na listwie TB2 regulatora. Podłączenia tych przewodów sprawdzić dwukrotnie na całej trasie łączenia. Uszkodzenie sondy Patrz instrukcja sondy Sprawdzić sondę i jej uchwyt pod kątem uszkodzeń, pęknięć, szczelności. Wymienić sondę, uchwyt sondy lub obydwa elementy. Schemat patrz część 3.0 Złe uziemienie rysunek 3-1 Regulator musi mieć dobre uziemienie podłączone poniżej listwy TB3 regulatora. Wzorcowanie, część 4.4 Nieprawidłowe nachylenie prostej kompensacji temperatury Współczynnik kompensacji temperatury jest nieodpowiedni dla danego procesu. Typowe wartości współczynnika są podane w części 3.0. Zły obwód kompensacji temperatury Stosować działanie podane dla komunikatów „Temp error high” i „Temp error low”

Część 8.0, tabela 8-2

Wzorcowanie, część 4.3 Nieprawidłowe zerowanie Po prawidłowym zakończeniu procedury zerowania winien ukazać się komunikat „sensor zero completed” (zakończone zerowanie czujnika). Upewnij się czy zerowanie było z sondą w powietrzu. Przy zerowaniu sondę musi otaczać ze wszystkich stron co najmniej 2 cale powietrza

Ciąg dalszy tabeli 8-3 na następnej stronie

61


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

TABELA 8-3. Wytyczne diagnostyki (ciąg dalszy) PROBLEM LUB STAN Nie można wywzorcować przewodności lub temperatury

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA, DZIALANIE KOREKCYJNE

DALSZE INFORMACJE PATRZ

Nieprawidłowa procedura wzorcowania Wzorcowanie, część 4.4 Jeśli wartość jaką próbuje się wprowadzić podczas wzorcowania przewodności lub temperatury różni się zbyt mocno od sygnału wejściowego sondy wtedy regulator wyświetla „standarization error” (błąd wzorcowania) i wyświetla poprzednią wartość. Sprawdzić także czy są sprawne używane urządzenia laboratoryjne, miareczkowanie i roztwory wzorcowe. Część 8.0, tabela 8-2. Uszkodzenie sondyStosować działanie podane w tabeli 8-2 dla Patrz także instrukcja sondy komunikatów „Temp error high” i „Temp error low”. Sprawdzić stałą celki i współczynnik kompensacji temperatury. W razie konieczności wymienić sondę.

Nie można zmienić parametrów Zabezpieczenie hasłem regulatora Regulator jest zabezpieczony hasłami. „Level 1 security: Lock” Należy wprowadzić hasło dla odpowiedniego poziomu uprawnień. „Level 2 security: Lock” „Level 3 security: Lock” Nie zmieniają się sygnały wyjściowe „Hold mode activated” “simulating output 1 lub 2” “simulating alarm1, 2, 3 lub 4”

Część 7.0

Urządzenie jest w stanie HOLD lub w stanie Konfiguracja oprogramowania, część 5.6 symulacji. Wyłączenie trybu „hold” przez naciśnięcie Wzorcowanie, część 4.8 dowolnego przycisku a następnie Enter F4 . Nacisnąć Edit F4 , zmienić „On’ (włączone” na „Off” (wyłączone) i wcisnąć Save F4 . To wyprowadzi przyrząd z trybu ‘hold”. Po włączeniu trybu „hold” wszystkie wyjścia przechodzą w stan domyślny.

Przyrząd przełączył się na tryb błęduCzęść 8.0 Świeci czerwona dioda LED Na wyświetlaczy pokazują się różne Przeczytać kod i zdziałaj jak podano w tabeli 8-2. komunikaty o błędzie

62


MODEL 54Ec

8.3

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

CZĘŚĆI ZAMIENNE

NUMER KATALOGOWY 23540-05

OPIS Obudowa, przód z klawiaturą

23848-00

Osłona płytki drukowanej zasilacza

23849-00

Połowa osłony, zasilacz

23855-00

Płytka drukowana, procesor d wyświetlacza

23-969-01

Płytka drukowana, nastawy wzorcowania, 115/230 V AC

23969-05

Płytka drukowana, nastawy wzorcowania, 24 V DC

33281-00

Kołek zawiasów

33286-00

Uszczelka, panel przednia

33293-00

Obudowa, tył

9010377

Wyświetlacz z podświetleniem, matryca LCD

9510048

Korek wejścia kabli, ½ cala

63


MODEL 54Ec

CZĘŚĆ 8.0 DIAGNOSTYKA

CZĘŚĆ 9.0 ZWROT MATERIAŁÓW 9.1

SPRAWY OGÓLNE

Dla wysyłki przyrządów zwracanych lub wysyłanych do naprawy ważna jest prawidłowa komunikacja pomiędzy klientem a fabryką. Przed zwrotem urządzenia do naprawy należy zatelefonować pod numer 1-949-757-8500 by uzyskać numer autoryzacji zwrotu – Return Mmaterials Authorization (RMA).

9.2

NAPRAWA GWARANCYJNA

Procedura dla przyrządów w okresie gwarancyjnym: 1. Zatelefonować do Rosemount Analytical po autoryzację. 2. Sprawdzić numer gwarancji, sprzedaży fabrycznej lub oryginalnego zamówienia. W przypadku części zamiennych lub podzespołów konieczny jest numer fabryczny przyrządu. 3. Starannie zapakować materiały i załączyć „Letter of Transmittal” (patrz gwarancja). Jeśli to możliwe zapakować materiały tak jak to było przy dostawie. 4. Wysłać opłacona przesyłkę na adres WAŻNE Patrz druga część formularza „Żądanie zwrotu materiałów”. Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi nieodzowne jest spełnienie wymagań OSHA . Niezbędne jest świadectwo MSDS, że przyrząd został poddany dezynfekcji i odtruciu.

9.3

NAPRAWA POGWARANCYJNA

Procedura dla przyrządów po okresie gwarancyjnym: 1. Zatelefonować do Rosemount Analytical po autoryzację. 2. Podać numer oryginalnego zamówienia oraz nazwisko i telefon osoby z która należy się kontaktować jeśli potrzebna będzie dodatkowa informacja. 3. Wykonać kroki 3 i 4 z części 9.2. UWAGA Pytać fabrykę o dodatkowe informacje dotyczące serwisu i naprawy.

i

Analizator 54eC  

Analizator 54eC - instrukcja obsługi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you