Page 1

Instrukcja obsługi PN 51-1056/rew.A Styczeń 2007r.

Model 1056

DWUKANAŁOWY ANALIZATOR MODEL 1056

1


WAŻNE POUCZENIE PRZECZYTAĆ TE STRONĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY! Urządzenia Rosemount Analytical są jednymi z najlepszych na świecie. Są one projektowane i testowane zgodnie z wymaganiami wielu norm międzynarodowych. Wyroby te bazują na zaawansowanej technologii i dla zapewnienia ciągłej pracy zgodnie ze specyfikacją technologiczną muszą być prawidłowo zainstalowane, używane i konserwowane. Należy stosować się do wymagań niniejszej instrukcji obsługi i uwzględnić ją w programie bezpieczeństwa podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Praca urządzeń w warunkach niezgodnych z określonymi przez producenta może być przyczyną zmniejszenia bezpieczeństwa ich stosowania. • Nieprzestrzeganie instrukcji może doprowadzić do utraty życia, obrażeń ciała, zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń i utraty gwarancji. • Jeżeli niniejsza instrukcja jest niewłaściwa to proszę telefonować pod numer 1-800-854-8257 (lub lokalnego dostawcy) dla uzyskania właściwej. Przechowywać instrukcje dla przyszłych potrzeb. • Jeżeli niezrozumiały jest którykolwiek rozdział instrukcji należy zwrócić się po wyjaśnienia do przedstawiciela firmy Rosemount. • Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń, uwag i instrukcji znajdujących się na przyrządzie. • Przeszkolić personel w zakresie prawidłowej instalacji, obsługi i konserwacji. • Instalować urządzenie zgodnie ze wskazówkami w instrukcji i wymaganiami krajowych norm i przepisów. Podłączyć do właściwego zasilania elektrycznego i pneumatycznego podanego w niniejszej instrukcji. • Należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Wymiany może dokonać tylko wykwalifikowany technik. Stosowanie innych niż zalecane przez Rosemount części zamiennych, może pogorszyć jakość i bezpieczeństwo pracy przyrządu lub spowodować nieprawidłową jego pracę, a nawet być przyczyną porażenia elektrycznego lub pożaru. • Dla bezpieczeństwa i ochrony przed porażeniem wszystkie drzwi i pokrywy muszą być zamknięte. • Praca urządzeń w warunkach niezgodnych z określonymi przez producenta może być przyczyną zmniejszenia bezpieczeństwa ich stosowania.

OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Urządzenie podwójnie izolowane. • Podłączanie przewodów i serwisowanie urządzenia

wymaga dostępu do elementów pod napięciem. • Przed przystąpieniem do naprawy należy odłączyć

urządzenie od zasilania oraz odłączyć zaciski przekaźnika. • Wszystkie drzwi i pokrywy muszą być zamknięte! • Przewody sygnałowe muszą wytrzymywać napięcie co

najmniej 240 V. • Elementy przewodzące muszą być uziemione. • Niepodłączone przewody muszą być zawsze starannie

zaizolowane, a przepusty kablowe - zaślepione (NEMA 4X). • Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania norm

krajowych i lokalnych. • Urządzenie może pracować tylko przy zamontowanych i

zamkniętych pokrywach (przedniej i tylnej). • W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy urządzenie musi

być zasilane 3-przewodowym kablem z uziemieniem. Uziemienie musi zostać właściwie podłączone. • Odpowiedzialność za prawidłową konfigurację i użytkowanie urządzenia ponosi użytkownik.

UWAGA To urządzenie może wytwarzać zakłócenia radiowe. Niewłaściwa instalacja lub działanie urządzenia może być przyczyną wzrostu zakłóceń. Dotychczas nie prowadzono badań dotyczących generowanego poziomu zakłóceń i dlatego użytkownik powinien sam ocenić i ewentualnie korygować ich wpływ na pracę pozostałych urządzeń.

UWAGA To urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w przemyśle lekkim, w budynkach mieszkalnych lub obiektach handlowych bez certyfikatu EN50081-2.

Emerson Process Management ul. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa Tel: (+48) 22 45 89 200 Fax: (+48) 22 45 89 231 © Rosemount Analytical Inc. 1998

2


Program szybkiego uruchomienia Model 1056 dwukanałowy analizator 1. Patrz rozdział 2 – instalacja mechaniczna analizatora 2. Podłącz czujnik (i) do płyt sygnałowych. Patrz rozdział 3.0 instrukcje podłączenia. Zobacz instrukcję obsługi czujnika.

3


Madel 1056 Dwukanałowy analizator

Spis treści WAŻNE POUCZENIE ................................ ................................ ..........................................2 OSTRZEŻENIE................................ ................................ ................................ ......2 UWAGA ................................ ............................................................................................ 2 Program szybkiego uruchomienia................................................................ ........................... 3 Spis treści................................ ................................ ................................ ............................... 4 Opis i specyfikacja ................................ ................................ ................................ ................. 5 Funkcje i zastosowanie................................................................ ................................ ........... 5 SPECYFIKACJA ANALIZATORA ................................ ................................ ...................... 9 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 11 Czujniki przewodności indukcyjnej................................ ................................ ...................... 13 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 14 Wolny i całkowity chlor ...................................................................................................15 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 15 Monochloramina ................................................................ ................................ .................. 15 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 15 Wolny chlor niezależny od zmian pH ................................................................................... 16 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 16 Czujniki chloru z przyłączem kablowym i z kablem. Model 498Cl-01................................ ..16 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 17 Czujnik rozpuszczonego tlenu z przyłączem kablowym Model 499ADO ............................. 17 SPECYFIKACJA................................ ................................................................................. 17 Wymiary – montaż panelowy ................................ ................................ ............................... 19 Model 1056 Dwukanałowy analizator ................................ .... Error! Bookmark not defined. Instrukcja obsługi model 1056.............................................................................................. 21 Rozdział 3.0 ................................................................................................ ......................... 22 Rozdział 6.0 ..................................................................................................................... 34

4


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja •

Wielofunkcyjny analizator jedno- lub dwukanałowy z nieograniczoną możliwością łączenia pomiarów pH/ORP/ISE, oporności/przewodności, stężenia %, chloru (całkowitego, wolnego, monochoraminy, niezależnego od pH wolnego chloru), tlenu, ozonu i temperatury.

Duży wyświetlacz – umożliwia łatwy odczyt wartości mierzonych

Prosty w instalacji – modułowe płyty elektroniki, wyjmowane łączniki, łatwe do podłączenia zasilanie, czujniki i wyjścia analogowe

Intuicyjne menu, zaawansowana diagnostyka, ekrany pomocy

Do wyboru sześć języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i portugalski

1.1 Funkcje i zastosowanie Dwukanałowy analizator model 1056 może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami w dowolnej kombinacji dostępnych pomiarów. Zastosowanie dwóch czujników redukuje koszt oraz oszczędza miejsce potrzebne do zamontowania analizatora. Wielofunkcyjny analizator oferuje szeroki wybór pomiarów, włącznie z przewodnością różnicową i podwójnym pomiarem tlenu. Modułowa budowa analizatora pozwala na łatwą wymianę poszczególnych płyt elektroniki na obiekcie, jak również na zmianę konfiguracji realizowanych pomiarów. W trakcie programowania i kalibracji zawsze są wyświetlane wielkości mierzone. Standardowe wyposażenie analizatora stanowią: izolowane wejścia, oprogramowanie w 6 językach, dwa wyjścia analogowe 4-20 mA, wyjmowane złączki do podłączenia zasilania i wyjść analogowych, 4 zaślepki w obudowie do wybicia oraz zestaw do montażu panelowego.

PROGRAM SZYBKIEGO URUCHOMIENIA: Program szybkiego startu pojawia się przy pierwszym włączeniu analizatora 1056. Analizator automatycznie rozpoznaje płyty elektroniki zainstalowane wewnątrz i wyświetla komunikaty umożliwiające szybką konfigurację każdego czujnika w kilku krokach. MENU: Ekrany menu do kalibracji i programowania analizatora są intuicyjne i proste w obsłudze. Proste komunikaty oraz ekrany pomocy prowadzą użytkownika przez wszystkie procedury.

5


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

DWA CZUJNIKI I DWA WYJŚCIA: Model 1056 może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami. Standardowe wyjścia analogowe w zakresie 0/4-20 mA mogą być przypisane do dowolnego z pomiarów lub temperatury. OBUDOWA: Analizator pasuje do standardowych otworów panelowych ½ DIN. Uniwersalna obudowa może być zamontowana panelowo, na rurze lub ścianie / powierzchni. IZOLOWANE WEJŚCIA: Wejścia są odizolowane od innych źródeł sygnału i uziemione. Eliminuje to zakłócenia sygnałów wejściowych przy współpracy zarówno z jednym, jak i z dwoma czujnikami. Wersja dwukanałowa dzięki izolowanym wejściom pozwala na dowolne łączenie realizowanych pomiarów i sygnałów wejściowych bez wzajemnego przenikania lub zakłóceń sygnałów. TEMPERATURA: Większość pomiarów wymaga kompensacji temperaturowej. Analizator model 1056 automatycznie rozpoznaje termoelementy typu Pt 100, Pt 1000 lub 22k NTC wbudowane w czujniku. KODY ZABEZPIECZAJĄCE: Dostępne są dwa poziomy zabezpieczeń. Poziom pierwszy pozwala na wykonywanie rutynowej kalibracji i zamrożenia wyjść analogowych, poziom drugi pozwala na dostęp do menu i programowanie analizatora.

6


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

DIAGNOSTYKA: Analizator w sposób ciągły sprawdza stan swoich podzespołów i podłączonych czujników w celu wykrycia usterek. Wyświetlacz miga pokazując ostrzeżenie i/lub błąd w przypadku wystąpienia określonego problemu. Naciśnięcie guzika „DIAG” na klawiaturze umożliwia szybki dostęp do informacji o każdym zdarzeniu. Ekrany pomocy są wyświetlane dla większości ostrzeżeń lub usterek, aby poprowadzić użytkownika poprzez procedurę usunięcia problemu. WYŚWIETLACZ: LCD z dużym kontrastem wyświetla wartości parametrów mierzonych (czytelne duże cyfry). Umożliwia również równoczesne wyświetlanie do czterech innych zmiennych procesowych lub parametrów diagnostycznych. Wyświetlacz jest podświetlany, a format wyświetlania jest konfigurowany przez użytkownika. WYJŚCIA PRĄDOWE: Dwa wyjścia analogowe w zakresie 0-20 mA lub 4-20 mA są elektrycznie izolowane od innych źródeł sygnału i uziemione. Wyjścia są w pełni skalowalne i programowalne w trybie liniowym lub logarytmicznym. Użytkownik może włączyć tłumienie wyjść ze stałą czasową od 0 do 999 sekund. POMIARY SPECJALNE: Model 1056 oferuje dodatkowe możliwości pomiarów dla zastosowań specjalnych: •

elektrody jonoselektywne: analizator może służyć do pomiaru amoniaku i fluorków przy zastosowaniu dostępnych na rynku elektrod jonoselektywnych. Analizatory przeznaczone do pomiaru pH mogą po podłączeniu elektrody jonoselektywnej być przeprogramowane do odczytu pomiaru odpowiedniego składnika.

wolny chlor bez kompensacji od zmian pH: przy zastosowaniu czujnika Rosemount Analytical Model 498Cl-01, analizator mierzy wolny chlor z automatyczną korekcją od zmian pH, bez konieczności stosowania dodatkowego czujnika i pomiaru pH.

wyliczone pH: analizator może wyliczyć pochodną i wyświetlić wartość pH wyliczoną (pHCalc) przy zastosowaniu dwóch czujników przewodności kontaktowej oraz dwóch wbudowanych płyt elektronicznych pomiaru przewodności kontaktowej. Ta metoda polega na obliczeniu pH kondensatu oraz wody kotłowej na podstawie pomiaru przewodności i przewodności kationowej. Obliczenia zakładają, że czynnikiem alkalicznym jest amoniak lub wodorotlenek sodu, a związkiem zanieczyszczającym jest chlorek sodu.

przewodność różnicowa: konfiguracja analizatora do współpracy z dwoma czujnikami przewodności może mierzyć różnicę przewodności. Analizator może być skonfigurowany do wyświetlania podwójnej przewodności w postaci stosunku procentowego, procentu rozrzutu lub procentu przejścia.

7


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

1.2 SPECYFIKACJA OGÓLNA: Obudowa: poliwęglan, NEMA 4X/CSA 4 (IP 65) Wymiary: 155 x 155 x 131 mm. Wycięcie do montażu ½ DIN 139 mm x 139 mm. Wejścia kablowe: ½” lub PG 13,5 Wyświetlacz: jednokolorowy, ciekłokrystaliczny, rozdzielczość wyświetlacza 128 x 96 pikseli, podświetlany. Aktywna powierzchnia wyświetlacza: 58 x 78 mm Temperatura zewnętrzna i wilgotność: 0-55°C, RH 5-95% (nie kondensująca) Temperatura przechowywania: -20°C do +60°C Zasilanie: kod –01: 115 / 230 Vac ±15%, 50 / 60 Hz, 10 W minimum Wejście: jedno lub dwa izolowane (dla czujników) Wyjścia: dwa 4-20 mA lub 0-20 mA, izolowane, w pełni skalowane. Maks. obciążenie 550 Ω Dokładność wyjścia analogowego: ± 0,05 mA @ 25°C Złącza: przyłącze zasilania (3 żyłowe) rozmiar przewodu 24-12 AWG Płyta sygnałów: rozmiar przewodu 26-16 AWG Wyjścia analogowe (2 żyły): rozmiar przewodu 24-16 AWG

8


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

1.3 SPECYFIKACJA POMIAR pH / ORP / ISE (kody –22 i –32) Analizator współpracuje z dowolnym standardowym czujnikiem pH lub ORP. Do wyboru są pomiary pH, ORP, Redox, amoniaku, fluorków lub dowolne przy zastosowaniu elektrody jonoselektywnej. Analizator ma funkcję automatycznego rozpoznawania najczęściej stosowanych roztworów buforowych oraz ich krzywych zależności temperaturowej. Analizator rozpoznaje wartości pH mierzonego buforu i przeprowadza stabilizację odczytu przez czujnik przed zakończeniem procedury kalibracji. Automatyczna lub ręczna kompensacja temperaturowa jest ustawiana przez użytkownika w menu. Zmiana w odczycie pH spowodowana zmianą temperatury medium może być również skompensowana przy pomocy

zaprogramowanego

przez

użytkownika

współczynnika.

Więcej

informacji

dotyczących czujników do pomiaru pH lub ORP zawierają odpowiednie karty katalogowe. Model 1056 może obliczyć pochodną wyliczonego pH znaną jako funkcja pHCalc (wyliczane pH). Funkcja pHCalc może być zastosowana przy współpracy analizatora model 1056 z dwoma czujnikami przewodności kontaktowej. (Model 1056-01-20-30-AN)

SPECYFIKACJA ANALIZATORA (wejście pH) Zakres pomiarowy pH: 0-14 pH Dokładność: ±0,01 pH Diagnostyka: impedancja elektrody szklanej i referencyjnej Współczynnik temperaturowy: ± 0,002 pH/°C Korekcja temperatury: czysta woda, rozcieńczona zasada i dowolna zaprogramowana Rozpoznawanie buforów: NIST, DIN 19266, JIS 8802 i BSI Filtr wejścia: stała czasowa w zakresie 1-999 s, domyślnie 4 s Czas odpowiedzi: 5 s do 100% Specyfikacja termoelementu: Zakres temperatury:

0-150°C

Dokładność termoelementu:

Pt100, 0-50°C

±0,5°C

Dokładność termoelementu:

t >50°C

±1°C

SPECYFIKACJA ANALIZATORA (wejście ORP) Zakres pomiarowy ORP: -1500 do + 1500 mV Dokładność: ± 1mV Współczynnik temperaturowy: ± 0,12 mV/°C Filtr wejścia: stała czasowa w zakresie 1-999 s, domyślnie 4 s 9


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Czas odpowiedzi: 5 s do 100% końcowego odczytu Zalecane czujniki pH: wszystkie standardowe czujniki pH Zalecane czujniki ORP: wszystkie standardowe czujniki do pomiaru ORP Czujniki ogólnego stosowania i do zastosowań wysokotemperaturowych. Modele 386PVP, 399VP i 3300HT.

10


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Przewodność kontaktowa (kody –20 i –30).

Analizator mierzy przewodność w zakresie 0 do 600 000 µS/cm (600 mS/cm). Do wyboru jest pomiar przewodności, oporności, całkowitej ilości substancji stałych, zasolenia i stężenia

procentowego. Przy wyborze stężenia procentowego mamy do dyspozycji jedną z pięciu krzywych stężeniowych najczęściej stosowanych substancji: (0-12% NaOH, 0-15% HCl, 020% NaCl oraz 0-25% i 96 - 99,7% H2SO4). Algorytmy przewodności dla tych roztworów są w pełni temperaturowo kompensowane. Dostępne są trzy algorytmy kompensacji temperaturowej: ręcznie wprowadzane nachylenie krzywej (X/°C); woda ultraczysta (rozcieńczony chlorek sodu) i przewodność kationowa (rozcieńczony kwas chlorowodorowy). Kompensacja temperaturowa może być wyłączana, wtedy wyświetlana jest przez analizator nieprzetworzona wartość przewodności. Więcej informacji na temat czujników przewodności kontaktowej zawierają odpowiednie karty katalogowe. Uwaga: Gdy analizator model 1056 współpracuje z dwoma czujnikami przewodności kontaktowej, może być skonfigurowany do wyświetlania wartości pH zwanej pHCalc. pHCalc jest obliczoną wartością pH nie mierzoną bezpośrednio (wymagany jest Model 105601-20-30-AN). Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślnie 2 s. Czas odpowiedzi: 3 s do 100% wartości końcowej Zasolenie: stosuje praktyczną skalę zasolenia Całkowita ilość substancji stałych: wyliczona wartość przez wymnożenie mierzonej przewodności @ 25°C przez współczynnik 0,65. Specyfikacja termoelementu: Zakres temperatury:

0-150°C

Dokładność termoelementu:

Pt 1000, 0-50°C

±0,1°C

Dokładność termoelementu:

Pt 1000, t >50°C

±0,5°C

Zalecane czujniki przewodności: Wszystkie czujniki Rosemount Analytical serii 400 ENDURANCE (Pt 1000) Seria czujników przewodności ENDURANCE

SPECYFIKACJA Zalecane zakresy pomiarowe – przewodność kontaktowa Liniowość stałej celki ±0,6% odczytu w zalecanym zakresie pomiarowym +2 do –10% odczytu powyżej górnej wartości zalecanego zakresu pomiarowego

11


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

±5% odczytu poniżej dolnej wartości zalecanego zakresu pomiarowego

12


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Przewodność indukcyjna (kody –21 i –31)

Analizator mierzy przewodność w zakresie od 1 (jednego) µS/cm do 2 000 000 µS/cm (2 S/cm). Do wyboru jest pomiar przewodności, oporności, całkowitej ilości substancji stałych, zasolenia i stężenia procentowego. Przy wyborze stężenia procentowego mamy do dyspozycji jedną z krzywych stężeniowych dla najczęściej stosowanych substancji (0-12% NaOH, 0-15% HCl, 0-20% NaCl oraz 0-25% i 96 – 99,7% H2SO4). Algorytmy przewodności dla tych roztworów są w pełni temperaturowo kompensowane. Dla innych roztworów łatwe w obsłudze menu pozwala na wprowadzenie przez użytkownika własnej charakterystyki. Analizator przyjmuje do pięciu punktów i na ich podstawie wylicza zależność liniową (dwa punkty), paraboliczną (3 lub więcej punktów). Dostępne są dwa algorytmy kompensacji temperaturowej: ręcznie wprowadzane nachylenie (X/°C) i sól neutralna (rozcieńczony chlorek sodu). Kompensacja temperaturowa może być wyłączona, wtedy wyświetlana jest przez analizator nieprzetworzona wartość przewodności. Temperatura odniesienia oraz liniowe nachylenie temperatury może być ustawiane przez użytkownika, aby zapewnić optymalne wyniki. Więcej informacji na temat czujników przewodności indukcyjnej zawierają odpowiednie karty katalogowe. Powtarzalność: ± 0,25%, ± 5 µS/cm po kalibracji zera Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślnie 2 s Czas odpowiedzi: 3 s do 100% wartości końcowej Zasolenie: stosuje praktyczną skalę zasolenia Całkowita ilość substancji stałych: wyliczona wartość przez wymnożenie mierzonej przewodności @ 25°C przez współczynnik 0,65 Specyfikacja termoelementu: Zakres temperatury:

-25°C do 210°C

Dokładność termoelementu:

Pt 100

– 25 do +50 ±0,5°C

Dokładność termoelementu:

Pt 100

50 do 210°C ±1°C

Zalecane czujniki przewodności: Wszystkie czujniki indukcyjne Rosemount Analytical zanurzeniowe / wkręcane oraz przepływowe

Czujniki przewodności indukcyjnej Modele 226 i 225 13


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

SPECYFIKACJA Zalecane zakresy pomiarowe – przewodność indukcyjna Specyfikacja układu pomiarowego (po wykonaniu kalibracji) Model 226: ± 1% odczytu ± 5 µS/cm w zalecanym zakresie pomiarowym Modele 225, 228: ± 1% odczytu, ± 10 µS/cm w zalecanym zakresie pomiarowym Modele 222, 242: ± 4% odczytu w zalecanym zakresie pomiarowym Modele 226, 225 i 228: ± 5% odczytu powyżej górnej wartości zalecanego zakresu pomiarowego Model 226: ± 5% poniżej dolnej wartości zalecanego zakresu pomiarowego

14


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

CHLOR (kody –24 i –34) Wolny i całkowity chlor Analizator model 1056 współpracuje z czujnikiem model 499ACl-01 do pomiaru wolnego chloru oraz czujnikiem model 499ACl-02 do pomiaru całkowitego chloru. Czujnik 499ACl02 musi być stosowany razem z układem przygotowania próbki model TCl. Analizator model 1056 w pełni kompensuje zmiany przepuszczalności membrany spowodowane zmianą temperatury. Przy pomiarze wolnego chloru, dostępna jest zarówno automatyczna, jak i manualna korekcja wskazań od zmian pH. W przypadku automatycznej korekcji od pH wymagany jest wybór kodu –32 i odpowiedniego czujnika pH. Więcej informacji na temat amperometrycznych czujników chloru oraz układu do pomiaru całkowitego chloru model TCl zawierają odpowiednie karty katalogowe.

SPECYFIKACJA Rozdzielczość: 0,001 ppm lub 0,01 ppm wybierana przez użytkownika Zakres wejścia: 0 nA do 100 µA Automatyczna korekcja od pH (wymaga kodu –32): 6,0 do 10,0 pH Kompensacja temperaturowa: automatyczna (przez termoelement) lub ręczna w zakresie 050°C Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślna 5 s Czas odpowiedzi: 6 s do 100% wartości końcowej Zalecane czujniki: Chlor: model 499Cl-01 wolny chlor lub model 499ACl-02 całkowity chlor pH: do automatycznej korekcji wskazań od zmian pH zalecane są następujące czujniki pH: 399-09-62, 399-14 lub 399VP-09

Monochloramina Model 1056 współpracuje z czujnikiem 499ACl-03 do pomiaru monochloraminy. Analizator w pełni kompensuje zmiany przepuszczalności membrany spowodowane zmianą temperatury. Ze względu na brak zależności wskazań czujnika od zmian pH medium, nie jest konieczne stosowanie dodatkowego czujnika do pomiaru pH. Więcej informacji na temat amperometrycznych czujników chloru zawierają odpowiednie karty katalogowe.

SPECYFIKACJA Rozdzielczość: 0,001 ppm lub 0,01 ppm wybierana przez użytkownika Zakres wejścia: 0 nA do 100 µA

15


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Kompensacja temperaturowa: automatyczna (przez termoelement) lub ręczna w zakresie 050°C Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślna 5 s Czas odpowiedzi: 6 s do 100% wartości końcowej Zalecane czujniki: Model 499ACl-03 do pomiaru monochloraminy Rosemount Analytical

Wolny chlor niezależny od zmian pH Analizator model 1056 współpracuje z czujnikiem 498Cl-01 do pomiaru niezależnego zmian pH. Czujnik 498Cl-01 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru wolnego chloru (kwasu podchlorawego i jonów podchlorynowych) w wodzie. Głównym zastosowaniem jest pomiar wolnego chloru w wodzie pitnej. Czujnik nie wymaga wstępnego zakwaszenia próbki, ani też dodatkowego czujnika do pomiaru pH w celu korekcji wskazań. Analizator model 1056 w pełni kompensuje zmiany przepuszczalności membrany spowodowane zmianą temperatury. Więcej informacji na temat amperometrycznych czujników chloru zawierają odpowiednie karty katalogowe.

SPECYFIKACJA Rozdzielczość: 0,001 ppm lub 0,01 ppm wybierana przez użytkownika Zakres wejścia: 0 nA do 100 µA Automatyczna korekcja od zmian pH: 6,5 do 10,0 pH. Kompensacja temperaturowa: automatyczna (przez termoelement) lub ręczna w zakresie 050°C Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślnie 5 s Czas odpowiedzi: 6 s do 100% wartości końcowej Zalecane czujniki: Rosemount Analytical model 498Cl-01 do pomiaru niezależnego od zmian pH wolnego chloru

Czujniki chloru z przyłączem kablowym i z kablem. Model 498Cl-01

16


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

ROZPUSZCZONY TLEN (kody –25 i –35) Analizator model 1056 współpracuje z następującymi czujnikami tlenu rozpuszczonego w wodzie: 499ADO, 499ATrDO, Hx438, Gx438 oraz czujnikiem model 4000 do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie w ilościach procentowych. Analizator 1056 umożliwia wybór jednostek pomiaru rozpuszczonego tlenu: ppm, mg/l, ppb, µg/l, % nasycenia, % tlenu w gazie, ppm tlenu w gazie. Analizator w pełni kompensuje zmiany przepuszczalności membrany spowodowane zmianą temperatury. Przy wyborze pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie w analizatorze zainstalowany jest czujnik ciśnienia atmosferycznego w celu automatycznego pomiaru w trakcie kalibracji czujnika. Jeśli wyjmowanie czujnika z medium jest niepraktyczne dostępna jest opcja standaryzacji czujnika na podstawie wyniku analizy pobranej próbki. Kalibracja może być skorygowana od zasolenia próbki procesowej. Więcej informacji na temat amperometrycznych czujników tlenu zawierają odpowiednie karty katalogowe.

SPECYFIKACJA Rozdzielczość: 0,01 ppm; dla czujnika 499ATrDO 0,1 ppb (przy zakresie O2 < 1,00 ppm); 0,1% Zakres wejścia: 0 nA – 100 µA Kompensacja temperaturowa: automatyczna (przez termoelement) lub ręczna w zakresie 050°C Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślna 5 s Czas odpowiedzi: 6 s do 100% wartości końcowej Zalecane czujniki: wszystkie wymienione powyżej czujniki firmy Rosemount Analytical do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Czujnik rozpuszczonego tlenu z przyłączem kablowym Model 499ADO ROZPUSZCZONY OZON (kody –26 i –36) Model 1056 współpracuje z czujnikiem 499AOZ. Analizator w pełni kompensuje zmiany w przepuszczalności membrany spowodowane zmianą temperatury. Więcej informacji na temat amperometrycznego czujnika ozonu zawiera odpowiednia karta katalogowa.

SPECYFIKACJA Rozdzielczość: 0,001 ppm lub 0,01 ppm wybierana przez użytkownika Zakres wejścia: 0 nA – 100 µA Kompensacja temperaturowa: automatyczna (przez termoelement) lub ręczna w zakresie 050°C

17


Model 1056

Rozdział 1.0 Opis i specyfikacja

Filtr wejścia: stała czasowa 1-999 s, domyślna 5 s Czas odpowiedzi: 6 s do 100% wartości końcowej Zalecany czujnik: Rosemount Analytical model 499AZO czujnik do pomiaru ozonu Czujniki rozpuszczonego ozonu z obudową z polisulfonianu z przyłączem kablowym i kablem model 499AOZ

18


Model 1056

Rozdział 2.0 Instalacja

Rozdział 2.0 Instalacja 2.1 Rozpakowanie i sprawdzenie 2.2 Instalacja

2.1 Rozpakowanie i sprawdzenie Sprawdź zawartość przesyłki. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z firmą przewozową, która udzieli wszelkich potrzebnych instrukcji. Opakowanie należy zachować. Jeżeli na pudełku nie widać żadnych uszkodzeń, można je rozpakować. Należy upewnić się i sprawdzić czy wszystkie części wyszczególnione na liście przewozowym znajdują się wewnątrz przesyłki. Jeżeli są jakieś braki, należy niezwłocznie powiadomić o tym przedstawiciela firmy Emerson Process Management Sp. z o.o. tel.: 22 45 89 200

2.2. Instalacja 1. Mimo, że analizator może być używany na zewnątrz, odradza się montażu w miejscach bezpośrednio wystawionych na działanie promieni słonecznych lub w miejscach, gdzie panuje wyjątkowo wysoka temperatura. 2. Analizator powinnien być zamontowany w miejscu, gdzie nie występują wibracje, fale elektromagnetyczne, a wysokie fale radiowe są nieobecne lub zminimalizowane. 3. Kable analizatora oraz czujnika należy ułożyć w odległości przynajmniej 30 cm od przewodów wysokiego napięcia. Powinien buć zapewniony łatwy dostęp do analizatora. 4. Analizator można montować panelowo, na rurze oraz na powierzchniach płaskich (patrz tabelka poniżej).

Typ montażu

Rysunek

Montaż panelowy

2-1

Montaż na rurze. powierzchni

2-2

19


Model 1056

Rozdział 2.0 Instalacja

Rysunek 2-1. Wymiary – montaż panelowy milimetry / cale widok z przodu uszczelka panelu 4 x obręcze mocujące i śruby dostarczane z analizatorem Widok z boku Panel dostarczany przez użytkownika, maksymalna grubość 9,52 mm Otwory kablowe 6 x Widok z dołu Wycięcia do montażu panelowego Maksymalna średnica

Panel przedni zawieszony jest od dołu. Panel opuszcza się do dołu w celu ułatwienia dostępu do zacisków.

20


Model 1056

Rozdział 2.0 Instalacja

Rysunek 2-2. Wymiary montażowe – montaż na rurze / ścianie (Obręcz mocująca PN23820-00) milimetry / cale Montaż na ścianie / powierzchni Widok z przodu 4 x śruby obudowy Widok z boku Montaż na rurze Widok z dołu Obudowa do montażu panelowego / na rurze Otwory kablowe 6 x 2” obręcz mocująca na rurę 2 x zestawy śrub typu „U” do montażu na 2” rurze (zestaw PN23820-00) Widok z boku 2” rura dostarczana przez użytkownika Panel przedni zawieszony jest od dołu. Panel opuszcza się do dołu w celu ułatwienia dostępu do zacisków.

21


Model 1056

Rozdział 3.0 Podłaczenie

Rozdział 3.0 Podłączenie 3.1 Informacje ogólne 3.2 Przygotowanie kanałów kablowych 3.3 Przygotowanie kabla czujnika 3.4 Zasilanie, wyjścia analogowe i podłączenie czujnika

3.1 Informacje ogólne Analizator model 1056 jest łatwy do podłączenia. Posiada wyjmowalne złącza i wyciągane płyty podłączenia sygnałów czujników. 3.1.1 Wyjmowalne złącza i płyty podłączenia sygnałów czujników W modelu 1056 stosowane są wyjmowalne płyty podłączenia sygnałów czujników i płyty komunikacji, dzięki temu łatwiej jest je podłączyć i zainstalować. Każda z płyt może być całkowicie lub częściowo wyjęta z obudowy analizatora w celu jej podłączenia. Analizator model 1056 ma 3 sloty do montażu do dwóch płyt sygnałowych czujników i jednej płyty komunikacji. Slot 1-lewy

slot 2-środkowy

slot 3-prawy

płyta komunikacji

płyta sygnałowa czujnika #1

płyta sygnałowa czujnika #2

3.1.2 Płyty sygnałowe czujników Sloty 2 i 3 przeznaczone są do montażu płyt sygnałowych czujników. Podłącz przewody czujnika do płyty sygnałowej czujnika zgodnie z oznaczeniem i miejscem zaznaczonym na płycie sygnałowej. Po podłączeniu czujnika do płyty sygnałowej delikatnie wsuń płytę z podłączonym kablem do obudowy analizatora, nadmiar kabla czujnika wyciągnij przez dławik kablowy. Dokręć nakrętkę dławika kablowego, aby zabezpieczyć obudowę i upewnić się, że jest szczelna. 3.1.3 Płyty komunikacji cyfrowej Płyty komunikacji cyfrowej HART i Profibus DP będą dostępne w przyszłości do podłączenia analizatora z hostem. Protokół HART obejmuje cyfrową komunikację zgodną z Bell 202 nałożoną na sygnał analogowy 4-20 mA. Profibus DP jest otwartym protokołem komunikacyjnym, który pracuje na dedykowanej cyfrowej magistrali z hostem.

3.2 Przygotowanie kanałów kablowych Model 1056 posiada 6 otworów kablowych (zwróć uwagę, że 4 z nich będą zaślepione na czas transportu).

22


Model 1056

Rozdział 3.0 Podłaczenie

Kanały kablowe pasują do dławików kablowych o rozmiarze ½” jak i PG13.5. Aby obudowa analizatora była wodoodporna należy nieużywane kanały kablowe zaślepić zaślepkami o stopniu ochrony NEMA 4X lub IP65.

UWAGA! Należy stosować zaślepki i piasty zgodnie z lokalnymi wymaganiami i przepisami. Podłącz piastę kanału kablowego do kanału przed podłączeniem analizatora.

3.3 Przygotowanie kabla czujnika Analizator model 1056 może współpracować ze wszystkimi czujnikami Rosemount Analytical. Zobacz instrukcję obsługi czujnika, aby zobaczyć sposób przygotowania kabla czujnika.

3.4 Zasilanie, wyjścia analogowe i podłączenie czujnika 3.4.1 Podłączenie zasilania Analizator należy podłączyć do źródła prądu zmiennego o wartości 115/230 V. Kable zasilające należy podłączyć do płyty zasilającej, która zamontowana jest pionowo po lewej stronie obudowy analizatora we wnęce. Sposób podłączenia każdego przewodu jest wyraźnie oznaczony

na

płycie

zasilającej.

Podłącz

przewody

kabla

zasilającego

zgodnie

z oznaczeniami na płycie zasilającej analizatora. UWAGA! Analizator wysyłany jest z przełącznikiem w pozycji zasilania prądem zmiennym o wartości 230 VAC. Jeśli używasz prądu o wartości 110-120 VAC, przed uruchomieniem zmień pozycję przełącznika. 3.4.2 Podłączenie przewodów wyjść analogowych Wszystkie analizatory model 1056 posiadają dwa wyjścia analogowe 4-20 mA. Podłączenie przewodów wyjść analogowych znajduje się na płycie głównej analizatora, umieszczonej na drzwiczkach analizatora. Podłącz przewody wyjść prądowych w odpowiednie miejsca na płycie głównej, stosując się do oznaczeń (+) dodatni, (-) ujemny. Męskie złączki do podłączenia wyjść prądowych dołączone są do każdego analizatora. 3.4.3 Podłączenie czujnika do płyt sygnałowych Podłącz poprawnie przewody kabla czujnika do płyty sygnałowej analizatora zgodnie z oznaczeniami na płycie sygnałowej. Po podłączeniu czujnika do płyty sygnałowej delikatnie wsuń płytę z podłączonym kablem do obudowy analizatora, nadmiar kabla czujnika wyciągnij przez dławik kablowy. W celu lepszej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

23


Model 1056

Rozdział 3.0 Podłaczenie

(EMI/RFI) zastosuj ekranowany kabel sygnałów prądowych, prowadzony w metalowym uziemionym peszlu. Podłącz ekran do zacisku uziemienia. Kabel zasilający powinien mieć grubość minimum 14. Zastosuj przerywnik lub wyłącznik prądowy w celu oddzielenia analizatora od głównego źródła prądu. Zainstaluj przerywnik lub wyłącznik prądowy możliwie jak najbliżej analizatora i oznacz go jako urządzenie odcinające źródło prądu od analizatora. Należy przeprowadzić kabel/kable czujników i sygnałów prądowych osobno od kabla zasilającego. Nie należy prowadzić kabla czujnika i kabla zasilającego tym samym korytkiem kablowym. OSTRZEŻENIE Groźba porażenia prądem elektrycznym. Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z lokalnymi przepisami i normami prowadzenia instalacji elektrycznych. Rysunek 3-1. Płyta sygnałowa przewodności kontaktowej i oznaczenia przewodów kabla czujnika. Rysunek 3-2. Płyta sygnałowa przewodności indukcyjnej i oznaczenia przewodów kabla czujnika. Rysunek 3-3. Płyta sygnałowa pH/ORP/ISE i oznaczenia przewodów kabla czujnika. Rysunek 3-4. Płyta sygnałowa pomiarów amperometrycznych (chlor, tlen, ozon) i oznaczenia przewodów kabla czujnika.

24


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

Rozdział 4.0 Wyświetlacz i praca 4.1 Interfejs użytkownika 4.2 Klawiatura 4.3 Główny wyświetlacz 4.4 Układ menu

4.1 Interfejs użytkownika Analizator model 1056 ma duży podświetlany wyświetlacz, który pokazuje wyniki pomiarów w dwóch pierwszych wierszach i do 4 wielkości procesowych lub wartości diagnostycznych w 3 i 4 wierszu na wyświetlaczu. Wyświetlacz jest podświetlany i może być skonfigurowany zgodnie z wymaganiami użytkownika. Intuicyjne menu pozwala na dostęp do kalibracji, funkcji zatrzymania wyjść analogowych, programowania i funkcji wyświetlacza poprzez przycisk MENU. Dodatkowo na klawiaturze jest specjalny przycisk pozwalający na szybki dostęp do funkcji diagnostycznych czujnika lub czujników oraz analizatora. W przypadku wystąpienia błędu lub awarii na wyświetlaczu miga informacja o błędzie/awarii. Ekrany z pomocą są dostępne dla większości błędów lub warunków wystąpienia awarii, umożliwia to przeprowadzenie użytkownika przez procedurę usunięcia usterki/błędu. Podczas kalibracji i programowania przyciśnięcie przycisku powoduje pokazanie się różnych ekranów. Ekrany są opisowe i prowadzą użytkownika przez wszystkie procedury.

4.2 Klawiatura analizatora. Na klawiaturze są 4 przyciski funkcyjne i 4 przyciski wyboru.

Przyciski funkcyjne: Przycisk MENU używany jest w celu przejścia do programowania i kalibracji analizatora i czujników. Pokazują się 4 główne bloki w menu analizatora po naciśnięciu przycisku MENU: Ø Calibrate = kalibracja: wykonanie kalibracji współpracujących czujników i wyjść analogowych Ø Hold = zatrzymanie: zawieszenie wyjść analogowych Ø Program

=

programowanie: programowanie

wyjść

analogowych,

pomiarów

temperatury, kodu zabezpieczającego i resetu Ø Display

=

wyświetlacz:

programowanie

formatu

wyświetlacza,

języka

oprogramowania, ostrzeżeń, kontrastu. 25


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

Naciśnięcie przycisku MENU zawsze powoduje pojawienie się ekranu głównego menu. Naciśnięcie MENU a następnie EXIT powoduje przejście do głównego ekranu analizatora. Naciśnięcie przycisku DIAG = diagnostyka powoduje wyświetlenie aktywnych błędów i/lub alarmów, podaje szczegółowe informacje diagnostyczne czujnika: błędy, alarmy, informacje o czujniku #1 i #2 , aktualne wartości prądu analogowego #1 i #2, konfigurację, kod zamówieniowy analizatora, np.: 1056-01-20-31-AN, wersję oprogramowania analizatora i używaną częstotliwość prądu zasilającego. Naciśnięcie ENTER na czujniku 1 (Sensor 1) lub czujniku 2 (Sensor 2) umożliwia dostęp do użytecznych informacji diagnostycznych (jeśli są możliwe): pomiar, typ czujnika, wartość nieprzetworzonego sygnału, stała celki, offset zera, temperaturę, przesunięcie zera temperatury, wybrany zakres pomiarowy, rezystancję kabla, rezystancję czujnika temperatury, wersję oprogramowania płytki. Przycisk ENTER. Naciśnięcie ENTER zachowuje liczby i ustawienia, umożliwia przejście do następnego ekranu. Przycisk EXIT. Naciśnięcie EXIT powoduje powrót do poprzedniego ekranu bez zachowania zmian.

Przyciski wyboru Naokoło przycisku ENTER znajdują się 4 przyciski wyboru – góra, dół, prawo, lewo; przesuwają kursor po całym ekranie w trakcie korzystania z menu analizatora. Przyciski wyboru wykorzystywane są do: 1. Wyboru pozycji na ekranach menu 2. Przewinięcia w górę i w dół listy menu 3. Wprowadzenia lub zmiany wartości liczbowych 4. Przesunięcia kursora w prawo lub w lewo na ekranie 5. Wyboru jednostek pomiarowych w trakcie pracy analizatora

4.3 Główny wyświetlacz Analizator model 1056 pokazuje na wyświetlaczu jedną lub dwie wartości mierzone (jeden lub dwa pierwsze wiersze, duże cyfry) oraz do 4 wartości mierzonych w dwóch wierszach poniżej na przemian z informacjami o błędach, alarmach, jeśli takie wystąpią (3 i 4 wiersz, mniejsze cyfry).

Wielkości procesowe Pokazywane są dwie wielkości procesowe, pod warunkiem, że w analizatorze zamontowane są dwie płyty sygnałowe. Pokazywana jest jedna wielkość procesowa i temperatura procesowa, jeśli w analizatorze zainstalowana jest jedna płyta sygnałowa. Pierwszy wiesz 26


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

pokazuje wielkość mierzoną przez czujnik #1. Drugi wiersz pokazuje wielkość zmierzoną przez czujnik #2. Przy podwójnej przewodności kontaktowej pierwszy i drugi wiersz na wyświetlaczu mogą być przypisane do innych wielkości procesowych zgodnie z tabelką poniżej. pierwszy wiersz - przykład pomiar 1 % rozrzutu % przejścia stosunek

drugi wiersz - przykład pomiar 2 pomiar 2 % rozrzutu % przejścia stosunek pusty

Przy zamontowaniu tylko jednej płyty sygnałowej, wersji jednokanałowej analizatora pierwszy wiersz wyświetla wielkość mierzoną, a drugi wiersz może pokazywać temperaturę mierzona przez termoelement zamontowany w czujniku lub być pusty.

Wielkości dodatkowe Do 4 dodatkowych wielkości może być pokazywanych na wyświetlaczu w 3 i 4 wierszu. Wszystkie dodatkowe wielkości pokazywane na wyświetlaczu mogą być konfigurowane przez użytkownika i dowolnie wybierane spośród dostępnych w analizatorze. Możliwe wielkości dodatkowe przedstawione są w tabelce poniżej. dostępne wielkości dodatkowe nachylenie krzywej kalibracji 1 offset elektrody referencyjnej 1 impedancja elektrody szklanej 1 impedancja elektrody referencynej1 wartość surowa wejście mV temperatura 1 temperatura 1

temperatura 2 wyjście prądowe czujnika 1 mA wyjście prądowe czujnika 2 mA wyjście prądowe 1, % wyjście prądowe 2, % pomiar 1 pusty

Wyświetlanie informacji o błędach/awarii W przypadku, gdy analizator wykryje usterkę w czujniku lub w układach elektroniki zamontowanych w analizatorze, pojawi się na dole wyświetlacza słowo Fault (błąd) lub Warning (ostrzeżenie). Błąd wymaga natychmiastowej uwagi użytkownika. Ostrzeżenie wskazuje na problematyczny stan lub początek błędu. Wykrywanie usterek, informacje diagnostyczne, przyciśnij DIAG.

Formatowanie głównego wyświetlacza Główny wyświetlacz może być tak zaprogramowany przez użytkownika, aby pokazywać główne mierzone wielkości procesowe, dodatkowe wielkości lub parametry diagnostyczne. 1. Przyciśnij MENU 27


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

2. Przesuń kursor do Display (wyświetlacz). Naciśnij ENTER 3. Podświetlony będzie człon Main Format (główny format). Naciśnij ENTER 4. 5. Wybierz żądany wyświetlacz parametrów lub diagnostyki dla każdego wiersza i członu na wyświetlaczu 6. Ustaw parametry wyświetlane w każdym wierszu i członie. Naciśnij MENU i EXIT. Pojawi się główny ekran. Rysunek 4-1. Formatowanie głównego wyświetlacza menu główne wyświetlacz Main Format Language: English

(Język: angielski)

Warning: Enable

(Ostrzeżenia: włączone)

Contrast: Lighter

(Kontrast: jasno)

Upper

górny

Center

środkowy

Right

prawy

Left

lewy

Lower left

dolny lewy dolny prawy

28


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora – podstawy 5.1 Informacje ogólne 5.2 Zmiana ustawień początkowych 5.3 Programowanie temperatury 5.4 Konfigurowanie i ustawienie zakresów wyjść prądowych 4-20 mA 5.5 Ustawienie kodu zabezpieczającego 5.6 Dostęp do analizatora 5.7 Używanie funkcji hold

5.1 Informacje ogólne Rozdział 5.0 opisuje, jak wykonać następujące czynności: Ø zmiana typu pomiaru, jednostek pomiaru i jednostek temperatury Ø wybór jednostek temperatury wg trybu ręcznej lub automatycznej kompensacji temperaturowej Ø skonfigurować i przypisać wartości do wyjść prądowych Ø ustawić kody zabezpieczające na dwa poziomy dostępu Ø dostęp do funkcji menu objętych kodem zabezpieczającym Ø aktywowanie i dezaktywowanie funkcji HOLD wyjść prądowych Ø wybrać częstotliwość prądu zmiennego (wymaga w celu optymalnego odrzucenia szumów) Ø przywrócić ustawienia fabryczne, usunąć informacje tylko na temat kalibracji albo przywrócić tylko ustawienia wyjść prądowych.

5.2 Zmiana ustawień początkowych 5.2.1 Cel Zmiana typu pomiaru, jednostek pomiarowych lub jednostek temperatury, które zostały domyślnie ustawione w programie szybkiego uruchomienia. Aby przywrócić ustawienia fabryczne zobacz rozdział 5.9 lub wejdź do menu programowania czujnika #1 i czujnika #2 (zobacz rozdział 6.0). Następujące opcje są dostępne: typ pomiaru, jednostki pomiarowe dla każdego czujnika. Tabela 5-1 Pomiary i jednostki pomiarowe Płyta sygnałowa pH/ORP (-22, -32) przewodność kontaktowa (-20, -30)

Dostępne pomiary pH, ORP, Redox, amoniak, fluor, elektroda ISE przewodność, oporność, TDS (całkowita zawartość ciał stałych),

Jednostki pomiarowe pH, mV (ORP), %, ppm, mg/l, ppb, µg/l (ISE) µS/cm, mS/cm, S/cm, % (stężenie)

29


Model 1056

przewodność indukcyjna (-21, -31)

chlor (-24, -34) tlen (-25, -35) ozon (-26, -36) temperatura (wszystkie)

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy zasolenie, NaOH (0-12%), HCl (015%), niski zakres H2SO4, wysoki zakres H2SO4, NaCl (0-20%), dowolna krzywa przewodność, oporność, TDS µS/cm, mS/cm, S/cm, % (całkowita zawartość ciał stałych), (stężenie) zasolenie, NaOH (0-12%), HCl (015%), niski zakres H2SO4, wysoki zakres H2SO4, NaCl (0-20%), dowolna krzywa wolny chlor, wolny chlor niezależny ppm, mg/l od zmian pH, chlor całkowity, monochloramina tlen (ppm), śladowy tlen (ppb), ppm, mg/l, µg/l, %, ciśnienie procent tlenu w gazie, zasolenie cząstkowe, % tlenu w gazie, ppm tlenu w gazie, ppb ozon ppm, mg/l, ppb, µg/l °C, °F

temperatura

5.2.2 Procedura Postępuj zgodnie z procedurą przywracania ustawień fabrycznych analizatora (rozdział 5.9), aby ponownie skonfigurować analizator, tak aby wyświetlał nowy typ pomiaru lub jednostki pomiarowe. Aby zmienić konkretny pomiar lub jednostki pomiarowe dla poszczególnych płyt sygnałowych zobacz menu Program i rozdział dla odpowiedniego typu pomiaru (patrz rozdział 6.0).

5.3 Wybór jednostek temperatury i trybu ręcznej/automatycznej kompensacji temperaturowej 5.3.1 Większość pomiarów analitycznych (poza potencjałem Redox) wymaga kompensacji temperaturowej.

Analizator

model

1056

wykonuje

kompensację

temperaturową

automatycznie, stosując wewnętrzne algorytmy kompensacji. Kompensacja temperaturowa może być również wyłączona. Jeśli kompensacja temperaturowa jest wyłączona, analizator model 1056 stosuje wartość temperatury wprowadzoną przez użytkownika we wszystkich obliczeniach dotyczących temperatury. 5.3.2 Procedura Wykonuj kroki zgodnie z rysunkiem 5-1, aby wybrać tryb automatycznej lub ręcznej kompensacji temperatury, ustawić ręcznie wartość temperatury odniesienia i zaprogramować jednostki temperatury °C lub °F. Rysunek 5-1 Wybieranie jednostek temperatury oraz ręcznej/automatycznej korekcji temperaturowej. 30


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

5.4 konfigurowanie i przypisanie wartości do wyjść prądowych 5.4.1 Cel Analizator model 1056 może współpracować z jednym lub dwoma czujnikami oraz posiada dwa wyjścia prądowe. Skalowanie wyjść prądowych oznacza przypisanie wartości do dolnej (0 lub 4 mA) i do górnej (20 mA) wartości prądowej. Ten rozdział pokazuje, jak skonfigurować i przypisać zakresy do wyjść prądowych. ZAWSZE NAJPIERW SKONFIGURUJ WYJŚCIE PRĄDOWE

5.4.3 Procedura: Konfigurowanie wyjść analogowych W Menu Program/Outputs (Program/Wyjścia) pojawi się ekran pokazany po prawej stronie, z którego można wybrać opcję konfigurowania wyjść analogowych. Postępuj zgodnie z ekranami menu pokazanymi na rysunku 5.2, aby skonfigurować wyjścia analogowe. 5.4.4 Procedura: Przypisywanie górnej i dolnej wartości wyjścia analogowego do pomiaru Po wybraniu opcji Assign (Przypisz) w menu pojawi się ekran pokazany po prawej stronie. Program/Output/Configure (Program/Wyjścia/Skonfiguruj). Ekrany w tym miejscu menu prowadzą przez procedurę przypisania pomiaru lub temperatury do każdego wyjścia analogowego. Postępuj z ekranami menu pokazanymi na rysunku 5.2, aby przypisać pomiary do wyjść analogowych. 5.4.5 Procedura: Skalowanie wyjść analogowych Po wybraniu menu Program/Output/Range (Program/Wyjścia/Zakres) pojawi się ekran po prawej stronie. Wpisz wartość odpowiadającą 4 mA i 20 mA (lub 0 mA i mA) dla każdego wyjścia analogowego. Postępuj zgodnie z ekranami menu pokazanymi na rys. 5.2, aby przypisać wartości wyjść analogowych. Rysunek 5.2 Konfigurowanie i skalowanie wyjść analogowych

5.5 Ustawienie kodu zabezpieczającego 5.5.1 Cel Kody zabezpieczające zapobiegają przypadkowym i niepożądanym zmianom w ustawieniach programowych, konfiguracji ekranu i kalibracji. Analizator model 1056 posiada dwa poziomy zabezpieczeń, w celu kontroli dostępu dla różnego typu użytkowników. Poziomy zabezpieczeń są następujące. •

Dostęp ogólny: dostęp dla administratora. Pozwala na dostęp do wszystkich funkcji menu, włącznie z programowaniem, kalibracją, funkcją HOLD i ustawieniem wyświetlacza,

31


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

Dostęp Calibration/HOLD (Kalibracja/HOLD): to poziom dostępu dla operatora technicznego. Pozwala tylko na dostęp do menu kalibracji i włączenie funkcji HOLD (Zatrzymanie) wyjść analogowych na okres kalibracji.

5.5.2 Procedura 1. Naciśnij

MENU.

Pojawi

się

ekran

głównego

menu.

Wybierz

Program

(Programowanie). 2. Przejdź na dół strzałkami. Wybierz Security (Bezpieczeństwo). 3. Pojawi się ekran kodu zabezpieczającego. Wprowadź trzycyfrowy kod dla każdego poziomu dostępu. Kod zabezpieczający zacznie obowiązywać dwie minuty po wprowadzeniu ostatniej cyfry kodu. 4. Ekran powróci automatycznie do menu Bezpieczeństwo. Naciśnij ENTER, aby powrócić do poprzedniego ekranu. Aby powrócić do głównego ekranu, naciśnij MENU. Rys. 5-3 Pokazuje ekrany menu kodu zabezpieczającego Rys. 5-3 Ustawienie kodu zabezpieczającego

5.6 Dostęp do menu 5.6.1 Jak działa kod zabezpieczający Po wprowadzeniu poprawnego kodu dla poziomu Calibration/HOLD (Kalibracja /HOLD) uaktywniony jest dostęp do menu kalibracji i funkcji HOLD. Pozwala to na przeprowadzenie rutynowej obsługi. Wprowadzenie kodu zabezpieczającego dla tego poziomu nie daje dostępu do menu programowania i ustawień. Po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego dla administratora, uaktywniony jest dostęp do wszystkich funkcji analizatora (programowanie, kalibracja, ustawienia, HOLD). 5.6.2 Procedura 1. Jeśli został wprowadzony kod zabezpieczający wybranie funkcji

kalibracji,

programowania, ustawień i HOLD, spowoduje pojawienie się ekranu dostępu. 2. Wprowadź trzycyfrowy kod zabezpieczający dla odpowiedniego poziomu dostępu. 3. Jeśli kod jest prawidłowy, pojawi się wybrany ekran menu. Jeśli kod jest nieprawidłowy, pojawi się na ekranie

Invalid Code (nieprawidłowy kod) i po 2

sekundach pojawi się ponownie ekran wprowadzenia kodu dostępu.

5.8 Stosowanie funkcji HOLD 5.7.1 Cel

32


Model 1056

Rozdział 5.0 Programowanie analizatora - podstawy

Wyjście analogowe analizatora jest proporcjonalne do wielkości mierzonej. Aby zapobiec niewłaściwej pracy układu pomiarowego lub pomp, które są sterowane przez wyjście prądowe analizatora, należy przed zdemontowaniem czujnika z układu pomiarowego, zatrzymać wyjścia. Należy pamiętać, aby po zakończeniu kalibracji lub obsługi czujnika ponownie przywrócić wyjścia analogowe (wyłączyć funkcję HOLD) – oba wyjścia analogowe będą miały wartość odpowiadającą ostatniemu pomiarowi. Funkcja HOLD nie wyłącza się automatycznie. 5.7.2 Włączenie funkcji HOLD Aby zatrzymać wyjścia analogowe 1. Naciśnij MENU. Pojawi się ekran głównego menu. Wybierz HOLD. 2. Pojawi się ekran HOLD Outputs and alarms? (Zatrzymać wyjścia prądowe i alarmy?). Wybierz Yes (Tak), aby zatrzymać wyjścia analogowe analizatora na ostatniej zmierzonej wielkości. Wybierz No (Nie), aby przywrócić bieżący odczyt mierzonej wielkości. Uwaga. W tej konfiguracji analizatora nie ma styków przekaźnikowyh. 3. Po uaktywnieniu funkcji zatrzymania pojawi się ekran: HOLD will remain on indefinitely until Hold is disabled (funkcja HOLD zostanie włączona na czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wyłączona przez operatora). Zobacz rysunek 5-4. Rysunek 5-4. Stosowanie funkcji HOLD

5.8 Przywracanie ustawień fabrycznych analizatora 5.8.1 Cel Rozdział ten opisuje jak przywrócić ustawienia fabryczne analizatora i domyślne wartości. Przywrócenie ustawień fabrycznych anuluje wszystkie informacje o błędach i powraca do ekranu menu z programu szybkiego uruchomienia. Analizator model 1056 posiada 3 opcje przywracania ustawień fabrycznych. a. przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych i wartości domyślnych b. kasowanie informacji na temat kalibracji czujnika c. przywrócenie ustawień fabrycznych wyjść analogowych 5.8.2 Procedura Aby przywrócić ustawienia fabryczne lub ustawienia wyjść analogowych, należy postępować zgodnie ze schematem poniżej. Rysunek 5-5. Przywracanie ustawień fabrycznych

33


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

Rozdział 6.0 Programowanie pomiarów 6.1 Programowanie pomiarów – wprowadzenie 6.2 pH 6.3 ORP 6.4 Przewodność kontaktowa 6.5 Przewodność indukcyjna 6.6 Chlor 6.6.1 wolny chlor 6.6.2 chlor całkowity 6.6.3 monochloramina 6.6.4 niezależny od zmian pH pomiar wolnego chloru 6.7 Tlen 6.8 Ozon

6.1 Programowanie pomiarów – wprowadzenie Analizator model 1056 automatycznie rozpoznaje zainstalowane płyty elektroniki przypisane do pomiarów, po pierwszym i kolejnym podłączeniu analizatora do zasilania. Zakończenie programu szybkiego uruchomienia uaktywnia pomiary, ale mogą być wymagane dodatkowe ustawienia, aby przystosować analizator do indywidualnych potrzeb. Rozdział ten opisuje następujące funkcje programowania i konfiguracji analizatora: 1. Wybór typu pomiaru lub typ czujnika (wszystkie podrozdziały) 2. Lokalizacja przedwzmacniacza (tylko pH, zobacz rozdział 6-2) 3. Uaktywnienie ręcznej korekcji temperaturowej i wpisanie temperatury odniesienia (wszystkie podrozdziały) 4. Uaktywnienie korekcji temperaturowej dla próbki i wprowadzenie nachylenia korekcji temperaturowej (niektóre podrozdziały) 5. Zdefiniowanie rozdzielczości wyświetlania pomiaru (pH i pomiary amperometryczna) 6. Zdefiniowanie jednostek temperatury (wszystkie podrozdziały) 7. Ustawienie wartości filtra na wejściu w celu kontroli wyświetlania pomiaru i zmienność wyjścia analogowego lub szumów (wszystkie rozdziały) 8. Wybór zakresu pomiarowego (przewodność - zobacz podrozdziały 6.4 i 6.5)

34


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

9. Wprowadzenie stałej celki pomiarowej dla przewodności kontaktowej i indukcyjnej (zobacz podrozdziały 6.4 i 6.5) 10. Wprowadzenie typu termoelementu , przesunięcia pomiaru temperatury lub krzywej nachylenia temperatury (przewodność - zobacz podrozdział 6.4) 11. Tworzenie specyficznej krzywej zależności stężeniowej (przewodność - zobacz podrozdziały 6.4 i 6.5) 12. Uaktywnienie automatycznej korekcji od zmian pH dla pomiaru wolnego chloru (zobacz podrozdział 6.6.1) Aby w pełni skonfigurować analizator dla każdej z zainstalowanych elektronicznych płyt pomiarów, może być niezbędne wykonanie następujących kroków: 1. Przywrócenie ustawień fabrycznych analizatora i wielkości domyślnych i ponowne skonfigurowanie analizatora do odpowiedniego pomiaru. Zobacz i postępuj zgodnie z menu: przywracanie ustawień fabrycznych analizatora (Rys. 5-5), a następnie ponownie skonfiguruj analizator, aby wyświetlał nowe płyty pomiarów lub nowe jednostki pomiarowe. 2. Menu programowania, aby skonfigurować analizator krok po kroku. Wykorzystaj przewodniki po programowaniu odpowiedniego pomiaru opisane w niniejszej instrukcji.

35


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.2 Programowanie pomiaru – pH 6.2.1 Rozdział ten opisuje, jak skonfigurować analizator model 1056 do pomiaru pH. Opisane są następujące kroki w trakcie konfigurowania i programowania analizatora:

Tabela 6-1 Programowanie pomiaru pH Pomiar pH

Rozdział 6.2.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Typ pomiaru: pH

6.2.3

Lokalizacja przedwzmacniacza: analizator

6.2.4 6.2.5

Korekcja temperaturowa roztworu: off (wyłączona) Współczynnik temperaturowy: (custom)

6.2.6 6.2.7

Rozdzielczość: 0,01 pH Filtr: 4 sek.

6.2.8

Impedancja elektrody referencyjnej: niska

Opis Wybierz pH, ORP, Redox, amoniak, fluorek, elektroda jonoselektywna Zidentyfikuj lokalizację przedwzmacniacza Wybierz: wyłączona, woda ultraczysta, wysokie pH, różna Wprowadź współczynnik korekcji temperaturowej Wybierz 0,01 pH lub 0,1 pH Napisz domyślną wartość filtra na wejściu, wprowadź liczbę z zakresu 0-999 sekund Wybierz niską lub wysoką impedancję elektrody referencyjnej

Szczegółowy diagram programowania pomiaru pH znajduje się na końcu rozdziału 6.0, pokazuje drogę do programowania i konfiguracji podstawowych funkcji.

Aby skonfigurować płytę do pomiaru pH: 1. Naciśnij MENU. 2. Przejdź do Program. Naciśnij ENTER. 3. Przejdź do Measurement (pomiar). Naciśnij ENTER. 4. Wybierz Sensor 1 (czujnik 1) lub Sensor 2 (czujnik 2) jako odpowiadający pomiarowi pH i naciśnij ENTER. Pojawi się rozdział pokazany po lewej stronie. Ekran przedstawia ustawienia domyślne. Aby zaprogramować wybraną funkcję przejdź do odpowiedniego punktu i naciśnij ENTER.

Podrozdziały poniżej poprowadzą przez opisy początkowych ekranów pojawiających się przy konfigurowaniu odpowiedniej funkcji. Zobacz diagram programowania pH na końcu rozdziału 6.0 i ekrany analizatora model 1056, aby zakończyć konfigurowanie i programowanie analizatora. 6.2.2 Pomiar Pokazany jest ekran wyboru odpowiedniego pomiaru. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.3 Przedwzmacniacz 36


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

Pokazany jest ekran identyfikacji lokalizacji przedwzmacniacza. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.4 Korekcja temperaturowa roztworu Pokazany jest ekran wyboru tyou algorytmu korekcji temperaturowej. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.5 Współczynnik temperaturowy Pokazany jest ekran, gdzie można wprowadzić indywidualny współczynnik temperaturowy. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.6 Rozdzielczość Pokazany jest ekran wyboru rozdzielczości wyświetlania pomiaru pH 0,01 pH lub 0,1 pH. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.7 Filtr Pokazany jest ekran, aby wprowadzić wartość filtra na wejściu w sekundach. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.2.8 Impedancja elektrody referencyjnej Pokazany jest ekran wyboru niskiej lub wysokiej impedancji elektrody referencyjnej. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć.

37


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.3 Programowanie pomiaru ORP 6.3.1 Rozdział ten opisuje, jak skonfigurować analizator model 1056 do pomiaru ORP. Opisane są następujące kroki w trakcie konfigurowania i programowania analizatora:

6-2 Programowanie pomiaru ORP Pomiar ORP

Rozdział 6.3.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Typ pomiaru: pH

6.3.3

Lokalizacja przedwzmacniacza: analizator

6.3.4

Filtr: 4 sekundy

6.3.5

Impedancja elektrody referencyjnej: niska

Opis Wybierz pH, ORP, Redox, amoniak, fluorek, elektroda jonoselektywna Zidentyfikuj lokalizację przedwzmacniacza Napisz domyślną wartość filtra na wejściu, wprowadź liczbę z zakresu 0999 sekund Wybierz niską lub wysoką impedancję elektrody referencyjnej

Szczegółowy diagram programowania pomiaru ORP znajduje się na końcu rozdziału 6.0, pokazuje drogę do programowania i konfiguracji podstawowych funkcji.

Aby skonfigurować płytę do pomiaru pH: 1. Naciśnij MENU. 2. Przejdź do Program. Naciśnij ENTER. 3. Przejdź do Measurement (pomiar). Naciśnij ENTER. 4. Wybierz Sensor 1 (czujnik 1) lub Sensor 2 (czujnik 2) jako odpowiadający pomiarowi pH i naciśnij ENTER. Pojawi się rozdział pokazany po lewej stronie. Ekran przedstawia ustawienia domyślne. Aby zaprogramować wybraną funkcję przejdź do odpowiedniego punktu i naciśnij ENTER.

Podrozdziały poniżej poprowadzą przez opisy początkowych ekranów pojawiających się przy konfigurowaniu odpowiedniej funkcji. Zobacz diagram programowania pH na końcu rozdziału 6.0 i ekrany analizatora model 1056, aby zakończyć konfigurowanie i programowanie analizatora. 6.3.2 Pomiar Pokazany jest ekran wyboru odpowiedniego pomiaru. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.3.3 Przedwzmacniacz Pokazany jest ekran identyfikacji lokalizacji przedwzmacniacza. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć.

38


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.3.4 Filtr Pokazany jest ekran, aby wprowadzić wartość filtra na wejściu w sekundach. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.3.5 Impedancja elektrody referencyjnej Pokazany jest ekran wyboru niskiej lub wysokiej impedancji elektrody referencyjnej. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć.

39


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.4 Programowanie pomiaru - przewodność kontaktowa 6.4.1 Rozdział ten opisuje, jak skonfigurować analizator model 1056 do pomiaru przewodności kontaktowej. Opisane są następujące kroki w trakcie konfigurowania i programowania analizatora:

Tabela 6-3 Programowanie pomiaru - przewodność kontaktowa Pomiar Przewodność kontaktowa

Rozdział 6.4.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Typ: 2-elektrodowy

Opis Wybierz typ czujnika 2-elektrodowy lub 4-elektrodowy Wybierz: Przewodność, oporność, zasolenie, stężenie procentowe, całkowita ilość rozpuszczonych substancji (TDS) Wybierz auto range lub zakres indywidualny Wprowadź wartość stałej celki czujnika temperatury: Wprowadź wartość

6.4.3

Pomiar: przewodność

6.4.4

Zakres pomiarowy: auto

6.4.5

Stała celki: 1,0000/cm

6.4.6 6.4.7 6.4.8

Przesunięcie pomiaru 0,00ºC Nachylenie krzywej temperatury: 0 Kompensacja temperaturowa: krzywa

6.4.9

Nachylenie: 2,00%/ºC

6.4.10 6.4.11

Temperatura odniesienia: 25,0ºC Filtr: 2 sekundy

6.4.12

Różna: Ustaw

Wprowadź wartość Wybierz: krzywa, sól neutralna, przewodność surowa, stosunek przewodności Wprowadź liniowy współczynnik temperaturowy Wprowadź temperaturę odniesienia Nadpisz domyślną wartość filtra na wejściu, wprowadź cyfrę z zakresu 0999 sekund Wprowadź 2-5 punktów w ppm lub µS/cm do wyliczenia indywidualnej krzywej

6.4.2 Typ czujnika Pokazany jest ekran wyboru typu czujnika 2-elektrodowego lub 4-elektrodowego współpracującego z analizatorem. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.3 Pomiar Pokazany jest ekran wyboru typu pomiaru. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.4 Zakres pomiarowy Pokazany jest ekran wyboru jednego ze standardowych zakresów pomiarowych lub wyboru indywidualnego zakresu pomiarowego. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć.

40


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.4.5 Stała celki Pokazany jest ekran do wprowadzenia stałej celki czujnika pomiarowego. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.6 Przesunięcie pomiaru temperatury Pokazany jest ekran do wprowadzenia wartości przesunięcia pomiaru temperatury. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.7 Nachylenie krzywej temperaturowej Pokazany jest ekran, gdzie można wprowadzić nachylenie krzywej temperaturowej. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.8 Kompensacja temperaturowa Pokazany jest ekran wyboru typu kompensacji temperaturowej: nachylenie krzywej, neutralna sól, przewodność kationowa lub przewodnośc surowa. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.9 Nachylenie Pokazany jest ekran, gdzie należy wprowadzić indywidualny wpółczynnik nachylenia krzywej zależności przewodność/ temperatura. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.10 Temperatura odniesienia Pokazany jest ekran, gdzie należy wprowadzić wartość temperatury odniesienia. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.11 Filtr Pokazany jest ekran, aby wprowadzić wartość filtra na wejściu w sekundach. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć. 6.4.12 Wprowadzenie indywidualnej krzywej charakterystyki Pokazany jest ekran, gdzie należy wprowadzić wartości przewodności na podstawie których analizator automatycznie wyliczy indywidualną krzywą zależności stężenia procentowego od przewodności. Wielkość domyślna jest oznaczona pogrubioną czcionką na ekranie. Zobacz diagram programowania, aby dokończyć.

41


Model 1056

Jeśli

zakończysz

Rozdział 7.0 Kalibracja

wprowadzanie

punktów

charakterystycznych

własnej

krzywej

charakterystyki naciśnij ENTER. Pokazany ekran potwierdzi wyznaczenie krzywej charakterystyki na podstawie wprowadzonych punktów. Jeśli dopasowanie krzywej wprowadzonych punktów nie jest możliwe, pojawi się pokazany ekran. Ekran powróci do poprzedniego ekranu – wprowadzenie punktów charakterystycznych.

42


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.5 Programowanie pomiaru – przewodność indukcyjna Pomiar Przewodność indukcyjna

Rozdział 6.5.2 6.5.3 6.5.4 6.5.5 6.5.6 6.5.7 6.5.8 6.5.9 6.5.10

Funkcja menu: ustawienie domyślne Model czujnika: 228 Pomiar: przewodność Zakres pomiarowy: auto Stała celki: 3,0000/cm Kompensacja temperaturowa: nachylenie Nachylenie: 2,00%/ºC Temperatura odniesienia: 25ºC Filtr: 2 sekundy Krzywa użytkownika: wprowadź

Opis Wybierz typ czujnika

43


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.6 Programowanie pomiaru: chlor Analizator model 1056 z zainstalowaną płytą pomiaru chloru może służyć do pomiaru: •

wolnego chloru

chloru całkowitego

monochloraminy

niezależnego od zmian pH wolnego chloru

Rozdział opisuje jak skonfigurować analizator model 1056 do poszczególnych pomiarów. 6.6.1 Programowanie pomiaru: wolny chlor Pomiar Wolny chlor

Rozdział 6.6.1.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Pomiar: wolny chlor

6.6.1.3 6.6.1.4 6.6.1.5

Jednostki: ppm Filtr: 2 sekundy Korekcja wskazań: włączona

6.6.1.6 6.6.1.7

Korekcja ręczna pH: 7,0 pH Rozdzielczość: 0,001

Opis Wybierz wolny chlor, pH, niezależny wolny chlor, chlor całkowity, monochloramina Wybierz ppm lub mg/l Wybierz mierzona lub ciągła korekcja wskazań od zmian pH lub ręczna

6.6.2 Programowanie pomiaru: chlor całkowity 6.6.3 Programowanie pomiaru: monochloramina 6.6.4 Programowanie pomiaru: niezależny od zmian pH wolny chlor

44


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.7 Programowanie pomiaru: tlen Pomiar Tlen

Rozdział 6.7.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Typ pomiaru: oczyszczalnia ścieków

6.7.3

Jednostki: ppm

6.7.4

Ciśnienie cząstkowe: mmHg

6.7.5 6.7.6 6.7.7

Zasolenie: 00,0‰ Filtr Jednostki ciśnienia: bar

6.7.8

Używane ciśnienie

Opis Wybierz Oczyszczalnia ścieków, śladowe ilości, BIORx, BIORx-inne, Browarnictwo, %O2 w gazie Wybierz ppm, mg/l, ppb, µg/l, % nasycenia. %O2 0,02, ppm tlen – 0,02 Wybierz mmHg, inHg, Atm, kPa, mbar, bar jako jednostki ciśnienia cząstkowego Wprowadź wartość zasolenia jako ‰ Wybierz jednostki ciśnienia: bar, mmHg, inHg, Atm, kPa, mbar

45


Model 1056

Rozdział 7.0 Kalibracja

6.8 Programowanie pomiaru: ozon Pomiar Ozon

Rozdział 6.8.2 6.8.3 6.8.4

Funkcja menu: ustawienie domyślne Jednostki: ppm Filtr Rozdzielczość: 0,001

Opis Wybierz ppm, mg/l, ppb, µg/l

46


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

Rozdział 7.0 Kalibracja 7.1 Kalibracja – wprowadzenie 7.2 Kalibracja pH 7.3 Kalibracja ORP 7.4 Kalibracja przewodności kontaktowej 7.5 Kalibracja przewodności indukcyjnej 7.6 Kalibracja chlor 7.6.1 wolny chlor 7.6.2 chlor całkowity 7.6.3 monochloramina 7.6.4 niezależny od zmian pH wolny chlor 7.7 Kalibracja tlen 7.8 Kalibracja ozon 7.9 Kalibracja temperatura

7.1 Kalibracja - wprowadzenie Kalibracja jest to korekcja lub standaryzacja wskazań analizatora na podstawie wyniku testu laboratoryjnego, skalibrowanego w laboratorium analizatora lub na podstawie roztworów standardowych (np. bufory). Funkcja automatycznego rozpoznawania w analizatorze uaktywni odpowiednie dla czujnika ekrany, które pozwolą przeprowadzić kalibrację, niezależnie od konfiguracji analizatora. Wykonanie procedury programu szybkiego uruchomienia pozwala uaktywnić pomiary, ale nie zapewnia dokładnych odczytów. Kalibracja powinna być przeprowadzona po każdej zmianie czujnika, aby zapewnić dokładne i powtarzalne odczyty. Rozdział ten opisuje następujące procedury kalibracji i konfiguracji: 1. Automatyczna kalibracja buforami – pH (pH kalibracja – rozdział 7.2) 2. Ręczna kalibracja roztworami buforowymi – pH (pH kalibracja – rozdział 7.2) 3. Ustawienie parametrów stabilizacji odczytu pH (pH kalibracja – rozdział 7.2) 4. Standaryzacja odczytu – jednopunktowa kalibracja pH, ORP, Redox (pH kalibracja rozdział 7.2 i 7.3) 5. Wprowadzenie stałej celki, czujnika przewodności (kalibracja przewodności – rozdział 7.4 i 7.5)

47


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

6. Kalibracja czujnika na podstawie roztworu kalibracyjnego (kalibracja przewodności – rozdział 7.4 i 7.5) 7. Kalibrowanie analizatora na podstawie analizatora laboratoryjnego (kalibracja przewodności – rozdział 7.4) 8. Zerowanie czujnika chloru, tlenu i ozonu (kalibracja czujników amperomertycznych – rozdziały 7.6, 7.7 i 7.8) 9. Kalibracja czujników tlenu na powietrzu (kalibracja tlenu – rozdział 7.6) 10. Kalibracja czujnika na podstawie próbki o znanym stężeniu (kalibracja czujników amperometrycznych – rozdziały 7.6, 7.7 i 7.8) 11. Wprowadzenie temperatury odniesienia do kompensacji temperaturowej pomiaru

48


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.2 Kalibracja pH 7.2.1 Opis Nowe czujniki przed włączeniem do pracy powinny być skalibrowane. W trakcie użytkowania czujnika potrzebna jest również regulowana kalibracja. Zalecane jest wykonywanie kalibracji automatycznej zamiast ręcznej. Kalibracja automatyczna pozwala uniknąć pomyłek i zmniejsza błędy. Analizator automatycznie rozpoznaje roztwory buforowe i stosuje skorygowane temperaturowo wartości pH do kalibracji. Po pozytywnym zakończeniu kalibracji analizator model 1056 oblicza i wyświetla na ekranie nachylenie krzywej i przesunięcie zera. Nachylenie krzywej jest obliczane w temperaturze 25ºC .

Rozdział ten opisuje, jak skalibrować analizator model 1056 z czujnikiem pH. Opisane są procedury rutynowej kalibracji. Tabela 7-1 Rutynowa kalibracja pH Pomiar pH

Rozdział 7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

Funkcja menu: ustawienie domyślne Autokalibracja: pH

Opis 2-punktowa kalibracja z automatycznym rozpoznawaniem roztworów buforowych Kalibracja ręczna: pH 2-punktowa kalibracja z ręcznym wprowadzeniem wartości pH roztworu buforowego Wprowadzenie znanej wartości nachylenia Kalibracja nachylenia krzywej krzywej kalibracji: pH kalibracji – ręczne wprowadzenie nachylenia krzywej Standaryzacja: pH 1-punktowa kalibracja roztworem buforowym - ręczne wprowadzenie wartości pH roztworu buforowego

Szczegółowy diagram przebiegu kalibracji znajduje się na końcu rozdziału 7.0. Aby skalibrować czujnik pH: 1. Naciśnij MENU. 2. Wybierz Calibrate (kalibracja). Naciśnij ENTER. 3. Wybierz Sensor 1 (czujnik 1) lub Sensor 2 (czujnik 2) mierzone pH. Naciśnij ENTER. 4. Wybierz pH. Naciśnij ENTER. Pojawi się następujący ekran menu. Aby skalibrować czujnik pH lub temperaturę, przejdź do odpowiedniego punktu menu, naciśnij ENTER. Następne podrozdziały opisują ekrany początkowe pokazujące się przy rutynowej kalibracji czujnika. Zobacz diagram menu pokazany na końcu rozdziału 7.0 i ekrany analizatora, aby dokończyć procedurę kalibracji. 7.2.2 Autokalibracja pH

49


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

Pojawi się ekran po wybraniu opcji pH calibration (Kalibracja pH). Należy zwrócić uwagę, że kryteria procedury autokalibracji mogą być zmienione. Następujące kryteria mogą być zmienione: Ø czas stabilizacji (domyślnie 10 s.) Ø wartość stabilizacji pH (domyślnie 0,02 pH) Ø typ roztworów buforowych stosowanych do autokalibracji (domyślnie są standardowe, nie komercyjne roztwory buforowe). Następujące komercyjne roztwory buforowe są rozpoznawane przez analizator: Ø STANDARD (NIST + pH7) Ø DIN 19267 Ø Ingold Ø Merch Następujący ekran pokaże się, aby zmienić wymienione kryteria: Pojawi się ekran, jeśli przeprowadzona autokalibracja jest poprawna. Ekran ten powraca do pH Buffor Cal (Kalibracja roztworami buforowymi). Następujący ekran może się pojawić, kiedy przeprowadzana autokalibracja nie jest poprawna: 1. Zbyt wysoka wartość nachylenia krzywej kalibracji. 2. Za niska wartość nachylenia krzywej kalibracji. 3. Błąd przesunięcia (offsetu).

7.2.3 Ręczna kalibracja – pH Nowe czujniki przed włączeniem do pracy powinny być skalibrowane. W trakcie użytkowania czujnika potrzebna jest również regulowana kalibracja. Zalecane jest wykonywanie kalibracji automatycznej zamiast ręcznej. Kalibracja automatyczna pozwala uniknąć pomyłek i zmniejsza błędy.

7.2.4 Wprowadzenie znanej wartości nachylenia krzywej kalibracji – pH Jeśli nachylenie krzywej kalibracji czujnika jest znane na podstawie innych pomiarów, może być ona bezpośrednio wprowadzona do analizatora model 1056. Nachylenie krzywej kalibracji musi być wyliczane w temperaturze 25ºC. 7.2.5 Standaryzacja pH Odczyty pomiaru pH przy użyciu analizatora model 1056 mogą być zmienione tak, aby odpowiadały odczytom innego urządzenia lub analizatora referencyjnego. Procedura dopasowania odczytów dwóch urządzeń nazywa się standaryzacją. Podczas standaryzacji różnica pomiędzy dwiema wartościami pH jest konwertowana na odpowiednie napięcie. 50


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

Napięcie, nazywane przesunięciem referencyjnym, jest dodawane do wszystkich następnych pomiarów napięcia celki, przed konwersją na wartość pH. Jeśli czujnik po wykonaniu standaryzacji zostanie zanurzony w roztworze buforowym, to odczyt pH będzie inny od wartości pH roztworu. Różnica będzie wynikała z wielkości przesunięcia referencyjnego wyliczonego podczas standaryzacji. Następujący ekran pojawi się, jeśli ORP Cal (Kalibracja czujnika ORP) nie jest poprawna. Błąd przesunięcia spowoduje pokazanie się następującego ekranu: Jeśli kalibracja czujnika ORP jest poprawna, ekran powróci do podmenu kalibracji.

51


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.3 Kalibracja czujnika ORP 7.3.1 Opis W celu kontroli procesu ważne jest, aby mierzyć ORP. Czujnik ORP kalibruje się stosując roztwory standardowe. Podczas kalibracji mierzony potencjał ORP jest wyrównywany z potencjałem ORP roztworu standardowego.

Tabela 7-2 Rutynowa kalibracja ORP Pomiar ORP

Rozdział 7.3.2

Funkcja menu: ustawienie domyślne Standaryzacja: ORP

Opis 1-punktowa kalibracja roztworem buforowym - ręczne wprowadzenie wartości pH roztworu buforowego

Szczegółowy diagram przebiegu kalibracji znajduje się na końcu rozdziału 7.0. Aby skalibrować czujnik pH: 5. Naciśnij MENU. 6. Wybierz Calibrate (kalibracja). Naciśnij ENTER. 7. Wybierz Sensor 1 (czujnik 1) lub Sensor 2 (czujnik 2) mierzone pH. Naciśnij ENTER. 8. Wybierz pH. Naciśnij ENTER. Pojawi się następujący ekran menu. Aby skalibrować czujnik pH lub temperaturę, przejdź do odpowiedniego punktu menu, naciśnij ENTER. Następne podrozdziały opisują ekrany początkowe pokazujące się przy rutynowej kalibracji czujnika. Zobacz diagram menu pokazany na końcu rozdziału 7.0 i ekrany analizatora, aby dokończyć procedurę kalibracji.

52


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.4 Przewodność kontaktowa – kalibracja 7.4.1 Opis URUCHOMIENIE NOWEGO CZUJNIKA PRZEWODNOŚCI Nowe czujniki przewodności rzadko wymagają przeprowadzenia kalibracji. Stała celki wydrukowana na naklejce dołączonej do czujnika jest wystarczająco dokładna dla większości kalibracji. KALIBROWANIE PRACUJĄCEGO JUŻ CZUJNIKA 1. Po pewnym czasie pracy czujnika potrzebna jest ponowna kalibracja. Są trzy sposoby na wykonanie kalibracji: a. Wykorzystanie standardowego analizatora i czujnika do pomiaru przewodności strumienia procesowego. Nie ma potrzeby demontażu czujnika kalibrowanego z procesu. Korekcja temperaturowa w standardowym przyrządzie może nie być taka sama, jak w analizatorze kalibrowanym. Aby uniknąć błędów, wyłącz kompensację

temperaturową

w

obu

analizatorach

standardowym

i kalibrowanym. b. Umieszczenie czujnika w roztworze o znanej przewodności i dopasowanie odczytów analizatora do przewodności analizatora standardowego. Zastosuj tę metodę, kiedy można zdemontować czujnik z procesu lub dostępny jest standard przewodności. Należy zwrócić szczególną uwagę na standardy przewodności poniżej 100 µS/cm. Standardy o niskiej przewodności są podatne na zanieczyszczenia powietrzem atmosferycznym. Należy unikać kalibracji czujników ze stałą celki 0,01/cm stosując standardy przewodności powyżej 100 µS/cm. Oporność tych roztworów może być za niska, aby pomiar był dokładny. Skalibruj czujnik ze stałą celki 0,01/cm stosując metodę c. c. Skalibruj czujnik przewodności ze stałą celki 0,01/cm na podstawie wskazań analizatora standardowego i czujnika ze stałą celki 0,01/cm i mierząc wodę o przewodności w zakresie 5–10 µS/cm. Unikniesz w ten sposób dryftu wskazań

spowodowanych

absorpcją

zanieczyszczeń

z

powietrza

atmosferycznego, tj. dwutlenek węgla. Nasyć czujnik powietrzem przed wykonaniem pomiarów. Aby

zapewnić

odpowiedni

przepływ

próbki

przez

komorę

czujnika

kalibrowanego, pobierz próbkę do kalibracji z odpływu komory przepływowej czujnika kalibrowanego. Najlepsze wyniki osiągniesz stosując standardową

53


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

komorę przepływową. Jeśli temperatura procesu znacznie się różni od temperatury zewnętrznej, zachowaj jak najkrótszą odległość pomiędzy dwoma czujnikami. Tabela 7-3. Rutynowa kalibracja przewodności kontaktowej Pomiar Przewodność kontaktowa

Rozdział 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5

Funkcja menu: ustawienie domyślne Stała celki: 1,0000/cm

Opis Wprowadź stałą celki wpisaną na naklejce czujnika przewodności Kalibracja zera Wyzerowanie analizatora z podłączonym czujnikiem Kalibracja na podstawie próbki Standaryzacja czujnika na podstawie procesowej znanej przewodności Kalibracja na podstawie innego analizatora Kalibracja analizatora na podstawie wskazań analizatora laboratoryjnego

7.4.2 Wprowadzenie stałej celki czujnika przewodności Nowe czujniki przewodności rzadko wymagają kalibracji. Podana na naklejce czujnika przewodność jest wystarczająco dokładna dla większości aplikacji. Stała celki powinna być wprowadzona: -

przy pierwszej instalacji czujnika

-

przy wymianie czujnika

Ekran wyświetlacza do wprowadzenia stałej celki jest pokazany obok. Domyślna wartość jest wyświetlana pogrubioną czcionką. 7.4.3 Zerowanie analizatora Procedura zerowania jest stosowana, aby skompensować małe przesunięcie zera sygnału przewodności, który jest obecny, gdy nie jest mierzona przewodność. Przesunięcie zera spowodowane jest obecnością kabla przedłużającego i powinna być powtórzona, gdy długość kabla przedłużającego odległość pomiędzy czujnikiem a analizatorem ulegnie zmianie. Procedurę wykonuje się przy elektrycznie podłączonym czujniku przewodności z kablem, jakim będzie podłączony do analizatora, czujnik wystawiony na powietrzu. Czujnik powinien być suchy. 7.4.4 Kalibracja czujnika przewodności na podstawie standardu (kalibracja w procesie) Procedura wykorzystywana jest do kalibracji czujnika z analizatorem na podstawie roztworu o znanej przewodności. Wykonuje się to przez zanurzenie czujnika w próbce o znanej przewodności i dopasowanie odczytów kalibrowanego układu do wartości przewodności próbki. Należy wyłączyć kompensację temperaturową w analizatorze kalibrowanym i zastosować przewodność standardu. Użyć skalibrowanego termometru do pomiaru temperatury standardu. Czujnik powinien być czysty przed przystąpieniem do wykonywania procedury.

54


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.4.5 Kalibracja czujnika przewodności na podstawie analizatora laboratoryjnego (meter cal) Procedura jest stosowana, aby sprawdzić poprawność odczytów analizatora 1056 z czujnikiem przewodności stosując analizator laboratoryjny. Wykonuje się to przez zanurzenie czujników przewodności w kąpieli i mierzy przewodność pobranej próbki, jednocześnie wykonując pomiary tej samej próbki analizatorem laboratoryjnym. Wskazanie analizatora 1056 jest dopasowywane do wskazań urządzenia laboratoryjnego.

55


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.5 Kalibracja przewodności toroidalnej 7.5.1 Opis Rozdział opisuje procedurę pierwszej kalibracji i wykonywania rutynowych kalibracji w trakcie pracy czujnika. Tabela 7-4 Rutynowa kalibracja – przewodność indukcyjna Pomiar Przewodność indukcyjna

Rozdział 7.5.2 7.5.3 7.5.4

Funkcja kalibracji: ustawienie domyślne Stała celki: 3,0000/cm Zerowanie Kalibracja na podstawie próbki procesowej

Opis

56


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.6 Kalibracja – chlor Analizator model 1056 z płytą do pomiaru chloru może służyć do oznaczania stężenia różnych postaci chloru, tj.: •

wolny chlor

chlor całkowity

monochloramina

niezależny od zmian pH wolny chlor

Rozdział opisuje, jak przeprowadzić kalibrację dowolnego kompatybilnego z analizatorem model 1056 czujnika chloru. Opisane są procedury rutynowej kalibracji rodziny czujników chloru: •

kalibracja na powietrzu

zerowanie

kalibracja na podstawie próbki procesowej

7.6.1 Kalibracja – wolny chlor 7.6.1.1 Opis Czujniki wolnego chloru generują prąd wprost proporcjonalny do ilości wolnego chloru w próbce. Kalibracja czujnika wymaga zanurzenia czujnika w roztworze nie zawierającym chloru (standard zerowy) i w roztworze zawierającym znaną ilość chloru (standard pełnego zakresu). Kalibracja zera jest potrzebna, ponieważ czujniki chloru, nawet gdy próbka nie zawiera chloru, generują mały prąd, nazywany prądem szczątkowym. Analizator kompensuje prąd szczątkowy odejmując jego wartość od wielkości prądu mierzonego przed konwersją na stężenie chloru w próbce. Zerowaniu podlegają czujniki po raz pierwszy instalowane w procesie oraz czujniki po każdej wymianie elektrolitu. Dobrymi standardami zerowymi są: •

zdejonizowana woda zawierająca 500 ppm chlorku sodu. Rozpuść 0,5 g (1/8 łyżeczki do herbaty) chlorku sodu w 1l wody. Nie należy używać czystej zdejonizowanej wody do zerowania czujnika. Wymagana jest minimalna przewodność standardu zerowego na poziomie 50 µS/cm.

woda z kranu, jeśli nie zawiera chloru. Wystaw wodę z kranu na działanie promieni słonecznych na minimum 24 godziny.

Celem kalibracji na podstawie pobranej próbki jest wyznaczenie krzywej kalibracji. Ponieważ nie istnieją stabilne roztwory standardowe chloru, czujnik musi być skalibrowany na podstawie testu przeprowadzonego na pobranej próbce. Tabela 7-5 Rutynowa kalibracja – wolny chlor 57


Model 1056 Pomiar Wolny chlor

Rozdział 8.0 Zwroty Rozdział 7.6.1.2 7.6.1.3

Funkcja kalibracji: domyślne ustawienie Kalibracja zera Kalibracja na podstawie próbki procesowej

Opis Zerowanie czujnika w roztworze nie zawierającym chloru Standaryzacja wskazań czujnika na podstawie znanego stężenia chloru w próbce

7.6.2 Kalibracja – chlor całkowity 7.6.2.1 Opis Chlor całkowity jest sumą wolnego chloru i chloru związanego. Ciągły pomiar chloru całkowitego wymaga dwóch kroków. Krok pierwszy: próbka przepływa przez układ przygotowania próbki (TCL), gdzie pompa w sposób ciągły dodaje do próbki kwas octowy i jodek potasu. Kwas obniża pH próbki, co pozwala na ilościowe utlenienie wolnym chlorem dodawanego jodku potasu i uwolnienie wolnego jodu. W drugim kroku próbka po przereagowaniu przepływa przez komorę czujnikiem. Czujnik jest pokrytym membraną czujnikiem amperomertycznym, którego sygnał jest wprost proporcjonalny do stężenia jodu w próbce. Ponieważ stężenie jodu jest proporcjonalne do stężenia całkowitego chloru, dlatego analizator może być stosowany jako wskazanie całkowitego chloru. Ponieważ czujnik mierzy jod, przy kalibracji czujnika należy zanurzyć go w roztworze nie zawierającym jodu (standard zerowy) i w roztworze zawierającym znaną ilość jodu (standard pełnego zakresu). 7.6.3 Kalibracja – monochloramina 7.6.4 Kalibracja – niezależny od zmian pH pomiar wolnego chloru

58


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.7 Kalibracja – tlen 7.7.1 Opis Zalecanym roztworem zerowym jest 5% roztwór siarczynu sodu w zdejonizowanej wodzie, może być również stosowany azot nie zawierający tlenu. Czujnik model 499AtrDO przeznaczony do pomiaru tlenu na poziomie ppb ma bardzo małą wartość prądu szczątkowego, dlatego nie wymaga przeprowadzenia procedury zerowania. Prąd szczątkowy w czujniku model 499AtrDO odpowiada 0,5 ppb tlenu rozpuszczonego w wodzie. Stabilność tlenu atmosferycznego rozpuszczonego w wodzie jest funkcją temperatury i ciśnienia barometrycznego, które są znane. Naturalnym wyborem jest zastosowanie jako standardu pełnej skali powietrza nasyconego wodą. Jednak powietrze nasycone wodą jest trudne do przygotowania i stosowania, dlatego w praktyce stosuje się powietrze do kalibracji. Z punktu widzenia czujnika tlenu, powietrze i powietrze nasycone wodą są identyczne, ponieważ czujnik tak naprawdę mierzy potencjał chemiczny tlenu. Potencjał chemiczny jest siłą, która powoduje dyfuzję cząsteczek tlenu z próbki do czujnika, gdzie jest mierzony. Jest to także siła, która powoduje, że cząsteczki tlenu z powietrza rozpuszczają się w wodzie, i rozpuszczają się dopóki woda nie jest nasycona tlenem. W chwili, gdy woda jest nasycona tlenem, potencjał chemiczny tlenu w obu fazach (powietrze i woda) jest taki sam. Czujnik tlenu generuje prąd wprost proporcjonalny do stosunku dyfuzji cząsteczek tlenu przez membranę rozciągniętą na końcu czujnika. Stosunek dyfuzji zależy od różnicy potencjałów chemicznych pomiędzy tlenem w czujniku i tlenem w próbce. Po przejściu tlenu przez membranę czujnika, zachodzi redukcja elektrochemiczna, która niszczy tlen, oraz utrzymuje stężenie (i potencjał chemiczny) tlenu wewnątrz czujnika równe zero. Z tego wynika, że potencjał chemiczny tlenu w próbce determinuje stopień dyfuzji tlenu i prąd czujnika. Tabela 7-9 Rutynowa kalibracja – tlen Pomiar Tlen

Rozdział 7.7.2 7.7.3 7.7.4

Funkcja kalibracji: ustawienie domyślne Kalibracja zera Kalibracja na powietrzu

7.7.5

Kalibracja na podstawie próbki procesowej Czujnik @25ºC: 2500 µA/ppm

7.7.6

Prąd zerowy: OnA

Opis Kalibracja czujnika w powietrzu nasyconym wodą

Wprowadzenie znanego nachylenia krzywej kalibracji dla odpowiedzi czujnika Wprowadzenie wielkości prądu zerowego dla czujnika

59


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.8 Kalibracja – ozon

60


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

7.9 Kalibracja – temperatura 7.9.1 Opis Większość pomiarów analitycznych wymaga kompensacji temperaturowej (poza potencjałem ORP). Analizator model 1056 wykonuje kompensację temperaturową automatycznie, wykorzystując wewnętrzne algorytmy korekcji temperaturowej. Kompensacja temperaturowa może być również wyłączona, Jeśli korekcja temperaturowa jest wyłączona, analizator model 1056 stosuje ręcznie wpisaną temperaturę do obliczenia kompensacji temperaturowej. Tabela 7-11 Rutynowa kalibracja temperatury Pomiar Temperatura

Rozdział 7.9.2

Funkcja kalibracji: ustawienie domyślne Kalibracja

Opis Wprowadzenie ręcznie temperatury odniesienia do kompensacji temperaturowej pomiaru próbki procesowej

61


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

ROZDZIAŁ 8.0 ZWROTY

8.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE 8.2 NAPRAWY GWARANCYJNE 8.3 NAPRAWY BEZGWARANCYJNE

8.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE. Współpraca między klientem a fabryką jest bardzo ważna w przypadku, kiedy pragnie on oddać uszkodzony sprzęt do naprawy lub odebrać go z serwisu. Zanim sprzęt zostanie oddany do naprawy, prosimy o telefon do biura serwisu w Warszawie: (+22) 548 52 16 lub (+22) 548 52 17 lub (+22) 548 52 00 (centrala).

8.2NAPRAWY GWARANCYJNE. Procedura zwrotu uszkodzonej aparatury w okresie gwarancyjnym: 1. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Fisher-Rosemount, w celu uzyskania autoryzacji. 2. Sprawdź gwarancję, dostarcz numer zamówienia fabrycznego lub oryginalny numer zakupu. W przypadku części pojedynczych lub podzespołów potrzebny będzie numer seryjny. 3. Ostrożnie zapakuj uszkodzone urządzenie/materiały i dołącz do nich “list nadania” (“Letter of Transmittal”, patrz → Gwarancja). Jeżeli jest to możliwe, postaraj się zapakować uszkodzone urządzenia i dostarczyć je w takiej samej formie, w jakiej je otrzymałeś. 4. Wyślij paczkę do: Emerson Process Management Sp. Z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Dział Serwisu

62


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

8.3 NAPRAWY POGWARANCYJNE Procedura zwrotu uszkodzonej aparatury po okresie gwarancyjnym: 1. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Fisher-Rosemount celem uzyskania autoryzacji. 2. Dostarcz numer zakupu i upewnij się, że podałeś nazwisko i telefon kontaktowy na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje. 3. Zastosuj się do punktów 3 i 4 z rozdziału 9.2.

UWAGA W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących serwisu lub naprawy, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Fisher-Rosemount w Warszawie. GWARANCJA

Towary i części (za wyjątkiem części zużywalnych) wyprodukowane przez Sprzedającego objęte są osiemnastomiesięczną (18) gwarancją, poczynając od daty wysyłki od Sprzedającego. Gwarancja obejmuje defekty fabryczne oraz uszkodzenia materiału, które pojawią sie w czasie użytkowania oraz obsługi towarów, jeżeli przebiegała ona zgodnie z załączoną instrukcją. Części zużywalne, elektrody pH, membrany, płynne złącza, elektrolity, pierścienie typu “O”, itd. objęte są dziewięcdziesięciodniową (90) gwarancją (od daty wysyłki przez Sprzedajacego) obejmującą defekty fabryczne i uszkodzenia materiału, które pojawiły sie w okresie użytkowania i obsługi tychże, jeżeli przebiegała ona zgodnie z instrukcją. Towary, części oraz części zużywalne, w których Sprzedający udowodnił wady fabryczne i/lub uszkodzenia materiałowe, powinny zostać wymienione lub naprawione bez żadnych dodatkowych opłat - za darmo.

Sprzedający nie ponosi przed Nabywcą, lub jakąkolwiek inną osobą, odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu użytkowania sprzętu lub towarów, niedotrzymania umowy gwarancji lub z innych przyczyn.

ZWROTY Materiały/urządzenia oddane do naprawy, zarówno te objęte gwarancją, jak i te z wygasłą gwarancją, powinny być przesłane pod adres: FISHER-ROSEMOUNT Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Dział Serwisu 63


Model 1056

Rozdział 8.0 Zwroty

Karton z przesyłką powinien mieć następujące oznaczenia: Zwrot do naprawy Model --------------------------------------------

Do zwracanych towarów powinien być dołączony “Letter of Transmittal”, w którym powinny być zawarte następujące informacje: 1. Adres serwisu i czas naprawy. 2. Opis uszkodzeń oraz okoliczności w jakich usterki zostały zauważone. 3. Nazwisko i telefon osoby, z którą można kontaktować się w sprawie ewentualnych pytań i niejasności. 4. Oświadczenie, czy jest to naprawa objęta gwarancją, czy też pogwarancyjna. 5. Instrukcja dotycząca sposobu odesłania naprawionych materiałów.

64

Analizator 1056  

Analizator 1056 - instrukcja obsługi