Page 1

HรถgforsSahala a cool way to manage

heat and pressure

HรถgforsSahala Oy


HögforsSahala – uudistuvaa kasvuvoimaa lämmönsiirtoon HögforsSahala on lämpö- ja energiateknologiaan erikoistunut yritys, jonka päätuotteita ovat putkilämmönsiirtimet, paineastiat ja haihdutinyksiköt. HögforsSahala syntyi vuoden 2007 lopulla, kun Sahala Worksin Varkauden ja Högforsin Heinolan konepajat yhdistettiin. Uusi HögforsSahala on aiempaa vahvempi toimittaja, ja sillä on laajat resurssit, monipuolista erityisosaa­ mista, joustavuutta sekä kyky panostaa voimakkaasti uusimpaan teknologiaan. HögforsSahalan yhdistyneet voimavarat mahdollistavat entistäkin laajemman ja kilpailukykyisemmän lämmönsiirrin- ja painelaitetarjonnan, yksilöllisemmän palvelun sekä joustavammat toimitukset.

www.hogfors.com


Lämmönsiirtotarpeet ovat usein ainutkertaisia HögforsSahalan lämmönsiirrinosaaminen on kehittynyt ja hioutunut yli

Sellutehtaassa pelkkä termodynamiikka ei riitä

viidenkymmenen vuoden aikana. Näinä vuosina yritys on noussut yhdeksi

HögforsSahalan selluprosessien lämmönsiirrintarjonta kattaa koko

johtavaksi putkilämmönsiirrinten toimittajaksi, jonka tuotteita on

tehtaan tarpeet: jatkuvan keiton, eräkeiton, valkaisun, haihduttamon

käytössä eri puolilla maailmaa.

sekä soodakattilan.

HögforsSahalan toiminta on globaalia, ja sen putkilämmönsiirtimet

Sellutehtaan erityisolosuhteet asettavat lämmönsiirtimille poikkeuk­

voidaan suunnitella ja valmistaa kaikkien yleisimpien kansainvälisten

sellisia vaatimuksia. Korkeat paineet ja lämpötilat eivät ole ainoa haaste,

painelaitenormien sekä kohdemaan paikallisten painelaitevaatimusten

vaan sellutehtaan lämmönsiirtimet joutuvat käsittelemään erilaisia

mukaisesti.

lipeitä, likaislauhteita ja muita aineita, joiden koostumus, epäpuhtaudet

Projektit alkavat asiakkaan yksilöllisten tarpeiden kartoittamisella.

ja viskositeetti vaihtelevat merkittävästi. Tällaiset prosessimuuttujat

Toimitukset kattavat laitteistojen termodynaamisen mitoituksen,

ja häiriöt edellyttävätkin lämmönsiirrinten rakenteelta paljon enemmän

painelaitesuunnittelun, valmistuksen sekä asennuksen. HögforsSahalan

kuin vain optimaalista termodynamiikkaa.

palvelu ei kuitenkaan pääty käyttöönottoon, vaan jatkuu läpi koko tuotteen elinkaaren.

Näiden tekijöiden todellinen hallitseminen lämmönsiirrinten kehityksessä, sovellusten suunnittelussa ja mitoituksessa ei onnistu ilman vankkaa kokemusta selluprosessien käyttäytymisestä. Sitä HögforsSahalalle on kertynyt viidenkymmenen vuoden aikana tuhansista lämmönsiirtimistä.

www.hogfors.com


Energiantuotannon on oltava hallinnassa kesät talvet Lähes kaikelle energiantuotannolle ja lämmönsiirrolle on olennaista

Luotettavuus on keskeinen osa tehokkuutta. Materiaali-, rakenne- ja

jatkuvuus, tehokkuus ja luotettavuus sekä riippumattomuus ulkoisten

mitoitusratkaisumme perustuvat voimalaitosprosessien eritysvaatimuk­

olosuhteiden vaihteluista. Erityisen tärkeää tämä on voimalaitoksille.

siin. Lämmönsiirtimemme on suunniteltu estämään niin värähtelyt kuin

HögforsSahalan lämmönsiirtimet kattavat energiateollisuuden pro­

veden ja höyryn eroosiovaikutuksetkin.

sessien kaikki vaatimukset ja tarpeet. Olipa sitten kyseessä ydinvoimala, fossiilisia polttoaineita käyttävä voimala tai biovoimala, valikoimastamme

Kemian- ja petrokemianteollisuuden prosessit edellyttävät

löytyvät erityyppisiin ja erikokoisiin kohteisiin soveltuvat lämmön-

yksilöllisiä ratkaisuja

siirtimet: syöttöveden korkeapaine-esilämmittimet syöttöveden matalapaine-esilämmittimet kaukolämmönsiirtimet turbiinilauhduttimet Vuosien kehitystyö ja kokemus sadoista asennuksista ovat hioneet HögforsSahalan lämmönsiirtimien termodynaamiset ratkaisut tehokkaiksi ja taloudellisiksi. Ne mahdollistavat erilaisten voimaloiden lämpötaseen optimaalisen hallinnan kaikissa tuotantotilanteissa vuodenajoista ja olosuhteista riippumatta.

Kemian- ja petrokemianteollisuudessa käsiteltävien aineiden koostu­ mukset ovat aina olleet vaativia prosessilaitteille. Vaatimustaso on kuitenkin uusien prosessimenetelmien ja kemikaalien sekä entistä vaativampien öljyraaka-aineiden myötä koko ajan kasvamassa. Aiempaakin ankarammat prosessiolosuhteet edellyttävät, että lämmönsiirtimien valmistusmateriaalit valitaan yksilöllisesti kunkin kohteen erityisvaatimusten mukaisesti. Pelkkä materiaalivalinta ei kuitenkaan riitä, vaan myös valmistusprosessit ja erityisesti hitsausmenetelmät on hallittava syvällisesti ja kohteiden olosuhteet tuntien. HögforsSahalan vankka kokemus kemian- ja petrokemianprosesseista, käytettävistä materiaaleista sekä johdonmukainen tuotteiden ja valmis­

www.hogfors.com

tusmenetelmien kehitystyö takaavat, että yksilöllisesti suunnitellut lämmönsiirtimet toimivat kohteessa kuin kohteessa paitsi luotettavasti myös tehokkaasti. Suunnittelu- ja valmistusmenetelmämme noudattavat TEMAstandardia (Tubular Exchanger Manufactures Association). Lisäksi käytämme tarvittaessa paikallisia normistoja ja teollisuusalakohtaisia standardeja.


Kansainvälistä laatua Vuosien myötä hioutuneet toimintaprosessimme ja laatujärjestelmämme perustuvat EN ISO 9001: 2000 ja EN ISO 3834-2 -standardeihin. Laadunvalvontamme kattaa koko tuo­ tannon saapuvien raaka-aineiden tarkastuksesta tuotteiden lopputestaukseen. Tinkimätön laadun ja laatujärjestelmien kehittäminen pe­ rustuu tiiviiseen yhteistyöhön useiden eri tarkastus- ja laa­ dunvalvontaviranomaisten kanssa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneitamme ovat DNV, TÜV, Bureau Veritas, Lloyd's, Inspecta, Polartest, STUK (Säteilyturvakeskus) sekä useat muut kansalliset tarkastuslaitokset ja viranomaiset Euroopassa ja muualla maailmassa. Laadusta kertovat myös lukuisat kansainväliset sertifikaa­ tit kuten ASME-merkki (The American Society of Mechanical Engineering) ja Kiinan paineastioiden valmistuslupa.


Syöttövesisäiliöt suunnitellaan yksilöllisesti HögforsSahalan syöttövesisäiliöiden rakenneratkaisut ovat kehittyneet pitkällisen tuotekehityksen tuloksena. Kaskadi- ja suutinperiaatteella toimivat hapen ja hönkäkaasujen poistojärjestelmät ja koko syöttövesisäiliö suunnitellaan ja mitoitetaan aina yksilöllisesti kullekin voimakattilalle sopivaksi.

Höyryakku tukee tuotantostrategiaa Voimalaitosten ja prosessiteollisuuden höyryjärjestelmien kes­ keinen elementti on höyryakku. Sen avulla voidaan tasata höyryntuotantoa ja kompensoida prosessin kuormitusvaihtelut sekä yllättävät häiriötilanteet lisäämällä verkoston höyryn määrää tai varastoimalla ylijäämähöyry. Akku voi tarvittaessa toimia myös lyhytaikaisena varavoimana, jos höyryntuotanto keskeytyy. HögforsSahalan höyryakut suunnitellaan ja mitoitetaan lähtien höyryverkon prosessiteknistä vaatimuksista ja tuotan­ tostrategioista. Näin varmistetaan, että akun rakenne on luo­ tettava, tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas ja että se toimii luotettavasti vielä vuosikymmentenkin painevaihtelui­ den jälkeen.

Haihduttimet asiakkaan tarpeiden mukaan HögforsSahala valmistaa haihduttimia muun muassa Andrit­ zille ja Metsolle. Andritzin haihduttimet ovat lamellityyppisiä ja Metson putkityyppisiä. HögforsSahalan valmistamia haih­ duttimia käytetään sadoissa sellutehtaissa kaikkialla maail­ massa.

Laaja valikoima painelaiteratkaisuja HögforsSahalan paineastioita käytetään voimalaitoksissa, ydinvoimaloissa, puunjalostusteollisuudessa sekä kemian- ja petrokemianteollisuudessa eri puolilla maailmaa. Lämmönsiirtimien, höyryakkujen, syöttövesisäiliöiden ja haih­ duttimien lisäksi valmistamme myös reaktoreja, kolonneja ja sellunkeittimiä asiakkaiden yksilöllisten spesifikaatioiden mu­ kaan.


HĂśgforsSahala Oy

Tähtiniementie 1, 18100 Heinola Fax 0207 106 201

www.hogfors.com

etunimi.sukunimi@hogfors.com Puhelinvaihde 0207 106 200

PL137 (Kiertotie 21-23), 78201 Varkaus Fax 0207 106 390

Hogfors-Sahala  

Hogfors-Sahala-GST fuusion uusi esite

Advertisement