Page 1

о м а с А СЕГ

лв .

СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТЕ ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

а! т я и т у к Излез от Брой 7, ри 2010 септемв 9 лв. Цена 1,9 x.bg www.tbo

с Плакати и автографНики на Саня, ин и Фахрад

ти е и н а с и сп

отО м и б ю л а з

В „Забранена любов“ се сбъдват мечти Тема на броя:

ЛИЧНА ИСТОРИЯ ИНТЕРВЮ РАЗДВИЖИ ЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ


Търсете И Р през В М БРОЙ 7 Е Т П Е С ВЪ

ВЪ НШ НО

НШ

ВЪН

ШНО

СПИСАНИЕ за всички от 4. до 8. клас, ДАВАЩО ПРЕДИМСТВО през цялата учебна година. Списание „АКЪЛчета“ 4. – 8. клас ВОДИ до повишаване на успеха и знанията ПОДПОМАГА подготовката за: външно оценяване кандидатстване след 7. и 8. клас

ОЦЕ НЯВ АНЕ

КАН

НО ОЦЕ НЯВ АНЕ

ДИД АТС ТВА НЕ

ВЪ

ОЦ ЕН ЯВ АН Е

КАН

ДИД АТС ТВА НЕ СЛЕ Д7 .И

Н НШ НОО ОЦ ЕН ЯВ АН Е

КА

НД

ИД

АТ

СТ ВА НЕ СЛ ЕД 7.

КА НД ИД АТ СТ ВА НЕ

7.

И 8.

КЛА КЛ АСС

ПО ВИ

БЪ КЛ ШААВ И Л ЛГА АС АН ИТ РСК Е НА Н ПО ЕР И УС ВИ АТ ЕЗ ПЕ ША УР ИК ХА МА А ВА И ЗН ТЕ сееп НЕ АН пт МА теем БЪ ИЯ НА мввр ТИ ТА УСП КА и ЧО И Л ЛГАР 22001 Бр ЕХ 1100 В о А Цен ИТ СКИ ПР ЕК е , го ИЗ г й а 2, оддиин ИР ЪТ НА ЕР 99 9 наа ОД И НИ АТ ЕЗИ се леев I АТ ЯТ пт вва УР ЧО А А ем А К На вр ОБ ВЕК МА и2 Щ ЪТ ТЕ и цио ЕС И 010 об на МА ТВ , р Ц л ОТ азо но ИС ТИ ен год О а 2 ин ва сп КА ЦИ ТОР те ис ,99 а I ВИ ИЯ ЧО лн ан лев ЛИ И а и ие В а ЗА нф за ГЕ ПР ЕКЪ ЦИ ор по ИР Т И Я ИК ОГРА ма дго ОН Ф ОД ци т ОМ ИЯ АТ я ов ИК И А ка БИ А ЧО О А ОБ ЛО В КЦ РА ГИ ОБ ЕКЪ ЕН ЗО Я И ЩЕ Т И ТН ВА З ФИ НИ ДР СТ А Е АВ БР ВО И А ЗИК НО ОЯ ТО СТ А ИС РО ТО НО ХИ ЦИ РИ МИ Tе Я ВИ Я И НА МИЯ ст ЛИ ОК И ов ОЛ ОП ЗА по е НА АЗ ЦИ ТА ВА вс вх за ГЕ Я СР НЕ ич од оп О ЕД ки но ре ИК ГРА А

СЛЕ Д 7.

И 8.

8. К ЛАС

КЛА С

ПОВ ИШ АВА НЕ НА УСП ЕХА И

7

ЗНА ПОВ БЪ НИЯ ИША Л ТА ВАН септ И Л ГАРС КАНДИДАТС Е НА емв АТСТТВ К ИТЕ СЛЕ ТВА ВАНЕ ВАН НЕ ЕРА ИДЕЗ7. И 8. КЛА УСП ри 2 Бр С ПОВИШАВА ЕХА 010, ой ТУР ИК На АВ АНЕ ц И НЕ НА А За НАгодин и о УСП УиоСПЕЕХА ХА ЦИеПнЗНА ХА бра налнЕХ а МА Н НИЯ 2,9Н И ИЯТ зов о с ТЕМ од 9 леЯвТIАТАА ат пис АТИ елн азна го а септ КА а и ие тв нф зуачп емв орм и о г и ЧО ри 2 Б р о БЪЛ ВЕК от с ац дл 0 й 1 ия и овк е Г 0, г ПР щ о ИР ЪТ И И Л АРСКИ Ц д и е ОД ОН Ф на 2 за учнато деля еа ИТЕ ОМ НИа ЯИ АТА сеп пт теем т емв мвр 9 вслекеебни Iниво не н рАиКЦ201 РАТ ЕЗИК 20 10, 0, 0,,9год иИКоА циона иина а пр БИ и в на Е УРА ЧОВ а к Н е О бра лно ла дм I ТН ОБ ЛОГ с ет Ц Цен з РА ИЯ на а А ОБ ЕКЪТ 2,9 о с 9 ЗО ле лев ват пис ева БР ва и ЩЕ ВА И ЗД ОЯ елн ани НИ РА СТВ И МАТ ФИ ВН Е а и е за ОТО ЕМА О И А ЗИК нф СТ А ТИК И орм подг РО НО Tе А ЦИСТОРИ аци ото МИ ст ХИ вка Я ВИ Я И я М ов НА ИЯ ЛИ е по ОК И О ЗАЦ ЧОВ ОЛ ПА вси вхо за оп И Н З ЕКЪ Я АТ ВА ГЕО чк дно ре А С НЕ ПРИ д ТИ Н и т Р Г е ЕД ац ИК РАФ АК РОД А за уче о ни лян ОН ЦЕ все бни во е н и обионалн АТА ОМ ИЯ И а НТ ки ИК пр разо ПСорпиасаодиние сп А ватголе„АмКиЪЛчеисан Н А Б Р клас едмет БИ ЧОВ О ОЯ елянинаттера“ е н ие з и ЕКЪ ОБ ЛОГИ РАЗ ЯИ ес асл а ОБЩ ТИ и едн къ н п м ф ОВ одго издик н ЕСТ АН ЗДРА а ан о иетпр ри м ИЕ ВН т ВОТ Ф о тлож а О о сеени ци О ИЗИ ет я овка от о деляна И А КА сп ка . „T ИСТ Tес СТР то .B са OX ОРИ ОН мос “ „ч т тоя АК ОМ ове ЦИВ ЯИ телЪЛче И но. та Я ХИ ИЛИ за “. по ЗАЦ НА МИЯ И вси вход опр ИЯ ОКО ОПА чк нот еде А ЛН З л и В К АТА АН ГЕО Цз Е Нуч о ни яне ГРА СРЕ Е е авТН б на во ФИЯ ДА ИКО се нАи

ВЪНШНО О ОЦЕ ОЦЕН НЯВ НЯ ЯВАН ЯВА АНЕ НЕЕ

СЛ ЕД

И 8.

Бр

ой

7

7

7 Бр роой й7

Сп Порисан ад ие и го „АКЪ ле мия Лч ет ин а“ тер е ес насл къ ед м ни из к да на ни пр ет ил о то ожен се ие от то де на ля сп ка . то „T.B са OX мос “ тоя„чАК телЪЛ че но т . а“.

БЪЛГАРСКИ ЕЗ ИК И ЛИТЕРАТУРА МАТЕМАТИКА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДНАТ ОМ А БИО Л

ИКА

И

ОГИ ОБКЪ ЧОВЕ Я РАЗТ И ОВА И ЗДРА ОБЩЕСТВО НИЕ ВНО ТО ФИЗ И А ИКА

ТРО ИСТОСРИ ЯНИ ОМИ Я ЦИ ЛИ ХИВИ МИ ЗАЦИЯ

НА О Я И ОП КОЛ А НАТ ЗВАНЕ А СР ГЕОГРАФИ Я И ЕДА

По за дгот уч ви ил се ищ е

Под за готв учи и лищ се Национално сп и образовате исание заеподготовка лна ки

вси

ИКОНОМИКА

Спи ан Пор сса ад ие „„А А

информация

БРО Я Под г о за у тви чиЦЕл се Tес тов АК НТ ищНАеБРОЯ е за опр по вх п кла редм ет с и

Сп Порисани ади е „А гол КЪ ем Лчет ия инта“ е ерес насл към едни изд к на ани пр ет илож о т ен о се иет от о н дел а сп я к . „T ат о са.BOX мос “ „ч тоя АКЪ тел Лчет но. а“.

БИОЛОГИЯ И и големКиЪяЛичета“ е ЗДРАВНОнтерреес наслл с къ едни ОБРАЗОВАНИ м и к на Е зд п

од е чки ното делян ен н у а за чебни иво все ки пред кла мет с и

Подготви за училищсе е Tестове

за опред входнот еляне на о нив по всичк и учебни о за всеки предмети клас

ани еториложен то ето се оиет на тдел сп. я касп „T B то ..B O сса амо X“ „чА ст сто КЪЛ ятел чет но. а“. “

ФИЗИКА И АСТРОНОМ ИЯ ХИМИЯ И ОПАЗ ВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Списание „АК Поради голе ЪЛчета“ е наследник мия интерес на приложени към изданието ето то се отделяна сп. „T.BOX“ „чАКЪЛчет като самост а“. оятелно.

Списание „АКЪЛчета 4. – 8. клас“ е наследник на приложението „чАКЪЛчета 4. – 8. клас“ на сп. „T.BOX“. Поради големия интерес към изданието то се отдели като самостоятелно списание. Абонатите ще продължат да го получават без абсолютно никакви промени в условията на абонамента. Абонамент можете да направите на www.tbox.bg.


СПИСАНИЯТА, ДАВАЩИ ПРЕДИМСТВО ПРЕЗ ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА Списания „АКЪЛчета“ ВОДЯТ до повишаване на успеха и знанията и ПОДПОМАГАТ подготовката за: АНЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВ

Е СЛЕД 7. И

КАНДИДАТСТВАН

8. КЛАС

ПОВИШАВАНЕ

НА УСПЕХА

И ЗНАНИЯТА

Брой

ДЪРЖАВНИ СПИСАНИЕТО, КОЕТО ЧЕТЕ ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

7

I 2010, година лева Цена 2,99

ЗРЕЛОСТНИ

СЕГА само

ИЗПИТИ

– МАТУРИ

ПОВИШАВА

НЕ НА УСПЕ

кутията! Излез от

• външно оценяване от 4. до 8. клас • кандидатстване след 7. и 8. клас

ЕЗИК БЪЛГАРСКИ И ЛИТЕРАТУРА

Брой 7, 2010 септемврилв. Цена 1,99 www.tbox.bg

а

за подготовк о списание Националн лна информация и образовате

МАТЕМАТИКА

ккати с Плака Плакат ографи автогр авто ан Ники на ССаня, инн аххрадин Фахрад иФ

тО ти списание

за любимо

БРОЯ АКЦЕ НТ НА

И ЧОВЕКЪТ О ОБЩЕСТВОТ

И ГЕОГРАФИЯ ИКОНОМИКА И ЗДРАВНО БИОЛОГИЯ Е ОБРАЗОВАНИ

БЪЛ Б ЪЛГАР АРС СКИ КИ ЕЗИ И ЛИ ЛИТЕРА К АТУ ТУР РА А ЧУЖД ДИ

ЕЗИЦИ

МА МАТ М АТЕ ТЕМА ТЕМ ТИКА

ЕТИ ЕТ ТИКА КА И ПРА ПР РАВО

не на Tестове за определя входното ниво предмети по всички учебни за всеки клас

В „Забранена любов“ се сбъдват мечти

ФИЗИКА Я И АСТРОНОМИ

Тема на броя:

АНЕ ХИМИЯ И ОПАЗВ АТА СРЕДА НА ОКОЛН

. „чАКЪЛчета“. сп. „T.BOX“ ятелно. нието на като самосто к на приложе е наследни о то се отделя изданиет „АКЪЛчета“ Списание интерес към Поради големия

ЛИЧНА ИСТОРИЯ ИНТЕРВЮ РАЗДВИЖИ ЗДВИЖИ СЕ! ПЪТЕШЕСТВЕНИК ХОРОСКОП ФИЛМИ МУЗИКА ПЛАКАТИ

КАНДИДАТ

7

Национ и образоално списан ие за под вателн а информ гот ация овка

ПСИ П СИХОЛ ХОЛО ОЛОГ ОГИ ГИ И ИЛ ЛОГ ОГИКА Я

Подготви се за училище

И ИСТОРИЯ ИЯ ЦИВИЛИЗАЦ

ИЯТА

ссепт се Бро Б пт темвр рой емвр ем ри 2010, 2010 20 100, годи годи д на I Цена Цена 2,99 2,999 лева леева

ИСТ И СТ С Т ТОР ОРИ ОР О РИ Р РИЯ ИЯ И ИЯ ЦИВ Ц ИВИЛ ИЛИ ИЗАЦ ИЯ ГЕО Г ЕО Е ОГРА ГР РАФИ Ф ФИЯ И ИКО И КОНОМ И ИКА

И ЧОВЕКЪТ ПРИРОДАТА

ХА И ЗНАН

-СТУДЕНТИ

лв .

септември

ФИЛ Ф ИЛ ИЛО И ЛОС Л О ОС ОСО СОФ ОФИ О Ф Я ФИЯ БИ БИО Б ИО И ОЛ ЛОГ ЛО ОГ О ГИЯ ГИ Г ИЯ И ЯИЗ ОБР ЗДР ЗД Д РА Р АЗО А З ОВ ВАН А ИЕ АВНО Ф ЗИ ФИЗ ИКА КА К А И АСТ Р РОН ОНОМИ ОМИЯ Я ХИМИЯ ЯИО ОПА ПАЗВ НА ОКО ЗВА ОКОЛ АНЕ ЛН Л ЛНА НАТ ТА А СРЕ Д ДА

АКЦ ЕНТ

НА БРО Я

Отнов учили о на ще... Тес то

ве на вх за опреде одното ляне Дъ ниво ржав ни зре лост изпи ни ти да уч а в СА Щ?

 За що

Списа Спис Порад ние „АКЪЛчет и голем а“ е насле ия инте рес към дник на прило изданието жени то се ето на сп. отдел я като „T.BOX“ „чАКЪ самос тоят Лчета“. елно.

• държавни зрелостни изпити – матури • кандидатстудентски изпити • избора на университет

Списания „АКЪЛчета“ са наследници на приложенията женията „чАКЪЛчета“ чАКЪЛчета“ н на сп. „T.BOX“ за съответните класове. Поради големия интерес към тях те се отделиха като самостоятелни и увеличиха обема си повече от два пъти. Настоящите абонати продължават да ги получават без доплащане.

АБОНАТЪТ ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ!!! Абонамент 2ЕС01Е0Н Клуб T.BOX е привилегия само на абонатите на кое да е от трите списания. Всеки абонат получава членска карта с уникален номер, гарантираща му ползване на отстъпка при купуване на книги на няколко големи издателства; получаване на подаръци, които не са достъпни за не-абонатите и още ред предимства, за които своевременно Ви информираме. Абонамент ЕСЕН 2010 се осъществява за месеците ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ и ДЕКЕМВРИ. Видове абонаменти: T.BOX: 3 книжки + членство в клуб T.BOX ...................................... АКЪЛчета 4. – 8. клас: 3 книжки + членство в клуб T.BOX ..................... 8 8,97 ,97 97 лв. АКЪЛчета 9. – 12. клас: 3 книжки + членство в клуб T.BOX ..................... 8,97 8 97 9 лв. T.BOX + АКЪЛчета 4. – 8. клас: 3 + 3 книжки + членство в клуб T.BOX .......... 14 14,94 ,94 лв. T.BOX + АКЪЛчета 9. – 12. клас: 3 + 3 книжки + членство в клуб T.BOX ......... 14 14,94 94 лв.

А Б В Г Д

5,97 лв. 8,00 лв. 8,00 лв. 12,00 лв. 12,00 лв.

АДРЕС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (задължително):

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА (ако е необходима): * Не пропускайте да напишете пощенския код

Адрес (град, пощенски код, жк, бул./ул., №): ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Име на получателя (или организацията): ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... телефон: ....................................................................................................... факс: ............................................................................................................. e-mail: .......................................................................................................... лице за контакт: ...........................................................................................

Име на фирма (или трите имена за частно лице): ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... Адрес (град, пощенски код, жк, бул./ул., №): ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ЕИК по БУЛСТАТ: ......................................................................................... М.О.Л.: ..........................................................................................................

Абонамент:

А

Б

В

Г

Д

5,97 лв.

8,00 лв.

8,00 лв.

12,00 лв.

12,00 лв.

Обща сума (в лева)

Брой абонаменти: Тотал:

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ (отбележете): С пощенски запис на адреса на редакцията: София 1408, ПК 82 (на името на Кирил Тонев Делев) По банков път: Банка: Уни Кредит Булбанк АД BIC: UNCRBGSF IBAN: BG64UNCR96601010526904

Попълнете талона или негово копие и го изпратете на адреса на редакцията или по факс. Абонамент може да направите и през онлайн формата за заявка в tbox.bg.

тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 факс: (02) 851 91 47

e-mail (реклама): advert@tbox.bg e-mail (редакция): redakcia@tbox.bg

web: www.tbox.bg


ER V O

Ако и ти виждаш веселото надписче „Game over“, значи вече разбра, че няма начин – пак ще се ходи на училище. Споко, в този брой ти даваме няколко съвета за справяне с „Врага“, а и нека да си го кажем честно – даскалото има и добри страни. Например купоните по случай началото на учебната година. Иначе в края на ваканцията си помечтахме парите да се произвеждат от банкоматите, но, както се сещаш, мечтите невинаги могат да ти купят билет за прибиране вкъщи и затова вкарахме малко въображение в схемата. Част от екипа на Т.BOX тръгна да пътува на стоп. Други прибегнаха до по-разчупени стратегии и решиха, че точно сега е моментът да станат скуотъри, които превръщат изоставени сгради в малки арт-магии или просто ги използват за нощувка. Имаше и ентусиасти, които се гмурнаха във водите на Средиземно море, за да си правят финикийски знаци, както и такива, които невъзмутимо си пуснаха най-новите ленти, за да са в крак (и две очи) във... филма. Ако на теб пък ти се иска просто да се превърнеш в малко магнитче за пари, обърни внимание на психологическия портрет на хората, които умеят да ги привличат. И не забравяй – каквото и да става, винаги можеш да облечеш облегалките на столовете със стари шарени тениски. Освен това, в една компания от 7 човека на всеки се пада по езеро, особено ако се качите на Седемте рилски.

E

G

AM


ЕКИП: УПРАВИТЕЛ: Кирил Делев – k.delev@tbox.bg ГЛ. РЕДАКТОР: Светла Луизова – s.luizova@tbox.bg РЕДАКТОРИ: Стела Маркова – s.markova@tbox.bg Чавдар Дюлгеров (4-то) – ch.dyulgerov@tbox.bg Анна-Мария Пеева – am.peeva@tbox.bg Лора Скорчева – l.skorcheva@tbox.bg Райчо Ангелов – r.angelov@tbox.bg Иван Симеонов – i.simeonov@tbox.bg КОРЕКТОР: Ани Гешева ГРАФИЧЕН И WEB ДИЗАЙН: Пенко Пенков – p.penkov@tbox.bg ПРЕДПЕЧАТ: Цветанка Петрова ХУДОЖНИК: Венелин Съйнов (Лино) ФОТОГРАФИЯ: Пенко Пенков Чавдар Дюлгеров Кирил Делев АБОНАМЕНТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ: Виктория Дръндарова – abonament@tbox.bg РАЗПЛАЩАНЕ С КЛИЕНТИ: Ирина Миленкова

Съдържание РубрикИ

ПРЕЖИВЯНО ..................... 6 – 7 ЩО Е ТО?...........................8 – 11 ПИОНЕРИ В... .................12 – 14 БЕЗ МАЙТАП!!! ..................... 15 ЩО ПЪК НЕ? ...................16 – 19 ПАК ЛИ?! ........................20 – 22 ИМАШ ПОЩА! ....................... 23 НАПРАВИ СИ САМ ........ 24 – 27 НА КИНО ........................28 – 29 ЧЕТЯЩИ ........................ 30 – 31 ТРОЕН ЛЕКСИКОН ........ 32 – 35

ТЕМАТА:

ДЖАДЖИ ....................... 36 – 37 ЖИВОРАСЛЯЦИ ............ 38 – 39 РАЗДВИЖИ СЕ! .............40 – 43 ПЪТЕШЕСТВЕНИК .........44 – 45 ОТ НЕЩО – НЕЩО ................. 46 ТЕСТ ЗА ЗЕЛЕНО .................. 47 САМ ВКЪЩИ .......................... 49 МОЯТ РАЗКАЗ ................50 – 51 ХОРОСКОП ......................52 – 53 ЗОО СМЕШИНГ ..............54 – 55 КРЪСТОСЛОВИЦА ................. 56

4 - 15

ПАРИТЕ

ИЗДАТЕЛ: ПЕЧАТ: ПК „Димитър Благоев“ – София ..........................................................................

ISSN 1313 – 9797 Лайфстайл списание за тийнейдж култура АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: София 1408, ПК 50 или ПК 82 Тел.: (02) 954 41 43, 954 41 47 Факс: (02) 851 91 47 РЕКЛАМА: advert@tbox.bg Писма на читатели: redakcia@tbox.bg web: www.tbox.bg .......................................................................... Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните материали с рекламен характер. Не се допуска препечатване и заимстване на текстове, както и ползването на авторски колажи и фотографии без разрешението на редакцията. T.BOX не се ангажира да отговаря на всички получени писма. Никоя част от това списание не се продава отделно. Моля, ако забележите плакат или приложение в самостоятелна продажба, незабавно сигнализирайте в редакцията. Брой 7, септември 2010 Цена: 1,99 лева 4 ———————— ————

ПРЕЖИВЯНО: Пар(л)ично – Спестовната касичка Стела Маркова ...................................... 6 – 7 ЩО Е ТО?: Богат – Беден ....................................... 8 – 11 ПИОНЕРИ В...: Пурпурните хора и техните знаци или откъде идват парите ................... 12 – 14 БЕЗ МАЙТАП!!!: С'тинков тарикат ............................... 14 – 15 ИМАШ ПОЩА!: Деветокласник съм и често с родителите ми се караме за пари... ....... 23 ТЕСТ ЗА ЗЕЛЕНО: Ти и твоите джобни: познавате ли се или не ви остава много време заедно? .... 47


ЩО ПЪК НЕ? 16 – 19 СКУОТЪРИ ПРЕД ПОРТАТА! Дойдох, видях и завладях! – ще си правя каквото искам!

НАПРАВИ СИ САМ 24 – 27

Ако нямаш пари, ти е нужно само въображение

ПАК ЛИ?! 20 – 22 • КРАЯТ НА ИГРАТА • Как да се завърнеш в училище без чувството, че животът е свършил • 5 прости правила за първите учебни дни

ЧЕТЯЩИ

30 – 31

ДЖАДЖИ

Целуната от сянката ..30 Кръвно обещание .....30 Дарба .........................31 Милениум 3 ...............31

Истински светкавици в твоята стая

ПЪТЕШЕСТВЕНИК

36 – 37

44 – 45

Игуана мигуана ЖИВОРАСЛЯЦИ РАЗДВИЖИ 38 – 39 СЕ! 40 – 43

ON AIR или как да яхнеш облак!

7-те рилски езера

НА КИНО 28 – 29

Карате кид..........28 Мачете ...............28 Заразно зло: Живот след смъртта ...............29 Ченгета в резерв ..............29 Step Up 3D ...........29 Премиерите през септември ..........29

ОТ НЕЩО - НЕЩО The Wall! 46 и малко красота

САМ ВКЪЩИ: Лятото не може без шейковете на Милс :) ........................................... 49 МОЯТ РАЗКАЗ: „Майка“ от Або ............................ 50 – 51 ХОРОСКОП: Септември: Козирогът спи – сънува поляни. Стрелецът се дуе, докато Водолеят хич го няма ............................................. 52 – 53 ЗОО СМЕШИНГ: Вицове, Лабиринт ....................................... 54 – 55 КРЪСТОСЛОВИЦА ........................................................................... 56

или и т с о г а н 32 - 35 ОН К И С К Е Л Н Е ТРО

В „Забранена любов“ се сбъдват мечти ............................32 Лексикон със Саня, Ники и Фахрадин ..................... 33, 35 Досега в „Забранена любов“... ......34

5 ——————— ————————


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Искам да живея като беден човек с пари. Пабло Пикасо, испански художник

ПРЕЖИВЯНО

Par(l) Par (l)ihno ihno

Спестовната касичка Стела Маркова Брат ми не понася парите. Когато попаднат в ръцете му, се чувства толкова неприятно, че обикновено се налага да бяга много бързо, за да стигне до мястото, където би могъл да ги изхарчи. За да не губи време, предварително си набелязва потенциални ОВнП (Обекти Взимачи на Пари). Ако паричната инжекция е неочаквана, десетина флакона спрейове за графити винаги могат да спасят положението. Особено когато отива да си ги купи от друг град, който случайно се намира на морето, където пък още по-случайно се е заформило най-готиното за месеца плажно парти. Аз, за разлика от брат ми, обичам парите. Харесва ми да зная, че ги имам. Усещането ми носи спокойствие. Рядко харча за каквото и да било. Винаги се питам: „Това всъщност трябва ли ми наистина?“ или: „А тези пари не мога ли просто да ги спестя за нещо, което наистина си заслужава?“ Брат ми никога не ме е разбирал. Нито пък аз него. Неговите джобни винаги успяваха да се превърнат в далечен спомен, преди да е настъпил ранният следобед на деня. Аз пък спестявах минимум половината от моите, когато бях в гимназията. Той винаги се е забавлявал, а аз винаги съм се чувствала независима. Преди няколко месеца вложих всичките си спестявания в идея, която мислех за добра. Радвах се, че разполагам с нужните пари и че не съм ги харчила за малки дребни глупости. Идеята обаче се оказа грешка, а когато го осъзнах, вече си имах нова приятелка – ГЛнП (Го6 ———————— ————


КОЙ К'ВО БИЛ КАЗА Л...

Парите са н полезно. Т ещо много е да не пра ти позволяват ви обичаш, а ш това, коет то не а правя поч з не обичам да ти нищо Граучо Ма . р американск кс, и комик

Л Л... А АЛ ЗА АЗ КОЙ К'ВО БИЛ КА

Богатството е за предпочитане пред бедността, но само по финансови причини. Уди Алън, американски актьор и режисьор

... ЗАЛ Л КА И Б т не о К'ВО спехъ , а прост КОЙ еиу

и т та Пари нят хора а, което с е в м о о т т пр тях. мява уголе о вътре в т, ор е бил Уил Сми ски акть н а ик амер КОЙ К'ВО БИЛ КАЗА Л... Богат с

спест тво – това я хора ванията н са в ръц а мно ет го Юлиа е на един. н Тув и полск и пое м, т

лямата Липса на Пари). Докато с нея се чудехме как да се разберем, брат ми прекарваше най-хубавото лято в живота си. Както винаги, без да се замисля за след това. Французите казват в такива случаи C'est la vie (Такъв е животът). Аз пък, в името на чуждите езици, си казах – Shit happens. Предполагам, че нямаш нужда от превод, но за всеки случай – понякога може да ти стане много, ама много гадно. В крайна сметка парите са си за харчене. Освен това невинаги се печелят лесно, но за сметка на това да ги загубиш, никога не представлява проблем. Важното е да ги имаш, когато ти трябват, и да не съжаляваш прекалено много, когато си ги загубил. Всичко е временно и напълно относително. Добрата новина е, че усмивките са напълно безплатни. 7 ——————— ————————


Щ О Е ТО?

БОГАТ

Анна-Мария Пеева – ПСИХОЛОГ

БЕДЕН

Кое е по-важно: парите или здравето, парите или любовта, парите или н нещо ещо д друго? руго? С Според поред ззакона акона н на аМ Мърфи, ърф фи и, и изгубеният згубеният ччорап орап ссее п появява оявява введнага еднага сслед лед и изхвърлянето зхвърлянето н на а ееша ша м му; у; т така ака и ж животът ивотът н ни и о опровергава, провергава, а ако ко р решим, еш и м ччее п парите ар рите сса ан най-важното ай-важното н ещо н а ссвета, вета, и ли п ък н ай нещо на или пък найм аловажното маловажното. КОЙ К''В ВО В ОБ БИЛ КАЗА Л...

Най й-важното качество на парите е тяхното кол личество. Неизвестен автор КОЙ К'ВО БИЛ КАЗА Взим Л... айте само пари зная от песим назаем т и няма предвар сти. Те ител си да и но м Трис бъдат в , че ъ т френ ан Берн рнати. ар, ски писа КОЙ К''В тел ВО БИЛ КА ЗАЛ...

8 ———————— ————— ———— —

Парите – това е ш есто чув вство, бе з което о то станалите пет са безпол езни. Съмърсет Моъм, английски писател


Една японска н да преарите са удобен начи поговорка гласи, че „п “, както и та удобствата в живо одолееш с подкупи не гато става ко , щастие“, но, явно че „парите не носят другите. дума за финансите на те са вид власт и като ри па г Според Юн ждат скритата и такава с лекота изва личност – Сянката тъмна част от нашата тласканите и недони. Тя се състои от из “ на съзнанието ни пуснати от „цензурата мите стремежи, жела непознати и за нас са т лъ во дя , но уг начин каза ния, качества. По др а емни ситуации показв стр ек е в дълбините ни и в , ли те га бо внезапно за т сси. Ето защо хора, гата р га ро знато Психолозите показват друго, непо п ъж ъ н д едн ве изв из предлагат ра . злични верси е е. це ц и иц Според класи ли л а ега осе до д и за отношен ческата психо ието на хора анализа то се тието, който та къ формира в т. м парите. е между втор нар. анален ст ата и четвърт този стадий и адий от разв ата година. М в зависимост иоже да се полу от начина, по нията на дет чи фиксация който протича ето с в т отношеаналнозадърж родителите, се формират два типа личн ащи и анално ости: изтласкващи определения . Предполага те развеселяв м тези ат, но нека пр Аналното пове одължим. дение впосле дствие се тран ра в определ ено икономи сформическо поведен дете, което е ие, т.е. получавало уд оволствие от жането, се пр задъревръща в пест елив възрасте а дете, получа н, вало удоволст вие от самия процес на деф екация, е по-в ер превърне в ш ирокопръст пр оятно да се ах аналнозадърж ос ащия тип са ха ник. За рактерни упоритост, пе стеливост, ак уратност и тревога към неяснотата и бе зредието, за аналноизтла скващия – ск ло нност към прахосничест во, импулсивн ос койство. Когат т, безпоо родителите се отнасят със спокойст вие и обич къ м старанията на детето да се контролира , възпитават положителна самооценка и съответно позитивно и адекватно ф и на нсово поведение в по-з ряла възраст. ↘↘↘

9 ———————— ———— ———— —————


Видове „пари чни“ личности СКЪПЕРНИКЪТ обича да спестя ва и това му дост огромно удовол авя ствие. Често е в плен на страха от защото скътанит загуба, е пари му дават сигурност. ПРАХОСНИКЪТ харчи с ентусиаз особено когато ъм и почти безк има емоционалн онтролно, и проблеми. Пари да преодолее ус ещането си за не те му помагат значителност и въодушевлениет отхвърленост. Сл о от харченето че ед сто го връхлита ПАРИЧНИЯТ ЧУ чу ВА вство за вина. Л е изцяло обсебен са начин да си сп от пе че ле еч не контролира. Убед ели благоразпо то на пари. За не ложението на ок ен е, че колкото го те олните и възмож повече пари им ТАРИКАТЪТ прес ност да ги а, то лк ледва евтиното ова по-щастлив и изгодното на гр ще е. говска сделка му аницата на пара дава усещането ноичното. Успеш за превъзходств ИГРАЧЪТ, или ха ната търо. зартният тип, се чувства жив, ко бас, а играта и за га то поема рисков губата при него е. Обича да се хв са символ на тр иумф и самонака аща на зание.

Парите и ти

не та не ата ат ра ор ор хо ят х свят зи св оззи о На тто ти е ит щ е д де ъд бъ ни и ни вн рав са ра са т от в ще завися ср с едства , коива ст с че о твои ка ногго мно да еш ож м га още отсе то ощ то . аш ив разв започнеш да за ва ня ав ср В този смисъл да е ж ож м е ит нето с друг мбицията ти помогне. А а вършат и борбеностт в живота, добра работа береш заиз не стига да дебността и вистта, враж ието заради самосъжален . повече пари възраст разполагат с ли от 6-годишна е те щ ия О . пр те и ри ил и па дават о иц м ги ен ря уч ности сп бре да ти и твои съ начално е до злични потреб во зфакта, че няко ра ър ра П ат . да им ни м ти об са възрас свикнеш ваш за дж Различните аеш есеца, за да ел еш да настоя м ж чн на ко по А ъж за т. дн ос да но и спестовн дини – и ве т го ос о ги рн лк можеш спокой во ко ко А го ня . дажби ата ти от ично, а след идневните си имулира личн ва ек ст но вс веднъж седм с се от ат ка ш ир Та ля . нс джета си м да заде те компе са да е о о м рз ди бъ хо ти пределяш бю необ телите нещо голямо, е редно роди е си да си купиш те, а най-добр о ненужно, не щ ри не па за на и ст о но рз той бъ бс ст со иш та рч на изха учат истинска ето. Парите ни е да познаеш ни о, но ва ан аж ро В ел ча ж а. о зо м су нещ а и ра гато си купим е през болкат учим уроцит сят радост, ко рез парите Ч но и. да ен ат рч ог м ха . Те то вече са из га ко на част от вени решения о, ен щ м не о те са неиз и отказ от т от щ ва за ча , на си а оз но живот не се измерва равляваме и стойността ти и ри па е ко се учим да уп и знаци. к не всич в финикийск него. И все па единствено въ

10 1 0 ———————— ——— ——


Хората, Хо Х о които ко привличат п р парите п а КОЙ КО ОЙ О ЙК К' К'ВО 'ВО ВО Б БИЛ ИЛ К ИЛ КАЗАЛ КА АЗАЛ З Л... ЗАЛ... ..

Човек Чов век може дълго време да живее ж с парите, които чака. Уилям Фокнър, американски писател ЗАЛ... ВО БИЛ КА КОЙ К''В е да разберет Ако искате за и Бог какво мисл а те хората, н ж ви , парите дал. които ги е кър, и Дорот Пар писателка а американск КО КОЙ К ОЙ К ОЙ К'ВО О БИЛ КАЗАЛ...

Според С Спо п психолозите личностите, които привличат привл пр парите, нямат страх от величини – големи голем числа, големи проекти, крупни суми, го авторитети. Те си поставят прости и ясни ав автор цели це и е почти невъзможно да изгубят желаната крайна точка от погледа си. Проявяват т. нар. „независимост от полето“, т.е. не се смущават от изобилието на фонови детайли и забелязват ценна информация там, където другите виждат хаос от неподредени данни. Способни са да се придвижват напред на основата на непълна информация и са много толерантни към неопределеността. Имат много ясно чувство за отговорност. Не изпитват неудобство и вина от стремежа си да постигнат успех. Смятат, че имат право да бъдат богати.

Па Парите никога не стигат. На един не му достигат два лева за хляб, на друг – д два ва милиона за яхта. Неизвестен автор

11 ——————— ————————


ПИОНЕРИ В...

ПУРПУРНИТЕ или откъ де ХОРА И идват парите ТЕХНИТЕ ЗНАЦИ КОЙ К'ВО БИЛ КАЗА Л...

Парите миришатн.е

Римският Веспасиан, император обложил с когато обществениданък те тоалет

Парите не се произвеждат от банкоматите. Ние в „T.Box“ сме сигурни, че отдавна подозираш този факт. Не, няма да ти четем конско и да ти обясняваме колко трудно се изкарват и прочее. Искаме да ти разкажем накратко за тяхната поява на света и да хвърлим светлина върху израза „финикийски знаци“, който няма начин да не си чувал. Хайде, чети, за да не се изложиш, ако някой случайно те попита. 12 ———————— ————

Райчо Ангелов

ни

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Какво е ограбването на банка в сравнение с основаването на банка?! Бертолд Брехт, немски писател и драматург

КОЙ К'В О БИЛ

КАЗАЛ.. ..

Зад вс як богатс о голямо тво се кр престъ пление ие . Оноре дьо Ба лз френск и писа ак, тел


Финикийската Ф Фи ники кийс йска цивилизация я възникнала възн въ възн ник икн някъде към к м второто къ втор вт втор орот отто хи ото хилядолетие пр. пр Хр. по по източния изтто бряг на Средиземно Сре р дизе зе емн море, на на територията тери те ри итори тор ятта н на сегашниЛиван Палестина. Наименованието произлиза отт гръц те Ли иван ив ниП Па але ал ессти ина а. На аи им мен е ованието о „„Финикия“ Фини Фи ники ки ия я““ п ро р о оиз и ли из лиза о лиза ггръцката ръц ъ ката дума за з „червено“ заради основната която древните внасяли оттам пурпурната Самите финизар за ради ади о основна ата та сстока, тока то ка к ка, оятто др д рев евн нитте ни ните е ггърци ърци ър ц в нася на ял ли ио ттттам м–п урпу ур пурн пу нат а а боя. Са кийци наричали к ки йци н йци йц ари ричали ли и ссебе еб бе си си „„хора хора хо а пурпура“, на н ап урпура ур пуура“, “, ззащото ащо щотто търг ттърговърг ргов ов вските били свързани ск китте им успехи иб получават боя с ум уумението ението да а пол п о аленочервен цвят с ал а ален ле очервен нц в (пурпур) един вид дребни от е от д н ви ди ид др д ребн еб б мекотели. Хилядолетия наред Хи Х ил ля ядоле ядо доле летти тия на тия аре р пурпурният цвят символ на светска и цв вя ятт бил л ссим имво в лн во духовна власт. духо ду хо х ховн овн в а вл влас асст. т. Държавната Д Дъ ърж ржав авна натта организация ор ргга ани низа заци ция финина аф ин и нии кийците ки ийц ци итте се е основавала на ос сно нова ава ал ла ан а градове-държави, разположени по крайбрежието Средиземно к кр ра ай йбр бреж еж еж жие ието ие то н на аС Сред диз изе ем емно море. м мо оре ре..

Кои са финикийците...

е с о в к а к ...и за борят? и ди д угите наро ние с др нени вне рав В ср кки ик би б об не а ли дост или е би иттте ци е финикийц се с е н не я ри пе м им ната и нив ни. Тяхн ове но в лн над въ а а, а на шат у су с а н на ла ра и ти оссст на ро а пр т ят м ем З Зе . е. но море мно ем и е диз Сред а Ср д-од на ро ен ор те лодо пл еп еп не ин а дн е бе б а л ла би я те ци Финикия ий икнало финик на, което подт рана ата организи да станат първ ржава. За дъ а ск а търгов международн ването на ло и изобретя гребци, това помогна би с два реда ра ко – е ит м бире адели практика завл с които те на рговци тъ е ит икийск моретата. Фин острови Британските достигнали до ргували тъ , яли калай) ас вн о ет ъд (отк ия (желязна те от Мала Аз и със страни От Афри) и с Гърция. руда, сребро ова кост, слонове, слон ка доставяли спания – И от ра, роби, а пе и а ов ус ра щ е Финикия да де вероятно ва ва ав рж дъ а сребро. Твър ск иземномор ед ср а о ат то рв ка е и пъ мощни, и това доста пр – и о ни (д ло с ко ртаген ия), Утика и Ка Гадес (Испан ↘ ↘ с).↘ днешен Туни

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ...

Спомняйте си за бедните – това не е свързано с никакви разходи. Хенри Шоу, американски писателхуморист

13 ——————— ————————


Да си дойдем на думата Има много доказателства, че първи в света финикийците са секли и употребявали монети. Затова и до днес хората наричат парите „финикийски знаци“. Финикийските знаци всъщност не са били това, което днес разбираме под пари. Първите пари всъщност представлявали стока. Те се изработвали от ценни метали – злато, сребро и мед. Силата на тези първоначални пари зависела от метала, размера и теглото. Най-висока разменна стойност имало, разбира се, златото. С развитието на търговския обмен се оказало, че материалът, от който се изработват парите, е ограничен, и това представлява пречка за търговците, но това вече е друга история, нямаща нищо общо с финикийците.

С’тинков Знаеш ли защо на с’тинките отстрани в тънката част има едни релефни прорези или текст? Няма начин да не си ги забелязал. Е, не е заради българин. Този път не. Преди 100 и кусур години в САЩ се намерил един тарикат касиер, който в продължение н на години стъргал сребърни долари долари. Докато броял парите на края на работния рабо ден в банката, където бачка бачкал, му хрумнало, че никой няма да забележи, че доларите са с ми милиметър, два, три по-малки. Иб бил прав – никой не забелязал. Нат Натрупал адски много сребърни стру стружки и шепа по шепа, ден след 14 ———————— ————


БЕЗ МАЙТАП!!! АЙ-ИЗРОДСКИТЕ ПАРИ В СВЕТА са на олоостров Йап (С и). ов тр ос и ов мон то ка о Това са нещ ни ен м ка кръгли монети, имат жат 8 тона. метра (!!!) и те на ви ло по и 3 : д а ))) диаметър на носене в джоб не стават за Определено

Н

З

А НАЙ-РЕЛИ ГИОЗНА ВАЛ УТА се смята американск ият долар, за него пише „I щото на n God We Trus t“ (Уповавам се на Господ). е Преди на мяс тото на този надпис са из пи св али: „Фалшиф АНКНОто се наказва ициранесъс смърт“. ТАТА С НАЙ-ГОЛЯМ Н НИТЕ ВОЙНИ се произЛЕД СВЕТОВ НОМИНАЛ е Н мало къде да ня Я И АН РМ В ГЕ отпечатана о монети, нито в Унгавеждат нито ва хората га рия р през банкноти. То по парчета 1946 г. – 100 000 000 000 000 000 000 пенджо. рисували пари и или даже „Пенджо“-то е търпяло месечна инфлация от дърво, тенеки ра и си куиг около 42 билиарда процента (питай учителя по по карти за о им трябва. математика какво е това число). Тази банкнота пували каквот нерите се равнява на около 30 стотинки :))) Сега колекцио ри за тези па плащат луди нкноти. измислени ба

Б

С

тарикат ден ги обменял за кинти в близката мина. Забогатял доста, но и станал непредпазлив. Един от шефовете в банката си забравил бастуна и се върнал малко след края на работния ден да си го вземе и засякъл нашия „стъргач“ да си прави купчинки от сребро. Избухнал мегаскандал, опандизили го, а банкерите свикали събрание, на което се решило на всяка монета отстрани да се слага някакъв белег, който да спре появата на втори подобен „стърготинов“ тарикат. Яко, а?:))) 4-то Стърготинов

АЗАЛ... О БИЛ К КОЙ К'В едаш как

да гл Тъжно е илеят пари и да п е т и т га бо можеш ш, че не осъзнава гнеш. мо да им по инос, Пиер Дан орист ум х и ск ен фр 15 ——————— ————————


Щ О П Ъ К НЕ ?

и р ъ т о у к пр С ед

портата!

Дойдох, видях и завладях! – ще си правя каквото искам! Добре де, мож е и да не си чу рите, но сигу вал за скуотъ рно ти се e сл учвало да мин покрай някоя еш изоставена сг рада, хале ил стара фабрика и , и да си пред ст еш там. Или че на това мяс авиш, че живето би станало го яко рейв па мнорти. А може и някой клип да заснеме. Еми, се има едни таки ва хора, коит наричат скуо о се търи и правят точно това. Те пират изоста окувени и често полусрутени зарязани инду къщи и стриални сгра ди. Най-вероя си го виждал тно във филми – в „Боен клуб Брад Пит или “с в „Къщата“ (E l Kaseron). П муществата са реи, че не се плащ ат никакви да ци, вода или нъ ток. Недостатъ ците са очевид Иска се врем ни. е и смелост, за да се превър къщата в годн не а за живеене . Да се открие се наблюдава , да , да се проучи и да се облаго ди. А това си рое здрава рабо та, защото ид е тази запусн еята ата, мръсна и полу сграда да стан е уютна и обит разрушена аема. Друго 16 ———————— ————


правило е нанасянето да се случи без взлом. Да не се вандалства, а точно обратното. Не са изключени и проблеми с полицията, затова се препоръчва сериозно запасяване с хранителни провизии. Много е важно скуотването да се случва от група съмишленици, защото така може да се прокара идеологията на социалното явление, а не да се влезе в ролята на самонастанили се бездомници. Смята се, че названието на явлението идва от Англия. И не е чудно. По статистика до миналата година там имало над 20 000 скуотъри. Дори имаше широко отразен скандал с такава една готина групичка, която се подвизавала геройски като съседка на Маргарет Тачър – бивш британски премиер. В кралството обаче си има закон, който те легализира, ако успееш 12 години да се грижиш за помещението, в което си се нанесъл. Другата много активна държава е Франция. ↘↘↘

Rozbrat е 13годишен скуот, най-старият в Познан, Полша. Има Анархистки клуб, 2 бара, 2 концертни зали, пространство за живеене (включително караванен парк) и библиотека.

Плакати на скуотъри, публикуващи в DeviantArt 17 ——————— ————————


Yfanet е голяма фабрика близо до центъра на Солун, окупирана през 2004 след срещата на ЕС. Това е видим проект с кафенета, компютри и политически асоциации. Освен решаването на чисто битови проблеми а ла „нямам къде да живея“, някои от скуотовете функционират като културни центрове, защото тези, които превземат сградите и се самонастаняват в тях, са музиканти, художници, поети, улични артисти. Комуната, в която живеят, е създадена като алтернатива на днешното консуматорско общество. Тя е мястото, в което споделят покрив, храна, вещи. Окупираната къща е тяхната обща сцена за изява на творчеството им. Скуотовете в Европа и по света се легитимират, след като докажат пред общината, че в усвоените от тях територии ще кипи творчески труд или друга общественополезна дейност, примерно специализирана библиотека. Не си мисли, че това е само някаква чуждестранна изгъзица. Има я и у нас. Честна дума! Примерно години наред в Пловдив в стара турска баня художници представят своите артинсталации. Дори една фотоизложба в обществена градинка е скуотване. Идеята е да се усвои една алтернативна, неконсервативна среда, като се промени видът и формата ù, за да представи изкуството по нов, непретенциозен начин, като избягва претенциозните и старомодни арткритици. Типичен наш пример е и „превземането“ на бив-

Скуот на Kreuziger Straße в Берлин 18 ———————— ————


Скуот във Франция

RampArt от съществува повече от 3 години и се клад и състои от с къщи. 3 скуотнати

шата чорапена фабрика в столичния квартал „Павлово“. През 2006 г. там се ражда студио „Даухаус“ – ателие, студио, галерия, концертна зала, парти център... Сред оголените, изрисувани със спрей стени на скуотваното пространство се мотаеха разни готини хора – някои помагащи, други просто кефещи се на това, което се случва. В него са снимани доста филми, клипове, фотосесии, мултимедийни продукти. Това място вече го няма и скуотърите се изявяват в халето на квартал „Банишора“, в Червената къща, в ателие „Пластелин“, в кино „Влайкова“, където се провеждат литературни четения на алтернативни поети. Това общество повлича крак и за появата на други софийски неконвенционални сцени – „Чайната“, „Хладилника“, „Хамбара“ и „Склада“. Там се провеждат джаз концерти и театрални пиеси, които са режисирани специално според пространството и имат ограничен брой представления и подбор на публиката. Изобщо скуот местата се създават от хора, които искат да покажат на обществото, че съществува алтернативна култура. Алтернатива на целофанената поп култура, която няма нищо общо със създаването на свободно и съзнателно общество. Важното е да съзнаваш какво правиш, какъв избор правиш – животът не е нищо друго, освен непрестанен избор! А скуотърите избират свободния номадски живот. И имат смелост да рискуват да окупират и облагородяват пространства, които явно на никого не трябват. Лора СКУОТорчева

19 ——————— ————————


ПАК ЛИ!?

Райчо Ангелов

КРАЯТ НА ИГРАТА К

акк ддаа ссее ззавъррнеш в ууччиллищ ще ббез ччуувството, че живот о ът е св свършил

Е, ваканцията св съжаление, в ърши. Така е, за сички хубави неща си имат край . Зн успокоя, като ам, че няма да те ти кажа, че те първа ти предстоят няколко вака нции и че в училище съ що е забавно . Няма и да се опитвам. Ще ти дам об аче няколко съве та, ще ти помогн които ат да свикнеш по-б ързо със завръща нето към контролните , черната т дъска и сблъ съка с учителите.

прости правила за първите учебни дни Може да ти се сторят незначителни, но ще подействат със сигурност и после ще си ми благодарен.

20 ———————— ————


м ВРЪЩАНЕ къ РЯЗКОТОтъЗмАне е желателно, поне

училищния ри о е да имаш лозите. Хубав според психо роиш към ито да се наст 3 дни, през ко ата. Най-пра ето на почивк еш рн въ приключван се за стъпиш, ако вилно ще по и училището ед пр а седмиц у дома една ане на климаа преодоляв ческия да започне. З я, психологи и тн ор сп ан тичния, тр димо време. стрес е необхо

Е СИ ЯЙ КЪМ СЕБ С А Н Т О Е С А, Е Н А МАШИН Н Ч И Г О Л О а И гв ъ КАТО КЪМ Б мие, облича, храни и да тр

да се утрин ставай която трябва към човек. С то ка а е, щ ли сутрешното си за учи ано. Изпивай -р по о порасти ну и м 30–40 о си достатъчн на ак е, ф ка ли о (и слаждавай се мляко с кака становка, на об на ой ка. Това е ок сп нал) в мата си музи би лю на и ня а имаш към сутрешната ба ето трябва д ко е, и ен ш по-споотно нормалното а се чувстваш д не ог м по ще ти себе си, и то ↘↘ способен. ↘ то бо ра коен и

1. СЪБУДИ СЕ БЕЗ БУДИЛНИК Будилникът ще ти се стори твърде неприятен, особено през първия учебен ден. Програмирай събуждането си по друг начин – с любима песен, с помощта на телевизора и т.н. 2. ОБЛЕЧИ НЕЩО НОВО Това ще повиши настроението и самочувствието ти. Има и друг психологически момент: новата дреха ще те накара да се усещаш по-успял и жизнерадостен. 3. ОТИДИ НА УЧИЛИЩЕ С КОЛА Помоли родителите си или някой друг близък човек да те закара. Не си разваляй настроението с претъпкания градски транспорт още от първия ден. Пази си нервите – със сигурност ще ти потрябват по-късно. 4. ПРЕКАРАЙ ГОЛЯМОТО МЕЖДУЧАСИЕ С НАЙ-БЛИЗКИЯ СИ СЪУЧЕНИК Добре е да си побъбриш с човек, с когото не си се виждал нито веднъж по време на ваканцията. 5. СЛЕД УЧИЛИЩЕ НЕ БЪРЗАЙ ДА СЕ ПРИБЕРЕШ НАПРАВО У ДОМА Поразходи се със съучениците, хапни по нещо и се порадвай, че сте отново заедно. о. 21 ——————— ————————


ПОСТАРАЙ СЕ ДА ЗАДЪРЖИШ РЕЖИМА НА ХРАНЕНЕ, който си спазвал през ваканцията. Ако си хапвал повече плодове и зеленчуци, не преминавай рязко към пици, макарони или наденички. Постарай се организмът ти да не страда от недостиг на витамин С. Употребявай повече портокали, лимони, касис, малини. Ако парите ти са кът, а вашите не ти купуват плодове (което доста би ме учудило), трябва да знаеш, че разходките на чист въздух са безплатни и вършат чудеса.

В УЧИЛИЩЕ ЗАПОЧНИ С НАЙ-ПРОСТИТЕ ЗАДАЧИ, които не изискват концентрация на вниманието и особени умствени усилия. Разкажи на съучениците си за приятните моменти от ваканцията, покажи им снимки, раздай подаръците, ако имаш такива – това е една доста успешна програма за първия учебен ден.

ОБЯСНИ НА СЕМЕЙСТВОТО СИ, че раздразнението ти не е свързано с отношението ти към тях, а точно обратното – ти се нуждаеш от тяхната подкрепа.

22 ———————— ————


ИМАШ ПОЩА!

и често с родителите учениците ми училище и съ о тн и ел в а ми дават за пари. Уч ите смятат, че баба и дядо. аш Н . и ми се караме ст но ми възмож скам и от са с доста голе прекъснато се налага да и сят от парите и не го зави достатъчно, но лите вието ми мно ст ув оч м са и ето на родите Настроението ного се дразня и от мислен сме бедни, че .М , че нямаме, че това е ужасно о ми повтарят ат сн ъ ек пр не ни. , изпратени ми – шите въпросиg, отговаря: ни са ограниче ва те и а Н ст но ож ox.b възм redakcia@tb

м ъ с к и н с а л к о Девет

на

ко се , в който всич ивеем в свят йна е т ас Несъмнено ж възр ава. На твоята ран месечен купува и прод си ик ф с аш аг ол м зп ра да се справяш са удачно ти помогне да е щ ии й ац То ту . ет си бюдж ликтни бъдещи конф науи да избягваш както и да се , ия ен ш ре на о ва ет То ан я. при взем естявани аш своите сп яв вл а, ра тт уп ос да м чиш зависи на пътя към не е и началото ода, в който се ри пе в о важно ще отделят което е особен която месечно а, ат м Су . ожаш намир виси от възм родители, за те то ти. ои ие тв б ен те за ова от обкръж лк то не а , едните месеч ностите им епоръчват сл пр е ни ит ди ст го 1 ли Специа асти: 10–1 зличните възр ва, – около 45 ле ни суми за ра ни ди го 3 –1 12 , ва 7 години – – около 35 ле 55 лева, 16–1 о ол ок – ни иентировъч14–15 годи са съвсем ор ва То . ва а, че ле 70 около втите показв тът на терапе алко пи О -м а. по сл с а чи ни разполаг да ре об -д по тл а да го аседно дете е сне, амбицият ра по да то ка к пари, пъ че, отколкото ането на пове яв да ур н, иг те ос ас м не къ ане възр ного и като ст разполага с м бавя прилични на си да ения не е развил ум средства. те имат своеетил, че пари Вече сам си ус

Анна-Ма

рия

Пеева –

Г ение и ПСИХОЛО то скрито знач ен об ос ат влияние. Те им и таен ят св ен еш част от тайния вътр о и скръбта са ет ти ся към тях живот. Щас на . Всеки се от те ри и па на очувствието смисъл ишеш, че сам П ли н. да чи , на ва то ой по св ияят от ти пряко се вл не то к ие ка ен ни ро ва ст на . То но пари или не ите робуват тн имаш достатъч ас зр въ и ри о, до бравяй, че за е изненадващ не о нямането. Н и егио ет ан им на дават привил ри, и че те ти Аи а. тт ос рн гу не всичко е па си та, но не и на зата ята на комфор числява на ба из се ст но ой ст ти та ка ш чове и неща. на много друг оите родители гласата на тв на до напомня, че Колкото ога само да ти м , те ри ания па о относн нашите вярв зграждаме и ои са и м Те са а. се ет е ни аме св ез които глед ите йн ро зб бе о са лещите, пр , чрез коят ла си та робна П ел с. притегат ат към на се приближав ия ск ан яв лъ сб ив преж ито се ятствията, с ко еп а, пр ат и щ е не ит от м ле и не а, са причинен което е вътре в ваме в живот , ва то от а , ят икал и обстоятелкоито ни заоб ра хо ча нас привли т.е. от ки се В с. на си убеждения, собствените това е За л. ся по ства съгласно е о ъне това, коет в себе всеки ще пож е поддържаш щ я ни де еж уб и те ти, кв ли ка те но ди важ тези на ро еш м ие пр о твои, които си. Можеш да улираш личн м ор ф да и т до различно но можеш и да те доведа но ят лиро ве го ва на родите е мно ополучие от то аг те бл ди во ле со зг ан въ фин промяната на м къ и т ил дъ ни хо йствител те ти. Под дали те са де е м та ни пи и ал се е не да та или не. Д вършат рабо ни не, а дали ни ни или повече те ли тя към це пъ еж уб по ои ат св аг т м се по изброй де ло ча то на га то Ко . и честен пречат. Ка с парите. Бъд ни за ър ш св де я, дени , ще си да няколко пъти дат ги прочетеш и могат да бъ кв ка и ят ия е вл ти ас к се в нагл ит сметка ка тях. Вслушай от е а ож ят М . ви те ст о пари послед оло теб относн ок ра си хо и и уг та бо на др ат ра х ще ти свърш би някои от тя . ои св за еш прием струва да ги

23 ——————— ————————


Н А П РА В И С П И ОСЩ АМ А

Ако нямаш пари, о жно сам ти е ну

е и н е ображ

въ

Райчо Ангелов и Ина Петкова

Едно време да се правиш на майстор беше модерно. Академици лепяха плочки в банята – и в своята, и на съседите, щото са големи специалисти. Бащите по цели съботи лежаха пред блока под скъпоценния автомобил – какво точно правеха, никой не успя да ми обясни. Майките и бабите правеха сладка, туршии и лютеници до припадък или получаваха топлинен удар до казана с бурканите. КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... Сега това ни звучи далечно и почти екзотично. Ама пък така се случва, че и сега ни се ще хем да Богатите не са като нас с се позабавляваме, да измислим подарък, или просто да вас, те имат повече пари. сътворим нещо, щото ни сърбят ръцете, пък нямаме много Ърнест Хемингуей, американски писател джобни, кредитната карта е на червено, а никой вуйчо не е склонен да си сподели с нас бюджета, който е заделил да почерпи онази блондинка, дето я сваля от четири седмици, мръсникът!

и а на английск рави си сам, ап и Н но е т ед е нъ , чи ш по гледне На български ето и да го по ика в ъд зл тк ра О . ) ка lf ал se м ur Има – DIY (Do it Yo но към едно. ко е тъпо дът даже е ед жем – е, мал ка си да също. Прево ем ож м ериали. ат ие м Н . и лене средства ни ъч др начина на мис по с лтура кой подарък изградена ку да сглобиш ня оворящите, си е направо х. на успе глог ична степен А там, при ан и твори с разл и хр ви се т и народъ 24 ———————— ————


Като си говорим за подаръци – все се сещам за една бутилка с писмо, която бяха направили трима мои приятели за един рожден ден. Колкото и да хвърлям какво ли не от къщи, тази бутилка се спасява при всяко почистване. Не че всеки ден чета милото пожелание от Петя, Жоро и Димата, но като я видя, си представям как са я украсявали, как са мислили какво да напишат, как са връзвали тапата за листчето. И ми става мило. Но има и няколко правила, които е хубаво да имаш предвид, когато решиш да правиш нещо като подарък, особено когато е за първи път. • Не е нужно да откриваш топлата вода. Дори да имаш суперяка идея, пусни един гугъл, за да видиш какво са измислили хората преди теб. Или ще ти хрумне нещо друго, или ще я усъвършенстваш, или пък ще видиш как най-лесно да направиш това, което си замислил. • Ако щеш вярвай, има цял български сайт – napravisam.bg. Дали ще правиш фасади на къщи от три керемиди или лампа от свински опашки (пластмасови де, не истински!) – там има и идеи, и описание, и даже цял форум, в който хората обсъждат, критикуват, даже се сърдят един на друг... забавно е да се чете, не е задължително да се пробва всичко! • Има и различни списания, тях ще си ги потърсиш сам. • Ако не ти се търси, погледни си старите броеве на T.BOX, там има цяла рубрика – „От нещо – нещо“. Идейно е да направиш от кошче нова къщичка на домашния любимец или бижута от ципове. А всеки съвет е изпробван, така че – дерзай! ↘↘↘

КО КОЙ ОЙ К К'В К'ВО 'В ВО БИЛ КАЗАЛ... ВО КАЗ З

Всеки може да стане милионер, но за да станеш милиардер, ти трябва астролог. Дж. П. Морган, американски банкер 25 ——————— ————————


А сега – лятото вече ни напуска, училището започва. Който пътувал – пътувал, вече се събира целият клас и започвате да мислите за партита. Ама след лятото джобният ви бюджет съвсем е изтънял и е малко неудобно да се мисли за лъскави заведения... Защо не решите да си спретнете едно ед е дно

малко частно парти по случай края на ваканцията?

Част от удоволствието на едн о парти е в подготовката. Тя изисква предимно време и идеи, така че може да се съб ерете 5-6 човека и да изм зми мисл слите план. Не че сме големи циалисти, ама ще ти нахвър спелим м няколко иде еи, еи и,, де и детто д ом мог о ат да те вдъхновят да си раз ог въображениет ето о..... о... вихриш

о о Мястот и в парка, ак , няколко пейк Ако щеш е, а и на Кам лното кафен та ар е кв , см а еш щ ртит аеш какви па баните ако зн , де. ли ва не да о м ви в ждали!.. Са

Музик

ат

а Ако ст е в пар вместо ка или д н чудите а носите кол а открито, они и д как да а о донесе те бар звучите пол се янките абани, марак , тар ас Може и и каквото о амбуки, да пад щ е се сети не гол се син те. ям с хр талнот онизирате. А мях, докато о кафе ко сте не в давам акъл, т – няма какв квари си зн о да ти аеш.

Амбиента

Сп С пор оред ед н някои това озна чава околната но ностт вл вли среда, която вс лия ияе яе на настроен ъщието. Използва пр при рив ив вл м тази дума, за ле лека а вн в иманието къ да ти м то ва , колко важно е ли ли за за ат атмо мосферата. А ин да се помисте ре сн а ат мосфера се полу не са не са ам мо мо с ба б налните тъпи чава балони (все па па парт рти! и!), к не си на детс ), а с акъл и ид ко еи . На ск оро Влади – ед пр прия и те ел, л, ме посъветв ин гениален а да ук ра ся едно парти с ор но о, че че ба бая ая време ни от игами. Вярне да се порови на науч учим м в интернет и им да д сгъваме цвет да се ни ли ста, но повярвай ка ката та бе беш еше не по-мал ми, подготовко за ба вл ен ие от самото па разпръснати на рти! Бяха всякъде, висяха по оградата на народът им се кръчмата, дивеше... Една идея, коят о така и не успя х да приложа, но дарявам – мног о ще се радвам ти я пона

артито, е в нимки отоосп сн с о ст я ъществиш. Ак

иш да ко реши ак а кате к фене, на което ис л о ка т лн та ар кв к е н ко ня ете ов ол ст о значение, а во ов ов но те н етте аде ад да да прид ги.... то ос пр , и, щи ещ и дразне са малко старички би лю ми те няколко стари, облечете. Донесе галоб облечете с тях ле шарени тениски и ото ат зн по м, Сигурен съ ките на столовете. то ка не ей гр ще не о кафе о ви старо кварталн ил ож сл о след като си е парти момиче точн гланц на устните!

26 ———————— ————


Пиене, ядене, П т ез две тези неща н еща

Не ста става без ядене. Без пие – хич, но за това пиен пиене сле малко. Искам да след ти кажа, че все някой от вас ще има някоя мила баба, с която може да се преговаря за приготвяне на индустриално количество банички. Ако не – можеш и сам, има толкова лесни рецепти, че... само мързела би те спрял! Да не говорим, че ако се нарежат малко моркови и краставички надълго, за да получиш едни такива тънки пръчици, и после ги топнеш в ле-е-еко подсолена вода в няколко чаши... става чудно мезе! А за пиенето... Ти си знаеш, не е най-полезното нещо, особено ако навън е още топло. Пробвай да избиеш рибата с нещо супероригинално – направи медовина. Хайде сега, няма да ти пиша рецепти, имаш нет – виж как точно се прави. Мед, вода и малко подправки. Мммм... За сангрията сигурно знаеш, ама аз да те подсетя. Вино, различни плодове, въображение и ако искаш конкретни съставки – пак се порови в нета. От мен гаранция, че от години това е номер едно коктейл за парти. Може би защото се слага всичко в една купа и всеки си долива сам с черпак... Весело е някак! Така-а-а... Можем още много да пишем, но идеята е ясна, нали? Не е нужно да имаш много кеш, за да се почувстваш добре. Подарък или забавление – да ти кажа, зависи си от теб. Щото и много пари да имаш, ама да не знаеш как да ги харчиш, пак не си е работа. Забавлявай се! Защото можеш.

КОЙ К'ВО БИЛ КАЗАЛ... Не можеш ли да го захвърлиш при нужда, съкровището се превръща в окови. Дж. Р. Р. Толкин, английски писател, автор на „Властелинът на пръстените“

27 ———————— ———— ————


НА КИНО

Карате кид Римейк на култовия филм от 1984 година (номиниран за „Оскар“), „Карате кид“ проследява историята на самотна майка и младия ù син, които са принудени да се преместят в Китай. Там младото момче е тормозено от местните деца, докато г-н Хан (Джеки Чан) не започва да го обучава в тайните на кунг-фу. За да запази честта си, участва в турнир, а финалният бой е уникален ;)

Мачете Мачете Кортез (Дани Трейо) е изкусен ренегат, бивш служител в мексиканската полиция. Той броди по улиците на Тексас и търси заработка. Местният бизнесмен и пропагандист Майкъл Бенц (Джеф Фейхи) обяснява на Мачете, че сенатор МакЛафлин (Робърт де Ниро) е корумпиран и изпраща стотици незаконни имигранти от страната. За да спре това, Бенц предлага на Мачете $150 000, за да убие сенатора. Кървавият договор е сключен и когато Мачете е на път да финализира поръчката, той е натопен и прострелян със снайпер почти смъртоносно. След като се възстановява, той се отправя да мъсти на бившия си работодател с помощта на отец Бенито дел Торо (Чийч Марин), стар приятел, поел клетва против насилието. 28 ———————— ————


Заразно зло: Живот след смъртта „Заразно зло 4“ е продължение на сюжета на „Заразно зло: Изтребване“. След заканата, която Алис (Мила Йовович) отправя към „Umbrella“, тя започва да обикаля света, за да търси оцелели хора. Когато влиза в превърнатия в руини Лос Анджелис, Алис попада на затвор, който е обграден отвсякъде със зомбита. Там обаче тя намира и група хора, които са успели да се предпазят от заразяване с Т-вируса и помагат на други оцелели.

Ченгета в резерв Алън Гембъл (Уил Фе рел) и Тери Хойтц са партньори в полицейс кото управление на Ню Йорк, но работата им не е свързана със зал авяне на престъпници и двамата рядко вижд ат екшън. Гембъл е пове че от доволен от рабо тата си, докато Хойтц, след публичен инциде нт с неволно натискане на спусъка, е преназнач ен против волята си. Па ртньорите боготворя т топ-ченгетата на Ню Йорк Дансън (Дуейн Джонсън) и Манцети (Самюел Л. Джаксън), но когато се появява възможност да блесн ат, Гембъл и Хойтц осъзн ават, че нещата не ста ват така, както се очаква .

Step Up 3D Силно сплотена група от улични танцьори, включваща Люк (Рик Маламбри) и Натали (Шарни Винсън), се обединяват с новака от нюйоркския университет Муус (Адам Севани) и се изправят срещу найдобрите танцьори по брейк в света в една надпревара с много високи залози, която ще промени живота им завинаги.

СОФИЯ ФИЛМ ФЕСТ ЗА УЧАЩИ 15 септември всяка сряда от 18,30 часа ВХОД СВОБОДЕН за ученици и студенти ДОМ НА КИНОТО, ул. „Екзарх Йосиф“ 37

ПРЕМИЕРИТЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ Обирджии Fair Game nc-Sac Джона Хекс ventures of Adelle Bla The Extraordinary Ad ака мр на рие Ост Карате кид Мачете 3D Динозаврите са живислед смъртта Заразно зло: Живот Американецът Стъклената река Морис Обичам те, Филип Ченгета в резерв е никога не спят Уолстрийт: Парит е Любов от разстояни Step Up 3D

БУНТЪТ НА L. 2006, 115 мин., реж. Киран Коларов

29 септември РАЗСЛЕДВАНЕ 2006, 105 мин., реж. Иглика Трифонова

22 септември ВРЕМЕ ЗА ЖЕНИ 2006, 92 мин., реж. Илия Костов

6 октомври ОБЪРНАТА ЕЛХА 2006, 129 мин., реж. Иван Черкелов и Васил Живков 29 ——————— ————————


ЧЕТЯЩИ

След окато през пр мазахме за ва зк ра ир“, през летта ти „Св. Владим я и ем ад ак четвърта пирската язоха трета и зл и и ец ес м летните ел Мийд. В ицата на Риш рои са част от поред ата“ главни ге нк ся от а ат из акаде„Целун , които витаят и нк се те ни мпирите, призрач разлика от ва за е, ач об Те ие. Както мията. а за отмъщен в, ъ кр за не ши пражадуват готова да нару е з оу Р о, ен о неустоим обикнов оя магнетичн св и д ра за вилата ики. бойните техн наставник в

ий е ание“ Дмитр ещ об о вн ръ В „К няш, й (ако си спом го ри ст в ат превърн ъвци, които живени мърт това бяха съ та на лошите а играят роля почел в поредицат ра се, би пред и зб ра , й Tо нежив типове). в, отколкото ъ рт ъ м ро ко ертви. да е по-с щ невинни ж ва и уб р, пи м о на и зъл ва анието, даден ещ об и лн ъ зп дба, За да и ави от тази съ зб и го а д и , й и да се Дмитри зостави Лиса и а д ва яб тр то го Роуз то му. Но кога не ва д ле ес пр та сила и впусне в ли вътрешна а м и е щ , и с цялото намер когото обича , зи то е и уб си сърце? воля да 30 ———————— ————


Мерилин Кей а“ е, далеч от ум а еч от очит „Дал от поредицата Книга първа едоубрук“. Ти в училище „М ДАРБА ца ри тната, ца а ат н е Зл сутрин страхо Аманда Бийсъ тел. Но една е ия чи пр не ин да ж не ви си далото и ле ог никой, ако не в си си ни ада ов еж а си – оз анда погл аса на живот пулярната Ам по попу изживява уж Тя о и загубено . от ие ан ен от ж ън, най-см чу чуждо отра ев Д си ей Тр на с е в тялото ла ла се училище... то ло ця в е ич ом мом

Излезе трета ията част от трилог Стиг на “ м иу и „Милен ар Л шон

Бой и, парти с възглавниц тене на че и, по пижам е много книжки и ощ ви очакват забавни игри септем25 в Пловдив на о шествие . еликон“ на ул ври. Пижамен ижарница „Х кн от ра ез ти ще стар е премине пр лов" № 13, щ в „Райко Даска е финишира щ на града и а иц ан ул кс та ле на глав та на „А книжарница на т къ я ки тс де рг“ № 29. дър Батенбе 31 31 ———————— ———————


Т Р О Е Н ЛЕ КС ИКО Н

В „Забранена любов“ се сбъдват мечти Винаги съм вярвала, че на снимачната площадка се случва магия – камерата се завърта и започва да разказва история... Чудно нещо е животът. И да вярваш, че го играеш, пак не го контролираш. На актьорите понякога им се случва това, което и на героите им. И се сбъдват мечти. Като в „Забранена любов“ по Нова. Саня Борисова, която е в ролята на нежната Елица, винаги е признавала, че е мечтала да срещне принца. И той се появява в образа на чаровния актьор и модел Ники Илиев, който пък в сериала е в ролята на брат ù Мартин. И днес вече двамата кроят далечни планове за съвместното бъдеще и любовта си. Друго любопитно за Саня е, че именно с екранния си партньор, брат или в крайна сметка не (тепърва предстои да се разбере заплетената история в сериала) Фахрадин наистина са родени на една дата. Фери е в ролята на Явор – принципен, чаровен и искрен, какъвто е и в живота. От дете си представял как играе в сериал и някой ден пробива в Холивуд. Първата крачка към тази мечта вече е факт. Признава, че, подобно на героя си, все още търси голямата любов, и ако тя дойде, със сигурност ще я познае. В новите епизоди, които ще тръгнат от есента, освен любимите актьори, в продукцията ще изгреят звездите на Мис България 2004 – Яна Маринова и на актуалния в момента Калин Врачански. В първата българска серийна драма красавицата ще се появява и изчезва като жената-котка в опит да заинтригува и плени Мартин (Ники Илиев). Ева, както е нейното име, ще бъде най-загадъчният образ в сериала, демонстрирайки най-нестандартните начини за съблазняване на един мъж. Красива, чаровна и сладка ще видим още една героиня – Магдалена Пенева (Маги). Тя ще бъде в училището на Филип, Нора и Стан. Бунтарка и дива, опонент е на Нора. Маги ще бъде изиграна от 19-годишната Симона Халачева, която сме виждали в реклами за бира. 32 2 ———————— ———— ——


А Саня, Ники и Фахрадин продължават и през новия сезон на „Забранена любов“ да се превъплъщават в героите си Елица, Мартин и Явор. В редките почивки на снимачната площадка тримата бързо, кратко и ясно си признаха, че:

ЗАД СЦЕНАТА СЪМ… ШПАГАТ Щ Е НАПРАВЯ С ЗА… АНЯ: кеф! САНЯ: себе си. НИКИ: за ок ол НИКИ: малко смотан. ФАХРАДИН о десет години. : преди го м ожех, ФАХРАДИН: този, който съм сега ми остават п о 5 см и за дв ат а, така че и на сцената, образът, който м ога за никого цял шпагат не да направя:) пресъздавам. Опитвам се да не ТИЛ излизам от обстоятелствата,, МОЯТ С докато тече пиесата ;) Е… ЕДНА ДНА МОДЕРНА РНА ЕДИН МОДЕРЕН МЪ Ж ЗНАЕ… САНЯ: не само за мо дните тенденции. НИКИ: че да си моде рен е тъпо. ФАХРАДИН: какво искат жените...:) Има такъв филм с Ме л Гибсън, мисля. Той е модерен май.. . Хе-хе-хе, ако не посяга на поло ов ви инката си :)

БОВ Е... АТА ЛЮ Н Е Н А Р . ЗАБ . азрешена трастна САНЯ: с бов, която не е р и си я ю ам НИКИ: л Н: когато ние с в сестра И н Д е б А Р ю и вл ФАХ или ако с , м и н а р заб си :)

ЖЕНА МОЖЕ... САНЯ: да импровизира. НИКИ: да пазарува. ФАХРАДИН: да направи един мъж „Модерен“:) „ „М Мод о ерен ер рен :)

САНЯ: . собствен НИКИ: скъсан и . протрит Н: И Д А Р Х А Ф :) Фери арт

ЛА ОЙ В СЕРИА ОТ СВОЯ ГЕР НАУЧИХ... симостта. е важна незави ачат!!! о лк ко : Я Н А С пл гатите също НИКИ: че бо ам в бв ю вл се не да ФАХРАДИН: бва:) когото не тря ↘↘↘ 33 33 ———————— ————— ———


Досега в „Забранена любов“... Основните но ни е сюжетни с линии са няколко, но всички се въртят около две семейства сем еме – богатите боога бога гати тите ти те Константинови и бедните Белеви, като свързващият елемент между историите им е любовта, като между различните герои тя винаги е неприемлива според каноните на обществото. Семейство Константинови са: Анастасия (Диана Любенова) – светска личност и издателка на модно списание; съпругът ù Борис (Тодор Танчев), собственик на водеща строителна компания, синът им Мартин (Ники Илиев) – виден столичен плейбой, и дъщеря им Елица (Саня Борисова) – красива фотографка. Константинови са щастливи само привидно, защото непрекъснати интриги и страшни тайни се крият под повърхността. Семейство Белеви са пълната противоположност – бащата Димитър (Ивайло Герасков) е собственик на малък квартален автосервиз, майката Надежда (Албена Ставрева) е медицинска сестра, по-големият им син Яворр (Фахрадин Фахрадинов) притежава таланта да се забърква винаги в неприятности, докато помалкият Филип (Пламен Димов) все още се опитва да намери своята идентичност, а дъщеря им Марина е твърдо решена с труд и постоянство да постигне повече от родителите си. Въпреки трудностите и материалните проблеми семейство Белеви са обединени за всички иронии, които съдбата им поднася. И през новия сезон „Забранена любов“ навлиза смело в табута, които обществото упорито премълчава. И това е част от очарованието на този сериал. 34 ———————— ————


НИК ТРИЪГЪЛ Н Е В О Б ОТ ЛЮ КВА... СЕ ИЗМЪ ият. н САНЯ: ум хипотенузата. о п : НИКИ й-й-й..:) ИН: Бяга ФАХРАД

ЗАВИНАГИ НАГИ И ПР ПРИКЛЮ ПРИКЛЮЧИХ ЛЮ ЮЧИХ Ю ЧИХ С... САНЯ: СА АНЯ Я: из изли излишните ли иш ишн шн нит ите и те е нещ не неща. щ ща. НИКИ: моделство, водене на предавания и други такива глупости. ФАХРАДИН: никога не бих бил краен да кажа за каквото и да е завинаги. НАЙ-ДО Б ЧУВСТВ РЕ СЕ АМ... САНЯ: в ъ Франци в я. НИКИ: н ФАХРАД а път. сцената ИН: на и камерат ли зад а.

РБИ ЩОМ БА А В О К Л Е ТО НА, Р Я Л У П ПО Є ЗАЩО МЕ КУПУВА И? Л Е Т Я ПРИ де де... й А : Я Н СА ащото НИКИ: З ч. Кен е пи Н: За И Д А Р Х ФА мотна :) а с е е н да

СА... ЕЛИТЕ ПРИЯТ езценни. б САНЯ: малко. : ст. И К НИ : ценно Н И Д А ФАХР

ЗА ОСТА Н САНЯ: Ф АЛИТЕ ДВАМА ЩЕ КАЖ ери е доб НИКИ: С ъ А аня е моя р, а Ники е моят ... а любов. ФАХРАД та любов ИН: чудн , а Фери и, всеки е по свой с пич. и начин :) ЕЧЕРЯМ С...... ИСКАМ ДА ВЕ НЯ:: Ники. САНЯ я ня. Сааня И: С Н КИ НИ : Марион Котиард. ИН АД ФАХР

FACEBOOK Е... САНЯ: социална мрежа. НИКИ: губене на време. ФАХРАДИН: място, в което да си пускам кога играя представления :)

ЧОВЕКА ДО МЕН ХАРЕСВА В МЕН... САНЯ: всичк оо НИКИ: трап оооо! чинката на лявата м и буза. ФАХРАДИН : мен :)

ТАЛАНТА, КОЙТО ТА Й ИСКАМ ДА ПРИТЕЖАВАМ... П Р САНЯ: С СА А да летя. НИКИ: да правя гоблени. Н НИ ФАХРАДИН: да пея :) Ф ФА

АЗ СЪМ... САНЯ: чове к. НИКИ: умор ен от това, да се правя на ори гинален. ФАХРАДИН : боен.

М... . АЗ ИСКА съм водна нимфа а д : Я . а Н дж СА а съм нин НИКИ: д Н: да пътувам. И ФАХРАД АЗ ЩЕ... А Е... САНЯ: раста. С НИКИ: стана нинджа. Н ФАХРАДИН: живея :) Ф

Лексикона попълни: Забрана Скорчева

35 ——————— ————————


ДЖ А ДЖ И

едал Сигурно си гл се сещаш зи Star Dust и тъ ен ф бурята ед култовото и пресл ваха и н л ъ м а н те как ловци и събираха ен платноход с техния небес екиени гюмове. Няма тен ии може светкавици в от това! Мълн ст ча аш ав ст това нужда да а си стая, при ат ен тв бс со в да имаш и клена сфера! творени в стъ безопасно за б

è ê ñ í è t ñ È â è ö è â à k t ñâå ÿ à t ñ à ò ÿ tâî Плазмена топка ного онлайн й

м е предлага в се еш да си я ож М и. ин аз аг ма защото по ш за дарък, иш осси ро пр зп из оба дж ка за а ко скъпич е мал и ис ав (з ва ле ти – 20, 30, 50 к ако пъ а м А . а) от диаметър такова чудо, се сдобиеш с погледът ти гарантирам, се рее тъпо и вече няма да бъде стаята, а ще безцелно из аш ед . Да гл прикован там леница е не ък ст в и мълни о то си е направ о, само красив о ат о! Ког хипнотизиращ до топката, ти ъс пр допреш чват тр въ е се насо мълниите от о! як е . Много към ръката ти

И споко – ток няма :) да те тресне 36 ———————— ———— —


Плазменият диск (Лумин диск)

е страхотна джаджа, която също опитомява мълнии, но ги държи не в сфера, а в обръч. Това лято видях плазмени дискове на много партита. Аз все още не съм се сдобил с такова нещо, но агират не страшно се кефя на това, че дисковете реагират м само на допир, ами имат и SOUND MODE. В този режим ката. светкавиците пулсират в ритъма на музиката.

USB плазмена ена топка

Ако нямаш достатъчно но парички за плазмена топка или диск, можеш да се снабдиш с един минивариант – USB версията. Просто включваш джаджата към компа и се кефиш на max :)

Джобна плазма

Страшно модерни в момента са още един вид плазми – джобните. Те са малки като USB събратята си, но затова пък са мобилни и можеш да отидеш с тях където си искаш! Работят с батерийки, захващат се за колана или някъде по дрехата и имат два режима на поведение – реакция на допир или реакция на музика. Направо да луднеш, братле, честно ти казвам!

Има разни трикове с плазмени топки и дискове. Един от тях е, че можеш да накараш крушката да светне, когато я допреш до сферата. Има и един много хитър номер с монета и кламер, ама няма да ти го казвам, че вашите може да ме подгонят. Виж си го сам на клипче в тубата. LUMBERJACK 37 ——————— ————————


ЖИВОРАСЛЯЦИ

Игуана мигуана От улицата: „Тати, тати, тати, купи ми игуанчИ!!!“

Добре. Някои неща са ясни. Например игуаните в дивата природа са растителноядни. Ядат много малко храна през целия ден, но когато ги храниш, е важно да спазваш следната пропорция: 90% зеленчуци и 10% плодове (дневна дажбица). Повечето игуани предпочитат сладките плодове, но плодовете не съдържат достатъчно много от необходимите им минерали, както зеленчуците. По тази причина е важно да храниш игуаната с разнообразни храни. В този случай прясното и свежото е най-подходящо. Ето ти един лек списък с подходяща храна за игуана. ЗЕЛЕНЧУЦИ И РАСТЕНИЯ: - Листа от глухарчета (има ги по поляните) - Зеле - Рапица - Зелен боб и грах - Детелина - Карфиол - Цвекло - Настъргана тиква - Настъргани моркови 38 ———————— ————


Най-добре е да се дават в суров вид, като ги измиеш предварително. ЦВЕТОВЕ: - Цвят на глухарче - Карамфил - Хибискус (китайска роза) - Рози ПЛОДОВЕ: - Ябълки - Банани - Грозде - Праскови - Круши - Пъпеш ВАЖНО! Трябва да си сигурен, че не са обработвани с химикали и не са торени. И не им давай да хрупат азалии, защото са токсични.

е нджа ссе ан и ма зи аз аз Та а. Т а. ка ак так Та та Та а агу и те дите ад ла харесва на м ре об ите е д ни. За растящ м храната къ ш да добави витамини и им различни адължитеминерали. З ият, защото лен е и калц те са много подрастващи и на калцичувствителн ев недостиг. За отглеждане се използват просторни тераераене. риуми, богато аранжирани с клони за катерене. о на Желателно, но не задължително, е наличието воден басейн. Температурата през деня трябва бва да бъде около 28-30 градуса, а през нощта – 1821 градуса. За да се поддържа нормалният жизнен цикъл на животните, е необходима светлина 12-14 часа през деня. Общата влажност на терариума трябва да бъде 70 – 80%. За целта е необходимо опръскване два пъти на ден с хладка вода. Като настилка може да се

използва смес от пръст и пясък или пръст и торф. Игуаните, особено младите, трябва регулярно да се облъчват с ултравиолетова лампа. При липса на такава може да ползваш аквариумна фитолампа. Това е инфото, колкото да не се чувстваш туземец в магазина, но определено питай за всичко, когато си на шопинг за тез сладури и да не ти пука – вземи си едно игуанчИ и се кефаркай. 4-то МиГуАна

39 ——————— ————————


ON AIR

РАЗ ДВИЖИ СЕ!

или как да яхнеш облак! 40 ———————— ————


Нали се сещаш за онази легенда за Икар, дето полетял с криле от перушина и восък? Не послушал баща си, издигнал се твърде високо, Слънцето разтопило восъка, крилете се разпаднали и той се пребил като куче.... ъъъ, като пиле. Та думата ми е за онзи вечен стремеж на човека да полети като птица. Да се чудиш тогава защо някои мацки се обиждат, като ги сравняват с някои пернати?!?! Но това е друга тема. Да се върнем на идеята да се рееш из небесната шир и да се наслаждаваш на този кеф без излишни притеснения за древни легенди. Остави паралелите и се съсредоточи върху парапланеризма. Всъщност това е крило, което се напълва с въздух от въздушния поток и... излиташ! Най-нужните потребности са: крило, сбруя (така се нарича седалката), здрави обувки и мегамного желание. Площта на крилото е към 20–30 кв. м. Съставено е от две повърхности – горна и долна, съединени с перфорирани ребра. Освен класификацията според аеродинамични качества и сигурност, крилата за парапланеризъм се делят и по предназначение: за обучение, прелети, състезания, аеробатика, планински полети. Сбруята, или така наречената седалка, е предназначена за сигурното и удобно летене на парапланериста. Има същинска седалка, подвесна система и протектор. Към нея се закача и запасният парашут. Винаги е добре да имаш резервен вариант в раницата ☺ Няма пределна възраст за летене. Можеш го и ти, и по-малката ти сестричка, че дори и баба ти – стига да е фен, разбира се. Физическото натоварване при нормален полет е пренебрежимо малко. В идеалния случай е необходимо да се направят 4-5 бързи крачки при излитане. Абе, много прилича на парашутите на морето, но принципът на летене е различен. ↘↘↘ 41 ——————— ————————


Най-малкото няма моторница, д дето да те влачи. Сполучливото к кацане е също толкова лесно. Но д докато се стигне до това „лесно“, са тти нужни месеци подготовка и обуч чение, които трябва да се водят от о опитен пилот и квалифициран инсструктор. Курсът на обучение може д да продължи и до 6 месеца. Няма д да се мине без теория – базови позн нания и метеорология. Първите ти п полети ще са от ниско хълмче, за да ссе научиш да излиташ и да кацаш. П После са основните маневри във в въздуха, използването на възходящ щи въздушни потоци (наричат ги ттермики), основни маневри за загуб ба на височина и т.н. работи, които щ ще ти трябват, ако задълбаеш п професионално в летенето. Обаче а ако искаш СЕГА и ВЕДНАГА да изп питаш неземния кеф от свободния п полет, сега и веднага се запиши в к клуба по парапланеризъм в твоя

42 ———————— ————


град за тандемен полет с инструктор с двуместен парапланер. Все пак наистина е препоръчително първо да опиташ ставаш ли зза а Пи П Пиле, иле е, пр пред преди еди ед ид да а

се ззапишеш се ап пиш ишеш н а об обуч бууч чен ение ение ие. е. на обучение. Практически удобни места за летене има в цялата страна. Сопот, Пловдив и околностите на София обаче са най-експлоатирани. Просто трябва да е малко по-хълмисто или планинско. Ясно е, че няма как да отлепиш от средата на полето. Ще ти призная, че отдавна планирам да опитам това приключение. И ми остава може би само една крачка още, т.е. да не го отлагам и тази година, докато времето все още е подходящо за реене. Защото вярвам, ако веднъж дръзнеш да се отделиш от земята и да пребориш гравитацията, откриваш един нов свят, който изцяло променя начи ина н ти на живот. чина Са амо мо си представи и Само д усетиш ус да порива н полета п на в душа-т си! си В сърцето тти ид да а ссе е на н асттан ани ми м сълт съ лта за ссиния лта лт иния ин и ия та настани мисълта прос пр ос простор! И тази мисъл да изпълни душата ти с чувство ст во на опияняваща свобода. Идеята да се рееш во ството пр р в простора, да надбягаш птиците, да обяздиш вя ят вятъра и да милваш облаците, да танцуваш сред яссн я ясните слънчеви лъчи... тази магия би заживяла в тте еб завинаги. Най-малкото, защото си успял поне теб ед д път да се издигнеш и да погледнеш на света един отт отвисоко. Лора Въздушната 43 ——————— ————————


ПЪТЕШЕС ТВЕНИК

Връх Харамията о Рибното езер

Ходил ли си в Рила на езерата? Аз не знам дали ще пропусна година, без поне да мина покрай някое от тях. Адски ме влече натам. До някаква степен се дразня на комерса, който ги напъпли, но, от друга страна, що пък да не могат повече хора да се докоснат до тях? Новият лифт от Паничище (хижа „Пионерска“) определено помага в тази посока. За 16 минути си до х. „Рилски езера“ и оттам за около 3 часа съвсем лежерно можеш да обиколиш всички езера. И джипките за 10-15 кинта, и кончетата са вариант, както и класическото изкачване пеш (за около час и половина от х. „Пионерска“ до х. „Рилски езера“), но в крайна сметка ти решаваш. Има и опции за глезльовци – с конче и за 40 кинта да обиколиш езерата без грам ходене. Винаги има някой лигльо в компанията. ☺☺☺ 44 4 4 ———————— ——— ——


Всичките езера са ледникови, разположени стъпаловидно в голям циркус в Рила на надморска височина от 2095 до 2535 м. Името на всяко от Седемте има връзка с техни специфични външни особености и отгоре надолу са, както следва: Сълзата, Окото, Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното (шестото) и Долното езеро (седмото). Сълзата е най-високото и най-малкото езеро. Окото

Близнака

Бъбрека пък е най-дълбокото езеро в България – 37,5 м и е с почти идеална овална форма. Бъбрека е езерото с найстръмните брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близнака. Това е

За мен е ясно, че това място е едно от най-красивите в Бг. Неземна гледка, чист въздух, бърз достъп и фул с готини хора. Отивай! Там е и твоето място! 4-то

Снимки: Кирил Делев

най-голямото по площ езеро от Седемте рилски езера. Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове. Най-плиткото езеро е Рибното, а най-ниското от езерата – Долното. В него се събира водата, която изтича от останалите и дава началото на р. Джерман. БОНУС СЪВЕТ: езерата са седем – запомни им имената, да не пропуснеш някое.

Долното езеро

45 ——————— ————————


ОТ НЕ Щ О – НЕ Щ О

обре До ини да рисуваш. стаята с карт ни и д , не можеш де да си украсиш и препоръчител еч са пр и не ин е рт ка е че ит о, ен Т ва обач То ил тн ла се е разв оизводство. П изкуство така ти о, о ет от со с бствено пр нч ск ва ер на ди гато дизайн йл като цветя в случаите, ко от същия дета о е. Трябват ст да ж ро П ну а. а об ящ ер рд га на а им и аш крещ цвет у масата или кривката върх оккр по по който си , ат пл ен ет н, цв ти ти шарен, готи (продават и ка за картин м ра а ен рв д л дъ ал, безен татко, есса ре харе ха сковават от лю се и а. ил и ин та) и кабърчет ческите магаз ши тази рабо о ър ок св се в художни ир ти -ш да по то хванеш сантиметра на ти се ù де а с батко или кого ат заднат аното парче пл да стигне до Изрежи избр ни го така, че те ù страни пъ О ри . та ти ка че м ра лжината на дъ по от размера на и поиш еп -тънка рамка да го закр да избереш по страна, където , свежо ти но ам ет чв цв ръ а. Препо , а идеята за то но ж ва иш и с кабърчетат йав на да си напр , но това не е ртина можеш ка ла, : грубичък плат ля ЕТ В бе из СЪ Дори да е ата. БОНУС ана тениска. кътче на стен ъс ск че ве лятна, но от любимата . за лудото лято ня м по ще ти на

The Wall! а т о с а р к о к и мал

о на Р.S. Слушанет м култовия албу е не d oy Fl nk Pi на ,а задължително . Ама но препоръчител върсе пък добре ми ! ☺ то ие ав гл за в за

ия рнал от морск Ако си се завъ ки, ъч пр , ки рба клеч себряг с една то зи то х тя з бе ено, ки, ич съчки (естеств ид м , ☺), летвички и ни ти го зон не може и ан бр очее насъ пр и а ет иъч м пр ка да ги се чуди къде иш. вори неща – то не дай да тв ся а , к и ах яко няк пр т ти ня ра ам ти би ъчвам съ ръ р ор да по п е Пре береш о но дн д ед е на е те ит рианти ари вар отт ва аа р ива ра аки е за та ел елие атте “ anya“. al os al „y – боти на а ат ен Превърни ст орско стаята си в м зкраен бе в и ил дъно изокеан. Първо ото, рв дъ е мий добр е и ги ит тв ле и е мидит ат. хн съ остави да из ки ла ги Можеш да им да ш ка ис о раш. Ак и ож сл , ят придадеш цв . ка ла в оцветител те, като Създай образи ак тогава ги но за друго. Ч ед а ет ронсч къ е лнит или малки пи залепяш отде то използваш ка аи а, ин ат рт ен ка ст а пило. Какв ле аранжирай на во но от те и от твои чета, ил зависи само чета, или винт е създадеш, щ ие ен ро ст какво на и. ъчната готини спомен ора – ср Л

46 ———————— ————


бни: оите джови Ти и твли остава се или не познавате много време заедно?

се пошляете по С приятели отивате дапуваш... ку си магазините. И ти вече Джобните за месеца А) Какво да си купя?! ото на следващия остава чал на свършиха, а до цяла седмица. 3 точки еса. Неслучайно Б) Всичко, което ми хар дния месец. 2 точки спестявах през после определям максималната си но В) Предварител арча, и взимам точно сума, която мога да изхтинка повече. 1 точка толкова пари, нито сто

1.

та е. Честито! Началото на седмица ните си и...? об дж чи лу по о -щ ку То м приятел. Най-накрая А) Бързам да зарадва заемa, който ме спаси но ще си получи обрат ки миналия месец. 2 точ вината за концертен Б) Веднага давам поло билет. 3 точки а едва сега. Не се В) Седмицата започв шност. 1 точка налага да харча по спе

2.

дят на кино. Ти Приятелите ти ще хо всичките си джобни /а ил рч ха из обаче си ие на сумата, която си о. за месеца, с изключен .. ти си знаеш за какв отделяш месечно за. Какво ще направиш?циалните спестявания, А) Ще пожертвам спе правя двойна вноска в но другия месец ще на касичката. 1 точка но. 2 точки Б) Няма да отида на ки иятел. 3 точки пр от ри па В) Ще заема

3.

4.

За теб ието: най-вярно е твърден 3 точки роки! А) Пръстите ми са ши повече, отколкото е нужно. Б) Често харча малко ча Но ми харесва. 2 точки ните си пари и ги хар В) Разпределям джоб ка точ целенасочено. 1

ТТЕ С Т ЗА ЗЕ ЛЕ НО

есто За какво харчиш най-ч парите си? змотаване с А) За партита, кино, ра ки точ 2 . ите приятел други подобни Б) За сладки неща и дреболии. 3 точки и, музика. 1 точка В) За дрехи, аксесоар

5.

, която Току-що видя дрехата да имаш. а бв тря но тел задължи обните ти. дж а ав иш Цената обаче надв План за действие? си да ми я вземе, а А) Ще помоля майка ще ù възстановявам след това постепенно сумата. 1 точка си да ми я купи. Б) Ще помоля майка 3 точки назаем от приятел. В) Ще поискам пари 2 точки

6.

рожден ден Приятелката ти има ... Ти . ца другата седми Лошото е, че миналата А) Въобще не знаеше.чко за перфектния седмица изхарчи вси га да измислиш нещо с суичър и сега се нала точки подръчни средства. 2 ден в о Б) Празникът е предви джобните. Остава сам разпределението на аво. 1 точка хуб що да избереш не е останала и една В) За съжаление не ми Ще поискам от стотинка за подарък. ки точ 3 . си родителите

7.

Как спестяваш? . 8 от джобните в А) Отделям една част

касичка. 1 точка месеца е Б) Ако нещо в края нанастрана. 2 точки ям ел отд го о, останал точки В) Как правя какво? 3

а е твоята стихия. се ираш и спестяваш – тов Да предвиждаш, планзаделени пари, ти носи спокойствие. Рядко ствия. вол аш им удо си ите че нтн та, ме съл мо от Ми читаш да се лишавашсли си обаче дали понякога от за дреболии и предпо ми изкушаваш да харчишв ситуация „джобовете ми са празни“. По Трудно ще се окажеш етливост не изпускаш купона. стиш, умееш да се много мислене и пресм ение няма. Когато пе т При теб средно полож спестовна касичка; когато харчиш, падаслучи превръщаш в истинскаяваш да прецениш момента. А когато се но усп жното е, че обикнове одисциплинираш. всякакви задръжки. Вапари за глупости, бързо успяваш да се сам лко читаш по-скоро да да поизхарчиш ма ц по пестенето. Предпо Личи си, че не си спе , по всяко време и на... всяка цена. Твоят но стотинка, най-вероят инвестираш във всичко останеш без нито еднае те финансират. Добре ато ког но щ, ува лн въ много ма и тат живот със сигурност еа. Няма страшно! Или поне не и докато ма парите. Ще видиш, че и това усещаш лека празнинда проявяваш по-отговорно отношение към е обаче да започнеш и. си има своите позитив

От 8 до 13

От 14 до 19 От 20 до 24

47 ——————— ————————


Тя е само на 12, М и ле н а П ет р ов а –

М и лс

но знае как да взриви партито ви с най-вкусните сандвичи, които някога сте в София а а, кв хапвали, с най-страхотните ос М Родена е в еца. Обича ес м 4 на банички, соленки, салати, ва идва ед рае рисува, да иг да е, ш кремчета, питиета и какво пи да се мотае с на комп’а, да и в 81 СОУ ли още не! Уч приятели... се е ощ е Тя се казва Милена, а във вс “и „Виктор Юго е да „дърдори“ Facebook и по форумите ож М учи добре. глийски, не ан на и и, я знаете като MILSSS. ск и на ру ... но се справя ИЗДАДЕ а перфектно, ет навлиза в св Постепенно е, а после така КНИЖКА т на вкусотии шава да сподели С ПОЧТИ 200 ре се увлича, че ОРИГИНАЛНИ И о. наученот ИЗНЕНАДВАЩО ЛЕСНИ КУЛИНАРНИ РЕЦЕПТИ ЗА ТИЙНОВЕ.

Отнесен

ТЯ

Милена Петрова – Милс

иилена лена ППетрова еетров трова – ММилс иилс лс ОтнесениОтнесени от...ММилена пилето от... пилето

Милена Петрова – Милс илс илс

Отнесени от... пилето илето

Милена Петрова – Милс Милс

Отнесени от... ппилето илето

Милена Петрова – Милс илс

Отнесени от... пилето иллето

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

Книжката ата ат та т а е „Отнесени ен ни от... пилето“, о“, “, а рецептите т те ова ов в нея са толкова тоо т леки, че всеки, който алл поне веднъж е държал нож и вилица в ръка, ще сее те справи сам или с най-добрите и си приятели, когато се прави и хапваницата за партито или и сен тне „О а просто сте решили яко да от... пилето“ търсете и или просто иц арн иж кн те в се позабавлявате ри доб пов акцията на T.BOX кухнята. поръчайте при нас, в ред кнете на телефона или мобилката). (пратете имейл или ни кли


САМ ВКЪЩИ

Лятото не може без шейковете на Милс :) Продължение от брой 6

Бананов шейк Много обичам да се глезя с тази вкусна напитка и затова редовно го правя. Специално за шейка купувам от добре узрелите банани. Защото дори много жълтите понякога биват с един лигав вкус... Тъй, да започнем.

К ТИ: ПРОДУ oя • 3-4 бр банани тър • 1/2 ли мляко прясно ица • 1 лъж мляко кисело ица • 1 лъж хар а пудра з

ПРИГОТВЯНЕ: Всички продукти се слагат в дълбок съд и се разбиват с пасатор. Поднася се във високи чаши със сл сламка. Искам да подчертая – ако нямате пудра захар, но иимате късмет да притежавате ж животоспасяваща кафемелачка, т то пудра захар се прави за няколко ссекунди... вжъъъък и готово... А защо така ви съветвам? По ппростата причина, че ако не ссе разбие добре, ще имате да хр хрупкате в шейка и, разбира се, ще ссе ядосате. И Изпиваме го на един дъх! 49 ——————— ————————


М ОЯ Т РАЗКАЗ

На Таня

Майка

Два безжизнени фара разцепиха мрака и мъглата. Снежната хала биеше безмилостно по тях и по целия автомобил. Вятърът виеше зловещо и носеше градския боклук. Студът сковаваше. Улиците бяха пусти. Преспите изринат сняг се редяха една след друга като в анимация. Асфалтът тънеше в дебел и корав лед. Автомобилът спря. Вътре беше добре. Студено, но приятно. Беше защитена от всичките тези нападки и подигравки. Беше защитена от виелицата навън. Но беше сама. И беше сама навсякъде. Не си го беше представяла така. И не беше искала да се случи. Тя затвори очи, отпусна облегалката на седалката си и спря да мисли. За каквото и да било. Просто искаше минута почивка. Няколко пъти изправяше и спускаше облегалката. Знаеше, че ще бъде трудно и се страхуваше. Нямаше и право на грешка – това беше последната є монета. Тя я слагаше върху показалеца си и я изстрелваше нагоре с палеца, сякаш тегли чоп. Погледна снимката, която висеше на огледалото за обратно виждане. Оттам я гледаше онази Таня, която тя беше преди злополучния ден. С румени бузи, с широка усмивка, със сияйни черни очи. Сякаш беше минала цяла вечност. А в огледалото видя изпито, бледо лице. Почти безжизнено. Но очите си бяха нейните. Това я успокои донякъде. Искаше є се да се върне към живота. А това беше последната є възможност. Въздъхна дълбоко. Увери се, че никой не я вижда, после слезе от колата. Виелицата не є правеше впечатление. Вървеше, сякаш е топъл летен ден. Пресече пустото шосе и отиде до телефонната кабина. Влезе вътре. Чак тогава осъзна с пълна сила какво є предстои. Нямаше място за паника. Тя вдиша дълбоко, после издиша бавно. Взе монетата и я постави там, където трябваше. За миг се замисли дали хората, които са секли точно тази монета, са имали представа колко важна ще бъде тя за някого и че ще реши нечия съдба. Сети се и за човека, който беше изпуснал стотинката на онзи тротоар пред кафенето. Тя мислено му благодари. Сетне набра номера. Едно позвъняване. Тя усети, че сърцето є започва да се вълнува. Две... Три... – Ало? – чу се телефонноизменен глас. Тя настръхна, но знаеше, че трябва да се овладее. – Мамо? Мамо... Мамо, ти ли си? – гласът є прозвуча по-уплашено, отколкото беше предполагала. – Да, миличка, какво има? – Мамо, прости ми! – тя се разплака. Започна да хлипа, но говореше отсечено и ясно. – Мамо, прости ми! Това не бях аз! Аз съм различна! Ще се променя, обещавам! Това не е твоята Таня!!! – Таня... – гласът прозвуча меко и дори гальовно. – Таня, миличка, къде си? – Далече, мамо! Избягах, избягах от всички! Да, мамо, сгреших. Сгреших много! Сгреших, че го направих, сгреших, че после избягах. Но... – тя се задави в плач – нали... Нали тъкмо ти ме изгони!?

50 ———————— ————


– Съжалявам, миличка, не бях права. – Мамо, знам, че никога вече няма да ме приемеш каквато бях. Знам, че вече не ме обичаш както преди. Обадих се само за да се сбогуваме. Отивам си завинаги, прости ми! – и понечи да затвори телефона. – Обичам те повече от всичко на света! – каза гласът. – Без теб съм загубена, миличка! Не си отивай! Ще простя всичко, ще забравим какво се е случило, само си ела... Ръката є не я слушаше. Тя искаше да остави слушалката, но не можеше. Разплака се още по-безутешно. – Но... Ама, мамо... Наистина ли? – едва изрече последните думи. – Да, миличка, още сега. Не искам в коледната вечер да си там. Сама. Ела си. Искам да си с мен. Моля те... Тя не знаеше как трябва да се чувства, а още по-малко как точно се чувстваше. Всичко беше като във филм. – Мамо!!! Мила мамо!!! Ще дойда! Обичам те! Обичам те! Обичам те! – Тук е твоят дом, Таня. Чакам те за вечеря – каза гласът така меко и топло, че за момент очите є светнаха отново, дори едва доловима усмивка се изписа на лицето є. – Идвам, мамо, идвам!!! – тя затвори телефона, качи се в колата и потегли към дома по-щастлива отвсякога. Чакаше я най-хубавата Коледа... Гласът отсреща също затвори телефона. Жената отиде на коледната трапеза и седна при семейството си. – Кой беше, мамо? – попита Таня. – Някакво момиче... – сълза се стече по бузата є. – Имаше грешка. Обичам те, Таня! – и тя я прегърна. – Обичам те, дъще! Або

Името му е Явор Въжаров, но предпочита да е Або. Луд е по цялата глава, щом става дума за Манчестър Юнайтед и може би затова съвсем скоро ще учи криминология в Манчестър ☺. Прясно е завършил Испанската в София и освен литература, театър и музика, обича да скача във вода. Е, Або, след няколко дни ще си на остров, а в „Здрач“ нали върколаците скачаха от едни скали... Моля те, недей да следиш лунните цикли! Дори тези от Челси са нормални хора! ☺ 51 ——————— ————————


ХОРОСКОП

Козирогът спи – сънува поляни. Стрелецът се дуе, докато Водолеят хич го няма. Близнаци Б Овен О вен Е Егати лятото, а? Размаза ли ссе? Не ми се вярва вярва. Още мо можеш. Определено си настроен за купони, но ще се наложи да стегнеш гърбината и да се засилиш към даскало. Споко. И там има публика за летните ти щуротии. Гледай някой филм.

Телец Ехе-е-е! Това лято направи ли двойно забиване... море и планина? Какъвто и да е отговорът, сигурен съм, че този септември ще е различен за теб. Няма какво да те спре да доизживееш лятната забежка, която се оказа по-обещаваща от старото гадже. Бившето може да ти праща sms-и с оферти и ако имаш нерви – отговаряй им. Ако не – хрупай моркови и те така! 52 ———————— ————

И двамата сте супер. Единият се цупеше през Е ден, а в паузите другият д ссе хилеше като подцепен пъпеш. Успя да объркаш сума народ със странните си прищевки, но к’во ти пука! Ти нали си добре? И к’во, като е септември? И през август да се учеше, пак щеше да си на върха. Обуй си сандалите в третия петък. Нямам идея що! Звездите са странни.

Рак Р Х Хайде, усмихни се де! Заби ттакова гадже и още си киссел. Аре стига! Турни новата ризка и на 15-и се заяви на р тумбата в клас с новите си хвалби. Респект имат от теб и това пак ще си проличи към края на месеца в една поредна ситуация, в която ще ти лъсне егото. Яж каквото искаш, но спи повече!


Лъв Овъртолихме се в някакви половинки, които агресивно ни искат за повече от месец-два. Е, и? Нали? Септември е пълен с готини сешъни и всевъзможни открития в каквато насока ти хрумне. Яхвай нещо и се раздвижи. Ще имаш нужда от въздух за края на месеца, защото, както винаги, всичко ще е накуп. И хубаво, и лошо. Чети списания. О, явно го правиш ;)

Дева Да не ти пука за новата пъпка, която ти излезе наскоро. Питай по-големия как се махат ☺ Ще ти хареса начина. ☺ Само за седмица ще се превърнеш в символ. Из града всички ще те заглеждат. Има само един проблем – звездите не казват как точно ще стане това. Остава на теб да откриеш ключето от палатката и да влезеш в нея. ;) В палатката, де!

Везни Малко със здравето си на вземане-даване. По-силна храна и витамини, малко повече движение и мед. Знам, че не си му фен, но ще ти помогне да се стегнеш. Нямаш време за любови по непонятни за мен причини, макар да съм сигурен, че проблемът е многото ти мислене. Пробвай без много разсъждения и да видим к’во ще стане. В съседния клас е дошло нещо ново. ;)

Скорпион Странно... Истинските скорпиони не бръмчат, а ти само това правиш. Бръм, бръм, на тоз, на онзи, гаджето направо е подивяло от теб, вашите и те, завалийките, не могат ти угоди. Втасал си и т’ва е! Пуркоа бе, джанам? Млад си да ти влияят магнитните бури (не че въобще на някого му влияят, ама карай). Отиди някъде на планина за няколко дни. На палатка и огън. Ще проветриш бръмчалките. ;)

Стрелец С М Малеее! Човек не може да тте пипне. Така си се надул, че си в орбита направо, ч а носа ти бу'чи Луната и прави нови кратери по нея. Естествено, че ще ги кръстят на твое име. Имат ли избор? Вземи се успокой бе, човек! Слез малко долу при нас, буржоата, и ние да почерпим живителна гордост от теб, Ваша светлост. Изнасяй за Китай егоцентризъм, но внимавай, че там почна преброяване и току-виж са решили да скочат едновременно и знаеш какво ще се случи, нали?

К Козирог И Иванчо, прибирай се! Що? Я Яде ли ми се? Не! Спи ти се! Т Ти нямаш нужда от подканв ване. Уникално много ти ссе спи. И сънуваш поляни, п пълни с диви ягоди и боровинки. Това означава, че определено имаш нужда от ново гадже, малко да живнеш. Вижда му се краят на този безпаметен сън. Другото ти е лесно!

Водолей В И Искаш да искаш да не искаш да искаш. Нямаш идея к к къде се намираш. Ясно е, че от двата стола ще седнеш о на земята, ама само ако н сслушаш целия свят. Подобре послушай мен – седни на масата ;) А ако нищо не разбираш от тези няколко реда, значи си от друга зодия и четеш хороскопа на чужди хора. Беж оттук! Ааама ха! Надникватор такъв!

Риби Р К Колко кила цаца изяде? Не те ли е срам да ядеш себеподобл ни? Хе-хе-хе, шегувам се. н Чакай да ти кажа един виц: Ч Влиза една засукана мадама в В аптеката и казва на аптекаря: – Ъъъ, от няколко месеца не съм виждала мъж... – О! Няма проблем, г-жо! Ето тук има едни страхотни капки за очи! 4-то ХОРОСКОПАТОРА 53 ——————— ————————


ЗОО СМЕШИНГ

В лаборатория се пр авел експеримент на тема „Дали паякът може да върви, когато му ли псват крака?“. Когато учен ите се събрали около мя стото за експеримента, откъ рят: снали гово пов и единия крак на паяк с я е гру а и му черв й заповядали: Два е, гледа л – Паяк, върви! бе! – Ле екс, И паякът тръгнал. От с в ! с о къснали му и втория п сек крак и ! пак му заповядали да в гру върви. Паякът пак зап Какъ спагети – очнал да а върви. Когато му от с къснали и последния Това крак, пак го накарали да върви. Обаче този път паяк ът не тръгнал. Какъв е изводът? Че при махането на последния крак на па яка той оглушава. Две бълхи се напили и едната казала: – Пеша ли ще се върнем, или ще си вземем котка? Еди н срещ папага гарв а един л ан и вик а – Я! : Мет А га али р с каза ванът т! л : – Я! Гей!

По време на един от кръстоносните ръс ъсто тоно то но осн нит те походи два лъва вървят из саваната и изведнъж виждат рицар, който си почива, облегнат на едно дърво. Единият лъв побутва другия и казва: – Опа! Ето я вечерята! Другият прави недоволна физиономия: – Да си призная честно, писна ми вече от тия консерви...

54 ———————— ————

Три лястовици летели и си говорели. Първата: – Аз ще завия наляво. Втората: – А аз надясно. Третата: – Еми аз ще ви последвам.

Една крава се о во рв катери по едно дъ а. рг га и среща една Гаргата я пита: – Абе ти какво си правиш тука, нали крава? и! – Ще ям праскови и ви ко ас – Какви пр бе, това е бор? я оссся – Ами аз си ги но от къщи.


Динозавърче пита майка си: – Мамо, ние като умрем, ще отидем ли и в Рая? – Не, синко.. А а?? а? ? – Нима казваш, че ще отидем в Ад Ада?? – Не синко, няма. – А къде ще отидем тогава! – В музея, синко!

Двама р Бързо ибари са на падна се скр ти ива След м алко е т в палатка от комари п какво диния та си. рез но т с е щта. светул положениет е показва н о. Виж ки. авън, з да да – Какв се при а да види о ближа – Ужас става? Как ва роя е? - п ! Връщ к ита го ат се да ни д р у гият. търсят с фене ри!

УМНЬО

Влез и излез от лабиринта И З Х О Д

В Х О Д

55 ——————— ————————


Автор: Иван Симеонов

КРЪСТОСЛОВИЦА

1

2

3

4

5

6

7

10

11

13

14 ↑

15

17

19 ←

11'

12 ↑

20

21

23

24

25

27

26

28

29 ↑

31

32

38

9

16

18

22

8

33

34

35

30 ←

36

39

37

40

41

42

45 ←

43 ↑

46

47

49

ВОДОРАВНО 1. „Гаджето” на Хърмаяни. 8. ...-паф. 10. Много пясък в Чили. 11. Изпарения при хубаво време (T). 13. Кога пее ранното пиле? 15. Готин мирис. 17. Инициалите на Щастливеца (T). 19. Съсед на Приморско. 20. Шега с п. 21. Духащите топъл въздух. 24. Плътна мярка. 25. Твое си е, но го ползваш по-рядко от другите. 26. Летящо руско + 1000 кг = име. 27. Половинката на Адам. 30. Такт с ф. 31. Заекващо р. 32. Милиарди. 36. На вратата му пише: „Надежда всяка тука оставете”. 38. Име+животно+потвърждение = голяма е и пълзи. 40. Вид „Фиат”. 41. Наш гръцки полуостров. 42. РЕКРАМ на обратно. 45. В кюп е с Панагюрище, Копривщица, Перущица. 46. Една от обитателките на 5-те || прави. 47. 4/6 от най-многото пясък в света. 49. Течаща H2O в S Америка, имаща си и сетиво. 50. Мъжки глас.

44

48

50

ОТВЕСНО 1. Милият ти нрав. 2. Яко нападение. 3. Домоуправител (T). 4. Танцуваща стъпка. 5. Обезглавени домати. 6. Без малко цена. 7. Моряшкото питие. 8. Малко на патица. 9. Египетски шеф. 11. Умалителни машини. 12. Бебето на Кенга. 14. Легло-плод. 16. 40% от много, ама адски много вода. 18. Разколник (T). 21. Пропан с ф. 23. Този път 3/5 от увивно растение. 28. Футболен пост № 1. 29. Хубав кон. 32. Продълговат плод. 33. Наш „мокър” град. 34. Това, което е било, ама без м. 35. Течаща H2O в Полша. 37. $. 39. Музикалните букви. 40. Седмата след Слънцето. 41. Миризлив съюз. 43. С него ни „удрят” в теглото. 44. Кратка творба. 45. Без малко Създателят ни. 48. Общото между хол и хор.

ТОКЕРИ (T): ОМАРА, АК (Алеко Константинов), ИКОНОМ, ЕРЕТИК Отговори от бр. 6 Водоравно: Декември, Арес, Икарус, Махало, Ноти, Иванов, Отело, Пони, Ца, Зор, Реререре, Га, Не, Ехо, Пул, Ккк, Ъгъл, Вол, Ефир, Таратор, Пи, Ар, Те, Осогово, Тикове, Ол, Хит, Инат, Вилекула. Отвесно: Динозавър, Еколог, Катер, Вси, Имане, Ел, Сова, Ум, Анорак, Вир, Вар, Тире, Орел, Цех, Епоха, Реки, Нула, Оперета, Пътека, Крив, Готин, Васев, Ото, Фа, Ров, Поле, Гол, Ти, Ил, То, Ухо. 56 ———————— ————


Търсете И през Р В М БРОЙ 7 Е Т СЕП ДЪ

ДЪР

ЖА

държавни зрелостни изпити – матури кандидатстудентски изпити и избора на университет

АВ

РЖ

ИЗП ИТИ –

МАТ УРИ

НИ

ЗР

ЕЛ

АВН

И ЗР ЕЛО СТН ИИ ЗПИ ТИ

ОС

ТН И ИЗ ПИ ТИ

–М АТ УР И

ППО

ВИ

–М АТУР И

ПОВ

ШАВ

АН

Е НА

УС ПЕ

ИШ

АВНИ ЗРЕЛО СТНИ ИЗПИ ТИ – М АТУРИ ПОВИ

АВА НЕ НА УСП ЕХА И

ЗНА НИЯ ТА

Ш

7

КАН

ДИД АТ

АВАН -СТУ БЪ Е НА УС Бр ДЕН Л ой ТИ ПЕХА И Л ГАР сеп И ЗНАН те ИТ СКИ мвр ИЯТА ЕР АТ ЕЗИ ККАНД и 2010 Брой УР К И А , Д ЧУ год ЦеАТ на-СТУ ЖД иЕН Д н а 2 ИЕ I На От,999 леваТИ ЗИ и о цион ЦИ бра алн но ДЪРЖАВНИ ЗРЕ зов о с уч ЛОСТНИ ИЗПМИТИ с пт се АТ ат пис ил во – АМАТУРИ ПОВ ЕМ емврр ем и 2010еБлнра оанйие ищ на ИШАВАНЕ НА УСП ТИ и 0 КА , годи ЕХА И ЗНАНИЯТА д нфноарза поед.. ИС Цен енКАН . мIа ТУД ДИД а 22,,9999 Т ц готоЕНТИ 9 еАТ-С ЦИ ОРИ НКа БЪЛ И я вка ни ли За и и ле вва ВИ Я И ГА во яне що зпи зре а и оА цИ иПРона И ЛИ РСКИ Е ЛИЗА да ти лос браАВО лно тн АК уч ТЕРА ГЕ ЗИК ЦИЯ ФИ и а Ц з ЛО ова спи ЕН ТИУРОА в Г СО СА ТН те сан ФИ КО РАФИ Щ ? лна ие АБ НО Я БИ МИ Я И РО ОБ ОЛО инф за п ЧУЖ КА Я РА ГИ ссеп се ДИ Е ПСИ ЗО Я И т опт еомвр мдвр рте ВА 20 0, го г ри 201 маем ЗИЦХО годди ФИ ди НИ ЗДР ина на I И ция отов 100, Е АВН ЛО ИЛОГ И А ЗИК кана О ГИ Те Цен Це И СТ А а 2 2,99 Я ,9 99 ле КА ст РО лев ева НО ХИ н ов МИ МАТ Я НА МИЯ а вх е за ЕМАЕТИК И О о Д К ТИК А И о д ър А ПР НацОЛиНАОТПААЗВАН А К Ц Е жа нот пред АВ о н ел вн онСаРЕлД Е Н О я и Т и и и ИСТ А о обра н в н ОР ФИЛ зСопи ват списанНиАЗаБщРо д зпитизрелос о е ЦИВ ИЯ ИОСОФ т Пор сан е Оа елна ИЛИ ИЯ ади ие голе„АКЪ инфоза Япуочадвгот ни Б ЗА И ми Лче я и та Я рмац СА овка БЪЛГАРГСКИОБИОЛОЦ нт “ е н ер Г ия Щ? ес асл ЕОГР ЕЗ Р ИКИ къ едн м АФАИЗОВАЯ И ЗД И ЛИТЕИРА издик н ан а п КОТУ Я Н иет ри Р НФ Тес о тлож ОИРА М И К И ИЕ АВНО о сеени ет т И А ЗИ от о КА деляна СТ А сп на ове з ка . „T РО то .B ПСИ НО са OX а в мос “ „ч ХОЛ Х ЧУЖДИ тоя АК ИМ ОГИ МИЯ ИЛ Дъ ходно опре телЪЛче ЕЗ ИЯИ Я ОНГАИЦ но. та рж И “. КА И ОК авн то н делян ОЛ ОПА НА ЗВА ив е и ТА Н о СР Е ЕТИ Защ изпи зрело ЕД КА И А т с П МА о

7

7

7

Сп Порисан ад ие и го „АКЪ ле мия Лч ет ин а“ тер е ес насл къ м

От уч нов ББрроойй ил о н ищ а е... ед ни из к да на ни пр ет ил о то ожен се ие от то де на ля сп ка . то „T.B са OX мос “ тоя„чАК телЪЛ че но т . а“.

7

От учиново лищ на е... АКЦ

ТЕМАТИКА РАВО

Списание „АКЪЛчета“ 9. – 12. клас ВОДИ до повишаване на успеха и знанията ПОДПОМАГА подготовката за:

РЖ

ДЪ

ЗРЕ ЛОС ТНИ

ПО ХА БЪ ВИ И ЗН И ЛГА ША АН ЛИ ГАР ВАН ИЯ ТЕ СК ТА ЕН РА И Е КА А УС ТУ ЗИ ЧУ НД РА К ИД Ж ПЕХ АТ ДИ -СТУ се се АИ пт пт ЕЗ ДЕ ЗНА еем ИЦ НТ мввр МА И Н ррии И И ТЕ ЯТА Б 201 20 010 БЪ МА 10 р о Цен , ена ТИ на гоод од й КАН ИС КА И Л ЛГА инна 22,,9999 ди ДИ ЦИ ТОР 9 ле а I ИТ РСК ДА евва ВИ ИЯ Т-С а ЕР И Е ЛИ И ТУД АТ ГЕ ЗА сеп се На ЕНТ УР ЗИК ЦИ ИК ОГР ЧУ ц т и И и А Я ем ОН АФ ЖД об она вр ОМ ИЯ ра лн и2 ИЕ ИК И ПС зо о 01 ва сп А ЗИ И ИХО те ис Це 0, гоо ЛО Л ЦИ лн ан на ГИ ОГ д МА а и ие КА ИЯ 2,99 ина ТЕ ЕТ нф за 9л I ИК МА ева ор по А ма дго ТИ И ПР ци т КА ИС АВ Ф ов я И О ка ЛО ЦИ ТОР АК СО Ф ВИ ИЯ ЦЕ Б И И Я ЛИ И НТ ОБ ОЛО ЗА НА РА ГИ ГЕ ЗО Я ЦИ О БР ВА И З Ф Я ИК ГРА И ОЯ НИ ДР И ЗИ ОН ФИ Е АВ АС КА НО ОМ Я ТР ОН ИК И Те ХИ ОМ ПС с А НА МИ ИЯ на тов ОК Я И И Л ИХО ОЛ ОП е ОГ ЛОГ НА АЗ Дъ вхо за ИК ИЯ ТА ВА д о р н Н С п жа А РЕ Е о р ДА ЕТ вн то еде 

ДЪРЖ

СПИСАНИЕ за всички от 9. до 12. клас, ДАВАЩО ПРЕДИМСТВО през цялата учебна година.

ВНИ

ФИЛ О

СОФ ИЯ ИСТОРИЯ И ЦИВИБЛИ ИОЛЗАЦИЯ

АСТР ОНО МИЯ

ХИОЛ ПСИХ МИОГ Я ИЯ А ОК И ОПАЗ И ЛОНГИ КА ВАН ОЛН

Е АТА СРЕД А

ЕТИКА И ПР АВО Сп ФИЛОСОФИ Я

Н

Отн училвоСАвЩ?о на ище Т ест ...

Сп Порисани ади е „А гол АКЪ ем Лчет ия инта“ е ерес насл към едни изд к на ани пр ет илож о т ен о се иет от о н дел а сп я к . „T ат о са.BOX мос “ „ч тоя АКЪ тел Лчет но. а“.

ОБР ОГИЯ И АЗО ЗДР В АВН О

ГЕОГРАФИЯАНИЕ И ФИЗ ИКОН ИКА А И ОМИК

ЕНТ

Национално сп А Б Р О Я истание за подг и образов да ати ни отовка уча елна ин формация ов на в е за оп ходн р Д ото еделяне ърж н в аАК вниЦЕ НТиНА о БР ОЯ изпи зрелост З т ни и ащо да у ча в САЩ ?

Отново н училище..а . 

ис Порадание „А и голеАКЪЛчет ем мия а а“ инт “ е насл леед е есс ер към дник н на пр изздда и ил ж ан ни иеет то т ож ен о се ието на отде п.. „T л кассп ля BO OX“ то сса..B X ч ам АК мост „ч Лч чеет ооятелЪЛ т но н . а““.

БИОЛОГИЯ И ЗД ОБРАЗОВАНИ РАВНО Е ФИЗИКА И АСТРОНОМ ИЯ ХИМИЯ И ОП АЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Тестове за опред елян на входн ото ниво е Държа вни зрел остни изпити Защо да уча в САЩ?

Списание „АК Поради голе ЪЛчета“ е наследник мия интерес на към издание приложението на сп. „T.B то то се отд еля като самOX“ „чАКЪЛчета“. остоятелно.

Списание „АКЪЛчета 9. – 12. клас“ е наследник на приложението „чАКЪЛчета 9. – 12. клас“ на сп. „T.BOX“. Поради големия интерес към изданието то се отдели като самостоятелно списание. Абонатите ще продължат да го получават без абсолютно никакви промени в условията на абонамента. Абонамент можете да направите на www.tbox.bg.


СПЕЧЕЛИ

комбиниран АБОНАМЕНТ за списания

и

+

ЗА ЦЯЛАТА

2011

А К Ъ Л А К Ъ Л + Ч Е Т А Ч Е Т А ––––– ––––––––– или ––––––––– З Н АМ МО Г А Замести буквите на който и да е от сборовете с цифри, така че да се получи вярно равенство. На различните букви отговарят различни цифри. Търси се решение на който и да е от двата сбора.

Иззпрати ни поне едно решение на която и да е от задаИ Изпрати зада чите. чите е.. Голямата награда печели този, който ойто изпрати най найна много го верни решения. решения Неговите подгласници, подгласници наредили се с на 2-ро и 3-то място, място печелят абонамент за едно от трите списания (по техен избор). Гледай да не пропуснеш крайния срок – 15 ноември, защото след това ще бъде късно. Прати отговорите на konkurs@tbox.bg, като не пропуснеш да напишеш име, телефон и в кой клас си. Резултатите и победителите ще бъдат обявени в декемврийските броеве на списания T.BOX, АКЪЛчета (4. – 8.) и АКЪЛчета (9. – 12.), както и в интернет на www.tbox.bg.


САНЯ и НИКИ

СЕПТЕМВРИ 2010 Снимка: Нова Телевизия


ФАХРАДИН

СЕПТЕМВРИ 2010 Снимка: Нова Телевизия

TBOX 07 (2010)  

Lifestyle magazine for teenagers.com

Advertisement