Page 1

Księga znaku


Spis treści


4

Wersja podstawowa znaku

6

Budowa i proporcje znaku

8

Siatka modułowa znaku

10

Pole znaku i pole ochronne znaku

12

Tło znaku

14

Podstawowa kolorystyka znaku

16

Achromatyczna kolorystyka znaku

18

Typografia znaku

20

Skalowanie i wielkość minimalna znaku

22

Nieprawidłowe użycie znaku

3


1

1. Wersja podstawowa znaku Znak składa się ze znaku graficznego (logo) oraz logotypu zawierającego nazwę „typografika Koło WSTI”. Logo w syntetyczny sposób symbolizuje istotę działalności koła i dwuczłonowość nazwy. Znak przeznaczony jest do wykorzystania w identyfikacji wizualnej Koła Naukowego typografika działającego w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach i umieszczania na szeroko rozumianych materiałach informacyjnych, promocyjnych, popularyzatorskich takich, jak m.in. plakaty, foldery, billboardy, postery, roll up’y, prezentacje, serwisy internetowe oraz na innych materiałach przygotowywanych, wydawanych bądź zlecanych przez KN typografika. Niedozwolone jest jakiekolwiek modyfikowanie logotypu bez względu na charakter zmian (np. kolorystyka, forma). Normy stosowania logotypu opisane są na kolejnych stronach.


znak graficzny (logo)

logotyp

znak graficzny + logotyp

5


2. Budowa i proporcje znaku Sposób konstrukcji znaku opiera się na zależnościach bazujących na szerokości i wysokości litery „o” w słowie „typografika”. Moduł konstrukcyjny (a) - kwadrat o boku równym wysokości/szerokości litery „o” w słowie „typografika”.


4a

9,6a

2,6a

1,5a

5a

2,3a

1a

5a

5a

0,4a

1,1a

2,6a

1,3a

9,7a 1a

2,6a 3,3a

7


3. Siatka modułowa znaku Schemat pomaga zachować proporcje poszczególnych elementów logotypu. Jest to przydatne szczególnie w przypadku przygotowywania materiałów wielkoformatowych. Moduł konstrukcyjny (a) - kwadrat o boku równym wysokości/szerokości litery „o” w słowie „typografika”.


A

A

B

B

C

C

D

D

E

E 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

1

2

3

a

9


4. Pole znaku i pole ochronne znaku Poniższe reguły dyktują wytyczne dot. wykorzystania znaku. Pole znaku - najmniejszy możliwy zamknięty obszar wokół logotypu, w którym mieści się on w całości. Pole ochronne - ustalony obszar wokół logotypu, gdzie nie mogą znaleźć się żadne inne formy graficzne, ani teksty. Pole podstawowe - pole znaku połączone z polem ochronnym znaku, jest to najmniejszy obszar, w którym znak ma być umieszczony. Pole to wyznacza jednocześnie minimalną odległość jaka powinna znleźć się oddzielać znak od krawędzi wydruku.


granica pola podstawowego

granica pola znaku

przykładowy obszar poza polem podstawowym znaku

A B C D E 1

2

3

a

11


5. Tło znaku Znak może występować wyłącznie na białym tle (z zachowaniem podstawowego pola znaku opisanego na str. 10). Występuje także wersja achromatyczna znaku, która opisana jest na str. 16.


13


6. Podstawowa kolorystyka znaku Kolor wykorzystany w logotypie został zaczerpnięty z oficjalnego znaku Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, dzięki czemu w prosty sposób nawiązano do tożsamości miejsca, w którym działa i z którego wywodzi się KN typografika. Podane wartości zostały pogrupowane według poszczególnych technik mających swoje zastosowanie na różnego rodzaju nośnikach. Kolory Pantone mają swoje zastosowanie na wydrukach wysokiej jakości, gdy ważne jest jak najdokładniejsze odwzorowanie kolorów. Kolory CMYK wykorzystywane są także na wydrukach, podczas gdy zastosowanie barw Pantone jest niemożliwe, bądź utrudnione. Kolory RGB to wartości wykorzystywane w formach elektronicznych znaku, np. na stronie internetowej. Niedopuszczalne jest stosowanie kolorów z palety RGB w materiałach drukowanych oraz CMYK, Pantone w materiałach elektronicznych. Kolory RAL stanowią odpowiednik barwy logotypu dla farb i lakierów. Kolory ORACAL są stosowane przy wycinaniu logo z folii samoprzylepnej. UWAGA! Na schemacie przedstawiono kolory w formie symulacji i służą one jedynie jako podgląd. Kolory każdorazowo powinny być dobierane zgodnie z podanymi wartościami.


PANTONE 186 C

CMYK C:0 M:100 Y:82 K:0

RGB #E2002F

RAL 3024 Luminous red

ORACAL (seria 641) 032 Light red

15


7. Achromatyczna kolorystyka znaku Achromatyczna wersja logotypu przeznaczona jest do zastosowania w sytuacji, gdy nie jest możliwe użycie wersji pełnokolorowej.


wersja czarno-biała

CMYK C:0 M:0 Y:0 K:75

RGB #636362

wersja pozytywowa

CMYK C:0 M:0 Y:0 K:100

RGB #000000

17


8. Typografia znaku Podstawowym krojem wykorzystanym w znaku jest Helvetica Neue LT Pro w odmianach 55 Roman i 75 Bold.


Helvetica Neue LT Pro 55 Roman

Helvetica Neue LT Pro 75 Bold

AaBbCc123

AaBbCc123

ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUWXYZ abcdefghijklmnoqprstuwxyz !@#$%^&*()_+-={}:”<>?[];’,./`~ 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOQPRSTUWXYZ abcdefghijklmnoqprstuwxyz !@#$%^&*()_+-={}:”<>?[];’,./`~ 1234567890

19


9. Skalowanie i wielkość minimalna znaku Znak powinien być skalowany zgodnie z jego proporcjami, skalując przy tym wszystkie elementy, z których się składa. Należy pamiętać o zachowaniu pola ochronnego (str. 10). Zasady te dotyczą logotypu we wszystkich wersjach kolorystycznych wymienionych na poprzednich stronach. Najmniejszy dopuszczalny rozmiar logotypu określają wartości: x - przypisana do jego wysokości (10 mm) dla druku offsetowego, cyfrowego, sitowego, tampodruku, druku na folii, tłoczenia. y - przypisana do jego wysokości (50 px) dla wyświetlania na ekranie (wersja cyfrowa). z - przypisana do jego wysokości (15 mm) dla haftowania i odlewów.


x = 10 mm y= 50 px

x = 10 mm y= 50 px

z = 15 mm

z = 15 mm

21


10. Nieprawidłowe użycie znaku W celu zachowania spójności identyfikacji niezbędne jest stosowanie się do reguł zawartych w księdze znaku i wykorzystywanie wyłącznie zamieszczonych na poprzednich stronach wariantów znaku. Przykładami nieprawidłowego zastosowanie znaku mogą być: opisywanie logotypu w kształtach niezgodnych z przedstawionymi w księdze znaku, nieproporcjonalne skalowanie logotypu, obracanie logotypu pod różnymi kątami, ingerowanie w podstawową kolorystykę, ingerowanie w typografię, modyfikowanie ustalonych w księdze pól znaku (ochronnego, podstawowego), umieszczanie logotypu na tle innych form graficznych (np. zdjęcia) bez jednolitego, białego pola kolorystycznego, dodawanie elementów graficznych nie będących integralną częścią znaku i wszelkie inne modyfikacje nie określone w niniejszej księdze znaku jako prawidłowe.


23


Opracowanie: ナ「kasz Ociepka www.lukaszociepka.pl

typografika - logo book  

Logo book of scientific circle WSTI in Katowice. It deals with typography and design issues.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you