Page 1

Nr

Brighton

Nottingham

26

Cambridge

Redhill

Maj 2014

tymoteusz

pismo pełne treści

Pustynia

stanie się

ogrodem Tak mówi Pan

Usiąść i płakać

Węże brać będą do rąk

Święci są wśród nas

Eksport polskich świętych

Święty Leopold Mandić z Hercegovni

Pomoc Duchowa


Zamiast wstępu

moje,

mieszkać w kraju, który dałem waszym

które zbezczeszczone jest pośród ludów,

Chcę

uświęcić

wielkie

przodkom, i będziecie moim ludem, a

zbezczeszczone

Ja będę waszym Bogiem. Uwolnię was

przez

imię was

pośród

nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan

od

- wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się

i przywołam [urodzaj] zboża, i pomnożę

Świętym względem was przed ich oczami.

je, i żadnej klęski głodu już na was nie

Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was

ześlę.

ze wszystkich krajów i przyprowadzę was

i plony pól po to, byście nie musieli już

z powrotem do waszego kraju, pokropię

znosić hańby klęski głodu wśród ludów.

was

stali

Wtedy wspominać będziecie wasz sposób

czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej

życia i wasze złe czyny. Będziecie czuli

zmazy i od wszystkich waszych bożków.

obrzydzenie do siebie samych z powodu

I dam wam serce nowe i ducha nowego

waszych grzechów i waszych obrzydliwości.

tchnę

odbiorę

Nie z waszego powodu Ja to uczynię

wam serce kamienne, a dam wam serce

- wyrocznia Pana Boga. Zapamiętajcie to

z

tchnąć

sobie dobrze! Wstydźcie się i zarumieńcie

w was i sprawić, byście żyli według

z powodu waszego sposobu życia, domu

mych nakazów i przestrzegali przykazań,

Izraela!

czystą

do

ciała.

wodą,

waszego Ducha

abyście

się

wnętrza,

mojego

chcę

i według nich postępowali. Wtedy będziecie

wszelkiej

Chcę

nieczystości

pomnożyć

owoce

waszej

drzew

Czyt. dalej na str. 3

ia: go wydan

stępne Temat na

anina d a g a w o Świat Redakcja: Spis treści:

Lirycznie Tak mówi Pan .....................................s.3 Kto czyta, niech uważa Usiąść i płakać...................................s.4 Na własne oczy Święci są wśród nas.............................s.6 Trzeźwym okiem Węże brać będą do rąk.........................s.8 Kościół na czasie Eksport polskich świętych ...................s.10 Wszyscy święci i święte Boże Święty Leopold Mandić z Hercegnovi.......s.12 Spotkania Pomoc Duchowa...............................s.14

Redaktor naczelny Łukasz Krukar Autorzy Jadwiga Krukar Jarosław Cienkosz Łukasz Krukar Maria Zielińska Marta Pelka Matan Sumiński Korekta Olimipia Liszka Fotografia garnek.pl (okładka) cancanova.com dobranowina.net -2-

fashionelka.pl greccio.franciszkanie.pl solideo.lbl.pl wikipedia.org Skład Łukasz Krukar Kontakt redakcja@tymoteusz.org Łukasz Krukar 0773 495 8277 Druk Polska Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham


Lirycznie

Tak mówi Pan Boże obietnice

Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane, a spustoszony kraj znowu ma być uprawiany, zamiast odłogiem leżeć przed oczami każdego przechodnia. I będą mówić: “Ten spustoszony kraj stał się jak ogród Eden, a miasta, które były opustoszałe, zniszczone i zburzone, zostały umocnione i ludne”. A narody pogańskie, które wokoło was pozostaną, poznają, że Ja, Pan, to, co zburzone, znowu odbudowałem, a to, co opuszczone, znowu zasadziłem. Ja, Pan, to powiedziałem i to wykonam. Tak mówi Pan Bóg: I do tego jeszcze to uczynię: dam się uprosić domowi Izraela i rozmnożę ich jak trzodę ludzką. Jak poświęcone owce, jak owce Jerozolimy za jej świetnych dni, tak miasta wyludnione staną się pełne trzody ludzkiej, aby poznano, że Ja jestem Pan». Ez 36, 23-37 -3-


Kto czyta, niech uważa

Usiąść i płakać Ze szczęścia!

dem” chciałem - być może z przekory, Łukasz Krukar

Jednym

z

przywilejów

być może z autentycznej chęci postawwymyślania

ienia sprawy uczciwie – pisać o tym, że

tematu numeru jest to, że możesz napisać

często za bardzo koncentrujemy się na

dokładnie o tym, co akurat zaprząta

ogrodzie, zapominając o pustyni. Chcemy

ci głowę. Takie intelektualne „przyjemne

się dzielić dobrymi fragmentami, trudnie-

z pożytecznym”, choć przyznam, że osta-

jsze spychając na plan dalszy.

tnimi czasy nie ja byłem autorem tytułów gazetki.

Mimo,

pomysł

Tymczasem dosłownie w przeddzień

majowego

realizacji tego zamysłu, natrafiłem w

wydania powstał w mojej głowie „za pięć

internecie na filmik Mikołaja Kapusty „Dla-

dwunasta”, od razu wiedziałem, co chcę

czego jestem katolikiem - 7 argumentów”.

napisać. Ba, miałem nawet gotowy (tak,

Specyficzny styl bycia autora raczej mnie

w głowie) projekt okładki, ale nie dane mi

zniechęcał, niż intrygował do wytrwania

było wprowadzić tego wszystkiego w czyn.

21 minut przy monitorze, ale warto było!

Już wyjaśniam, co się stało.

I choć filmik szczerze polecam, to tym, co

Wspomniałem już kiedyś, jak wygląda

wywarło na mnie największe wrażenie,

moje pisanie do „Tymoteusza”. Zasiadam

to zacytowany przez Mikołaja fragment

z jakimś zarysem, szkieletem artykułu

Słowa, które dostał, gdy zapytał o Boży

i piszę. W przypływie mądrości zda-

plan względem jego projektu www.do-

rza mi się pomodlić w

branowina.net. Dostał wspaniałe obietnice

tej intencji, je-

dnak skłamałbym, gdybym powiedział,

miedzy innymi ten fragment:

że czynię tak zawsze. Zawsze natomiast

I drogą swą pójdziesz bezpiecznie,

efekt końcowy w mniejszym lub większym

bo noga się twoja nie potknie;

stopniu odbiega od założeń. Nazywam to

gdy spoczniesz, nie zaznasz trwogi,

Bożym prowadzeniem i nie trwam upa-

zaśniesz, a sen twój będzie przyjemny.

rcie przy swoim, chociaż czasem nie

Nagły strach cię nie przerazi

mam pewności, czy „iść na żywioł”, czy

ni klęska, gdy dotknie przewrotnych;

też „trwać przy tym,

co

już

osiągnęliśmy” (por. Flp 3.16). Tym razem Pan Bóg to

przeniósł na

jeszcze

inny

wymiar.

Otóż

dając

hasło „pustynia

Fot: www.dobranowina.net

stanie się ogro-4-


bo z tobą jest Pan,

i zarazem największy dar, jaki możemy

przed sidłem twą nogę ochroni

(Prz. 3,

23-26).

sobie wyobrazić. Żyć wiecznie z tym, który nas stworzył na swój własny obraz

Nie, to nie było tak, że usiadłem

i podobieństwo, który poświęcił swojego

i płakałem, jednak coś mnie na tyle

Syna za nasze grzechy, by móc

poruszyło,

te-

nami już na wieki, na zawsze i to jeszc-

mat Bożych obietnic na nowo. Szybko

ze planuje nas umieścić w miejscu, o

natrafiłem na fragment, którym rozpo-

którym wiemy „tylko” tyle, że „ani oko nie

czynamy ten numer. O ile Słowo z Księgi

widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce

przysłów mnie dotknęło, to Słowo z Księgi

człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie

Ezechiela

rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go

leniem

że

zacząłem

drążyć

(patrz wstęp) było już zdzie-

obuchem

po

głowie.

Mocnym

być z

miłują” (1 Kor , 9). Najwspanialszy dar.

zdzieleniem! Znowu – nie płakałem, ale

No dobrze, powiedzą niektórzy, ale

zaniemówiłem. Zaniemówiłem do tego

czy warto marnować życie, dla jakichś

stopnia, że postanowiłem nie mówić (czyt.

niesprawdzonych dobrych bajek, nie lep-

pisać) o tym, co wcześniej zamierzałem...

iej skoncentrować się na tym co tu i ter-

Po

prostu te moje dygresje o pusty-

az? „Czy jestem Bogiem [tylko] z bliska

ni w zestawieniu z ożywczymi Słowami

- wyrocznia Pana - a z daleka [już] nie jest-

Najwyższego, wydały się być pozbawione

em Bogiem? Czy może się człowiek ukryć

najmniejszego sensu. Byłbym niczym Ju-

w zakamarkach, tak bym go nie widział?

dasz wypominający Marii „marnotrawst-

- wyrocznia Pana. Czy nie wypełniam nieba

wo” olejku nardowego, gdy ta namaściła

i ziemi?” (Jr 23, 23) W Biblii mamy pełno

nim stopy Pana Jezusa.

fragmentów zapewniających nas, że Bóg

Owszem, czasem Bóg kieruje do nas

troszczy się nie tylko o nasze życie wieczne,

trudne słowa. Jednak kiedy daje nam obi-

ale także i to tutaj na ziemi. Jezus mówi:

etnice, dzieją się rzeczy wręcz niepojęte.

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,

Po pierwsze już sama myśl o nich sprawia,

lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się ra-

że całkowicie zapominamy o pustyni,

czej Tego, który duszę i ciało może zatracić

czymkolwiek by ona w danym mome-

w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli

ncie nie była. Ale to nie wszystko, ba – to

za asa? A przecież żaden z nich bez woli

dopiero początek! Warto temu tematowi

Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was

przyjrzeć się nieco bliżej.

zaś nawet włosy na głowie wszystkie są CO

policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście

On nam obiecuje. W ewangelii św. Jana

Po

pierwsze

zwróćmy

uwagę,

ważniejsi niż wiele wróbli” (Mt 10, 28-

czytamy: „Albowiem tak Bóg umiłował

31). Z jednej strony widzimy tu wyraźne

świat, że Syna swego jednorodzonego

wskazanie na sprawy najważniejsze, jed-

dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,

nak ufny uczeń z pewnością znajdzie w

ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał

tym słowie pokrzepienie we wszelkiej

Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz

trudnej sytuacji. ”Albowiem ja wiem, ja-

aby świat był przez niego zbawiony”(J

kie myśli mam o was - mówi Pan - myśli

3, 16-17).

o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować

To jest największa obietnica

-5-


wam

nadzieją.

bie dobrze! Wstydźcie się i zarumieńcie

Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do

przyszłość

i

natchnąć

z powodu waszego sposobu życia, domu

mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie

Izraela!” i dalej: „Ja, Pan, to powiedziałem

będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy

i to wykonam” (Ez 36 32,36b).. Jaka może

mnie będziecie szukać całym swoim ser-

być reakcja diabła na tak wspaniałe obiet-

cem” (Jr 29, 11-13).

nice, o jakich tutaj mowa? Jaki oręż mu

„Mając więc arcykapłana wielkiego,

pozostał, by nas zniechęcić?. Negacja? To

który przeszedł przez niebiosa, Jezusa,

trudne bo wielu po prostu chciałoby wierzyć

Syna Bożego, trwajmy mocno w wyzna-

w takie rzeczy, nawet „wbrew nadziei”.

waniu wiary. Nie takiego bowiem mamy

Wyśmianie? Trudno ośmieszyć pragnienie

arcykapłana, który by nie mógł współczuć

własnego szczęścia. Więc co? Kłamstwo

naszym słabościom, lecz doświadczonego

i oszczerstwo: tak, to wspaniała nowina,

we wszystkim na nasze podobieństwo, z

ale nie dla ciebie Koleżanko/Kolego, Ty

wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z

z tymi Twoimi grzechami jeszcze się czegoś

ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali

dobrego spodziewasz? Nie zasługujesz

miłosierdzie i znaleźli łaskę dla [uzyska-

na to wszystko, to nie dla Ciebie, porzuć

nia] pomocy w stosownej chwili” (Hbr 4,

nadzieję głupcze. To najbardziej pra-

14-16). Spokojnie mógłbym skończyć w

wdopodobna strategia i Bóg dobrze o tym

tym miejscu, ba naprawdę trudno o lep-

wie, dlatego zapewnia nas i przypomina

sze

chciałbym

nam – Bóg pragnie dla nas dobra, bo sam

zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt.

jest dobry, nie dlatego, że my coś tam

Szczerze

mi

staramy się dobrego w życiu robić. To jak

się to początkowo zgoła niepotrzebne

obietnica dotrzymania obietnicy, swoi-

wtrącenie, wręcz przejaw buty Pana Boga,

sta gwarancja. „To wam powiedziałem,

ale potem zrozumiałem, o co Mu chodziło.

abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie

Przez swojego proroka zapewnia On: Nie

doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam

z waszego powodu Ja to uczynię - wyro-

zwyciężył świat» (J 16, 33).

podsumowanie,

jednak

powiedziawszy

wydawało

cznia Pana Boga. Zapamiętajcie to soNa własne oczy

Święci są wśród nas Jest ich więcej niż nam się zdaje

podziwiać i szanować jakiegoś aktora czy

Marta Pelka

piosenkarza, którym bardzo często daleko

Mimo, że ich nie zauważamy, wręcz

jest do ideału za jakiego go mamy? Takie

lekceważymy, oni są wśród nas. Świętym

osoby przeważnie prowadzą tryb życia

może być każdy, trzeba „tylko” chcieć...

niezgodny z ogólnie przyjętymi zasadami

Nie chodzi mi mieszkającego w Watykanie

moralnymi, a jednak bardziej szanujemy

Papieża czy inne osoby duchowne, ale

taką osobę niż np. własnych rodziców.

o tych, którzy są najbliżej. Ich właśnie na-

Może chodzi o to, że nasz idol dokonał

jmniej doceniamy...

„czegoś

Jak to jest, że tak łatwo jest nam -6-

wielkiego”,

a

nasza

mama?

Cóż ona takiego zrobiła? Właściwie nic


po za tym, ze nas urodziła, wychowała,

lepiej późno niż wcale...

troszczyła się, zszargała sobie nerwy przez

„Święty kocha Boga, życia mu nie sz-

nasze wybryki, wspierała, dawała przykład

koda”...To fragment piosenki Arki Noe-

i co najważniejsze uczyła pokory... To

go.

wszystko może wydawać się takie zwykłe,

każdy pod warunkiem, że kocha Boga,

ale tak nie jest. Przecież ona wcale nie

postępuje zgodnie z powołaniem, czyli

musiała nas wychować, nikt jej tego nie

właściwie oddaje się Jezusowi, no i kocha

kazał. Równie dobrze mogliśmy być po-

bliźniego bardziej niż siebie. Jeszcze jed-

rzuceni i zostawieni na pastwę losu. Taka

nym przykładem świętych z naszego otoc-

pokorna mama i tata, którzy najpierw dają

zenia mogą być osoby, które poświęcają

nam życie z miłości, a później wychowują

się pracy na rzecz innych - wolonta-

z wielkim trudem i poświęceniem to

riusze, lekarze, pielęgniarki i wszyscy

prawdziwy skarb i dar od Pana Boga. Tak

inni pracujący dla naszego dobra. Jednak

trudno jest zrobić to, o co proszą rodzice,

zatrzymajmy się na chwilę przy wolo-

tak trudno ich szanować i kochać. Właśnie

ntariuszach. Oni za darmo pomagają przy

oni są takimi świętymi w naszym życiu.

różnych akcjach, pracują w hospicjach,

Pokornymi i cichymi, którzy postępują

Domach Pomocy Społecznej i różnych

zgodnie ze swym powołaniem. Myślę, że

tego typu instytucjach. Jednak oni to coś

oni sami bardzo często nie zdają sobie

więcej niż lekarz. Wolontariusz stanowi

sprawy, jak wielkim są darem, ogromnym

podporę duchową dla chorego, co często

dowodem Bożej Miłości do nas. Trzeba im

pomaga pacjentowi umrzeć nie bojąc się

to uświadamiać i pokazywać czynami, że

już niczego. Z pewnością przez takich

ich trud włożony w nasze wychowanie nie

ludzi przemawia miłosierny Jezus. Oni nie

poszedł na marne. Osobiście dziękuję Panu

robią tego z litości, ale z miłości, z potrze-

za moich rodziców, to naprawdę wspaniali

by serca. Niestety, tacy ludzie, tak jak

ludzie. Dostrzegłam to bardzo późno, ale

rodzice są bardzo rzadko doceniani, przy-

Świętym

może

być

rzeczywiście

Fot: www.fashionelka.pl -7-


namniej przez osoby, które na co dzień nie

Wolontariuszom sama pomoc sprawia

przebywają w miejscach ich pracy. Jednak

ogromną radość, jest to pewnego rodzaju

czy na pewno gdy robią coś z miłości do

zaspokajanie potrzeb serca. Pochwały są

drugiego potrzebne są pochwały i nagro-

dla nich zbędne. Kiedy się kocha to, co

dy? Nie! I w tym cały sęk, ta niezwykłość

się robi na chwałę Pana, nic już więcej do

przez wielu niezrozumiana. Dla rodziców

szczęścia nie potrzeba. Słowa są ulotne,

nagrodą

swo-

ale pamięć o działaniu zostanie. To jest

jej pociechy czy powodzenie w dalszym

jest

pierwszy

uśmiech

najważniejsze, pozostać w pamięci osób,

życiu. Im wystarczy satysfakcja, że wy-

którym się pomogło.

chowali mądrego i uczciwego obywatela.

Źródło: www.jezus.com.pl

To piękne. Trzeźwym okiem

Węże brać będą do rąk Dary dla tych, co uwierzyli

Basią, animatorką Anielą i ks. Jarkiem

Opr. Łukasz Krukar

w Szkole Charyzmatów, którą prowadził

“I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat

Damian Stayne. Był to czas niesamo-

i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!

wicie rozlewającej się łaski. Na naszych

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie

oczach działy się cuda uzdrowień i uwolnień

zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie

z ciężkich chorób: zrzucanie gorsetów,

potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie»” (Mk 16,15-18) Bardzo zależało mi na tym, aby w tym numerze w kontekście Bożych darów wspomnieć o Bożej wszechmocy. Poza pewnością, że musi się tam znaleźć miejsce na powyższy cytat z Pisma Świętego, długo szukałem inspiracji, aż w końcu natrafiłem na świadectwo Oli (nazwisko nieznane), którego obszerny fragment pozwolę sobie przytoczyć: “Chciałabym świadectwem

ze

się

podzielić

spotkania

z

krótkim Damia-

nem. W kwietniu 2011 r. miałam okazję uczestniczyć

wraz

z

naszą

liderką


uzdrowienie z guzów nowotworowych,

przez Damiana Stayne:

głuchoty, wielominusowego niedowidze-

katechezy Damiana są bardzo inspirujące,

nia, głębokie dotknięcia Bożego spojrzenia

a dokonujące się podczas jego posługi

w głąb ludzkiego serca owocujące uwo-

uzdrowienia bardzo pomocne. Niektóre

lnieniem. Jeszcze teraz brzmią mi w

z uzdrowień były wyjątkowo poruszające”

uszach słowa z 1 Listu do Koryntian:

- Abp Thomas Menampa rampil, Indie.

„Uczyńcie miłość swoim celem, ale pra-

„Damian Stayne jest wybitnym świeckim

gnijcie też darów duchowych” (1Kor 14,1).

katolikiem z wielkim i niezwykle silnym

Pamiętam,

że

w

swojej

„Uważam, że

zachłanności

charyzmatem uzdrawiania w imię miłości

prosiłam Pana o wszystko, mając w sercu

i mocy Jezusa” - Robert Faricy SJ, pro-

pulsującą myśl: Gorliwie pragnijcie darów

fesor duchowości, Papieski Uniwersytet

duchowych, aby się stać na wzór obrazu

Gregoriański,

Jezusa Chrystusa. A wszystko to dla bu-

Nr 2(383)]

dowania Wspólnoty.

Czy

Z wielką radością mogę powiedzieć, że

podczas

tych

szukać

[“W

rodzinie”,

więcej?

Jeśli

przeczytać ten artykuł bardzo uważnie,

Pan

to wszelki komentarz staje się zbędny,

odpowiedział na moje pragnienie. Uchylił

niemniej chcę wskazać na jeden tylko

rąbka

aspekt.

tajemnicy

i

warsztatów

trzeba

Włochy.”

objawił

się

jako

niewypowiedziana słowami Miłość. A była

Po raz kolejny spotykam się z tym, że

to Miłość Uzdrawiająca, która objawiła się

potwierdzeniem nie tyle autentyczności, co

w uzdrowieniu z głębokiego niedosłuchu

źródła cudownych znaków, staje się opinia

młodego chłopca Tomasza, za którego

pewnych autorytetów. „I znowu Żydzi

miałam łaskę prowadzić modlitwę wraz z

porwali kamienie, aby Go ukamienować.

kilkoma osobami. To było, jak dotąd, na-

Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam

jbardziej ożywiające doświadczenie mojej

wiele dobrych czynów pochodzących od

wiary, które obudziło we mnie nadzieję i

Ojca. Za który z tych czynów chcecie

miłość, że Bóg może uczynić wszystko, co

Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu

zechce, dzięki swojej łasce. A kiedy proszę

Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za

i otrzymuję Ducha Świętego Miłość, to

dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że

otrzymuję wszystko, całą pełnię, poznanie,

Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za

kim On jest... (Miłością); otrzymuję siłę

Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie

do podjęcia konkretnej misji, do działania

napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem:

właśnie w tym konkretnym czasie. I tak

Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa

dokładnie jest. Kiedy proszę - otrzymuję,

bogami tych, do których skierowano słowo

bo Bóg zawsze odpowiada, kiedy pode-

Boże - a Pisma nie można odrzucić - to

jmuje się ryzyko ze względu na miłość.

jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił

Wielki jest Pan, potężny i pełen łaski!

i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”,

/..../

dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem

Poniżej przedstawiam referencje ki-

Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego

lku znanych osób, które miały okazję

Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak

uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych

dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli,

-9-


wierzcie moim dziełom, abyście poznali

ktoś nie dostrzega wichury, jakże odczuje

i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja

łagodny powiew?

w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk” (J 10,31-39).

„Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto

Wiem o tym, że duchy trzeba roztropnie

powie tej górze: „Podnieś się i rzuć się

rozpoznawać. Zdaję sobie sprawę, że w

w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy,

przypadku dzieł tak niezwykłych może

że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.

nas nachodzić obawa, co do ich źródła

Dlatego

lub też mogą

powiadam

wam:

Wszystko,

nas po prostu napawać

o co w modlitwie prosicie, stanie się wam,

strachem.Tyle tylko, że nawet samemu

tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy

Jezusowi zarzucano, iż mocą Belzebuba

stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli

wyrzuca demony. To prostu smutne, że

macie co przeciw komu, aby także Ojciec

możemy być tak zaślepieni tym światem,

wasz, który jest w niebie, przebaczył wam

że nie potrafimy zobaczyć i dostrzec tak

wykroczenia wasze»” (Mk 11,22-26).

spektakularnych dzieł Bożych. A jeśli Kościół na czasie

Eksport polskich świętych Naszych świętych obcowanie

morning, uśmiechając się szeroko i i jeszc-

Jarosław Cienkosz

ze szerzej rozstępując, by przybywający

Jest ósma rano, niedziela 27 kwietnia 2014 roku. Zatrzymujemy się na krótki

na nabożeństwo mogli przejść i dostać się do środka starodawnej świątyni.

popas w kruchcie kościoła św. Mikołaja

Objaśniam, że jesteśmy pielgrzymami

w Charlwood. Wyjmujemy z plecaków

i zrobiliśmy tu sobie naturalny przystanek

prowiant i termosy z kawą. Zza chmur

(mam na myśli: w miejscu Bożym). Choć

wygląda

nasz wygląd nie pozostawia wątpliwości,

wreszcie

słońce.

Przestało

padać.

dwóch z nas ma na sobie duże emblematy

Wyglądamy raczej nietypowo – dość umorusani

po

pierwszym

z Jezusem Miłosiernym i św. Janem Pawłem

pie-

II. Parafianie przyjmują nas życzliwie,

lgrzymki, który właśnie zaliczyliśmy, buty

a nawet ciepło. Jedna z pań wychyla się zza

mokre, peleryny i kurtki też. Rozluźnieni

dębowych drzwi i zaprasza nas, abyśmy

ciągniemy gwarną rozmowę po polsku.

wstąpili na chwilę, nim jeszcze zacznie się

Nagle, jakby na jeden sygnał, przez

liturgia. Sądziłem, że ta pani raczej będzie

bramę

nas uciszać, a tu coś zupełnie innego.

zaczynają

wchodzić

etapie

na

teren

przykościelny miejscowi parafianie. Spory

Wspólnota chrześcijan nie ma gran-

tłumek miłych, starszych i nieco zasko-

ic ani w postaci różnicy wieku, ani oby-

czonych nami pań i panów. Okazuje się, że

czajów, ani języka. Budujące. Jest jeden

to pora tutejszej Holy Communion Serv-

Bóg i wszyscy jesteśmy dziećmi jednego

ice. Jakoś nie spodziewaliśmy się zastać

Miłosiernego Ojca. Wprawdzie przy kana-

nikogo tak wcześnie. Zatem robimy za

pkach rozgorzała pewna dyskusja o nich,

komitet powitalny, mówiąc każdemu Good

anglikanach i o nas, katolikach, ale ten

-10-


gest postawił kropkę tej konwersacji. Idziemy

dalej.

Nasz

szlak

wiedzie

z nikim, kogo moglibyśmy nazwać bratem lub siostrą.

trochę ścieżkami przez countryside, trochę

Zgubiliśmy drogę. Mamy spory pro-

przez miejscowości. Przeprawa przez Li-

blem, ponieważ w sanktuarium wszystko

ttlehaven. Więcej ludzi, gęstsza zabu-

zaczyna

dowa. Jakiś pan z pieskiem po drugiej

południe. Dystans przed nam wciąż spory.

stronie ulicy zatrzymuje się i kiwa do nas.

Chcemy zdążyć się wyspowiadać i wziąć

Nie mam pewności co do jego intencji. Nie

udział w Koronce, a następnie we Mszy.

mogę ocenić, co pisze się na jego twarzy.

Jezus obiecał Faustynie wyjątkowe łaski w

Wyraźnie zauważył nasze emblematy i

tym dniu. Ponieważ pogoda przekropna,

woła teraz przez jezdnię, czy może coś

w lesie nie ma nikogo poza Państwem z

powiedzieć.

agresji.

dwójką małych chłopców, których deszcz

W kraju, w którym symbole religijne

nie zraził. Pytamy, czy wiedzą, jak dojść

zniknęły kompletnie z miejsc publicznych,

do West Grinstead. Pan studiuje z nami

być może komuś przeszkadza nasza – ja-

mapę. Od słowa do słowa i... okazuje się,

kby nie było – manifestacja. Przechodzień

że ten Pan jako dziecko był w delegacji

pyta, czy nam chodzi o kanonizację dwóch

witającej Jana Pawła II w czasie pie-

świętych dzisiejszego ranka. Odkrzykuję,

lgrzymki do Irlandii i otrzymał osobiste

że tak, gotów do obrony. Wiem, że Jan

błogosławieństwo Świętego. Typowe dla

Paweł II głosił rzeczy, które wielu się nie

Ojca Świętego – jak my piechura – po-

podobają. Ale znów niespodzianka – pan

czucie humoru. Widać, że towarzyszy nam

daje kciukiem do góry znak aprobaty.

w drodze. Nazywamy to świętych obco-

Uśmiecham się i macham mu. On na to

waniem.

Spodziewam

się

kładzie dłoń na sercu. Bracia i siostry

się

Wreszcie

o

na

14:00,

a

miejscu.

minęło

już

Sanktuarium

przechodzą obok nas na ulicy. Jak często

Matki Bożej Pocieszenia mojej diecezji

jednak zakładamy, że nie spotkamy się

Arundel i Brighton. Od jakiegoś czasu są

Fot. www.wikipedia.org


tutaj tradycją obchody Święta Miłosierdzia

West Grinstead. To, co Jezus mówił pro-

Bożego, angielskojęzyczne. Ale to nie

stej zakonnicy, której zarzucano, że żyje

przeszkadza. Łaska Boża granic nie zna.

w złudzeniu, teraz płynie z ambony w tym

I spowiedź po angielsku też jakoś idzie.

kościele, w tym kraju. Czuję się częścią

Byliśmy tu w ubiegłym roku, spodobało

wspólnoty Kościoła. Cieszę się, że w tym

nam się, nawet załapaliśmy się wtedy

roku jest tu ze mną więcej rodaków.

na uczczenie relikwi św. Faustyny, która

Orędzie Miłosierdzia jest dla Kościoła

zajrzała do nas na Wyspy. Była to wó-

powszechnego i trzeba je importować.

wczas miła niespodzianka.

Bardziej niż polską kiełbasę i ogórki. Tym

Dziś też wrażeń nie brakuje. Pierwszy

bardziej, że to przesłanie jest bardzo

raz w życiu widzę, jak ksiądz – do które-

słabo znane angielskim księżom i parafi-

go przystępuję do spowiedzi – prosi mnie

anom. Nie twierdzę, że katolicyzm w po-

bym na chwilę zaczekał. Zdejmuje stułę i

lskim wydaniu jest najlepszy i jedyny. To

podchodzi do drugiego konfesjonału, aby

byłaby totalna bzdura i w ogóle pycha.

samemu skorzystać z Sakramentu Pojed-

Nie o to chodzi. Twierdzę, że Jan Paweł

nania. Przykład, nie słowa.

II życzył sobie, aby ta iskra zapaliła cały sam

świat, bo taka jest wola Jezusa przeka-

kapłan żartuje w homilli, że większość Po-

Potem

jeszcze

kazanie.

Ten

zana Faustynie. To nasze zadanie. Być

laków jest dzisiaj na Placu Św. Piotra, a

otwartymi eksporterami.

cała reszta, których tam nie ma, jest w Wszyscy święci i święte Boże

Święty Leopold Mandić z Hercegnovi Apostoł pojednania

zróżnicowanego

Jadwiga Krukar

Bogdan Mandić urodził się 12 maja 1866

r.

w

Herceg

Novi

pod

względem

etni-

cznym i religijnym. Od dziecka obserwował w

Dalmacji

niezgodę Kościoła

panującą i

między

wspólnotami

wiernymi

odłączonymi

(dzisiejsza Czarnogóra), nieopodal granicy

od

z Chorwacją. Był ostatnim z dwanaściorga

marzeniem było zostanie misjonarzem w

dzieci w ubogiej chorwackiej rodzinie Pi-

krajach dotkniętych przez schizmę. Nigdy

otra i Karoliny, z domu Zarević. Wychował

jednak mu się to nie udało. Ponieważ był

się w pobożnej ale biednej rodzinie. Dość

bardzo niskiego wzrostu (135 cm) i miał

wcześnie zdecydował się na życie zakonne.

wadę

Po ukończeniu niższego seminarium w

mu zadanie spotkania z wiernymi w ko-

Udine wstąpił do zakonu kapucynów w

nfesjonale. To miał być teren jego misji.

Bassano del Grappa, gdzie po czterech

Często siedząc w ciasnej celi zakonnej

latach złożył śluby wieczyste, przyjmując

był do dyspozycji wiernych kilkanaście

imię zakonne Leopold. 20 września 1890 r.

godzin dziennie. Służył wszystkim, którzy

w Wenecji został wyświęcony na kapłana.

chcieli pojednać się z Bogiem. Nie tylko

Wywodził

się

z

regionu

bardzo

jedności Ciała Chrystusowego. Jego

wymowy,

przełożeni

powierzyli

udzielał rad i służył jako spowiednik, ale

-12-


za tych wszystkich, którzy skorzystali z

świętości, podczas II wojny światowej,

sakramentu ofiarowywał swoje cierpienie.

wysłuchawszy przed śmiercią spowiedzi

Posiadał charyzmat czytania w sumieniach

pięćdziesięciu duchownych. Przepowiedział

tych, którzy przychodzili do niego po radę

on, iż klasztor zostanie wkrótce zn-i

i rozgrzeszenie.

szczony, a jedyną jego częścią, która

W 1906 r. został skierowany do pracy

przetrwa będzie jego konfesjonał . Tak

w klasztorze św. Krzyża w Padwie. Tęsknił

też się stało w wyniku działań woje-

bardzo za swoją ojczyzną.

W pewnym

nnych w 1944 roku. Wśród gruzów stała

momencie swego życia dostał wskazówkę,

jedynie cela, o której ów niezwykły kapu-

że ma zostać w tym

cyn rzekł, iż „Bóg tak

miejscu. Stało się to

wiele

poprzez

miłosierdzia

które

spotkanie, sam

opisuje:

okazał

Swego Swoim

dzieciom w tym mie-

„Niedawno

miałem

jscu,

sposobność

spotkać

pomnikiem Jego do-

pewną

świętą

duszę

że

pozostanie

broci”.

i dać jej Komunię. Gdy

Beatyfikacja

ją przyjęła, powiedziała

Leopolda nastąpiła 2

mi: «Ojcze, Pan, Jezus

maja 1976 r. i dokonał

kazał mi powiedzieć,

jej papież Paweł VI.

że

dusza,

Siedem lat później Jan

której tutaj pomożesz

każda

Paweł II wpisał go do

w

katalogu

spowiedzi,

twoim

jest

Wschodem»”.

świętych.

Ojciec Święty mówił

Odtąd święty spełniał

w

swe obowiązki z pokorą

cyjnej: „Co zostało po

człowieka,

świętym

który

pojednał się z Bogiem i przyjął na ramiona

Fot: www.greccio.franciszkanie.pl

homilii

beatyfikaLeopoldzie?

Komu i czemu służyło jego życie? Pozostali

swój krzyż. Od tej pory spędzał długie

bracia i siostry, którzy stracili Boga, miłość,

godziny w konfesjonale, mając przy tym

nadzieję. Biedne istoty ludzkie, które

poczucie spełniania misji danej mu od

potrzebowały Boga i wzywały go, błagając

Boga, co ukształtowało w nim prawdziwą

o Jego przebaczenie, o Jego pociechę,

pogodę ducha.

o Jego pokój, o Jego łagodność. Tym „bie-

W czasie I wojny światowej trafił do

dnym” święty Leopold ofiarowywał życie,

więzienia, ponieważ nie chciał wyrzec

za nich ofiarowywał swoje cierpienia i swoją

się chorwackiego obywatelstwa. Zakładał

modlitwę, a przede wszystkim celebrował

sierocińce i opiekował się ubogimi. Przez

Sakrament Pojednania. Tutaj przeżywał

całe życie zmagał się ze słabościami

swój charyzmat. Niech ten wielki-mały

i chorobami. Ostatnie lata życia cierpiał

Święty pomoże nam odkryć charyzmat,

z powodu nowotworu. Zmarł w opinii

którym mamy służyć bliźnim”.

-13-


Spotkania

Pomoc duchowa Historia zespołu

Zacząłem komponować, grać i śpiewać

Matan Sumiński

pierwsze utwory. Nieśmiało dzieliłem się

W 1979 roku, wraz z Piotrem Kałążnym

nimi z moimi przyjaciółmi w Chrystu-

i Waldkiem Witkiem założyliśmy zespół

sie, którzy zachęcali mnie mocno do tej

muzyczny. Byliśmy wtedy w ruchu “ dzieci

służby. Podbudowany ich opinią,zacząłem

kwiatów” i chcieliśmy by nasza muzyka

nagrywać niektóre piosenki na magneto-

pomagała innym ludziom w poszukiwa-

fon. Tak zaczęła się moja muzyczna pasja

niu szczęścia i miłości. Zaproponowałem

w Bogu. Miałem wzmacniacz Vermona i

wtedy

Duchowa”

magnetofon Aria ( z playbackiem ) i całymi

a oni zgodnie ją zaakceptowali. Graliśmy

godzinami tworzyłem na tym rewelacy-

wtedy bardzo po amatorsku ( lecz chy-

jnym ( jak na moje oczekiwania ) sprzęcie

ba z wielkim przejęciem ), muzykę soft

swoje Matanówki, jak to niektórzy do dzi-

rockową, zbliżoną najbardziej do muzyki

siaj mówią. Po jakimś czasie postanowiłem

zespołu Pink Floyd. Jako ciekawostkę chcę

wydać swoją pokoikową kasetę. Poprosiłem

dodać, że trzy z utworów, które już wtedy

o pomoc moich krotoszyńskich przyjaciół,

graliśmy tj : “Przybądź dziś” “Tak leciutko”

braci Jarka i Łukasza Reisingów, którzy

i “Ono przyjdzie na świat”, doczekały się po

byli już znaczącymi muzykami w naszym

piętnastu latach swoich chrześcijańskich

mieście, by pomogli mi nagrać w moim

wersji.

“studio” poważną kasetę. Tak się też stało

im

nazwę

“Pomoc

Gdy po swoim nawróceniu zapragnąłem komponować

utwory

chrześcijańskie,

musiałem choć trochę nauczyć się grać

i przez kilka lat nagrywaliśmy niestrudzenie coraz to więcej kaset nie tylko z moimi kompozycjami.

na gitarze, gdyż do tej pory grałem tylko

W

tym

historycznym

“studio”

za-

na perkusji. Miałem tak wielkie pragnienie

czynali również swą muzyczną przygodę

oddać to co przeżyłem przez muzykę. Piotr

moi przyjaciele jak np. Bogumił Ryle-

Kałążny, który był w tamtych starych cza-

wicz, Robert Grzesiński ( E.S.D. ), Wa-

sach głównym kompozytorem, nawrócił

ldemar Pluta ( Kanan ), Tomek Zatorski

się, lecz zaraz po tym wyjechał do U.S.A.

i Jowita Cieślik. Zaczęliśmy sami robić

Waldek Witek pozostawał jako jeden z

okładki do tych amatorskich produkcji

tych, których namówiłem na Hare Kriszna,

i rozprowadzać je po całej Polsce - gdzie

wciąż w tym ruchu, tak więc zostałem pra-

się dało. Jedna z kaset, dzięki naszemu

ktycznie sam. Z tego pierwszego składu,

przyjacielowi - Sławkowi Głowali, trafiła

widywałem jedynie w naszym mieście, raz

do Edycji Świętego Pawła w Częstochowie.

po raz, naszego pianistę Pawła Pflanca,

Ku naszej wielkiej radości, po kilku ty-

lecz Paweł nie zajmował się już chyba tak

godniach otrzymałem list od szefa działu

poważniej muzyką, grał już raczej tylko

audio Ryszarda Rosy, z zaproszeniem do

dla przyjemności, a ja nie miałem z nim

ich studia, do nagrania, a potem wydania

bliższego kontaktu.

naszej muzyki na kasecie. To był dla mnie -14-


najwspanialszy Boży prezent. W grudniu

meralnego, oraz nowych instrumentów jak

1993 roku weszliśmy po raz pierwszy w

np. wiolonczeli, oboju czy pianina elektry-

życiu do profesjonalnego studia nagrań.

cznego, znacznie wpłynęło na brzmienie i

Wszystko mieliśmy gratis, studio, no-

klimat muzyki. Również wspaniałe solówki

clegi, a nawet wyżywienie. Ludzie bardzo

klarnecisty Łukasza Kluczniaka, oraz głos

mili, duchowi, gościna na najwyższym

Grażyny Okoń, dodają, moim zdaniem do-

chrześcijańskim poziomie. Nie mieliśmy

brego smaku tej muzyce. Te dwie pierwsze

ani grosza w kieszeni, usłyszeliśmy od

kasety, tj. “Ballady o nowym życiu” oraz

braci z Edycji słowa : “ żeby tylko Pan Bóg

“Yeshua” są dziś dostepne na CD

był uwielbiony “

W maju 1998 roku, nagraliśmy naszą

Nasze pierwsze zetknięcie się ze studiem było, szczególnie dla mnie, bardzo

trzecią kasetę ( również płytę CD ) pt. “POWRÓĆMY”

trudne. Metronom, słuchawki, nagrywanie

Moim

-

naszym

zamiarem

było

osobno... to było dla mnie prawdziwym

wyśpiewać, że celem życia człowieka jest

koszmarem. Ręce drżały mi ze strachu,

wrócić do Ojca, wrócić do domu... Po

nie potrafiłem nic zagrać ani zaśpiewać.

to żyjemy, po to Bóg dał nam to życie.

Straciłem cały dzień i nic. Załamany

Jesteśmy jak marnotrawny syn. Lecz

chciałem już wracać do domu. Jarek

obyśmy obudzili się jak on.

i

więcej

Co można powiedzieć o tej muzyce ?

optymizmu, powoli się ogrywali. Modliłem

Łukasz

mieli

Myślę, że - co się szybko rzuca w uszy,

się gorliwie do Boga by pomógł mi w

to

tej sytuacji. Nie mogłem uwierzyć, że

bym, “talbotowskie” brzmienie. W na-

wszystko może przepaść, że będę zmu-

graniach wzięli udział muzycy zawodowi

szony zrezygnować. Na następny dzień

z Częstochowskiej Orkiestry, a wspaniałe

wszystko

poszło

chyba

już

trochę

dobrze,

jak

bardziej

“symfoniczne”

powiedział

na

aranżacje na wiolonczelę, skrzypce, obój i

nasze możliwości. Dziękowałem Bogu, że

flet poprzeczny stworzył Marek Domagała.

pomógł nagrać nam tę pierwszą, studyjną

Od tej kasety zaczęła się też moja

kasetę. Zdaję sobie sprawę, że nie jest

współpraca z braćmi w Chrystusie i mu-

ona przykładem najwyższego muzycznego

zykami z Torunia, tzn. z Krzysztofem Me-

poziomu, lecz wiem od wielu ludzi, także

llerem, Piotrem Polanowskim ( gitarzy-

z listów, że była i jest ona dla nich radością,

stami ), oraz basistą Arkiem Zdrojewskim.

a to dla nas najważniejsze.

Kaseta ta jest też debiutem jako solowej

Dwa lata później Bóg pozwolił, że

wokalistki, dla mojej żony - Doroty, oraz

mogliśmy nagrać naszą drugą kasetę pt.

początkiem stałej współpracy z woka-

“JESZUA”.

listkami Marzeną i Iwoną Urbańskimi.

Nasze drugie spotkanie ze studiem,

Z łaski Pana Boga i życzliwości braci

było już dla nas dużo łatwiejsze, choć

z Edycji, udało nam się jeszcze w tym

również nie proste. Muzyka z tej kase-

samym roku, nagrać kasetę pt. “PSALMY”

ty różni się trochę od pierwszej, przede

autorstwa Bogumiła Rylewicza, którego

wszystkim

muzyka od wielu już lat radowała nasze

Obecność

brzmieniem Krotoszyńskiego

i

klimatem. Chóru

Ka-

dusze, a naszym marzeniem było, by choć

-15-


część tej muzyki zarejestrować w studio.

tnym zaskoczeniem dla stałych słuchaczy

Tak się też stało - Chwała Bogu ! ( dodam,

akustycznej Pomocy Duchowej. Przesłanie

że swoją pierwszą kasetę Bogumił nagrał

całej

z zespołem “Szekina”).

i

płyty

traktujemy

spodziewamy

się

jako

wielu

“misję”

krytycznych

Drugą - i mamy nadzieję, że nie ostatnią

opinii a nawet bojkotu (tak musi być),

- płytę z Bogumiłem, “DIRA” nagraliśmy w

z drugiej jednak strony wierzymy, że Pan

2006r.

Bóg położył nam na serce by takie treści

Na początku 1999 roku, ukazała się

powstały i dotarły do niektórych. Płyta

nasza kaseta i płyta pt. “SZUKAŁAM CIĘ”.

dedykowana jest katolikom i protestantom

Różni się ona od poprzednich przede

i ... którzy narażając swe życie ratowali

wszystkim tym, że główną wokalistką

Żydów od cierpień i śmierci, którzy okazali

jest tu Dorota, a pomagają jej Marzena

się prawdziwymi sługami Chrystusa ! Kom-

i Iwona. Oprócz autorskich utworów To-

pozytorem muzyki jest Gerard Niemczyk,

mka Zatorskiego i Irka Dobrka (tytułowy

który grał kiedyś w metalowych kapelach

“Szukałam Cię”), są tu nasze polskie

na perkusji ( w Jazz Forum był wtedy na 5

wersje

muzyki

miejscu w Polsce) np. z Anią Ortodox itp.,

chrześcijańskiej takich wykonawców jak

lecz kilkanaście lat temu nawrócił się i dziś

: Joel Chernoff (LAMB), Michael Card,

gra dla Boga.

wspaniałych

utworów

czy Larry Norman... Oprócz starych “po-

We wrześniu 2007r. wydaliśmy płytę

mocników duchowych” wielki wkład w tę

w naszym “tradycyjnym” stylu - z Dorotą

produkcję wnieśli : Radek Sikorski - gitara

jako główną wokalistką - “Hallelujah”.

basowa oraz Andrzej Górecki - skrzypce ( ex Szekina ).

“Live”, to muzyka, którą obecnie gramy na

W lutym 2003 roku ukazała się płyta pt.

“LIVE”,

Materiał z tej płyty, jak również z płyty

zawierająca

koncertach.

kilkanaście

utworów zarejestrowanych podczas fe-

Jeśli Bóg pozwoli, to niebawem wydamy kolejną płytę w podobnym klimacie.

stiwalu “Kerygmat” w Kwidzynie oraz na koncertach w Broczynie i Krotoszynie

Jeszcze

raz

dziękujemy

za

pomoc

i serce ludziom z Edycji Świętego Pawła

W maju 2004 r., w dwudziestym piątym

( w szczególności zaś ks. Ryszardowi

roku istnienia grupy ukazała się nasza 10-

Rossie oraz ks. Krzysztofowi Łapińskiemu

ta płyta pt. “DOKĄD...”.

), zdając sobie sprawę, że bez łaski Pana

W grudniu 2005r. wydaliśmy materiał pt. “New Project” jest to produkcja w stylu

Boga i Jego Miłości, nasze wysiłki byłyby tylko niepotrzebnymi śmieciami.

chill-out,smooth... itp., co jest komple-

Fot: www.solideo.lbl.pl -16-


Polecamy

„Scenariusz” Dostałem rolę. Główną w spektaklu Życia. Udałem się do REŻYSERA Poprosić o scenariusz. NIE DAM CI – rzekł – NIE DAM. BĘDZIESZ IMPROWIZOWAĆ, A JA BĘDĘ TWOIM SUFLEREM. PODPOWIEM, JEŚLI SIĘ ZAGUBISZ. MUSISZ MI JEDNAK ZAUFAĆ. GŁÓWNE WĄTKI ZAPLANOWAŁEM I TY NIE BĘDZIESZ MIEĆ NA NIE WPŁYWU. BĄDŹ GOTÓW NA TRUDNE PRZEDSTAWIENIE WYMAGAJĄCE DUŻEGO WYSIŁKU, POTU I ŁEZ, ALE RÓWNIEŻ DAJĄCE RADOŚĆ I UŚMIECH. A próby? NIE BĘDZIE PRÓB. Nawet generalnej? NIE. RÓB WSZYSTKO TAK, BY POTEM NICZEGO NIE ŻAŁOWAĆ. Czy sztuka będzie długa? PODZIELĘ TEN SPEKTAKL NA KILKA AKTÓW. POWIEDZMY… CZTERY. PIERWSZY – NAJPROSTSZY. Co to znaczy? NIE BĘDZIESZ PODEJMOWAĆ ŻADNYCH DECYZJI. DRUGI – ZNACZNIE TRUDNIEJSZY. ŚWIATŁA REFLEKTORÓW MOGĄ CIĘ OŚLEPIAĆ. Poradzę sobie? Z MOJĄ POMOCĄ DASZ RADĘ I DZIĘKI TEMU AKT TRZECI OKAŻE SIĘ TROCHĘ ŁATWIEJSZY DO ZAGRANIA, LECZ BĘDZIE NAJWAŻNIEJSZY, WIĘC UWAŻAJ. Postaram się. ZA TO W AKCIE CZWARTYM ODPOCZNIESZ, WSPOMINAJĄC ODEGRANE SCENY. I na tym koniec? NIE. TO DOPIERO POCZĄTEK… Maria Zielińska, 16 lat -17-


8-go czerwca 2014 odbędzie się Święto Rodziny w Laxton Hall. W miejscu tym spotkają się rodziny z całej Anglii, choć nie tylko. Zaproszeni są wszyscy, którzy pragną w ten dzień wspólnie i radośnie świętować w Bożej obecności i malowniczo położonym miejscu. Gośćmi specjalnymi tego dnia będą: Państwo Irena i Jerzy Grzybowscy - założyciele Spotkań Małżeńskich oraz zaspół New Life M, który da koncert na zakończenie dnia. Szczegóły na zdjęciu obok. W ubiegłym roku byliśmy całą rodziną na Święcie Rodziny w Dzień Zesłania Ducha Świętego. Było cudownie, niesamowita atmosfera wypełniała całe miejsce. Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do udziału w tym spotkaniu.

z nich bardzo znane, inne Ile

znasz

zespołów chrześcijańskich? Kilka, kilkanaście? Na stronie Klubu Dobrej Muzyki www.kdm.pl znajdziesz ponad setkę polskich zespołów wielbiących Pana swym śpiewem i graniem! Niektóre

prawie wcale. Co ważne moderatorzy serwisu zdają się nie stawiać żadnych ograniczeń muzy-cznych, w myśl zasady “kto nie jest przeciwko nam, ten z nami”, więc każdy, bez względu na swój gust może znaleźć coś dla siebie. Bardzo dobra inicjatywa, mnóstwo zewnętrzbych linków, serdecznie polecamy.

Pomódl się

Tym razem niech inspiracją w modlitwie

mnie i tę męczącą siłę trwogi przed nowy-

będą słowa z nowenny do św. Judy Ta-

mi troskami, które mnie tak gnębiły.

deusza na dzień szósty: “Dziękuję Ci, o

Utrwalaj o św. Judo Tadeuszu tę otuchę

św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwale-

w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę

bny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę

ducha, która niechaj mi będzie upragnioną

woli, która pozwala mi z otuchą patrzyć w

łaską daru miłości Chrystusowej.

przyszłość moją.

Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze

Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz

siły i moc w każdej potrzebie mego życia.

ode mnie obawę przed pogorszeniem się

Amen.”

moich warunków życia, że niweczysz we -18-


Cokolwiek uczyniliście...

Dotychczas

w

przedstawialiśmy

konkretne

tym

miejscu osoby

ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując

w

ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski

potrzebie. Czasami jednak bywa tak, że

i zagranicy, organizując transporty hu-

mamy tylko chęć pomocy, bez jasnego

manitarne, udzielając pomocy doraźnej

przekonania na jaki konkretnie. W ta-

i długofalowej, materialnej, psychologic-

kiej sytuacji warto rozważyć Caritas Pol-

znej, prawnej i finansowej osobom bezro-

ska, mając pewność nie tylko efektywne-

botnym, bezdomnym, chorym, starszym,

go wykorzystania przez nas środków , ale

dzieciom z rodzin ubogich, a także imi-

i zbożności celu.

grantom i uchodźcom).

Caritas Polska jest instytucją charytatywną

Początki działalności Caritas w Polsce, to

Konferencji Episkopatu Polski. Została reak-

głównie dystrybucja darów materialnych

tywowana 10 października

otrzymywanych z zagranicy

1990 roku. Odwołuje się do

(stan wojenny). Szybko jed-

tradycji pracy charytatywnej

nak zmieniła swoją strategię

Caritas sprzed 1950 roku.

i zajęła się udzielaniem po-

Działa w oparciu o ustawę z

mocy charytatywnej dzięki

dnia 17 maja 1989 r. o sto-

środkom pozyskiwanym od

sunku Państwa do Kościoła

ludzi dobrej woli i instytu-

katolickiego. Od 2004 roku

cji. Caritas utworzyła profe-

posiada status organizacji

sjonalne placówki opiekuń-

pożytku publicznego (KRS

cze i wychowawcze: Stacje

0000198645). Caritas Po-

Opieki Caritas, ośrodki re-

lska koordynuje pracę 44

habilitacyjne, Zakłady Pie-

diecezjalnych i archidiecezjalnych Cari-

lęgnacyjno-Opiekuńcze,

tas w Polsce, wspierając je wykonywaniu

Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej,

ich zadań. Ponadto Caritas Polska pełni

Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubo-

rolę reprezentacyjną (występując w imi-

gich, świetlice dla dzieci i osób w pode-

eniu Caritas w Polsce na szczeblu kra-

szłym wieku, itp. Na arenie międzynaro-

jowym i międzynarodowym), formacyjno-

dowej współpracuje z Papieską Radą „Cor

informacyjną

Unum” oraz jest członkiem Caritas Inter-

(prowadząc

szkolenia,

sympozja, rozpoznając obszary i skalę

Na cały świat... Pismo “Tymoteusz”obecnie jest udostępnione w Polskich Parafiach

w

Brighton,

Cambidge,

Nottingham i Redhill. Jest to owoc współpracy osób, które uważają, że nasza gazetka, to dobre dzieło, warte rozpropagowania. Bardzo nas to cieszy

Domy

Pomocy

nationalis i Caritas Europa. i

jednocześnie

zachęcamy

wszystkich

chętnych z innych parafiach do współpracy z nami. Serdecznie zapraszamy do przesyłania własnych spostrzeżeń, refleksji, uwag bądź komentarzy dotyczących redagowanych tekstów na adres mailowy redakcji: redakcja@tymoteusz.org

-19-


Ogłoszenie Redagując temat tego numeru nie zdawaliśmy sobie sprawy, że być może są to słowa prorocze. Po ponad dwóch latach pracy postanowiliśmy czasowo zawiesić wydawanie gazetki “Tymoteusz”. Mamy gorącą nadzieję, że nie jest to definitywne pożegnanie. Z powodu kilku nakładających się w tym samym czasie czynników uznaliśmy jednak, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie kontynuować naszej pracy. Mamy gorącą nadzieję, że niedługo uda nam się wznowić działalność z nowymi siłami. Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim, bez pomocy których, nie mogłoby być mowy o tym projekcie. Bez wymieniania z nazwiska wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy, uwględniają najmniejszą nawet pomoc. Dziękujemy także naszym czytelnikom. Wielokrotnie docierały do nas słowa wsparcia, zachęty, a nawet uznania. To wszystko było bardzo budujące. Na koniec wreszcie dziękujemy Bogu, który sam jeden wie, w jakim stopniu kolejne numery „Tymoteusza” były owocem naszej pracy, a na ile jego łaski. Wierzymy, że tej drugiej mogło być znacznie więcej niż nam się wydaje. Czy zatem „pustynia stanie się ogrodem”? Prosimy wszystkich czytelników o wsparcie modlitewne, aby po okresie posuchy, dobry Bóg, jeśli taka Jego wola, pozwolił nam kontynuować to zbożne, jak wierzymy, dzieło we właściwym czasie. Wdzięczna Redakcja

Pustynia stanie się ogrodem  

Nr 26 Maj 2014

Pustynia stanie się ogrodem  

Nr 26 Maj 2014

Advertisement