LUG for INFRASTRUCTURE 2020 (PL/EN)

Page 1

INFRASTRUCTURAL

ROADS, PARKS, CITIES

LIGHTING


2


OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURALNE INFRASTRUCTURE LIGHTING Inteligentna technologia LED i najwyższe standardy efektywności Intelligent LED technology and the highest efficiency standards Projekty infrastrukturalne, które bezpośrednio poprawiają relacje mieszkańców z ich miastem, to nasza specjalność. Pomagamy realizować projekty infrastrukturalne na każdym etapie, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem i pasją do tworzenia oświetlenia najlepszej jakości. Inteligentne oprawy LUG to natychmiastowe korzyści, pośród których niższe rachunki za prąd to dopiero początek!

Infrastructure projects that directly improve the relationship between residents and their cities are our speciality. We help implement infrastructure projects at every stage, sharing many years of experience and passion for creating lighting of the best quality. LUG intelligent luminaires have immediate benefits, among which lower electricity bills are just the beginning.

Poznaj rodzinę opraw ulicznych, dzięki której oświetlisz każdą drogę – od stref mieszkalnych, po węzły autostradowe. Profesjonalne oprawy uliczne LUG cechują wysoka skuteczność, żywotność oraz doskonałe parametry świetlne, a autorski system sterowania LUG URBAN sprawia, że wykorzystasz ich pełen potencjał smart.

Discover the family of street luminaires that will light up every road, from residential zones to motorway junctions. LUG professional street luminaires are distinguished by high efficiency, durability and excellent lighting parameters, and the original LUG URBAN system will let you use their full smart potential.

Historia LUG Light Factory rozpoczęła się w 1989 roku w Polsce. Był to czas wielkich przemian, które uwolniły pragnienie wolności i wykreowały przestrzeń do działania. Zbudowaliśmy markę oświetleniową inspirowaną pasją, ambicją i duchem przedsiębiorczości. Urzeczywistniliśmy marzenie o świetle zamkniętym w pięknej formie, stworzonej z miłości do projektowania i najnowszych technologii.

The story of LUG Light Factory began in 1989 in Poland. This was a time of great changes, which brought about a desire for freedom and created space for action. We have built a lighting brand inspired by passion, ambition and entrepreneurial spirit. We have made the dream of closed light in a beautiful form, created out of love for design and the latest technologies come true. Ryszard Wtorkowski, President of LUG Light Factory


BADANIA W CERTYFIKOWANYM

LABORATORIUM

CERTIFIED LABORATORY TESTS Jesteśmy producentem opraw oświetleniowych o wysokich parametrach technicznych i użytkowych. Nasze produkty łączą w sobie nowoczesne wzornictwo z funkcjonalnością i znakomitymi efektami świetlnymi, potwierdzonymi licznymi certyfikatami, uzyskiwanymi zgodnie z międzynarodowymi wymogami normatywnymi. Nad utrzymaniem trwałego zadowolenia klienta i wysokim poziomem usług oraz produktów czuwają specjaliści dbający o respektowanie procedur systemu jakości. Przygotowując projekty oświetleniowe, uwzględniamy:

• • •

regulacje prawne; obowiązujące normy; zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE oraz wchodzących w jej skład Komitetów Narodowych.

We are a manufacturer of luminaires with high technical and functional parameters. Our products combine modern design with functionality and excellent lighting effects, confirmed by numerous certificates obtained in accordance with international normative requirements. The maintenance of lasting customer satisfaction and the high quality level of products and services are supervised by specialists who ensure that the quality system procedures are respected. When preparing lighting projects, we take into account:

• • •

legal regulations; applicable standards; recommendations of the CIE International Commission on Illumination and its National Committees.Usługi wsparcia inwestycji Investment support services Od ponad 30 lat realizujemy kompleksowe projekty oświetleniowe na całym świecie. Łączymy doświadczenie zdobyte na 70-ciu rynkach świata z najnowocześniejszą technologią IoT, uznanym wzornictwem i wsparciem przy finansowaniu inwestycji. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. We have been carrying out comprehensive lighting projects all over the world for over 30 years. We combine experience gained on 70 world markets with the latest IoT technology, recognized design and investment financing support. Check how we can help you.


Po pierwsze – stwórz koncepcję! Stworzenie masterplanu oświetleniowego dla miasta wymaga interdyscyplinarnego podejścia i komplementarnej wiedzy wielu specjalistów, a każde miasto wymaga indywidualnego podejścia. Skorzystaj z doświadczenia placemakingowego LUG i twórz kompleksowe i spójne projekty z wizją!

Po drugie – zaprojektuj! Czerp z wiedzy i doświadczenia eksperckich hubów kompetencyjnych LUG Light Factory. Zapewniamy dostęp do sprawdzonej wiedzy i najnowszych metod wizualizacji – dzięki którym Twój projekt nabierze charakteru!

Po trzecie – sfinansuj! W obliczu mniejszych niż dotychczas funduszy europejskich oraz podyżkom cen prądu należy szukać innowacji, które pozwolą zachować, czy wręcz przyspieszyć tempo modernizacji. Poznaj innowacyjny model Lighting as a Service i dowiedz się, jak bez zbędnej zwłoki przygotować się na wszelkie wyzwania!

Po czwarte – zarządzaj! Twórz efektywne i przyjazne miasto. Automatycznie. Poznaj wszystkie funkcje inteligentnego systemu sterowania LUG BIOT, dzięki któremu zredukujesz koszty energii elektrycznej i dokonasz optymalizacji procesu maintenance, tworząc jednocześnie solidne podstawy miasta smart.

First at all - create a concept! Creating a lighting masterplan for a city requires an interdisciplinary and complementary knowledge of many specialists, and each city requires an individual approach. Take advantage of the LUG placemaking experience and create comprehensive and coherent projects with a vision!

Second - design it! Draw on the knowledge and experience of LUG Light Factory expert competence hubs. We provide access to proven knowledge and the latest visualization methods - thanks to which your project will gain character!

Third - finance it! In the face of smaller european funds in the new budget perspective and rocketing electricity prices that can raise the cost of maintaining traditional infrastructure by up to half, the local government must reach for innovative investment financing methods. Discover the innovative Lighting as a Service model and learn how to prepare for any challenges!

Fourth - manage it! Create an effective and friendly city. Automatically. Discover all the functions of the LUG BIOT intelligent control system, thanks to which you will reduce electricity costs and optimize the maintenance process, while creating a solid foundation of the future smart city.Huby kompetencyjne LUG Light Factory

LUG Light Factory competence hubs

Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Poznaj nasze huby kompetencyjne i zrealizuj doskonałą inwestycję!

The highest quality light, combined with the professional support of LUG designers, is a perfect complement to every urban investment that is part of the conscious creation of safe and modern spaces. Get to know our competence hubs and make an excellent investment!

LUG Light URBAN By dać Ci gwarancję tylko najlepszych rozwiązań infrastrukturalnych, powołaliśmy LUG Light Urban – zespół ekspertów posiadających kompleksową wiedzę, którzy wesprą Twój projekt na każdym jego etapie – począwszy od koncepcji, poprzez projekt, model finansowania, jak i pełną optymalizację i realizację.

LUG Light URBAN To guarantee you only the best infrastructure solutions, we’ve established LUG Light Urban - a team of experts with comprehensive knowledge of street and urban lighting, who will support your project at every stage - from the concept, through the design and calculation, financing model, as well as full optimization and implementation.

LUG Light FORM

LUG Light FORM

Wywodzimy się ze świata architektów, dlatego doskonale wiemy jak ważne jest holistyczne podejście do światła. Wykorzystaj 30-letnie doświadczenie LUG i twórz kompleksowe projekty, które nadadzą przestrzeni spójnego charakteru. LUG Light Form to zespół ekspertów – architektów, którzy pomogą zaprojektować praktycznie każdą miejską przestrzeń, począwszy od powierzchni kubaturowych, poprzez przestrzeń biologicznie czynną, skończywszy na obiektach infrastrukturalnych i komunikacyjnych.

We come from the world of architects, which is why we know how important a holistic approach to light is. Take advantage of LUG’s 30 years of experience and create comprehensive projects that will give the space a coherent character. LUG Light Form is a team of experts – architects who will help you design virtually any urban space, ranging from cubature, through biologically active space, ending with infrastructure and communication facilities.


dworce | stations LUGTRAIN LED

place | squares

place | squares

POWERLUG LED

iluminacje | illuminations

URBINI LED

ścieżki rowerowe cycle paths

AVENIDA HERITAGE LED

zabytkowe dzielnice historic areas


osiedla mieszkaniowe housing estates

dzielnice mieszkalne residential areas

AVENIDA BOLLARD LED

drogi miejskie city roads

URBINO LED

parki | parks

CRUISER 2 LED

gęsta zabudowa

AVENIDA LED

drogi miejskie city roads URBINO LED PLUS version

drogi szybkiego ruchu express roads

URBANO LED

URBANO LED PLUS version


SZEROKI WYBÓR OPTYK

WIDE RANGE OF OPTICS Moduł LED

LED module

Chipy ledowe umieszczone są na płytce PCB. Ilość diod, ich wzajemne połączenie oraz rozmieszczenie na moduł decydują o mocy i strumieniu świetlnym gotowego produktu.

LED chips are placed on the PCB module. Number of LEDs, as well as their interconnection and the arrangement on a module, determine the power and luminous flux of the final product.

Soczewka

Lens

To dzięki soczewce jesteśmy w stanie precyzyjnie dystrybuować światło i wykorzystywać tam gdzie jest potrzebne. Stosujemy komponenty z PMMA lub PC w kilku układach soczewek na pojedynczym elemencie. Dobór soczewki uzależniony jest od rodzaju LED i jego rozmieszczeniu na module LED.

It is thanks to the lens that we are able to precisely distribute light and use it where it is really needed. We use components made of PMMA or PC in several lens systems on a single element. The choice of lens depends on the type of LED and its arrangement on the LED module.

Optyka

The final light distribution depends to the greatest extent on the type of used diodes, arrangement and interconnection of chips and the selected lens. In our portfolio of professional street lighting luminaires we present only optimal and universal systems – the optics.

Ostateczny rozsył światła w największym stopniu zależy od rodzaju zastosowanej diody, ułożeniu i wzajemnym połączeniu chipów oraz dobranej soczewce. W katalogu naszych produktów prezentujemy optymalne i uniwersalne układy – „optyki”.

Optic

O2, O3, O4, O5, O6P, O6L, O7, O8, O26, OP2

O59, O60, O61

O13, O14, O15, O16

O33, O34, O35, O36, O37P, O37L, O38, O39, O40

OPTYKI OPTICS

4 in 1

3 x 4 in 1

8 in 1

4 in 1

SOCZEWKI LENSES

HIGH POWER LED •

Bardzo wysoka żywotność (100.000h +), Very long lifespan (100.000h +),

Wysoka skuteczność (100.000h +), Long lifespan (100.000h +),

Bardzo niski spadek strumienia w czasie, Very low steam drop over time,

Niski spadek strumienia w czasie, Low stream drop over time,

Diody połączone szeregowo, Diodes connected in series,

Moc i strumień regulowane ilością LED na płytce, Power anf flux are regulated by the numer of LEDs on the board,

12

MID POWER LED

W produktach stosujemy od 8 LED do 144 LED, We use 8 LEDs to 144 LEDs in our products,

• •

• •

Możliwość wykonania połączeń równoległo – szeregowych, possibility of parallel – serial connections, Moc i strumień regulowana sposobem połączenia LED Power and flux regulated by LED connection


NOWE RODZAJE SOCZEWEK NEW TYPES IN LENSES

NEWS IN OPTICS

Nowe układy o bardzo wysokich skutecznościach, oparte na diodach mid power

New systems with very high efficiency, based on mid power diodes

Uniwersale rodzaje optyk sprawdzą się przy modernizacjach istniejącej infrastruktury, wysoka skuteczność opraw zapewni osiągnięcie pożądanej efektywności energetycznej.

033

034

Nowe układy dla bardzo wymagających projektów drogowych, oparte na diodach high power • • •

Doskonale sprawdzą się w sytuacjach, gdzie potrzebujemy bardzo precyzyjne ukie­runkowanie światła. Pozwalają uzyskać wymagane poziomy luminancji przy niższych strumieniach światła z oprawy. Spełnią wymagania normowe przy znacznych odległościach pomiędzy oprawami.

059

060

Universal types of optics will be perfect for modernizing existing infrastructure, high luminaire efficiency will ensure that the desired energy efficiency is achieved.

035

New systems for very demanding road projects, based on high power diodes • • •

Perfect for situations with very precise light orientation needed. Allow to obtain the required luminance levels at lower luminous fluxes. Meet standard requirements with significant distances between luminaires

061


MODYFIKACJE STANDARDOWE

STANDARD MODIFICATIONS

Technologia LED rozwija się niezwykle dynamicznie. Nieustanne dążenie do perfekcji, szeroka gama produktów oraz zespół doświadczonych projektantów pozwalają nam idealnie dobrać rodzaj oświetlenia do każdej inwestycji. Dzięki zdobytemu know-how, kompetencjom badawczorozwojowym i możliwościom produkcyjnym, jesteśmy w stanie dostosować produkty do specyficznych potrzeb i wymagań naszych partnerów, a także zaprojektować i wyprodukować indywidualne rozwiązania uwzględniając wymogi konkretnego projektu. Sprawdź, jak dopasowujemy produkty z naszego portfolio do precyzyjnie zdefiniowanych potrzeb naszych klientów. Wiemy, że nasi klienci potrzebują indywidualnych rozwiązań. Jesteśmy gotowi dostosować produkty do każdego rodzaju inwestycji. Poznaj modyfikacje standardowe, które proponujemy.

14

LED technology is developing extremely dynamically. The constant pursuit of perfection, a wide range of products and a team of experienced designers allow us to perfectly match the type of lighting for each investment. Thanks to our know-how, R&D competence and production capabilities, we are able to tailor our products to the specific needs and requirements of our partners, as well as design and manufacture individual solutions to meet the requirements of a specific project. Check how we match the products in our portfolio to the precisely defined needs of our customers. We know that our clients need individual solutions. We are ready to adapt products to any type of investment. Meet the standard modifications that we propose.


NTC DALI DIM 1…10kV Czujnik zmierzchu Twilight sensor Złącze NEMA/Zhaga NEMA/Zhaga connector Kontroler iBLOC iBLOC controller Programowalny zasilacz Programmable driver

AVENIDA HERITAGE LED

AVENIDA BOLLARD LED

AVENIDA LED

URBANO LED PLUS version

URBANO LED

URBINO LED PLUS version

URBINO LED

TRAFFIK LED

URBINI LED Złącze nożowe Knife switch Zabezpieczenie przeciprzepięciowe10kV 10kV surge protection Beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza Tool-less access to driver chamber Zabezpieczenie przed warunkami o silnym zasoleniu Protection for work in a saline environment Redukcja mocy Power reduction


DETAILS ICONS IKONY WŁAŚCIWOŚCI

SYMBOLS IN TABLES IKONY W TABELACH

Montaż na podłożu palnym Mounting on flammable surfaces

Montaż na powierzchniach niepalnych Mounting on non-flammable surfaces

Strumień oprawy Lumen luminaire

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni Luminaire with limited surface temperatures

Skuteczność oprawy Luminaire efficacy

Nie montować na podłożu palnym Do not install in a combustible ceiling

CCT K

Temperatura barwowa Colour temperature

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym Do not cover the thermal insulating material

Współczynnik oddawania barw Colour Rendering Index

Zgodność z normą europejską Conformity with Europaen Union standards

Kąt świecenia Beam angle

CNBOP-PIB

Kolor Colour

European security certificate Europejski certyfikat bezpieczeństwa

Wymiary Dimensions

Zgodność produktów z normami rosyjskimi Product conformity to russian standards

Waga Weight

Zgodność produkcji z normami Ukrainy Production conformity to ukrainian standards

Klasa ochronności Safety class

Stopień szczelności Degree of water and dust-proof

Moduł awaryjny Emergency module

Odporność na uderzenia Mechanical impact resistance

Strumień w trybie awaryjnym Luminous flux in emergency mode

Napięcie zasilające Voltage

Czas pracy w trybie awaryjnym Emergency operating time

I klasa ochrony przed porażeniem I-st class protection from electric shock

Zakres temperatury pracy Operating temperature range

II klasa ochrony przed porażeniem II-nd class protection

UGR- współczynnik olśnienia UGR- unified glare rating

III klasa ochrony przed porażeniem III-rd class protection

Moduł awaryjny Emergency module

Czujnik ruchu MD Motion sensor MD

Certyfikat DIN 18032-3 (Odporność na uderzenia piłką) Certificate DIN 18032-3 (ball throw safety)

16

Moc oprawy Luminaire power


IP - STOPIEŃ SZCZELNOŚCI IP - DEGREE OF WATER AND DUST-PROOF Pierwsza cyfra: stopień zabezpieczenia przed ciałami stałymi i pyłem First digit: degree of protection against solid objects and dust

Druga cyfra: stopień zabezpieczenia przed wilgocią i wodą Second digit: degree of protection against moisture and water

0

Bez ochrony Non protected

0

Bez ochrony Non protected

1

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 50mm Protection against solid objects, diameter larger than 50 mm

1

Odporność na krople spadające pionowo Drip-proof against vertical water drops

2

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 12mm Protection against solid objects, diameter larger than 12 mm

2

Odporność na krople spadające pod kątem mniejszym niż 15° Drip-proof when tilted at angles up to 15°

3

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 2,5mm Protection against solid objects, diameter larger than 2.5 mm

3

Ochrona przed rozpylona wodą padającą pod kątem mniejszym niż 60° Protection against sprinkled water when falling at angles up to 60°

4

Zabezpieczenie przed ciałami stałymi o średnicy większej niż 1mm Protection against solid objects, diameter larger than 1 mm

4

Ochrona przed bryzgami Splash-proof

5

Pyłoodporność Dust accumulation protected

5

Jet-proof Strugoodporność

6

Pyłoszczelność Dust penetration protected

6

Strugoodporność - odporność na silną strugę wody Jet-proof, powerful water jet

7

Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu 1m Water immersion for 30 minutes at a depth of 1 meter

8

Ochrona przed zalaniem wodą Water submersion

ZNACZENIE SYMBOLI ICONS DESCRIPTION Symbol depending on the type of surface Oznaczenie w zależności od rodzaju podłoża

Do montażu na powierzchniach niepalnych (np. kamień, beton) Mounting on non-flammable surfaces (e.g. stone, concrete)

Do montażu na powierzchniach palnych Mounting on flammable surfaces

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni Luminaire with limited surface temperatures

Oznaczenie klasy ochronności Safety class indication

Izolacja robocza z połączeniem ochronnym Basic insulation with protective earth connector

Izolacja podwójna lub wzmocniona, nie wymagane jest połączenie ochronne Double or reinforced insulation, no provision for protective earthing

Zasilanie bezpiecznie niskim napięciem (SELV) Safe low voltage (SELV)

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

17


18


Oświetlenie drogowe Street lighting Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

19


URBINO LED

URBINI LED

URBINO LED PLUS version

URBANO URBANO LED LED

of street lighting – URBANO LED

olish Institute of Industrial Design awards the best designed products market with the Good Design award. In 2015, the award in the public sphere nted to LUG’s URBANO LED. a streetlight luminaire for city and express roads. The constructors of med at creating a product that would meet the requirements of new ojects and at the same time be suitable for modernization of already ing solutions. The luminaire body has an aerodynamic, ultra-thin profile s exposure to wind and a self-cleaning surface which helps to maintain the g parameters throughout the luminaire’s lifetime. The construction of ows for simple mounting and service as well as adjustability. The luminaire is with control systems which can be operated with a smartphone and LLOC – system allowing for adjusting the lighting parameters to the users’needs.

URBANO LED PLUS version


URBINI LED

URBINO LED

URBINO LED PLUS version

URBANO LED

URBANO LED PLUS version


Uzupełnienie rodziny opraw ulicznych o rozwiązanie z poszerzoną matrycą LED do maksymalnej liczby 144 diod, gwarantujące najwyższe strumienie świetlne dochodzące do 44950 lm. Oprawa wyposażona w regulowany montaż od -10° do +90° oraz zamykanie przy pomocy klipsów. Street lighting solution with a maximum 144 LED matrix, which guarantees the highest luminous flux range up to 44,950lm. URBANO Plus LED is equipped in adjustable arm (-10 / +90 degrees) and clips closing.

22


URBANO LED

NEW

wersja PLUS | PLUS version

CCT

200, 245, 305

K

2700, 3000, 4000

20000 - 44950

1900 x 390 x 100

MAX 156

18

>70, >80

gray, graphite

-40 ... +50

uchwyt regulowany adjustable handle

+NEMA/ZHAGA SOCKET

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

23


URBANO LED26


URBANO LED CCT

102 - 199

K

3000, 4000

12400 - 28000

730 x 295 x 135

MAX 147

11,0

>70

gray, graphite

uchwyt regulowany adjustable handle

-40 ... +55

+NEMA/ZHAGA SOCKET dostępne także | also available

URBANO TWILIGHT LED

O1 do autostrad for freeways

O5 do dróg osiedlowych for residential area roads

O7 do oświetlenia obszarowego for area lighting

O8 do dróg miejskich i gminnych for town and local roads

O52 do dróg miejskich for town roads

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

O55 do dróg miejskich i gminnych for town and local roads

27


28


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

29


Oprawa uliczna z poszerzoną komorą optyczną i matrycą LED o maksymalnej liczbie 96 diod, pozwalająca efektywnie redukować zainstalowaną moc poprzez doskonałe rozprowadzenie strumienia świetlnego. Oprawa wyposażona w regulowany montaż -10 / + 90 stopni oraz zamykanie przy pomocy klipsów. Street luminaires with an expanded optics chamber and LED matrix of maximum 96 LEDs, allowing to effectively reduce installed power through perfect luminous flux distribution. URBINO Plus LED is equipped in adjustable arm (+/- 15 degrees) and clips closing.

30


URBINO LED

NEW

wersja PLUS | PLUS version

CCT

50, 100, 150

K

2700, 3000, 4000

7000 - 22500

670 x 310 x 100

MAX 150

13

>80

gray

-40 ... +50°C

uchwyt regulowany adjustable handle

+NEMA/ZHAGA SOCKET

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

31


URBINO LED34


URBINO LED CCT

27, 51, 68

K

3000, 4000

3750, 6700, 9850

550 x 250 x 100

MAX 139

6,9

>80

gray, graphite

+NEMA/ZHAGA SOCKET

uchwyt regulowany adjustable handle

-40 ... +55

dostępne także | also available

URBINO TWILIGHT LED

dostępne także | also available

URBINO SOLAR 24V LED O2 do dróg ekspresowych for express roads

O3 do dróg gminnych for local roads

O5 do dróg osiedlowych for residential area roads

O6P do przejść dla pieszych, ruch prawostronny

O7

do oświetlenia obszarowego

for area lighting

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

O26 do powierzchni mokrych for wet surfaces

35


36


URBINI LED

CCT

14 - 42

3000, 4000

1750 - 5350

407 x 110 x 120 x 490

MAX 141

2,9

>80

gray

-40 ... +55

O9 - for bike paths O9 - do ścieżek rowerowych

K

uchwyt regulowany adjustable handle

O10 - for pedestrian zones O10 - do stref pieszych

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

37


38


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

39


40


TRAFFIK LED TRAFFIK LED

CCT

19 - 69

TRAFFIK R LED

K

2250 - 10150

505 x 230 x 80

MAX 155

3,5

>70

gray

uchwyt regulowany adjustable handle

-40 ... +55

O28 do dróg ekspresowych for express roads

O29 do dróg miejskich for town roads

O30 do dróg osiedlowych for residential area roads

3000, 4000

O32 do parków i parkingów for parks and parking lots

O46 do dróg ekspresowych for express roads

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

O41 - for local roads O41 - do dróg gminnych O41 - für Gemeindestraßen

41


42


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

43


44


Oświetlenie parkowe Park luminaires Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

45


Oświetlenie parkowe Park luminaires Kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających przestrzeni. Complete solutions for the most demanding spaces.

Światło najwyższej jakości, w połączeniu z profesjonalnym wsparciem projektantów LUG, to doskonałe dopełnienie każdej miejskiej inwestycji wpisującej się w ramy świadomego kreowania bezpiecznej i nowoczesnej przestrzeni. Proces tworzenia takiej wartościowej przestrzeni to placemaking, który oznacza twórcze podejście do projektowania miejsc. Nie tylko budynków i infrastruktury, ale przede wszystkim pozytywnych uczuć. Poznaj nową mapę miasta LUG!

Light of the highest quality, combined with the professional support of LUG designers, is the perfect complement to any urban investment that is part of the conscious creation of a safe and modern space. The process of creating such a valuable space is called placemaking, which stands for a creative approach to designing places. Not only buildings and infrastructure, but also positive atmosphere in the city. Explore the new map of light!

Poznaj profesjonalne oprawy parkowe, które pozwolą Ci oświetlić nawet najbardziej wymagającą przestrzeń – od skwerów i alejek, poprzez kampusy i deptaki, aż po parki i place zabaw. Rozwiązania parkowe LUG to dwie rodziny opraw. Pierwsza z nich współdzieli wzornicze DNA oprawy AVENIDA LED, która została wyróżniona prestiżową nagrodą IF Design Award. Druga rodzina wywodząca się wprost z oprawy PARQUE LED już wkrótce zaskoczy przemyślanym i odważnym designem.

Meet the family of park luminaires that will allow you to light even the most demanding spaces – from squares and alleys through campuses and promenades to parks and playgrounds. LUG park solutions consist of two luminaire families. First shares the design DNA of the AVENIDA LED luminaire, which was awarded the prestigious IF Design Award. The second family coming directly from the PARQUE LED luminaire will soon surprise you with its thoughtful and bold design.


AVENIDA HERITAGE LED

AVENIDA MODERN HAT LED

ARTERA LED

2020 PREMIERE

AVENIDA BOLLARD LED
50


AVENIDA LED

CCT

18, 27, 34

K

3000, 4000

2350 - 4400

360 x 482 665 x 486

MAX 132

4,4 6,1

>80

gray, graphite

-40 ... +55 °

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

na słupie on a pole

51


52


AVENIDA LENS LED CCT

18 - 49

K

2200 - 6350

360 x 482

MAX 138

4,4

>80

gray, graphite

-40 ... +55 °

O18 do stref pieszych for pedestrian zones

O19 do terenów rekreacyjnych for recreational areas

O20 do parków i parkingów for parks and parking lots

3000, 4000

O22 do stref pieszych or pedestrian zones

O24 do parków i parkingów for parks and parking lots

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

na słupie on a pole

O29 do terenów rekreacyjnych for recreational areas

53


dostępna również | available also AVENIDA MODERN HAT

54


AVENIDA LED

NEW

MODERN HAT CCT

18, 27, 34

K

3000, 4000

2350 - 4400

665 x 486

MAX 132

6,1

>80

gray, graphite

-40 ... +55 °

na słupie on a pole

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

55


56


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

57


58


AVENIDA NEW HERITAGE LED CCT

18 - 49

K

3000, 4000

2200 - 6350

561 570

MAX 133

6,2

>70, >80

gray, graphite

-40 ... +55 °

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

na słupie on a pole

59AVENIDA NEW HERITAGE LED S

CCT

18 - 49

K

2700, 3000, 4000

2400 - 6300

561 400

ON/OFF, DALI

4,9

>80

gray, graphite

-40 ... +50 °

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

uchwyt montażowy mounting bracket

61AVENIDA NEW HERITAGE LED C

CCT

18 - 49

K

2700, 3000, 4000

2300 - 6300

561 400

ON/OFF, DALI

4,9

>80

gray, graphite

-40 ... +50 °

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

na lince, Ø 6-15 mm on the rope, Ø 6-15 mm

63
66


AVENIDA NEW BOLLARD LED CCT

7,5 - 13,5

K

3000, 4000

630 - 1260

150 x 500 150 x 1000

MAX 93

5,3 9,7

>70, >80

gray, graphite

kotwa | anchor

-40 ... +50

Akcesoria | Accessories

Kotwa wpuszczana Kotwa zasypywana Kotwa do betonu Drop-in anchor Backfilled anchor Concrete anchor

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

67NEW

ARTERA LED


ARTERA LED Oprawa ARTERA LED to doskonałe światło dla każdej przestrzeni miejskiej. Wiele rodzajów montażu, bezkompromisowe parametry świetlne, autorskie wzornictwo współgrające z różnorodnością miejskiego DNA oraz dodatkowe możliwości cutomizacji sprawiają, że sprytny system ARTERA LED doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie światło współtworzy charakter przestrzeni. ARTERA LED dostępna jest zarówno w wersji z dookólnym sposobem świecenia, jak i w wersji soczewkowej – z możliwością wyposażenia w jedną z sześciu dedykowanych optyk drogowych. Funkcjonalna elastyczność projektowa pozwala kreować spójny charakter miasta z zachowaniem najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oświetlenia. Odkryj miasto na nowo dzięki kompletnemu systemowi parkowo-miejskiej oprawy ARTERA LED.

70

ARTERA LED is the perfect light for any urban space. Many installation types, uncompromising lighting parameters, a proprietary design harmonising with the diversity of urban DNA and additional cutomisation options make the clever ARTERA LED system a perfect solution wherever light contributes to the character of a space. ARTERA LED is available in both an omnidirectional lighting version and a lens version – with the option of equipping with one of the six dedicated road optics. Functional design flexibility allows you to create a coherent character for a city while maintaining the highest standards of quality and safety of lighting. Discover the city anew thanks to the complete ARTERA LED park and urban luminaire system.


ARTERA LED

CCT

49, 68, 106

K

NEW

2200, 2700, 3000, 4000

5500-13500

548 x 101

MAX 150

gray, graphite

>70

-40 ... +50

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

71


ARTERA LED

WIELE SPOSOBÓW MONTAŻU | VARIOUS WAYS OF MOUNTING

72


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

73


Oświetlenie uzupełniające Complementary lighting 74


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

75


CRUISER 2 LED LOW UGR

CRUISER 2 LB LED

CRUISER 2 LED

CRUISER 2 LED WIELE SPOSOBÓW MONTAŻU | VARIOUS WAYS OF MOUNTING

76


CRUISER 2 PLUS LB LED

CRUISER 2 PLUS LED LOW UGR

CRUISER 2 PLUS LED

Szeroki wachlarz zastosowań oprawy CRUISER 2 LED, wymógł konieczność zaprojektowania kilku różnych sposobów montażu. Projektanci LUG dostosowali obudowę oprawy CRUISER 2 LED do montażu zwieszanego na różnych zwieszeniach, natynkowo na sztywnych uchwytach oraz na uchwycie z płynną regulacją, a także w suficie panelowym.

The broad range of the CRUISER 2 LED luminaire’s applications forced a necessity to design several different methods of installation. The designers at LUG adapted the casing of the CRUISER 2 LED luminaire for suspended installation on various suspensions, on plaster using rigid holders, as well as on a holder with fluent adjustment and in a slat ceiling using mounting frame.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

77


78


CRUISER 2 PLUS LED

CCT

105-175204

110°

120x40°

55°

15°

K

4000, 5700, 6500

23200-30200

675 398 90

MAX 148

11

25°

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

79


POWERLUG LED CCT

155

80

K

4000, 5700, 6500

19 100 - 23 100

403 x 405 x 95

MAX 149

8,8


POWERLUG MINI LED CCT

26 - 70

K

4000, 5700

3300 - 9500

272 x 238 x 73

MAX 146

3,5 - 3,9

25°

50°

AS narrow AS wąski

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

AS wide AS szeroki

81


LUGTRAIN LED Komory przewodowe Wire chambers

Komora świetlna Lighting chamber

CCT

58

3000, 4000

6350 - 6600

2000 x 275 x 245

MAX 114

23,0 - 27,0

-25... +30 ˚C

82

K


Dostępne wersje Available versions

Moduł świecący Module including luminaire

Moduł świecący z głośnikiem Module including luminaire and loudspeaker

Moduł pusty Empty module

Możliwe modyfikacje Possible modifications

Moduł z oprawą RUNA 1 LED Module including RUNA 1 LED

Moduł z kamerą Module including surveillance camera

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

83


84


Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

85


86


System inteligentnego sterowania Smart lighting system Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

87


System inteligentnego sterowania LUG URBAN

Smart lighting system LUG URBAN

Stawiane obecnie maszty oświetleniowe stają się fundamentem technologii smart city i będą nam służyć kilkadziesiąt lat, w trakcie których dziś jeszcze niewyraźne pojęcie inteligentnego miasta przyszłości stanie się standardem życia naszych dzieci. Czy masz nad tym pełną kontrolę?

The lighting masts currently being erected will become the foundation of smart city technology and will serve us for several decades, during which today the still vague concept of a smart city of the future will become the standard of living for our children. Do you have full control over it?

Sterowanie oświetleniem, dostosowywanie natężenia do ruchu i pogody, optymalizacja pracy służb utrzymaniowych, szybsze reagowanie, zarządzanie majątkiem miejskim, zbieranie i analiza danych z przyłączonych sensorów – to dopiero początek. Poznaj wszystkie możliwości systemu klasy smart city i zbuduj z nami neuronową podstawę miasta przyszłości. Odzyskaj kontrolę nad infrastrukturą wykorzystując system oparty na wspólnych doświadczeniach

Lighting control, adjusting the intensity to traffic and weather, optimizing the work of maintenance services, faster response, municipal property management, collecting and analyzing data from connected sensors - this is just the beginning. Discover all the possibilities of a smart city system and build the neural foundation of the city of the future. Regain control over the infrastructure using a system based on shared experience.

88


Twórz efektywne i przyjazne miasto. Automatycznie.

Create an effective and friendly city. Automatically.

• • • • •

• • • • •

Lokalizacja opraw na mapie Pomiar parametrów elektrycznych Sterowanie oprawami Definiowanie alertów Generowanie i eksport raportów

Luminaires’ location on the map Measurement of electrical parameters Luminaires’ control Defining alerts Generating and exporting reports

Poznaj wszystkie funkcje inteligentnego systemu sterowania BIOTcloud.com

Discover all the functions of the intelligent control system at BIOTcloud.com

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

89


Współpraca | Cooperation Od pomysłu do realizacji | From idea to implementation Budujemy rozwiązania klasy smart city oparte na wspólnych doświadczeniach. Opowiedz nam o swoim projekcie. Sprawdzimy, co możemy zrobić wspólnie dla Twojego miasta. We build smart city solutions based on shared experience. Tell us about your project. We will check what we can do together for your city.

Warstwa techniczna Amazon Cloud | Technical layer Amazon Cloud BIOTcloud to inteligentny silnik usługowy osadzony w chmurze Amazon. Najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz potężne funkcjonalności sprawiają, że z powodzeniem stanie się podstawą Twoich codziennych inteligentnych operacji. BIOTcloud, the state-of-art original smart-class service engine is located on the Amazon cloud. With the highest security standards and powerful functionalities, constitutes the foundations of your everyday smart operations.

Warstwa aplikacji | Application layer Funkcjonalne narzędzia smart city udostępniamy zarówno w aplikacji internetowej, jak i w aplikacjach mobilnych. Dedykowane aplikacje dla przemysłu i obiektów biurowych w toku. Powerful smart city tools in web and mobile apps will become a rocket fuel to your operations. Industry- and facility- oriented applications underway.

Warstwa infrastruktury | Infrastructure layer LUG BIOT doskonale współpracuje zarówno z oprawami LUG Light Factory, jak i oprawami innych producentów wyposażonymi w zasilacz DALI oraz gniazda NEMA lub Zhaga. Pomożemy Ci wypracować rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich wymagań. LUG BIOT works perfectly with LUG Light Factory luminaires as well as all DALI luminaires equipped with NEMA/Zhaga sockets. We will help you develop the solution perfectly matching your requirements.

90


Oszczędności. Bezpieczeństwo. Innowacje. Savings. Safety. Innovations. Oszczędzaj na energii i serwisie. Zwiększaj komfort mieszkańca. Wprowadzaj innowacje, by tworzyć miasto, które przyciąga. Save on energy and maintenance. Increase the resident’s comfort. Innovate to grow your leadership.

Bezpieczeństwo Safety

Komunikacja Communication

Automatyzacja SMART

SSL 4096 VPN 2FA GEOtrapping

2G/3G/MQTT/SSL 3G/LTE/5G LoRa/Thread GEOTrapping

Silnik Reguł Notyfikacje Konfigurator raportów

Smart automation

Otwartość Openness Otwarte API NEMA / ZHAGA Porty fizyczne

Urban Application

Maintenance Application

Factory Application

Facility Application

Smart City Managment

Smart service Managment

Smart business Managment

Smart business Managment

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

91


Autorski system Smart City Urban, zaprojektowany i stworzony w celu monitorowania i zarządzania oświetleniem infrastrukturalnym oraz przyłączonymi do niego sensorami to neuronowa sieć miasta. Tworzy podstawę dalszego rozwoju inteligentnych funkcji, które etapowo udostępniamy w ramach jednej platformy Smart City. The Urban Smart City system monitors and manages infrastructure lighting and connected sensors forming a neural network of the city. It is a basis for the further development of intelligent functions, which will be provided as part of one Smart City platform.

HUBIoT-2 HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBiot-2 pozwala na podłączenie do niego urządzeń podrzędnych poprzez interfejs RS-485. HUBIoT pełni rolę mostu łączącego system zarządzania zainstalowany w chmurze internetowej z kontrolerami i sensorami rozlokowanymi w terenie. Komunikacja między hubem, a systemem zarządzania odbywa się z wykorzystaniem protokołu MQTT i certyfikatów SSL. Komunikacja pomiędzy hubem, a kontrolerami odbywa się w sposób bezprzewodowy poprzez wykorzystanie technologii 802.15.4, 6lowpan i protokołu Thread z rozszerzeniami dedykowanymi do Smart City.

92

HUBIoT is a hub (also called a gateway or a router) which allows the BIOTcloud servers (and the user) to communicate with Thread devices such as iBLOC via the Internet (through GSM or Ethernet). HUBiot-2 enables the connection of secondary devices via the RS-485 interface. HUBIoT serves as a bridge which connects the management system installed in the cloud with controllers and sensors located at various sites. Communication between the hub and the management system takes place through the MQTT protocol and SSL certificates. Thanks to the use of 802.15.4.6 loWPAN and Thread protocol with extensions dedicated to Smart City, communication between the hub and the controllers is wireless.


iBLOC controller Na potrzeby zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym został opracowany kontroler oświetlenia o nazwie iBLOC. Posiada on różne warianty, pozwalające na sterowanie zasilaczami typu DALI, 1...10 V, jak i komunikację z innymi podzespołami oprawy oświetleniowej (np. termistory NTC). iBLOC pozwala na komunikację radiową w standardzie Thread, za pomocą której można do niego przesyłać komendy, konfigurację oraz odbierać alerty o zdarzeniach i aktualne wartości parametrów. Dane zbierane przez kontroler iBLOC są przekazywane do huba, skąd trafiają do systemu zarządzania. W przypadku braku połączenia z hubem dane są buforowane w kontrolerze przez kilkadziesiąt godzin i wszystkie historyczne dane z bufora są przekazywane do systemu po powrocie komunikacji. W przypadku braku połączenia huba z systemem zarządzania, dane są przechowywane na hubie nawet do tygodnia i wysyłane do systemu po przywróceniu połączenia. The iBLOC lighting controller has been created to facilitate the remote control of street lighting. It is available in multiple variants, which allow the user to control the lighting with the DALI 1...10 V power supply and to manage other components of luminaires (e.g. NTC thermistors). Thread radio communication enabled by iBLOC means, that the user can send commands and configurations, as well as receive alerts pertaining to events and current parameter values. Data collected by the iBLOC controller is transmitted to the hub, and then to the management system. If there is no connection with the hub, the data is buffered in the controller for several hours and all historical data from the buffer is transmitted to the system once the connection is restored. If there is no connection between the hub and the management system, data can be stored in the hub for as long as a week and sent to the system once the connection is restored.

HUBIoT-1 HUBIoT jest hubem (zwanym też wymiennie gateway’em lub routerem) pozwalającym na komunikację poprzez internet (za pomocą GSM lub Ethernet) pomiędzy serwerami BIOTcloud (i użytkownikiem) a urządzeniami pracującymi w standardzie Thread, takimi jak iBLOC. HUBIoT posiada 2 niezależne moduły radiowe do komunikacji Thread, dzięki czemu komunikacja między klastrami Thread nie wymaga komunikacji z serwerami. Pozwala to implementować funkcje typu oświetlenie nadążne - które działa w czasie rzeczywistym bez nadzoru z chmury. HUBIoT pełni rolę mostu łączącego system zarządzania zainstalowany w chmurze internetowej z kontrolerami i sensorami rozlokowanymi w terenie. Komunikacja między hubem, a systemem zarządzania odbywa się z wykorzystaniem protokołu MQTT i certyfikatów SSL. Komunikacja pomiędzy hubem, a kontrolerami odbywa się w sposób bezprzewodowy poprzez wykorzystanie technologii 802.15.4, 6lowpan i protokołu Thread z rozszerzeniami dedykowanymi do Smart City.

HUBIoT is a hub (also called a gateway or a router) which allows the BIOTcloud servers (and the user) to communicate with Thread devices such as iBLOC via the Internet (through GSM or Ethernet). HUBIoT has 2 independent radio modules for Thread communication, which means that communication between Thread clusters does not require communication with servers. Therefore, it is possible to implement functions such as tracking lighting - which works in real time with no supervision from the cloud. HUBIoT serves as a bridge which connects the management system installed in the cloud with controllers and sensors located at various sites. Communication between the hub and the management system takes place through the MQTT protocol and SSL certificates. Thanks to the use of 802.15.4.6 loWPAN and Thread protocol with dedicated extensions for Smart City, communication between the hub and the controllers is wireless.


Kontrolery | Controllers iBLOC controller

• • • • • • • • • • • • • • •

• • •

eBLOC controller

• •

• • • • • •

• •

94

Kontroler radiowy 2.4 GHz z komunikacją w standardzie THREAD (radio-mesh Złącze SMA do podłączenia zewnętrznej anteny Sterowanie mocą za pomocą interfejsu DALI lub wyjścia 1..10V Możliwość współpracy z czujnikiem termistorowym temperatury NTC Opcja pomiaru mocy pobieranej przez oprawę, pomiar prądu, napięcia, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem działania po zaniku zasilania Wyjście przekaźnikowe do całkowitego odłączania zasilacza oprawy 4 uniwersalne linie wejścia/wyjścia Dedykowany do systemu sterowania oświetleniem BIOTcloud Żywotność do 100 000 h 5 lat gwarancji 2.4 GHz radio controller with THREAD communication (radio-mesh) SMA connector for an external antenna Control via DALI interface or 1...10V output Can work in connection with an NTC thermistor temperature sensor Optional measurement of power consumed by the luminaire, of current, voltage, active, reactive and apparent power, as well as of the power factor Real-time clock which continues operation in the case of power break- down Relay output for complete disconnection of the luminaire power supply 4 universal input/output lines Dedicated to the BIOTcloud lighting control system Lifetime of up to 100 000 h 5 year warrant

Kontroler oprawy ze standardowym złączem NEMA lub Zhaga Kontroler radiowy 2.4GHz z komunikacją w standardzie THREAD (radio-mesh). Opcjonalnie wyposażony w moduł komunikacyjny LTE-M do komunikacji z chmurą. Opcjonalnie wyposażony w lokalizator GPS Sterowanie mocą oprawy oświetleniowej przez interfejs DALI i DIM 1..10V Wyjście przekaźnikowe do całkowitego odłączania zasilacza oprawy Pomiar napięcia zasilania, prądu pobieranego, mocy czynnej, biernej i pozornej oraz współczynnika mocy Zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem działania po zaniku zasilania Czujnik zmierzchu Wyjście do zewnętrznego czujnika (SENSOR READY) Dedykowany do systemu sterowania oświetleniem BIOTcloud Żywotność do 100000 h Do 5 lat gwarancji Luminaire controller with NEMA or Zhaga standard connector 2.4GHz radio controller with communication with a router in the THREAD standard (radio-mesh). Optionally equipped with LTE-M communication module for communication with the cloud. Optionally equipped with a GPS locator Luminaire power control by means of the DALI interface or 1..10V output Option to measure the power consumed by the luminaire, measure current, voltage, active, reactive and apparent power and power factor (in the NEMA version) Real time clock with sustained operation after a power outage Relay output for complete disconnection of the luminaire power supply (NEMA version) Dedicated to the BIOTcloud lighting control system Lifetime up to 100,000 h Up to 5 years warranty


Gateway HUBiot-1 • • • • • • •

Moduł radiowy 2G/3G Moduł radiowy 2.4 GHz z komunikacją w standardzie THREAD (radio-mesh) Port Ethernet 10/100Base-T (opcja) Przystosowany do montażu na słupie lub ścianie Dedykowany do systemu sterowania oświetleniem BIOTcloud Żywotność do 100 000 h 5 lat gwarancji

• • • • • •

2G/3G radio module 2.4 GHz radio module with THREAD communication (radio-mesh) Ethernet 10/100Base-T port (option) Can be mounted on a post or on a wall Dedicated for the BIOTcloud lighting control system Lifetime of up to 100 000 h 5 years warranty

• • • • • •

Moduł radiowy GSM/UMTS Moduł radiowy 2.4 GHz z komunikacją w standardzie THREAD (radio-mesh) Port Ethernet 10/100Base-T (opcja) Port RS-485 4 binarne wejścia sterujące, 4 wyjścia przekaźnikowe Przystosowany do montażu na szynie DIN TS-35

• •

GSM/UMTS radio module 2.4 GHz radio module with THREAD communication (radio-mesh) Ethernet 10/100Base-T port (option) Port RS-485 4 bineral output lines Adapted for mounting on the DIN TS-35 rail

HUBiot-2

• • •

Dodatkowe urządzenia | Additional devices iNET-3P

• • • • • • • • • • • • • •

Przetwornik pomiarowy do monitorowania parametrów zasilania 3-fazowych obwodów 220240 V 50 Hz Współpracuje z urządzeniem nadrzędnym Hubiot-2 Przeznaczony do kontroli poboru mocy/energii czynnej i biernej oraz wykrywania stanów awaryjnych w obwodach oświetlenia ulicznego Współdziała ze standardowymi przekładnikami prądowymi 5A Interfejs RS485 w protokole MODBUS Montaż na szynie DIN TH35 (EN50022) Niezawodność MTTF 400000 h Do 5 lat gwarancji Measuring transducer for monitoring power parameters of 3-phase 220-240 V 50 Hz circuits Works with the Hubiot-2 master devicet Intended for controlling active / reactive power / energy consumption and detecting emergency conditions in street lighting circuits Works with standard 5 A current transformers RS485 interface in the MODBUS protocol DIN TH35 rail mounting (EN50022) MTTF 400,000 h reliability Up to 5 years warranty

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

95


LIGHTING CONTROLS by

A2 HIGHWAY POZNAŃ, POLAND Photos: Michał Pasek


photo: Autostrada Wielkopolska

Liniowy układ infrastruktury wymaga dodatkowych testów jakości sieci. Wykorzystane urządzenia gwarantują niezachwiane połączenie na 6 kilometrach strategicznie istotnej drogi autostradowej. The linear infrastructure layout requires additional network quality tests. The devices used assures an unwavering connection at 6 kilometers of a strategically important highway.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych The LUG Company reserves right to introduce any construction changes and improvements into the lighting luminaires

97


gmina

MOSZCZENICA POLAND Photos: Piotr Jaworek Fotoliner

LIGHTING CONTROLS by

98


Harmonogram świecenia Lighting schedule Dedykowany harmonogram świecenia dla Gminy Moszczenica opiera się na zegarze astronomicznym i powiązany jest z dobowym cyklem światła słonecznego. Uruchomienie opraw rozpoczyna się pięć minut przed zachodem słońca, a strumień wzrasta stopniowo. Następująca w późnych godzinach nocnych redukcja mocy generuje dodatkowe oszczędności. The dedicated lighting schedule for the commune of Moszczenica is based on an astronomical clock and is associated with a daily cycle of sunlight. Launch of the luminaires begins five minutes before sunset and the lumen output increases gradually. The power reduction that occurs late at night generates additional savings.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.