Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Page 76

74

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Pieaugušo emigrantu situācija ārpus Lielbritānijas variē atkarībā no perioda, dzimuma, vecuma un mītnes zemes, tomēr, izņemot Īriju, bezdarba līmenis ir zemāks nekā Latvijā. Vecumā līdz 54 gadiem vīriešu emigrantu nodarbinātības līmenis visās mītnes zemēs ir daudz augstāks nekā Latvijā. Savukārt aizbraukušo sieviešu nodarbinātības līmenis ir zemāks nekā starp Latvijā palikušajām (uz neaktivitātes, nevis bezdarba rēķina) 25–44 gadu vecuma grupā, bet augstāks nekā starp Latvijā palikušajām vecuma grupās 15–24 un 45–64 gadi. Aizbraucēji ar augstāko izglītību arī ārzemēs sasniedz augstāku nodarbinātības līmeni nekā pārējie, tomēr nodarbinātības plaisa starp dažādu izglītības līmeni sasniegušajiem emigrantu vidū ir būtiski šaurāka nekā Latvijā palikušo vidū, kā arī mītnes zemju vietējo iedzīvotāju vidū. Tātad nodarbinātības ziņā ieguvums no emigrācijas ir jo lielāks, jo zemāks izglītības līmenis. Vienādos pārējos apstākļos labākas nodarbinātības izredzes ārzemēs ir: 1) vīriešiem salīdzinājumā ar sievietēm; 2) emigrantiem ar augstāko izglītību salīdzinājumā ar pārējiem; 3) emigrantiem ar Latvijas pilsonību salīdzinājumā ar tiem, kuriem tās nav; 4) emigrantiem, kuriem bija darba pieredze Latvijā; 5) emigrantiem, kuru mītnes zeme ir Lielbritānija (vīriešu gadījumā – arī Vācija un Ziemeļvalstis); 6) emigrantiem, kuri ļoti labi vai brīvi pārvalda mītnes zemes valodu. Analīze liecina, ka augsti izglītoto aizbraucēju vidū profesionālā lejupslīde salīdzinājumā ar pēdējo profesiju Latvijā ir vērojama retāk nekā savas izglītības un kvalifikācijas neizmantošana vai darbs profesijā, kurā augstākā izglītība nav nepieciešama. Citiem vārdiem, liela daļa no pārizglītotajiem emigrantiem un viesstrādniekiem bija pārizglītoti jau Latvijā. Emigrantu un viesstrādnieku vidū visi prasmju un talanta izniekošanas veidi ir nozīmīgi vairāk izplatīti starp sievietēm. Emigranti Lielbritānijā un Īrijā biežāk nekā citur pieredzēja profesionālo lejupslīdi un citus prasmju un talanta izniekošanas veidus, savukārt mazākā prasmju un talanta izniekošana emigrantu vidū vērojama valstīs ārpus ES/EBTA.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.