Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

Page 162

160

Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora

orientējas uz Latviju, kā arī uz pasauli orientētie kosmopolītiskie cilvēki veiksmīgāk spētu iedzīvoties Latvijā. Nodaļas vispārējais mērķis bija analizēt kultūras lomu Vācijā dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo identitātes veidošanās procesos. Kopumā atklājās, ka latviešu diasporas Vācijā identitātes balstās uz transnacionāliem kultūras diskursiem. Respondenti identificējas ar specifisku kultūras naratīvu, kurš, viņuprāt, raksturīgs Latvijas teritorijai. Identitāšu daudzslāņainība apstiprina Stjuarta Holla ieviesto hibriditātes metaforu – dažādie sociālie un kultūras konteksti nosaka to, kurš aspekts būs nozīmīgs identitātes artikulācijā. Līdzās paštēlam par latvieti, kuram ir nozīmīga latviešu kultūra, novērojams atbalsts Eiropas un Vācijas kultūras idejai. Atkarībā no sociālā konteksta un situācijas, proti, vai indivīds atrodas darba, izklaides vai citā situatīvā kontekstā, diasporas pārstāvjiem ir vairāk būtisks viens vai otrs kultūras identitātes naratīvs.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.