Page 1


OBSAH

ČLOVEK A TECHNIKA GRAFICKÁ KOMUNIKÁCIA V TECHNIKE ZÁKLADNÉ

DRUHY

TECHNICKÝCH

MATERIÁLOV

A

VLASTNOSTI ELEKTRICKÁ ENERGIA, ELEKTRICKÉ OBVODY JEDNODUCHÉ STROJE, MECHANIZMY, DRUHY PREVODOV

ICH


ČLOVEK A TECHNIKA Úloha 1: Napíš aspoň dva vynálezy, ktorými sa vo svete preslávil. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Thomas Alva Edison. Patrí mu viac než 1000 vynálezov.

T. A. Edison

Úloha 2: Vedel by si napísať a nakresliť prístroj, ktorý vynašiel Alexander Graham Bell.

A.G. Bell Úloha 3: Doplň ďalšie technické zariadenia, ktoré začali vznikať v 20. storočí. Satelit, mobilný telefón . . . Úloha 4: Porozprávaj, aký prínos malo objavenie žiarovky v živote človeka.


Úloha 5: Zahraj sa na technológa a zostav správny technologický postup pri zmontovaní jednotlivých časti stoličky. Jednotlivé časti označ číslami, následne ich právne zoraď a napíš k ním pracovnú operáciu, ktorá je potrebná na zmontovanie stoličky

Úloha 6: Opíš, akú úlohu má pri výrobe motocykla technológ Úloha 7: Chceš si kúpiť pracovný stôl do svojej izby. Z akého materiálu by si chcel, aby bol zhotovený. Svoju odpoveď podrobnejšie zdôvodni

GRAFICKÁ KOMUNIKÁCIA V TECHNIKE Úloha 8: Na obrázku sú nakreslené geometrické útvary. Nakresli pohľad spredu.


Úloha 9: Na obrázkoch sú znázornené predmety z rôznych strán. Dopíš do voľných riadkov príslušný pohľad. Na výber máš tieto možností: pohľad zľava, pohľad sprava, pohľad spredu, pohľad zhora, pohľad zozadu, pohľad zdola.

–––––––––––– ––––––––––– –––––––––– Úloha 10: Na obrázku je zobrazený priemet CD (pohľad spredu na CD). najdí chyby na zobrazenom priemete. Nájdené chyby oprav.

Úloha 11: Číselný údaj, ktorý hovorí o skutočnej veľkosti rozmeru. Odpoveď nájdeš v krížovke.

1. 2. 3. 4.

Údaj, ktorý hovorí koľkokrát je obraz väčší alebo menší ako skutočný predmet. Človek, ktorý zostavuje postup montáže celého výrobku. Kvalifikovaný robotník, ktorý zhotovuje výrobky z dreva. Technický prístroj, umožňujúci počúvať hudbu.

Úloha 12: Napíš, prečo sa pri technickom kreslení používajú rôzne druhy čiar.


Úloha 13: Vysvetli, prečo sa predmety veľkých rozmerov znázorňujú na technickom výkrese v zmenšených rozmeroch.

ZÁKLADNÉ

DRUHY

TECHNICKÝCH

MATERIÁLOV

A

ICH

VLASTNOSTI

Úloha 14: Skúmaj. Porovnaj vlastnosti drevených a kovových materiálov. Dopíš vlastnosti drevených a kovových materiálov. Vlastnosti zobrazených drevených a kovových materiálov, z ktorých sú vyrobené jednotlivé predmety ľahšie zistíš vtedy, keď spolu s p. učiteľom jednotlivé zobrazenia si odskúšaš naživo na vyučovacej hodine.

žehlička – kov mechanické vlastnosti: fyzikálne vlastnosti:

zdroj elektrického napätia – drevo fyzikálne vlastnosti: mechanické vlastnosti:


Úloha 15: Ističe sú vyrobené z pevného plastu. Označ správnu odpoveď. Plast, z ktorého sú vyrobené ističe patrí medzi: a) termoplasty b) reaktoplasty Úloha 16: Napíš, ktoré predmety vyrábané z dreva a kovov sú v súčasnosti nahradzované plastmi

Úloha 17: Aké nevýhody majú plasty

Úloha 18: Uveď tri príklady využitia dreva a kovov v rôznych oblastiach výroby. Úloha 19: Na meranie a obrysovanie drevených materiálov sa používa pracovné náradie. Niektoré je zobrazené aj na obrázku. Dokresli pracovné náradie, ktoré na obrázkoch chýba a nesprávne pracovné náradie vyškrtni.

Úloha 20: Predstav si, že na hodine Technickej výchovy si dostal do rúk materiál tvaru obdĺžnika z tenkého plechu. Nakreslí rôzne tvary výrobkov, ktoré by sa dali z tohto materiálu zhotoviť pomocou ručných nožníc na plech. Snaž sa zachovať rozmery tohto materiálu.

Úloha 21: Šípkami spoj nástroj/náradie a pracovnú operáciu.


Pilník

Obrýsovanie

Rysovacia ihla

Strihanie

Ručné nožnice

Pilovanie

Úloha 22: Napíš, ktoré materiály môžeme deliť ručnými nožnicami.

ELEKTRICKÁ ENERGIA, ELEKTRICKÉ OBVODY

Úloha 23: Napíš názvy jednotlivých zobrazených elektrotechnických súčiastok a zariadení zobrazených na obrázku

Úloha 24: Nakresli aspoň dva ľubovoľné funkčné jednoduché elektrické obvody Úloha 25: Farebne vyznač elektrotechnické súčiastky, ktoré sú zaradené do funkčného elektrického obvodu na obrázku


Úloha 26: Vysvetli postup poskytnutia prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Úloha 27: Akú funkciu plní spínač v elektrickom obvode. Úloha 28: Bicykel má vo svojom vybavení zapojený spotrebič – žiarovku. Nakreslí zapojenie tohto elektrického obvodu.

JEDNODUCHÉ STROJE, MECHANIZMY, DRUHY PREVODOV Úloha 29: Vo vyriešených rébusoch sa ukrývajú názvy jednoduchých strojov: a)

________________

b)

________________________

Úloha 30: Aký druh prevodu sa používa pri bicykli medzi hnaným a hnacím kolesom. Úloha 31: Napíš názov jednoduchého stroja na obrázku. Uveď príklady jeho využitia.


Úloha 32: Ktoré z prevodov a mechanizmov sa nachádzajú v zariadení, ktoré vidíš na obrázku 20. Správnu odpoveď napíš. Ak máš v škole stavebnice LEGO DACTA, tak skús poskladať ľubovoľný jednoduchý stroj.

Pracovný zošit z techniky pre 6. ročník základnej školy  
Pracovný zošit z techniky pre 6. ročník základnej školy  
Advertisement