Eye@line After Nijkerk 2018

Page 11

marije gerdes

ONDERSCHEID IN SERVICE Trots in het groen onthulde Marije Gerdes, hĂŠt gezicht van de Brillenstylist, de geheimen achter kleur, styling en service. Met veel ervaring in de optiekwereld weet ze als geen ander hoe u of uw team de klant extra in de watten legt met extra stylingaandacht!

www.debrillenstylist.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.