Guide til flexbog

Page 1


Når eleven logger på med sit UNI-Login, får han adgang til de flexbøger, som skolen har købt til klassen. I dette tilfælde flexbøger til fagene dansk, historie og matematik.


Ved at klikke på et fag får eleven adgang til flexbøgerne til faget. Hver flexbog viser bogens kapitler/temaer.


N책r man klikker p책 et kapitel/tema, vises de afsnit, som kapitlet/temaet best책r af.


Når man klikker på et afsnit, kommer man til flexbogen. Teksten kan forstørres ved at dobbeltklikke på siden eller ved at bruge zoomværktøjet i øverste højre hjørne. Ved hjælp af markeringsværktøjet AB kan man markere teksten og få den læst op via en tilgængelig talesyntese eller kopiere den over i et andet dokument.


Man bladrer i flexbogen ved at klikke på pilene i højre og venstre side. Klikker man på pilen nederst på siden, kommer man til arbejdsbogen.


I arbejdsbogen kan eleven løse de opgaver, der hører til teksten. Eleven bruger tekst- og tegneværktøjet i venstre side. For at komme tilbage til teksten, klikker du på pilen øverst på siden.


I flexbøgerne kan der optræde grå ikoner. De henviser til fx lydfiler, links til internettet og kopiark.


I kopiarket kan eleven løse opgaverne ved hjælp af tekst- og tegneværktøjet i venstre side. For at komme tilbage til teksten klikker man på pilen øverst på siden.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.