Med elefanten på arbejde

Page 1

Strategier og metoder til at engagere sig i det usagte

LOTTE SVALGAARD

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE

LOTTE SVALGAARD

MEDPÅELEFANTEN ARBEJDE

Strategier og metoder til at engagere

sig i det usagte

AKADEMISK FORLAG

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE. STRATEGIER OG METODER TIL AT ENGAGERE

SIG I DET USAGTE

LOTTE SVALGAARD

© 2024 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning.

Forlagsredaktion: Sidsel Fabech

Grafisk tilrettelægning: Henriette Mørk

Sats: Demuth Grafisk

Illustrationer: Pernille Mühlbach

Fotografi på side 29: Artforabetterlife, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia, Commons

Bogen er sat med: Lucida og Trade Gothic

Omslag: Ulla Korgaard

Fotografi af elefant på omslag: Unsplash.com. Fotograf Jack Hunter

Tryk: Livonia Print

Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfatter.

1. udgave, 1. oplag, 2024

ISBN: 978-87-500-6297-4 www.akademisk.dk

Udfordring 1: Hvad gør jeg, når jeg ikke ser signalerne?

Dobbelt opmærksomhed • Tunnelsyn som automatadfærd

• Færdighedsfælden • Vi ser alle altid noget • Handlingsafhængighed • Amygdala hijacks versus bevidst nærvær

Hvordan begynder jeg at samle signaler op, som jeg ikke kan få øje på?

Udfordring 2: Hvad gør jeg, når jeg undgår det, jeg er utryg ved?

Undgåelsesadfærd • Komfortzonen som gemmested

• Plausible historier som forsvar • Mindful undgåelse

• Interessesfære og magtesløshed • Vedvarende træning

• Et personligt tidligt advarselssystem • Intet er for småt

5 INDHOLD Forord 9 Indledning 13 Fra undgåelse til handling 13 Længslen efter værktøjer 14 Bogens brug – små konkrete skridt 15 Bogens opbygning 16 Teoretiske hjørnesten 23 1
overtager ofte den bevidste opgave 23 2 Gruppedynamikker er altid til stede 25 3 Følelser er data 28 4 Forsvar skal favnes 31
Den ubevidste opgave
37
41
55

Hvordan genkender jeg de mindre hjælpsomme historier, jeg fortæller mig selv, som kommer i vejen for, at jeg handler på det, jeg mærker?

57

Udfordring 3: Hvad er næste skridt, når jeg træder ind i det uvisse og står i det svære?

Negativ formåen • At skabe et mellemrum imellem stimulus og respons • Antagelser om ”det, der vil ske” • Fiks versus nysgerrighed

• Psykologisk tryghed • Indrøm, og invitér • Hold fast i hovedopgaven • ”Det er koldt, og hvad så?” • Rutiner og støttestrukturer • Medfølelse, ydmyghed, nysgerrighed

Hvordan kan jeg blive stående – nogenlunde stabilt –i kompleksitet og uvidenhed?

Udfordring 4: Hvordan får jeg sagt det svære?

Konfrontation, konflikt eller forskellige perspektiver • FOPO

• Skrot sandwichmodellen • Kend dit forsvar – altid • Caring candor • Hvad? Hvordan? Hvem bestemmer? • Ingen gratis frokost

• Direkte, konkret, faktuel • Situation, adfærd, konsekvens

• Løbende snerydning • Disagreement commitment

Udfordring 4a: Jeg er en pleaser – hvad gør jeg?

Udfordring 4b: Hvordan siger jeg det?

Udfordring 4c: Hvordan skaber vi en gruppekultur, hvor det er nemmere at sige det svære?

Udfordring 5: Hvad gør jeg, når der ikke er psykologisk tryghed?

Psykologisk tryghed ligger uden for komfortzonen • Ingen smutveje

• Hvad kalder hovedopgaven på? • Hvis ingen gør noget … • Hver en dråbe tæller • Braintrust • Bed om hjælp • Sårbarhed og

fejlbarlighed • Strukturer, der får det til at ske • Bare vi talte mere om … • Pitstops

71

73

89

91

94

101

111

6

Hvis ingen gør noget, sker der ingenting

Udfordring 6: Hvad gør jeg, når der er magt i rummet?

Magtprojektioner og angst for magten • Mindful årvågenhed • Magt som muligheder og plads • Integritet: Hvad føles rigtigt?

• ”Ingen er nogensinde blevet fyret for at være stille!” • Fra kaffemaskine til mødebord • Autorisér dig selv • Ledelsesansvar og fælles ansvar • Magtreflekteret kommunikation • Glem den forførende sandwichmodel

Den formelle magt

Den uformelle magt

Udfordring 6a: Hvordan kan jeg blive bedre til at se –og konstruktivt bruge – magt i komplekse og uigennemsigtige organisationer?

Udfordring 6b: Hvordan adresserer jeg elefanter over for min leder?

Udfordring 6c: Hvordan er jeg opmærksom på betydningen af den magt, jeg har, når jeg skal adressere elefanter over for mine medarbejdere?

Udfordring 7: Hvordan møder jeg selviscenesættelse og forstillelse?

Positiv indtryksstyring • Forstillelse • Spørgsmålet om autenticitet

• Selviscenesættelsens bagside • Angsten for at blive opdaget

• Myterne om sårbarhed • Sundt eller usundt kompromis?

Hvordan undgår jeg at blive fanget i et lader-som-om-spil?

Udfordring 8: Hvad gør jeg, når det altid er mig, der ”er den”?

Valens • Lad gevinsten gå • Læg arbejdet tilbage til gruppen

• Ansvaret er altid fælles • Sæt barren ned • Bliv i dig selv

• Inviter andre ind

125

126

127

129

134

140

149

152

159

7
112

Hvordan bidrager gruppen til, at alle tager ansvar for elefanterne? Hvordan lægger den enkelte ansvaret fra sig – og hvordan tager gruppen sin del? 160

Udfordring 9: Hvordan tager jeg fat i de store elefanter, der har levet alt for længe? 169

At tage hul på … • Den fyldte ballon • Noget, der ”skal ordnes”

• Bunken af mikrohandlinger • Elefantens økosystem • Tro på processen • Evaluér i indflydelsessfæren

Udfordring 9a: Hvornår gør jeg det? Hvad er den bedste timing, når det skulle være sket for længe siden?

Udfordring 9b: Hvad med elefantens økosystem? Hvad stiller jeg op med det?

Udfordring 9c: Hvordan kommer jeg i gang og fastholder energien?

170

172

174

Udfordring 10: Hvad er den rette timing og dosering, når jeg skal adressere elefanter? 183

Joharis Vindue • Ønsket om at gøre det rigtige • Fej sneen, mens du går • Skab containing • Små ting kan adresseres som små ting • Skub ikke sneen foran dig

Hvornår, hvordan og hvor meget skal jeg adressere det blinde område for andre? 185

8
Afslutning 191 Litteratur 193 Noter 197

FORORD

What you do, has to matter. (Alan More)

I 2019 udkom Elefanten i rummet – om modet til at handle på det, vi mærker. I bogen formidler jeg min forskning og mine erfaringer fra min mangeårige praksis som organisationspsykolog. Siden bogen udkom, har deltagere i Elefant-masterclasses, -foredrag og -workshops stillet masser af gode spørgsmål, som vokser ud af et dybt ønske om gerne at ville være bedre til at tage fat på de små og store elefanter, der er i de rum, som de befinder sig i: Hvad gør man, når …? Og hvad nu, hvis …?

I Med elefanten på arbejde tager jeg fat på alle de spørgsmål, jeg er blevet stillet, og giver dig mine umiddelbare svar. Når vi gerne vil være bedre til at tage fat i elefanterne, er det typisk, fordi vi gerne vil engagere os, leve vågne liv, handle på det, vi mærker, turde mere, vove mere og gøre en forskel …

I Elefanten i rummet refererer jeg til organisationspsykolog og professor Edgar Schein, der – i et interview med Harvard Business Review (2002) – blev spurgt af chefredaktør

Diane Coutu: ”Alle lovpriser lærende organisationer, men der findes rent faktisk ganske få af slagsen. Hvordan kan det være?”

Det stærkt provokerende og tankevækkende svar fra Schein var:

”I koncentrationslejrene (i Korea) overlevede 80 procent prøvelserne ved at være passive. Generelt er det også sådan, det er i organisationer.”

9
Forord

Er det virkelig sådan? Tja … Jeg kan dele en del data, der bekræfter Scheins udsagn, fra både min forskning og min praksis. Så ja, der ligger et stort arbejde i at finde vores stemmer, der hvor der faktisk er brug for, at de bliver hørt. Det gælder i forhold til det, der er vigtigt for os selv og de grupper, vi arbejder i, og i forhold til de opgaver, som vi er sammen om at løse. Der findes flere grunde til, at vi forholder os passivt, når vi egentlig burde handle på det, vi mærker – og engagere os. For let arbejde er det ikke …

Jeg har arbejdet med mange – både individer og grupper –der nysgerrigt har undersøgt egne og fælles mønstre og defensive rutiner, der kommer i vejen for at handle på det, de mærker, og som har taget skridt til at skabe nye rutiner præget af nysgerrighed og beredvillighed til at tage interpersonelle risici. Det er nemlig en del af arbejdet. I alle de spørgsmål, som de har stillet, mærker jeg et ønske om engagement og vågenhed, nysgerrighed på hvordan og håb om at få lidt hjælp.

Denne arbejdsbog stiller sig på en forskningsbaseret platform og adresserer nogle af de myriader af nysgerrige og vigtige spørgsmål, der opstår i arbejdet med at skabe vågne kulturer, hvor elefanterne mødes, undersøges og nysgerrigt tages ved snablen.

At leve det vågne liv er en udfordring. For mange af os er det imidlertid ikke bare en udfordring, men også i stigende grad en forpligtigelse, som vi gerne vil tage op og tage alvorligt.

Derfor denne arbejdsbog.

Velkommen til Med elefanten på arbejde – en bog, der guider arbejdet med Elefanten i rummet. En bog, der med udgangspunkt i ti udfordringer, tager fat i noget af det, som jeg oftest støder på, og som mange synes er noget af det

Med elefanten på arbejde 10

sværeste, når store og små elefanter skal adresseres og håndteres i vores arbejdsliv. Udfordringerne lapper ind over hinanden, og nogle af dem hænger sammen. Men gå derhen, hvor det giver mening for dig. Bogen vil vise dig, hvad der kan være værd at tænke over, og give dig hjælp, støtte og tips til at sætte i gang.

11 Forord

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE er en arbejdsbog, der handler om den svære bevægelse fra undgåelse til handling.

Den guider med hjælp, støtte og tips til at sætte i gang netop dér, hvor det vil gøre en forskel for den enkelte, gruppen og den samlede organisation.

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE tager fat i ti svære udfordringer i arbejdet med elefanter i grupper og organisationer:

1. Hvad gør jeg, når jeg ikke ser signalerne?

2. Hvad gør jeg, når jeg undgår det, jeg er utryg ved?

3. Hvad er næste skridt, når jeg træder ind i det uvisse og står i det svære?

4. Hvordan får jeg sagt det svære?

5. Hvad gør jeg, når der ikke er psykologisk tryghed?

6. Hvad gør jeg, når der er magt i rummet?

7. Hvordan møder jeg selviscenesættelse og forstillelse?

8. Hvad gør jeg, når det altid er mig, der ”er den”?

9. Hvordan tager jeg fat i de store elefanter, der har levet alt for længe?

10. Hvad er den rette timing og dosering, når jeg skal adressere elefanter?

MED ELEFANTEN PÅ ARBEJDE henvender sig til alle, der gerne vil turde mere, vove mere og engagere sig mere i at tale om det svære og bidrage til at skabe psykologisk trygge grupper og organisationer.

ISBN 978-87-500-6297-4 9 788750 062974

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.