Omsorgstræthed

Page 1

OMSORGS TRÆTHED

Syv forebyggende principper

ANNE-METTE SOHN JENSEN

Omsorgstræthed

Omsorgstræthed

Syv forebyggende principper

Akademisk Forlag

Omsorgstræthed. Syv forebyggende principper

Anne-Mette Sohn Jensen

© 2023 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Denne bog er beskyttet i henhold til gældende dansk lov om ophavsret. Kopiering må kun ske i overensstemmelse med loven. Det betyder for eksempel, at kopiering til undervisningsbrug kun må ske efter aftale med Copydan Tekst og Node, se: www.tekstognode.dk/undervisning.

Forlagsredaktion: Signe Hastrup og Anne Dalsgaard Justesen

Omslag: Harvey Macauley | Imperiet Sats: Demuth Grafisk Bogen er sat med: Charter og Myriad Tryk: Livonia Print

Hvor intet andet er angivet, tilhører rettigheder til illustrationerne bogens forfatter.

1. udgave, 1. oplag, 2023

ISBN: 978-87-500-6188-5 akademisk.dk

Akademisk Forlag støtter børn og unge

Akademisk Forlag er en del af Egmont, der som Danmarks største mediekoncern har bragt historier til live i mere end 100 år. Egmont er en dansk fond, som hvert år uddeler næsten 150 millioner kroner til børn og unge, der har det svært.

Til Trine

For at lære mig om compassion – på alle måder

Indhold

Indledning 11

Begreber og betydningsfulde kilder 14 Bogens målgruppe 16 Et bæredygtigt arbejdsliv 17 Bogens indhold og opbygning 19 At læse bogen er ikke nok 19

Begrebsafklaring – hvad er compassion? 21 Forskningen og de gode resultater 24 L idelse er smerte gange modstand 26 Hvori består din modstand? 28

Princip 1: Roller, værdier, indflydelse og rammer 31 Årsager til omsorgstræthed og udbrændthed 31 Værdier på arbejde 39 Rollefordeling og rammer 44

Planlægning, forudsigelighed og indflydelse 49 Sådan hjælper princip 1 med at forebygge omsorgstræthed 55

Princip 2: Mennesket er uperfekt, sårbart og ansvarligt 57

Personlig bagage og personlighed 57 Din egen sårbarhed 62 Slip din indre kritiker 67

Indhold 7

Ledere er også uperfekte 72

Tag ansvar for det, som er dit 76

L ad dine kolleger kende dig 81 Sådan hjælper princip 2 med at forebygge omsorgstræthed 87

Princip 3: Det (hele) handler om følelser 89

Følelser er data 89

Dit humør og dine følelser styrer (for vildt) 94

Følelsesregulering og -håndtering 98

K ærlig venlighed over for dig selv 103

Hvem føler hvad? 106

Følelsesforurening 111 Compassion for egne og andres følelser 116 Sådan hjælper princip 3 med at forebygge omsorgstræthed 120

Princip 4: Ingen kender fremtiden 123

Hvad har du egentlig kontrol over? 123 Retning mod noget, du ikke kender 128

Vær en ”ved-ikker” 133 Modstand mod usikkerhed og forandring 137 Compassion-træning 142 Sådan hjælper princip 4 med at forebygge omsorgstræthed 147

Princip 5: Den dobbelte opgave – faglighed og samarbejde 149

Fokus på fagligheden 149

Faglig compassion 153

Vejen til det gode samarbejde 157

Perspektivforståelse 162

Mentaliseringsevne 167 Plads til alles stemmer 171 Uenighed som arbejdsvilkår 175

Omsorgstræthed

8

Sådan hjælper princip 5 med at forebygge omsorgstræthed 179

Princip 6: Bæredygtig arbejdsfordeling 181

Tegn på overbelastning 181

Kropslige tegn 183

Tegn på vigende motivation og arbejdsglæde 185

Følelsesmæssige tegn 186

Tegn i samarbejdet 188

Balance og tempo 189

P risen for empati 196

Behov for grænser 202

Sådan hjælper princip 6 med at forebygge omsorgstræthed 206

Princip 7: Arbejdsglæde og self-compassion 207

Nærvær og mindfulness 207

Self-compassion 210

Kolleger som redningsplanker 215

Fiskerbænken 218

Arbejdsglæde og restitution 220

Sådan hjælper princip 7 med at forebygge omsorgstræthed 224

Indhold 9
Afslutning 226 Tak 229 Litteratur 231

Indledning

At arbejde med mennesker er det mest givende og meningsfulde job, hvis du spørger mig. Samtidig kan det være hårdt at være ansat til at hjælpe andre, fordi du bruger hele dig og dine følel ser aktivt i dit professionelle virke. Jeg har gennem tiden mødt mange fagpersoner, som har beskrevet denne dobbelthed i deres arbejde som et dilemma – for med ønsket om at hjælpe følger også en risiko for at brænde ud følelsesmæssigt. En risiko, som bliver mere og mere tydelig, efterhånden som kravene og for ventningerne er steget, og kompleksiteten i opgaverne er taget til. Jeg møder lærere og pædagoger på specialskoler med ele ver, hvis færdigheder ikke nødvendigvis svarer til de mål, der er beskrevet i folkeskoleloven. Og jeg møder medarbejdere, som står i dilemmaet mellem på den ene side at skulle respektere en borgers selvbestemmelsesret og på den anden side være forplig tet til at sørge for, at borgeren opfylder nogle bestemte betingel ser for eksempelvis at kunne modtage kontanthjælp. Pårørende er også blevet en større del af arbejdet med både børn, unge og voksne borgere, og deres forventninger og krav stemmer ikke altid overens med den valgte pædagogiske linje eller de ressour cer, der er til rådighed.

Professionelle stiller samtidig store krav til sig selv om at lykkes med opgaven. At sørge for, at den hjemløse borger tri

Indledning 11

ves godt i den tildelte bolig, at eleven har gode venner i skolen eller at bruge lang tid på at opfylde ønsker fra ægtefællen til den demente, selv om det betyder, at andre borgeres serviceniveau sænkes, kan være eksempler på daglige dilemmaer, du måske kan nikke genkendende til. Dertil kommer udfordringer i det tværprofessionelle samarbejde – eller samarbejde i det hele taget – at der er færre hænder til at passe på flere mennesker, og at fokus på mental sundhed generelt er kommet på dagsordenen. Omsorgstræthed, som er en særlig form for følelsesmæssig udbrændthed, der kan opstå, når man arbejder med mennesker, er ikke et nyt fænomen, men det er relevant som aldrig før. Mange steder er der vanskeligheder med at rekruttere pæda goger, social- og sundhedshjælpere og -assistenter, socialrådgi vere, sygeplejersker, lærere og andre professionelle, som har det relationelle arbejde som en del af deres kerneopgave. De såkaldt omsorgsprofessionelle. Samtidig har uddannelserne svært ved at tiltrække nye studerende, og jeg tror bestemt ikke, at negativ omtale af fagene og historier om, hvor hårdt arbejdet kan være, og hvor travlt medarbejderne har, hjælper på problemet.

Jeg oplever mange professionelle, som slutter sig til koret af de udmattede og overvældede, men desværre ikke helt så mange, som fortæller om succeshistorierne og metoderne, som kan hjælpe med at håndtere en foranderlig og uforudsigelig hverdag med patienter, borgere og elever. De mennesker, du er ansat til at hjælpe, er ikke nødvendigvis modtagelige for den hjælp, du kan tilbyde, inden for den tidsramme, du har til rådighed. Og nogle gange vil de yde modstand og dermed komme til at bidrage til at øge den samlede mængde af overvældelse og lidelse.

I mit virke som kursusleder og foredragsholder møder jeg stor efterspørgsel på redskaber til at forebygge omsorgstræthed og på svar på spørgsmål som: Hvad gør jeg, når jeg ikke kan kon trollere andres handlinger og følelser? Hvordan ruster jeg mig til

Omsorgstræthed

12

at møde ind til en hverdag, som sjældent går som planlagt? Og hvordan håndterer jeg den følelsesmæssige belastning, som føl ger med, når jeg bliver påvirket af andres skæbner og livsvilkår? I bogen her giver jeg dig redskaber til at håndtere disse situationer. Omsorgstræthed og udbrændthed kan også handle om arbejdsmiljøet, samarbejdet (eller mangel på samme) med kol leger eller den gældende ledelsesstil. Måske er tempoet skruet godt og grundigt i vejret, og både du selv, pårørende og ledelsen forventer resultater, selv om I alle ved, at menneskers udvikling, heling og bedring kræver tid – og ofte mere tid, end der er til rådighed.

Omsorgstræthed handler grundlæggende om følelser.

Forestil dig to forskellige scenarier på en helt almindelig tirsdag. Første scenarie: Du har sovet godt og længe nok, du har fået god morgenmad, børnene derhjemme har gjort, som de skulle fra morgenstunden, der er udsigt til en stille og rolig dag. Du møder på arbejde til sygemeldinger og en hektisk stemning, men du er klar til at komme i gang, fordi du har overskud. Andet scenarie: Samme almindelige tirsdag, men du har ikke sovet så godt, der er sygdom i nærmeste familie, opvaskemaskinen er gået i stykker, og hele køkkengulvet var oversvømmet med vand til morgen. Du møder ind på arbejde til sygemeldinger og dermed udsigt til en kaotisk dag, hvor planer hele tiden må tilpasses, og det er usand synligt, at du når alt det, du havde håbet på. I det sidste tilfælde vil overskuddet være mindre, og den følelsesmæssige modstand mod dagens arbejde vil være større.

Da jeg læste til pædagog, fik jeg at vide, at empati var et af mine bedste og vigtigste arbejdsredskaber. Men som du vil kunne læse i princip 3, brænder du ud af at overtage andres følelser og af at være empatisk og mærke alt det, den anden mærker. Hvis

Indledning 13

du træder i andres sko og mærker deres følelser, som var det dine egne, kommer situationen til at handle mere om dig selv end om den, du er ansat til at hjælpe. Derfor argumenterer jeg i bogen for, hvor vigtigt det er, at du øver dig i at være nysgerrig på følel serne og bliver bevidst om, hvor de hører til. Især når det drejer sig om tunge, svære og voldsomme følelser, og de ikke er dine. Her kan compassion – både som praksis og som en mere generel tilgang til andre mennesker – noget ganske særligt.

Begreber og betydningsfulde kilder

Compassion kan defineres som en følsomhed over for egen og andres lidelse med et dybtfølt ønske om at lindre smerten. Jeg har fundet, at compassion som metode til forebyggelse af omsorgstræthed har meget at tilbyde. Du kan læse mere om både begrebet og forskningen bag i det følgende kapitel.

Compassion er én måde at adressere omsorgstræthed på, og det er den vej, jeg har valgt som grundforståelsen i mit arbejde generelt og i denne bog. Der findes andre tilgange til og forståel ser af forebyggelsesarbejdet, som også har effekter, og jeg opfor drer dig derfor til også at lede efter redskaber, som har andre faglige udgangspunkter, for at du kan finde metoder, som passer til netop dig.

Compassion er den linse, jeg ser verden igennem. Det bety der, at jeg har et dybt ønske om at lindre det, som er vanskeligt – både for mig selv og andre. Udgangspunktet i mit arbejde er et ønske om at hjælpe dig med at udvide din kapacitet til at rumme din egen såvel som andres lidelse og samtidig få øje på den modstand, der kan føre til, at du løber tør for omsorg. Mit mål er at brede viden om og træning i compassion ud i praksis. I bogen giver jeg dig derfor konkrete metoder, så du kan implementere compassion i din professionelle hverdag.

Omsorgstræthed

14

Ud over forskellige kapaciteter inden for compassion, herun der Hans Hellighed Dalai Lama, Kristin Neff, lektor ved Univer sity of Texas og pioner i self-compassion, samt Nanja Holland Hansen, psykolog og første danske ph.d. i compassion, læner jeg mig op ad forskning og viden på en række relaterede områder.

Jeg har set nærmere på forskning i udbrændthed og omsorgstræthed udført af blandt andre Christina Maslach, pro fessor emerita ved University of California, Berkeley, og pioner inden for forskning i arbejdsrelateret udbrændthed, og Marianne Borritz, MD og ph.d. Maslach har udgivet adskillige artikler og bøger om emnet og dermed været med til at sætte det på dags ordenen. I 2019 har WHO på baggrund af Maslachs forskning anerkendt udbrændthed som et arbejdsrelateret fænomen med helbredsmæssige konsekvenser. Således er arbejdsrelateret udbrændthed medtaget i ICD-11, som er den nyeste version af WHO’s internationale klassifikation af sygdomme og andre hel bredsrelaterede tilstande.

Borritz stod i perioden 1999-2005 med efterfølgende opfølg ning bag Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde (PUMA). Det var den første forskning i Danmark, der undersøgte fænomenet udbrændthed på tværs af forskellige professioner. PUMA-forskningen giver viden om indikatorer, som kan føre til udbrændthed.

Professor ved University of Texas Brené Brown, som gennem en årrække har forsket i sårbarhed, skam og empati, bidrager også med yderst relevant viden, der kan understøtte forståelsen og forebyggelsen af omsorgstræthed. På samme måde har jeg studeret Harvard-professor Amy Edmondsons arbejde med psy kologisk tryghed, som ud fra et mere organisatorisk, men samtidig medmenneskeligt perspektiv bidrager med forståelser af, hvordan organisationer skal skabe en kultur, hvor det er tilladt at fejle, og hvor der er plads til alles meninger og følelser.

Indledning 15

Jeg har desuden orienteret mig i arbejde af psykolog Rikke Høgsted, der beskæftiger sig med belastningspsykologi, erhvervspsykolog Stine Reintoft, som arbejder med det gode samarbejde, og Lotte Svalgaard, som forsker i organisationspsy kologi. Ligeledes trækker jeg på viden fra psykolog Dorthe Birk mose, som blandt andet beskæftiger sig med forråelse og de tegn, der kan være på, at medarbejdere er ved at løbe tør for omsorg. Fra en neuropsykologisk retning inddrager jeg viden fra psy kolog Tania Singer, som i sin forskning undersøger, hvilken rolle empati spiller i forhold til omsorgstræthed. I samme spor ligger professor emeritus fra Yale University Paul Bloom og hans forsk ning i empati. Sidst, men ikke mindst bidrager den norske psy kolog Per Isdal med viden om, hvordan medfølelse og empati i professionelle sammenhænge kommer med en pris.

Dertil kommer naturligvis mange andre stemmer, som introduceres undervejs i bogen, og som alle giver en mere dybdegå ende forståelse af begrebet omsorgstræthed med det formål at finde veje til at forebygge.

Bogens målgruppe

Jeg skriver til dig, der arbejder med mennesker. Dig, som er en af de såkaldt omsorgsprofessionelle. Måske er du sygeplejerske, pædagog, social- og sundhedsmedarbejder, socialrådgiver, lærer eller leder eller noget helt syvende. Fællesnævneren er, at andres velbefindende er afhængigt af, hvordan du udfører dit arbejde. For mig at se har du valgt den mest meningsfulde måde at være professionel på, fordi du kan gøre en direkte forskel for det menneske, du står over for. Samtidig bringer du din egen menneske lighed og sårbarhed med ind i arbejdet, fordi relationen og din evne til at skabe en forbindelse er afgørende for udfaldet af din indsats.

Omsorgstræthed

16

Mit mål med bogen er at give dig perspektiver på, hvordan du og dine kolleger sammen med jeres ledelse og organisation kan hjælpe hinanden med at forebygge omsorgstræthed ved blandt andet at udvide kapaciteten til at rumme det, du møder i din dag ligdag.

Du har på én og samme tid verdens bedste og verdens hårdeste arbejde rent følelsesmæssigt, fordi du er på arbejde med hele dig.

Faglighed fungerer som et filter eller et skjold, og det er en måde at holde din praksis ud i strakt arm, men når du beskæftiger dig med patienter, borgere eller børn, og især hvis det er over læn gere tid, er det naturligt, at du bliver følelsesmæssigt involveret. Det er godt, så længe du er opmærksom på og bevidst om, hvor dan du regulerer dig selv for at skabe balance, og samtidig forstår, hvilke følelser der er dine, og hvilke der hører til hos den anden. En pointe, som uddybes i bogens tredje princip.

Bogen igennem vil jeg give dig konkrete redskaber til at hånd tere risikoen for omsorgstræthed i dit arbejde, fordi jeg ønsker, at du kan holde på den lange bane.

Et bæredygtigt

arbejdsliv

Du skal kunne holde til dit arbejde i mange år. Det kræver, at du lærer at håndtere det, du møder, så du ikke brænder ud. Du må tage din omsorg for dig selv og dine egne grænser alvorligt og lære at reagere på det, du mærker, med compassion.

Faglighed og professionalitet er naturligvis afgørende i udførelsen af dit fag. Det tilbyder dig konkret viden og redskaber i hverdagen til at håndtere forskellige situationer. Men uanset hvor stor din metodiske og teoretiske rygsæk er, vil der være situ ationer, hvor både metoderne og teorien slipper op. Det vil jeg kalde den menneskelige faktor.

Indledning 17

Den menneskelige faktor beskriver det forhold, at du også i dit arbejde er et menneske med følelser, ønsker, intentioner og personlighed.

Du bærer noget med dig, som også har indflydelse på, hvordan du udfører dit arbejde, selv om du har de samme redskaber til rådighed som dine kolleger. Det gør dig sårbar og uperfekt, præ cis som alle andre, men du er samtidig ansvarlig for selv at for valte både din professionalitet og den mere personlige del af dit arbejdsliv.

Naturligvis betyder de officielle rammer og arbejdsvilkår en hel del, men der er også meget, du og dine kolleger kan hjælpe hinanden med. For medfølelse og empati er ikke gratis. Det kom mer med en pris, som ud over din faglighed kræver, at du har redskaber til at håndtere arbejdspres, følelser og samarbejde med kolleger og leder og samtidig kan skelne mellem det, du har kontrol over, og det, du ikke kan ændre på.

Ingen ved, hvad der sker i morgen eller onsdag i næste uge eller om et halvt år. Det er et vilkår ikke bare for dig, men for alle mennesker, og alligevel arbejder du med mål og planer for hand ling i dit professionelle virke. Har du bare en smule erfaring, ved du, at mennesker er uforudsigelige, og at ting ofte tager meget længere tid, end du havde regnet med. Trods alle gode intentioner er det ikke givet, at du kommer i mål med opgaven på den ønskede tid. Derfor er en del af det bæredygtige arbejdsliv også at overgive dig til usikkerheden og forstå, at der er meget, du ikke kan kontrollere, og meget, du ikke ved. Præcis som livet i det hele taget er arbejdslivet fyldt med opog nedture. Men hvis du skal kunne holde til dit arbejdsliv, må der være flere dage, hvor arbejdsglæden står forrest, hvor du udviser compassion over for dine medmennesker, og hvor du går hjem fra arbejde med en følelse af tilfredshed, end dage, hvor du er udmattet og følelsesmæssigt slidt.

Omsorgstræthed

18

Bogens indhold og opbygning

Bogen består ud over indledningen her og et afsluttende og opsamlende kapitel til sidst af en begrebsafklaring af compassion og en kort gennemgang af forskningen bag, som er det fun dament, resten af bogen bygger på. Dernæst følger syv kapitler, hvor jeg gennemgår de syv principper, som udgør bogens skelet. Med princip mener jeg en grundlæggende regel eller en bevidst rettesnor for adfærd i konkrete sammenhænge.

De syv principper er:

1. Roller, værdier, indflydelse og rammer

2. Mennesket er uperfekt, sårbart og ansvarligt

3. Det (hele) handler om følelser

4. Ingen kender fremtiden

5. Den dobbelte opgave – faglighed og samarbejde

6. Bæredygtig arbejdsfordeling

7. Arbejdsglæde og self-compassion.

Som afslutning på gennemgangen af hvert princip finder du en opsummering af, hvordan netop dette princip hjælper med at forebygge omsorgstræthed. Tilsammen udgør de syv princip per det, jeg ser som de vigtigste elementer i forebyggelsen af omsorgstræthed.

At læse bogen er ikke nok

Jeg vil ønske dig rigtig god læselyst og samtidig minde om, at forebyggelse af omsorgstræthed ikke sker ved at læse en bog. Derfor vil jeg anbefale dig først at læse bogen fra ende til anden for at få en grundlæggende forståelse af, hvad omsorgstræthed er, og hvordan compassion kan bidrage til at forebygge det. Der efter vil jeg bede dig udvælge de elementer, som er mest rele vante i forhold til din egen personlige forebyggelsesplan.

Indledning 19

Forebyggelse af omsorgstræthed er en fælles indsats, så jeg vil opfordre dig til at dele bogens pointer med din leder og dine kolleger. Det er altid relevant, men fokus på at forebygge i fællesskab bliver en ekstra vigtig opgave, hvis samarbejdet med dine kolleger og/eller din leder halter, hvis opgavefordelingen ikke er bæredygtig, eller hvis arbejdspladsen er præget af en lav grad af psykologisk tryghed.

Uanset hvordan du og dit team, din ledelse og organisation griber det forebyggende arbejde an, er det at udvide kapaciteten til at rumme andres og egen smerte et træningsspørgsmål – det kræver altså en aktiv indsats. Til gengæld er gevinsten et mere bæredygtigt arbejdsliv. Ikke bare de næste par måneder, men altid og hele tiden, så du kan passe på dig selv for at passe på dem, du er ansat til at drage omsorg for.

Omsorgstræthed

20

OMSORGSTRÆTHED er en særlig form for følelsesmæssig udbrændthed, der kan opstå over tid, når du arbejder med mennesker. I denne bog gennemgår Anne-Mette Sohn Jensen syv forebyggende principper for, hvordan du og dine kolleger kan tilrettelægge arbejdet på en bæredygtig måde – både som enkeltperson, team, ledelse og organisation.

De syv principper er:

1 Roller, værdier, indflydelse og rammer 2 Mennesket er uperfekt, sårbart og ansvarligt 3 Det (hele) handler om følelser 4 Ingen kender fremtiden 5 Den dobbelte opgave – faglighed og samarbejde 6 Bæredygtig arbejdsfordeling

7 Arbejdsglæde og self-compassion.

Den røde tråd igennem alle syv principper er en compassionbaseret tilgang. Compassion kan beskrives som en opmærksomhed på og følsomhed over for egen og andres lidelse samt et dybt ønske om at lindre.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, plejeforældre, præster, læger m.fl. – og ikke mindst til ledere af disse faggrupper.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.