Orientación 4º de ESO

Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx ORIENTACIÓN ACADÉMICA E cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PROFESIONAL wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 4º DE ESO opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL] 23 de mayo de 2011

23/05/2011

IES ISIDRO PARGA PONDAL


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

1. O BACHARELATO ...................................................................................................................................... 3 1.1 Promoción: ............................................................................................................................................... 3 1.2 ¿Qué son os itinerarios? ........................................................................................................................... 3 1.3 Selectividade ............................................................................................................................................ 4 1.4 Tipos de materias que vas a ter que estudiar............................................................................................ 4 1.5 Oferta de materias en 1º e 2º de Bacharelato ........................................................................................... 5 1.6 Titulacións do Sistema Universitario Galego: ......................................................................................... 7 1.7 Parámetros de ponderación: Anexo II.................................................................................................... 10 2. Os Ciclos de Formación Profesional............................................................................................................ 13 2.1 Familias Profesionais ............................................................................................................................. 14 2.3 A nova Formación Profesional .............................................................................................................. 15 2.4 Admisión a Ciclos Formativos de Grao Medio ..................................................................................... 16 2.5. Acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior ..................................................................................... 17 2.6 Oferta de ciclos Formativos de Grao Medio .......................................................................................... 20 2.7 Modalidades preferentes e materias vinculadas do bacharelato para os ciclos de grao superior .......... 30 3. As Ensinanzas de Réximen Especial ........................................................................................................... 30 A ) Artes plásticas e deseño ........................................................................................................................ 30 B) Música e Danza ....................................................................................................................................... 32 C )Ensinanzas de idiomas ............................................................................................................................ 32 D ) Ensinanzas deportivas ............................................................................................................................ 33

2


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

1. O BACHARELATO O bacharelato LOE está organizado en tres modalidades que son:  Ciencias e Tecnoloxía  Humanidades e Ciencias Sociais  Artes Características:  Dentro de cada modalidade hai opcións, itinerarios.  Na modalidade que escollas cursarás materias de tres tipos: comúns, propias de modalidade e optativas.  Os resultados da avaliación expresaranse mediante cualificacións numéricas de cero a dez, sen decimais,  Poderás permanecer escolarizado no bacharelato durante catro cursos académicos.  No bacharelato hai probas extraordinarias en setembro das materias nas que non se obtiveran cualificacións positivas.

1.1 Promoción: •

Promociona a 2° o alumnado que supere tódas as materias ou teña avaliación negativa en dúas como máximo.

O alumnado que suspenda 1º de Bacharelato máis de dúas materias, cursará de novo o curso completo

1.2 ¿Qué son os itinerarios? As ensinanzas do Bacharelato permítenche cursar estes estudios en función das túas preferencias: Escoller unha modalidade entre tres previstas, unha opción dentro de cada modalidade e unhas determinadas optativas. Estas sucesivas eleccións configuran o teu itinerario persoal. É necesario, entón, que teñas unha idea clara do que queres para poder deseñar o itinerario máis acorde coas túas preferencias e necesidades.

Itinerarios segundo os parámetros de ponderación e ensinanzas superiores 3


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

IMPORTANTE: é moi aconsellable que escollas unha modalidade de bacharelato, tendo en conta o seguinte: 1. Relación de todas as titulacións universitarias que podes facer ANEXO 1 2. Parámetros de ponderación para cada unha destas titulacións ANEXO 2 3. Modalidades preferentes e materias vinculadas do bacharelato para o acceso a ciclos de grao superior

1.3 Selectividade Na selectividade ( PAU ) vas a ter que examinarte dunha fase xeral que é obrigatoria para todos os alumnos e unha fase específica que é voluntaria, pero que en caso de acceder a unha titulación con límite de prazas, é convinte facer Fase Xeral: Terás que examinarte de 5 materias: 1. Lingua Galega 2. Lingua Castelá 3. Ligua Estranxeira 4. Escoller entre Filosofía ou Historia 5. Unha materia de modalidade

Fase Específica: é voluntaria e te examinas como máximo de tres materias de modalidade, que non poderán coincidir coa escollida na Fase Xeral e aconséllase deixar para esta fase aquelas materias que máis pondere para poder subir nota

1.4 Tipos de materias que vas a ter que estudiar En tódolos itinerarios hai algunhas materias que son de aprendizaxes progresivas, isto implica que requirirase a superación das de primeiro curso para seren avaliadas as de segundo curso.

Materias comúns: son para tódolos alumnos con independencia da modalidade elexida. Terás que cursar 6 materias de 1º e 5 materias en 2º Materias propias de modalidade: Son as que caracterizan a cada modalidade. Terás que cursar 3 materias en 1º e 3 materias en 2º Materias optativas: Terás que cursar unha materia en 1º e unha materia en 2º

4


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

1.5 Oferta de materias en 1º e 2º de Bacharelato

1º BACHARELATO Materias Comúns

      

Ciencias para o Mundo Contemporaneo Educación Física Filosofía e Cidadanía Lingua Galega e Literatura Linga Castelá e Literatura Inglés/ Francés ( escoller unha ) Relixión/Atención Educativa ( escoller unha )

MATERIA PROPIAS DE MODALIDADE Escoller dúas

OPTATIVAS Elexir por orde de preferencia

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Matemáticas I o Biología e Xeoloxía o Debuxo Técnico I o Física e Química o Tecnoloxía Industrial I

o o o o o o o o o

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

o o o o

Hª MUNDO CONTEMPORANEO o o o o

Economía Grego I Latín I Matemáticas aplicadas SS I

ANTROPOLIXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA CULTURA AUDIOVISUAL DEBUXO TÉCNICO I ECONOMÍA FÍSICA E QUÍMICA GREGO I LATIN I MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SS. MÚSICA Sª LINGUA ESTRANXEIRA TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I TEC.INFORM. E COMU.

CC

5


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

2º BACHARELATO 1ª MATRICULA NO CENTRO: NON

SI

INGLÉS II□ FRANCÉS ¿REPITE CURSO? II □

SI

NON □

MATERIAS COMÚNS: Hª de ESPAÑA. / Hª da FILOSOFÍA. / LINGUA CASTELÁ E LIT. II / LINGUA GALEGA E LIT. II / LINGUA ESTRANXEIRA II.

RELIXIÓN.

ATENCIÓN EDUCATIVA.

ITINERARIOS E MATERIAS PROPIAS DE CADA MODALIDADE MODALIDADE “A” (Ciencias e Tecnoloxía)

MODALIDADE “B” (Humanidades e CCSS)

- MATEMÁTICAS II

- XEOGRAFÍA

Escoller dúas. Numera por orde de preferencia tendo en conta: *Para cursala ten que haber mínimo de 5 alumnos. * As materias II(2º) deben ter cursado I(1º). * Bioloxía e CC. da Terra e MdAmb. requiren coñecementos previos en Bio-Xeo. de 1º curso. * As materias de Electrotecnia, Física e Química, requiren coñecementos de FeQ de 1º curso.

Escoller dúas. Numera por orde de preferencia tendo en conta: *Para cursala ten que haber mínimo de 5 alumnos. * As materias II(2º) deben ter cursado I(1º).

□ BIOLOXÍA. □ CC. DA TERRA E DO MEDIOAMBIENTE. □ DEBUXO TÉCNICO II. □ ELECTROTECNIA. □ FÍSICA. □ QUÍMICA. □ TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II.

□ ECONOMÍA E ORG. DE EMPRESAS. □ GREGO II. □ HISTORIA DA ARTE. □ LATÍN II. □ LITERATURA UNIVERSAL. □ MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS.

II.

OPTATIVAS ( escoller unha ) Numera por orde de preferencia tendo en conta que para cursala é necesario un número mínimo de 10 alumnos e as condicións enumeradas supra. Non marcar as que xa escollestes como de modalidade.

□ BIOLOXÍA. □ CC. DA TERRA E DO MEDIOAMBIENTE. □ DEBUXO TÉC. II. □ ELECTROTECNIA. □ FÍSICA. □ QUÍMICA. □ TEC. INDUSTRIAL II. □ ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO. □ MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS. □ XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA. □ FILOSOFÍA DA CIENCIA E TECNOLOXÍA. □ 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II. □ DESEÑO. □ ECONOMÍA E ORGANICACIÓN DE EMPRESAS. HISTORIA DA MÚSICA

□ ECONOMÍA E ORG. DE EMPRESAS. □ GREGO II. □ HISTORIA DA ARTE. □ LATÍN II. □ LITERATURA UNIVERSAL. □ MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CCSS. II □ ÉTICA E FILOSOFÍA DO DEREITO. □ MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS. □ XEOGRAFÍA E HISTORIA DE GALICIA. □ FILOSOFÍA DA CIENCIA E TECNOLOXÍA. □ 2ª LINGUA ESTRANXEIRA II. □ LIT. GALEGA DO SÉCULO XX e da actualidade. HISTORIA DA MÚSICA

6


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

1.6 Titulacións do Sistema Universitario Galego: UNIVERSIDADE DA CORUÑA                     

               

Grao en Enxeñaría das Edificacións Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto Grao en Arquitectura Grao en Enseñaría Informática Grao en Enseñaría en Propulsión e Servizos de Buque Grao en Arquitectura Naval Grao en Enseñaría Mecánica Grao en Enseñaría en Tecnologías Industriais Grao en Enseñaría Electrónica Industrial e Automática Grao en Enxeñaría Eléctrica Grao en Enseñaría Náutica e Transporte Marítimo Grao en Enseñaría Mariña Grao en Enseñaría de Obras Públicas Grao en Tecnología da Enseñaría Civil Grao en Terapia Ocupacional Grao en Fisioterapia Grao en Enfermaría Grao en Podoloxía Grao en Química Grao en Biología Grao en Dereito Grao en Ciencias Empresariais Grao en Económicas Grao en Turismo Grao en Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Grao en Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Grao en Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Grao en Educación Infantil Grao en Educación Primaria Grao en Logopedia Grao en Sociología Grao en Educación Social Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Grao en Comunicación Audiovisual Grao en Información e Documentación Grao en Humanidades Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte

7


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

UNIVERSIDADE DE VIGO                                       

Grao en Estudos de Galego e Español Grao en Linguas Estranxeiras Grao en Traducción e Interpretación Grao en Turismo Grao en Xeografía e Historia Grao en Belas Artes Grao en Fisioterapia Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte Grao en Bioloxía Grao en Enfermaría Grao en Química Grao en Ciencias do Mar Grao en Ciencias Ambientais Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Grao en Enxeñería Informática Grao en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación Grao en Enseñaría Eléctrica Grao en Dereito Grao en Economía Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Grao en Educación Social Grao en Comunicación Audiovisual Grao en Publicidade e Relacións Públicas Grao en Educación Primaria Grao en Educación Infantil Grao en Traballo Social Grao en Enxeñaría en Tecnologías Industriais Grao en Enxeñaría en Organización Industrial Grao en Enxeñaría Agraria Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática Grao en Enxeñaría Mecánica Grao en Enxeñaría da Enerxía Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Grao en Enxeñaría en Química Industrial Grao en Enxeñaría Forestal Grao en Consultaría e Xestión da Información Grao en Comercio Grao en Dirección e Xestión Pública

8


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO                                           

Grao en Mediciña Grao en Farmacia Grao en Odontoloxía Grao en Óptica e Optometría Grao en Enfermaría Grao en Veterinaria Grao en Nutrición Humana e Dietética Grao en Matemáticas Grao en Biología Grao en Química Grao en Física Grao en Enxeñaría Informática Grao en Enxeñaría Química Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais Grao en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural Grao en Enxeñaría Civil Grao en Enxeñaría en Xeomática e Topografía Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Grao en Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Grao en Lenguas Modernas Grao en Filoxía Clásica Grao en Lengua e Literatura Española Grao en Lengua e Literatura Galega Grao en Lengua e Literatura Inglesa Grao en Historia Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio Grao en Historia da Arte Grao en Filosofía Grao en Traballo Social Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos Grao en Ciencias da Cultura e Difusión Cultural Grao en Educación Social Grao en Pedagoxía Grao en Psicoloxía Grao en Ciencias Políticas e da Administración Grao en Comunicación Audiovisual Grao en Xornalismo Grao en Administración e Dirección de Empresas Grao en Economía Grao en Comercialización e Loxística Grao en Dereito Grao en Educación Infantil Grao en Educación Primaria

9


Orientaciรณn 4ยบ de ESO

Departamento de Orientaciรณn

1.7 Parรกmetros de ponderaciรณn: Anexo II

10


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

11


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

12


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

2. Os Ciclos de Formación Profesional A formación profesional é un conxunto de accións formativas, durante un período máximo de dous cursos, que te capacitan para o exercicio dunha profesión e te preparan para o acceso ao emprego.

A formación profesional ordénase segundo un grupo de ocupacións: familias profesionais que configuran un sector económico e concorren nunha mesma actividade productiva ( comuniciación, imaxe e son, electricidade e electrónica, actividades marítimo pesqueiras ....)

As familias profesionais están constituídas por ciclos formativos co obxectivo de formar profesionais de cada sector profesional con maís capacitación e cualificación. Cada ciclo formativo comprende un conxunto de módulos profesionais de formación teórica e práctica. Actualmente existen 142 ciclos formativos organizados en 26 familias profesionais. 13


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

As ensinanzas de Formación Profesional organízanse en ciclos formativos. Un ciclo formativo centra a ensinanza nun conxunto de coñecementos e habilidades que completan a formación necesaria para exercer unha profesión. Os ciclos agrúpanse en 22 familias profesionais ( A estas hai que engadirlles as novas familias citadas anteriormente )

2.1 Familias Profesionais 1. Actividades agrarias 2. Actividades Físicas e deportivas 3. Actividades Marítimo-Pesqueiras 4. Administración 5. Artes Gráficas 6. Comercio e Marketing 7. Comunicación, imaxe e son 8. Edificación e obra civil 9. Electricidade e Electrónica 10. Fabricación Mecánica 11. Hostalería e turismo 12. Imaxe persoal 13. Industrias alimentarias 14. Informática 15. Maderia e moble 16. Mantenemento de vehículos autopropulsados 17. Mantemento e servicios á producción 18. Química 19. Sanidade 20. Servicios socioculturais e á comunidade 21. Textil, confección e pel 22. Vidro e cerámica

Os ciclos formativos poden ser de grao medio ou de grao superior, e a súa duración é de 2000 horas, cun máximo de dous cursos académicos. Tanto os de grao medio como os de grao superior inclúen un módulo de formación en centros de traballo ( FCT ), de duración comprendida entre tres e seis meses, para o que se dispón de axudas económicas Co ciclo de grao medio acádase o título de TECNICO na profesión correspondente. NON DA ACCESO DIRECTO ÓS CICLOS DE GRAO SUPERIOR 14


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

2.2 Niveles de Cualificación Profesional Como consecuencia da implantación dunha nova lei educativa, a lei orgánica de educación ( LOE, Lei2/2006 ) conleva , entre outras cousas, modificación nos novos currículos dos títulos Formación Profesional e de acordo co novo Marco Europeo de Cualilficacións ( 2006 ) teremos 5 niveles de cualificación:

1. Nivel I: corresponde cos Programas de cualificación profesional inicial 2. Nivel II: Ciclos de Grao Medio 3. Nivel III: Ciclos de Grao Superior 4. Nivel IV: Ensinanzas de Grao 5. Nivel V: Ensinanzas de Post-Grao

2.3 A nova Formación Profesional O proceso de adaptación e cambio como consecuencia da implantación dunha nova lei educativa, (LOE, Lei 2/2006) conleva, entre outras cousas, modificacións nos currículos dos títulos de Formación Profesional. Entre as modificacións inclúese a creación de novos títulos asociados a catro novas familias profesionais: Enerxía e agua -Industrias extractivas -Seguridade e medio ambiente -Artes e artesanías No curso 2008/09 implantáronse os seguintes novos títulos: 

Técnico en emerxencias sanitarias

Técnico en panadería, repostaría e confeitaría

Técnico en mecanizado

Técnico en cociña e gastronomía

No curso 2009/10 implantáronse os seguintes novos títulos: 

Técnico en Instalacións eléctricas e automáticas

Técnico en Soldadura e Calderería

Técnico en Servizos de Restauración

Técnico en Sistemas Informáticos e redes 15


Orientación 4º de ESO 

Técnico en Farmacia e Parafarmacia

Técnico en Carrozaría

Técnico en aceites de oliva e viños

Técnico en confección e moda

Departamento de Orientación

No curso 2010/11 implantáronse os seguintes novos títulos: 

Técnico en produción agroecolóxica

Técnico en agropecuária

Técnico en instalacións de comunicación

2.4 Admisión a Ciclos Formativos de Grao Medio 

O prazo de presentacións de solicitudes de admisión é o seguinte:

-

Período ordinario: do 17 de Xuño ao 2 de Xullo de 2011

-

Período extraordinario: do 1 ao 12 de setembro de 2011

- Acceso directo. Posuír o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria - Acceso mediante proba ( reserva do 20% das prazas). Poden acceder mediante proba aqueles que non cumpran os requisitos para acceso directo e teñan cumpridos os 17 anos ou os cumpran no ano de realización da proba. A proba de acceso consta de tres partes: 1.-Parte sociolingüística:Versará sobre os contidos de: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, Ciencias Sociais 2. Parte Matemática: Matemáticas. 3. Parte científico-Técnica: Tomará como referencia:Ciencias da Natureza Tecnoloxía A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro puntos en cada unha das partes, e será a media aritmética destas, expresada con dous decimais. -

As solicitudes presentadas no período ordinario terán prioridade sobre as presentadas no período extraordinario.

-

Deberase presentar unha única solicitude de admisión xunto cun duplicado, que lle será devolto despois de ser datado e selado, na secretaría do centro que imparta o ciclo solicitado en primeira opción. A entrega de varias solicitudes no mesmo centro ou en

16


Orientación 4º de ESO

-

Departamento de Orientación

centros distintos dará lugar á súa exclusión do proceso. Poderase consignar ata 8 preferencias de ciclos como máximo, indicando o código do ciclo e o código do centro onde se imparte.

-

Cando non existan postos escolares suficientes para atender todas as solicitudes, para acceder a ciclos formativo de grao medio atenderase á nota media do expediente académico requeridos para o acceso.

-

A persoa solicitante que indique un número de teléfono móvil na solicitude de admisión recibirá unha comunicación vía SMS en que se lle indicará o centro e o ciclo adxudicado e o prazo en que deberá formalizar a matrícula correspondente.

2.5. Acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior Pódese acceder de xeito directo, se se cumpren determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Reservarase como mínimo o 3% das prazas que se oferten en cada ciclo para o alumnado con discapacidade. Acceso

directo.

Posuír

o

título

de

Bacharelato.

Acceso mediante proba ( reserva do 20% das prazas). Poden acceder mediante

proba

aqueles que non cumpran os requisitos para acceso directo e teñan cumpridos os 19 anos ou os cumpran no ano de realización da proba. No caso de posuír o título de técnico, pódese acceder mediante proba a un ciclo de grao superior da mesma familia profesional con 18 anos no ano de realización da proba. A proba de acceso consta de dúas partes: 1.-Parte común. Versará sobre os contidos de: Lingua galega e literatura, Lingua castelá e literatura, Matemáticas. 2.-Parte específica. Organízase en tres opcións: A ) OPCIÓN A: Economía da empresa, Lengua Estranxeira ( inglés ou francés ), e filosofía e ciudadanía B) OPCIÓN B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física C) OPCIÓN C: Ciencias da Terra e ambientais, Química e biología A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro puntos en cada unha das partes, e será a media aritmética destas, expresada con dous decimas. Será positiva a cualificación de 5 puntos ou superior. 17


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

Validez da certificación de superación da proba. A certificación que se obteña tras a superación da proba será válida como requisito de acceso a todos os ciclos formativos relacionados coa opción elixida para a proba SOLICITUDE DE PRAZA - Únicamente poderá presentar a solicitude de admisión quen cumpra os requisitos de acceso no momento da inscrición. - Con carácter xeral o prazo de presentación de solicitudes é: - Prazo ordinario: do 17 de xuño ao 2 e xullo - Prazo extraordinario: do 1 ao 12 de setembro - Terán prioridade as solicitudes presentadas no periodo ordinario. - Deberás presentar unha única instancia, xunto con toda a documentación necesaria, no centro do ciclo formativo que solicitas en 1º lugar. - Na solicitude poderás indicar por orde de preferencia os ciclos que desexas cursar, ata un máximo de 8. - Se presentas dúas solicitudes, quedarás excluído do proceso PRIORIDADE TEMPORAL NA ADXUDICACIÓN. Prioridade para o acceso directo. No caso de que o número de solicitudes de admisión por acceso directo supere o número de prazas ofrecidas establecerase a seguinte orde: Os alumnos que cumpran requisitos en xuño teñen preferencia sobre as que cumpran os requisitos en setembro. - Ter superada algunha das modalidades de bacharelato que se determinen para cada ciclo coas materias vinculada a él - Ter superada algunha das modalidades de bacharelato sen algunha das materias vinculadas ao ciclo - Ter superado algunha modalidade de bacharelato distintas as establecidas nos puntos anteriores - Estar en posesión do título de técnico superior ou equivalente - Estar en posesión dunha titulación universitaria ou equivalente Dentro de cada un dos colectivos indicados nos puntos anteriores, a orde de prioridade virá determinada por: 18


Orientación 4º de ESO Departamento de Orientación - Maior nota media do expediente académico en relación a titulación académcica de acceso -

Maior nota ou maior nota media nas materias vinculadas

Prioridade para o acceso mediante proba. O 20% das prazas reservadas para solicitantes que acceden mediante proba asignarase, no caso de que o número de solicitantes supere o número de prazas, atendendo ás maiores notas acadadas na proba de acceso. O acceso por proba é incompatible co acceso directo. MATRICULACIÓN TEN EN CONTA O SEGUINTE: Se un alumno pide un ciclo e a súa nota está entre as que conseguen praza, aparecerá na lista de admitidos e deberá matricularse. Se só pide ese ciclo e non obtén praza, quedará na lista de espera. Se algún dos que obtivo praza non se matricula ou renuncia, irán obtendo praza os seguintes da lista de espera. Pero se pediu máis dun Ciclo e non lle dan praza no primeiro, daranlla no segundo ou no terceiro ou .....no.... que sexa ata o oitavo. Aparecerá na lista como admitido nese ciclo e aparecerá tamén na lista de espera de tódolos ciclos anteriores ó que lle deron. Con eses datos, pode facer dúas cousas: 1/ matricularse nel ou 2/ renunciar ó Ciclo que lle deron. ¿Que sucede se renuncia? queda en lista de espera en tódolos ciclos anteriores ó que lle deron.Ó quedar en lista de espera poden pasar dúas cousas: a) que lle dean praza nalgún deses ciclos anteriores ou b) que non lle dean praza en ningún dos que estaba en lista de espera e quedarse sen nada. ¿Que facer? Unha vez que dispoñedes desta información,a decisión é vosa. Ten en conta á hora de decidir o posto que tes na listaxe de espera. Se estás no número 3 tes opcións de entrar, mentres que si estás no 25 as posibilidades son escasas. Pénsao ben e logo decide.

19


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

2.6 Oferta de ciclos Formativos de Grao Medio

20


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

21


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

22


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

23


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

24


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

25


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

26


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

27


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

28


Orientaci贸n 4潞 de ESO

Departamento de Orientaci贸n

29


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

2.7 Modalidades preferentes e materias vinculadas do bacharelato para os ciclos de grao superior

3. As Ensinanzas de Réximen Especial A ) Artes plásticas e deseño Comprenden estudios relacionados coas artes aplicadas, oficios artísticos, diversas modalidades de deseño e conservación e restauración de bens culturais. 30


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

A estructura é a mesma que a da FPE: ciclos formativos de grao medio e superior, de xeito que despois da ESO podes acceder ós ciclos formativos de grao medio, e despois do bacharelato podes acceder ós ciclos formativos de grao superior, aínda que só terán acceso directo os alumnos que cursasen o bacharelato de artes, o resto dos alumnos deberán facer unha proba que valorará as súas aptitudes artísticas e que consiste básicamente na realización de debuxos e bosquexos sobre temas propostos.

Os centros nos que se imparten estas ensinanzas son as escolas de artes plásticas e deseño, que en Galicia, se atopan en A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Vigo e Ferrol ( estas dúas últimas de titularidade privada ). ARTES APLICADAS DA ARTES APLICADAS ESCULTURA INDUMENTARIA - CS Artes aplicadas da escultura - CS Estilismo - CS Artes aplicadas de Indumentaria madeira - CS Modelismo - CM Ebanistería artística Indumentaria - CM Dourado e policromía artísticos ARTES APLICADAS AO LIBRO CERÁMICA ARTÍSTICA

Á

e de

-CS Cerámica artística -CS Gravado estampación

e

técnicas

de

-CM Serigrafía artística

DESEÑO GRÁFICO

DESEÑO INDUSTRIAL - CS Moblaxe

-

CS Gráfica publicitaria CS Ilustración CS Fotografía artística

DESEÑO DE INTERIORES -

CS Arquitectura efémera CS Proxectos e dirección de obras de decoración

XOIERÍA DE ARTE -

CS Xoiería artística CM Procedementos de xoiería artística

31


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

B) Música e Danza Estas ensinanzas comprenden 3 graos: A)

Elemental

Teñen unha duración de 4 anos

A idade para realizalos é de 8 ata ós 14 anos

O rematar os estudios facilítase unha certificación

Accédese mediante proba

B)

Profesional

Comprende 3 ciclos de 2 cursos cada un

Accédese mediante proba

C)

Superior

Comprende un só ciclo de 4 ou 5 anos de duración

Accédese estando en posesión do título de bacharel, ter superados os estudios correspondentes ó terceiro ciclo de grao medio e superar unha proba específica para cada especialidade

C )Ensinanzas de idiomas O estudio dos idiomas pódesse relizar a través dunha carreira universitaria ou nas Escolas de Idiomas . . A idade mínima para cursar estas ensinanzas é de 16, excepto para aqueles alumnos que durante o 1º ciclo de ESO, que tiveran como primeira lengua estranxeira unha lengua diferente á que queren estudiar

Un alumno que remate o bacharelato non tería que facer o nivel básico e entraría directamente no nivel intermedio e a maiores tamén podería facer unha proba de clasificación para entrar noutro curso máis avanzado.

Nestas escolas a ordenacións das ensinanzas que entrou en vigor no curso 2007/08 , estructúranse en tres niveis , con dous cursos en cada un, sendo a Equivalencia no Marco Europeo de Referencia das Lenguas: .

32


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

EQUIVALENCIA NO MARCO EUROPEO DE REFERENCIA DAS LINGUAS Básico 1 A 1

NIVEL BÁSICO

NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO

Básico 2 Intermedio 1 Intermedio 2 Avanzado 1 Avanzado 2

A 2 B1 B2

D ) Ensinanzas deportivas No curso 2007/ 2008 implántanse en Galicia as ensinanzas técnico- deportivas. Teñen por finalidade a formación de adestradores, monitores e técnicos na ensinanza ou adestramento dos deportes. Organízanse en grao medio ou superior, conducentes ao título de técnico deportivo e técnico deportivo superior, respectivamente, nas correspondentes modalidades ou especialidades deportivas. Estas ensinanzas técnico deportivas de grao medio organízanse en dous niveis , e poderán acceder a elas os alumnos que cumpran calquera dos requisitos seguintes: 1. Dispor do título de graduado en E.S.O., ou equivalente para efectos académicos, e superar unha proba específica. Para o acceso ao 2º nivel de grao medio ter superados os estudos do 1º nivel. 2. Os alumnos que non dispoñan do título de graduado en E.S.O , ou equivalente a efectos académicos, deberán ter cumpridos os 17 anos e superar unha proba de madureza, ademais da correspondente proba especifica . A superación destes estudos conducirá a obtención do título de Técnico Deportivo na correspondente modalidade ou especialidade. Os ciclos que se impaten en Galicia son:

a) Técnico Deportivo en fútbol b) Técnico Deportivo en fútbol sala c) Técnico Deportivo en atletismo d) Técnico Deportivo balonmano e) Técnico Deportivo en baloncesto f) Técnico Deportivo Superior en fútbol g) Técnico Deportivo Superior en atletismo

33


Orientación 4º de ESO

Departamento de Orientación

Aconséllase que na casa se valoren ,as diferentes alternativas, que contén este caderniño de información, de cara a unha elección, o maís acorde posible cos interes, aptitudes , habilidades e capacidades de cada alumno. Unha vez analizado, se pide que asinen o pai/ nai ou titor legal e se entregue ó titor ou titora, para posteriormente ser devolto ó alumno/a.

Sinatura do pai/ nai ou titor legal

34


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.