Louiza Auktion | Vente du 29 octobre 2011

Page 1

11/10/11

7:36

Page 1

29 OCTOBRE 2011

Couv.29-10 LOUIZA AUKTION.qxd:CouvVersailles 21062009

TABLEAUX & SCULPTURES XIXÈME, MODERNES ET CONTEMPORAINS XIX-E EEUWSE, MODERNE EN HEDENDAAGSE SCHILDERIJEN EN SCULPTUREN

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES BRUXELLES OPENBARE VEILING – BRUSSEL

180

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 À 16H00 ZATERDAG 29 OKTOBER 2011 OM 16 UUR Place Stéphanie, 6 - 1050 Bruxelles - Tél : +32 (0) 2 503 66 45 - Fax :+32 (0) 2 503 66 57 Métro : Louise - Parking Louise : rue Capitaine Crespel, 27 claire.rotharmel@orange.fr

www.louizaauktion.com

LOUIZA AUKTION

LOUIZA AUKTION & Associés


Couv.29-10 LOUIZA AUKTION.qxd:CouvVersailles 21062009

11/10/11

7:37

Page 2

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

124bis

12bis

De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€) geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderddd met 21,75% wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 1). Dit betrag wordt per lot en per schiijf berekend. De aankop en, evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen in euro betaald worden bij LOUIZA AUKTION &ASSOCIES Bank : KBC Bank - Stefania Platz , 6 -1050 Brussels. Rekeningnummer : 734-0282483-28 - IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper boven op de wettellijke kosten een BTW van 21% betalen of 6% voor de loten met • . De BTW wordt terug gestort op woordegging van dde exportdocumenten buiten de EEG binnen maximal een maand. De BTW van 21% kan teruggeworderd worden door de personen onderworpen an de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten. Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4% op de toeslagprijs moeten betalen naast de kunstwerken met vovere toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor elke inlichting volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingendie door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES worden georganiseerd. Deelname aan de veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard. OPBIEDINGEN Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiendende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild.De instrumenterendegerechtdeurwaarder of notaries zal soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrkking tot opbiedingen kan woordoen. KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Die formulier moet door LOUIZA AUKTION &ASSOCIES ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, cliep, vergezeld van bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt. Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES kan in green geval aansprakelijk worden gesteld in geval va een problem met telefoonverbinding.

44bis

RISICO’S EN EIGENDOM De risicco’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs zodat de koper slechts eigenaar wort op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoorlijk zijn om de door hem gekochte woorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

4

En 1ère de couverture, détail du lot n°83 - En 4ème de couverture, lot n°180

4

AFHALING VAN DE AANKOPEN Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIZA AUKTION & ASSOCIES uit deze export zounden kunnen voortvloeien. Bowendien verbindt hij zich ertoe om heetzij uitluitend een beroep te doen op een transporteur die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten haar door de koper niet zounden zijn overhandigd. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze termijn behoudt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor om-zonder voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder woorafgaande ingebrestelling worden

verlocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naan van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil. BETALINGSACHTERSTAND Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 8 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen. AANSPRAKELIJKHEID Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal garanderen. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIZA AUKTION & ASSOCIES dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat de door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op aanvraag. KLACHTEN Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dage na afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen. 1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen 2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt : - 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000; - 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000; - 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000; - 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000; - 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

Photographies : Luc Paris - Conception Impression : Cp’com Paris


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:45

Page 1

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 A 16H00 ZATERDAG 29 OKTOBER 2011 OM 16 UUR VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES – BRUXELLES OPENBARE VERKOOP – BRUSSEL

TABLEAUX & SCULPTURES XIXÈME, MODERNES ET CONTEMPORAINS XIX-E EEUWSE, MODERNE EN HEDENDAAGSE SCHILDERIJEN EN SCULPTUREN PAR LE MINISTÈRE DE L'ÉTUDE ROBERT - DOBBELAERE - VAN HORENBEECK - DEBREMAEKER HUISSIERS DE JUSTICE À BRUXELLES DOOR TUSSENKOMST VAN HET KANTOOR ROBERT - DOBBELAERE - VAN HORENBEECK - DEBREMAEKER GERECHTSDEURWAADERS TE BRUSSEL

COMMISSAIRE-PRISEUR - Veilingmeester : Claire ROTHÄRMEL crotharmel@louizaauktion.com ADMINISTRATEUR DE LA VENTE - beheerder : Jacqueline ROTHÄRMEL jrotharmel@louizaauktion.com EXPOSITIONS PUBLIQUES

PUBLIEKE TENTOONSTELLINGEN

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre de 11h à 18h Du Lundi 24 au Vendredi 28 octobre de 11h à 18h Samedi 29 octobre de 11h à 12h

Zaterdag 22 en zondag 23 Oktober van 11 tot 18 uur Maandag 24 tot vrijdag 28 oktober van 11 tot 18 uur Zaterdag 29 oktober van 11 uur tot 12uur Stefania plein 6 – 1050 Brussel of Kapitein Crespel Straat, 53 - 1050 Brussel

Place Stéphanie, 6 - 1050 Bruxelles ou Rue Capitaine Crespel, 53 - 1050 Bruxelles Parking Louise : rue Capitaine Crespel 27

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE TELEFOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP T. +32 (0) 2 503 66 45 – T.+32 (0) 488 160 064


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:45

Page 2

INDEX ABELOOS Victor ..............................................48 ADRION Lucien ..............................................110 AIZPIRI Paul ..................................................138 ALECHINSKY Pierre ........................173,174,175 ALTMANN Alexandre ....................................112 AMEGLIO Mério ............................................130 ANQUETIN Louis ............................................24 ASSAR Nasser ........................................182bis BAIL Joseph................................................19bIs BARUCH Ilan , école israëlienne....................185 BEDIKIAN Krikor ............................................99 BERBERICH Fritz ............................................67 BOGGIO Emilio ..............................................46 BOL Hans, Attribué à ........................................5 BOUCHÊNE Dimitri ........................................90 BRILL Paul, attribué à ........................................2 BRODSKY N. ..................................................70 BUFFET Bernard ............................................82 BYGODT Bernard ..........................................164 CALCOTT Charles, école anglaise ..................19 CAMOIN Charles......................................49, 118 CANU Yvonne ..................................................50 CAREL Josée ................................................127 CARRINGTON Leonora ................................200 CARZOU Jean ........................................134,135 CASTELLANOS Carlos Alberto, école urugayenne ............................................73 CHARCHOUNE Serge ....................149,152,153 CHEVOLLEAU Jean ......................145,146, 148 CHOLET Marcel ..............................................22 CHRETIEN René-Louis ....................................21 CLAROT René................................................133 CLAUDE Eugène..............................................17 COCK César, DE ..............................................13 COMBAS Robert ............................168,169, 172 CONSTANT CONSTANT ANTON NIEUWENHUYS dit ..........................182 COOPER Thomas Sidney ..............................10 COSSON Marcel ............................................120 CROSS Henri Edmond ..................................109 DELAHOGUE Alexis-Auguste ..........................41 DELAUNAY Jules Elie ....................................20 DELPY Jacques-Henri ......................................8 DERAIN André..................................................57 DEVAMBEZ André ........................................125 DEWASNE Jean ..........................................204 DI ROSA Hervé ..............................176,178, 179 DINOCCA Bruno ............................................136 ECOLE ETRANGERE DU XVIIIème SIECLE ......6 ECOLE FRANCAISE DU XIXème SIECLE..........1 ECOLE MODERNE..................................122,161 EISENCHITZ Willy ..........................................137 ENGELMÜLLER Ferdinand, école tchèque ....72 ENGEL-PAK Ernest ......................................158 FAUBERT Jean............................................80,81 FEDER Adolphe ..............................................88 FERAT Serge ....................................................83 FILLON Arthur ..............................................131 FORAIN Jean-Louis ..................................29,31 GAGLIARDINI Julien Gustave ......................114 GANTNER Bernard ........................................144 GENEAU Alain ........................................187,188 GENIN Lucien ................................................129

GERNEZ Paul Elie ........................................117 GERVEX Henri..................................................30 GILIOLI Emile ................................................181 GIMENO Andrès ..............................................25 GIRAN-MAX Léon ..........................................123 GOENEUTTE Norbert ......................................28 GOETZ Henri....................................165,166,167 GONNET Tony ..............................................162 GRIMM Pierre ................................................105 GRISHENKO Alexei ....................................84,85 GROUX Henri Jules Charles de ............32,33,34 GUERRIER Raymond ....................................154 HAYET Louis ................................................116 HERBIN Auguste ............................................75 HINRICHSEN Kurt............................................69 HUGUET Victor Pierre......................................35 HUVY, Ecole israëlienne ................................186 JACOB Alexandre ..........................................43 JANNIOT Alfred Auguste ..............................124 KADAR Béla ....................................................71 KAISH Morton ..............................................211 KHODASEVICH ..............................................68 KISLING Moise ..............................59,60,61, 62 KLASEN Peter ..............................................208 KOUSNETZOFF Constantin ..........................113 KREMEGNE Pinchus ..............................100,102 KVAPIL Charles ..............................................108 LA VILLEON Emmanuel de ..............................47 LALANNE François-Xavier ............................180 LANSKOY André ......................................58,159 LAPCHINE Georgi ............................................91 LAPICQUE Charles ........................................177 LEBADANG Dang......................................155bis LEBOURG Albert Marie ..................................89 L'HOEST Eugène Léon ..................................36 LOIR Luigi ......................................................23 LOISEAU Gustave............................................53 LOJACONO Francesco ..................................14 LOUVRIER Maurice........................................111 MACLET Elisée ..............................................128 MAGRITTE René ....................................195,198 MAILLAUD Fernand ........................................15 MANE KATZ Emmanuel ..............................56,87 MARCHAND André ........................................170 MARQUET Albert ................................54,55, 115 MARTIN-FERRIERES Jacques ......................119 MASEREEL Frans ..........................................147 MASSON André ............................................199 MATTIS-TEUTSCH Hans János ......................66 MAZO Maurice............................................94,98 MELA-MUTER Maria ......................................86 MICHEL-HENRY ..........................................207 MIGNON Lucien ..............................................39 MITCHELL Joan ............................................215 NEY Lancelot ................................................155 NIVELT Roger R. ............................................121 NUBLAT Marc ........................................150,151 OGUISS Takanori ............................................51 OTHON FRIESZ Achille Emile..........................52 OTHONIEL JF............................................171bis OTTMANN Henri ..............................................93

2

PALMA IL GIOVANE Jacopo NEGRETTI dit Jacopo II PALMA ..............................................7 PAPPERITZ Georg ..........................................12 PASCAL Paul ..................................................37 PASCIN Jules ........................................74,77, 79 PASTOUKOFF Boris ....................................107 PAULUS Pierre ..............................................106 PELLETIER Charles ..........137bis, 138bis,139bis PENKOAT Pierre......................................190,191 PESKÉ Jean ..................................................96 PETTORUTI Emilio ..........................63,216,217 POMPON François..........................64,65,124bis QUILICI Jean-Claude ....................................206 RANCILLAC Bernard ..............................213,214 RAUCH Hans Georg ....................................197 RENE Jean-Jacques ..............................140,142 ROH Franz ......................................................38 ROHNER Georges ........................................ 139 ROPS Félicien ................................192,193, 194 ROULLET Gaston ............................................42 ROUSSEAU Philippe François ..........................9 RUKHIN Yevgeny ..........................................183 SAVIN Maurice ..............................................132 SCHLEICHER Carl ..........................................11 SCHRETER Zygmunt ....................................103 SEGUI Antonio ........................................171,205 SHIMADA Shizu ......................................156,157 SMET Léon de ..............................................104 SPANGENBERG Paul ....................................16 SPITZER Walter ....................................141,143 STEINLEN Théophile Alexandre ....................27 SURVAGE Léopold ........................................76 TARKHOFF Nicolas..........................................92 TERECHKOVITCH Constantin ........................97 TOBIASSE Théo ............................................189 TOULOUSE-LAUTREC Henri de....................196 TRAVAIL DU PAYS BAMBARA , MALI , CERCLE DE BOUGOUNI. FIN DU XIXE S-DEBUT DU XXE SI ..160 TRAVAIL DU PAYS BAMBARA , MALI , REGION DE SEGOU ; PREMIERE PARTIE DU XXEME S ........163 TREMOIS ......................................................218 TUCKERMAN Ernest, école Américaine..........18 UNTERBERGER Richard ................................44 VAN ENGELEN Louis ....................................45 VLAMINCK Maurice de ..................................126 VOLOVICK Lazare ....................................95,101 WARHOL Andy ............................184, 209, 210 WEIROTTER Frantz Edmund ........................3, 4 WIDFORSS Günnar Mauritz ............................26 WILDER André ..............................................40 YAO C. J.........................................................212 YVARAL ........................................201, 202, 203 ZADKINE Ossip................................................78


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 3

5

1

ECOLE FRANÇAISE DU XIXème SIÈCLE Académie d’homme Fusain et réhauts de gouache sur papier bleu 53 x 36 cm (à vue)

7

Jacopo II PALMA (c.1548-1628), PALMA IL GIOVANE Jacopo NEGRETTI dit La présentation au temple Plume, encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur papier crème. De forme ogivale. Annoté « Palma Giovani » en bas à droite et au dos à la plume 32,5 x 18,4 cm 3.000/4.000 €

100/150 €

Attribué à Paul BRILL (Anvers 1554 – Rome 1626) Paysage au pont Plume et encre brune sur papier Filet d’encadrement à la plume 16,5 x 22,5 cm 600/800 €

2

(Restaurations)

(Petites rousseurs et tâches)

Attribué à Frantz Edmund WEIROTTER (Insbrück 1730 - Vienne 1771), Barques de pêcheurs sur un étang Dessin à la mine de plomb sur papier vélin 15,5 x 25 cm

3

150/200 €

4

Frantz Edmund WEIROTTER (Insbrück 1730- Vienne 1771) Barque sur la rivière - Village Paire de gouaches, non signées 17,4 x 22,6 cm 1.000/1.200 € la paire

5

Attribué à Hans BOL (Malines 1534 - Amsterdam 1593) , école flamande Le christ à Emmaüs Gouache sur vélin marouflée sur carton 13 x 21 cm

4.000/5.000 €

Provenance : Vente, 29 avril 1986, Hôtel Drouot, Paris, Mes J -M Millon et V Jutheau ; Paugam.; B de Bayser.

6

ÉCOLE FLAMANDE DU XIXème siècle Les écoliers réprimandés Huile sur toile 24 x 32 cm

600/800 € 7

3


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 4

8

8

Jacques-Henri DELPY (1877-1957) Coucher de soleil sur l’étang Huile sur panneau, signée en bas à droite 19 x 30 cm

10

10

Thomas Sidney COOPER (1803-1902), école anglaise Troupeau sur les falaises,1817 Huile sur panneau, signée et datée en bas à gauche 21,5 x 30 cm 1.500/2.000 €

1.800/2.000 €

9

11

9

Philippe François ROUSSEAU (1816-1887) Le singe savant Huile sur toile, signée en bas à droite 58 x 47 cm 800/1.000 €

11

Carl SCHLEICHER (1859- ?) Moine à l’étude Huile sur panneau de bois, signée en bas à droite 21 x 16 cm

(Réentoilage, restaurations)

4

800/1.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 5

12

14

14

Francesco LOJACONO (1838-1915), école italienne Femme sur la côte italienne, soleil couchant Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche 43 x 32 cm 1.800/2.000 €

12

Georg PAPPERITZ (Dresde 1846-1918 Munich) Portrait de jeune fille Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche 33 x 26 cm 800/1.000 €

12Bis Eugène CICERI (1813-1890) Personnages au bord de la rivière, 1849 Huile sur panneau de bois, signée et datée en bas à gauche 12 x 17 cm 800/1.200 €

13

15

13

15

César DE COCK (Gand 1823-Gand 1904) Les paysans en forêt,1875 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 36 x 61 cm 3.500/4.000€

Fernand MAILLAUD (1862-1948) L’attelage dans le pré Huile sur carton, signée en bas à gauche 33 x 41 cm

5

2.500/3.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

16

16

18

18

Paul SPANGENBERG (1843-1918) , école allemande

Portrait d’élégante Berlinoise Huile sur toile, signée en bas à gauche 120 x 86 cm

Page 6

Ernest TUCKERMAN (XIXème siècle) Ecole Américaine Paysanne à la hotte de fleurs, 1877 Huile sur toile, signée du monogramme et datée en bas à droite Titrée « Flowers n°2 » au dos 100 x 73 cm 1.500/1.800 €

3.000/4.000 €

Ernest Tuckerman est né à New York et a été l'élève de MM. Gérôme et F. Barrias.

17

19

17

Eugène CLAUDE (1841-1922) Paniers de prunes Huile sur toile, signée en bas à gauche 38,5 x 56 cm

19

Charles CALCOTT (XIXème siècle), école anglaise Nature morte aux cuivres et aux fruits, 1889 Aquarelle, signée du monogramme et datée en bas à droite 51,5 x 71 cm 800/1.000 €

3.500/4.000 €

6


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 7

19bis

19bis Joseph BAIL (1862-1921) La petite dentelière Gouache et pastel sur papier, signée en bas à gauche 23,5 x 18,5 cm à vue) 2.500/3.000 €

20

Jules Elie DELAUNAY (1828-1891) La dame au gant, (portrait de Madame Mantin), 1886. Huile sur toile, signée et datée « J Elie Delaunay 1886 » en haut à droite 102 x 82 cm 3.000/4.000 €

(rentoilé)

20

21

21

René-Louis CHRETIEN (1867-1945) Nature morte aux pêches Huile sur panneau, signée en bas à droite 22,5 x 27 cm 2.500/3.000 €

23

22

Luigi LOIR (1845-1916) Vue d’Avranches Dessin au crayon noir et à l’estompe, situé en bas vers la gauche, signé du cachet de la signature en bas à droite 11 x 22 cm 80/100 €

23

Marcel CHOLET (1886-1961) Nature morte Huile sur toile, signée en bas à droite 51 x 60 cm

7

6.000/6.500 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 8

24

Louis ANQUETIN (1861-1932) Elégante Pastel sur papier, signé en bas vers la gauche 63 x 42 cm

2.000/2.500 €

Provenance : Vente Me Cornette de Saint-Cyr, Paris, 15 juin 1987, sous le n°4. Collection particulière, Paris

24

26

26

Günnar Mauritz WIDFORSS (1879-1934), Ecole américaine Port de la côte Ouest,1908 Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à droite 21 x 29 cm (à vue) 900/1.200 €

25

27

27

Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) Le bal musette Dessin à l’encre et lavis, signé du cachet du monogramme de l’artiste en bas à droite 13,5 x 20,5 cm 1.000/1.200 €

25

Andrès GIMENO (1879-?) Jeune élégante au chapeau, 1902 Pastel, signé « A. Gimeno 1902 » en bas à gauche 54,5 x 45,5 cm

800/1.000 €

8


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 9

28

Norbert GOENEUTTE (Paris 1854 - 1894) Elégante à Paris Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche N. Goeneutte 16 x 9 cm 5.000/6.000 €

29

Jean-Louis FORAIN (1852-1931) Au théatre Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à droite 8,5 x 5,5 cm 1.000/1.200 € (pliure)

30

Henri GERVEX (1852-1929) Projet pour Diane Chasseresse Fusain sur papier bleu, signé du monogramme en bas à gauche 31 x 23 cm 600/800 € (pliure)

31

Jean-Louis FORAIN (1852-1931)

La loge Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 42 x 28 cm 4.000/4.500 € Provenance : Collection Charles Gillot Vente « Pastels et aquarelles de JL.Forain », Me Bricourt, Hôtel Drouot, 26 avril 1900, lot 52. Madame Florence VALDES FORAIN a confirmé l’authenticité de l’œuvre

28

30

31

9


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 10

32

Henri Jules Charles DE GROUX (1866-1930) L’arlésienne,1924 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite Titrée et datée au dos 116,5 x 86 cm 1.500/2.000 € (Restaurations)

33

Henri Jules Charles DE GROUX (1866-1930) Jeanne d’Arc en armure, 1922 Huile sur toile, signée et datée en bas au milieu 65 x 44 cm 500/700 € (quelques manques)

34

Henri Jules Charles DE GROUX (1866-1930) Etude préparatoire pour Jeanne d’Arc en armure, 1922 Fusain sur papier, signée en bas vers la gauche 63 x 48 cm 400/500 €

Attribué à Victor Pierre HUGUET (1835-1902) Nu debout. Huile sur toile Porte une signature « Huguet » sur la toile au verso 81 x 50 cm 1.500/2.000 €

35

32

33

35

10


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 11

36

36

38

Eugène Léon L'HOEST (1874-1937) La caravane Bronze à patine noire. Fonte d’édition ancienne à la cire perdue « Susse Frères, Paris ». Signé sur la terrasse. 16,5 x 32 x 82 cm 10.000/12.000 €

Franz ROH (1890-1965) « Mais quelqu’un d’invisible joue avec eux » Collage sur fond de gravure Porte le cachet de l’atelier ‘Nachlass Franz Roh’ et le n°341 au dos 17,5 x 24,5 cm 250/300 €

37

39

39

Lucien MIGNON (1865-1944) Vase de fleurs, 1923 Huile sur carton, signée et datée en haut à droite 35,5 x 27 cm 1.800/2.000 €

37

Paul PASCAL (1832-1911) Le souk de Tanger,1889 Gouache, signée et datée en bas à droite 20 x 26 cm

1.800/2.000 €

11


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 12

40

42

40

André WILDER (1871-1965) Le port animé d’Andterne,1908 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 54,5 x 46 cm

42

Gaston ROULLET (1847-1925) Un pont près du jardin public,Venise Huile sur toile, signée et située en bas à gauche 27 x 35 cm

4.000/4.500 €

1.500/2.000 €

43

41

41

43

Alexis-Auguste DELAHOGUE (1867-1950) Fermière et ses vaches à l'abreuvoir Huile sur toile, signée en bas à gauche 35,5 x 27 cm 2.000/2.500 €

Alexandre JACOB (1876-1972) Les étangs Huile sur panneau, porte le cachet de l’atelier de l’artiste au dos 32 x 41 cm 1.000/1.200 €

12


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 13

44

44

Richard UNTERBERGER (1838-1902) Pêcheurs sur la lagune, Venise Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche 18 x 40 cm 12.000/15.000 €

44bis Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900) Venise, Saint Georges le Majeur, circa 1886 Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche 11 x 20 cm

3.000/4.000 €

Bibliographie : Répertorié et reproduit dans le Catalogue Raisonné de l'oeuvre Peint de Paul Désiré Trouillebert, par Claude Marumo, Thomas Maier & Bernd Müllerschön, Editions Thombe, Stuttgart, 2004, sous le n°0349, p332.

44 bis

45

45

46

46

Voilier Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche 23 x 17 cm 800/1.000 €

Emilio BOGGIO (1857-1920) Auvers-sur-Oise, étude pour « l’Ile de France », circa 1917 Huile sur toile, porte une signature apocryphe en bas à droite Datée, signée, titrée et porte le numéro 327 au dos 16 x 41 cm

Provenance : Vente Galerie Moderne, Bruxelles, 1975. Ancienne étiquette au dos

Bibliographie : Catalogue du Musée Emilio Boggio, Caracas, 1973, notre tableau est une étude pour le tableau reproduit sous le n° 74, p.69.

Louis VAN ENGELEN (1856-1940)

13

3.000/3.500 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 14

47

47

Emmanuel DE LA VILLEON (1858-1944) Sous le bosquet,1920 Huile sur toile, signée en bas à droite 60 x 92 cm

6.000/7.000 €

Bibliographie : Référencé dans le catalogue raisonné de l'artiste « Emmanuel De La Villéon », Ed.de l'Amateur, 1981, Paris, sous le n°601, p.239.

48

Victor ABELOOS (Bruxelles 1881-Bruxelles 1965) Taureaux dans la campagne belge Huile sur toile, signée en bas à droite 92 x 136 cm

14

48

3.500/4.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 15

49

•49

Charles CAMOIN (Marseille 1879-Paris 1965) Bouquet de dahlias sur fond bleu Huile sur toile, signée en bas vers la gauche 81 x 54 cm 25.000/35.000 €

•50

Yvonne CANU (1921-2008) Pique-nique sur la colline Huile sur toile, signée en bas à gauche 50 x 65 cm

6.000/8.000 € 50

15


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 16

•51

Takanori OGUISS (1901-1986) Canal à Venise, circa 1970 Huile sur toile, signée en bas à droite 60 x 73 cm

70.000/80.000 €

Bibliograhie : Catalogue d'exposition du Musée Carnavalet, Oguiss, 1989, à rapprocher du n° 102 p. 127 Provenance : Collection privée France. Vente, Yves Manson Enchères, La Flèche,1 Avril 2007, lot 126.

16


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 17

52

•52

Achille Emile OTHON FRIESZ (1879-1949) Bord de mer, la promenade à Sainte Adresse, 1914 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 54 x 73 cm 40.000/60.000 € Provenance : Vente anonyme, Palais Galliera, Paris, 5 Décembre, 1968, lot 42. Acquis lors de cette vente et toujours resté depuis dans la famille par voie de descendance Collection privée, New Jersey, USA Bibliographie : R. Martin & O. Aittouares, Emile Othon Friesz, L'Oeuvre Peint, vol. 1, Paris, 1995, no. 51, illus. p. 65.

•53

Gustave LOISEAU (1865-1935) Rochers dominant la mer en Bretagne, circa 1906 Huile sur toile, signée en bas à gauche 50 x 64 cm 30.000 /40.000 € Un certificat n° A 1 587 de Monsieur Didier Imbert en date du 24 avril 2006 sera remis à l'acquéreur Ce tableau sera inclus dans le catalogue raisonné de l'oeuvre de Gustave Loiseau actuellement en préparation par Monsieur Didier Imbert.

53

17


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 18

54

Albert MARQUET (1875-1947) Le Pont-Neuf et la Samaritaine Huile sur toile, signée en bas à droite 50 x 61 cm

120.000/150.000 €

Provenance: Arthur Tooth & Sons Ltd., London. Collection privée (acquis auprès du précedent en juin 1969) Cette œuvre sera incluse au catalogue raisonné en préparation de l’artiste par le Wildenstein Institute, Paris. Un certificat du Wildenstein Institute pourra être remis à l’acquéreur sur demande.

18


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 19

55

Albert MARQUET (1875-1947) Promenade sur la jetée de Sainte Adresse, circa 1905 -1906 Huile sur toile, signée en bas à droite 32 x 40 cm

300.000/400.000 €

Provenance : Fleichtheim, Berlin. Robert H. Oppenheim. Vente Sotheby's, Londres, 30 juin 1982, lot 29. Galerie Daniel Malingue, Paris. Collection privée, France Un certificat du Wildenstein Institute pourra être remis à l’acquéreur sur demande.

19


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 20

•56

Emmanuel MANE KATZ (1894-1962) Les étudiants Huile sur toile, signée en haut à droite 92 x 72 cm

50.000/70.000 €

Provenance : Collection Jean et Bluette Nordmann, Fribourg Bibliographie : Robert S. Aris, "Mané-Katz, l'oeuvre complet, volume I", Londres, 1970, reproduit p. 133

20


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 21

57

57

André DERAIN (1880-1954) Nature morte, circa 1948 Huile sur toile, signée en bas à droite 16,7 x 25,2 cm

12.000/15.000 €

Un certificat par Michel Kellermann en date du 8 septembre 2005 sera remis à l’acquéreur.

•58

André LANSKOY (Moscou 1902-Paris 1976) Lanskoy jouant aux cartes avec sa femme chez le peintre Jean Pougny,1932 Huile sur toile, monogrammée en bas à droite A L, datée au dos 1932 16 x 22 cm

21

58

3.000/4.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 22

•59

Moise KISLING (1891-1953) Paysage de Sanary, 1951 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 60 x 73 cm

50.000/70.000 €

Bibliographie : J. KISLING, Kisling, 1891-1953, Paris 1982, tome 2, n°XXIV, reproduit page 254

22


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 23

•60

Moise KISLING (1891-1953) Fleurs dans un vase bleu Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à gauche "à James N.Rosenberg mon ami sincère" 41 x 33 cm

23

25.000/30.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 24

•61

Moise KISLING (1891-1953) L'homme à la pipe, 1916 Huile sur toile, signée en bas à droite 55 x 46 cm 12.000/15.000 € Provenance : Galerie D'Arte Pirra, Turin, Italie Musée du Petit Palais, Genève Collection Oscar Ghez, Genève Exposition : Yamato Fine Arts, Retrospective, 2007 (numéroté 16/28 au dos) Bibliographie : Jean KISLING, Kisling 1891-1953, texte de Joseph Kessel, Tome I, 2ème édition, 1989, Edition Jean Kisling, Turin.

•61bis Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946) Pique-nique au bord de l'eau Huile sur toile, signée en bas à droite 81 x 100 cm 15.000/18.000 €

61

61bis

24


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 25

•62

Moise KISLING (1891-1953) Portrait de Katznelson,1912 Huile sur toile, signée et annotée « A Katznelson, amicalement Kisling » en bas à droite 55 x 38 cm 10.000/12.000 €

Provenance : Musée du Petit Palais, Genève Collection privée Exposition : Rétrospective Kisling, Yamato Fine Arts, 2007(numéroté 4/18, ancienne étiquette au dos) Bibliographie : J. KISLING, Kisling, 1891-1953, Paris 1982, Tome 2, sous le n° 32, reproduit page 102

25


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 26

63

Attribué à Emilio PETTORUTI (1892-1971) Nature morte cubiste Aquarelle et mine de plomb sur papier 44 x 55,5 cm (à vue) 5.000/7.000 €

63

Provenance : Galerie Feldman, Junin 1142, Buenos Aires (ancienne étiquette au dos)

64

François POMPON (1855-1933) Oie Epreuve originale en bronze à patine noire ardoise. Terrasse irrégulière. Fonte d’édition posthume réalisée à la cire perdue. Cachet de la fonderie Valsuani sur la terrasse. Signé Pompon dans la cire. Haut. : 25,5 cm -Long.: 21,5 cm-Larg. : 14 cm 7.000/9.000 € Bibliographie : C. Chevillot, L. Colas, et A.Pingeot, « François Pompon, «Gallimard/Electa, RMN, 1994, n°120 B, un exemplaire similaire en plâtre. « Rétrospective Pompon », Galerie Brame et Lorenceau, 1999, N°14, un exemplaire similaire.

64

26


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 27

65

65

François POMPON (1855-1933) Panthère noire, oreilles couchées Belle épreuve en bronze à patine noire nuancée ardoise, signée sur la patte postérieure gauche. Fonte posthume de la maison Valsuani, porte le cachet C.Valsuani cire perdue. Long.: 58,5 cm-Haut.: 21 cm-Larg.: 7 cm 18.000/20.000 € Bibliographie : Catherine Chevillot, Liliane Colas, Anne Pingeot, " François Pompon, 1855-1933 ", Gallimard / Electra, Paris, 1994, un modèle similaire référencé sous le n° 133, plâtre reproduit p. 215)

66

Hans János MATTIS-TEUTSCH (1884-1960)

Composition abstraite Aquarelle sur papier, monogrammée en bas à gauche 36 x 27 cm 2.000/3.000 €

66

27


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 28

67

Fritz BERBERICH (1909-1990) Portait de jeune garçon, 1947 Huile sur toile, signée et datée en haut à gauche 46,5 x 38,5 cm

3.000/4.000 €

68

Valentina KHODASEVICH (1894-1970) Elégantes sur la plage, circa 1925 Aquarelle et gouache sur papier, signée du monogramme en bas à gauche 16,5 x 21 cm (ovale) 800/1.000 €

69

Kurt HINRICHSEN (1901-1963) Femme à la robe rouge Aquarelle et crayons de couleur, signée en bas au milieu du cachet de l’artiste 46 x 30 cm 150/200 €

70

N. BRODSKY (XXème siècle) Couple russe, 1923 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 65 x 75 cm

800/1.000 €

67

70

68

28


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 29

71

71

Béla KADAR (1877-1956) La famille Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 23 x 34 cm 4.000/5.000 €

72

Ferdinand ENGELMÜLLER (1867- ?), école tchèque Le pont Charles et le château de Prague La Vtlava à Prague,1912 Deux aquarelles sur papier, chaque signé, l’une datée 25 x 40 cm (à vue) 300/400 € la paire

73

Carlos Alberto CASTELLANOS (1881-1945) , école urugayenne Héraclès et l'hydre de Lerne Huile sur carton, signée en haut à droite et porte un envoi « A M.Adolphe Falgairolle » 33 x 42 cm 800/1.000 € 73

29


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 30

74

•74

Jules PASCIN (1885-1930) Personnages, 1914 Aquarelle et encre sur papier, signée et datée en bas à droite 19 x 29 cm 4.000/5.000 €

75

Auguste HERBIN (1882-1960) Le Panthéon Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche 19 x 15,5 cm

1.500/2.000 €

Provenance : Vente Me Loudmer, 06 décembre 1991, sous le n°161. (reproduit) Collection particulière, Paris

76

76

Léopold SURVAGE (1885-1937) Personnages dans la forêt, 1967 Dessin au crayon conté sur papier, signé et daté en bas à droite 53 x 35,5 cm 600/800 € Provenance : Vente Paris, 28 juin 1995. Collection particulière, Paris

77

Jules PASCIN (1885-1930) La réprimande, 1925 Aquarelle et crayon gras sur papier calque, signée en bas à droite du cachet de la signature et datée 22,5 x 24 cm 500/700 € 75

30


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 31

78

•78

80

Ossip ZADKINE (1890-1967) Maternité Gouache sur papier, signée et datée en bas à droite 62 x 42 cm 25.000/30.000 €

Jean FAUBERT (Né en 1946) Jeune femme au chat Huile sur papier, signée en haut à droite 26,5 x 21,5 cm

Provenance : Fujikawa Gallery, Osaka (acquis auprès de l'artiste, 1954). Collection privée européenne

600/800 €

81

Jean FAUBERT (Né en 1946) Duo de jazzmen Gouache sur papier, signée en bas à droite 39 x 51,5 cm

•79

Jules PASCIN (1885-1930) Bal, 1927 Fusain sur papier, signé en bas à droite, cachet de l'atelier en bas à droite, daté et titré en bas à gauche 18 x 23 cm 400/600 €

900/1.200 €

81bis Maks Avadevic BIRSHTEIN (1914-2000) Femme nue assise dans un intérieur Encre, aquarelle et lavis sur papier, signée en bas à droite en cyrillique 42 x 54,5 cm 500/600 €

Provenance : Collection de Mr. and Mrs. Alexander Janowski. Porte au dos du carton de montage l'ancienne étiquette Theo Waddington, London.

Un certificat d’authenticité par la galerie Tretriakov, Moscou, sera remis à l’acquéreur.

31


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:46

Page 32

•82

Bernard BUFFET (1928-1999) Bouquet de fleurs, 1955 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite Contresignée et datée au dos 116 x 90 cm

60.000/70.000 €

Provenance : E. David et M.Garnier, Paris. Un certificat d’authenticité par la galerie Maurice Garnier en date du 28 mars 1991 sera remis à l’acquéreur.

32


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 33

•83

Serge FERAT (1881-1958) Pierrot à la guitare et arlequin Huile sur toile 175 x 81 cm Provenance : Collection Haba and Alban Roussot. Vente Artcurial, 22 Octobre 2007, lot 656.

33

12.000/15.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 34

84

Alexei GRISHENKO (1883-1977), École russe

Paysage à Cap Martin Huile sur panneau, signée, numérotée "G2736", titrée et datée 1930 au dos 88,5 x 65 cm 20.000/30.000 €

84

85

Alexei GRITCHENKO (1883-1977), École russe Le ressac Huile sur panneau, signée en bas à gauche Tirée au dos 37 x 46 cm 8.000/10.000 €

85

34


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 35

•86

Maria MELA-MUTER (1876-1967) Le port de Saint-Tropez Huile sur toile, signée en bas à droite 74 x 89 cm.

70.000/90.000 €

Provenance : Acquis auprès de l’artiste par la famille Raskin dans les années 40. Collection privée, Israël.

35


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 36

87

•87 Emmanuel MANE KATZ (1894-1962) Plage en Bretagne, 1932 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 73 x 92 cm

89

Albert Marie LEBOURG (1849-1928) Les bords de la Seine à Rouen, 1896 Encre sur papier bistre, signée et datée en bas à gauche. Située en haut à gauche 19 x 30 cm 700/900 €

10.000/15.000 €

Provenance : Musée du Petit Palais, collection Oscar Guez, Genève, Suisse. Collection Melas, Lausanne, Suisse. Bibliographie : Robert S. Aires, Mane Katz, l'oeuvre complet, London, 1970 Vol. II plate 105

90

Dimitri BOUCHÊNE (St.Tropez, 1893 - Paris, 1993) Vue de la côte méditérranéenne Huile sur papier marouflée sur toile, signée au dos, porte le cachet de l’atelier en bas à gauche 66 x 46 cm 1.500/1.800 €

•88

Adolphe FEDER (1886-1943) Rochers sur la côte Huile sur toile, signée en bas à gauche 41 x 55 cm

4.000/6.000 €

88

36

90


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 37

•91

Georgi LAPCHINE (1885-1950) Bateau de pêche sur la mer Huile sur toile, signée en bas à gauche 60 x 80 cm

28.000/30.000 €

37


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 38

92

Nicolas TARKHOFF (1871-1930), école russe Vase de fleurs sur fond bleu Huile sur toile, signée en bas à droite 90 x 60 cm 12.000/15.000 € Provenance : Collection particulière, Londres

93

Henri OTTMANN (1877-1927) Vase de fleurs Huile sur toile, signée « H. Ottmann » en bas à gauche 55 x 45 cm 700/900 €

94

Maurice MAZO (1901-1989) Homme et femmes au parc, 1934 Dessin à l’encre de chine, plume et lavis d’encre, signé et daté 1934 en bas à droite 30,6 x 40 cm 700/900 € Bibliographie : référencée au catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste en préparation par Madame Janine Guelton sous le n° 662.

95

Lazare VOLOVICK (1902-1977) Vase de fleurs Huile sur toile, signée en bas à droite 65 x 54 cm

1.000/1.500 €

92

93

95

38


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 39

96 Jean PESKÉ (1870-1949) Femme à la lecture dans un jardin Pastel sur carton, signé en bas vers la gauche 47 x 60 cm 3.500/4.000 €

97 Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978) La fille de l’artiste, assise dans un fauteuil Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 57 x 38 cm (à vue) 1.200/1.500 €

98 Maurice MAZO (1901-1989) Femme nue sur un divan, 1948 Dessin à la plume noire et lavis d’encre brune, Signé en bas à droite et daté 1948 19 x 29 cm 500/600 € Bibliographie : référencée au catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste en préparation par Madame Janine Guelton sous le n° 8416.

99 Krikor BEDIKIAN (Ankara 1908-1981 Paris) Nature morte aux fleurs et aux fruits Huile sur toile, signée en haut à droite 61,5 x 50,5 cm 1.000/1.200 €

96

97

99

39


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 40

100

102

100

Pinchus KREMEGNE (1890-1981) Bouquet de fleurs, livre et grenade Huile sur toile, signée en bas à gauche 38,5 x 46,5 cm

102

Pinchus KREMEGNE (1890-1981) Nature morte Huile sur toile, signée en bas à gauche 45,5 x 54,5 cm (Réentoilage)

3.800/4.000 €

5.000/6.000 €

L’authenticité de l’oeuvre a été confirmée par Monsieur Fred Kremegne, fils de l’artiste. Un certificat sera remis à l’acquéreur.

101

103

101

Lazare VOLOVICK (1902-1977) Nature morte sur un entablement Huile sur toile, signée en bas à droite 54 x 65 cm

103

Zygmunt SCHRETER (1896 -1977) Intérieur au fauteuil et à la bouteille Huile sur toile, signée en bas à droite 61 x 50 cm

1.000/1.200 €

40

1.000/1.200 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 41

104

106

104

Léon DE SMET (1881-1966) Nature morte au faisan, 1916 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 60 x 70 cm

Pierre PAULUS (1881-1959) Portrait de fillette Encre de chine sur papier, signée en bas à gauche 26,5 x 21,5

8.000/10.000 €

107

105

Pierre GRIMM (1898-1979) Intérieur de grange Huile sur toile, signée en bas à gauche 74 x 95 cm

100/150 €

700/900 €

Boris PASTOUKOFF (1894-1974) Rue de Paris, 1931 Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée en bas à droite 26 x 31 cm 1.500/1.800 €

105

107

41


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 42

108

110

108

Charles KVAPIL (1884-1957) Vase de fleurs, circa 1930 Huile sur toile, signée en bas à gauche 73 x 60 cm

110

Lucien ADRION (1889-1953) Pots de géraniums Huile sur toile, signée en bas à gauche 81 x 54 cm

4.000/5.000 €

109

1.500/2.000 €

111

111

Maurice LOUVRIER (1858-1941) Promeneurs à Rouen Aquarelle et encre sur papier, signée en bas à gauche 20 x 30,5 cm

109

Henri Edmond CROSS (1856-1910) Cagnes,1908 Aquarelle sur papier, signée du monogramme en bas à droite Située et datée au dos 16 x 22 cm 2.000/2.500 €

42

200/250 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 43

112

•112

113

Alexandre ALTMANN (Sololewska 1885 - France 1950)

Paysage Huile sur toile, signée en bas à gauche 50 x 61 cm

7.000/9.000 €

Constantin KOUSNETZOFF (1863-1936) Passerelle sur la Seine, circa 1902-1903 Huile sur toile, signée en bas à droite. Située et datée au dos 54 x 64 cm 2.500/3.000 €

113

43


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 44

114

116

114

116

Julien Gustave GAGLIARDINI (1848-1927) Les Martigues Huile sur panneau, signée en bas à droite 38 x 55,5 cm 3.000/3.500 €

Louis HAYET (1864-1940)

Paysage Huile sur carton, porte le cachet de la collection Jean Sutter au dos et le n°108 11,5 x 20 cm 2.500/3.000 € Provenance : Collection du Dr Jean Sutter.

115

117

115

Albert MARQUET (1875-1947) Vue de la côte méditerranéenne Dessin à l’encre de chine, signé en bas à droite du monogramme « a.m » 23 x 32,5 cm

117

Paul Elie GERNEZ (1888-1948) Marine,1913 Aquarelle et fusain sur papier, signé en bas à droite 10,5 x 19,5 cm (à vue)

800/1.200 €

44

1.000/1.200 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 45

119

•118

Charles CAMOIN (1879-1965) Scène de plage, 1923 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 27 x 40 cm

15.000 /20.000 €

Provenance : Collection Dr. Kuperman, Pays-Bas.

•119

Jacques MARTIN-FERRIERES (1893-1972) Sur la plage Huile sur papier marouflée sur toile, signée en bas à gauche 38 x 46 cm

45

119

6.000/8.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 46

120

122

120

Marcel COSSON (1878-1956) Le foyer de l’opéra Huile sur panneau de bois, signée en bas à gauche 23 x 33 cm

122

ÉCOLE MODERNE Nu debout Huile sur toile, porte une signature apocryphe en bas à droite 73 x 54 cm 800/1.000 €

1.800/2.000 €

121

123

121

Roger R. NIVELT (1899-1962) Portrait de sénégalaise,1929 Aquarelle, encre de chine et mine de plomb sur papier, signé et daté en bas à droite. Situé « Gorée » en bas à droite 47 x 36,5 cm (à vue) 1.800/2.000 €

123

Léon GIRAN-MAX (1867-1927) L’arlésienne, 1920 Huile sur toile, signée et datée en haut à droite 55 x 46 cm 500/600 €

(quelques rousseurs)

46


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 47

124

Alfred Auguste JANNIOT (1889-1969) Allégorie de la sculpture Bronze à patine brune, signé Janniot sur la terrasse. Fonte posthume à la cire perdue, numérotée I/XII, cachet du fondeur : Verloren van De Groeve Nevele Belgium. 70 x 45 cm 10.000/12.000 €

124Bis François POMPON (1855-1933) La truie Bronze à patine noire. Fonte d’édition ancienne des années 50 et posthume, signée «Pompon» sous le ventre . Porte le cachet de la fonderie « cire perdue C.Valsuani. » 6,6 x 11 x 20 cm 7.000/9.000 €

124

126

126

Maurice DE VLAMINCK (1876-1958) Route de village Encre de chine sur papier, signée au crayon en bas à droite 8 x 7 cm 1.500/1.800 € 125

127

125

André DEVAMBEZ (1867-1943) La Charrette de foin Huile sur carton, signée en bas à gauche 12 x 14 cm

Josée CAREL (XXème siècle) Marché aux fleurs à Paris Huile sur toile, signée en bas à gauche 39 x 46 cm

1.000/1.500 €

47

250/300 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:49

Page 48

128

130

128

Elisée MACLET (1881-1962) La place du Tertre à Montmartre, circa 1917-20 Huile sur toile, signée en bas à droite 50 x 65 cm

130

Mério AMEGLIO (1897-1970) Notre Dame de Paris et les quais de Seine Huile sur toile, signée en bas vers la droite 92 x 73 cm

4.000/5.000 €

129

131

129

Lucien GENIN (1894-1953) Le moulin de la Galette Huile sur toile, signée en bas vers le milieu 19 x 24 cm

3.500/4.000 €

131

Arthur FILLON (1900-1974) Vue de Paris prise de la terrasse de la Samaritaine Huile sur toile, signée en bas à droite 73 x 92 cm

1.800/2.000 €

48

700/900 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 49

132

132

Maurice SAVIN (1894-1973) Dimanche campagnard,1952 Huile sur toile, signée en bas à gauche Contresignée, titrée et datée au dos 120 x 190 cm 8.000/10.000 €

René CLAROT (Anderlecht 1882 - Ixelles 1972)

Paysage de montagne à Niesen-Thunersee Huile sur toile, signée en bas à gauche 60 x 73 cm

300/400 €

133bis Roger MÜHL (1929-2008)

132bis Roger MÜHL (1929-2008) Bouquet de fleurs Huile sur toile, signée en bas à droite 65 x 54 cm

133

2.000/2.500 €

Le village Huile sur toile, trace de signature en bas à droite 38 x 46 cm

1.000/1.500 €

133 bis

132 bis

49


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 50

134

134

Jean CARZOU (1907-2000) Apocalypse, 1955 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 96 x 130 cm

18.000/20.000 €

135 Jean CARZOU (1907-2000) Le banc, 1984 Dessin à l’encre de chine, signée et datée en bas à droite 21 x 29 cm 600/700 €

137

135

137

Willy EISENCHITZ (1889-1974) Port à marée basse Pastel sur papier, signé en bas à droite 30 x 43 cm

Provenance : Galerie Tamenaga, Paris Exposition : « 100 petits formats 1984-1985 », Galerie Tamenaga, Paris, sous le n°206.

1 000/1.500 €

137Bis Charles PELLETIER (XXème siècle) 136

Bruno DINOCCA (Né en 1964) Académie d’homme Dessin à l’encre de chine et lavis sur papier bistre, signée du monogramme en bas à droite 28 x 18 cm (à vue)

Gondole près du pont à Venise Pastel, signé en bas à gauche 14,5 x 23 cm 100/200 €

50

300/400 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 51

•138

Paul AIZPIRI (Né en 1919) Violiniste en gants blanc Huile sur toile, signée en bas à droite 92 x 60 cm

30.000/35.000 €

138Bis Charles PELLETIER (XXème siècle) Gondole près de Saint-Marc à Venise Pastel, signé en bas à droite 12,5 x 23 cm

300/400 €

139

Georges ROHNER (1913-2000) Nature morte aux fleurs, pipes et bouteille, 1949 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 60 x 92 cm 2.500/3.000 €

139Bis Charles PELLETIER (XXème siècle) Effet de soleil sur la lagune à Venise Pastel, signé en bas à gauche 15,5 x 19,5 cm

300/400 €

138

139

51


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 52

140

142

140

Jean-Jacques RENE (Né en 1943) A Trouville Huile sur toile, signée en bas à droite 50 x 61 cm

142

Jean-Jacques RENE (Né en 1943) La jetée à Fécamp Huile sur toile, signée en bas à droite 54 x 65 cm

800/1.000 €

141

143

141

Walter SPITZER (Né en 1927) Le village d’Europe centrale Huile sur toile, signée en bas à droite Contresignée, titrée et datée au dos 60 x 73 cm

800/1.000 €

143

Walter SPITZER (Né en 1927)

La lettre de David pour Betsabée Huile sur toile, signée en bas à droite Contresignée, titrée et datée au dos 50 x 61 cm

2.000/2.500 €

52

1.500/1.700 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 53

144

144

Bernard GANTNER (Né en 1928) Village au ciel bleu Huile sur toile, signée en bas à droite 74 x 92 cm

146

Jean CHEVOLLEAU (1924-1996) Coq Roi, 1975 Huile sur toile, signée en bas à droite Contresignée, titrée et datée au dos 27 x 22 cm

3.000/4.000 €

145

147

Frans MASEREEL (1889-1972) Bateaux au port Huile sur toile, signée en bas à gauche 49 x 65 cm

145

Jean CHEVOLLEAU (1924-1996) Les toits verts chez Greco à Tolède, 1990 Huile sur toile, signée en bas à gauche Contresignée, titrée et datée au dos 50 x 65 cm

200/300 €

147

2.000/2.500 €

148

Jean CHEVOLLEAU (1924-1996) Les maïs Gouache sur papier, signée en bas à droite. Contresignée, titrée et datée au dos 11 x 19,5 cm

700/900 €

53

100/150 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 54

149

•149

Serge CHARCHOUNE (1888-1975) Composition en brun , 1927 Huile sur panneau, signée et datée VII. 27 en bas à droite 18 x 39,5 cm

15.000/18.000 €

Provenance : Perrin-Royère-La Jeunesse auction, Versailles, 17 décembre 2006, n°78. Exposition : Riksofbundet For bildande Konst Bibliographie : « Charchoune, catalogue raisonné 1925-1930 », Pierre Guenegan, Lanwell & Leeds Ltd, p.181 sous le n° 1927/025.

150

Marc NUBLAT (Né en 1948) Construction blanche Huile sur carton, signée en bas à droite 33 x 41 cm

300/400 €

151

Marc NUBLAT (Né en 1948) Marché couvert Aquarelle sur papier, signée en bas à droite 23 x 16 cm

300/400 €

54


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 55

152

152

Serge CHARCHOUNE (1888-1975) Nature morte en gris-ocre,1927 Huile sur toile marouflée sur toile, signée en bas à droite 24 x 34,2 cm 10.000/12.000 € Provenance : collection Monique Perrotin, Paris. Galerie Beni-Lardy, Paris Collection particulière, les Sables d'Olonne, France Exposition : Galerie Beni Lardy, Paris. Bibliographie : Pierre Guénégan, "Serge Charchoune, catalogue raisonné de l’œuvre peint ", Lanwell and Leeds Ltd, tome II, 2009, sous le n°1927/064, reproduit page 192. Un certificat d'authenticité par Monsieur Pierre Guénégan sera remis à l'acquéreur

153

Serge CHARCHOUNE (1888-1975) Guitare et banjo,1943 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 33 x 22 cm

8.000/10.000 €

Bibliographie : Pierre Guénégan, "Serge Charchoune, catalogue raisonné 1931-1950", tome III, 2009, reproduit p. 121. Un certificat d'authenticité par Monsieur Pierre Guénégan sera remis à l'acquéreur

153

55


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

154

154

Page 56

156

Raymond GUERRIER (Né en 1920) Les barques,1965 Huile sur toile, signée en bas à gauche Porte un envoi au dos « en ce jour du 4.9.65, en toute sympathie, R.Guerrier » 16 x 22 cm 800/1.000 €

Shizu SHIMADA (XXème siècle) école japonaise

Poisson rouge n°2, 1962 Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche Contresignée, datée et titrée au dos 33 x 46 cm

157

156

500/600 €

Shizu SHIMADA (XXème siècle), école japonaise

Poisson rouge n°1, 1962 Huile sur toile, signée en bas à droite Contresignée, datée et titrée au dos 38 x 46 cm

158

500/600 €

158

Ernest ENGEL-PAK (1885-1965) Composition abstraite,1953 Technique mixte sur panneau, signée et datée en bas à gauche 27 x 34 cm 400/500 € 155

159

André LANSKOY (1902-1976) Composition abstraite, 1970 Huile sur toile, signée et datée "le 13 mars 1970" au dos. 96,5 x 194,5 cm 120.000/150.000 €

155

Lancelot NEY (BUDAPEST 1900 - 1965 PARIS) Composition cubiste sur fond bleu Huile sur toile, signée en bas à droite 92 x 73 cm 600/800 €

Provenance : Acquis directement auprès de la famille par le présent. Collection privée, Israël. L’authenticité de cette oeuvre a été confirmée par Monsieur André Schoeller. Un certificat par Monsieur André Schoeller pourra être remis à la demande de l’acquéreur.

155Bis Dang LEBADANG (né en 1922) Sans titre, 1975 Huile sur toile , signée et daté 9.75 en bas à droite 92 x 73,5 cm

500/600 €

Reproduction ci-contre

56


10/10/11

19:56

Page 57

159

Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

57


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 58

162

162

Tony GONNET (1909-2004) L’équilibre, 1957 Huile sur toile, signée et datée en bas à droite 65 x 100 cm 3.000/3.500 €

160

160 TRAVAIL DU PAYS BAMBARA, MALI, CERCLE DE BOUGOUNI. FIN DU XIXEME SIECLE-DEBUT DU XXÈME SIECLE Très ancienne et importante porte de la maison d’un notable, formée de deux panneaux, ornés en bas-relief d’un couple de crocodiles protecteurs, dont l’un porte une serrure Bois dur, patine brune d’un long usage. Récolté dans les années 1960. 160 x 74 cm 6.000/8.000 € Provenance : Collection particulière, Paris. Un certificat sera remis à l’acquéreur.

163

161

161

ÉCOLE MODERNE Composition abstraite,1958 Huile sur toile, signée du monogramme H.S au dos et datée au dos 50 x 149,5 cm

1.500/1.800 €

58

163 TRAVAIL DU PAYS BAMBARA , MALI, REGION DE SEGOU ; PREMIÈRE PARTIE DU XXÈME SIECLE Ancienne jarre pour l’eau, terre cuite vernissée avec décor rituel, patine d’un long usage Haut. : 66 cm 1.200/1.500 € Provenance : Collection particulière , Paris. Un certificat sera remis à l’acquéreur.


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 59

166

164

164

Bernard BYGODT (1939-2004) Composition abstaite, 1963 Huile sur panneau, signée en bas à gauche Datée au dos 100 x 65 cm

166

Henri GOETZ (1909-1989)

Composition abstraite, 1989 Huile sur toile 92 x 73 cm

2.800/3.000 €

165

167

165

Henri GOETZ (1909-1989) Composition abstraite Pastel sur papier canson, signée en bas à droite 60 x 80 cm

1.500/2.000 €

167 Henri GOETZ (1909-1989) Composition abstraite Pastel sur papier canson, signée en bas à droite 60 x 80 cm

600/800 €

Provenance : Vente Maître Galateau, Limoges, déc.1991.

59

600/800 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 60

168

Robert COMBAS (Né en 1957) Personnage au béret,1989 Acrylique sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas vers la droite 65 x 50 cm 4.000/6.000 €

169

Robert COMBAS (Né en 1957) Le jeu de cartes Acrylique sur toile, signée en bas à droite 53 x 59 cm

4.000/6.000 €

170

André MARCHAND (1877-1951) Personnages Deux dessins à la mine de plomb sur papier, l’un signé 65 x 45,5 cm Provenance : offert par l’artiste à l’actuel propriétaire

80/100 €

171

Antonio SEGUI (Né en 1934) La servante Maîtresse,1996 Pastel gras sur papier, signée en bas au milieu 75 x 54 cm

2.500/3.000 €

Un certificat d’authenticité par l’artiste en date du 9.5.20006 sera remis à l’acquéreur.

171Bis Jean-Michel OTHONIEL (Né en 1964) L’alliance, 2005 Aluminium et perles de verre Oeuvre réalisée pour le whisky Chivas par la marque Pernod Ricard à l'occasion de Noël 13 x 13 x 13 cm « J'ai voulu créer un objet vivant qui épouse uniquement le col de la bouteille 300/400 € Chivas », Othoniel

168

169

171

60


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 61

172

172

Robert COMBAS (Né en 1957) Football, "Buvez Gouzihaut la boisson poisson",1991 Acrylique sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos 89 x 130 cm

18.000/20.000 €

Un certificat par Robert Combas sera remis à l’acquéreur. Provenance : Galerie Dewart, Bruxelles, « Mais ce n'est que de la publicité de bazar de pied en chaussure de foot de balle babi footeur » Robert Combas.

173

Pierre ALECHINSKY (né en 1927) Cylindre Sculpture en bronze à patine dorée signé et numéroté « Alechinsky, n°29/150 ». Cachet du fondeur C.Valsuani 23,3 x 9,5 cm 1.500/2.000 €

174

Pierre ALECHINSKY (né en 1927) Cryptocube Sculpture en bronze à patine dorée signé et numéroté « Alechinsky, n°29/150 ». Cachet du fondeur C.Valsuani 15 x 15 x 15 cm 1.500/2.000 €

175

Pierre ALECHINSKY (né en 1927) Cylindre Sculpture en bronze à patine dorée signé et numéroté « Alechinsky, n°29/150 ». Cachet du fondeur C.Valsuani 23, x 9,5 cm 1.500/2.000 €

173 175 174

61


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 62

176

178

176

Hervé DI ROSA (Né en 1959) Le mangeur de pastèque, 2001 Acrylique sur toile 100 x 100 cm

178

Hervé DI ROSA (Né en 1959) La prière,2001 Acrylique sur toile 100 x 100 cm

2.500/3.000 €

Exposition : « Hervé DI ROSA, Les noces de soufre », Dewart Gallery, 2002 , Bruxelles, p.18.

177

179

179

177

Charles LAPICQUE (1898-1988) Manœuvres dans le port de Brest, 1958 Gouache sur papier marouflée sur toile, non signée 145 x 100 cm

2.500/3.000 €

Exposition : « Hervé DI ROSA, Les noces de soufre », Dewart Gallery, 2002 , Bruxelles, p.13.

Hervé DI ROSA (Né en 1959) Sans titre,1998 Céramique vernissée et polychrome, signée en bas à droite et datée 1998 30 x 25 cm 600/800 €

2.500/3.000 €

Provenance : Galerie Patrice Trigano, Paris,1988

62


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 63

180

François-Xavier LALANNE (1927-2008) Le Métaphore (canard-bateau), 2002 Sculpture en métal poli (étain manganèse), signée du monogramme 'FXL' et numérotée EA IV/IV Haut.:31,5 cm- Long.: 55 cm- Larg.: 15 cm

63

30.000 /40.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 64

181

181

Emile GILIOLI (1911 - 1977) Soleil sur la montagne,1971 Sculpture en inox, signée et numérotée no. 00/6 76 x 102 x 20 cm

9.000/12.000 €

182

182

CONSTANT (1920-2005), Constant Anton Nieuwenhuys Dit Chat Aquarelle sur papier marouflée sur toile, signée en bas à droite 38 x 48 cm 2.500/3.000 €

64

182bis

182Bis Nasser ASSAR (né en 1928) Abstraction, 1961 Huile sur papier marouflée sur toile, signée et datée en bas à gauche 54 x 65 cm 2.500/3.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 65

183

•183

Yevgeny RUKHIN (1943-1976) Sans titre, 1972 Huile et technique mixte sur toile, signée et datée en bas à droite 80 x 75 cm

30.000/40.000 €

184

184

Andy WARHOL (1928-1987) 2 dollars Jefferson, 1976 Technique mixte sur un billet de 2$ , signée et datée au centre 6 x 15 cm

65

18.000/20.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:56

Page 66

185

•185

Ilan BARUCH (Né en 1974), Ecole israëlienne Cactus, 2006 Huile sur toile, signée titrée et datée 130 x 120 cm

•186

4.000/5.000 €

HUVY (Né en 1927), école israëlienne

Bouquet de Mimosas Huile sur panneau, signée en bas à droite 29,5 x 27,5 cm

187

4.000/5.000 €

Alain GENEAU (Né en 1935)

La devineuse Huile sur toile, signée en bas à gauche Titrée au dos 48 x 36 cm

188

300/400 €

Alain GENEAU (Né en 1935)

La pudeur mise à nu Huile sur toile, signée au dos Titrée au dos 89 x 110 cm

400/500 € 186

66


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

Page 67

189

•189

Théo TOBIASSE (Né en 1927) Nous sommes partis avant le jour, 1973 Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 38 x 46 cm

15.000/18.000 €

190

191

191

190

Pierre PENKOAT (Né en 1945) Composition ocre, blanc, bleu Gouache, signée en bas à gauche 39 x 50 cm

Pierre PENKOAT (Né en 1945) Nature morte sur fond gris Huile sur panneau, signée en bas à gauche 54 x 65 cm

1.000/1.200 €

67

1.800/2.000 €


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

Page 68

LITHOGRAPHIE - ESTAMPES 194

Félicien ROPS (1833-1898) La Dame au pantin. 1895. Gravée par Bertrand. E. 857. Impression en deux tons. Eau-forte et pointe-sèche Sujet : 483 x 332 mm 500/600 € Bonne épreuve sur vélin crème fort, avec la remarque. Plis cassés aux bords du feuillet. Traces de frottement en surface. Belles marges.

195

René MAGRITTE (1898-1967) Les moyens d’existence, 1968 Aquatinte en couleur, signée du cachet de la signature en bas à droite, justifiée Hors Commerce. Exemplaire édité à 150 exemplaires. 15,5 x 10,5 cm la cuve 24 x 19 la feuille 1.500/2.000 €

196

Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) Portrait d’homme, 1898 Pointe-sèche sur papier bistre 16,8 x 10,5 cm la cuve - 25 x 15 cm la planche 300/400 € [Adhémar 276; Delteil 8; Wittrock 246.]

192

192

197

Félicien ROPS (1833-1898) Le scandale Gravé par Albert Bertrand, G. Pellet éditeur. 1895. Aquatinte imprimée en couleurs au repérage. Epreuve de l'état définitif sur vélin. Infimes cassures dans les bords, légères taches. Marges du cuivre. (Exteens 854). Sujet : 276 x 350. 800/1.000 €

Hans Georg RAUCH (1939-1993) Sans titre, suite des Gallions, 1977 Eau-forte et pointe-sèche, signée et numérotée 60/100 au crayon en bas à droite Editions HMK,NY and Ed.Lahumière,Paris 70 x 52,5 cm 80/100 €

198

René MAGRITTE (1898-1967) D’après le Domaine Enchanté VI Lithographie en couleur, signée en bas à droite de la main de la veuve de l’artiste 43 x 59 cm 200/300 €

Provenance : Galerie Vandevoorde, Paris

193

Félicien ROPS (1833-1898) Mater Dolorosa,1893. Eau-forte et pointe sèche. E. 286 ; R. 578 ; Stein et Karshan 73. Sujet : 145 x 95 mm 100/150 €

Réalisée d’après la gouache « Le thérapeute ou le domaine enchantée » datant des années1950-1951.

Très belle épreuve sur vergé, légèrement oxydée. Quelques rousseurs éparses et empoussiérage aux bords du feuillet. Tirage à 100 épreuves pour L'Estampe originale (timbre sec : Lugt 819).

199

André MASSON (1896-1987) Femme surréaliste (rose) Lithographie en couleur, signée en bas à droite au crayon et numérotée 27/200 65 x 50 cm 250/300 € Un certificat par Robert Martin en date du 22/03/73 sera remis à l’acquéreur.

195

199

68

196


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

Page 69

200

205

200

208

203

Leonora CARRINGTON (1917-2011) Menashe y Rabi-Mendl, 1917 Lithographie en couleur, signée au crayon en bas à droite et numérotée V/XIX 63 x 47 cm 700/900 €

YVARAL (1934-2002) Composition cinétique Lithographie, signée au crayon en bas et gauche et justifiée Epreuve d’Artiste. Porte un envoi « pour Christian le flegmatique » 75 x 75 cm 200/250 €

201

YVARAL (1934-2002) Composition cinétique Lithographie, signée au crayon en bas et droite et justifiée Epreuve d’Artiste 74,5 x 74,5 cm 200/250 €

202

204

Jean DEWASNE (1921-1999) Composition abstraite Lithographie, signée au crayon en bas et droite et numérotée 226/300 60 x 69 cm 150/200 €

205

YVARAL (1934-2002)

Antonio SEGUI (Né en 1934) Sans titre,1988 Lithographie, signée et daté en bas à droite, numérotée 67/100 75 x 53 cm 150/200 €

Composition cinétique Lithographie, signée au crayon en bas et droite et justifiée Epreuve d’Artiste 74,5 x 74,5 cm 200/250 €

206

Jean-Claude QUILICI (Né en 1941)

Paysage de Grèce Lithographie en couleur, signée en bas à droite et numérotée 32/250 60 x 81 cm 80/100 €

207

MICHEL-HENRY (Né en 1928) Bouquet de coquelicots Lithographie en couleur, signée au crayon en bas à droite 44,5 x 50,5 cm

50/60 €

208

Peter KLASEN (Né en 1935) Sans titre Lithographie en couleur, signée au crayon en bas à droite et numérotée 9/80 74,5 x 51 cm 150/200 €

209

Andy WARHOL (1928-1987), d’après Flowers,1970 Sérigraphie éditée par Sunday B Morning, d'après une œuvre de Andy Warhol 91 x 91 cm 400/500 €

204

69


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

Page 70

214

Bernard RANCILLAC (Né en 1931) Not Adderley, 1976 Sérigraphie en couleur sur Arches Signée et numérotée 10/100 50 x 65 cm

215

100/150 €

Joan MITCHELL (1926-1992)

Field (champs), 1991 Lithographie en couleurs sur papier Arches, épreuve signée et numérotée sur 125 exemplaires. Éditions de la Différence et Jean Fournier, Paris 76 x 56 cm 800/1.000 €

216

Emilio PETTORUTI (1892-1971)

Composition cubiste Sérigraphie en couleurs Épreuve dédicacée et signée datée 1970, numérotée 13 /80. Légers frottements en surface. Bonne marge tendue. Encadrée. 61,5 x 40, 8 cm 300/500 € 210 Andy WARHOL (1928-1987), d’après Flowers,1970 Sérigraphie éditée par Sunday B Morning, d'après une œuvre de Andy Warhol 91 x 91 cm 400/500 €

210

217

Composition cubiste Lithographie, signée et dédicacée Numérotée 42/100 54 x 74 cm

211

Morton KAISH (XXème siècle) La ville,1955 Eau-forte et pointe-sèche, signée et datée en bas à droite au crayon. Numérotée 1/12 et située « Carrara » 38 x 56 cm 100/150 €

218

80/100 €

Pierre-Yves TREMOIS (Né en 1921)

213

214

219

213

Bernard RANCILLAC (Né en 1931) Kirk Roland 1976 Sérigraphie en couleur sur Arches Signée et numérotée 96/100 50 x 65 cm

300/500 €

Visage de profil Plaque en laiton dorée, signée et justifiée 201/1250, fondeur les Bronzes de Méhon 13,5 x 18,5 cm 300/500 €

212

C.J.YAO (XXème siècle) Entex Building, du portfolio « Cityscapes »,1981 Lithographie en couleur, signée et numérotée au crayon 30/250.Ed.London Arts

Emilio PETTORUTI (1892-1971)

Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921)

Sans titre Eau-forte, signée et datée dans la planche en haut à droite et signée et datée au crayon en bas au centre 78 x 58 cm 200/300 €

100/150 €

70


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

Page 71

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES / TELEFOON GEDURENDE DE VERKOOP ORDRE D’ACHAT / AANKOOPORDER

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 A 16H00 ZATERDAG DE 29 OKTOBER 2011 OM 16 UUR

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES OPENBARE VEILING Nom et Prénoms / Naamen Voornaam

____________________________________________________________________________________

Adresse / Adres ________________________________________________________________________________________________________ Fax

__________________________________________________________________________________________________________

Téléphone / Telefoonnummer ____________________________________________________________________________________________ Email

__________________________________________________________________________________________________________

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux). Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten, of telefoon gedurende de verkoop (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn persoonlijke rekening volgende loten te kopen. • Référence bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB et renvoyer la page suivante dûment remplie) ________________________________________________________ • Verplichte bankreferenties (gelieve uw IBAN en BIC referenties in te wullen, dit formulier naar behoren in te vullen en terug te sturen) ____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ LOT N°

DESCRIPTION DU LOT / BESCHRIJVING VAN HET LOT

LIMITE EN F / LIMIET IN F

Les ordres d’achats doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.

Date / datum :

De aankooporders moeten tenminste 24 uur de verkoop in ons bezit zijn.

Signature obligatoire / Verlichte handtekening :

A envoyer à /op t sturen naar : Louiza Auktion & Ass.-Stefania platz,6 -B 1050 Brussel F. : +32 (0) 2 503 66 57

71

C


Catalogue LOUIZA 29-10.qxd:LOUIZA AUKTION 130210

10/10/11

19:57

CONDITIONS DE VENTE

Page 72

LOUIZA AUKTION & ASSOCIES se réservent le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (€). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : 18% HT. Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d’éventuelles taxes s’y appliquant pourra être effectué en euros à LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. Banque : KBC Bank - Place Stéphanie, 6-1050 Bruxelles. N°Compte :734-0282483-28 IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB Les lots en importation temporaire sont soumis à une TVA supplémentaire de 6% (lots signalés par •) Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera une TVA de 21% et de 6% (lots signalés par •), en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai minimum d’un mois. La TVA de 21% sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l’exportation sur présentation de la preuve d’exportation. Pour les œuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l’acquéreur devra payer en sus de l’adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires 1). Pour tout renseignement concernant les œuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de se renseigner auprès de LOUIZA AUKTION&ASSOCIES avant la vente.

meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais de charge de l’acheteur ; dans ce cas, le prix sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des Dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais de revente et de la différence de prix éventuelle. RETARD DE PAIEMENT Toute somme non payée dans les 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en paiement à charge de l’acheteur défaillant. Les lots impayés dans les 8 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise en demeure préalable ; dans ce cas l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra

CHAMP D’APPLICATION Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

réclamer l’excédent s’il y en a. RESPONSABILITE Les indications figurant dans tous les catalogues, annonces,

ENCHERES Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES se réserve le droit de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera recrié. L’huissier de justice instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

brochures ou tous autres écrits émanant de LOUIZA AUKTION &

ORDRE D’ACHAT ET ENCHERE PAR TELEPHONE Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue de vente. Ce document doit parvenir au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients. En aucun cas LOUIZA AUKTION & ASSOCIES ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.

vente de la nature des lots et de leur état matériel. Des renseignements

RISQUES ET PROPRIETE Toutes formalités et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’acquisition prononcée. RETRAIT DES ACHATS Les frais de transport sont à la charge et sous la responsabilité de l’acquéreur. Toutes formalités et transports restent à la charge de l’acquéreur en cas d’exportation hors de l’Union Européenne, l’acquéreur s’engage à supporter les conséquences financières qui pourraient résulter pour LOUIZA AUKTION & ASSOCES de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, à remettre en garantie un chèque bancaire couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à LOUIZA AUKTION & ASSOCIES au cas où les documents d’exportation ne lui seraient pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans un délai de 8 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai

code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de

ASSOCIES doivent être considérés comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une réclamation relative à l’auteur, à l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids, l’état du matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la détaillés sur l’état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. RECLAMATIONS Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à LOUIZA AUKTION & ASSOCIES par lettre recommandée dans les 10 jours du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 du conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de 2 mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut. COMPETENCE ET LOI APPLICABLE Les adjudications y compris le déroulement des enchères sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles. 1) Droit de suite. Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2000 €. Il se calcule de la manière suivante : 4% pour la tranche du prix de vente jusqu’à 50 000 €, 3% pour la tranche comprise entre 50 000 et 200 000 €, 0,25% pour la tranche du prix de vente dépassant 500 000 euros. Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 euros par œuvre. (Loi du 04/12/2006 et A.R du 02/08/2007)

72


Couv.29-10 LOUIZA AUKTION.qxd:CouvVersailles 21062009

11/10/11

7:37

Page 2

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

124bis

12bis

De verkoop geschiedt in principe constant en zal altijd in euro (€) geroepen worden .De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderddd met 21,75% wettelijke kosten met inbegrip van alle taksen 1). Dit betrag wordt per lot en per schiijf berekend. De aankop en, evenals de mogelijke bijhorende taksen dinen in euro betaald worden bij LOUIZA AUKTION &ASSOCIES Bank : KBC Bank - Stefania Platz , 6 -1050 Brussels. Rekeningnummer : 734-0282483-28 - IBAN : BE37 7340 2824 8328 – SWIFT : KREDBEBB Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft zal de koper boven op de wettellijke kosten een BTW van 21% betalen of 6% voor de loten met • . De BTW wordt terug gestort op woordegging van dde exportdocumenten buiten de EEG binnen maximal een maand. De BTW van 21% kan teruggeworderd worden door de personen onderworpen an de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten. Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4% op de toeslagprijs moeten betalen naast de kunstwerken met vovere toeslagprijs en wettelijke kosten 2). Voor elke inlichting volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES. TOEPASSINGSGEBIED Deze algemene woorwaarden zijn van toepassing op alle veilingendie door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES worden georganiseerd. Deelname aan de veilingen houdt in dat deze woorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard. OPBIEDINGEN Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES behoudt zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiendende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild.De instrumenterendegerechtdeurwaarder of notaries zal soverin beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrkking tot opbiedingen kan woordoen. KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus bevindt. Die formulier moet door LOUIZA AUKTION &ASSOCIES ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, cliep, vergezeld van bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt. Aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES kan in green geval aansprakelijk worden gesteld in geval va een problem met telefoonverbinding.

44bis

RISICO’S EN EIGENDOM De risicco’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs zodat de koper slechts eigenaar wort op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoorlijk zijn om de door hem gekochte woorwerpen te laten verzekeren. LOUIZA AUKTION & ASSOCIES wijst elke aansprakelijheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

4

En 1ère de couverture, détail du lot n°83 - En 4ème de couverture, lot n°180

4

AFHALING VAN DE AANKOPEN Alle formaliteiten en transport zijn yuitluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiren de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe de financiële gevolgen te dragen die voor LOUIZA AUKTION & ASSOCIES uit deze export zounden kunnen voortvloeien. Bowendien verbindt hij zich ertoe om heetzij uitluitend een beroep te doen op een transporteur die door LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zou kunnen worden geëist indien de uitvorerdocumenten haar door de koper niet zounden zijn overhandigd. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de 8 werkdagen na de veiling.Na het verstrijken van deze termijn behoudt LOUIZA AUKTION & ASSOCIES zich het recht voor om-zonder voorafgande ingebrekestelling-de betaalde loten op kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder woorafgaande ingebrestelling worden

verlocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naan van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil. BETALINGSACHTERSTAND Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen de 8 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal de in de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die noodzakelijd zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen. AANSPRAKELIJKHEID Gedurende de verkopen van schildenijen en beeldschouwkunsten van de 19e en 20e eeuw zal Louiza Auktion & Ass. bijgestaan worden door een expert die de authenticiteit van de stucken mit de kataloog zal garanderen. De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van LOUIZA AUKTION & ASSOCIES dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat. Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat de door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter van de kopers op aanvraag. KLACHTEN Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij LOUIZA AUKTION & ASSOCIES per aangetekende brief worden ingediend binnen de 10 dage na afhaling van het voorwerp. Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quarter van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen. 1)her totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen 2)Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt : - 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000; - 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000; - 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000; - 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000; - 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500. (wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)

Photographies : Luc Paris - Conception Impression : Cp’com Paris


11/10/11

7:36

Page 1

29 OCTOBRE 2011

Couv.29-10 LOUIZA AUKTION.qxd:CouvVersailles 21062009

TABLEAUX & SCULPTURES XIXÈME, MODERNES ET CONTEMPORAINS XIX-E EEUWSE, MODERNE EN HEDENDAAGSE SCHILDERIJEN EN SCULPTUREN

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES BRUXELLES OPENBARE VEILING – BRUSSEL

180

SAMEDI 29 OCTOBRE 2011 À 16H00 ZATERDAG 29 OKTOBER 2011 OM 16 UUR Place Stéphanie, 6 - 1050 Bruxelles - Tél : +32 (0) 2 503 66 45 - Fax :+32 (0) 2 503 66 57 Métro : Louise - Parking Louise : rue Capitaine Crespel, 27 claire.rotharmel@orange.fr

www.louizaauktion.com

LOUIZA AUKTION

LOUIZA AUKTION & Associés