Page 1

ISSUE 06/18, FRIDAY 15 February 2013

YJk ksP~JPV rJ~ xoJP\r \jq nJPuJ j~

ßo~r yS~Jr ßhRPz PpJV KhPuj oKfjMöJoJj

PYyJrJ UJrJk yPu @~jJ nJXJ KbT jJ

... kOÔJ 24

... kOÔJ 24

... kOÔJ 24

mJÄuJPhPv n~Jmy k´vúKm≠ vJymJV oû VOypMP≠r IJvÄTJ rJ\QjKfT k´KfPmhT : mJÄuJPhPv IJ∂t\JKfT pM≠JkrJi asJAmMqjJu AxMq S f•JmiJ~T xrTJr VbPjr AxMqPf IJS~JoLuLV xrTJr S fJPhr mJo WrjJr xogtT FmÄ KmFjKk ßjfífôJiLj 18 huL~ P\JPar xogtTPhr oPiq mqJkT rÜã~L xÄWwt yS~Jr x÷JmjJ ßhUJ KhP~PZÇ mJÄuJPhv FT Yro rJ\QjKfT IJymJPj xKyÄxfJ, UMj S mqJkT oJrJoJKrr KhPT FKVP~ pJPYZ PhvÇ FojKT xJrJPhv \MPz VOypM≠ yS~Jr IJvÄTJ mqÜ TPrPZj rJ\QjKfT KmPväwTrJÇ KmPvwùPhr oPf, FaJ IJ\ KhmJPuJPTr oPfJ kKrÛJr, IJS~JoLuLV S mJokπLPhr ... kOÔJ 26

pM≠JkrJiLr KmYJr S oMKÜr hJmLPf C•Ju mJÄuJkJzJ

vJymJPV PoJomJKf ks\ôuj

kNmt u¥Pj kMKuKv ayu ß\JrhJr @\ @mJr \JVre xoJPmv AmsJKyo UKuu : mJÄuJPhPvr rJ\QjKfT C•Jk FUj u¥Pjr mJÄuJkJzJ~Ç \JoJ~Jf ßjfJ TJPhr PoJuäJr rJ~ ßWJwjJr kr PgPT FA CP•\jJ ‰frL yPf gJPTÇ Vf 8 ßlmsΔ~JrL ÊâmJr kNmt ... kOÔJ 26

dJTJ 14 ßlmsΔ~JrL : rJ\iJjLr vJymJPV @P~JK\f @S~JoL uLVmJo PvJcJCPj VfTJuS nJrfL~ KyªMPhr rLKfPf ksÆLk ks\ôuj TJptâo kJKuf y~Ç VfTJu xºqJ xJfaJ~ ... kOÔJ 26

l uKV QmbJr UMKj mJ√JKhfq mxM vJymJPVr PjfíPfô l ÈIKVúTjqJ' uJTLPT KkKaP~PZ ZJ©uLV l pM≠JkrJiL jNÀ rJ\JTJr Ve\JVre oPûr PjfJ! l KoKc~J IJâoPjr ÉÄTJr

KmPvw k´KfKjKi: pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr hJmLPf Vf TP~TKhj iPr YPu IJxJ vJymJV Vj\JVrj oPû ßdC FUj xJrJPhPvÇ ksgPo mäVJrPhr IJzJPu FA IJPªJuPjr xNYjJ yPuS FUj FaJr k´Tíf ßYyJrJ CPÿYj yPf YPuPZÇ KjhtuL~ FA IJPªJuPjr ßjfíPfô FUj xrTJrL hu IJS~JoLuLVÇ xrTJrL kOÔPkJwTfJ~ FA IJPªJuj kKrYJKuf yPYZ mPu jJjJ IKnPpJV FUj CPbPZÇ FojKT VjoJiqPor ÆJrJ FKaPT xJrJPhPv ZKzP~ KhPfS y˜Pãk TrPZ xrTJrÇ ... kOÔJ 24

oÑJ KxKa ßo~r FmÄ TJmJr k´iJj AoJo-Fr xJPg KjmtJyL ßo~Prr ofKmKjo~

oJKæ KmKu~j kJCP¥r pMVJ∂TJrL Cjú~j YuPZ

u¥jmJÄuJ ßcÛ : 100KmKu~j ßxRhL Kr~Ju UrPY pMVJ∂TJrL kKrmftj Cjú~j TrJ yPYZ kKm© TJmJ vrLPlrÇ TôJmJ mKitf Trj ZJzJ ... kOÔJ 24

KÛu ßasKjÄ S \Pmr ImJKrf xMPpJV KjP~

KmfKTtf asJAmqMjJu mJKfu S yJA TKovjJr Ko\JrΔu TJP~Pxr k´fqJyJr hJmL TPrPZ PxAn mJÄuJPhv yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JPrr mjtJdq CPÆJij u¥jmJÄuJ ßcÛ : IKmuP’ KmfKTtf asJAmqMjJu mJKfu, \JoJ~Jfxy xTu KmPrJiLhPur PjfJ-TotLPhr oMKÜ FmÄ kMKuvL KjptJfj mPºr hJmL \JKjP~PZ pMÜrJ\q KnK•T xMvLu xÄVbj PxAn mJÄuJPhvÇ Vf mMimJr kNmt u¥Pjr FTKa FTKa ßrˆáPrP≤ @P~JK\f FT xÄmJh xPÿuj PgPT FA hJmL \JjJPjJ ypÇ xÄmJh xPÿuPj KmPuPfr xTu mJÄuJ KoKc~Jr ksKfKjKi CkK˙f KZPujÇ ... kOÔJ 24

u¥jmJÄuJ KrPkJat : KmsPaPj mJXJuLrJ FUj jJjJ ßãP© FKVP~ rP~PZjÇ KvãJ, ˝J˙q, mqmxJ-mJKj\q FmÄ ßkvJiJrLPfô KmsKavmJÄuJPhvLrJ IPjT FgKjT TKoCKjKaPT FUj ZJKzP~ PVPZjÇ xJluq VJgJÅ~ pMÜ yPYZ FPTr kr FT kuTÇ KmsKav mJÄuJPhvLrJ FUj IPjqr ... kOÔJ 05


02

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KmPvw xÄmJh

06/13 - 06/16

06/13 - 06/20

06/18 - 06/25

06/13 - 06/16


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

JAN / FEB 2013 .. INTAKE

3 Highly qualified professional teachers 3 Tuition fee £2500.00 per year for ACCA (Those who will enrol within 28/02/2013) After that course fee is £3500.00

KmùJkj

03


04

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013 KmPvw xÄmJh u¥Pj FqJuJP~¿ lr KmsKav mJÄuJPhvL KxKaP\jx-Fr ßxKojJr ßvU yJKxjJr oJjKxT ˝J˙q krLãJr \jq \JKfxÄPWr f•ôJmiJPj ßoKcPTu ßmJct VbPjr IJøJj

PrJmmJr u¥Pj ÈmJÄuJPhv Aj âJAKxx' vLwtT FT PxKojJPr mÜJrJ \JKfxÄPWr f•ôJmiJPj ßoKcPTu Kao Vbj TPr k´iJjoπL PvU yJKxjJr oJjKxT ˝J˙q krLãJr IJøJj \JKjP~PZjÇ fJrJ Vf YJr mZPr ãofJxLj IJS~JoL uLV xrTJPrr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xJoKV´T TotTJ¥ CPuäU TPr mPuj, fJr KmKnjú mÜmq, o∂mq S IJYrPer TJrPe KmPhPv mJÄuJPhv mºáyLj yP~ kPzPZÇ k´mJPx mJÄuJPhvLrJS KmmsfÇ PhPvr KmKvÓ\jrJS ßvU yJKxjJr k´KfKyÄxJo uT IJYre S o∂Pmqr TJrPe IxyJ~Ç ßx≤sJu u¥Pjr APŒKr~Ju TPuP\ IqJuJP~¿ lr KmsKav-mJÄuJPhvL KxKaP\¿ (FKmKmKx) IJP~JK\f ßxKojJPr mÜJrJ Fxm TgJ mPujÇ PxKojJPr xnJkKffô TPrj KmKvÓ KvãJKmh ‰x~h oJojMj ßoJPvthÇ PxKojJPr mÜJrJ mPuj, PvU yJKxjJ 1975 xJPur 15 IJVˆ fJr KkfJ f“TJuLj rJÓskKf ßvU oMK\mMr ryoJPjr Kjoto yfqJTJ¥ ßhPUPZjÇ ßhPUPZj fJr KkfJr uJPvr Ckr KhP~ IJS~JoL uLPVr ßjfJPhr oπL yS~Jr vkgÇ FA Kjoto WajJ~ PoP~ KyPxPm ßvU yJKxjJr oPjJ\VPf Km„k S I˝JnJKmT k´KfKâ~J yS~J Ix÷m j~Ç fJrJ IJPrJ mPuj, FA CkoyJPhPv rJÓs KTÄmJ xrTJr k´iJjPhr F irPjr yfqJTJP¥r WajJ jfáj j~Ç nJrPf oyJfìJ VJºL, AKªrJ VJºL KTÄmJ rJK\m VJºL, kJKT˜JPj \MuKlTJr IJuL náP¢J, K\~JCu yPTr ryxq\jT oOfqM, v´LuÄTJr ßk´KxPc≤ rJjJKxÄPy ßk´oJhJxJ KTÄmJ mJotJr ßjJPmu Km\~L ßj©L xMKTr KkfJ IÄ xJj- xmJrA Kjoto oOfqM yP~PZ ãofJ~ gJTJ Im˙J~Ç KT∂á krmfLtPf fJPhr C•rx KrrJ ãofJ~ FPx ßTCA ßxAxm yfqJTJP¥r \jq k´KfKhj ßvU yJKxjJr oPfJ ÍiPrJ, oJPrJ, KmYJr TPrJ'' ßväJVJj KhP~ xoV´ \JKfr oJP^ FPfJaJ IJfï ZzJ~KjÇ KkfJ-oJfJxy kKrmJPrr ßmKvrnJV xhPxqr Kjoto oOfqMPf fJr oPjJ\VPf fLms S I˝JnJKmT k´KfKâ~Jr TJrPeA PvU yJKxjJ IjJTJKïUf S Ik´fqJKvf IJYre TrPZj KTjJ- FKa FUj èÀfô xyTJPr nJmJ k´P~J\jÇ PxKojJPr oNu k´mº Ck˙Jkj TPrj FKmKmKx'r xhxq xKYm, KxPuPar vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r xJPmT xyTJKr IiqJkT c. oMK\mMr

ryoJjÇ IJPuJYjJ~ IÄv KjP~ mÜJrJ mPuj, Có IJhJuPfr rJP~r ßhJyJA KhP~ ßvU yJKxjJ xJPmT k´iJjoπL S KmFjKk ßY~JrkJxtj ßmVo UJPuhJ K\~JPT fÅJr 40 mZPrr mxfmJKz ßgPT CPòh TPrPZjÇ yJAPTJPatr rJP~r I\MyJPf f•ôJmiJ~T xrTJr mqm˙J xÄKmiJj ßgPT mJKfu TPr KhP~PZjÇ ßxA yJAPTJatA KT∂á ßvU yJKxjJ k´go ßo~JPh k´iJjoπL gJTJ Im˙J~ fJPT 'rÄ ßyPcc' mPu o∂mq TPrKZuÇ KT∂á IJS~JoL uLV KTÄmJ ßvU yJKxjJr kã ßgPT TUPjJA F mqJkJPr ßTJj IJKku mJ k´KfmJh \JjJPjJ y~KjÇ F Kmw~Ka KjP~ Kmù oyPu IJPuJYjJ yS~J CKYf mPu IJPuJYTVe of k´TJv TPrjÇ IJPuJYjJ~ IÄv ßjj u'A~Jxt nP~x A≤JrjqJvjJPur ßY~JroqJj mqJKrˆJr Fo F xJuJo, mJÄuJPhv k´qJTKaKxÄ mqJKrˆJxt FPxJKxP~vPjr ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr IJPjJ~Jr mJmMu Ko~J, nP~x lr \JKˆPxr ßxPâaJKr ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, \JKˆx lr mJÄuJPhPvr ßk´KxPc≤ mqJKrˆJr jJK\r IJyPoh, KjmtJKxf xJÄmJKhT IKu CuäJy ßjJoJj, KmKvÓ IJAj\LmL mqJKrˆJr oShMh IJyPoh UJj, xKuKxar Kmkäm ßkJ¨Jr, FcPnJPTa xJAláu AxuJo ßoJuäJ, FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj PYRiMrL kJPnu,

xJÄmJKhT IJ»Mu TJA~MoÇ ßxKojJPr mÜJrJ pMÜrJP\qr mwtL~Jj rJ\jLKfT, yJC\ Im uctPxr IJ\Lmj xhxq uct SP~j KuKUf 'Aj KxTPjx F¥ Aj kJS~Jr' mA ßgPT C≠OKf KhP~ mPuj, ãofJxLj rJÓsPjfJPhr oPiq FT irPjr KxTPjx Kxjcso rP~PZ, pJ ÊiMoJ© ãofJ~ gJTJ Im˙J~ ßhUJ pJ~Ç PkvJ~ KYKT“xT FA rJ\jLKfKmh FKaPT xÄùJK~f TPrPZj 'yJmKrx Kxjcso' jJPoÇ IJPuJYTVe mPuj, ßvU yJKxjJr oPiq 'yJmKrx Kxjcso' rP~PZ KT-jJ fJ krLãJ TPr ßhUJ hrTJrÇ uct SP~j fÅJr VPmweJ~ ßhKUP~PZj, ÍyJmKrx Kxjcso' ßpxm rJÓsPjfJr rP~PZ fJrJ IKiT IJfìKmvõJPx ßnJPVj, KjP\PT \jVPer TJPZ \mJmKhKyfJr CP±t oPj TPrj, xmKTZáPfA IPjqr UÅMf iPrj, xPmJtkKr mJ˜mfJ S pMKÜ-mMK≠ ßgPT fJrJ IPjT hMPr gJPTjÇ Fxm TJrPe yJmKrx KxjcsPo IJâJ∂ ãofJmJjPhr rJÓs S \jVPer ˝JPgtr KmÀP≠ Kx≠J∂ ßj~Jr x÷JmjJ pPgÓ kKroJPe rP~PZÇ mÜJrJ mPuj, ßjJPmu Km\~L c. ACj xPT IkoJj TrJ, c. IJTmr IJuL UJj, mqJKrˆJr rKlT-Cu yT KTÄmJ FKmFo o xJr oPfJ xÿJKjf jJVKrTPhr fYò-fJKòuq TrJ, k∞J ßxfá hMjtLKfPf irJ kPz CPæJ KmvõmqJÄPTr

˝òfJ KjP~ k´vú ßfJuJ, AKu~Jx IJuLr èo KTÄmJ xJVr-rìKj yfqJTJ¥ KjP~ ßvU yJKxjJr IkKreJohvtL o∂mq xm KTZáPfA FA yJmKrx KxjcsPor uãe PhUJ pJ~Ç PxKojJPr mÜJrJ Fxm fgq CPuäU TPr fMò S yLj rJ\QjKfT ˝JPgtr CP±t CPb \JfL~ ˝JPgt ßvU yJKxjJr oJjKxT ˝J˙q krLãJr Kmw~Ka èrìPfôr xPñ KmPmYjJr \jq rJÓskKfr k´Kf IJøJj \JjJjÇ mÜJrJ IJvJ TPrj, rJÓskKf F mqJkJPr KvVKVrA CPhqJV ßjPmjÇ ßxKojJPrr xnJkKf, CkoyJPhPvr k´UqJf KmYJrkKf ‰x~h oJymMm ßoJPvtPhr ßZPu, KmKvÓ KvãJKmh ‰x~h oJojMj ßoJPvth mPuj, rJÓsPjfJPhr TgJ-mJftJ, IJYJrIJYre IJrS hJK~fôvLu S ßpRKÜT yS~J CKYfÇ KT∂á k´iJjoπL ßvU yJKxjJ fÅJr mÜmq-o∂Pmq pPgÓ hJK~fôvLu KT-jJ fJ KjP~ xmtoyPu k´vú rP~PZÇ ßxKojJPr IJPuJYjJ~ IJPrJ IÄv ßjj TKoCKjKa mqKÜfô S xÄVbT vJP~˜J ßYRiMrL Tá¨Mx, vJy IJTfJr ßyJPxj aáaáu, IJuyJ\ ‰foMZ IJuL, IJmhMu yJKoh ßYRiMrL, TKoCKjKa xÄVbT vJoLo IJyPoh, IJKfTár ryoJj kJ√M, IJmhMu S~JKyh, jMÀu AxuJo, xJÄÛíKfT xÄVbT Fo F xJuJo, pMm xÄVbT jJKxo IJyPoh ßYRiMrL, oMrJh IJyoh, KoZmJy CK¨j, Ko\mJÉöJoJj ßxJPyu, ßyuJu jJKxoMöJoJj, KakM IJyPoh, \Kxo CK¨j ßxKuo, IJymJm ßyJPxj UJj mJ√L, KmKvÓ mqmxJ~L ßr\JCu TKmr rJ\J, IJmhMu oMKyh ßxJPyu, fJ\Kmr ßYRiMrL KvoMu, K\~JCu AxuJo K\~J, FcPnJPTa UKuuMr ryoJj, Thr CK¨j, xJKuT IJyoh, oJSuJjJ vJoLo IJyPoh, IJKrl oJylá\, rKlTáu AxuJo, ßrJaJKr~Jj xMoj, ATmJu ßyJPxj xMoj, ßvU oMKjo, TJSZJr IJPlKª, ßyuJu CK¨j, ßoJ: AoÀu, xy IPjPTÇ PxKojJPr mÜJrJ IJrS mPuj, mJÄuJPhv FTKa x÷JmjJo~ ßhvÇ F TJrPeA F ßhPvr ßjfífô xïa KjP~ IJPuJYjJ xoP~r hJKmÇ TJre ßhUJ ßVPZ, k´iJjoπLr ßmkPrJ~J mÜmq, o∂mq S TotTJ¥ fJr hPur ßjfJTotLPhr oPiqS Ták´nJm PlPuPZÇ 'KmPhPvr ßyJPaPu mPx aá-aJÄ vP» FTaá ßyJ~JAa S~JAj ßUPuA ßjJPmu kMrÛJr kJS~J pJ~'- IJS~JoLuLPVr KÆfL~ èÀfôkNet ßjfJ Qx~h IJvrJPlr F irPjr mJuKUuqxNun o∂mqA Fr mz k´oJeÇ

oJ UJKh\J Km\Pjx ßx≤Jr PxmJA IJoJPhr iot IJorJ TPot KmvõJxL Job Job Job Job

IJkKj KT TJ\ UM\PZj ? IJkjJr KT KjntrPpJVq ˆJl IgmJ TJ\ UM\ÅPZj xÿJKjf oJKuTmOª S YJTárL kJAPf AYZáT nJA S ßmJjPhr TJPZ IjMPrJi IJoJPhrPT pJYJA TrΔjÇ PrˆáPr≤, ßaATSP~, l∑JAKYKTj,PV´JxrL, lqJÖrL, oxK\Phr TJ\, TJr S~J, IKlKx~Ju, k´JAPna ßT~JrJr (láuaJAo/kJataJAo) oKyuJ S kMrΔwPhr \jq mqm˙J rP~PZÇ

kJ©L kJ©L kJ©L kJ©L kJ©L kJ©L CYY KvKãfJ, ˝· KvKãfJ, KmmJKyf/ IKmmJKyf, xTu ßv´jLr ßkvJr 21 ßgPT ßp ßTJj m~xL mJÄuJPhPvr ßp ßTJj ß\uJr kJ©/kJ©L IgmJ IKnmJmT ßpJVJPpJV TrPf kJPrjÇ AjvJIJuäJy IJkjJPhr kYªoPfJ kJ©-kJ©Lr mqm˙J TPr Khm IgmJ xTu irPjr ßVJkjL~fJr VqJrJK≤ gJKTPmÇ

Km\Pjx Km\Pjx Km\Pjx Km\Pjx PrˆáPr≤, ßaATSP~, l∑JAKYKTj,PV´JxrLxy ßp ßTJj irPjr vk â~-Kmâ~ rΔo ßhJTJj nJzJ, mJÄuJPhPv mJxJ mJKz, ßhJTJj \Ko â~-Kmâ~, oJiTJxPÜr \jq KxPua vyPr IKjmJjt KTîKjPT mMKTÄ S nKftr pJmfL~ mqm˙J TrJ y~Ç KTî~Jr KnC Aj\MKr FKéPc≤ oqJPj\Po≤ S xataJAPo FmÄ xKbT xoJiJj ßh~Jr \jq IJoJPhr FTvf nJV k´PYÔJ AjvJIJuäJy gJKTPmÇ mJxJ mJKz \KoPâfJ S KmPâfJPhr xKbT hJo S nJu ßâfJ ßh~Jr \jq IJoJPhr FTvf nJV k´PYÔJ gJTPm AjvJIJuäJyÇ

124 Whitechapel Road London E1 1JE t: 020 7377 5445 m: 078 5495 6910

414 Barking Road London E13 8HJ t: 020 7998 5070 f: 020 7422 7591 primelandproperty.co.uk

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

TJPVJt

S~Jø S~JAc TJPVJt xJKntxÇ mJÄuJPhvxy KmPvõr xTu ßhPv TJPVJt xJKntPx IJoJPhr pJYJA TrΔjÇ

IJkjJPhr ßp ßTJj k´P~J\Pj, Pp ßTJj Khj ßp ßTJj xoP~ ßpJVJPpJV TrΔj PoJ: oMjJP~o UJj (oMKjo) 02085555392, 07947404092, 07405812985

313 Romford Road. (2nd Floor), London E7 9HA

06/17 - 06/20


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

05

KÛu ßasKjÄ S \Pmr ImJKrf xMPpJV KjP~

yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JPrr mjtJdq CPÆJij

u¥jmJÄuJ KrPkJat : KmsPaPj mJXJuLrJ FUj jJjJ ßãP© FKVP~ rP~PZjÇ KvãJ, ˝J˙q, mqmxJ-mJKj\q FmÄ ßkvJiJrLPfô KmsKavmJÄuJPhvLrJ IPjT FgKjT TKoCKjKaPT FUj ZJKzP~ PVPZjÇ xJluq VJgJÅ~ pMÜ yPYZ FPTr kr FT kuTÇ KmsKav mJÄuJPhvLrJ FUj IPjqr \jq TJ\ TPrj jJ mrÄ oJjMwPT TJP\r CkPpJVL TPr fáuPfS nëKoTJ rJUPZjÇ FoKj IJPrTKa CPhqJV kKruKãf yPYZ xŒsKf kNmt u¥PjÇ “PVa hqJ ßasKjÄ, ßVa hqJ KÛux F¥ ßVa hqJ \m” FA ßväJVJjPT xJoPj ßrPU IJjMÔJKjTnJPm pJ©J ÊrΔ TrPuJ yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JrÇ Vf 12 ßlmsΔ~JrL oñumJr kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr CPÆJij TrJ yPuJ xO\jvLu k´KfÔJj yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JrÇ KmsPaPjr FgKjT oJAPjJKrKa ßgPT k´go KjmJtKYf KjmJtyL ßo~r uM“lár ryoJj IJjMÔJKjTnJPm k´KfÔJjKar CPÆJij ßWJwjJ TPrjÇ Fxo~ KmPuPf oNuiJrJr KvãJKmh, xJÄmJKhT, IJAj\LmL, mqmxJ~Lxy TKoCKjKar jJjJ ßvsjL S ßkvJr KmKvÓ\PjrJ CkK˙f KZPujÇ yqJouPax ßasKjÄ ßx≤JPrr k´KfÔJfJ kKrYJuT FmÄ KxPuPar GKfyqmJyL FoKx TPuP\r xJPmT k´nJwT \JoJu IJyoPhr xnJkKfPfô S ßx≤JPrr ßyc Im uqJèP~\ Ko: rmJPaJt lg Fr k´Jjm∂ Ck˙JkjJ~ IjMÔJPj ßo~r uM“lár ryoJj mPuj, FKa TKoCKjKar mJKxªJPhr TuqJPj FTKa Ijjq ChJyrjÇ k´KfÔJjKa xTu ßkvJr oJjMw fJr ßpJVqfJ S hãfJ ‰frLPf nëKoTJ rJUPf kJrPmÇ Po~r Fxo~ mPuj, aJS~Jr yqJoPuax mJrJ~ FA ßx≤JrKa ˙JkPjr \jq IJKo Fr kKrYJuTPT ijqmJh

\JjJAÇ IJKo IJvJ TKr mJrJr ßasKjÄ, FoPkäJPo≤ FmÄ TKoCKjKar Cjú~Pjr ßãP© FA ßx≤JrKa èrΔfôkNet nëKoTJ kJuj TrPmÇ FZJzJS IjMÔJPj IJVf KmKvÓ\PjrJ mPuPZj, KmsPaPjr mftoJj IgtQjKf oªJ S k´KfPpJKVfJoNT YJTáKrr mJ\Jr ßoJTJPmuJ~ FA ßx≤JrKar PasKjÄ ßk´JV´Jo èrΔfôkNjt ImhJj rJUPmÇ KmPvw TPr mJXJuL TKoCKjKaPf Foj ßx≤Jr k´KfÔJr CPhqJV To gJTPuS xOKÔvLu frΔj \JoJu IJyoh F ßãP© FKVP~ IJxJ~ IJoJPhr k´fqJvJPT IJPrJ mJKzP~ KhP~PZÇ IjMÔJPj fJrJ yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JPrr xJKmtT xoOK≠ TJojJ TPrjÇ IjMÔJPjr ˝JVf mÜPmq Px≤JPrr k´KfÔJfJ S PToPcj TJCK¿Pur xJPmT TotTftJ \JoJu IJyPoh mPuj, 2011 xJPu ßZJa kKrxPr yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JrKa pJ©J ÊrΔ TrPuS mftoJPj ßoAjKˆPor 6Ka FS~JKcÄ mKcr IjMPoJhj KjP~ TJ\ TrPZÇ IJorJ yqJoPuax ßasKjÄP~r oJiqPo lác ßxlKa, ßyug F¥ ßxlKa, kJPxtJjJu uJAPx¿, lJÓtFAc S KaYJr ßasKjÄ xy 11Ka KmwP~ ßuJTJu IgKrKa, k´JAPna ßxÖrxy KmKnjú k´KfÔJPjr \jq ßTJ~JKuKa ßasKjÄ k´hJj TPr IJxKZÇ mOKav FPâKcPavj TJCK¿Pur IjMPoJhj k´J¬ FA ßx≤JrKa ACPT ßmJctJr FP\K¿r IjMPoJKhf AK¥KlKja Kun aá KrPoAj KTÄmJ mOKav KxKaP\jvLPkr \jq Axu lr uJAl Aj hqJ ACPT ßTJxt kshJj TrPZÇ FA Px≤JPrr oMu CPhqvq yPYZ xffJ S Kmvõ˙fJr xJPg TKoCKjKar k´P~J\jL~ ßxmJ k´hJj TrJÇ F mqJkJPr TJCK¿uxy TKoCKjKar xTPur xyPpJVLfJ TJojJ TPrj KfKjÇ

CP≠JijL IjMÔJPj KmKnjú KmwP~ IJPuJYjJ~ IÄv ßjj, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ßckMKa ßo~r TJCK¿uJr SKyh IJyPoh, KmsKav IPkj ACKjnJKxtKar xyPpJVL IiqJkT k´Plxr c. \j msJCj, KasKjKa TPu\ u¥j Fr ßyc Im k´PlvjJu xJKntx Ko. msJ~Jj TákJr, AK†Kj~Jr \MKu~Jj IJ¥tJrxj, FjnJ~rjPo≤Ju ßyug IKlxJr Ko. aJA TKro, yxKkaJKuKa KVPør P\jJPru oqJPj\Jr FcJo xJP\t≤, u¥j mJÄuJ ßk´xTîJPmr xnJkKf jmJm CK¨j, IJkJxJ∫ Fr cJAPrÖr oJyoMh yJxJj FoKmA, Pk´xTîJm ßxPâaJrL FohJhMu yT ßYRiMrL, KmKmKxKxr xJPmT ßY~JroqJj vJyKVr mUf lJrΔU, KmFjKkr xJPmT IJ∂\tJKfT xŒJhT oJKyhMr ryoJj, aJS~Jr yqJoPuax ßumJr kJKatr ßckMKa KucJr TJCK¿uJr oKfjMöJoJj, AKoPV´vj ߸vJKuˆ mqJKrÓJr IJPjJ~Jr mJmMu Ko~J, Fx Fx Km Fr ßY~JroqJj IJK\\ ßYRiMrL, FKaFj mJÄuJr ACPTr KxAS yJKl\ IJuo mé, Fj KaKnr ACPrJPkr KxAS xJmKrjJ ÉxJAj, Fj FAY Fx TotTftJ UxrΔöJoJj, yqJoPua ßasKjÄ ßx≤JPrr ßk´JVJo oqJPj\Jr ßoJ˜JT ßYRiMrL, Aˆ F¥ uJAl Fr mJÄuJ KmnJPVr k´iJj j\rΔu AxuJo mJxj, \jof Fr mJftJ xŒJhT oMxPuy CK¨j IJyPoh, jfáj Khj Fr KjmtJyL xŒJhT fJAKZr oJyoMh, YqJPju Fx Fr YLl KrPkJatJr oMyJÿh \MmJP~r S mJÄuJ KaKnr KmPvw k´KfKjKi Fo F TJA~Mo k´oMUÇ xnJr ßvPw Po~r uMflr ryoJj IKfKgPhr KjP~ luT CPÿJYPjr oJiqPo yqJoPuax ßasKjÄ ßx≤JPrr IJjMÔJKjT CP≠Jij ßWJweJ TPrj S ßx≤JrKa kKrhvtj TPrjÇ


06

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013 KmPvw xÄmJh huoPfr CPit ßgPT k´KfKa ßhvPk´KoT jJVKrPTr CKYf ˝JiLjfJ k´mLe xJÄmJKhT @»Mu oKfj Fr oOfáqPf xJmtPnRofô rãJ~ \JoJf-KvKmPrr ‰jrJP\qr KmÀP≠ ÀPU hJzJPjJ ACPT mJÄuJ ßk´x TîJPmr ßvJT k´TJv

pM ≠ JkrJiLPhr lJÅK x, \JoJ~JfKvKmr xy ßoRumJhL ßVJÔLr rJ\jLKf KjKwP≠r hJKm S k´ \jìÛ~JPrr @PªJujTJrLPhr xJPg FTJ®fJ k´TJv TPr u¥Pj ßpRgnJPm xoJPmv TPrPZ mJÄuJPhv oJjmJKiTJr TJCK¿u ACPT S pM≠JkrJi KmYJroû pMÜrJ\q vJUJÇ VfTJu KmPTPu kN m t u¥Pjr Táa áomJzL ßrÓáP rP≤ @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ iotKnK•T rJ\jLKf KjKw≠ S KYK¤f pM≠JkrJiLPhr xPmtJó xJ\J KjKÁf jJyS~J kpt∂ ßhPv KmPhPv FTJ•Prr ßYfjJ~ CöLKmf yP~ @PªJu YJKuP~ pJmJr IKñTJr mqJÜ TPrjÇ mÜJrJ mPuj \JKf @mJrS FTJ•Prr ßYfjJ KjP~ GTqm≠ yP~PZÇ oMK ÜpMP ≠r ßväJVJj KjP~ @oJPhr FèPf yPmÇ

mJÄuJPhv oJjmJKiTJr TJCK¿u ACPTr xnJkKf IqJPnJPTa oMK\mMu yT oKjr xnJkKfPfô S pM≠JkrJi KmYJroû pMÜrJ\q vJUJr PxPâaJrL IqJPnJPTa @KjZá r ryoJj @KjPZr xûJujJ~ ˝JVf mÜmq rJPUj pM≠JkrJi KmYJroPûr xnJKf xJÄmJKhT oKf~Jr ßYRiMrL Fr kr \JoJf KvKmPrr ‰jrJq\q pM≠JkrJPir KmYJr FmÄ iotKnK•T rJ\jLKf KjKwP≠r hJmL \JKjP~ mÜmq rJPUj xJPmT ZJ© ßjfJ oJÀl ßYRiMrL, xJPmT ZJ©PjfJ lP~\Mu AxuJo uÛr, aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur ÉAk TJCK¿uJr @PjJ~Jr UJj, xKuKxar ‰xTf @YJptL, xJPmT ZJ©PjfJ S pM≠JkrJi KmYJr oPûr CkPhÓJ o¥uLr xhxq TJCK¿uJr ßyuJu ryoJj, @Aj\LKm kKrwPhr xy

xnJkKf mqJKrÓJr xSVJfáu @PjJ~Jr UJj, ßmfJr mJÄuJr ßk´P\≤Jr I\∂J ßhm rJ~, oJjmJKiTJr TotL ‰x~h FjJo, IqJcPnJPTa Fo F TKro, ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, ßyJxPj~JrJ oKfj, cJ” KV~Jx CK¨j, lUr ßYRiMrL, xM oj ßYRiM rL, oJymM mM r ryoJj ßUJTj, xM oj @yoh, xJPmT ZJ©PjfJ K\~J CK¨j uJuJ, \VjúJgkMr KmsKav mJÄuJ FcáPTvj asJPÓJr ßxPâaJrL vyLh kKrmJPrr xhxq @ñM r @uL, yJKToM u AxuJo,@»Mu \Kuu ßYRiMrL k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ mPuj huof FmÄ rJ\jLfr CPit ßgPT k´ KfKa PhvPk´ KoT jJVKrPTr CKYf ˝JiLjfJ xJmtPnRofô rãJ~ \JoJf KvJmPrr ‰jrJP\qr KmÀP≠ ÀPU hJzJPjJÇ

u¥j ksmJxL ksmLe xJÄmJKhT xJKyKfqT, KmsPaPj oMKÜpMP≠r Ijqfo xÄVbT @»Mu oKfj Fr oOfáqPf ßvJT k´TJv TPrPZ mOPaPj mJÄuJ KoKc~J Totrf xÄmJhToLtPhr vLwt˙JjL~ xÄVbj ACPT mJÄuJ Pk´x TîJmÇ FT PpRg KmmOKfPf ßk´x TîJPmr @ymJ~T ßr\J @yoh l~xu ßYRiM rL ßvJ~JAm mPuj, orÉo xJÄmJKhT @»M u oKfj KZPuj @oJPhr IyÄTJrÇ KmPuPfr mJÄuJ KoKc~Jr FT ßVRrmo~ IiqJP~r

pMVì @ymJ~T S xJ¬JKyT mJÄuJ aJAox xŒJhT fJ\ ryoJj, FKaFj mJÄuJ ACPT Fr k´iJj KjmtJyL yJKl\ @uo mUv, xJ¬JKyT u¥j mJÄuJ xŒJhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, ßmfJr mJÄuJÈr k´iJj KjmtJyL jJK\o ßYRiMrL, KoKc~J KuÄT Fr oMK\mMu AxuJo, FjKaKnr k´iJj KjmtJyL xJmKrjJ ßyJxJAj, FjKaKnr ßyc Im ßk´JV´Jo @mhMu¯Jy @u oJoMj, YqJPju jJAj Fr KcPrÖr \JPyh ryoJj, k´iJj KjmtJyL jJKyhJ

oOfáqPf ACPT mJÄuJ ßk´x TîJPmr k ßgPT @VJoL ÊâmJr xÄVbPjr I˙J~L TJptJuP~ FT ßvJT xnJr @P~J\j TrJ yP~PZÇ CPu¯Uq, Vf oñumJr u¥j xo~ rJf ßxJ~J 8aJ~ xJCg u¥Pjr ßx≤ \\t yJxkJfJPu mJiTqt\Kjf ßrJPVr TJrPe KfKj ßvw Kj:võJx fqJV TPrjÇ oífMqTJPu KfKj 76 mZr m~xL ˘L S FT ßoP~xy IxÄUq @®L~ ˝\j S èeVsJyL ßrPU ßVPZjÇ fJÅr m~x yP~KZu 89 mZrÇ hLWtKhj pJmf KmsPaj

IÄv KZPuj KfKjÇ fJÅr vNeqfJ ßTJjnJPmA kNreL~ j~Ç ACPT mJÄuJ ßk´x TîJPmr k ßgPT @orJ VnLr nJPm ootJyf S ßvJTJyfÇ ACPT mJÄuJ ßk´x TîJPmr k ßgPT KmmOKfhJfJrJ yPuj - Pk´x TîJPmr

ryoJj, ßxux KcPrÖr oMjMS~Jr PyJxJAj oAjMu, ACPTKmKcKjC\ Fr xŒJhT ßxJP~m TmLr, mJÄuJ xÄuJk xŒJhT ßoJvJKyh @uL k´oMUÇ k´mLe xJÄmJKhT @»Mu oKfj Fr

ksmJxL mJÄuJPhPvr FA ksmLe xJÄmJKhT 2009 xJPu xJÄÛíKfT ßãP© IxJoJjq ImhJPjr \Pjq mJÄuJPhv xrTJPrr ˝JiLjfJ kMrÛJPr nNKwf yjÇ

ZJ©uLPVr xhxq xÄV´y TotxNYL ÊÀ

IJVJoL 31 ßv oJYt pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xPÿuj CkuPã ZJ©uLPVr xhxq xÄV´y IKnpJj IJjMÔJKjTnJPm ÊÀ y~ Vf 11 ßlmsΔ~JKr ßxJomJrÇ kNmt u¥Pjr AˆmqJÄT TPuP\ ZJ©uLPVr xhxq xÄV´y TotxNYLPf k´iJj IKfKg KyPxPm mÜífJ TPrj KmKvÓ xÄJmJKhT, xJKyKfqT IJ»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ KfKj ZJ©uLPVr AKfyJx GKfPyqr TgJ fáPu iPr mPuj, mJÄuJPhPvr AKfyJx IJr GKfPyqr xJPg ZJ©uLV \KzfÇ 1971 xJPur oyJj oMKÜpM≠, 52 Fr nJwJ IJPªJuj IJr 69 Fr VeInáqgJPjr AKfyJPxr xJPg mJÄuJPhv ZJ©uLPVr AKfyJx \KzfÇ AKfyJx IJr GKfPyqr FA ZJ©uLVPT IJVJoLr x÷JmjJ KyPxPm \JKVP~ fáuPf yPmÇ mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJj ßp IJhPvtr ˝kú ßhKUP~KZPuj ßxA IJhvtPT KjP~ FKVP~ ßpPf yPm F k´\Pjìr ZJ©uLVPTÇ KfKj mPuj, xhxq xÄV´y TrPf KVP~ ßTJj kgÈ ßTC ßpPjJ ZJ©uLPV dáTPf kJPr jJ ßx KhPT ßU~Ju rJUPf yPmÇ \JoJfKvKmr Yâ ZJ©uLPV dáPT KmvO⁄uJ ‰fKrr ßp ßYÓJ YuPZ fJ ßgPT x\JV gJTJr IJymJj \JjJj IJ»Mu VJllJr ßYRiMrLÇ pMÜrJ\q ZJ©uLPVr xnJkKf \MmJP~r IJyoPhr xnJkKfPfô S nJrk´J¬ xJiJre xŒJhT x\Lm nëA~Jr kKrYJujJ~ IjMKÔf xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLlÇ KfKj mPuj, \JoJf∏KvKmr Yâ ßTJj Im˙JPfA ßpPjJ ZJ©uLPV dáTPf jJ kJPr ßxKhPT KmPvw hOKÓ rJUPf yPmÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy

xnJkKf \JuJu CK¨j KmPvw IKfKgr mÜífJ TrPf KVP~ mPuj, mJÄuJPhPvr AKfyJPxr IJPrT IiqJ~ mJÄuJPhv ZJ©uLVÇ AKfyJPxr FA ZJ©uLVPT mJÄuJPhvPT FKVP~ KjP~ pJS~Jr k´fq~ mqÜ TrPf yPmÇ pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT xJPmT ZJ©PjfJ ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT KmPvw IKfKgr mÜífJ TrPf KVP~ mPuj, pMÜrJ\q ZJ©uLV ßpoj KmVfKhPj IJPªJuj xÄV´JPo IV´jL nëKoTJ kJuj TPrPZ, KbT ßfoKj IJVJoL KhPj \jPj©L ßvU yJKxjJr Knvj 2021 mJ˜mJ~Pj IV´jL nëKoTJ kJuj TrPmÇ xnJ~ KmPvw IKfKgr mÜífJ TPrj pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xy wmJkKf vJy IJK\\Mr ryoJj, pMVì xŒJhT jBo CK¨j Kr~J\, xJÄVbKjT xŒJhT vJyJmMK¨j Yûu, h¬r xŒJhT vJy vJoLo IJyPoh, k´mJx TuqJe Kmw~T xŒJhT IJjxJÀu yT, pMm S âLzJ Kmw~T xŒJhT fJKrl IJyoh, oKyuJ Kmw~T xŒJKhT ßoPyr KjVJr ßYRiMrL, mJÄuJPhv IJS~JvL uLPVr ßTªsL~ Ck TKoKar xy xŒJhT k´vJ∂ nëwe mz ~JÇ ZJ©uLV ßjfímOPªr oPiq mÜmq rJPUj xy xnJkKf fJKoo IJyoh, ÀPyu IJyoh, xJrS~Jr TKmr, FjJoMu yT, TKmr ßyJPxj UJj, xJÄVbKjT xŒJhT ˝kj KvThJr, u¥j oyJjVr ZJ©uLPVr xnJkKf TKmr IJyoh,pMÜrJ\q ZJ©uLPVr Ûáu ZJ© Kmw~T xŒJhT ßvJP~m IJyoh, Kobá vJy IJTª, KvyJm CK¨j,vJyJhJf \~,Fo jMÀu IJKoj, IJKrl IJyoh, ßfJlJP~u IJyoh, ßxJPyu IJyoh, vJy oyKxj IJyoh, Aoj, KvkuM rJ~ xy IPjPTÇ

06/01-06/26


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

xJÄmJKhT IJ»Mu oKfPjr oOfáqPf ßvU ßryJjJr ßvJT

\JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr TjqJ ßvU ßryJjJ xJÄmJKhT IJ»Mu oKfPjr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TPr mPuj, IJ»Mu oKfj mJXJuL \JKfr hLWt oMKÜ xÄV´JPor FT\j oyJj xÄVbT KZPujÇ fJr F xÄV´Jo KZPuJ IJoOfáq mJXJuL \JKf VnLr vs≠Jr xJPg fJr F ImhJj ˛re rJUPmÇ fJr oOfáqPf \JKf FT\j k´Tíf ßhvPk´oL S FT\j IKnnJmT yJrJPuJÇ fJr F vNjqfJ TUPjJ kNre ymJr j~Ç PvU ßryJjJ IJ»Mu oKfPjr ßvJTJyf kKrmJPrr k´Kf VnLr xoPmhjJ \JKjP~ orÉPor ÀPyr oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ

pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr ßvJT pMÜrJ\q IJS~JoL uLPVr xnJkKf xMufJj oJyoMh vrLl S xJiJre xŒJhT ‰x~h xJK\hMr ryoJj lJÀT FT KmmOKfPf xJÄmJKhT IJ»Mu oKfPjr oOfáqPf VnLr ßvJT k´TJv TPrj fJr KmPhyL IJ®Jr vJK∂ S oJVPlrJf TJojJ TPrjÇ

TKoCKjKa xÄmJh

07

pgJPpJVq optJhJ~ vyLh KhrJA-vJJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr Khmx kJuj TrJ yPm FPxJKxP~vj ACPTr k´KfÔJmJKwtTL ChpJkj pgJPpJVq optJhJ~ oyJj nJwJ IJPªJuPjr vyLhPhr ˛rPj FTáPv ßlmsΔ~JKr ChpJkj TrJ yPmÇ FTáPvr k´go k´yPr aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj S pMÜrJP\q KjpMÜ mJÄuJPhPvr rJˆshMf,\jk´KfKjKirJ kMÀoJuq Iktj TrPmjÇ ßTªsL~ vKyh KojJr TKoKa S TJCK¿Pur xyPpJKVfJ~ FTáPvr k´go k´yPrr FA IjMÔJPj xJoJK\T xJÄÛíKfT FmÄ rJ\QjKfT xÄVbjèPuJ kMÀoJuq Iktj TrPmÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj F mqJkJPr o∂mq TrPf KVP~ mPuj, mJÄuJ nJwJ \JKf xÄW T•tOT

IJ∂\tJKfT oJfínJwJ KyxJPm ˝LTíKf uJn TPrPZÇ KmvõmqJKk FA KhmxKa nJwJ vyLhPhr v´≠Jr xJPg ˛rj TrJ y~ aJS~Jr yqJoPuaxmJxLr kã ßgPTS IJorJ FPf IÄv KjPf pJKóZÇ CPuäUq ßp 20Pv ßlmsΔ~JKr FTáPvr k´go k´yPr kMÀoJuq Iktj TrJ yPm, IjMÔJPjr VJ÷Lptq S vO–UuJ optJhJ rJUJr ˝JPgt TKoCKjKa xÄVbj S k´YJr oJiqPor \Pjq IJuJhJ KjitJKrf ˙Jj rJUJ yP~PZÇ F mqJkJPr Km˜JKrf \JjJr \Pjq 0207 364 4389 FA jÍPr ßlJj TrJr \Pjq IjMPrJi TrJ yP~PZÇ

aJS~Jr yqJoPuaPxr ÛáuèPuJ IlPˆc T•ttOT k´vÄKxf xŒsKf k´TJKvf FT xrTJrL KrPkJPat muJ yP~PZ K\KxFxA krLãJr luJlu F CjúKf uJn TrJ~ u¥Pjr ak 20 Ka ÛáPur oPiq aJS~Jr yqJoPuaxS ˙Jj TPr KjP~PZÇ mJrJr xÄUqJVKrˆ ßxPT¥JKr ÛáuèPuJ IlPˆc A¿PkÖrPhr ÆJrJ k´vÄKxf yP~PZÇ 2011/12 IlPˆc KrPkJPat k´JAoJKr ÛáuèPuJr xJlPuqr TgJ S KuKkm≠ TrJ yP~PZÇ mJrJr 73% nJV ZJ©-ZJ©L nJu FmÄ CjúfoJPjr k´JAoJKr ÛáPu ßuUJkzJ TrPZÇ kãJ∂Pr Fr \JfL~ Vz yPóZ 68% nJVÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr 81% nJV k´JAoJKr Ûáu FmÄ jJxtJKrèPuJPTS nJu S Yo&TJr mPu IJUqJK~f TrJ yP~PZÇ Ppxm Ûáu ßuUJ kzJ~ nJu TrPZ fJPhr oPiq rP~PZ FKux oPcu jJxtJKr Ûáu, âJAˆ YJYt k´JAoJKr Ûáu,PmgjJu V´LPjr oSuJo k´JAoJKr Ûáu S yKu TqJgKuT k´JAoJKr ÛáuÇ ÛáuèPuJ kKrhvtj TPr IlPˆc A¿PkÖrrJ ßuUJkzJr oJj CjúKfr \Pjq k´vÄxJxMYT KrPkJat k´hJj TPrjÇ aJS~Jr yqJoPuaPxr ßo~r uM&lár ryoJj F mqJkJPr o∂mq TrPf KVP~ mPuPZj, KmKøÄ Ûáu lr Kh KlCYJr TotxMKYr IiLPj IJorJ ÛáuèPuJPf KmKjP~JV TPr YPuKZÇ F ZJzJS IJoJPhr frΔj k´\jì pJPf ßkvJ V´yPj xMPpJV kJ~ ßx\Pjq rP~PZ FAo yJ~Jr ÛLoÇ

KmkMu CfxJy S C¨LkjJr oPiq Vf 10 ßlmsΔ~JrL KhrJA-vJJuäJ TJuYJrJu F¥ SP~uPl~Jr FPxJKxP~vj ACPTr k´go k´ KfÔJmJKwtTL ChpJkj TrJ y~Ç F CkuPãq kMmt u¥Pjr uJPyJr V´Lu PrˆáPrP≤ xÄVbPjr xnJkKf Sor lJrΔPTr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj ßYRiMrL kJPmPur kKrYJujJ~ xnJr ÊrΔPf kKmâ ßTJrIJj ßgPT ßfu JS~Jf TPrj Pas \JrJr vKyhMu AxuJo j\rΔuÇ xnJ~ IKfKg KyPxPm KhT KjPhtvjJoNuT mÜmq rJPUj xÄVbPjr CkPhÓJ IJ»Mu ojJl. xJPmT KnKk ATmJu ßyJPxj, ßoJ” IJKorΔu yTÇ xnJ~ mÜmq rJPUj xyxnJkKf xJoZáu

yT ßYRiMrL, KoZmJy CK¨j ßYRiMrL, ßoJ: IJKvT Ko~J, ßoJ” j\rΔu Ko~J, xyxJiJre xŒJhT ßoJ” vKlTáu AxuJo, xMxJ∂ hJx k´vJK∂, FcPn JPTa IJmMu yJxjJf, ßoÍJrvLk PxPâaJrL IJ»Mu IJuL, xJÄVbKjT xŒJhT UxrΔ Ko~J, SP~uPl~Jr xŒJhT IJKfTá ryoJj rΔPmu, xy lJ¥ rJAK\Ä xŒJhT IJ»Mu VllJr, xy pMm S âLzJ xŒJhT ßoJ” mMuj Ko~J, TJptKjmtJyL xhxq KlPrJ\Mu yT, ßoJ” oJxMT xhtJr, ßoJ” rΔÉu IJKoj, ßoJ” yJxj rJ\J, IJPjJ~JrΔu yT KlPrJ\, oPjJ~Jr ßyJPxj k´oNUÇ xnJr ÊrΔPf mJKwtT KrPkJat ßkv TPrj xÄVbPjr xJiJre xŒJhT

FcPnJPTa fJKyr rJ~yJj PYRiMrL kJPmuS IJKgtT KrPkJat Pkv TPrj ßas\JrJr ßoJ” vJKyhMu AxuJo j\rΔuÇ xnJ~ mÜJrJ Vf mZPrr xÄVbPjr TJptâPor ná~xL k´vÄxJ TPrj FmÄ IJVJoL mZr jfáj CPhqPo TJ\ TrJr IKñTJr mqÜ TPrjÇ xnJr ßvw kptJP~ YuKf mZr KhrJA-vJuäJr VrLm oJjMPwr oPiq KmÊ≠ UJmJr kJKj xrmrJy TrJr uPãq CkP\uJ xoMPyr k´PfqT ACKj~Pj TokPã FTKa TPr IJPxtKjT oMÜ KaCmSP~u KmfrPer Kx≠J∂ y~Ç FA oyKf TJP\ ßpPTJj Âh~mJj mqKÜ vrLT yPf YJAPu xÄVbPjr ßas\JrJPrr xJPg ßpJVJPpJV TrPf IjMPrJi TrJ yP~PZÇ xÄmJh KmùK¬

Money Tranfer mJrJTJ oJKj asJ¿lJr IJorJ xmPYP~ nJu ßrAPa aJTJ kJKbP~ gJKTÇ Kmvõ˜fJr xJPg IJkjJr aJTJ mJÄuJPhPvr ßp ßTJj mqJÄPTr ßpPTJj vJUJ~ IJorJ ßkRPZ Khm, aJTJr ßrAa \JjPf ßlJj TrΔj 0 2 0 7 2 4 7 0 8 0 0 mJ KnK\a TrΔj www.barakah.info

Our Major collection Bank are: q Pubali Bank q Southeast Bank q Al Arafah Islami Bank q Trust Bank q Prime Bank q Islami Bank q Uttara Bank Open 7 days a week, 10 a.m to 8 p.m

131 Whitechapel Road, London E1 1DT (Opposite East London Mosque) Taka Rate Line: 020 7247 Direct Line : 020 7247 E-mail :admin@barakah.info

0800 2119

Manor Park Branch 425 High Street North, London, E12 6TL (Opposite Baiturm Rahman Mosque)

Tel : 020 7247 0800 Mob : 07932 801 487

E-mail :barakah@live.com

Please visit our web site for live taka rate, www.barakah.info Money Transfer Islamic Shop Cargo

Maulana Hafiz Abdul Kadir Mob: 07932801487

06/13-06/24

06/14-06/17pd


08

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

TKoCKjKa xÄmJh KnPÖJKr~J kJPTt FmJr QmvJUL PouJ yPm hMA Khj

xJVr-ÀKjr UMjLPhr ßV´lfJPrr YuPZ \oTJPuJ @P~J\Pjr k´˜MKf hJmLPf u¥Pj xJÄmJKhTPhr KmPãJn

FmJr ‰mvJUL ßouJ yPò GKfyJKxT KnPÖJKr~J kJPTt Ç hM'Khj mqJkL F ßouJ IjMKÔf yPm @VJoL ßo oJPxÇ ßo oJPxr 11 FmÄ 12 fJKrPU F ßouJ~ mJXJKu xÄÛí K fr xM K jkM j Ck˙JkjJr kJvJkJKv gJTPm mJKe\qPouJr @P~J\jÇ FmJrS FA ßouJr @P~J\Pj rP~PZ KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô KxrJ\ yPTr f•ôJmiJPj QmvJUL ßouJ TKoCKjKa as J ˆ (KmFoKxKa)Ç PouJPT xJoPj ßrPU FmÄ Fr xJKmtT @P~J\j kKrT·jJ KjP~ Vf 10 ßlmsΔ~JrL, kNmt u¥Pjr KTî l aj ßrˆá P rP≤ KmFoKxKa KmKnjú ßv´eL-PkvJr oJjMwPT KjP~ FTKa krJovt xnJr @P~J\j TPrÇ xnJ~ mJÄuJPhvxy FKv~Jr

KmKnjú ßhPvr Kv·LPhr IÄvV´yPe xJÄÛíKfT IjMÔJj kKrPmvjJ KjP~ Km˜JKrf @PuJYjJ y~Ç xJÄÛíKfT IjMÔJPj IÄv ßjPmj pMÜrJP\qr ˙JjL~ mJXJKu Kv·LrJSÇ KmKnjú iot - met KjKmt P vPw aJS~Jr yqJoPuaPxr oPfJ ‰mKY©kNet FA mJrJ~ xmJr TJPZA pJPf ßouJ CkPnJVq y~ ßxA Kmw~KaS KjKÁf TrJ yPmÇ ßouJ~ xJÄÛí K fT kKrPmvjJr kJvJkJKv mJKe\qPouJrS @P~J\j gJTPmÇ TKoCKjKa ßjfJ FmÄ ßouJr Ijqfo k´iJj xÄVbT KxrJ\ yT mPuj, IfLPfr ßp ßTJPjJ xoP~r ßYP~ FmJr @PrJ xMªr S hOKÓjªj TPr ßouJ @P~J\j TrJ yPòÇ CP~nJxt KlPør kKrmPft FmJPrr ßouJ KnÖKr~Jr kJPTt r KmvJu

kKrxPr IjMKÔf yPòÇ FmJPrr ßouJ~ mJXJKu xÄÛíKfr @PrJ hM'Ka jfáj APn≤ xÄpMÜ TrJ yPòÇ F hMPaJ APn≤ yPuJ, mJÄuJPhPvr V´ J oJûPur GKfyqmJyL ßTrJo ßmJct FmÄ TJmJKcÇ KmVf mZrèPuJ ßouJ IjM K Ôf yPfJ mJÄuJ aJCPjr k´ J ePTªs CP~nJxt KlPøÇ FmJr ßxA KlPø IjMKÔf jJ yPuS hM'KhPjr ßouJr @jMÔJKjTfJ ÊÀ yPm SA Klø ßgPTAÇ 11 ßo ßouJ ÊÀr Khj xTJPu CP~nJxt Klø ßgPT GKfyqmJyL FTKa rqJuL ÊÀ yP~ ßmgjJu V´ L j FuJTJ WM P r KnPÖJKr~J kJPTt FPx ßouJñPj KoKuf yPmÇ FA rqJKuPT hOKÓjªj TrPf ßouJ~ gJTPm nJÛpt , mqJjJr-Plˆájxy metJdq @P~J\jÇ

xJÄmJKhT hŒKf xJVr-ÀKj'r yfqJTJrLPhr IjKfKmuP’ KYK¤f TPr hO ÓJ∂oM uT vJK˜r hJmL \JKjP~PZj pM Ü rJP\q mJÄuJ KoKc~J~ Totrf xJÄmJKhTrJÇ ßxJomJr u¥j xo~ hMkMPr k´Y¥ vLf S fáwJrkJf CPkãJ TPr u¥Pjr @ufJm @uL kJPTt KmPãJn xoJPmv S oJjmmºj TPrj xJÄmJKhTrJÇ ACPTKmKcKjC\ Fr xŒJhT ßxJP~m TmLPrr kKrYJujJ~ KmPãJn xoJPmPv mÜmq rJPUj YqJPju @A ACPrJPkr mqJm˙JkjJ

PvU oKyC¨Lj k´oMUÇ xoJPmPv ßr\J @yoh l~xu ßYRiM r L PvJ~JAm mPuj, xJVr ÀKjr UMjLPhr @VJoL hMAoJPxr oPiq ßV´ l fJr jJ TrJ yPu k´ P ~J\Pj pM Ü rJP\q Tot r f xJÄmJKhTrJ mOy•r TotxNYLr cJT ßhPmjÇ @∂\t J KfT KoKc~J xÄVbjèPuJPT FA @PªJuPj xŒO Ü yS~Jr kJvJkKv mO K av kJutJPoP≤ F KjP~ P\Jr hJmL \JjJPjJ yPmÇ xoJPmPv mÜmqTJPu xJÄmJKhTrJ mPuj, xJVr ÀKjr oPfJ ßpj @r

vJyPjS~J\ rKT, @vrJl TKro, mJÄuJ KjCP\r KlYJr xŒJhT rJK\m yJxJj, xJ¬JKyT mJÄuJ aJAox Fr oM j P\r @yPoh ßYRiMrL, jJrL oqJVJK\Pjr vJyjJ\ xM u fJjJ, mJÄuJ xÄuJk Fr @yPoh vJoLo, YqJPju @A Fr PoJ: AorJj, mJÄuJ KaKnr ßr\JCu AxuJo, ACPTKmKcKjC\ Fr ßvU oKyfá r ryoJj mJmuM , ßmfJr mJÄuJr ATmJu ßlrPhRx, @KjZár ryoJj, xJjrJA\ aáPcÈr FjJo ßYRiMrL, mJÄuJPhv ˆáPc≤ ACKj~j Fr @fJCuäJy lJÀT, ACPTKmKc

kKrYJuT ßr\J @yoh l~xu ßYRiM rL PvJ~JAm, FjKaKn ACPrJPkr Pyc Im ßk´JV´Jo @»Mu @C~Ju oJoM j, xJ¬JKyT u¥j mJÄuJr xŒJhT ßT Fo @mM fJPyr ßYRiMrL, FKaFj mJÄuJ ACPTÈr K\ FAY rJPxu, xJÄmJKhT ßylJ\Mu TKro rKTm, A≤JrjqJvjJu TKovj Ij xJVr ÀKj oJctJr Fr k´KfKjKi

ßTC KjotonJPm yfqJr KvTJr jJ y~ FKhPT xrTJPrr hOKÓ rJUPf yPmÇ kJvJkKv xJVr ÀKj xy KmVf mZPrr xm xJÄmJKhT KjptJfPjr xMÔá fh∂ S \KzfPhr vJK˜ KhPf yPmÇ fJ jJ yPu k´mJx ßgPTS @PªJuj YuPmÇ F xo~ @PrJ CkK˙f KZPuj FjKaKnr Pyc Im KjC\

KjC\ xJm FKcar ATrJoM u AxuJo, QhKjT mLr Y¢oJo oû Fr u¥j k´KfKjKi oMjLr ßYRiMrL, IKTtc Fr CkJu @mM xy @PrJ IPjPTÇ xoJPmv ßvPw ACPTKmKcKjC\ Fr TJpt J uP~ FT @PuJYjJ xnJ IjMKÔf y~ FPf xJÄmJKhT xJVr ÀKjr yfqJTJP¥r KmYJr S krmftL TotxNKY KjP~ @PuJYjJ y~Ç


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

Km첫Jkj

09


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

TKoCKjKa xÄmJh

jMPr oKhjJ lJCP¥vj Fr CPhqJPV S~J\ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÓf

BPh KouJhMMjúmL (xJ:) CkuPã jMPr oKhjJ lJCP¥vj Fr CPhqJPV u¥j S~JaJr KuKu ßx≤JPr FT KmvJu S~J\ S ßhJ~J oJyKlu IjMKÓf y~Ç kLPr fKrTôf @uäJoJ oM\JyLh CK¨j ßYRiMrL hM- mJVL xJPyPmr xnJkKfPfô FmÄ oJSuJjJ @KojMu AxuJPor kKrYJujJ~ IjMÔJPj @PuJYjJ TPrj AxuJoJmJh ACKjnJKxKatr AxuJKoT ßuTYJrJr @u¯JoJ Kr~J\Mu yJxjJAj, SøJyJo AxuJKoT TPuP\r Kk´K¿kqJu @u¯Jo jJ\oMu ßyJxJAj, mOÓu ßx≤Ju \JPo oxK\Phr UKfm oMlKf oJSuJjJ yJKl\ ATrJo CK¨j, YqJPju @A ACPrJPlr AxuJKoT KckJatoqJ≤ k´iJj oJSuJjJ vKlTár ryoJj Kmk¯mL, IéPlJtc mJyJˆsLa \JPo oxK\Phr UKfm oJSuJjJ xJAláu @uo KxK¨TL, fJTrLrr KaKnr AxuJKoT nJwqTJr oJSuJjJ A\J\ vJoL, IucJo AxuJoLT TPuP\r k´KfÓJfJ oJSuJjJ AxyJT xJPym, uMaj \JuJumJh \JPo oxK\PhS UKfm yJKl\ oJSuJjJ mKvr @yoh UJj xJPym, oJSuJjJ TJrL ACjMZ Km~JjL

mJ\JrL, yJPl\ oJSuJjJ @mhMu TJKhr, yJPl\ oJSuJjJ oMUfJr @yoh, TôJrL ßVJuJo ræJjL xJPym, KojyJ\Mu ßTJj@j \JPo oxK\Phr UKfm @u¯JoJ K\vJj TJPhrL xy @PrJ IPjPTÇ mÜJVj mPuj, k´Km© BPh KouJhMjúKm yPò oMKoj oMxuoJjPhr xmPYP~ mz UMKvr KhjÇ TJre F fJKrPU @oJPhS k´JeKk´~ jKm (xJ:) xoV´ oJUuMTJPfr \jq ryof KyPxPm @Voj TPrPZj , ßpoj @u¯Jy fJuJ mPuj, @Ko @kjJPT KmvõmJxLr \jq ryof xrÊk ßk´re TPrKZÇ (xMrJ @K’~J) xMfJrJÄ Kk´~ jmLr Ên @VoPj UMKv yP~ BPV KouJhMjúKm (xJ:) ChpJkj TrJ If∂q xS~JPmr TJ\ Ç Ppoj @u¯Jy fJuJ mPuj, ßy jmL @kKj muMj @u¯Jyr h~J S ryoj uJPn fJrJ ßpj UMKv y~Ç (xMrJ ACjMx) fJ ZJzJ mÜJVe BPV KouJhMjúKm (xJ: ) Fr KmrÊ≠JYJrj TJrLPhS hÅJfnJñJ \mJm k´hJj TPrj Ç ImPvPw KouJh vrLl S @PUKr ßoJjJ\JPfr oJiqPo oJyKlPur xoJK¬ TrJ y~ Ç

ßV´aJr KxPua TJCK¿Pur CPhqJPV SxoJjLr oOfqá mJKwtTL kJKuf mñmLr SxoJjLr ImhJj AKfyJPxr kJfJ~ ˝etJãPr ßuUJ gJTPm

ˆJl KrPkJatJr: mñmLr oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~T IJfJCu VKe SxoJjLr oOfáq mJKwtTL CkuPã ßV´aJr KxPua TJCK¿u ACPT TfítT IJP~JK\f ˛re xnJ~ mÜJrJ mPuPZj ßp- ß\jJPru SxoJjLPf mJh KhP~ ßTC ˝JiLjfJr AKfyJx rYjJ TrPf kJrPmjJÇ mñmLr IJfJCu VKj SxoJjLr mKuÓ S hã ßjfíPfô oJ© j~ oJPx mJÄuJPhv ˝JiLj yP~KZuÇ SxoJjLPT pJrJ IJ\ ImoNuqJ~j TrPZ FmÄ AKfyJPxr kJfJ~ KmTíf TPr Ck˙Jkj TrPZ fJrJ FTKhj AKfyJPxr IJ˜JTáÅPz KjK㬠yPmÇ oMKÜpMP≠r xmtJKijJ~PTr \jì S oOfáqmJKwtTL rJÓsL~nJPm kJuj TrJ CKYfÇ Vf 13A ßlms Δ~JrL mM imJr ßV´aJr KxPua ßcPnJuJkPo≤ F§ SP~uPl~Jr TJCK¿u ACPT TfítT kNmt u¥Pjr ToJKvtP~u ˆsLPa IJP~JK\f FT ˛re xnJ S ßhJ~J oJyKlPu mÜJrJ CkPrJÜ TgJ mPujÇ xÄVbPjr ßY~JrkJxtj mqJKrÓJr IJfJCr ryoJPjr xnJkKfPfô S xJiJre xŒJhT oL\tJ IJZyJm ßmPVr kKrYJujJ~ IjMKÔf CÜ xnJ~ ß\jJPru SxoJjLr \Lmj S Tot KjP~ IJPuJYjJ TPrj xÄVbPjr ßTªsL~ ßjfJ oMKÜPpJ≠J Fo F oJjúJj, oMKÜPpJ≠J IJoJj CK¨j,

oMKÜPpJ≠J fTKuZ Ko~J, ßkasj IJuyJ\ô ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrL, ‰x~h IJ»Mu TJKhr, oJSuJjJ rKlT IJyoh rKlT, c” oMK\mMr ryoJj, IJuyJ\ô ßoJyJÿh AZmJy CK¨j, Fo F Vlár, IJuyJ\ô ßoJ” jMr mTv, TKm KvyJmMöJoJj TJoJu, IJ»Mu oJKuT TáKa, TKoCKjKa ßjfJ xMjJ Ko~J, FTJCP≤≤ Fo F vyLh k´oMUÇ xnJ~ mÜJrJ IJPrJ mPuj- mñmLr SxoJjL KZPuj x“ S IJhvt rJ\jLKfmLh, ßTJj IjqJ~ S ßuJPnr TJPZ KfKj ßTJj Khj oJgJ jf TPrjKjÇ xÄxhL~ VefPπr \jq IJ\Lmj uzJA TPr ßVPZjÇ oMKÜpMP≠ fÅJr ßVKruJpMP≠r rePTRvu ßhPU nJrfL~ ß\jJPrurJ kpt∂ ImJT yP~PZÇ xo~J jMmKftfJ, xffJ S ßhv ßk´Por FT C\ôu hMÓJ∂ ßrPU ßVPZj KfKjÇ mÜJrJ- \JKfr k´KfKa hNPptJVo~ oMÉPft SxoJjLr ImhJj KZu IkKrxLoÇ mJÄuJPhPvr F âJK∂uPVú SxoJjL S oJSuJjJ nJxJjLr oPfJ ßjfJr k´P~J\j KZuÇ xnJ~ orÉo SxoJjLr ÀPyr oJVKlrJf TJojJ TPr KmPvw ßhJ~J TrJ y~Ç ßhJ~J kKrYJujJ TPrj oJSuJjJ xJPuy IJyoh yJKohLÇ

K\ Fx Kx FKYnPo≤ FS~Jct Fr @PmhPjr ßvw fJKrU 28ßv ßlmsΔ~JKr PV´aJr KxPua ßcPnuJkPo≤ F¥ SP~uPl~Jr TJCK¿u (K\ Fx Kx) FmJr 2011-2012 xJPur ßoiJmL ZJ©ZJ©LPhr FKYnPo≤ FS~Jct ßh~Jr Kx≠J∂ KjP~PZÇ Pp xo˜ ZJ©-ZJ©L K\ Kx Fx A ßf 8Ka mJ IKiT F ßkP~PZ IgmJ F ßuPnu F KfjKa mJ IKiT F ßkP~PZ fJrJ FA FKYnPo≤ FS~Jct Fr \jq @Pmhj TrPf kJrPmÇ @PmhjTJrLPT K\ Fx Kx'r KjKhtÓ lro kNre TrPf yPmÇ @PmhjkP©r xJPg xJKatKlPTa Fr lPaJTKk KhPf yPmÇ @Pmhjk© @VJoL 28ßv ßlmsΔ~JrL 2013 Fr oPiq K\ Fx Kx ßyc IKlPx kJbJPf yPmÇ K\ Fx

Kx ßyc IKlPxr KbTJjJ: 135 Commercial Street London E1 6BJ Km˜JKrf fPgqr \jq www.gsc.org.uk Pf pJj IgmJ ßpJVJPpJV TÀj: Fo F oJjúJj : 07507489594 mqJKrÓJr @fJCr ryoJj : 07930845796 Ko\tJ @xyJm ßmV : 07956538164 PoJyJÿh AZmJy CK¨j : 07908183627 ÀÉu @Koj : 07535613411

Green Bangla Ltd. GOVT. APPROVED

10

IJoJPhr KmùJkj ßhUPf ßYJU rJUMj ATN Bangla Pf

8Travel Service/ asJPnux xJKntx Registered 8Hajj and Umrah / y\ô FmÄ CorJy mMKTÄ YKuPfPZ 8Worldwide Money Transfer/ oJKj xJKntx 8Worldwide Cargo & Courier Service/ TáKr~Jr xJKntx 8Letting Service / PuKaÄ xJKntx 8Bureau de change

Moulana Miftahudiin Chowdhury Managing Director

Hajj & Umrah Package Available 47 Mile End Road, London E1 4TT (Beside Tesco) E-mail: gnbangla@yahoo.co.uk

Tel: 020 7265 8009, Fax: 020 7265 8924, Mob: 07740138971 06/13-06/16


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KmùJkj

£75

11


12

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

xŒJhTL~ rPjJ FTKa TgJ KhP~ ÊÀ TrPf YJAÇ pKhS TgJKa Fr @PV FTJKiTmJr KuPUKZ; fJrkrS @\ Px TgJKa KhP~A PuUJKa ÊÀ TrKZÇ xMKksoPTJPars @Kku KmnJPVr CKÜ ÈasgM A\ PjJ KcPl¿'Ç FTAxPñ muJ yPuJ, È@orJ xfqKogqJ pJYJAP~r \jq FUJPj mKxKjÇ' ÈPY’Jr oJPjA rJÓskPã Pˆ' KvPrJjJPo FTKa ksKfPmhj PuUJ S ksTJPvr hJP~ QhKjT @oJr Phv xŒJhT oJyoMhrM ryoJj S @oJPT h§ FmÄ \KroJjJ TrJr @PV ÊjJKjr xo~ @Kku KmnJV FA o∂mq TPrKZPujÇ @oJPhr ksTJKvf ksKfPmhPjr kPã pUj hJKuKuT ksoJe Ck˙Jkj TrJ y~, fUjA @hJuf FA CKÜèPuJ TPrjÇ ÊiM fJ-A j~, ksPTRvu KvãJ~ ksiJj KmhqJkLb mJÄuJPhv ksPTRvu KmvõKmhqJu~ xÄPãPk mMP~a PgPT xPmtJó KcKVs I\tjTJrL FmÄ mJÄuJPhPvr @PrT PxrJ KmhqJkLb dJTJ KmvõKmhqJuP~r @AKmF (AjKˆKaCa Im Km\Pjx IqJcKoKjPˆsvj) PgPT FoKmF KcKVs I\tjTJrL oJyoMhrM ryoJjPT fUj IPjT fMòfJKòuq TrJ yPuJÇ @oJr hí| KmvõJx, pJrJ FA fMòfJKòuq TrPuj, ZJ©\LmPj fJrJ Fxm KmhqJkLPb nKftPf IÄv Pj~Jr @Pmhj TrJrS PpJVqfJS I\tj TPrjKjÇ PhPvr PxrJ ZJ©ZJ©LrJA PTmu mMP~a FmÄ @AKmFPf nKftkrLãJ Ph~Jr xMPpJV kJ~Ç ksgPo nKftkrLãJ~ IÄvVsyPer xMPpJV, fJrkr nKftkrLãJ~ IÄv Pj~Jr \jq @PmhjÇ nKftkrLãJ~ C•Let yPuA PTmu nKfrs ksvú @xPf kJPrÇ KvãJ\LmPjr FTJKiT krLãJ~ fífL~ PvseL mJ KmnJVksJK¬r krS KmYJrPTr @xPj mxJr xMPpJV kJS~Jr Kmw~ mJ Pjkgq TJre KjP~ @Ko KTZM muPf YJA jJÇ oJouJr @Aj\LmL, KmYJPrr xPñ xÄKväÓ mqKÜ S PTJPars ˆJlPhr xPñ mqmyJPrr KmwP~ KmYJrkKfPhr @YreKmKiPf TL CPuäU rP~PZ PxaJS muPf YJA jJÇ @oJPhr KmYJrmqm˙Jr FTKa PrS~J\ rP~PZÇ CkPrr @hJuPfr Kx≠J∂ mJ IKnofèPuJ Iiój @hJuf oJjPf mJiqÇ KmYJrTrJ IPjT xo~ KjP\r KmPmT-KmPmYjJ PgPT Pp Kx≠JP∂ CkjLf yj, fJ krmftLPf FTA jqJYJPrr KmYJPrr PãP© jK\r KyPxPm Ck˙Jkj TrJ y~Ç FZJzJ xm PhPvr Có @hJuf PgPT kMPrJ \JKf Puxj Pj~Ç Pp PhPvr xPmtJó @hJuf ksTJPvq mPuj xfq-KogqJ pJYJAP~r \jq mPxjKj mJ asgM A\ PjJ KcPl¿, Pp PhPvr Có @hJuPf FT\j CóKvKãf oJjMPwr xPñ fMòfJKòuq TrJ y~ Px PhPvr Iiój @hJuf S \JKf TL Puxj Pj~, PxA KmYJPrr nJr PhPvr jJVKrTPhr @hJuPf rJUuJoÇ @Ko FUJPj @rS muPf YJA, QkfíT xNP© dJTJ~ mÉfu mJKz, ˘Lr KkfJr IPdu xŒh gJTJr krS Pp PhPvr KmYJrkKf ksiJjoπLr ©Je fyKmu PgPT 10 uJU aJTJ Pjj, PxA PhPvr KmYJrkKfr TJZ PgPT I∂f @r pJ-A PyJT, jqJ~KmYJr @vJ TrJ pJ~ jJÇ fUj @r jLKf-QjKfTfJ @PZ PxaJ muJ YPu jJÇ KjP\r mJKz-xrTJKr VJKz, IPdu xŒh gJTJr krS ksiJjoπLr ©Je fyKmu PgPT U~rJKfr aJTJ KpKj Pjj, fJÅr jLKf-QjKfTfJ TfaJ rP~PZ PxaJS @vJ TKr kJbT KmPmT KhP~ KmYJr TrPmjÇ F TgJèPuJ F TJrPeA muuJo, @oJPhr KmYJr KmnJPVr ksKf oJjMPwr @˙J PTj ToPZ, rJ~ PWJweJr kr PTj oJjMw IjJ˙J ksTJv TPr rJóJ~ PjPo @xPZ, PTj rJP~r ksKfmJPh @PªJuj yPò fJ IjMiJmj TrJ xy\ yPmÇ @oJr KmvõJx, FA ChJyreèPuJ xJoPj gJTPu mftoJj yJuyKTTPfr TJre IjMxºJPj KTZMaJ yPuS iJreJ kJS~J pJPmÇ KmYJr KmnJV yPò PhPvr Foj FTKa Iñ, pJr ksKf @˙J jJ gJTPu FTKa rJÓsmqm˙J KaPT gJTPf kJPr jJÇ F\jqA muJ yP~ gJPT, KmYJrT ÊiM jqJ~KmYJr TrPuA YuPm jJ, oJjMPwr oPj FA iJreJ ksKfKÔf TrPf yPm Pp jqJ~KmYJr yP~PZÇ jqJ~KmYJr TrJr krS pKh oJjMPwr oPiq iJreJ QfKr y~ jqJ~KmYJr y~Kj, PxA KmYJrmqm˙Jr ksKf TJrS @˙J gJPT jJÇ PxA PhPv fUj QjrJ\q IKjmJpt yP~ PhUJ Ph~Ç KmYJrmqm˙Jr ksKf @˙J yJKrP~ oJjMw fUj @Aj KjP\r yJPf fMPu Pj~Ç KmYJr j~, lJÅKx YJA mPu Pp PäJVJj CPbPZ PxaJ KT KmYJrmqm˙Jr ksKf IjJ˙Jr TJrPeA yP~PZ, jJKT rJ\QjKfT Kmw~óPxaJ KmPväwPer xo~ FUjS @PxKjÇ fPm rJ~PT PTªs TPr Pp kKrK˙Kf QfKr yP~PZ, PxaJ IPjTaJ @Aj KjP\r yJPf fMPu Pj~Jr oPfJAÇ IgmJ fJPhr TgJof @Aj QfKr TPr mJómJ~Pjr mqm˙J TrJÇ @Aj KjP\r yJPf fMPu Pj~J @r KjP\r oPfJ TPr Kx≠J∂ mJómJ~Pjr \jq @Aj QfKr TrJr oPiq PTJPjJ kJgtTq PjAÇ FTaJ yPò, PxJ\J rJóJ~ pJS~J, @PrTaJ yPò FTaM WMPr pJS~JÇ mftoJj \JfL~ xÄxPh @Aj oπeJu~ xÄâJ∂ xÄxhL~ ˙J~L TKoKar xnJkKf, 1996 xJu PgPT 2001 xJu kpt∂ @S~JoL uLV xrTJPrr @AjoπL

kM SP~ÓyJPo oxK\h rãJ~ YJA hNmtJr Ve IJPªJuj kNmt u¥Pjr SP~ÓyJo FuJTJ~ 23 FTr \J~VJr Ckr xMk´KfKÔf fJmuLV \JoJPfr k´JYLjfo oxK\h mPºr ßYÓJ YJuJPò KjCyJo TJCK¿uÇ KjCyJPor IJKm Koux FuJTJ~ 17 mZPrr kMrJPjJ F oxK\hPT jfáj TPr KjotJPer \jq käJj ßh~Jr kr TJCK¿u fJ IjMPoJhj TPrKjÇ mJr mJr TJCK¿Pu IJkLu TrJr krS KjmtJyL ßo~r vJKxf F mJrJ TJCK¿Pu mz kKrxPr jfáj oxK\h KjotJPer kJrKovj ßh~J y~KjÇ jfáj oxK\h KjotJPer kPã 25 yJ\Jr oMxKuo S IoMxKuo fJPhr xogtj ßWJweJ TPr TJCK¿Pu KYKb kJKbP~PZjÇ KT∂á KTZM xÄUqT metmJhL S IoMxKuoPhr k´KfmJPhr oMPU TJCK¿u oxK\h KjotJe TrPf ßh~KjÇ F oxK\hKa KjKotf yPu IKuKŒT FuJTJr ßxRªpt mOK≠ yPfJ FmÄ 12 yJ\Jr oMxuoJj FTxJPg jJoJ\ kzJr S hJS~JPf ÆLPjr TJ\ TrJr xMPpJV ßkPfjÇ fJmuLV \JoJPfr ßyc ßTJ~JatJr KyPxPm oxK\hKa AxuJPor k´YJrS k´xJPr mqJkT nëKoTJ rJUPf kJrPfJÇ 1999 xJu ßgPT Kj\˝ \J~VJr Ckr YJuMTíf F oxK\hKar Kj\˝ IfqJiMKjT nme KjotJPe ßYÓJ YJuJPjJ yPòÇ KT∂á TJCK¿Pur metmJhL IKlxJrrJ mJr mJr F oxK\h KjotJPer KmPrJiLfJ TrPZ FmÄ KjCyJPor ßo~r Fr KmkPã Im˙Jj KjP~PZÇ KjCyJPor F oxK\Ph AKu~JPxr kJrKovPjr \jq ˆJaPlJct aJCj yPur xJoPj KmPãJn S xoJPmv yP~PZÇ KT∂á oMxuoJjPhr F KmPãJn TJCK¿u Tfítkã S ßo~Prr Kx≠J∂ kKrmfte TrPf kJPrKjÇ KjCyJo TJCK¿u oxK\h KjotJPer xMPpJV jJ KhP~ FUj F FuJTJ~ oxK\h mº TrJr \jq CPb kPz ßuPVPZÇ yJA ßTJPat TJCK¿Pur kã ßgPT KkKavj hJP~r TrJ yP~PZ pJPf oxK\hKa CPòh TrJ pJ~Ç F hM”U\jT xÄmJPh KjCyJo S IJvkJPvr oMxuoJjrJ KmPãJPn ßlPa kPzPZÇ Vf ÊâmJr mJh \MoIJ yJ\Jr yJ\Jr oMxuoJj Fr k´KfmJPh KmPãJn xoJPmv TPrPZj KjCyJo aJCj yPur xJoPjÇ oMxuoJjPhr F oxK\h rãJ~ KjCyJo Kkku FuJP~¿ Vbj TrJ yP~PZÇ F xÄVbPjr kã ßgPT mqJkT TotxNYL V´ye TrJ yP~PZÇ Vf 13A ßlmsΔ~JrL KjCyJPo TKoCKjKa ßjfímOª S oMxuäLPhr FT KmrJa xnJ yP~PZÇ F xnJ~ mOKav rJ\jLKfmLh Ko: \\t VqJPuJSP~ FoKk ßpJVPhjÇ KfKj KjCyJo TJCK¿Pur F metmJhL IJYrPer KjªJ \JjJjÇ KjCyJPo rP~PZj 97 yJ\Jr oMxuoJjÇ fJPhr \jq ßxUJj mz ßTJj oxK\h ßjAÇ ßZJa ßZJa oxK\h èPuJPf ˙Jj xÄTáuJj yPòjJÇ fJmuLV \JoJPfr mftoJj oxK\Ph k´Kf x¬JPy k´J~ 5 yJ\Jr oMxuoJj FmJhf-mPªVL TrJr \jq ßxUJPj pJjÇ KjCyJPo F oxK\h mº TrJr k´PYÓJ xŒNet IPpRKÜTÇ TJCK¿Pur F IVefJKπT Kx≠JP∂r KmÀP≠ IJPªJuj IJPrJ ß\JrhJr TrPf yPmÇ xÄV´Jo S IJPªJuPjr oJiqPo IJoJPhr hJmL IJhJ~ TrPf yPmÇ TJCK¿Pur oxK\h mPºr YâJ∂ ÀUPf IJAjL uzJA YJuJPf yPmÇ

l Chairman l Editor

: Monchab Ali JP : K M Abu Taher Choudhury

l Bangladesh Correspondent : Kamal Tayeb

London Bangla News Montefiore Centre Hanbury Street London E1 5HZ Published by: Khobor Publication Limited Tel: 020 7247 3006 Email: info@londonbangla.co.uk Web: londonbangla.com u¥j mJÄuJ FTKa TKoCKjKar oMUk©Ç Èu¥j mJÄuJ' mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT AP•lJT, AjKTuJm, xÄV´Jo, pMVJ∂r, k´go @PuJ, oJjm \Koj, ‰hKjT IJoJr ßhv, ‰hKjT j~J KhV∂, ßcAuL ÓJr, xJ¬JKyT 2000, kNKetoJ, pJ~pJ~Khj, KmKmKx IjuJAj, ÛJA KjC\, r~aJxt xy CPuäUPpJVq TJV\ S KmKnjú KjC\ FP\K¿r xÄmJh KlYJr S TuJPor xyPpJKVfJ ßj~Jr \jq @orJ fJPhr k´Kf @∂KrTnJPm TífùÇ

KmYJr j~ lJÅKx YJA IqJcPnJPTa @mhMu oKfj UxÀr FTKa mÜmq @oJr AhJjLÄ UMmA oPj kzPZÇ YJrhuL~ P\Ja xrTJPrr xo~ yrho KfKj muPfj KmYJrmqm˙J, KmPvw TPr Có @hJuPfr ksKf @˙J jJ gJTPu Phv KaPT jJÇ KmYJPrr ksKf @˙J jJ gJTPu PhPv QjrJ\q PhUJ Ph~Ç YJrhuL~ P\Ja xrTJPrr @oPu pUjA KmYJrkKf KjP~JV TrJ yPfJ, fUjA fJrJ huL~TrPer IKnPpJPV @PªJuj TrPfjÇ fJPhr FA ksKfmJh @PªJuPj CkK˙f PgPT hrJ\ VuJ~ CóJKrf F mÜmqèPuJ PuUJ FmÄ kK©TJ~ ksTJPvr PxRnJVq @oJr yP~PZÇ @Ko fUj QhKjT AjKTuJPm TJ\ TKrÇ ksgo PpKhj fJr xPñ PhUJ TPr FTKa KmwP~ ksKfKâ~J PYP~KZuJo, fUj @mhMu oKfj UxÀ mPuKZPuj pJ mKu KuUPf yPmÇ @Ko fJÅr mÜmqèPuJ ÉmÉ kK©TJ~ KuUuJoÇ PxKhjS KfKj FTA TgJ P\Jr KhP~ CóJre TPrjÇ mPuKZPuj, KmYJrmqm˙Jr Skr PgPT oJjMPwr @˙J CPb PVPu PhPv QjrJ\q PhUJ PhPmÇ KfKj PxKhj @rS mPuKZPuj, KmYJr ÊiM TrPuA YPu jJ, jqJ~KmYJr KjKÁf yP~PZóoJjMPwr oPj FA iJreJ QfKr yPf yPmÇ FUj KfKj xrTJPrr PTJPjJ hJK~Pfô PjAÇ fPm F TgJèPuJ fJÅr oPj @PZ KTjJ FmÄ xrTJPrr TJPZ KfKj F TgJèPuJ FUj mPuj KT-jJ PxaJA @oJr ksvÇú PTJPjJ @hJuPfr PY~JroqJj pUj mPuj xrTJr rJP~r \jq kJVu yP~ PVPZ mJ PTJPjJ @hJuPfr PY~JroqJjPT pUj muJ y~ KfjKa rJ~ KhP~ Phj, @kjJPT @orJ FUJPj KjP~ @xm, fUj KT ÊiM PY~JroqJjPT xKrP~ KhPuA muJ pJPm PxA @hJuPf jqJ~KmYJr yP~PZ? PTJPjJ @hJuPfr KmYJr KjP~ pUj SA @hJuPfr PY~JroqJj mPuj, ÈcsJoJ nJPuJA yPò, @orJ yuJo PxA csJoJr IKnPjfJÇ' fUj fJÅPT xKrP~ KhPu mJ khfqJV TPr YPu PVPuA KT oJjMPwr oPj iJreJ QfKr yPm Pp, FUJPj jqJ~KmYJr yP~PZ? PxaJ KT P\Jr KhP~ muJ pJPm FA @hJuPf KmYJPrr jJPo PTJPjJ csJoJ y~Kj? xrTJPrr AòJ IjMpJ~L @Phv mJ rJ~ KhPf rJK\ jJ yPu pUj SA @hJuPfr KmYJrTPT oπL PcPT KjP~ khfqJVk© PrPU Phj, fUj KT muJ pJPm xrTJPrr ksnJmoMÜ PgPT SA @hJuf jqJ~KmYJr KjKÁf TrPf kJrPZ? oJjMPwr oPj KT fUj FA iJreJ QfKr yPm Pp SA @hJuPf jqJ~KmYJr KjKÁf yPò? pUj PTJPjJ @hJuPfr ksKxKTCar PxA @hJuPfr PY~JroqJjPT mPuj, È@Ko hJÅzJA~J pJoM, @kKj mxJA~J PhPmjóPuJPT PhUMT @oJPhr oPiq UJKfr jJA' fUj KT muJ pJPm SA @hJuPf jqJ~KmYJr yPò? fUj PfJ oJjMPwr oPj FA iJreJ yS~JaJA ˝JnJKmT Pp, @ÅfJPfr mJ xoP^JfJr rJ~ yP~PZÇ PxA rJ~ KjP~ oJjMPwr rJóJ~ jJoJaJ I˝JnJKmT KTZM j~Ç KmYJPrr ksKf @˙J jJ gJTPu PhPv QjrJ\q PjPo @Px, oJjMw @Aj yJPf fMPu Pj~óPxaJ PfJ @S~JoL uLV PjfJPhr mÜPmqA ¸ˆÇ Px Im˙J~ @orJ FUj CkjLf yP~KZÇ iPr Pj~J pJT, PTJPjJ PhPvr Có @hJuf mJ yJAPTJat KmnJPV pKh xŒPhr KyxJm PVJkj TPr KogqJ fgq kshJjTJrL, KmPhPv aJTJ kJYJrTJrL mqKÜ KmYJrPTr @xPj mPxjóPxA PhPv KT oJjMw jqJ~KmYJr kJS~Jr @vJ TrPf kJPrj? aJTJ kJYJrTJrL mJ KogqJ fgq KhP~ xŒPhr KyxJm PVJkjTJrL mqKÜ KT TUPjJ jqJ~KmYJr TrPf kJPr? PTJPjJ PhPvr @hJuPf pKh Foj mqKÜPTS KmYJrkKf KyPxPm KjP~JV Ph~J y~, KpKj YJrKa KmP~ TPrPZj! YJrKa KmP~ TfèPuJ vftxJPkPã AxuJPo \JP~\ @PZ; fPm I˝JnJKmT PTJPjJ TJrPe mJ QjKfT ıuPjr TJrPe YJrKa KmP~ AxuJo IjMPoJhj TPr jJÇ WajJKa yPò FrTo, KjP\r @kj xf& PmJPjr xPñ IQmi xŒPTt QjKfT ıuPjr IKnPpJPV mJxr rJPfA ksgo KmP~ PnPX pJ~Ç fJrkr @PrTKa KmP~ TPrj, PxA KmP~S FTA IKnPpJPV TP~T oJPxr oPiqA PnPX PVuÇ fífL~ KmP~S FTA IKnPpJPV PnPX PVu FmÄ Pvw kpt∂ YfMgt KmP~aJS KaTu jJÇ TJre FTaJA, xf& PmJPjr xPñ IQmi xŒTtÇ YfMgt ˘Lr xPñ FTA IKnPpJPV mKjmjJ yPuJ jJ, hMKa KvÊ TjqJx∂Jj KjP~ xÄxJr PnPX PVuÇ WajJKa pKh Foj y~óYfMgt KmP~ nJXJr Kmw~Ka l~xJuJ Foj hM'\j mqKÜ TPr Phj pJPhr FT\j KmYJrT Ijq\j IKfKrÜ IqJaKjt P\jJPru, fJyPu PToj y~! Foj QjKfT ıuPjr WajJ \JjJr krS pKh TJCPT PhPvr Có @hJuPf KmYJrPTr @xPj

SKuCuäJy ßjJoJj mxJPjJ y~, fJyPu PxA PhPv KT jqJ~KmYJr @vJ TrJ pJ~! YfMgt ˘L FTKa xrTJKr TPuP\r IiqJKkTJÇ FT\j xJÄmJKhT SA ˘Lr xPñ TgJ muPf SA TPuP\ KVP~KZPujÇ TPuP\ fJÅr xyTotL IiqJkT-IiqJKkTJrJ pUj xJÄmJKhPTr oMU PgPT ÊjPuj fJPhr xyTotLr ˝JoL KmYJrkKf yP~PZj, fUj ÊiM KZ” KZ” TrPujÇ muPuj KmYJrmqm˙Jr Ii”kfj PTJj kptJP~ PkRÅPZPZ, PxaJ @r oJjMPwr xJoPj muJ pJPm jJÇ @Ko FUJPj PpaJ muuJo, PxaJ V· j~óFPTmJPr ismM xfq WajJÇ @Ko \JKj, @hJuf oª KTZM TrPuS PxaJ muJ pJ~ jJÇ @hJuPfr I∂KjtKyf ãofJ rP~PZÇ fJrJ pJ AòJ fJ-A TrPf kJPrj, muPf kJPrjÇ fJPhr oª TgJ S TJ\ KjP~ TJrS KTZM muJr mJ PuUJr FUKf~Jr PjAÇ PcPT KjP~ asgM A\ PjJ KcPl¿ mPu P\Pu kJKbP~ Ph~Jr FUKf~Jr @hJuPfr rP~PZÇ PxTgJ mPu FTmJr @oJPT P\Pu kJKbP~KZPuj xMKksoPTJatÇ fUj nJmKZuJo, TUjS xfq TgJ @r mum jJÇ KogqJ mPu pJm mJ xfq PVJkj TrmÇ KT∂á PxaJ kJKr jJÇ TJre KkfJr KjPhtvóTUjS KogqJ TgJ muPm jJÇ IjqJ~IKmYJr PhUPu Tuo jJ iPr kJKr jJÇ xfq ksTJPv Ihoq xJyxL xŒJhT @oJPhr xMKksoPTJPars KmYJrkKfPhr nJwJ~ ÈYJ¿ FKcar'-Fr xPñ TJ\ TrKZÇ fJÅr FT\j jVeq xyTotL KyPxPm xfq KuUPj IjMPksreJ kJKòÇ xfq PuUJ S xfq ksTJPvr TJrPe FUj @mJr lqJKxmJhL oPjJnJPmr oJjMwèPuJ QhKjT @oJr Phv kK©TJ mº TPr Ph~Jr ÉïJr KhPòÇ n~ PhUJPò @zJAyJf V\JKr uJKbrÇ V\JKr uJKb FmÄ ÉïJPrr xJoPj PTJPjJ pMKÜ PaPT jJÇ fJrJ xπJPxr nJwJ~ TgJ mPujÇ jqJ~-IjqJ~ mJ @AjAjxJPlr fJrJ iJr iJPrj jJÇ KjmtJKxf \LmPj IjuJAPj kK©TJr kJfJ~ PxA ÉïJr PhUPf kJKòÇ pJrJ PxA ÉïJr KhPòj, fJPhr orÉo PjfJ PvU oMK\mMr ryoJj oJjMwPT Vefπ, @APjr vJxj, jqJ~KmYJPrr TgJ mPu @PªJuPj CÆM≠ TPrKZPujÇ PxA oPπ CÆM≠ yP~ 30 uJU PuJT ksJe Ph~Ç iKwtf y~ IxÄUq oJj-PmJjÇ KT∂á ãofJ~ FPx ksgPoA Vefπ, jqJ~KmYJr S @APjr vJxjPT KjmtJxPj kJbJj mJÄuJPhPvr ˙kKf rJÓskKf PvU oMK\mMr ryoJjÇ xPñ xÄmJhk© mº TPr KhP~ mJT˝JiLjfJ PTPz PjjÇ KmYJr KmnJPVr VuJ KaPk iPr KjP\r ãofJ~ Pjj xmKTZMÇ TuPor FT PUJÅYJ~ YJr\j ˙J~L KmYJrkKfPT ImqJyKf PhjÇ FT TgJ~ KmYJr KmnJPVr xm ãofJ KZu fJÅr yJPfÇ fJÅr TuPor PUJÅYJ~ ImqJyKf kJS~J YJr\j KmYJrkKfr oPiq FT\j yPuj KaFAY UJjÇ FToJ© KfKj FUjS PmÅPY @PZjÇ PxA PjfJr nJmiJrJ~ CÆM≠ IjMxJrLrJS @\ xfq TgJ, móMKjÔ CóJre xyq TrPf kJrPZj jJÇ xfq TgJ ÊjPuA fJPhr VJP~ \ôJuJ iPr pJ~Ç pJrJ QhKjT @oJr Phv mº TPr Ph~Jr ÉïJr KhPòj, fJPhr TgJ yPuJófJrJ pJ muPm xPñ xMr PouJPf yPmÇ PTJrJx irPf yPm fJPhr xMPrr fJPuÇ jfMmJ PmÅPY gJTPf kJrPm jJÇ krof FrJ TUPjJA xyq TrPf kJPr jJÇ fJPhr PjfJ PvU oMK\mS PxaJ kJrPfj jJÇ PpA KmYJPrr KmÀP≠ fJrJ PäJVJj KhPòj, Im˙Jj TotxNKY kJuj TrPZj, PxA @hJuf fJPhr xrTJPrrA xíKÓÇ FUJPj TJrJ KmYJrkKf KyPxPm KjP~JV PkP~PZj, KjP~JPVr xo~ xrTJr S oπLPhr kã PgPT fJPhr TL mPu Ph~J yP~PZ, PxaJr KTZMaJ KmYJrkKf Kj\JoMu yT jJKxo ITkPa mPuPZj fJÅr mºM c. @yPoh K\~JCK¨Pjr TJPZÇ PxA xfqTgj ksTJv KjKw≠ TPr Ph~J~ FUJPj KmóJKrf KTZM jJ-AmJ muuJoÇ pfaMTM ksTJv yP~PZ fJ PgPTA IjMiJmj TrJ pJ~ xrTJPrr Kj~πe TfaJ KZu mJ rP~PZÇ jqJ~KmYJr S AjxJPlr KhT PgPT PTC pKh lJÅKxr h§ksJK¬r PpJVq IkrJi TPr gJPTj, @KoS fJPhr lJÅKx YJAÇ fPm PxaJ yPf yPm xJPmT @AjoπL @mhMu oKfj UxÀr nJwJ~ oJjMPwr oPj jqJ~KmYJr yP~PZ PxA iJreJr oJkTJKb PgPTÇ KmYJPrr jJPo \MKcKv~Ju KTKuÄ mJ lJÅKx PTJPjJ xM˙ jqJ~mJj oJjMPwr TJoq yPf kJPr jJÇ PxJ\JxMK\ FaJ muJA nJPuJ, KmYJr j~ lJÅKx YJAÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KxPua xÄmJh

13

kMKuv TKovjJPrr xÿJPj K\FxKxr ofKmKjo~ xnJ KTmKr~J yfqJ~ yrTJfáu KxPua ßoPasJkKuaPj kMKuPvr xhq KmhJ~L TKovjJr \jJm IoNuq ßnJwe mzM~Jr KmhJ~ CkuPãq KxPuPar FTKa IKn\Jf ßyJPau mOPaPjr xmtmOy“ mOKav mJÄuJPhvL TKoCKjKa xÄVbj ÈPV´aJr KxPua ßcPnJuJkPo≤ F¥ SP~uPlpJr TJCK¿u Aj ACPT (K\FxKx) TfítT IJP~JK\f KmhJ~ x’itjJ~ CkPrJÜ hO| IKñTJr mqÜ TPr k´mJxLPhr xoxqJ xoJiJPj KxPua ßoPasJkKuaj kMKuv S KxPua KmnJVL~ kMKuv xPmtJó IV´JKiTJr KhP~ k´mJxLPhr ßxmJ TrJ pJPmÇ xÄVbPjr KxPua KrK\SPjr ß\jJPru ßxPâaJrL KxPua Fo.Kx TPuP\r FPxJKxP~a k´Plxr S oPjJKmùJj KmnJPVr k´iJj ßoJ” xJPuy IJyoPhr xûJuPjr oJiqPo IjMÔJPjr ÊÀPf kKm© ßTJrIJj PfuJS~Jf kJb TPrj yJKl\ IJPjJ~Jr ßyJPxjÇ K\FxKx xJPmT xnJkKf S mftoJj YLl YqJKrKa ßTJ IKctPjar ßoJyJÿh ojZm IJuL ß\Kk Fr xnJkKfPfô FPf KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KxPua KmnJPVr K\IJAK\ mLr oMKÜPpJ≠J ßoJ” oTmMu ßyJPxj náÅA~J, KxPua ßoPasJkKuaj kMKuPvr jfáj TKovjJr \jJm KjmJx Yªs oJK^, IKfKrÜ kMKuv TKovjJr IJ»MuäJy IJu IJ\Jh ßYRiMrL, Kru AxuJKoT TJuYJrJu ßx≤JPrr ßY~JroqJj S KmKvÓ KmKjP~JVTJrL

ßoJ” IJ»Mu oJKuTÇ x’itjJr \mJPm KmhJ~L kMKuv TKovjJr mPuj, ÈmJÄuJPhPvr Cjú~Pj xPmtJó ‰mPhKvT oMhsJ I\tjTJrL k´mJxL mJÄuJPhvLPhr jJjJ k´TJr y~rJjLr xÿMULj yjÇ IJoJr FA hMA mZr hMA oJx KxPua ßoPasJkKuaj TKovjJr KyPxPm hJK~fô kJuPj IJKo Khj rJf TJ\ TPrKZ FmÄ k´mJxLPhr KmKnjú xoxqJ xoJiJPj IJ∂KrT KZuJoÇ IJoJr hO| KmvõJx jfáj TKovjJr S FTA iJrJ ImqJyf rJUPmjÇ k´mJxLrJ IJoJPhr ßhPvr xŒh fJPhr nKmwqf k´\Pjìr TJPZ mJÄuJPhvPT IJPrJ IJTwtjL~ TrPf jJ kJrPu fJrJ yJKrP~ pJPmÇ F mqJkJPr xTuPT FTPpJPV TJ\ TrPf yPmÇ k´mJxLPhr xoxqJPT FT j’r IV´JKiTJr KhP~ fJr xoJiJj TrPf yPmÇ KmPvw IKfKg IJ»Mu oJKuT

k´mJxLPhr AjPnˆPo≤ F jJjJ mJiJ KmkK•xy KmKnjú y~rJjL hNr TrPf KmhJ~L kMKuv TKovjJr IoNuq nëwe mPzJ~J xm xo~ IJ∂KrTfJr xJPg TJ\ TPrPZjÇ ßx\jq KfKj fJPT ijqmJh \JjJjÇ ˝JVf mÜPmq IjMÔJPj xnJkKf k´mJxLPhr KmKnjú xoxqJ S y~rJjLr jJjJ KY© fáPu iPr mPuj k´mJxLPhr FA xTu ßoRKuT xoxqJ xoJiJPj kMKuv k´vJxj, KxKnu k´vJxj, rJ\jLKfmLh, KxKnu ßxJxJAKa S TKoCKjKa ßjfímOªPT FT ßpJPV TJ\ TrPf yPmÇ FUjA FA xoxqJèPuJ xoJiJj jJ TrPu nKmwqPf FaJ Kj~πPe mJAPr YPu pJPmÇ KfKj KmoJj mªr, k´mJxLPhr xŒK• ßmhUu, k´mJxLPhr KmKjP~JV KjrJk•J S \JjoJPur KjrJk•Jxy xTu xoxqJ xoJiJPj FTKa oKjaKrÄ TKoKa Vbj TrJr hJmL

\JjJjÇ k´mJxLPhr oPiq mÜmq rJPUj u¥j aJS~Jr yqJoPuax Fr TJCK¿uJr IJ»Mu oMKTf YMjM FoKmA, KmKvÓ AjPnˆJr S xJCg Aˆ mqJÄPTr KxKj~r cJAPrÖr IJKTTár ryoJj (mJhvJ) jgtSP~ux mJÄuJPhvL FPxJKxP~vPjr ßY~JroqJj ßoJ” IJ»MZ ZJuJo, mOKav mJÄuJPhvL ßY’Jr Im ToJPxtr u¥j KrK\SPjr ßk´KxPc≤ \JoJu CK¨j oT¨MZ, k´JAc Im FKv~J V´ΔPkr oqJPjK\Ä cJAPrÖr S~JKyh \JoJj ßxKuo, Aˆ ßYvJ~Jr S âá mJÄuJPhv FPxJKxP~vPjr ß\jJPru ßxPâaJrL \MmJP~r IJyPoh; ßYˆJr vJy\JuJu oxK\Phr ßY~JroqJj IJuyJ\ô IJ»MuäJy yJKvo, k´mJxL rKlT CK¨jÇ IJrS mÜmq rJPUj K\FxKx KxPua KrK\SPjr ßY~JrkJxtj Kk´K¿kJu k´Plxr ßoJ” oMKymMr ryoJj, K\FxKxr KxKj~r nJAx ßY~Jr Kk´K¿kJu IJfJCu yT uÛr, FcPnJPTa IJ»Mu ryoJj ßYRiMrL, KmKvÓ xJÄmJKhT S mJÄuJKaKnr KxPua mMqPrJ k´iJj IJ»Mu oJKuT \JTJ, ‰hKjT vqJou KxPua Fr KjmtJyL xŒJhT IJ»Mu oMKTf, APuÖsKjé S Kk´≤ KoKc~Jr k´KfKjKimOªÇ IjMÔJj ßvPw KmhJ~L TKovjJr oPyJh~PT FTKa oPjJro ß∠k´hJj TrJ y~ FmÄ QjvPnJP\r oJiqPo IjMÔJPjr xoJK¬ y~Ç

ßjfJ ßvqJj IqJPrˆ KxPua, 14 ßlmsΔ~JKr : xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~J yfqJTJP§ oJouJ~ yrTJfáu K\yJPhr ßjfJ oJSuJjJ @»Mx xJuJoPT ßV´¬Jr ßhUJPjJr \jq yKmV† @hJuPf @Pmhj TPrPZ oJouJr fh∂TJrL TotTftJÇ VfTJu mMimJr hMkMPr oJouJr fh∂TJrL TotTftJ FFxKk ßoPyÀj ßjZJ, KxKj~r \MKcKv~Ju oqJK\Pˆsa oMxPuy CK¨Pjr @hJuPf F @Pmhj hJKUu TPrjÇ @PmhPj CPuäUq TPrj, oMlKf yJjúJj fJ\CK¨j , oJP\h mJa S oJrJjJ ßvU @»Mx xJuJo dJTJr 7 V’M\ oxK\Ph mPx FT KoKaÄP~ @S~JoL uLVPT ßjfífôvNjq TrJr Kx≠J∂ ßj~Ç ßxA ßoJfJPmT fJrJ 21 @Vˆ ßV´Pjc yJouJxy xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~JPT yfqJ TrJ y~Ç KT∂á oMlKf yJjúJj, fJ\CK¨j S oJP\h mJaPT KTmKr~J yfqJ oJouJ~ ßV´¬Jr ßhUJPjJ yPuS ßvU @»Mx xJuJoPT F oJouJ~ ßV´¬Jr ßhUJPjJ y~KjÇ fJA @»Mx xJuJoPT ßvqJj IqJPrˆ ßhUJPjJr \jq @Pmhj \JjJPu @hJuf fJ o†Mr TPrjÇ F mqJkJPr oJouJr fh∂TJrL TotTftJ FFxKk ßoPyÀj ßjZJr xPñ ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj @PmhPjr TgJ ˝LTJr TPr mPuj, @»Mx xJuJo yrTJfáu K\yJPhr ßjfJÇ FZJzJ KfKj @lVJKj˜JPj pMP≠ IÄv V´ye TPrPZjÇ oJouJr @Aj\LmL IqJcPnJPTa @uoVLr nÅëA~J mJmMu \JjJj, IKiTfr fhP∂ @»Mx xJuJPor xÄKväÓfJ UMÅP\ ßkP~PZ fh∂TJrL TotTftJÇ fJA fJPT ßvqJj IqJPrˆ ßhUJPjJr \jq @Pmhj TrJ y~Ç yKmV† ßTJat kMKuPvr kKrhvtT (SKx) \Lmj TíÌ ßh \JjJj, @hJuf mJhLr @Pmhj o†Mr TPrPZjÇ ßxA TJrPe @»Mx xJuJoPT ßvqJj IqJPrˆ ßhUJPjJ yP~PZÇ CPuäUq, 2005 xJPur 27 \JjM~JKr yKmVP†r ‰mhqJr mJ\JPr @S~JoL uLPVr \jxnJ~ ßV´Pjc yJouJ~ xJPmT IgtoπL vJy F Fo Fx KTmKr~Jxy 5 \j Kjyf yjÇ


14

KxPua vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr mOK• ßku KxPua KmnJPVr 283 KvãJgtL KvãJPãP© KxPuPar Qhjq WMYJPf yPm

KxPua˙ vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr mOK• ßku KxPua KmnJPVr 283 KvãJgtLÇ 5o, 6Ó, 7o S 8o ßv´eLr KvãJgtLPhr yJPf Vf 7 \JjM~JrL ßxJomJr KxPua IKcPaJKr~JPo FT IjMÔJPjr oJiqPo F mOK• fáPu ßh~J y~Ç F CkuPã @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj ßuUT-TuJKoˆ @lfJm ßYRiMrLÇ hMKa IKiPmvPj KmnÜ IjMÔJPj k´iJj IKfKg KZPuj YqJPju Fx ACPT'r ßY~JroqJj @yPoh Cx xJoJh ßYRiMrL ß\KkÇ IKfKg KyxJPm mÜmq rJPUj-QhKjT KxPuPar cJT-Fr mqm˙JkjJ xŒJhT ßhS~Jj ßfRKlT oK\h uJP~T, ohjPoJyj TPuP\r AÄPr\L KmnJPr xJPmT KmnJVL~ k´iJj IiqJkT @»Mu yJjúJj, vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr ßY~JroqJj k´mJxL TKoCKjKa ßjfJ xMKl xMPyu @yoh, lJCP¥vPjr CkPhÓJ k´mJxL oMKym CK¨j ßYRiMrL, QhKjT KxPuPar cJT-Fr KYl KrPkJatJr ßoJyJÿh KxrJ\Mu AxuJo,

YqJPju-Fx Fr mqMPrJ k´iJj oBj CK¨j oj\M,mJÄuJPhv k´KfKhPjr ˆJl KrPkJatJr vJy KhhJr @uo jPmu, lPaJ \JjtJKuˆ IqJPxJKxP~vPjr KxPua KmnJVL~ xnJkKf @»Mu mJKfj l~xuÇ jJaqTJr @l\u ßyJPxPjr k´Jem∂ Ck˙JkjJ~ FPf ÊPnòJ mÜmq rJPUj-lJCP¥vPjr xhxq xKYm K\muM ryoJjÇ mÜmq rJPUj ACxMl lKrh, FcPnJPTa jNr @yoh, ZJ©PjfJ Fo Kj\Jo CK¨j, UªTJr FjJoMu yT, \JTJKr~J oJyoMh, ßoPyhL yJxJj, Aöf CuqJy jJK\o, xJ\ CK¨j, \Kxo CK¨jÇ ßTJr@j ßfuJS~Jf TPrj ßoJyJÿh @Kuo CK¨jÇ \JfL~ xÄVLPfr oJiqPo IjMÔJj ÊrΔ y~Ç YqJPju Fx Fr ßY~JroqJj @yPoh Cx xJoJh ßYRiMrL jmLj Kv JgtLPhr CP¨vq TPr mPuj, KvãJPãP© KxPuaPT FKVP~ KjPf xKÿKuf k´PYÓJ YJuJPf yPmÇ KfKj mPuj, KvãJP P© KxPua âov FKVP~ pJPòÇ @\PTr ßoiJmL KvãJgtLrJA

@VJoL KhPj xMªr ßhv VbPj nNKoTJ rJUPmÇ kzJPuUJ ßvw TPr ßhPvr Cjú~Pj ImhJj rJUJr \jq KfKj mOK•k´J¬Phr k´Kf @ymJj \JjJjÇ KxPuPar cJT-Fr mqm˙JkjJ xŒJhT S âLzJ xÄVbT ßhS~Jj ßfRKlT oK\h uJP~T mPuj, k´go ßv´eLr YJTárLPf KxPua IûPur k´JgtLPhr xÄUqJ âov ToPZ-pJ @oJPhr \jq CPÆV\jTÇ F Im˙Jr ImxJj WaJPf yPmÇ xMKvãJ~ KvKãf yP~ mftoJj k´\Pjìr KvãJgtLrJA KvãJPãP© KxPuPar QhjqfJ WMYJPf kJPrÇ KfKj KvãJgtLPhr kzJPuUJ~ oPjJPpJVL yS~Jr @ymJj \JKjP~ mPuj, ßfJoJPhr oiq ßgPTA \JKfr @VJoLr ßjfífô ßmKrP~ @xPmÇ F\jq ßfJoJPhrPT hã yP~ VPz CbPf yPmÇ KfKj vJoxMr ryoJj lJCP¥vPjr C•PrJ•r xoOK≠ TJojJ TPrjÇ IjMÔJPj 5o, 6Ó S 7o, 8o ßv´eLr 283 \j KvãJgtLPT mOK• k´hJj TrJ y~Ç

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KxPuPa CkyJr mJx ßgPT oMPZ ßluJ yPuJ UJPuhJr jJo KxPua, 14 ßlmsΔ~JKr : KjPUJÅ\ AKu~JZ @uLr mqJjJr S KmuPmJct rJPfr @ÅiJPr xKrP~ ßluJ yPòÇ k´J~ hMA x¬Jy iPr iLPr iLPr UMPu ßluJ yPò Fxm KmuPmJct S mqJjJrÇ jVrLr KxKa kP~P≤ @S~JoL uLPVr xoJPmPvr @PVr rJPf xmPYP~ ßmKv mqJjJr S KmuPmJct xKrP~ ßluJ yP~PZ mPu IKnPpJV TPrPZj KmFjKk ßjfJrJÇ FKhPT, vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r mJx ßgPT oMPZ ßluJ yP~PZ UJPuhJ K\~Jr jJoSÇ @r Fxm WajJ KjP~ KxPuPar KmFjKkPf fLms ßãJn S IxP∂Jw KmrJ\ TrPZÇ KmFjKkr kã ßgPT xJl \JKjP~ ßh~J yP~PZ @S~JoL uLVA Fxm WaJPòÇ KxPuPa AKu~JZ pMPVr k´YJreJ~ FKVP~ KZu KmFjKkÇ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj oyJP\Ja xrTJr ãofJ~ gJTPuS AKu~JZ KjPUJÅP\r @PVr KxPuPar @uL~J oJhrJxJ oJPb ßmVo UJPuhJ K\~Jr xoJPmvPT ßTªs TPr KxPuPa xmPYP~ ßmKv KmuPmJct S mqJjJr mKxP~KZPuj AKu~JZ @uLÇ SA xo~ KxPua jVrLA j~ KmKnjú CkP\uJ FmÄ dJTJ-KxPua oyJxzPT ßmKv xÄUqT KmuPmJct S mqJjJr mxJPjJ y~Ç KmFjKkr KxKj~r ßjfJrJ \JKjP~PZj, AKu~JZ @uL KmYãe ßjfJ KZPujÇ F TJrPe fJr ˙Jkj TrJ KmuPmJct S mqJjJPr ßTC yJf KhPf kJPrKjÇ KTÄmJ ßTC xKrP~ ßluPuS AKu~JZ @uL xPñ xPñ ßxèPuJ k´Kf˙Jkj TPr ßluPfjÇ FKhPT, Vf mZPrr 17A FKk´u dJTJr mjJjL ßgPT KjPUJÅ\ yP~ pJj Fo AKu~JZ @uLÇ Fr k´KfKâ~J~ KxPuPa KmPãJn ZKzP~ kPzÇ aJjJ FT x¬Jy KmPãJn kJuPjr kr KmFjKk xy IñxÄVbPjr ßjfJTotLrJ AKu~JZ @uLr xºJj ßYP~ KxPua jVrLPf k´YMr xÄUqT KmuPmJct S mqJjJr ˙Jkj TPrÇ KxPua ZJ©hPur KxKj~r ßjfJ oKfCu mJrL UMrPvh VfTJu \JKjP~PZj, AKu~JZ oMKÜ xÄV´Jo kKrwPhr kã ßgPT jVrLr vfJKiT KmuPmJct S v' v' mqJjJr ˙Jkj TrJ y~Ç iLPr iLPr Fxm KmuPmJct xKrP~ ßluJ yP~PZÇ KmFjKk S ZJ©hPur ßjfJrJ \JjJj, KxPua jVrLr hKãe xMroJ ßgPT ÊÀ TPr aMPTrmJ\Jr, vJykrJj, KmoJjmªr FuJTJ xy ßVJaJ jVrLPf yJ\Jr yJ\Jr KmuPmJct, mqJjJr S ßlˆMj mxJPjJ yP~KZuÇ ßmv TP~T oJx Fxm mqJjJr S ßlˆMj Iãf gJTPuS Vf hMA x¬Jy iPr rJPfr @ÅiJPr SA mqJjJr S ßlˆMj UMPu ßluJ yPòÇ k´KfKhjA WMo ßgPT CPb ßhUJ pJPò, FT FT FuJTJ~ mqJjJr S ßlˆMj ßjAÇ KxPua ß\uJ KmFjKkr h¬r xŒJhT S Fo AKu~JZ @uLr FTJ∂ xyTJrL ßoJ. o~jMu yT mPuj,

Vf 7A ßlmsΔ~JKr KxPuPar KxKa kP~P≤ @S~JoL uLPVr ßjfífôJiLj 14 hPur xoJPmv y~Ç SA xoJPmPvr @PVr rJPf KmPvw TPr mªr, @hJuf FuJTJ S xMroJ oJPTta FuJTJ ßgPT k´YMr xÄUqT KmuPmJct S mqJjJr xKrP~ ßluJ y~Ç KfKj \JjJj, KxPuPar KmFjKk F WajJr @jMÔJKjT k´KfmJh \JKjP~PZÇ FKhPT, F WajJr kr ßgPTS KxPuPar KmKnjú FuJTJ ßgPT KmFjKkr ßY~JrkJrxj ßmVo UJPuhJ K\~J, KxKj~r xy-xnJkKf fJPrT ryoJj S KjPUJÅ\ KmFjKk ßjfJ Fo AKu~JZ @uLr jJPor xJAjPmJct xKrP~ ßluJ yPòÇ CkyJPrr mJx ßgPT oMPZ ßluJ yP~PZ UJPuhJ K\~Jr jJo: vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJuP~r CkyJPrr mJx ßgPT oMPZ ßluJ yP~PZ xJPmT k´iJjoπL ßmVo UJPuhJ K\~Jr jJoÇ F WajJ~ vJy\JuJu KmvõKmhqJuP~ mqJkT k´KfKâ~J ßhUJ KhP~PZÇ WajJr k´KfmJPh KmvõKmhqJuP~r ZJ©hPur TotLrJ VfTJu KmTJPu jVrLr oKhjJ oJPTta FuJTJ~ FTKa mJx nJXYMr TPrPZÇ FTA xPñ fJrJ @uKaPoaJo KhP~ \JKjP~PZ, @VJoL oñumJPrr oPiq pKh UJPuhJ K\~Jr jJo kMj”˙Jkj TrJ jJ y~ Frkr ßp ßTJj WajJr \jq KmvõKmhqJuP~r k´vJxj hJ~L gJTPmÇ KmvõKmhqJuP~ ZJ© iotWParS ÉoKT KhP~PZ fJrJÇ oñumJr xºqJ~ KmvõKmhqJuP~r Kj\˝ kKrmyPjr mJxKar mKc ßgPT UJPuhJ K\~Jr jJo oMPZ ßh~ ZJ©uLV TotLrJÇ FA mJxKa 1992 xJPu xJPmT IgtoπL Fo xJAlMr ryoJj vJKm k´vJxjPT KhP~KZPuj UJPuhJ K\~Jr kã ßgPTÇ WajJr k´KfmJPh VfTJu hMkMPr vJKm k´vJxjPT ˛JrTKuKk KhP~PZ ZJ©hu TotLrJÇ KmãM… TotLrJ vJKmr nJzJ TrJ mJPx oKhjJ oJPTta FuJTJ~ yJouJ YJKuP~ nJXYMr TPrÇ F mqJkJPr vJy\JuJu KmùJj S k´pMKÜ KmvõKmhqJu~ ZJ©hPur @øJ~T FxFo \JyJñLr \JKjP~PZj, oñumJr kpt∂ @uKaPoaJo ßh~J yP~PZÇ F xoP~r oPiq ßTJj xMrJyJ jJ yPu ZJ© iotWPar cJT ßh~J yPm mPu \JjJj KfKjÇ FKhPT, VfTJu KmTJPu vJKmr mJx ßgPT UJPuhJ K\~Jr jJo oMPZ ßluJr k´KfmJPh jVrLr oLrJmJ\JPr ZJ©hu KmPãJn xoJPmv TPrPZÇ F xnJ~ xnJkKffô TPrj oKfCu mJrL UMrPvhÇ @K\\Mu ßyJPxj @K\P\r kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj \JKTr ßyJPxj, \~Phm YâmftL \~∂, rJyJf ßYRiMrL oMjúJ, ßYRiMrL ßoJ. xMPyu, \~jJu @yoh, ÀP\u @yoh ßYRiMrL, @mhMu TJA~No k´oMUÇ

vJymJPVr fJrPeqr k´KfmJhL TotxNYLr xJPg xJÄmJKhT hŒKf UMPjr mwtkNKftPf jJrL KjCPkJat pMmuLPVr FTJ®fJ PWJwjJ FKv~Jj oqJVJK\Pjr CPhqJPV xnJ IjMKÔf

fJrPeqr k´KfmJhL TotxNYLr xJPg FTJ®fJ ßWJwjJ TPrPZ KjCPkJat pMmuLV xy SP~uPx mxmJxrf k´mJxL mJñJuLrJÇ KorkMPrr TxJAUqJf rJ\JTJr TJPhr ßoJuäJr rJ~ k´fqJUJj TPr xTu pM≠JkrJiLr lÅJKxr hJmLPf ßoJomJKf k´\ôuj TPr vJymJV ßgPT ZKzP~ kzJ TotxNYLr xJPg mOPaPj mxmJxrf k´mJxL mJñJuLPhr GTqm≠ yS~Jr @ymJj \JKjP~PZÇ Vf 8 ßlmsΔ~JrL oiqrJPf KjCPkJPatr KjC uJPyJr ßrÓáPrP≤ xTu pM≠JkrJiLr lÅJKx S \JoJf KvKmPrr rJ\jLKf mPºr

hJmL \JKjP~ IjMKÔf y~ k´KfmJh xoJPmvÇ KjCPkJat pMmuLPVr xnJkKf oMKymMr ryoJPjr xnJkKfPfô S xy xJiJrj xŒJhT @jyJr Ko~Jr xûJujJ~ IjMKÔf @PuJYjJ xnJ~ k´iJj IKgKf KyPxPm CkK˙f KZPuj KjCPkJat @S~JoLuLPVr xnJkKf ßvU fJKyr CuäJ, k´iJj @PuJYT KyPxPm CkK˙f KZPuj SP~ux @S~JoLuLPVr nJrk´J¬ xnJkKf xJÄmJKhT ojxMr @yPoh oKTx, KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj KjCPkJat @S~JoLuLPVr

xJiJrj xŒJhT @»Mu yJjúJj S k´\jì-71 KjCPkJat vJUJr xnJkKf ßmuJP~f ßyJPxj UJj Ç k´KfmJh xoJPmPv YuoJj pM≠JkrJPir KmYJr S ßhPvr xJKmtT kKrK˙Kf KjP~ @PuJYjJ~ IÄv ßjj ojJl Ko~J, j\Àu AxuJo, vJy vJlL TJKhr, Fo F rCl, KjCPkJat pMmuLPVr xJiJrj xŒJhT xJPmT ZJ© ßjfJ lUÀu AxuJo, @mMu TJuJo oMKoj, ÀÉu @Koj, KxfJm @uL, l~xu @yPoh, ßmuJu CK¨j, ßvU ZKuo, @»Mu yJKoh oTxMh k´oMUÇ

xJÄmJKhT hŒKf xJVr-rΔKjr yfqJTJP¥r mwtkNKftPf FT ofKmKjo~ xnJr @P~J\j TPr jJrL FKv~Jj oqJVJK\jÇ xnJ~ hLWt FT mZPrS rJÓsL~nJPm mÉu @PuJKYf jOvÄx FA yfqJTJP¥r ßTJPjJ ryxq ChWJKaf jJ yS~J~ Yro Km˛~ k´TJv TPrPZj CkK˙f xJÄmJKhT-PuUT S xJKyfqxÄÛíKfTotLrJÇ xKbT fhP∂r oJPiqPo YJûuqTr FA yfqJTJP¥r ryxq CPjìJYPjr oJiqPo k´TOf UMjLPhr UMÅP\ ßmr TPr vJK˜ KmiJPjr \jq xrTJPrr k´Kf @mJPrJ hJmL \JjJj fJrJÇ mÜJrJ mPuj, xrTJPrr k´iJj k´iJj KjmtJYjL IñLTJr kNrPer kJvJkJKv xJiJre oJjMPwr \Jj-oJPur KjrJk•J S xJoJK\T K˙KfvLufJr k´KfS x\JV hOKÓ rJUPf yPmÇ fJrJ IKnPpJV TPr mPuj, ßxA xoP~r ˝rJÓsoπL 48 W≤Jr ßnfr UMjLPhr UMÅP\ ßmr TrJr ßWJweJ KhPuS @\ k´J~ 8760 W≤J kJr yS~Jr krS Fr xJPg \Kzf UMjLPhr irJPfJ hNPr gJT, xJÄmJKhTPhr uJVJfJr @PªJuPjr krS ßTJj FT IhOvq TJrPe Fr ßTJPjJ ryxqA CPjìJKYf TrPZ jJ xrTJrÇ fJrJ mPuj, pUjA FA mmtPrJKYf yfqJTJP¥r KmYJPrr hJmLPf xrTJrPT KmKnjúnJPm YJk k´P~JV TrJ y~, fUjA ßhUJ pJ~ jfáj @KñPT \\

Ko~J jJaPTr ImfJrjJ y~Ç WJfTPhr yJf ßgPT ßmÅPY pJS~J FToJ© KvÊ x∂JjKar IKjKÁf nKmwqPfr TgJ KY∂J TPr mÜJrJ mPuj, QkvJKYT FA yfqJTJP¥r kr xJVr-rΔKjr FToJ© x∂Jj ßoPWr nre-ßkJwPer hJK~fô ˝~Ä k´iJjoπL ßj~Jr ßWJweJ KhPuS KmVf FT mZPrr oPiq KfKj fJr ßTJPjJ ßUJÅ\-UmrA ßjjKjÇ rqJm, kMKuv S xrTJPrr IPjTèPuJ ßVJP~ºJ xÄ˙J gJTJ xP•ôS YJûuqTr FA yfqJTJP¥r ßTJj ryxq ChWJaj jJ yS~J~ CkK˙f xmJA KmÚ~ k´TJv TPrjÇ xnJ~ mÜJrJ xJVr-rΔKjxy KmVf KhjxoNPy xÄWKaf xJÄmJKhT UMj FmÄ KmKnjú xoP~ WPa pJS~J xJÄmJKhT KjptJfPjr xMÔ fh∂ S KmYJPrr hJmL kNemtqÜ TPrjÇ Vf 11 ßlmsΔ~JrL, ßxJomJr KmPTPu kNmtu¥Pj ACPT KmñKu TJptJuP~ jJrL oqJVJK\j xŒJJhT vJyjJ\ xMufJjJr xûJujJ~ IjMKÔf xnJ~

mÜmq rJPUj ∏ KmKvÓ rJ\QjKfT KmPväwT S TuJKoÓ oJxMh rJjJ, KmKvÓ xJÄmJKhT TuJKoÓ j\rΔu AxuJo mJxj, TKm-xJÄmJKhT @mhMu TJA~Mo, xÄÛíKfTotL @Krl ..., KuuJ Ko~J S @lPrJ\J vKlT, TKoCKjKa FKÖKnˆ frΔe mqmxJ~L xJmM ßjS~J\, xJÄmJKhT ßvU oKfCr ryoJj mJmuM, FKaFj mJÄuJ ACPT'r ßylJ\Mu TKro rJKTm, YqJPju @A ACPrJPkr AorJj k´oMUÇ jJrL FKv~Jj oqJVJK\j xŒJhT TKm vJyjJ\ xMufJjJ fJPhr @ymJPj xJzJ KhP~ CkK˙f yS~Jr \jq xmJAPT ijqmJh \JKjP~ mÉu IPuJKYf FA yfqJTJP¥r KmYJPrr hJmLPf mJÄuJPhPvr xJÄmJKhTPhr YuoJj @PªJuPjr xJPg xÄyKf k´TJv TPr @VJoL 11 oJYt xoJPmv FmÄ KmKnjú TotxNKY V´ye FmÄ FA yfqJTJP¥r xMÔá KmYJr jJ yS~J kpt∂ fJPhr FA @PªJuj Imqyf gJTPm mPu ßWJwjJ ßhjÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

Km첫Jkj

15


16

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

mJÄuJPhv

dJTJ S Y¢V´JPo @mJrS \JoJ~Jf-KvKmPrr fJ§m

dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : \JoJ~JPf AxuJoL S AxuJoL ZJ©KvKmr rJ\iJjL dJTJ~ VfTJu mMimJr @mJr fJ§m YJKuP~PZÇ fJrJ FTKa mJPx IKVúxÄPpJV S k´J~ 50Ka pJjmJyj nJXYMr TPrÇ kMKuPvr xPñ fJPhr kJæJkJKæ iJS~J S xÄWPwt kMKuPvr oKfK^u KmnJPVr IKfKrÜ CkTKovjJr (FKcKx) S kgYJrLxy 30 \j @yf yP~PZjÇ 300 \jPT @aT TrJ yP~PZÇ Y¢V´JPoS VfTJu \JoJ~JfZJ©KvKmPrr TotLrJ fJ§m YJuJjÇ TPjtu yJPa mJx nJXYMPrr FTkptJP~ fJÅPhr iJS~J TPr ˙JjL~ ßuJT\jÇ k´fqãhvtL S kMKuv xN© \JjJ~, xTJu xJPz xJfaJr KhPT oKfK^Pur KxKa ßx≤JPrr @vkJPvr VKu ßgPT vfJKiT \JoJ~Jf-KvKmPrr TotL uJKb KjP~ ^KaTJ KoKZu ÊÀ TPrjÇ KoKZuKa vJkuJ YfôPr ßkRÅZJr kr kMKuv iJS~J KhP~ Z©nñ TPr ßh~Ç Frkr xTJu xJPz @aaJr KhPT vJkuJ YfôPr KoKZu ßmr TPr fJÅrJÇ kMKuv lJÅTJ èKu ZMPz fJÅPhr Z©nñ TPrÇ xTJu xJPz j~aJr KhPT oKfK^Pur KmKnjú IKuVKu ßgPT ßmKrP~ @mJrS \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ ^KaTJ KoKZu KjP~ ßmv TP~TKa pJj nJXYMr TPrj FmÄ kMKuvPT uãq TPr AakJaPTu ßZJPzjÇ \mJPm kMKuv TJÅhJPj VqJPxr ßvu S rJmJr mMPua ßZJPzÇ F xo~ kMKuPvr xPñ fJÅPhr iJS~JkJæJiJS~J S xÄWwt y~Ç xÄWwt FTkptJP~ oKfK^u, KhuTMvJ, kæj S rJ\CPTr @vkJPv ZKzP~ kPzÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ kMKuvPT uã TPr ßmv KTZM TTPau KjPãk TPrjÇ FPf kMKuPvr oKfK^u KmnJPVr FKcKx ßoPyhL yJxJjxy kJÅY xhxq @yf yjÇ kMKuPvr rJmJr mMPuPa I∂f j~\j @yf yjÇ xTJu 10aJr KhPT ‰hKjT mJÄuJr ßoJPz FTKa pJ©LmJyL mJPx @èj ßhj \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJÇ F xo~ ߈Kc~Jo FuJTJ~ KvKmrTotL xPªPy \MmJP~r jJPor FT pMmTPT @aT TPr \jfJÇ k´fqãhvtLrJ \JjJ~, fJÅr TJPZ KvKmPrr YJÅhJr rKxh kJS~J pJS~J~ kPr fJÅPT kMKuPv ßxJkht TrJ y~Ç FTkptJP~ \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ oKfK^Pur KmKnjú IKuVKuPf Im˙Jj KjP~ pJjmJyj S kMKuvPT AakJaPTu S TTPau ßZJPzjÇ ßmuJ

xJPz 11aJ kpt∂ F Im˙J YPuÇ F WajJ~ xJPz 11aJ kpt∂ oKfK^Pu pJj YuJYu mº KZuÇ hMkrM 12aJr kr iLPr iLPr pJj YuJYu ˝JnJKmT y~Ç FKcKx ßoPyhL yJxJjxy @yf 10 \jPT dJTJ ßoKcPTu TPu\ yJkxJfJPu ßjS~J y~Ç KYKT“xPTrJ \JjJj, fJÅr VJP~ TTPaPur Kx&k≤ ä Jr ßuPVPZÇ yJxkJfJPu KYKT“xJiLj @mM fJPyr, ßxRrn S jmL ßyJPxjPT kMKuv KvKmPrr TotL xPªPy @aT TPrÇ fPm fJPyr KjP\PT kMrJj dJTJr TKm j\Àu TPuP\r rJÓsKmùJPjr KÆfL~ mPwtr ZJ© FmÄ ßxRrn S jmL KjP\Phr kgYJrL hJKm TPrjÇ ßoPyhL yJxJjPT kPr rJ\JrmJV kMKuv uJAjx yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç @yf IjqrJ yJxkJfJPu k´JgKoT KYKT“xJ ßjjÇ kMKuPvr oKfK^u KmnJPVr CkTKovjJr ßoJ. @PjJ~Jr ßyJPxj mPuj, \JoJ~Jf-KvKmPrr TTPaPur @WJPf ßoPyhL yJxJjxy kJÅY kMKuv @yf yjÇ PmuJ xJPz 11aJr KhPT ßoPyhLPT ßhUPf dJTJ ßoKcPTPu pJj kMKuPvr oyJkKrhvtT (@AK\Kk) yJxJj oJyoMh UªTJrÇ fJÅr xPñ KZPuj dJTJ oyJjVr kMKuv TKovjJr ßmj\Lr @yPoh S @PjJ~Jr ßyJPxjÇ yJxkJfJu ßgPT ßmr yS~Jr xo~ @AK\Kk FT k´Pvúr \mJPm xJÄmJKhTPhr mPuj, xoJ\KmPrJiL \JoJ~Jf-KvKmPrr Ikf“krfJ YJKuP~ \jVPer oPj @fï xíKÓ TrPf YJAPZÇ KfKj \jVePT @fïV´˜ jJ yP~ FTxPñ \JoJ~JfKvKmrPT k´KfPrJPir @øJj \JjJjÇ kMKuv \JjJ~, \JoJ~Jf VfTJu oMlJxKxKrj CuJoJP~ ßTrJo, kLroJvJP~U \jfJr oû mqJjJPr Ve\oJP~Pfr cJT KhP~KZuÇ fJPhr kKrT·jJ KZu, FA \oJP~Pfr jJPo kæj ßoJz ßgPT ‰hKjT mJÄuJ kpt∂ xzT hUu TPr vKÜ k´hvtj TrJÇ KT∂á kMKuPvr kNmk t ˜ ´ KM fr TJrPe fJ xlu y~KjÇ pJ©JmJzLPf fJ§m: ßmuJ hMAaJr KhPT pJ©JmJzLr KmhMq“ IKlPxr VKu ßgPT \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ ^KaTJ KoKZu KjP~ k´iJj xzPT FPx pJjmJyj nJXYMr ÊÀ TPrjÇ kMKuv mJiJ KhPf ßVPu fJÅrJ kMKuPvr Skr AakJaPTu ßZJPzjÇ kMKuv rJmJr mMPua S TJÅhJPj VqJPxr ßvu ZMPz

kKrK˙Kf Kj~πPe @PjÇ F xo~ oKjÀu AxuJo cJj kJP~ èKuKm≠ yjÇ dJTJ ßoKcPTPu KYKT“xJiLj oKjÀu \JjJj, lMakJPf fJÅr lPur ßhJTJj @PZÇ ßhRPz KjrJkh ˙JPj pJS~Jr xo~ KfKj èKuKm≠ yjÇ F ZJzJ ˙JjL~ ßuJT\j ßr\S~JjMu TJrLo S @Krl l~xu jJPor hMA pMmTPT KvKmr xPªPy KkKaP~ kMKuPv ßxJkht TPrÇ ßr\S~JjMu KjP\PT yTJr S @Krl ZJ© kKrY~ ßhjÇ PmuJ ßxJ~J FTaJr KhPT TMfmM UJuLPf dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzT ImPrJi TPrj FThu KvKmr TotLÇ fJÅrJ Km@rKaKxr hMKa mJx nJXYMr TPrjÇ vqJouLPf @èj ßhS~Jr ßYÓJ: kMKuv \JjJ~, ßmuJ FTaJr KhPT vqJouLr KvÊPouJr xJoPj KrTvJnqJPj TJPbr èÅKz FPj rJ˜J~ @èj ßhS~Jr ßYÓJTJPu kJÅY\jPT @aT TrJ y~Ç kMKuPvr ßf\VJÅS KmnJPVr CkTKovjJr ßYRiMrL o†MÀu TKmr Kmw~Ka KjKÁf TPrjÇ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPr VKbf @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu mJKfu FmÄ \JoJ~JPfr @aT vLwt˙JjL~ ßjfJPhr oMKÜr hJKmPf ßmv KTZMKhj iPr xKyÄxfJ YJuJPòj huKar TotLrJÇ Vf oñumJrS TJrS~Jj mJ\Jr, kJ∫kg S oKfK^Pu fJÅrJ mqJkT fJ§m YJuJjÇ Y¢V´JPo nJXYMr, @èj kMKuv S k´fqãhvtLrJ \JjJj, Y¢V´Jo jVPrr ojZMrJmJPh hMkrM 12aJr KhPT \JoJ~Jf-KvKmPrr TotLrJ uJKbnKft

m˜J KjP~ rJ˜J~ jJPojÇ fJÅrJ aJ~JPr @èj \ôJKuP~ TPjtu yJPar KhPT pJS~Jr xo~ @aKa mJx nJXYMr TPrjÇ FTkptJP~ fJÅrJ TPjtu yJa ßoJPz hMKa mJx @zJ@Kz ßrPU dJTJY¢V´Jo oyJxzT ImPrJPir ßYÓJ TPrjÇ F xo~ TPjtu yJa mJ\Jr S @vkJPvr ßuJT\j fJÅPhr iJS~J TPrÇ kPr kMKuv SA FuJTJ~ fuäJKv YJKuP~ KvKmPrr TotL xPªPy Z~\jPT @aT TPrÇ Y¢V´Jo oyJjVr kMKuPvr IKfKrÜ CkTKovjJr (kKÁo) @PrKlj \MP~u mPuj, ˙JjL~Phr mJiJ S kMKuPvr CkK˙Kfr TJrPe yJouJTJrLPhr oyJxzT ImPrJPir ßYÓJ mqgt y~Ç hMkPM r KvKmPrr TotLrJ my¨JryJa ßgPT vJy @oJjf ßxfMr xÄPpJV xzPTr FT KTPuJKoaJr IÄPv VJPZr èÅKz ßlPu pJj YuJYPu mJiJ ßh~Ç xzT ImPrJPir Umr ßkP~ YJªVJÅS gJjJr kMKuv IV´xr yPu KvKmPrr TotLrJ kJKuP~ pJjÇ hMkrM 12aJr KhPT xLfJTMP§r mJzmTM§ ßruPˆvj FuJTJ ßgPT KvKmPrr TotLrJ ^KaTJ KoKZu TPr dJTJ-Y¢V´Jo oyJxzPTr mJzmTM§ mJ\Jr FuJTJ~ Im˙Jj ßjjÇ F xo~ KmKnjú pJj ßgPT KTZM KvKmPrr TotL ßjPo KoKZPu ßpJV ßhjÇ fJÅrJ FTKa mJx S hMKa asJT nJXYMr TPrj FmÄ VJPZr èÅKz ßlPu oyJxzT ImPrJPir ßYÓJ TPrjÇ kPr kMKuv ßxUJPj ßVPu fJÅrJ kJKuP~ pJjÇ \JoJ~JPfr KmmíKf: FKhPT \JoJ~JPfr nJrk´J¬ ßxPâaJKr ß\jJPru rKlTMu AxuJo UJj VfTJu FT KmmíKfPf hJKm TPrj, SuJoJP~ ßTrJo, kLr-oJvJP~U S \jfJr oû @yNf VfTJPur kæj ßoJPzr Ve\oJP~f TrPf jJ KhP~ fJÅPhr Skr kMKuv mqJkT yJouJ S èKumwte TPrPZÇ FPf vfJKiT @yf yP~PZÇ kMKuv YJr vfJKiT ßuJTPT ßV´¬Jr TPrPZÇ KmmíKfPf hJKm TrJ y~, VfTJu \JoJ~JPfr kNmtPWJKwf KmPãJn KoKZPu kMKuv mqJkT yJouJ S èKumwte TPr 69 \jPT @yf TPrPZÇ fJPhr oPiq 33 \j èKuKm≠Ç F xo~ ßV´¬Jr TrJ yP~PZ 106 \j ßjfJ-TotLPTÇ KmmíKfPf F WajJ~ fLms KjªJ S k´KfmJh \JjJPjJ y~Ç

kMKuPvr xJoPj hJKz iPr mO≠PT uJKüf TrPuJ ZJ©uLV dJTJ 13 ßlmsΔ~JrL : kMKuPvr PmÓKjPf gJTJ FT\j mí≠ kgYJrLr xJhJ hJKz PaPj iPr ZJ©uLV TotLPhr KTu-WMKw oJrJr WajJ~ fLms ksKfKâ~J xíKÓ TPrPZ KmKnjú rJ\QjKfT hu, iotL~ S xJoJK\T xJÄÛíKfT xÄVbPjr oPiqÇ mmtr S jqÑJr\jT F WajJr KjªJ S ksKfmJh \JKjP~ KmmíKf KhP~PZj KmKnjú oxK\Phr AoJorJ S KmKvÓ @PuorJÇ kgYJrL hJKz S aMKkS~JuJ mí≠rJS @S~JoL yJouJ PgPT PryJA kJPò jJÇ hJKz-aMKk S kKm© AxuJPor KmÀP≠ @S~JoL uLPVr jVú yJouJ PoJTJKmuJ~ PhvPksKoT xmtóPrr oJjMwPT GTqm≠ yS~Jr @øJj \JKjP~ fJrJ mPuj, @S~JoL uLV pUjA ãofJ~ FPxPZ fUjA fJrJ ksgo @WJf PyPjPZ AxuJoKks~ jJVKrTPhr SkrÇ ksxñf, Vf oñumJr rJ\iJjLr oKfK^Pu kMKuv S \JoJ~Jf-KvKmPrr xÄWPwrs kr ZJ©uLV S pMmuLPVr xPñ kMKuv SA FuJTJ~ mqJkT IKnpJj kKrYJujJ TPr KjrLy kgYJrLxy IxÄUq oJjMw PVslfJr TPrÇ SA xo~ rJóJr lMakJf KhP~ PyÅPa pJS~Jr xo~ FT\j kJ~\JoJ-kJ†JKm kKrKyf mí≠PTS kMKuv @aT TPrÇ kMKuPvr xJoPjA SA mí≠Kar hJKz PaPj iPr ZJ©uLV PjfJTotLrJ KTu-WMKw oJPrÇ F ZKm VfTJu KmKnjú \JfL~ kK©TJ ksTJv TPrÇ F WajJ xmtóPrr @Puo-SuJoJPhr oPiq fLms PãJPnr xíKÓ TPrÇ

jfMj mxP∂r IPkãJ~ dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : xNPptJhP~r krkrA YJÀTuJ IjMwPh pπxÄVLPfr xMrÇ C“xmKk´~ mJXJKur mx∂mrPer @jMÔJKjTfJr ÊÀÇ @r FA IjMwPhrA ßh~JPu fUj ^MuPZ mJÄuJPhPvr InMqhP~r Skr @ÅTJ iJrJmJKyT xm ZKmÇ vJymJV YfôPr VfTJu mMimJr mx∂-mªjJr kKrmPft lJèPjr @èj ^rJPuj uJPUJ fÀeÇ AKfyJPxr hJ~ ßoaJPf C V´Lm \jfJ ßpj jfMj FT mxP∂r IPkãJ~Ç mrJmPrr oPfJA rJ\iJjL dJTJ S dJTJr mJAPr ßgPT @xJ oJjMw k~uJ lJu&èj ChqJkj TrPf ZMPa KVP~KZPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~Ç IPjPT mPuPZj k´KfmZr fJÅrJ YJÀTuJ~ @Pxj, mAPouJ~ pJjÇ F mZrA mqKfâoÇ oJjMw k´JPer aJPj ZMPa FPxPZj vJymJV YfôPrÇ fÀPerJ ßp ßhsJPyr @èj ß\ôPuPZj, fJ ZKzP~ ßVPZ xmUJPjÇ È@yJ @K\ F mxP∂ Tf lMu ßlJPa, Tf kJKU VJ~'-Foj xm VJPjr kKrmPft Khjnr vJymJV YfôPr oJjMw rJ\JTJPrr lJÅKxr hJKmPf ߡJVJj KhP~PZjÇ uJPUJ TP£ CóJKrf yP~PZ, ÈPfJoJr @oJr KbTJjJ, k∞J ßoWjJ poMjJ', ÈFTJ•Prr yJKf~Jr VP\t CbMT @PrTmJr', ÈFPxJ nJA FPxJ ßmJj, VPz fMKu @PªJuj'Ç ßmP\PZ k´KfmJhL VJj, ÈfLryJrJ FA ßdCP~r xJVr kJKz ßhm ßr', VJPj VJPj @øJj \JjJPjJ yP~PZ ÈkPg jJPoJ, yJf iPrJ, nMPu pJS pf n~'Ç YJÀTuJ AjKˆKaCPar ßh~JPu FUj mJÄuJPhPvr InMqhP~r Skr @ÅTJ ZKmÇ TJÅKY KhP~ nJrf nJXPZj ßoJyJÿh @uL K\júJy, Frkr FPT FPT FPxPZ KmwJÜ xJPkr oPfJ ljJ fMPu kJKT˜JKj ßxjJjJ~PTrJ mJXJKuPhr Skr TLnJPm ^JÅKkP~ kzPZ, mJÄuJr KvÊrJ TfaJ IxyJ~, rJ\JTJPrrJ kJKT˜JKj ßxjJPhr @vs~-k´vsP~ ˝\JKfr Skr yfqJ, iwtPe xyPpJKVfJ TrPZ Foj xm ZKm, @PZ mñmºMr 7 oJPYtr nJwPer ZKm, lJÅKxPf ß^JuJ rJ\JTJPrr ZKmÇ iJrJmJKyT F ZKmr ßvw yP~PZ mJPWr fJzJ~ kuJ~jkr rJ\JTJrPhr ZKm KhP~Ç VíKyeL Kvk´J yJSuJhJr mPuj, FmJPrr lJèj FPTmJPr @uJhJÇ fJÅr \Lm¨vJ~ k´gomJPrr oPfJ lJèj oJPx @kJor \jfJ ßhvPT IkrJioMÜ TrJr k´KfùJ TPrPZÇ xlaS~qJr ßcPnukJr KjuMlJ @ÜJr S fJÅr ˝JoL oMjfJxLr S~JuL muKZPuj, k´KfKhjA fJÅrJ @PªJuPj ßpJV KhPf @PxjÇ IjqJjq mZr k~uJ lJu&èPj x∂Jjxy ßmzJPf ßmr yj, FmJr x∂JjPT KjP~ FPxPZj vJymJPVr k´\jì YfôPrÇ lJu&èPjr xJP\ ßpoj ßxP\PZj IPjPT, ßfoKj mqKfâo KZu xJiJre

oJjMPwr ßkJvJT-@vJT @r xJ\xöJPfSÇ IPjPT mJx∂L rPXr vJKzr kKrmPft TJPuJ vJKz kPrKZPujÇ KorkMr ßgPT @xJ FT VíKyeL lKrhJ @ÜJr mPuj, pf Khj jJ pM≠JkrJiLPhr lJÅKx yPò ff Khj kpt∂ KfKj mJx∂L rPXr vJKz krPmj jJÇ @mJr mJx∂L rPXr vJKz @r oJgJ~ yuMh VJÅhJr lMPur IuÄTJPr ßxP\ vJymJPV @Pxj IPjPTAÇ fJÅPhr TP£S KZu pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r ZJ©L xJ~K∂jL muPuj, Èk~uJ mxP∂ xm xo~ @jª TKrÇ FmJr vJymJPV FPxKZÇ oPj yP~PZ, FmJr FUJPjA gJTJ k´P~J\jÇ @PrTKa jfMj mxP∂r IPkãJ~ @KZÇ ßxA mx∂ pUj @xPm, fUj Ijq rTo @jPª ßoPf CbmÇ' KmvõKmhqJu~ FuJTJ~ k´J~ FT pMV iPr YMKz KmKâ TPrj oJKl~JÇ KfKj mPuj, FmJr k~uJ lJu&èPj xJ\xöJr KhPT jJrLPhr If j\r ßjAÇ fJÅrJ FmJr kfJTJ KTPjPZj, rJ\JTJPrr lJÅKx YJA ßuUJ mqJ¥ kPrPZj oJgJ~Ç Ve\JVre oPû VfTJuS xÄyKf k´TJv TrPf @Pxj KmKnjú ßvseL-PkvJr oJjMwÇ FPxKZPuj KmKnjú ÛMu, TPu\ S KmvõKmhqJuP~r KvãT-KvãJgtLrJÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KmùJkj

17

KmsPaPjr KmKnjú vyPr ßxAn mJÄuJPhPvr k´KfmJh xoJPmv

KmYJPrr jJPo AxuJoL ßjfímªO Phr yfqJr wzpπ TrPZ xrTJr

xJBhLr VJP~ lMPur @ÅYz uJVPu xrTJPrr rãJ yPm jJÇ

jrACPY ßxAn mJÄuJPhPvr xoJPmv :

Kmvõ mPreq @PuPoÆLj @uäJoJ xJBhLPT yfqJr wzpπ PhPvr AxuJo hrhL VefπTJoL oJjMw PoPj PjPm jJ CPuäU TPr u¥Pj @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ mPuPZj, xJBhL oJjmfJKmPrJiL IkrJPi \Kzf Fr jMjqfo ksoJe PTC KhPf kJrPm jJÇ FToJ© KogqMT, ksfJrT, n¥rJ mqKff PTC muPf kJrPm jJ @uäJoJ xJBhL oJjmfJ KmPrJiL IkrJPi \KzfÇ xJBhLPT yfqJr IkPYÓJ yPu KmPvõr xJBhL nÜrJ WPr mPx gJTPm jJÇ Vf PxJomJr kNmtu¥Pjr vyLh @ufJm @uL kJPTt @uäJoJ xJBhLr oMKÜr hJmLPf @P~JK\f xoJPmPv mÜJrJ CkPrJÜ TgJèPuJ mPujÇ xJBhL oMKÜkKrwPhr CPhqJPV @P~JK\f xoJPmPv xnJkKffô TPrj ksmLe TKoCKjKa mqKÜfô S rJ\QjKfT KmPväwT c” vJoxM¨Lj @yoh UJjÇ ksY¥ ksKfTëu @myJS~J CPkPãJ TPr KmsPaPjr KmKnjú vyr PgPT xJBhL nÜrJ KjitJKrf xoP~ vyLh @ufJm @uL kJPTt FPx xoPmf yjÇ kPr xoJPmvKa S~JaJr KuKu Px≤JPr ˙JjJ∂r TrJ y~Ç oJSuJjJ @mMu yJxjJf PYRiMrL S oJSuJjJ Qx~h jJBo @yoPhr kKrYJujJ~ xoJPmPv mÜmq rJPUj \Ko~Pf CuJoJ ACPrJPkr @oLr oMlKf vJy Zhr CK¨j, KmFjKkr xJPmT PTªsL~ @∂\tJKfT Kmw~T xŒJhT @uyJ\ô oMKyhMr ryoJj, KmKvÓ TKoCKjKa mqKÜfô @uyJ\ô @KfTMr ryoJj K\uM, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT Fo F oJKuT, PUuJlf o\Kux ACPTr @oLr IiqJkT @»Mu TJKhr xJPuy,

KmKvÓ @Aj\LmL mqJKrÓJr jJK\r @yoh, \JoJ~JPf AxuJoL ACPrJPkr oNUqkJ© mqJKrˆJr PoJyJÿh @mM mTr PoJuäJ, PxAn mJÄuJPhPvr PY~JroqJj mqJKrˆJr j\Àu AxuJo, KmKvÓ xJÄmJKhT xJ¬JKyT ACPrJ mJÄuJr xŒJhT xJBh PYRiMrL, Kl∑ xJBhL PlcJPrvPjr PxPâaJrL @UfJr PyJxJAj TJSxJr, oJjmJKiTJr xÄVbj KjCPyJk Fr PxPâaJrL P\jJPru xJÄmJKhT FjJo PYRiMrL, PUuJlf o\Kux PjfJ ZhÀöJoJj UJj, oJSuJjJ @mM @yoh Kyl\Mr ryoJj, oJSuJjJ Qx~h fJKoo, oJSuJjJ vJ~U @»Mu \Kuu, oJSuJjJ FUuJZMr ryoJj, oJSuJjJ @vrJl @uL KvThJr, oJSuJjJ vJy Ko\JjMu yT, oJSuJjJ @»Mu oJjúJj, TKoCKjKa PjfJ jMr mTx&, xJÄmJKhT xoM\ @uL, yJKl\ @»Mr ryoJj, oJSuJjJ @»Mu oKfj, PoJ” @»MuäJy, @oJj @uL, oJSuJjJ PjJoJj @yoh, oJSuJjJ vJoLo @yoh xy KmKnjú kptJP~r PjfímíªÇ mÜJrJ pM≠JkrJPir jJPo PhPvr @Puo-SuJoJr \Lmj jJPvr Wíeq IkPYÓJ pJrJ TrPZ FPhr \JKf KYK¤f TPrPZ CPuäU TPr mPuj, UMj, iwtj, yfqJ, xπJx, uMakJPar xJPg TJrJ \Kzf, fJPhr KmYJr F oJKaPf yPmÇ xJBhLr oMKÜr hJmL \JKjP~ mÜJrJ mPuj, ˝JiLjfJr YKuäv mZPr xJBhLr KmÀP≠ jMjqfo IkrJPir IKnPpJV PTC fMuPf kJPrKjÇ TMUqJf „kTJr PhRuqJ KxThJPrr jJo @uäJoJ xJBhLr jJPor xJPg \KzP~ fJPT yfqJr Pp wzpπ ÊÀ TPrPZ Fr KmÀP≠ hNmtJr @PªJuj VPz fMuPf AxuJo S PhvPksKoT \jfJPT @øJj \JKjP~ mÜJrJ mPuj,

Vf 11 ßlmsΔ~JrL hMkMPr ßxAn mJÄuJPhPvr CPhqJPV pMÜrJP\qr jrACPY oJjmfJ KmPrJiL IkrJPir jJPo mJÄuJPhPv \JfL~ ßjfímOPªr KmÀP≠ KjpJtfjKjkLzPjr k´KfmJPh FT xoJPmv IjMKÔf y~Ç KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ ßoJ” ßUuM Ko~Jr xnJkKfPfô S ‰x~h \MuTJr jJAj \MÿJ'r kKrYJujJ~ xoJPmPv IKfKg KyPxPm mÜmq rJPUj k´UqJf @PuPoÆLj \Ko~Pf-SuJoJ ACPrJPkr @oLr oMlKf vJy Zhr CK¨j, pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJre xŒJhT Fo F oJKuT, ßxAn mJÄuJPhPvr ßY~JroqJj, KmKvÓ

@Aj\LKm mqJKrˆJr j\Àu AxuJo, l∑J¿ KmFjKk ßjfJ yJ\L yJKmm, oJjmJKiTJr xÄVbj KjCPyJk Fr ßxPâaJrL ß\jJPru xJÄmJKhT FjJo PYRiMrLÇ

xoJPmPv IjqJPjqr oPiq mÜmq rJPUj oJymMm TJKhr Kouj, KxrJ\Mu AxuJo, fSKlTár ryoJj uJTL, uM“lár ryoJj xJKhT, TKmr CK¨j xM\j, oBjMu PyJPxj k´oMUÇ

S~JaJrKuKuPf xJBhLr oMKÜr hJmLPf xoJPmv : Vf mOy¸KfmJr kNmt u¥Pjr S~JaJrKuKu yPu KmvõmPrjq AxuJoL KY∂JKmh oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJxJAj xJBhLr oMKÜr hJmLPf vf vf k´mJxL oKyuJrJ xoPmf yjÇ PxUJPj fJrJ IJuäJoJ xJBhLr Kj:vft S ˝xÿJPj oMKÜr hJmL \JjJjÇ


18

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

mJÄuJPhv xÄmJh

@∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJux @Aj IiqãPT uJKüf TrJr rJP~r KmÀP≠ @Kku TrPf kJrPm xrTJr WajJ~ YJr\j ßV´¬Jr dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJux, 1973 (xÄPvJij) Kmu VfTJu mMimJr \JfL~ xÄxPh C™Jkj TrJ yP~PZÇ rJPfA @Aj oπeJu~-xŒKTtf xÄxhL~ TKoKa KmuKa pJYJA-mJZJA TPr k´KfPmhj YNzJ∂ TPrPZÇ ßrJmmJr KmuKa kJx yPmÇ 2009 xJPur 14 \MuJA ßgPT jfMj @Aj TJptTr mPu irJ yPmÇ KmPu asJAmMqjJPur rJP~r KmÀP≠ xrTJr, hK§f mqKÜ S ßpPTJPjJ xÄãM… mqKÜr xMKk´o ßTJPat @KkPur xMPpJV rJUJ yP~KZuÇ fPm xÄxhL~ TKoKa xÄãM… mqKÜr @KkPur xMPpJV rJUJr KmiJj mJKfu TPr xrTJrkã, mJhL S KmmJhLkPãr @KkPur xMPpJV ßrPU k´KfPmhj ‰fKr TPrPZÇ F ZJzJ 60 KhPjr oPiq @KkPur KjÀK• TrPf yPmÇ xÄxhL~ TKoKar ‰mbT ßvPw @AjoπL vKlT @yPoh xJÄmJKhTPhr \JjJj, TKoKar k´KfPmhj @\ míy¸KfmJr xÄxPh Ck˙Jkj TrJ yPmÇ ßrJmmJr KmuKa kJx yPmÇ TKoKar xhxq @mhMu oKfj UxÀ mPuj, ßpPTJPjJ xÄãM… mqKÜr @KkPur xMPpJV rJUPu ßpPTJPjJ oJouJ~ yJ\Jr yJ\Jr @Kku yPf kJPrÇ FPf kMPrJ KmYJrk´Kâ~J Kmví⁄uJr oPiq kzPf kJPrÇ ßx \jq TKoKa KmiJjKa mJKfu TrPf mPuPZÇ TKoKa 2009 xJPur ßpKhj @AjKa xÄPvJij yP~KZu, ßxKhj ßgPT TJptTr TrPf mPuPZÇ VfTJu KmPTu xJPz YJraJr KhPT IKiPmvPjr ÊÀPf @AjoπL KmuKa C™Jkj TPrjÇ kPr FT KhPjr oPiq krLãJ-KjrLãJ TPr k´KfPmhj KhPf KmuKa @Aj oπeJu~-xŒKTtf xÄxhL~ TKoKaPf kJbJPjJ y~Ç rJPfA xÄxhL~ TKoKar xnJkKf l\Pu rJKæ Ko~Jr xnJkKfPfô TKoKa ‰mbPT mPx k´KfPmhj YNzJ∂ TPrÇ KmhqoJj @∂\tJKfT IkrJi (asJAmMqjJux) @Aj, 1973 IjMpJ~L xrTJr ÊiM @xJKor UJuJPxr @PhPvr KmÀP≠ @Kku TrPf kJrPmÇ @r @xJKokã rJP~r KmÀP≠ @Kku TrPf kJrPmÇ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-2 \JoJ~JPf AxuJoLr xyTJrL ßxPâaJKr ß\jJPru @mhMu TJPhr ßoJuäJPT 5 ßlmsΔ~JKr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ pJmöLmj TJrJh§JPhv ßhjÇ Z~Ka IKnPpJPVr oPiq fJÅPT FTKaPf UJuJx

ßhS~J y~Ç FA rJP~r kr fJÅr lJÅKxr hJKmPf vJymJVxy ßhvmqJkL fÀe k´\jì KmãM… yP~ SPbÇ F Im˙J~ KmhqoJj @APjr 21 iJrJ~ xÄPvJijLr Kx≠J∂ ßj~ xrTJrÇ k´˜JKmf @APjr 21(2) CkiJrJ~ muJ yP~PZ, xrTJr IgmJ ßpPTJPjJ xÄãM… mqKÜ @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJPur rJP~ UJuJx IgmJ h§JPhPvr KmÀP≠ xMKk´o ßTJPatr @Kku KmnJPV @Kku TrPf kJrPmÇ 21(4) CkiJrJ~ muJ yP~PZ, @Kku @Pmhj hJKUPur 45 KhPjr oPiq @Kku KmnJVPT fJ KjÀK• TrPf yPmÇ fPm k´P~J\Pj @rS 15 Khj xo~ mJzJPjJ yPf kJPrÇ rJP~r KmÀP≠ @Kku TrPf yPm 30 KhPjr oPiqÇ fPm xÄxhL~ TKoKa 60 KhPjr oPiq @Kku KjÀK•r KmiJj TrJr xMkJKrv TPrPZÇ KmPur CP¨vq S TJrexÄmKuf KmmíKfPf muJ yP~PZ, xÄKmiJPjr 27 IjMPòh IjMpJ~L, xm jJVKrPTr @APjr xoJj @vs~ uJPnr ßp IKiTJr ßhS~J yP~PZ, asJAmMqjJPur rJP~r KmÀP≠ @Kku TrJr ßãP© 21(2) iJrJ~ fJ k´KflKuf y~KjÇ ßx \jq asJAmMqjJPur KmYJPrr ßãP© Cn~ kPãr jqJ~KmYJr KjKÁfTrPe @APj xoJj xMPpJV KjKÁf TrJ k´P~J\jÇ F TJrPeA 21(2) iJrJ xÄPvJiPjr k´˜Jm TrJ yP~PZÇ hK§f mqKÜr @KkPur \jq 21(1) CkiJrJ~ mqm˙J rJUJ yP~PZÇ xÄKmiJj IjMpJ~L, IKnpMÜ mqKÜ hsΔf KmYJr uJPnr IKiTJrLÇ fJA xÄPvJijLPf @Kku KjÀK•r ßo~Jh KjKhtÓ TPr ßhS~J yP~PZÇ \KñmJPhr KmYJPr KmPvw asJAmMqjJu vLwt xπJxL S \Kñ xÄVbPjr xhxqPhr KmYJPr xπJxKmPrJiL KmPvw asJAmMqjJu Vbj TPr KvVKVr TJ\ ÊÀ TrJ x÷m yPm mPu \JKjP~PZj @AjoπL vKlT @yPohÇ VfTJu xÄxPh xJoÊu yT ßYRiMrLr k´Pvúr \mJPm KfKj F TgJ \JjJjÇ KmPTu xJPz YJraJr KhPT ßckMKa K¸TJr vSTf @uLr xnJkKfPfô xÄxPhr IKiPmvj ÊÀ yPu k´PvúJ•r ßaKmPu fJ C™JKkf y~Ç xrTJKr hPur TKmÀu yPTr k´Pvúr \mJPm @AjoπL mPuj, pM≠JkrJPir KmYJPr hMKa asJAmMqjJu @∂\tJKfT oJj m\J~ ßrPU TJ\ TrPZÇ FTA asJAmMqjJPu ß\uJ S CkP\uJr xm pM≠JkrJiLr KmYJr xŒjú yPm mPu @vJ TrJ pJ~Ç

dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : mKrvJu xrTJKr ms\PoJyj (KmFo) TPuP\r jfMj Iiqã vÄTr Yªs hP•r Skr ZJ©uLV ßjfJTotLPhr yJouJr WajJ~ VfTJu mMimJr YJr\jPT ßV´¬Jr TPrPZ kMKuvÇ SA yJouJr WajJ~ KmKnjú hu S xÄVbj KjªJ \JKjP~PZÇ kMKuv xNP© \JjJ ßVPZ, IiqãPT uJKüf TrJr WajJr xPñ \Kzf YJr\jPT VfTJu KjP\r mJxJ~ ßcPT @Pjj mKrvJu KxKa TrPkJPrvPjr ßo~r vSTf ßyJPxjÇ Frkr ßoJ. ßxJyJV, ßoJ. ßxJPyu, \KyÀu AxuJo S ßoJ. KorJ\ jJPor SA YJr\jPT KfKj kMKuPv ßxJkht TPrjÇ F mqJkJPr ßTJPfJ~JKu oPcu gJjJr nJrk´J¬ TotTftJ (SKx) ßoJ. vJUJS~Jf ßyJPxj mPuj, ÈYJr\jPT @oJPhr yJPf fMPu KhP~PZj ßo~rÇ Iiqã uJKüPfr WajJ~ VfTJu kMKuv mJhL yP~ FTKa oJouJ TPrPZÇ SA oJouJ~ YJr\jPT ßV´¬Jr ßhUJPjJ yP~PZÇ' Po~r vSTf ßyJPxj mPuj, pJrJ fJÅr Skr yJouJ YJKuP~PZ fJPhr kMKuPv ßxJkht TrJ yP~PZÇ IiqPãr Skr yJouJr oNu kKrT·jJTJrL FmÄ ßjfíPfô KZPuj TPu\ ZJ©uLPVr pMVì @øJ~T TotkKrwPhr xyxnJkKf oBj fMwJr FmÄ xJiJre xŒJhT jJKyh ßxrKj~JmJf, ZJ©uLV ßjfJ S ZJ© TotkKrwPhr KoujJ~fj xŒJhT \MmJP~r @uoÇ KT∂á fJÅPhr TJCPT ßV´¬Jr TrJ y~KjÇ fJÅrJ mKyrJVfPhr xJoPj ßrPU SA yJouJ YJuJjÇ IiqãPT uJKüPfr WajJ~ fLms KjªJ S ßãJn \JKjP~ KmmíKf KhP~PZ @S~JoL uLPVr ß\uJ S oyJjVr vJUJ, mJÄuJPhPvr TKoCKjˆ kJKat, mJÄuJPhPvr S~JTtJxt kJKat, \Jxh, VePlJrJo, mJÄuJPhv ZJ© ACKj~j, xoJ\fJKπT ZJ© l∑≤xy KmKnjú hu S xÄVbjÇ KmFo TPuP\r xJPmT Iiqã jjLPVJkJu hJxPT xŒ´Kf Ijq k´KfÔJPj mhKu TPr jfMj Iiqã KjP~JV TrJ yP~PZ vÄTr Yªs h•PTÇ KT∂á jjLPVJkJPur mhKu ßbTJPf KTZM Khj iPr @PªJuj TrPZ TPuP\r I˙J~L ZJ© TotkKrwh FmÄ ZJ©uLVÇ Fr oPiq oñumJr jfMj Iiqã TPuP\ ßpJVhJj TrPf pJS~Jr xo~ ZJ©uLPVr hMA ßjfJr ßjfíPfô fJÅr Skr yJouJ YJuJPjJ y~ mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ

P\uJ @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT fJuMThJr ßoJ. ACjMx \JjJj, GKfyqmJyL ms\PoJyj TPuP\ ZJ© jJoiJrLrJ Iiqãr Skr yJouJ YJKuP~PZÇ FaJ ßTJPjJnJPmA xogtjPpJVq j~Ç ß\uJ @S~JoL uLV F WajJPT jqÑJr\jT S KjªjL~ mPu oPj TPrÇ oyJjVr KmFjKkr xnJkKf FmÄ mKrvJu-5 xhr @xPjr xJÄxh oK\mr ryoJj xPrJ~Jr \JjJj, SA WajJr xPñ @S~JoL uLPVr ßjfJPhr ßpJVxJ\v @PZÇ fJ jJ yPu ZJ© jJoiJrL xπJxLrJ rJ˜J~ IiqãPT uJKüf TrJr xJyx ßkf jJÇ xJPmT ZJ©uLV ßjfJPhr KmmíKf: KmFo TPuP\r IiqãPT uJKüf TrJr WajJ~ KjªJ S ßãJn k´TJv TPr KmmíKf KhP~PZj ZJ©uLPVr xJPmT ßjfJrJÇ TKgf Tot kKrwPhr ZJ© jJoiJrL xπJxLPhr k´KfPrJi TrJr @øJj \JKjP~ fJÅrJ mPuj, FPhr

hsΔf ßV´¬Jr S híÓJ∂oNuT vJK˜ KhPf yPmÇ KmmíKfhJfJrJ yPuj, xJPmT oπL S @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq @Kor ßyJPxj @oM, ßfJlJP~u @yPoh, \JfL~ xÄxPhr ÉAk @ x o KlPrJ\, ˙JjL~ xrTJr kuäL Cjú~j S xomJ~ oπL \JyJñLr TKmr jJjT, UJj @ufJl ßyJPxj, @PjJ~Jr ßyJxJAj, UJj oJoMj, \JKTr ßyJPxj, ojxMr @yPoûhxy 21 \jÇ ZJ©uLPVr k´KfmJh: KmFo TPuP\ IiqãPT uJKüPfr WajJ~ ZJ©uLVPT \KzP~ xÄmJh k´YJPrr k´KfmJh \JKjP~PZ ZJ©uLPVr ßTªsL~ TKoKaÇ xÄVbjKar h¬r xŒJhT ßvU rJPxu ˝JãKrf FT k´KfmJhkP© VfTJu muJ y~, KmFo TPuP\ ZJ©uLPVr ßTJPjJ xJÄVbKjT TJbJPoJ S TotkKrwh ßjAÇ @r IiqãPT uJKüf TrJr WajJ~ \KzfPhr xPñ ZJ©uLPVr ßTJPjJ xŒTt ßjAÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

mJÄuJPhv xÄmJh

PVJuJo @pPor FT @Pmhj UJKr\ F\uJPx rJ\QjKfT mÜmq jJ ßhS~Jr IjMPrJi asJAmMqjJPur dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : F\uJPx rJ\QjKfT mÜmq jJ KhPf rJÓskã S @xJKokPãr @Aj\LmLPhr k´Kf IjMPrJi TPrPZj @∂\tJKfT IkrJi asJAmMqjJu-1Ç KmYJrkKf F Ka Fo l\Pu TmLPrr ßjfíPfô Kfj xhPxqr FA asJAmMqjJu VfTJu mMimJr FA IjMPrJi \JjJjÇ asJAmMqjJu ßVJuJo @pPor kPã KmPhKv hMA xJãL yJK\Prr Khj KjKhtÓ TrJr KmwP~ @xJKokPãr @Pmhj UJKr\ TPrjÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPmT @Kor ßVJuJo @pPor KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ @xJKokPãr KÆfL~ xJãLr xJãq V´yPer \jq iJpt Khj KZu VfTJuÇ xTJPu TJptâPor ÊÀPf @xJKokPãr @Aj\LmL fJ\Mu AxuJo mPuj, xJãL IxM˙ gJTJ~ asJAmMqjJPu yJK\r TrJ pJ~KjÇ @PrT\j xJãLPT ßV´¬Jr TrJ yP~PZÇ oKfK^u-kæj FuJTJ~ míKÓr oPfJ ßVJuJèKu yPò, F \jq @xJKokPãr FT\j èÀfôkNet @Aj\LmL @xPf kJPrjKj FmÄ fJÅr TJPZ gJTJ oJouJr jKgk© @jJ x÷m y~KjÇ FA ÈIKjmJpt kKrK˙KfPf' KfKj oJouJr TJptâo oMufKmr @rK\ \JjJjÇ rJÓskPãr ßTRÅxMKu ß\~Jh-@uoJuMo Fr KmPrJKifJ TPr mPuj, ÈFèPuJ oMufKmr ßTJPjJ ßpRKÜT TJre yPf kJPr jJÇ @xJKokPãr @Aj\LmLrJ asJAmMqjJPu FPx @rK\ \JjJPmj, @r mJAPr VeoJiqPor xJoPj asJAmMqjJu mJKfPur @øJj \JjJPmj, FaJ yPf kJPr jJÇ' F xo~ fJ\Mu AxuJo mPuj, È@kjJrJS ßTJPatr ßnfPr muPmj KmYJr YJA, @r mJAPr ßmKrP~ mPuj lJÅKx YJA, lJÅKx YJAÇ' F xo~ asJAmMqjJu mPuj, ÈmJAPr TL yPò jJ yPò, FèPuJ ßTJPat ßaPj @Pjj ßTj?' rJÓskPãr @PrT ßTRÅxMKu ßoJyJÿh

@uL fUj mPuj, ÈpUj @orJ ßTJPat gJKT, fUj IKlxJxt Im hq ßTJat (@hJuPfr TotTftJ), KT∂á pUj mJAPr pJA, fUj oJx Kkku (\jVe)Ç' FA kptJP~ asJAmMqjJu xmJAPT vJ∂ yS~Jr IjMPrJi \JKjP~ ßmuJ hMAaJ kpt∂ TJptâo oMufKm TPrjÇ oiqJ¤ KmrKfr kr @xJKokPãr k´iJj @Aj\LmL @mhMr rJöJT FTKa @PmhPjr ÊjJKj TPrjÇ ÊjJKjPf KfKj mPuj, @xJKokPãr hM\j KmPhKv xJãL @PZjÇ FT\j pMÜrJP\qr KocuPxé KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT @APjr KvãT CAKu~Jo vJmJ\, Ijq\j C•r ACPrJPk jqJPaJ mJKyjLr xJPmT k´iJj \qJT ßcnJPruÇ KfKj FA hM\Pjr xJãq ßjS~Jr \jq Khj KjKhtÓ TrJr @rK\ \JjJjÇ rJÓskPãr @PrT ßTRÅxMKu xMufJj oJ¯Mh FA @PmhPjr KmPrJKifJ TPr mPuj, @xJKokã FUJPj @rK\ TPrj @r ßk´xTîJPm KVP~ asJAmMqjJu oJPjj jJ mPu mÜífJ ßhjÇ fJ\Mu AxuJo kJæJ \mJm KhPu hMA kPãr @Aj\LmLPhr oPiq @mJr mJhJjMmJh ÊÀ y~Ç F xo~ asJAmMqjJu Cn~ kPãr @Aj\LmLPhr CP¨Pv mPuj, ÈmJAPr KVP~ @kjJrJ pJ mPuj, fJ

rJ\QjKfT mÜmqÇ FUJPj SèPuJ jJ muJA nJPuJÇ' kPr asJAmMqjJu @xJKokPãr KmPhKv hMA xJãL yJK\Prr Khj KjKhtÓ TrJr @Pmhj UJKr\ TPrjÇ asJAmMqjJu mPuj, @xJKokPãr xJãq V´ye @\PTr (mMimJr) oPfJ oMufKm TrJ yPuJÇ míy¸KfmJr (@\) xJãq V´ye yPmÇ @xJKokã xJãL jJ @jPu krmftL khPãk ßjS~J yPmÇ FTA asJAmMqjJu VfTJu \JoJ~JPfr mftoJj @Kor oKfCr ryoJj Kj\JoLr KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ rJÓskPãr krmftL xJãq V´yPer \jq 20 ßlmsΔ~JKr Khj iJpt TPrjÇ @uLPor KmÀP≠ 11fo xJãLPT ß\rJ ßvw: FKhPT KmFjKkr ßjfJ S xJPmT k´KfoπL @mhMu @uLPor KmÀP≠ oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oJouJ~ VfTJu rJÓskPãr 10fo xJãL @mM xJBh ß\J~JrhJrPT ß\rJ ßvw TPrPZ @xJKokãÇ KmYJrkKf SmJ~hMu yJxJPjr ßjfíPfô Kfj xhPxqr asJAmMqjJu-2-F fJÅPT ß\rJ TPrj @xJKokPãr @Aj\LmL @yxJjMu yTÇ vJrLKrT TJrPe \JKoPj gJTJ @uLo asJAmMqjJPu yJK\r KZPujÇ FA oJouJ~ krmftL xJãq V´yPer \jq 17 ßlmsΔ~JKr Khj iJpt TrJ yP~PZÇ

dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : TuTJfJ ßgPT k´TJKvf @jªmJ\Jr kK©TJr FT k´KfPmhPj VfTJu muJ yP~PZ, ÈF mZPrr oJ^JoJK^ jJVJh Kf˜J YMKÜ ˝Jãr TrPf YPuPZ nJrf xrTJrÇ mJÄuJPhPvr k´iJjoπL ßvU yJKxjJr TjqJ xJ~oJ S~JP\h kMfMuPT ßxJomJr TÄPV´x xnJPj©L ßxJKj~J VJºL F Umr \JKjP~ KhP~PZjÇ kMfMuPT FTA k´KfvsMKf KhP~PZj rJÓskKf k´em oMUJK\tSÇ @jªmJ\Jr \JjJ~, FTKa IjMÔJPj j~JKhKuä FPx ßxJomJr ßxJKj~J VJºL S rJÓskKf k´em oMUJK\tr xPñ ßxR\jq xJãJ“ TPrj kMfMuÇ xKj~J fJPT @mJrS mPuj, Kf˜J YMKÜ TrPf m≠kKrTr ACKkF xrTJrÇ jJjJ TJrPe dJTJPT ßh~J k´KfvsMKf rJUJ pJ~KjÇ KT∂á @r Kmu’ jJ TPr TP~T oJPxr oPiqA nJrf xrTJr F YMKÜ xŒJhj TrPf YJ~Ç k´em mJmMS kMfMuPT FTA @võJx KhP~PZj mPu rJÓskKf nmj xNP©r UmrÇ @jªmJ\Jr kK©TJ KuPUPZ ÈèÀfôkNet YMKÜKa TPr ßluJr ßYÓJ YuPZÇ fPm, kJKjmμPjr kKroJe KjP~ kKÁomñ xrTJr ßpPyfM FUjS Kx≠J∂ KjP~ CbPf kJPrKj, fJA YMKÜkP© FA Kmw~Ka Cyq rJUJ yPmÇ krrJÓsoπeJuP~r FT TftJr

TgJ~, VñJ YMKÜr xoP~S \Pur kKroJPer Kmw~Ka kPr @PuJYjJr oJiqPo KbT yP~KZuÇ xM frJÄ Kf˜Jr ßãP©S Kmw~Ka KjP~ kPr @PuJYjJ x÷mÇ krrJÓs oπeJuP~r mÜmq, YMK ÜKa KjP~ aJumJyJjJ YuPu mJÄuJPhPv KTZM ÈnJrfKmPrJiL vKÜ' jJjJ irPjr Ikk´YJr TrPf kJPrÇ ßvU yJKxjJr xrTJrS fJPf KmkJPT kzPf kJPrÇ fJA ßTPªsr k´iJj uãq Kf˜J YMKÜKa ßxPr ßluJÇ @jªmJ\Jr kK©TJr o∂mq, ÈKf˜J YMK Ü „kJp?Pe k´iJj I∂rJ~ kKÁomPñr oMU qoπL oofJ mPªqJkJiqJP~r @kK•Ç k´iJjoπL dJTJ~ KVP~ YMKÜ TrPf ßvw oMyNPft oofJr @kK•Pf KkKZP~ @PxjÇ Kf˜J YMKÜ pUj ßTªsL~ oKπxnJr @PuJYqxNK YPf SPb, k´ em oMPUJkJiqJp? fUj Igto∂LÇ fíeoNu fUjS ACKkF-r Ijqfo k´iJj vKrTÇ fJPhr KmPrJKifJ~ ßx xoP~ oKπxnJp? SA YMKÜ kJx TrJPjJ pJ~KjÇ KT∂á fíeoNu FUj ACKkF-r mJAPrÇ PvU yJKxjJr KmPvw WKjÔ xJÄmJKhT S ßuKUTJ ßmKm oShMhS oofJr xPñ ßhUJ TPr IjMPrJi \JKjP~PZj pJPf oofJ SA YMKÜPf rJK\ yjÇ oyJTrPe FPx oofJPT ßmJ^JPf ßYÓJ TPr mqgt yP~PZj

mJÄuJPhPvr krrJÓsoπL hLkM oKjÇ FojKT TuTJfJ~ FPx oJKTt j KmPhv xKYm KyuJKr KTî ≤jS oofJPT ßmJ^JPjJr ßYÓJ TPrPZj ßp hKãe-kNmt FKv~J~ mJÄuJPhPvr pJ Im˙Jj, fJPf KjrJk•Jr TJrPeA k´KfPmvL FA rJPÓsr xPñ nJrPfr nJPuJ xŒTt rJUJaJ \ÀKrÇ F mZPrr ßvw KhPT mJÄuJPhPv KjmtJYjÇ kPrr mZPrr oJ^JoJK^ nJrPf ßuJTxnJ KjmtJYjÇ KmPhv xKYm r†j oJgJA xŒ´Kf dJTJ WMPr FPxPZjÇ mJÄuJPhPvr k´vJxKjT TftJPhr xNP© Umr, oJgJAS fJPhr @võJx KhP~ FPxPZj, TP~T oJPxr oPiqA Kf˜J YMKÜKa yP~ pJPmÇ Frkr 15 ßlmsΔp?JKr krrJÓsoπL xJuoJj UMrvLh hM'KhPjr xlPr dJTJ pJPòjÇ SA xlPrS Kf˜J YMKÜ KjP~ @PuJYjJ yS~Jr TgJÇ fJrkr oJPYt rJÓskKf k´em oMPUJkJiqJp? dJTJ pJPòjÇ krrJÓs oπeJu~ xNP©r Umr, xJuoJj S k´em mJmM hM'\PjA Kf˜J YMKÜ KjP~ mJÄuJPhv xrTJPrr xPñ TgJ muPmjÇ oMKÜpMP≠ k´em mJmMr ImhJjPT ˝LTíKf KhPf mJÄuJPhv xrTJr fJPT FTKa KmPvw xÿJj ßh~JrS kKrT·jJ KjP~PZÇ k´em mJmMr yJPf ßxA KmPvw xÿJj fMPu ßh~Jr TgJ mJÄuJPhPvr rJÓskKfrÇ

19

11 oJouJ~ yu-oJTt ßY~JroqJPjr \JKoPjr mqJUqJ KhPf KmYJrTPT fum dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : yu-oJTt ßTPuïJKrr WajJ~ hMhPTr 11 oJouJ~ V´ΔPkr ßY~JroqJj ß\xKoj AxuJPor \JKoPjr mqJUqJ \JjJPf dJTJr ß\qÔ KmPvw \\ ßoJ. \ÉÀu yTPT 18 ßlmsΔ~JKr @hJuPf yJK\r yPf KjPhtv KhP~PZj yJAPTJatÇ @\ mMimJr KmYJrkKf F FAY Fo vJoxMK¨j ßYRiMrL S KmYJrkKf oJyoMhMu yPTr xojõP~ VKbf yJAPTJPatr ßmû FT @PmhPjr ÊjJKjTJPu F @Phv ßhjÇ Vf míy¸KfmJr (7 ßlmsΔ~JKr) ß\xKoj AxuJoPT 11 oJouJ~ \JKoj o†Mr TPrj dJTJr ß\qÔ KmPvw \\ \ÉÀu yTÇ SA \JKoj ˙KVf ßYP~ ßlR\hJKr TJptKmKiPf Vf ßrJmmJr FTKa @Pmhj TPrj \QjT jJK\o @yPohÇ @PmhPj yu-oJPTtr aJTJ C≠JPrr ßTJPjJ khPãk ßjA CPuäU TPr xJf KhPjr oPiq ßxJjJuL mqJÄPTr EPer Igt ßlrPf KjPhtvjJr @rK\S rP~PZÇ ÊjJKj KjP~ Vf ßxJomJr (11 ßlmsΔ~JKr) yJAPTJat ß\xKoj AxuJo pJPf ßhvfqJV jJ TrPf kJPrj, ßx \jq k´P~J\jL~ mqm˙J KjPf KjPhtv ßhjÇ fJÅr \JKoj ßTj mJKfu TrJ yPm jJ, fJ \JjPf ßYP~ Àu \JKr TrJ y~Ç KmmJhLPhr FT x¬JPyr oPiq ÀPur \mJm KhPf mPu 18 ßlmsΔ~JKr ÊjJKjr Khj iJpt TrJ y~Ç F ZJzJ ßpxm oJouJ~ ß\xKoPjr \JKoj yP~PZ, ßxxm oJouJr jKgS fum TPrj @hJufÇ KT∂á SA @PhPvr IjMKuKk jJ

ßkRÅZJPjJ~ @hJuf xMKk´o ßTJPatr vJUJr xÄKväÓ TotTftJ-TotYJrLPhr ßcPT kJbJjÇ @hJuf mPuj, \ÀKr KnK•Pf @Phv ˝Jãr TrJr krS ßTj fJ ßkRÅPZKj? kPr @hJuf rJÓskã S hMhPTr ßTRÅxKM ur mÜmq ßvJPjjÇ F mqJkJPr ßckMKa IqJaKjt ß\jJPru IKof fJuMThJr mPuj, SA WajJ rJÓspπPT jJzJ KhP~PZÇ FTA KhPj 11 oJouJ~ \JKoj ßhS~J I˝JnJKmTÇ I˝JnJKmT WajJr ßãP© Có @hJuPf xÄKväÓ KmYJrTPT fum TrJr jK\rS rP~PZÇ F kptJP~ @hJuf yu-oJPTtr ßY~JroqJPjr \JKoPjr KmwP~ hMhT ßTRÅxKM ur mÜmq \JjPf YJjÇ hMhPTr ßTRÅxKM u UMrvLh @uo UJj mPuj, F\JyJPr @xJKo ß\xKoj AxuJPor jJo @PZÇ F ßãP© \JKoj o†MPrr xMPpJV ßjAÇ @hJuf EPer Igt ßlrf ßhS~Jr vPft fJÅr \JKoj o†Mr TPrjÇ Fr Igt yPò IkrJi ˝LTJr TPr ßjS~JÇ FaJ FTaJ

èÀfôkeN t S ¸vtTJfr oJouJÇ F oJouJ~ \JKoj ßhS~J xoLYLj y~KjÇ FT k´Pvúr \mJPm UMrvLh @uo UJj mPuj, I∂KjtKyf ãofJmPu yJAPTJat mqJUqJ YJAPf xÄKväÓ KmYJrTPT mqKÜVfnJPm yJK\r yPf @Phv KhPf kJPrjÇ kPr @PmhjTJrLr kPã @Aj\LmL ACjNx @uL @Tª ÊjJKj TPrjÇ ÊjJKj KjP~ @hJuf @Phv ßhjÇ \JjJ pJ~, yu-oJTt V´ΔPkr mqm˙JkjJ kKrYJuT fJjnLr oJyoMh S fJÅr ˘L ß\xKoj AxuJoxy ßoJa 27 \jPT @xJKo TPr Vf mZPrr 4 IPÖJmr 11Ka oJouJ TPr hMhTÇ @xJKoPhr oPiq yu-oJPTtr xJf\j S ßxJjJuL mqJÄPTr 20 \j TotTftJ rP~PZjÇ ß\xKoj AxuJPor KmÀP≠ 11Ka oJouJ~ 15 ßTJKa 64 uJU aJTJ @®xJPfr IKnPpJV @jJ yP~PZÇ TP~TKa oJouJ~ fJjnLr oJyoMh, fMwJr @yPoh S ßxJjJuL mqJÄPTr xJPmT KcK\Fo F ßT Fo @K\\Mr ryoJj @hJuPf ˝LTJPrJKÜoNuT \mJjmKª KhP~PZjÇ

Is your HSMP coming for kMfuM PT k´em-PxJKj~J Kf˜J YMKÜ F mZPrA oofJ FUjS rJK\ jj renewal? We guarantee 100% professional package for HSMP VISA application if you qualify UKBA guidelines!

4 Registered Chartered Accountant 4 Qualified Immigration Lawyer 4 Professional & fully Bengali speaking agent 4 Lowest price guarantee Immigration Lawyer, Chartered Accountant for all-in-one package from our track record of success for HSMP We professionally supported many people in past

UK Visa Support on 07545 424 841 Live legally, Live free in the UK! our aim to support you to achieve your VISA successfully. 06/16-06/28


20

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

IJ∂\tJKfT

oiqKmP•r \LmjoJj Cjú~Pjr ßWJweJ mJrJT SmJoJr dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : oiqKm• jJVKrTPhr \LmjoJj Cjú~Pjr ßWJweJ KhP~PZj oJKTtj ßk´KxPc≤ mJrJT SmJoJÇ KfKj mPuj, KmPvõr xmPYP~ xŒhvJuL ßhPvr ßTJPjJ Tot\LmLr hJKrPhsqr oPiq mJx TrJr TgJ j~Ç fJA oiqKmP•r jqNjfo o\MKr WμJ~ j~ oJKTtj cuJPr CjúLf TrJ yPmÇ KÆfL~ hlJ~ ßk´KxPc≤ KyPxPm KjmtJKYf yS~Jr kr Vf oñumJr xºqJ~ TÄPV´Pxr ßpRg xnJ~ ÈPˆa Im ACKj~j' nJwPe TotkKrT·jJr „kPrUJ fMPu iPrj SmJoJÇ k´KfKjKi kKrwPh ßhS~J F nJwPe pMÜrJPÓsr jqNjfo o\MKr WμJk´Kf 7 hvKoT 25 cuJr ßgPT mJKzP~ j~ cuJr TrJr k´˜Jm ßhj KfKjÇ F xo~ nJAx ßk´KxPc≤ ß\J mJAPcj, lJˆt ßuKc KoPvu SmJoJ, oJKTtj xMKk´o ßTJPatr KmYJrkKf, Cókh˙ k´vJxKjT TotTftJxy @oKπf IKfKgrJ TÄPV´Px CkK˙f KZPujÇ hLWt FT WμJr nJwPe SmJoJ

k´KfÔJjèPuJPf xrTJKr IjMhJj míK≠, ˝ò \ôJuJKj C“kJhj S rJÓsL~ nftMKT pMKÜxÄVfnJPm ysJx TrJr kKrT·jJr TgJ CPuäU TPrjÇ FTA xPñ IgtQjKfT k´JeYJûuq xíKÓ S TotxÄ˙Jj míK≠, @lVJKj˜Jj ßgPT hsΔf oJKTtj ßxjJPhr k´fqJyJr FmÄ kJroJeKmT I˘ ysJx TrJr ßWJweJ ßhj KfKjÇ xÄTa TJKaP~ IgtjLKf WMPr hJÅKzP~PZ hJKm TPr SmJoJ mPuj,

pMÜrJÓs FUj @rS vKÜvJuLÇ KfKj FS mPuj, IgtjLKfr VKfr TJrPe jJVKrTPhr TotxÄ˙Jj yPuS IPjT kNetTJuLj YJTKr KjKÁf TrPf kJPrKjÇ KfKj mPuj, TrPkJPra mqmxJ~ unqJÄv FUj ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßmKv, KT∂á FT hvPTrS ßmKv xo~ iPr o\MKr S oiqKmP•r @~ ßfoj mJPzKjÇ SmJoJ mPuj, TrPkJPra mqmxJ~

vffo KfæKfr @®JÉKfr ßYÓJ dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : KfæPf YLjJ vJxPjr k´KfmJPh vffo mqKÜ KyPxPm ßhvKar FT\j fÀe xjúqJxL VfTJu mMimJr xTJPu @®JÉKfr ßYÓJ TPrPZjÇ KfKj ßjkJPur rJ\iJjL TJboJ¥M vyPrr FTKa ßrP˜JrJÅ~ KjP\r vrLPr ßkasu ßdPu @èj iKrP~ ßhjÇ @vïJ\jT Im˙J~ fJÅPT yJxkJfJPu ßjS~J y~Ç ˙JjL~ kMKuPvr oMUkJ© ßTvm IKiTJrL \JjJj, TJboJ¥MPf ImK˙f ßmR≠ xoJKi ßmR≠jJg ˜MkJr TJZJTJKZ FuJTJ~ SA xjúqJxL @®JÉKfr ßYÓJ TPrjÇ fJÅr m~x 20 mZPrr KTZM ßmKvÇ @èPj fJÅr xJrJ vrLr kMPz ßVPZÇ yJxkJfJPu KfKj TgJ muJr ßYÓJ TPrS kJPrjKjÇ

KfæPfr KjmtJKxf xrTJr KyoJuP~r kJhPhPv ImK˙f nJrPfr iotvJuJ vyr ßgPT hJ¬KrT TJ\Tot xŒjú TPrÇ 2009 xJu ßgPT F kpt∂ 100 \j KfæKf jJVKrT YLPjr @KikPfqr k´KfmJPh vrLPr @èj iKrP~ @®yfqJr ßYÓJ TPrPZjÇ fJÅPhr oPiq 83 \Pjr oífMq y~Ç n~Jmy SA k´PYÓJr IKiTJÄvA WPaPZ YLPjr KfæKfIiMqKwf KmKnjú FuJTJ~Ç vffo @®JÉKfr ßYÓJr WajJ~ YLjJ TftíkãPT ßhJwJPrJk TPrPZj KfæPfr k´mJxL xrTJPrr k´iJjoπL umxqJÄ xJÄPVÇ Kmw~Kar k´Kf KfKj @∂\tJKfT xŒ´hJP~r híKÓ @Twte TPr mPuj, of k´TJPvr ˝JiLjfJ mJ KmPãJn k´TJPvr Ijq ßTJPjJ CkJ~ jJ ßkP~ KfæKfrJ

hMntJVq\jTnJPm @®JÉKfr kg ßmPZ KjPòjÇ YLPjr xrTJr Kfæf FuJTJ~ xŒNet xJoKrT Kj~πe @PrJk TPrPZÇ FKhPT, @®JÉKfr k´Kf oJjMwPT C“xJKyf TrJr \jq KfæKfPhr @iqJK®T èÀ hJuJA uJoJPT hJ~L TPr YLj xrTJrÇ fJPhr hJKm, KfæKfPhr \LmjoJPjr Cjú~j S @iMKjTJ~Pjr uPãq ßxUJPj KmkMu kKroJe KmKjP~JV TrJ yP~PZÇ hJuJA uJoJ 1959 xJPu Kfæf ßZPz iotvJuJ~ @vs~ ßjjÇ TPbJr TotxNKY ßgPT Kmrf gJTJr \jq KfKj IjMxJKrPhr k´Kf IjMPrJi \JKjP~PZjÇ j~JKhKuäPf fJÅr h¬r ßgPT vffo KfæKf mqKÜr @®JÉKfr ßYÓJr WajJKaPT ÈhMntJVq\jT' CPuäU TrJ yP~PZÇ

gJAuqJPø xÄWPwt Kjyf 16 dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : gJAuqJP¥r hKãeJûuL~ ßVJuPpJVkNet jJrJKgS~Jg k´PhPvr FTKa ßxjJ WÅJKaPf mMimJr ßnJPr nJKr IP˘ xKöf xv˘ mqKÜPhr yJouJr lPu xOÓ xÄWPwt I∂f 17 \j xv˘ mqKÜ Kjyf yP~PZÇ KjyfPhr oPiq xv˘ mqKÜPhr ˙JjL~ FT ßjfJS rP~PZj mPu ßhvKar ßxjJmJKyjLr oMUkJ© TPjtu k´qJPoJa k´Koj mMimJr \JKjP~PZjÇ Umr KmKmKx,

@u\JK\rJrÇ TPjtu k´Koj \JjJj, yJouJ~ k´J~ 100 xv˘ mqKÜ IÄv ßj~Ç Vf TP~T mZPr F irPjr oJrJ®T yJouJ @r y~Kj CPuäU TPr KfKj @rS \JjJj, F yJouJr Umr ßxjmJKyjL @PVA ßkP~KZu mPu KjP\Phr WÅJKar Im˙Jj o\mMf TrPf ßkPrKZuÇ xÄWPwt ßxjJmJKyjLr ßTC yfJyf y~Kj mPuS hJKm TPrj KfKjÇ 2004 xJu ßgPT gJAuqJP¥r hKãeJûPu

˝J~•vJxPjr hJKmPf ßVKruJ f“krfJ YuPZ FmÄ FPf I∂f 5 yJ\Jr 300 mqKÜ Kjyf yP~PZÇ KjyfPhr oPiq oMxuoJj S ßmR≠ hM'xŒ´hJP~rA oJjMw rP~PZjÇ gJA xrTJr KmrJ\oJj F xÄTa rJ\QjKfTnJPm xoJiJPj @∂KrT jJ yS~Jr TJrPe ßVKruJrJ vKÜvJuL yP~ CbPZ mPu A≤JrjqJvjJu âJAKxx V´ΔPkr FT k´KfPmhPj muJ yP~PZÇ

kOKgmLr k´JYLjfo ˙JPjr xºJj! dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : ßkÀr k´fúf•ôKmhrJ rJ\iJjL KuoJ ßgPT xJoJjq C•Pr k´JYLj Fu kJrJAPxJ k´fúfJK•ôT CkfqTJ~ k´J~ kÅJY yJ\Jr mZPrr kMrPjJ FT oKªPrr xºJj ßkP~PZÇ oñumJr xÄÛíKfT oπeJu~ \JKjP~PZ, xo~Ka KjKÁf yPu FaJA yPm kOKgmLr k´JYLjfo ˙JjÇ ˙JjKaPT 2v' KTPuJKoaJr (125 oJAu) C•Prr k´JYLj CkTëuL~ vyr TJrJPur xPñ fáujJ TrJ pJ~Ç Fu kqJrJAPxJr

k´iJj KkrJKoPcr FT kJPv oKªrKar xºJj kJS~J ßVPZÇ FPT È@èPjr oKªr' jJo ßh~J yP~PZÇ FUJPj FTKa YáKuä rP~PZÇ oOfPhy x“TJPr FKa mqmyJr TrJ yPfJ mPu KmPvwùPhr iJreJÇ ßp VPmwT hu FKar xºJj ßkP~PZ fJPhr k´iJj oJPTtJ èPuj mPuj, ÈFA YáKuär ßiÅJ~J kMPrJKyfPhr xPñ BvõPrr xÄPpJV WaJfÇ' nëf•ôKmhrJ oiq \JjM~JKrPf YáKuäKar xºJj kJjÇ

unqJÄv FUj ßpPTJPjJ xoP~r ßYP~ ßmKv, KT∂á FT hvPTrS ßmKv xo~ iPr o\MKr S oiqKmP•r @~ ßfoj mJPzKjÇ pMÜrJPÓsr oiqKm• ßvseLPT ßx ßhPvr IgtjLKfr Èk´Tíf YJuT' IKnKyf TPr FA ßvseLr KmTJPvr Skr ß\Jr ßhj KfKjÇ SmJoJ mPuj, oiqKmP•r \jq TotxÄ˙Jj xíKÓr oJiqPo IgtjLKfPT YJXJ TrJ yPmÇ pMÜrJPÓsr ImTJbJPoJ ßorJof S kMjKjtotJPer \jq 50 KmKu~j cuJPrr fyKmu IjMPoJhPj @Ajk´PefJPhr k´Kf @øJj \JjJj SmJoJÇ xJŒ´KfT ÛMu yfqJTJP§r CPuäU TPr KfKj @PVú~J˘ Kj~πPe jfMj @Aj k´e~Pj @Ajk´PefJPhr k´Kf @øJj \JjJjÇ C•r ßTJKr~Jr fífL~ kroJeM ßmJoJ krLãJr k´KfKâ~J~ Ko©rJÓsèPuJr xPñ hí| mºj S pMÜrJPÓsr ßãkeJ˘ k´KfrãJ k≠Kf ß\JrhJr TrJr TgJ CPuäU TPrj SmJoJÇ KfKj ÉÅKv~Jr TPr mPuj, C•r ßTJKr~Jr ÉoKT ßoJTJKmuJ~ pMÜrJPÓsr ßjfíPfô Kmvõ xŒ´hJ~ kJæJ mqm˙J V´ye TrPmÇ

ßkJPkr @vJ~ KlKukJA¿! dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : ßkJPkr khKa @PV AfJuL~Phr \jq KjitJKrf gJTPuS FUj xmJr \jqA F kPh @xLj yS~Jr ÆJr ßUJuJÇ fJZJzJ ßkJk ßwJzv ßmPjKcPÖr @TK˛T khfqJV ßWJweJr kr ACPrJPkr mJAPr ßgPT jfáj ßkJk KjmtJYPjr x÷JmjJ ß\PV CPbPZÇ FKhPT khfqJPVr ßWJweJ~ fJr k´Kf xyJjMnKë f k´TJv TrJ~ fJr nÜPhr ijqmJh \JKjP~PZj ßkJk ßwJzv ßmPjKcÖÇ Umr r~aJxt S KmKmKxrÇ IjqKhPT, TqJgKuT iotèÀ ßkJk ßwJzv ßmPjKcÖ ybJ“A khfqJPVr ßWJweJ ßh~Jr kr FKv~J ßgPT k´go ßkJk KjmtJKYf yS~Jr @vJ~ @PZ KlKukJAP¿r TqJgKuTrJÇ Fr \jq k´JgtjJS TrPZ fJrJÇ KmPvõr mOy•o KUsˆJj xŒ´hJP~r ßhv KlKukJAP¿ TqJgKuTPhr TqJKrvoqJKaT iotL~ ßjfJ yPòj TJKctjJu uMAx F≤KjS aqJPVuÇ krmftL ßkJk KjmtJKYf yS~J aqJPVPur \jq IPjT hNPrr kg yPuS TP~TKa KhT KmPmYjJ~ KfKj F kPhr \jq KmPmYjJ~ @xPf kJPrj mPuA oPj TrPZj ßhvKar YJYt Kmw~T KmPväwTrJÇ aqJPVuPT Vf mZr TJKctjJu KjmtJKYf TPrKZPuj ßkJk ßwJzv ßmPjKcÖÇ mftoJPj oqJKjuJr 28 uJU ßrJoJj TqJgKuT IiMqKwf oqJKjuJr ßoPasJkKuaj xL kKrYJujJ TrPZj KfKjÇ ßkJPkr xJPmT CkPhÓJ KyPxPmS fJr TJ\ TrJr IKnùfJ @PZÇ FT\j xöj mqKÜ KyPxPm fJr @Pmhj k´~Jf ßkJk KÆfL~ \j kPur xPñ fáujL~Ç ßkJk ßmPjKcPÖr xPñ ÈA≤JrjqJvjJu KgSuK\TqJu TKovj'-FS TJ\ TPrPZj aqJPVuÇ @r fJA IKiTJÄv TqJgKuT KlKukJAKjr @vJ, YJYt y~PfJ kûJjú mZr m~xL aqJVuPTA TqJgKuTPhr jfáj iotèÀ KjmtJYj TrPmÇ ßkJk ßwJzv ßmPjKcPÖr khfqJPVr UmPr aqJPVuxy KlKuKkPjJ TqJgKuTrJ xmJA ootJyf FmÄ yfmJT yPuS @TK˛T F khfqJPVr ßWJweJ~ jfáj ßkJk KjmtJYPjr ßãP© ACPrJPkr VK§ ßkKrP~ Fr mJAPrr ßhvèPuJPf hOKÓ Kjm≠ yP~PZ mPuA oPj TrPZj KmPväwTrJÇ

nJrfL~ hNfJmJPx @vs~ KjPuj oJuÆLPkr xJPmT ßk´KxPc≤

dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : @hJuPfr ßV´¬JKr kPrJ~JjJr kr oJuÆLPkr xJPmT ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh jJKvh ßx ßhPvr nJrfL~ hNfJmJPx @vs~ KjP~PZjÇ VfTJu mMimJr KfKj FA fgq \JKjP~PZjÇ aMAaJPr jJKvh KuPUPZj, ÈKjP\r KjrJk•J S ßhPvr K˙KfvLufJr ˝JPgt @Ko nJrfL~ yJATKovPj @vs~ KjP~KZÇ' fPm F mqJkJPr nJrfL~ TftíkPãr TJZ ßgPT fJ“ãKeT ßTJPjJ k´KfKâ~J kJS~J pJ~KjÇ jJKvPhr hu oJuKhKn~Jj ßcPoJPâKaT kJKatr (FoKcKk) oMUkJ© vJCjJ @KojJg \JjJj, VfTJu hMkMPrr KhPT nJrfL~ hNfJmJPx @vs~ ßjj jJKvhÇ fJÅr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ KjP~ Có @hJuPf ÊjJKj jJ yS~J kpt∂ KfKj ßxUJPj Im˙Jj TrPmjÇ KfKj mPuj, ÈPV´¬JKr kPrJ~JjJr KmÀP≠ @orJ @Pmhj TPrKZÇ @orJ pf fJzJfJKz FTaJ Kx≠JP∂r k´fqJvJ TrKZÇ'

VfTJu mMimJrA F ÊjJKj IjMKÔf yS~Jr TgJÇ @vJ TrJ yPò, jJKvPhr kPã @hJuPfr Kx≠J∂ ßpPf kJPrÇ PhvKar rJ\iJjLr IhNPr ÉuÉoJKu ÆLPkr FTKa yJKTo @hJuf Vf ßxJomJr jJKvPhr KmÀP≠ ßV´¬JKr kPrJ~JjJ \JKr TPrjÇ @PVr Khj FTKa oJouJ~ @hJuPf yJK\rJ KhPf mqgt yS~J~ fJÅr KmÀP≠ F mqm˙J ßjS~J y~Ç Vefπk∫L xJPmT FA ßk´KxPc≤ Vf mZr @PªJuPjr oMPU ãofJYMqf yjÇ 2008 xJPu ßhvKar AKfyJPx k´go ImJi KjmtJYPj \~L yj KfKjÇ ãofJr IkmqmyJPrr IKnPpJPV fJÅr KmÀP≠ Ve-@PªJuj yP~KZuÇ fPm jJKvPhr IKnPpJV, xJPmT ‰˝rvJxT oJoMj @mhMu VJA~MPor CxTJKjPf Vf mZr fJÅr KmÀP≠ InMq™Jj y~Ç Imvq mftoJj ßk´KxPc≤ ßoJyJÿh S~JKyh F IKnPpJV I˝LTJr TPr @xPZjÇ S~JKyh KZPuj ßk´KxPc≤ jJKvPhr ßckMKaÇ

nÜPhr TífùfJ \JjJPuj ßkJk ßmPjKcÖ dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : khfqJPVr ßWJweJ ßhS~Jr kr ßkJk ßwJzv ßmPjKcÖ k´gomJPrr oPfJ \jxÿMPU mÜmq KhP~PZjÇ VfTJu mMimJr nqJKaTJPjr yPu xJ¬JKyT \jxoJPmPv mÜmq ßhS~Jr xo~ ßkJk Èk´JgtjJ S nJPuJmJxJr' \jq IVKef nPÜr k´Kf TífùfJ k´TJv TPrjÇ nqJKaTJPjr yPu k´PmPvr xo~ ßkJk ßmPjKcÖPT ywt±Kjr oiq KhP~ ˝JVf \JjJj nÜrJÇ F xo~ nÜPhr k´Kf TífùfJ \JKjP~ KfKj mPuj, È@kjJrJ @oJr \jq k´JgtjJ TPrPZjÇ IPjT nJPuJmJxJ KhP~PZjÇ F \jq @Ko TífùÇ @Ko @vJ TKr, @kjJrJ nKmwqPfS @oJr \jq, KV\tJr \jq FmÄ nKmwq“ ßkJPkr \jq k´JgtjJ ImqJyf rJUPmjÇ' 85 mZr m~xL ßkJk mPuj, È@oJr

@iqJK®T S vJrLKrT vKÜ kfPjr KhPTÇ fJA @Ko KV\tJr oñPur \jqA hJK~fô ßgPT xPr hJÅzJPjJr Kx≠J∂ KjP~KZÇ' xJ¬JKyT \jxnJ ßvPw VfTJu KmPTPu ßkJk ßmPjKcPÖr ßx≤ @jPxuPoJ KV\tJ~ ÈiNxr mMimJr' ChqJkj FmÄ kPr FTKa ßvJnJpJ©J~ ßjfífô ßhS~Jr TgJÇ

TJvìLPr mqKfâoL a~Pua dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : nJrPfr k´KfrãJ VPmweJ Cjú~j k´KfÔJj Kc@rKcS'r KmùJjLrJ xŒ´Kf FT KmKY© keq CØJmj TPrPZjÇ TJvìLPrr xofu ßgPT k´J~ Z~ KTPuJKoaJr CkPr rP~PZj kJÅY yJ\Jr nJrfL~ ßxjJÇ vLfTJPu FUJPj ßTJj xo~ fJkoJ©J oJAjJx 50 KcKV´ ßxuKx~JPx ßjPo @PxÇ fLms vLPf ‰xjqrJ ouoN© fqJV TPr fJ mrl KhP~ ßdPT rJUPfjÇ VroTJPu mrl VPu ßx ou ßmKrP~ hNKwf Trf @vkJPvr kKrPmvÇ F Kmz’jJ ßgPT ßryJA ßkPf Kc@rKcS'r KmùJjLrJ 15 mZr @PV VPmweJ ÊÀ TPrjÇ hLWt VPmweJr oJiqPo KmùJjLrJ CØJmj TPrj mJP~J-cJAP\ˆJr jJPo KmPvwJK~f FT irPjr a~Pua mJ aqJÄTÇ nJrPfr uJãJÆLk kptaj Tftíkã kKrPmv hNwPer yJf ßgPT j~jJKnrJo F ÆLkKaPT rãJ TrPf FrA oPiq 12 yJ\Jr mJP~J-cJAP\ˆJr a~Pua ßTjJr @V´y k´TJv TPrPZÇ nJrPfr mqmxJ~LPhr xÄVbj ßlcJPrvj Im AK¥~Jj ßY’Jr Im ToJxt IqJ¥ A¥JKˆs hJK~fô KjP~PZ jfáj CØJKmf mqKfâoL a~Pua KmkePjrÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

ADMISSION GOING ON

EXCEL TUTORS Maths, Science, English, Year 1 to GCSE/A Level q UK Trained Tutors with CRB Completed q National curriculam books Fr kJvJkJKv IJoJPhr Kj\˝ mA ÆJrJ kJbhJj q IoPjJPpJVL S Weak Student Phr IJuJhJnJPm kJbhJPjr mqm˙J

ADMISSION Going on : Special Batch GCSE / A Level

IJkjJr x∂JPjr nJPuJ Result QfrLPf IJorJA yPmJ oNu xyJ~T London Guildhall College, 67-75 New Road, London, E1 1HH (Beside D3 bus stop)

Tel : 07758 271 568 Web : www.exceltutors.org.uk Email: exceltutors77@gmail.com

Job opportunity : Experienced teachers are being recruited now 06/17-c

w w w w w

A-Z

Builders

Property Maintenance Extension w Painting Plumbimg w Plastering Fitted Kitchen/Bathroom Gardening w Electrical w All types of building works

k´kJKat ßoAjPaPj¿ VqJrJK≤xy pJmfL~ TJ\ FREE  ESTIMATES Please Call : SHAMIM

07591874795 06/04 - PD

TîJKxlJAc KmùJkj PrˆáPr≤ KmKâ yPm jgt u¥Pj ImK˙f 30 KxPar (láuKu uJAPx¿) AK¥~Jj ßrÓMPr≤ F¥ ßaTSP~ \rΔrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ l mqJmxJ nJu l ßuJPTvj nJu l YJuM Im˙J l mz KTPYj l ßr≤ ßrAa IJPuJYjJ xJPkPã l 15 mZPrr Ku\

PpJVJPpJV” 07897451878

06/17-06/20

xM u n oN P uq \J~VJ KmKâ UJKho KkPrr mJ\Jr FuJTJ~ vJy xMªr ßrJPc ßoJTJo èu oxK\h xÄuVú mJC¥JrLPWrJ KjPnt\Ju 13.70 KcKxPou \J~VJ KmKâ yAPmÇ xŒNjt \J~VJ 13uã 50yJ\Jr IgmJ kOgT nJPm 6 ßcKxKou 6uã 60yJ\Jr S 7.70 ßcKxPou 7 uã 70 yJ\Jr aJTJ~Ç

u¥j PpJVJPpJV” 0778184224 (xJPuy) mJÄuJPhv ” 008801712556535(PUJTj)

HUSSAIN BUILDER q PkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ q käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ q Cc ßlîJKrÄ F¥ ßcJr q käJKÍÄ q PcJr uKTÄ q VJPctKjÄ F¥ csJAnSP~ q KTPYj F¥ mJg KlKaÄx PLEASE CONTACT

07852788290 PZJa mz xTu k´TJr TJPktKaÄ TJ\ TrJ y~ July 12 PD

R V Builder KmøJr PoJyJÿh UJj hãfJ S hJK~fôvLufJr xJPg

q rΔl KrKk~JKrÄ q käJK’Ä q aJAKuÄ q CPcj ßlîJr q käJˆJKrÄ q ßr¥JKrÄ q ßkAK≤Ä q mJg F¥ KTPYj KlKaÄx q PcJr F¥ uT KlKaÄx quˆ TjnJxtj q CPcj S~JTt qAPuTKasTqJu S~JTt

xy ßZJa-mz xTu k´TJPrr KrKk~JKrÄ TJ\ TPr gJKTÇ

PpJVJPpJV

07957384924 06/13-c

w ßkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ w käJˆJKrÄ F¥ aJAKuÄ w Pp ßTJj TJPkt≤JKrÄ w Cc ßlîJr F¥ aJAu w KÛKoÄ F¥ kJrKavj w csJAnSP~ w VJPctj ßl¿ F¥ aJAu w KlPac KTPYj F¥ mJgrΔo w APuTKasT w käJÍJKrÄ w mJg S~JaJr ßk´vJr kJŒ KlKaÄ w PcJr F¥ uT KlKaÄ w S~Ju ßkkJKrÄ w S~Ju KlKaÄ ßaKuKnvj

FZJzJ S~JKvÄ ßoKvj, lîJx, Pak, PrKcS~JaJr KrKk~JKrÄ TPr gJKT

07930142889 Apr13 PD

PrˆáPr≤ KmKâ yPm yJrKu FuJTJr (ßVaACT F~JrPkJPatr TJPZ) ImK˙f 28 KxPar (láuKu uJAPx¿c) AK¥~Jj ßrˆáPr≤ F¥ ßaTSP~ \rΔrL KnK•Pf KmKâ yPmÇ

q mqmxJ nJPuJ q ßr≤ mZPr 15 yJ\Jr 6 vf kJC¥ q PrAa mZPr 6 vf kJC¥ q PuJPTvj UMmA nJPuJ q 20 mZPrr IPkj Ku\ q CkPr gJTJr mqm˙J IJPZ q mqmxJ kKrYJujJr InJPm KmKâ yPYZ k´Tíf PâfJVj Km˜JKrf \JjPf ßpJVJPpJV TrΔjÇ (KmPTu 5aJr kr ßpJVJPpJV)

PlJj : 01293776944 05/04 PD

06/17-06/20

SECURITY TRAINING

21

kNmJYPu \Ko KTjPf YJA

S I A : D o o r S u p e r v i s i o n , C C T V, F i r s t A i d

dJTJ rJ\CT kNmJtYu kKuä FmÄ rJ\CT K^u Kou k´P\PÖ \Ko â~ TrPf YJAÇ Kmâ~ TrPf IJV´yL mqJKÜVj PpJVJPpJV TrΔjÇ

PpJVJPpJV” Ko. ryoJj 07965542105

East London (Whitechape (Whitechapel) el) Street 8 Greatorex Greaatorex t London, E1 5NF (Opposite London Muslim Centre))

English:

0203 142 5164 07903 622 2 623

0203 142 5166 07574 415 5 191 06/13-06/25

Unique Paiting & Decorating q PkAK≤Ä F¥ ßcPTJPrKaÄ (rΔo k´Kf ßkAK≤Ä oJ© £40) q VJPctKjÄ

HAMLETS HAMLE TS

IJkKj KT \JPjj F mZrA IJAj kKrmftj yPf pJPóZ? TRAINING TR AINING CENTRE

IJkKj KT British Citizenship Fr \jq IJPmhj TrPf YJj? IJkKj KT Indefinite Leave to Remain Fr \jq IJPmhj TrPf YJj? IJkKj KT Spouse KnxJr \jq IJPmhj TrPf YJj? IJkKj KT IJkjJr Student KnxJr ßo~Jh mJzJPf YJj?

PLEASE CONTACT FORHAD

07426737515 06/18-21

131 Whitechapel Road, London E1 1DT (Opposite East London Mosque)

Taka Rate Line: 020 7247 0800 06/13-06/25

ESOL for British Citizenship A1 for Spouse Visa B1, B2 FmÄ C1 for Student Visa, Work Visa or enterpreneur Visa. ESOL for Life in the UK

Hamlets Training Centre Unit F5, Montefiore Centre Hanbury Street London E1 5HZ www.hamlets.org.uk www .hamlets.org.uk

020 7377 2120 07872 003 928

u¥j mJÄuJ~ KmùJkj Khj IJkjJr mqJmxJPT k´xJKrf TrΔj PlJj ” 020 7247 3006


22

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

iot (xJ.) IKvKãf ßuJTPhr oPfJ fJzJÉzJ TPr TgJ muPfj jJ, mrÄ fÅJr metjJr iJrJ yPfJ xŒNet kKrÏJr S ¸Ó (KfrKoK\, jJxJ~L)Ç k´Tf í kPã fÅJr mJeL @uäJykJPTr F KjPhtPvr mqJUqJ KZu ßp, S~JoJ @jJ KojJu ßoJfJKl&llLj IgtJ“ ßy rJxNu! @kKj mPu ßhj ßp, @Ko KogqJ nJwe hJjTJrLPhr I∂náÜ t jA (38:86)Ç KfKj nJwJ KmTíKf S nJwJr oJrkÅqJY ßgPT Kmrf gJTPfjÇ xJo†xq rãJ TPr KfKj oJjmfJr \jq v´ΔKfoiMr nJwJ mqmyJr TrPfjÇ F\jq rJxNPur (xJ.) pMPVr TKm, xJKyKfqTrJ muPfj : KfKj pKh Ijq ßTJjS èPe nëKwf jJS yPfj, fmMS fÅJr Cjúf nJwJ ßxRªpt lJxJyJf S mJuJVJPfr oMK\\JA fÅJr ßv´ÔPfôr \jq pPgÓ KZuÇ (AmPj TáfJ~mJ : C~Mju M @UmJr, 1o U§, kO” 424)Ç @mM mÑr Kx¨LT (rJ.) rJxNPur hrmJPr KVP~ mPuj, A~J rJxNuu M Jä y! @Ko @rm ßhvèPuJPf mÉ xlr TPrKZ, IxÄUq @rKm xJKyKfqPTr mÜmq ÊPjKZ, KT∂á @kjJr oPfJ KmÊ≠ nJwJ mqmyJrTJrL ßhKUKjÇ rJxNu (xJ.) muPuj : @oJPT @oJr k´KfkJuT @hm KvãJ KhP~PZj FmÄ xPmtJ•onJPm KfKj @oJPT KvãJ KhP~PZjÇ (@u @hJmMu @rJKm S~J, fJKrU : 1o U§, kO” 34)Ç KmKnjú ßVJP©r @kj @kj nJwJr k´Kf rJxNu (xJ.) optJhJvLu KZPujÇ F \jq ßp ßTJjS mÜJr oJK\tf metjJ KfKj kZª TrPfjÇ FTmJr y\rf @æJx (rJ.) fÅJPT K\Pùx TrPuj A~J rJxNuu M Jä y! oJjMPwr ßxRªptvJuLjfJ (mJ˜m xnqfJr IPgt) TLPx KjKyf! KfKj C•Pr muPuj, oJjMPwr ßxRªpt S oJiMpt fJr rxjJ~ (nJwJ~) KjyfÇ KmhJ~ yP\r nJwPe KfKj mJrmJr mPuKZPuj @uJ yJu mJuJVfá! @Ko KT pgJpg mJeL k´YJr TPrKZ! @mhMr ryoJj @u mJrTáTL KuPUPZj : rJxNu (x.) @rPmr xmtPv´Ô KmÊ≠nJwL KZPujÇ ßTjjJ KfKj KZPuj ßTJrJAv mÄPvJØëf FmÄ k´KfkJKuf yP~KZPuj mjM xJh ßVJP©, ßp mÄv @rPmr ßv´Ô mÄvèPuJr IjqfoÇ ßTJr@Pjr kr fÅJr nJwJPTA @rKm xJKyPfqr KmÊ≠fo nJwJ KyPxPm ˝LTíKf ßh~J yP~PZÇ k´UqJf fJPmK~ y\rf xJBh AmPj oMxJK~qmPT (rJ.) K\Pùx TrJ yP~KZu xJKyfqJuÄTJrxoO≠ xmtPv´Ô nJwJKmh ßT? C•Pr KfKj mPuKZPuj∏ KmvõjmL y\rf oMyJÿh ßoJ˜lJ (xJ.)Ç (@u m~Jj S~Jf fJPmK~j : 1o U§ kO” 18)Ç

jmLPhr oJfínJwJ~ @xoJKj KTfJm oMyJÿh lryJh ßyJPxj pMPV pMPV ßhPv ßhPv KmKnjú nJwJnJwLr TJPZ fJPhr ˝-˝ nJwJ~ KuKUf KTfJmxy @uäJy IxÄUq jmL-rJxNu kJKbP~PZj F \jq ßp, fJrJ ßpj @kj oJfínJwJr oJiqPo @xoJKj KTfJPm mKetf GvL mJeL ßgPT KvãJ uJn TrPf kJPrÇ oyJV´∫ @u ßTJr@Pj muJ yP~PZ, @r @Ko k´PfqT rJxNuPTA fÅJr ˝\JfL~ nJwJnJwL TPr kJKbP~KZ fJPhr TJPZ kKrÏJrnJPm mqJUqJ TrJr \jq (xNrJ AmsJKyo : 4 )Ç rJxNuPT (xJ.) ßTJjS KmPvw ßVJ© KTÄmJ ßVJÔLr \jq ßk´re TPrjKj, mrÄ KfKj xoV´ oJjmo§uLr \jq TuqJPer S ßyhJP~Pfr mJftJmJyL„Pk ßk´Krf yP~KZPujÇ TJP\A KfKj KZuj xJmt\jLj jmLÇ oJfínJwJr optJhJ hJj S YYtJr ßãP© KfKj KZPuj @hPvtr oNft k´fLTÇ muJ @mvqT ßp, rJxNPur (xJ.) nJwJùJj S mJKVìfJ KZu fÅJr jmM~Pfr FT IkKryJpt èeÇ fÅJr nJwJQvKufJ (lJxJyJf S mJuJVJf) KZu SKyfáuq FmÄ @uäJyfJ~JuJr FT Kmvw hJjÇ @uäJykJT ßTmu fÅJPT @rKm nJwJr metjJrLKf xŒPTt ùJjhJj TPrjKj, mrÄ @rm-IjJrm ßgPT ÊÀ TPr xoV´ oJjm, K\j \JKf FmÄ IjqJjq xOKÓ \Lm\V“ S \z\VPfr nJwJ ßmJ^J FmÄ fJ k´TJPvr Ijmhq oMK\\JS hJj TPrKZPujÇ KfKj oÑJr ßTJrJAv, oKhjJr @jxJr, j\h S Ky\J\mJxLxy IjqJjq ßVJP©r xPñ fJPhr ˝-˝ nKñoJ S mJTiJrJ~ TgJ muPfjÇ @mJr oÑJ S FfhûPur ßuJTPhr xPñS TgJ muJr nKñoJ, mJTiJrJ hKãeJûPur TJyfJKj @rmPhr xPñ TgJ muJr irj Knjú KZuÇ KfKj IkrJkr ßhPvr k´KfKjKi hPur xPñ fJPhr mJTrLKfPfS TgJ muPfjÇ y\rf ßxJuJ~oJjPT (@.) @uäJy kJUkJUJKur nJwJ kpt∂ KvãJ KhP~PZj∏ F TgJ @orJ xmJA \JKj, KT∂á xKyy yJKhPx mKetf @PZ

rJxNu (xJ.) CaKj, mTKr, mPjr yKreL S Kyx mJPWr xPñS TgJ mPuKZPujÇ \zm˜M kJgrS jmL\Lr k´Kf xJuJPor yJKh~J ßkv TPr mPuKZu∏ ÈuJ-AuJyJ AuäJuäJÉ oMyJÿJhMr rJxNuu M Jä y, oxK\Ph jmmLPf orJ ßUfár mOã C˜M~JjJP~ yJjúJjJ' rJxNPur nJPuJmJxJ~ yJCoJC TPr ßTÅPh CPbKZuÇ ÊiM fJA j~, fÀufJ S mOã kpt∂ xoNPu C“kJKaf S jf\JjM yP~ rJxNPur k´Kf @jMVfq ßkJwe TrfÇ Fxm ßhPU xJyJmJP~ ßTrJo Km˛P~ IKnnNf yP~ ßpPfjÇ CÿL mJ Kjrãr yS~J xP•ôS rJxNPur (xJ.) ßoJmJrT nJwJr KmÊ≠fJ FTA mJPTq mÉ mJPTqr xoJPmv (\JS~JKoCu TJKuo), nJwJr metjJ nKñ S nJwJuÄTJr Ff InNfkNmt KZu ßp, f“TJuLj nJwJKmùJjL, KY∂JKmh S KjrLãJTJrLrJS ImJT yP~ ßpPfjÇ fJrJ mPuPZj, @uäJykJT rJxNPur (xJ.) ßYP~ Ff IKiT Ê≠, xMoiMr S KoÓnJwL KÆfL~ @r TJCPT xOKÓ TPrjKjÇ y\rf Sor (rJ.) rJxNPur (xJ.) TJPZ K\Pùx TrPuj, A~J rJxNuu M Jä y! @kKj Ff xMªr Ê≠ mJTq ßTJP™PT ßkPuj! C•Pr rJxNu (xJ.) mPuj, y\rf AxoJAPur (@.) nJwJ S kKrnJwJ, pJ hM J´ kq S KmuLj yP~ KVP~KZu fJ @oJr TJPZ K\mrJAu (@.) KjP~ @Pxj, pJ @Ko oMU˙ TPr KjP~KZÇ Ckr∂á KfKj mPuj, @¨JmJKj rJKæ lJ@yxJjJ fJCKhmL IgtJ“ @oJr k´ná ßfJ @oJPT nJwJ KvãJ KhP~PZjÇ lPu @oJr nJwJPT IKf C•o TPr KhP~PZjÇ rJxNu (xJ.) xM¸Ó TuqJeTr S oy•o v»xÄmKuf nJwJ mqmyJr TrPfjÇ ˝· v» xÄmKuf yPuS rJxNPur (xJ.) nJwJ mqJkT IgtPmJiT S pMKÜvLu KZuÇ KfKj nJwJr mJÉuqfJ, YJfápf t J S TkafJ kKryJr TPr YuPfjÇ KfKj Foj ßTJjS TgJ muPfj jJ, pJ VJ÷LPptr kKrk∫LÇ CÿMu oMKoKjj oJ @P~vJ KxK¨TJ (rJ.) ßgPT mKetf @PZ, rJxNu

TJmJWPr mJÄuJPhvL oKyuJ UJPho \JmLj yJKoh oMxuoJjPhr kKm©fo oxK\h TJmJWr Khj-rJf 24 WμJA gJPT AmJhfTJrLPhr KnPz oMUrÇ oJ^rJf ßyJT mJ TzJ ßrJPhr ßmuJ 1aJ mJ vJ∂ xTJPur 4aJ mJ 5aJ ßyJT, TUPjJA TJmJ Yfôr UJKu gJPT jJÇ xm xo~A ßhUJ pJ~, ßTC fJS~Jl TrPZj, ßTC jlu xJuJf @hJ~ TrPZj, ßTC ßTJr@j vKrl ßfuJS~Jf TrPZj AfqJKhÇ Ff Knz ßpUJPj, ßxA \J~VJ o~uJ yS~J UMm ˝JnJKmTÇ KT∂á kKm© TJmJ xm xo~A kKrÏJr-kKròjú Im˙J~ gJPTÇ FUJPj Kfj KvlPa 24 WμJA UJPhorJ TJ\ TPr YuPZjÇ TJmJWPr @Vf jJrL-kMÀw-KvÊPhr ßTC kJKj ßUP~ TJVP\r VäJx KjPY ßluPu mJ KTZM ßUP~ CKòÓ ßluPu xPñ xPñ UJPho FPx fJ kKrÏJr TPrjÇ fJZJzJ Kj~Kof ßiJ~JPoJZJr TJ\ ßfJ xm xo~ YuPZAÇ ß\Pj y~PfJ ImJT yPmj, fJPhr oPiq mJÄuJPhvL jJrLrJS rP~PZjÇ 20 mZr iPr FUJPj TJ\ TrPZj mKrvJPur oJxMhJ ßmVo S \JyJjJrJ FmÄ UMujJr xMufJjJÇ fJPhr xPñ @rS YJr\j mJÄuJPhvL oKyuJ @PZj fPm fJrJ mJÄuJPhv ßgPT @PxjKjÇ fJrJ ßxRKh k´mJxL mJmJ-oJr x∂Jj KyPxPm FUJPjA \PjìPZj S mz yP~PZjÇ ßp T\j mJÄuJPhvL ßmJj 20 mZr iPr kKm© TJmJ~ TJ\ TrPZj, fJPhr KTZM TgJ @kjJPhr \JjJAÇ mKrvJPur oJxMhJ S \JyJjJrJ FmÄ UMujJr xMufJjJ 1992 xJPu kK©TJ~ KmùJkj ßhPU TJmJWPr UJPho KyPxPm @xJr \jq @Pmhj TPrjÇ KjmtJKYf yP~ 1993 xJPu kKm© TJmJr ßxmJ~ fJrJ @PxjÇ ßxA ßgPT @\S fJrJ TJmJWPrr kKròjúfJr hJK~fô kJuj TPr YPuPZjÇ F TJ\ TrPf ßkPr fJrJ UMm @jKªf S VKmtfÇ KjrJkh kKrPmPv TJmJWPrr oPfJ kKm© oxK\Ph TJ\ TrPf kJrJPT fJrJ KjP\Phr ßxRnJVq mPu oPj TPrjÇ mJÄuJPhv ßgPT ßxRKh xrTJr @rS oKyuJ UJPho ßj~Jr @V´y ßhUJPuS mJÄuJPhv xrTJr jJjJ TJrPe oKyuJ UJPho ßhv ßgPT kJbJ~KjÇ KT∂á oJxMhJ S \JyJjJrJ muPuj, FUJPj TJP\r kKrPmv UMmA nJPuJ S xŒNet KjrJkhÇ fJA @rS oKyuJ ToLt ßhv ßgPT @xJ CKYfÇ ßmfj-ßmJjJx ZJzJS ro\Jj oJx S yP\r xo~ yJK\Phr TJZ ßgPT aJTJ S IjqJjq CkyJr pJ kJj, fJPf fJrJ UMKvÇ xÄxJPrr \jq k´P~J\jL~ aJTJ ßhPv kJbJPf ßkPr fJrJ x∂áÓÇ ßrJ\ @a WμJ TJ\ TrPf y~Ç oKyuJPhr xJuJf @hJP~r \J~VJ iMP~oMPZ kKrÏJr TrJ, I\MUJjJ xJl rJUJ, KmKnjú mMT ßxuPl ßTJr@j vKrl oMPZ èKZP~ rJUJ, TJPkta xJl rJUJ AfqJKh jJjJ TJ\ TrPf y~ FUJPjÇ oJxMhJ KjP\r ßrJ\VJPrr aJTJ~ oJPT y\ TKrP~PZj 2002 xJPuÇ FA \JjM~JKrPf oJ S ßmJjPT @jPmj SorJ TrJPjJr \jqÇ KfKj KjP\ hMAmJr y\ TPrPZjÇ oJxMhJr ˝JoL Z~ oJx ßxRKh @rPm gJPTj, mJKT Z~ oJx ßhPvÇ KfKj xJlJ y\ FP\K¿r xPñ \KzfÇ fJPhr Kfj x∂Jj xM\j (8), oJyoMh (5) S jJKmuJ (3) ßhPv gJPT hJhJ-hJKhr TJPZÇ Kfj mJóJrA \jì ßxRKh @rPm, kzJPvJjJr xMKmiJr \jq mJÄuJPhPv YPu pJ~ fJrJÇ

u¥jmJÄuJ kMrPjJ xÄUqJ kzPf YJj? TKoCKjKaPf KmPnh YrPo mJh pJPòjJ oxK\h TKoKa

ry 2013 - 24 Janua FRIDAY, 18

ISSUE FRIDAY06/16 01-07 Feb 201 3

oJouJ mJmf G yJA ßTJPat UrY 3 uJU kJC¥ oxK\Phr KyÄxJfìT G mJÄuJPhPvr ISSUE 06/15, FRIDAY, 25 - 31 January 2013 JmÇ rJ\jLKfr k´n r KyKzT uPj kzPZ G xJÄmJKhTq Km˜Jr,xPÿ ßTJªPu \KzP~ ßjfíPfôr ƺ S YuPZ FojKT oxK\h

mPºr ßjJ KnxJ xLu k´hJPj u¥Pj 12 Ka lJ~JrKj߈Kavj Jn y~rJjLr IKnPpJV ßã kKrT·jJ— TKoC Pf xJPg xJãJfTJPr ÛJAKk ISSUE 06/14,

uPã rJ\iJjL : IJKgtT xJv´P~r ßj~J u¥jmJÄuJ KrPkJat ߈vj mPºr kKrT·jJ avj u¥Pjr 12Ka lJ~JrF KjP~ kJmKuT TjxJuP yP~PZÇ mftoJPj20 ßv \Mj 2013 lJ~Jr ߈vj Jr YuPZÇ IJVJoL J YázJ∂ TrJ yPmÇ F kKrT·jmº mPºr kKrT·j yqJoPuaPxr ßmJ lJ~Jr ߈vj ߈vPjr aJS~Jr lJ~Jr IJSfJ~ ßyJ~JAaYqJPku TrJ yPm FmÄ T ksfqJyJr TrJ yPmÇ PV´Pcr IPit Kms AK†j lJ~Jr lJ~Jr IjMpJ~L u¥j ~r ßp kKrT·jJ xrTJPrr KjPhtv kJC¥ xJv´P yPYZ KoKu~j 28 ßj~J r Kx≠J∂ TKovjJ fJr IJSfJ~ F ßWJwjJ TPrPZ ˜ xN© \JKjP~PZÇ ... kOÔJ 18 mPu FTKa Kmvõ

xoxqJ @KikJf oMPyr AmsJKyo UKuu: TKoCKjKa xÄVbjèPuJÇ Fxm yPYZ xÄVbjx fáPu ßxäJVJj KmsPaPjr mJXJuLÇ lPu kPh kPh mJiJÅr xPÿJKUj S oJjMPwr ßxmJr TKoKaèPuJPfS TJptTâoÇ IgY TKoCKjKa ksKfmZr yJ\Jr yJ\Jr kJC¥ oJjmTuqJjoMuT xJiJrj k´mJxLPhr TJZ ßgPT J IxJoJjq ImhJj rJUPZjÇ FA xÄVbjèPuJ KmsPaPjr jJjJ ßãP© pUj mJXJuLr Ç ... kOÔJ 18 lJ¥ Vbj TPrÇ xÄVbjèPuJPf KmrJ\ TrPZ IK˙rfJ Ka TKoCKj fUj

KxPua ßTJgJ~ mJÄuJPhv yJA TKovj \JPjjJ

xJ¬JKyT u¥jmJÄuJr KhT IKuCuäJy ßjJoJj PTPuÄTJKr jJ~T xJÄmJ

y ßjJoJj k´KfKjKi IKuCuäJ IkrJi kK©TJr KmPvw fT QhKjT @oJr ßhv Im˙Jj TrPZjÇ @∂\tJK mftoJPj u¥Pj f Kj\JoMu yT ... kOÔJ 18 ˆJl KrPkJatJr: u¥j˙ mJÄuJPhv yJA TKovPjr TjxMuJr ßxTvPj asAmMqjJPur KmYJrkK

˜ ” Kjyf 2

T¡Jr Km± f mK˜r néyPu JPhvL nJrPmJÄ uJPhv! oJSuJjJ IJpJPhr lJÅKxr rJ~ u¥Pjr yJAˆsLPa mJÄu jJo xJPg KmKmKx, FFlKk, FKk, r~aJxt mPuPZ KmfKTtf asJAmMqjJPur rJ~ mqJÄT — oJKj asJ¿lJrJPrruzJA YuPZ KbPT gJT : u¥Pj u¥jmJÄuJ KrPkJat yPYZ FPTr kr FT CPÆJij ßmxrTJrL mJÄuJPhPvr vJUJÇ mqJÄTèPuJr ACPT J~ 8-10Ka Vf 3 mZPrr k´˙Jkj TrJ mqJÄPTr vJUJ J 18 yP~PZÇ ... kOÔ

mOKav mJÄuJPhvL ßZPu-ßoP~Phr mOKav kJxPkJat ßjJ KnxJ xLu k´hJPj k´mJxLrJ y~rJjLr KvTJr yPòj mPu IKnPpJV kJS~J ßVPZÇ IKnPpJPV \JjJ pJ~- FT\j KmsKav mJÄuJPhvL ßoP~r .. kOÔJ 18

: u¥Pj FTKa mÉfu u¥jmJÄuJ ßcÛ ßâPjr xPñ iJÑJ nmPjr SkPr gJTJ ßyKuT¡Jr Km±˜ ßuPV FTKa \j Kjyf S j~\j yP~PZÇ FPf hM Umr kJS~J ßVPZÇ @yf yS~Jr néyu hKãPe IKn\JfÔJ 19 mJÄuJPhvLr mxmJx jhLr ßTJj : ßaox JKr ~ \JjM vÇ @r FA FuJTJ~ Vf mMimJr F ... kO dJTJ, dJTJ ßcÛ, 17 24 \JjM~JKr : @∂\tJKfT jJo ßZJa mJÄuJPh FT ßjA IgY FuJTJr oyJrJPÓsr VJKºjVr FuJTJr FmÄ IkrJi @hJuPfr k´go rJ~PT ˝JVf ßTJuPWÅPw mJÄuJPhPvr Im˙Jj \JKjP~PZ pMÜrJÓs, pMÜrJ\q, ACPrJkL~ nJ~JªJr FuJTJr TPktJPrvPjr mK˜PfÇ kKÁo ACKj~j, \JotJKj, l∑J¿ xy KmKnjú ßhv KoCKjKxkJu jJo KorJ nJ~JªJr ImK˙f F mK˜r k´YKufr mJx S xÄ˙JÇ fPm, F KmYJrPT .. kOÔJ 18 (FoKmFoKx) kJPv K¢'Ç k´J~ 700 jJVKrPT Phr mK˜r jJVKrT ÈmJÄuJPhv ß\JkJrk mJÄuJPhPv'Ç FA ÈßZJa \jìKjmºPj \jì˙Jj ... kOÔJ 19 KoCKjKxkJPur

x∂Jj yPuA jVh Igt! u¥jmJÄuJ ßcÛ : KmPvõr Ijqfo ijL ßhv KxñJkMr fJr ãK~Ìá \jxÄUqJ KjP~ ßmv KYK∂fÇ fJA hŒKfPhr x∂Jj KjPf C“xJy ß\JVJPjJr \jq @rS ßmKv TPr jVh Igt ßh~Jr ßWJweJ ßh~J yuÇ .. kOÔJ 18

láuaJAo \m! mJÄuJPhvL rJ\jLKf oJyKh IJu

aJS~Jr yq o Jo A~Ä ßo~rPuaPxr

ÈxJBhLr yrfJPu k orPf YJA xPñ ZJ© KvKmPrMKuv-ZJ©uLV S Qmv' JU j~ ImJ˜KnPjm~ r xKyÄx u L zJA 3 yJ\ßoJru˙J Jj˙L~JjJ∂mJKPrr kPã mJÄuJPhPvr AKfyJPx TuKïf PrTct xª u¥jmJÄuJ KrPkJat : KmsKav-mJÄuJPhvL frΔj k´\Pjìr xJlPuq pUj KmsPaPjr AKfyJx, fUj mJÄuJPhvL rJ\jLKfPf yJmMcámM UJPYZj mKjtu yPYZ FT ßv´jLr ksmJxLrJÇ KmPuPf FTxo~ k´mJxLrJ fJPhr Im˙Jj xMhOr TrPf FTfJm≠ TJ\ TrPfjÇ hJmL hJS~J S IJPªJuj xÄV´JPor ßksrjJ KZPuJ IKiTJr yP~ IJr FUj PhUJ pJPYZ xŒNjt KmkKrf hOvqÇ k´KfKhj KmPuPfr IJjJPY k´KfÓJÇ YuPZ mJÄuJPhvL rJ\jLKfr oPyJfxmÇ fJPhr FA mq˜fJ ßhPU TJjJPY xJiJrj k´mJxLPhr k´vú ? fJrJ KT KmsPaPj mJÄuJPhvL xrTJr k´KfÓJ .. kO ÔJ 18

... kOÔJ

18

... kOÔJ

G 4 \JoJ~ G èKu Tr Jf-KvKmr PjfJTo G mèzJ~ Pf KVP~ yJatFqJaJPTtL Kjyf TJu IJmJP dJTJ 01 rJ yrfJu kMKuv Kjyf xÄWJf- \JjM~JrL : rJ\ xKy

ÄxfJr yrfJu iJjL kMKuv kJKuf yP~oiq KhP~ VfdJTJxy xJr KvKmr S vJxThPurPZÇ \JoJ~JPTJu mOy¸K JPhv rÜã~ xπJxLP fr cJT fmJr xmtJ®TL ZMKrTJWJfPjfJTotL S YJk Kjyf yP~hr yJouJ~ J F yrfJPu JKfr PTJ PZÇ mè 4 \Jo Pk hMA J~Jf ... kOÔJ zJ~ ZJ©uLP 19 Vr

Pm ßhJTJPgjJV´LPj ˝j 200 yJ\j xv˘ cJTJKt TJ Jr kJCP¥ f rL A¥JKˆsr xo r ˝jt uMa IJxPZ ß\JrJ xqJ xoJiJPj PuJ TqJPŒ

dJTJ 23, \JjM~JrL : PvU yJKxjJr PjfífôJiLj oyJP\Ja xrTJPrr yfqJ~ PhPvr AKfyJPx xmPYP~ KjTíÓ híÓJ∂ ˙Jkj yP~PZÇ mfto @oPu xJÄmJKhT mZPrr vJxjJoPu UMj yP~PZj 19 xJÄmJKhTÇ fJPhr oPiq YuKf Jj xrTJPrr Vf YJr hMA\jÇ Kjoto yfqJTJ§èPuJr oPiq ÊiM xJÄmJKhT lryJh UJÅ .. x¬JPyA UMj yP~PZj kOÔJ 19 u¥jmJ ˆJl Kj~πj ÄuJ KrPkJat : u¥Pjr KrPkJatJr” KmsPaPjr FA A¥J oMuf mJÄuJPhv TJr mJXJuL mÉu kKr kNmt KmKu~j KˆsPf mJÄuJPhv LPhr yJPf L A¥JKˆsr oJKuTJj KYf ßxJjJr rJUPZj kJC¥Ç kJv LPhr Imh Ç k´Kf mZr \MP~uJ ßhJTJj ßUJ~JiLj Jj k´J~ \JkJjL\, gJA, oJu JkJKv F UJPf J\ 3.5 cJTJKf Pxt FT ImhJj xoxqJ rJSÇ KT∂ P~Kv~Jj, F Waj xÄWKaf yP~hNitwt JKa WPa ßlcJPrvxTPuA nJKm áM TJrL A¥JKˆsYJAKjx S ... kOÔJ PZÇ \Jj P~ r Pjr 18 JPuj KmKv VJuJ Kcj fáuPZÇ FKv~JjmftoJj Ó\PjrJ JPr FPx TJrL FoKj Ç ... kO TgJ ÔJ 18

k´nJmvJuL KmsKav-mJÄuJPhvLPhr fJKuTJ k´TJv ” 35 jfáj oMU

u¥jmJÄuJ ßcÛ : k´nJmvJuL KmsKav xÄmJhk© VJKct~JPjr k´KfPmhPj muJ yP~PZ, mJÄuJPhv FUj KmkptP~r IV´ FT mJÄuJPhPvr rJ\jLKf S k´JTíKfT hMPptJV Fr Ijqfo TJreÇ hNfÇ Vf mMimJr VJKct~JPj ÈmJÄuJPhv S~J¿ SP~uTJo .. kOÔJ 18

ZJ©

.. INTAKErs teache JAN / FEB 2013 d professional ACCA

year for  Highly qualifie 00 per that is £3500.00 course fee fee £2500. After 30/01/2013)  Tuition will enrol within (Those who

: SP~Ó u¥Pjr u¥jmJÄuJ KrPkJat f mJÄuJPhvL ZJ© xŒ´Kf yJC¿PuJPf mxmJxr CK¨j (22) ßoJyJÿh mJyJr ZáKrTJyf ... kOÔJ 19 hMÛíKfTJrLr yJouJ~

PoP≤ ÊrΔ y~ yPuA KmsKav kJuJt : mJÄuJPhPv KTZá KVP~ KmsKav oπL-FoKkPhr xJPg FA u¥jmJÄuJ KrPkJat Phr ßhRzÇ PxUJPj FPT Ijqr KmrΔP≠Ç IgY k´mJxL PjfJToLt IKnPpJV TrPZ ... kOÔJ 19 irjJ KhP~ ßhhJrPZjJjJ xoP~ muPf ßhUJ ßVPZ huèPuJr k´iJjrJ

18

4 mZPr 19 xJÄmJKhT UMj

oNKft KjotJe mPº C•Ju VJKct~JPjr k´KfPmhj... irjJ u¥Pj k´KfmJh xnJ KxPua mJÄuJPhv FUj KmkptP~r oMPU mJÄuJPhvLrJ av xoJP\r ßxJomJr KmsKav oπL-FoKkPhr TJPZ uIJPuJKTf V ¥Pj \ IÄv Kms∏ KPyJo SP~Ó u¥Pj ßxPâaJrL xoJj KmFjKk-IJS~JoLuL j xoJP oyJP\Ja jxoJPmPv xm hMÛíKfTJrLr L hv uJP f áuPf yPmxrTJPrr KmrΔPthuL~ SuJoJrJ yJouJ~ mJÄ ≠\ ZáKrTJyf KxPua, 24 \JjM~JKr : nJÛpt k´KfPrJi @PªJuj KxPuaFr jLKfKjitJreL xnJ~ mÜJrJ mPuj, kMeqnNKor kKm©fJ rãJ~ vJy\JuJu KmvõKmhqJuP~ nJÛPptr .. kOÔJ 18

... kOÔJ

PcÛ KrPk Jat : u¥ KoKZu Pjr oyJxoJ FmÄ mOy“ rJ\kPg Pmv kKrxPr @∂t\JKfT nJPm mftoJj mJÄuJPhPTPr KmÀP≠ oyJ JKyoa xrT UKuu: vraqJPu≤, \jofAmsP\J JPrr ... kOÔJ F¥ xJTPxx 18 A¿kJAPrvj FA KfjKa yPYZ FmJPrr k´nJmvJuL KmsKav-mJÄuJPhvL KjmJtYPjr oNuoπÇ ßVPuJ mZr 2012 xJPu KmsKav xoJ\ mqm˙J~ mJÄuJPhvLrJ FA Kfj ßãP©A hJÀj ImhJj ßrPUPZjÇ u¥j IKuKŒT 2012 ßgPT KjP~ KmsPaPjr k´PfqTKa ßãP©A KmsKav mJÄuJPhvLrJ mftoJPj xlu Im˙JPj rP~PZjÇ KÆfL~ mJPrr .. kOÔJ 19

Aj

u¥jmJ aJCPj ÄuJ KrPkJat QmvJUL ksJ~ 13 mZr: mJÄuJ pJmf ÊÀPf ßouJ yP~ FmÄ KZPuFA ßouJ Pmv@xPZÇ ÊiMoJ© J ^JPouJoMÜ PZJa ßZJa ... FPuj VJPctj Ç fUj kOÔJ 18 jJoT

18

J

KmsPaPj 5 o Im˙JP j mJÄuJ

u¥jmJ ˆqJKaxK ÄuJ ßcÛ: kûoÇ aTx Fr fgqKmsPaPjr IKl uJU 21 mJÄuJ nJwJ~ IjMpJ~L mJÄux lr jqJv Ckr KnK•yJ\JrÇ 201 TgJ muJ oJj J nJwJr Im˙jJu Jj fgq IjMp TPr ßcA 1 xJPur @hMPwr xÄUqJ oJjMw TgJ J~L AÄPr\L uL ßoAu Fxm oÊoJrL KrPkk´J~ 2 nJwJr fgq \Jj JPatr mPu oPfJ J~Ç FA @hvÊo j ßkJKuv nJwkr KmsPaPj xmP nJwJ~ TgJ JrL J~Ç YP~ mPuj, YuJTJPu \jVFmJrA k´g ßmvL \JjPf omJ YJS~J ... Pjr TJPZ Prr kOÔJ 18 ßTJj

cTuqJP¥ jfjM A~gM ßx≤Jr

jof VPz

k´nJmvJuL kJS~Jr yJP¥sc fJKuTJ~ u¥jmJÄuJ xŒJhT KmsPaPjr ksnJmvJuL KmsKavmJÄuJPhvLPhr fJKuTJ~ I∂náÜ TrJ yP~PZ xJ¬JKyT u¥jmJÄuJ xŒJhT S KmKvÓ TKoCKjKa ßjfJ ßT Fo IJmM fJPyr ßYRiMrLPTÇ F KjP~ aJjJ hMmJr KfKj k´nJmvJuL KyPxPm oPjJKjf yjÇ TKoCKjKa FKÖKnˆ fJKuTJ~ fJPT I∂tnëÜ TrJ y~Ç oñumJr yJC\ Im ToP¿ IJP~JK\f FT mjJtdq IjMÔJPj F fJKuTJ ksTJv TPrj PyJo ßxPâaJrL ßgPrxJ ßo FoKkÇ

u¥jmJ S~JPctrÄuJ ßcÛ : aJS xyPpJKV KmAÄKˆsPa ~Jr yqJoPua IjqJjq fJ~ FA ßx≤jfáj FTKa x Fr KjmtJyL mJrJr fá JPrr CPÆ A~Mg ßx≤ ßo~r uM yPYZ IJo ujJ~ flár ryo Jij JPrr KÆèj A~Mg Jr k´iJjfo IPjT ßmvL, TJPu Po~r CPÆJij TPr Jj PZjÇ cTuqJ¥ Kou xJKntPx k´Kfv´ΔKfÇ fJA F ßãP mPuj, FA S~J S~J mJr mq~ TKr © KfKj , pJr kKr mPuj, IJvßmvL ßmvL KmKjJr frΔj S pMj yJCK\Ä Fru mTPh P~JV kJPv oJj yPY Z mZPr r IPjT mJr S xMPpJV xM r xÄUqJ KmiJ 10 KoKu Jr ~j kJC fáujJ~ IJo ‰frL rJ ¥Ç ... kOÔJ 18 k´J~

IJoJPhr IjuJAj IJTtJAn KnK\a TrΔj www.londonbangla.com/archive


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

ßUuJiMuJ

KxPua S dJTJr xñL yPuJ KYaJVJÄ KTÄx PyPr rJ\vJyLPTS uzJAP~ rJUu mKrvJu

dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : ßxKolJAjJu uJAj@k KjP~ VfmJr To jJaT y~KjÇ \ÀKr xnJ ßvPw oiqrJf ßkKrP~ KjitJKrf y~ ßxKolJAjJKuˆÇ fJPf mJAu\ TfaJ IjMxre TrJ yP~PZ @r ßVJÅ\JKouA-mJ TfaJ, ßxA k´Pvúr C•r @\S IoLoJÄKxfÇ ßxmJPrr KmKkFPu KjP\Phr 'IKmYJPrr KvTJr' mPu hJKm TrJ KYaJVJÄ KTÄx FmJr @r SA YÑPr kzPZ jJÇ TJu hMr∂ rJ\vJyLr KmkPã 33 rJPjr \P~ ßvw YJPr C•re KjKÁf TPrPZ huKaÇ @PVA fJ KjKÁf TPr mPx @PZ dJTJ VäJKcP~axt S KxPua r~qJuxÇ TJu KYaJVJÄ KTÄx fJPhr xñL yS~J~ mJKT rAu FTKa ˙JjÇ rÄkMr rJAcJxt-hMr∂ rJ\vJyLr oPiq ßTJPjJ FTKa yPm ßxA huÇ FTKa Kmw~ FrA oPiq KjKÁfÇ kP~≤ ßaKmPur vLwt hMA hu KyPxPm gJTPZ dJTJ VäJKcP~axt-KxPua r~qJuxAÇ TJu mKrvJu mJjtJPxtr KmkPã FT CAPTPar \P~ 12 oqJY ßvPw KxPuPar kP~≤ 18; FT oqJY yJPf ßrPU dJTJr 16Ç @r ßTJPjJ hPurA Ff kP~≤ kJS~Jr xMPpJV ßjAÇ @VJoLTJPur k´go ßkä-IPl fJA dJTJ-KxPua ßUuPZ KjKÁfnJPmÇ FA ßUuJr

Km\~L hu SPb pJPm lJAjJPuÇ krJK\f hPur xJoPjS gJTPm ßvw xMPpJVÇ kP~≤ ßaKmPur fífL~YfMgt ˙JPjr hPur oPiq IjMPÔ~ ßUuJr Km\~Lr xPñ ßUuPm dJTJKxPua ‰ÆrPg ßyPr pJS~J huÇ SA ßUuJr Km\~L yPm Ijq lJAjJKuˆÇ KYaJVJÄ KTÄPxr \jq TJuPTr uzJA KZu mJÅYJ-orJrÇ ßyPr ßVPuA mJh! @PV mqJKaÄ TPr 3 CAPTPa 193 rJj TPr fJrJÇ 55 mPu IkrJK\f 92 rJj ß\xj rP~r, 39 mPu 65 rJj rJ~Jj ßaj ßcxTJParÇ FA KmvJu ßÛJr fJzJ TrJr ßYJU rJXJKjS FTxo~ KhKòu hMr∂ rJ\vJyLÇ ßvw 31 mPu 8 CAPTa yJPf KjP~ fJPhr k´P~J\j 53 rJjÇ FPTmJPr Ix÷m j~Ç KT∂á Km˛~TrnJPm F xo~ @PrJ YJr CAPTa yJKrP~ rJ\vJyL ßpJV TPr ßoJPa 19 rJj! 6 CAPTPa 160 rJj TPr ßyPr pJ~ 33 rJPjÇ TJuPTr \P~ ßvw YJPr SbJ KjKÁf yP~PZ KYaJVJÄ KTÄPxrÇ TJre 11 oqJY ßvPw fJPhr kP~≤ 12Ç hMr∂ rJ\vJyL fJPhr KuV kPmtr 12Ka ßUuJA ßvw TPrPZ 10 kP~≤ KjP~Ç ßvw YJPrr ßhRPz gJTJ Ijq hMKa hu KZu rÄkMr rJAcJxt (11 oqJPY 10) S mKrvJu mJjtJxt (10

@AKkFu S KmKkFPur kr FmJr KxKkFu dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : Z~ l∑qJûJAK\ S 90 YáKÜm≠ ßUPuJ~Jz KjP~ ÊÀ yPf pJPò TqJKrmL~Jj Kk´Ko~Jr uLV (KxKkFu)Ç 29 \MuJA oJPb VzJPm FA Ka 20 aájtJPo≤Ç Kâx ßVAu, oJruj xqJoMP~ux, xMKju jJKrj, cá~JPj msJPnJ, cqJPrj xqJKo S KTP~rj ßkJuJct Èl∑qJûJAK\ ßUPuJ~Jz' KjmtJKYf yP~PZjÇ Z~ hPur F @ATj ßUPuJ~Jz IqJK≤VJ, mJmtJPcJx, VJ~JjJ, \qJoJATJ, ßx≤ uMKx~J S K©KjhJh IqJ¥ ßaJmJPVJr k´KfKjKifô TrPmjÇ oñumJr ßx≤ ß\oPx xÄmJh xPÿuPj SP~ˆ AK¥\ KâPTa ßmJct FA ßWJweJ KhP~PZÇ F uLV @P~J\Pj KâPTa ßmJctPT (cmäM@AKxKm) xyPpJKVfJ TrPm mJmtJPcJx S pMÜrJÓsKnK•T ßTJŒJKj ßnrJx A≤JrjqJvjJuÇ KxKkFu KjP~ ßmJPctr xPñ TokPã 20 mZPrr YáKÜ TPrPZ ßnrJxÇ F uLV ßgPT ßUPuJ~JzPhr @KgtTnJPm uJnmJj yS~Jr Kmw~KaPT AKfmJYT KyPxPm ßhUPZ ßmJctÇ Z~ @ATj ßUPuJ~Jzxy k´PfqT l∑qJûJAK\ 15 \Pjr xPñ YáKÜ TrPmÇ xPmtJó YJr\j TPr KmPhvLr xPñ YáKÜ TrPf kJrPm fJrJÇ Z~\j @xPmj l∑qJûJAK\r FuJTJ ßgPT, mJKT YJr\j IjN±t-23 hPurÇ aájtJPoP≤r xo~xNKY SP~ˆ AK¥P\r @∂\tJKfT, WPrJ~J aájtJPo≤ S @AKkFPur \jq mJiJ yP~ hÅJzJPm jJ mPu KjKÁf TPrPZ TqJKrmL~ ßmJctÇ CPÆJijL @xPr 30Ka V´Δk oqJY yPmÇ k´PfqT hu ßyJo S IqJSP~ KnK•Pf Ikr kÅJYKa hPur oMPUJoMKU yPmÇ

oqJPY 8)Ç mKrvJu KhPjr KÆfL~ oqJPY ßyPr pJS~J~ 11 oqJY ßvPwS fJPhr kP~≤ rAu 8Ç FToJ© rÄkM r ZJzJ Ijq TJPrJ kPã Y¢V´JoPT irJ fJA x÷m j~Ç ßx TJrPe Y¢V´JPor vLwt YJPr gJTJ KjKÁfÇ TJu KxPua r~qJux-mKrvJu mJjtJPxtr SA KÆfL~ ßUuJr KhPT UMm TPr fJKTP~ KZu hMr∂ rJ\vJyLÇ FPf mKrvJu K\fPuA ßp KmKkFu ßgPT KZaPT ßpf fJrJ! TJre fUj mKrvJu-rJ\vJyL-rÄkMPrr kP~≤ yPfJ xoJj 10Ç KT∂á rJ\vJyLr yJPf @r ßTJPjJ ßUuJ ßjAÇ IjqKhPT V´Δk kPmt KjP\Phr ßvw oqJPY oM PUJoM KU yPm mKrvJurÄkMrÇ ßxPãP© FA hMA hPur oPiq FTKa KjKÁfnJPmA ZJKzP~ ßpf rJ\vJyLPTÇ KT∂á À≠võJx CP•\jJr oqJPY TJu KxPuPar TJPZ mKrvJu ßyPr pJ~ FT CAPTPaÇ @PV mqJKaÄ TPr mKrvJu 9 CAPTPa 144 rJj TPrKZu SPkKjÄP~ ßjPo msJc yP\r 46 FmÄ ßvw SnJPr IuT TJkJKu 22 rJj ßjS~J~Ç KT∂á K\fPf kJPrKj fJrJÇ aJjaJj CP•\jJr oqJPY hMA mu yJPf ßrPU FT CAPTPa K\Pf pJ~ KxPuaÇ KxPuPar FA \P~ x÷JmjJr hM~Jr

@mJr UMPu pJ~ hMr∂ rJ\vJyLr xJoPjÇ KTnJPm? mKrvJu ßgPT ßVu @a kP~P≤AÇ KjP\Phr ßvw oqJPY rÄkM rPT yJrJPu fJPhr kP~≤ yPm 10Ç ÊiM fJA j~, rJ\vJyL-mKrvJu-rÄkMr Khj hPurA kP~≤ fUj yPm 10Ç mJAu\ IjMpJ~L, Kfj mJ Fr IKiT hPur kP~≤ xoJj yPu ßhUJ yPm KuV kPmt xmPYP~ ßmKv \~ ßkP~PZ TJrJÇ \P~r xÄUqJS SA ©~Lr yPm xoJjÇ fUj ßhUJ yPm, FA Kfj hPur KjP\Phr oPiq ßUuJ~ ßmKv \~ ßkP~PZ ßTÇ KjP\Phr oPiq yS~J FUj kpt∂ kJÅYKa oqJPYr oPiq KfjKaPf K\PfPZ rJ\vJyL, hMKaPf rÄkMrÇ Kfj hPur 10 kP~P≤r x÷JmjJ~ @\ mKrvJuPT K\fPf yPm rÄkMPrr KmkPãÇ fUj KjP\Phr oPiq ßUuJ~ mKrvJPur \~ yPm FA FTKaAÇ ©~Lr KjP\Phr oPiq ßUuJ~ xmPYP~ ßmKv Kfj oqJY \~ KjP~ ßvw YJPrr ßvw hu yPm fUj hMr∂ rJ\vJyLÇ IgtJ“, TJu KxPua r~qJuPxr TJPZ ßyPr KVP~ VfmJPrr rJjJxt@k mKrvJu mJjtJPxtr FmJr ßvw YJPr SbJ yPuJ jJÇ KjP\Phr ßvw oqJPY @\ rÄkMPrr KmkPã K\fPuS jJÇ rÄkM Prr x÷JmjJ Imvq gJTPZ nJPuJnJPmAÇ @\ mKrvJuPT ßxsl yJrJPf kJrPuA y~Ç 12 kP~≤ KjP~ ßvw YJPr CPb pJPm fJrJÇ @r rÄkMr ßyPr ßVPu '\~L' yPm hMr∂ rJ\vJyL! xÄK㬠ßÛJr KYaJVJÄ KTÄx-hMr∂ rJ\vJyL KYaJVJÄ : 20 SnJPr 193/3 (P\xj 92*, ßcxTJa 65; oKjr 1/30)Ç rJ\vJyL : 20 SnJPr 160/6 (TqJKaY 53, oMjJmLrJ 35; ÀPmu 2/23)Ç lu : KYaJVJÄ KTÄx 33 rJPj \~LÇ oqJj Im hq oqJY : ß\xj r~Ç KxPua r~qJux-mKrvJu mJjtJxt mKrvJu : 20 SnJPr 144/9 (y\ 46, IuT 34*; oKojMu 2/14)Ç KxPua : 19.4 SnJPr 145/9 (ˆJKutÄ 42, oMvKlTMr 34; yJKoh 3/31, @\yJr 2/16)Ç lu : KxPua r~qJux 1 CAPTPa \~LÇ oqJj Im hq oqJY : ku ˆJKutÄÇ

IKuKŒPT KjKw≠ yPf pJPò kJKT˜Jj dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : nJrPfr kr kJKT˜JjS IKuKŒPT KjKw≠ yPf pJPòÇ ßUuJiMuJ~ xrTJKr y˜PãPkr TJrPe ßhvKar Skr KjPwiJùJ \JKr TrPf pJPò @∂\tJKfT IKuKŒT TKoKa (@ASKx)Ç oñumJr @ASKx oMUkJ© oJTt IqJcJox mPuj, ÈKjrJk•JoNuT mqm˙J KyPxPm KvVKVrA @orJ F KjPwiJùJ \JKr TrPf kJKrÇ' âLzJ xÄVbPjr ˝JiLjfJ ßlrJPf @ASKx xhr hlfPr F x¬JPy kJKT˜Jj IKuKŒT IqJPxJKxP~vj S ßhvKar xrTJrPT @oπe \JKjP~KZu IKuKŒPTr xPmtJó xÄ˙JÇ IqJcJox

mPuj, ÈkJKT˜Jj xrTJr F @oπe k´fqJUqJj TPrPZÇ' Vf TP~T oJx KkSF'r TJP\ xrTJr y˜Pãk TPr pJPò Foj hJKm \JKjP~KZPuj ßhvKar IKuKŒT TotTftJÇ nJrfL~ IKuKŒT IqJPxJKxP~vj KjmtJYPj xrTJKr y˜PãPkr TJrPe Vf KcPx’Pr nJrfPT KjKw≠ TrJ y~Ç kJKT˜Jj KjKw≠ yPu fJPhr IKuKŒT IqJPxJKxP~vj @ASKx ßgPT ßTJj irPjr @KgtT xyJ~fJ kJPm jJÇ xÄVbPjr ßTJj TotTftJS IKuKŒPTr xnJ~ CkK˙f gJTPf kJrPmj jJÇ @r Kj\ ßhPvr yP~ k´KfÆKªôfJ TrPf kJrPmj jJ ßUPuJ~JzrJSÇ

oqJjAC'r ÈvJK˜' FmJr ßYuKxr

dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : VfmJr YqJKŒ~¿ uLPVr V´Δkkmt ßgPT KmhJ~ KjP~ ACPrJkJ uLPV ßUuPf yP~KZu oqJjPYˆJr ACjJAPacPTÇ xqJr IqJPué lJètxPjr nJwJ~ pJ KZu FT irPjr vJK˜Ç FmJr ßxA vJK˜ ßnJV TrPf yPò ßYuKxPTÇ mftoJj ACPrJKk~Jj YqJKŒ~jPhr \jq ACPrJPkr KÆfL~ xJKrr aájJt PoP≤ ßUuJaJ vJK˜A mPaÇ AKfyJPxr k´go hu KyPxPm KvPrJkJ ß\fJr kPrr mZr YqJKŒ~¿ uLPVr V´Δkkmt ßgPT KmhJ~ ßj~Jr uöJr ßrTct VPzPZ mä-\rJÇ KT∂á pJ yP~PZ fJ KjP~ @Pãk TPr ßTJj uJn ßjAÇ hLWtvJõ x mMPT ßYPk ßYuKx FUj ACPrJkJ uLV IKnpJj ÊÀr k´˜KM f KjPòÇ @\A ÊÀ yPm ßxA IKnpJjÇ ßvw mK©v hPur rJCP¥r k´go ßuPV ßYT TîJm ¸JftJ k´JPVr oMPUJoMKU yPm AÄKuv \J~J≤rJÇ k´JT xlPrr @PV ACPrJkJ uLV \P~r uPãqr TgJ \JKjP~ ßYuKxr ¸qJKjv KcPl¥Jr Kx\Jr @\KkKuTáP~fJ mPuPZj, ÈFaJ xfq ßp ACPrJkJ uLV @r YqJKŒ~¿ uLV FT j~Ç TJre YqJKŒ~¿ uLV ßxrJÇ KT∂á ACPrJkJ uLVS mz aájJt Po≤Ç FUj @oJPhr xJoPj xMPpJV FPxPZ fJ ß\fJrÇ ßYuKx TUjS FA KvPrJkJKa K\fPf kJPrKjÇ @orJ fJA xPmtJó ßYÓJA TrmÇ' ßvw kÅJY oqJPYr oJ© FTKaPf K\PfPZ ßYuKxÇ KT∂á ßvw oqJPY CAVJjPT 41 ßVJPu yJKrP~ ZPª ßlrJr AKñf KhP~PZ mä-\rJÇ @\PTr oqJYKaPT fJA IKVúkrLãJA oPj TrPZ ˝JVKfT ¸JftJ k´JVÇ ßYuKxr AÄKuv Kk´Ko~Jr uLPVr YJrKa mz hu ACPrJkJ uLPV oJPb jJoPm @\Ç KunJrkMu pJPò rJKv~J xlPrÇ k´Kfkã Àv YqJKŒ~j ß\Kjf ßx≤ KkaJxtmJVtÇ ßvw oqJPY SP~ˆ msPor TJPZ 2-0 ßVJPu ßyPr AÄKuv Kk´Ko~Jr uLPVr j~ j’Pr ßjPo ßVPZ KunJrkMuÇ ACPrJkJ uLV ß\fJA FUj IuPrcPhr oNu uãqÇ Kk´Ko~Jr uLPVr vLwt YJPr gJTJ aPajyqJo ßUuPm KuSr KmkPãÇ ßyJ~JAa yJat ßuPj @\ k´gomJPrr oPfJ KjP\Phr xJPmT hPur oMPUJoMKU yPmj aPajyqJPor lrJKx ßVJuKTkJr ÉPVJ uKrxÇ @PrT AÄKuv hu KjCTqJxPur k´Kfkã ßoaJKuˆ UJrKTnÇ FZJzJ mftoJj YqJKŒ~j IqJaPuKaPTJ oJKhsh @Kfgq ßhPm ÀKmj TJ\JjPTÇ @PrT krJvKÜ A≤Jr KouJj ßUuPm KxFl@r TîPá \r KmkPãÇ

ßoKxr k´vÄxJ~ @mJrS kûoMU oqJrJPcJjJ dJTJ ßcÛ, 14 ßlmsΔ~JKr : @mJrS oqJrJPcJjJr k´vÄxJ~ KxÜ yPuj ßoKxÇ KjP\r ßpJVq C•rxNKrPT FT\j mqKfâoL ßUPuJ~Jz @UqJK~f TPrPZj '86 KmvõTJk\~L @P\t≤JAj ßV´aÇ FA ßoRxMPo mJPxtPuJjJr yP~ 35 oqJPY 46 ßVJu TPrPZj ßoKxÇ oqJrJPcJjJr KmvõJx, xÄUqJaJ @rS mJzPf kJrfÇ fJr hJKm, mJPxtPuJjJr k´KfKa Kl∑-KTTA ßoKxr ßj~J CKYfÇ F k´xPñ lé KjC\PT oqJrJPcJjJ mPuPZj, ÈmJPxtPuJjJ~ xm Kl∑-KTT ßj~Jr xMPpJV kJ~ jJ ßoKxÇ FaJ @oJr kZª j~Ç k´KfKa Kl∑-KTTA ßoKxr ßj~J CKYfÇ k´KfKa oqJPYA ßx jfáj KTZM TPr ßhUJ~, pJ IKmvõJxqÇ @orJ FT\j xKfqTJPrr mqKfâoL ßUPuJ~JzPT ßhUKZÇ @oJr iJreJ ßoKx ßpnJPm YJ~, ßxnJPmA mJPxtPuJjJPT ßUuJPf kJPrÇ ßvwmJr \JKn pUj Aj\MKrPf KZu, IPjT KjPY ßjPo ßUPuPZ ßxÇ fJPT KTZM mPu

23

ßh~Jr k´P~J\j ßjAÇ ßx FT\j mqKfâoL ßUPuJ~JzÇ FT x~o @P\tK≤jJ~ IPjT xoJPuJYjJ yP~PZ fJr, KT∂á FUj xmJA fJr kJPv, FojKT xJÄmJKhTrJSÇ' ßhPvr k´Kf ßoKxr hJ~m≠fJ KjP~ pJrJ k´vú ßfJPu, fJPhr \jq 2010 KmvõTJPkr FTKa ˛OKf ßrJoJ∫j TPrPZj oqJrJPcJjJÇ ÈVf KmvõTJPk \JotJKjr TJPZ yJrJr kr @orJ xmJA ßcsKxÄÀPo xoPmf yP~KZuJoÇ fUj vMiM FT\PjrA TJjúJr v» ÊPjKZÇ ßx ßoKxÇ nLwe TÓ ßkP~KZu ßxÇ FaJ @Ko TUjS náuPf kJrm jJÇ' xŒ´Kf IKnoJj náPu KrTuPor ßmJTJ \MKj~Pxt ßlrJr Kx≠J∂PTS ˝JVf \JKjP~PZj oqJrJPcJjJÇ mPuPZj, È@oJr KmvõJx, xmPYP~ nJPuJ Kx≠J∂aJA KjP~PZ KrTuPoÇ ßmJTJ \MKj~Pxt KlPr @mJrS xmKTZM ß\fJr \jq k´˜Mf ßxÇ KrTuPor \jq @oJr ÊnTJojJ rAuÇ'


24

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

1o kJfJr kr

YJk ksP~JPV rJ~ xoJP\r \jq dJTJ 14 ßlmsΔ~JrL : oJjmJKiTJr xÄVbj @Aj S xJKuv PTPªsr KjmtJyL kKrYJuT xMufJjJ TJoJu mPuPZj, KmYJr KmnJPVr Skr YJk xíKÓ TPr PTJPjJ rJ~ Pmr TPr KjP~ @xJr ksmefJ xoJP\ nJPuJ lu Ph~ jJÇ KfKj mPuj, pM≠J-krJiLPhr KmÀP≠ \jof gJTJr TJrPe vJymJV PgPT rJP~r DP±t CPb lJÅKx hJKm TrJ yPòÇ Pp PTJPjJ KmYJPr Ix∂áÓ yPf kJKr, fJrkrS YJk ksP~JV TrJ pJPm jJÇ KmYJrTPhr KmYJr TrPf yPm PTJPjJ rJV-IjMrJV S Kj\˝ kZPªr DP±t PgPTÇ FTAxPñ KfKj mPuj, @Ko vJymJPVr fÀe xoJ\PT ˝JVf \JjJAÇ @\PT pJPhr KmYJr TrJ yPò, fJrJ 1971 xJPu jJrL KjptJfj S oJjmfJKmPrJiL IkrJPir oPfJ \Wjqfo IkrJi TPrPZÇ fJPhr KmYJPrr \jq fÀerJ Kj\˝ CPhqJPV FTKa ksKfPrJi VPz fMuPf xão yP~PZÇ VfTJu hMkPM r \JfL~ Pksx TîJPmr Kn@AKk uJCP† jJrLr ksKf xKyÄxfJ ksKfPrJi S ksKfTJPr cJÜJr, @Aj ksP~JVTJrL xÄ˙J S xMvLu xoJP\r nNKoTJ vLwtT @PuJYjJ xnJ~ KfKj F TgJ mPujÇ xMufJjJ TJoJu mPuj, xmJr oPiq FTaJ jLKf gJTJ CKYf Pp, PTC Ppj jqJ~KmYJr PgPT mKûf jJ y~Ç F\jq xmJAPT xKÿKufnJPm TJ\ TrPf yPmÇ ksgo @PuJr xyPpJVL xŒJhT @mhMu TJACo oMTu M mPuj, ksnJmvJuL PuJTPhr TJrPe IjqJP~r ksKfPrJi mqJyf y~Ç fJA oJjMPwr oPiq xffJ mJzJPf yPm FmÄ jJrLPhr ksKf Knjú híKÓnKñPf fJTJPjJ kKryJr TrPf yPmÇ

ßo~r yS~Jr ßhRPz oKfjMöJoJj u¥jmJÄuJ ßcÛ : aJS~Jr yqJoPuax TJCK¿Pur IJVJoL Po~r KjmJtYPjr ßhRPz IJPZj TJCK¿uJr oKfjMöJoJjÇ PumJr V´ΔPkr ßckMKa KucJr oKfjMöJoJj AKfoPiq ßo~r k´JgLt KyPxPm huL~ KjmJtYT ßmJPctr TJPZ fJr oPjJj~j k© hJKUu TPrPZjÇ F uPã KfKj IJVJvL 6 FKk´u IjMKÔfmq PumJr kJKatr ßo~rJu KxPuTvPj ßumJr xhxqPhr TJPZ xogtj ßYP~PZjÇ TáAjPorL FmÄ IéPlJct KmvõKmhqJu~ ßgPT KcV´LiJrL oKfjMöJoJj 1998 xJPu k´go TJCK¿uJr KjmJtKYf yjÇ KfKj PxA aJjJ YJrmJr TJCK¿uJr KjmJtKYf yP~PZjÇ oKfjMöJoJj \JKjP~PZj, mftoJj xrTJPrr ‰mwoq jLKfr KmrΔP≠ \jVjPT xJPg KjP~ TJ\ TrPf YJjÇ \jVPjr xyPpJKVfJ~ IJVJoLPf KfKj ßo~r KyPxPm mrJr mJKxªJPhr ßjfífô KhPf YJjÇ

PYyJrJ UJrJk yPu @~jJ nJXJ dJTJ 14 ßlmsΔ~JrL : xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr CkPhÓJ @Tmr @Ku UJj mPuPZj, ÈVeoJiqo xoJP\r @~jJÇ PxA @~jJ~ PYyJrJ UJrJk yPu, @~jJ PnPX PluJ KbT jJÇ FPf @~jJr PTJPjJ PhJw PjAÇ pJPhr PYyJrJ UJrJk PhUJPò, fJPhr CKYf Kj\ hJK~Pfô PYyJrJ KbT TrJÇ KjP\Phr TotTJ§ ÊiPr PjS~JÇ VeoJiqPor TJ\A yPò xoJP\r PhJw-èe fMPu irJÇ ãofJxLj hPur xm xo~ FA TgJ oPj rJUJ CKYfÇ' @\ míy¸KfmJr rJ\iJjLr PksxTîJPm ks~Jf xJÄmJKhT @»Mx xJuJPor 36fo oífqMmJKwtTL CkuPã @P~JK\f @PuJYjJ xnJ~ ksiJj IKfKgr mÜPmq @Tmr @Ku UJj Fxm TgJ mPujÇ @»Mx xJuJo ˛íKf xÄxh @P~JK\f IjMÔJPj xnJkKffô TPrj \JfL~ PksxTîJPmr xnJkKf TJoJu CK¨j xmM\Ç @»Mx xJuJPor ˛íKf rãJPgt Vf 36 mZPr xrTJPrr PTJPjJ CPhqJV PjAófJÅr kKrmJPrr xhxqPhr Foj IKnPpJPVr kKrPksKãPf @Tmr @Ku UJj mPuj, ÈmJXJKu YKrP©r KmPvwfô FTaJA, fJrJ TJCPT oPj rJPU jJÇ PjJPmu Km\~L hMA mJXJKu rmLªsjJg bJTMr S oMyJÿh ACjNxPT mJXJKur To VJuoª PUPf y~KjÇ' F ZJzJ Pp IjqJ~, IKmYJr S IKj~Por \jq @»Mx xJuJo fJÅr PuUjLr oJiqPo xÄVsJo TPrKZPuj, fJ @\S Pvw y~Kj mPu o∂mq TPrj xJPmT f•ôJmiJ~T xrTJPrr FA CkPhÓJÇ KfKj @rS mPuj, @»Mx xJuJPor ˛íKf rãJPgt ÊiM rJóJ mJ kMKóTJ j~, fJÅr @hvt iJre TrPf jJ kJrPu TLnJPm ks\Pjìr kr ks\jì fJÅr TgJ oPj rJUPm? Im\JrnJr PgPT PksxTîJm kpt∂ rJ˜JKa @»Mx xJuJPor jJPo jJoTrPer hJKm \JjJj fJÅr PoP~ PryJjJ xJuJoÇ IjMÔJPjr @rS mÜmq Phj ÈQhKjT Phv-mJÄuJ'r xŒJhT S KkKcKkr PY~JroqJj PlrPhRx @yPoh PTJPrvL, Pksx AjKˆKaCa Im mJÄuJPhPvr xJPmT oyJkKrYJuT PVJuJo KTmKr~J, KY©Kv·L Qx~h uMfl & u M yT, ÈQhKjT xÄmJh'-Fr mJftJ xŒJhT TJ\L rKlT ksoUM Ç

k´vmú ≠ O vJymJV oû 5 PlmsM~JKr @∂\tJKfT pM≠JkrJi asJAmqMjJu-2 oMKÜpM≠TJPu xÄWKaf IkrJPir hJP~ \JoJ~Jf PjfJ @mhMu TJPhr PoJuäJPT pJmöLmj xJ\J Ph~Ç SAKhj xºqJ~ rJP~r KmÀP≠ mäVJr IqJ¥ IjuJAj IqJKÖKnˆ PjaS~JPTrs mqJjJPr vJymJPV Im˙Jj Pj~ KTZM mJo TotL S xogtTÇ kPr fJPhr xPñ PpJV Ph~ ZJ©uLV, pMmuLV S

@S~JoL uLPVr TotLrJÇ mJo PjfJrJ xrTJKr kíÔPkJwTfJ~ YuJ F Im˙JjPT IrJ\QjKfT @PªJuj hJKm TrPuS KmKnjú mJo xÄVbj S ZJ©uLV PjfJrJ Fr Kj~πe iPr rJPUjÇ mJoPhr PjfíPfô Vf 8 Plms~M JKr ÊâmJr IjMKÔf y~ oyJxoJPmvÇ F xoJPmPv mÜmq rJPUj mJo, ZJ©uLV S @S~JoLk∫L mMK≠\LmLrJÇ vJymJPVr ßjfíPfô uKV-QmbJr UMKj S mJo ZJ© xÄVbj ZJ©Qo©Lr ßTªsL~ xnJkKf mJ√JKh¬ mxM, ZJ© ACKj~Pjr Pj©L uJTLr Ckr ZJ©uLPVr yJouJ, pM≠JkrJiL jMrΔ rJ\JTJr Vj\JVrj oPûr ßjfíf,ô xJrJ ßhPvr Ûáu TPuP\r KvãJgLt S KmKnjú hu S ßVJP©r k´iJjPhr ß\Jr TPr vJymJPV KjP~ IJxJr oPfJ jVú y˜PãkS k´TJv ßkP~PZÇ FojKT vJymJV oû ßgPT CóJKrf Knjú oPfr VjoJiqo huPjr ÉïJr PhvPT n~Jmy KyÄxJ S KmPÆPwr KhPT ßaPu KhPYZ mPu IKnPpJV TPrPZj xJiJrj \jVj S KmKvÓ\PjrJÇ uKV QmbJr UMKj mJ√JKhfq mxM vJymJPVr PjfíPfô : Vf 8 Plms~M JKr ÊâmJr vJymJPV mäVJr kKrYP~r Z∞JmrPe VeoJiqo mPºr ÉoKThJfJ PxA mJ√JKhfq mxMr kKrY~ kJS~J PVPZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJV PgPT ZJ©fô mJKfu yP~ pJS~J mJ√JKhfq 2006 xJPur 28 IPÖJmPrr n~ïr UMKjÇ PxKhj uKV-QmbJ KhP~ KkKaP~ oJjMw oJrJr kr uJPvr Skr jífq TPrKZPuj KfKjÇ mftoJPj S~JTtJxt kJKars ZJ© xÄVbj mJÄuJPhv ZJ©Qo©Lr PTªsL~ TKoKar xnJkKfÇ IKnPpJV, pPvJPrr mJo-Yrok∫LPhr KjP~ FTKa KmvJu \Kñ Vsk M rP~PZ fJrÇ pPvJr IûPu UMj-uMakJPar xPñ \Kzf FrJÇ fJr oJoJ \Lmj kNmmt JÄuJ TKoCKjˆ kJKars (\jpM≠) hMirsw& TqJcJrÇ mftoJPj KfKj nJrPf @Kvsf mPu \JjJ pJ~Ç FA mJ√JKhfqA FUj KoKc~Jr TuqJPe o˜ mz mäVJr S Ê≠ fÀe mPj PVPZjÇ fJr xykJbL TP~T\j \JjJj, mJ√J KmvõKmhqJu~ \LmPjr ÊÀ PgPTA oJhTJxÜ KZuÇ ZJ©fô mJKfu yP~ pJS~Jr kr ksTJvq rJ\jLKfr xPñ pMÜ gJTPuS Yrok∫LPhr xPñ PpJVJPpJV mJzJPf ÊÀ TPrjÇ pPvJPr Yrok∫LPhr FTKa VsPM kr xPñ PpJVJPpJV PrPU YPuj KfKjÇ 28 IPÖJmr \JoJ~JPfr cJTJ xoJPmPvr ksóKM fTJPu FThu xπJxL fJr PjfíPfô yJouJ YJuJ~Ç FT IjMxºJPj PmKrP~ @Px mJ√JKhPfqr @xu kKrY~Ç Px mäVJr Pmv iJre TrJ FT n~ïr UMKjÇ 2006 xJPur 28 IPÖJmr rJ\iJjLr kæPj \JoJ~Jf-KvKmr TotLPhr uKV-QmbJ KhP~ KjotonJPm yfqJr kr fJPhr uJPvr Skr jífq TPrKZPuj F mJ√JKhfqÇ mJ√JKhPfqr kKrY~ : FA UMKj dJTJ KmvõKmhquP~r VePpJVJPpJV S xJÄmJKhTfJ KmnJPV 2002-2003 KvãJmPwt nKft y~Ç TîJx S krLãJ~ IÄvVsye jJ TrJ~ KÆfL~mPwt kzJr xo~ 2005 xJPu ZJ©fô mJKfu yP~ pJ~ fJrÇ fPm 2011 xJPu \JfL~ KmvõKmhqJuP~r IiLPj kJxPTJPxt KcKVs kJx TPrj mJ√JÇ ZJ©fô mJKfPur kr Yrok∫LPhr xPñ fJr PpJVJPpJV PmPz pJ~Ç 20052006 xJPu ZJ©Qo©Lr PTªsL~ TKoKar xJÄVbKjT xŒJhT, FTA xoP~ dJTJ KmvõKmhqJu~ vJUJr @øJ~T KZPuj mJ√JÇ 2006-2007 PxvPj ZJ©Qo©Lr PTªsL~ TKoKar xy-xnJkKfr hJK~fô kJuj TPrjÇ Vf hM'Po~JPh PTªsL~ TKoKar xnJkKfr hJK~fô kJuj TrPZj KfKjÇ 1983 xJPur 21 @Vˆ pPvJr P\uJr xhr CkP\uJr ÀkKh~J~ \jìVsye TPrj mJ√JKhfq mxMÇ fJr KkfJr jJo hMuJu Yªs mxM (oíf)Ç KfKj ÀkKh~J ÛMPu kzJPvJjJ TPrjÇ wÔ PvseLPf kzJTJPu mJok∫L rJ\jLKfr xPñ \zJjÇ F xo~ iLPr iLPr Yrok∫LPhr xPñ fJr xUq VPz SPbÇ FTA xoP~ mJok∫L xÄVbj IÀPeJh~ xJÄÛíKfT xÄ˙J~ xKâ~nJPm TJ\ ÊÀ TPrj KfKjÇ ÀkKh~J ÛMu PgPT FxFxKx kJx TPrj mxMÇ pPvJPrr KxKñ~J @hvt KcKVs TPu\ PgPT A≤JrKoKcP~a kJPxr kr dJTJ~ YPu @PxjÇ fJrJ Kfj nJA FT PmJjÇ FToJ© mz PmJPjr KmP~ yP~PZÇ nJAPhr oPiq mJ√J mzÇ fJr FT nJA FTKa TKŒCaJr PhJTJPj TotYJrL KyPxPm TJ\ TPrjÇ mxMr mJmJ hMuJu Yªs mxMrJ Kfj nJAÇ FT nJA xkKrmJPr nJrPf gJPTjÇ Ikr nJA oJrJ PVPZjÇ FuJTJ~ mxMr kKrKYKf Pfoj PjAÇ fPm 28 IPÖJmr kfi Pj uKV-QmbJr fJ§Pmr kr FuJTJr oJjMw fJPT KYjPf ÊÀ TPrjÇ PmKvrnJV oJjMwA fJPT PYPjj 28 IPÖJmPrr UMKj KyPxPmÇ uJTLPT KkKbP~PZ ZJ©uLV : ãofJxLj @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwPhr xhxq PfJlJP~u @yPohPT rJ\iJjLr vJymJPV @P~JK\f xoJPmPvr oPû mÜífJ KhPf jJ Ph~J FmÄ fJPT IkoJj TrJ~ TKgf ÈIKVúTjqJ' uJTL @ÜJrPT KkKaP~ èÀfr @yf TPrPZ ZJ©uLV PjfJTotLrJÇ ZJ© ACKj~Pjr PTªsL~ xÄxPhr xoJ\TuqJe Kmw~T xŒJhT uJTL @ÜJrPT èÀfr IxM˙ Im˙J~ xoJPmv˙u PgPT VfrJf 10aJr KhPT kJPvr mJrPco yJxkJfJPu nKft TrJ y~Ç uJTLPT KjptJfPjr ksKfmJh \JKjP~ ZJ© ACKj~j rJPf xÄmJh xPÿuPjr @P~J\Pjr ks˜Ká f KjPuS ksiJjoπL PvU yJKxjJr y˜PãPk KxKkKmr PTªsL~ PjfJrJ xÄmJh xPÿuj TrPf PhjKjÇ mJrPco yJxkJfJPur xJoPj xJÄmJKhTPhr ZJ© ACKj~Pjr PjfJrJ xÄmJh xPÿuPjr \jq PlJj TPr KjPuS kPr fJrJ \JKjP~ Phj, xÄmJh xPÿuj yPò jJÇ kPr rJf PkRPj 12aJr KhPT TP~T KoKjPar \jq uJTL

@ÜJrPT vJymJPVr oPû KjP~ pJS~J y~Ç PxUJPj oJAPT KfKj mPuj, KTZMãe @PV FTKa IksLKfTr WajJ WPaPZÇ PTC FT\j @oJr oJgJ~ mJKz (@WJf) KhP~PZÇ @Ko KjKÁf TPr \JKj jJ, PT PxÇ KfKj mPuj, rJ\JTJrPhr lJÅKxr hJKmPf @orJ Pp @PªJuj TrKZ GTqm≠nJPm fJ YJKuP~ PpPf yPmÇ kPr rJf 11aJ 55 KoKjPar KhPT KfKj @mJr mJrPcPo KlPr pJjÇ ksfqãhvtLrJ \JjJj, F xo~ dJTJ KmvõhqKJu~ vJUJr ZJ©uLV PjfJ SmJ~hMuJä y xKj, oMKjl @ÿJr, fJjnLr @yPoh, oJyoMhu M yJxJj, vJPyh vKlT, Ireq kJvJ, AorJj S Kk~Ju yJxJj ksoUM uJTLPT PkaJjÇ pM≠JkrJiL jNÀ oJSuJjJ Ve\JVre oPûr PjfJ : PhvmqJkL @PuJKYf rJ\JTJr Vf @S~JoL uLV xrTJPrr iot ksKfoπL oJSuJjJ PoJ. jMÀu AxuJo SrPl jNÀ oJSuJjJ FmJr KjP\A rJ\JTJrPhr KmYJr YJAPujÇ VfTJu \JoJukMPrr xKrwJmJzL CkP\uJr fJrJTJKª FuJTJ~ ks\jì '71 @P~JK\f fJrJTJKª PoJPz Ve\JVre oPûr xÿMPU TJPhr PoJuäJxy xm pM≠JkrJiLr lJÅKxr hJKmPf xoJPmv S Im˙Jj iotWa kJujTJrLPhr xPñ FTJ®fJ PWJweJ TPrjÇ VfTJu KmTJu 4aJ PgPT aJjJ rJf 8aJ kpt∂ Ve\JVre oPûr xJoPj @oKπf IKfKgPhr xJKrPf mPx KZPuj KfKjÇ 1996-2001 kpt∂ @S~JoL uLV xrTJPrr iot ksKfoπL gJTJTJPu mñmLr TJPhr KxK¨TL oJSuJjJ PoJ. jMÀu AxuJPor KmÀP≠ pM≠JkrJPir IKnPpJV @jPu xJrJPhPv xoJPuJYjJ S KjªJr ^z SPbÇ 1971 xJPu oJSuJjJ PoJ. jMÀu AxuJo xKrwJmJzLPf kJTmJKyjLr xPñ PgPT ˝JiLjfJr KmÀP≠ nNKoTJ rJPUj FmÄ rJ\JTJrPhr xÄVKbf TPrjÇ F xo~ KfKj pM≠JkrJPir oPfJ WajJ~ xKâ~ nNKoTJ kJuj TPrjÇ oJSuJjJ PoJ. jMÀu AxuJo 1971 xJPu oMxKuo uLV, 1985-90 \JfL~ kJKat (FrvJh), 1993 xJPu @S~JoL uLPV PpJVhJj TPrjÇ 1996 xJPur xÄxh KjmtJYPj KfKj @S~JoL uLPVr oPjJj~Pj PjRTJ ksfLT KjP~ \~uJn TPrj FmÄ @S~JoL uLV xrTJPrr iot ksKfoπLr hJK~fô kJuj TPrjÇ mftoJPj ksiJj KmPrJiLhu KmFjKk, TíwT vsKoT uLPVr xnJkKf mñmLr TJPhr KxK¨TLxy KmKnjú oyu oJSuJjJ PoJ. jMÀu AxuJPor KmYJr hJKm TPrPZjÇ

oÑJ KxKa ßo~r FmÄ TJmJr k´gomJPrr oPfJ IfqJiMKjT ßasj mqm˙J YJuM TrJ yPYZÇ oMx M Kuo KmPvõr xmPYP~ mq˜fo ˙Jj kKm© TôJmJ fgJ yJrJo vrLPlr mKitf Trj PvPw xJPg FT oÉPft 1uJU 30 yJ\Jr oJjMw TôJmJ fJS~Jl TrJr xMPpJV kJPmÇ mftoJPj 30 yJ\Jr oJjMw k´Kf oMÉPft fS~Jl TrPZjÇ oJuKa KmKu~j kJC¥ Fr FA ksP\PÖr xJPg TJmJ vrLPlr @vkJv FuJTJ,PpJVJPpJV mqm˙J FmÄ yJCK\Ä FrS QmkäKmT Cjú~j TrJ yPòÇ aJS~JryqJoPuax Fr KjmtJyL Po~r uMflár ryoJj IKf xŒsKf oÑJ KxKa ßo~r c: SxJoJ IJu mJr FmÄ kKm© TJmJr k´iJj AoJo c: ßvU @mhMr ryoJj IJx ßxJhJAx Fr xJPg oÑJ~ ˝ ˝ IKlPx KoKuf yPu-fJrJ FA Cjú~j TJptâo xŒPTt fJPT ImKyf TPrjÇ CPuäUq mZPr 20/25 uJU oMxuoJj ßxRhL Voj TPrj y\ kJuj TrPfÇ @r CorJPyr \jq xJrJ mZPr xo kKroJj oJjMw pJfJ~Jf TPrjÇ kKm© TJmJ vrLl yPò kOKgmLPf FToJ© \J~VJ ßpUJPj vf-xyxs mZr pJmf oJjMPwr CkK˙Kf mJ fJS~Jl YuPZ, KoKjPar \jqS mº y~Kj FA TJpâoÇ TPoKj CkPY kzJ nLzÇ \jPxsJPfr kKroJj Khj Khj KmvJu nJPm mOK≠ kJS~J~ FmÄ KmKnjú iotL~ TJptâo @PrJ xMvÄO Uu nJPm TrJr uãq KjP~ YuPZ pMVJ∂TJrL Cjú~j TJptâoÇ FA k´P\PÖ k´iJj TJ\ yPò TJmJr fS~Jl FuJTJPT k´x˙ TrJÇ FZJzJ yJrJo vrLlPT hM fuJ ßgPT YJr fuJ FmÄ kptJ~âPo 6 fuJ~ KjP~ pJS~JÇ FZJzJ fS~Jl FuJTJ~ TP~Tèj xMKmiJ mOK≠r uPãq FKaPT cJmu ßu~JPr ßj~J yPòÇ KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJj kKm© TôJmJ vrLPlr AoJj c ßvU @mhMr ryoJj @x ßxJhJAx S ßo~r Im TJmJ c SxJoJ @u mJr-Fr xJPg ˝ ˝ FTJ∂ IJuJPk KoKuf yjÇ Fx~ fJrJ TôJmJr xJoKV´T Cjú~Pjr TgJ fáPu iPrjÇ TJmJr AoJo ßo~r uMflár ryoJjPT ˝JVf \JKjP~ mPuj, oMxuoJjPhr xm ßvsjL S iPotr oJjMPwr \jq ßrJu oPcu yPf yPmÇ @r KjmtJKYf ßjfJPhr @PrJ ßmvL hJK~fôPmJi,oJjKmT ßmJi KjP~ TJ\ TrPf yPm Ç AxuJoPp vJK∂ xŒ´LKfr iot FaJ KjKÁf TrJr ßãP© xTu kptJP~r xyPpJKVfJ k´P~J\j rP~PZÇ FgKjT TKoCKjKa fgJ oMxKuo TKoCKjKa ßgPT k´gomJPrr oPfJ mOPaPj ßo~r kPh KjmtJKYf yS~J~ k´iJj AoJo FmÄ TôJmJr ßo~r hM\jA IJjª k´TJv TPrj FmÄ IJVJoLPf IJPrJ xJluq TJojJ TPrjÇofKoKj~o TJPu KjmtJyL ßo~Prr xJPg fJr xlr xÄKVrJS CkK˙f KZPujÇ FKhPT KjmtJyL ßo~r uMflár ryoJPjr xJPg ofKmKjo~ TJPu ßo~r Im oÑJ c SxJoJ @u mJr \JjJj, mOPaPj KvãJ S KkFAYKc ßvPw KTZáKhj KfKj ßuTYJrJPrr hJK~fô kJuj TPrjÇ 11 mZr y\ oπjJuP~ TJ\ TrJr kr KfKj oÑJr ßo~Prr hJK~fô KjP~PZjÇ KfKj mftoJPj oTôJ ßcPmuJkoqJ≤ IgKrKarS YLl FKéKTCKanÇ Po~r

IKlxxy KmKnjú xNP© \JjJ pJ~, yJrJo vrLPlr @vJkJPvr Wr mJzL, ßyJPau AfqJKh ßnÄPV yJrJo FuJTJPT k´x∫ TrJr TJrPj xMKmiJ mjKYfPhS \jq k´J~ 70 yJ\Jr Wr FmÄ 70Ka @∂\JKfT oJPjr jfáj ßyJPar k´KfÔJ TrJ yPmÇ mftoJPj mJx, ßaKéPpJPV YuJuPu Yro hMPntJV ßkJyJPf y~, oKhjJ~ ßpPf 5/7 W≤J kpt∂ xo~ ßuPV gJPTÇ F TJrPj oÑJr Inq∂Pr @¥sJrV´JC¥ ßasj FmÄ oÑJ ßgPT oKhjJ-KojJ AfqJKhPf YuJr \jq ßoas ßasj xJKntx YJuMr TJptâo hsf M FKVP~ YuPZÇ CPuäUq AKfoPiq oTôJ rP~u TîT aJS~Jr @uJhJ kKrKYKf PkP~PZÇ 76 fuJr FA aJS~JPr rP~PZ ßyJPau, lîJa S Km\Pjx ßx≤JrÇ 600KoaJr CYá FA aJS~JPr UrY yP~PZ 9KmKu~j kJC¥ FmÄ FKa K©v oJAu hMr ßgPTS ßhUJ pJ~Ç

KmfKTtf asJAmqMjJu mJKfu S \jJTLet xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜmq kJb TPrj xÄVbjKar PY~JroqJj mqJKrˆJr j\Àu AxuJoÇ xÄmJh xPÿuPj F xo~ fJrJ KmsPaPj KjpMÜ mJÄuJPhPvr jmKjpMÜ yJA TKovjJr Ko\JrΔu TJP~xPT Yro huL~ nJmiJrJr IJUqJ KhP~ fJr ksfqJyJr hJmL TPrjÇ k´xÄñf yJA TKovjJr xŒsKf fJr TJr TJpJtuP~ FT xÄmJh xPÿuPj ßxAn mJÄuJPhv KjP~ TaáKÜ S KoKc~Jr TJPZ xÄVbjKar xÄmJh kKrPmvPj IJymJj TrJ~ fJrJ F IJymJj \JjJjÇ xJÄmJKhTPhr KmKnjú ksPvsr \mJm Phj PxAn mJÄuJPhPvr @øJ~T mqJKrˆJr @mMmTr PoJuäJÇ CkK˙f KZPuj TKoCKjKa PjfJ S oJjmJKiTJr TotL xJoxMK¨j @yPoh, jNr mé, @mMhu M oMKjo PYRiMrL ksoUM Ç xÄmJh xPÿuPj KuKUf mÜPmq mqJKrˆJr j\Àu AxuJo mPuj, ãofJxLj @S~JoLuLV xrTJr PhPvr oJjMPwr ofksTJPvr ˝JiLjfJPT oJrJ®TnJPm khhKuf TrPZÇ Knjúof ksTJPvr PTJj xMPpJV FUj @r jJAÇ 72-75 Fr oPfJ lqJKxmJhL TJ~hJ~ YuPZ Knjúof huPjr IKnpJjÇ @S~JoLuLV WrJjJr j~ Foj xm k©-kK©TJ S PaKuKnvj YqJPjPur Skr ZJ©uLV S pMmuLPVr xπJxLrJ YJuJPò yJouJÇ KfKj @PrJ mPuj, yrfJu TrJ FTKa VefJKπT IKiTJr yPuS @S~JoLuLV xrTJr \JoJ~JPf AxuJoLr yrfJu YuJTJPu KmjJ CÛJKjPf YJKuP~PZ yJouJÇ huL~ TotLr oPfJ mqmyJr TrPZ kMKuv mJKyjLPTÇ oJgJ~ Kk˜u PbKTP~ FmÄ PYJU fMPu KjP~ jívÄxnJPm yfqJ TPrPZ KTPvJr ZJ©PhrPTÇ \JfL~ k©kK©TJ FmÄ KoKc~Jr xMmJPh FA mmrsfJr joMjJ @kjJrJ PhUPf PkP~PZjÇ Y¢VsJPo @kjJrJ kMKuPvr SKx kshLk TMoJr vJyJr oiqpMVL~ Cjì•fJ PhPUPZjÇ kMKuv xhxqPhr KjP~ ayPu gJTJ kJÅYuJAv gJjJr SKx kshLk TMoJr hJPvr oiqpMVL~ Cjì•fJ CkK˙f \jfJ, FojKT kMKuv xhxqPhrS yfn’ TPrPZÇ PTJPjJ CÛJKj ZJzJA KvKmPrr KoKZPu SKx kshLk TMoJPrr PjfíPfô yJouJ TrJ y~Ç yJouJr FTkptJP~ kshLk TMoJr KvKmPrr TP~T\j PjfJ-TotLPT iPr fJPhr yJf-kJ S WJPz KrnumJr mKxP~ èKu TrPf gJPTjÇ èKuKm≠rJ xPñ xPñ oJKaPf uMKaP~ kPzjÇ KuKUf mÜPmq @PrJ muJ y~, YuoJj asJAmqMjJu Pp KmPrJiLhPur PjfJPhr hoPjr FTKa yJKf~Jr fJr ksoJe @»Mu TJPhr PoJuäJr KmÀP≠ IKmPmYT rJ~Ç @orJ @PVS mPu @xKZuJo @S~JoLuLV xrTJPrr oJjmfJKmPrJiL IkrJPir KmYJPrr jJPo ksKfKÔf asJAmqMjJu @xPu Knjúof huPjr FTKa yJKf~Jr ZJzJ @r KTZMA j~Ç \JoJ~Jf PjfJPhrPT kKrTK·fnJPm UMj TrJA fJPhr CP¨vqÇ FA rJP~r oJiqPo fJ @mJrS ksoJKef yPuJÇ j\Àu AxuJo @PrJ mPuj, \JKfxÄW S A≤Jr jqJvjJu \MKrˆ IVtJjJAP\vjxy KmKnjú @∂\tJKfT xÄ˙J @»Mu TJPhr PoJuäJr rJ~ ksfqJUJj TPrPZj mPu CPuäU TPrjÇ \JfL~ xÄxPh asJAmqMjJPur @Aj xÄPvJij TrJr \jq jfMj KmPur TgJ CPuäU TPr mPuj, xrTJr KjP\Phr AòJof rJ~ KhPf mJiq TrJr \jq KmYJrkKfPhr Ckr YJk xíKÓ TrPfA FA jfMj xÄPvJijL @jPZjÇ vyJmJPVr @PªJuj xŒPTt KfKj mPuj, FKa @S~JoL rJ\jLKfrA FTKa YJuÇ jfMj ks\Pjìr xoJPmPvr Z∞JmrPe FUJPj YuPZ oMuf ZJ©uLV, pMmuLPVr xπJxL @r VeKmKòj Pu\MzmíK•T mJo S jJKóT xÄVbjèPuJr oòmÇ KfKj mPuj, fgJTKgf mäVJr AorJj FT\j xJPmT ZJ©uLV xπJxL FmÄ @S~JoL xÄVbj ˝JiLjfJ kKrwPhr PjfJÇ @PZ 28 IPÖJmPrr jívÄx UMjL mJ√JKhfq mxMÇ Pp KTjJ mJÄuJPhv ZJ©Qo©Lr xnJkKfÇ @\PT PhPvr ksiJj xïa híjLt Kf,YJhJÅmJ\L,huL~Trj,yfqJ,èo ksnKí fÇ KhPj hMkPM r KkKaP~ oJjMw yfqJ,lJÅKxr h¥JPhv ksJ¬ @xJKoPT rJÓskKfr IkJr TíkJ, KvãTPhr Ckr ZJ©uLPVr FKxc KjPãk,\ôJuJjLPfPur uJVJoyLj oMuq míK≠, Pv~Jr mJ\JPr yJ\Jr yJ\Jr oJjMwPT rJóJ~ jJoJPjJ ,KvãJñj èPuJPf ZJ©uLPVr ©JPxr rJ\fô TJP~o,Yu∂ VJzLPf oJ PmJjPhr iwte ksnKí f @\ PhPvr xÄTa! Fxm KjP~ vJymJPVr TKgf fÀePh PTJj oJgJ-mqgJ PjAÇ


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

KmPjJhj

vJymJPV oMPU oMPU VJj dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr hJKmPf rJ\iJjLr vJymJPV ÊÀ yP~PZ fJÀPeqr jm\JVreÇ ZKzP~ kzPZ ßhPv FmÄ ßhPvr mJAPrr xm m~xL oJjMPwr oPiqÇ ßgPo ßjA @oJPhr xÄVLf \VPfr T£Kv·L S VLKfTKmrJÇ Èk´\jì Yfôr'-Fr FA @PªJuPjr xPñ xÄyKf \JKjP~ FPTr kr VJj ‰fKr TrPZj fJÅrJÇ @r VLKfTKmrJ rYjJ TPr pJPòj jfMj VJjÇ xÄVLf \VPfr fJrTJPhr ßTC vJymJPVr k´\jì YfôPr FPx @mJr ßTC mJ hNPr ßgPT @PªJujrfPhr VJPjr oJiqPo C“xJy \MKVP~ pJPòjÇ ßxA krŒrJ~ ßmv TP~TKa mqJ¥ FmÄ FTT Kv·Lr IÄvV´yPe dJTJr rJ\M nJÏPptr xJoPj 12 ßlmsΔ~JKr xºqJ~ IjMKÔf yPuJ k´KfmJhL VJjÇ VJPj VJPj k´KfmJPhr oJiqPo CóJKrf yPuJ, ÈrJ\JTJrPhr lJÅKx YJAÇ' fJÀPeqr jm\JVrPer k´go Khj ßgPT vJymJV k´\jì YfôPr xKâ~nJPm @PZj xÄVLfKv·L k´LfoÇ KfKj ßmÅPiPZj ÈFTJ•Prr yJKf~Jr' KvPrJjJPo FTKa VJjÇ k´Lfo muPuj, ÈFT\j Kv·L KyPxPm FaJA @oJr k´KfmJPhr nJwJÇ' k´Lfo @PrJ mPuj, ÈÊâmJr oyJxoJPmPvr ÊÀPf \JfL~ xÄVLPfr krkrA xNYjJxÄVLf KyPxPm FA VJjKa xoPmf TP£ VJS~J yP~PZÇ' @PªJuPjr @PrT xKâ~ TotL fJrPZÅzJ mqJP¥r ßnJTJu nPmr VJjKaS ßvsJfJPhr ßmv @TíÓ TPrPZÇ fJÅr VJjKar TgJ, È@Ko ßhPUKZ hMA vNjq ßfPrJ ßhKUKj FTJ•r/ ßhPUKZ vJymJV \jxoM¨Mr/ @oJPT @\S KoKZu aJPj, \~ mJÄuJ ߡJVJPjÇ' pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr hJKmPf Vf vKjmJr rJPf k´\jì YfôPr FPx FTKa jfMj VJj ‰fKr TPrPZj KYrTMPar Kv·LrJÇ VJjKar TP~TKa uJAj yPuJ ; ÈvJymJPV \jfJr mMTlJaJ KY“TJr, fMA rJ\JTJr fMA rJ\JTJr fMA rJ\JTJr'Ç VJjKar KvPrJjJo

ÈfMA rJ\JTJr'Ç KYrTMPar xMoL mPuj, ÈybJ“ oPj yPuJ, KuPU ßluuJo, Kk≤M xMr Khu, SUJPjA KYrTMPar xmJA KoPu TPŒJK\vj TruJoÇ oJ© hMA WμJr oPiq FTKa VJj ‰fKr yP~ ßVuÇ' rJPfA Èk´\jì YfôPr' VJjKa ßVP~ ßvJjJj KYrTMPar Kv·LrJÇ @r SA rJPfA VJjKar KoCK\T KnKcS ‰fKrr Kx≠J∂ ßjj kKrYJuT KkkuM @r UJjÇ Èk´\jì YfôPr' rJf\MPz ‰fKr y~ ÈfMA rJ\JTJr' VJPjr KoCK\T KnKcSÇ ÈvJymJV' KvPrJjJPo FTKa VJj ßuPUj VLKfTJr vJyJj TmºÇ VJjKar TgJ: ÈPTJPjJ @kx j~, FnJPmA @Px \~,'Ç FPf T£ KhP~PZj \~ vJyKr~Jr, kJrPn\ xJöJh S vKlT fMKyjÇ xMr TPrPZj \~ vJyKr~Jr FmÄ xÄVLf TPrPZj xM\jÇ \~ vJyKr~Jr \JjJPuj, ÈvKlT fMKyj, kJrPn\, @Ko; @orJ xmJA FA KmvõKmhqJuP~r ZJ©, xmJA FUj VJPjr xPñ \KzfÇ @PªJuPjr KÆfL~ Khj xmJA pUj VJj VJAKZPuj fUj nJmKZuJo, @orJ KjP\rJS ßfJ F irPjr @PªJuPj VJj TPr kJPv

gJTPf kJKrÇ' vJymJV YfôPr mPxA VJjKa ßuPUj vJyJj TmºÇ vKlT fMKyj FTTnJPmS Èk´\jì FTJ•r' KvPrJjJPor FTKa VJPj T£ KhP~PZjÇ VJjKar TgJ-xMr fMKyPjrAÇ kígôLrJ\ ‰fKr TPrPZj ÈvJymJPV @KZ' KvPrJjJPor FTKa VJjÇ kígôL \JjJj, ÈA≤JrPjPa VJjKar \jq ßmv nJPuJ xJzJ KouPZÇ' FKhPT vJymJPVr k´\jì Yfôr KjP~ oJyoMh oJj\MPrr TgJ~ ÈfMA rJ\JTJr' KvPrJjJPor FTKa VJj ßmÅPiPZj ßTîJ\@k fJrTJ kMuTÇ KfKj muPuj, È@orJ F k´\Pjìr x∂JjÇ' 1952, '69 S '71 @orJ ßhKUKjÇ vJymJPV pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmPf YuoJj @PªJuPj xÄyKf k´TJv TrJr oiq KhP~ ßhPvr k´Kf hJ~m≠fJ @hJP~r xMPpJVaJ ßkP~ UMmA UMKv uJVPZÇ' Èk´\jì Yfôr' KjP~ rKmCu AxuJo \LmPjr TgJ~ ÈrPÜ @èj ßuPVPZ' KvPrJjJPo VJj TPrPZj rJP\vÇ F ZJzJ @rS VJj TPrPZj oJyoMhMöJoJj mJmM, AmrJr KakM, vyLhMuäJy lrJ~\L, xJ~Jjxy @rS IPjPTAÇ

vJymJPVr cJT pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr hJKmPf YuoJj mJÄuJPhPvr @PªJuPjr xPñ FTJ® nJrPfr xÄVLfKv·L TmLr xMojSÇ KjP\r ßuUJ VJPjr oJiqPo Fr oPiqA KVaJPr VehJKm fMPuPZj KfKjÇ FmJr È@jª'-Fr oMPUJoMKU yP~ muPuj ÈVehJKm' S ÈvJymJPV rJfPnJr' VJj hMKa ßuUJr @PhqJkJ∂ k´gof, @Ko FT\j xÄVLfTJr, ßp xoP~r xPñ xPñ YPuÇ rmLªsjJg bJTMr mPuKZPuj, xÄVLPf k´Je gJTJ YJA,

pJPf xoJP\r Skr fJr FmÄ fJr Skr xoJP\r k´nJm kPz; pJPf xoJP\r m~Pxr xPñ fJr m~x mJPzÇ @oJr TJPZ rmLªsjJPgr FA CKÜKa UMm fJ“kptkeN Çt @orJ pKh ßVJaJ CkoyJPhPvr KhPT fJTJA, ßhUPf kJm, k´iJjf rJ\jLKfT-fJÅPhr huxmt˝fJ FmÄ KmYãefJr InJPmr híÓJ∂Ç fÀPerJ @\ ßpj keqÇ FUj YJrkJPv mz mz xÄ˙J ‰fKr yPò, pJrJ fÀexoJ\PT FTKa ßoKT fJÀPeqr @mrPe x˜J ZJ~JZKm, KâPTPar oPfJ KmPvw KmPvw KTZM ßUuJ (pJr oPiq KmùJkPjr ß\uäJA ßmKv), ßkJvJT-@vJPTr Kc\JAj-Fxm KhP~ ßdPT rJUPf YJAPZÇ

25

lJèPjr ßoJyjJ~ nJPuJmJxJ dJTJ, 14 ßlmsΔ~JKr : FPxPZ mx∂Ç FUj lJèj oJxÇ lJèPjr ßoJyjJ~ ßjJXr TPrPZ nJPuJmJxJ KhmxÇ nJPuJmJxJ oiMr, nJPuJmJxJ pJfjJo~Ç fmM xmJA nJPuJmJxJr TJXJuÇ fJrTJrJ \JjJPòj fJÅPhr k´go nJPuJmJxJr rKXj ˛íKf TjJ” @Ko fUj oVmJ\Jr VJutx ÛMPu TîJx jJAPj kKzÇ gJTfJo dJTJr KUuVJÅS ßYRiMrLkJzJ~Ç fUj k´gomJPrr oPfJ FTKa ßZPur TJZ ßgPT ßk´Por k´˜Jm @PxÇ jLu rPXr FTKa TJPctr oPiq ßxJjJKu rPXr Tuo KhP~ ßx @oJr FTKa ZKm FÅPT S TKmfJ KuPU @oJPhr mJxJ~ kJbJ~Ç hMnJt Vq\jTnJPm ZKm S TKmfJKa kPz mJmJr yJPfÇ mJmJ ZKm S TKmfJ-hMPaJA @oJr TJPZ KhP~ ßhjÇ FèPuJ yJPf kJS~Jr kr ßZPuKa xŒPTt @oJr @V´y \jìJ~Ç ßUJÅ\ KjP~ \JjPf kJruJo, ßx @oJPhr FuJTJ~A gJPTÇ @oJr \LmPj TîJx jJAPj FA ßk´Por k´˜Jm kJS~J FTKa ˛reL~ WajJÇ Aoj” @oJr mºMrJ @oJPT uJ\MT KyPxPm \JjfÇ ÛMPur VK§ ßkKrP~ fUj TPuP\ CPbKZÇ KxKa TPuP\ mJKe\q KmnJPV nKft yAÇ oVmJ\JPr KyxJmKmùJj k´JAPna kzfJoÇ ßZPuPoP~ FTxPñ kzfJoÇ xqJPrr mJxJ~A FTaJ ßoP~PT @oJr nJPuJ uJPVÇ KT∂á uJ\MT ˝nJPmr TJrPe xJyx TPr muPf kJrfJo jJÇ @Ko FTKa ßTRvu Imu’j TKrÇ AòJ TPrA @Ko k´JAPna kzPf pJS~Jr xo~ Tuo KjfJo jJÇ k´KfKhjA ßx @oJPT Tuo KhfÇ FTKhj UJfJ KjPf nMPu ßVuJoÇ Frkr ßx @oJPT UJfJS ßh~Ç UJfJr ßnfr FTKa KYKb KuPU ßh~Ç fUj \JjPf kJruJo, ßxS @oJPT nJPuJmJPxÇ fJr TJZ ßgPT KYKbKa kJS~Jr kr @Ko ßmv jJntJx yP~ pJAÇ Frkr @r ßTJPjJ Khj fJr KhPT fJTJAKjÇ FojKT ßk´Por FA KYKb kJS~Jr kr ßgPT @Ko UJfJ @r Tuo KjPf TUPjJ nMKuKjÇ ÊPjKZ ßoP~Phr ßTC ßk´Por k´˜Jm KhPu fJ oJ-mJmJr TJPZ mPu ßh~Ç @oJr ßx rTo KTZM y~Kj, KT∂á mJxJr xmJr nP~ @Ko k´J~A mJgÀPo mPx ßxA ßoP~Kar ßk´Por KYKbKa kzfJoÇ @r oPj oPj UMm yJxfJoÇ vU” Pk´o ßmJ^Jr oPfJ m~x yS~Jr @PVA @oJr \LmPj ßk´Por k´˜Jm @PxÇ fUj @Ko kMrJj dJTJr ßV¥JKr~J yJAÛMPu TîJx KxPé kKzÇ ÛMPur ßxPT¥ ßmPû mxfJoÇ FKa @oJPhr TP~T\j mJºmLr hUPuA KZuÇ ÛMPu kzJr xo~ jJjJ irPjr KˆTJr xÄV´y TrfJoÇ FTKhj xTJPu ÛMPu FPx ßhKU, @oJr ßmPû @oJrA kZPªr KmKnjú irPjr KˆTJr, lMu S FTKa KYKbÇ KYKbKa UMPu ßhKU, ßxUJPj @oJPT KjP~ nJPuJmJxJr jJjJ TgJÇ KYKbKa kPz n~ ßkP~ ßVuJoÇ KYKbr oJjMwKa kMPrJ kKrY~ jJ KhPuS FTaJ KuÄT KhP~ ßh~Ç fJrkr @oJr Ijq mºMPhr Kmw~Ka muJr kr fJrJ SA ßZPuaJr ßUJÅ\ KjPf ÊÀ TPrÇ


26

mJÄuJPhPv n~Jmy VOypMP≠r IJvÄTJ KjP~ VKbf xrTJr KmPrJiL rJ\QjKfT hu hoPj FmÄ mJÄuJPhPv xrTJr KmPrJiL PTJj ffkrfJ pJPf IJr ßTJj rJ\QjKfT hu YJuJPf jJ kJPr ßx\jq TPbJr jLKf ImuÍj TrPZÇ KmPrJiL rJ\QjKfT hu KmFjKkr nJrk´J¬ xJiJrj xŒJhT oL\Jt lUrΔu AxuJo IJuoVLrPT KogqJ oJouJ KhP~ hMA oJx IJaT TPr ßrPUKZPuJÇ ‰hKjT IJoJr ßhv kK©TJr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJj u¥Pjr Kh APTJjKoÓ kK©TJ~ k´TJKvf pM≠JkrJi asJAmMqjJu KjP~ c. K\~JCK¨j S KmYJrkKf Kj\JoMu yT jJKZPor ÛJAKk TPgJkTgj kMj:k´TJv TrJ~ fJr KmPrJP≠ rJÓsPhsJy oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ KfKj KmVf 60 Khj iPr kK©TJ IKlPx ImrΔ≠ Im˙J~ mzA TPÓ KhjpJkj TPrPZjÇ xrTJr KmPrJiL hPur YLl ÉAk \~jMu IJPmhLj lJrΔTPT IitjVú TPr KkbJPjJr kMrÛJr ˝rΔk xÄKväÓ kMKuv IKlxJrPT ßk´KxPc≤ khT ßhS~J yP~PZÇ IJ∂t\JKfT pM≠JkrJi asJAmMqjJPu \JoJ~JPf AxuJoLr xyTJrL PxPâaJrL IJ»Mu TJPhr PoJuäJr pJmKömj TJrJh¥ rJ~ ßWJwjJr kr ßgPT rJ\QjKfT xÄTa jfáj IJTJr iJrj TPrPZÇ mäVJr S ßlAxmMT mqmyJr TJrLrJ jfáj k´\jì KjP~ IJ»Mu TJPhr PoJuäJr lJKÅxr hJmLPf Vf 10 Khj iPr vJymJV Y•Pr Im˙Jj TPrPZÇ mäVJrPhr F IJP~J\j KmvJu IJTJr iJrj TPrPZÇ xTu pM≠JkrJiLPhr lJÅKx jJ yS~J kpt∂ fJrJ WPr KlPr jJ pJS~Jr IKñTJr mqÜ TPrPZÇ fJPhr F IJPªJuj xJrJPhPv ZKzP~ kPzPZÇ k´\jì Y•r ßgPT \~mJÄuJ,. TJPhr ßoJuäJr lJÅKx YJA, \JoJ~Jf-KvKmr KjKw≠ Tr k´nëKf PxäJVJPj ßxäJVJPj oMUKrf yPYZÇ Kfj KoKjPar KjrmfJ 1 KoKjPar jLrmfJ S Vj\JVrj xoJPmv IJPrJ ß\JrhJr yPYZÇ mäJVJrPhr FA xoJPmPv ZJ© ACKj~j, ZJ©uLV, KmkämL ZJ© ‰o©L, xmtyJrJ kJKat, WJfThJuJu KjoMtu TKoKa, CKhYL, xKÿKuf xJÄÛíKfT ß\Jaxy xTu mJokπLrJ IÄvV´yj TPrPZjÇ xrTJr kMKuv S rqJm KhP~ fJPhr KjrJk•J KjKÁf TPrPZÇ \JoJ~Jf-KvKmPrr kã ßgPT hJmL TrJ yP~PZ, fJrJ IJ»Mu TJPhr ßoJuäJr KmrΔP≠ rJ~ oJPjjJÇ xŒNjt KogqJ I\MyJPf rJ\JTJr TxJA TJPhPrr IKnPpJV KhP~ ßoJuäJr KmrΔP≠ rJ~ ßh~J yP~PZÇ KmVf YJr mZr iPr \JoJ~JPf AxuJoL S ZJ© KvKmPrr ßTªsL~ IKlPx fJuJ ^MuPZÇ VjfJKπT ZJ© S rJ\QjKfT xÄVbj yS~J xP•S Kj~ofJKπTnJPm fJPhr ßTJj xnJ xoJPmv KoKZu TrPf ßhS~J yPYZjJÇ KoKZu ßmr TrPuA kMKuv KjKmtYJPr IfqJYJr S ßV´lfJr IKnpJj YJuJ~Ç xJrJPhPv fJPhr 75 yJ\Jr ßjfJ-ToLtPT ßVslfJr TrJ yP~PZÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xTu vLwt ˙JeL~ PjfJPhr KogqJ IKnPpJV KhP~ asJAmMqjJPu oJiqPo lJÅKx ßh~Jr YâJ∂ yPYZÇ asJAmMqjJPur KmYJrT , k´KxKTCar S fh∂ Kao Vbj TPr asJAmMjJPur rJ~ jJ ßoPj IKnpMÜPhr lJÅKxr hJmL TrPZÇ c. K\~JCK¨j S KmYJrkKf jJKxoMu yPTr ÛJAKk xÄuJk k´TJv yS~Jr kr asJAmMqjJu fJr V´yj ßpJVqfJ yJKrP~ ßlPuPZÇ fJrJ IJPrJ mPuj, \JoJ~JPf AxuJoL, ßj\JPo AxuJo, oMxKuo uLV, \Ko~Pf SuJoJP~ AxuJo, KkKcKk, xJoqmJhL hu (PfJ~JyJ) kNmt mJÄuJr TKoCKjÓ kJKatxy KmKnjú rJ\QjKfT hu kJKT˜JPjr xÄyKf rãJr \jq oMKÜPpJP≠r KmPrJiLfJ TPrPZÇ rJ\JTJr , vJK∂TKoKa, IJu mhr S IJu vJoxPhr KjP~Ç xJrJPhPvr k´PfqTKa ß\uJ S gJjJ FmÄ ACKj~Pj TKoKa Vbj TPr kJT yJjJhJr mJKyjLPT xogtj ßh~J y~Ç Phv ˝JiLj yS~Jr kr hJuJu IJAPj IPjPTr KmYJr TrJ y~Ç KYKyf 195 \j pMÆJkrJiLPT KvouJ YáKÜr IiLPj kJKT˜JPj ßlrf kJbJPjJ y~Ç IJS~JoLuLV 1971 PgPT 1975 xJu kpt∂ ãofJ~ KZPuJÇ 1996 xJu ßgPT 2001 xJu kpt∂ IJS~JoLuLV ãofJ~ KZPuJÇ KT∂á fJrJ pM≠JkrJiLPhr ßTJj ßTJj KmYJr TrJr CPhqJV ßj~KjÇ \JoJ~JPf AxuJoLr xJPg fJrJ pMVkf IJPªJuj TPr 1996 xJPu ãofJ~ IJPxÇ \JoJ~Jf ßjfJ oJSuJjJ PhPuJ~Jr ßyJxJAj xJBhL kJuJtPoP≤ hJKzP~ fJPT rJ\JTJr k´oJj TrJr \jq YqJPu† ZáPz KhP~KZPuj KT∂á xrTJr fJ k´oJj TrPf mqgt y~Ç mftoJPj ÊiMoJ© k´KfKyÄxJ YKrfJgt TrJr \jq \JoJ~Jf ßjfímOª S KmFjKkr hMA ßjfJPT IJaT TPr yfqJr wzpπ TrPZÇ IJPrTKa xN© mPuPZ, mftoJj xrTJr ãofJPT KYr˙J~L TrJr \jq xÄKmiJj PgPT f•JmiJ~T mqm˙J mJKfu

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013 TPrPZÇ fJA ßhPv xÄWJf IKjmJpt yP~ CPbPZÇ F kpt∂ yrfJPu \JoJ~Jf KvKmPrr 15 \j Kjyf, TP~T vfJKiT IJyf FmÄ yJ\Jr yJ\Jr ßjfJToLt ß\Pu mªL IJPZjÇ Phv ßpnJPm FèPYZ fJPf oPj yPóZ VOyp≠ IJmvq÷JmLÇ

vJymJPV PoJomJKf ks\ôuj vJymJPVr IjMTrPe @S~JoL uLV PjfJPhr YJk FmÄ ksvJxPjr YJPk PhPvr KmKnjú P\uJ~ FTA xo~ ksÆLk \ôJuJPf IPjTPT mJiq TrJ y~Ç ÊiM vJymJPVr ImPrJi˙Pu \ôJuJPjJ y~ kPjr uJU aJTJ~ 50 yJ\Jr ksÆLkÇ IjqKhPT @\ ÊâmJr KmTJu KfjaJ~ vJymJPV @mJr \JVre xoJPmPvr @P~J\j yPòÇ xJoJK\T, xJÄÛíKfT xÄVbj, PkvJ\LmL ZJ© vsKoTxy xm PvseLPkvJr PuJT\jPT FPf IÄv KjPf VfTJu xºqJ~ @øJj \JjJPjJ yP~PZÇ @\PTr xoJPmv PgPT krmftL TotxNKY PWJweJ TrJ yPm mPu \JjJ pJ~Ç VfTJu KmTJPu vJymJV lMu mqmxJ~L xKoKfr TJptJuP~ IjMKÔf FTJKiT QmbPT TKgf mäVJrrJ F Kx≠J∂ Pjj mPu Vf xºqJ~ vJymJPVr ImPrJi˙Pur oû PgPT \JjJj @S~JoLk∫L mäVJr cJ. AorJj FAY xrTJrÇ Fr @PV Vf 8 PlmsM~JKr KmTJPu PxUJPj oyJxoJPmPvr @P~J\j TrJ y~Ç Vf xºqJ~ ImPrJi˙Pu ksÆLk \ôJuJPjJr TotxNKYPf IÄv Pjj @S~JoL uLV S fJPhr vKrThPur ZJ© xÄVbj, ZJ© ACKj~j S ZJ©uLV PjfJrJÇ F xo~ @S~JoLk∫L xJÄÛíKfT xÄVbT jJKxr CK¨j ACxMl mJóM, IiqJkT oMjfJxLr oJoMj, jJaqTJr oJjúJj yLrJ, PoJPojJ PYRiMrL, mäVJr I†j rJ~, P\qJKfTJ pNKg ksoMU CkK˙f KZPujÇ VfTJu KZu lqJKxmJhL TJ~hJ~ @P~JK\f vJymJV ImPrJPir hvo KhjÇ VfTJPur TotxNKY ÊÀ y~ xTJPu \JfL~ xñLf KhP~Ç \JfL~ xñLf Pvw yPu j~Khj iPr PxUJPj lqJKxmJh S mJTvJuL TJ~hJ~ CóJKrf TaNKÜkNet, IväLu S ÀKYmKyntNf PäJVJj @mJr ÊÀ y~Ç IKiTJÄv PäJVJPjr oNuTgJ KZu \JoJ~JPf AxuJoL PjfJPhr xŒK• hUu TrJ FmÄ huKar PjfJTotLPhr yfqJ mJ \mJA TrJÇ \mr-hUu mJ yfqJ, \mJAP~r oPfJ lqJKxmJh CPÛ KhP~ VíypM≠ mJÅKiP~ Ph~Jr Fxm PäJVJPj xTJPu T£ PouJj @S~JoL uLV-mJo hPur KmKnjú xÄVbPjr kûJv PgPT wJa\j PjfJTotLÇ VfTJu hMkMPrr @V kpt∂ PxUJPj xm KoKuP~ KZPuj FTv'r oPfJ PuJTÇ FojKT TKgf mäVJrPhr oPiq IPjTPT VfTJu xTJu PgPT KmTJu kpt∂ PxUJPj PhUJ pJ~KjÇ xTJu 11aJr ImPrJi˙Pu dJTJ KmvõKmhqJu~, APcj TPu\, dJTJ PoKcPTu TPu\ vJUJr ZJ©uLPVr PjfJTotL FmÄ rJ\iJjLr TP~TKa ÛMu-TPuP\r KvãJgtL PxUJPj Im˙Jj PjjÇ pM≠JrJiLPhr ^JzMPkaJ TrPf 40 lMa u’J ^JÅaJ VfTJu PxUJPj KjP~ @Pxj ZJ©uLPVr TP~T TqJcJrÇ VfTJu KmTJu S rJPf vJymJPV ImPrJiTJrLPhr QhKjT TJPur T£ kK©TJr kã PgPT UJmJr Ph~J y~Ç mäVJr IqJ¥ IjuJAj IqJTKaKnˆ PlJrJo jJPor FTKa xÄVbPjr jJPo Vf 5 PlmsM~JKr PgPT F xoJPmv ÊÀ yPuS ksgo Khj PgPTA Fr PjfíPfô @PZj ãofJxLj @S~JoL uLV S fJPhr vKrT KmKnjú mJo hPur PjfJrJÇ @S~JoL uLV S mJok∫L KmKnjú xÄVbj, ksKfÔJPjr PjfJrJ ksgo Khj PgPTA FPf xÄyKf \JjJPòjÇ VfTJu vJymJPVr ImPrJi˙Pu xJPmT ZJ©PjfJPhr oPiq IÄv Pjj AxyJT @uL UJj kJjúJ, ÀKyj PyJPxj Kks¿, @S~JoL uLV huL~ xÄxh xhxq r @ o SmJ~hMu PoJÜJKhr PYRiMrL, xMufJj oMjxMr, @PjJ~JÀu yT, rJP\TMöJoJj rfj, m\uMr rKvh KlPrJ\, oJyoMh yJxJj Krkj, oJylM\Mu yJ~hJr PrJaj, Ku~JTf KvThJr, cJTxMr xJPmT K\Fx c. oMvfJT @yPoh, jJ\oMu yT ksiJj, KvKrj @TfJr, oJjPmªs Phm, j\Àu AxuJo mJmM, I\~ Tr PUJTj, rKlTMu AxuJo TPfJ~Ju, rJKVm @yxJj oMjúJ ksoMUÇ FZJzJ xTJPu ImPrJi˙Pu FPx xÄyKf \JjJj hMjtLKf hoj TKovPjr (hMhT) PY~JroqJj PVJuJo ryoJj S xrTJrhuL~ xÄxh xhxq UKmr CK¨jÇ xñLfKv·L yJ~hJr PyJPxjS hMkMPr xÄyKf \JjJjÇ hMkMPrr KhPT @Pxj KmfKTtf IKnPj©L xMmetJ oMólJÇ F xo~ fJr KÆfL~ x&æJoL @PuJKYf pMmT mhÀu @jJo PxRhS KZPujÇ FZJzJ KmTJPu xÄyKf \JjJ~ âLzJ xJÄmJKhT xJÄmJKhT xKoKf, dJTJ~ jzJAumJxL, TémJ\Jr P\uJmJxL, oKfK^u @AKc~Ju TPu\, jm\JVre TîJm AfqJKhÇ VfTJuS vJymJPVr ImPrJi˙uPT IKfKrÜ KjrJk•J KhPf mqó KZPuj @Ajví⁄uJ rãJTJrL mJKyjLr xhxqrJÇ xTJu PgPT vJymJV PoJPzr ksKfKa ksPmvkPg KjrJk•J PYRKT mxJPjJ y~Ç kMKuv PoJPz ksPmPvr xo~

ZJ©ZJ©Lxy xmJr Phy S mqJV fuäJKv TPrÇ vJymJPVr @K\\ xMkJr oJPTtPar rJóJ, KvÊkJTt PoJz, „kxL mJÄuJ PyJPau S dJTJ KmvõKmhqJu~ ksPmvkPg KmkMuxÄUqT kMKuv S ptJm PoJfJP~j TrJ y~Ç F KmwP~ vJymJPVr kNmt kJPv Im˙JjTJrL kMKuPvr TotTftJ vyLhMu AxuJo VfTJu hMkMPr QhKjT @oJr Phv-PT mPuj, È\JoJ~Jf-KvKmr yJouJ TrPf kJPrÇ F\jq míy¸KfmJr xTJu PgPT @orJ Im˙Jj KjP~KZÇ' IjqKhPT @oJr Phv-Fr xÄxh KrPkJatJr \JjJj, pM≠JkrJiLPhr lJÅKxr hJKmPf vJymJPVr fÀe ks\Pjìr YuoJj @PªJuPjr xPñ FTJ®fJ ksTJv TPr VfTJu ãofJxLj oyJP\JPar xÄxh xhxqrJ PoJomJKf \ôJKuP~ FT KoKja jLrmfJ kJuj TPrPZÇ xÄxh nmPjr hKãe käJ\J~ IjMKÔf F TotxNKYPf xÄxPhr PckMKa K¸TJr vSTf @uL, KYl ÉAk CkJiqã @mhMx vyLhxy VfTJu xÄxh TJptâPo IÄv Pj~J ksJ~ xm xÄxh xhxq IÄv PjjÇ FT KoKjPar jLrmfJr @PV S kPr pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr hJKmPf KmKnjú PäJVJj Ph~J y~Ç PäJVJPj @S~JoL uLPVr TP~T\j KxKj~r FoKk Pjfífô PhjÇ PoJomJKf ks\ôuj PvPw CkK˙f xJÄmJKhTPhr TJPZ ksKfKâ~JTJPu @S~JoL uLV huL~ KxKj~r xÄxh xhxq PfJlJP~u @yPoh mPuj, pM≠JkrJiLPhr KmYJPrr oJiqPo PhvPT TuïoMÜ TrPf fÀe ks\jì P\PV CPbPZÇ FA fÀe ks\Pjìr kg YuJPT PTC ÀUPf kJrPm jJÇ @orJ fJPhr TotxNKYr ksKf xogtj S FTJ®fJ ksTJv TPrKZÇ @orJ @vJ TrKZ, fÀe ks\Pjìr FA @PªJuj xlufJr KhPT FKVP~ pJPmÇ F TotxNKYPf IjqPhr oPiq @S~JoL uLPVr CkPhÓJ kKrwh xhxq @Kor PyJPxj @oM, TíKwoπL PmVo oKf~J PYRiMrL, S~JTtJxt kJKars rJPvh UJj Pojj, hlfrKmyLj oπL xMrK†f Pxjè¬, ˝rJÓsoπL c. oyLC¨Lj UJj @uoVLr, \Jxh xnJkKf fgqoπL yJxJjMu yT AjM, PpJVJPpJVoπL SmJ~hMu TJPhr, krrJÓsoπL cJ. hLkM oKj, c. @mhMr rJöJT, \JyJñLr TmLr jJjT, UJKuh oJyoMh PYRiMrLxy Phz vfJKiT xÄxh xhxq S xÄxh xKYmJuP~r TotTftJ-ToYJrLrJ IÄv PjjÇ CPuäUq, fÀe ks\Pjìr kNmtPWJKwf F PoJomJKf ks\ôuj TPr jLrmfJ TotxNKYPf FoKkPhr FTJ®fJ ksTJPvr xMPpJV TPr KhPf VfTJu oJVKrPmr jJoJP\r xo~ xÄxh TJptâo Phz WμJ KmrKf Ph~J y~Ç IjqKhPT ImPrJi TotxNKYr TJrPe VfTJuS pJj YuJYu mº rJUPf y~ dJTJ KmvõKmhqJuP~r YJÀTuJ AjKˆKaCPar xJoPjÇ vJymJPVr @K\\ xMkJr oJPTta, „kxL mJÄuJ PyJPaPur xJoPj S KvÊkJPTrs xJoPj TJÅaJfJPrr ksKfmºTfJ xíKÓ TPr kMKuvÇ FPf n~Jmy pJj\Pa ˙Kmr yP~ kPz rJ\iJjL dJTJÇ rJ\iJjLr èÀfôkNet kP~≤ vJymJV PoJPz xoJPmPvr TJrPe oJjMwPT WμJr kr WμJ rJóJ~ TJaJPf y~Ç FT WμJ hNrPfôr rJóJ~ Kfj PgPT YJr WμJ kpt∂ VJKzPf mPx gJTPf y~ pJ©LPhrÇ pJj\a ZKzP~ kPz rJ\iJjLr IKuVKuPfSÇ n~Jmy pJj\a Kj~πPe KmKnjú PoJPz Tftmqrf asJKlT kMKuv KhPvyJrJ yP~ kPzÇ Kj~Kof pJfJ~JfTJrLrJ \JjJj, C•rJ PgPT ÊiM oyJUJuL PoJz kpt∂ oJ© @a KTPuJKoaJr rJóJ kJr yPfA ksKfKhj Phz PgPT hMA WμJ xo~ mq~ yPòÇ VfTJu WμJr kr WμJ goPT KZu lJotPVa, TJrS~JjmJ\Jr, oyJUJuL, KorkMr PrJc-K\VJfuJ ÀPar VJKzÇ TMKzu KmvõPrJc ©âKxÄ, ˆJl PrJc ©âKxÄ, mjJjL ©âKxÄ FmÄ oyJUJuLr @ofKu PoJPz ksY§ pJj\Par xíKÓ y~Ç mJKeK\qT FuJTJ oKfK^uxy vJymJV, oyJUJuL, Km\~ xrKe, lJotPVa, iJjoK¥, TJTrJAu, vJK∂jVr, PoRYJT, oVmJ\Jr, TJrS~JjmJ\Jr, FKulqJ≤ PrJc, KUuVJÅS KmvõPrJc S kJ∫kPgr xzTèPuJPf n~Jmy pJj\Par xíKÓ y~Ç PTJPjJnJPm pJj\a Kj~πPe @jJ x÷m y~KjÇ mJxJ PgPT Pmr yP~ jVrmJxLPT kzPf y~ n~Jmy pJj\Par TmPuÇ vJymJV ÀPar pJjmJyjèPuJ KmT· kPg pJfJ~Jf TPrÇ lPu vJymJPVr @vkJPvr rJóJr Skr mJzKf YJk kPzÇ CkJ~J∂r jJ PhPU IPjT pJ©L PyÅPa rSjJ yjÇ VfTJu rJ\iJjLr C•r-hKãPe ksJ~ 10 KTPuJKoaJr\MPz pJj\Pa ó… yP~ PVPZ kMPrJ rJ\iJjLÇ IxyjL~ pJj\Pa WμJr kr WμJ VJKz UMÅKzP~ UMÅKzP~ YuJ~ PTJgJS 5 KoKjPar kg 3 WμJ~, @mJr PTJgJS 15 KoKjPar kg 4-5 WμJ xo~ PuPVPZ FTA xPñ mqó yJxkJfJuèPuJPf PrJVL S fJPhr ˝\jrJ S FTMPv mAPouJ~ pJfJ~JfTJrL oJjMwS Yro hMPntJPV kPzPZjÇ Kmz’jJ~ kPzj PyJPau „kxL mJÄuJr PhKv-KmPhKv IKfKgrJÇ

pM≠JkrJiLr KmYJr S oMKÜr u¥Pjr GKfyJKxT @ufJm @uL kJPTt oMPUJoMKU Im˙Jj KjP~KZPuJ ßxAn mJÄuJPhv S nP~x lr mJÄuJPhv jJPor hMKa xÄVbPjr mqJjJPr vf vf \jfJÇ Vf 5 ßlmsM~JrL oñumJr TJPhr ßoJuäJr rJ~ ßWJwjJ Umr k´TJPvr kr fJ“ãKjT xoJPmv TPr FA rJ~PT k´fqJUJj TPr @S~JoLuLV S k´VKfvLu TP~TKa xÄVbjÇ Fr krKhj mMimJr u¥Pjr mJÄuJPhv yJA TKovj ßWrJS TPr ksKfmJh \JjJ~ vf vf \JoJ~Jf KvKmr ToLtÇ FKr iJrJmJKyTfJ~ mOykKfmJr xºqJ~ kNmt u¥Pjr oK≤KlCrL ßx≤JPr xoPmf yP~ pMÜrJ\q @S~JoLuLV S IÄñ xyPpJKV xÄVbPjr PjfJToLtrJ KoKZu xyTJPr @ufJm @uL kJPTtr vyLh KojJPr KVP~ xoJPmv TPrÇ ßxUJPj pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr ßjfJToLtrJ mÜmq rJPUjÇ xoJPmPvr FTkpJt~ pMÜrJ\q @S~JoLuLPVr xnJkKf mÜmq KhPf CbPuA ÊÀ y~ fJPhr KjP\Phr hMV´ΔPk yJfJyJKfÇ kPr kMKuv FPx kKrK˙Kf Kj~πPj @jPu xnJ xÄK㬠TPr ßjfJToLtrJ vKyh KojJr fqJV TPrjÇ Fr krKhj ÊâmJr @mJPrJ @ufJm @uL kJPTt \ßzJ yPf gJPTj ZJ©uLV S pMmuLPVr PjfJToLtrJÇ Fxo~ \MoJr jJoJ\ ßvPw kJPTt @xPf gJPT ßxAn mJÄuJPhv ACPT S \JoJ~Jf-KvKmPrr ToLtrJÇ oMÉPftr oPiqA KmKnjú oxK\h ßgPT jJoJ\ kPr TP~Tvf mqJkJr ßlˆájxy \oJP~f y~ ßxUJPjÇ FTaá kPrA @xPf gJPT ZJ©uLV S pMmuLV S @S~JoLuLPVr ToLtrJÇ F xo~ hMA kãA FPT Ijqr KhPT ßxäJVJj KhPf gJßTÇ FT kã pM≠JkrJiLr KmYJr hJmLPf ßxäJVJj ßh~ Ç @r Ikr kã fJPhr Kj:vft oMKÜr hJmLPf ßxäJVJj KhPf gJPTÇ Fxo~ @vkJPvr FuJTJ~ FT nLKfTr Im˙Jr xOKÔ y~Ç Foj hOvq ßhPU IfmJT yP~ pJj KmPvõr Ijqfo FT mq˜ vyr u¥Pj hMKj~Jr KmKnjú Phv ßgPT @Vf oJjMwrJÇ Imvq Fr @PVA KmkMu kKroJj kMKuv ßoJfJP~j TPr aJS~Jr yqJoPua kMKuPvr mrJ ToJ¥Jr ßcKnc ߈Aj\JrÇ kMKuv FPx hMA kãPTA @uJhJ @uJhJ TPr KhP~ oJP^ mqJKrPTc KhP~ rJPUÇ Im˙J ßmVJKfT ßhPU hsΔf @ufJm @uL kJPTt @Pxj aJS~Jr yqJoßuax TJCK¿Pur ßckMKa Po~r S TKoCKjKa ßxAlKa KmnJPVr hJK~Pfô gJTJ TqJKmPja ßo’Jr TJCK¿uJr SKyh @yohÇ KfKj FPx hMA kãPTA vJ∂ gJTJr IjMPrJi \JjJjÇ pM≠JkrJiLPhr KmYJr hJmLPf @PªJujrf pMÜrJ\q oKyuJ @S~JoLuV ßj©L ßoPyr KjVJr mPuj, fJrJ vJymJPVr @PªJujTJuLPhr xJPg FTJ®fJ ßWJwjJ TrPfA FUJPj xoPmf yP~PZjÇ KfKj pM≠JkrJiLPhr lJKxÅr hJmL \JjJjÇ FKhPT ßxAn mJÄuJPhßvr ßjfJ mqJKrˆJr j\Àu AxuJo mPuj, xrTJr KTZá oJjMwßT vJymJPV \PzJ TPr KoKc~Jr oJiqPo @PrTKa jJaT oû˙ TrPf YJ~Ç FA jJaT xJrJ KmPvõr oJjMw ß\Pj ßVPZÇ Fr oJiqPo ßhßvr xJiJrj oJjMwPT ßmJTJ mJjJPjJ pJPmjJÇ FKr kr Vf TP~TKhj iPr iJrJmJKyTnJPm KmKnjú xnJxoJPmv TrPf gJPT xJBhL oMKÜ ßlcJPrv ACPTr mqJjJPrÇ kJvJkJKv pMÜrJ\q IJS~JoLuLV, pMmuLV, ZJ©uLV S fJr IÄñ S xyPpJVL xÄVbj jJjJ TotxNKY KhP~ IJxPZÇ mMimJrS fJrJ KmvõUqJf KmsKav VjoJiqo KmKmKxr xJoPj xJoPj KmPãJn k´hvtj TPrPZjÇ fJrJ ßxUJPj KmsKav KoKc~Jr TJPZ mJÄuJPhv KjP~ xÄmJh kKrPmvPjr \jq IJymJj \JjJjÇ oñumJr IJufJm IJuL kJPTt xJBhL oMKÜ ßlcJPrvj KmPãJn k´hvtj ßvPw S~JaJrKuKuPf KVP~ FT KmvJu ksKfmJh xnJr IJP~J\j TPrÇ ßxUJPj 18 huL~ ß\JPar ACPT vJUJr vLwt ßjfímOª mÜmq rJPUjÇ FZJzJS mOy¸KfmJr oJSuJjJ ßhPuJ~Jr ßyJxJAj xJBhLr oMKÜ hJmL TPr kNmt u¥Pj xoJPmv TPrj k´mJxL oKyuJrJ Ç xoJPmPv xoPmf yP~ KmkMu xÄUqT oKyuJ Kmvõ mPrjq FA IJPuPo ÆLPjr oMKÜr \jq xrTJPrr TJPZ hJmL \JjJjÇ kJvJkJKv vJymJV Y•ôPrr xJPg FTJfìfJ ßWJwjJ TPr oK≤KlrL Px≤JPr ßoJomJKf ksöuj TPrPZj pM≠JkrJiLr KmYJPrr hJmLPf IJPªJujTJrLrJÇ kNmt u¥Pj mJÄuJPhPvr YuoJj FA kKrK˙KfPf hMmJr oMPUJoMKU Im˙Jj KjP~PZ pM≠krJKiPhr oMKÜ S KmYJPrr hJmLPf IJPªJujTJrL \jfJÇ Foj Im˙J~ TKoCKjKa ßxAlKa KmnJPVr hJK~Pfô gJTJ TJCK¿uJr SKyh IJyoPhr xJPg IJuJk TrPu KfKj \JKjP~PZj, TJCK¿Pur kã ßgPT kMKuvPT ImKyf TrJ yP~PZ KjrJk•J ß\JrhJPrr \jqÇ kMKuv hMA kãPTA vJK∂kNjt xoJPmPvr xMPpJV TPr ßhPmÇ


Feature

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

27

Editor Mahmudur Rahman:

A CITIZEN DEPRIVED OF JUSTICE, BASIC HUMAN AND CONSTITUTIONAL RIGHTS direct violation of Article 35(2) of the Constitution which says: “No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once.” Judicial process and the justice system must make sense and must not be made a joke. If those cases were filed in a developed country where the rule of law existed, the Court would not have entertained them. Instead, those who filed duplicate cases on the same or similar matters or filed cases without proper locus standi would have been penalised for harassment, filing vexatious proceedings and wasting court’s valuable time. It is not only in the lower courts. Mr Rahman was also a victim of injustice in the apex court of Bangladesh, when he was in a most vulnerable position (while he was taken in prison on laughably flimsy grounds). In 2010, the apex court, instead of protecting his constitutional and inherent human rights, started contempt proceedings against him – and sentenced him, going beyond their legal powers.

Five counts of injustice

Barrister Nazir Ahmed looks at the injustice done to journalist Mahmudur Rahman, who dared to speak out in the public interest. Mr Mahmudur Rahman is a man of principle, integrity and honesty. His bravery and uncompromising stance in the matter of truth have reached such heights that his name has now become a symbol of brave journalism – and a role model for brave and honest young journalists – in Bangladesh. Achieving such a status has not been easy for Mr Rahman. He had to undergo and tolerate incomparable threats, torture and harassment. It can now safely be said that no other journalist in the 42 year history of the independent Bangladesh has ever suffered such harassment and inhumane and degrading treatment as Mr Rahman. He was physically attacked at least three times, both at home and abroad. He was tortured while on remand, day after day, week after week. The book he wrote, From Jail to Jail, gives us an horrific picture of the inhumane torture and degrading treatment that he suffered while he was on remand and in jail. Mr Rahman suffered a great deal in the lower courts of Bangladesh. More than 50 false and fabricated cases were filed against him. Almost all of those who filed cases against Mr Rahman did not have locus standi (the right to bring such a case). A report in Mr Rahman’s newspaper, for example, could potentially be defamatory for a person like Sheikh Hasina: but how can a worker of Chhatra League from a remote thana of Kuri Gram have a locus standi to file a defamation case against the reporter or editor? Furthermore, dozens of cases (in some cases, a few dozen!) were filed for the same or similar matters. For example, a case might be filed against Mr Rahman in Dhaka, but on whose authority or what grounds were cases on the same or a similar matter filed in various remote distracts of Bangladesh? The courts have, surprisingly, accepted these cases against Mr Rahman and issued summons (in some cases, even issuing arrest warrants). Accepting similar cases is a

Mr Rahman suffered injustice in the apex judiciary in following five ways. lFirst, Mr Rahman was not given enough and adequate time to defend himself. The Attorney General’s Office in few days took more than five hours to put their case against Mr Rahman, whereas Mr Rahman was only given 30-35 minutes to defend himself! Article 27 of the Constitution says “All citizens are equal before law and are entitled to equal protection of law.” This discrepancy was hardly an example of equality before law. It was a partial and discriminatory approach taken by the apex Judiciary, which is against Article 28 of the Constitution ensuring non-discrimination. lSecond, one of the established universal principles of law is that no one can be a judge of his or her own case. The contempt proceedings were instigated against Mr Rahman on the basis of a report entitled Chamber Judge means stay for the government, the subject matter of which was the then Chamber Judge. As the central person in the report and therefore the case, the Chamber Judge should have been disqualified from sitting as a judge when the contempt proceedings were heard. However, in a clear violation of legal norms and the principle of removing bias from the legal process, the Chamber Judge was one of the panel of six members in the Appellate Division of the Supreme Court. By sitting as a Judge he also violated Section 6(a) of the Code of Conduct for Judges of the Supreme Court of Bangladesh, which says “The Judge shall disqualify himself or herself in a proceeding in which the Judge’s impartiality might reasonably be questioned.” lThird, the maximum limit of the sentence for contempt case is six months imprisonment. The apex court exceeded its powers and the legal limit when they punished Mr Rahman. No existing law allowed them to do what they had done. They have, therefore, violated Article 35(1) of the Constitution which, inter alia, says: “No person shall […] be subjected to a penalty greater than, or different from, that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence.” It appeared from the conduct of the judges that they heard and punished Mr Rahman in anger, driven by bad motives. Each and every Judge is bound, on oath, to “faithfully discharge the duties of their office according to law.” They are similarly bound to “do right to all manner of people according to law, without fear or favour, affection or ill will” (Third Schedule [Article 148] of the Constitution). Have the Judges of the then apex court maintained their oath? lFourth, the contempt proceedings against Mr Rahman

were instigated in the highest court of the land (the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh). As a result, Mr Rahman was deprived of any appeal rights. Furthermore, the apex court gave its judgement after Mr Rahman had served his prison sentence. As a result, he did not even have a change of applying for the judgement to be reviewed. lFifth, on observing and analysing the contempt hearing and proceedings, it appeared that the judges did not conduct themselves appropriately at the hearing of the contempt proceedings against Mr Rahman. They used offensive, objectionable and disrespectful words against him. For example, in relation to his qualification and profession, their comments appeared to be made in anger and to be motivated by bias: “this (ai)”, “that (sai)”, “chance editor”, “path finder”, etc. This suggests that the judges violated 3(3) of the Code of Conduct for Judges of the Supreme Court of Bangladesh which, inter alia, says: “A Judge should be patient, dignified, respectful and courteous to litigants…” One of the judges declared as “Truth is not a defence.” If truthfulness is not a defence by which a newspaper can justify its reporting, what else could be? It is worth mentioning that in the apex court of Bangladesh, the truth might not be a defence – but certainly in the hereafter, when all human beings will be accountable to their almighty God, the truth and nothing but the truth would be the only permissible defence! Mr Rahman obtained an engineering degree (BEng) and Masters Degree (MBA) from Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET) and the Institute of Business Administration (IBA), University of Dhaka respectively – the two leading and most prestigious universities of Bangladesh. He then obtained a postgraduate diploma from Japan. In spite of having these shining qualifications, the learned judges neglected his qualifications and career. Apart from the above injustices, Mr Rahman was harassed and tortured on orders of the current Government. He was arrested on false, flimsy and fabricated charges. After being arrested, he was kept on remand for weeks and tortured inhumanely – violating clear guidelines of the Supreme Court in relation to remand prisoners. Why did the Government order that he be treated in this way? The reason was that Mr Rahman’s popular daily newspaper published an allegation of corruption, with appropriate proof and evidence, which indicated that the Government’s high ups and their family member may have been involved. That’s all. The Government diverted the machinery of the state to harassing Mr Rahman and taking revenge on him.

... continued on page 29


28

FEATURE

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

BANGLADESH ON THE BRINK OF CIVIL WAR

I have left Bangladesh two days earlier than my flight due to the on-going political strikes and troubles. My travel has become impossible and setting a step outside my hotel room in Dhaka has become unsafe. I am advised by my close friends that I wear short beard, which is a symbol associated with Jamati Islami and Shibir membership. I could be randomly picked on, I could be attacked, I could be shot, I could even be kidnapped. This disgusts me greatly. I am a Muslim, I am proud to be a practicing Muslim and I wear a beard as it is the Islamic tradition. My ethnic origin is Bangladeshi, in fact I was born in this country. I rushed to the airport one morning and changed my flight to an earlier flight. I did not want to stay in that country for one more day. I felt suffocated and the stench of the unsavoury vampire like blood thirsty people made me feel terrified. I have left Bangladesh with deep repulsion for the current government and its political allies. I have left Bangladesh at the brink of civil war! Things have never been so bad. The current government and its media apparatus have successfully infected the masses of Bangladeshi youth with its poisonous dirty politics filled with revenge, violence and hate. My blood curdles every time I hear the politicians demand death and destruction of their opponents. A nation that is so blood thirty will never flourish. I have left Bangladesh feeling what is the difference between the violence and pillage the Pakistani army perpetrated against innocent Bangladeshis for simply

I have left Bangladesh feeling ashamed! I wholeheartedly believe that Jamati Islami was wrong in opposing the independence of Bangladesh, I also believe those who collaborated with Pakistani army were equally responsible for the murder and rape of millions of Bangladeshis. However, the people that are standing in the dock at the current war crimes tribunal in Bangladesh are not the real culprits. They are the convenient sacrificial lambs for Awami League’s political agenda. They made an election manifesto pledge that they would hang the war criminals, the war crimes tribunal is just a show, the decision had been noted and the ink has dried. Whether these people are truly guilty or innocent is not a question the so called tribunal has been asked to examine. The role of the tribunal is to rubber stamp the political will of the Prime Minister Hasina and her cronies. There is a saying, if you want to know what public really feel ask a rickshaw driver and I did ask several. Even the rickshaw drivers told me that they all believe these are lies and the true war criminals are at large. Bangladeshi government is leading the country to self-destruction.

demanding the right to freedom, dignity and independence and the politically motivated lies this government has levied against its opponents? I believe the difference is little, in 1971 death and destruction was perpetrated by a Pakistani army and this time the death and destruction is being perpetrated by the Bangladeshis. It felt like dog eat dog culture becoming too embedded in the political culture here. I am not a Jamat or Shibir member, in fact I do not agree with them on many issues both on religion and politics but the fabricated war crimes charges imposed against the leadership of a legitimate organisation is wicked and immoral . These lies will push Bangladesh to a civil war, the result will be a lot of loss of innocent lives and destruction.

I have left Bangladesh with a bitter taste in my mouth. I have met many senior lawyers and judges, politicians of all shades and colours and activists from all parties. One thing became very clear is that the people of Bangladesh are afraid of speaking the truth. They are afraid of the bullying and intimidation that the Awami League and its student activists inflict on people. They are afraid of speaking out against lies in case they are kidnapped and killed by the Bangladeshi security services. A state of terror has been created by the ruling party and the only voice that is allowed to be aired is the voice of the government. This is not the democracy Bangladesh was founded on. This is a recipe for a definite disaster. I was told by some of these people in confidence and sworn secrecy that they are

Ajmal Masroor describes the shocking scenes he witnessed on a very recent visit to Bangladesh – and his fears for the future of his beautiful country and its people.

afraid for themselves and their families. Bangladeshi government is knowingly creating fear and mistrust amongst the people. This serves them well as this would give them another five years in government to oversee more loot and robbery of the Bangladeshi coffers. I felt the current political elite think Bangladesh is a property of one family! I have left Bangladesh feeling betrayed. This country was liberated by the blood and honour of millions of mothers and sisters, lives of millions of martyrs and the unyielding struggle of the unarmed Bangladeshi masses. Falsification of evidences, bribing and buying witnesses, bullying and threatening the witnesses of the accused, arbitrary arrest and harassment of the accused families and friends, completely disregarding to due process, politically appointing judges and most importantly knowingly perverting the course justice are hardly the befitting tribute to their sacrifice. I feel Bangladeshi government and its friends are guilty of falsification and abuse of power. The true war criminals are living in luxury and prosperity in other parts of the world including Pakistan. If they are not brought to justice and the wrong people are deliberately punished to draw wool over the eyes of Bangladeshi public, history will never forgive these people. I have left Bangladesh feeling extremely terrified. I spoke to a close member of Prime Minister Hasina’s family. What I heard from this person’s mouth left me feeling numb. These were the words of this person, “Sheikh Mujibur Rahman was killed along with some members of our family, we are extremely scared that Hasina will be killed along with the entire family as well the government.” I looked at this person and said, “this will not end the blood bath and cycle of violence, would it?” And the response was even worse. “This is the only way I am afraid, she does not listen to us, she is a very vindictive and stubborn person.” I felt terribly sad that a close member of Hasina’s family would deliver such chilling words but that is the feeling I heard on the streets of Bangladesh too. I left Bangladesh knowing full well that Bangladesh will have a civil war soon unless the current political course is changed. Bangladesh does not need politics of retribution and vengeance. It needs politics of hope and reconciliation. If these people are hanged especially falsely, Bangladesh will enter its darkest days. One thing for sure, today or tomorrow the real truth will become known and those who perverted the course of justice either will wrought in their grave tormented by their evil actions or will be dragged out of their homes and hanged in return. I left Bangladesh convinced that the way out of this mess is not in the immature and gangland Politics of Awami League, Bangladesh National Party or Jamati Islami. Bangladesh is the second largest Muslim nation in the world. Currently the nasty politics in Bangladesh is making this nation a laughing stock of the rest of the world. Bangladesh needs an overhaul from within. What Bangladesh needs is a true renaissance, where educated masses are enlightened through reflective knowledge and are able to determine the right and wrong based on a sound moral and ethical parameter. Bangladeshis do not need the politics of coercion or emotional blackmail. What Bangladesh needs is intellectual regeneration instead of the cultural and emotional mélange that plagues the hearts and minds of people. Freedom, pluralist democracy, human rights and rule of law cannot be based on a hollow and futile conviction. Alternatively, I am afraid Bangladesh is on the path to annihilation!


Bangladesh News

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

Editor Mahmudur Rahman:

a citizen deprived of justice, basic human and constitutional rights Continued from page 27. Mr Rahman and his popular daily newspaper have recently played a brave and historic role by publishing the scandalous Skype conversation. People have the right to know, and the publication of the Skype conversation was in the public interest. The former Chair of the International Crimes Tribunal (ICT), Justice Nizamul Haque Nasim, and Dr Ahmed Ziauddin have – through their own actions – made the whole judicial process of the ICT funny and laughable. They brought disrespect and disrepute on the apex judiciary of Bangladesh. Furthermore, they interfered with the course of justice and conspired to commit (judicial) murders of nearly a dozen of people. One does not have to be an expert to realise what disaster would have happened if that information had not been leaked and published. Considering this, Mr Rahman should have been appreciated for the brave role he played in exposing immorality, illegality and unconstitutionality. Instead of appreciating him, the Government has been trying to harass and torture him for putting it in an apparently embarrassing position through his honest and brave journalism. Mr Rahman has clearly said that he neither solicited the information nor paid for it. He received the information from a credible foreign source. The Government has not yet set up any Inquiry Commission or Committee to investigate who hacked into and copied the Skype conversation. Yet Mr Rahman has been blamed for no apparent reason. A false sedition case was filed against him without following due procedure. He has been compelled to be stranded in his office for nearly two months. A High Court Judge –against whom Mr Rahman lodged more than 20 specific allegations and complainants to the President – ruled against Mr Rahman and his newspaper. Mr Rahman recently went to the High Court for anticipatory bail on a sedition charge. Bail does not mean acquittal or discharge. A few hours into the hearing, and after looking at the face of Attorney General, a Division Bench of the High Court observed that the matter was complex and advised Mr Rahman’s counsel to go on to another Bench! Some legitimate questions could be raised: are bail matters so complex that a High Court’s Division Bench cannot deal with them? If bail matters are too complex to be dealt with by the High Court judges, how can they be entrusted to deal with other complex legal or constitutional matters? If the matters were really complex, why did they hear it for more than two hours? Was there any pressure from the Government and the Attorney General? If so and if, because of this, they avoided the matter, do they deserve to be in the High Court? By avoiding making their own judgement and referring the matter on, have the judges not denied Mr Rahman his right to invoke Article 44 to enforce his fundamental rights guaranteed by the constitution? Finally, brave and honest journalist Mr Mahmudur Rahman has been the victim of a grave injustice. He has been harassed and tortured. More than 50 cases have been hanging on his shoulders. He has been denied his fundamental and constitutional rights. He has been compelled to be stranded at his office for nearly two months. His freedom, liberty and human rights are at stake. Yet, Mr Rahman has not compromised with oppressors. We, as conscious citizens, should raise our voice against such injustice. lNazir Ahmed, a barrister, is a legal expert, analyst, writer and columnist. Email: ahmedlaw2002@yahoo.co.uk,

29

Protests grow violent as war crimes controversy rages on The protests which began last week when Jamaat party leader Abdul Qader Molla was controversially sentenced to life imprisonment have continued this week, with violence to people and property breaking out as tempers ran high. Tuesday As young protestors reached their eighth consecutive day of protest in Shahbagh, a call went out for a national three minute silence at 4pm to express solidarity with their demand for the death penalty for all war criminals. It was reported that the call had brought life to a standstill across the country, as people observed the silence. Traffic came to a halt and people came out of their offices and factories to line up in front of their workplaces. Even some patients in BIRDEM and BSMMU hospitals observed the silence – with those who could not stand unaided being helped by hospital staff to do so. More than 50 lawmakers from the ruling Awami League-led alliance observed the silence on the south plaza of the national assembly complex, while other activists of the alliance parties observed the silence at the Central Shaheed Minaar. The Communist Party and the Socialist Party of Bangladesh stood in silence in front of the National Press Club. Parbatya Chhatragram Jana Sanghati Samiti expressed their solidarity with protesters keeping silent in front of Ramna Park. BGMEA officials reported that garment workers across the country had observed the silence, while cricketers playing the Bangladesh Premier League also observed the silence at the Shere-Bangla National Stadium. At Shahbagh itself, the protestors were joined by the Deputy Speaker Swakat Ali, Foreign Minister Dipu Moni, Education Minister Nurul Islam Nahid, Information Minister, Hasanul Haque Inu and the President of the Communist Party of Bangladesh Mujahidul Islam Selim. Protestors ended the silence in Shahbagh with cries of “Jay Bangla, Jay Bangla”, and then began chanting slogans such as “Phansi, phansi, phansi chai, Quader Mollar phansi chai” (hang Quader Molla), “Ka te Quader Molla, tui razakar” (Ka for Quader Molla, you are a collaborator), “Ga te Ghulam Azam, tui razakar” (Ga for Ghulam Azam, you are a collaborator). In the evening, students of Bangladesh University of Engineering and Technology held a well supported torchlit demonstration. Reports indicate that observance of the silence was particularly strong in Chittagong and Sylhet, as well as being supported at several universities and colleges. The Shahbagh protests had been supported on Saturday, when Bangladeshi expatriates held a protest in San Francisco.

However, the protests were not all peaceful. Jamaat-Shibir protestors clashed with police who refused to allow them to hold a protest rally in front of Baitul Mukarram mosque. Clashes in Dhaka left three police officers injured and 73 Jamaat-Shibir activists arrested.There were various reports of cars being set on fire and, more seriously, reports that at least 15 protestors, police officers and passers by had been shot at various locations. Innocent passers by were terrorised, as Jamaat-Shibir men attacked buses caught in the afternoon rush hour traffic on Kazi Nazrul Islam Avenue and used crude explosive devices in marketplaces near Green Road. Police had to fire into the air to disperse Jamaat-Shibir men attacking vehicles near Shamarita Hospital. Prominent individuals were caught up in the chaos. Daily Prothom Alo editor Matiur Rahman was in one of the cars attacked near Karwan Bazar and sustained a superficial bullet wound to his hand. Wednesday The following day saw further disturbances as protestors and police found themselves in conflict. There were reports that Jamaat activists tried to demonstrate in Dhaka’s commercial district, calling for the War Crimes Tribunal to be shut down. A serious battle took place throughout the district, which ended with over a dozen people injured by rubber bullets and over 100 arrests as police resorted to force to try to regain control of the area. Chittagong was also rocked by violence.

New BM College principal attacked by Chhatra League

Shankar Chandra Datta was travelling by rickshaw into his first day at work at Brojomohun College in Barisal on Tuesday when he saw some 20 men marching towards him. Witnesses identified the crowd as members of a Chhatra League faction which opposed the former principal, Nani Gopal Das, being transferred. The faction’s protests have seen the college close for the last two weeks. During this time, it has been alleged that Nani Gopal Das himself is orchestrating the closure from behind the scenes so that he can prevent an investigation of allegations that he has carried out corrupt activities – allegations which Nani Gopal Das himself has denied. Shankar got out of the rickshaw just before the college gate, but the men chased after him and began beating him. Shankar managed to run off and was able to seek refuge in a petrol garage. He was then escorted away by a crowd of student supporters. Shankar later announced that he had reported the assault. Nazrul Islam, acting principal of the college, said that the college authorities were powerless as they were at the mercy of the Chhatra League men who were using deadly weapons to enforce the college’s closure.


30

COMMUNITY NEWS

LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

UK epilepsy charity launches awareness drive

Would you know what to do if you came across someone having an epileptic seizure? Most people don’t. With support from fashion retailers River Island, leading epilepsy charities including Young Epilepsy have launched a new campaign, “Everyone Knows Someone”, to educate the public.

Epilepsy is a tendency to have repeated seizures caused by a sudden excessive burst of electrical activity in the brain. Around London’s survey results 600,000 people in the UK live with the condition, including over l37% of people know some112,000 people aged 25 and under. For these people, getting the one with epilepsy right support when a seizure occurs can sometimes mean the dif- l51% of people would be ference between life and death. Yet while almost two thirds of us worried about looking after a say that we would try to assist someone having a seizure, we admit child with epilepsy l33% of people say they that we wouldn’t know what to do. A new study by Young Epilepsy came up with the following key would go and assist a person having a seizure but would findings. lSixty per cent of us did not realise that you can die from epilep- not really know what to do – sy, yet in the UK there are around 1,000 epilepsy-related deaths per lowest in the UK year. Young people are especially at risk. Approximately 42 % of l20% of people say they deaths are avoidable, and many lives could be saved if there was a would go and assist a person greater awareness of what to do to support a person having a with epilepsy, knowing exactly what to do seizure. lWorryingly, one in eight people surveyed said they would place a spoon or ruler in the mouth to stop the person biting their tongue, About Young Epilepsy even though this could risk serious injury or even choking. Young Epilepsy is the nation- lLess than half (one in two) would protect the head, even though al charity working exclusive- this is the best practice and can save the person from serious injury. ly on behalf of children and “Everyone Knows Someone” is encouraging the public to young people with epilepsy. become more epilepsy aware. From 11th-17th February, River With over 100 years of expe- Island customers will receive a free wristband with their online rience we are a leading orders. They will also be asked an epilepsy-related question for the provider of specialist health chance to win a River Island shop-a-thon. To show your support, and education services. The take a picture of yourself with the wristband and tweet it with the charity offers support, infor- hash tag #EPILEPSYAWARE. mation, training for health, David Ford, Chief Executive at Young Epilepsy, said: “A little social care and education pro- knowledge goes a long way and ultimately can save a persons life. fessionals and campaigns to Around 1,000 people die each year from epilepsy – we hope that improve access to, and quali- this campaign will help to reduce this number. With around one in ty of, health and education 100 people living with epilepsy, the chances are you do know someservices. one, but you might just not be aware of it. I’d encourage everyone lFind out more information: to get involved and become more epilepsy aware.” Visit Ben Lewis, Chief Executive at River Island said: “River Island is www.youngepilepsy.org.uk proud to support Young Epilepsy and Epilepsy Society by giving Twitter : @youngepilepsy away these awareness wristbands. For one week they will be given YouTube: to everyone who makes an online purchase from our store.” youtube.com/youngepilepsy River Island is a brand with Great British heritage. Founded and Flickr: based in London, the business is now entering its 64th year and has flickr.com/photos/youngepile over 300 stores in the UK and around the world. For more inforpsy mation go to: www.riverisland.com. Jade, 23, was diagnosed with epilepsy two years ago. She says: “It’s had a massive effect on my life. I can no longer drive which has stripped away my independence; I had to drop out of my photography degree because it was too dangerous for me to work in a dark room; and I have to have someone with me a lot of the time so that they can help if I have a seizure. I think it’s great that organisations like River Island are working with Young Epilepsy to raise awareness. If more people knew what to do when someone has a seizure, it would give people like myself greater independence and no doubt save lives.” What is the correct procedure if someone has a seizure? Do… lProtect the person from injury - remove harmful objects from nearby lCushion their head lOnce the seizure has finished place them in the recovery position lStay with the person until recovery is complete lBe calmly reassuring Don’t… lRestrain the person’s movements lPut anything in the person’s mouth lTry to move them (unless they are in danger) lGive them anything to eat or drink until they are fully recovered lAttempt to bring them round Call for an ambulance if… You know it is the person’s first seizure or the seizure continues for more than five minutes

Photography by Gareth Gardner

Royal London unveils new children’s facilities Children at Europe’s newest hospital – our own local Royal London – are to benefit from the healing powers of two stunning new spaces: an outdoor Sky Garden and an indoor Alice in Wonderland-style play area. The areas aim to harness the healing power of art and play for young patients in an atmosphere that is a million miles away from the typical hospital ward. Getting the million pound project off the ground (literally!) has been a complex business. The Royal Institute of British Architects ran a competition to find the best design. The Barts and London Charity had to raise funds for the project. The indoor space was funded from charitable donations from insurers OdysseyRe, Newline Group, Advent and Riverstone (all Fairfax companies). Funding for the outdoor space came from charitable donations from construction group Skanska. The Activity Space, formally known as The Ann Riches Healing Space (see box), was designed by award-winning architects Cottrell and Vermeulen and designer Morag Myerscough, who worked together to create a uniquely vibrant, oversized living room, filled with Alice in Wonderland-scale objects. There are supersized animals: “Twoo” the wise owl perched on an oversized chair and “Eddie” the gentle giant tiger lounging in front of a giant TV, with vibrant spinning tops as seating and cubes as building blocks. Other features include an enormous neon lampshade that creates a disco space for dazzling interactive games and a gigantic storytelling chair. A television the size of a room allows children to enter and play with pioneering interactive games designed by digital art wizard Chris O’Shea. All combine to create a space a world away from the ward. Barts Health Children’s Group Director, Jane Hawdon, said: “The Activity Space is a unique play concept, providing important respite from treatment and medical intervention, for children and their families”. The other space is the new children’s Sky Garden, also designed by Cottrell and Vermeulen. A rooftop forest features a tepee, a sky forest and tree house with a wildlife sound

installation by acclaimed BBC wildlife recorder Chris Watson, all under a sculptural canopy. The Sky Garden has expansive views over the whole of east London and beyond. For the first time patients and families will have access to a beautifully designed outdoor space and the powerful healing properties of nature, fresh air and the opportunity to “be somewhere else”. Play specialists, teachers, occupational and physiotherapists will use the garden to enhance the treatment of young patients. Barts Health Paediatric Consultant, Siobhan Carr, one of the many staff involved in the design of the spaces, said: “The seeds of the concept were sown many years ago by the original architects and NHS staff working on the building plans for the new Royal London Hospital. We wanted to create spaces that would allow escape from the confines of hospital beds and side rooms and to facilitate a healing environment, especially for children with prolonged hospital stays. A big thank you is due to the Vital Arts Team, the BLT charity team and many others along the way, for the way they have all worked together and persevered, allowing this vision to come to a fabulous fruition. “ The Children’s Hospital at The Royal London is one of the leading children’s hospitals in the UK, with 100 acute beds for children – including specialist cots for premature babies. The paediatric Accident & Emergency department is London’s busiest, with over 35,000 children cared for in 2010/2011. The new children’s hospital is located across three adjacent floors of the new buildings and young patients were closely involved in its planning, including the look of the indoor and outdoor play areas as well as the artwork and furnishings on the wards. Vital Arts is the arts organisation for Barts Health NHS Trust charitably funded to deliver quality arts programmes for the well-being of patients, visitors, staff and the wider east London community. You can learn more about their work on Facebook (www.facebook.com/vitalartslondon) and Twitter https://twitter.com/VitalArts

Lady Ann Riches; Lady Riches trained as a nurse at the Middlesex Hospital and was co-opted

onto the Nursing Sub Committee of the Hackney & Queen Elizabeth Group (QEH) Hospital Management Committee on 9th August 1955. Lady Riches was then the member of the Board of Governors of the Hospitals for Sick Children with special responsibilities for QEH. She had a long association with the QEH Research Appeal Trust, joining its Executive Committee in 1965. In recognition of her long association with children’s services in East London, one of the four new children’s in-patient wards at The Royal London Hospital was named Ann Riches and was officially opened by Her Majesty the Queen in 1998, following the closure of the Queen Elizabeth Hospital for Children and the transfer of most of its in patient facilities to The Royal London.


LONDON BANGLA = Friday 15 February 2013

How safe is our food?

Continued from front The crisis began with the well publicised discovery that several processed meat products sold as containing beef did in fact contain horsemeat. Some retailers and food manufacturers reacted by saying that the food supply chain was very complex, but consumers responded by saying that supermarkets should take responsibility for what they sell and should have proper checks in place. Initially ministers and food safety watchdogs announced that while the deception was unacceptable, there was no threat to public health from eating horsemeat – which is regarded as a delicacy in many European countries. However, horse meat which is genuinely prepared for human consumption is always checked to ensure that the carcasses do not contain certain drugs used by vets which are harmful to human health. As no one was checking on this horsemeat at all, it is highly unlikely that these checks were carried out, so there must be some risk. Food distribution company 3663 supplies food, including halal food, to prisons. When the horsemeat

scandal broke, it checked through the names of manufacturers which had produced the contaminated food, as listed in the report of the Food Safety Authority of Ireland, whose investigation broke the scandal. 3663 recognised one of the companies as a company which also supplied it with halal pie products which 3663, in turn, had been sending into the prison service for Muslim prisoners to eat. The dodgy company was later revealed to be McColgan Quality Foods Limited, which is based in Northern Ireland. It is accredited by the Halan Food Authority (HFA) to produce halal food. 3663 immediately tested the suspect company’s products. It was relieved when no horsemeat was found – but horrified to discover that the products tested contained traces of “porcine protein” (evidence of pig meat). 3663 immediately withdrew the product and informed the prison service of these findings. The Ministry of Justice has, however, suspended 3663 from its list of suppliers. Justice Minister Jeremy Wright said the incident was “absolutely

unacceptable” and the discovery was being investigated “as a matter of urgency”. He went on to apologise to those affected and tried to reassure them that the incident was being fully investigated. The Food Standards Agency (FSA) announced that it was contacting food suppliers to remind them that all businesses in the industry have a responsibility to ensure that food is actually what it is labelled to be. However, the matter may not be over, as the MoJ has now decided to test other food products used in the prison service as other suppliers may have cut corners, or have accepted ingredients from companies which have. Also, 3663 and McColgan Quality Foods Limited are having their other products investigated by the authorities – although 3663 has confirmed that the contaminated halal food was definitely only supplied to the prison service and not sold on more widely. However, McColgan Quality Food Limited is known to be a supplier of products to major supermarkets, including Lidl, Nisa, Spar and Costcutter.

Borough ready as winter continues

It’s snow joke when it come to icy weather. Though this year’s snow has brought a smile to children’s faces throughout the Borough, it’s all given residents a headache as we struggle with icy roads and pavements. And though London may escape further snowfall this year, with freezing temperatures possible for weeks to come, we still have to negotiate the slippery outside. Fortunately, the Council has a comprehensive plan to deal with winter weather. The winter service procedure is ready to deal with frost, hoar frost and snow. A key priority is to keep roads ice-free – not just to keep the traffic flowing but also because accidents on icy roads are a danger to pedestrians as well as to drivers and passengers. The major roads in the Borough, such as the A12 and A13, are the responsibility of Transport for London, but when ice threatens, Tower Hamlets will spread salt (sometimes called “grit”) on other road surfaces. Salt can deal with most winter conditions – and it’s our only weapon. Although many cities in the UK have invested in snow ploughs in recent years, these are not practical in Tower Hamlets: our streets are too clogged up (traffic islands and parked cars) for ploughing to be practical. Another problem is that we don’t real-

Tower Hamlets Federation of Tenants and Residents Associations February Meeting Monday 25th February

7pm, in the Collingwood Hall, Collingwood Street E1 The Localism Act introduced a community’s right to make its own “neighbourhood plan”. There will be a speaker on “Neighbourhood Plans in Tower Hamlets”. Also: news from other TRAs and a chance to talk about problems on your own estate; news of the launch of a private tenants campaign group. All Tower Hamlets Residents welcome.

ly have anywhere to put ploughed snow except the pavements – so pedestrians must be thankful that the Borough isn’t ploughing. While salting vehicles deal with the roads, the Borough’s team of road sweepers stop cleaning up the pavements and start gritting them too. Pavement areas are done in order of priority: hospital, health centre and surgery entrances; school entrances; care homes and day centres for elderly and/or disabled residents; children’s centres, pharmacies. Once these areas have been salted, other busy areas with a high footfall are done, such as Idea Stores, markets and popular routes to public transport interchanges. However, the Council does not deal with all paved areas in the Borough. Some areas are the responsibility of Transport for London, and estate roads and pavements are looked after by the landlord. Residents who have any concerns about the salting of areas on their estates should make sure they talk to their landlord direct. There have been worries in recent years that anyone sweeping snow away from their house or flat could be held liable if someone had an accident on the area they had cleared. However, sweeping snow away before it has been walked on and turned to ice should not be a problem. Residents are also advised not to use water (even hot water) on snowy or icy pavements, as this can quickly turn to ice and may cause a problem for passers by. A full guidance document is available on the Tower Hamlets website. The Borough has attempted to make sure there is enough salt to go round this year. However, if other London councils run short of salt it may be rationed, and Tower Hamlets would then have to restrict its operations. Let’s hope we’ve seen the end of dangerous icy conditions for this year. But if we haven’t, the Borough will be out there working to keep us as safe as possible. The full details of Tower Hamlets’ winter procedure, together with links to maps and other relevant documents, are on: h t t p : / / w w w. t o w e r h a m l e t s . g o v. u k / l g s l / 9 0 1 950/929_winter_weather.aspx To report any problems with roads or pavements contact the council’s Streetline on 020-7364 5004.

Community News Mosques and HFA battle it out

31

The Lancashire Council of Mosques has taken a lead in demanding better standards. The Council of Mosques has had concerns about whether meat contained in school dinners provided by Lancashire County Council was correctly certified as halal. Three months ago it recommended to parents that they boycott the school dinners until the concerns could be answered. Now the Council of Mosques has called on Muslims in Lancashire to boycott all halal products certified by the Halal Food Authority (HFA) until the whole halal certification industry can be properly investigated. However, the County Council has stated that it will continue to provide meat certified by the HFA. The Council of Mosques remains defiant and says that it only trusts meat certified by the Halal Food Committee. The HFA has questioned the authorities’ handling of the crisis. It issued a press statement demanding an explanation on behalf of the Muslim community which stated: “Following on from the media coverage of the finding of Pork DNA in halal pies, which shocked Muslims all over the world, Halal Food Authority shares those sentiments and is still in search for answers. So far it has come to light that no actual Pork meat was found. The test results for the pork DNA have not been made public which raises further doubts and concerns. “The Muslim community is eagerly awaiting answers from the authorities (who commissioned the test) and other parties involved as to why the HFA was not contacted before the news was actually broken to the media.” The HFA went on to list what it said were the more pressing questions: “Who had commissioned the testing? “Which laboratory carried out the tests and what were the results? “Was the laboratory in question accredited to carry out the said tests? “Were tests also carried out at the processing plant to ascertain the validity of the results? And why were the tests carried out at 3663, the distributor, and not where the product was made?” Clearly the HFA should have been contacted before the news of the pork contamination was released to the press. However, the answers to some of its pressing questions are clearly available in the national press reports of the testing saga. The HFA went on to “categorically affirm(s) that our standards and audit protocols are in compliance of the Islamic dietary rules and in conformity of the relevant EU regulations.”

Parties tell Boris: think again on fire cuts! Continued from front page The fire service is run by the London Fire & Emergency Planning Authority (LEFPA). Boris told them to make cuts in the service but, after a large lobby by fire fighters and supporters the Authority rejected his Mayoral Direction. Now the opposition parties on the Greater London Authority have agreed a technical amendment to the London Mayor’s budget which will force him to reconsider. Will Boris force through fire station closures, or will he listen to the people and put safety first?


Horsemeat scandal spreads to halal meat ISSUE 06/18, FRIDAY 15 February 2013

Greens, Labour and Lib Dems tell Boris:

“THINK AGAIN ON FIRE CUTS”

HOW SAFE IS OUR FOOD? Tests conducted by a worried food distributor after horsemeat was found in beef products have revealed that halal food has been contaminated with pork. The news has caused uproar in the Muslim community – with calls for Muslims to boycott food certified by the Halal Food Authority (HFA) and the HFA robustly defending itself.

LB: London Mayor Boris Johnson was “under fire” from all sides this week, as opposition parties combined to vote down his plans to cut fire services across the capital. ... Continued on Page 31

... Continued on Page 31

CONSULTANCY

/ ACE3UK .co.uk

CREATIVITY

MARKETING CALL US ON

020 7193 2012

ACE3 UK LIMITED MONTEFIORE CENTRE HANBURY STREET LONDON E1 5HZ E SALES@ACE3.CO.UK W WWW.ACE3.CO.UK

.co.uk

London Bangla published by Khobor Publication Limited, Montefiore Centre, Hanbury Street, London E1 5HZ, Tel: 020 7247 3006, fax: 0871 522 7176, Email: info@londonbangla.co.uk, Web: Londonbangla.com

LB0618  

London Bangla News

Advertisement