Lokalpressen Härryda nr 23 17 nov 2019

Page 6

6

LOK ALPRESSEN HÄRRYDA 17 NOVEMBER 2019

AKTUELLT

Rekordstor jobbmatchningsdag för utrikesfödda Höstens Opportunity Day blev större än någonsin då 28 rekryterande företag, 300 besökare från näringsliv och offentlig sektor samt 1 000 utrikesfödda jobbsökanden minglade runt inne på Clarion Hotel Post. Enligt statistik från Arbets­ förmedlingen är cirka 3,8 procent av de inrikesfödda ar­ betssökande medan arbetslös­ hetssiffran för utrikesfödda är 19 procent. –  Det är ett otroligt resurss­ löseri att så många kompetenta personer inte släpps in på ar­ betsmarknaden. Opportuni­ ty Day finns till för att dels ge incitamenten, argumenten och lusten för företag att bredda sin rekrytering. Dessutom finns vi till som ett komplement till tra­ ditionella rekryteringskanaler. Många både jobbsökande och företag berättar att man helt enkelt inte vet hur och var man hittar varandra, säger Lerums­ bon Helena Lindahl från Par­ tille som är initiativtagare och projektledare för Opportunity Day. Hon startade mötesplatsen ur frustration över att Göteborg och dess kranskommuner är så segregerade. –  Jag har tidigare jobbat på Faktum och tror att jobbet är

FAKTA

Opportunity Day BILD: OPPORTUNITY DAY

Helena Lindahl är initiativtagare och projektledare för Opportunity Day som är en jobbmatchningsdag för utrikesfödda. Här står hon på scenen under höstens mässa som bland annat Härryda kommun var delaktig i.

den allra viktigaste inkörspor­ ten i samhället. Höstens rekryteringsmässa gick av stapeln den 31 oktober och lockade fler besökare än ti­ digare upplagor av jobbmatch­ ningsdagen. –  I år var det rekordår. Vi hade 700 föranmälda jobbsökande men siffror från dagen visar på att det kom drygt 1 000 perso­ ner. Dessutom medverkade 28 rekryterande företag, 300 besö­

kare från näringsliv och offent­ lig sektor och 15 talare. –  Nytt för i år var konceptet ”The Box” som gick ut på att två människor möttes över en fika för att få en bättre bild av vilka vi är som lever och verkar i Västsverige, berättar Helena Lindahl som fått positiv re­ spons från deltagarna. Enligt en utvärdering som gjordes samma dag har företa­ gen hittat 330 intressanta kan­

didater och tolv erbjöds jobb samma dag på plats. –  Det är alltid svårt att få in siffror på exakt antal jobb det leder till. Många företag mis­ sar att lämna statistik och vi har i dagsläget inte resurser att följa upp i den utsträckning vi önskar. Men, det vi vet är att på de tidigare eventen vi gjort har hittills 145 personer fått anställning, och det baseras på siffror från drygt hälften av de

Sedan 2016 arbetar Opportunity Day för en mer inkluderande arbetsmarknad. Sedan starten har 145 personer fått anställning. Metoden bygger på två delar: 1. Opinionsbildning. Ge företag incitament att rekrytera i nya nätverk och sprida det goda exemplet. Fokus är på resurserna, på affärsnyttan och på de vinster som finns att göra. 2. Skapa mötesplatser. Dels för att bygga erfarenheter i stället för fördomar. Dessutom för att bygga nya nätverk och att gå från tanke till handling. Målet är att utmana fördomar, skapa nätverk och få en mer inkluderande arbetsmarknad i Västsverige. Opportunity Day är ett privat initiativ och drivs med stöd av näringsliv och kommuner. Däribland Göteborgs stad, Härryda kommun, Swedavia Airports, Stena Fastigheter, Nordstan, Stena Fastigheter, ÅF. Läs mer på opportunityday.se.

företag som medverkat. Hur ställer sig besökare och arbetsgivare till Opportunity Day? –  Överlag har vi fått otroligt bra feedback i år. Så här sa mon­ terpersonalen hos Swedavia: "Mötesplatsen behövs för att ge människor en möjlighet att presentera sig för företag mer personligt. Vi som rekryterar får lära oss och utmana oss själ­ va i vårt sätt att tänka”. Härryda kommuns monterpersonal be­ nämnde dagen som ”Win-winwin” och uppgav att de träffade 22 relevanta kandidater. JONAS BENGTSSON jonas@lokalpressen.eu


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.