__MAIN_TEXT__

Page 1

Lerum & Co EN NÄRINGSLIVSTIDNING FÖR LERUMS KOMMUN

NYA NÄRINGSLIVSENHETEN – ÅSA QVIST EK OM SATSNINGEN

Vi ställer politikerna mot väggen Vad gör kommunen egentligen för företagarna?

Systemteknik satsar på solceller

NR 1 ÅRGÅNG 1


2

LERUM & CO En helt ny näringslivstidning D

etta är inte första gången det görs en näringslivstidning i Lerums kommun. Men det är första gången på mycket länge som ett försök görs att skapa en tydligare bild av Lerums näringsliv och hur det fungerar. Det som är nytt är bland annat beskrivningar av näringslivets organisationer och Lerums kommuns arbete med näringslivsfrågorna. En sådan beskrivning kan underlätta framtida kontakter och samverkan mellan olika parter. Tidningen vill också lyfta fram några av de personer som inom olika organisationer arbetar för att främja Lerums och regionens näringsliv och även visa på några av de många duktiga entreprenörer som vi har i kommunen och hur de bedriver sin verksamhet. Näringslivet i Lerums kommun kännetecknas idag av väldigt många små företag. De finns inom i stort sett alla branscher där butik och handel är en viktig del. Sedan är omfattningen mycket stor inom bygg och entreprenad. Den tredje kategorin som har många företagare är konsulter i olika branscher. Kommunens olika företag har naturligtvis olika utmaningar för framtiden beroende på bransch och marknad. Den nuvarande globala situationen innehåller naturligtvis många frågor om stabilitet i världen för exportrelaterade branscher. De allra flesta Lerumsföretagen verkar dock på en lokal eller regional marknad. Dessa påverkas av hur samverkan kring näringslivsfrågor kommer till stånd och utvecklingen av kommunens olika tätorter och dess handel. Hur regionala logistikfrågor löses framgent med flöden

av varor och människor kommer också att påverka näringslivet och kommunens utveckling. Med denna tidning vill vi stimulera en aktiv diskussion och aktiv samverkan kring de viktiga näringslivsfrågorna som är centrala för kommunens utveckling. Hur kan vi bäst samverka för nyetableringar av företag och stötta företag som skall serva ett framtida Lerum i utveckling och hur kan vi göra Lerum till en attraktiv bas för de som riktar sin verksamhet mot andra marknader. I denna tidningen försöker de som är aktiva i näringslivets organisationer och som arbetar med näringslivsfrågorna inom Lerums kommun ge oss en del svar på dessa frågor. Men framförallt vill vi med denna nya tidning stimulera till fortsatt samverkan och utveckling för ett bra näringsliv i Lerums kommun.

Johan Eklund Floda BID och Nääs & Co

FÖRETAGANDET I LERUMS KOMMUN I SIFFROR I Lerums kommun finns drygt 3 900 företag reg­ istrerade. Av dessa har vi ca 1 700 aktiebolag och nästan lika många dvs knappt 1 700 företag är enskilda firmor. 2200 av dessa företag har ingen anställd. 93 % har 9 eller färre anställda. Dvs endast 7 % av våra företag har fler än 10 anställda. De tre största branscherna är: · Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

2015: 245 nya företag 2014: 252 nya företag 2013: 222 nya företag Kommunen i siffror Nystartade företag: 6,0 % per 1000 invånare (245:40181)

· Byggverksamhet

Ekonomifakta

· Handel

Företagsklimat ranking: 183

· Jordbruk, skogsbruk och fiske

Invånare: 40181 Medelålder: 39,6

Nystartade företag i Lerums kommun:

Befolkningsökning: 2,8 %

2016: fram till november har 219 nya företag startat.

Anställda Lerums kommun: 2825

Arbetslöshet: 3,0 %

LERUM & CO Denna tidning är producerad i samarbete med Lokalpressen PROJEKTLEDARE: Jan Larsson, 0702-41 79 95 REDAKTIONSRÅD: Johan Eklund, Ronny Johansson, Hans Hellberg REDAKTION: Jan Larsson, Anna Nelson, Louise Kruse REDIGERING: Maria Graf ANNONSER: Jan Larsson, 0702-41 79 95 TRYCK: Bold Borås DISTRIBUTION: Som bilaga med Lokalpressen Lerum, SDR Svensk Direktreklam och Postnord UPPLAGA: 20 000 ex till alla hushåll och företag i Lerums kommun

Lerum &Co EN NÄRINGSLIVSTIDNING FÖR LERUMS KOMMUN N ä st a t i d n i n g ko m m e r i v å r. Vi l l d u va ra m e d e l l e r h a r d u t i p s o c h i d é e r p å va d v i s ka l l s k r i va o m . Ko n t a kt a J a n L a r ss o n 0702 - 41 7995 , j a n . l a r ss o n @ l o ka l p re ss e n .e u


3

UTMANINGAR & MÖJLIGHETER för näringslivet i Lerums kommun

Vi ställde några frågor till Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskam­ maren och Magnus Kroon, f d utvecklingschef Svensk Handel och ser vad dom har för tankar. JOHAN TROUVÉ, VD VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN: Hur påverkar regionens utveckling näringslivet i Lerum?

All utveckling gynnar näringslivet. Det största hindret för tillväxt hos företagen är bristen på rätt kompetens. För att företagen ska få rätt kompetens krävs att vi lockar fler att flytta till vår region, då måste bostäder och positiv stadsutveckling skapas i Göteborg och kranskommunerna. Vi måste även bygga ut vår infrastruktur och på det sättet få en större arbetsmarknad. Det gynnar Lerums företag. Man får tillgång till mer kompetens! Vilka infrastrukturfaktorer kommer att påverka Lerums näringsliv de närmaste 10 åren och hur?

Byggnationen av Västlänken och Marieholmsförbindelsen i närtid kommer gynna näringslivet. Även utbyggnaden av järnvägen mellan Göteborg och Borås, med station vid Landvetter Flygplats är viktigt. Utökad kapacitet på Västra stambanan, dvs järnvägen mellan Göteborg och Alingsås är också det en positiv satsning. Utbyggnaden av E20 mellan Alingsås och Mariestad, till

fyrfältsväg på flera sträckor är även det en positiv utveckling för näringslivet, så det finns mycket att se fram emot de kommande 15 åren. Hur ser Göteborgsregionen ut ur ett näringslivsperspektiv 2027?

Göteborgsregionen kommer vara en av

MAGNUS KROON, AFFÄRSUTVECKLARE MILEGA AB, F D UTVECKLINGSCHEF SVENSK HANDEL: Hur kan Lerum utveckla sin handel?

Först måste man hitta sin roll och profil i Göteborgsregionen. Sedan måste man utgå ifrån olika demografiska faktorer, där tex Lerums kommun har stor andel barnfamiljer. Handel och utbud skall anpassas efter detta. En tydlig drivkraft är småskalighet och lokal handel som blir allt viktigare. Sedan bör man i en näringslivsstrategi sträva efter harmoni mellan de större tätorternas utbud där de hittar en dynamisk samverkan i utbudet. Handel skall dels attrahera lokalbefolkningen men även tillfälliga besökare för att kunna överleva. Då behövs lite företag med unikitet i sin profil som till exempel Jernbruket i Floda. I en långsiktig näringslivsstrategi måste

de ”hetaste” i hela Europa de kommande 20 åren. En stark utveckling av städer och infrastruktur kommer skapa stort intresse och möjligheter för utveckling av företag. De skapar också en spännande region för våra unga, som blir delaktiga i denna utveckling. För näringslivet är detta jätteviktigt och det

lyfter både regionens företag och alla invånare. Vi måste även vara medvetna om att allt byggande kan skapa problem i framkomlighet med mera. Men alla regioner som växer i världen har klarat detta, så jag ser inga hinder i att Göteborgsregionen inte skulle klara det också. x

man ta ett helhetsgrepp på kommunen i ett regionalt sammanhang när det gäller näringslivet. Det kommersiella utbudet i kommunen blir en viktig faktor i det framtida samhällsbygget och är en viktig faktor för att locka folk att besöka eller flytta till Lerum. Fyrtiosju procent av BNP är privat konsumtion. En tredjedel av det går till detaljhandeln men de övriga sextiosju procenten måste också finnas med i utbudsmixen tex hotell, restaurang och aktivitetsbaserade företag. Särskilt viktigt är detta för att locka besökare. Men det mest centrala är nog att profilera de olika tätorterna efter deras egna förutsättningar och sedan låta dessa samverka som en helhet.

fysiska handel föregås av att man inhämtar information digitalt. Inte tvärtom som många tror. Sedan är ju marknaden oändlig med sju miljarder potentiella kunder om man har en unik produkt i digitala kanaler på en global marknad.

Vad tror du om e-handel kontra platshandel?

Här är det inte frågan om antingen eller utan fysisk handel lever i symbios med e-handel. Åtta procent av all handel sker på nätet medan 92 procent fortfarande sker i fysiska butiker. Men sjuttio procent av den

Vilka säkerhetsutmaningar har svensk handel idag?

Det viktigaste generellt är att skapa trygga och säkra handelsmiljöer. Upplevd trygghet är en viktig drivkraft för oss människor. Genom att stävja även mindre brott resolut förhindras att grövre brott uppkommer. Att arbeta i handeln med att aktivt se och ta emot sina kunder motverkar att de som är där för annat än att handla dyker upp. Sedan måste handeln hela tiden följa med och se upp för digitala bedrägerier, blufffakturor och annat. Olika branscher kan vara utsatta för specifika brottsprofiler som man måste vara uppdaterad på i respektive bransch. x


4

God samverkan stöttar näringslivet Kommunens näringslivsenhet jobbar idag för att Lerum skall vara en bra företagskommun där företagare trivs och kan utvecklas i. Idag finns det nästan 4 000 registrerade företag i kommunen varvar de allra flesta är småföre­ tagare. Åsa Qvist Ek arbetar som näringslivschef och vill stötta, utveckla och lyfta företagarna i Lerum.

VI SOM JOBBAR PÅ NÄRINGSLIVSENHETEN: Åsa Qvist Ek, Näringslivschef Med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan. Kontakt: 0302-52 15 58 eller asa. qvist.ek@lerum.se

Marieke Wolter, Utvecklingsledare Med fokus på företagslots, interna samverkanstrukturer och service och bemötande. Kontakt: 0302-52 15 62 eller marieke. wolter@lerum.se

T E X T: A N N A N E L S ON F OTO : P R IVAT

–  Det händer väldigt mycket inom näringslivet idag. Något vi arbetar mycket med just nu är att nå ut mer till våra företagare genom olika kanaler, vi arbetar mycket med vår hemsida och vårt nyhetsbrev men nu startar vi även upp en trycksak som ska gå

med de befintliga aktörerna. Och det händer en hel del inom näringslivet i kommunen just nu, bland annat är intresset för att köpa mark stort eftersom vissa önskar bygga sin egen lokal eller nyetablera sig i kommunen. –  I Gråbo har man nu påbörjat en bygg-

“Det är viktigt att arbeta för att alla får en plats i vårt samhälle och vi ser framöver ett ökat behov av till exempelsociala företag” ut fyra gånger per år som vi kallar ”Näringslivsnytt” där vi kommer att skriva både om lokala företag men också om vad som vi på enheten kan hjälpa till med, säger Åsa Qvist Ek, som har jobbat med näringsliv-och besöksnäring i drygt åtta år i kommunen. I rollen som näringslivschef är det stort fokus på att just stödja det lokala näringslivet, underlätta för nyetableringar samt samverka

NÄRINGSLIVSENHETEN Näringslivsenheten arbetar för att stötta kommunens företagare, för att fånga upp näringslivets behov och för att vara en förmedlande länk in till kommunens övriga organisation. Lokalt verkar vi för att i samverkan med det lokala näringslivet och våra politiker i vårt Näringslivsråd, Upphandlingsråd och Myndighetsråd för att gemensamt arbeta för ett riktigt gott Näringslivsklimat samt för att göra Lerums kommun attraktiv för nya företagsetableringar. Vårt uppdrag är också att skapa goda förutsättningar för att nya företag startas i vår kommun. Vi arbetar mycket med att skapa olika plattformar för nätverkande som frukostmöten, lunchmöten och andra nätverksträffar mellan olika aktörer. Vi själva på enheten ingår också i många olika samverkansplattformar som SmåföretagsAkademin, Sopplunchgruppen, NyföretagarCentrum m fl för att genom samverkan med andra duktiga aktörer kan vi erbjuda ett mycket större utbud och vi blir mycket starkare tillsammans. Regionalt samarbetar näringslivsenheten med de andra kommunerna i Göteborgsområdet

nation av lokaler för mindre industrier och det är en spännande utveckling. Hantverkare är en stor bransch i Gråbo så det är ett väldigt passade tillskott, menar Åsa. SAMVERKAN FÖR GOD UTVECKLING

Dock finns det en del utmaningar på kort sikt som till exempel att skapa tillgängliga lokaler och mark för nya företagare. På lite

inom Business Region Göteborg för att stärka varandra och hela regionen. Enhetens uppdrag är också att fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling i Lerums kommun, inklusive etablerings-, plan-, mark-, och exploateringsfrågor, utveckling av befintliga företag, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av kommundelscentra - samt att fungera som stöd till kommunen i sin myndighetsutövning gentemot företag (tillstånd, regler, tillsyn etc). Enheten skall också säkerställa att Lerums kommuns lokala tillväxt sker utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Företagslots Företagslotsen är till för dig som redan har ett företag eller om du funderar på att starta ett. Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter inom kommunen eller bland aktörer som jobbar med företagsservice. Du erbjuds: · Förenklade myndighetskontakter och hjälp till rätt beslutsväg · Tips om ledig mark och lokaler för verksamhet · Hjälp med kontakter om kommunala tillstånd

Maria Jerenvik, Näringslivsutvecklare

Åsa Qvist Ek, näringslivschef i Lerums kommun. längre sikt finns det en större utmaning i kompetensförsörjningen. – Vi har ingen hög arbetslöshet idag i kommunen, men det är viktigt att arbeta för att alla får en plats i vårt samhälle och vi ser framöver ett ökat behov av till exempel sociala företag. De största branscherna idag är först konsulter inom ekonomi, juridik, marknadsföring, sedan byggföretag, handel och därefter jordbruk. Åsa själv har en vision att man som företagare skall känna att det fungerar mycket bra att driva sitt företag i kommunen och att de är ett efterföljansvärt exempel för andra. –  Det bygger vi på, att vi samverkar mycket med det lokala näringslivet bland annat genom vårt Näringslivsråd. Näringslivsrådet består av näringslivsrepresentanter, politiker och tjänstemän i samverkar för en god utveckling – det tror vi mycket på! x

· Hjälp att hitta rätt blanketter · ... med mera. Läs gärna mer på www.lerum.se/naringsliv Turism Näringslivsenheten skall fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till Lerums kommuns utveckling som turistdestination. I samverkan med de lokala aktörerna arbetar vi för att öka kunskapen och kompetensen hos våra besöksnäringsföretag. Vi arbetar för att paketera och sälja vårt unika område. Vi har i år två insatsområden och det är Gråbo – en hållbar besöksort samt Nääs & Co dvs området runt sjön Sävelången. Vi arbetar även med de regionala organisationerna Göteborg & Co samt Turistrådet Västsverige för att sätta Lerum på den regionala besökskartan samt för att stärka hela regionen som internationellt besöksmål. Läs gärna mer på vår turisthemsida www. visitlerum.se Leader – Landsbygdsutveckling Lerums kommun deltar i den nya programperioden för LEADER som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Här

Med fokus på hållbar besöksnäring och lokalt ledd utveckling (just nu föräldraledig). Kontakt: 0302-52 15 21 eller maria.jerenvik@ lerum.se. 

MELLAN DEN 1 NOVEMBER 2016 – 1 JUNI 2017 JOBBAR HÄR OCKSÅ: Fanny Bergström Buller Med fokus på hållbar besöksnäring och extern kommunikation (50%). Kontakt: 0302-52 15 21 eller fanny.bergstrombuller@lerum.se 

Andreas Benkel Med fokus på bl.a. Medskapandeprocesser och Lerums Ljusgröna Miljöpris, (20 – 30%). Kontakt: 0302-52 18 12 eller andreas.benkel@lerum.se

Anders Westman Arbetar med dokumentation och dialog av råds- och nätverksmöten samt processkartläggning av enhetens uppdrag. Kontakt: anders.westman@lerum.se

kan man söka pengar till sina projektidéer mellan 2016 – 2020. Skapa projekt inom LEADER i samverkan för lokal utveckling Göteborgs Insjörike är namnet på vårt LEADER-område som består av kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum samt Partille. Här kan man söka pengar till sina projektidéer. I programperioden 2014-2020 kommer utvecklingsstöd kunna sökas från tre olika fonder; nämligen Jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Socialfonden och Regionala utvecklingsfonden. Projekt premieras enligt följande mål och insatsområden: · Förbättrad livskvalitet genom samverkan · Hållbar landsbygdsutveckling · Hållbar besöksnäring och ökat företagande Det är viktigt att LEADER-ansökan arbetas fram med stark lokal förankring genom ett trepartnerskap där ideell, privat (företagsamheten) och offentlig sektor går samman kring en projektidé för att utveckla sin bygd. Fullständig programbeskrivning finns att läsa på goteborgsinsjorike.se. Här hittar du också mer info om de övergripande mål som projekten bör ha.


5

NÄRINGSLIVSRÅD FÖR SAMVERKAN & UTVECKLING Kommunens näringslivsråd består av representanter från näringslivet, politiken och förvaltningen, Näringslivsrådet har även två arbetsgrupper Upphandlingsråd och Myndighetsråd för att lite mer djupgående belysa dessa frågor.

NÄRINGSLIVSRÅDET Näringslivsrådet i Lerums kommun syftar till att skapa ett forum för de representanter och organisationer i kommunen som på olika sätt arbetar för och med utveckling av det lokala näringslivet. Näringslivsrådet träffas vid minst fyra tillfällen per år och under mötena lyfts frågor via företagens representanter i rådet. Dessa representanter är under 2016 följande aktörer:

· Kommunalrådsberedning · Chef sektor samhällsbyggnad och Näringslivschefen Även de politiska representanterna samt de kommunala tjänstemännen kan lyfta aktuella frågor till rådet för information. Medlemmarna i Näringslivsrådet återkopplar till sina respektive medlemmar gällande vad som diskuterat och vilka resultat som framkommit.

för Lerums kommun och gynnar god samverkan. Upphandlingsrådet består av: · Upphandlingschefen – ansvarig för upphandlingar · Upphandlingsansvarig tjänsteman · Sektorchef sektor samhällsbyggnad · Näringslivschef · Representant från Företagarnas lokala organisation i Lerums kommun

handla om allt från miljötillstånd och livsmedelskontroll till bygglov m.m. Under Myndighetsrådets möten lyfts frågor som företrädesvis företagare i kommunen levererar in via sina representanter i Näringslivsrådet. Representanterna i Näringslivsrådet återkopplar till sina medlemmar gällande vad som diskuterats i rådet och vad resultatet blev. Myndighetsrådet består av: · 4 representanter från näringslivet

· FFLK (Företagarföreningen i Lerum)

· Representant från FFLK (Företagarföreningen i Lerum)

· Floda Företagarförening

· Representant från LRF

· Verksamhetschef för Miljöenheten och Bygglovsenheten

· Företagarna · Gråbo Företagarförening · LRF · Fastighetsägarna · Lerums Centrumutveckling · Team Tollered · Qreativa (Nätverk för kvinnligt företagande) · Föreningen Sjövik (Inbjudna, men deltar ej i nuläget)

UPPHANDLINGSRÅDET Upphandlingar är en viktig fråga för kommunen och för kommunens företagare. Att främja en förståelse för varandras uppdrag och verksamheter underlättar för goda upphandlingar och inköp. Att kommunen med näringens hjälp kan utveckla upphandlingarna så att de blir enklare att förstå, genomföra och tillgängliggöra för så många som möjligt är en prioriterad fråga

· Kommunstyrelsens ordförande Upphandlingsrådet träffas fyra gånger per år och återrapporterar till Näringslivsrådet.

MYNDIGHETSRÅDET Myndighetsrådet verkar för att skapa ett attraktiv och välmående företagsklimat i Lerums kommun när det gäller myndighetsfrågor. Detta kan

· Kommunstyrelsens ordförande

· Utvecklingschef · Utvecklingsledare / Näringslivsenheten Myndighetsrådet träffas minst fyra gånger per år och återrapporterar till Näringslivsrådet.


6

Från operationssköterska i Afghanistan till

EGEN FÖRETAGARE I FLODA Sohaila Wais jobbade som bland annat operationssjuksköterska och barnmorskeassistent i Afghanistan. Hon kom till Sverige i december 1997 och ville då fortsätta jobba som operationssjuksköterska. Väl här kunde hon inte tillgodogöra sig sin utbildning utan var tvungen att läsa om hela sjuksköterskeutbildningen för start. Hon valde istället att läsa en utbildningen till undersköterska vilket tog 1,5 år och tänkte längre fram komplettera med en utbildning till operationssjuksköterska. Efter cirka 10 års arbete som undersköterska i Lerums kommun hittade hon en intressant utbildning på Yrkeshögskolan i Göteborg på 1,5 år som Medicinsk Fotterapeut, vilket passade bra med tanke på hennes ålder och hennes tidigare erfarenheter

inom sjukvården. Efter avslutad utbildning som Medicinsk Fotterapeut ville hon starta och öppna en egen klinik. Sohaila hittade en lokal längs med Säveån vid Floda Torg och fick god hjälp från många håll, framför allt av NyföretagarCentrum med bland annat rådgivning i uppstarten. Kliniken öppnades maj 2015 och har förutom kunder som kommer via remiss från olika Vårdcentraler, ofta Floda Vårdcentral, en stor skara lokala ambassadörer, så Sohaila har inte behövt marknadsföra sig så mycket. Den marknadsföringen hon gjort har huvudsakligen varit via Lokalpressen och Facebook. Följ Fotvårdsspecialisten Floda på Facebook, sök på Fotvårdsspecialisten Floda! x

Kultur och Natur på Nääs slott konsthanverksgalleri, rum att hyra, badplats och inte minst vackra strövområden. Välkomna! Öppet 2017: Området är öppet för promenader året runt. Guidade turer i slottet: Dagligen 10 juni-20 augusti. Övriga öppettider och evenmang ser vår hemsida. Nääs slott • Nääs allé • 448 92 • FLODA • Tel: 0302-312 25 • www.naas.se


7

EKEBACKENS TRANSPORT AB

satsar framåt i Gråbo

Ekebackens Transport AB är inne i ett expansivt skede och har förvärvat fd Hermanssons Byggvaruhus fastighet i Gråbo. Magnus Harling, ägare till åkeriet Ekebackens Transport AB ser stora möjligheter i fastigheten som ska ge plats åt flera företag som tillsammans skapar konkur­ renskraft. T E X T O C H FOTO : LOU IS E KR U S E

I lokalen som länge stått tom är renoveringen i full gång. Väggar rivs och det byggs till för att anpassas till flera verksamheter och inte enbart det egna åkeriet. –  Min förhoppning är ett levande företagsklimat där olika verksamheter samverkar. Åkeribranschen är konkurrensutsatt, för att öka lönsamheten och riskspridningen är det bra att ha fler ben att stå på, säger Magnus. Sedan ett par år tillbaka är Ekebackens Transport AB ansluten till Åkericentralen i Alingsås. I ett av de fina kontorsrummen är det tänkt att Åkericentralen som är en sammanslutning av flera delägare ska ha en filial. –  Åkericentralen är i ett expansivt skede och ser en möjlighet att etablera sig i Lerums kommun. Det är flera spännande projekt på gång i regionen. Vi utför transporter och andra tjänster både för privatpersoner och företag. Största området är inom bygg och anläggning. Andra verksamhetsområden är krantransporter, gods och bud, magasinering och materialförsäljning, säger Lars Kalmo som är VD på Åkericentralen i Alingsås. Det bästa med att vara ansluten till Åkericentralen förutom gemenskapen med branschkollegor är att jobben kommer automatiskt och att jag som företagare inte

NAMN: Magnus Harling. ÅLDER: 31 år. FAMILJ: Sambon Angelica och

döttrarna Netlié 6 år och Alina 1,5 år. BOR: För tillfället i Stenkullen, har köpt tomt och bygger hus i Gråbo inflyttning 2017. GÖR: Vd Ekebackens Transport AB FRITID: Tillbringar gärna fritiden på havet tillsammans med familjen. PERSONLIGT: Från riktiga hästkrafter till andra hästkrafter. Magnus flyttade som femtonåring från Frölunda till Floda främst på grund av sitt hästintresse. Han red på Nääs ridskola och hade senare egna hästar som han tävlade med i hoppning. – Tiden med hästarna var en rolig och lärorik period i livet och som jag har haft god nytta av som företagare. Man lär sig ta ansvar och hitta lösningar.

“Etableringen i Gråbo känns som en fantastisk möjlighet att förverkliga idéer och att utveckla Ekebackens Transport AB” behöver jaga uppdrag eller fakturera, säger Magnus. En hyresgäst som redan valt att etablera sig i Ekebackens fastighet är Olofsson och Simpanen Fjärrtransporter AB. De verkar i samma bransch som Ekebackens Transport AB och Magnus berättar att han hyr in chaufförer till sina två lastbilar från dem. –  Våra lastbilar har senaste tekniken och vi kör på miljövänligt bränsle som är helt fossilfritt. Genom att samarbeta kring bemanning kan bilarna rulla mer vilket innebär att vi kan satsa på hållbarhet och miljö. Fastigheten, granne med macken i Gråbo har ett bra läge och Magnus menar att hela området är i en spännande utvecklingsfas. Investeringen i Gråbo känns meningsfull och det är kul att bidra till samhällsutvecklingen. Det känns tryggt och rätt tidpunkt att satsa i Gråbo. –  Gråbo är den gröna delen av Lerum och det är mycket på gång. Det är flera pågående byggprojekt och det finns många kreativa förslag på hur orten kan utvecklas. Gråbo har en egen identitet och allt fler ser fördelarna med att bo och arbeta här. Satsningen i Gråbo är långsiktig och Magnus är mån om att hitta rätt hyresgäster. I lokalen som tidigare inhyste en snickerifabrik står fina lastbilar och Magnus guidar runt bland maskinflak, grusflak och visar bredden i verksamheten. Intresset för stora maskiner och lastbilar lockar många. Ekebackens Transport AB finns självklart på sociala medier som Facebook och det märks att flera är intresserade och vill ha inblick i pågående projekt när det läggs upp bilder från arbeten. –  Etableringen i Gråbo känns som en fantastisk möjlighet att förverkliga idéer och att utveckla Ekebackens Transport AB. Framtiden ser ljus ut och jag är förhoppningsfull, säger Magnus. x


8

CL FRISKVÅRD & REHAB – Årets Nätverkare i Lerum

Cecilia Lindblom Hilton tillsammans med Öijareds vd Niclas Helgesson på Entrepenörsgalan.

Med en utomstående motivering av juryn för bland annat hennes förmåga att dela med sig av kunskap, energi och inspiration – mottog Cecilia Lindblom Hilton och CL Friskvård & Rehab, Entrepenörgalans pris för Årets Nätverkare. – Det var helt fantastiskt och jätteroligt! Att få ett kvitto på att det man gör faktiskt märks och uppskattas. Det bety­ der oerhört mycket, säger hon. T EXT: ANNA NELSON FOTO: JEANET T E SVEN SSO N

Engagemanget hos Cecilia går inte att ta miste på. Hon är mycket engagerad både lokalt i föreningslivet bland annat i FFLK (Företagsföreningen i Lerum) och Lerum Aspen Rotary Club, men även i samhället i övrigt. –  Jag tycker att nätverkande är jätteroligt och att hjälpa varandra som företagare och att hitta lösningar tillsammans. Det är heller inte alltid för min egen del jag nätverkar, utan jag kan träffa någon person som jag tycker borde prata med en annan person för att de skulle passa bra ihop! Och att andra personer runtomkring mig kan utvecklas och göra bra saker ihop, berättar Cecilia. Hon har studerat både kinesisk medicin på universitet i Shanghai med inriktning på akupunktur och qi gong men även svensk skolmedicin, ortopedi, idrottsmedicin, kost och näring hemma i Sverige. Ett exempel på ett av Cecilias lyckosamma nätverkande var när hon startade Lerums Finloppis som var ett engagemang som uppmärksammade återanvändande av kläder och hållbart mode. –  I samband med det kombinerade jag

både Röda Korset, Ria Lerum och Ekåsagruppen som samlar in kläder till ensamkommande flyktingbarn, berättar hon. NYTT KONCEPT MED HELHETSTÄNK

1997 startade Cecilia CL Harmony Hälsostudio (i dag CL Friskvård & Rehab) i Malmö och ett par år senare 2004 öppnade hon upp i Lerum/Göteborg. Efter att ha jobbat i branschen i över tjugo år, har hon även utvecklat friskvårdskonceptet CL Hälsokoncept för både företag, privatpersoner och idrottare, där hon kombinerar både västerländsk och österländsk medicin. Då både diagnostiserar, behandlar och föreläser hon utifrån ett helhetsperspektiv. –  Konceptet innehåller all den erfarenhet och kunskap som jag samlat och jobbat på mig under åren. Och det är min vision att nu fortsätta utveckla och få ut det konceptet. Men även att få gemene man att få en ökad förståelse för helheten och kroppens funktioner genom kurser och föreläsningar, och även när det gäller kost och näring för att få en hälsosam livsstil och framtid, avslutar Cecilia. x

Vi utvecklar service och handel i Floda!

Floda BID www.floda.se


9

Politikerna mot väggen Hur ser de på företagande och vad är deras vision för ökat företagande i kommunen? Vad gör kommunen för att hjälpa till? Vi ställde Dennis Jeryd (S) och Alexander Abenius (M) mot väggen för att ta reda på just detta. T EXT OC H FOTO: LOUI SE KRUSE


10

DENNIS JERYD, KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE (S): Vilka förslag har du för att öka företagandet i Lerums kommun?

Att öka företaganden är inget som vi kan göra själva från politiken eller från kommunen utan det krävs ett brett samarbete. Det gör vi med till exempel Småföretagsakademin – utbildningar för småföretagare, Nyföretagarcentrum – gratis rådgivning för nyföretagare, Medskapandegruppen – Utvecklingsgrupp för pilot Gråbo, Lerums Centrumutveckling – Samverkan för utveckling i Lerums centrum, Floda BiD – Samverkan för utveckling i Floda centrum och Entreprenörsgalan – Samverkan för att en gång per år lyfta lokala företagsprestationer. Hur vill du från kommunens sida stärka näringslivet i kommunen.

Även på denna punkten så krävs ett brett samarbete vilket vi gör inom exempelvis Näringslivsråd, Upphandlingsråd, Myndighetsråd, Skola/Näringslivssamverkan (till exempel UF samverkan, Lerums Ljusgröna Miljöpris), Samverkan inom Business region Göteborg (BRG), Samverkan inom Tillväxt turism med BRG, Turistrådet Västsverige samt Göteborg & Co. Operativt förenklingsarbete för våra företagare bedrivs bland annat genom kommunens företagslots som samverkar med hela förvaltningen för att underlätta företagens kontakt med kommunen.

NAMN: Dennis Jeryd ÅLDER: 52 år FAMILJ: Gift, två vuxna döttrar som

inte bor hemma längre BOR: Olstorp utanför Gråbo GÖR: Kommunstyrelsens

ordförande (S) INTRESSE: Blir självklart mycket

politik men resor är ett intresse som jag försöker hinna med.

Hur kan kommunen verka för att underlätta företagsetableringar?

Förutom allt som nämns ovanför så ordnar vi också företagsbesök varje månad där kommunalråden och ledamöter i kommunstyrelsen besöker lokala företag. Vi träffar också många olika företag som är intresserade av att etablera sig i kommunen. Hur vill du från kommunens sida stärka olika samarbetsformer med näringslivet?

Genom de olika råd och samverkansprojekt som jag räknat upp tidigare så har vi många olika former för att samarbeta. Dessutom ordnar vi frukostmöten flera gånger per år runt om i kommunen dit alla företag är välkomna. Tillsammans med företagarföreningen anordnars exempelvis soppluncher på Nääs fabriker. Vilken näringslivsprofil vill du se i kommunen?

Vi välkomnar alla företag men med tanke på vår vision att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 så är det extra intressant med företag som arbetar med hållbarhet. Vad är huvudpunkterna i kommunens näringslivsstrategi?

Lerums kommun ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som främjar nyföretagande, utveckling och tillväxt för de företag som redan verkar i kommunen samt lockar till sig nyetableringar. Ett starkt näringslivs-

klimat skapar också nya arbetstillfällen och möjlighet att minska utpendlingen i linje med visionen att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Vi har inlett ett arbete med att revidera näringslivsstrategin. Hur vill du från kommunens sida stär-

mötesplatser för företagande med god IT-kapacitet som WIFI?

Kommunen har precis antagit en handlingsplan för bredbandsutbyggnad samt ett samarbetsavtal med Telia vilket är ett led i bredbandsstrategin att hela kommunen ska

“Lerums kommun står väl rustat inför framtiden med en stabil ekonomi och goda resultat i verksamheten” ka näringslivets satsning på turism?

Turism är en viktig näringsgren för Lerums kommun och eftersom den äger rum lokalt så är den också hållbar. Ett sätt att utveckla turismsektorn är genom vår satsning på LEADER som är en arbetsmetod inom svenska Landsbygdsprogrammet och går ut på att offentlig-, privat- och ideell sektor samarbetar för lokal utveckling. Hur kan kommunen bidra till att skapa

få tillgång till snabbt och tillförlitlig IT-kapacitet. I början på nästa år kommer vi att kunna erbjuda WiFi på Bagges Torg i Lerum och genom Floda BID finns WiFi tillgängligt i Floda centrum. Vad tycker du är det mest spännande som sker i näringslivssektorn under 2017?

Att fortsätta på den inslagna linjen och genom dialog, kommunikation och samarbete

stärka arbetet. En reviderad näringslivsstrategi i kombination med att vi har anställt en näringslivschef och gett näringslivsenheten ökade resurser kommer också bidra till detta. Vad har du själv för erfarenheter av företagande?

Jag är sedan 1993 delägare i ett företag som utvecklar programvaror för datorer samt tillhandahåller konsulttjänster, företaget har även ett amerikanskt dotterbolag. Fram tills att jag blev heltidspolitiker i oktober 2010 så var jag aktiv i företagsledningen och satt även i styrelsen för bolaget. Och slutligen – vad gör dig mest hoppfull om framtiden?

Tvärtemot vad som framkommer i media så är Sverige ett framgångsrikt land med goda statsfinanser, en sjunkande arbetslöshet och EU:s högsta sysselsättningsgrad. Även Lerums kommun står väl rustat inför framtiden med en stabil ekonomi och goda resultat i verksamheten. Personligen är jag mest hoppfull och glad över alla människor som står upp för och hjälper våra nyanlända och ensamkommande att komma in i det svenska samhället. x


11

ALEXANDER ABENIUS, TILLTRÄDANDE KOMMUNDALRÅD (M): Vilka förslag har du för att öka företagandet i Lerums kommun?

Lerums kommun behöver bli bättre på att ge god service till näringslivet i vår kommun. Bemötandet från såväl oss politiker som från kommunens tjänstemän måste vara professionellt och serviceinriktat. Vi behöver verka för att det skapas nya och ändamålsriktiga lokaler för företagarna att driva sina företag i och vi behöver jobba för att öka befolkningstillväxten i vår kommun för att på så sätt öka underlaget för våra företag. Det är inte heller orimligt att se över taxor och avgifter för exempelvis miljötillsynen.

Hur vill du från kommunens sida stärka näringslivet i kommunen?

Precis som i föregående fråga så tror jag att vi måste bli bättre på service i vår kommun.

företagsetableringar. Samtidigt finns det många utmaningar som vi behöver ta tag i. En fråga som ofta lyfts upp är tillgången till verksamhetslokaler för mindre företagare

“Vi skall ha ett öppet och fritt företagsklimat som stärker hela näringslivet, då behövs ingen särskild näringslivsprofil” Hur kan kommunen verka för att underlätta företagsetableringar?

Min uppfattning är att Lerums kommun sedan länge varit bra på att underlätta för

som behöver hyra in sig. Hur vill du från kommunens sida stärka olika samarbetsformer med näringslivet?

Lerums kommun har flera olika samarbetsformer med näringslivet som jag tycker är positiva. Jag tror inte på att vi behöver fler plattformar för samverkan än vad vi redan har, utan att arbetet från kommunens sida måste ligga på att förbättra den service vi skall erbjuda. Vilken näringslivsprofil vill du se i kommunen?

Vi skall ha ett öppet och fritt företagsklimat som stärker hela näringslivet, då behövs ingen särskild näringslivsprofil. Vad är huvudpunkterna i kommunens näringslivsstrategi?

Den nya politiska majoriteten (S, MP, C och L) har inte plockat fram någon ny näringslivsstrategi, utan arbetar fortfarande utifrån den som antogs av fullmäktige 2012. I den pratar man om inriktningsmål fram till och med 2015. Vi närmar oss nu 2017. Hur vill du från kommunens sida stärka näringslivets satsning på turism?

NAMN: Alexander Abenius ÅLDER: 26 år FAMILJ: Sambon Hildur BOR: Stenkullen GÖR: Tillträder som

kommunalråd den 1 januari 2017 (M) INTRESSE: Politik, segling och CrossFit

Lerums kommun har hur mycket som helst att erbjuda när det kommer till turism! Vi har ett fantastiskt utbud av stigar och leder, vi har vackra sjöar och ett rikt kulturarv. Utöver detta har vi ett föreningsliv som drar till sig många besökare. Till detta har vi också flera hotell och mötesplatser som är mycket attraktiva för långväga gäster. Inom turistområdet behöver vi dock bli mycket bättre på att marknadsföra oss. Hur många vet egentligen att vi har en av världens mest framgångsrika seglingsklubbar samt Sveriges mest framgångsrika hockeyförening när det kommer till att plocka fram unga talanger? Hur kan kommunen bidra till att skapa mötesplatser för företagande med god IT-kapacitet som WIFI?

Kommunen bidrar främst till nya mötesplatser för företagande genom att välkomna företag som erbjuder mötesplatser. Jag tror inte på idén om att skattebetalarnas pengar, inklusive de skattepengar som kommer från företagen, skall läggas på kommunala mötesplatser eller skattefinansierat WIFI. Vad tycker du är det mest spännande som sker i näringslivssektorn under 2017?

Jag tycker att det är bra att vi anställt en ny näringslivschef. Det är min fulla övertygelse att Åsa kommer bidra till att 2017 blir ett mycket bättre år än 2016 när det kommer till den service vi skall erbjuda företagen. Vad har du själv för erfarenheter av företagande?

Jag har haft den stora lyckan att få syssla med de två saker i mitt liv som jag älskar mest. Politik och segling. Inom segling har jag drivit flera framgångsrika projekt, som idrottare och entreprenör. Bland annat har jag tillsammans med min far varit återförsäljare av det danska segelbåtsfabrikatet ”Winner”. Där gick vi från att vara i princip osynliga till att dominera den svenska optimistjolle-marknaden på bara några år. Företagandet kommer jag utan tvekan att återuppta när jag i framtiden lägger politiken åt sidan. Och slutligen  –  vad gör dig mest hoppfull om framtiden?

Att det finns en sådan enorm energi hos våra företagare! Det bådar riktigt gott inför framtiden. x


12

Våra yrkeskategorier • Maskintransporter --> 28ton, även bredlast • Hyrflak • Schakt och Grustransporter • Hyreslokaler

Ekebackens Transport AB Gråbo Industriväg 1, Gråbo Mobil: 0736-96 11 36 magnus@ekebackenstransportab.se www.ekebackenstransportab.se

EKEBACKENS Transport AB

Följ oss på Facebook www.facebook.com/EkebackensTransportAB

Medlem i Åkericentralen Alingsås

NÄR KVALITET OCH SERVICE GÅR FÖRST

VÅRA TJÄNSTER ANLÄGGNING - GRUS, JORD & SCHAKT GODS- & BUDTRANSPORTER • KRANBILAR BINGAR & LIFTDUMPERS • FLYTT- & LAGERHOTELL DIESEL/HVO • ENTREPRENADER MATERIAL FÖR AVHÄMTNING

Sävelundsgatan 10 B • 441 38 Alingsås • Tel 0322-159 20 www.akericentralen.com • E-post info@akericentralen.com Följ Åkericentralen på Facebook: facebook.com/akericentralenalingsas


13

RÄTT REDOVISNING MED

VARFÖR SKA MAN ANLITA EN REVISOR? MATS TIPSAR! · Man får bättre koll på verksamheten · Hjälp med bland annat revision, lönehantering och deklarationer, så att dessa blir korrekt utförda · Skatterådgivning · Man får mer tid för kärnverksamheten · Vägledning för verksamhetsstyrning

Guide Revision För många företagare kan redovisning, bokslut och dekla­ rationer ibland vara något av ett stressmoment. Då finns det möjlighet att vända sig till Guide Revision som visar vägen genom en ibland kanske lite snårig redovisnings­ djungel. Här erbjuds varje kund en anpassad lösning uti­ från deras förutsättningar. T EXT: ANNA NELSON FOTO: PRI VAT

Revisor Mats Lennevi ger oss lite bra tips på varför det kan vara bra att ta hjälp av en expert när det är dags att redovisa. –  Det gäller att ha koll på var man befinner sig med företaget, dels om det går dåligt – så är det bra att veta detta i god tid eller om det går bra, så bör man planera uttag, löner eller andra skatter – så att man inte får en otrevlig överraskning som en restskatt eller andra ofördelaktiga skatter, berättar delägare Mats som startade Guide Revision 2003. Företaget vill även kunna erbjuda sina kunder helhetslösningar, där man har tjänster inom flera olika områden – under ett och samma tak. –  Behöver man hjälp med bland annat skattefrågor, redovisning, konsultationer eller lönehantering så kan vårt företag er-

NYFÖRETAGARCENTRUM LERUM HJÄLPER TILL ATT STARTA FÖRETAG NyföretagarCentrum Lerum är en ideell organisation, som har sitt säte i Floda på Floda Torg. NyföretagarCentrum Sverige finns i 215 kommuner. Vi medverkar till att starta tiotusen företag i Sverige. Huvuduppgiften för oss är att ge kostnadsfri rådgivning till de personer som vill starta eget. Det är många som har drömmar att starta eget idag, nästan 60 procent av alla vuxna vill, men det är ett stort steg att bli egen. Finansieringen av vår verksamhet sker genom partneravtal, där huvuddelen av finansieringen kommer från privata företagare.

Idag sker tillväxten i företagsamheten i nystartade företag och de små företagen, här har NyföretagarCentrum sin stora uppgift att ge rådgivning. Vi alla i samhället kommuner, företagsorganisationer, företag och politiker har en uppgift att arbeta för att vi får flera företag som behövs för att vi skall behålla och öka vårt välstånd. x

bjuda detta. Vi har mycket kunskap inom väggarna, säger han. Det kan även vara en god idé att ta experthjälp om man är osäker på redovisning. Som Mats själv berättar så kan det bli både kostsamt och tidsödande för kunden att behöva gå tillbaka i tiden för att försöka reda ut situationen. Många gånger kan detta undvikas om man vänt sig till en revisor från början. –  Sedan så behöver vi inte göra allt jobb, man kan ha en kombination av att kunden (om denne har en viss kunskap inom området) gör det som de känner sig trygg med och det de klarar av – och vi kompletterar med de delar som kan vara lite svårare. Och det är en lösning som vi ganska ofta rekommenderar våra kunder. Det gäller att jobba så smart som möjligt tillsammans, avslutar Mats. x

LUSTBETONAT MED TRÄNING HOS DALBLAD WELLNESS CENTER Att komma i form skall vara lustbetonat. Dalblad Wellness Center arbetar utefter dig som individ, dina behov och möjligheter. Du är delaktig i varje utvecklingssteg och känner därför att du blir tryggare i din kropp och din prestationsförmåga ökar. Vi är specialiserade på personlig träning och kostrådgivning. 15 års erfarenhet inom hälsa och nutrition är vår grund. Genom att kombinera avslappning, streching, kost och personlig träning utifrån ett holistiskt synsätt uppnår man ett effektivare och mer varaktigt resultat. Som personliga hälsocoacher inspirerar

vi och vägleder inom kost, träning och hälsa. Man skall känna sig nöjd och harmonisk och finna en aktivitetsform som man tycker om och som passar in i vardagen. I dagens samhälle och ute i arbetslivet är det ännu viktigare idag för företag att ha en bra hälsostrategi. Vi hjälper företag med träning och kostupplägg ute på deras arbetsplats. Vi individanpassar träningen för deras anställda. Har företaget en personal som trivs och är välmående är företaget mer attraktivt ute på arbetsmarknaden. x

Det går bra för Lerum Fler och fler vill bo här. Därför bygger vi ännu fler vackra bostäder för förstagångsköpare och för dem som vill flytta från sin villa. Söker du nybyggd bostadsrätt ska du kontakta oss. Läs mer på jutabo.se


14

Niklas Tennby och Lukas Hilmarch jobbar ihop i Systemtekniks nya projekt med solceller.

SYSTEMTEKNIK satsar på solceller

“Prismässigt sett så har det varit en 45-gradig utförsbacke i cirka 10 – 15 år, men nu har det stabiliserat sig”

Det Lerumsbaserade företaget gör nu en nysatsning på sol­ celler och vill inspirera både privatpersoner och företag till att välja ett miljövänligare alternativ. Vi träffar Carl-Anders Hilmarch som berättar om fördelarna med solceller. T E X T O C H FOTO : A NNA N E L S ON

Nysatsningen med solcellsinstallationer kommer först och främst att hålla till ute i Gråbo för både privatpersoner och företag. Det ligger även ett par stycken jobb på g i både Floda och Tollered. Carl-Anders har även känt att det funnits ett behov och efterfrågan av solcellsanläggningar runt omkring i kommunen. –  Vi jobbar ju en hel del mot företag och där ser vi redan nu ett behov av denna typ av energianläggning, men även på den privata sidan på alla nyproducerade hus som byggs och som ska dra så lite energi som möjligt. Då är ju solceller ett mycket bra alternativ, menar Carl-Anders som startade Systemteknik 1993. Det är såklart ett stort beslut att investera i solceller men Carl-Anders säger att en del kunder väljer att göra inköp och delar av

jobbet själva, och då köper man enbart till den elektiska inkopplingen. Så känner man att det är något dyrt, så finns det möjlighet att pressa priserna en del. –  Sedan så lämnas det även 25 års effektgaranti på själva panelerna, vilket betyder att efter 25 år så garanteras du en effekt som motsvarar 95 procent av märkeffekten. Och det är fantastiskt bra, säger Carl-Anders. SOLCELLER – MER PRISVÄRT

Systemteknik började med solceller redan för ett tre år sedan, men fick dock lite grus i maskineriet och andra projekt fick förtur och Carl-Anders planer pausades en tid. – Det har även varit en läroperiod och idén man hade från början ska växa till sig. Sen ska även priserna mogna eftersom det har varit ganska dyrt med solceller sedan ti-

Carl-Anders Hilmarch.

digare. Prismässigt sett så har det varit en 45gradig utförsbacke i cirka 10 – 15 år, men nu har det stabiliserat sig, menar Carl-Anders. –  Det finns ingen ekonomisk, ekologisk eller logisk anledning att vänta längre, til�lägger han. Han berättar också att efter cirka tio år så har du redan tjänat tillbaka investeringen av anläggningen. Det är lönsamt från dag ett, även om man lånar till hela anläggningen. –  Kostnad för din producerade kWh blir cirka 25 öre i 50 år, det är ett bra pris. Då kan det vara gött att ibland slösa lite och kanske duscha lite längre! Vi gillar ju vår komfort, menar Carl-Anders. x


15

Förverkliga din dröm att starta eget företag. Lerum precis som hela Sverige behöver flera företag för att klara samhällsutmaningarna, är du en av de personer som drömmer om att starta eget. Många branscher behöver nya företag i gamla som nya kompetenser, inte imorgon utan idag. En känslosam kall regnig morgon så står den blivande företagaren på pendeltågstationen eller busshållplatsen och tänker på sin dröm. Tänk då som egen företagare, hade Du haft lite mera valfrihet att välja tidpunkt. Tänk att få arbeta i närområdet, slippa pendla, mera tid på hemmaplan och en ökad livskvalité. Varför inte ta steget?

Behov finns för nya företag. •Städföretag •Hantverkare, •Serviceföretag i många branscher

•Säljare

Fakta.

Våra partners.

NyföretagarCentrum Sverige finns i 215 kommunen. Det är 20 tusen personer som varje år går på kostnadsfri rådgivning i Sverige per år. Av dessa rådgivningar, så startar 10 tusen nya företag, vilka varje år betalar 4 miljarder i skatt varje år. NyföretagarCentrum Lerum är en ideell förening, som startade 2012, Medverkat till 125 startade företag 250 unika personer har fått rådgivning i 510 timmar.

Vår verksamhet finansieras främst av näringslivet men även av myndigheter och organisationer. Sammantaget har vi ett 30-tal nationella sponsorer, men tillsammans med alla landets Nyföretagarcentrum stöds verksamheten av nära 2 300 företag, organisationer och myndigheter, som alla stöder idén om att Sverige behöver fler livskraftiga företag.

Styrelse, rådgivare Ordförande Ronny Johansson lerum@nyforetagarcentrum.se 072 - 248 10 81 Vice ordförande Håkan Boquist Ordf. Företagarna Lerum VD Card Keep Sven-Gunnar Bodell Ägare 4B Partners & Consulting AB Benjamin Andersson Sparbanken Alingsås sparbank Sven Karlsson Ordf. i företagarföreningen FFLK Lerum Christer Harling VD. Harling Fastighetsförvaltning AB Maiwi Larsson Annonschef Lerums Tidning Carina Lindström Digital marknadsföringsspecialist Marcus Ericsson VD och ägare Peanuts Tollered Johan Eklund VD Floda Utveckling och ordf Nääs & Co Mikael Jedenberg VD Floda Torg och Pikenborg Öijaredsbolagen Dennis Jeryd Kommunalråd kommunstyrelsens ordförande Mona Johansson Rådgivare/verksamhetsledare/företagare Maria Dalblad rådgivare/företagare

Vi stödjer NyföretagCentrum Lerum: Sparbanken Alingsås, Öijared, Garveriet, Peanuts, Lerums Tidning, Studieförbundet Vuxenskolan, Lerums Kommun, Harling Fastighetsförvaltning AB.


16

BRF HAMMARE & SPIK investerar i

Gråbo Företagspark

Det är en stor inflyttning som sker i Gråbo idag. Över en femår­ speriod väntas innevånarantalet öka med cirka 15 procent. Då måste det finnas företag, mark, lokaler och även jobb tillgängligt. Därför vill Hans Hellberg och BRF Hammare & Spik verka för en ny företagspark med ett lite ovanligare bostadsrättskoncept. TE XT O C H FOTO : ANNA N E L SON

Hans Hellberg visar platsen där nästa hall kommer att stå i Gråbos nya Företagspark.

Det finns redan flera företagare som visat intresse för att flytta in i det nybyggda företagshuset på Lekstorps Industriväg och Gråbos nya, växande Företagspark. Den 1000 kvadratmeter stora byggnaden som nu är i sin slutfas att färdigställas, ägs av BRF Hammare & Spik och byggnadens nyinflyttade företagare blir medlemmar och äger en andel var. – Vi ville erbjuda företagarna en plats att vara och verka på, speciellt i det expansiva skede som Gråbo är i nu. Den här hallen som vi nyss byggt är den första utav tre som ska upp om allt går till som planerat. Vi vill ju hitta och attrahera verksamheter som vill samverka och bidra till skapandet av vårt byggkluster, berättar Hans som arbetat med

Gråbos utveckling i många år och är själv född och uppvuxen i Björboholm. OVANLIGT KONCEPT LOCKAR MÅNGA

Gråbo blir först i kommunen med ett ganska nytt och lite ovanligt koncept med bostadsrätter för företag. Varje företagare äger sin del av fastigheten men underhållningen sköts tillsammans med föreningen. Hallen

är uppdelad i fem delar där varje företagare fritt får inreda och disponera sin yta hur man önskar vare sig man vill skapa kontor, lager eller annan verksamhet. – Sen är den även säljbar den dagen man vill gör det. Precis som en bostadsrätt. Vi har redan två av fem företagare som är klara och har redan en lista på intressenter. Vi vill ha en go mix av företag och verksamheter i linje

“Vi ville erbjuda företagarna en plats att vara och verka på, speciellt i det expansiva skede som Gråbo är i nu”

Två av fem delar i företagshuset är reserverade. NOLL-ENERGIKLASSAD

med Gråbos utveckling och som stödjer det här byggkluster-tänket som namnet ”Hammare & Spik” antyder. FÖRENING FRÄMJAR MEDLEMMARNA

Det 1 000 kvadratmeter stora företagshuset är nu i sitt slutskede att bli färdigställt.

Hall nummer två ligger redan under projektering och kommer att påbörjas under våren 2017 och kommer att ligga i nära anslutning till den första hallen. Den tredje och sista hallen hamnar också bredvid. BRF Hammare & Spik skapades tidigare i år, i och med den första hallen. De resterande två hallarna blir även dem, egna föreningar med egna namn. Föreningen har till ändamål att först och främst främja medlemmarnas ekonomiska intresse och upplåta yta i företagshuset som får i princip nyttjas utan begränsningar. Ett win-win-koncept där företagaren har sin egen del, men får gemenskap i och med de andra företagarna i huset.

Att byggnaden sedan går helt och hållet på solceller och räknas som ett nollenergi-hus är ytterligare en attraktiv punkt för potentiella företagare. – Vi vill att hållbart byggande ska vara ett begrepp och ett signum för Gråbo och byggkluster-tänket. Så vi har skapat en fastighet som är noll-energiklassad med extremt låg energiförbrukning. Solcellsanläggningen på taket är kommunens största, och förser hela fastighetens behov av elström och varmvatten – året runt, säger Hans. Även väggar och tak är båda extra isolerade för att vara en företagsindustrilokal som sedan också är försedd med ett ganska invecklat värmepumpsystem. Det kommer även finnas laddstolpe för elbil utanför. – Med andra ord är detta en väldigt bra miljöåtgärd… man måste bygga sunt, vettigt och hållbart, avslutar Hans. x


17

10-årsjubileum för kvinnligt företagande

Vill du vara en del i utvecklingen av destinationen Floda? Lokalen finns hos oss!

I början av oktober var det dags att celebrera Qreativa – Nätverk för kvinnligt företagande. Den ideella företagar­ föreningen lyfter varandra genom att utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och värna om kvinnoledda företag. T E X T: A N N A NE L S ON

Jaana Kollberg, en av grundarna till nätverket berättar. –  Vi fyllde 10 år den 5 oktober och firade vårt jubileum på restaurang Torarica fredagen efter. En del av oss hade även passat på att lämna erbjudanden i samband med tioårs jubiléet på sociala medier, berättar Jaana som startade Qreativa tillsammans med Margareta Wilhelmsson 2006. Så vare sig man är nystartad eller redan etablerad företagare så kan man knyta sig an till Qreativa, som är ett utmärkt sätt att lära känna andra företagare, byta erfarenheter, samarbeta inom både marknadsföring och reklam. Självklart även att samverka sinsemellan och med kommun och andra västsvenska aktörer. –  En bidragande orsak till att det blev just ett kvinnligt nätverk är att vi kvinnor ofta befinner oss i en annan livssituation än männen med tanke på barnafödande och att många går ner i arbetstid under barnens uppväxtår. Med andra ord så har vi kvinnor

mycket gemensamt vilket ökar förståelsen, menar Jaana som själv driver ett företag som färg- och stilkonsult och personal shopper.

Ett litet fastighetsbolag med stort lokalt engagemang. flodatorg@oijared.se

AKTIVA MEDLEMMAR

Många av medlemmarna inom Qreativa jobbar med att synas tillsammans på olika event och arrangemang. Senast så var flera med och syntes på julmarknaden på Solkattens köpcentrum. –   Även under Entreprenörsgalan där Qreativa är en av arrangörerna tillsammans med FFLK, Företagarna och Lerums Kommun som precis gått av stapeln den 11 november så fanns en av våra medlemmar med bland de tre nominerade i årets hållbarhetsföretag. Nämligen Syhuset Gundi, Gundi Bolin. Vår medlem Erica Lönnehed var en av galans samarbetspartners med företaget Trädgårdsfen/Oscarshöjd och bidrog med blomsterprakt på galan samt alla fantastiska vinnarbuketter. Så nog syns våra medlemmar! x

PREMIÄR

CO-WORKING

1 FEBRUARI 2017

TRE FRÅGOR TILL JOHAN EKLUND, ANSVARIG FÖR FLODA BID Varför är samverkan viktig för en kommuns näringsliv?

Samverkan är A och O för att skapa ett livskraftigt och ändamålsenligt lokalt näringsliv. Särskilt viktigt är detta för lokal handel och centrumutveckling. Gamla utvecklingsmodeller med silotänkande håller inte idag. Hur fungerar denna samverkan i Lerum?

Den fungerar bättre och bättre! Dels genom tillskapandet av de tätortsspecifika samarbetsprojekten med Medskapandegruppen i Gråbo, Lerums Centrumutveckling i Lerum och Floda Business Improvement District(BID) i Floda. Vi har lite olika förutsättningar men det optimala är

när företagarna, fastighetsägarna och kommunen samarbetar. Tillsammans blir man resursstark och kan ta sig an framtidens utmaningar. Vilka är utmaningarna de närmaste åren?

Försöka få till ett efterfrågebaserat utbud av varor och tjänster för dagens och morgondagens Lerumsbor. I takt med byggandet av nya bostäder i Lerum utveckla näringslivsstrukturen. Vi vet idag att det lokala näringslivets utbud är en viktig komponent i marknadsföringen av en kommun. Handel skall vara en upplevelse. Genom en ständig utveckling av våra torg och andra mötesplatser kan vi vara ett attraktivt alternativ till handel på annan ort. x

Nu är det premiär för co-working, ett nytt och fritt sätt att arbeta på. Bli medlem och få tillgång till en miljö anpassad för tankar, möten och kreativitet. En plats att komma tillbaka till. Välkommen med dina framtidsplaner. Redan i början av nästa år har du möjlighet att flytta kontoret till en fabrik. Du hittar mer information på naasfabriker.se/arbeta.


18

Företagsföreningen – en viktig drivkraft i Lerum Med uppgift att förena, förstärka och inspirera näringslivet, är föreningen en betydelsefull del av den goda företagarandan som finns inom kommunen. Vi tog en pratstund med Sven Karlsson som har suttit som ordförande i styrelsen de senaste 13 åren.

Det ska inte vara så svårt och man ska inte behöva dra sig för att kontakta dem. Sedan har vi även börjat diskutera hur man gör upphandlingar och liknande. Vad annat nytt och spännande händer inom FFLK?

–  Vi har ju nyss haft Entrepenörsgalan som vi har en stor delaktighet i. Sen har vi våra temakvällar där vi förkovrar oss, lyssnar och lär, och sedan har vi den andra sortens temakvällar där vi bara slappnar av, umgås och minglar och knyter nya kontakter. Och då kommer det nästan mest med folk – när man får äta lite gott också! Och dessa är ett gott tecken på att man vill ha kontakt med varandra. Hur ser näringslivet ut i kommunen idag?

T E X T: A N N A N E L S ON F OTO : MIKA E LA NO RDIN

Hej där Sven! Varför är du med i styrelsen i FFLK?

–  Det är roligt och intressant att vara med och påverka. Och sedan så fyller ju föreningen 35 år i år, så den har hängt med i många år. Oj, grattis! Har ni firat 35-årsjubileum då?

–  Nja, vi firade vid 30 så nästa gång blir nog 40. Men vi får väl se hur vi gör... det brukar komma ganska många när vi firar, sist var vi över hundra personer. Vad innebär din roll som ordförande?

–  Min huvuduppgift är att ha kontakt med företagarna, och jag har ju suttit i styrelsen som ordförande i två omgångar, varav av den första redan på 80-talet. Så mitt kon-

Sven Karlsson, ordförande i FFLK sedan 13 år tillbaka.

“Vi vill att företagarna ska få det lättare att ha god kontakt med kommunen. Det ska inte vara så svårt” taktnätverk är ganska hyfsat eftersom jag hållit på så länge… och så är jag född här. Och det krävs ganska god kontakt

med kommunen också?

–  Absolut. Vi vill att företagarna ska få det lättare att ha god kontakt med kommunen.

–  Det går väl lite upp och ner kan man säga, just nu byggs det mycket ute på industriområden i Stenkullen och Gråbo så vi får se om det påverkar något. Men det är en positiv anda och folk vågar mer. Så det gror lite här och där och på lite längre sikt så jag tror att vi ser en framtid som är bra mycket positivare än för ett par år sedan. Vilka visioner har du för FFLK lite längre fram i tiden?

–  Först och främst vill vi hålla greppet om det vi redan har, men vi vill såklart öka medlemsantalet också. Sen har vi haft ganska mycket jobb med de upphandlingar som vi diskuterar så vi kanske kan bredda den verksamheten också. Vi vill bli en stark kommun och vara trygga med varandra. x

Vi kan inte hjälpa målaren att hitta rätt kulör. Men tillsammans målar vi upp hans framtid. Våra kunder är experter på det de gör och säljer. Och vi är experter på det vi gör. Att hjälpa företag ta tag i det som måste göras och ofta är svårt att få grepp på. Som finansiering, kapitalplaceringar, pensionssparande, försäkringar, avtalsskrivningar och annan juridik. Vi hjälper dig att planera din framtid och ger dig svart på vitt hur du bäst får en trygg ekonomi. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

STUDIO´81 Vårgårda

Du hittar oss på www.sparbankenalingsas.se


19

FÖRETAGARFÖRENINGAR I LERUMS KOMMUN QREATIVA – NÄTVERK FÖR KVINNLIGT FÖRETAGANDE Qreativa är ett kvinnligt nätverk som bildades den 5/10-2006 av Margareta Wilhelmsson och Jaana Kollberg. Initiativtagarna hade länge sökt diverse passande nätverk och gärna med lokal anknytning som varken var för dyrt eller geografiskt felbeläget. Till en början hade vi arbetsnamnet ”Företagsamma kvinnor i Lerums kommun” men vi ville gemensamt med våra nätverkande kvinnor finna något annat passande namn som inte låste oss vid enbart Lerums kommun, för ett nätverk skall ju alltid ha syftet att växa. En av våra nätverksmedlemmar vid namn Christina Ström knäckte till slut namnförslaget genom att föreslå ”Qreativa”. Målgruppen: Det skall vara attraktivt för såväl små som stora kvinnoledda företag. Medlemsavgiften klubbades på vårt konstituerande möte till 250:-/år detta så att inte de minsta företagen vänder i dörren p g a att medlemsavgiften i nätverket är för hög. Observera att vårt nätverk Qreativa är såväl branschöverskridande som politiskt och religiöst obundet. KONTAKT: Jaana Kollberg,

jaana.kollberg@tele2.se Tel: 0705-94 18 74 www.qreativa.org

FFLK Företagsföreningen i Lerums kommun är ett nätverk för alla företag verksamma i kommunen. I dag är vi ca 350 st medlemmar. Vi verkar för att aktivt utveckla näringslivet på hemmaplan. Som medlem är du en del i och kan dra nytta av ett stort och brett nätverk – fullt av kunskap, kompetens och affärsmöjligheter. Medlemskap i FFLK kostar 100 kr i medlemsavgift + 620 kr + moms i serviceavgift /år. Föreningens uppgift är: · Förena, förstärka och inspirera näringslivet i kommunen. · Utveckla nätverket och verka för gemensamma intressen i Lerums näringsliv. · Bidra med kontakt till kommunledningen. FFLK har regelbundna möten med kommunen och bevakar att medlemmarnas frågor och ärenden hanteras på ett smidigt sätt. Vi tar gärna emot synpunkter från medlemmarna om ni har förslag till förbättringar kring hur kommunen arbetar med företagsfrågor. Föreningen startades 1981 och har sedan dess varit en viktig drivkraft i Lerums näringsliv.

KONTAKT: Sven Karlsson,

info@fflk.se Tel: 0739-80 08 88 www.fflk.se

Lokalt verkar vi för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare. Bli medlem du också! KONTAKT: Håkan Boquist,

FLODA BID Sedan 2013 finns ett samverkansprojekt mellan Lerums kommun, fastighetsägarna och företagarna i Floda som kal�las Floda Business Improvement District (BID). Business Improvement District (BID) är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor. Det finns ca 1500 BIDs spridda över alla världsdelar. Drivkraften är olika men gemensamt är målet att skapa trygga, vackra och attraktiva platser med bra handel och service. BID-metoden har tillämpats framgångsrikt vid utveckling av stadsdelar och stadskärnor, men även i landsbygdstätorter, där parter från privat och offentlig sektor samverkar inom ett geografiskt definierat område. I Floda samverkar man brett kring ett antal fokusområden som Rent & Snyggt, Tryggt & Säkert, Evenemang, Service och Handelsetablering. I Floda är förutom kommunen och de större fastighetsägarna ca sextio företag medlemmar i BIDen. Floda har på några år stärkt sitt varumärke med lokal handel, satsning på hållbar mat och har på kort tid förvandlats från platsen "där inget händer till platsen där det händer"genom intressanta nyetableringar och olika event. Floda BID har en partsammansatt styrgrupp med ledande representanter för Lerums kommun, fastighetsägarna och företagarrepresentanter. Det dagliga arbetet leds av en operativ grupp där Johan Eklund är verkställande tjänsteman. KONTAKT: Ingemar Hjelm,

ingemar@flodabid.se Tel: 0705-27 50 27 www.floda.se

FÖRETAGARNA LERUM Välkommen till Företagarna Lerum – det aktiva företagarnätverket! Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vi representerar 70 000 företagare i landet. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.

hakan.boquist@cardkeep.se Tel: 0302-68 06 00 / 0708-19 94 26 www.foretagarna.se/lerum

SMÅFÖRETAGSAKADEMIN I SmåföretagsAkademin samarbetar Lerums kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, FFLK, NyföretagarCentrum och Företagarna, Lerum kring kompetensutveckling för kommunens företag. Syftet är att anordna "härproducerade" och efterfrågebaserade kurser och föredrag på ett kostnadseffektivt sätt för Lerums näringsliv. I kursutbudet ingår korta kurser inom marknadsföring, ekonomi/bokföring, upphandling, miljö, arbetsrätt, entreprenadjuridik m fl ämnen. Särskilda branschkurser anordnas också som Kontrollansvar KA, Byggarbetsmiljöansvarig BAS mm.

NÄÄS & CO Målsättningen var att förvandla Floda och området kring sjön Sävelången från en passiv utpendlingsort till en attraktiv plats för boende och besökare. Under flera år har Nääs & Co initierat och drivit flera bolag och projekt med syfte att främja lokalsamhällets utveckling och besöksnäringen i området. Floda, som är porten till destinationsområdet, har förvandlats från en "sleeping beauty" med drygt 8 000 invånare till ett attraktivt centrum för service och handel men också till platsen "där det händer grejor". Genom ökad samverkan mellan aktörerna i Sävelångenområdet stärks nu en tydlig profil för besökarna till området. Här finns mycket att se och göra i alla delar runt Sävelången. KONTAKT: Johan Eklund,

johan@sv.se Tel: 0705-339 117 Nääs & Co, c/o Floda Redovisningsbyrå, Garverivägen 15, 448 30 Floda

KONTAKT: SmåföretagsAkademin

c /o Studieförbundet Vuxenskolan Hedeforsvägen 58, 443 38 Lerum lerum@sv.se Tel: 0302-158 58

LERUMS CENTRUMFÖRENING. Föreningen bildades 1998 för att i samverkan utveckla handel och tjänstesektorn i Lerums centrum. Medlemmar i föreningen är köpmän, fastighetsägare, Lerums kommun, banker, restauranger och vissa andra service/tjänsteföretag. Företagen finns spridda geografiskt från Hulan i väster till Hallsås i öster med koncentration kring Bagges Torg. Medlemskap är frivilligt. Förutom att deltaga i utvecklingen av centrum genom olika grupperingar bedriver föreningen också mycket internt arbete, tex utbildning, arrangemang och möten för medlemmarna. I slutet på 2015 så utvecklades Lerums centrumförening genom att sluta ett samarbetsavtal mellan Lerums kommun, Fastighetsägarna och näringsidkarna i Lerum. Marianne Sörling anlitades som centrumutvecklare och en handlingsplan med 42 olika projekt beslutade att genomföras under 2016. Föreningen drivs av en styrelse. Ordförande är Pierre Gustafson, Sellmans Herrmode AB.

KONTAKT: Marianne Sörling

marianne@sorling.nu Tel: 0701-47 92 01 www.lerumscentrumforening.se

GRÅBO FÖRETAGARFÖRENING Föreningen startades för dryga sex år sedan av Hans Hellberg som initiativtagare och har ett cirka 20-tal medlemmar under sig. Utöver att representera Gråbos ungefär 300-400 registrerade företag i Näringslivsrådet, är ordförande Hellberg även ordförande i Medskapandegruppen där både politiker, tjänstemän och andra representanter från olika föreningar sitter med, som tillsammans med Gråbo Företagarförening arbetar för att utveckla Gråbo. De är ofta aktiva i olika event och arrangemang tillsammans med andra företagarföreningar som till exempel FFLK och Företagarna, Sveriges Företagarorganisation eller Medskapandegruppen. De vill verka för att skapa mer engagemang bland företagarna, för att öka gemenskapen, kunskapsbyggandet men även nätverkandet dem emellan. KONTAKT: Hans Hellberg

hans@gimgard.se Tel: 0705-54 15 98


20

Allt inom • Solceller • Värme • Energi • Kyla • Sanitet • Ventilation • Styr och Regler

Varmt välkommen med er förfrågan!

0302-510 80

www.systemteknik.se

Profile for Lokalpressen

Lerum & co 2016  

Lerum & co 2016  

Advertisement