Page 1

16. GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Dnevni avaz Nezavisni bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 18. 10. 2010. Sarajevo Godina XVI Broj 5432 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

BRISEL Prolazi prijedlog Komisije

Inte Ekrvsju

^ovi}: Insistirat }u da dr`avni premijer bude Hrvat

Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH

7-+&#0,' 8+<# $'< $.1-#&# Bilo odre|enih zamjerki od Francuske i Holandije, ali je situacija rije{ena Izvjesno je da }e zeleno svjetlo biti dato 8. i 9. novembra

5. str.

Ne vodim Hrvate R u radikalizam Otkrivamo

adne grupe Vije}a Evropske unije za zapadni Balkan i liberalizaciju viza raspravljat }e danas u Briselu o pripremi odluke

za ukidanje viznog re`ima za BiH i Albaniju, potvr|eno je „Avazu“ u sjedi{tu EU. Kako na{ list saznaje, uprkos informacijama da su pojedine

zemlje, poput Njema~ke i Francuske, iznijele odre|ene rezerve, ne o~ekuje se da }e proces biti zaustavljen, a kona~na odluka je u novembru. 2. strana

scenarij

Saznajemo: Nalazi revizora u Tu`ila{tvu KS

9. str.

+564#Ĝ+6'.,+ Ě'2418,'4+6+ 4#&'2$H*" @ivot: Borba invalida Fuada Kari}a

8. strana

$'<,'&0'47-' -12#$70#4'+ 24#8+/.+018' Otkri}e: Tragom registracije kompanije

\oli u Budimpe{ti: Krvnik koji zavoli djevojku i uzme joj `ivot na kraju prizna da je ratni zlo~inac

84+,'&0156-4+8#,' 5/#0,'0#<# /+.+10#-/

Silovatelj ubija `rtvu

16. strana

PREMIJER LIGA

[ampion zaustavljen u Lukavici 65. str.

24. strana

Dok se ~eka dozvola za snimanje An|elininog filma


2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

aktuelno

BRISEL Ministri unutra{njih poslova prihvatit }e prijedlog EK

Ukidanje viza ne}e biti blokirano S ju~era{nje sesije: Stanje u BiH uvjetovano odnosima u regiji

(Foto: M. Kadri})

Ejup Gani} na „Krugu 99“

Gra|anska sigurnost u BiH je ugro`ena Diplomati moraju biti aktivniji na me|unarodnoj sceni i objasniti da je na{a sigurnost ugro`ena okru`enjem Gra|anska sigurnost u BiH je ugro`ena, a vladaju}e strukture su te koje trebaju raditi s me|unarodnom zajednicom i osigurati neophodne mehanizme da se ljudi po~nu osje}ati sigurnim, izjavio je ju~er u Sarajevu prof. dr. Ejup Gani}. On je kao uvodni~ar gostovao na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, ~ija je tema bila „Gra|anska sigurnost i regionalna stabilnost“. - Stanje u BiH uvjetovano je odnosima u regiji, jer regionalna stabilnost utje~e na gra|anske slobode u BiH. No, BiH sa Srbijom ima samo formalne, ali ne i su{tinske diplomatske odnose, tako da je regionalna stabilnost ugro`ena od tog bh. susjeda - naglasio je Gani}. On smatra da je jedan od problema slabog uspostavljanja su{tinskih diplomatskih odnosa i to {to su u Srbiji izjedna~ena prava partizana i ~etnika. - Taj problem nestabilnosti nastojimo rije{iti ulaskom u NATO i pribli`avanjem Evropskoj uniji, ali to bi moglo potrajati - kazao je Gani}. Dodaje da bh. diplomati mor-

Problem dr`ave - Trenutno je u BiH oko 200.000 nas koji smo se zamjerili Srbiji, jer smo bili oru`ana sila i borili se za na{u zemlju kada je trebalo. Zato nas oni s vremena na vrijeme tra`e i prema tome ugro`ena je na{a gra|anska sigurnost. Ja sam imao sre}e jer su ljudi znali ko sam i {ta radim, ali {ta ako uhapse nekog manje poznatog. Taj problem mora rije{iti na{a dr`ava - kazao je Gani}. aju biti aktivniji na me|unarodnoj sceni i objasniti da je na{a sigurnost ugro`ena okru`enjem. - Moramo unutra promijeniti mehanizme da reintegriramo dr`avu, zbog gra|anske nesigurnosti. Povratnika je malo u isto~noj Bosni, Posavini jer te ljude ~esto do~ekaju isti oni koji su ih protjerali. Tamo gdje imamo etni~ki izbalansiranu policiju, kao naprimjer u Br~ko Distriktu, vratilo se 20.000 Bo{njaka i Hrvata. To je recept za masovniji poM. A. vratak - smatra Gani}.

Bilo odre|enih zamjerki od Francuske i Holandije Izvjesno je da }e zeleno svjetlo biti dato 8. i 9. novembra Radne grupe Vije}a Evropske unije za zapadni Balkan i liberalizaciju viza raspravljat }e danas u Briselu o pripremi odluke za ukidanje viznog re`ima za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ iz izvora u sjedi{tu EU.

Va`an proces Kako saznajemo, uprkos informacijama da su pojedine zemlje, poput Njema~ke i Francuske, iznijele odre|ene rezerve, ne o~ekuje se da }e proces biti zaustavljen. „Avazov“ izvor navodi kako se s velikom vjerovatno}om mo`e o~ekivati da }e Evropska unija ve} 8. i 9. novembra na sastanku Vije}a za unutra{nje poslove EU donijeti kona~nu odluku o ukidanju viza. - Nikakvi novi problemi niti blokade se nisu javili, posebno od Njema~ke ~iji predstavnici u radnim tijelima EU nisu imali nikakve primjedbe na prijedlog Evropske komisije da se BiH da zeleno svjetlo. Francuska i Holandija jesu imale odre|ene sugestije, ali je situacija sada razja{njena i mo`e se o~ekivati pozitivan stav - potvrdio je za na{ list dobro upu}en izvor iz Brisela. ^injenica da je EK uputila prijedlog Vije}u EU da se ukinu vi-

Vije}e EU: Nikada se ne doga|a da odbije prijedlog Komisije

ze, te da je Parlament EU ve} glasao pozitivno, dovoljna su potvrda da postoji dovoljna saglasnost za ukidanje viza. - Radi se o procesu koji je jako va`an za samu EU. Niko se ne bi igrao u Komisiji da nepripremljen prijedlog po{alje ministrima unutra{njih poslova, pa da ga oni odbiju. Mogu}a su dodatna usagla{avanja, to je ta~no, ali blokada ne}e biti. Nikada se ne doga|a da Vije}e EU odbije prijedlog Komisije, jer se sve radi ko-

Vi{e zamjerki Albaniji Prema dostupnim informacijama, mnogo vi{e kritika i zamjerki iz dr`ava ~lanica EU upu}eno je na ra~un Albanije nego BiH. Nezvani~no, bilo je i

kritika zbog ~ega je uop}e na{a dr`ava bila izostavljena iz pro{logodi{njeg paketa ukidanja viza kada su zeleno svjetlo dobile Srbija i Crna Gora.

ordinirano i prvo na tehni~kom nivou, a onda politi~ki samo donese odluku - navodi na{ izvor.

Peglanje stavova Dana{nji sastanak radnih tijela za zapadni Balkan (COWEB) i za ukidanje viza (Visa Working Party), kako nam je re~eno, organiziran je upravo da bi se jo{ jednom „ispeglala“ saglasnost za odluku o BiH. - Dr`ave ~lanice se ve} pripremaju za bezvizni re`im i upoznaju se sa bh. biometrijskim paso{em. Odluka }e biti spremna za ministre unutra{njih poslova koji }e se sastati 8. i 9. novembra u Briselu. Najvjerovatniji datum po~etka primjene novog re`ima bit }e 1. januar naredne godine, ali nije isklju~eno da se on pomjeri i nekoliko dana ranije - re~eno nam je. T. LAZOVI]

Direktorica DEI BiH Nevenka Savi}

Ma{inovo|e protiv novog rukovodstva @FBiH

Laboratoriji

Program integriranja jedan od prioriteta

[trajk 2. novembra, tu`ba protiv direktora Osmanagi}a

Poja~ane kontrole poljoprivrednih proizvoda u RS

www.dnevniavaz.ba

Jedan od glavih prioriteta Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH u narednom periodu bit }e aktivnosti vezane uz po~etak izrade programa integriranja. Direktorica DEI-ja Nevenka Savi} podsjetila je za Fenu da je Direkcija pripremila, a Vije}e ministara BiH na sjednici odr`anoj 19. avgusta razmotrilo i usvojilo Informaciju o izradi programa integrira-

nja. Direkcija je zadu`ena da se konsultira s nadle`nim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u vezi s izradom programa integriranja, te da taj posao zavr{i do kraja januara 2011. godine. Tako|er, Direkcija je zadu`ena da u saradnji s nadle`nim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH pristupi izradi programa integriranja BiH u Evropsku uniju.

PORTAL - komentar dana Politika ne vodi ra~una o demografiji: BiH }e do 2030. godine imati 750.000 stanovnika manje - Mnogi stanovnici BiH, posebno mladi bra~ni parovi, ne vide nikakvu perspektivu i odlaze tra`e}i bolji `ivot, a djeca se ra|aju u tu|ini dok ovdje ostaju stari. Iz manjih mjesta dolaze `ivjeti i raditi u Sarajevu, jer je privreda u drugim gradovima skoro potpuno uni{tena. Tome su krivi kratkovidi politi~ari koji ne gledaju budu}nost zemlje koju predstavljaju, ve} samo svoju i svoje djece ~iju su budu}nost ionako odavno obezbijedili na ra~un egzistencije osta(podtekija55) lih gra|ana.

Sindikat ma{inovo|a FBiH donio je odluku o organiziranju i provo|enju {trajka 2. novembra s po~etkom u sedam sati u svim poslovno-prometnim podru~jima „@eljeznica FBiH“ (@FBiH), sa zahtjevom za smjenu Uprave i Nadzornog odbora (NO) @FBiH, saop}io je ju~er Sindikat. Donesena je i odluka o pokretanju tu`be protiv Uprave i NO, „radi osporavanja sadr`aja i stavljanje van snage VIII izmjena Pravilnika o radu, koje su donesene mimo svih pravila i procedura“. Sindikat je u ju~era{njem saop}enju optu`io novu Upravu „@eljeznica FBiH“, na ~elu s Ned`adom Osmanagi}em, da im je jedan od ciljeva „{to vi{e obespraviti zaposlenike @FBiH i zavesti strahovladu“. - Kao nagradu za poslu{nike, koji su inicijatori formiranja Vi-

„@eljeznice FBiH“: Tra`it }e ostavku

je}a uposlenika, Osmanagi} je u protekloj sedmici razrije{io funkcije tridesetak direktora i {efova slu`bi, a na neke od tih funkcija postavio svoje poltrone ka`e se u saop}enju.

U laboratorijama Poljoprivrednog instituta RS tokom ove godine obavljeno je vi{e od 2.143 analiza, {to je znatno ve}i broj kontrola nego u istom periodu 2009., saop}eno je iz Poljoprivrednog instituta RS, prenijela je Srna. U saop}enju se dodaje da }e poja~ana kontrola kvaliteta poljoprivrednih proizvoda omogu}iti bolji uvid u to {ta potro{a~i na podru~ju RS kupuju, a samim tim i da sprije~iti pojavu proizvoda lo{eg kvaliteta na tr`i{tu. U svrhu pove}anja broja uzoraka neophodno je oja~ati i laboratorijske kapacitete, na ~emu Poljoprivredni institut RS intenzivno radi u saradnji s Vladom RS.


aktuelno

3

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Komentar dana Pi{e: Vlastimir MIJOVI]

Bezdan siroma{tva Sve dok milion socijalnih o~ajnika {utke podnosi svoju bijedu, ni vlast ne}e ~initi ni{ta da promijeni njihovu ubogu sudbinu

Javna kuhinja: Vi{e korisnika nego pro{le godine

STVARNOST Me|unarodni dan borbe protiv siroma{tva

Bh. gra|ani vi{e gladni nego siti Broj korisnika u javnim kuhinjama svaki dan se pove}ava, a u manjim mjestima situacija je jo{ dramati~nija Prema statistici Svjetske banke, 18,9 posto bh. gra|ana `ivi ispod granice siroma{tva, odnosno njih oko milion su siromasi. Osim toga, gotovo 50 posto stanovnika BiH nalazi se na samoj ivici siroma{tva!

Prvo mjesto BiH, podaci su Svjetske banke, zauzima prvo mjesto u kategoriji zemalja s visokom stopom siroma{tva u regionu. Iza nje su Bugarska, Srbija, Makedonija i Crna Gora, dok je u Hrvatskoj niska stopa siroma{tva. U cijelom svijetu ju~er je obilje`en Me|unarodni dan borbe protiv siroma{tva, a tim povodom je iz Ureda rezidentnog koordinatora UN-a u BiH saop}eno daBrojke 238,10 KM

mjese~na su primanja siroma{nih83,6 KM mjese~na su primanja ekstremno siroma{nih

 1.364-1.650 KM prosje~na je mjese~na potro{nja doma}instva je jedan od glavnih razloga ovako visoke stope siroma{tva u na{oj zemlji veliki broj nezaposlenih.

Obroci svaki dan Javna kuhinja u Mostaru trenutno ima 300 korisnika, ali potrebe su puno ve}e. - Vrlo je te{ko vratiti s vrata ljude koji tra`e komad hljeba, ali mi jedva zadovoljavamo potrebe postoje}ih korisnika - ka-

zala nam je Mevla Sal~in, voditeljica Javne kuhinje u Mostaru. U Banjoj Luci Javna kuhinja Crvenog krsta svaki dan slu`i vi{e od 600 obroka najsiroma{nijim porodicama.

- Osim toga, samo 17 posto mladih ima bilo kakav posao - navodi se u saop}enju. Kako pokazuje nedavno istra`ivanje Me|unarodne organizacije rada (ILO), u BiH jo{ postoji veliki broj siroma{nih me|u osobama koje rade. U javnim kuhinjama u ve}im bh. gradovima potvrdili su nam da su nezaposlene osobe uz penzionere grupa korisnika koja se svaki dan pove}ava. Dodaju da je u manjim mjestima i seoskim sredinama situacija jo{ dramati~nija.

Pove}an broj Tako se u „Merhametovim“ kuhinjama svaki dan hrani oko 10.000 bh. gra|ana. - Javnja kuhinja u Tuzli ima 3.200 korisnika koji primaju jedan ili dva obroka dnevno. Imamo veliki broj slu~ajeva koji sebi ne mogu obezbijediti ni ru~ak ni ve~eru, a broj se svaki dan pove}ava. Smatram da se u odnosu na pro{lu godinu broj korisnika pove}ao za najmanje 25 posto - kazao nam je Adil Pezerovi}, direktor tuzlanskog M. A. „Merhameta“.

Biv{i general protiv predsjednika

Glava{ tu`io Josipovi}a zbog oduzimanja ~ina Biv{i saborski zastupnik Branimir Glava{ izvijestio je ju~er da je podnio tu`bu Ustavnom sudu Hrvatske i Upravnom sudu Hrvatske protiv odluke hrvatskog predsjednika Ive Josipovi}a da mu oduzme ~in generala bojnika. - Tom odlukom su mi vi{e nego o~ito povrije|ena prava i slobode ~ovjeka i gra|anina za{ti}ena Usta-

vom Hrvatske - ocijenio je u saop}enju Glava{, koji se nalazi u pritvoru u Sarajevu, prenijela je Fena. Glava{ smatra da je Josipovi} tu odluku donio, kako je kazao, „motiviran ideolo{kom i politi~kom isklju~ivo{}u, zaslijepljeno{}u i mr`njom prema svemu {to ga podsje}a na slavna Tu|manova vremena stvaranja hrvatske dr`ave“.

Glava{: Povrije|ena prava

Josipovi} je Glava{u u septembru oduzeo ~in zbog presude Vrhovnog suda Hrvatske kojom mu je za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva izre~ena kazna zatvora od osam godina, a oduzeo mu je i odlikovanja Republike Hrvatske.

Na Me|unarodni dan borbe protiv siroma{tva, ju~er obilje`en u cijelom svijetu, Bosna i Hercegovina predala se - bez borbe. Pona{anje vlasti pritom nas nije za~udilo: za bijedu njenih gra|ana ona odavno i ne haje. Iznena|uju}i je, me|utim, mir s kojim `ive ovda{nji nevoljnici kojima ne doti~e ni za elementarne `ivotne potrebe, a koji su i ju~er {utke pre{li preko prilike da skrenu pa`nju na svoju ubogu sudbinu. Hladna statistika Svjetske banke ka`e da oko 18,9 posto Bosanaca i Hercegovaca danas `ivi ispod osnovnih ljudskih standarda. S procenata prevedeno na brojke, to }e re}i da oko milion na{ih sugra|ana prakti~no gladuje. Koliko ih jedva uspijeva da zadovolji tu elementarnu potrebu, pa ih statistika ne svrstava me|u puke siromahe, jasno je iz ~injenice da na jedne uposlene ruke u ovoj zemlji do|e sedam usta. A upravo (ne)rad je vododjelnica koja razvrstava `ivotno sposobne od onih koji to nisu. Radi{ - ima{, ne radi{ - nema{! Bosna i Hercegovina je zemlja ogrezla u siroma{tvo. I jo{ gore: zemlja smo koja u borbi protiv te zlo}udne bolesti ne poku{ava primijeniti nikakvu terapiju. Zaposlenost, kao osnova za ljudski opstanak, na stalnoj je silaznoj putanji. Ekonomija grca u problemima, pa ni prinosi koje dr`ava iz nje crpi, kroz poreze i druge doprinose, nisu dostatni da se organizira iole efikasan i stabilan sistem socijalne za{tite. Dr`avni bud`eti ne mogu da prate ni potrebe onih milion `ivotno ugro`enih, koji se i slu`beno smatraju siromasima, a kamoli da pru`e potporu vjerovatno jednako brojnoj masi kojoj svakog dana prijeti preseljenje u najni`i socijalni razred. Osim nekoliko humanitarnih organizacija, koje su ju~er poku{ale usmjeriti pa`nju javnosti na dubinu ovda{njeg siroma{tva i dru{tvene nebrige za taj goru}i problem, niko od direktnih aktera nije se ni oglasio. Dr`avi, odnosno njenim vladarima, ju~er je bila nedjelja - neradni dan. Plandovalo bi se, me|utim, i da je kalendar druga~ije govorio. Ova vlast ne pla{i se ni Boga ni naroda, siromaha pogotovo. Na{i siromasi su krotki, stidljivi, dru{tveno marginalizirani, blje|i od najblje|e sjenke. Pokazali su to i svojom {utnjom na dan kojim se u cijelom svijetu simboli~ki poku{ava skrenuti pa`nja na neljudske uvjete u kojima egzistiraju. A dok svoju nevolju {utke trpe, pomireni s pona{anjem socijalno bezosje}ajne vlasti, njihova `ivotna perspektiva je nedvojbena: U bezdan siroma{tva tonut }e jo{ br`e i sigurnije!

/ TO JE TO

\oko NINKOVI]


4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

akteulno

POSJETE Pred decembarski izvje{taj o saradnji s Tribunalom

Ho}e li tu`ilac Bramerc opet nasjesti na podvale Beograda? Nova pri~a ogleda se u prebacivanju krivice na biv{eg direktora BIA-e Bulatovi}a

Portugal: Fiskalna disciplina

Sredstva MMF-a pomo}i }e entitetima

Potrebna je jaka provedba strukturnih reformi Suzdr`anost u rashodima garantira da }e cilj za deficit biti ispunjen Federalni premijer Mustafa Mujezinovi} izjavio je da }e sredstva od zajma koja je odobrio Izvr{ni odbor Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) omogu}iti da se ova godina zavr{i pozitivno kada su u pitanju entitetski bud`eti. On je u izjavi banjalu~koj Alternativnoj televiziji pojasnio da se radi o redovnim planiranim sredstvima ~etvrte tran{e standby aran`mana, koja je ura~unata u bud`ete entiteta. Izvr{ni odbor MMF-a odobrio je 187 miliona dolara zajma. Ta sredstva, koja BiH ne mora u cijelosti povu}i, odobrena su na osnovu povoljne ocjene dosada{njih ekonomskih u~inaka trogodi{njeg stand-by aran`mana.

- Zadovoljavaju}a provedba politike stand-by aran`mana odvija se u izazovnom ekonomskom i politi~kom okru`enju. Napredovala je fiskalna disciplina i strukturne reforme u rje{avanju velikih neravnote`a. Potrebna je jaka provedba strukturnih reformi od novoizabrane vlade kako bi se osigurala fiskalna i vanjska odr`ivost i pru`ila osnova za sna`an, odr`ivi rast - rekao je zamjenik izvr{nog direktora MMF-a Murilo Portugal. Suzdr`anost u rashodima i druge poduzete mjere garantiraju da }e cilj za deficit op}e dr`ave u 2010. biti ispunjen, navodi se u saop}enju MMF-a, prenosi Fena.

Ministar D`ombi} o sredstvima MMF-a

Opasno je petu tran{u iskoristiti za bud`et zajedni~kih institucija Ministar finansija stabilizaciju, koja je RS Aleksandar D`oprethodno naru{ena mbi} izjavio je ju~er svjetskom ekonoda bi bilo opasno sremskom krizom. dstva od pete tran{e - Smatram da ne iz stand-by aran`matrebamo otvarati nona s Me|unarodnim ve deficite kao {to je monetarnim fondom u bud`etu zaje(MMF) koja nije podni~kih institucija i vukla Centralna ba- D`ombi}: da tamo treba uraditi nka BiH iskoristiti za U{tedjeti dodatni napor da se podr{ku bud`etu za- sredstva izvr{i jedna profesiojedni~kih institucija BiH, jer nalna analiza i da se vidi gdje u tom bud`etu treba praviti se sve mogu u{tedjeti sredsdodatne u{tede, a ne otvarati tva - rekao je D`ombi} Srni. nove deficite. Izvr{ni odbor MMF-a Komentiraju}i izjavu gu- odobrio je 15. oktobra 138 vernera Centralne banke miliona eura, {to iznosi oko BiH Kemala Kozari}a da bi 259 miliona KM sredstava sredstva od 133 miliona do- ~etvrte i pete tran{e stand-by lara koje je odobrio Izvr{ni aran`mana sa BiH. Dio tih odbor MMF-a, a koja ne}e sredstava, koji je trebao biti iskoristiti CBBH, mogla biti iskori{ten za ja~anje rezervi iskori{tena za rje{avanje pro- CBBH, ne}e biti povu~en, jer blema bud`eta na nivou su se, u me|uvremenu, rezeBiH, D`ombi} je rekao da u rve stabilizirale i vratile na cijeloj BiH treba prilagoditi nivo ve}i nego {to su bile bud`ete i napraviti potpunu 2009. godine

Sjednica Senata RS danas u Banjoj Luci Peta sjednica Senata RS bit }e odr`ana danas u Banjoj Luci, najavljeno je ju~er iz kabineta predsjednika RS, prenijela je Srna. U saop}enju se navodi da }e sjednicom predsjedavati predsjednik RS Rajko Kuzmanovi}.

Glavni tu`ilac Ha{kog tribunala Ser` Bramerc (Serge Brammertz) danas sti`e u dvodnevnu radnu posjetu BiH. Razlog njegovog dolaska je redovni polugodi{nji izvje{taj o saradnji dr`ava regiona s Tribunalom, koji bi u decembru trebao podnijeti Vije}u sigurnosti UN-a.

Polugodi{nji izvje{taj Prema nezvani~nim informacijama, boravak Ser`a Bramerca u Sarajevu i razgovor s predstavnicima institucija nadle`nih za kontakte s Tribunalom, vi{e je dio formalnog kontakta pred podno{enje polugodi{njeg izvje{taja, nego li nerazja{njenih pitanja koja BiH ima u saradnji s Hagom. - BiH je do sada ispunila sve zahtjeve Tribunala, ~ak je u nekim slu~ajevima dala mnogo vi{e nego {to se to od nje tra`ilo i o~ekivalo. Ne o~ekujemo da }e se Bramerc zalagati kod bosanskih vlasti

Bramerc i Vuk~evi}: Sve je smi{ljeno ranije objavljeno

vodi „Avazov“ izvor iz Haga. Ono {to }e prilikom ove turneje po zemljama biv{e Jugoslavije biti mnogo interesantnije ~uti jeste {ta }e to

Evropski put S obzirom na ranija iskustva, ali i lobije koje Srbija ima unutar Tribunala, ne treba ni sumnjati da je Bramerc, nakon junske pri~e o ratnim dnevnicima, ve} progutao i onu o uspje{nosti rada Akcionog tima za saradnju Srbije s Ha{-

kim tribunalom. Sasvim dovoljno za tu`io~evu naklonost prilikom podno{enja decembarskog izvje{taja u UN-u, odnosno vi{e nego dovoljno za naklonost zemalja Evropske unije za srbijanski put u evropske integracije.

za nepostoje}e dokumente koje od njih tra`i Radovan Karad`i} kako bi pobio tvrdnje Tu`ila{tva da su pripadnici VRS pod njegovom i komandom Ratka Mladi}a ~inili stra{ne zlo~ine nad nesrpskim stanovni{tvom - na-

ha{ki tu`ilac raditi u Beogradu, odnosno kakvu }e mu novu podvalu, u zamjenu za saradnju, ovog puta ponuditi tobo`nji beogradski traga~i za Ratkom Mladi}em. Naime, nakon pri~e o Mladi}evim ratnim dnevnici-

Su|enje Radovanu Karad`i}u

ma, koja je obilje`ila junski izvje{taj VSUN, decembarski raport, prema svoj prilici, mogao bi obilovati dokazima o opstrukcijama biv{eg direktora Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) Rade Bulatovi}a u pronala`enju i hap{enju Ratka Mladi}a i Gorana Had`i}a, odnosno pohvalama srbijanskom Akcionom timu za saradnju s Tribunalom na predanosti u potrazi za ovim zlo~incimam, ali tek nakon smjene Bulatovi}a.

^uvar Mihov To je ju~er u razgovoru za beogradski „Blic“ nagovijestio i tu`ilac za ratne zlo~ine Srbije Vladimir Vuk~evi} optu`uju}i Bulatovi}a da je dok je bio na ~elu BIA-e znao gdje se Mladi} skriva i ~ak nudio pregovore o njegovoj predaji, te da je nakon odlaska Ko{tunici-

nog ~ovjeka sa ~ela BIA-e mnogo toga u na~inu traganja za Mladi}em izmijenjeno. Da bi sve bilo vjerodostojnije, naveo je Vuk~evi}, u sastav Akcionog tima „uklju~en je i {ef beogradske kancelarije Ha{kog tribunala Dejan Mihov“, kao i jedan istra`itelj iz Haga. Ho}e li ove Vuk~evi}eve tvrdnje biti dovoljne da Bramerc ponovo nasjedne na „pozitivan primjer“ saradnje Srbije s Tribunalom oli~ene u radu Akcionog tima o kojem ovih dana famu {iri Vladimir Vuk~evi} i u kojem (posebno znakovito, op.a.) sjedi i poznati ~uvar srpskih interesa jo{ iz vremena njegovog slu`bovanja u misiji UNPROFOR-a u BiH Dejan Mihov, a da nema ni traga ni glasa o Ratku Mladi}u i Goranu Had`i}u, vidjet }e A. HAD@I] se vrlo brzo.

U pripremi novi zakon u RS

Danas svjedo~i Socijalne naknade bit }e oficir Dejvid Frejzer pove}ane za sto posto Tu`ioci Ha{kog tribunala danas }e prije podne izvesti svog novog svjedoka u postupku protiv Radovana Karad`i}a. Kako je optu`ba najavila, to }e biti kanadski oficir Dejvid Frejzer (David Fraser) koji }e svjedo~iti o artiljerijskim i snajperskim napadima na Sarajevo, javila je Onasa. Karad`i} je optu`en za terorisanje civila u glavnom gradu BiH, kao i za genocid u Srebrenici i jo{ osam bosanskih op}ina, za progon nesrba {irom BiH i uzimanje za taoce vojnika UNPROFOR-a izme|u 1992. i 1995. godine.

Novi zakon o socijalnoj za{titi u RS, osim brojnih novina, donosi i pove}anje socijalnih naknada za vi{e od sto posto u odnosu na sada{nju od 41 KM mjese~no, pa bi za krajnjeg korisnika pomo} trebala iznositi 100, 120 ili 130

KM, rekao je Srni pomo}nik ministra zdravlja i socijalne za{tite RS Ljubo Lepir. On je naglasio da }e novi zakon biti jedan od prvih zakona koje }e Narodna skup{tina RS razmatrati u novom sazivu.

-Q@RH\NOST?HN+%6;da ubija [e{elja

 Uzrok ozbiljno naru{enog zdravlja lidera Srpske radi-

Karad`i}: Novi svjedok

kalne stranke (SRS) Vojislava [e{elja je neadekvatna terapija i trovanje lijekovima u Ha{kom tribunalu (ICTY), tvrdi {ef tima za njegovu odbranu Zoran Krasi}. On je na pres-konferenciji u Beogradu kazao da „javnost ne smije dozvoliti da se dogodi jo{ jedno pravosudno ubistvo u Ha{kom tribunalu, poslije smrti Slobodana Milo{evi}a“, javila je Srna.


pogledi

5

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

INTERVJU Dr. Dragan ^ovi}, predsjednik HDZ-a BiH

Ne vodim Hrvate u radikalizam Racionalna organizacija BiH je pri~a o tre}oj federalnoj jedinici Od HDZ-a BiH mo`ete o~ekivati pozitivnu energiju Razgovarao: Faruk VELE Doktor Dragan ^ovi}, lider HDZ-a BiH, potvrdio je u intervjuu za „Dnevni avaz“ da }e se u toku ove sedmice bilateralno sastati sa ~elnicima ostalih partija s hrvatskim predznakom kako bi razgovarali o implementaciji izbornih rezultata i hrvatskoj poziciji u BiH.

Hrvatska koalicija ^ovi} za na{ list govori o potencijalnoj hrvatskoj koaliciji, tre}oj federalnoj jedinici, uspostavi vlasti i budu}em dr`avnom premijeru, te SDA i SDP-u. - Ne}e biti zajedni~kog sastanka s hrvatskim strankama. Razgovarat }u pojedina~no sa svakom od njih. Potom }u jednako krenuti u razgovore s liderima bo{nja~kih partija i s veleposlanicima u BiH. Ve} utorak ujutro }u imati sastanak s predsjednikom HDZ-a 1990 dr. Bo`om Ljubi}em, te ~elni{tvom Narodne stranke Radom za boljitak, a u srijedu s jo{ dvije do tri hrvatske stranke. Ja `elim sa svim hrvatskim strankama, koje su imale odre|ene izborne rezultate, ali i drugima koje su sa HDZ-om BiH potpisale strate{ki sporazum, sjesti i ponuditi odre|enu suradnju vezano za implementaciju izbornog rezultata i suradnju uop}e. Sve }e biti puno jasnije nakon tih sastanaka. @elim ~uti kako oni razmi{ljaju - ka`e ^ovi}.

 [ta }ete im ponuditi? U hrvatskom dijelu javnosti ve} se iskristalizirala ideja o svehrvatskoj koaliciji koja bi se temeljila na programu uspostave hrvatske, tre}e federalne jedinice. - Ja, prije svega, `elim s tim ljudima razgovarati o tome vidimo li na isti na~in budu}nost BiH. Mi

Lagumd`ija je jo{ u oblacima Kako vidite eventualnu koaliciju SDP-a i SDA? - Meni je pomalo ~udno tako otvoreno koaliranje jedne stranke poput SDA, koja je uvijek bila stranka desnog centra, i ultralijevog SDP-a. Njihov lijevi radikalizam je posebice do{ao do izra`aja u posljednjih 15 dana nakon izbora. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagu-

Kli~ko: Najavio opro{taj

- Da, apsolutno! HDZ BiH je dobio 61 posto glasova Hrvata u BiH. Ovaj put je Hrvat predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH i to evidentno mo`e biti samo primamo svoja pravila koja smo davno objavili. @elimo BiH u me|unarodno priznatim granicama, dr`avu na europskom putu, `elimo pristup Briselu i NATO-u, te da vidimo kako organizirati zemlju da bi ona postala dio tih integracija. A ta racionalna organizacija BiH je i ta pri~a o tre}oj federalnoj jedinici. Ako na sli~an na~in razmi{ljamo, onda ima smisla da zajedno budemo i u vlasti. A ne da sutra sjednemo, a kada do|e pri~a o Ustavu BiH, da kojekakvi biseri i razli~ita mi{ljenja po~nu izlaziti na vidjelo. BiH, dakle, prvo treba preurediti, napraviti novi, racionalniji ustroj dr`ave. Imali smo priliku za ~etiri godine vidjeti kako dr`ava funkcionira. Sada }e biti jo{ te`e. Bit }e potrebno vi{e stranaka da se napravi izvr{na vlast. Na{ prije-

(Foto: AP)

Li~nost dana Vitalij Kli~ko

Ja~i od godina i protivnika Protiv Brigsa pokazao da se jo{ mo`e boriti na vrhunskom nivou ^ovi}: Sastanak s Dodikom vjerovatno u ~etvrtak

dlog }e biti da ono {to smo napravili u Prudu bude nekakva osnova. Za to trebamo pridobiti bo{nja~ku i srpsku stranu. Za bilo kakav dogovor potrebne su dvije tre}ine u Parlamentu BiH. Znamo ko mo`e napraviti te dvije tre}ine i s kim o tome treba pri~ati. To }e biti dugi razgovori koje treba pokrenuti ~im se implementira ovaj

Hrvat na ~elu Vije}a ministara Ho}ete li insistirati da novi predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH bude iz reda HDZ-a BiH?

md`ija je jo{ u oblacima i pod dojmom dobrih rezultata. Malo je sve to neobi~no, ali svatko ima pravo da sebi tra`iti sugovornika. Ali, svatko treba biti svjestan {to }e sutra dobiti kao poruku od bira~kog tijela, konkretno Bo{njaka. Meni je zanimljiva takva otvorena koalicija izme|u lijeve i desne bo{nja~ke stranke.

edstavnik HDZ-a BiH. Tko }e to biti, mo`emo tra`iti rje{enja i dogovarati se. To mora biti tako. To je duh BiH. Ako }emo to sru{iti, o ~emu onda pri~amo?! Onda }emo uistinu do}i u priliku da svatko svakoga la`e i da nikakvi dogovori nemaju smisla. izborni rezultat. Ali, bojim se da }e nam za implementaciju izbornih rezultata trebati ne{to vi{e vremena nego {to danas procjenjujemo.

 Milorad Dodik predla`e da Hrvati ujedine dva do tri kantona i naprave nekada{nju „Herceg-Bosnu“. Neki hrvatski politi~ari spominju i mogu}nost izlaska iz vlasti i druge oblike blokade dr`ave. Vi se ove sedmice sastajete s Dodikom. [to mo`emo o~ekivati? - Nije to pitanje koje na taj na~in mo`emo promatrati. Mo`emo postaviti sto rje{enja kako ustavno mo`emo napraviti jednakost tri naroda u BiH, {to je na{ osnovni kriterij. To je na{a mjera. Ponavljam, mogu}e je do toga do}i na sto na~ina. Mi smo ponudili je-

dan od onih koji prolazi. To su ~etiri federalne jedinice u BiH. Mogu}e je formirati ~ak pet federalnih jedinica, pet regiona... Sve su to mogu}e varijante o kojima treba pri~ati. Ja }u se s Dodikom sigurno sastati vjerojatno u ~etvrtak. S Radon~i}em sam bio pro{li tjedan, s Tihi}em }u biti za sedam ili osam dana. I ta pitanja }emo otvarati. Ali, ja mislim da je prerano govoriti o tome, a da nismo ozbiljno sjeli za stol i razgovarali. Uostalom, mi danas vi{e ~ujemo ko s kim ne}e razgovarati.

Europska BiH Da, ali poenta mog pitanja je ho}ete li Vi, to jest HDZ BiH i Hrvati i}i putem radikalizma? - Ono {to od HDZ-a BiH mo`ete o~ekivati jeste sve {to je afirmativno, to je pozitivna energija i pozitivno ozra~je. Nikakvih blokada i negativnosti. Mi s negativnostima ne}emo ni{ta posti}i. To je su{tina. Ako `elimo ne{to promijeniti u BiH, moramo svojom anga`irano{}u motivirati bo{nja~ke i srpske predstavnike da to prihvate, da na|emo zajedni~ki kompromis. Na{a hrvatska brojnost pokazala se i na ovim izborima. Jednostavno, SDP kroz bo{nja~ke glasove mo`e izabrati hrvatskog ~lana Predsjedni{tva BiH. Evo, ~ovjek je ~ak zamislio da bude i dr`avni premijer, zamislio je sva{ta. Dakle, mi ne mo`emo imati taj negativni pristup i time nekoga ucjenjivati. Mi }emo otvoreno ponuditi ovo {to sam rekao, a to je europska BiH. Da bi ona to bila, mora biti racionalno organizirana i imati ustavnu jednakost svih konstitutivnih naroda.

Sva osporavanja na najbolji mogu}i na~in Vitalij Kli~ko demantirao je u me~u protiv [enona Brigsa (Shannon Briggs) u Hamburgu. Peti put odbranio je boksersku WBC titulu u te{koj kategoriji, a ovog puta je mo`da bio i najuvjerljiviji. Protivnik nije zavr{io na podu, ali je dobio velike batine i na kraju je to Amerikanac i priznao. Brigs nije anonimus, dva puta je bio prvak svijeta, ali do`ivio je pravi debakl. Kli~ko mu nije dao ni najmanji prostor za manevar. Jednostavno ga je zasipao svim mogu}im udarcima, pa nije ni ~udo

{to Ukrajinac sa 39 godina i dalje ~vrsto dr`i titulu prvaka svijeta. Vitalij Volodimirovi~ Kli~ko ro|en je u Belovodsku u Kirgistanu. Ima ukrajinsko dr`avljanstvo, a `ivi u Njema~koj. Ovaj dvometra{ u karijeri je imao 43 profesionalne borbe, a ostvario je 41 pobjedu, od ~ega je 38 puta slavio nokautom. Ovu godinu je ranije najavio kao opro{tajnu. Njegov brat Vladimir Kli~ko prvak je u verzijama WBO, IBF i IBO, a titule }e braniti 11. decembra ove godine protiv Engleza Dereka ^ajN. D. sora (Dereck Chisor).

Delegacija EU u BiH jo{ ~eka ~elnika

Laj~ak se ne vra}a u Sarajevo

Laj~ak: Funkcija u Briselu

Ime novog {efa Delegacije Evropske unije u Sarajevu jo{ nije poznato, ali je izvjesno da to ne}e biti biv{i visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak, koji je va`no za ozbiljnog kandidata, saznaje „Avaz“ iz izvora u Briselu. Laj~aku }e, prema dostupnim informacijama, nakon {to je napustio mjesto ministra vanjskih poslova Slova~ke, biti ponu|ena visoka funkcija unutar institucija EU, ali ne}e biti direktno vezana za BiH. Kada je u pitanju funkcija prvog ~ovjeka Unije u Sarajevu, jo{ je u toku selekcija, ali kako saznajemo, u uredu visoke predstavnice EU Ketrin E{ton (Catherine Ashton) nisu pretjerano zadovoljni listom kandidata koji su se prijaviT. L. li za tu poziciju.


6

[ta drugi pi{u

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

mozaik

TAKMI^ENJA Prvi edukativni vikend u Rakovici kod Sarajeva

Djevoj~ice u`ivale ja{u}i konje Konji~ki sport je jedan od pet koji je uvijek bio na olimpijskim igrama Vozila dvostruko br`e od dozvoljenog

Starica iznenadila policiju

@ena od 82 godine vozila 177 kilometara na sat Jedna starica ka`njena je za prebrzu vo`nju nakon {to je u ameri~koj dr`avi Oregon vozila dvostruko br`e nego {to je dozvoljeno. Mar{a Brandon (Marsha Brendon), koja ima 82 godine, primije}ena je u ~etvrtak dok je vo-

zila 177 kilometara na sat na autoputu na kojem maksimalna dozvoljena brzina iznosi 88 kilometara na sat. Policajcima je ispri~ala kako je `urila da ne bi zakasnila na sastanak i dodala kako nije primijetila da je vozila toliko brzo. Brandon }e morati platiti kaznu od 1.103 dolara.

Svi koji su posljednja dva dana u~ili jahati konje u „Zemlji prijateljstva i mira“ u naselju Rakovica kod Sarajeva, ju~er su svoje vje{tine mogli pokazati i na zavr{nom takmi~enju u okviru Prvog edukativnog radnog vikenda.

Tri grupe Ukupno 18 djevoj~ica bilo je podijeljeno u tri grupe, a organizatori su Savez konji~kih organizacija BiH i Fondacija „Zemlja prijateljstva i mira“.

Takmi~enje u jahanju konja: Nastupilo 18 u~esnika

Projekt vrijedan 13 miliona eura

Imena pobjednica

Ermenija pustila u promet `i~aru dugu 5,7 kilometara Ermenija je u prekju~er pustila u promet najdu`u povratnu putni~ku `i~aru na svijetu, ~ija se trasa od podno`ja planine Vorotana do srednjovjekovnog manastira Tateva prote`e u du`ini od 5,7 kilometara. @i~ara }e tokom cijele godine omogu}iti pristup manastiru Tatevu iz devetog stolje}a, jednom od najva`nijih religijskih centara na Kavkazu i velikoj turisti~koj atrakciji. Gradnja `i~are ko{tala je 13 miliona eura. Kabine, koje mogu primiti 25 putnika, kretat }e se brzinom od 37 kilometara na sat i cijela vo`nja }e trajati 11 minuta.

U kategoriji seniorki prvo i tre}e mjesto osvojila je Ramija Muji} jer je jahala dva konja, a druga je bila Doris Forste. Me|u juniorkama prvoplasirana je Ma-

Vra`alica: Prezadovoljna nastupom

- Ocjenjivalo se jahanje po pravcu, stajanje, te krugovi, a sudije je predvodio internacionalni sudija Stipan Gr{i} iz Srbije. Takmi~enje je rezime vikenda. Nakon {to su u~esnici odslu{ali pre-

davanja, danas (ju~er, op.a.) ocjenjivali smo teoretski i prakti~ni dio u kategoriji dresurno jahanje - ka`e Jasmin Kazazovi}, generalni sekretar Saveza.

Najmla|a takmi~arka Konji~ki sport je, prema njegovim rije~ima, jedan od pet koji je uvijek bio na olimpijskim igrama. Lejla Vra`alica bila je najmla|a u~esnica takimi~enja. Ona

rija Peji}, druga je Aida Vra`alica i tre}a Emina Vrani}. U kategoriji djece, prvo mjesto osvojila je Tea Rebac, drugo Lejla Vra`alica i tre}e Hajdi Vindrop. ima samo deset godina, a ka`e da je prezadovoljna nastupom. Ina~e, jahanjem se bavi ~etiri godine. - Ovo je moj sport. U`ivam ja{u}i konja i mislim da sam pokazala sve {to znam - rekla nam je Elma D`eneti}, koja se takmi~ila u juniorskoj kategoriji. Konje za ju~era{nji nastup posudili su sarajevski konji~ki klubovi „Basquil“, „Pegasos“ te „StiA. J. na“ iz Gruda.

Veliko interesiranje gra|ana Atraktivna vo`nja do manastira Tateva

Za mje{tane je vo`nja besplatna, a ostali }e kartu pla}ati {est eura.

Izgorjele dvije bebe u Kotoru Dvoje djece poginulo je u po`aru u kotorskom naselju Lovanja, saop}ile su ju~er lokalne vlasti, prenijela je Srna. Po`ar se dogodio u subotu oko 22 sata, a nastradali su dvogodi{nji G. J . i djevoj~ica I. J, ro|ena 27. juna ove godine. Njihova majka Ana Jovanovi} izjavila je da se u baraci koju je zahvatio po`ar nalazila i njena sedmogodi{nja k}erka, koja se uspjela spasiti i zatra`iti pomo}.

Muke bra~nog para iz Holihila

Napustili ku}u tvrde}i da u njoj `ivi zao duh Britanski mladi bra~ni par koji je odbijao `ivjeti u ku}i, za koju tvrde da u njoj postoji zao duh, odlu~ilo je da se u nju vi{e nikada ne}e vratiti. Laura Burk (Burke), njen partner Ri~i (Ritchie) i njihov ~etverogodi{nji sin Kili (Kyle) uporno odbijaju `ivjeti u prelije-

(Foto: M. Kadri})

poj ku}i s tri spava}e sobe u Holihilu. Ka`u da je tome razlog niz bizarnih doga|aja koji su se zbili od septembra 2009. do marta ove godine. Zanimljivo je kako bra~ni par jo{ pla}a najam gradskom vije}u za ku}u, no oni i dalje odbijaju tamo `ivjeti i trenutno borave kod rodbine tako da je ku}a - koja je potpuno sre|ena za `ivot - potpuno prazna.

Torabi nastavlja tretmane Tretmani svaki dan s po~etkom u devet sati Uprava Kantonalnog javnog preduze}a (KJP) ZOI ’84 donijela je odluku o odobrenju nastavka lije~enja - tretmana marokanskog iscjelitelja Mekija Torabija (Mekki) u Olimpijskoj dvorani „Huan Antonio Samaran“ u Sarajevu, saop}ilo je ovo preduze}e. Torabijevi tretmani bit }e nastavljeni po ve} utvr|enom planu, svakim danom (osim petka) s po~etkom u devet sati, a u slu~aju izmjene termina javnost }e biti blagovremeno obavije{tena. Ova odluka donesena je kao rezultat potrebe velikog broja

gra|ana za Torabijevim tretmanima, jer u tome vide nadu i mogu}i na~in izlije~enja. Iz KJP ZOI ’84, tako|er, apeliraju na razumijevanje prema ratnim vojnim invalidima (RVI), osobama u kolicima i bolesnoj djeci, za koje postoji poseban ulaz u dvoranu, te pripadnike kategorije RVI mole da prilikom dolaska na tretman obavezno ponesu iskaznice RVI, koje su osnovni uvjet za ulazak u dvoranu na ulazu predvi|enom isklju~ivo za ove kategorije. Iz ZOI-ja ’84 navode da su, ka-

Torabi: Marokanski iscjelitelj

ko bi omogu}ili da sve aktivnosti prolaze u {to boljem redu, anga`irali i dodatni broj ljudi u sistemu sigurnosti, prenosi Onasa.

Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj

Dodjela grantova iz fonda projekta FARMA Ameri~ka agencija za me|unarodni razvoj (USAID) potpisat }e danas u Sarajevu prva dva granta lokalnim organizacijama unutar projekta FARMA. Jedna od potpisnica ugovora o grant sredstvima je Zemljoradni~ka zadr-

uga „Saradnja“ iz Isto~nog Sarajeva, koja je postavila ambiciozan cilj da pove}a proizvodnju povr}a za 80 posto. Udru`enje mladih „Okusi Hercegovinu“ tako|er }e potpisati ugovor, iz ~ijih }e sredstava fina-

nsirati u~e{}e ~etrnaesto~lane delegacije iz BiH na sajmu „Salone del Gusto“ u Italiji, gdje }e imati priliku predstaviti vi{e od 15 razli~itih tradicionalnih proizvoda iz BiH, saop}io je USAID, javila je Fena.


mozaik

7

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

[ta ka`u poznati Boris Tadi}

Srbijom ne}e upravljati huligani

PROGNOZE Meteorolozi najavljuju zahla|enje

Snijeg na planinama u utorak, krajem sedmice i u ostatku BiH Temperatura }e se kretati od - 6 do 0, na jugu do 4 stepena

- I poslije nedavnih nereda i divljanja huligana smatram da je Srbija stabilna i bezbjedna zemlja. Parafrazirat }u Margaret Ta~er, biv{u premijerku Engleske, koja je svojevremeno rekla da Engleskom ne}e upravljati huligani nego da }e dr`ava upravljati njihovim sudbinama. E pa tako }e biti i u Srbiji.

Tadi}: Srbija stabilna

(Predsjednik Srbije za „Politiku“)

Danilo [erbed`ija

S Radetom glumcem mnogo je lak{e nego s Radetom ocem - S Radetom glumcem mnogo je lak{e nego s Radetom ocem. [alim se, naravno. On je veliki profesionalac s kojim je bio u`itak raditi. I da mi nije otac, glumac njegovog kalibra uvijek je prvi izbor. Ponosni smo jedan na [erbed`ija: (Reditelj za „Story.hr“) Prvi izbor drugoga u svakom pogledu.

Svetozar Cvetkovi}

U Milo{evi}evo vrijeme postojali su represija, sku~enost i strah - U Milo{evi}evo vrijeme postojala je jedna vrsta sku~enosti, neslobode, represije i stalnog straha. Ta sku~enost je kod nas na sceni stvorila osje}aj da mo`emo ne{to da promijenimo, a u publici o~ekivanje i potrebu da u teatru ~uju propagiranje pravednosti i (Glumac za „Pobjedu“) slobodne rije~i.

Cvetkovi}: Propagiranje pravednosti

033/281-393 ☎ redakcija@avaz.ba[ta ka`u u narodu

Do sada smo crkavali od gladi, a sada }emo i od zime Sarajevo ju~er: Temperature relativno ugodne

Prema najavama meteorologa, u toku ove sedmice past }e i prvi snijeg ove godine, prvo na planinama, a krajem sedmice i u ostatku zemlje. U Federalnom hidrometeorolo{kom zavodu predvi|aju da }e snijeg na planinama pasti u utorak. - No, to }e biti kratkotrajna susnje`ica pa se snje`ni pokriva~ ne}e dugo zadr`ati. Ve} u srijedu

mo`emo o~ekivati prestanak padavina uz kratkotrajne sun~ane intervale. No, u ~etvrtak u ni`im dijelovima nove obilne padavine prerast }e u snijeg uz ve}e zahla|enje kazali su nam u Zavodu. U banjalu~kom Republi~kom hidrometeorolo{kom zavodu isti~u da se snijeg mo`e o~ekivati u predjelima iznad 1.600 metara nadmorske visine, ali da }e ga krajem sedmice biti i u nizinama.

(Foto: M. Kadri})

- Za vikend mo`e o~ekivati znatno hladnije vrijeme nego do sada. Jutra }e biti obilje`ena mrazevima i maglom na visoravnima, s temperaturom od - 8 do 10. U ostalim krajevima temperatura }e se kretati od - 6 do 0, na jugu do 4 stepena. Najvi{a dnevna temperatura iznosit }e od 10 do 13 stepeni, na jugu do 17 - kazao nam je de`urni meteorolog M. A. Dejan Supi}.

Novine Turisti~ke zajednice Mostar

Stranci tra`e sigurnu avanturu

- Meteorolozi najavljuju polarnu zimu, a trgovci vi{e cijene ogrjeva. I do sada smo se smrzavali jer nemamo para za drva, struju, plin, a ako budu toliko minusi kako najavljuju, predvi|am da }e biti dosta smrznutih penzionera. Do sada smo crkavali od gladi, a sada }emo i od (Penzioner iz Sarajeva) zime.

Vremenska prognoza

18. 10. 2010.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS BIHA]

Osim kulturno-historijskog naslije|a, strane turiste u posljednje vrijeme sve vi{e privla~e na{e planine i divlja neotkrivena mjesta. Prepoznali su to u Turisti~koj zajednici Mostar gdje smatraju da gostima, stoga, treba pru`iti sigurnu avanturu i pove}ati broj sadr`aja, ba{ kao {to to rade na{i susjedi. - Ve} nekoliko godina Turisti~ka zajednica Mostar propagira avanturisti~ki turizam i veliki dio reklama koje radimo tokom godi-

ne usmjeravamo ba{ u tom pravcu. Jednostavno, `elimo neke opasne ta~ke pretvoriti u turisti~ki zanimljive destinacije - ka`e nam Mensud Durakovi}, voditelj Turisti~ke zajednice Mostar. Prema njegovim rije~ima, postoji veliko interesiranje stranih gostiju za planinarenje, paraglajding, lov i sli~no, te }e turisti~ka ponuda svakako biti pro{irena za ove sadr`aje. - Svjesni smo da te{ko mo`emo zadr`ati ljude koji do|u vidjeti na{e

Obla~no

11

9

BANJA LUKA

U Bosni se o~ekuje obla~no, a u Hercegovini prije podne djeliLIVNO mi~no vedro. U Bosni se ki{a o~ekuje sre12 dinom dana. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura zraka izme|u 6 i 10, na jugu od 9 do 14, a najvi{a dnevna uglavnom izme|u 9 i 13, na jugu od 16 do 21 stepen.

BR^KO 11 TUZLA 11

ZENICA 11 SARAJEVO 10 GORA@DE

18 MOSTAR

10

NEUM 18

Durakovi}: Veliko interesiranje

Tvr|ava Herceg Stjepana Kosa~e iznad Blagaja

kulturno-historijsko blago, Stari most i sli~no pa smo u saradnji s Planinarskim dru{tvom „Prenj“, koje ima educirane i licencirane vodi~e, pripremili razne sadr`aje za koje postoji veliko interesiranje. - Dakle, na{i gosti sigurno mogu obi}i ~itav planinski masiv po Hercegovini, a za zahtjevnije turiste tu je i paraglajding - nagla{ava Durakovi}. Tako|er, u posljednje vrijeme je srednjovjekovno zdanje Stjepan grad iznad Blagaja, gdje je nekada stolovao Stjepan Vuk~i} Kosa~a, M. Sm. zanimljiva destinacija.

PONEDJELJAK

UTORAK

18. 10. 2010.

19. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

SRIJEDA 20. 10. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE 0

0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 6 C do 14 C

od 3 C do 13 C

od 60C do 140C

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

DNEVNE TEMPERATURE

od 90C do 210C

od 100C do 170C

od 100C do 190C

0

0

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

@elimo neke opasne ta~ke pretvoriti u turisti~ki zanimljive destinacije, ka`e Durakovi}

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje lo{ih biometeorolo{kih prilika, stoga }e hroni~ni bolesnici i meteoropati i dalje imati izra`enije tegobe vezane za njihove bolesti. Mogu}e su reakcije na vrijeme u vidu glavobolje, depresije, razdra`ljivosti, reumatskih bolova i malaksalosti. Grad Sarajevo 18. 10. 2010. Izlazak 07.04 Zalazak 17.58

Izlazak 15.43 Zalazak 02.27


Brzo - kratko Skup{tina „Eurogeographicsa“ u Briselu

Va`an skup katastarskih agencija U Briselu je ovih dana odr`ana Deseta godi{nja skup{tina „Eurogeographicsa“, asocijacije koja ima 56 ~lanica katastarskih i kartografskih agencija iz 43 dr`ave. Ovom va`nom skupu za ovu oblast prisustvovao je i direktor Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Federacije BiH @eljko Obradovi}evo obra}anje Skup{tini Obradovi} koji je, ina~e, ~lan Upravnog odbora „Eurogeographicsa“. - Jedna od glavnih zada}a „Eurogeographicsa“ je projekt „Infrastruktura prostornih podataka“, tzv. ESDI u okviru kojeg sve ~lanice vide svoju ulogu u standardizaciji i kvalitetu usluga i proizvoda. Skup{tina je usvojila i petogodi{nji plan kojim se `ele stvoriti uvjeti za jo{ ve}u ulogu u kreiranju i provedbi europske politike geoinformati~kog sektora i uloge katastarskih i kartografskih agencija - kazao nam je Obradovi}. On je odr`ao i prezentaciju „Rast europskog tr`i{ta proizvoda i usluD. A. ga ~lanica“.

Zavr{ena manifestacija u Banjoj Luci

Medalje za 35 najboljih p~elara Sve~anom dodjelom medalja ju~er je u Banjoj Luci zavr{ena ~etvrta manifestacija „Dani meda i p~elarstva“. Organizator, banjalu~ko Dru{tvo p~elara, nagradio je vi{e od 35 izlaga~a iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske, javila je Fena. „Dani meda i p~elarstva Banja Luka 2010“, koji su otvoreni 14. oktobra, imali su i humanitarni karakter. Naime, predstavnici Dru{tva p~elara Banje Luke posjetili su 15. oktobra Dje~iji dom „Rada Vranje{evi}“ i Centar „Za{titi me“, gdje su {ti}enicima predali odre|ene koli~ine meda koje su prikupljene od svih izlaga~a na manifestaciji.

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

GRA^ANICA Invalid Fuad Kari} iz Vranovi}a

Iako bez jedne ruke, kopa bunare i pravi mlinove Ljudi su se ~udili kako sam, iako imam samo jednu ruku, iskopao bunar za tri dana, ispri~ao nam je Kari} Penzionisani elektri~ar iz Vranovi}a kod Gra~anice Fuad Kari} odmalena `ivi bez lijeve ruke. Stopostotni je invalid, ali se nikada nije predavao. Zavr{io je {kolu za elektri~ara, zaposlio se i, kako ka`e, skoro cijeli radni vijek penjao se po elektri~nim stubovima iako ima samo jednu ruku. Kada je kao vlasnik privatne firme prije deset godina oti{ao u penziju, postao je vrsni inovator prave}i mnoge stvari koje ljudima mogu koristiti.

Mu{terije iz Hrvatske Na jednom dunumu zemlje gdje je sagradio vikendicu iskopao je ~ak pet bunara da bi do{ao do pitke vode. Dovodio je geologe i sve koji mogu pokazati mjesto gdje bi vode moglo biti i nije mu pomoglo.

Danas analiza izbornih rezultata

Fuad Kari} sa suprugom Sadijom

- Bio sam uporan i tek u petom poku{aju nai{ao sam na vodu. Bunar dubok osam metara iskopao sam sa suprugom za tri dana, nakon ~ega je pokuljala voda. Ljudi su se ~udili kako sam, iako imam samo jednu ruku, iskopao bunar za tri dana, a onda i otkud voda na brdu. Ja u`ivam raditi i u svemu me podr`ava supruga Sadija - ka`e Kari}.

Lovri} najavila raskid saveza sa NHI-jem Hrvatska selja~ka stranka (HSS) najavila je istupanje iz saveza s Novom hrvatskom inicijativom (NHI). Tim povodom, danas }e biti odr`ana pres-konferencija u Mostaru. - Teme konferencije bit }e istupanje HSS-a iz pogre{nog i neprirodnog saveza sa NHI-jem i predstavljanje obnovljene HSS na prostoru BiH, kao i analiza izbornih rezultata HSS-NHI-ja pod nelegalnim i nestatutarnim vodstvom - saop}eno je iz HSS-a. Na konferenciji }e u~estvovati predsjednica HSS-NHI-ja Ljiljana Lovri}, javila je Fena.

Interesiranje ljudi

U Od`aku odr`ana stru~na radionica

Sjeverni dio BiH najugro`eniji ambrozijom Pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, a u organizaciji Dru{tva za za{titu bilja u BiH, u Od`aku je odr`ana stru~na radionica o temi „Problem ambrozije u BiH i na~in njenog suzbijanja“, javila je Fena. Prema rije~ima federalnog ministra okoli{a i turizma Nevenka Hercega, ambrozijom su najvi{e ugro`ena podru~ja u sjevernoj Bosni, ne{to manje podru~je srednje Bosne, dok je Hercegovina za sada u ne{to povoljnijem polo`aju. - Sjeverni dio BiH ima najve}u koncentraciju peludne ambrozije. Tako je koncentrHerceg: Povoljnije u acija iznosila od 300 do 1.000 ~estica po Hercegovini kubnom metru - kazao je Herceg.

teme

Napravio ma{ine za pekmez

On je do sada izradio 68 raznih mlinova na struju, koji doma}instvima dobro do|u. Mu{terije su iz cijele BiH i Hrvatske. Mnogo je vremena potro{io dok je konstruirao najsavremeniji mlin za mljevenje `ita, koji perfektno

radi, a tro{i malo struje. Ovih dana Kari} se posvetio izradi specijalnih ma{ina za mljevenje jabuke i cije|enje soka od kojeg se pravi ukusan pekmez. Ma{ine su napravljen od drveta i rostfraja, pa zbog toga vo}ni sok ne gubi prirodna svojstva. To je razlog {to ljudi dolaze i svakodnevno Kari}a pitaju za savjet, interesiraju se za njegove pronalaske i ideje. Najvi{e se ~ude kako ~ovjek s jednom rukom ~uda ~ini, rade}i od jutra do sutra. - Nau~ilo se, izgubila se ruka, dobilo se na ne~emu drugom. Danas bi mi lijeva ruka, koje nemam od djetinjstva, smetala - ka`e uvijek za {alu spreman pronalaza~ H. ^ALI] Fuad Kari}.

U Zvorniku predstavljena „Reisofobija“

Centar bo{nja{tva nije u Sarajevu U Islamskom centru u Zvorniku predstavljena je knjiga „Reisofobija“ mr. Fatmira Alispahi}a, a autor je govorio o historijskim i politi~kim kontinuitetima bla}enja muslimanskih svetinja i bo{nja~kih vrijednosti pod okriljem svih re`ima poslije Otomanskog

carstva. Akcent predavanja bio je na odnosu periferije i centra, odnosno, nepostojanju politi~ke svijesti u Bo{njaka o fundamentalnom zna~aju periferije. - Centar na{eg bitka nije u Sarajevu, nego u Trebinju i Zvorniku, u Stocu i Prijedoru, gdje god su oni

najudaljeniji znakovi bo{nja~kog `ivota. Dosada{nja bo{nja~ka politika misli da se Bosna i Bo{njaci sastoje od nekoliko sarajevskih ulica, a dokaz za to je ~injenica da se ne pojavljuju me|u povratnicima, te da nemaju viziju spram bo{nja~kih raseljenika - kazao je Alispahi}.


teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

9

SAZNAJEMO Zijad D`emi} nalaze revizora {alje i Tu`ila{tvu KS

Istra`itelji }e provjeriti rad „Elektroprivrede“? Od 1.897 potpisanih ugovora, revizor je pogledao njih 57 i utvrdio 15 miliona KM nepravilnosti, zato u sve moraju biti uklju~eni istra`ni organi Zbog ~injenice da je Ured za reviziju institucija FBiH otkrio niz skandaloznih pokazatelja u poslovanju „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH), koju odavno potpuno kontrolira Stranka za BiH Harisa Silajd`i}a, aktuelni predsjednik Nadzornog odbora (NO) te kompanije Zijad D`emi} dostavit }e danas revizorski izvje{taj Tu`ila{tvu Kantona Sarajevo i Finansijskoj policiji FBiH.

Javne nabavke Podsjetimo, prema revizorskom izvje{taju, EPBiH pro{le go-

ra~unima krije nevjerovatnih 254 miliona maraka, koje nije investirala u razvoj, jer njeni ~elnici i dalje tra`e „strate{ke partnere“ od kojih o~ekuju milionske provizije. Revizori su u izvje{taju istakli da je EPBiH na kraju pro{le godine u ovda{njim bankama oro~ila ~ak 78,23 miliona KM i da je akumulirana dobit iz ranijih godina iznosila 175.733.579 KM. Kao primjer lo{eg poslovanja revizori su naveli i pla}anje

Poslovanje s gubitkom? Na na{e pitanje ho}e li zbog niza nezakonitih radnji EPBiH na kraju teku}e godine poslovati s velikim gubitkom, jer je ~injenica da su na polugodi{tu imali dobit manju za 70 miliona KM, D`emi} je podvukao kako „nije zahvalno davati prognoze“, ali... - Rade}i na ovakav na~in, to je vi{e nego izvjesno - naveo je on. dine nije po{tovala sistem javnih nabavki prilikom dodjele radova ukupne vrijednosti ~ak 15,2 miliona KM. Ta suma je sigurno ve}a, jer revizori su provjerili tek 57 od 1.897 sklopljenih ugovora! Osim toga, po revizorima, EPBiH na svojim

D`emi}: Ima stra{nih stvari

kaznenih penala u iznosu od skoro 184.000 KM tokom pro{le godine na ime odobrenih, a neiskori{tenih kredita. Uz ogromne pla}e, kako je otkriveno, ~elnicima EPBiH ispla}ene su i stimulacije od 1,8 miliona KM.

Nepravilno knji`enje - Sve mi je toliko sporno da sam tra`io da se revizorski izvje{taj po{alje na adresu Kantonalnog tu`ila{tva i Finansijske policije FBiH, da oni provedu istragu. Zatra`io sam od sekretara EPBiH da do 11. oktobra to uradi, a kako nije, ja }u to uraditi u ponedjeljak - kazao je D`emi} za „Avaz“. D`emi} isti~e da u revizorskom izvje{taju jednostavno „ima stra{nih stvari“. - Od 1.897 potpisanih ugovora, revizor je pogledao njih 57 i utvrdio 15 miliona KM nepravilnosti. Pitamo se {ta bi bilo da je pregledao sve? Zato u sve moraju biti uklju~eni istra`ni organi. Pazite, osim toga, imate 424 miliona KM nepravilno knji`enih prihoda i rashoda. ^ak 424 miliona KM!? O ~emu pri~amo? To je sve sporno i time se odmah moraju pozabaviti istra`ni organi - zaklju~uje D`emi}. F. VELE

„Avaz“ saznaje Zakazana vanredna sjednica Skup{tine EPBiH

Dioni~ari poni{tavaju prljavi posao energetske mafije? Vahida He}e i Uprave EPBiH na ~elu s Amerom Jerlagi}em kao „povezanih lica“ koja su prekora~ila ovla{tenja i odgovornosti, te zloupotrijebili slu`beni polo`aj, a u vezi s „nezakonitostima prilikom realizacije procedure i aktivnosti na izboru „Alpiqa“ za strate{kog partnera“. Isto tako, dioni~ari bi trebali zauzeti svoj stav o odgovornosti He}inog ministarstva zbog naru{avanja odredbi Zakona o privrednim dru{tvima, tako|er, u postupku odabira „Alpiqa“. Podsjetimo, samo dan prije op}ih izbora, 1. oktobra u EPBiH je otvorena ponuda „Alpiqa“ za strate{ko partnerstvo u izgradnji bloka 7 u TE Tuzla. D`emi} je ranije kazao da je otvaranje ponude prije nego {to se o tom pitanju izjasni Skup{tina

Situacija visokog rizika u Jablanici

Vi{e od 200 policajaca danas upada u „Granit“! Policija treba omogu}iti nesmetan ulazak novog ste~ajnog upravnika, a radnici se bune Vi{e od 200 policajaca, me|u kojima su i pripadnici Jedinice za posebne namjene MUP-a HNK, bit }e anga`irano kako bi danas omogu}ili nesmetan ulazak novog ste~ajnog upravnika Abdulaziza Mahmutovi}a u posjed imovine jablani~kog „Granita“, saznaje „Dnevni avaz“. Komesar policije HNK Amir Begi} potvrdio nam je ovu informaciju. Me|utim, on nije htio precizirati o kojem broju policajaca se radi. - Dobili smo nalog Op}inskog suda Konjic da asistiramo ste~ajnom upravniku. Procijenili smo da se radi o izuzetno rizi~nom doga|aju, jer su radnici spremni pru`iti otpor. Maksimalno }emo se anga`irati da osiguramo javni red i mir i da ne bude eskalacija - kazao nam je Begi}. Me|utim, situacija bi, kako sada stvari stoje, itekako mogla eskalirati, jer je vi{e stotina radnika i njihovih ~lanova porodica, kao i gra|ana Jablanice, najavilo da }e pru`iti ma-

ksimalan otpor ulasku ste~ajnog upravnika u posjed imovine. Predsjednik [trajka~kog odbora „Granita“ Vehid [ehi} i ~elnik Sindikata radnika Mensud ]osi} upozorili su sve nadle`ne organe na ~injenicu da se radi o protivzakonitom ulasku ste~ajnog upravnika u posjed preduze}a. - Frapirani smo! Nakon {to je mafija pokrala i uni{tila preduzu}e, sada dr`ava ovaj kriminal `eli aminovati! Ignoriraju ~injenice da je „Granit“ pravomo}nom presudom o raskidu kupoprodajnog ugovora vra}en dr`avi, a da je za sutra (ponedjeljak, op.a.) najavljena odluka Op}inskog suda u Sarajevu o poni{tenju preregistracije ovog preduze}a. @ele na isti dan kada se ova odluka donosi iskoristiti posljednji trenutak da do kraja uni{te „Granit“ - kazali su nam [ehi} i ]osi}. Oni su dodali da ste~ajni upravnik ulazi u posjed „Granita“ uprkos upozorenju Dr`avnog tu`ila{tva da istraga o kriminalu u ovom A. DU^I] preduze}u jo{ traje.

Promoviranje ideje dru{tvene odgovornosti Lokalna mre`a Globalni sporazum BiH organizirat }e u srijedu u Sarajevu godi{nji sastanak o temi „Pozitivne promjene! Dru{tveno odgovorno poslovanje“. O~ekuje se prisustvo 60 vode}ih kompanija okupljenih u lokalnu mre`u Globalni sporazum BiH, predstavnika vladinog i nevladinog sektora i donatora, a u~e{}e su ve} potvrdili predstavnici USAID-a i brojni gosti iz regiona, javila je Fena. Neki od ciljeva ovog skupa su definiranje budu}ih vidova djelovanja i konkretnog plana aktivnosti, ali i promocija ideje dru{tvene odgovornosti u BiH, saop}io je Centar za promociju civilnog dru{tva.

Nakon 43 godine postojanja

Slijedi izja{njavanje o odbacivanju svih nezakonitih odluka u vezi s izborom „Alpiqa AG“ za strate{kog partnera Predsjednik Nadzornog odbora (NO) „Elektroprivrede BiH“ Zijad D`emi} sazvao je za ~etvrtak, 11. novembra ove godine, u 13 sati vanrednu sjednicu Skup{tine te kompanije, saznaje „Dnevni avaz“. Prema dnevnom redu sjednice, dioni~ari }e se izjasniti o odbacivanju svih odluka koje su nezakonito donesene, a u vezi s izborom {vicarskog „Alpiqa AG“ za jedinog tzv. kvalificiranog podnosioca, odnosno strate{kog partnera za zajedni~ko ulaganje u blok 7 Termoelektrane (TE) Tuzla, instalirane snage 450 MW. Posao je vrijedan ~ak 1,5 milijardi KM! Dioni~ari }e se, tako|er, izja{njavati o Odluci za utvr|ivanje odgovornosti Ministarstva energije, industrije i rudarstva, odnosno

„Granit“: Najavljeno pru`anje maksimalnog otpora

Radio RS preselio se u novi RTV dom „Elektroprivreda BiH“: Padaju projekti

EPBiH „uzaludan posao“. On vjeruje da }e Skup{tina EPBiH poni{titi sve prljave poslove energetske mafije predvo|ene Harisom Silajd`i}em i njegovim intimusom Safetom Oru~evi}em. Napominje da se o poni{tenju svih odluka u vezi s izborom „Alpiqa“ treba o~itovati, prije svega, Parlament FBiH, koji je 90-postotni vlasnik firme, a nikako He}ino ministarstvo, F. V. ~ija je uloga poznata.

Radio RS ju~er je po~eo s radom u novim prostorijama RTV doma u Banjoj Luci. Generalni direktor Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Dragan Davidovi} izjavio je Srni da se Radio RS, nekada Radio Banja Luka, nakon 43 godine postojanja, preselio u nove prostorije iz kojih }e u narednom periodu emitirati program. On je rekao da }e profesionalan rad, nova tehnologija i bolji uvjeti rada omogu}iti jo{ kvalitetnije programske sadr`aje. U Banjoj Luci je 30. aprila ove godine sve~ano otvoren RTV dom, koji je jedan od najsavremenijih i najbolje opremljenih u regionu.

Zgrada RTRS-a: Dobri uvjeti za rad


Nehla Hasanhod`i}

Klub poznatih

Na{e politi~are bih poslala na pusti otok Li~ni profil bh. manekenke Ime i prezime: Nehla Hasanhod`i}. Datum i mjesto ro|enja: 31. januar 1991. godine, Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Neudata, ali u sretnoj vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani dragih osoba. Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Uz dobru muziku i dobru knjigu. Omiljeni muzi~ar: Ima ih vi{e, ali izdvojila bih Madonu. Volite li kuhati: Da, kada imam vremena. Najdra`a knjiga: „Ana Karenjina“, „Uljep{aj svoj `ivot“. Omiljeni pisac: Muhamed elGazali (Muhammed), Lav Nikolajevi~ Tolstoj. Umjetnik kojeg cijenite: Enis Be{lagi} i Morgan Frimen (Freeman). Za koji klub navijate: FK @eljezni~ar. Koga biste poveli na pusti otok: Kada bih ba{ morala i}i, povela bih momka Emira. Jeste li ljubomorni: U granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i zube. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne vjerujem. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Piletina i voda. Ko se brine o Va{em imid`u: Privatno sama, a poslovno ra-

SMS DODIKOV INTERVJU - Gledao sam intervju Milorada Dodika na RTRS-u gdje direktno ka`e da ne voli „Avaz“ zato {to „Radon~i}eva novina godinama negativno pi{e o njemu i da zato s Radon~i}em mo`da mora raditi, ali bez ikakve pozitivne emocije. Naprotiv“. E, bolji kompliment nisu mogli dobiti ni „Avaz“ ni Radon~i}. ^italac iz Sarajeva. TIHI] ZLO ZA BO[NJAKE - Rijaset Islamske zajednice u BiH saop}io je da izjave predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a {tete Bo{njacima. Takve tvrdnje su ta~ne, siguran sam u to sto posto. Naime, `alosno je kako veliki broj Bo{njaka nikako to da shvati, a imali smo priliku 3. oktobra da kaznimo

10

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

teme

SKANDALOZNO Astronomske naknade predstavnicima UIOBiH

Dva ~lana Upravnog odbora inkasirala 92.604 marke Ekspertnom ~lanu iz RS retroaktivno ispla}eno 22.298 KM ^lanovima Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH iz reda eksperata skoro tokom cijele pro{le godine naknade su ispla}ivane nezakonito, nakon {to im je istekao mandat na ovim funkcijama.

[ta su radili

Hasanhod`i}: Odmara se uz knjigu

zni stilisti. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ponekad. Imate li ku}nog ljubimca: Da, psa Bobija. Koji je Va{ `ivotni moto: @ivi svaki dan kao da ti je posljednji. Va{ najbolji prijatelj je: Porodica, momak Emir i Ferizada Hasanovi}. Pratite li politi~ku situaciju: Kad stignem. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Poslala bih sve na{e politi~are na pusti otok. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} sam u~estvovala.

Dnevni avaz 061-142-015

tog ~ovjeka koji je, siguran sam, najve}e zlo za bo{nja~ki narod u ovom postratnom periodu. ORU@JE ZA JNA Svi su zaboravili da je Raif Dizdarevi} potpisao odluku da se oru`je Teritorijalne odbrane preda tada{njoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji (JNA). Tako je omogu}io agresivnu srpsku politiku od 1989. godine [ARLATAN IZ MAROKA - Bruka je i sramota {to se daje publicitet ovom „iscjelitelju“ Mekiju Torabiju. Rije~ je, ustvari, o obi~nom {arlatanu iz Maroka koji daje la`nu nadu unesre}enim i bolesnim ljudima. [ta radi nau~na i intelektualna javnost u Bosni i Hercegovini, kao i nadle`ne institucije ove ze-

mlje. Bosanka. HLADNA ZIMA Nau~nici su upozorili da nas ~ega jedna od najhladnijih zima koju pamti ~ovje~anstvo. Ne znam kako }e je pre`ivjeti jadni penzioneri i najugro`enije kategorije gra|ana, kada nemaju ni za hljeba. Od ~ega }e platiti grijanje kako se ne bi smrzli? Vladaju}e stranke su sve pokupile za sebe i njima ne mo`e ni{ta ni polarna zima, niti }uskije da padaju. Napa}enom narodu oduzeli su osnovna prava na dostojanstven `ivot. Tako }e oni i ove zime u`ivati u toplim vilama i skupim stanovima, a jadni penzioneri, borci, invalidi i mnogi prevareni gra|ani ove zemlje ponovo }e se smrzavati.

^ak je na 105. sjednici Upravnog odbora donesena odluka da se ekspertnom ~lanu iz RS retroaktivno isplati naknada od 11.839 maraka, iako nije u~estvovao u radu nijedne sjednice po isteku mandata. S druge strane, ekspertnim ~lanovima koji su u radu UO UIO u~estvovali ispred Vlade FBiH i Vije}a ministara BiH za godinu su ispla}ene astronomske naknade od po 46.302 marke.

Mjese~no 5.388 KM Mjese~ne naknade ekspertnim ~lanovima Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH tokom pro{le godine kretale su se od najni`e koja je iznosila 3.162 marke do najvi{e od 5.388 KM. Ove informacije za na{ list potvrdio je generalni dr`avni revizor Milenko [ego, navode}i da je tokom revizije uo~eno da je Upravno odbor UIOBiH tokom pro{le godine radio u nepotpunom sastavu, odnosno da je pojedinim ~lanovima istekao mandat.

[ego: Ukazao na nepravilnosti

Ured za reviziju institucija BiH ove opaske iznio je i u Izvje{taju o radu UIO za pro{lu gdoinu.

Istek mandata - Prvo je istekao mandat ~lanu delegiranom od Vlade RS, da bi se 19. aprila isto dogodilo i s ekspertom Vlade FBiH. Potom je i stru~nom ~lanu Vije}a ministara 24. juna pro{le godine istekao mandat. Federalna vlada novog ~lana imenovala je 4. novembra, dok Vlada RS i Vije}e ministara BiH do kraja godine nisu imali stru~ne ~lanove. Dakle, sve vrijeme im je ispla}ivan novac iako je Odlukom o utvr|ivanju visine naknade ~lanovi-

ma UO regulirano da ovo pravo ostvaruju od dana imenovanja do dana isteka mandata - pojasnio nam je [ego. Podaci Ureda dr`avnog revizora pokazuju da je ~lan delegiran od Vlade RS ukupno naplatio 22.298 maraka, dok su eksperti iz Vlade FBiH i Vije}a ministara od naknada tokom pro{le godine inkasirali ukupno 92.604 KM. Ekspert Vlade FBiH nakon isteka mandata naplatio je oko 25.000 maraka, dok je stru~njak iz Vije}a ministara delegiran u UO UIO inkasirao nekoliko hiljada maraka manje, s obzirom na to da mu je mandat istekao dva mjeseS. RO@AJAC ca poslije.

Poruka sa skupa u Bijelom Polju

Srbi se `ele vratiti u dolinu Neretve Od 5,4 miliona KM koliko je bilo predvi|eno za povratak Srba, 3,4 oti{lo za opstanak u RS Zdravko Bovan ve} dvije godine otkako se vratio iz izbjegli{tva `ivi u podrumu svoje ku}e u Sutini, jer su ga, kako ka`e, zaobi{li svi pozivi za dodjelu sredstava.

S ju~era{njeg skupa: Ne kriju ogor~enje

- Vi{e ne znam ni ko sam ni {ta, a imao sam ku}u, vo}njake, vinograde, sve. I svi to ovdje znaju, samo se prave hajvani - nije krio ju~er svoje ogor~enje Zdravko Bo-

van na skupu odr`anom u prepunom Domu Bijelo Polje, a na inicijativu Udru`enja za povratak Srba u Hercegovinu. Bovan je jedan od 4.500 Srba koliko ih se vratilo u dolinu Neretve, od 50.000 koliko ih je prije rata `ivjelo na tom podru~ju. - Ovi ljudi `ele se vratiti u svoje ku}e, a od 5,4 miliona KM koliko je bilo predvi|eno za povratak Srba, 3,4 miliona oti{la su za opstanak u RS - kazala je ju~er Mirhunisa Zuki}, predsjednica Unije za odr`ivi povratak i integracije u BiH. Predstavnicima vlasti poru~eno je sa skupa, kojem je prisustvovalo skoro 400 ljudi, da se politika vi{e ne smije petljati u njihove `ivote i da oni u ime povratnika novac ne smiju raspore|ivati. Tako|er, re~eno je da }e biti zatra`eno obja{njenje zbog ~ega je skoro sav novac od 3,4 miliona KM raspore|en u mjesta u kojima M. Sm. je na vlasti SNSD.


teme

11

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

MANDATI U Parlament BiH ulazi ve}ina novih lica

Zastupnici }e biti i Kabil, Bosi}, ^ovi} SDA gubi tri, a SBiH ~ak {est mandata SBB BiH jedina nova stranka Ako je suditi prema podacima kojima trenutno raspola`u stranke koje su dobile mandate u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH, SNSD Milorada Dodika zadr`at }e najvi{e kadrova iz pro{log saziva. Tako bi klub ove stranke i naredne ~etiri godine trebali ~initi Milorad @ivkovi}, Lazar Prodanovi}, Drago Kalabi} i Milica Markovi}, dok je Bo{ko Tomi} novo ime na zastupni~kom spisku SNSD-a. Tu su jo{ Nikola [piri} i Du{anka Majki}, koji su tako|er dobili dovoljan broj glasova bira~a za novi ~etverogodi{nji poslani~ki mandat.

Emir Kabil i Adnan Ba{i}. U ovom trenutku sigurno je da SDP dobio sedam direktnih mandata u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, ali je vrlo izvjestan i jedan kompenzacijski. Me|utim, iz ove stranke

Najve}i gubitnik ovih izbora je Stranka za BiH Harisa Silajd`i}a! Od osam dr`avnih poslanika, koliko su imali u prethodnom mandatu, kadrovi ove stranke zauzet }e svega dvije stolice u Zastupni~-

Promjena pozicije Od izvora bliskog SNSD-u saznajemo da }e dosada{nji predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri}, isto kao i 2006. godine, napustiti zakonodavnu i oti}i u izvr{nu vlast, dok Majki} ponovo pretendira na poziciju u Domu naroda Parlamenta BiH. U ovom trenutku nije poznato ko bi mogli biti njihovi nasljednici u Zastupni~kom domu. Nepovjerenje u odnosu na ranije godine koje su bira~i pokazali prema SDA najbolje pokazuje ~injenica da }e u klubu ove stranke naredne ~etiri godine sjediti znatno manje poslanika nego {to je to bilo do sada. Od devet poslani~kih mjesta, koliko su do sada imali u Parlamentu, u ovom trenutku sigurno ih je svega {est. Pozicije poslanika tako su osigurali Senad [epi}, [emsudin Mehmedovi}, [efik D`aferovi}, Amir Fazli}, Asim Sarajli} i Edita Mustafi}. Mandat Salke Sokolovi}a, kako saznajemo, jo{ je vrlo upitan. Savez za bolju budu}nost BiH jedina je nova stranka ~ija }e ~ak ~etiri poslanika u}i u Dr`avni parlament. Iz ove stranke naredne ~etiri godine u parlamentarnim klupama sjedit }e Ismeta Dervoz, Mirsad \ugum,

Reagiranje Zorana ^egara

Nemam ni{ta s kra|om sanki na Jahorini ^egar tvrdi da mu je Milo{ Koji} u Sarajevo dovezao sanke koje je platio 7.500 eura Ja se ne bojim ~etnika, niti kriminalaca i narkomana u federalnoj policiji! Ovo je reakcija Zorana ^egara, biv{eg visokog du`nosnika Federalnog MUP-a, koji se javio na{oj redakciji da bi ispri~ao kako on nema ni{ta s kra|om motornih sanki na Jahorini. ^egar tvrdi da mu neko poku{ava napakovati ovu aferu, te poru~uje da se on takvim stvarima ne bavi, a da je jedina istina kako je on motorne sanke kupio od Milo{a Koji}a za 7.500 eura, ne znaju}i da su one ukradene. - Sanke sam kupio putem oglasa na internetu gdje je bilo njih 20 na prodaju. Nazvao sam jedan od brojeva, javio mi se ~ovjek koji se predstavio kao Milo{ Koji}. Rekao je da do|em u RS radi kupovi-

^egar: Ne bojim se ~etnika i kriminalaca

ne sanki. Odgovorio sam mu da ne}u do}i tamo, jer

Postoji 107 Milo{a Koji}a [piri}: Ostavit }e mandat poslanika

^egar je, tako|er, demantirao policijske navode da je on u dobrim odnosima s Koji}ima koji imaju svoj objekt na Jahorini. Dodaje da je on

tragaju}i za Milo{em Koji}em kako bi vratio svoj novac dat za sanke ustanovio da u BiH ima 107 ljudi s takvim imenom i prezimenom.

Hrvatska koalicija Koalicija HDZ 1990 HSP, kako nam je rekao Martin Ragu`, imat }e dva poslanika u Dr`avnom parlamentu, i to Bo`u Ljubi}a

i Zvonka Juri{i}a. Osim ovih poslanika, u Parlamentu BiH mogao bi se na}i i po jedan poslanik iz BPS-a, DNZ-a, DNS-a i NSRzB-a.

nisu nam mogli saop}iti ta~nu informaciju o broju mandata koje o~ekuju. No, sigurno je da }e se u Dr`avnom parlamentu, makar po broju glasova, na}i poslanici iz starog saziva, Zlatko Lagumd`ija i Denis Be}irovi}

kom domu Parlamenta BiH. To }e najvjerovatnije biti Beriz Belki} i Azra Had`iahmetovi}. Doktorica Vesna Krstovi}, kako nam je rekao predsjednik PDP-a Mladen Ivani}, zastupat }e stavove ove stranke u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, {to zna~i da }e PDP, kao i ranije, imati svega jedan mandat. S druge strane, umjesto dosada{nja dva poslanika SDS-a u klupama Dr`avnog parlamenta, naredne ~etiri godine mogla bi sjediti tri ili mo`da ~etiri kandidata ove stranke. Tako su sigurni dr`avni poslanici SDS-a predsjednik stranke Mladen Bosi}, Borislav Boji} i Aleksandar Pandurevi}.

Najve}i gubitnik HDZ BiH, kako nam je kazao Mario Grgi}, zadu`en u stranci za izbornu ra~unicu, u ovom trenutku u Parlamentu BiH bi trebao imati tri ili ~etiri poslanika. Mandat su sigurno dobili predsjednik stranke Dragan ^ovi} i aktuelni dr`avni ministri pravde i finansija Bari{a ^olak i Dragan Vranki}. Ako ova stranka dobije kompenzacijski mandat, u Dr`avni parlament u}i }e i Marija Zovko.

S. RO@AJAC

Mediji o posjeti delegacije Rabite

Kina je zemlja religijskih sloboda Prva posjeta delegacije Muslimanske svjetske lige (Rabita) Islamskoj zajednici i muslimanima u Kini nai{la je na zna~ajan odjek u kineskim medijima. Agencija Mina prenijela je ju~er izvje{taj age- Reis Ceri}: ncije Sinhua o posje- Pozdravio ti delegacije Rabite u napore kojoj je bio i reisu-l-

ulema IZBiH dr. Mustafa Ceri}. Delegacija Muslimanske svjetske lige je od 7. do 15. oktobra posjetila Peking, Ujgursku autonomnu oblast [ind`ijang na sjeverozapadu Kine te provinciju Gansu. - Veliko je postignu}e to {to je Kina

uspjela osigurati da 56 naroda razli~itih kultura i religija `ivi u harmoniji - kazao je reis Ceri}. On je potvrdio da je Kina nesumljivo zemlja religijskih sloboda i zajedni{tva, te zemlja koja posve}uje du`nu pa`nju za{titi ljudskih prava, a pozdravio je i napore kineske vlade da unaprijedi podru~ja gdje `ive muslimani.

ja u RS nisam bio otkako je prestao rat. Niti }u tamo i}i, ne zato {to se bojim, nego zbog svega onog {to su nam napravili, a i zbog famoznih crvenih potjernica za Dobrovolja~ku ulicu - ka`e ^egar u izjavi za na{ list. Isti~e da je poslije toga Koji} njemu dovezao sanke u Sarajevo, rekao mu je da su one uvezene iz SAD i dao mu papire za njih. ^egar je sanke platio 7.500 eura. - Nakon deset dana nazvala me policija zbog tih sanki {to zna~i da je o~ito nakon prodaje prijavljena njihova kra|a. Sve ovo sam ispri~ao i pripadnicima Policijske uprave Novi Grad Sarajevo. U ~etvrtak sam s prijateljima oti{ao i u policiju na Pale gdje su postrojili {est ljudi kako bih prepoznao je li neko od njih ~ovjek koji mi je prodao sanke, ali nijedan nije odgovarao opisu onog od kojeg sam ih kupio izjavio je ^egar. On tvrdi da je sve ovo re`irano, a ne isklju~uje mogu}nost da mu pakuju i „Koji}i i vlasnik sanki Nedeljko Tutnjevi}“. M. K.

Royal Jelly kapsule jaèaju imunitet U svakodnevnoj ishrani, a posebno u periodu virusnih infekcija, našem su organizmu potrebne brojne hranjive i zaštitne materije koje èuvaju zdravlje i organizmu daju vitalnost. Matièna mlijeè je vrhunski koncentrat biološki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno funkcionisanje organizma. Royal Jelly `elatinozne kapsule sadr`e matiènu mlijeè koja predstavlja izvanredan spoj vitamina, minerala i hranjivih materija i idealan je dodatak svakodnevnoj ishrani za sve generacije. Matièna mlijeè je u pravom smislu rijeèi multivitaminski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbogatiji izvor vitamina B6 i pantotenske kiseline (vitamin B5) koji imaju va`nu ulogu u metabolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav matiène mlijeèi ulaze minerali kao što su kalcij, bakar, `eljezo, fosfor, kalij, silicij i

Presudan faktor u oèuvanju zdravlja Royal Jelly kapsule sa sadr`ajem matiène mlijeèi jaèaju imunitet i daju organizmu energiju i vitalnost. sumpor, a oni imaju va`nu ulogu u graði organizma i uèestvuju u brojnim procesima kontrole i regulacije æelijskog metabolizma. Posebno znaèajan sastojak matiène mlijeèi koju sadr`e Royal Jelly kapsule su imunoglobulini koji direktno utièu na jaèanje otpornosti organizma prema virusima koji uzrokuju prehladu i gripu. Slaba aktivnost odbrambenog sistema èini organizam podlo`nijim za nastanak virusnih infekcija poput prehlade i gripe te je jaèanje otpornosti organizma prema zaraznim bolestima (imunitet) presudan faktor u oèuvanju zdravlja i preporuèuje se kao jedna od najva`nijih preventinih mjera koje se provode u cilju spreèavanja širenja i prenosa virusa uzroènka prehlade i gripe. Royal Jelly kapsule sadr`e optimalnu koncentraciju matiène mlijeèi u liofiliziranom stanju, što je najkvalitetniji i najsigurniji oblik za primjenu matiène mlijeèi jer omoguæava odliènu apsorpciju u tkivo i najviši stepen iskoristljivosti svih M. D. A. visokovrijednih sastojaka.


12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

panorama

SUDBINE Nakon 35 godina Sejo Pirali} ugostio prijatelja iz mladosti

Uz rakijski kazan prisjetili se vragolija na Hisetima ^lanovi najuspje{nije ekipe

Prvenstvo invalida BiH u stonom tenisu

Najbolja ekipa iz USK-a U Mostaru je odr`ano 13. prvenstvo invalida BiH u stonom tenisu. U~estvovale su ekipe iz {est kantonalnih invalidskih saveza sa 47 takmi~ara. Prvo mjesto osvojila je ekipa SSRI Unsko-sanskog kantona, drugo SSRI ZDK dok su tre}i stonoteniseri iz SSRI BPK. U pojedina~nom plasmanu po grupama invalidnosti, medalje i diplome osvojili su: Ermin ]ori}, [efik ^izmi}, Elvedin ^akal, Igor Suhi, Muamer \ana, Miralem Tiri}, Mujo Begi}, Remzo Bedrov, Avdo Krvavac, Mirsad Alijagi}, Amir Kameri}, Emin D`ino, Mehmed Muranovi}, I. B. Sanel Muri} i Muriz Kujevi}.

[ta mi se (ne)svi|a u Bosanskoj Krupi

Pojedinci bacaju sme}e gdje stignu - Svi|a mi se {to u Bosanskoj Krupi nema prevelike brzine i gradske vreve kâ&#x20AC;&#x2122;o u drugim velikim gradovima. Smeta mi {to pojedinci odla`u sme}e gdje stignu. Svakodnevno gledam ljude koji su na visokim funkcijama i koji dovoze svoje ku}no sme}e na divlje otpade. Bacaju komade crijepa, svega i sva{ta. Niko se za Esma Kova~evi}, doma}ica to ne brine. Bacaju i na obale rijeka. Na `eljezni~koj stanici i u Kr~ani postoji mjesto na koje ljudi naj~e{}e bacaju, iako znaju da to ne bi smjeli i da bi to trebalo biti ka`njivo. Sve je to kom{iluk koji ja vidim - ka`e doma}ica S. T. Esma Kova~evi}.

Boba je davne 1968. oti{ao put Njema~ke, a Sejo u [vicarsku Godinama su tragali jedan za drugim kako bi ponovno uspostavili pokidane veze Ka`u, prava prijateljstva su rijetka i pamte se cijeli `ivot. Jedno od takvih zasigurno }e s rado{}u pamtiti Selim i Sejo Pirali} nastanjeni u Biha}u te njihov prijatelj iz mladih dana Boba Trtnja (63), penzioner. Sejo i Boba su kao momci nekad lutali banjalu~kim naseljima i naj~e{}e se dru`ili u naselju Hiseta u kojem su `ivjeli Bobini roditelji, sad ve} pokojni Anka i Jozo. To dru`enje naprosto je bilo neraskidivo. Sudbina je Bobu davne 1968. odvela put Njema~ke, a Seju u [vicarsku. Godinama su tragali jedan za drugim i poku{avali saznati

adrese stanovanja, kako bi pokidane veze ponovno uspostavili. I tako 35 godina. - Preko svojih prijatelja do{ao sam do Bobinog telefona. Nazvao sam ga. Bio je iznena|en mojim pozivom. Tog trenutka sam se sjetio kada smo kao momci kod njegovih roditelja ba{ u ovo vrijeme pekli rakiju. Pozvao sam ga da do|e u Biha} i da se uz rakijski kotao sjetimo na{e mladosti i Bobinih roditelja, a i neizbje`nog rakijskoga kotla sa Hiseta. Boba je rado prihvatio i evo uz prve kapi nove rakije prisje}amo se na{ih vragolija iz mladosti te nezaboravnih, lijepih djevojaka i prija-

Nema starih susjeda - Znate {to, meni su sad 63 godine i vjerujte, ovoga trenutka osje}am se kao 1979. godine kada smo ja i moj prijatelj Sejo pomagali mojim roditeljima oko pe~enja rakije. Ja danas `ivim u mjestu Speyer u

Njema~koj. Ju~er smo posjetili Banju Luku, moje rodne Hisete, ali na`alost, malo je ko ostao od mojih susjeda. Tamo su sad neki novi, nepoznati ljudi. Tu`an sam {to se to sve moralo desiti - pri~a Boba.

sve ovo podsje}a na moje dvori{te, rakijski kotao na mojim Hisetima i u mojoj Banjoj Luci - ka`e Boba TrS. TULI] tnja.

Kako se odnosimo prema pro{losti

Spomenici kao deponije

Za zavr{etak puta preko Vagnja

Nedostaje 5,5 miliona KM Za zavr{etak puta preko Vagnja, za {to je nedavno Vlada Livanjskog kantona izdvojila 700.000 KM, nedostaje jo{ oko 5,5 miliona KM kako bi se asfaltirala dionica duga 13,5 KM. Time bi se put prema Splitu skratio za dvadesetak kilometara, a stvorile i bolje pretpostavke za zimski turizam na ovom dijelu Dinare, te povoljniji uslovi za mje{tane i sto~are podinarskog kraja vezano za plasman A. Ka. njihovih roba u Dalmaciju.

Sejo sa prijateljem Bobom kod rakijskog kazana

teljica iz Banje Luke - pri~a Sejo dok vrti mje{alicu rakijskog kotla da kom ne zagori. - Sretan sam, iako se rakija pe~e u Biha}u, ipak me

Spomen-~esma poginulim partizanima u Kravici

O spomen-obilje`jima iz Drugog svjetskog rata na podru~ju regije Bira~ odavno niko ne vodi ra~una. Spomen-~esma poginulim partizanima u Kravici pretvorena u smetlji{te, a spomen-kosturnica palih boraca NOR-a u Srebrenici danas je pravo ruglo. Kroz pukotine vire kosti koje, pri~a

se po gradu, raznose psi lutalice. Kosturnica ~esto slu`i i kao wc lokalnim alkoholi~arima. Ni{ta bolji nije izgled ni spomenika u Drinja~i, kao ni nekih u [ekovi}ima ili Zvorniku gdje su na bistama ili nadgrobnim plo~ama narodnih heroja ispisani poM. M. grdni natpisi.

Izgradnja sportsko-rekreacionog centra u op}ini Pale Pra~a

Teren u Krivoj Dragi po standardima FIFA-e Oko milion maraka bit }e ulo`eno u izgradnju sportsko-rekreacionog centra na lokalitetu Kriva Draga, na podru~ju op}ine Pale Pra~a. Prije nekoliko dana zapo~eti su radovi na izgradnji nogometnog terena po standardima FIFA-e. - To su zemljani radovi i nadam se da }emo u ovoj godini uspjeti da to i realizujemo. Po{to je ovo izuzetno skup projekt, op}ina ove godine nije uspjela izdvojiti vi{e od 350.000 KM - kazao je Asim Zec, na~elnik op}ine Pale Pra~a. - U prvoj fazi radit }e se zeleni tepih dok }e u drugoj biti napravljene teretane, fitnes centri, svla~ionice i propratni sadr`aji. Dimenzije terena su 118 sa 72 metra i to su FIFA-ini maksimalni zahtjevi. Ovo je drugi stadion u BiH koji odgovara visoko postavljenim zahtjevima -

U toku su zemljani radovi

poja{njava rukovodilac radova Mirsad Zild`i}. Vrijednu investiciju u skoro nenaseljeno podru~je u op}ini smatraju veoma potrebnom jer u BiH â&#x20AC;&#x17E;ne postoji sportsko-rekreacioni centar na nadmorskoj visini od 1000 Al. B. metaraâ&#x20AC;&#x153;.


zeni~ko-dobojski kanton

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

13

KAKANJ Zabrinuti radnici Termoelektrane

Voda koju koriste za pi}e sumnjivog kvaliteta Analize vode sa izvora u TE Kakanj dokazale su postojanje odre|enih metala Sedam dana je ispravna, a narednih sedam dana nije za pi}e. Tako svakodevno radnike Termoelektrane Kakanj nadle`ni iz ovog elektroenergetskog giganta obavje{tavaju o kakvo}i pitke vode. Podsje}anja radi, TE Kakanj nakon {to je prije 12 godina prona{la vlastiti izvor u krugu preduze}a uradila je elaborat, a nakon toga i vlastite rezervoare. Naravno, nakon toga se isklju~ujuje sa napajanja gradskom vodom i otada uposlenici piju vodu sa vlastitog izvora. Reklo bi se ni{ta neobi~no, u{teda i poslovna politika ovog vrlo va`nog elektroenergetskog postrojenja za na{u zemlju. Analize vode sa izvora u TE Kaknja dokazale su postojanje

Termoelektrana: Uposlenici piju vodu sa vlastitog izvora

odre|enih metala. Ove analize koje se rade u Kantonalnom zavodu u Zenici ili

Sarajevu obi~no se rade na lake metale, ali rijetko nadle`ni zatra`e da se urade

analize na te{ke metale kao {to su kadmijum i radon. Poznato je da se ovi metali nalaze u {ljaci kao proizvodu nakon sagorijevanja uglja u kotlu i da kroz zemlju mogu do}i i do izvora kojeg piju radnici u Termoelektani Kakanj. Pravog sagovornika u TE Kakanj nemogu}e je na}i jer radnici ili se boje ili ne `ele da pri~aju o tome. Vidljivo je da svakodnevno izlaze van kapija i sipaju vodu u neposrednoj blizini nove dionice koridora V C gdje se nalazi javna ~esma. U JP Vodokom spremni su ponovno uklju~iti Termoelektranu na gradski vodovod, ali ~ekaju nadle`ane da daju zeleno svjetlo. Az. S.

Akcija u~enika Prve osnovne {kole Maglaj

Prikupljanjem ambala`e do novca za maturalnu ekskurziju Maglajski osnovci su ekolo{ki osvije{teni. Puno je primjera koji govore u prilog ovoj tvrdnji. U Novom [eheru uklju~ili su se u akciju ure|enja rijeka Cicmanke, Lije{nice i mjesnih potoka, ekolozi Osnovne {kole Maglaj ure|uju javne ~esme, a u~enici Prve

Softi}: Ekonomska korist

osnovne {kole po~eli su prikupljati plasti~nu ambala`u. Sva nov~ana sredstva koja se prikupe namijenjena su za finansiranje maturalne ekskurzije i to za one u~enike ~iji roditelji nisu u mogu}nosti da je plate. - Ideja za skupljanje ambala`e do{la je od profesorice Aide Bajri}, koja je predstavnik nastavnika u Vije}u u~enika. Mi smo tu inicijativu proslijedili i u nadle`nu op}insku slu`bu jer `elimo da se sve {kole sa maglajske op}ine uklju~e u ovu akciju. Velika je i ekonomska korist, a s druge strane sva ta ambala`a ne}e vi{e zavr{avati u potocima, rijekama, po zelenim povr{inama. Nastavit }emo da prikupljamo i stari papir.

Udru`enje „Budu}nost-Za“ Zavidovi}i

Akcija podr{ke oboljelim `enama Udru`enje `ena oboljelih i lije~enih od tumora dojke i drugih tumora „Budu}nost-Za“ Zavidovi}i organiziralo je simboli~nu prodaju roze vrpci. - U svim svjetskim kalendarima oktobar je obilje`en roze bojom, i posve}en je borbi protiv raka dojke. Broj oboljelih i me|u mla|im osobama se svaki dan pove}ava. Nosite roze vrpcu bar jedan dan kao dokaz da ste svjesni opasnosti od ove opake bolesti - poru~uju ~lanice zavidovi}kog udru`enja koje okuplja `ene oboljele i lije~ene od tumora. Na nekoliko mjesta u gradu bili su postavljeni {tadovi, na kojima su gra|ani mogli kupiti roze vrpcu, me|unarodno priznati simbol u borbi protiv raka dojke. ^lanice udru`enja su dijelile gra|anima i promotivni materijal, kako bi skrenule pa`nju javnosti na opasnost od malignih oboljenja, prije svega raka dojke. Novac prikupljen na ovaj na~in i}i }e za potrebe lije~enja Ar. M. oboljelih Zavidovi}anki, te potrebe udru`enja.

Poli}ima iz Zavidovi}a 25.000 KM Na sjednici Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona odobrena su finansijska izdvajanja. Rustemu i Rijadu Poli}u iz Zavidovi}a, djeci poginulog „Zlatnog ljiljana“, dodijeljeno je 25.000 KM za rje{avanje stambenog pitanja, a Centru za socijalni rad Zenica za trajno stambeno zbrinjavanje 13V. B. ~lane porodice Sakiba Musi}a 27.000 KM.

Sa „Dnevnim avazom“ u BNP Zenica

Besplatne ulaznice za predstave „Arapska no}“ i „Ku}a jelena“ Od po~etka ove pozori{ne sezone, „Dnevni avaz“ i Bosansko narodno pozori{te iz Zenice nagra|uju ~itaoce besplatnim ulaznicama za predstave. Po dvije besplatne ulaznice za predstavu „Arapska no}“, premijera, koja igra u srijedu, 20. oktobra u 19.30 sati, dobit }e troje ~italaca koji se prvi jave na brojeve telefona: 032-24 26 04, 062-85 95 55 i 063-79 75 55. I za predstavu „Ku}a jelena“, koja je na repertoaru u petak, 22. oktobra, mo`ete dobiti besplatne ulaznice ako se javite na gore navedene brojeve telefona.

Likovna izlo`ba u @ep~u

„Slavonska rapsodija“ Ante Nikoli}a Osnovci `ele i da im je ~ist okoli{

Ve} smo sklopili ugovor sa dobojskom firmom „Omorika“ koja }e otkupljivati PET ambala`u. Kada se skupi tona ambala`e, iz ove firme }e poslati kamion a u~enici bi za tonu

trebali dobiti 270 KM. U ovim prvim danima efekti su vi{e nego dobri, djeca su se sa velikim odu{evljenjem uklju~ila u akciju - isti~e Enver Softi}, direktor N. B. Prve O[.

Premijera pozori{ne predstave u Kaknju

Publika nije krila odu{evljenje

Predstavu su izveli glumci Dramskog studija

Prodaja roze vrpci na {tandovima u gradu

Premijera pozori{ne predstave „Bamija sa fa{iranim u expres loncu“, koju su izveli glumci Dramskog studija Kakanj, a re`irao Mirza Mu{ija, akademski glumac, izazvala je veliko interesovanje Kakanjaca. Direktor Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj Izet Fejzovi} ka`e da je ovoliki interes i posje}enost izazvala njihova prva premijera „Rasemin

sevdah“, kada je ovaj Dramski studio tek po~eo sa radom. Sala je bila prepuna, a neki od posjetilaca su i stajali. ^estim aplauzima i op{tim odu{evljenjem publika je pokazivala zadovoljstvo vi|enim {to je najdra`a satisfakcija ~lanovima Dramskog studija i JU za kulturu za ulo`eni rad. Dogovorena su i gostovanja u drugim bh. gradoAz. S. vima.

Predstavljeno 20-ak akvarela

U organizaciji JU Dom kulture u prostoru gradske kafane u @ep~u uprili~ena je samostalna likovna izlo`ba Ante Nikoli}a. Vukovarski slikar koji vodi korijene sa podru~ja `epa~kog kraja, @ep~acima se predstavio sa dvadesetak akvarela uokvirenih u naziv „Slavonska rapsodija“. Iako se Nikoli} slikarstvom bavi tek desetak godina, `epa~ka izlo`ba je njegovo peto samostalno izlaganje. U~estvovao je na mnogobrojnim likovnim kolonijama i aktivan je ~lan Udruge likovnih umjetnika i kreativaca grada Vukovara. Motivi izlo`benih akvarela pokazali su slikarevu ljubav prema kraju iz kojeg dolazi. Pejza`i slavonskih `itnih polja, ku}a pustara, krajolici Dunava, samo su neki od motiva na Nikoli}evim slikama. U znak sje}anja na izlo`benu postavku, uprili~enu u povodu Dana op}ine i 552. godi{njice od prvog pisanog traga o @ep~u, Nikoli} je darovao jedno svoje djelo R. Ag. „Zavi~ajnoj zbirci @ep~a“.


14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

crna hronika

TRAGEDIJE Izme|u ]oseta i Vuj~i}a kod Br~kog

Ubijen 19-godi{nji Alen [ele{evi} Pekarov kombi na mjestu doga|aja

(Foto: E. D`uzdanovi})

Ispred pekare u centru Teo~aka

Pijani ukradenim kombijem sletjeli s puta Manja grupa mladi}a u{la je ju~er ujutro u pekaru „Klas“ vlasnika Avde D`uzdanovi}a i kupila nekoliko pekarskih proizvoda. Dok je pekar utovarao hljeb u kombi, mladi}i koji su, prema rije~ima vlasnika, o~ito bili u

pijani, sjeli su u njegovo vozilo i poku{ali se udaljiti. Odmah ispred pekare sletjeli su u jarak pored puta, gdje je kombi od prevrtanja za{titilo drvo. O doga|aju su obavije{teni slu`benici PS Teo~ak koji E. D`. su obavili uvi|aj.

Napao trojicu, jednog te`e povrijedio Policijska stanica Stari Grad preksino} je obavije{tena da je ulici Bazard`ani do broja 6, op}ina Stari Grad Sarajevo, nepoznata osoba fizi~ki napala H. E. (26), S. K. (25) i M. S. (28), svi iz Sarajeva. Tom prilikom H. E. je zadobio te{ke tjelesne povrede, dok su S. K. i M. S. lak{e povrije|eni. Ljekarska pomo} ukazana im je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu.

Privedene dvije osobe Mladi} u obli`njoj {umi sjekao drva U {umi izme|u sela ]oseti i Vuj~i}i kod Br~kog ju~er oko 13 sati prona|en je mrtav 19-godi{nji Alen [ele{evi} za kojeg se sumnja da je ubijen. Iz policije Distrikta nisu znali kazati da li je [ele{evi} ubijen iz vatrenog oru`ja ili no`em, rekav{i da }e danas biti poznato vi{e detalja o ovome slu~aju.

Izvr{en uvi|aj - Izvr{enim provjerama utvr|eno je da je u Medicinski centar u be`ivotnom stanju dovezen A. [., ro|en 1991. godine u Br~kom, stalno nastanjen u mjestu

[uma u kojoj se dogodilo ubistvo

Emki}: Danas vi{e detalja

Pruta~e kod Br~kog, te da se na istom nalaze povrede koje su najvjerovatnije nastale nasilnim putem od druge osobe - kazao je portparol policije u Distriktu Halid Emki}. Dodao je da su policajci obavijestili i de`urnog tu`ioca Distrikta, pod ~ij-

im je nadzorom izvr{en uvi|aj, te su preduzete mjere i radnje na rasvjetljavanju okolnosti koje su dovele do smrti mladi}a.

Prethodila sva|a - U br~ansku policiju privedene su dvije osobe koje se mogu dovesti u ve-

zu s navedenim doga|ajem - kazao je Emki}. Prema informacijama do kojih je do{ao“Dnevni avaz“, [ele{evi} je najvjerovatnije u obli`njoj {umi sjekao drva kada se posva|ao s jo{ nepoznatom osobom {to je prethodilo ovoj tragediji. E. RA@ANICA

Miljanovci kod Kalesije

„Golfom“ sru{io {kolsku ogradu, elektri~ni stub i saobra}ajni znak Na magistralnom putu M-4 Tuzla - Kalesija - Zvornik, u Miljanovcima kod Kalesije, u no}i sa subote na nedjelju, dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je u~estvovao Haso Dedi} iz Donjih Vukovija kod Kalesije. Dedi} je, kre}u}i se iz pravca Kalesije prema Tuzli, izgubio kontrolu nad vozilom „golf 5“, pre{ao iz desne u lijevu traku i tom prilikom udario u stub uli~ne rasvjete, saobra}ajni znak i {kolsku ogradu. Od siline udara, poru{ena su oba stuba, a o{te}ena je i kapija na ogradi podru~ne {kole u Miljanovcima. Povrije|enih nije bilo, ali je pri~injena velika materijalna {teta na automobilu. Uvi|aj na licu mjesta obavili su pripadnici F. S. Polomljena ograda i stub uli~ne rasvjete PU Kalesija.

(Foto: F. Sinanovi} )

Izgorjelo sijeno u {tali

Povrije|en voza~ „Natrona“

U mjestu Gornji Lu~ani kod Kaknja u subotu oko 19.30 sati izbio je po`ar na {tali vlasni{tvo J. N. koju koristi G. S. U po`aru je izgorjelo oko 3.000 kilograma sijena i manja koli~ina ogrjevnog drveta, dok povrije|enih osoba nije bilo.

 U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu u 8.50 sati na lokalnom putu u Lije{nici kod Maglaja povrije|en je S. M. (51). Povrije|eni je upravljao kamionom MAN (A 09 K 514), vlasni{tvo kompanije „Natron Hayat“, kojim je izletio s ceste.


crna hronika

15

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

MUP Nova eksplozija u Sarajevu

Mirsad Muji} priveden zbog bacanja bombe u Otesu Bomba je aktivirana u dvori{tu ku}e i autopraonice „Balota“ Kod Muji}a policija prona{la gasni pi{tolj U dvori{tu ku}e i autopraonice „Balota“, vlasni{tvo H. N., u ulici Ote{ka 22-A, sarajevska op}ina Ilid`a, u subotu oko 22.15 sati aktivirana je najvjerovatnije ru~na bomba. Tom prilikom nije bilo povrije|enih osoba, a na objektu autopraonice pri~injena je materijalna {teta, saop}eno je iz MUP-a Kantona Sarajevo. - O doga|aju je obavije{ten de`urni kantonalni tu`ilac u Sarajevu koji je nalo`io da se obavi uvi|aj. Prona|eni su odre|eni tragovi, koji su izuzeti radi potrebnih vje{ta~enja. Tokom no}i uhap{ena je jedna osoba i u toku je kriminalisti~ka obrada u MUP-u Kantona Sarajevo - kazala nam je Jasmina Omi~evi}, portparol Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Poduzimaju}i potrebne aktivnosti na rasvjetljavanju

Mravi}i kod Te{nja

Kamionom usmrtio pje{akinju iz Zagreba Pje{akinja Z. ^. (75) iz Zagreba smrtno je stradala u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 14.55 sati na magistralnom putu M-17 u mjestu Mravi}i kod Te{nja.

Pje{akinju, koja je od posljedica povre|ivanja umrla u 20.35 sati u Op}oj bolnici Te{anj, udario je kamion MAN (M-72-A-659) kojim je upravljao H. [. iz Od`aka.

Razbojni{tvo u Sarajevu

Prijete}i no`em odnio novac iz kladionice

Povrije|enih nije bilo, a pri~injena je manja materijalna {teta

ovog doga|aja, pripadnici Policijske uprave Ilid`a u subotu su u 23.50 sati zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo izazivanja op}e opasnosti uhapsili Mirsada Muji}a (35), koji je tako|er nastanjen u sarajevskom naselju Otes. Kod njega je pro-

na|en gasni pi{tolj. Muji} je predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje MUP-a KS, a nakon ispitivanja ju~er je u poslijepodnevnim satima pu{ten iz policijskih prostorija. Ovo je drugi slu~aj aktiviranja eksplozivne naprave

u Sarajevu u posljednjih nekoliko dana. Prije pet dana ru~na bomba ba~ena je u park na Dobrinji i tom prilikom tako|er nije bilo povrije|enih, a policija je vrlo brzo privela tri osobe za koje se sumnja da su po~inile ovo krivi~no djelo. B. C.

Okru`ni sud Doboj

Rizah [kiljo osu|en na dvije godine zatvora Priznao da je organizirao preprodaju droge

Okru`ni sud Doboj: Prihva}en sporazum

Pje{akinja umrla u te{anjskoj bolnici

Rizaha [kilju zvanog Ri}ko (37) iz [ija kod Doboja, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, Sudsko vije}e Okru`nog suda Doboj kojim je predsjedavala sutkinja Vojka Pre{i}, osudilo je na dvije godine za-

tvora zbog neovla{tene proizvodnje i prometa opojnih droga. Optu`nica ga tereti da je u vremenu od 4. maja do 4. novembra pro{le godine organizirao mre`u preprodaju opojnih droga u op-

}inama Doboj, Derventa, Bosanski Brod, Gra~anica, Tuzla, Te{anj i Ora{je. Uglavnom se radilo o drogama marihuana, spid i ekstazi. [kilji je nakon izricanja presude ukinut pritvor. H. ^.

Nepoznata osoba je u petak oko 17.15 sati u ulici Avde Smajlovi}a bb, op}ina Novo Sarajevo, uz prijetnju no`em izvr{ila razbojni{tvo nad H. M., radnicom spor-

tske kladionice „Premier“. Razbojnik je iz kase odnio neutvr|enu sumu novca, nakon ~ega je pobjegao s mjesta doga|aja u nepoznatom pravcu.

Matuzi}i kod Te{nja

Lak{e povrije|en u po`aru U po`aru koji je prekju~er u 15.20 sati izbio u autosalonu „Auto-Madi“, vlasni{tvo M. I., u mjestu Matuzi}i kod Te{nja, lak{e je povrije|en M. A. (18). U

salonu koji se nalazi u ku}i ~iji je vlasnik S. E. nastupila je ve}a materijalna {teta, a po`ar su oko 16 sati lokalizirali pripadnici Vatrogasne jedinice.

MUP KS

Privedena dvojica kradljivaca Slu`benici Prve policijske uprave u Sarajevu uhapsili su prekju~er K. K. (17) i S. N. (18), obojica iz Sarajeva, zbog

sumnje da su po~inili te{ku kra|u. Istog dana nakon ispitivanja obojica su pu{tena iz slu`benih prostorija.


16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

biznis

OTKRIVAMO Tragom registracije privatizirane kompanije

Krivaja obezvrije|ena za 313 miliona maraka

Vijenac: ^etvrti poku{aj privatizacije

Prodaja Rudnika kre~njaka

Za Vijenac stigla samo jedna ponuda Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (KAP) u Tuzli, koja je po~etkom septembra raspisala tender za prodaju Rudnika kre~njaka Vijenac, sa sjedi{tem u Lukavcu, do sada je stigla samo jedna ponuda, a rok za prijavu istje~e sutra. O kakvoj vrsti ponude je rije~, ko je ponu|a~ i koji je nov~ani iznos u pitanju, prema pravilniku o radu, Agencija nije mogla dati bilo

kakve informacije, osim da Komisija za provo|enje tendera obra|uje pristiglu ponudu. Kako smo saznali, prodaja Vijenca trebala bi biti gotova do kraja ovog mjeseca. Vlada Tuzlanskog kantona tri puta je poku{avala prodati Vijenac, koji je u stopostotnom vlasni{tvu dr`ave, a odre|eno je da prodajna cijena ne mo`e biti ni`a od osam A. Mu. miliona maraka.

Wal-Mart planira {irenje u Rusiji Ameri~ki Wal-Mart, koji ve} nekoliko godina poku{ava u}i na rusko tr`i{te, `eli kupiti trgova~ki lanac Kopeika. Najve}i maloprodajni lanac na svijetu za tu se akviziciju natje~e s ruskom grupacijom X5. WalMart trenutno provodi agresivno {irenje na tr`i{tima u razvoju, a u skladu s tim, pro{li mjesec je najavio kupovinu jednog ju`noafri~kog lanca.

Kinezi odustali od preuzimanja Potasha Kineski hemijski gigant Sinochem odustao je od preuzimanja kanadskog proizvo|a~a gnojiva Potasha i tako olak{ao posao anglo-australskom BHP Billitonu. Ranije je kineska vlada izjavila da dr`avne banke ne}e kreditirati potencijalnu akviziciju, {to je preuzimanje Potasha u~inilo gotovo nemogu}im za Sinochem, jer je BHP ponudio ~ak 39 milijardi dolara.

Pripreme za privatizaciju

Novac od Telekoma Srbije za infrastrukturne projekte Srbijanski ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonji} izjavio je da }e novac od privatizacije Telekoma Srbije uglavnom biti ulo`en u infrastrukturne projekte. - Cijelo u`e rukovodstvo dr`ave, uklju~uju}i predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i premijera Mirka Cvetkovi}a, ve} je o tome razgovaralo i uglavnom smo se opredijelili da ve}i dio novca ide u infrastrukturne projekte - rekao je Mrkonji} novinarima prilikom otvaranja dijela rekonstruirane sao-

Mrkonji}: Dogovor u vrhu

bra}ajnice od U`ica do granice s Crnom Gorom.

Kursna lista Centralne banke BiH EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norveška [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1,955830 1,379537 1,377296 26,595876 0,079582 0,261646 0,711555 1,707158 0,565032 0,241080 0,211530 1,453431 0,984926 2,223294 1,384726 0,045834 1,840067

1,955830 1,382994 1,380748 26,662532 0,079781 0,262302 0,713338 1,711437 0,566448 0,241684 0,212060 1,457074 0,987394 2,228866 1,388196 0,045949 1,844679

1,955830 1,386451 1,384200 26,729188 0,079980 0,262958 0,715121 1,715716 0,567864 0,242288 0,212590 1,460717 0,989862 2,234438 1,391666 0,046064 1,849291

Vje{tak koji je nalaz prilagodio zahtjevu Federalne vlade istovremeno je i vlasnik revizorske ku}e Dok teku prvi dani od registracije Krivaje 1884 i rok od 60 dana za eventualne `albe, neminovno se name}e pitanje da li je zaista sudbina 1.900 radnika razlog da Federalna vlada „injektira“ u privatiziranu firmu tridesetak miliona KM u narednih sedam godina, da promijeni ~ak i zakone da bi dovela preduze}e u povoljan polo`aj... Zbog toga su mnogi prera|iva~i drveta ve} najavili `albe Konkurencijskom vije}u BiH i Ustavnom sudu.

Odgovor Suda Op}inski sud Zenica nam je u pismenom odgovoru na na{ upit potvrdio da je Krivaju 1884 registrirao sudija Ramo Ljevakovi}, za kojeg je ranije Kantonalni sud donio odluku o izuze}u iz predmeta. Vrhovni sud Federacije BiH, u svojoj odluci, ranije je prenio nadle`nost za registraciju na Op}inski sud u Tuzli. - Prijava za registraciju Krivaje 1884 koju smo primili 5. oktobra (broj 043-0-Reg10-001463) novi je predmet na koji se ne odnosi odluka o izuze}u sudije. Op}inski sud u Zenici mjesno je nadle`an za registraciju jer se odluka Vrhovnog suda kojom je usvojen prijedlog ne mo`e odnositi na ovaj postupak - odgovoreno nam je na na{ upit. Iz dopisa Suda saznajemo

Bra}a Mujanovi}: Nakon jednog od sastanaka u Vladi

i da su, za razliku od prethodne ~etiri neuspje{ne registracije, gdje je prilo`en nalaz revizorske ku}e Rebalans iz Te{nja, ovaj put osniva~i Krivaje 1884 kona~no postupili po zakonu i prilo`ili nalaz ovla{tenog sudskog vje{taka, a ne revizorske ku}e. Bilo bi smije{no da nije `alosno kada smo utvrdili da se vje{tak

iz Zenice Vitomir To{anovi} navodi i kao vlasnik Rebalansa. Vje{tak To{anovi}, ba{ kao i ranije njegova revizorska ku}a, napravili su nalaz „prilago|en zahtjevima Federalne vlade“, po kojima je, da bi odnos privatnika Mujanovi}a i dr`avne Krivaje bio 70-30, trebalo obezvrijediti

Slu~aj hotela „Kristal“ Generalni direktor dr`avne Krivaje Nurija Priji} svojom izjavom (GD195/08 od 5. 3. 2008.) potvrdio je da je hotel „Kristal“ dat pod hipoteku radi dobivanja kredita. No, IP Krivaja se obavezala da }e izmiriti eventualne obaveze prema korisniku hipoteke ako ne uspije u parnici. Time je Priji} poklonio ho-

tel bra}i Mujanovi}, a dugove Federaciji. Po~etna cijena hotela u maloj privatizaciji iznosila je ~etiri miliona KM, tek 200.000 manje nego {to su dva-tri mjeseca kasnije Mujanovi}ima prodati i hotel i dvadesetak pogona, lakirnica, vozila, kranovi, sa ma{inama, zgradama, zemlji{tem u BiH i inozemstvu.

Hotel „Kristal“ sam vrijedan kao prodajna cijena Krivaje

Krivaju. To je u~injeno tako {to je procijenjen gubitak i obaveze Krivaje tako da se u odnosu na ukupnu vrijednost hiljada dunuma zemlji{ta, milionski vrijednih ma{ina, objekata u vi{e gradova, kada se sve sabere i oduzme, do|e do apsurda da cijela kompanija vrijedi mizernih 4,2 miliona KM. Prema Statutu Krivaje, osnovna vrijednost firme na kraju 2006. iznosila je 317,8 miliona KM. Nepune tri godine kasnije procijenjena je na 4,2 miliona KM! Iz nalaza vje{taka vidimo, naprimjer, da sva vozila preduze}a vrijede 212.000 KM, iako samo jedan (od stotina) njen kamion vrijedi toliko. Zanimljivo je i da je, iako dr`ava u novoj Krivaji 1884 ima 30 posto vlasni{tva, Ismet Mujanovi}, jedan od trojice bra}e koji su do prije nekoliko godina isklju~ivo trgovali prehrambenim proizvodima, postao „direktor bez ograni~enja u ovla{tenjima“.

Mo`e i za marku Nova Krivaja registrirana je i za lov, ribolov, trgovinu i uvoz prehrambenih artikala, hotelijerstvo, trgovinu automobilima, te svim mogu}im i nemogu}im artiklima. Proizvodnja je svedena na sada{nju djelatnost Krivaje, dok je ve}ina registracije istovjetna djelatnosti drugih firmi bra}e Mujanovi} u Zavidovi}ima i okolini. Na kraju, nije sporno da se firma u gubicima proda (zajedno s gubicima i dugovima) nekom poduzetniku i za jednu marku. Me|utim, sude}i po potezima koje vode Vahid He}o i Mustafa Mujezinovi} posljednjih mjeseci, {to je na kraju ovjereno i Aneksom Ugovora o novoj Krivaji, dugovi ostaju Federaciji, a firma, bar u papirima, trojici privatnika.

Iz srba~kog preduze}a

Ogis izvozi u EU i SAD {est miliona medicinskih kapa Srba~ka firma Ogis, koja proizvodi sanitetske kape, cijelu ovu godinu radi za poznate kupce. - Kako kape pravimo od ~iste celuloze, tra`e ih presti`ne klinike zapadne Evrope i Amerike. Do kraja godine izvest }emo {est miliona kapa - ka`e vlasnik Ogisa Aleksandar Milija{evi}. Proizvodnja kapa odvi-

ja se u pogonu u Donjoj Lepenici, gdje 60 radnika radi u dvije smjene. - Planiramo izgraditi jednu ve}u fabriku u Srpcu. U kontaktu smo s jednom partnerskom firmom iz Njema~ke, kojoj nudimo da bude ve}inski vlasnik sa 51 posto kako bismo je trajno vezali za ovo podru~je - ka`e Lj. K. Milija{evi}.

Iz Ogisovog pogona: Rad u dvije smjene

A. D@ONLI]


biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

17

PLANOVI Iz Agencije za unapre|enje stranih investicija

FIPA pripremila agresivnu promociju BiH godinama gradi negativan imid`, ka`e Gruji} Pove}ano interesiranje za ulaganja u turizam Direktorica Agencije za unapre|enje stranih investicija u BiH (FIPA) Jelica Gruji} izjavila je za Onasu da su za devet mjeseci 2010. stranci u na{oj zemlji ulo`ili 177 miliona eura, {to predstavlja smanjenje od 22 posto u odnosu na isti period lani. U proizvodnju je investirano 46 posto, u trgovinu 22 posto, a u ostale finansijske usluge deset posto, dok je prema njenim rije~ima, pove}anje u odnosu na raniji period zabilje`eno u sektoru turizma (devet posto) i u nekretnine ({est posto). - Posebno me raduje pove}anje interesovanja i ulaganja u sektor turizma, jer smatram da tu imamo velike i neiskori{tene kapacitete ka`e Gruji}.

Gruji}: FIPA ne mo`e sama

Direktorica FIPA-e ocijenila je kako BiH godinama gradi negativan imid` lokacije za investiranje, {to pokazuju i podaci o stalnom padu investicija.

Prednja~e Austrija, Srbija i Hrvatska Prema podacima FIPA-e, u prvih devet mjeseci 2010. u BiH je najvi{e investicija stiglo iz Austrije (34,6 miliona eu-

ra), Srbije (30,7 miliona) i Hrvatske (29,7 miliona eura), a zatim slijede Slovenija, Holandija i Ma|arska.

Gruji} podsje}a da su u pripremi novi promotivni materijali i dogovori s nekim medijskim ku}ama i kompanijama o distribuciji informacija o tome za{to investirati u BiH. - Kre}emo u agresivniji pristup promocije i cilj nam je da zainteresujemo investitore za BiH kao investicionu lokaciju. Osim toga, u na{e redovne aktivnosti spada i tzv. Aftercare program, koji podrazumijeva posjete stranim investitorima, razgovor s njima i identifikovanje problema s kojima se susre}u. Na taj na~in pokazujemo aktivan odnos prema njima koji se ne zavr{ava njihovim dolaskom u BiH - ka`e Gruji}. No, podsje}a na ~injenicu da FIPA kao institucija ne mo`e puno toga u~initi. - Zato nam je cilj oja~ati saradnju s nadle`nim ministarstvima, i dr`avnim i entitetskim, komorskim udru`enjima, agencijama iz okru`enja, dijasporom... - ka`e Gruji}.

Uprkos sporazumu s Komisijom za berze

Bankar ka`njen sa 67,5 miliona dolara Angelo Mozilo, biv{i direktor kompanije Countrywide Financial, nekada najve}eg hipotekarnog kreditora u SAD, postigao je sporazum s Komisijom za berze i vrijednosnice (SEC) po kojem mora platiti 67,5 miliona dolara kazne za prevaru s vrijednosnim papirima i nezakonito trgovanje dionicama na osnovu povla{tenih informacija. Mozilova kazna za prevaru s dionicama od 20 miliona dolara najve}a je ikada zabilje`ena za slu`benika javnog dioni~kog dru{tva u SAD. Po optu`bi za tzv. insajdersko trgovanje dionicama Countrywidea, vrijednim 140 miliona dolara, Mozilo je pristao vratiti 45 miliona dolara nepo{teno ste~ene dobiti. Countrywide Financial, koji je 2007. u „New York Timesu“ opisan kao „stroj za stambene kredite od 500 milijardi dolara, sa 62.000 zaposlenih i imovinom od 200 milijarda dolara“, osnovali su Angelo Mozilo i Dejvid Leb (David Loeb) 1969. godine. U

Mozilo: Prevara i insajdersko trgovanje

julu 2008. Bank of America kupila je Countrywide za 2,5 milijardi dolara, nakon {to je kompanija gotovo oti{la u ste~aj. Mozilo je 2008. bio ~etvrti najbolje pla}eni direktor u SAD, s petogodi{njim kompenzacijama od 392 miliona dolara.


18

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


biznis

19

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

TR@I[TE KAPITALA Eho dobrih poslovnih rezultata kompanija

Svjetske berze u usponu Vode}i ameri~ki indeksi dostigli najvi{e nivoe u posljednjih pet mjeseci Na ve}ini svjetskih berzi pro{le sedmice cijene dionica su porasle, {to se mo`e zahvaliti uvjerenju investitora da }e ameri~ka centralna banka uskoro olabaviti monetarnu politiku i dobrim poslovnim rezultatima kompanija. Na Wall Streetu Dow Jones indeks oja~ao je za 0,5 posto, S&P 500 za 0,9, a Nasdaq za 2,8 posto. Sna`an uzlet tehnolo{kog sektora potakli su Google, Intel i Advanced Micro Devices, koji su u tre}em kvartalu ostvarili znatno bolje poslovne rezultate nego {to se o~ekivalo.

ci u najve}im bankama priznali da su mjese~no odobravali na hiljade zapljena. Zbog toga su o{tro pale cijene dionica najve}ih banaka, od Bank of America, preko Citigroupa i Wells Farga, do JPMorgana. Samo u tri dana KBW indeks bankarskog sektora potonuo je za 5,9 posto. - Tr`i{te mrzi nesigurnost, a ovo je donijelo veliku nesigurnost. Sjetite se samo nereda na tr`i{tu drugorazrednih hipotekarnih kredita ka`e D`o Saluci (Joe Saluzzi), direktor u kompaniji Themis Trading.

Istrage u bankama

Ipak, dobri poslovni rezultati i najave daljnjeg labavljenja monetarne politike u SAD, koje je u petak potvrdio i prvi ~ovjek Feda Ben Bernanke, podr`ali su pozitivan trend na Wall Streetu, drugu sedmicu zaredom. I na evropskim berzama cijene dionica porasle su pro{le sedmice. Londonski FTSE indeks oja~ao je za 0,81, frankfurtski DAX za 3,19, a pariski CAC za 1,70 posto. Na Tokijskoj berzi Nikkei indeks pao je pro{le sedmice za 0,92 posto.

Cijena dionice Googlea sko~ila je samo u petak vi{e od 11 posto, a kako su poskupjele i mnoge druge tehnolo{ke dionice, Nasdaq inde-

Tokio izuzetak Njujor{ka berza: Sna`an uzlet dionica tehnolo{kog sektora

ks nadma{io je svojim rastom ostale ameri~ke indekse.

Dolar najslabiji u ovoj godini Najave daljnjeg labavljenja monetarne politike poticajno su djelovale na tr`i{ta kapitala, ali ne i na ameri~ku valutu. Dolarov indeks, koji

pokazuje vrijednost ameri~ke u odnosu na {est najva`nijih svjetskih valuta, potonuo je pro{le sedmice na najni`i nivo od decembra pro{le godine.

S druge strane, bankarski sektor na{ao se pod sna`nim pritiskom, nakon {to je najavljena istraga o mogu}im nezakonitostima u provo|enju zapljena ku}a klijenata, {to bi banke, ako se nezakonitosti doka`u, primoralo da plate visoku cijenu. Istraga o tome bit }e provedena u svih 50 ameri~kih dr`ava, jer su neki zaposleni-

Kretanje inflacije u posljednjih 12 mjeseci

Iz statisti~ke agencije EU

Inflacija u zoni eura u skladu s planom Rast cijena goriva podigao je potro{a~ke cijene u zoni eura u septembru, ali je nivo bazne inflacije ostao nizak, pokazuju podaci Eurostata, statisti~ke agencije EU. Indeks potro{a~kih cijena (CPI) u zoni eura u septembru je iznosio 0,2 posto na mjese~nom i 1,8 posto na godi{njem nivou i bio je u skla-

du s o~ekivanjima analiti~ara. - Septembarski rast inflacije uglavnom je povezan s nepovoljnim utjecajem energetskog sektora i ne mijenja utisak da ne predstavlja bitan problem u zoni eura - ukazao je ekonomista kompanije IHS Global Insight Hauard Ar~er (Howard Archer).

Zabranjena prodaja kopije iPhonea Predstavnici kineske kompanije Meizu, proizvo|a~a mobilnog telefona M8, koji vanjskim izgledom jako podsje}a na Appleov iPhone, objavili su da, prema odluci regulatora, moraju zaustaviti proizvodnju i prodaju tog ure|aja, prenose agencije.


20

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

globus

HRVATSKA Predsjednik Ivo Josipovi} o problemima Vlade i HDZ-a

Polan~ecovo pismo je politi~ka bomba Obama: Problemi s kadrovima

[ta se doga|a u Bijeloj ku}i

Obamu napu{taju bliski saradnici Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) suo~en je s egzodusom velikog broja funkcionera iz Bijele ku}e, pi{e beogradski „Blic“ pozivaju}i se na agencije. Mnogi Obamini saradnici napustili su svoje pozicije, a u narednim mjesecima o~ekuju se i novi odlasci, ~ime bi situacija u Bijeloj ku}i mogla postati alarmantna. Politi~ki analiti~ari ocjenjuju da je egzodus funkcionera iz Bijele ku}e posljedica iscrpljenosti, dok republikanci navode da je u administraciji nastala zbrka te da je Obamin tim odgo-

voran za previ{e propusta u vo|enju politike. Iz administracije se ve} povukao savjetnik za nacionalnu sigurnost, general D`ejms D`ouns (James Jones) nakon dvije godine na funkciji, kao i skoro cijeli Obamin ekonomski tim. [ef osoblja Ram Emanuel oti{ao je pro{log mjeseca da bi se kandidirao za gradona~elnika ^ikaga. Jedan od najve}ih gubitaka za predsjednika je odlazak Pitera Orsaga, direktora bud`eta. Odlazak je najavio i ministar odbrane Robert Gejts (Gates), koji je rekao da se nada da }e se penzionisati po~etkom sljede}e godine.

Hrvatski lider navodi da se mora otvoriti pitanje odgovornosti Postoji li politi~ki utjecaj na pravosu|e Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} izjavio je za Novu TV kako je pismo Damira Polan~eca, u kojem te{ko optu`uje vrh HDZ-a i Vlade Hrvatske, „politi~ka bomba“, ali je istaknuo i da u ovom trenutku Hrvatska nije ono {to bi se mo`da moglo zaklju~iti - zemlja u vanrednom stanju.

Dobio sugestije Na upit koje }e posljedice za dr`avu imati Polan~ecovo pismo, Josipovi} je rekao ka-

ko }e zasigurno otvoriti pitanje rasprave o odgovornosti, u prvom redu politi~ke. Na novinarsko pitanje zabrinjava li ga to {to je Polan~ec u tim razgovorima, kako navodi u izjavi, od HDZovih du`nosnika dobio sugestije, poput „spominji Sanadera“, predsjednik Josipovi} rekao je da to, ako je ta~no, ima vrlo ozbiljne politi~ke konotacije u smislu politi~kog utjecaja na pravosu|e. Smatra da je slu~aj obja-

Ho}e li pasti Vlada? Osvrnuv{i se na, kako ih je nazvao, „kalkulacije“ o tome ho}e li Vlada pasti, Josipovi} je rekao da je to dio parlamentarne situacije. - Ako Vlada i padne, sada o tome ne govore u prilog odnosi u parlamentu, ali ~ak i kada bi se to dogodilo,

mislim da to treba shvatiti kao normalni dio politi~kog `ivota i to ne bi bila vanredna situacija zbog koje bi dovodili u pitanje hrvatski put u Evropsku uniju i napredak na razli~itim podru~jima - kazao je Josipovi}.

Josipovi}: Nema vanrednog stanja

vljivanja pisma politi~ko pitanje, a ho}e li dobiti pravosudnu dimenziju, treba vidjeti.

Sanaderova uloga Upitan je li bilo pametno ljudima iz vlasti da se susre}u s Polan~ecom, Josipovi} je rekao da takve susrete treba odr`avati s velikim oprezom.

Kazao je da od njega ni Polan~ec ni biv{i premijer Ivo Sanader nisu tra`ili da ih primi. Nije `elio govoriti o Sanaderovoj krivi~noj odgovornosti ustvrdiv{i da je to stvar pravosu|a ako bude postupka i stvar glasa~a ako bude novih izbora.

Posjeta ~ileanskog predsjednika Velikoj Britaniji

Kraljica }e dobiti kamen iz rudnika na poklon Britanski list „The Times“ najavio je dolazak ~ileanskog predsjednika u Veliku Britaniju i pobjedni~ku turneju nakon uspje{nog spa{avanja rudara zato~enih u rudniku 700 metara pod zemljom. List pi{e da Sebastijan Pinera (Sebastian) dolazi na poziv premijera Dejvida Kamerona (David Cameron) i britanske kraljice te da }e im donijeti fragmente stijene iz rudnika San Hoze. U ekskluzivnom intervjuu Pinera - milijarder s harvardskom diplomom, koji se obogatio tako {to je prvi uveo kreditne kartice u ^ileu - ka`e da je spasila~ka operacija promijenila me|unarodni imid` ^ilea, zemlje koja je dugo bila poznata po diktaturi ozlogla{enog generala Pino~ea. Pinera otkriva kako je tokom iscrpljuju}ih 69 dana spasila~ke operacije crpio inspiraciju iz biografije Vinstona ^er~ila te izra`ava `elju da izgradi nove odnose ^ilea i Britanije.

Pinera: Na pobjedi~koj turneji

Ubio se pi{toljem koji je dobio od kazahstanskog premijera

Ekonomista „Gazproma“ prona|en mrtav u Moskvi Ekonomista ruskog plinskog giganta „Gazproma“ prona|en je mrtav u Moskvi nakon {to se, navodno, ubio pi{toljem koji mu je poklonio kazahstanski premijer, saop}eno je iz kompanije. Sergej Kljuka (36) prona|en je mrtav u no}i sa subote na ne-

djelju u svom automobilu u podzemnoj gara`i u Moskvi. - Uzrok smrti je pod istragom snaga sigurnosti - saop}io je „Gazprom“ dodav{i da Kljuka nije bio „jedan od direktora kompanije“ niti visokopozicionirani menad`er. Pozivaju}i se na sigurno-

sni izvor, novinska agencija Interfaks javila je da se istra`uje mogu}nost samoubistva. Isti izvor navodi da je na sjedi{tu prona|en pi{tolj ~e{ke proizvodnje CZ-75, koji je Kljuka dobio kao poklon od kazahstanskog premijera.


globus

21

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Ukratko

BERLIN Kancelarka govorila o `ivotu imigranata

Merkel: Multikultura je propala u Njema~koj Njema~koj potrebni samo specijalisti Priznaje se samo „dominantna njema~ka kultura“ Njema~ka kancelarka Angela Merkel izjavila je da su propali poku{aji Njema~ke da stvori multikulturalno dru{tvo u kome ljudi razli~itog kulturnog porijekla `ive zajedno i u miru. - Koncept „multikulti“ po kome mi sada `ivimo je-

dni pored drugih i veoma smo sre}ni, ne funkcionira i potpuno je propao - rekla je Merkel na sastanku mladih ~lanova njene konzervativne Demokr{}anske unije (CDU) u Potsdamu u blizini Berlina. Ona je upozorila da

Ove godine stradalo 510 pripadnika stranih trupa

Ubijen vojnik u Afganistanu KABUL - Pripadnik snaga NATO-a ubijen je ju~er u eksploziji bombe pored puta u ju`nom Afganistanu, a dva civila su poginula u sli~nim eksplozijama. NATO-ove Me|unarodne snage za pomo} sigurnosti (ISAF) potvrdile su pogibiju vojnika, ali nisu otkrile koje je nacionalnosti, prenosi DPA. Ve}ina stranih vojnika u ju`nom regionu je iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, Velike Britanije i Kanade. Vi{e od 510 me|unarodnih vojnika ubijeno je u Afganistanu u 2010. godini, najsmrtonosnijoj za ameri~ke i snage NATO-a od kada je krajem 2001. godine zba~en talibanski re`im. Pokrajina Kandahar ove godine je popri{te velike ofanzive NATO-a i afganistanskih snaga.

Ograni~iti religijsku praksu muslimana

Pirati oteli ju`nokorejski brod

Prema studiji Fondacije „Fridrih Ebert“, skoro 35,6 posto Nijemaca vjeruje da su Njema~ku „pregazili stranci“, a vi{e od 10 posto ih poziva na novog „Firera“ ili vo|u koji bi „~vrstom rukom“ vodio zemlju. Skoro 32 posto ispitanika sla`e se sa stavom da str-

SEUL - Pirati su u blizini kenijske obale oteli ju`nokorejski ribarski brod s 43 mornara, saop}ilo je ju`nokorejsko ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo je kazalo da je brod otet 9. oktobra kod otoka Lamu, prenio je BBC. Ju`nokorejski mediji javljaju da se brod trenutno nalazi u piratskom upori{tu u sjevernoj Somaliji. Otmice zbog otkupnine uobi~ajane su u Somaliji, koja ve} vi{e od dvije decenije nema funkcionalnu vladu. Nije re~eno je li ostvaren kontakt s piratima i jesu li tra`ili otkupninu.

ance treba vratiti ku}ama kada nema dovoljno radnih mjesta za lokalno stanovni{tvo. Vi{e od polovine ili skoro 58,4 posto ispitanika smatra da se religijska praksa za skoro ~etiri miliona muslimana „mora zna~ajno suzbiti i smanjiti“.

Ja~e veze sa Moskvom Merkel je pozvala na bli`e veze izme|u Moskve i NATO-a uo~i samita s ruskim i francuskim predsjednicima Dmitrijem Medvedevom i Nikolasom Sarkozijem, koji }e biti odr`an danas u Dovilu. - Razmatrat }emo mo-

gu}nosti bolje saradnje Rusije i NATO-a, jer je vrijeme hladnog rata definitivno iza nas - rekla je Merkel. Navela je da je ruski predsjednik predlo`io zajedni~ku sigurnosnu arhitekturu.

Merkel: Nastavlja se skretanje demokr{}anske kancelarke udesno

„imigracija priti{}e njema~ki socijalni sistem“ te da su Njema~koj potrebni specijalisti iz inozemstva koji }e zadr`ati tempo ekonomskog razvoja zemlje. Merkel je ovu izjavu dala sedam dana nakon sastanka s turskim premijerom Red`epom Tajipom Erdoanom na kome su se obavezali da }e u~initi vi{e da pobolj{aju lo{u integraciju velike

[panija daje vi{e ovla{tenja regionalnoj vladi

turske zajednice u Njema~koj, koja broji skoro 2,5 miliona ljudi. Horst Zihofer, lider bavarske demokr{}anske partije (CSU), rekao je na istom skupu da su dvije stranke opredijeljene za „dominantnu njema~ku kulturu i protive se multikulturalnoj sredini“. - „Multikulti“ projekt je mrtav - rekao je Zihofer.

Sukobi u ^e~eniji i Dagestanu MOSKVA - Dvojica policajaca ubijena su u pucnjavi s nepoznatim napada~ima u ^e~eniji, dok su dvojica ranjena u bomba{kom napadu u susjednom Dagestanu, javila je agencija RIA Novosti. Policajac je ubijen u pucnjavi s nepoznatim osobama u blizini pijace u prijestonici ^e~enije Groznom, navodi agencija pozivaju}i se na izvore sigurnosti. Dva policajca ranjena su u odvojenom incidentu u Maka~kali u Dagestanu kada je eksplodirala bomba u blizini njihovog automobila, saop}ila je policija.

@rtvovali koze i izazvali stampedo

Napada~i ubili {est osoba u Meksiku

Masakr na Zapatero postigao dogovor s Baskijcima porodi~noj zabavi Socijalisti~ka partija {panskog premijera Hozea Luisa Zapatera sklopi-

Premijer obe}ao i nove investicije

la je sporazum s umjerenim baskijskim nacionalistima, ~ime je osna`ena manjinska socijalisti~ka vlada uo~i klju~nog glasanja o bud`etu. Sporazum s Baskijskom nacionalisti~kom partijom desnog centra (PNV) omogu}it }e prebacivanje vi{e ovla{tenja baskijskoj regionalnoj vladi, kao i ve}i priliv investicija u centralnu vladu. Osim primjene statuta baskijske autonomije, {to {panska vlada tek treba da uradi, socijalisti moraju da osiguraju dodatnih 112 miliona eura investicija u Baskiju 2011. godine u skladu s ranijim sporazumom o prebacivanju sigurnosnih ovla{tenja i odre|enih funkcija.

Naoru`ani napada~i upali su na jednu porodi~nu zabavu u meksi~kom gradu Sijudad Huarezu na granici sa Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama i ubili {est osoba, saop}ila je ju~er policija. Napada~i su u{li kroz sporedna vrata ku}e i na goste otvorili vatru iz automatskog oru`ja. Dvojica mu{karaca poginula su na licu mjesta, dok su jo{ trojica mu{karaca i jedna `ena podlegli povredama u bolnici, rekao je Adrijan San~ez, portparol lokalne policije. Sijudad Huarez, koji se nalazi na granici sa SAD u blizini grada El Pasa, pravo je popri{te sukoba narko-bandi koje se bore za kontrolu nad putevima za krijum~arenje droge u SAD. Vi{e od 6.800 ljudi ubijeno je u nasilju povezanom s drogom u ovom gradu od po~etka 2008. godine.

Festival „Navratri“: Slavlje se pretvorilo u tragediju

(Foto: AFP)

PATNA - Najmanje deset osoba poginulo je ju~er u stampedu u Indiji tokom odr`avnja hindu festivala na kojem su `rtvovane koze, saop}ile su lokalne vlasti. Na Festivalu „Navratri“ u jednom selu u indijskoj dr`avi Bihar u~estvovalo je 40.000 ljudi, a mete` je nastao kada se masa ljudi gurala ispred hrama `ele}i da ponudi svoje koze da budu prve `rtvovane na ritualnoj ceremoniji. Policija navodi da je me|u poginulima {est mu{karaca i ~etiri `ene, a povrije|eno je jo{ 11 osoba koje su prevezene u bolnice.


22

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

kiosk

PRIZNANJA Zahvalnost maskoti 22. korpusa poljske vojske

Spomenik medvjedu, „borcu“ protiv nacista Vojtek je s poljskim vojnicima pro`ivio sve strahote rata na sjeveru Afrike, gdje je zadobio brojne povrede

Ri~ardson: Me|usobna ljubav

Kevin Ri~ardson prijatelj sa `ivotinjama

Zvijeri pretvara u mazna stvorenja Iako penjanje na le|a lava izgleda kao samoubistvo, Kevin Ri~ardson (Richardson) u`iva u tome i jo{ tvrdi da je njegova zanimacija potpuno sigurna. Aktivista za za{titu `ivotinja, koji prou~ava njihovo pona{anje, tvrdi da s divljim zvijerima ima tako ~vrste veze da mo`e provesti no} u njiho-

vom zagrljaju. Ovaj hrabri 34-godi{njak vodi park za za{titu `ivotinja u blizini Johanesburga, u Ju`noafri~koj Republici, gdje borave i gepardi, leopardi i hijene. Postao je prijatelj sa `ivotinjama tako {to je pri~ao s njima i ophodio se sa ljubavlju i po{tovanjem, nakon ~ega su ga prihvatili kao ~lana grupe.

Medvjed koji se borio s poljskim trupama tokom Drugog svjetskog rata dobio je spomenik u {kotskom gradu Edinburgu, gdje je provodio svoje „penzionerske dane“. Memorijalni kip u spomen na izvanrednog sme|eg medvjeda Vojteka (Wojtek), visok je 1,8 metara, te`ak 220 kilograma i vrijedan 200.000 funti. Spomenik je izradio {kotski kipar Alan Heriot (Herriot), a prikazuje Vojteka i vojnika Pitera Prendisa (Peter Prendys) koji nje`no stavlja ruku na rame ovom velikanu, nakon {etnje vojni~kim kampom. Vojteka, ~ije ime na poljskom jeziku zna~i „sretan ratnik“, usvojili su poljski vojnici jo{ dok je bio mladun~e, a ubrzo je postao i maskota 22. korpusa poljske vojske. Vojtek je, zajedno s poljskim vojnicima, pro`-

Pomagao saborcima i dizao im moral - Vojtek je bio najpoznatiji po pomaganju svojim saborcima, ali njegova stvarna vrijednost bila je u njegovom u~inku na moral ljudi. Bilo mi je jako va`no prikazati blisko prijateljstvo

Memorijalni kip u Edinburgu: Sje}anje na poljske heroje

ivio sve strahote rata na sjeveru Afrike, gdje je zadobio brojne povrede. Vojnici ga

najbolje pamte po njegovoj ulozi u surovoj borbi za Monte Kasino u aprilu 1944.

izme|u njega i ljudi. Ovo nije samo kip jednog medvjeda, nego je i znak sje}anja na poljske vojnike koji su odigrali zna~ajnu ulogu u Drugom svjetskom ratu - ka`e kipar Heriot. godine, kada im je pomagao iskrcavati topovske granate koji su pristizale za saveznike. Medvjedu alkohol i cigarete nisu bili mrski, pa je zbog svoje sklonosti pra`njenja boca i jedenja cigareta postao savr{eno dru{tvo vojnicima. Nakon {to je rat zavr{io, Vojtek je, zajedno s poljskim vojnicima, premje{ten u kamp „Winfield“, u blizini Hutona u Bervik{iru, prije nego {to je trajno smje{ten u zoolo{ki vrt u Edinburgu, gdje je pro`ivio dugi niz godina.


kiosk

23

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

MI^IGEN Neobi~ni datumi u ameri~koj porodici Soper

Djeca ro|ena 8. 8. 2008, 9. 9. 2009. i 10. 10. 2010. Lopov slu`i kaznu kao Lopov pred prodavnicom

Ka`njavanje u Hjustonu

Iako se tako ne ~ini na prvi pogled, statisti~ari tvrde da to i nije rijedak obrazac

Bert iz „Ulice Sezam“

Ameri~ki par iz Rokforda u Mi~igenu prije nekoliko dana proslavio je ro|enje svoje k}erke Keare (Cearra) koja se rodila 10. 10. 2010. Me|utim, oni imaju jo{ dvoje djece koja su, tako|er, ro|ena na neobi~ne datume.

Osmanaestogodi{nji mladi}, nakon {to je uhva}en u kra|i, pristao je na sasvim neobi~nu kaznu. Vlasnik du}ana u Hjustonu obe}ao mu je da ne}e zvati policiju ako obu~en u lika iz „Ulice Sezam“ stane ispred prodavnice, dr`e}i u rukama natpis da je ulovljen u nedjelu. Mladi} je svoju kaznu odra|ivao dva dana po {est

Sretan broj Kearu su u njenom domu ~ekali brat Kameron (Cameron), ro|en 9. 9. 2009., i sestra Klo (Chloe), ro|ena 8. 8. 2008. - Keara je na{e malo ~udo. Klo je sretan broj osam, Kameron devet, a ona je na{ sretan broj deset - rekla je 36-godi{nja majka Barbara Soper. Porodica Soper tvrdi da su datumi ro|enja u potpunosti slu~ajni. Naime, Keara je ro|ena mjesec prije termina, a Kameron dvije sedmice ranije. Tridesettro-

Stvarni izgledi Iako se tako ne ~ini na prvi pogled, statisti~ari tvrde

da to i nije rijedak obrazac. - Ako se dijete rodi u prvih 12 godina odre|enog stolje}a, kao u njihovom slu~aju, mogu}nosti i nisu tako astronomske kako se ~ine. Stvarni izgledi su 2.500:1 - pojasnio je Filip

Na aukciji u Berlinu

Marke s likom Odri Hepbern prodate za 430.000 eura Komplet po{tanskih markica s likom ameri~ke

glumice Odri Hepbern (Audrey Hepburn) prodat je u subotu za 430.000 eura na aukciji u Berlinu. Rije~ je o raritetu bu-

Marke bile zabranjene za opticaj

du}i da su zabranjene za opticaj jer je glumica na njima s mu{tiklom i cigaretom, navela je aukcijska ku}a „Schlegel“, specijalizirana za filateliju koja je organizirala prodaju. Njema~ke vlasti uni{tile su skoro sve markice, izuzev nekoliko koje su zavr{ile u raznim arhivima. Prihod od prodaje podijelit }e Fondacija „Odri Hepbern“ za pomo} djeci koju su 1994. osnovali njeni sinovi, i organizacije UN-a za pomo} djeci (UNICEF) ~ija je ambasadorica dobre volje Odri bila.

Prilikom spremanja doru~ka

Kuhara iznenadilo savr{eno okruglo jaje Britanac D`ejms ^ruh (James Chruch) nemalo se iznenadio kada je jedno jutro spremao doru~ak i nai{ao na savr{eno okruglo jaje. - Prije posla sam pekao jaja i kada sam posegnuo

Kraj svemira za 3,7 milijardi godina?

Porodica Soper: Ne planiraju ~etvrto dijete

godi{nji otac ^ad (Chad), ipak, dodaje kako su se nadali da }e se Keara roditi na taj datum.

za „lopticom“ stajao sam bez rije~i nekoliko trenutaka jer ovakvo ne{to nikada nisam vidio ispri~ao je D`ejms, koji je u kuhinju pozvao sve uku}ane kako bi im pokazao neobi~no jaje. Po zanimanju kuhar u hotelu „Bristol“, D`ejms je u osam godina razbio

Jaje kao loptica

vi{e od 100.000 jaja, no ovakvo ba{ nikada. Okruglo jaje je zadr`ao i rekao da ga nikada ne}e baciti.

sati, maskiran u Berta - lika iz popularnog crti}a „Ulica Sezam“ i dr`e}i u rukama natpis „Ulovljen sam u kra|i u Halloween Expressu“. Ovakva vrsta ka`njavanja postala je uobi~ajena u Hjustonu ve} neko vrijeme, pa je tako ~ovjek, koji je krao novac `rtvama zlo~ina, morao svakog vikenda narednih {est godina stajati na prometnoj ulici dr`e}i natpis da je lopov.

Stark (Philip), profesor na Univerzitetu Berkli. Porodica Soper ne namjerava imati i ~etvrto dijete koje bi se rodilo 11. 11. 2011. - Troje djece nam je dovoljno. Ne planiramo ~etvrto - rekla je majka.

 Svemir i sve u njemu mogli bi se ugasiti za 3,7 milijardi godina, smatraju ameri~ki i japanski astrofizi~ari koji preispituju teoriju ve}ine istra`iva~a svemira o vje~nom {irenju prostora-vremena. - Nije vjerovatno da }e svemir do`ivjeti kraj tokom na{eg `ivota, ali je 50 posto izgleda da }e se vrijeme zaustaviti za 3,7 milijardi godina - ocijenili su istra`iva~i.


24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

kultura

OTKRIVAMO Dok se ~eka dozvola za snimanje filma u BiH

Silovatelj ubija `rtvu na Izveden intrigantni kraju An|elininog filma

I publika gasila 50 svije}a na tortama

(Foto: J. Brutus)

Zvani~no po~eo program MESS-a

„@ivot sa idiotom“ Modernom, dinami~nom i intrigantnom predstavom „@ivot sa idiotom“ Andreja @oldaka (Andriy Zholdak) iz Rumunije preksino} je u Narodnom pozori{tu Sarajevo sve~ano po~eo program 50. me|unarodnog teatarskog festivala MESS. Prije po~etka predstave publici su se obratili direktor MESS-a Dino Mustafi}, jedan od inicijatora Festivala i ~lan prvog `irija ^edo Kisi} te rediteljica i selektorica ovogodi{njeg Future MESS-a Selma Spahi}. - MESS se tokom svih ovih godina mijenjao. Imao

je uspone i padove, krize i dileme, ali je uvijek ostao vjeran publici. Veliki umjetnici bili su gosti Festivala, oplemenjivali su nas mislima i emocijama, ~inili boljima kazao je Mustafi}. Ceremoniju otvaranja uveli~alo je 70 dje~aka i djevoj~ica iz SOS Dje~ijeg sela koji su nosili 50 torti i zajedno s publikom ugasili 50 svje}ica koje simboliziraju ro|endan MESS-a. Ina~e, ove godine Festival se odr`ava pod motom „Zauvijek mlad“. Brojni ljubitelji umjetnosti koji su uspjeli na}i mjesto u dupke punom pozori{tu u`ivali su u energi~noj predstavi, a dugotrajni aplauz glumce je ispratio A. Ke. sa scene.

Na daskama Dje~ijeg pozori{ta RS

„Ru`no pa~e“ otvorilo Festival Lutkarskom predstavom „Ru`no pa~e“, u izvedbi dr`avnog pozori{ta Lutaju}e psetance iz Sankt Peterburga u Rusiji, preksino} je na velikoj sceni Dje~ijeg pozori{ta RS u Banjoj Luci otvoren Deveti me|unarodni festival pozori{ta za djecu. Ina~e, Festival }e do 20. oktobra biti u znaku ruske kulture i u 55. sezo- Dio iz predstave (Foto: M. Lugi}) ni pozori{te }e ugostiti 12 teatarskih ku}a iz BiH, kidaju}i izvo|enje aplauziHrvatske, Srbije, Slovenije, ma ili uzvicima podr{ke glavnom junaku, pa~etu. Rumunije, Ma|arske... Narednih dana publika Djelo Hansa Kristijana Andersena (Christian), koje }e mo}i pogledati predstave rediteljski potpisuje Zak „Medvjedi} koji se povukao Matise (Zach Matisse), na- u sebe“, „Cipolino“, „Parada jmla|a publika pratila je s ~udovi{ta“, „Bilo jednom jeV. S. puno pa`nje, spontano pre- dno vrijeme“...

Ministarstvo zatra`ilo kompletnu dokumentaciju, odnosno, ispunjavanje zakonskih uvjeta Scenarij: Silovatelj na kraju priznaje da je ratni zlo~inac Federalno ministarstvo kulture i sporta izdat }e dozvolu za snimanje filma „Untitled Love Story“ holivudske zvijezde An|eline \oli (Angelina Jolie) tek nakon {to za to budu ispunjeni svi zakonski uvjeti. Ministar Gavrilo Grahovac zatra`io je, naime, kompletnu dokumentaciju, izme|u ostalog, i scenarij, lokacije i satnice snimanja

Grahovac: Ispo{tovati zakon

bljuje u svog silovatelja, pripadnika agresorske vojske. Scenarij opisuje da njega ljubav navodi da djevojku skloni na sigurno, pa ona polazi s njim. On je smje{ta na mjesto udaljeno od drugih zarobljenika, me|u kojima je donedavno bila, donosi joj hranu i ostale potrep{tine. Tu ona po~inje dalje ma{tati o njemu i ljubav raste. Potom se pri~a mijenja. Uo~i sna`nog bombardiranja oboje se sklanjaju u jednu crkvu, ali gine dosta agresorskih vojnika. Tada on posumnja da je ona izdala lokaciju neprijatelja i ispliva mr`nja. Na kraju, on djevojku ubija i predaje se stranim vojnicima - mirovnjacima, te priznaje da je ratni zlo~inac - ispri~ao nam je izvor koji je imao priliku pro~itati cijeli scenarij, te naglasio da je \oli vojsku koja je izvr{ila agresiju na BiH izuzetno autenti~no prikazala.

[tukan: [ta je problem

filma, kako bi dozvola za snimanje u BiH bila izdata. Jer, samo na osnovu sinopsisa, to nije bilo mogu}e.

[tukan potvrdio

Razne {pekulacije Nakon {to je scenarij dostavljen u ~etvrtak pro{le sedmice, a lokacije snimanja u petak, Ministarstvo bi dozvolu moglo eventualno potpisati ve} danas. Ratna bh. pri~a koju An|elina \oli `eli ekranizirati jo{ je top-tema medija u regionu, a ve} su objavljene razli~ite {pekulacije o sadr`aju scenarija i samoj poenti cijelog filma. Prema saznanjima koja je „Avaz“ dobio od izvora bliskih filmskoj ekipi u Budimpe{ti, scenarij je s pravom {okirao i `rtve silovanja i javnost. - Ta~no je da pri~a govori o Bo{njakinji koja se zalju-

Sa snimanja u Budimpe{ti: Ratna bh. pri~a jo{ je top-tema

[arki}: ^ekam da po~nem raditi - Jedino {to mogu re}i u ovom trenutku jeste da sam ja ~ovjek koji jo{ ~eka dozvolu za snimanje. Svi radovi u Sarajevu su obustavljeni, ~ekam da po~nem raditi. Pozadina cijele ove frke nije pitanje da li su ispo{tovane zakonske odredbe, jer ako smo mogli bez problema od Federalnog ministarstva kulture i sporta dobiti dozvolu

za snimanje prije nekoliko mjeseci, ne razumijem onda otkud ovo ukidanje. Mogu}e je i da producenti i An|elina odustanu od snimanja u Sarajevu, {to bi bilo veliki problem i bruka. Trudim se i ne pomi{ljati na to. Treba spustiti tenzije - kazao nam je ju~er Edin [arki}, izvr{ni producent i „location manager“.

Na{ glumac Fe|a [tukan kazao nam je ju~er iz Budimpe{te kako se o~ekuje da Federalno ministarstvo dozvolu izda danas ili sutra. - Producenti su mi rekli da niko vi{e ne bi trebao govoriti za javnost, jer }e se ubudu}e obra}ati samo \oli. Uprkos svemu, mislim da ipak nije upitno snimanje filma u Sarajevu i da ekipa dolazi u novembru - kazao je on. [tukan je za „Avaz“ potvrdio da prema scenariju Srbin na kraju ubija Bo{njakinju. - Tako je. Ne znam u ~emu je problem ako Srbin ubija Bo{njakinju. To je ono {to svi ho}e da vide dodao je. A. GRABOVAC

Danas na MESS-u Na dana{njem programu MESS-a je predstava „Hodnici `uti, purpurni plavi“ u re`iji i koreografiji Sonje Vuki~evi}, koja }e biti odigrana u 17 sati u Bo{nja~kom institutu. Na sceni Narodnog pozori{ta u 19.30 premijerno }e biti izvedena predstava „Crveno“ koju je prema tekstu nobelovca Orhana Pamuka postavio Martin Ko~ovski. U 19.30 i 22 sata u Kamernom tetatru 55 ljubitelji umjeA. Ke. tnosti mogu pogledati komad „Kako sam nau~ila da vozim“ Selme Spahi}.

„Crveno“

Scena iz predstave Martina Ko~ovskog


oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010. 25

INTERNISTI^KA ORDINACIJA Dr. Harun Bilalovi}, spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630 GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: I-1549/04. Sarajevo, 04. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija [u{i} Mustafa, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar, ul. Kralja Branimira br. 2b, Mostar, protiv izvr{enika „SARABON“ D.D. Tvornica ~okolada i kandita, Sarajevo, zastupan po ste~ajnom upravniku, a njega zastupa punomo}nik Za}iragi} Fe|ad, advokat iz Sarajeva, radi izvr{enja, prodajom nekretnina izvr{enika, van ro~i{ta, dana 04. 10. 2010. godine, donio je:

I ZAKLJU^AK ODRE\UJE SE TRE]A javna prodaja nekretnina vlasni{tvo izvr{enika i to: - nekretnina z.k. ul. br. 6454 K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/10 ukupne povr{ine prizemlje od 1352,38 m2 i sprat ukupne povr{ine 119,27 m2, vrijednosti 4.558,200,00 KM; - nekretnina z.k. ul. br. 6028, K.O. Gornji Butmir, k.~. 1414/8, k.~. 1414/9, k.~. 1414/11, ukupne povr{ine prizemlje tvorni~ka hala 8.376,47 m2 i prizemlje prate}eg objekta povr{ine 189,88 m2, vrijednost 13.498,315,00 KM; - nekretnina zk. ul. br. 6486, K.O. Gornji Butmir, k~. br. 1414/12, ukupne povr{ine 1776,72 m2, vrijednost 2.563.463,00 KM i - nekretnina z.k. ul. br. 6472, K.O. Gornji Butmir, k~. 1414/13, ukupne povr{ine 100,62 m2, vrijednost 185,482,00 KM, na kojim nekretninama je uknji`ena dr`avna svojina, a upisan je nosilac prava raspolaganja izvr{enika, pretvorena u eta`nu svojinu u „A“ popisnom listu, za dan PONEDJELJAK, 15. 11. 2010. godine u 10.00 sati i to: Ro~i{te za prodaju nekretnina odr`a}e se u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, soba br. 445/IV.

II

Tr`i{na vrijednost nekretnina iz ta~ke I ovog zaklkju~ka utvr|ena je po izvje{taju o procjeni tr`i{ne vrijednosti nekretnina od 20. 02. 2010. godine, stalnog sudskog vje{taka za gra|evinu Azra Kurtagi} - Haskovi}, dipl. ing. gra|.

III Na tre}em ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se mo`e prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.

IV Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 8 (osam) dana ra~unaju}i od dana prodaje.

V U javnom nadmetanju iz ta~ke I ovog zaklju~ka kao kupci mogu u~estvovati samo osobe koje su prethodno dale osiguranje. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju du`ne su prije po~etka ro~i{ta sudu predati dokaz o upla}enom osiguranju. Osiguranje se pola`e na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNICREDIT BANK SARAJEVO, broj `iro ra~un 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja.

VI Ovaj zaklu~ak objavit }e se na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. SUDIJA [U[I] MUSTAFA, s,.r. POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nema mjesta pravnom lijeku.


26

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

tv serija


jet set

27

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

SARAJEVO Pripreme za 9. „BH muzi~ki Oskar“

Vaha i ]iro specijalni gosti Pjevat }e pribli`no 40 izvo|a~a iz cijelog regiona, poru~uje Gljiva Vahid Halilhod`i} i Miroslav ]iro Bla`evi} bit }e 11. novembra u Skenderiji specijalni gosti na 9. „BH muzi~kom Oskaru“. Vaha }e dobiti Oskara za sportsku li~nost godine, a ]iro je progla{en li~no{}u decenije u istoj kategoriji. Producent Nazif Gljiva, i pored brojnih obaveza, mo`e biti zadovoljan, jer je interesiranje za manifestaciju, na kojoj }e pjevati pribli`no 40 izvo|a~a iz cijelog regiona, veliko. - Prodaja ulaznica ide odli~no i ve} sada je jasno da }e dvorana „Mirza Deliba{i}“ pucati po svim {av-

Be{li} i Vaha: Kralj Balkana i sportska li~nost godine

Dan iz snova za Eriku, Lejlu, Editu i Sandru

ovima - ka`e Gljiva. Me|u onima koji }e pjevati, ali i primiti priznanja su Halid Be{li}, Dragana Mirkovi}, Hanka Paldum, Aco Pejovi}, Mladen Voji~i} Tifa, Selma Bajrami i brojni drugi. Halid }e biti progla{en muzi~kim kraljem Balkana, Hanka kraljicom sevdaha, Osman D`iho humoristom godine... - Bit }e tu bezbroj iznena|enja. Priprema se specijalna scena za ovaj muzi~ki spektakl i ve} sada mogu re}i da }e 11. novembra u Skenderiji biti prava 1.001 no} L. S. R. poru~uje Gljiva.

Tri godine nakon pogibije pjeva~a

Kolege pjevale u ~ast Proeskom

Na zabavi su dominirale dame

(Foto: J. Brutus)

Vrhunac zabava u „Avaz Twist Toweru“ Na partiju „Girls Want To Have Fun“ u`ivalo 200 zvanica

Koncert u ~ast To{e Proeskog, koji je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i 16. oktobra 2007. godine, odr`an je u subotu u Novoj Gradi{ki u Hrvatskoj, u blizini mjesta gdje je nesretni pjeva~ i stradao. Ispred Elektrotehni~ke {kole u centru grada, odakle je pjeva~evo tijelo prevezeno helikopterom u Kru{evo, prekju~er je otkriven spomenik da bi tri sata poslije bio uprili~en koncert „In memoriam“. Pored makedonskog pjeva~a Nauma Petrevskog, zagreba~ke glumice i pjeva~ice Antonije [ole, grupe „Rusvaj“ i tambura{kog sastava „Ledena jedra“, na koncertu je nastupio i na{ Armin Muzaferija. - Svako od nas otpjevao je po nekoliko svojih i To{inih pjesama. Atmosfera je bila neobi~na. Svima je bilo drago {to smo tu i {to je sje}anje

Bosni}: Premijerni solo nastup u Domu Oru`anih snaga

Edin Bosni} nastupa 3. novembra

Nakon deset godina na „Jazz Festu“ Moja muzika nastaje u Austriji, ali je dobrim dijelom inspirirana Bosnom Programom „Solo premijera“ 14. „Jazz Fest Sarajevo“ predstavit }e bh. pijanistu s austrijskom adresom Edina Bosni}a. Sa svojim ansamblima snimio je dva albuma, a posljednji „Gurbet“ objavio je za austrijsku ku}u „Extraplatte“. Koncert 3. novembra u 19 sati u Domu Oru`anih snaga bit }e njegov premijerni solo nastup. Bosni} ka`e da, iako su njegove brojne selidbe najve}im dijelom bile iznu|ene ratnom i poratnom situacijom u BiH, odlasku u Austriju 1993. godine treba zahvaliti {to se po~eo baviti d`ezom. - Poslije rata sedam godina sam `ivio u Sarajevu pa opet oti{ao u Austriju. Tamo je na neki na~in lak{e `ivjeti, a u Bosni, naravno, ljep{e. Tako i moja muzika nastaje u Austriji, jer je tu znatno lak{e realizirati stvari, ali je dobrim dijelom inspirirana Bosnom - ka`e Bosni}. Ovaj muzi~ar na „Jazz Fe-

Nakon koncerta „Crvene jabuke“ Proeski: Pjeva~ an|eoskog glasa

na To{u toliko veliko, ali se istovremeno u dvorani mogla osjetiti i tuga - ka`e Muzaferija te dodaje da je koncertu u Gradi{ki prisustvovala i delegacija makedonske A. I. ambasade.

@era, Hebib i Dado osvanuli u „Coloseumu“

„Crvena jabuka“ na sceni Za atmosferu su bili zadu`eni DJ SevdahBaby i Bonjasky

^ari lagodnosti i jedan dan `ivota kakav mnoge djevojke u Bosni i Hercegovini pri`eljkuju, marketin{ka agencija „Communis“ omogu}ila je Eriki Raji}, Editi Rok{i, Lejli Busulajd`i} i Sandri Joli}. Zahvaljuju}i reklamnoj kampanji cigareta „Boss Slims“, ovim djevojkama su cijelu subotu na usluzi bili stilisti, {minkeri i frizeri, a od hotela „Evropa“, gdje su bile smje{tene, do butika, u kojima su kupo-

vale, vozila ih je limuzina. Vrhunac dana bio je parti „Girls Want To Have Fun“, koji je u njihovu ~ast organiziran na krovu Sarajeva, u „Avaz Twist Toweru“. Za dobru atmosferu pobrinuli su se beogradski DJ SevdahBaby i Sarajlija DJ Bonjasky, a zajedno s ove ~etiri sretnice, koje dolaze iz Banje Luke, Sarajeva, Tuzle i Mostara, na 34. spratu najvi{e zgrade na Balkanu u`ivalo je i skoro dvije stoA. I. tine zvanica.

stu“ je posljednji put nastupao prije deset godina. Za to vrijeme pratio je njegov rast. - Ovogodi{nji Festival, s velikim imenima poput Skofilda (Scofield), Holanda (Holland), Sterna i drugih, kulminacija je razvoja te se osje}am veoma po~astvovanim zato {to mi se ukazala prilika da i ja budem dio programa. Posebno me raduje ponovni kontakt sa sarajevskom publikom govori Bosni}. On }e na „Jazz Festu“ imati prvi solo nastup. - Edin Zub~evi}, direktor Festivala, ponudio mi je solo nastup, koji sam s odu{evljenjem prihvatio, {to je zapo~eti CD sa mojim kvartetom odgodilo za zimu. Repertoar koji namjeravam izvesti u Domu Oru`anih snaga, ~init }e odabir mojih autorskih kompozicija i aran`iranih tradicionalnih pjesama, osvje`en novim numerama zaklju~uje Bosni}. L. S. R.

Muzaferija i [ola: Dru`enje poslije koncerta

Grupa „Crvena jabuka“ nastupila je u subotu nave~er u sarajevskom klubu „Coloseum“ i odu{evila brojne fanove, me|u kojima su dominirali oni srednje `ivotne dobi. Koncert Dra`ena @eri}a @ere i njegovog benda nisu `eljeli propustiti slikar Adin Hebib, kao ni pjeva~ Dado ^au{evi}, koji se sjajno zabavljao u dru{tvu svoje djevojke Elmedine. Nakon nastupa, dru`enje starih prijatelja @ere, Hebiba i ^au{evi}a potrajalo je do zore. Kako saznajemo, @era je

(Foto: Coloseum J. A.)

Zaljubljeni Dado i Elmedina

s istom ekipom odsjeo i prije nastupa u jednom od sarajevskih kafi}a, a prije polaska na Hvar u nedjelju ujutro snabdio se s nekoliko porcija }evapa. A. I.


28

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

oglasi

Dnevni avaz

JOBS IN KUWAIT Seeking experienced professionals for positions available in Kuwait Al Hokook International (subsidiary of KGC) is a global government services provider in support of U.S. Government contracts, delivering support solutions for major contracts in Kuwait, Iraq and Afghanistan. Al Hokook International (subsidiary of KGC) supports major programs in logistics and contingency operations. Al Hokook International (subsidiary of KGC) is currently accepting applications for the following positions in support of U.S. Government Contracts in Kuwait.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON JU MJE[OVITA SREDNJA HEMIJSKA [KOLA TUZLA Ulica Bosne Srebrene br. 8 Na osnovu ~lana 172.Pravila o radu {kole, te na osnovu Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta TK-a, broj: 10/4-3819425-1/10 od 05.10.2010.godine, [kolski odbor raspisuje

KONKURS ZA OBRAZOVANJE POLAZNIKA IV i V STEPENA HEMIJSKE [KOLE U TUZLI 1.) STRU^NA ZVANJA IV STEPENA: - hemijski tehni~ar op}i smjer - 20 polaznika - hemijski tehni~ar mikrobiolog - 15 polaznika

We are seeking interested Foreign Nationals:

- hemijski tehni~ar biotehnolo{kog smjera - 10 polaznika

 Lead Heavy Equipment Mechanic-Wheel (Minimum of five years in the heavy equipment repair field)

- hemijski tehni~ar u farmaceutskoj proizvodnji - 20 polaznika

 Lead Heavy Equipment Mechanic-Track (Minimum of five years in the heavy equipment repair field) Production, Planning and Control Clerk (Experience: ARMY SYSTEMS: AWRDS, SAMS, and ULLS-G) Heavy Equipment Mechanic-Wheel (Three years experience in equipment maintenance at the journeyman level. Training in equipment maintenance and management procedures at the DS/GS level of maintenance. ) Heavy Equipment Mechanic-Track (Three years experience in equipment maintenance at the journeyman level. Training in equipment maintenance and management procedures at the DS/GS level of maintenance.)

USLOVI: Uz prijavu prilo`iti: - Svjedo~anstva i diplomu o zavr{enoj {koli - original ili ovjerene kopije (za prekvalifikaciju u stru~no zvanje) - Svjedo~anstvo o zavr{enoj osmogodi{njoj {koli - Rodni list 2.) V STEPENA OBRAZOVANJA ZA : - Majstor hemijsko - tehnolo{ke struke - specijalista za obradu voda - Majstor hemijsko tehnolo{ke struke - specijalista za proizvodnju i preradu gljiva

USLOVI: Uz prijavu prilo`iti: - Svjedo~anstva o zavr{enom {kolovanju (III ili IV stepena) - Diploma o zavr{enoj srednjoj {koli ili diploma o zavr{enoj srednjoj stru~noj {koli - Rodni list Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Slati na adresu : JU Mje{ovita srednja hemijska {kola Tuzla, Bosne srebrene br. 8, sa naznakom :“Za upis vanrednih polaznika“ po{tom ili li~no.

 Heavy Equipment Driver (must be licensed for: HMMWV, M1 Tank, M2 Bradley, HEMTT, FMTV, 4K Forklift, 10K Forklift, 900 Series Tactical Vehicles, and HET.)

NATJE^AJ

 Lead PMCS Team (Preventive Maintenance Checks and Services, minimum of five years continuous experience) Technical Inspector (working knowledge of Microsoft Suite, FED Log, AWRDS, LOGSA, SAMS E and other Army STAMISs. Mechanic’s hand tools, shop tools, multi-meter, gauges, jack stands, and cranes, military wheel and track vehicles, Army technical manuals. Lead Technical Inspector (Experience: Minimum of five years continuous experience performing maintenance, services and overhaul of Combat, Tactical, Engineer, Power Generation and Ancillary Support equipment at the lead or worker level. Minimum of two years previous experience at the Lead/Supervisor Level with 10 or more personnel assigned as subordinates.) General Requirements: ✓ Technical training certificate or proven experience ✓ English language is required (basic) ✓ Current passport ✓ Valid driving license

Potrebna 4 operatera za rad na crpkama za sipanja goriva u helikoptere sa minimalno jednom godinom radnog iskustva baratanja avionskim gorivima. Izvr{ioci moraju posjedovati voza~ku dozvolu za upravljanje teretnim voziloma (C i E kategorija), te imati ADR licencu. Po`eljno znanje engleskog jezika. Radna mjesta su na podru~ju grada Sarajeva. Natje~aj je otvoren do srijede u 16:00. Svi zainteresirani se mogu javiti/poslati svoje molbe na sljede}i kontakt: Marin Marina Mob. +387 61 795 634 Fax. +387 30 251 655 UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Nastavno nau~no vije}e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu daje

OBAVJE[TENJE To apply, please send your CV/Resume to the following address: recruitment @alhokook.com not later than 22nd October 2010. Qualified candidates should send CVs/Resumes in ENGLISH ONLY via email with the title of the occupation applying for, Last Name and First Name in the email subject line, for example: Lead Technical Inspector, BASIC, FARIS Selected candidates will be contacted via email or phone for an interview. Benefits will be discussed upon selection.

- 15 polaznika - 15 polaznika

BRANE VASILJEVI], dipl. ing. polj., branit }e magistarski rad pod naslovom: Nivo intenzivnosti ishrane i promjene proizvodno-kvalitativnih parametara mesa brojlera“ dana 23. 11. 2010. godine u 11 sati, na Poljoprivrednoprehrambenom fakultetu u Sarajevu. Odbrana magistarskog rada je javna. Primjerci radova se mogu pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakog radnog dana od 10 do 13 sati. Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zmaja od Bosne br. 8

PRIVATNA INTERNISTI^KA ORDINACIJA Dr. Avdija Ba{i} U ulici A. B. [imi}a 23 Tel.: 660-635, 716-200

AB Nudi vam:

-kompletan internisti~ki pregled -laboratorijska dijagnostika -ultrazvu~na dijagnostika -ku}ne posjete -holter EKG


show biz

29

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

HOLIVUD Brak zvijezda u krizi nakon pet godina

Razvode se Ben Aflek i D`enifer Garner? Brak poznatih glumaca u lo{em je stanju od kada se Ben prije nekoliko mjeseci vratio glumi

Ben i D`enifer s djecom: Ho}e li uspjeti sa~uvati porodicu

„National Enquirer“ navodi da je petogodi{nji brak izme|u glumaca Bena Afleka (Affleck) i D`enifer Garner (Jennifer) u posljednih nekoliko mjeseci u krizi te da vode potpuno odvojene `ivote. Prema rije~ima njihovih zabrinutih prijatelja, brak holivudskih zvijezda u lo{em je stanju od kada se Ben prije nekoliko mjeseci vratio glumi. Naime, dok Ben putuje i snima, D`enifer ostaje sama s djecom. Sada je lijepa glumica zaklju~ila da joj je dosta takvog na~ina `ivota te razmi{lja o tome da Benu da ultimatum - ili }e se posvetiti porodici ili

}e se rastati. Ono {to D`enifer `eli jeste da Benu porodica bude na prvom mjestu. Za po~etak, htjela bi da dopusti njoj i k}erkama da putuju s njim na snimanja, jer smatra da bi im vrijeme provedeno zajedno moglo spasiti brak. Izvor je za „National Enquirer“ otkrio da je situacija trenutno vrlo lo{a, ~ak je naziva i tragi~nom. Prema tvrdnjama izvora, par u posljednjih nekoliko dana uop}e ne provodi vrijeme zajedno. Kada su zajedno, pona{aju se samo kao roditelji, a ne kao zaljubljeni par pa }e trebati dosta truda za oporavak braka.

Hendriks: @eli da se uklopi u holivudski standard

Zamamna ljepotica na dijeti

Tope se obline Kristine Hendriks Najseksepilnija `ena na svijetu Kristina Hendriks (Christina Hendricks), poznata po zamamnim oblinama, podvrgnula se dijeti. Tridesetpetogodi{nja glumica, koja se proslavila ulogom D`oan Helovi (Joan Hollowy) u odli~noj seriji „Ljudi sa Medisona“, otkrila je nedavno svojim prijateljima kako `eli da izgubi nekoliko kilograma kako bi se uklopila u holivudski standard ljepote. Ina~e, Kristina je zbog svojih oblina stekla brojne fanove

ne samo me|u mu{karcima nego i me|u `enama koje imaju koji kilogram vi{ka. - Kristini je dosta toga da je svi prozivaju kao `enu s najvi{e oblina u Holivudu. To za nju zna~i da je nazivaju debelom. Sada }e napraviti ne{to {to se protivi njihovim vjerovanjima i oti}i }e na prvu dijetu u `ivotu. Odustala je od slatki{a i alkoholnih pi}a te se nada da }e se rezultati vidjeti {to prije - izjavio je jedan od njenih prijatelja.
VREMEPLOV

18. oktobar 2010.

DOGODILO SE 1890. - Amerikanac D`on Oven (John Owen) nezvani~no za manje od deset sekundi pretr~ao 100 metara. 1892. - Uspostavljena prva komercijalna telefonska linija izme|u ameri~kih gradova ^ikaga i Njujorka. 1930. - U Banjoj Luci otvoreno Narodno pozori{te. 1967. - Sovjetska automatska me|uplanetarna stanica „Venera 4“ na povr{inu planete Venere spustila nau~ni laboratorij zahvaljuju}i ~emu su izvr{ena automatska ispitivanja atmosfere i povr{ine te planete. 1968. - Ameri~ki atleti~ar Bob Bimon (Bob Beamon), na Olimpijskim igrama (OI) u Meksiku, postavio svjetski rekord u skoku udalj - 8,90 metara.

1898. - Dvojica bra}e Aleksander i Frensis Elmor (Alexander, Francis Elmore) su prijavili svoj patent za proces flotacije, koji se po~eo koristiti za razdvajanje ~iste rude od primjesa. 1991. - Na drugom plenarnom zasjedanju Konferencije o Jugoslaviji u Haagu tada{nji predsjednik Srbije (kasnije optu`eni ratni zlo~inac) Slobodan Milo{evi} odbio je prijedlog Deklaracije o Jugoslaviji kojom je bilo predvi|eno da biv{e federalne jedinice postanu suverene i nezavisne republike, me|unarodno priznate. Milo{evi} je kasnije odbio sve ostale verzije „Sporazuma za op}e rje{enje krize“ u biv{oj SFR Jugoslaviji koje su nudili me|unarodni posrednici. 1996. - Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije BiH imenovao novu Vladu Federacije BiH. 1996. - Karl Bilt (Carl Bildt), prvi visoki predstavnik me|unarodne zajednice u BiH, vjen~ao se s Italijankom Ana-Marijom Korca (Ana-Maria Korza) u Sarajevu. 1998. - Iz masovne grobnice Glumina kod Zvornika ekshumirana tijela 274 Bo{njaka koji su ubijeni 1992. godine. 2001. - ^etvorica sljedbenika saudijskog disidenta Osame bin Ladena, vo|e teroristi~ke organizacije „El-Kaida“, osu|eni u Njujorku na do`ivotnu robiju bez prava `albe za bomba{ke napade koje su izvr{ili 1998. godine na ameri~ke ambasade u Africi.

30

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sveznadar

VJE@BA Razlozi zbog kojih biste trebali odustati od teretane

Budite ~ovjek, a ne hr~ak Za{to potro{iti novac na ~lanarinu i trenera kad isto mo`ete dobiti besplatno na internetu Trebate li zaista i}i u teretanu? Nudimo vam pet dobrih razloga protiv takve odluke. Internet. Za{to potro{iti novac na ~lanarinu i trenera kad isto mo`ete dobiti besplatno na internetu. Postoji toliko stranica s obja{njenim vje`bama koje mo`ete zaustaviti i ponavljati koliko je god vama potrebno. Na otvorenom je bolje. Kad to vrijeme dozvoljava {teta je ne iskoristiti tr~anje, plivanje, nogomet, tenis, biciklizam ili razne druge aktivnosti koje mo`ete obavljati u prirodnom okru`enju. Teretane su pune mikroba. Znate li kako je lako sa strunja~a i drugih

U~inkovitije je vje`bati na otvorenom

Utvr|eno kod djece

ORDINACIJA

Tjelesna masa klju~na za kontrolu krvnog pritiska

Uklanjanje tetova`e Imam tetova`u koju `elim odstraniti, slika nije velika i nalazi se na gornjem dijelu ruke. Kakav je postupak i da li ostaju o`iljci, pita S. J. iz Banja Luke. Tetova`u je mogu}e odstraniti jedinstvenim Q switched laserom 694 nanometra koji je zlatni standard za skidanje tamnih tetova`a. Laserske zrake prodiru kroz ko`u i dovode do destrukcije tamnog pigmenta te ga rasitnjavaju

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

podloga za vje`banje pokupiti folikulitis tj. upalu dla~nog kanala koju naj~e{}e izaziva bakterija Staphulococcus aureusfrom. Odlazak do teretane oduzima previ{e vremena. Termini su ~esto nezgodni, odlazak i dolazak do lokacije oduzimaju dragocjeno vrijeme pa vam i vje`banje stvara stres. Budite ~ovjek, a ne hr~ak. Glodavci u dvorani za vje`banje? Ne, uglavnom ih nema. No dok silazite s jedne naprave na drugu, zar se ne osje}ate pomalo kao hr~ak? Vje`banje u prirodnijem okru`enju slu{aju}i muziku po vlastitom izboru ~inio bi vi{e i za va{e tijelo i za um.

na nivo molekula. Doma}e Prof. dr. imune }elije Edin Suljagi}, u dogledndermatolog om periodu (do {est sedmica) dovode do i{~ezavanja pigmenta i smanjivanja tetova`e. [to je tetova`a vi{e pigmentirana, potreban je ve}i broj tretmana za njeno uklanjanje. Za profesionalne tetova`e je potrebno u prosjeku {est tretmana, a za amaterske 2-4. Poslije tretmana se na tretiranom podru~ju stvaraju ljuskice koje i{~ezavaju za sedam dana, a novi tretman je mogu}e ponoviti za {est sedmica. U me|uvremenu je tretirano podru~je potrebno ~uvati od sunca i koristiti kreme sa za{titnim faktorom.

Kod pretile djece ve} i umjereni gubitak suvi{nih kilograma mo`e zna~ajno sniziti povi{eni krvni pritisak, objavili su ameri~ki nau~nici sa Univerziteta u Indijani. Poznato je kako djeci s povi{enim krvnim pritiskom kasnije prijeti znatno ve}i rizik za bolesti srca, mo`dani udar i dijabetes. Novi su nalazi utemeljeni na pra}enju 1113 djece ~iji je indeks tjelesne mase uspore|en s Povi{eni pritisak rizik za sr~ana izmjerenim vrijedno- oboljenja i dijabetes stima krvnog pritiska. Pokazalo se kako indeks tjelesne mase nema veliki utjecaj na krvni pritisak kod djece koja nemaju vi{ak kilograma, no kod pretile djece je ova poveznica bila peterostruko izra`enija.

RO\ENI 1925. - Ro|ena gr~ka glumica Melina Merkuri (Mercouri), veoma anga`irana {ezdesetih godina 20. vijeka u borbi protiv vojne hunte, potom ministrica kulture u vladi gr~kih socijalista („Ciganin i d`entlmen“, „Nikad nedjeljom“, „Fedra“, „Slatka ptica mladosti“). 1926. - Ro|en ameri~ki kompozitor i pjeva~ ^ak Beri (Chuck Berry), za~etnik rock’n’rolla.

UMRLI 1893. - Umro francuski kompozitor [arl Guno (Charles Gounod), koji se proslavio operama „Faust“ (1859) i „Romeo i Julija“ (1867), kao i obradom Bahovog (Bach) Prvog preludija pod nazivom „Meditacije“ ili „Ave Marija“. 1931. - Umro Tomas Alva Edison (Thomas Alva Eddison), ameri~ki nau~nik i pronalaza~ tehni~kih sredstava koja su slu`ila za upotrebu elektri~ne energije. Izumio je sijalicu, fonograf, mikrofon, fonometar, a usavr{io telegraf i pobolj{ao dinamo-stroj.

Dr`avna slu`ba Aplicirala sam na konkurs u op}inskom organu kojeg je federalna Agencija za dr`avnu slu`bu raspisala u julu 2010. Konkurs je okon~an i izabran je kandidat. Ja sam se `alila, ali mi je `albu Odbor dr`avne slu`be za `albe Federacije odbacio i uputio da pokrenem sudski spor. Kakvu odluku uop}e mo`e donijeti sud ukoliko je Ustavni sud Federacije utvrdio da se Zakon o dr`avnoj slu`bi u FBiH ne odnosi na kanton, grad i op}inu, pita ~itateljka iz Sarajeva. Prema stavu Ustavnog suda FBiH, Zakon o dr`avnoj slu`bi u FBiH i sve obaveze koje proizilaze iz zakona primjenjuju se u odnosu na kantone, grad i op}ine od objavljivanja presude Suda. Poslije objavljivanja presude ne mogu se dalje primjenjivati na kanton, grad i op}ine. Postupci zapo~eti prije objavljivanja presude Ustavnog suda Federacije, a koji nisu okon~ani,

Dio penzije iz Slovenije mogu biti nastavljeni samo u skladu sa va`e}im odredbama propisa koji su u skladu sa Ustavom FBiH. Ukoliko u konkretnom slu~aju nema ovakve pravne mogu}nosti, postupak se mora ponoviti nakon {to Zakon ~ije je odredbe Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim, budu usagla{ene sa Ustavom FBiH. U konkretnom slu~aju mogu}e je da kanton u kojem se nalazi op}inski organ za koji ste aplicirali u me|uvremenu donese zakon kojim }e preuzeti Zakon o dr`avnoj slu`bi u FBiH kao svoj zakon. Ukoliko se to dogodi, a sud donese presudu u va{u korist, ne bi bilo smetnji da na osnovu presude budete primljeni u op}inski organ. U suprotnom, bez obzira na sudsku presudu konkurs bi se morao ponoviti. Dipl. pravnica Enisa Hod`i}

 U februaru 2011. navr{avam 40 godina sta`a sa pla}enim doprinosima socijalnog i penzionog osiguranja. Od toga tri godine i {est mjeseci radio sam u Sloveniji, odnosno za te godine doprinosi su pla}eni u Sloveniji. Da li sam ispunio uvjete za penziju, tj. koji procent }e mi se ra~unati za obra~un penzije i koliko }u dobivati iz Slovenije, pita S. K. iz Sarajeva. Vi }ete u februaru 2011. ispuniti uvjete za starosnu penziju, jer }ete tada imati 40 godina sta`a. S obzirom da imate tri godine i {est mjeseci sta`a u Sloveniji, priznat }e vam se srazmjerni dio starosne penzije za sta` koji ste ostvarili u BiH. Prilikom obra~una, penzija }e biti utvr|ena u 75-postotnom iznosu, a potom prema odre|enoj formuli odredit }e se srazmjerni dio penzije za

sta` ostvaren u BiH. Za dio sta`a u Sloveniji dobit }ete dio penzije, naravno, pod uvjetom da budete ispunjavali njihove uvjete, a to su 58 godina `ivota jer uvjet sta`a od 40 godina ve} ispunjavate. Koliko }ete dobivati iz Slovenije to vam ne mo`emo utvrditi, jer to zavisi od visine pla}a koje ste primali u tom periodu kao i du`ine penzijskog sta`a. Federalni zavod PIOKupon za odgovore

Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba


sveznadar

31

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

KUTAK ZA MODU Stru~njaci nam poru~uju

Crna odje}a dodaje godine Eksperti tvrde da se tamne linije ispod brade, sjenke oko o~iju i bore na licu jasnije vide uz garderobu crne boje Uprkos uvrije`enom mi{ljenju da crni odjevni predmeti su`avaju figuru i da su prikladni u svakoj prilici, modni stru~njaci podsje}aju da nismo svi isti i da odabiru garderobe treba pristupati veoma pa`ljivo kako bi se izbjegli ne`eljeni efekti. Ta~no je da }e osoba obu~ena u odje}u tamnih nijansi djelovati mr{avije, ali }e izgledati i starije. Eksperti tvrde da se ta-

Crna skriva, ali i isti~e nedostatke

Rezultati britanskog istra`ivanja

mne linije ispod brade, sjenke oko o~iju i bore na licu jasnije vide uz garderobu crne boje. Iako je to uo~ljivije kod starijih osoba, bore i „upale“ povr{ine djeluju dublje i vi{e su nagla{ene i kod djevojaka. Tamni {alovi, {e{iri, kape, rolke, jakne i kaputi sa visokim kragnama posebno isti~u prve znake starosti na licu. Ipak, nema mjesta panici jer postoji lijek - marama, e{arpa, {al ili ogrlica veselih boja „razbit }e“ monotoniju. Prema tvrdnjama stru~njaka, tek svaka peta osoba ima ten koji }e se lijepo slagati sa tamnom garderobom.

Neodoljivi desert sa ~okoladom

Partnerima koji su se Francuska udaljili prijete bolesti srca torta Kod partnera koji su se udaljili jedno od drugog rizik od odre|enih sr~anih bolesti ve}i je za 34 posto. Ispitivanje britanskih nau~nika provedeno je na 9.011 osoba. Prema izvje{taju, 8.499 ispitanika je na po~etku

studije bilo posve zdravo. Tokom 12 godina njih 589 oboljelo je od koronarnih sr~anih tegoba, i imali su primarno problema s prokrvljeno{}u krvo`ilnog sistema. Nakon {to su eliminirani svi ostali faktori rizika za te bolesti, studija je pokazala da je kvaliteta odnosa sa `ivotnim partnerom poseban faktor rizika. ^ak 80 posto ispitanika bilo je u braku ili je `ivjelo u ~vrstoj vezi poput braka. Kvalitet odnosa sa partnerom je poseban faktor rizika

Za koru je potrebno: 6 jaja, 140 g maslaca, 140 g {e}era, kesica burbon vanilin {e}era, 140 g mljevenih lje{njaka, 300 g crne ~okolade, ka{ika kakaa. Za fil: 2 jaja, 125 g maslaca, 125 g {e}era u prahu, kesica burbon vanilin {e}era, 100 g mlije~ne ~okolade, ka{i~ica kakaa, 50 ml slatkog crnog vina. Na~in pripreme: 1. Mikserom pjenasto umutiti maslac sa {e}erom i vanilin {e}erom, pa dodati jedno po jedno `umance mute}i stalno dok se sve ne ujedna~i. 2. Dodati zatim kakao i rendanu ~okoladu, a na kraju mljevene lje{njake. 3. Posebno umutiti bjelanjke u

SASTANAK, STARIJA HRVATSKA PJESNIKINJA SKUP[TINA, GLUMICA PJEVA^ICA BRLI]ZBOR MARKOVI] SANJA MA@URANI]

GR^KO SLOVO

AMPER

ETAPE, RUNDE

~vrst snijeg i lagano mije{aju}i sjediniti s masom od `umanjaka i ~okolade. 4. Sipati u kalup koji ste podmazali i posuli bra{nom pa pe}i 10 minuta na 250 stepeni, a onda smanjiti temperaturu na 200 i pe}i jo{ 15 minuta. 5. Izvaditi iz rerne i ostaviti da se kora ohladi. 6. Pjenasto umutiti maslac sa {e}erom i vanilin {e}erom, dodati `umanjke, kakao, otopljenu ~okoladu i vino, pa mutiti da se sve sjedini. 7. Masu preliti preko kore u kalupu i staviti da se sve stegne.

STARIJI HRVATSKI GLUMAC

ALUMINIJ

MORALIST BI]E U PRATNJI AFRODITE DIO SARAJEVA

KALIJ NATALIJA ODMILJA

PJEVA^ICA NA SLICI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA EKAVKA, IZAK, RANKA, IMUNO, EST, TALIBAN, PTI^ARI, IGO, SEMENIJA, RP, IROKEZ, KRALJ, N, NECA, TAMA 2318

PRKOS, INAD

GLASATI SE RE@ANJEM VELIKI VREMENSKI PERIOD ORIJENTALNI TOPLI NAPITAK

UJEDINJ. NACIJE ZAKUCATI U [TO ELEKTRON JAPANSKA MARKA AUTOMOBILA

Kupovina Aljaske nije bila ludost U jednoj vojnoj bazi na istoku Aljaske 18. oktobra 1867. spu{tena je zastava Carske Rusije, a na jarbol je podignuta zastava SAD, ~ime je ozna~en prelazak Aljaske u vlasni{tvo SAD-a. Naime, SAD su kupile milion i po kvadratnih kilometara potpune divljine po cijeni od 4 centa po jedinici, {to se kasnije ispostavilo kao jedna od najpametnijih transakcija u historiji. Tada{nji dr`avni tajnik Viliam Sevard (William Seward - na slici) obavio je pregovore o kupovini zemlje, za koju su mnogi smatrali da je zemlja snijega i leda, te su dogovor o transakciji zvali „Sevardova ludost“. Me|utim, mudrost iskazana ulaganjem u snijeg i led potvr|ena je kada su na Aljasci otkrivene velike zalihe nalazi{ta nafte, zemnog plina i ruda. Aljaska je postala 49. dr`ava SAD 1959. godine, a tamo{nji stanovnici i danas slave 18. oktobar kao dan Aljaske.

STARIJI RE@ISER JURIJE LJVOVI^ (1882-1952)

Austrijski vojskovo|a i dr`avnik princ Eugen Savojski smatran je najve}im vojskovo|om svoga vremena. [estog oktobra 1697. godine sa 6.500 ratnika (4.000 kopljanika, 2.500 pje{aka s pu{kama, 12 malih topova i dva mu`ara) krenuo je iz Osijeka i pre{av{i rijeku Savu kod Broda zapo~eo kratkotrajnu invaziju na Bosnu. Za jedanaest dana stigao je do Sarajeva, osvojio ga, oplja~kao i popalio te se vratio u Osijek. S njim je Bosnu napustilo oko 40.000 katolika. Oni su se naselili u opusto{enoj Slavoniji nakon protjerivanja Osmanlija. Poslije tog egzodusa, katolici su postali najmanja vjerska skupina u Bosni, dok na drugo mjesto, iza muslimana, dolaze pravoslavci. Ro|en je 18. oktobra 1663., a umro 21. aprila 1736. godine. 3. NETA^NO

ZALJEV, ZATON

RUSKO @ENSKO IME, NILKA

1. TA^NO

Eugenova kratkotrajna invazija na BiH

MU[KO IME

TE[KI METAL

Aljaske nekad se smatr1.Kupovina ala „Sevardovom ludo{}u“? Savojski je bio u kratkotra2.Eugen jnoj invaziji na Bosnu? se ~uje i druga strana“ je 3.„Neka pravno pravilo novijeg vremena?

2. TA^NO

ZEMLJI[NA MJERA

[IFRIRATI KODOVIMA

Ta~no Neta~no

Rimsko pravilo: Neka se ~uje i druga strana Ne mo`e se re}i da je pravilo „neka se ~uje (neka se saslu{a) i druga strana“ novijeg vremena. To je jo{ pravilo starih Rimljana (audiature et altera pars). Po tom pravilu svakome u sporu treba pru`iti mogu}nost da ka`e svoje mi{ljenje i iznese svoju odbranu.


32

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


BOKS Stariji brat Kli~ko odbranio titulu

Vitaliju okr{aj djedica

Brigs: Niko ne udara kao Vitalij Ovaj ~ovjek ima veliko srce, ka`e Ukrajinac

znena|enje se nije dogodilo. Vitalij Kli~ko je po peti put odbranio titulu bokserskog prvaka svijeta u te{koj kategoriji u verziji WBC. Ukrajinski 39-godi{njak bio je superioran protiv pet mjeseci mla|eg Amerikanca [enona Brigsa (Shannon Briggs), kome nije dozvolio da po tre}i put do|e do titule najboljeg te{ka{a. Iako je Brigs najavljivao `estok okr{aj, nije pokazao mnogo. Bio je to duel dva stila, onog iz biv{eg SSSR-a, u kojem je Kli~ko strpljivo sakupljao poene, i drugog, uli~nog, koji ~esto preferiraju ameri~ki bokseri. Na kraju se ve}ina poznavalaca boksa slo`ila da je pravo ~udo da je Brigs ostao na nogama svih 12 rundi te da su sudije morale donijeti odluku. - Brigs zaslu`uje da mu se skine kapa do poda i ogroman respekt. ^ovjekovo srce je preveliko, primiti toliki broj udaraca i ostati na nogama do kraja. Svaka ~ast izjavio je Kli~ko, koji je stigao do 41. pobjede u karijeri. S druge strane, Brigs, koji iza sebe ima me~eve protiv Lenoksa Luisa (Lenox Lewis) i D`ord`a Formana (George Foreman), smatra da je Kli~ko jedan od najve}ih. - Vitalij je bolji i od Luisa i od Formana. Udarci su mu ubojitiji i ruke su mu strahovito brze. Udara kao niko drugi - rekao je Brigs, kome je poraz u Hamburgu bio {esti u karijeri. Za obojicu velikih boraca ovaj me~ mogao bi biti posljednji u karijeri, ali za sada nema konkretnijih informacija o tome ho}e li i dalje ulaziti u ring. N. D.

I

Sa me~a u Hamburgu: Kli~ko mnogo bolji (Foto: AP)

PLBiH

KO[ARKA

TENIS

Prlja~i otkaz u Olimpicu

Ve~eras po~inje Euroliga

Federer uzeo samo pet gemova Mareju


U~inak na{ih ko{arka{a u Evropi

Huki} najbolji u Ukrajini Sa 17 poena, 8 skokova i 4 asistencije ko{arka{ Donjecka Jasmin Huki} je, statisti~ki, najbolji igra~ ukrajinske lige nakon pet kola. U trijumfu nad Politehnikom (84:75) na{ internacionalac dao je 16 poena i upisao po pet skokova i asistencija, dok je njegov saigra~ Sa{a Vasiljevi} imao u~inak od 12 poena, ~etiri asistencije i dva skoka. U 2. kolu francuske lige Tulon Damira Krupalije (7 p, 5 sk i 5 as) visoko je pora`en u gostima kod Roana (76:98). U Poljskoj, Katovice Marka \uri}a (6 p i 5 sk)

34

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sport

KO[ARKA Ve~eras po~inje novo izdanje Eurolige

Olimpijakos protiv â&#x20AC;&#x17E;Kraljevaâ&#x20AC;&#x153; Grci pro{le sezone igrali finale Problemi NLB liga{a

Huki}: Prvo ime Donjecka

Teletovi} odli~an protiv Spursa

Teletovi} u duelu s Bonerom: Visok poraz Kahe

(Foto: AP)

Kaha Laboral i Mirza Teletovi} bili su na ameri~koj turneji gosti San Antonija. Spursi su s visokih 108:85 porazili {panskog prvaka. Teletovi} je za ne{to vi{e od 42 minute igre postigao 18 poena, upisao sedam skokova i dvije blokade

te izgubio ~etiri lopte. Jo{ jedan lijep nastup na{eg reprezentativca. U isto vrijeme moskovski CSKA savladao je Klivlend s 90:87 i postao prva evropska ekipa koja je na ameri~kom tlu savladala jedan NBA klub.

savladale su Trefl Sopot (74:68). Doma}i trijumf upisali su i Admir Ali} (9 p, 4 sk i 4 as) i njegov De~in u 3. kolu ~e{ke lige protiv Opave (81:76). U 3. kolu regionalne

NLB lige Krka Gorana Ikoni}a (9 p, 5 sk i 2 as) pretrpjela je i drugi uzastopni poraz, ovog puta u slovenskom derbiju u gostima kod Union Olimpije (V. B.) (59:60).

Masters tenisera u [angaju

Barcelona brani titulu i glavni je favorit

Na otvaranju prve grupne faze ovogodi{njeg izdanja Eurolige ve~eras }e u okviru grupe B u Pireju gr~ki Olimpijakos, predvo|en novim trenerom Du{anom Ivkovi}em, ugostiti {panski Real iz Madrida, koji s klupe vodi italijanski stru~njak Etore Mesina (Ettore Messina). Grci su pro{le sezone igrali finale, u kojem su pora`eni od Barcelone (68:88). Katalonski klub i ove sezone slovi za glavnog favorita iako je izgubio titulu u [paniji od Kahe Laboral na{eg Mirze Teletovi}a. Olimpijakos se tokom ljeta odrekao Nikole Vuj~i}a, D`o{a ^ildresa (Josh

Childress), Sofoklisa Skorcijanidisa (Sofoklis Schortsanitis) i Linasa Kleize, ali je i doveo niz poja~anja. Iz gradskog rivala Panatinaikosa stigao je Vasilis Spanulis (Vassilis Spanoulis), a iz NBA liga{a Toronta Radoslav Nesterovi}. Milo{ Teodosi} i ove }e sezone biti glavna pokreta~ka snaga kluba iz Pireja. Real je, pak, otpustio vi{e igra~a nego {to ih je doveo. Preostali me~evi prvog kola igraju se u srijedu i ~etvrtak. Bit }e zanimljivo pratiti kako }e igrati NLB liga{i, prije svih beogradski Partizan, koji je pro{le sezone bio u~esnik finalnog turnira, a u me|uvremenu

Raspored prvog kola GRUPA A: Himki - Prokom, Kaha Laboral - Makabi, @algiris - Partizan. GRUPA B: Olimpijakos - Real Madrid, Unikaha - [arlroa, Lotomatika - Brose. GRUPA C: Barcelona - Cibona, Sijena Montepaski [ole, Fenerbah~e Ulker - Litvos ritas. GRUPA D: Valensija - Panatinaikos, CSKA - Armani, Union Olimpija - Efes Pilsen.

^etvorica na{ih Na{u ko{arku ove sezone predstavljat }e izvrsni Mirza Teletovi} s Kaha Laboralom, koji ove sezone, nakon odlaska Tijaga Splitera (Tiago Splitter), sada juri na balkanski pogon. Osim bh. reprezentativca, boje {panskog prvaka brane i Stanko Bara}, Nemanja Bjelica i Dejan Musli, a spominje se i dolazak Milana Ma~vana. Trener je Du{ko Ivanovi}. Nihad \edovi} je novi igra~ rimske Lotomatike, ~iji je direktor Bogdan Ta-

njevi}, a pomo}ni trener Dra{ko Prodanovi}. Ratko Varda ostao je ~lan poljskog Prokoma, koji }e imati te`ak zadatak da se probije u ~etvrtfinale, {to im je senzacionalno po{lo za rukom pro{le sezone. Litvos ritas Kenana Bajramovi}a vratio se u Euroligu. U Fenerbah~e Ulkeru su Austrijanac Ra{id Mahalba{i} i Slovenac Emir Preld`i}, u @algirisu su, tako|er Slovenci, Mirza Begi} i Aleksandar ^apin, u Kahi Hrvat Bara}a...

je izgubio trenera Du{ka Vujo{evi}a (pre{ao u moskovski CSKA). Cibona, tako|er, kre}e s novim trenerom Zdravkom Radulovi}em, ali i sa skromnim timom. Union Olimpija na papiru ima mo`da i najbolji sastav, ali {estoricu novih igra~a, zbog duga prema Vladi Ilijevskom i Sa{i O`boltu, jo{ nije registrirala.

Zanimljivo je da su treneri gr~kih i litvanskih klubova Srbijanci (Ivkovi} u Olimpijakosu i @eljko Obradovi} u Panatinaikosu, odnosno Aco Petrovi} u @algirisu, a Aleksandar Trifunovi} u Litvos ritasu), dok su za kormilom turskih ekipa Hrvati (Neven Spahija u Fenerbah~e Ulkeru, Velimir Perasovi} u Efes Pilsenu). V. BEGUNI]

Nova velika kriza potresa gr~ku ko{arku

Marej: Izvrsna igra

Marej prepustio samo Doma}i igra~i prolongirali start sezone pet gemova Federeru

Endi Marej (Andy Murray) prepustio je Ro`eru Federeru (Roger) samo pet gemova u finalu teniskog Mastersa u [angaju. [kot je blistao, dok je [vicarac propustio previ{e prilika i na kraju je Marej do{ao do trofeja i pove}ao broj pobjeda u me|usobnim duelima s Federerom na 8:5. - Imao sam izvrstan vikend i igrao svoj najbolji tenis,

a samo sam tako i mogao savladati Ro`era - izjavio je Marej, koji na turniru u Kini nije izgubio nijedan set. Federer je u ovoj sezoni pobijedio Mareja u finalu Australian Opena, ali je izgubio u finalu Mastersa u Torontu. - Endi mi nije dao previ{e {ansi i odigrao je nekoliko zaista velikih poena (Z. [.) rekao je Federer.

Gr~ko nacionalno prvenstvo u ko{arci nije po~elo u subotu, kako je bilo planirano, jer je Udru`enje gr~kih ko{arka{a (PSAK), pod vodstvom biv{eg reprezentativca Lazarosa Papadopulosa, stupilo u generalni {trajk. Poku{aj nagovaranja skoro 500 igra~a, koliko ~lanova broji ovo udru`enje, da odustanu od {trajka, nije uspio ni Udru`enju klubova (ESAKE) uprkos navodnim prijetnjama vlasnika da }e igrati samo sa stranim igra~ima.

Papadopulos: Sada }e nas morati pa`ljivije slu{ati

Papadopulos je kazao da su na 34 adrese uputili pismo

upozorenja, izme|u ostalih i Ministarstvu sporta, Ko{arka{kom savezu i Udru`enju klubova, ali im se niko nije udostojio odgovoriti. - Sada }e nas morati pa`ljivije slu{ati - poru~io je. A koliko je gr~ka ko{arka zaista u krizi, svjedo~i i podatak da tre}eplasirani Marusi nije igrao kvalifikacije za Euroligu, da je odustao i od takmi~enja u Kupu, a tek prije nekoliko dana sklopio je tim anga`irav{i pri tome i Feliksa V. B. Kojadinovi}a.

^elik na minus 20 u Celju Ko{arka{ice ^elika uvjerljivo su izgubile i na drugom gostovanju u regionalnoj IWBL ligi. Nakon visokog poraza od prvaka Gospi}a (67:86), Zeni~anke su pale u Celju, u duelu sa Merkurom, koji je slavio s 80:60 (11:9, 28:22, 22:14, 19:15). Aida Pilav dala je 29 poena za ^elik, Nata{a An|eli} 19, Amra Mehmedi} 6, Jasmin Dikson 4, a Stanislava Erak i Olja StuV. B. par po 1.


oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010. 35

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa Javnim preduzeæem Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15. Sarajevo, poziva stanovnike, sve zainteresirane subjekte i nevladine organizacije da uzmu uèešæe u

JAVNOJ RASPRAVI ocjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju HE Vranduk na rijeci Bosni, u Vranduku - opæina Zenica. Javna rasprava æe se odr`ati, u Društvenom domu "Vranduk" u Vranduku, 03.11.2010. godine sa poèetkom u 11.00 sati. Dnevni red: 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstava okoliša i turizma). 2. Prezentacija Idejnog Projekta i Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta i investitora). 3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja. Primjedbe i sugestije u pisanoj formi dostaviti ovom ministarstvima, najdalje za 30 dana od dana javnog objavljivanja. Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole, dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolinske dozvole, ul. Titova 9A/IV Sarajevo, kao i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba, - link okolišne dozvole/javne rasprave.

Na osnovu èlana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zenièko-dobojskog kantona" broj: 9/10 od 24.09.2010. godine), te zahtjeva za poništenje javnog konkursa broj: 18/01-1-16788-8/10 od 06.10.2010. godine Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zenièko-dobojskog kantona, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA 5 / 235 Poništava se dio javnog konkursa objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj: 47/10 od 04.08.2010. godine i dnevnim novinama "Osloboðenje" i "Dnevni avaz" od 28.07.2010. godine, za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zenièko-dobojskog kantona i to za poziciju: 03. Kantonalni zdravstveni inspektor - 1 (jedan) izvršilac DIREKTOR Sead Maslo, dipl. iur.


PREMIJER LIGA BiH Nakon poraza u Banovi}ima

Prlja~a dobio otkaz u Olimpicu Imali smo korektnu saradnju, ali ovo smo morali u~initi, ka`e Graci} Edin Prlja~a nije vi{e trener sarajevskog premijerliga{a Olimpica. Njemu je ju~er saop}eno da je dobio otkaz, potvr|eno nam je u klubu. Olimpic je u subotnjoj utakmici pora`en na gostovanju u Banovi}ima (1:2), a kolo ranije ostvario je pobjedu nad Zrinjskim. Trenutno se nalazi na {estom mjestu premijerliga{ke tabele pa je jasno da se ne radi o rezultatskoj krizi.

Prlja~a: Bez komentara

siranjem odre|enih igra~a. Naravno, prvi ~ovjek kluba ve} razmi{lja o novom imenu na trenerskoj klupi, ali ~ini se da se ne}e `uriti.

Izbor nasljednika - Moramo biti veoma obazrivi pri odabiru novog trenera. Uspjeli smo u nakanama da napravimo izuzetno mlad tim i sada to ne `elimo ni~im ugroziti. Treba nam

~ovjek koji }e imati pravi pristup mladim igra~ima i koji }e biti kadar da napravi iskorak - najavljuje Graci}. Je li bio pravi trenutak za smjenu trenera, pokazat }e vrijeme, ali je pred Olimpicom u narednom kolu veliki izazov, doma}i ogled protiv lidera na tabeli, ekipe Borca. Prije toga, odigrat }e revan{utakmicu Kupa BiH, protiv N. D. UNIS-a u Vogo{}i.

Kriza Zrinjskog produbljena porazom od Zvijezde

Odbijena ostavka Marijana Bloudeka Bloudeka ne smatramo odgovornim, zaklju~ak je Upravnog odbora Marijan Bloudek ipak ostaje na klupi Zrinjskog. Trener koji je prije samo mjesec imenovan nasljednikom Dragana Jovi}a, nakon subotnjeg poraza od Zvijezde (1:2), ~etvrtog u pet utakmica, odlu~io je da podnese ostavku, koja je, me|utim, na ekspresnoj sjednici Upravnog odbora odbijena.

Sutra protiv Proletera Pred Mostarcima je ve} sutra novi ispit. Rezultatska kriza, brojne ozljede i psiholo{ki moment ne idu u prilog Zrinjskom tako da }e biti vrlo zanimljivo vidjeti mogu li „Plemi}i“ anulirati zaostatak protiv ni`eliga{a Proletera (2:4) u okviru osmine finala Kupa BiH.

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

SARAJEVO Bordo tim minimalno savladao Travnik

Mirza Vare{anovi} ponosan na igra~e

Bloudek: Ostaje na klupi

- Bloudek ima punu podr{ku kluba, ne smatramo ga odgovornim za rezultatsku krizu u kojoj se Zrinjski na{ao - kratak je zaklju~ak sa sjednice uprave. Iako nije uspio dignuti mom~ad nakon Jovi}evog odstupanja, Bloudekov potez ipak je iznenadio. Uzroke krize rezultata u koju je zapao dvostruki prvak

BiH, nije te{ko otkriti. Mostarci su u prijelaznom roku ostali bez velikog broja standardnih igra~a (Markovi}, [unji}, @ur`inov, Musa, Stojanovi}, @i`ovi}, Kordi}...), dok su u posljednje vrijeme zbog ozljeda prisiljeni igrati bez nekoliko igra~a (Selimovi}, Su{i}, Zadro...) koji su imali status standardnih u evropskim ogledima. Ma. P.

Te{ko je i pobrojati sve prilike koje su fudbaleri Sarajeva propustili protiv Travnika. Ipak, preko D`enaldina Hamzagi}a u fini{u utakmice postigli su jedan gol vrijedan tri boda. Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} zadovoljan je onim {to je njegov tim prikazao, a iako to nije bila golijada, s obzirom na vi|eno, mogu biti i navija~i. - Pobjeda je kao da smo dobili s tri razlike, jer su igra~i toliko mnogo dali od sebe. Posebno mi je drago jer su pokazali karakter u trenutku kada se spominjao {trajk. I pod tako velikim pritiskom, igra~i su smogli snage da poka`u veliku `elju i borbenost. Zato sam ponosan na njih - ka`e Vare{anovi}.

S utakmice na Ko{evu: Doma}i gradili akcije

^ui}: Primjedbe Trebinjaca

Neiskori{tene prilike Najmanje pet puta igra~i Sarajeva na{li su se sami pred golmanom Travnika. Mre`a se nijednom nije zatresla. - Stvaramo dosta {ansi, ali nam nedostaje goligra~. I u nekim ranijim utakmicama imali smo dosta neiskori{tenih prilika. Stalno radimo na tome i nadamo se da }e se to kona~no okrenuti u na{u korist - ka`e Vare{anovi}.

^elik nakon visokog trijumfa nad Leotarom

Napokon golove postizali samo napada~i ^elik je porazio Leotar s 3:0 i pribli`io se sredini tabele. Vrijednost pobjede dobiva na te`ini kada se zna da su sva tri pogotka postigli napada~i, da je vode}i gol Adina D`afi}a bio njegov prvi nakon povratka na Bilino polje, dok je 19-godi{nji Armin Arnaut dao svoj prvjenac za seniorski tim. Eldin Adilovi} se, pak, poravnao na ~elu klupske

liste strijelaca sa Semjonom Milo{evi}em. - Bila je ovo jedna od na{ih boljih partija. Mo`da nakon Borca, koju smo izgubili, i najbolja. Podigli smo nivo igre i kona~no smo bili efikasni. Mogli smo posti}i jo{ koji gol, bilo je dosta prilika. Ponosan sam na mlade igra~e Arnauta i Aldina [i{i}a, koji su stvorili dodatni pritisak na

VELE@ „Ro|eni“ uvezali pet poraza zaredom

Mo`e li iko zaustaviti strmoglavi pad? Negativni niz je samo odraz kompletne situacije u klubu, ka`e Asim [kalji} Nastavljen je strmoglavi pad Vele`a i veliko je pitanje kada }e biti zaustavljen, a jo{ ve}e je pitanje ko i kako to mo`e uraditi. „Ro|eni“ su upisali pet poraza zaredom uz pora`avaju}u gol-razliku od 6:19. Od tih 19, 12 golova primili su na svom stadionu u Vrap~i}ima, koji je ne tako davno slovio za neosvojivu

tvr|avu u Premijer ligi. Protiv [irokog Brijega Vele` je pokazao dva lica. Koliko god to ~udno zvu~alo nakon krajnjih 2:5, do drugog gola gostiju „Ro|eni“ su izgledali sasvim solidno. Nakon prvog gola [irokog, Vele` je u tri minute napravio preokret i ~ak mogao udvostru~iti prednost. No, u drugom poluvremenu sasvim

druga~ija slika na terenu i potop. - Imali smo vodstvo, nije to ni izgledalo lo{e do 60. ili 70. minute, ali smo, onda, fizi~ki pali, {to su gosti znali iskoristiti. Na`alost, ova utakmica i rezultati ostvareni u posljednje vrijeme, samo su odraz kompletne situacije u klubu. Sla`em se s konstataci-

jom da situacija, barem koliko ja igram u Vele`u, nije bila lo{ija. Gomilaju se dugovi prema igra~ima, klub nema predsjednika vi{e od godinu, treneri se mijenjaju... Sve u svemu, lo{e, treba dosta stvari da se poslo`i kako bismo isplivali iz ove situacije mi{ljenje je jednog od najiskusnijih igra~a Asima F. IBRULJ [kalji}a.

Posebno smo nezadovoljni drugim pomo}nikom Sini{om Janji}em, ka`e direktor kluba Radmilo [ipovac

Travni~ani minimalno pora`eni na Ko{evu

Selimovi}: Moglo je i bolje i gore Nogometa{i Travnika bili su nakorak od osvajanja jednog boda na Ko{evu protiv Sarajeva, ali su nes(p)retno primili pogodak u samom fini{u pa im je sav trud bio uzalud. Mada je bordo tim imao vi{e od igre, lako se moglo desiti da Travnik remizira ili da ~ak odnese puni plijen. Trener „Vezira“ Ned`ad Selimovi} `ali za propu{tenom prilikom, ali hvali zalaganje svog tima po veoma te{kom (Foto: J. Had`i})

(Foto: I. Rozi})

Borac se `ali na {est spornih detalja

Adilovi}: Odli~ne odbrane

Bilino polje: Arnaut posti`e svoj prvjenac

S utakmice protiv [irokog: Poraz rezultat slabe fizi~ke spreme

Rudari iskopali bod u Banjoj Luci

gostuju}u ekipu - kazao je trener ^elika Abdulah Ibrakovi}. On ne mo`e biti zadovoljan zbog ~injenice da su njegovi puleni ponovo dobili dosta `utih kartona ~ak {est - i to u utakmici koju su rutinski dobili. - Ispade da pretu~emo svakog protivnika, ali naravno da nije tako - komentiV. B. rao je Ibrakovi}.

Sudiji Tomislavu ^ui}u mjesto je u zatvoru je oko na{eg {esnaesterca vi{e od 30 prekida. On zna da ^elik prete`no igra na te silne prekide, sli~no kao i Sloboda. Leotar gaji stil igre tako da napada vi{e od protivnika, kao i da ima vi{e loptu u svom posjedu. No, kad sudija dosudi toliki broj prekr{aja oko na{eg {esnaesterca, kad svira svaki kontakt, nismo mogli pro}i bolje - pojasnio je M. P. Vi{njevac.

37

O~ekivalo se da }e se po veoma te{kom terenu preskakati igra, ali su igra~i Sarajeva strpljivo gradili akcije, koje su ih dovodile blizu dobrog golmana Adija Adilovi}a. - Travnik je pokazao da je kvalitetna ekipa koju odli~no vodi trener Ned`ad Selimovi}. O~ekivao sam probleme, ali su moji igra~i i kada se bli`io kraj utakmice igrali fudbal, gradili akcije i nisu nabijali loptu. Na kraju nam se to isplatilo. Ima tu jo{ dobitaka, uspjeli smo odmoriti neke igra~e uo~i gradskog derbija, a i u vatru smo gurnuli dvojicu juniora (Sanel Trebinjac i Ajdin Nuhi} - op. a.) - nagla{ava kormilar Sarajeva. N. D.

Vuka{in Vi{njevac nakon poraza Leotara od ^elika - Tomislavu ^ui}u je mjesto u zatvoru. Sramno nam je sudio - izjavio je trener Leotara Vuka{in Vi{njevac nakon poraza u Zenici od ^elika. Kazao je da njegov tim nije igrao lo{e, ali da im sudija iz Tomislavgrada nije dozvolio da tu svoju prednost na terenu i materijaliziraju. - S onakvim su|enjem ne mo`e se napraviti ni{ta. Samo u prvom poluvremenu svirao

sport

Pod velikim pritiskom pokazali su veliku `elju, ka`e prvi strateg bordo tima

Sukob interesa - Ova smjena trenera nije stigla zbog rezultata. Imali smo korektnu saradnju s Prlja~om, ali smo, jednostavno, sada morali poduzeti neke korake. Ne bih dublje ulazio u analizu, ali do{lo je do odre|enog sukoba interesa unutar kluba, a to se u Olimpicu ne smije doga|ati kazao je predsjednik „Vukova“ Nijaz Graci}. Prlja~a ju~er nije imao komentar na smjenu, a nezvani~no saznajemo da su u klubu bili nezadovoljni for-

36

terenu. Posebno isti~e dobru partiju golmana Adija Adilovi}a. - Nemam {ta prigovoriti svojim momcima, odigrali su dobru utakmicu i zaslu`uju sve ~estitke. Adilovi} je branio sjajno. Mogli smo pro}i bolje, ali i gore pa se ne}emo vi{e mnogo obazirati na ovu utakmicu. Pred nama je mnogo va`niji susret protiv Zrinjskog na Piroti - rekao je S. P. Selimovi}.

Iako su najavljivali da }e ofanzivnom igrom od samog po~etka ostvariti novi prvenstveni trijumf i u~vrstiti prvo mjesto na tabeli Premijer lige BiH, fudbaleri Borca nisu uspjeli da u duelu s ~vrstim sastavom prijedorskog Rudara ostvare vi{e od po~etnih 0:0. Borac se ju~er oglasio s navodom da je sudija Elmir Pilav iz Sarajeva sa svojim pomo}nicima Nikicom Tomasom (Drinovci) i Sini{om Janji}em (Bijeljina) u {est navrata te{ko o{tetio njihov tim. Navodi su dokumentirani snimcima. Banjalu~ani zamjeraju sudijama to {to na intervenciju Janji}a nisu priznati pogoci

Vukelja u napadu: Borcu nisu priznata dva pogotka

Du{ka Staji}a u 56. minuti i Steve Nikoli}a u 60. U oba navrata dosu|eni su ofsajdi,

(Foto: M. Lugi})

kojih, kako tvrde, nije bilo. Borac se `ali i na 75. minutu i start golmana Rudara

Bojana Tripi} na Nikoli}u, koji Pilav nije sankcionirao, te na izuzetno grub prekr{aj Gorana Kotarana sle|a na Leonida ]ori}a, koji je trebao rezultirati drugim `utim kartonom gostuju}em igra~u. Tako|er, prema mi{ljenju Banjalu~ana, sporna je i 90. minuta, kada je Nikoli}a u idealnoj poziciji sle|a laktom gurnuo jedan od odbrambenih igra~a Rudara, {to nije okarakterizirano penalom. - Mislim da je svima onima koji su gledali ovu utakmicu savr{eno jasno da smo o{te}eni, a posebno smo nezadovoljni drugim pomo}nikom Janji}em - kazao je direktor kluba Radmilo S. K. [ipovac.

Sloboda prekinula crni niz

Vlatko Glava{ hvali mlade snage Trener Slobode Vlatko Glava{ najavio je uo~i utakmice s Drinom da }e njegov tim izgledati mnogo druga~ije. To se i desilo - Tuzlaci su imali sasvim druga~iji pristup. Ve} u ranoj fazi, dok se igra, prakti~no, nije ni razvila, Sloboda je imala kapitalnu prednost od dva pogotka.

To je olak{alo put do pobjede, prve nakon dva doma}a kiksa (Leotar 1:1 i [iroki Brijeg 0:1). Osim {to su prekinuli negativan niz od ~ak pet susreta bez trijumfa, Tuzlaci su prekinuli i golgeterski post. Nakon 305 minuta pauze, uspjeli su posti}i gol. Glava{ je nakon me~a

bio pun rije~i hvale za mladi}e poput Maida Jaganjca, Amera Beki}a i Samira Efendi}a. Pohvalio je i ostale, Muamera Zoleti}a, Stefana Gavari}a, Almira Halilovi}a, Samira Jogun~i}a i Darku Aleksi}a. - Odigrali smo zrelo i pametno. Igra~i su bili nadahnuti, rastr~ani, a veoma

sam sretan {to su na{i juniori bili na visini zadatka. Kako su odigrali Beki}, Efendi} i Jaganjac, te{ko }e ih konkurencija izgurati iz tima. Nadam se da je ovo dobra uvertira za naredne utakmice. Pobjeda je visoka i sigurno }e nam vratiti samopouzdanje - istakao je trener Vlatko Glava{. E. M.


PREMIJER LIGA BiH Nakon poraza u Banovi}ima

Prlja~a dobio otkaz u Olimpicu Imali smo korektnu saradnju, ali ovo smo morali u~initi, ka`e Graci} Edin Prlja~a nije vi{e trener sarajevskog premijerliga{a Olimpica. Njemu je ju~er saop}eno da je dobio otkaz, potvr|eno nam je u klubu. Olimpic je u subotnjoj utakmici pora`en na gostovanju u Banovi}ima (1:2), a kolo ranije ostvario je pobjedu nad Zrinjskim. Trenutno se nalazi na {estom mjestu premijerliga{ke tabele pa je jasno da se ne radi o rezultatskoj krizi.

Prlja~a: Bez komentara

siranjem odre|enih igra~a. Naravno, prvi ~ovjek kluba ve} razmi{lja o novom imenu na trenerskoj klupi, ali ~ini se da se ne}e `uriti.

Izbor nasljednika - Moramo biti veoma obazrivi pri odabiru novog trenera. Uspjeli smo u nakanama da napravimo izuzetno mlad tim i sada to ne `elimo ni~im ugroziti. Treba nam

~ovjek koji }e imati pravi pristup mladim igra~ima i koji }e biti kadar da napravi iskorak - najavljuje Graci}. Je li bio pravi trenutak za smjenu trenera, pokazat }e vrijeme, ali je pred Olimpicom u narednom kolu veliki izazov, doma}i ogled protiv lidera na tabeli, ekipe Borca. Prije toga, odigrat }e revan{utakmicu Kupa BiH, protiv N. D. UNIS-a u Vogo{}i.

Kriza Zrinjskog produbljena porazom od Zvijezde

Odbijena ostavka Marijana Bloudeka Bloudeka ne smatramo odgovornim, zaklju~ak je Upravnog odbora Marijan Bloudek ipak ostaje na klupi Zrinjskog. Trener koji je prije samo mjesec imenovan nasljednikom Dragana Jovi}a, nakon subotnjeg poraza od Zvijezde (1:2), ~etvrtog u pet utakmica, odlu~io je da podnese ostavku, koja je, me|utim, na ekspresnoj sjednici Upravnog odbora odbijena.

Sutra protiv Proletera Pred Mostarcima je ve} sutra novi ispit. Rezultatska kriza, brojne ozljede i psiholo{ki moment ne idu u prilog Zrinjskom tako da }e biti vrlo zanimljivo vidjeti mogu li „Plemi}i“ anulirati zaostatak protiv ni`eliga{a Proletera (2:4) u okviru osmine finala Kupa BiH.

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

SARAJEVO Bordo tim minimalno savladao Travnik

Mirza Vare{anovi} ponosan na igra~e

Bloudek: Ostaje na klupi

- Bloudek ima punu podr{ku kluba, ne smatramo ga odgovornim za rezultatsku krizu u kojoj se Zrinjski na{ao - kratak je zaklju~ak sa sjednice uprave. Iako nije uspio dignuti mom~ad nakon Jovi}evog odstupanja, Bloudekov potez ipak je iznenadio. Uzroke krize rezultata u koju je zapao dvostruki prvak

BiH, nije te{ko otkriti. Mostarci su u prijelaznom roku ostali bez velikog broja standardnih igra~a (Markovi}, [unji}, @ur`inov, Musa, Stojanovi}, @i`ovi}, Kordi}...), dok su u posljednje vrijeme zbog ozljeda prisiljeni igrati bez nekoliko igra~a (Selimovi}, Su{i}, Zadro...) koji su imali status standardnih u evropskim ogledima. Ma. P.

Te{ko je i pobrojati sve prilike koje su fudbaleri Sarajeva propustili protiv Travnika. Ipak, preko D`enaldina Hamzagi}a u fini{u utakmice postigli su jedan gol vrijedan tri boda. Trener Sarajeva Mirza Vare{anovi} zadovoljan je onim {to je njegov tim prikazao, a iako to nije bila golijada, s obzirom na vi|eno, mogu biti i navija~i. - Pobjeda je kao da smo dobili s tri razlike, jer su igra~i toliko mnogo dali od sebe. Posebno mi je drago jer su pokazali karakter u trenutku kada se spominjao {trajk. I pod tako velikim pritiskom, igra~i su smogli snage da poka`u veliku `elju i borbenost. Zato sam ponosan na njih - ka`e Vare{anovi}.

S utakmice na Ko{evu: Doma}i gradili akcije

^ui}: Primjedbe Trebinjaca

Neiskori{tene prilike Najmanje pet puta igra~i Sarajeva na{li su se sami pred golmanom Travnika. Mre`a se nijednom nije zatresla. - Stvaramo dosta {ansi, ali nam nedostaje goligra~. I u nekim ranijim utakmicama imali smo dosta neiskori{tenih prilika. Stalno radimo na tome i nadamo se da }e se to kona~no okrenuti u na{u korist - ka`e Vare{anovi}.

^elik nakon visokog trijumfa nad Leotarom

Napokon golove postizali samo napada~i ^elik je porazio Leotar s 3:0 i pribli`io se sredini tabele. Vrijednost pobjede dobiva na te`ini kada se zna da su sva tri pogotka postigli napada~i, da je vode}i gol Adina D`afi}a bio njegov prvi nakon povratka na Bilino polje, dok je 19-godi{nji Armin Arnaut dao svoj prvjenac za seniorski tim. Eldin Adilovi} se, pak, poravnao na ~elu klupske

liste strijelaca sa Semjonom Milo{evi}em. - Bila je ovo jedna od na{ih boljih partija. Mo`da nakon Borca, koju smo izgubili, i najbolja. Podigli smo nivo igre i kona~no smo bili efikasni. Mogli smo posti}i jo{ koji gol, bilo je dosta prilika. Ponosan sam na mlade igra~e Arnauta i Aldina [i{i}a, koji su stvorili dodatni pritisak na

VELE@ „Ro|eni“ uvezali pet poraza zaredom

Mo`e li iko zaustaviti strmoglavi pad? Negativni niz je samo odraz kompletne situacije u klubu, ka`e Asim [kalji} Nastavljen je strmoglavi pad Vele`a i veliko je pitanje kada }e biti zaustavljen, a jo{ ve}e je pitanje ko i kako to mo`e uraditi. „Ro|eni“ su upisali pet poraza zaredom uz pora`avaju}u gol-razliku od 6:19. Od tih 19, 12 golova primili su na svom stadionu u Vrap~i}ima, koji je ne tako davno slovio za neosvojivu

tvr|avu u Premijer ligi. Protiv [irokog Brijega Vele` je pokazao dva lica. Koliko god to ~udno zvu~alo nakon krajnjih 2:5, do drugog gola gostiju „Ro|eni“ su izgledali sasvim solidno. Nakon prvog gola [irokog, Vele` je u tri minute napravio preokret i ~ak mogao udvostru~iti prednost. No, u drugom poluvremenu sasvim

druga~ija slika na terenu i potop. - Imali smo vodstvo, nije to ni izgledalo lo{e do 60. ili 70. minute, ali smo, onda, fizi~ki pali, {to su gosti znali iskoristiti. Na`alost, ova utakmica i rezultati ostvareni u posljednje vrijeme, samo su odraz kompletne situacije u klubu. Sla`em se s konstataci-

jom da situacija, barem koliko ja igram u Vele`u, nije bila lo{ija. Gomilaju se dugovi prema igra~ima, klub nema predsjednika vi{e od godinu, treneri se mijenjaju... Sve u svemu, lo{e, treba dosta stvari da se poslo`i kako bismo isplivali iz ove situacije mi{ljenje je jednog od najiskusnijih igra~a Asima F. IBRULJ [kalji}a.

Posebno smo nezadovoljni drugim pomo}nikom Sini{om Janji}em, ka`e direktor kluba Radmilo [ipovac

Travni~ani minimalno pora`eni na Ko{evu

Selimovi}: Moglo je i bolje i gore Nogometa{i Travnika bili su nakorak od osvajanja jednog boda na Ko{evu protiv Sarajeva, ali su nes(p)retno primili pogodak u samom fini{u pa im je sav trud bio uzalud. Mada je bordo tim imao vi{e od igre, lako se moglo desiti da Travnik remizira ili da ~ak odnese puni plijen. Trener „Vezira“ Ned`ad Selimovi} `ali za propu{tenom prilikom, ali hvali zalaganje svog tima po veoma te{kom (Foto: J. Had`i})

(Foto: I. Rozi})

Borac se `ali na {est spornih detalja

Adilovi}: Odli~ne odbrane

Bilino polje: Arnaut posti`e svoj prvjenac

S utakmice protiv [irokog: Poraz rezultat slabe fizi~ke spreme

Rudari iskopali bod u Banjoj Luci

gostuju}u ekipu - kazao je trener ^elika Abdulah Ibrakovi}. On ne mo`e biti zadovoljan zbog ~injenice da su njegovi puleni ponovo dobili dosta `utih kartona ~ak {est - i to u utakmici koju su rutinski dobili. - Ispade da pretu~emo svakog protivnika, ali naravno da nije tako - komentiV. B. rao je Ibrakovi}.

Sudiji Tomislavu ^ui}u mjesto je u zatvoru je oko na{eg {esnaesterca vi{e od 30 prekida. On zna da ^elik prete`no igra na te silne prekide, sli~no kao i Sloboda. Leotar gaji stil igre tako da napada vi{e od protivnika, kao i da ima vi{e loptu u svom posjedu. No, kad sudija dosudi toliki broj prekr{aja oko na{eg {esnaesterca, kad svira svaki kontakt, nismo mogli pro}i bolje - pojasnio je M. P. Vi{njevac.

37

O~ekivalo se da }e se po veoma te{kom terenu preskakati igra, ali su igra~i Sarajeva strpljivo gradili akcije, koje su ih dovodile blizu dobrog golmana Adija Adilovi}a. - Travnik je pokazao da je kvalitetna ekipa koju odli~no vodi trener Ned`ad Selimovi}. O~ekivao sam probleme, ali su moji igra~i i kada se bli`io kraj utakmice igrali fudbal, gradili akcije i nisu nabijali loptu. Na kraju nam se to isplatilo. Ima tu jo{ dobitaka, uspjeli smo odmoriti neke igra~e uo~i gradskog derbija, a i u vatru smo gurnuli dvojicu juniora (Sanel Trebinjac i Ajdin Nuhi} - op. a.) - nagla{ava kormilar Sarajeva. N. D.

Vuka{in Vi{njevac nakon poraza Leotara od ^elika - Tomislavu ^ui}u je mjesto u zatvoru. Sramno nam je sudio - izjavio je trener Leotara Vuka{in Vi{njevac nakon poraza u Zenici od ^elika. Kazao je da njegov tim nije igrao lo{e, ali da im sudija iz Tomislavgrada nije dozvolio da tu svoju prednost na terenu i materijaliziraju. - S onakvim su|enjem ne mo`e se napraviti ni{ta. Samo u prvom poluvremenu svirao

sport

Pod velikim pritiskom pokazali su veliku `elju, ka`e prvi strateg bordo tima

Sukob interesa - Ova smjena trenera nije stigla zbog rezultata. Imali smo korektnu saradnju s Prlja~om, ali smo, jednostavno, sada morali poduzeti neke korake. Ne bih dublje ulazio u analizu, ali do{lo je do odre|enog sukoba interesa unutar kluba, a to se u Olimpicu ne smije doga|ati kazao je predsjednik „Vukova“ Nijaz Graci}. Prlja~a ju~er nije imao komentar na smjenu, a nezvani~no saznajemo da su u klubu bili nezadovoljni for-

36

terenu. Posebno isti~e dobru partiju golmana Adija Adilovi}a. - Nemam {ta prigovoriti svojim momcima, odigrali su dobru utakmicu i zaslu`uju sve ~estitke. Adilovi} je branio sjajno. Mogli smo pro}i bolje, ali i gore pa se ne}emo vi{e mnogo obazirati na ovu utakmicu. Pred nama je mnogo va`niji susret protiv Zrinjskog na Piroti - rekao je S. P. Selimovi}.

Iako su najavljivali da }e ofanzivnom igrom od samog po~etka ostvariti novi prvenstveni trijumf i u~vrstiti prvo mjesto na tabeli Premijer lige BiH, fudbaleri Borca nisu uspjeli da u duelu s ~vrstim sastavom prijedorskog Rudara ostvare vi{e od po~etnih 0:0. Borac se ju~er oglasio s navodom da je sudija Elmir Pilav iz Sarajeva sa svojim pomo}nicima Nikicom Tomasom (Drinovci) i Sini{om Janji}em (Bijeljina) u {est navrata te{ko o{tetio njihov tim. Navodi su dokumentirani snimcima. Banjalu~ani zamjeraju sudijama to {to na intervenciju Janji}a nisu priznati pogoci

Vukelja u napadu: Borcu nisu priznata dva pogotka

Du{ka Staji}a u 56. minuti i Steve Nikoli}a u 60. U oba navrata dosu|eni su ofsajdi,

(Foto: M. Lugi})

kojih, kako tvrde, nije bilo. Borac se `ali i na 75. minutu i start golmana Rudara

Bojana Tripi} na Nikoli}u, koji Pilav nije sankcionirao, te na izuzetno grub prekr{aj Gorana Kotarana sle|a na Leonida ]ori}a, koji je trebao rezultirati drugim `utim kartonom gostuju}em igra~u. Tako|er, prema mi{ljenju Banjalu~ana, sporna je i 90. minuta, kada je Nikoli}a u idealnoj poziciji sle|a laktom gurnuo jedan od odbrambenih igra~a Rudara, {to nije okarakterizirano penalom. - Mislim da je svima onima koji su gledali ovu utakmicu savr{eno jasno da smo o{te}eni, a posebno smo nezadovoljni drugim pomo}nikom Janji}em - kazao je direktor kluba Radmilo S. K. [ipovac.

Sloboda prekinula crni niz

Vlatko Glava{ hvali mlade snage Trener Slobode Vlatko Glava{ najavio je uo~i utakmice s Drinom da }e njegov tim izgledati mnogo druga~ije. To se i desilo - Tuzlaci su imali sasvim druga~iji pristup. Ve} u ranoj fazi, dok se igra, prakti~no, nije ni razvila, Sloboda je imala kapitalnu prednost od dva pogotka.

To je olak{alo put do pobjede, prve nakon dva doma}a kiksa (Leotar 1:1 i [iroki Brijeg 0:1). Osim {to su prekinuli negativan niz od ~ak pet susreta bez trijumfa, Tuzlaci su prekinuli i golgeterski post. Nakon 305 minuta pauze, uspjeli su posti}i gol. Glava{ je nakon me~a

bio pun rije~i hvale za mladi}e poput Maida Jaganjca, Amera Beki}a i Samira Efendi}a. Pohvalio je i ostale, Muamera Zoleti}a, Stefana Gavari}a, Almira Halilovi}a, Samira Jogun~i}a i Darku Aleksi}a. - Odigrali smo zrelo i pametno. Igra~i su bili nadahnuti, rastr~ani, a veoma

sam sretan {to su na{i juniori bili na visini zadatka. Kako su odigrali Beki}, Efendi} i Jaganjac, te{ko }e ih konkurencija izgurati iz tima. Nadam se da je ovo dobra uvertira za naredne utakmice. Pobjeda je visoka i sigurno }e nam vratiti samopouzdanje - istakao je trener Vlatko Glava{. E. M.


38

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

oglasi

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 106373 09 I Sarajevo, 08. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika 1) Ba{i} Rasim iz Ilija{a, 2) Bu~uk Osman iz Ilija{a, 3) Gond`o Elvedin iz Ilija{a i 4) Mosti} Alija iz Ilija{a, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{enom postupku, Objavljuje da je dana 01. 09. 2009. godine doneseno

RJE[ENJE O IZVR[ENJU Na temelju vlastite mjenice (solo mjenice) sa klauzulom bez protesta od 24. 11. 1999. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 20. 05. 2009. godine, radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka dd BiH, u iznosu od 3.000,00 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 20. 05. 2009. godine pa do isplate i tro{kova izvr{nog postupka. Odre|eno je izvr{enje i to protiv: I - Izvr{enika BA[I] RASIM nastanjen u Ilija{u, ul. Lje{evo bb, kao mjeni~nog du`nika, zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, II - Izvr{enika BU^UK OSMAN nastanjen u Ilija{u, ul. Lje{evo 193., kao mjeni~nog du`nika, zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih

stvari u vlasni{tvu izvr{enika, III - Izvr{enika GOND@O ELVEDIN nastanjen u Ilija{u, ul. Lje{evo br. 321, kao mjeni~nog du`nika, zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, IV - Izvr{enika MOSTI] ALIJA nastanjen u Ilija{u, ul. Lje{evo br. 50, kao mjeni~nog du`nika, zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika, koje se nalaze u njihovom mjestu prebivali{ta/boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da su izvr{enici njihovi vlasnici, a u smislu odredbi od ~l. 144. do ~l. 135. ZIP-a, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br. 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH, sve do namirenja. Ukoliko izvr{enici u zakonskom roku ulo`e prigovor iz razloga zbog kojih se isti mo`e izjaviti, ovaj Prijedlog za izvr{enje }e se smatrati tu`bom, a postupak }e se voditi po odredbama ZPP-a. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uju se u iznosu od 120,00 KM. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja se izvr{enicima Ba{i} Rasimu i Mosti} Aliji u skladu sa ~lanom 348. stav 3. ZPP-a i dostavljanje se smatra izvre{nim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BIH. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti Prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ako Zakonom nije druga~ije odre|eno.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-12224/04 Sarajevo, 11. 08. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Ivana Kr`elj u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BiH „ELEKTRODISTRIBUCIJA“, Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 49., protiv tu`enog PAVI] RATKA, iz Sarajeva, ulica Grada Bakua broj 4, radi duga, v.sp. 57,70 KM, van ro~i{ta, dana 11. 08. 2009. godine donio je:

PRESUDU

zbog propu{tanja Tu`enom se nala`e da tu`itelju isplati dug u iznosu od 57,70 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 15,70 KM po~ev od 24. 03. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 11,90 KM po~ev od 22. 04. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 3,60 KM po~ev od 24. 05. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 3,30 KM po~ev od 24. 06. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 3,30 KM po~ev od 23. 07. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 3,30 KM po~ev od 23. 08. 2002. goidne pa do isplate, - na iznos od 3,30 KM po~ev od 22. 09. 2002. godine pa do isplate, - na iznos od 3,30 KM po~ev od 21. 10. 2002. goidne pa do isplate, - na iznos od 5,00 KM po~ev od 22. 11. 2002. goidne pa do isplate, - na iznos od 5,00 KM po~ev od 23. 12. 2002. goidne pa do isplate, i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 4,30 KM, a sve u roku od 15 dana.

Obrazlo`enje Tu`bom od dana 13. 04. 2004. godine, predlo`eno je da sud donese presudu kojom }e tu`enog obavezati da tu`itelju isplati glavni dug u izosu od 57,70 KM, sa zakonskim zateznim kamatama kako je bli`e opisano u izreci i tro{kovima postupka. Tu`ba je tu`enom, dostavljena na odgovor objavljivanjem u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ dana 09. 03. 2009. godine i objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda dana 27. 02. 2009. godine a u skladu sa ~lanom 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Kako se dostava smatra izvr{enom protekom 15 dana od dana objavljivanja i kako tu`eni nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, te imaju}i u vidu da osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenica koje su u tu`bi navedene i prilo`enih dokaza, i da se radi o zahtjevu kojim stranke mogu slobodno raspolagati, sud je na osnovu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku FBiH odlu~io kao u izreci. Odluku o tro{kovima postupka sud je donio primjenom ~lana 386. stav 1. i ~lana 387. stav 2. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a koji se sastoje od takse na tu`bu i presudu u ukupnom iznosu od 4,30 KM u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Kantona Sarajevo. STRUNI SARADNIK Ivana Kr`alj POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba (~lan 183. Zakona o parni~nom postupku FBiH)

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR „AQUATERM“ OLOVO

OBAVJE[TENJE Dana 18. 10. 2010. godine u „Slu`benom glasniku BiH“ objavljen je otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za dogradnju i nadogradnju objekta JZU BRC „AQUATERM“ - 1 faza. Pozivamo sve zainteresovane ponu|a~e da dostave ponude nakon preuzimanja tenderske dokumentacije do 16. 11. 2010. god. do 12. 00 sati a otvaranje ponuda je isti dan u 13.00 sati u JZU BRC „AQUATERM“ Olovo. Kontakt osoba: Me{i} Azemina, Brojevi telefona za informacije: 032/825-008; 825-167

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 109700 09 I Sarajevo, 07. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH SARAJEVO, protiv izvr{enika 1. Pod`i} ]amil, ul. Reljevo br. 29,. 2. Pod`i} Juso, ul. Reljevo br. 29, 3. Rami} Bego, Zabr|e br. 36, Sarajevo, 4. Otajagi} Ned`ib, iz Sarajeva, ul. Amira Muharemovi}a br. 35, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03 i na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 06. 07. 2010. godine

OBJAVLJUJE

Pod`i} ]amil, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.000,00 KM sa zateznim kamatama po~ev od 02. 07. 2009. godine, te tro{kova postupka u iznosu od 120.00 KM, koje }e se provesti pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika koje se nalaze u njihovom mjestu prebivali{ta kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima, te uplatom nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br. 1540010000001910 kod Intesa San Paolo Banke d.d. BiH Sarajevo. SUDIJA Mustafa [u{i}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

RJE[ENJE O IZVR[ENJU dozvoljeno dana 19. 10. 2009. godine, na osnovu vlastite mjenice od 15. 12. 1999. godine, koju je izdao

Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.


oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010. 39


40

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sport

[AHOVSKI MOZAIK Finale „Chess Mastersa“ u Bilbau

Danailov i Iljum`inov na otvaranju: Veliki zna~aj prvenstva

Kup evropskih {ampiona u Plovdivu

BiH predstavljaju Biha} i Glasinac Azerbejd`anski Socar najve}i kandidat za titulu Na startu 49 timova U Plovdivu je u subotu kasno uve~er sve~ano otvoren 26. kup evropskih {ampiona, najja~e klupsko takmi~enje na Starom kontinentu. Veliki zna~aj ovog takmi~enja potvrdilo je prisustvo predsjednika FIDE Kirsana Iljum`inova i prvog ~ovjeka Evropske {ahovske unije Silvija Danailova, koji su i otvorili prvenstvo. Na startu se na{lo 49 timova u mu{koj i 14 u `enskoj konkurenciji koji }e se u narednih sedam dana boriti za titule. Bit }e odigrano sedam kola po {vicarskom sistemu uz tempo igre od 90 minuta za prvih 40 poteza, potom 30 minuta do kraja partije i bonus od 30 sekundi za svaki potez. Igra se na me~-bodove, a prvi dodatni pokazatelj je broj li~nih poena. U mu{koj konkurenciji, rejting-favorit je azerbejd`anski Socar sa srednjim rejtingom ekipe od 2.737 poena. Za ovaj tim nastupa-

Monako favorit kod `ena U `enskoj konkurenciji veliki favorit je ekipa Monaka. Sastav ~ine ponajbolje igra~ice svijeta Koneru Hampi, Hou Jifan, Ana Muzi~uk, Pija Kramling i Almira Skrip~enko. ju [ahrijar Mamedjarov, Teimour Rad`abov, Aleksandar Gri{~uk, Aleksej [irov, Maksim Va~ijer-Lagriv i Rustam Kasimd`anov. Na{u zemlju predstavljaju {ampion Biha}, u ~ijem su sastavu Hrvoje Stevi}, Emir Dizdarevi}, Zoltan \ime{i, Ibro [ari}, Bojan Kurajica i Muhamed Bori}, te sokola~ki Glasinac, za koji nastupaju Aleksandar Kova~evi}, Dragan Solak, Boban Bogosavljevi}, Vladimir Bili}, Predrag Plakalovi} i Predrag Batini}.

Agilni [K Gora`de

Tre}i turnir za igra~e do rejtinga od 2.300 poena Vrlo agilni [ahovski klub Gora`de ponovo organizira u na{oj zemlji ve} vrlo prepoznatljiv turnir za igra~e do rejtinga od 2.300 poena. Tre}e izdanje bit }e odr`ano od 11. do 14. novembra u motelu „Bazeni“ u Vitkovi}ima. Na programu je sedam kola po {vicarskom sistemu uz tempo igre od 90 minuta za cijelu partiju te bonus od 30 sekundi za svaki potez

po~ev{i od prvog. Pravo nastupa imaju svi igra~i iz BiH i inozemstva s rejtingom manjim od 2.300 poena, kao i igra~i bez rejtinga. Kotizacija iznosi 30 KM, a za igra~e do 18 godina starosti 10 KM. Nagradni fond turnira je 2.450 KM, a pobjedniku }e pripasti 500 KM. Pro{le godine pobjedu je odnio Predrag Plakalovi} sa Sokoca.

Problem broj 486

Studija broj 486

G. Zahodjakin, 1986.

Dr. Kassidy, 1910.

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

Problem 485: 1.Kg2 Kg5 (1...g5 2.Te7 Kf4 3.Te4#) 2.Kh3 Kh6 3.Kg4# 1-0

Studija 485: 1.Se7 Kb7 (1...Kd7 2.Lb5 Ke7 3.La4; 1...Kc5 2.Sf5 c2 3.Sd4 c1D 4.Sb3) 2.La6 Ka8 (2...Ka7 3.Sc6; 2...Ka6 3.Sd5 c2 4.Sb4) 3.Sc6 c2 4.Lb7 Kb7 5.Sa5 Kb6 6.Sb3 1-0

Kramnik najuspje{niji turnirski igra~ godine Blijedo izdanje Karlsena, Anand solidan, [irov borben, ali neuspje{an Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor Finale „Chess Mastersa“ u {panskom Bilbau zavr{en je pobjedom biv{eg prvaka svijeta Vladimira Kramnika. Rus je ostvario dvije pobjede, najprije protiv prvog rejting-igra~a svijeta Magnusa Karlsena (Carlsen), a zatim i protiv vje~itog rivala Alekseja [irova. Ostale ~etiri partije je remizirao. Takav skor bio mu je dovoljan za prvo mjesto prema sistemu bodovanja rezultata koji je primijenjen u Bilbau.

Sistem bodovanja Naime, za pobjedu su davana tri boda, a za remi jedan. U kona~nici, Kramnik je sakupio 10 bodova, dva vi{e od aktuelnog prvaka svijeta Vi{vanatana Ananda. Pobjedi Kramnika ne mo`e se prigovoriti. Igrao je najsigurnije i najbolje je koristio gre{ke suparnik. Zaradio je 11 rejting-poena i postao najuspje{niji turnirski

Bilbao: Kramnik posmatra me~ Ananda i Karlsena

igra~ godine, osvojiv{i presti`nu titulu pobjednika finalnog takmi~enja svojevrsnog {ahovskog gren slema. Anand je igrao solidno, ostvario je odli~nu pobjedu nad Karlsenom, ali vi{e od toga nije pokazao. Mladi Norve`anin zauzeo je tre}e mjesto s 6 bodova, {to mu je, nakon u`asnog starta,

jo{ i uspjeh. U prve dvije partije do`ivio je dva vrlo bolna poraza pa je u daljnjem toku turnira morao u~initi veliki napor da sa~uva ugled i smanji rejting-deficit.

Karlsenov pad Ipak, izgubio je 9 poena, a s obzirom na to da je na

(Foto: AFP)

Olimpijadi ostao bez 15 poena, na sljede}oj rang-listi Karlsen }e pasti ispod 2.800 poena. Posljednji je s 4 boda [irov, koji je, nakon sjajnog nastupa tokom kvalifikacija u [angaju, posustao u Bilbau. Igrao je borbeno, do krajnjih mogu}nosti, ali je rezultat izostao.

Izabrane partije Kramnik - [irov (Slavenska) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 dxc4 5.a4 e6 6.e3 c5 7.Lxc4 Sc6 8.0-0 Le7 9.De2 cxd4 10.Td1 0-0 11.exd4 Sd5 12.Lb3 Sa5 13.La2 Sb4 14.d5 Sxa2 15.Txa2 Lf6 16.dxe6 De7 17.Sd5 Dxe6 18.b4 Sc6 19.b5 Se5 20.Sc7 Sxf3+ 21.gxf3 Dxe2 22.Txe2 Le6 23.Sxa8 Txa8 24.Lb2 Tc8 25.Tc1 Td8 26.Lxf6 gxf6 27.Kg2 a6 28.bxa6 bxa6 29.Tc6 Kg7 30.Te4 f5 31.Th4 Ta8 32.a5 Kg6 33.Kg3 Kg5 34.Td4 h5 35.h4+ Kf6 36.Kf4 Tb8 37.Txa6 Tb2 38.Ta4 Txf2 39.Txe6+ fxe6 40.a6 Te2 41.a7 1-0

Karlsen - Anand ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4.d3 d6 5.0-0 Le7 6.c3 0-0 7.Sbd2 Ld7 8.Te1 Te8 9.Sf1 Lf8 10.La4 h6 11.Sg3 Se7 12.Lb3 Sg6 13.d4 c5 14.h3 Dc7 15.a4 a6 16.a5 cxd4 17.cxd4 exd4 18.Sxd4 d5 19.exd5 Txe1+ 20.Dxe1 Te8 21.Dc3 Dxc3 22.bxc3 Te1+ 23.Kh2

Ld6 24.Sc2 Tf1 25.Le3 Txa1 26.Sxa1 Le5 27.Ld4 Lxd4 28.cxd4 Se7 29.Sc2 Sfxd5 30.Se4 b6 31.Se3 Sxe3 32.axb6 S3f5 33.Sc5 Sxd4 34.b7 Sec6 35.La4 Le8 36.Sxa6 Kf8 37.Kg3 Ke7 38.Kf4 Se6+ 39.Ke3 Sed8 40.Lxc6 Sxc6 41.h4 Kd6 42.g4 Ld7 43.g5 hxg5 44.hxg5 g6 45.f4 Le6 0-1

44.Txg7+ Dxg7 45.Lxg7 Txg7 46.f6 Td7 47.De1 d5 48.Dxb4 d4 49.Dc4+ Kh7 50.Dd3+ Kg8 51.f5 Kf7 52.Kg2 Kxf6 53.Kg3 Kg7 54.h4 Sh7 55.Kf2 Sf6 56.Dd2 Sh7 57.Ke1 d3 58.Dg2+ Kh8 59.Kd2 Sf8 60.Dg5 Kh7 61.h5 Kh8 62.f6 Kh7 63.f4 Kh8 64.h6 Kh7 65.f5 1-0

e4 42.d6 exd6 43.Tb7 Ta1+ 44.Kg2 Ld8 45.c7 Lxc7 46.Txc7 Kf6 47.Ld7 Ke5 48.Le8 f5 49.Txh7 g5 50.Tg7 Ta2 51.Lh5 d5 52.g4 Kd4 53.gxf5 e3 54.Lf3 Txf2+ 55.Kg3 Tf1 56.f6 Kd3 57.Te7 g4 58.Kxg4 Tg1+ 59.Kf4 1-0

Karlsen - [irov ([panjolka)

Magala{vili - Petrosijan (Kraljeva indijka)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.e4 dxe4 5.Sxe4 Lb4+ 6.Ld2 Dxd4 7.Lxb4 Dxe4+ 8.Le2 Sa6 9.La5 b6 10.Dd6 Ld7 11.Lc3 f6 12.Sf3 Sh6 13.0-0-0 Sc5 14.Ld3 Dg4 15.Lc2 Sf7 16.Dg3 e5 17.b4 Sb7 18.Sd2 0-0-0 19.De3 Sfd6 20.h3 De6 21.De2 c5 22.a3 Sf5 23.The1 Dc6 24.Le4 Dc7 25.Kb2 Sfd6 26.Ld5 Lc6 27.Dg4+ Kb8 28.Lxc6 Dxc6 29.f4 cxb4 30.axb4 exf4 31.Dxg7 Ka8 32.Dxf6 Thf8 33.Dg7 Tg8 34.Dxh7 Txg2 35.Kb3 Tc8 36.b5 Sxb5 37.Df5 Sc5+ 38.Kc2 Sxc3 39.Kxc3 Tg3+ 40.Kc2 Da4+ 41.Kb2 Db4+ 0-1

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lc5 7.a4 Tb8 8.axb5 axb5 9.c3 d6 10.d4 Lb6 11.h3 0-0 12.Te1 h6 13.Sa3 exd4 14.cxd4 Sa5 15.Lc2 b4 16.Sb5 La6 17.Sa7 Lb7 18.d5 Ta8 19.Sb5 Sc4 20.Txa8 Dxa8 21.Sbd4 Da7 22.b3 Se5 23.Lb2 Sxf3+ 24.gxf3 Da2 25.Dc1 Lxd4 26.Lxd4 Sd7 27.Kh1 f6 28.Tg1 Tf7 29.Dd2 Da8 30.Dxh6 Se5 31.Ld1 De8 32.De3 c5 33.Lb2 Te7 34.f4 Sd7 35.Dg3 Df7 36.Lf3 La6 37.Lg4 Sf8 38.Lf5 c4 39.bxc4 Lxc4 40.Dh4 Lxd5 41.f3 Le6 42.Lxf6 Lxf5 43.exf5 Tc7

1.Sf3 Sf6 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 00 5.0-0 c5 6.d4 d6 7.d5 b5 8.cxb5 a6 9.bxa6 Lf5 10.Sbd2 Sxa6 11.Sh4 Ld7 12.Sc4 Sb4 13.a3 Lb5 14.Se3 Se8 15.Tb1 Sa2 16.Ld2 La4 17.b3 Ld7 18.Sc2 Sc7 19.Ta1 Sc3 20.Lxc3 Lxc3 21.Tb1 Lf6 22.a4 c4 23.bxc4 Lxa4 24.Sf3 Dc8 25.e4 Sa6 26.De2 Lxc2 27.Dxc2 Dc7 28.e5 dxe5 29.Sd2 Tab8 30.Se4 Tbc8 31.Tfc1 Sc5 32.Sxc5 Dxc5 33.Tb5 Dd4 34.c5 Tb8 35.Tbb1 Txb1 36.Txb1 Tc8 37.c6 Tc7 38.Db3 Kg7 39.Db8 Da7 40.Dxa7 Txa7 41.Lh3

Volkov - Kotanjijan (Slavenska)

SP za mlade u gr~kom „Porto Carrasu“ Memorijal Karena Asrijana u Jermuku

Prijavljen rekordan broj u~esnika Tigran Kotanjijan pobjednik U „Porto Carrasu“ u Gr~koj od 19. do 31. oktobra bit }e odr`ano Svjetsko prvenstvo za mlade {ahiste u kategorijama do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina. Do sada je prijavljeno skoro 1.400 u~esnika iz 80 zemalja, ~ime su oboreni svi dosada{nji rekordi. Iz na{e zemlje oti{la je prijava u~e{}a za ~ak 15 mladih {ahista. U Gr~ku }e putovati Dejana Cviji} i

Muharem Mahmutbegovi} (kategorija do 8 godina), Jelena Tomi} i Dino Markovi} (do 10), @ana Kokanovi} i Benjamin Had`iali} (do 12), Sara Ja}imovi} i Dejan Marjanovi} (do 14), Milica Popadi}, Denis Kadri}, Mirjana Popadi}, Nadina Mahmutbegovi} i Slaven Pa{tar (do 16) te Dajana Mili}evi} i Sr|an Jefi} (do 18). Trener i vo|a puta je Aleksandra Dimitrijevi}.

U ermenskom Jermuku zavr{en je Tre}i memorijalni turnir Karena Asrijana, posve}en uspomeni na reprezentativca Ermenije koji je 2008. umro od sr~anog udara. U konkurenciji 64 igra~a iz Ermenije, Gruzije i Rusije nakon 9 kola po {vicarskom sistemu prvo mjesto pripalo je doma}em velemajstoru Tigranu Kotanjijanu. On je sa 7 poena, za pola vi{e, ostavio grupu od ~etiri igra~a,

Kotanjijan: Pola poena vi{e od konkurenata

koju su ~inili [anava, Volkov, Magala{vili i Vorobiov.


oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010. 41


42

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

43


44

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


Dnevni avaz

LOTO

6/42

OÈEKIVANI JACK POT ZA 84. KOLO LOTO-a 135.000,00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 83. KOLA LOTO-a OD 16.10.2010. godine

DOBITNA KOMBINACIJA 83. KOLA LOTO-a 02 16

26

POGODAKA DOBITAKA NEMA

6

5

POGODAKA DOBITAKA IMA 7

4

31 37 41

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 83. KOLA JOKERA OD 16.10.2010.godine

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAÈENJA

02

846,60 KM 26,20 KM 2,70 KM

FONDOVI DOBITAKA: FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 9.877,20 + JP 112.089,20 ) . . . . . . . .121.966,40 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.926,30 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.901,80 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15.803,50 KM

DOBICI SA 5 POGODAKA 4250858 R 1x5

4220201 R 1x5

ZASTUPNIK

ZASTUPNIK

4260029 S 2x5 5x4

: 00360

4230026 R 1x5

ZASTUPNIK

ZASTUPNIK

4260012 S 2x5 5x4

: 00316

31 37 266117

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA

542993

6

U 83. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79.017,60 KM UKUPNI NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39.508,80 KM

: 00231

26 41

U NAREDNO KOLO

POGOTKA DOBITAKA IMA 5.773

: 00072

16

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA

: 00391

OBAVJEŠTENJE ZA IGRAÈE

BROJEVA DOBITAKA NEMA

5 4

BROJEVA DOBITAKA

3

BROJA DOBITAKA

2 1

ZASTUPNIK

45

GARANTOVANI JACK POT ZA 84. KOLO JOKERA 50.000,00 KM

JACK POT SE PRENOSI

POGOTKA DOBITAKA IMA 302

3

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

IMA 1 BROJA DOBITAKA

IMA 5

IMA 16 BROJA DOBITAKA

IMA 198 BROJ DOBITAKA

IMA 1.924

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

DOBITAK SA 5 BROJEVA

1.000,00 KM

ZASTUPNIK : 00776 4260021 S 1x5 DOBICI SA 4 BROJA

66,10 KM 31,00 KM 2,50 KM 1,00 KM

ZASTUPNIK : 00054 4250233 S 1x4 ZASTUPNIK : 00180 4250295 R 1x4 ZASTUPNIK : 00202 4250254 R 1x4 ZASTUPNIK : 00327 4250122 S 1x4 ZASTUPNIK : 00727 4250333 R 1x4

U 83. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.616,00 KM NAGRADNI FOND JE 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.308,00 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE ( 1.061,60 + JP 4.919,30 ) . . . . . . . . . .5.980,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.246,40 KM

LUTRIJA BiH SARAJEVO LUTRIJA BiH SARAJEVO

17.10.2010.godine

17.10.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 81. KOLA LOTO-a OD 09.10.2010.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJE KONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 81. KOLO LOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA SA 6 POGODAKA NIJE BILO U 81. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87.467,70 KM UKUPNI NAGRADNI FOND 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.733,85 KM FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 25% ( 10.933,50 + JP 346.857,70 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357.791,20 KM FOND ZA DOBITAK DRUGE VRSTE 15% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.560,10 KM FOND ZA DOBITAK TREÆE VRSTE 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.746,80 KM FOND ZA DOBITAK ÈETVRTE VRSTE 40% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.493,50 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 POGODAKA DOBITAKA IMA SA 5 POGODAKA DOBITAKA IMA SA 4 POGOTKA DOBITAKA IMA SA 3 POGOTKA DOBITAKA IMA

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357.791,20 KM 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .285,20 KM 794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 KM 9.652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 81. KOLO LOTO-a JE 16.11.2010.GOD.

SMS PORUKE ZA LOTO IGRU IGRA^-GOST SLATI OD SRIJEDE DO UTORKA NA SLIJEDE]E BROJEVE TELEFONA:

LUTRIJA BiH SARAJEVO

17.10.2010.godine

KONAÈAN IZVJEŠTAJ 81. KOLA JOKERA OD 09.10.2010.godine

BH TELECOM: 091/412-602 - cijena poruke 0,50 KM + PDV HT MOBILNE KOMUNIKACIJE: 063/ 88-872 - cijena poruke 0,50 KM + PDV

NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJEŠTAJA I ZAPISNIKA O OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A B i H OBJAVLJUJEKONAÈAN IZVJEŠTAJ ZA 81. KOLO JOKERA OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA ZA PRVI I DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA NIJE BILO U 81. KOLU UPLAÆENO JE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.703,00 KM

L U T R I J A B i H S A R A J E V O 17.10.2010.godine

NAGRADNI FOND 50%

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.351,50 KM

FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE (1.070,30 + JP 2.604,60 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.674,90 KM FOND ZA OSTALE DOBITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.281,20 KM BROJ DOBITAKA I IZNOSI DOBITAKA SA 6 BROJEVA

DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

SA 5 BROJEVA

DOBITAKA NEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

SA 4 BROJA

DOBITAKA IMA

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194,80 KM

SA 3 BROJA

DOBITAKA IMA

16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,80 KM

SA 2 BROJA

DOBITAKA IMA

196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,50 KM

SA 1 BROJEM

DOBITAKA IMA

1.944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 KM

ZADNJI DAN NAPLATE DOBITAKA ZA 81. KOLO JOKERA JE 16.11.2010.GOD.


46

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


Dnevni avaz

OGLASI

MALI

Prodaja Aluminijske ~etiri felge trinaeske 175/70/13. Tel. 061 548 447. Audi A4 s-lajn, karavan 1.9 tdi, 2004. god., full oprema. Tel. 061 131 791 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto Reno 5, benzin, za dijelove, 350 KM. Tel. 062 972 512. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., reg. god. dana. Tel. 061 144 162. Clio 1.2, 2000. god., crna boja, 3 vrata, reg. do aprila 2011., 6.300 KM. Tel. 061 841 259. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za Golf 2, 1.3, 90. god. i dijelovi za 1.6 dizel, 87. god. Tel. 061 504 190. \ip Hyundai Santa Fe, 2.9 (4x4), dizel, 2001. god., pre{ao 116.000 km, reg., o~uvan. Tel. 061 490 570. Fiat Brava 1.6 benz., 2000. god., ful oprema, u odli~nom stanju. Tel. 061 276 207. Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007. god., pre{ao 35.500 km, dogovor. Tel. 062 365 555. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006., 3 vrata, airbag, citi servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, tek reg., 7.200 KM. Tel. 061 329 335. Ford Caddy teretno, 1.8 D, 1995. god., registrovan do 2. 2011. Tel. 066 643 465. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2007. god., crvena, 3 vrata, klima, 11.500 KM. Tel. 061 133 750. Ford Sierra, 1989. benzin, reg. 20. 12. 2010., u odli~nom stanju, mo`e i zamjena. Tel. 061 43 53 42. Ford-Fiesta, 1983. god., u dobrom stanju. Tel. 061 866 705. Golf III, 96. god., 1.4 benzin, 5100 KM. Tel. 061 434 867 Golf 2, 89. god., dizel, blokada, 3400 KM. Tel. 033 417 320 Golf 2, dizel, {iber, 87. god., bijele boje, cijena 2.800 KM. Tel. 061 244 290. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Kadet 1.3 B, 88. god., tek registrovan, nove gume, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Kamion korpa 12 m, Iveco 35-10, god. pr. 1999., plava. Tel. 033/553-865, 061 895 017. Kombi VW 1983., povoljno, reg. do 7.mjeseca 2011. Tel. 061 249 696. Laguna 99., 1.9 DTI RXI, crna, alu-f., krov nosa~i, MP3, alarm. Tel. 061 173 723. Limarija i branici za novija auta, Audi, VW, [koda, Fiat, hladnjak klime i vode za Fokus dizel 2002. Tel. 061 227 070. Ljetne gume interkontinental od Golfa 4 karavana, iz Njema~ke. Tel. 061 159 507. Mercedes 1317, god. 91., registrovan 4. 2011. god., corada, 5.500 EURa. Tel. 061 165 150. Mercedes ML 320, benzin+plin, 2003. g., registrovan do 6./2011. Tel. 061 145 887. Opel Astra G OPC 2000. g., 118KW, 2.0, regist. do 6. 2011., 8.000. Tel. 062 905 809. Opel-kadet suza, 1.4, 1990. god., tek registrovan, cijena fiksna 2.500 KM. Tel. 061 551 317. Pasat karavan 2000 god., tdi, 11.200 KM, mo`e zamjena. Tel. 061 818 173 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2011. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem lavlju kand`u. Tel. 061 829 203.

 Prodajem Peugeot 205, 1989., registrovan, gara`iran, 2000 KM. Tel. 030 206 360, 061 933 594, D. Vakuf. Prodajem Volkswagen dizel Polo clasic, registrovan, nove gume, gara`iran, 7.000 KM. Tel. 061 357 786. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Radim za{titu automobila od korozije (pod), farbanje, poliranje, kvalitet 100%, Ilija{. Tel. 061 552 547. Renault Scenic 1,5 dci. 2006 godina, 105 konja, top stanje, tek registrovan, cijena 13 950 KM. 062 111 110. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks, cijena 12750 KM. Tel. 062 418 999. Reno Laguna 1.5 DCI, 2008.god., lim, n. model, siva, 20.000 KM do reg. Tel. 061 133 750. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Smart Fortwo, 0.8 CDI, 2003. god., pre{ao 70.000 km, dogovor. Tel. 062 365 555. [koda Pick-up, 1999. god., ispravan, cijena po dogovoru. Tel. 061 218 678. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Toyota Corola 2006. god., 1.8 t benzin, full oprema, 66.000 km, 15.900 KM. Tel. 062 600 111. Vr{im izradu i ugradnju, ma{insku obradu ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. VW Jetta Vr6, 2001. god., automatik, benzin, full oprema, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062 600 711. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. Yugo Florida auto, nove gume, tek registrovan, pre{ao 40.000 km. Tel. 066 261 650. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Zimske gume 205/55 r16, u odli~nom stanju i 4 felge 16 ~eli~ne. Tel. 061 484 429.

Kupovina Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem Golfa 2, stranca, crvene boje. Tel. 061 504 190. Kupujem vanjski poklopac od rezervoara za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem ~eli~ne felge 14-ke, 4 {arafa, za seat toledo, 96. god. Tel. 061 215 235 Kupujem golf dizel, mo`e sa o{te}enom farbom. Tel. 061 255 806 Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013.

Izdavanje Na Stupu izdajem kancelarijski prostor 100 m2, cen. grijanje, dobar prilaz, parking, alarm, 300 m od tramv. stanice. Tel. 033/625636. Fax: 033/625-634. 13471-1Nd` Izdajem namje{ten stan sa centralnim grijanjem u ulici Ko{evsko brdo 23 (kod Zetre). Kontakt tel. 062 127 735, 033 204346. 15713-1tt Izdaje se: 1. Zgrada od 670 m2, 3 sprata, prizemlje i podrum, sa svim instalacijama, ul. S. H. Muvekita 4, u centru Sarajeva. Na raspolaganju su 2 parking mjesta i dvori{te. 2. Poslovni prostor od 152 m2 u ul. Ferhadija 12. Kontakt telefon: 033/279-800. N. Izdajem dvoeta`nu ku}u d. boravak + kuhinja + 2 banje + 3 spava}e sobe (novija gradnja), centralno grijanje, u blizini hotela Grand. Tel. 062 450 914. 15831-1tt Grbavica 1, izdaje se dvoiposoban namje{ten stan u stambenoj zgradi, sa centralnim grijanjem, u Grbavi~koj ulici kod [umarskog fak. Cijena 450 KM + re`ija. Telefon: 065 437 799. 15837-1tt Izdajem dvosoban namje{ten stan Olimpijsko, za dvije studentice ili zaposlenu `enu. Tel. 061 905 099. 13577-1Nd`

 Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Ba{~ar{ija, kompletno namje{ten jednosoban stan mladom bra~nu paru ili dvjema studenticama. Tel. 061 142 425. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Ciglane, dvosoban stan prazan, tek renoviran, sa cen. grijanjem, kablovska. Tel. 061 136 286. D. Malta, dvoiposoban stan namje{ten porodici. Tel. 062 320 746. D. Malta, dvoiposoban stan porodici, namje{ten. Tel. 061 610 551. Dvosoban namje{ten stan, 1. sprat, eta`no grijanje, kabl. TV, Ko{. brdo, A. Hangija. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Extra namje{tena soba studentu ili samcu kod Islamskog fakulteta. Tel. 061 958 368. Grbavica, dvosoban namje{ten stan studentima. Tel. 061 188 903. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, u [oping-centru izdajem gara`u. Tel. 061 911 971. Grbavica, ul. Behd`eta Muteveli}a 99, izdajem pos. prostor. Tel. 033 523887. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, pos. prostor 100 m2, grijanje. Tel. 033 663-101, 061 150 273. Hrasno, sobe za no}enje i dnevni boravak, povoljno. Tel. 062 100 285. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Izdaj. poslovni prostor, Tina Ujevi}a 13, centar. Tel. 061 033 953. Izdaje se nov dvosoban stan na Ba{~ar{iji, ozbiljnoj zaposlenoj osobi na du`e, e. grijanje. Tel. 033/647-823, 061 233 428. Izdaje se novoizgra|eni poslovni prostor, centar Ilid`e, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061 139 562. Izdaje se posl. prostor (vi{enamjenski) 55 m2 + 2 parking mjesta, Hrasnica centar. Tel. 061 137 179. Izdaje se poslovni prostor na Ba{~ar{iji „Nove daire“, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033 533123. Izdajem 1-soban stan polunamje{ten, centr. grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 653-213, Pofali}i. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvoiposoban polunamje{ten stan u priv. ku}i, poseban ulaz. Tel. 033/454-424. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa gara`om, centralno grijanje, poseban ulaz. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem gara`u na Marijin Dvoru - Te{anjska ulica (zgrada „Viza za budu}nost“). Tel. 061 273 995. Izdajem gara`u u Kranj~evi}evoj ulici (za manje automobile). Tel. 033/612-956. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednokrevetnu i dvokrevetnu sobu sa upotrebom kuhinje studentima - Bjelave. Tel. 061 802 958. Izdajem jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, studentu. Tel. 033 532 035. Izdajem jednosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Tel. 033 655329. Izdajem jednosoban stan blizu Ba{~ar{ije, Pirin brijeg 38. Tel. 534368. Izdajem ku}u na Mejta{u 120 m2 sa 200 m2 vrta, sre|ena, strancima, nenamje{tena. Tel. 061 156 262. Izdajem ku}u u Butmiru, 2 sprata, namje{tenu, grijanje, isklju~ivo za Turski koled`. Tel. 061 971 090. Izdajem lijepo namje{ten stan 100 m2, kod FDS. Tel. 061 226 372. Izdajem manji poslovni prostor na D. Malti pored {kole. Tel. 033 614628, 061 357 634. Izdajem namje{teno prizemlje, pos. ulaz, studenticama na Bistriku. Tel. 061 510 827. Izdajem namje{tenu sobu `enskoj osobi na Alipa{inom, upotreba kuhi-

nje, kupatila. Tel. 033/543-748. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2 na Stupu uz Heco pijacu, pogodno za kancelarije, predstavni{tva, ugost. objekte i drugo. Tel. 061 249 249. Izdajem pos. prostor na [ipu (nov) od 35 m2. Tel. 062 320 648. Izdajem pos. prostor za trafiku, ulica ^ekalu{a. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem poslovne prostore, za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem prostor sa galerijom 40 m2 u [entadi, prizemlje. Tel. 063 991 870. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za spavanje na Ba{~ar{iji, do Sebilja, cijena 15 KM. Tel. 061 434 123. Izdajem stan 38 m2, namje{ten, studenticama, Dobrinja II. Tel. 061 800 529. Izdajem stan 75 m2, centralno grijanje, nenamje{ten, Bare-[ip. Tel. 061 144 845. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u strogom centru grada, veli~ine 50 m2. Tel. 061 511 181. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama iznad Policijske akademije, kablovska, 390 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem namje{tenu garsonjeru na Sedreniku, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 033 536 003. Izdajem trosoban stan Dolac Malta, namje{ten, porodici na du`i period. Tel. 061 610 551. Izdajem trosoban stan nenamje{ten, Dobrinja C-5, kirija 300 KM. Tel. 065 836 513. Kobilja glava Sarajevo, jednosoban stan studentima. Tel. 062 940 227. Kod bolnice Ko{evo, sobu `eni koja ide na terapije. Tel. 033 213-629. Mejta{, jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, studentici. Tel. 207-425. Namje{ten dvosoban stan. Tel. 033 522-753. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Pofali}i kod tramvajske stanice, izdajem jednokrevetnu sobu. Tel. 061 019 558 i 066 681 521. Pos. prostor 100 m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061 890 028. Pos. prostor uz samu cestu, frekventno, veliki parking. Tel. 061 357 786. Pos. protor kafi}, mo`e i druga namjena. Tel. 061 818 644. Saraj polje, ul. S. M. Dende, trosoban potpuno namje{ten stan u zgradi, III sprat, na du`i period. Tel. 062 943 493. Sobe za preno}i{te i dnevni boravak, TV, kupatilo, vrlo povoljno. Tel. 062 644 055. Socijalno, izdajem jednokrevetnu sobu, parno grijanje. Tel. 033 663-437. Soukbunar, izdajem prazan stan 40 m2, poseban ulaz, 200 KM. Tel. 061 866 409. Soukbunar-centar, sobu sa c.g., studentici. Tel. 033 225-909. Studentu jednokrev. soba, grijanje, kuhinja, kupatilo, Vratnik. Tel. 061 516 479. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 40 i 120 m2. Tel. 061 266 869. [ip, jednosoban stan namje{ten, priv. ku}a, poseban ulaz, dvojena struja. Tel. 061 781 073, 485-657. Trg heroja, centralna pozicija, atraktivan pos. prostor 27 + 8 m2, mogu}nost parkiranja. Tel. 061 390 748. Tros. namje{ten stan u priv. ku}i, ulaz pos. Tel. 062 376 354. Tros. neopremljen stan na A. Polju i Dobrinji, 300 KM. Tel. 061 214 306. Tros. neopremljen stan, ^. Vila, 500 KM. Tel. 061 214 306.

 Tros. stan Ferhadija, namje{ten, 800 KM. Tel. 061 142 704. Tros. stan namje{ten kod Dr`avnog suda, priv. ku}a, zasebna, 350 KM. Tel. 063 284 767. U centru grada, dvoiposoban namje{ten stan. Tel. 061 202 497. U centru, tros. lux. stan eta`. grijanje, 1.200 KM. Tel. 066 943 636. U Starom Gradu izdajem poslovni prostor pogodan za trgovinu, kancelarije. Tel. 033 227-609. Vele{i}i, namje{ten dvosoban stan na spratu, poseban ulaz, bra~i par ili studenti-ce. Tel. 061 271 204. Vele{i}i, trosoban namje{ten stan na spratu, poseban ulaz, bra~ni par studenti. Tel. 061 271 204. Vogo{}a, izdajem namje{ten stan. Tel. 062 534 973. Zabr|e, ul. Alije Imamovi}a 7, izdajem pos. prostor 80 m2. Tel. 065 684 987. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

Prodaja Prodajem stan 34 m2 - 39.000 KM, stan 82 m2 ^ekalu{a ~ikma 170.000 KM, 8 duluma zemlje Ilija{. Tel. 061 190 544. 15738-1tt Prodajem (ili mijenjam za manji, uz doplatu) troiposoban stan 81 m2, ulica Paromlinska. Tel. 061 863 144. 13482-1Nd` Mostar, Lu~ki most, novogradnja 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjesto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1420-1Mo HITNO I VRLO POVOLJNO prodajem ku}u sa oku}nicom, i 1.500 m2 oku}nice, svi priklju~ci, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 207 921. 13546-1Nd` MEJTA[ (u zgradi Ho{e-komerc) 21 m2/vis. pr., garsonjera u odli~nom stanju - 57.000 KM, GRBAVICA - (kod d`amije) 37 m2/IV sp., (dnevni boravak, spava}a soba, kuhinja sa trpezarijom) + balkon, dobro stanje 73.000 KM. Tel. 061 269 835. 15869-1tt CENTAR - kod Dr`avne bolnice, dvosoban stan, kompletno i kvalitetno adaptiran, III sprat, 2.300 KM/m2, KO[. BRDO - ul. M. Had`ijahi}a garsonjera/vis. priz. - 40.000 KM. Tel. 062 068 901. 15869-1tt BARE - [IP (prvi niz, bijele zgrade) dvosoban stan, sa novom ugradbenom kuhinjom i ameri~kim plakarima; 46 m2/I sprat. Cijena 95.000 KM fiksna. Tel. 062 762 572. 15869-1tt Prodajem adaptiran jednosoban stan, I kat, c.g., klima, 41 m2, Novo S. (kod zgrade PIO) 86.000 KM. Tel. 066 488 818. 13573-1Nd` Adaptiran jednosoban stan 36 m2 u centru Vogo{}e, 54.000 KM. Tel. 061 533 758. Al. Polje A-faza, TMP, 1. sprat, 70 m2. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Aneks, prodajem ku}u, papiri 1/1. Tel. 062 156 982. Bare-[ip, gara`a novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija (Budakovi}i), 1/4 ku}e, tj. stan 49 m2 i gara`u 15 m2, sve odvojeno, 1/1, 45.000 KM. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Ba{~ar{ija, prodajem poslovni prostor 27,5 m2. Tel. 061 143 296. Beograd, dvosoban stan 53 m2 sa terasom, u Beogradskom naselju Kote`, I kat, 53.000 EUR-a. Tel. 00381 64 301 6897. Beograd-Ripanj, blizina centra, iza Avale, ku}u 275 m2, 4 hektara i 8 ari placa, pomo}ni objekti. Tel. 00381 11 39-19-322, 00381 64 225 7932. Blagaj III - ku}a sa oku}nicom i gara`om. Tel. 033 544-722, 061 736 701. Blizu Ba{~ar{ije, prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, 52 m2 stan, sa ba{tom, ekstra lokacija, prodajem ili mijenjam za manji uz doplatu. Tel. 061 183 433. Centar blizu Skenderije, stan 42 m2, II kat, plin, lift, interfon, uknji`en, 1.950 EUR-a/m2. Tel. 061 544 182. Centar, prodajem pos. prostor 157

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

47

m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Avde Jabu~ice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Ciglane Donje, prodajem 3-soban stan 106 m2, cijena 270.000 KM. Tel. 061 911 324. Dobrinja 3, III sprat, 74 m2, dvostrano orijentisan, sa podrumom i mjesto za parkiranje,l cijena 113.000 KM. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja C-5, I sprat, prodajem dvosoban stan, kod Merkatora. Tel. 061 144 162. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dvosoban stan 56 m2 + balkon + podrum, Dobrinja III, 1/1, u odli~nom stanju, 1.550 KM/m2 - dogovor. Tel. 061 184 653. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gora`de-Ti{ine, super lokacija za vikendicu, na samoj obali Drine. Tel. 061 217 321. Grada~ac-Ormanica, zemlja i vikendica, vlasni{tvo. Tel. 035 274-389, 062 677 806. Grbavica, dvosoban stan 53 m2, potpuno adaptiran, ul. B. Muteveli}a 41, sprat 4. Tel. 061 359 197. Grbavica, troiposoban stan (renoviran) sa gara`om. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grdonj, prodajem 6.500 m2 zemlje. Tel. 210-798. Had`i}i - prodajem ku}u 9x8,5, P+S+P, sa oku}nicom 618 m2 i dvije gara`e, useljiva. Tel. 420-319 ili 521187. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a-Lu`ani, III sprat, stan 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623534. Ispod [aminog Gaja uz glavnu cestu dunum zemlje, vrlo povoljno. Tel. 062 138 905. Iznad Katedrale (ul. ^adord`ina), prodajem gara`u, vl. 1/1. Tel. 061 818 620. Konjic, prodajem stan 62 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 715 872. Ko{. brdo, stan 38 m2, prodaja ili zamjena uz dogovor, za sl. u Had`i}ima. Tel. 062 110 722. Ku}a + 700 m2 ba{te, odmah useljiva, ul. Salke Terzi}a 17, Kasindolska. Tel. 062 271 488. Ku}a u Tar~inu 8x9 m, i 1.960 m2 oku}nice, te 4.000 me zemlje 500 m od ku}e, sve za 65.000 KM. Tel. 061 299 127. Ku}u sa ba{tom, a mo`e i zamjena za stan. Tel. 062 165 566. Lu`ani, stan 69 m2, 1.600 KM. Tel. 033 621-023, 066 357 804. N. Breka, I. Mujezinovi}a, stan 94 m2, 2 banje, 2 WC, 3 balkona, drugi sprat. Tel. 033/612-007. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svaki stan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, stan 76 m2, vl. 1/2, prodajem, a mo`e i zamjena za more uz razliku novca. Tel. 062 422 290. Poljine 2.847 m2, struja, voda, gra|evinska dozvola. Tel. 061 608 962. Ponijeri kod Kaknja, prodajem 2.000 m2 zemlji{ta, 500 m od ski-staze. Tel. 061 166 612. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 061 201 700. Povoljno prodajem ku}u sa oku}nicom, visoko prizemlje, sprat, Radni~ka 122. Tel. 065 185 108. Pr. 2 stana 70 m2 I i IX sprat i jedan 40 m2, VIII sp., A. Polje A-faza. Tel. 066 445 203. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646-213. Prodajem gra|evinsko kao i poljoprivredno zemlji{te sa mogu}no{}u


48

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

gradnje manjih i ve}ih objekata. Tel. 063 639 478. Prodajem ili mijenjam ku}u u Rudom. Tel. 062 435 767. Prodajem jednoiposoban adaptiran 44 m2, Ko{. brdo, blizu svih fakulteta. Tel. 033 206-046, 066 763 588. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alilpa{ino, Semira Fra{te 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem ku}u sa oku}nicom, papiri uredni. Tel. 061 219 853. Prodajem ku}u u Ilija{u, dim. 12x8 m, oku}nice 422 m2, novoizgra|ena, povoljno. Tel. 061 552 547. Prodajem ku}u, gara`u i zemlju, ul. Obhod`a 30. Tel. 062 504 781. Prodajem ku}u, ve}a, novija gradnja, Varaca, Avde Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem pos. prostor u Vogo{}i 240 m2, u dvije eta`e, 240.000 KM, hitno. Tel. 061 489 542. Prodajem povoljno ku}u, zemlju u Crnoj Bari, Bogati}i-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stan 37 m2, I sprat, u Kasindolu, potrebno manje renoviranje. Tel. 062 348 159. Prodajem stan 50 m2, A-faza, A. polje, Ante Babi}a, cijena po dogovoru. Tel. 451-594. Prodajem stan 54 m2, Obala Kulina Bana 21/II, Stari Grad. Tel. 062 920 191. Prodajem stan 56 m2 u centru grada, ul. Ko{evo 5. Tel. 062 814 279. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra re|en, gara`a, namje{ten, 240.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan u Novom Sarajevu 86 m2, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan u ulici Ko{evo, austrougarska gradnja, 250.000 KM. Tel. 062 549 935. Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2 kod bo{nje~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem ku}u na Poljinama. Tel. 061 856 179 Prodajem vikendicu u Gornjem Kotorcu, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Prodajem/mijenjam manju ku}u u centru Trebinja za odgovaraju}i stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Reljevo, prodajem parcelu 3.000 m2, asvalt do parcele, cijena po dogovoru. Tel. 061 299 127. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Stan 121 m2, na M. Dvoru, ul. V. Peri}a, II sp. Tel. 061 219 180. Stan 44 kv. na K. Brdu, prodajem ili mijenjam za sli~an na Dobrinji uz dogovor. Tel. 066 935 838. Stan 58 m2, u Hrasnom kod Galie, adapt. Tel. 065 021 556. Stan 71 m2, u Hrasnom, kod Robota. Tel. 065 021 556. Stan 94 m2 N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC-a, 3 balkona, II sp. Tel. 033 612-007. Stan 94 m2, N. Breka, I. Mujezinovi}a, 2 banje, 2 WC-a, 3 balkona, 2 sp. Tel. 033 612-007. Stan u centru 65 m2, I sp. zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari grad, prodaja ku}e 45.000 KM. Tel. 062 069 356. Strogi centar Ilid`e, stan 3 spava}e sobe+dnevni+kuhinja, trpezarija, pos. banja, ili za ku}u u Trebinju. Tel. 061 301 772. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino, Alibega Firdusa, jednos. stan 31 m2. Tel. 061 922 483.

 Tros. stan 74 m2, do mosta Artaski, 1.800 KM/m2, 14 sp. Tel. 061 080 257. U centru Sarajevu (M. Dvor), prodajem ili mijenjam stan 83 m2, vis. prizemlje. Tel. 033 666-138, 061 485 898. U centru stan 65 m2, I sp., zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. U [vrakinu jednos. stan. Tel. 061 133 597. U Vogo{}i, prodajem pos. prostor. Tel. 061 149 183. Useljiva duplex ku}a 240 m2, na placu 600 m2, kod pijace Vrap~i}iMostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Vikendica 100 m2 i 400 m2 oku}nice u blizini Travnika ili mijenjam za stan u Sarajevu. Tel. 030 513 299, 061 154 632. Vogo{}a, centar, dvoeta`ni, nedovr{en, nadogradnja, 96 m2, 850 KM/m2. Tel. 061 169 935. Vogo{}a, pos. prostor 38 m2. Tel. 061 149 183. Vogo{}a, prodaje se poslovni prostor 72 m2, prostor je na 2 eta`e, povoljno. Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa, 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa tri zasebna stana i dvije gara`e, 1/1. Tel. 061 131 268. Zemlje 3.391 m2 Perivoj-@u~, fix. 6 KM/m2. Tel. 061 709 430, 061 550 733.

Potra`nja Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojni~ko, Alipa{ino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Hitno kupujem gara`u u naselju C-5 na Dobrinji, ul. Rudija Alva|a. Isplata novca odmah. Tel. 061 108 889. Tra`im cimerku, lokacija Dolac Malta kod Klas centra, stanarina povoljna. Tel. 061 311 402. Sarajevo, kupujem garsonjeru, jednosoban ili dvosoban stan u centru i okolini. Tel. 061 700 642. Agenciji potrebni stanovi, ku}e i pos. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji za nekretnine potrebno vi{e stanova na podru~ju Sarajeva, prodaja i najam. Tel. 033 211-914. Kupujem manji stan M. Dvor Ba{~ar{ija, u ra~un dajem auto i doplatu. Tel. 061 338 433. Vi{e manjih stanova potrebno za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 214 306. Potrebno vi{e praznih i opremljenih stanova za iznajmljivanje, poznati klijenti, agencija. Tel. 062 465 466. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za zaposlenu `enu na du`i period. Tel. 061 145 853. Potrebno vi{e stanova, ku}a i pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 203-127, 061 437 732. Potreban stan namje{ten u centru za zapos. stranu `ensku osobu. Tel. 061 142 704. Agenciji potrebni stanovi u zgadi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

Zamjena Kvalitetan dvosoban stan, Dobrinja 4, RS, 4. sprat, mijenjam za Sarajevo ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam dvosoban stan 54 m2, za manji uz doplatu (suteren). Tel. 063 978 103. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za Banja Luku. Tel. 033 542-668. Sarajevo, strogi centar, dvoiposoban stan mijenjam za Zagreb ili Makarsku. Tel. 062 139 490. Stan 52 m2 ^. Vila, mijenjam za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Vla{i} za Sarajevo ili Jadran, apartmani na ski stazi, novogradnja. Tel. 061 144 086, 061 483 448. Biha} za Sarajevo ili Jadran, 3,5soban stan + gara`a, komplet renoviran. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Mijenjam trosoban za jednosoban uz sporazum. Tel. 033 202-170.

 VELIKA AKCIJA: U prodaji su sve vrste drva kao i kameni (Banovi}i) i drveni (Kreka) ugalj. Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je besplatan. Omogu}ena nabavka na rate za penzionere. Tel. 061 670 068. 12897-1Nd`

 TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: Drva (}utci i cijepana). ]umur (kameni i drveni). Briketi (bukovi). Cijene su veoma povoljne, a prijevoz je ura~unat u cijenu. Tel. 063 553 531. 12897-1Nd`

 „VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 12851-1ND@

 Zbog preseljenja lagera u toku je TOTALNA RASPRODAJA OGRIJEVA: sa veoma povoljnim cijenama. Drva - 60 KM/m3. ]umur - 80 KM/tona. Koli~ina zagarantovana, penzioneri na 4 rate bez kamata. Tel. 062 543 688. 12897-1Nd`

 „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 15872-1TT

 VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva cijepana, }utci, metrice 60 KM. Ugalj (Banovi}i) kocka, orah - 150 KM. (Kreka) drveni - 80 KM. Briketi 200 KM tona. Isporuka isti dan. Tel. 061 785 535, 062 552 323.13509-1Nd` VELIKA AKCIJA! Rasprodaja ogrijevnog drveta i uglja. Koli~ina zagarantovana, ku}na dostava. Odobravamo koli~inski rabat i popust kod gotovinskog pla}anja. Tel. 061 360 298. 13519-1Nd` OGRIJEV NA RATE! D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijevnog drveta i uglja, koli~ina i kvalitet zagarantovani. Kredit za penzionere i uposlene u javnim institucijama. Poseban popust za gotovinsko pla}anje. Tel. 061 173 949. 13519-1Nd` Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem povoljno tri ormara mali, veliki, srednji, jedan sa ladicama.Tel. 061 556 761 Prodajem klavir (Belarusd) puno, lakirano, sme|e drvo, nova klavijatura, 2.000 KM. Tel. 062 946 642. Prodajem polovan ugao radi selidbe. Tel. 659-358. Prodajem sobni bar: {ank, dvije zidne police, dvije barske stolice. Tel. 033 463-489. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh. cooli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem govorni aparat servoxdigital za one koji nose kanilu, nov. Tel. 061 838 188, Sarajevo. Sve vrste rezane gra|e, lamperiju, brodski pod. Tel. 065 689 523. Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjene prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM, besplatna dostava. Tel. 061 504 425. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Rasformirani servis za bicikla nudi jeftino dijelove servisima za bicikla. Tel. 033 649-316, 033 690-059. Grija~e i ventilatore za TA pe}, 10 KM komad. Tel. 062 972 512. Pod, lamperiju i sve vrste razane gra|e. Tel. 065 802 782, Lukavica. TV Sony 70 CM, 63 cm - 250 KM, TV Nokia 70 cm 200 KM, TV Philips 55 cm 150 KM, sa garancijom. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Lova~ki karabin 8x57 Kranj. Tel. 061 958 001. Stolovi ugos. 6 komp., 2 vitrine i kasa Oliveti, 2 vage. Tel. 061 958 001. Drvene prozore 4 komada - 100 KM. Tel. 061 244 290. Kompjuter IV, 1.7 MHZ, 256 Mb, rama - 100 KM. Tel. 061 701 701. Ma{ina za ve{, Gorenje, 120 KM. Tel. 061 701 701. [poret elektri~ni-ispravan, 60 KM. Tel. 061 701 701. TV classe, 55 cm, nije kori{ten, 100 KM. Tel. 061 701 701. Al. radijatore Lipovica, 55 rebara. Tel. 061 351 151. Prodaje se na katoli~kom groblju „Sv. Mihovil“ grobno mjesto. Tel. 061 160 455. Print ma{ina Rodin solvent 6184 A, {irine {tampe 180 cm. Tel. 033 553865, 061 895 017. Dimnja~na plinska pe} Emina“. Tel. 062 548 896. Prodajem crijep Tondah star 2,5 god., 1.550 kom., sa samarima, povoljno. Tel. 061 724 327. Jednodnevne pili}e doma}ih koka nosilja, posebna vrsta. Tel. 061 206 345. Dobro o~uvane, ru~no ra|ene original orijent. (nepal i perzija) }ilime i staze. Tel. 033 452-018. Prodajem 50 pulceva, visine 2,20 m. Tel. 033 236-854. El. ma{ina za guljenje krompira 5 kg, komplet, nekori{tena. Tel. 062 435 756. Sobni bar: {ank, dvije zidne poli-

ce, dvije barske stolice. Tel. 033 4643489. Kaktus sa Madeira i Holandije. Tel. 663-574. Motorke Stiml, Husguarna, laptop HP sve novo. Tel. 061 336 647. Pet stolova, 15 stolica, ro{tilj na plin, veliku rash. vitrinu 1,70 m, veliki fri`ider, sve za ugostiteljstvo, povoljno. Tel. 036 550 486, Mostar. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftiniji, bespl. priklju~ak. Tel. 061 191 935. Ukrasno sobno cvije}e, a pogodno i za kancelarije. Tel. 033 645-608. Sto posto efikasno sredstov za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Razne knjige prodajem. Tel. 033 645-608. Vjen~anice nove vi{e kom. 150 EUR-a i svu opremu za vjen~anja. Tel. 061 134 615. Pe} na ~vrsto gorivo metalna, dobro o~uvana, povoljno. Tel. 061 398 682. Tegle do 1 kg, sa poklopcima. Tel. 204-677. Dvodjelni sudoper du`. 2,4 m i pult iste du`ine. Tel. 061 367 103. Ski lift 5,5, kapac. 450 skija{a/1 h, du`ina 200 m. Tel. 063 996 774. Prodajem 60 singl plo~a, starijih, stari hitovi. Tel. 037 351 057. Rje~nike: Filipovi}, Mi}unovi}, englesko-hrvatski. Tel. 037 351 057. Leksikon JLZ, anatomski atlas, geografski atlas svijeta. Tel. 037 351 057. Med. enciklopedija 3 toma, enciklopedija ru~ni vezovi. Tel. 037 351 057. Prodajem monografije: D`evad Hozo Biha}, Zadar, Zenica, tisu}betni Zagreb. Tel. 037 351 057. Tri foto aparata, pis. ma{inu, neispravno. Tel. 037 351 057. Prodajem 200 knjiga iz svih segmenata `ivota, cijena 300 KM. Tel. 037 351 057. @enske bunde bizam 42-44 duga i rakun kratka. Tel. 062 525 981. Nekoliko kaputa, veliki br. 50. Tel. 062 762 915. Stolove i stolice, {ank. Tel. 061 276 132. [ank stolice i {ank stolove, bilijar 7, nov. Tel. 061 276 132. Dva fri`idera za ugostiteljsvo za pi}e. Tel. 061 276 132. Fri`ider Bira 217 l, 2009. god., nekori{ten. Tel. 063 111 341. Krema protiv psorijaze, proizv. dr. Vi{nji}a. Tel. 211-822. Sto za ra~unar, 50 KM. Tel. 062 561 753. Polovnu {krinju, plin. pe} na zid i dimnjak, polovan crijep i vrata, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Polovna vrata i crijep, plin. pe} na zid i dimnjak i polovna {krinja, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Plin. fas. pe}, odli~na. Tel. 033 227-077, 062 005 768. Sto za dnevni boravak, unikad 115x55 cm, sa staklom 6 mm, odozgor bru{en. Tel. 033 227-077, 062 006 768. Sadnice dudova, crvenog bagrema, autotohno kalemljeno vo}e. Tel. 062 006 768, 033/227-077. Dupli sudoper, du`. 2,5 m i pult iste du`ine. Tel. 061 367 103. Kazan za pe~enje rakije. Tel. 061 367 103. Ve{ ma{ine Gorenje 140-160 KM, {porete struja-plin 130-160 Km, fri`ider 80-150 KM. Tel. 533-631. Ma{ine za hem. ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. Cvijet Palmu 1,5 m, olijander, kaktus, 2 vrste, japansku dunju, cvijetnu lozu. Tel. 033 227-077, 062 005 768. Lego kockice nove original ve}e i manje i tri majjice 5, 12, 14 br. Tel. 033/227-077, 062 357 862. Harmonika vrata Marley prodaja i ugradnja sa dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Ugao, dva taburea, crni, eko ko`a i kau} i dva taburea. Tel. 061 927 399. Komplet oprema za slasti~arnu,

buregd`inicu, ma{inu za tijesto, burek. Tel. 061 311 784. Profi vapikester sa toplom vodom i presa za izbijanje le`ajeva. Tel. 061 227 070. Ulje na prirodnoj bazi, lije~i reumu i sva ko{tana oboljenja. Tel. 061 149 388, 033 463-306. [trika}u Patent singer ma{inu, povoljna cijena. Tel. 659-358. [poret „Metalac“, vitrina, kau~, fotelje, radni sto i komoda. Tel. 032 426-501, 061 348 846. Aparat za mjerenje masno}e. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Ma{inice koturove za ribolov. Tel. 062 525 981. Ugao prodajem. Tel. 061 235 399. Plinsku pe} na dimnjak 80 KM. Tel. 202-170. Harmonika vrata, jednokrilna i dvokrilna svih dimenzija, sa ugradnjom dvije vodilice, ve} od 60 KM/m2. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Nov kau~ povoljno, ti{ {poret na drva i ugalj, kao nov, polovan, krilo vrata. Tel. 061 411 096, 537908. Prodajem ma{ine za hemijsku ~istionu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 566. 49 rebara gus. radijatora Ilija{. Tel. 030 874-358. Dizel elektri~ni agregat 40 KW, Torpedo-Kon~ar. Tel. 030 874-358. Zbog preseljenja prodajem nekoliko komada namje{taja. Tel. 062 971 535. Bundu dugu od nerca, br. 42/44, 500 KM. Tel. 033 456-703. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. 2 plave potkovice fotelje 100 KM. Tel. 033 456-703.

 Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 12917-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 14873-1Nd` „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 12715-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610000. PTT MIKADO AKCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na, rolo i harmonika vrata, pletnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613584. 14951-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 13167-1Nd` SZR TV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata, besplatan dolazak, ra~un, garancija. Mob. 061 139 093. Tel. 719-790. 12996-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namje{taja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 15639-1tt EL COMPANY. Radimo sve vrste unutra{njih radova: - struja, - voda, - grijanje, - keramika, moleraj, - rigips. Sve uz garanciju. Tel. 061 081 356, zvati od 8-20 h. 13470-1Nd` Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 15839-1tt KV MOLERI izvode povoljno i kvalitetno sve vrste molersko i farbarskih radova, uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 061 035 793. 15842-1tt

 PC serviser nudi usluge instaliranja windowsa, antivirusna za{tita i druge opravke, povoljno! Tel. 062 328 044. 15854-1tt Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. Novo, najjeftinije u gradu izvo|enje svih vrsta radova na instalacijama cen. grijanje i plinskim instalacija. Tel. 062 471 243. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Pru`amo usluge masa`e, pedikir, manikir, tretman lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 790 493, 063 687 271. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Iskusan prof. (simult. prev.) prevodi na engleski i francuski, tehni~ku i stru~nu dokumentaciju. Tel. 062 757 808. Instrukcije - engleski i arapski jezik. Profesorica. Tel. 033 611-023. Radimo ma{insko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Sve vrste gra|evinskih poslova sa garancijom. Tel. 061 740 127. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Vr{imo presnimavanje sa VHS kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP, antivirus i drugo, dolazak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engleskog jezika vikendom, dvo~as 15 KM. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i pu-


Dnevni avaz tni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Vr{im sve usluge molerskih radova, gletovanje, laminat, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 377 054 Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Prof. daje sate gitare. Tel. 063 930 078. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow sistem ~i{}enja u va{em domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Rainbow-program dolazimo po narud`bi za ~i{}enje svih vrsta }ilima i tepiha na va{u adresu. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka,

nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, ~isto. Tel. 061 206 345. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova.

Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno, garancija. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: `ohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, mi{eva, itd. Tel. 061 234 026, 062 328 447. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539.

 Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Iskusan: zidar, tesar, kerami~ar, vodoinstalater, radi i komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Prevoz luxuznim kombijem na more i druge destinacije. Tel. 061 107 928. Postavljanje, bru{enje svih vrsta podova, parketa i laminata. Tel. 062 921 100. Klimatiziranim kombijima prevoz na planine, more sa smje{tajem, grupna putovanja, eskurzije, izleti, kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. Voda, plo~ice, centralno grijanje, zidane kade, uz garanciju i povoljno. Tel. 061 182 737. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, spu{teni plafon. Tel. 061 818 732. Nabavljam, pripremam i pe~em jagnjad i ovce za „akike“ i svadbe, stru~no i povoljno. Tel. 061 206 345. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja,

spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414.

Ponuda-potra`nja Primaju se radnice (`enske osobe) na obuku i radni odnos {ivanja i ru~nog rada u Fabrici obu}e u Doglodima. Tel. 066 857 420. 13482-1Nd` Firmi za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju potrebni radnici sa polo`enim voza~kim ispitom. Tel. 061 184 796. 13474-1Nd` Kozmeti~ki centar tra`i radnicu-fizioterapeuta sa iskustvom. Potrebno poznavanje stranog jezika i rada na ra~unaru. Tel. 061 741 396. 13514-1Nd` ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu u svojoj ku}i, i odr`avala stanove, prednost Dobrinja. Tel. 061 220 782.

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

 Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih premeta, uklju~uju}i strane jezike. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. Potrebni radnici na ameri~kim kruzerima, engleski jezik obavezan, starosna dob do 35. godina. Tel. 061 355 710. Potrebna djevojka za rad u kafi}u, u centru. Tel. 062 320 648. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 063 191 977. Potrebna frizerka, plata po dogovoru ili na procenat 50%. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Potrebna frizerka sa radnim iskustvom. Tel. 033/667-513. Italijanskom restoranu u Sarajevu potreban konobar sa poznavanjem engleskog jezika.Tel. 066 912 630. Mladi} sa iskustvom konobar{anker, tra`i posao. Tel. 062 670 040. Potrebna dipl. ekonomistica 4550 godina, iskustvo u knjigovodstvu, finansijama. Tel. 033 766-470. Slasti~arni Dalas Sara~i, potrebna radnica za poslu`ivanje. Tel. 061 517-544. Restoranu na Marin Dvoru potreban konobar sa poznavanjem engleskog. Tel. 062 387 663. Frizerskom salonu potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 812 902.

 Ginekolo{ka ordinacija dr. Zild`o Eski} preselila u ulicu Fojni~ka br. 11 - Dolac Malta. Tel. 033 522 033. Mob. 061 16 00 16. 15415-1tt Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 15853-1tt Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu (obveznice). Isplata odmah. Prodajem certifikate za otkup stana. Tel. 061 836 657, 063 804-124. 13576-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, dionice, prodajem certifikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa........................................................... . Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

49


50

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


oglasi

OP]INSKI SUD U @EP^U Zemlji{noknji`ni ured Broj: 044-0-Dn-10-000140 @ep~e, 07. 10. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10000140, po zahtjevu Tutnji} D`emila sina Hasana iz @ep~a u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 352 katastarska op}ina @eljezno Polje, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 680/3 naziv parcele „Kali ^ajre“ kulture livada 5. klase povr{ine 9000 m2 - katastarska ~estica broj 680/5 naziv parcele „Kali ^ajre“ kulture livada 5. klase povr{ine 3000 m2 - katastarska ~estica broj 2370/1 naziv parcele

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 113449 09 I Sarajevo, 08. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo, ul. Obala Kulina bana br. 9a, protiv izvr{enika [UKALO JASMIN iz Sarajeva, ul. Muse ]azima ]ati}a br. 14, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku, Objavljuje da je dana 10. 11. 2009. godine doneseno

RJE[ENJE O IZVR[ENJU Na temelju Mjenice br. AF0925884 od 10. 03. 2005. godine, sa izdatim protestom Op}inskog suda u Sarajevu broj 1722/09 od 22. 07. 2009. godine, koja je dospjela na pla}anje dana 22. 07 .2009. godine, radi prinudne naplate nov~anog potra`ivanja tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Banka dd BiH, u iznosu od 1.138,27 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama, po stopama koje se primjenjuju na temelju odredaba Zakona o visini stope zatezne kamate po~ev od 23. 07. 2009. godine do isplate i iznosa od 8,00 KM na ime tro{ova protesta mjenice. Odre|eno je izvr{enje i to pljenidbom na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2 pla}e od iznosa 1.000,00

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJAEVU Broj: 65 0 I 069136 08 I Sarajevo, 01. 10. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mirna Pej~inovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja INTESA SANPALO BANKA DD BOSNA I HERCEGOVINA, Ulica Obala Kulina bana 9a, protiv izvr{enika Devli} Zijad, Ulica Tekija 37, Sarajevo, Devli} Elmedina, Ulica Tekija 37, Sarajevo i Abedinovi} Edina, Ulica [efika Dori}a broj 34, Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 23. 02. 2009. godine na temelju mjenice br. AF0679989 od 25. 03. 2003. godine koja je dospjela na pla}anje dana 13. 11.

Dnevni avaz

„Kraljevica“ kulture njiva 7. klase povr{ine 1450 m2 - katastarska ~estica broj 2370/2 naziv parcele „Kraljevica“ kulture njiva 7. klase povr{ine 800 m2 katastarska ~estica broj 2372 naziv parcele „Kraljevica“ kulture {ume 2. klase povr{ine 2250 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Tutnji} D`emil sin Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Edina Mem~i}

KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM (u skladu sa ~lanom 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga koju izvr{enik ostvaruje kod poslodavca „VOLKSWAGEN“ SARAJEVO doo, ul. Igmanska 36, u smislu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja br. 1540010000001910 kod Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH, do potpunog namirenja. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje }e se provesti popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika. Tro{kovi tra`ioca izvr{enja odre|uje se u iznosu od 50,00 KM. Rje{enje o izvr{enju se dostavlja izvr{eniku u skladu sa ~lanom 348. stav 3. ZPP-a i dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama Federacije BiH. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti Prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana dostavljanja Rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka, ako Zakonom nije druga~ije odre|eno.

U PRODAJI JE NOVI BROJ

2008. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 6.462,30 KM sa pripadaju}im zateznim kamatama po~ev od 13. 11. 2008. godine, te tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 193,86 KM. Izvr{enje }e se provesti na nov~anim sredstvima izvr{enika a u nemogu}nosti pljenidbenim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika DEVLI] ZIJAD, DEVLI] ELEMEDINA I ABEDINOVI] EDINA. Sudija Mirna Pej~inovi} Pouka: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se obavljenim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Alternativni lijek za va{u du{u

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

51


52

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz

oglasi


Dnevni avaz Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se 10 godina od smrti na{eg dragog

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 5 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga

HUSEIN (IBRAHIM) MA[I]

Supruga Halima, sinovi Jasmin i Samir, snahe Nermina i Amela te unu~ad Nihada, Nihad, Azra, Nedim i Naida 13556-1nd`

53

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga

EMINA TABAKOVI]

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet.

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

HAFIZA GAD@O, ro|. HO[O

Tvoja dobrota i ljubav koju si nam davala zauvijek }e ostati u nama.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: suprug Salih, sin Mirso, unuke Una, Dea i Jasmina

S ljubavlju i po{tovanjem! Brat Mustafa i snaha Mirzeta sa porodicom 708-1go

13551-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci

dragoj svekrvi dragoj majci

ALBINI HASIBOVI], ro|. RATEJ

ALBINI HASIBOVI], ro|. RATEJ

Tvoja je du{a napustila ovaj svijet, ali `ivjet }e{ u na{im srcima u lijepoj uspomeni. Rado }emo se sje}ati na{ih zajedno provedenih trenutaka.

ALBINI HASIBOVI], ro|. RATEJ

Sve lijepe trenutke, tvoju ljubav, tvoj nje`ni i plemeniti lik zauvijek }emo ~uvati u na{im srcima. PO^IVAJ U MIRU BO@IJEM! Tvoja k}erka Mimica, unuke Arnela i Mirela, zetovi Remzi i Mi{el, praunuci Amani, Hened i Deni

Po~ivaj u miru Bo`ijem Sin Emir, snaha Ivanka, unuci Sanin i Adela 13564-1nd`

Navr{ilo se 7 dana od d`enaze

ALBINI HASIBOVI], ro|. RATEJ

HAFA - VASVIJA AVDIBEGOVI]

Neka Ti je lahka zemlja bosanska.

Tvoje snahe Amira i Ivanka 13564-1nd`

13564-1nd`

Dragoj majci

Izgubila si posljednju bitku za `ivot, ~ime si ostavila veliku prazninu u na{im srcima. Ne mo`emo izraziti tvoju bri`nost, ljubav i plemenitost kojom si zra~ila na{ dom sa blago{}u i umjereno{}u prenosila na nas tvoje nedosti`ne vrline. Ponosni {to smo Te imali i vje~no zahvalni. Tvoj sin Ned`ad - Bubo sa suprugom Amirom i sinovima Narcisom i Almirom

@ivjet }e{ u na{im srcima u najljep{im uspomenama. Po~ivaj u miru Bo`ijem!

Danas se navr{avaju 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ najmiliji

SAUDIN (TEUFIK) POROBI]

ZAHVALNICA Zahvaljujemo se rodbini, prijateljima, kolegama, kom{ijama iz: Sarajeva, Njema~ke, Hrvatske i Kanade, koji su nam u te{kim trenucima pomogli i koji su se emotivno i dostojanstveno oprostili od na{e voljene majke, sestre, punice, nane, tetke i prije. Posebno se zahvaljujemo K.J.K.P â&#x20AC;&#x17E;Pokopâ&#x20AC;&#x153; za nadasve, ljudsku, a potom i profesionalnu pomo} koju su nam ukazali od prvog dana Hafinog odlaska.

13564-1nd`

Porodica i u`a rodbina

SJE]ANJE na na{e drage

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomenu na tebe i sje}amo se najljep{ih zajedni~kih trenutaka, tvoje neizmjerne plemenitosti i dobrote. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`ennetom i vje~nim rahmetom. Tvoji: supruga Fatima, k}erka Lejla, unuk Tarik i zet Rijad Jahjaefendi} 15762-1tt

15846-1tt

Dana 18. 10. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti mog dragog i jedinog oca

SJE]ANJE

Godina je kako nisi sa nama

SEJDE (AVDO) HOD@I]A Bez babe `ivjeti je te{ko. To zna samo onaj ko ga nema. @ivi{ u na{im srcima i najljep{im uspomenama. Mo`emo biti ponosni {to smo te imali. Neka ti dragi Allah da lijepi d`enet.

MIRSAD (HAMO) ZOLJ ARIF LOGO

NIJAZ LOGO

16. 10. 2000.

18. 10. 1995.

Po dobroti }emo vas pamtiti, s puno ljubavi sje}ati i nikada zaboraviti. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica Logo 15871-1tt

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota. Nedostaje{ nam mnogo... Tvoja majka Hava i sestra Mirsada sa porodicom 15855-1tt

Danas, 18. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od iznenadne smrti na{eg dragog

Tvoji: k}erka Bibija, zet Senad, unuka Lamija, unuk Sami 15838-1tt

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se deset godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

SEJDO (AVDO) HOD@I] Dragi moj Sejdo, ni jednog trenutka ne prestajem `aliti za tobom zajedno sa na{om djecom, kao ~ovjekom koji je svojom plemenito{}u otvorenog srca imao za svakog razumijevanja, ljubavi i neizmjerne dobrote. Oti{ao si, ali si stalno u na{im mislima, kao u mislima na{e unu~adi koje si beskrajno volio kao i oni tebe, i kroz igru ih u~io sitnim stvarima koje }e im ostati zauvijek u sje}anju. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [evala, sinovi Armin i Admir, k}erka Bibija, snahe Merima i Aida, zet Senad, punac 15838-1tt D`afer, unu~ad Nejla, D`ana, Lamija, Lejlen, Sami i Hamza

SJE]ANJE

Dana 18. oktobra navr{ava se {est godina otkada nije sa nama na{ voljeni otac i suprug

ESED ([EMANA) TAHIROVI]

MEHMED HUJI]

Poslije svih ovih godina, sa istom tugom, ljubavlju i po{tovanjem, molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

2004 - 2010. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: Sena, Alma, Almir i Iman S ljubavlju, Ajna, Emir i Sabina

13578-1nd`

15883-1tt


54

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 12 godina otkako nije sa nama na{ dragi babo, punac, dedo

OSMAN (EDHEM) LUNJA Ponosni smo {to si bio na{. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Vole te tvoji: k}erka Nermina, zet ]asa, unuci Emir i Ermin 15866-1tt

Jedinom na{em sinu, ocu i suprugu Dana 18. oktobra 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi

]UROVAC SENADU Sa velikim po{tovanjem se sje}amo tvog dragog lika, a sa ljubavlju spominjemo tvoje ime. [est mjeseci je pro{lo od kada smo se rastali. Sretni smo {to smo te imali, a vje~no o`alo{}eni {to smo te izgubili. Ostala su tvoja samo dobra djela. I dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti u na{im srcima, kao najljep{a uspomena. Ispunit }emo sva obe}anja koja smo ti za `ivota dali. [ta da ka`emo na zlu sudbinu koja nam te tako rano uzela. ^uvat }emo sve uspomene na tebe dok `ivimo.

TOMISLAV KNE@EVI] Sa ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji najmiliji

Uvijek si nam u srcima i du{i. N

Tvoji: majka Mensura, otac Fadil, supruga Olivera, sin Jovan i ta{ta Mira

710-1go

Dana 18. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage i nikad pre`aljene k}erke i sestre

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em drugu

SENADE OMAZI]

ERTURAL TASI Kolegice i kolege iz Petrolinvesta: Goga, Vesna, Amila, Sana, Anisa, Sabina, Hod`a, Sefi}, Dino, Senad, Almir

Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom koja je ostala iza tebe, a uspomena na tebe `ivjet }e dok `ive oni koji te vole. Majka Ismeta i sestra Lejla

13544-1nd`

1094-1tz

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na moju dragu prijateljicu

MARKO (DRAGICA) UKROPINA

HIDAJETA BEGI]

SENADE OMAZI] Tuga i bol nikad ne}e prestati.

18. 10. 2008 - 18. 10. 2010.

2006 - 2010. Volimo te uvijek isto. Majka Dragica, brat Damad, sestre Tea i Mija

Dana 18. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e drage tetke

S ponosom i po{tovanjem ~uvam uspomenu na tebe i na{e prijateljstvo. 13532-1nd`

Nikad te ne}emo zaboraviti. Tvoji: Mirela, Nezir i Tarik 1095-1tz

Tvoja Sena sa porodicom 485-1ze

SJE]ANJE Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 17 godina od tragi~ne smrti na{ih

Dana 18. 10. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e majke, bake, svekrve i mame

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog

HAZERA - ZEHRA HUSEINOVI]

MARKO (DRAGICA) UKROPINA

iz Mostara

(2006 - 2010.)

dr. SLAVENKE TRAVLJANIN MUJI]

Uvijek si u na{im srcima i mislima. Rado te se sje}aju oni koji te vole.

Volimo te isto kao prije. Vrijeme nam ni{ta promijenilo nije.

Tvoji sinovi, k}erke, unuci sa familijom

Tvoji: dedo Miro i baba Dara 13532-1nd`

1234-1mo

i njenog plemenitog oca

AHMETA MUJI]A

S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom Porodice Travljanin i Muji} 13536-1nd`


Dnevni avaz

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

55

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dugogodi{njem radnom kolegi

ERTURAL TASO, dipl. ing. KOLEKTIV PETROLINVEST DD 13535-1nd`

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se sedam neizmjerno tu`nih dana od smrti na{eg dragog

dr. HAD@IOSMANOVI] (MEHAGE) HUSEIN veterinar emeritus iz Jajca 6. 11. 1944 - 10. 10. 2010. â&#x20AC;&#x17E;Sabranu duhu na kraju `ivota iskrsavaju misli, dotle nezamislive, one se kao bla`eni demoni spu{taju na vrhuncima pro{lostiâ&#x20AC;&#x153;. Nema rije~i koje mogu iskazati tvoju plemenitost i dobrotu. Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. O`alo{}eni: supruga Nazifa, sin Fe|a, k}erka Aida, sestre Izeta i Emina, punica [efka, zetovi Nurudin, Bahrudin, {ure Kenan i Sabahudin, brati~ne Astra, Senija, Lejla i Lamija, sestri~ne Indira, Azra, Amela i Amra, te porodice: Had`iosmanovi}, Sara~evi}, Spahi}, Smailagi}, Zejnilagi}, Aliba{i}, [ehali}, Kolar, Karabegovi}, Avdagi}, Bulju{mi}, Tutu{evi}, Ivkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. godine u 18 sati u ^ar{ijskoj d`amiji u Fojnici.

13547-1nd`

Danas su se navr{ila ~etiri mjeseca tuge i bola otkako je preselila na ahiret moja draga i jedina tetka

SJE]ANJE na na{eg dragog i nikad zaboravljenog

FETHIJA (MUSTAFE) HUSKI], ro|. HAD@IKAPETANOVI]

D@EMALUDINA (MUSTAFE) NIK[I]A 8. 8. 1943 - 18. 10. 2008.

18. 6. 2010 - 18. 10. 2010.

Dvije godine pro|o{e, ali praznina u na{im srcima ostade ista kao i prvog dana od kada nisi s nama. Sje}anje na tebe izmami osmijeh na licu, a iz o~iju suze se skotrljaju niz na{e obraze. Hvala za sve godine tvog `ivota koje si s ljubavlju posvetio nama. Zauzvrat ~uvat }emo uspomenu na tebe iz dana u dan, sve dok `ivimo i mi. Molimo dragog Allaha d`.{. da podari vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

Tuga i bol se ne mjere vremenom, ve} prazninom koju si ostavila za sobom.

Tvoji najmiliji: supruga Amira, k}erke Amra i Esma, sin Amer, unuka Ajna, zet Emir, snaha Aida, 13555-1nd` sestre Sadika, Ismeta, Ai{a i Enisa sa porodicama, kao i sva familija i prijatelji

Tvoja LEILA

Rana u srcu je do`ivotna, a ljubav vje~na.

15856-1tt

Dana 17. 10. 2010. navr{ilo se 20 godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra, punca, dede i pradede

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 7 tu`nih dana otkako je na{ dragi suprug, otac, dedo i pradedo preselio na ahiret

ENVER (MAHMUT) SERDAREVI] HUSEIN (ZAIM) HALILOVI]

Praznina u na{im srcima je do`ivotna, a ljubav i sje}anje na tvoj plemeniti lik su vje~ni.

Tvoji najmiliji Tvoji: supruga Hamida, sinovi Edin i Damir, k}erke Zanaida i Amra i njihove porodice 13550-1nd`

43-1mo

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se osam godina od smrti na{ih voljenih Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 12 godina otkako sa nama nije na{ dragi

JUNUZ (AVDA) OMERAGI] Dolazi ponovo jesen i ponovo daleko od tvog Trebinja, ovaj dan opet, i ki{e su opet i suze i bol. Ponovo najtu`niji dan koji podsje}a na bolan rastanak s tobom. Kao da je bilo ju~er, a pro{lo je dvanaest godina, a i dalje u na{im uspomenama tra`imo utjehu, i dalje pronalazimo snagu u sje}anjima na sretne trenutke provedene s tobom. Hvala ti za ljubav i toplinu koju si nam pru`io, jer samo oni koji su te voljeli i vole znaju kako je `ivjeti bez tebe. Postoji{ voljen u mislima i srcima, u sje}anju i snovima. Zauvijek... Tvoji najmiliji: supruga [ahzija, k}erka Evelina, sin Aner, zet Mi{o, snaha Alma, unu~ad Melanija, Risto, Stefan, Ajla i Ajlin 487-1ze

STANISLAV VAN^URA

SANJA VAN^URA

RADOJKA \ULABI]

18. 10. 2002 - 18. 10. 2010.

18. 10. 2002 - 18. 10. 2010.

18. 10. 2002 - 18. 10. 2010.

Bol i tuga nisu u rije~ima, ve} u srcima koja pla~u, gdje }ete vje~no ostati voljeni i nikad zaboravljeni. Va{i najmiliji: Nevenka, Boris, Goca, Grga, Jelena, Nata{a, Tamara, te porodice Joldi} i Dudi}

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 8 godina otkako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

RIFETA (RAMIZ) DIZDAREVI], ro|. MIRVI]

ERTURAL TASO

Rije~i ne mogu opisati tugu i bol koja je u na{im srcima. Tvoji: suprug E{ef, sinovi Alem i Mirsad, snaha Amira i unuk Ajdin 13563-1nd`

1098-1tz

SJE]ANJE

SANJA VAN^URA 18. 10. 2002 - 18. 10. 2010. Zauvijek u na{im srcima.

Od Semke i Sade 15845-1tt

Tvoji prijatelji 1097-1tz


56

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se 12 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

OSMAN LUNJA Bio si i ostao dio nas koji te volimo. U na{im srcima vlada praznina, ali i uspomena na tvoju plemenitu du{u i dobrotu. Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota koje nikad ne}e biti izbrisano. Ponosni smo {to smo te imali. Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji voljeni: supruga Mejra, sin Eldin, snaha Aida, k}er Emira, zet Kenan, unu~ad Abid, Amina i Eman

13567-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE na najdra`e Dana 19. 10. 2010. navr{avaju se dvije godine kako je preselio na{ jedini i najdra`i brat

HAMO - HAMLET IBRULJ akademski slikar iz Ljubu{kog Jo{ uvijek listam stranice na{ih `ivota, hvatam plavetnilo neosu{enog kista, lutam na tvojim bijelim konjima. Znam, ne umire onaj ~ije je srce o`ivljeno ljubavlju. Tvoje voljene sestre Enisa i Elbisa Hatma dova pokloni}e se u petak, 22. 10. 2010. poslije d`ume namaza u d`amiji Pobri{}e u Ljubu{kom.

13503-1nd`

OMER (IBRO) BANDI]

MUHAMED (IBRO) BANDI]

18. 10. 2007 - 18. 10. 2010.

14. 5. 1984 - 14. 5. 2010.

Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Va{i: babo Ibro, majka Nazija i brat Sejid

13561-1nd`

TU@NO SJE]ANJE na na{e roditelje

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e drage mame, majke i nane

EMINE SULJI], ro|. HALKI] 18. 10. 2009 - 18. 10. 2010.

HALID (LUTVO) TURULJA

had`i BISERA (OSMAN) TURULJA, ro|. HASANAGI]

18. 10. 1993 - 18. 10. 2010.

18. 10. 2006 - 18. 10. 2010.

Dragi na{i roditelji, vrijeme koje je pro{lo, a i ono koje dolazi ne}e u~initi da vas zaboravimo. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Salih i k}erka Alma sa porodicama 15671-1tt

na oca i supruga

Dana 18. oktobra 2010. godine navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog

MUJO (RAMO) KLA^AR

SABRIJE (MAHMUTA) ]IMI]A

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

mojoj snahi

TEMIJA ]UTAHIJA Od Adila, Feride, Aldina, Adema i Aldijane

1964 - 1992. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin Hamdo i supruga Hana 13559-1nd`

13553-1nd`

Ostat }e{ vje~no u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: Vahdeta, Admir, Adis, Irena, Vildana, Adnan, Aldin, Anesa i Ajdin 13562-1nd`

Draga mama, vrijeme prolazi, ali ostaju divne uspomene na tebe i tvoj plemeniti lik, dobrotu i ljubav koju si nam pru`ila. Samo oni koji te vole znaju koliko im nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: k}erka MUVEHIDA, unuk MEHMED, snaha SEDIJA i praunuk NEDIM 290-1bi

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj mami

AI[A KOVA^, ro|. BEGOVI] Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji: sin, k}erke i snaha sa porodicama 15873-1tt

SJE]ANJE na na{e drage roditelje SJE]ANJE

Dana 18. 10. 2010. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama iskreni, pravi prijatelj

SAKIB - KIBE DURAK SEJFO MUHI]

ZARFA MUHI], ro|. DEDI]

17. 10. 1996 - 17. 10. 2010.

11. 6. 2010 - 17. 10. 2010.

Te{ka je istina da vi{e niste sa nama. Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }ete uvijek ostati, po{tovani i nikad zaboravljeni. Neka vam Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i d`ennet. Va{a djeca: sin Amir, k}erke Amira i Miza sa porodicama 15826-1tt

Pamtimo te po dobroti, sa ljubavlju spominjemo, a u na{im srcima zauvijek ~uvamo. Tvoji prijatelji: ]amil Salihagi}, D`emo [tukan, Dino Hrelja, Musi} Almir i Sanela, Kari} Muhamed, Veli} Zurijeta i Josip Stan~i} sa svojim porodicama 15852-1tt

Danas, 18. 10. 2010. navr{ava se 6 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, djed

Danas je sedam dana od preseljenja moje drage mame

HAJRUDIN (SALKO) MAHMUTOVI] AI[A KOVA^, ro|. BEGOVI]

24. 1. 1951 - 18. 10. 2004. Dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote.

Bol i tuga za tobom je velika. Moja ljubav i sje}anje na tebe, traja}e koliko i moj `ivot. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoja Jasna 15874-1tt

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji: supruga [a}ira, sin Dino i k}erka Enisa sa porodicama

15861-1tt


Dnevni avaz

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

57

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se godinu dana od preseljenja na ahiret na{e drage majke, svekrve i nane

had`i FATE (MEHMED) ZVIZDI], ro|. [AKOVI] Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali ~uvat }emo te od zaborava. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Nedostaje{ nam svaki dan i s ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. S ljubavlju tvoji: Sinovi Mirsad i Nihad, k}erka Nermina, snaha Azra, unuke Jasmina, Naida i Amra Tevhid }e se odr`ati istog dana u d`amiji u Hrasnom u 16 sati. 15876-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj voljenoj majci

PERSA LASICA, ro|. TO[I] Neizmjerni su tuga i bol koji su ostali iza tebe majko. Hvala ti na `ivotu koji si nam darovala, na ljubavi kojom si nas obasipala i na svemu {to si nas nau~ila. Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile bol i popunile ogromnu prazninu koju osje}amo. Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i sje}anjima. S ljubavlju i po{tovajem, K}erke Branka i Vera te sin Ljubi{a sa porodicama

13580-1nd`

SJE]ANJE

na mog istinskog i dragog prijatelja

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se sedam dana otkako je na{a majka, svekrva i nana

TU@NO SJE]ANJE na oca, mu`a, svekra, punca i dedu

SJE]ANJE

Dana 15. 10. 2010. navr{ilo se deset godina od kada je preselio na ahiret moj otac

HAFIZA GAD@O, ro|. HO[O preselila na ahiret.

TEMIJA ]UTAHIJA, ro|. ZUKI]

Neka joj Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Sinovi Fuad i Mujo, snaha Drena i unuka Naida

SEJDO HOD@I] 18. 10. 2007 18. 10. 2010.

13574-1nd`

Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i olak{a bol tvojoj porodici. Fatima i Mujo Zuki}, Elma Poturak s porodicom

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj sestri

Porodica Kuli} - Esad i Rusmira sa djecom

15875-1tt

POSLJEDNJI SELAM

18. 10. 2001 - 18. 10. 2010. Neka je vje~ni rahmet i d`enet tvojoj plemenitoj du{i!

15868-1tt

HAJRIJA (ASIM) ALIHOD@I]

AVDIJA (MUJKAN) MUHAREMOVI]

O`alo{}eni: supruga Bula, sin Enver, k}erka Rusmira, snaha D`enana, zet D`ano Edin, unu~ad Samra, Eldis, Jasmin i Emina, praunu~ad Kerim i Emina 15836-1tt

SEAD (AHMED) DIZDAREVI] Tvoj Alen 13566-1nd`

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se 7 dana kako je preselila na ahiret na{a draga

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

AI[A (IBRAHIM) KOVA^, ro|. BEGOVI] Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostat }e vje~ni. Te{ko je iskazati bol i tugu koju osje}amo. Praznina i bol nisu u rije~ima nego u na{im srcima gdje }e{ ostati zauvijek voljena i nikad zaboravljena.

Tvoja sestra Zemka i zet Fadil 15880-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: snaha Fatima, unu~ad Tarik, Emina i Faruk, snaha Sanela, zet Nijaz i praunu~ad Ajdin i Ahmed 13588-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj tetki

FERIDA PAJO Dana 18. oktobra 2010. godine navr{ava se 5 godina od kako je na ahiret preselio na{ dragi

HAJRIJA (ASIM) ALIHOD@I]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Mirza Sal~in sa porodicom Sestri} Edin sa suprugom Mersijom i k}erkama Nejlom i Nahlom

13582-1nd`

[A]IR ERKO^EVI] Tvoj dragi lik i tvoja dobrota uz nas su svakog dana. Tvoji najmiliji 15879-1tt

15880-1tt

Dana 18. 10. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, majke, nane

Dana 18. 10. 2010. godine navr{avaju se 3 godine od smrti mog dragog babe

SEJDE (AVDO) HOD@I]A

IZETA OPIJA^ KOMINLIJA

Ostat }e{ vje~no u na{im srcima kao dobar i plemenit ~ovjek, spreman svima da pomogne. Dragi na{, lahko te bilo voljeti, prete{ko izgubiti, a jo{ te`e bez tebe `ivjeti. Neka ti je vje~ni rahmet.

Vrijeme prolazi, ali bol i tuga ostat }e vje~ni. Zauvijek u sje}anjima ~uvat }emo tvoju dobrotu i plemenitost. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti Ho{in brijeg broj 6 u 10.30 sati.

Tvoji: sin Admir, snaha Aida, unuka D`ana i unuk Hamza 15838-1tt

SJE]ANJE

OSMAN (EDHEMA) LUNJA 18. 10. 1998 - 18. 10. 2010. Vrijeme prolazi, a uspomene ostaju. Neka ti je vje~ni rahmet. Brat Vahid Lunja, snaha Sedina, brati~ne Lejla, Elma i Aida sa porodicama

Tvoji: Menso, Amir, Muris, Nadir i unuk Armin 15877-1tt

13575-1nd`


58

Dnevni avaz

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

POSLJEDNJI POZDRAV

tati

ERTURAL TASO Ono {to je pro{lo, vi{e ne postoji. Ono {to }e biti, nije do{lo. Postoji samo jedna ta~ka u kojoj se sastaju pro{lo i budu}e. Ta ta~ka je na{ cijeli `ivot. Dragi tata, Zauvijek }emo ~uvati sje}anje na tebe. K}erke Alma i Dina

15883-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj supruzi

mojoj k}erki

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet.

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet.

Tvoj suprug Ifet

Tvoja majka Maida 13581-1nd`

13581-1nd`

Dana 18. oktobra 2010. navr{ava se 5 godina od kako nije sa nama na{

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj neni

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj neni

mojoj majci

ZLATIJI BI^O

EMIN (RAME) MILI]

ZLATIJI BI^O Zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Ned`ad, Harun, D`enana, Medina i \ulsa

Zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Dika, Omer, Kemo, Elvis, Aldijana, Sumeja i [ejmica

712-1go

Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem nam uvijek nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Taiba, k}erka Enisa i zet Mersed

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI] Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Tvoj sin Admir i k}erka Amina

712-1go

13581-1nd`

15882-1tt

TU@NO SJE]ANJE na na{e voljene POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

EJUB OMEROVI]

RAMIZA OMEROVI]

29. 7. 1923 - 27. 7. 2007.

15. 2. 1930 - 18. 10. 1993.

Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti bol, niti popuniti prazninu koja je ostala va{im odlaskom. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet, a va{im du{ama vje~ni rahmet. Va{ sin Muhamed sa porodicom 13583-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj majci i neni

na{oj dragoj majci i neni

ZLATIJI BI^O

ZLATIJI BI^O

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a nama ostaju lijepe uspomene na tvoj lik. Neka ti je vje~ni rahmet.

Tvoja dobrota i plemenitost zauvijek }e ostati u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: Ned`ib, Vasva, Sanela, Sanita, Hamid, Ahmed, Mina, Zufer i Almin

Tvoji: [evka, Safet, Said, Sanin, Adin i Lejla 713-1go

713-1go

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom bratu i dajd`i na{oj amid`i~ni

mojoj sestri

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]

FERIDA (SAFET) PAJO, ro|. UZUNOVI]

TASO (NED@ADA) ERTURAL 1. 9. 1951 - 15. 10. 2010.

Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi d`enet. Sestra Diana, sestri~ne Amila i Iris Amid`i}i Ferid i Fadil sa porodicama

Tvoj brat Almir, snaha Suada, djeca Muhamed i Sajra 13581-1nd`

13581-1nd`

15850-1tt


Dnevni avaz Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

59

Sa najdubljom tugom i bolom javljamo na{im najbli`im, rodbini i prijateljima da je na{a plemenita, voljena, najdra`a mama, supruga, sestra, tetka i svastika

SEJDA HERI], ro|. IBRAHIMOVI] preselila na ahiret dana 17. 10. 2010. godine u 88. godini.

SUADA (ro|. KUJUND@I]) BRKOVI]

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. godine na mezarju Gornji Ivan~i}i u 16.00 sati. D`enaza polazi ispred ku}e `alosti poslije ikindije namaza. Tevhid }e se prou~iti isti dan u ku}i `alosti Gornji Ivan~i}i br. 45 u 16.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH. - EL-FATIHA O@ALO[]ENI: k}erke Behija i Muniba, sestra Senija, unu~ad D`enana, Zlatan, Ned`ad i Damir, zet Omer, praunu~ad Almedin, Azra, Alma i Almedina, snahe Kada, Nermina i D`emila, zaova Fatima, jetrve [ida i Mejra, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Heri}, Ibrahimovi}, Genjac, Abad`ija, Balovi}, Tabak, Neretljak, Bolo, Hala}, Boli}, Rami}, Osmanovi}, Kolak, Saliba{i}, Kevro, 15886-1tt Saliba{i} i Korda, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Sa dubokim bolom i `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je u Minhenu iznenada preselila na ahiret moja draga sestra

iznenada preminula 16. 10. 2010. u Munchenu u 52. godini. Duboko o`alo{}eni i neutje{ni: k}er Elida, sin Ervin, suprug Ru`dija, sestra Selveta, bra}a Sead i Makano, sestri}i Selma i Haris, zet Ahmed [aki}, zaove Mevlida, Binasa i Almasa Familije Kujund`i}, Brkovi}, Saki}, Deovi}, Jaj~anin, Jabu~ar, Hasanbegovi}, Kurtovi}, Imamovi}, Jakubovi}, Mufti}, Fejzi} D`enaza }e se obaviti u Sarajevu a termin }e biti naknadno objavljen. 15884-1tt

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SUADA BRKOVI], ro|. KUJUND@I]

RAMO (HAMED) TUROHAN

(iz Pljevalja)

preselio na ahiret dana 17. 10. 2010. godine u 72. godii. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 18. 10. 2010. godine u 15.30 sati ispred d`amije - Donji Had`i}i a ukopat }e se na mezarju Kopi{anj. O@ALO[]ENI: supruga Zlatija, sinovi Aziz, [emsudin i Hajrudin, k}i Emina, unuci Kerim, Hamed, bra}a Ramiz i Safet, sestra [emsa, {urjaci Ismet i Juso, porodice Turohan, Tabakovi}, Kurspahi}, Javorovac, ]utuna, Hafizovi}, Herac, Hubi}, ^elik i Muhi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

9. 12. 1957 - 16. 10. 2010. Datum d`enaze bi}e naknadno objavljen. Osje}am veliku prazninu, tugu i bol zbog gubitka tebe. Sa ljubavlju i ponosom sje}a}u se tvoje plemenitosti i dobrote. „A ti o du{o smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa u|i me|u robove moje i u|i u d`enet moj“ (Kur’an)

Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 15.30 sati, Garovci 14.

Vje~no o`alo{}eni: tvoj brat Smail - Makano

POSLJEDNJI POZDRAV

13585-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom amid`i po{tovanom tetku

SADI GA[EVI]U Enver, Advija, Ajla i Aida

RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

13589-1nd`

Osamnaestog oktobra 2010. godine navr{ava se godina otkako nas je napustio na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je dana 16. 10. 2010. preselila na ahiret na{a draga

prijatelju

SADI GA[EVI]U Porodica Ga{evi} Salema Ljubovi} i Dupovac Lejle

SADI GA[EVI]U

Muni sa porodicom

13591-1nd`

13591-1nd` 13591-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

ERMIN - GERMA (BAJRO) NUHANOVI] Drage uspomene i lijepa sje}anja na tebe ne daju nam da te zaboravimo. Rije~i vi{e nema, bio si veliki ~ovjek! Tvoji: tetak Amir, tetka Razija, Eldina, Mirzet, Senada, Adna, Edna, Dalija 15889-1tt

ERMIN NUHANOVI] GERMA - PITAR Ve} je pro{la godina dana od kako nisi sa nama prijatelju, ali samo fizi~ki. Nema dana ni utakmice da te ne spomenemo, tako da si uvijek tu sa nama zajedno na ISTOKU. Vole te tvoji pitari sa istoka @uti, Edin, R.T. 830, Armin i Anel

AMRA (FADIL) HOD@I] Po dobru i ljepoti }emo te pamtiti, s ljubavlju i po{tovanjem pominjati i ~uvati najljep{u uspomenu na tebe. Tvoji: Amela, otac Fadil, bra}a Amar i Abid i sestra Emina

15887-1tt

PTT

Sa bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje da je u Sarajevu u 71. godini prestalo da kuca srce na{eg dragog, supruga, oca, dede, brata

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e Amine majci na{e drugarice Amine

MIROSLAV - MIRO RA[EVI] FERIDA PAJO

14. 8. 1939 - 16. 10. 2010.

FERIDA PAJO Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet.

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet, a tvojoj porodici sabur.

VI3 razred sa razrednim starje{inom Bi~o Fahrudinom

Vije}e roditelja VI3 razreda Druga O[ Hrasnica

Sahrana }e se odr`ati u ponedjeljak, 18. 10. u 14 h na groblju u Srednjem. Po~ivaj u miru Bo`ijem.

13590-nd`

13590-1nd`

O@ALO[]ENI: supruga Zagorka, k}er Branka, zet Sa{a, unuk Oliver, sestre Radojka i Milojka sa porodi13579-1nd` com te ostala rodbina i prijatelji

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Dana 18. 10. 2010. navr{ava se 11 godina od kako je preselila na ahiret

Dana 18. 10. 2010. navr{ava se godina dana od kada vi{e nije sa nama na{a draga

NURA (MUMINA) BABALIJA, ro|. KOMAR (1926 - 2010)

SUADA ABAD@IJA SENIJA (SMAJO) MEDI] 18. 10. 2009 - 18. 10. 2010.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i rahmet du{i.

Sin sa porodicom

Tvoj sin Amar 15885-1tt

13586-1nd`

preselila na ahiret u nedjelju, 17. oktobra 2010. godine u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u Jablanici u ponedjeljak, 18. 10. 2010. godine u 15.45 sati, kod gradske d`amije, a ukop na mezarju Jasen. O@ALO[]ENI: sinovi Aziz i Murat, k}erka Fatima, brat Zahid, zet Senad, snahe Sejka, Izeta, Mevla, Uma, unuci Suad, Lejla, Fuad, Sanela, Nermin, Mirza, Sanida, Edita, Suada, Ervin, Elma, praunuci Muhamed, Bilal, Nedim i Nejla, te porodice Babalija, Komar, Rok{a, Katica, Kaljanac, D`aji}, Kurtovi}, Bostand`i}, Sejfi} kao i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije


60

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

Dnevni avaz Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EFIK (HUSO) VELAGI] preselio na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [uhra, sin Enver, k}erke Eldina, Elmina, Arnela, Amina i Amela, zetovi Emir, Adnan i Branko, snaha Jasna, unu~ad Adin, Naida, Ermela i Elmin, sestre [efika, Jasmina i Ramiza, zetovi Hakija, Lutvo i [evko, sestri}i i sestri~ne, punica ]ama, {ura Hajrudin sa porodicom, svastike Zehra i Nura sa porodicama, te porodice: Velagi}, Ibrahimovi}, Begi}, Jahovi}, Adrovi}, Maljkovi}, Gagrica, Mujkanovi}, Efendi}, Durakovi}, Mutap~i}, D`ebo, Buri}, Ori}, Muminovi}, Kajevi}, Kafed`i}, Ali}, Salihovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Lu`ansko polje br. 42 - Ilid`a. 111

ERTURAL (NED@AD) TASO

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselio na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 60. godini.

BORISLAV (DRAGUTINA) FATUR preminuo 17. 10. 2010. godine u 68. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 19. 10. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: supruga Rada, k}erke Branka i Vera, sestra Branislava, sestri}i Davorka i Darko sa porodicama, zet Senad, rodica Ljiljana, punica Milka, svastika Zagorka, {ure Desimir i Vitomir, te porodice @i`ovi}, [vajger-Drekonja, Kusturica, Alempi}, Ceri}, Pavli}, Obradovi}, Rapa, Jane~ek, Taiss, Buri}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Feriha, djeca Alma i Dina, Belma i Amar, sestra Diana, tetka Faka, dajd`e Asim, Ahmed, Sejo, unu~ad Amal i Rejhan, sestri~ne Amila i Iris, amid`inca Na|a, zetovi Bakir i Dinko, te porodice: Taso, Deljkovi}, Salihbegovi}, Muhi}, [arkinovi}, Zinhasovi}, \oki}, Ahi}, Karamehi}, Kantor, Skender, Duranovi}, Filipovi}, Imamovi}, ^oli} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: ^ekalu{a br. 37/IV.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DERVO (ABID) ]OSI] preselio na ahiret u subotu, 16. 10. 2010. u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. poslije ikindije namaza (15.30 sati) na mezarju Polje - Kijevo. O@ALO[]ENI: sin Abid, k}erka Sedina, snaha Fatima, unuke Behka, Aida, D`elila i Delila, unuk Zlatan, brat Kasim, sestra Rabija, snahe Rifa, Nefa, Alema, Nihada i Sutka, brati}i Elmin i Avdo sa porodicama, brati~na Elmina sa porodicom, sestri}i Mirsad i Muamera sa porodicama, amid`i}i sa porodicama, teti}i sa porodicama, {ure i svastike sa porodicama, te porodice: ]osi}, ^ohodar, Zolj, Podgorica, Sulji}, Durmo, Prasko, Aljuki}, Zolota, Hase~i}, Peki}, Mulaomerovi}, Muji~i}, D`evlan, Krupalija, Tahirbegovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Kijevo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TEMIJA ]UTAHIJA, ro|. ZUKI]

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

preselila na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: otac Halil, majka Hana, sinovi Edin i Nedim, brat Ramiz, sestre [efika i Ramiza, snahe Azra, Amela i Edina, unu~ad Amila, Amina i Eldar, zetovi Almas i Rifet, brati} i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetke ]amila, Mejra i Zubejda sa porodicama, djever Adil i jetrva Ferida sa djecom, zaove Had`ira, Fehrija i Hajrija sa porodicama, te porodice: ]utahija, Zuki}, Komarica, Suljevi}, Katica, ]urevac, Omerba{i}, Crn~alo, Bahto, Kahved`i}, Divovi}, He}o, Omerovi}, Spahi}, Omeragi}, Korman, Dizdarevi}, Kahriman, Mu{inbegovi}, Starhonji}, Brkovi}, Mehi}, Slomi}, Mehanovi}, Meki}, Grabovica, Pa{i}, Mili}, Bukva, Arukovi}, Osmanovi}, Vejzovi}, \edovi}, Jusufba{i}, Hrustemovi}, Alagi}, Kozadra, Konakovi}, Selimbegovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Avde Pali}a br. 30 - Zabr|e.

S tugom i velikim bolom javljamo da je prestalo da kuca plemenito srce na{e drage majke, sestre, bake i prabake

PERSA LASICA, ro|. TO[I] 26. 9. 1922 - 16. 10. 2010. NOSILAC PARTIZANSKE SPOMENICE 1941-1945. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Branka i Vera, sin Ljubi{a, sestre Darinka i Sofija, snahe Milica i Jagoda, jetrva Stojanka, zet Velimir, unu~ad Sr|an, Predrag, Zlatan, Ma{a, Ena, \or|e, Nemanja i Sandin, praunu~ad Savo, Ema, Vuk, Filip, Teodora i Sara, snahe sa unucima Zorica, Tamara i Dragana, te porodice Lasica, Pavi}evi}, Hasibovi}, To{i}, Ilin~i}, Valenta, Pribilovi}, Ini}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije 111

preselio na ahiret u petak, 15. 10. 2010. u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Amina, supruga Razija Ljubun~i}, brat Nurko, zet Edis, unuci Sead i Armin, praunu~ad Selina i Deni, snahe Dudija i Sara, svastike Rahima i Naza, bad`o Turulja Ismet, brati}i Pa{an, Ismet i Sabrija sa porodicama, brati~ne Elvira, Enisa i Raza sa porodicama, amid`i}i Juka i Mustafa sa porodicama, porodica ]utahija, prijatelji Zuban Salem, Zumreta i Enes sa porodicom, {uri}i Na|a, Mirsada i Tarik sa porodicama, svasti}i Fuad, Sana, Azra, Aida, Aid i Adnan sa porodicama, te porodice: Grabovica, Alispahi}, Zuban, Mrvi}, Kova~evi}, Maglajli}, Sara~evi}, Alagi}, Suljev}, Turulja, Had`i}, D`indo, Oroz, Svraka, Begovi}, Serbezovski, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu (naselje Pejton) Ilid`a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

preselila na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice E{refa Kova~evi}a br. 26 u 13.15 sati sa usputnim zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: k}erke Hasiba i Sada, zetovi Zaim i Mehmed, snaha Niza, unuke D`enana, Vanela, Enela i Enisa, zetovi Sado i Adis, praunuke Lamija i Amna, brat Fadil, snahe Fatima i Hanifa, brati}i Adem i Faik, brati~ne Fadila i Fazila, djeverovi Hasib i Husein, jetrva Dervi{a, djeveri} i djeveri~ne, zaovi}i i zaovi~ne, rodice [erifa i Nefa, te porodice: Torlak, Drnda, Omeragi}, ]esko, Brgulja, [atrovi}, [a~i}, Panjeta, Bogilovi}, ^oli}, Hod`i}, ^av~i}, Zeba i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ulici Trg Sar111 ajevske olimpijade br. 12/VPR - Dobrinja III.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Ku}a `alosti: Huseina \oze br. 226, Sokolovi} Kolonija.

ASIM (PA[AN) GRABOVICA

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SIBA TORLAK, ro|. DRNDA

ZULEJHA (JUSUF) REIZ preselila na ahiret u subotu, 16. oktobra 2010. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. poslije podne namaza (13.15 sati) u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti na starom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: sin Mirza, snaha Gulsen, unuk Emre, brat had`i Nazif, snaha Rasema, brati}i Jusuf i Ismet sa porodicama, brati~ne [erifa, Aida, Elma i Mahira sa porodicama, sestri~ne Fata, Aziza, Birsen i Jasminka sa porodicama, te porodice: Reiz, Edreni}, Ko~, Vahapoglu, Guler, Pinar, Meri}, Godinjak, Muslim, Had`i}, Muratovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Dobrinjskoj 111 d`amiji na Dobrinji III.

15850-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAJRIJA ALIHOD@I], ro|. ^UROVI] preselila na ahiret u nedjelju, 17. oktobra 2010. u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: suprug Zahid, sinovi Zaim i Almir, k}erka Azra, zet Mustafa, snahe Meliha i Dalida, unu~ad Adnan, Mirza, Mela i Erna, sestra Zemka, zet Fadil, sestri} i sestri~ne, djever Halim, zaova Halima sa porodicom, jetrve Hiba i Esma, te porodice: Alihod`i}, ^urovi}, [ahovi}, Je`, Vati}, Be}irspahi}, Perijan, Agi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Rami}a banja br. 42 a.

ERTURAL (NED@AD) TASO preselio na ahiret u petak, 15. oktobra 2010. u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Feriha, djeca Alma i Dina, Belma i Amar, amid`inica Na|a, sestra Diana sa porodicom, unu~ad Amal i Rejhan, zetovi Bakir i Dinko, porodice: Taso, Deljkovi}, Salihbegovi}, Muhi}, [arkinovi}, Zinhasovi}, \oki}, Ahi}, Karamehi}, Kantar, Duranovi}, Filipovi}, Imamovi}, ^oli} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji ^ekalu{a. Ku}a `alosti: ^ekalu{a br. 37/IV.

111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TID@A VLAJ^I], ro|. KLJU^O preselila na ahiret u subotu, 16. oktobra 2010. u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sinovi Fadil i Asim, k}erka Fadila, snahe Sevda, [evala i Zahida, zet Enes, unu~ad Nermin, Nerma, Belma, Adnan, hafiz Armin i Muhamed, snahe Mevlida, Mahira i Amela, zet Samir, praunu~ad Alma, D`evad, Imran, D`an i Taha, brati} Izet sa porodicom, brati~ne Senija i Mirsada, sestri} Fahrudin, sestri~ne Nura i Mersija, zaove Nura, [emsa i Kana sa porodicama, jetrva Nezira sa porodicom, te porodice: Vlaj~i}, Klju~o, Burek, Topalovi}, Ba{i}, Halilagi}, \ozo, Hrnji}, Pecikoza, [ljivi}, Muhi}, Osman~evi}, Vehabovi}, Tufek~i}, Aganovi}, Drakovac, Ri{ljanin, Karovi}, Begovi}, Kuri}, Vidimli}, Spahovi}, Ramovi}, Tabakovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u stanu merhu111 me u ulici Nikole Ka{ikovi}a br. 12/III - Mejta{.


Dnevni avaz Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka

ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

61

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

FERIDA PAJO, ro|. UZUNOVI]

ALBINA (udova HAMDIJE) HASIBOVI], ro|. RATEJ Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 13.30 sati, na gradskom groblju Bare iz rimokatoli~ke kapele. O@ALO[]ENI: k}erka Mimica, sinovi Ned`ad i Emir, snahe Nada Ratej, Amira i Ivanka, brati} Darko, brati~na Irena, unu~ad Arnela, Mirela, Sanin, Narcis, Adela i Almir, zetovi Remzo i Mi{el, praunu~ad Amani, Hened i Deny, te familije: Hasibovi}, Ratej, Ip{ek, Kobal, Borovac, Lepi}, Sari}, Hand`i}, Teftedarija, Lomigora, Zuko, Had`ovi}, Fejzi}, Pili}, Begaj, Alfirevi}, ^i{i}, Grebi}, Jusufhod`i}, kao i mnogobrojni prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Azize [a}irbegovi} br. 20/3. 13554-1nd`

preselila na ahiret dana 17. 10. 2010. u 40. godini. D`enaza }e se klanjati i ukop obaviti 18. 10. 2010. u 16 sati (poslije ikindije namaza) na mezarju Kova~i - Hrasnica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: majka Maida, suprug Ifet, sin Admir, k}erka Amina, brat Almir, tetka Faida, dajd`e Midhat, Memsud i Sead, amid`e Avdija, Ramiz i Emin, svekar Ibro, djever Rifet, zaove Ifeta i Izeta, snaha Suada, jetrva Nihada, brati}i, tetke, amid`i}i, amid`i~ne, dajd`inice, dajd`i}i, porodice: Pajo, Uzunovi}, Lokvan~i}, Tutun, Ramovi}, Suljevi}, Durmo, Osmanovi}, Feriz, Mahmutovi}, Stamboli}, ^utura, Hazirovi}, Ljuca, Katovi}, Fazli}, Gu{i}, Bajrovi}, Hod`i}, [ejto, Ferizovi}, Muzur, ^ubara, Bekto, Hubijar, Mu{anovi}, D`altur, Be}iragi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 13581-1nd` Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Kova~i - Hrasnica sa po~etkom u 16 sati.

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

FEHIM (HAMDIJA) NJEM^EVI]

SMAJL (MUSTAFA) PAZAR^EVI]

preselio na ahiret u subotu, 16. oktobra 2010. u 89. godini.

iz Br~kog

O@ALO[]ENI: sinovi Nedim i Edib, k}erka Zlata, unu~ad Amira, Mufid, Emir, Alma, Nizama i Alija, praunuci Aida, Tarik i Amila, snahe Razija i Nasiha, zet Suad, {ura Hazim, svastika Fadila, sestri~ne Vasva, Almasa i Melica sa porodicama, brati}i Fadil, Nail i Nihad sa porodicama, brati~ne Mirsada i Suada sa porodicama, teti~na Razija, te porodice: Njem~evi}, Po`egija, Tunji}, Ramezi}, Boj~i}, Babai}, Puhalovi}, Bravo, Jahi}, Pavlovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije

preselio na ahiret dana 16. 10. 2010. u 76. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 15.30 sati ispred d`amije na Ivicima, a ukop }e se obaviti na mezarju u Br~kom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

preminula 16. 10. 2010. u 90. godini.

Datum i mjesto obavljanja d`enaze i tevhida objavit }e se naknadno. 13584-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEHMO (HUSO) TIRO

EMINA KARAILO, ro|. TURKOVI] (1918 - 2010) dana 17. 10. 2010. godine, nakon kra}e bolesti, u 93. godini preselila na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se klanjati u 15.45 sati ispred Careve d`amije u Stocu, 18. 10. 2010. godine a rahmetlija }e se ukopati u haremu Popla{i}i. O@ALO[]ENI: sin D`evad, k}erke Fikreta, Faketa, Jasminka i Mirsada, zetovi Abdulah i Behadin, nevjeste Hatid`a i Amina, unu~ad Alen, Rasim, Adi, Aldin, Asmir, Tanja, Azra, Sanja, Ornela, Sanela i Aldijana, praunu~ad, porodice Karailo, Turkovi}, Rizvanovi}, Alendar, \uki}, Ratku{i}, Zaklan, D`emila, Sidran, Be}irovi}, Krvavac, Burina, Be}a, ^erkez, Delali}, Dervi{evi}, Habul, Tanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 51-1mo

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

preselio na ahiret u subotu, 16. oktobra 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. oktobra 2010. godine u 14.30 sati na mezarju Ravne bakije. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Bosanska 7 sa polaskom u 13.30 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Munira, sinovi [efkija i Hasan, k}eri [evala i Sanela, bra}a Abid, Amir i Ze}ir, snahe Munta, Azemina, Mafija i Mejra, zetovi Taib i Raif, unu~ad Aida, Aldijana, Haris i Ena, brati}i Edhem, Ibrahim, Azem, Zijo, Adem i Senad, brati~ne Ajka, [efika, Azemina, Emina, Amira, Elvira, Nermina, [uhra, Nura, Hajra i Azra, sestri} Sadik, {ura Ahmo sa porodicom, svastika Almasa sa porodicom, te porodice Tiro, @uni}, ^amd`i}, Muratovi}, Hota, Me{i}, ]ato, Murti}, Kalafat, Omerika, Red`i}, Konakovi}, Smaji}, Had`i}, Nemer, Mrguda, Mirvi}, Alibegovi}, Alispahi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111 Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u ulici Bosanska br. 7/V.

Dnevni avaz UZ NAJVE]I TIRA@

SADULAH (SALIM) GA[EVI]

NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE

u nedjelju, 17. 10. 2010. preselio u kaburski svijet - ahiret u 83. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, dana 18. 10. 2010. u 15.30 sati iza ikindije namaza ispred d`amije Grivi}i, a d`enaza }e se obaviti na kaburistanu - haremu Dupovci sa po~etkom u 16.00 sati. RAHMETULLAHI ‘ALEJHI-HA RAHMETEN VE MAGFIRETEN VASI’AH O@ALO[]ENI: k}erka Nermina, unuk Nermin i unuka Sanela, brat Galib, brati} Salem, brati~ne Fatima, Belma i Amra, sestri~na Alma te porodice Ga{evi}, Bedak, Dupovac, Ljubovi}, [ehji}, Gaki}, Duranovi}, Muli}, Prohi}, Pirki}, Had`izuki}, Had`ihuseinovi}, Alagi}, Begta{evi}, [ator, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u Ku~icama.

O@ALO[]ENI: supruga Mirjana, k}erka Lejla, sinovi Vedad i Mirza, sestra Devleta, unuka Ena, snaha Gordana, porodice: Pazar~evi}, Piti}, Tihi}, Ba{i}, Zenunovi}, Dedi}, Ivi}, Klub Br~ko-Melbourne, te ostala mnogobrojna rodbina, kumovi, prijatelji i 171-1b~ kom{ije

13591-1nd`

Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

ZLATIJA (OSMAN) BI^O, ro|. POJATA dana 16. oktobra 2010. preselila na ahiret u 91. godini. D`enaza polazi u ponedjeljak, 18. 10. 2010. u 13 sati ispred Sinanbegove d`amije u Gora`du, a ukop }e se obaviti na mezarju Cerovnjak u Ku{e{ima kod Gora`da. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i rahmetlije, 31. drinske brigade br. 159. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: sin Ned`ib, k}erke Dika i [evka, sestri}i i sestri~ne, zetovi, snahe, unu~ad, porodice: Bi~o, Pojata, Zlati}, Agovi}, Me{i}, Maslar, Spahovi}, Kulali}, Ferhatovi}, ^eljo, Herenda, Osmanspahi}, Mr{o, Ahmetspahi}, Muminovi}, Trgo, Be{o, Keri}, Had`ali}, kao i 711-1go ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije

Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...

 033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

 MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

Bosne srebrene 3 049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887

POKOPNO DRU[TVO

""B AKIJE" BAKIJE"

SARAJEVO

OSNOVANO 1923

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH. tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062

 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com


62

Ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

oglasi

Dnevni avaz BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 124303 10 I Sarajevo, 30. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Spahi}, u pravnoj stvari tra`ioca INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana broj 9a, protiv izvr{enika Hasanovi} Admira iz Sarajeva, ul. Vahide Maglajli} broj 4, radi izvr{enja, v.s.p. 1.055,50 KM, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakon o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03, na prijedlog tra`ioca izvr{enja

OBJAVLJUJE RJE[ENJE O IZVR[ENJU odre|eno dana 25. 01. 2010. godine, po Prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 22. 01. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne isprave - mjenice broj AF 1022091 od 28. 07. 2005. godine, koja je protestirana kod Op}inskog suda u Sarajevu pod broj 2101/09 izdate dana 18. 09. 2009. godine a dospjela na pla}anje dana 18. 09. 2009. godine, godine, protiv izvr{enika Sabljica Samre iz Sarajeva, ul. Muhameda Had`ijahi}a broj 20, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 1.055,50 KM, sa pripadaju}om kamatom i tro{kove izvr{enja u iznosu od 42,00 KM, izvr{enje je odre|eno ito: 1. Na nov~anim sredstvima - pla}i, pljenidbom 1/2

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 119086 09 P Sarajevo, 29. 09. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sutkinji Silvani Brkovi}-Mujagi}, u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom protiv tu`enika Mustafe Lakovi}a, radi duga, v.sp. 4.389,40 KM, vanraspravno 29. 09. 2010. godine donio je sljede}u:

PRESUDU zbog propu{tanja

U PRODAJI

Tu`eni Mustafa Lakovi} sa Ilid`e du`an je isplatiti tu`itelju BH Telecomu iznos od 4.389,40 KM na ime glavnog duga i zakonske zatezne kamate na iznos od 343,50 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine do uplate, na iznos od 2.384,55 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine do uplate, na iznos od 1.033,55 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine do uplate, na iznos od 55,10 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine do uplate, na iznos od 55,10 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine do uplate, na iznos od 55,10 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine do uplate, na iznos od 55,10 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine do uplate i na iznos od 407,40 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine do uplate, te mu naknaditi tro{kove postupka u iznosu 231,00 KM, sve u roku od 30 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 098731 09 P Sarajevo, 16. 07. 2010. godine

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Na|a Seferovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija „EKI“ Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a do broja 133, koga zastupa Bili} Senad advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih 1. Rizvi} Mirnesa iz Ilid`e, ulica Bosanskih gazija broj 39 i 2. Delija Muje iz Busova~e, Ulica Bukovci bb, radi duga, v.s. 4.652,90 KM, van ro~i{ta, dana 16. 07. 2010. godine, donio je

PRESUDU Zbog propu{tanja

Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga solidarno isplate iznos od 4.652,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po stopi utvr|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate po~ev od 08. 06. 2009. godine do isplate, kao i da nadoknade tu`itelju tro{ove postupka u iznosu od 559,80 KM, u roku od trideset dana.

Obrazlo`enje U tu`bi podnesenoj po punomo}niku dana 08. 06. 2009. godine tu`itelj je naveo da je sa prvotu`enim dana 06. 05. 2008. godine sklopio Ugovor o kreditu broj 0812200037 DDA 911569 kojim su regulisali uslove kori{tenja i vra}anja pozajmljenih sredstava u iznosu

pla}e do iznosa 1.000,00 KM, odnosno 2/3 pla}e preko iznosa od 1.000,00 KM, (u skladu ~lana 138. Zakona o izvr{nom postupku) do izmirenja cjelokupnog duga, koju izvr{enik ostvaruje kod „SPRIND“ d.d., Sarajevo, ul. Rajlova~ka cesta bb, prijenosom i uplatom tih nov~anih sredstava na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja izvrenja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH SARAJEVO, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. U slu~aju nemogu}nosti naplate na nov~anom potra`ivanju izvr{enje se provesti: 2. Zaplijenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari u vlasni{tvu izvr{enika Hasanovi} Admira, koje se nalazi u mjestu njegovog boravi{ta, kao i na drugim pokretnim stvarima izvr{enika koje se naknadno na|u na drugim mjestima i za koje se ustanovi da je ona njihov vlasnik, shodno odredbama od ~l. 114 do ~l. 135 Zakona o izvr{nom postupku, te uplatom nov~anih sredstava koja se ostvare prodajom pokretnih stvari, te uplatom istih, na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja INTESA SANPAOLO BANKA DD BiH, Sarajevo, ul. Obala Kulina bana broj 9a, broj 1540010000001910, sve do namirenja tra`bine. Sudija Aida Spahi} POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izr{enju izvr{eniku, smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

Obrazlo`enje Tu`ba tu`itelja podnesena 04. 12. 2009. godine dostavljena je tu`enom na odgovor 18. 07. 2010. godine (objava tu`be u dnevnim novinama ulo`ena u spis), a uz napomenu da tu`eni mo`e dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Obzirom da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`enom, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`eni sudu nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis (Opomenu i ra~une za 2009. godinu), utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1 ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima donesena je u skladu sa odredbom ~l. 383., 386. i 396. st. 1. ZPP-a, a tro{kovi se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 131,00 KM i takse na presudu u iznosu od 100,00 KM, {to ukupno iznosi 231,00 KM, kako je rije{eno u izreci presude. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sutkinja Silvana Brkovi}-Mujagi}

od 5.000,00 KM zajedno sa ugovorenom godi{njom kamatom od 18% za period trajanja pozajmice od 36 mjeseci. Drugotu`eni je kao jemac solidarno preuzeo obavezu vra}anja zajma u slu~aju neispunjenja obaveza prvotu`enog prema tu`itelju. Kako tu`eni ne}e mirnim putem da ispune svoju ugovornu obavezu, to je tu`itelj predlo`io sudu da nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate iznos od 4.652,90 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka.

Tu`eni, kojima je uredno dostavljena tu`ba, nisu u zakonskom roku od trideset dana dostavili pismeni odgovor na tu`bu. Kako iz ~injenica navedenih u tu`bi i dokaza koje je prilo`io tu`itelj proizlazi da je tu`beni zahtjev osnovan, to je Sud, budu}i da je u tu`bi predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, na osnovu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), donio odluku kao u izreci.

Odluka o tro{kovima postupka donesena je na osnovu ~lana 386. stav 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova za sastav tu`be po advokatu u iznosu od 240,00 KM i 17% PDV u iznosu od 40,80 KM, takse na tu`bu u iznosu od 186,00 KM i takse na presudu u iznosu od 93,00 KM, {to ukupno iznosi 559,80 KM.

SUDIJA Na|a Seferovi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude mo`e se podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje u roku od osam dana od dana prijema. Prijedlog se podnosi ovome Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.


oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010. 63

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 102531 09 P Sarajevo, 20. 08. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU po sudiji Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja LOK MICRO MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA SARAJEVO, LOK ul. Skenderija br. 13, zastupana po punomo}niku Opra{i} Adisu, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog BARNJAK ALEN iz Sarajeva ul. Dragana Kulid`ana broj 5 Ilid`a, radi isplate duga, v.s. 5.514,02 KM, van ro~i{ta dana 20. 08. 2010. godine donio je slijede}u:

PRESUDU (zbog propu{tanja) Obavezuje se tu`eni BARNJAK ALEN da na ime duga uplate u korist tu`itelja LOK Micro Sarajevo iznos od 5.514,02 KM, sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 24. 06. 2009. godine pa sve do isplate, te tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 669,33 KM, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 116044 09 P Sarajevo, 20. 08. 2010. godine

OGLAS Kod ovog suda podnesena je tu`ba, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna Organizacija Lok Mikro, ul. Skenderija br. 13, Sarajevo, zastupana po punomo}niku Adisu Opra{i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv prvotu`enika Hasan Luli} iz Tuzle, ul. Grabovica Donja br. 15 i drugotu`enog Altumbi} Sakib iz Tuzle, ul. Koj{ino br.

Obrazlo`enje Tu`itelj je po punomo}niku kod ovoga suda dana 24. 06. 2010. godine podnio tu`bu protiv tu`ene, radi isplate duga. Po zaprimljenoj tu`bi, sud je primjerak tu`be dostavio tu`enim na pismeni odgovor, pa kako tu`eni u ostavljenom zakonskom roku iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a, od dana prijema tu`be, a koju tu`bu je tu`ena primila dana 15. 06. 2010. godine, kojom tu`bom je tu`itelj predlo`io presudu zbog propu{tanja, nisu dostavile pismeni odgovor, to je tu`beni zahtjev usvojen primjenom ~lana 182. ZPP-a. Odluku o tro{kovima parni~nog postupka sud je donio na osnovu ~lana 386 ZPP-a, te se isti tro{kovi sastoje od tro{kova sastava tu`be u iznosu od 360,00 KM, tro{kova PDV-a u iznosu od 61,20 KM, tro{kova sudske takse na tu`bu u iznosu od 165,42 KM i na odluku u iznosu od 82,71 KM, obra~unato shodno Zakonu o sudskim taksama, pa ukupni tro{kovi parni~nog postupka dosu|eni ovom presudom iznose u visini od 669,33 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 061196 08 P Sarajevo, 02. 09. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, protiv tu`enih Hatemi} Mirsada, Avdi} Subhija, Ahmeta{evi} Hasiba i Muji} Rukija, radi isplate duga, ovim putem u smislu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje

POZIV Za tu`enog MUJI] RUKIJA Pozivate se kao stranka u postupku da pristupite na pripremno ro~i{te koje je zakazano za dan PONEDJELJAK, 06. 12. 2010. godine u 11,30 sati, pred ovaj sud u sobu 314/III, u ulici [enoina broj 1 u Sarajevu.

Dostava se smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA IVANA KR@ELJ Za ta~nost - ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u tom postupku, te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a): Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

SUDIJA Jasmina Muratovi} Protiv presude zbog propu{tanja nije dopu{tena `alba ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje shodno ~lanu 183. stav 1. ZPP-a.

5, radi isplate duga, VSP 5.203,68 KM, vanraspravno dana 18. 01. 2010. godine, sud je donio

PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je prvotu`eni Hasan Luli} i drugotu`eni Altumbi} Sakib, da solidarno na ime duga po osnovu kredita uplate tu`itelj LOK Micro Sarajevo iznos od 5.203,68 KM sa pripadaju}om zateznom kamatom po~ev od 13. 04. 2009. godine pa sve do isplate, te naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 620,00 KM, u roku od 30 dana od dono{enja presude. Objavljivanjem ovog oglasa dostava presude zbog propu{tanja, smatrat }e se izvr{enom, protekom roka od 15 dana. Sudija Lejla Fazlagi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 050796 05 P Sarajevo, 16. 10. 2010. godine

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja, INTESA SANPAOLO BANKA BiH, ul. Obala Kulina bana br. 9-a, protiv tu`enih Lati} Damir, [e{lija Dragi{a, D`afi} Ademir i Lati} Rusmir, radi duga, v.s. 4.978,82 KM u smislu ~lana 348. ZPP-a objavljuje:

POZIV ZA TU@ENE: - [E[LIJA DRAGI[A i LATI] RUSMIR

Pozivate se kao stranke u postupku da pristupite na GLAVNO RO^I[TE - koje je zakazano za dan ~etvrtak, 16. 12. 2010. godine u 13,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 320/III.

Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. (M.P.) SUDIJA Kraji{nik Dubravka, s.r. Za ta~nost - ovla{teni radnik suda NAPOMENA: Prema ~l. 97. st. 3. i 4. ZPP-a (Sl. novine FBiH broj 53/03.), ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom od 100 do 1000 KM. - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika i umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama, te`e zloupotrebljava prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osoba koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti.


64

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sport

PRVA LIGA FBiH Odigrane sve utakmice desetog kola

Jedinstvo i ^apljina primakli se GO[K-u Igra bolja od rezultata

Vojvodi} prati igru na terenu: Zaslu`ena pobjeda doma}ina

Darko Vojvodi} nakon poraza od Slobode

Iako su visokim porazom od kom{ijske Slobode ostali prikovani za posljednje mjesto na tabeli Premijer lige BiH, fudbaleri Drine ne odustaju od pri~e o opstanku. [ef stru~nog {taba Darko Vojvodi} ka`e da je lo{e otvaranje bilo presudno za rezultat. - U me~ smo u{li motivirano, ali su nas dva brza gola doma}ih totalno o{amutila pa smo cijelo prvo poluvrijeme odigrali ispod mogu}nosti. Na startu drugog dijela bili smo kvalitetniji rival, ali nismo postigli pogodak, {to su doma}ini iskoristili i kaznili nas. Primili smo dva gola iz prekida i jedan poslije velike

gre{ke na{e odbrane pa bolje nije ni moglo. Pobjeda doma}ina je zaslu`ena - rekao je Vojvodi}. Vezni igra~ Dalibor Krezovi}, jedan od najboljih u svom timu na Tu{nju, vjeruje da je borba za opstanak daleko od izgubljene. - Pred nama je bitan susret protiv Vele`a, u kojem moramo pobijediti i zadr`ati korak za glavnim konkurentima. Bez obzira na te{ku situaciju u kojoj se nalazimo, niko od igra~a nijednog trenutka nije ni pomislio da se odustane od borbe za opstanak i upravo taj optimizam je garant uspjeha - kazao je R. J. Krezovi}.

Novi poraz kadeta

Njema~ka deklasirala BiH Visokim porazom od Njema~ke od 1:6 kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine oprostila se od kvalifikacija za Evropsko prvenstvo za igra~e do 17 godina. U prvom kolu na turniru u Estoniji izabranici Velimira Stojni}a izgubili su od Austrije s 0:3, a u srijedu }e igrati s doma}inom.

Njema~ka je povela u 8. minuti golom Sameda Jasila (Yasil). Tri minute poslije iz penala je izjedna~io Armin Hod`i}. Potom je uslijedio potop, Jasil je postigao jo{ jedan gol za Njema~ku, Emre ^an (Can) dva, Levent Aj~i~ek (Aycicek) jedan, dok je Aleksandar Kondi} (A. N.) dao autogol.

Sloboda uvjerljiva u Prvoj ligi RS

Pozivnica navija~ima za revan{ protiv Sarajeva Uvjerljivim trijumfom nad dobojskom Slogom (6:0) Sloboda iz Bosanskog Novog vratila se na ~elo tabele Prve lige Republike Srpske. Izabranici trenera Zlatka Jelisavca pru`ili su najbolju partiju ove sezone, a centralna figura subotnjeg susreta na stadionu Mlakve bio je visoki veznjak Anando Krecelj (197 centimetara), koji je golovima glavom postigao het-trik. Pogotke su dali i Igor Goli}, Boban Zdijelar i Marko Kolund`ija. Rezultati 10. kola: Sloboda (BN) - Sloga 6:0, Sutjeska - Modri~a Maxima 0:0, Podrinje Kozara 1:0, Proleter BSK 4:0, Lakta{i - Radnik 1:2, Mladost - Sloboda (MG) 2:1, Famos Drina HE 0:2. Parovi 11. kola (23. oktobar): Drina HE Sloboda (BN), Sloboda (MG) - Famos, Radnik - Mladost, BSK - Lakta{i, Kozara - Proleter, Modri~a Maxima - Podrinje, Sloga - Sutjeska.

- Golovi su plod dobre igre cijelog tima, a samo sam iskoristio prave centar{uteve saigra~a. Drago mi je da smo nastavili niz pobjeda i uputili najbolju pozivnicu svojim vjernim navija~ima da do|u u srijedu na revan{-me~ osmine finala Kupa BiH protiv Sarajeva. Premijerliga{ je na Ko{evu stekao veliku prednost od 4:1, ali }emo u~initi sve da pru`imo dostojan otpor velikom rivalu - izjaN. \. vio je Krecelj.

Prva liga RS 1. Sloboda (BN) 10 2. Kozara 10 3. Podrinje 10 4. Lakta{i 10 5. Drina HE 10 6. Proleter 10 7. Sutjeska 10 8. Mladost 10 9. Modri~a 10 10. Radnik 10 11. Sloga 10 12. BSK 10 13. Famos 10 14. Sloboda (MG) 10

6 6 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3 2

2 0 2 2 1 0 3 0 2 2 3 1 0 2

2 4 3 3 4 5 3 5 4 4 4 6 7 6

18:9 20 14:7 18 16:10 17 11:11 17 13:11 16 15:11 15 10:7 15 11:13 15 16:10 14 11:8 14 13:19 12 5:21 10 10:19 9 11:16 8

Radnik osvojio bod u Hrasnici protiv lidera Druga pobjeda Rudara

Nakon remija u derbiju desetog kola Prve lige Federacije BiH izme|u Radnika i GO[K-a, Jedinstvo i ^apljina primakli su se vode}em sastavu doma}im pobjedama.

Radnik GO[K

1 1

Stadion Famosa u Hrasnici. Gledalaca: 100. Sudija: Adnan Grabus (Travnik) 7. Strijelci: 1:0 - Ibrica (35), 1:1 - [akoti} (50). @uti kartoni: Sadikovi}, Kadri}, Spahovi} (Radnik), Koji} (GO[K). Igra~ utakmice: Jasmin Ibrica (Radnik) 7,5. RADNIK: Fejzi} 6, Jahi} 6, Sejfovi} 6, ^ili} 7, Lemezan 6, Ibrica 7,5, [eko 6 (77. Mujagi} -), Ibrahimovi} 7, Spahovi} 6, Sadikovi} 6, [ip~i} 6 (79. Mari} -). Trener: Amir Be}a. GO[K: Soldo 7, Badal~i} 6, [abanovi} 6, Koji} 6, [aboti} 7, K. Kadri} 7, Bajri} 6 (88. Tomi} -), Zlomisli} 6, Ragu` 6, M. Kadri} 6, Markovi} 6 (90. Jurkovi} -). Trener: R. B. Damir Borovac.

Rudar Ora{je

2 1

Stadion Rudara u Kaknju. Gledalaca: 200. Sudija: Antoni Bandi} (Grude) 7,5. Strijelci: 1:0 - Muri} (12), 1:1 - Miki} (26), 2:1 - Remeti} (35 penal). @uti kartoni: Krd`ali}, Hrustanovi}, Muri} (Rudar). Igra~ utakmice: Eldin Muri} (Rudar) 7,5. RUDAR: Had`i} 6, Krd`ali} 6, Hrustanovi} 7, Kubat 5,5 (46. Prki} 6), Imamovi} 7, Spahi} 6, Gafurovi} 7, Poturak 5,5 (46. Neimarlija 6), Turudija 6 (85. Vukovi} -), Remeti} 7, Muri} 7,5. Trener: Adnan ^orbo. ORA[JE: Ili{kovi} 6,5, Svitlica 5,5, M. Peji} 7, @ivkovi} 6 (75. Ivanovi} -), I. Peji} 6, Maskaljevi} 6, Mi{kovi} 6,5, Prgi} 6, Koba{ 6 (75. Luka~evi} -), Miki} 7, Leti} 6,5. Trener: M. Ko. @eljko Baoti}. Rezultati 10. kola: Kraji{nik - Gradina 3:0, ^apljina - Krajina 3:0, Rudar - Ora{je 2:1, Bosna - Omladinac 3:1, Radnik - GO[K 1:1, Gora`de - Iskra 1:1, Igman - SA[K Napredak 3:1, Jedinstvo - Slaven 2:1. Parovi 11. kola (23. i 24. oktobar): Slaven ^apljina, SA[K Napredak - Jedinstvo, GO[K Igman, Iskra - Radnik, Gradina - Gora`de, Omladinac - Kraji{nik, Ora{je - Bosna, Krajina Rudar.

Pogodak Remeti}a iz penala: S utakmice u Kaknju

Igman SA[K Napredak

3 1

Stadion u Konjicu. Gledalaca: 300. Sudija: Salem Kundo (Gora`de) 7. Strijelci: 1:0 - Murti} (14 - penal), 1:1 - Bajraktarevi} (33), 2:1 - Hebibovi} (81), 3:1 - Murti} (85 - penal). @uti kartoni: Avdi}, Mehi}, Murti}, Kudra (Igman), Kozica, Begi} (SA[K Napredak). Crveni karton: Softi} (SA[K Napredak, 85 - drugi `uti). Igra~ utakmice: Amel Murti} (Igman) 8. IGMAN: Bobi} 7,5, Mehi} 7 (32. Alajbegovi} 7), Murti} 8, \apo 7,5, Dizdarevi} 7,5, Kova~evi} 7 (63. ^ukle 7), Kudra 7, Avdi} 7 (58. D`umhur 7,5), [imunovi} 8, Hebibovi} 7,5, Hero 7. Trener: Haris Bubalo. SA[K NAPREDAK: Hukara 6, Halilovi} 6,5, Kozica 6, Begi} 6, Softi} 5,5, Janjo{ 6, Burina 6, Mirvi} 6, Turkovi} 6 (46. ^i{ija 6), Bajraktarevi} 6,5 (80. Smaji} -), Dokara 6. Trener: Fadil Hod`i}. E. N.

Bosna Omladinac

3 1

Stadion Luke u Visokom. Gledalaca: 200. Sudija: Emir Spahali} (Mostar) 7. Strijelci: 1:0 - ^esa (11), 2:0 - ^abaravdi} (50), 2:1 - Sinanovi} (62), 3:1 - Frljak (88). @uti ka-

Tabela 1. GO[K 2. Jedinstvo 3. ^apljina 4. Kraji{nik 5. Bosna 6. Radnik 7. Iskra 8. SA[K N. 9. Igman 10. Slaven 11. Ora{je 12. Krajina 13. Rudar 14. Gradina 15. Gora`de 16. Omladinac

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

6 6 6 5 5 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3

3 1 1 2 2 5 2 1 1 1 0 2 5 2 1 1

1 3 3 3 3 2 4 5 5 5 6 5 3 5 6 6

14:4 14:10 21:18 13:9 15:14 10:8 14:15 16:17 12:13 10:14 13:15 10:12 11:14 11:21 14:13 12:14

21 19 19 17 17 14 14 13 13 13 12 11 11 11 10 10

(Foto: M. Kom{o)

rtoni: Ferhatovi}, Dedi}, Frljak (Bosna), Murselovi} (Omladinac). Igra~ utakmice: Faris Frljak (Bosna) 8. BOSNA: Bekan 7, Bajri} 6,5, Alijagi} 6,5, Frljak 8 (89. Zerdo -), An. Hod`i} 7,5 (70. Dedi} -), Ad. Hod`i} 7,5, D`afi} 7,5, Ferhatovi} 7, ^ehaji} 6,5, ^abaravdi} 7,5, ^esa 7 (70. Lepi} -). Trener: Avdo Kurdija. OMLADINAC: Bilajac 6,5, Huseinba{i} 5,5, Sulji} 5 (60. D`edovi} -), Rahmanovi} 5,5, Luki} 5,5, Murselovi} 5,5 (46. Pand`i} 5), Br~kali} 5,5 (69. Hasanovi} -), Arnautovi} 5,5, Sinanovi} 7, Bratanovi} 5,5, Agati} 5,5. TreD. B. ner: Fuad Grbe{i}.

Jedinstvo Slaven

2 1

Stadion Jedinstva u Biha}u. Gledalaca: 500. Sudija: Josip Ko`ul ([iroki Brijeg) 7,5. Strijelci: 1:0 - Dizdarevi} (16), 2:0 - ^aki} (72), 2:1 - Salihovi} (87). @uti kartoni: Crnki} (Jedinstvo), Ali} (Slaven). Igra~ utakmice: Mirza ^aki} (Jedinstvo) 7,5. JEDINSTVO: Abdihod`i} 7, Sejdi} 7 (70. [ahinovi} 6,5), Sarajki} 7, [u{njar 6,5, Selimovi} 6,5, Crnki} 6,5, [eta 6,5, Dizdarevi} 7 (77. Cana -), ^aki} 7,5, [unti} 6,5 (56. Toromanovi} 6,5), Mirvi} 7. Trener: Benjamin Klju~anin. SLAVEN: La~i} 6, Salihovi} 6,5, [ehi} 6, Omerki} 6 (46. Ali} 6), Zoleti} 6 (55. Tomi} 6), Hod`i} 6,5, Memi{evi} 6, Kova~evi} 6, Majdan~i} 6,5, Hasanovi} 6,5, Softi} 6,5. Trener: Samir E. A. Had`imahovi}.

Kraji{nik Gradina

3 0

Gradski stadion u Velikoj Kladu{i. Gledalaca: 500. Sudija: Mirko Buljan (Mostar) 7. Strijelci: 1:0 - Turbi} (26), 2:0 - Ahmetovi} (76 - autogol), 3:0 - Turbi} (90). @uti kartoni: Ed.

[abi}, Dedi} (Kraji{nik), Salki}, S. Ke{etovi}, Ma{i} (Gradina). Igra~ utakmice: Alen Turbi} (Kraji{nik) 8. KRAJI[NIK: Me{anovi} 7, Kahrimanovi} 7,5, Mr`ljak 7,5, Bajri} 7, Sarajlija 7,5, Halilovi} 7,5, Ive{i} 7,5, Dedi} 8, E. [abi} 7,5 (88. Hod`i} -), Ed. [abi} 7 (71. S. [abi} -), Turbi} 8. Trener: Fahrudin [ehi}. GRADINA: Zuki} 6, Salki} 6 (75. Sadikovi} -), Savi} 6, H. Ke{etovi} 6, Ma{i} 7, S. Ke{etovi} 6, @eri} 6 (56. Smajlovi} 6), Ordagi} 6,5, Ahmetovi} 6, [kahi} 6, Huseinba{i} 6,5 (71. Popara -). Trener: FaE. ^o. hrudin Zejnilovi}.

Gora`de Iskra

1 1

Gradski stadion Gora`de. Gledalaca: 1.000. Sudija: Vedad D`aferagi} (Tuzla). Strijelci: 0:1 - [ari} (33), 1:1 ]ehaja (66). @uti kartoni: Isakovi}, Pljevljak, Ferhatovi}, Ramovi} (Gora`de), [ari}, Seferovi}, Kova~ (Iskra). Igra~ utakmice: Almin Isakovi} (Gora`de) 6,5. GORA@DE: Babovi} 7, D`ebo 6,5, Kamenica 6,5 (87. Omanovi} -), Zejnilhod`i} 6,5, Isakovi} 7, Korda 6,5 (46. Borovac 6), Ferhatovi} 6,5, Limi} 6,5, ]ehaja 7 (82. Ramovi} -), Pljevljak 6,5, Oputar 6,5. Trener: Sead Gabela. ISKRA: Perkovi} 7, Kova~ 6,5 (59. Omerinovi} 6,5), Kova~evi} 6,5, Juri} 6,5, ]ehaja 6,5, Nebi} 6,5, Vrban 6,5 (75. Mlaki} -), Seferovi} 7, [ari} 7 (90. Su~i} -), Smaji} 6,5, [abi} 6,5. Trener: SeE. Ag. nad Smaji}.

^apljina Krajina

3 0

Stadion Bjelave u ^apljini. Gledalaca: 150. Sudija: Ahmet Ibranovi} (Grada~ac) 6. Strijelci: 1:0 - Grbavac (5), 2:0 - Kuki} (73), 3:0 - Kuki} (89). @uti kartoni: Jusufba{i}, D`ananovi} (^apljina), Am. Ra~i}, Reki}, Ma{i}, Do{li} (Krajina). Crveni karton: [i{i} (72, Krajina). Igra~ utakmice: Aldin Kuki} (^apljina) 8. ^APLJINA: Josi} 6,5, Mio~evi} 6,5, Beni} 6,5, Grbavac 7,5, Koronel 6,5 (80. Ojoli -), D`ananovi} 6,5, Viskovi} 7,5, Obad 7 (69. Barbari} -), Orta{ 7,5, Kuki} 8, Jusufba{i} 7,5 (83. Pulji} -). Trener: Zlatko Kri`anovi}. KRAJINA: Keranovi} 6,5, Amel Ra~i} 5,5 (46. [i{i} 5), Hu{i} 6,5, Pu{kar 5,5, Pali} 5,5, Albert Ra~i} 6, Do{li} 6, Por~i} 5,5 (53. Nuhanovi} 5,5), Reki} 5,5 (66. Nuhi} -), Purivatra 6,5, Ma{i} 6,5. Trener: Izet Ra~i}. Er. B.


sport

65

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

PREMIJER LIGA Slavija savladala @eljezni~ar u jedinoj nedjeljnoj utakmici

Igor Radovanovi} sru{io {ampiona Vladavi} slomio Vladavi}: Igrat }e protiv Marseja

Uz dvije asistencije za @ilinu

Pogodak odluke postignut u 81. minuti ^ak 11 `utih kartona

prst na ruci Admir Vladavi} odigrao je u petak odli~nu utakmicu za @ilinu, koja je s 4:0 slavila u gostima kod Zlatih Moravci. Na{ internacionalac namjestio je dva gola za svoju ekipu, ali je i slomio palac na desnoj ruci pa je u 81. minuti morao biti zamijenjen. - U jednom duelu protivni~ki igra~ gurnuo me je i

pao sam na ruku i prst se slomio. Sre}om, nije bio te`ak lom. S ekipom putujem u Marsej i igrat }u u utakmici Lige prvaka - rekao je Vladavi}. @ilina u slova~kom prvenstvu nakon 12 kola vodi s 26 bodova, a u Ligi prvaka do`ivjela je poraze od ^elzija i moA. N. skovskog Spartaka.

Raspolo`eni bh. napada~ u ^e{koj

Mahmutovi} savladao Spartu u Pragu

Mahmutovi}: Dva gola za Teplice Be{lija u prodoru: Detalj s utakmice u Lukavici

Slavija je u fini{u uspjela savladati @eljezni~ar golom Igora Radovanovi}a te osvojiti cijeli plijen. @eljo je krenuo dosta oprezno, {to su doma}i fudbaleri u prvih 35 minuta iskoristili za pritisak pa su i stvorili tri dobre prilike. Goran Popovi} je u 9. minuti s desne strane centrirao, a Igor Radovanovi} glavom dobro reagirao, ali je lopta oti{la preko gola.

Nekoliko prilika U 21. minuti Branko [e{lija ga|ao je s 20 metara, ali je bio neprecizan. Isti igra~ je u 30. minuti dobro reagirao nakon centar{uta Gorana Simi}a iz kornera. Rezultati 10. kola: Sloboda - Drina 3:0, Budu}nost - Olimpic 2:1, Vele` [iroki Brijeg 2:5, ^elik Leotar 3:0, Zrinjski - Zvijezda 1:2, Sarajevo - Travnik 1:0, Borac - Rudar 0:0, Slavija - @eljezni~ar 1:0. Parovi 11. kola (23. i 24. oktobar): Travnik - Zrinjski, Olimpic - Borac, Zvijezda - Budu}nost, Rudar Sloboda, Leotar - Slavija, Drina - Vele`, [iroki Brijeg - ^elik, @eljezni~ar - Sarajevo.

(Foto: J. Brutus)

Do odlaska na odmor dominirali su gosti, koji su u 36. minuti preko Sr|ana

Izjave trenera 

Dragan Bjelica

Borbenost mojih igra~a se na kraju isplatila. Dugo se lomio rezultat, ali smo uspjeli savladati dobru ekipu @eljezni~ara i napraviti jo{ bolju uvertiru za revan{-me~ Kupa protiv ^elika.Amar Osim

^estitke Slaviji. Imali smo svoje prilike, ali je na{ problem to {to ih nismo iskoristili.

Tabela 1. Borac 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. [iroki 5. Zvijezda 6. Olimpic 7. Slavija 8. Travnik 9. Zrinjski 10. Rudar 11. ^elik 12. Sloboda 13. Leotar 14. Budu}nost 15. Vele` 16. Drina

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3 3 3 2 3 1

2 2 0 0 2 1 1 0 1 4 3 2 2 4 1 1

1 2 4 4 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 6 8

16:5 14:7 21:11 22:14 13:13 10:9 17:17 18:13 10:11 8:12 11:9 8:9 7:18 9:12 13:22 6:21

23 20 18 18 17 16 16 15 13 13 12 11 11 10 10 4

Slavija

1

(0:0)

Stadion SRC Slavija Gledalaca: 2.000 Sudija: Muamer Burekovi} (Zenica) 6 Pomo}nici: Ante Su~i} (Nova Bila) i Ratko Kuni} (Banja Luka) Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica) Strijelci: 1:0 - I. Radovanovi} (81, Kokot) @uti kartoni: Lackanovi}, Simi}, Stankovi}, Kokot, N. [e{lija, Dujkovi}, Todorovi}, Regoje (Slavija), Radovanovi}, Stani}, H. Be{lija (@eljezni~ar) Igra~ utakmice: Bojan Regoje (Slavija) 7,5

Savi}a ozbiljno zaprijetili kada je iz okreta, na dodavanje Sr|ana Stani}a, poslao loptu preko gola. Tri minute poslije Damir Rov~anin izbacio je Mirsada Be{liju, koji je {utirao iz dobre situacije, a Ratko Dujkovi} je iz drugog poku{aja uhvatio loptu. U 41. minuti Edin Vi{}a dodao je Mirsadu Be{liji, koji je produ`io do Rov~anina, koji je sam i neometan {utirao preko gola. U nastavku, najbolja prilika za goste desila se u 58. minuti. Rov~anin je dodao Mirsadu Be{liji, koji je krenuo sam i s desetak metara ga|ao donji lijevi ugao gola

0

@eljezni~ar

SLAVIJA Dujkovi} 7 Lackanovi} 6,5 Regoje 7,5 Popovi} 6,5 Ra{evi} 6,5 (83. Ogle~evac -) Simi} 7 (90. Radonja -) B. [e{lija 6,5 (71. Todorovi} -) M. [e{lija 6,5 Kokot 6,5 Stankovi} 6,5 I. Radovanovi} 7 Trener: Dragan Bjelica

@ELJEZNI^AR [ehi} 6,5 Svraka 6 Savi} 6 Radovanovi} 6 Stani} 5,5 (88. H. Be{lija -) Kerla 6 Markovi} 6 M. Be{lija 6,5 (83. Balji} -) Rov~anin 5,5 (68. E. ^oli} -) Me{i} 7 Vi{}a 5,5 Trener: Amar Osim

Slavije, ali je lopta zavr{ila pored stative.

Prekid me~a Me~ je u 62. minuti prekinut nakon {to je Dujkovi} napravio prekr{aj izvan {esnaesterca. Sudija Muamer Burekovi} dosudio ga je, a zatim je oti{ao na vi{eminutne konsultacije s pomo}nikom Antom Su~i}em. No, zavr{ilo se na slobodnom udarcu. Kada se ~inilo da }e se utakmica zavr{iti bez pobjednika, Zoran Kokot je u 81. minuti centrirao s lijeve strane, Igor Radovanovi} sa~ekao je loptu na prvoj stativi i iz blizine je skrenuo u mre`u G. IVANKOVI] za 1:0.

U derbiju 12. kola ~e{ke nogometne lige Teplice su kao gost s 2:0 savladale Spartu u Pragu i pribli`ile joj se na samo bod razlike. Sparta je druga s 22, a Teplice su tre}e s 21 bodom. Prva je Viktorija Plzen s 31 bodom. Bh. internacionalac Ajdin Mahmutovi} postigao je oba gola za Teplice, prvi u 32., a drugi u 66. minuti susreta, i odigrao svih devedeset minuta. Cijeli susret odigrao je i

mladi Aldin ^aji} (11. septembar 1992.), koji je ove sezone iz Sparte do{ao u Teplice. Za Teplice nije nastupio njihov najbolji igra~ Admir Ljevakovi}, koji je gostovanje u Pragu propustio zbog `utih kartona. Jo{ jedan na{ nogometa{ bio je strijelac u 12. kolu. Mladi reprezentativac Anes Haurdi} je pogodio u ubjedljivom trijumfu Jabloneca nad Pribramom (5:1). A. N.

Istra`ivanje engleskog lista

^lanovi FIFA-e prodaju glasove Me|unarodna fudbalska federacija (FIFA) otvorila je istragu nakon {to je britanski list „Sunday Times“ objavio da je jedan od zvani~nika tra`io pare kako bi podr`ao ameri~ku kandidaturu za organizaciju Svjetskog prvenstva 2018. godine. Prema istra`ivanju lista, ~lan Izvr{nog odbora FIFAe Amos Adamu iz Nigerije zatra`io je 800.000 dolara da podr`i jednu kandidaturu. Novinari koji su se predstavili kao lobisti, snimili su Adamua kada „garantira“ glas za Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave. U zamjenu tra`i novac za gradnju ~etiri fudbalska terena u Nigeriji, ali uz uvjet da

bude ispla}en li~no njemu. List, tako|er, navodi da je Rejnald Temari (Reynald Temarii), potpredsjednik FIFAe i prvi ~ovjek Fudbalske federacije Okeanije, zatra`io 1,6 miliona eura za gradnju sportske akademije. On se, navodno, hvalio da su mu lobisti za dvije kandidature ve} ponudili novac za njegov glas. Amerikanci su, ina~e, prije nekoliko dana povukli kandidaturu za doma}instvo na SP 2018. godinu s obzirom na to da }e biti organizirano u Evropi kako bi se apsolutno posvetili kandidaturi za 2022. Doma}ini Mundijala 2018. i 2022. bit }e izabrani 2. decembra.


66

[PANIJA

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sport

ITALIJA Pobjede Milana i Intera u sedmom kolu Serije A

Eto pogotkom uti{ao rasisti~ka skandiranja Barcelona postavila

„Ples“ Iguaina (Real) i Velingtona (Malaga)

(Foto: AFP)

Valensija izgubila na Kamp nouu

Real na prvo mjesto Madri|ani u posljednje dvije utakmice postigli deset golova Real je novi lider {panske Primera lige, a za to je, osim Madri|ana, zaslu`na i Barcelona, koja je na Kamp nouu savladala Valensiju s 2:1. Iako je Valensija u Barceloni igrala izvrsno i vodila s 1:0 preko Pabla Ernandeza (Hernandez), a isti fudbaler imao je stoposto-

Tabela 1. Real M. 7 2. Barcelona 7 3. Valensija 7 4. Viljareal 6 5. Atletiko 7 6. Espanjol 7 7. Sevilja 6 8. Hetafe 7 9. Majorka 7 10. Levante 7 11. Atletik 6 12. Erkules 6 13. Malaga 7 14. Sosijedad 7 15. Rasing 7 16. Almerija 7 17. Osasuna 7 18. Sporting 6 19. Deportivo 7 20. Saragosa 6

5 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0

2 1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3

0 16:3 1 12:6 1 12:6 1 12:4 2 12:7 3 6:9 1 10:6 3 11:10 3 5:7 3 7:12 3 9:9 3 5:6 4 13:16 4 7:11 4 4:8 3 5:6 3 4:6 3 6:11 3 3:11 3 5:10

17 16 16 15 13 12 11 10 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 4 3

tnu priliku kada je bio sam ispred Viktora Valdesa (Victor), {utirao je pravo u

Lista strijelaca 5 - Ronaldo (Real Madrid), Nilmar (Viljareal) 4 - Iguain (Real Madrid), Rosi (Viljareal) me~a nismo dobro kontrolirali loptu i to je bio razlog {to je Valensija vodila - rekao je Inijesta nakon utakmice za {pansku televiziju. Dva gola Gonzala Iguaina (Higuain) i Kristijana Ronalda (Cristiano) donijeli su Realu uvjerljivu pobjedu u Malagi s 4:1. Ekipa koju od ljetos vodi @oze Murinjo (Jose Mourinho), kritizirana je zbog malog broja postignutih golova na po~etku sezone, ali su „Kraljevi“ brzo uti{ali kriti~are. U posljednje dvije utakmice postigli su deset golova (Deportivu {est, Malagi ~etiri) i trenutno su najefikasnija ekipa lige sa 16 golova. Rezultati i strijelci: Barcelona - Valensija 2:1 (Inijesta 47, Pujol 63 - Pablo 38), Atletiko - Hetafe 2:0 (Simao 38, Kosta 73), Malaga - Real Madrid 1:4

Zidan poma`e Murinju Zinedin Zidan (Zinedine Zidane) potvrdio je da }e blisko sara|ivati s trenerom Real Madrida @ozeom Murinjom. Jedan od najboljih fudb-

alera svih vremena trenutno je savjetnik predsjednika Reala Florentina Pereza. Francuz je u razgovoru za Radio „Europe 1“ potvrdio da }e sara|ivati sa Murinjom.

doma}eg golmana, koji je jednom rukom spasio siguran pogodak. Andres Inijesta (Iniesta) i Karles Pujol (Carles Puyol) kaznili su Valensiju golovima u drugom poluvremenu. - Izjedna~enje na startu drugog dijela bilo je klju~no. Ova pobjeda daje nam veliku snagu za naredne me~eve. Na po~etku

(Stadsgard 55 - Iguain 30, 65, Ronaldo 45, 50 penal), Deportivo - Osasuna 0:0, Levante - Sosijedad 2:1 (Del Orno 59, Kaisedo 65 Sarpong 78) Santander Almerija 1:0 (Munitis 32), Majorka - Espanjol 0:1 (Garsija 31 penal), Atletik Saragosa, Sporting Hihon Sevilja (sino}). Danas: Er(Z. [.) kules - Viljareal.

An~eloti zainteresiran za klupu Engleske Menad`er ^elzija Karlo An~eloti (Carlo Ancelotti) izjavio je da je zainteresiran da naslijedi sunarodnjaka Fabija Kapela (Capello) na mjestu selektora engleske reprezentacije. Italijan je ve} najavio da }e odstupiti sa selektorske funkcije nakon Evropskog prvenstva 2012., a Engleski nogometni savez (FA) to mjesto namjerava povjeriti doma}em treneru. - Nikada nisam bio trener nacionalnog tima. Voditi reprezentaciju i klub nije isto - kazao je An~eloti.

Me~ u Kaljariju prekinut na tri minute zbog vrije|anja tamnoputih igra~a prvaka Italije

Inter je u rano nedjeljno poslijepodne slavio kod Kaljarija s 1:0. U utakmici sedmog kola Serije A Samuel Eto (Eto’o) zabio je sjajan gol za pobjedu prvaka Italije, ali {to je jo{ va`nije, da uti{a rasisti~ka skandiranja s tribina kojima je bio izlo`en zajedno sa svojim tamnoputim suigra~ima.

Sjajan udarac Sjajan udarac u 39. minuti na asistenciju Veslija Sneidera (Wesley Sneijder) pokazao je svu rasko{ Etovog talenta. Ne{to prije toga sudija je morao na tri minute prekinuti utakmicu zbog pogrdnih skandiranja. Nogometni savez Italije dozvolio je sudijama da prekidaju utakmicu zbog rasisti~kog vrije|anja. Zanimljivo je kako je ovo Eto slavi gol za Inter protiv Kaljarija

Tabela 1. Milan 7 2. Inter 7 3. Lacio 6 4. Napoli 7 5. Palermo 7 6. Sampdorija 7 7. Kjevo 7 8. Katanija 7 9. Bre{a 7 10. Juventus 6 11. \enova 7 12. Bari 6 13. Le~e 6 14. ^ezena 7 15. Roma 7 16. Kaljari 7 17. Bolonja 7 18. Udineze 7 19. Parma 7 20. Fiorentina 7

4 4 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1

2 2 1 3 2 4 1 3 0 2 2 2 2 2 2 4 4 1 3 2

1 11:5 1 9:3 1 8:5 1 13:9 2 14:10 1 9:7 3 9:8 2 8:7 4 7:9 2 12:9 3 7:9 2 6:9 2 5:8 3 5:8 3 7:12 2 7:6 2 8:12 4 4:9 3 6:8 4 7:9

14 14 13 12 11 10 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 5

bio prvi rani start jedne derbi-utakmice u Italiji. Me~ je po~eo u 12.30 sati zbog publike u Aziji, {to je nai{lo na negodovanje navija~a Intera, koji su smatrali kako je po~etak me~a preran.

Preokret Sampdorije U subotu nave~er Milan je, na krilima raspolo`enih Zlatana Ibrahimovi}a i Aleksandra Pata (Alexandre Pato), do{ao do pobjede nad Kjevom. Ibrahimovi} je dva puta asistirao Patu, a poslije nesretno postigao i autogol. U samom fini{u Robinjo (Robinho) je na asistenciju Ronaldinja (Ronaldinho) postavio kona~nih 3:1.

Lista strijelaca 6 - Samuel Eto (Inter), Edison Kavani (Napoli) 4 - Aleksandre Pato (Milan), Alesandro Matri (Kaljari), Ser|io Pelisije (Kjevo), Havijer Pastore, Josip Ili~i} (Palermo), Antonio Kasano (Sampdorija) 3 - Marko Borijelo (Roma), Paulo Bareto (Bari), Milo{ Krasi} (Juventus), Marek Ham{ik (Napoli)... Juventus je s 4:0 deklasirao Le~e. Sampdorija je od Fiorentine gubila s 1:0, ali je u drugom dijelu napravila preokret i slavila s 2:1.

(Foto: AFP)

Rezultati i strijelci: Milan - Kjevo 3:1 (Pato 18, 30, Robinjo 90 - Ibrahimovi} 70 autogol), Roma \enova 2:1 (Borijelo 34, Brigi 53 - Rudolf 78), Kaljari - Inter 0:1 (Eto 39), Bre{a - Udineze 0:1 (Koradi 80), Katanija - Napoli 1:1 (Gomez 69 - Kavani 39), ^ezena - Parma 1:1 (Bogdano 17 - Zakardo 28), Juventus - Le~e 4:0 (Akvilani 13, Melo 34 penal, Kvaljarela 45, Del Pijero 82), Palermo - Bolonja 4:1 (Pastore 17, Ili~i} 24, Pinilja 47, Ba~inovi} 83 Di Vajo 66), Sampdorija Fiorentina 2:1 (Cigles 81, Kasano 82 - Markioni 6). Sino}: Bari - Lacio. (A. N.)


sport

67

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

ENGLESKA

FRANCUSKA Fenjera{ remizirao u Brestu

Had`ibegi} osvojio prvi bod s Arlom Spahi} asistirao za prvi gol Monpeljea u pobjedi nad So{oom Emir Spahi} odigrao je svih 90 minuta za Monpelje, koji je u 9. kolu prvenstva Francuske na svom terenu savladao So{o s 2:0. Bh. reprezentativac asistirao je za prvi pogodak, koji je postigao Mapu Janga-Mbiva (Mapou Yanga-Mbiwa). Faruk Had`ibegi} do{ao je do prvog boda na klupi Arla, koji je napravio iznena|enje i remizirao u gostima s Brestom. Pari Sen @ermen je bez poraza ve} pet utakmica, u subotu je savladao Tuluz, ekipu koja je bila hit na po~etku prvenstva, a zatim je krenula u seriju lo{ih rezultata pa je ve} pet me~eva bez trijumfa. Ren je zadr`ao prvo mjesto nakon {to je izborio remi u Lensu iako je u fini{u ostao bez isklju~enog Tonga Hameda Dumbije (Doumbia).

Lista strijelaca 7 - Paje (Sent Etjen) 5 - El-Arabi (Kaen) 4 - Pedreti (Okser), @ervinjo (Lil)...

9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9

5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 1 0

4 2 3 3 3 5 2 2 2 1 4 4 2 4 6 5 2 2 3 1

0 2 2 2 2 0 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 5 5 8

12:4 14:9 13:6 15:10 7:4 11:5 9:7 10:9 9:9 16:11 8:8 9:11 9:10 9:10 7:7 11:11 7:11 9:16 7:17 3:20

19 17 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 11 10 9 8 8 8 6 1

Sent Etjen propustio je priliku da kazni remi Rena. Pora`en je na gostovanju kod Nice, i to nakon ranog vodstva, ali i brzog isklju~enja svog igra~a Gonzala Ber`esija (Bergessio) u 21. minuti. Rezultati i strijelci 9. kola: Marsej - Nansi 1:0 (Remi 27), Monpelje - So{o 2:0 (Janga-Mbiva 30, Belhanda 44), Okser - Bordo 0:1 (Modeste 19), Kaen Monako 0:0, Brest - Arl

Had`ibegi} na utakmici u Brestu

0:0, Tuluz - PSG 0:2 (Saho 11, Erding 56), Lens - Ren 0:0, Lorijen - Valensijen 2:1 (Gameiro 13 penal, Di-

(Foto: AFP)

ara 24 - Danik 4), Nica - Sent Etjen 2:1 (Munie 45, Ben Sada 67 - Pajet 11), Li(Z. [.) on - Lil (sino}).

Poredak: Crvena zvezda 22, Partizan 19, Vojvodina 18, Rad 17, Spartak 13, OFK Beograd 13, Jagodina 12...

Austrija Rezultati 11. kola: LASK Vijener 2:1, Rapid - Vaker 1:1, Salcburg - Kapfenberger 0:2, [turm - Rid 0:1, Materzburg - Austrija 0:3. Poredak: Vaker 21, Rid 21, [turm 19, Austrija 15, Vijener 17, Rapid 14...

[kotska

Belgija

Holandija Rezultati 9. kola: Den Hag - Ekscelzior 2:1, Ajaks - Breda 3:0, Utreht - De Graf{ap 2:2, Fejenord - Tvente 0:1, Venlo - Alkmar 0:1, Groningen - Herenven 1:0, Roda - Vitese 4:1, Viljem II - PSV 2:4, Herakles - NEC 3:2. Poredak: PSV 21, Ajaks 20, Tvente 19, Groningen

Zec pogodio, ali Gen~lerbirligi pora`en

18, Roda 18, Den Hag 15, Alkmar 15, Breda 13, Utreht 13, Herenven 10...

Hrvatska Rezultati 11. kola: Cibalija Hrvatski dragovoljac 3:0, Hajduk - Slaven Belupo 1:0, Istra - Rijeka 0:0, Lokomotiva - Vara`din 1:2, Osijek Dinamo 1:3, [ibenik - Split 3:0, Inter - Zadar 1:0, Zagreb - Karlovac 1:2. Poredak: Dinamo 26, Hajduk 25, Split 22, Rijeka 20, Cibalija 18, Vara`din 18, Zagreb 17, Karlovac 16...

Rusija Rezultati 24. kola: Rubin Rostov 2:1, Tomsk - Saturn

Everton slavio u gradskom derbiju

Strijelci na Gudison parku Kejhil i Arteta

Evropa na dlanu

Rezultati 11. kola: Gent Kortrijk 2:0, [arlroa - Lokeren 1:2, Eupen - St. Truiden 6:0 (Ervin Zukanovi} postigao prva dva gola za Eupen), @erminal - Lijers 1:1, Vesterlo - Mehelen 1:1, Varegem - FC Bri` 2:3, Genk - Standard 4:2 . Poredak: Genk 29, Gent 22, Anderleht 21, Standard 20, FC Bri` 19, Mehelen 19, Lokeren 18, Kortrijk 16, Serkl Bri` 16, Vesterlo 15...

(Foto: AP)

Liverpul i s novim gazdama po starom

Tabela 1. Ren 2. Sent Etjen 3. PSG 4. Marsej 5. Brest 6. Lil 7. Bordo 8. Tuluz 9. Monpelje 10. So{o 11. Kaen 12. Nica 13. Lorijen 14. Valensijen 15. Monako 16. Okser 17. Lion 18. Nansi 19. Lens 20. Arl

Arteta zape~atio sudbinu Liverpula

2:2, Zenit - Amkar 2:0, Spartak Moskva - Alanija 3:0, Terek - CSKA 0:3, Dinamo - An` 4:0, Krilja sovjetov - Sibir 1:1. Poredak: Zenit 56, Rubin 50, CSKA 48, Spartak Moskva 39, Spartak Nal~ik 36, Rostov 33, Lokomotiv 33, Dinamo 32, Terek 31, Tomsk 27...

Srbija Rezultati 8. kola: ^ukari~ki - BSK 0:0, In|ija - Javor 1:1, Metalac - Jagodina 1:2, OFK Beograd - Spartak 2:0, Partizan - Smederevo 5:3, Hajduk - Vojvodina 0:1, Rad - Borac 3:1, Sevojno - Crvena zvezda 0:3.

Rezultati 8. kola: Aberdin - Harts 0:1, Hibernijan Kilmarnok 2:1, Invernes St. D`onston 1:1, Rend`ers - Modervel 4:1, St. Miren Hamilton 2:2, Dandi - Seltik 1:2. Poredak: Rend`ers 24, Seltik 24, Modervel 13, Invernes 11, Harts 11, Dandi 11, St. D`onston 8, Hibernijan 8...

Turska Rezultati 8. kola: Be{ikta{ - Manisaspor 2:3, Eski{ehirspor - Istanbul BB 1:0, Gazijantepspor - Bu~aspor 2:0, Bursaspor - Karabukspor 2:2, Gen~lerbirligi Antalijaspor 2:3 (Ermin Zec strijelac drugog gola za Gen~lerbirligi), Kasimpa{a - Trabzonspor 0:7, Kajzerispor - Sivaspor 4:1, Galatasaraj - Ankaragu~u 2:4. Poredak: Bursaspor 20, Trabzonspor i Kajzerispor po 17, Karabukspor i Antalijaspor po 14, Fenerbah~e, Be{ikta{ i Ankaragu~u po 13, Galatasaraj 12, Istanbul (A. N.) BB 10...

Novim vlasnicima svog najlju}eg rivala igra~i Evertona po`eljeli su dobrodo{licu u grad Liverpul na svoj na~in. „Karamele“ su slavile s 2:0 u gradskom derbiju na Gudison parku pa je to prva, a kako se stvari odvijaju, ne i posljednja gorka pilula za D`ona Anrija (John W. Henry) i firmu „New England Sports Ventures“, koja je u svoje vlasni{tvo prigrlila ~uveni klub s Enfilda. [to se ti~e igre, ni nove gazde na tribinama nisu ni~im inspirirale igra~e u crvenim dresovima. Ostale su slabosti iz cijele ove sezone pa je Everton samo iskoristio poklon, kao i ve}ina ovosezonskih protivnika „Redsa“. Za Everton, osim presti`a u gradu, ova utakmica mo`e zna~iti prekretnicu s obzirom na to da ni njihova sezona nije blistava. U drugoj ju~era{njoj utakmici Man~ester siti je u gostima savladao Blekpul (3:2). Rezultati i strijelci: Fulem - Totenhem 1:2 (Kamara

Lista strijelaca 7- Tevez (Man~ester siti) 6 - Drogba, Maluda (^elzi), Berbatov (Man~ester junajted) 5 - Bent (Sanderlend)

Tabela 1. ^elzi 2. Man~ester s. 3. Arsenal 4. Man~ester j. 5. Totenhem 6. VBA 7. Bolton 8. Aston vila 9. Stouk 10. Blekpul 11. Everton 12. Fulem 13. Vigan 14. Njukasl 15. Sanderlend 16. Blekburn 17. Birmingem 18. Vulverhempton 19. Liverpul 20. Vest Hem

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8

6 5 4 3 4 3 2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1

1 2 2 5 2 3 5 2 1 1 3 6 3 2 5 2 4 3 3 3

1 1 2 0 2 2 1 3 4 4 3 1 3 4 1 3 3 4 4 4

23:2 12:5 18:10 18:11 10:7 11:14 12:12 9:12 9:11 13:18 8:7 9:9 6:15 12:12 7:7 7:8 8:12 8:13 7:13 6:15

19 17 14 14 14 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 6 6 6

30 - Pavlju~enko 31, Hadlstoun 64), Man~ester junajted VBA 2:2 (Ernander 5, Nanin 25 - Evra 51 autogol, ^oji 55), Bolton - Stouk 2:1 (Li 22, Klasni} 90+6 - Delap 48), Vulverhempton - Vest Hem 1:1 (D`arvis 10 - Noubl 52 penal), Arsenal - Birmingem 2:1 (Nasri 41 penal, [amak 47 - @igi} 33), Njukasl - Vigan 2:2 (Ameobi 72, Kolo~ini 90+4 - Nzogbija 22, 23), Aston vila - ^elzi 0:0, Everton - Liverpul 2:0 (Kejhil 34, Arteta 50), Blekpul - Man~ester siti 2:3 (Harevud 78, Tejlor Fle~er 90+4 - Tevez 67,79, Silva 90) . Danas: Blekburn - Sander(N. D.) lend (21 sat).

NJEMA^KA Kompletirano 8. kolo

Salihovi} strijelac iz penala Na{ fudbalski reprezentativac Sejad Salihovi} bio je strijelac u ju~era{njoj doma}oj pobjedi Hofenhajma nad Borusijom (M). Salihovi} je pogodio iz penala u 81. minuti. Vedad Ibi{evi} je zamijenjen u poluvremenu. Rezultati i strijelci 8. kola: Kajzerslautern - Ajntraht 0:3 (Gekas 45,67, Majer 83), Hofenhajm - Borusija (M) 3:2 (Ba 46, 67, Salihovi} 82 penal - Bobadilja 13, Idrizu 90+1), Keln - Borusija (D) 1:2 (Podolski 82 - Bla{~ikovski 20, Sahin 90+1), Bajern - Hanover 3:0 (Gomez 21, 77, 90), [alke - [tutgart 2:2 (Edu 29, Huntelar 80 penal Gebart 15, Harnik 74), Verder - Frajburg 2:1 (Hunt 33, Almeida 73 - [uster 62), Majnc - Hamburg 0:1 (Gerero

Tabela 1. Borusija (D) 2. Majnc 3. Bajer 4. Hofenhajm 5. Hamburg 6. St. Pauli 7. Hanover 8. Ajntraht 9. Frajburg 10. Bajern 11. Verder 12. Volfsburg 13. Nirnberg 14. Kajzerslautern 15. Borusija (M) 16. [alke 17. Keln 18. [tutgart

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 7 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1

0 0 3 2 2 1 1 0 0 2 2 1 3 1 3 2 2 1

1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 5 5 6

20:6 18:8 18:14 16:12 13:11 11:10 11:11 14:9 12:13 8:8 13:17 14:14 9:11 9:16 13:23 10:16 8:15 14:17

21 21 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 9 7 6 5 5 4

89), St. Pauli - Nirnberg 3:2 (Asamoa 45+1, Ebers 59, Bruns 82 - Eki}i 48, Volf 62), Volfsburg - Bajer 2:3 (Dijego 9, Grafite 68 - Rolfs 72, 82, Vidal 75 penal). (A. Dr.)


68

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

sport

KO[ARKA Prva pobjeda bh. tima u NLB ligi

[iroki na Pecari nadigrao Partizan Zolak najbolji u Banjoj Luci

Zolak: Pobijedio u kategoriji do 64 kilograma

Bokserski turnir „Radovan Bisi}“

Bokser Slavije Stevo Zolak izabran je za najboljeg pojedinca Me|unarodnog bokserskog turnira „Radovan Bisi}“, koji je odr`an u Banjoj Luci. On je u kategoriji do 64 kilograma deklasirao Slovaka Marija Zabosnika. Na turniru, koji je okupio 42 boksera iz deset zemalja, odli~an utisak ostavi-

li su bokseri iz Bosne i Hercegovine, koji su izborili ~ak sedam finala. Uz Zolaka, komplimente su pobrali i D`emal Fetahovi}, koji je u kategoriji do 64 kg pobijedio Bugarina Kalina Mavrovijeva, te D`emal Bo{njak nakon {to je u kategoriji do 81 kg u svim elementima nadvisio Hrvata S. K. Toma{a Hrabovca.

Kakanj prona{ao beka

Ahmetba{i} zamjena za odbjeglog Jahi}a Gostovanjem u Mostaru ko{arka{i Kaknja zavr{ili su s test-utakmicama uo~i starta Prvenstva BiH. No, roster jo{ nije definiran. Potraga za centrom i dalje traje. Predsjednik Mevludin Deliba{i} nada se anga`manu jednog Amerikanca, jer na na{em podru~ju nema slobodnih petica. I dok su brinuli brigu za anga`man centra, Kakanjci

su se iznenada na{li u problemima na bekovskoj poziciji, jer se Haris Jahi} vratio u ^elik. Rje{enje je Mirza Ahmetba{i}, najbolji igra~ Br~ko Distrikta, koji bi trebao biti dostojna zamjena za odbjeglog Jahi}a. Ahmetba{i} je protiv Zrinjskog (71:88) ostavio povoljan utisak iako je kasno stigao i odradio saM. Ko. mo dva treninga.

PLBiH u sjede}oj odbojci Rezultati 4. kola: Zavidovi}i - Iskra 3:0, Fantomi - Tigar 119 3:0, Spid - Maglaj Index 3:0, Sinovi Bosne - Zenica 92 3:0, Drina - ^elik 07 3:1.

1. Spid 2. Fantomi 3. Sinovi Bosne 4. Zavidovi}i 5. Maglaj I. 6. Drina 7. Zenica 92 8. Iskra 9. Tigar 119 10. ^elik 07

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 2 2 2 1 1 0 0

0 0 0 2 2 2 3 3 4 4

12:1 12:1 12:1 7:6 6:7 6:8 5:9 4:11 2:12 2:12

12 12 12 6 6 6 3 2 1 0

Tre}e kolo NLB lige donijelo je prvu pobjedu bh. predstavnika u ovom takmi~enju. Ekipa [irokog nadigrala je na doma}em terenu beogradski Partizan (86:79). Utakmica je bila neizvjesna cijelim tokom, a [irokobrije`ani su prevagu napravili u posljednjoj ~etvrtini i savladali aktuelnog prvaka. S druge strane, Igokea ni iz tre}eg poku{aja nije uspjela do}i do trijumfa. Ovog puta sastav iz Aleksandrovca pora`en je od ~e{kog Nimburka (65:70), koji je lider nakon tri kola.

Igokea u ^e{koj ubilje`ila tre}i poraz [iroki 86 Partizan 79

Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Matej Boltauzer, Roman Kolar, Andrej Lov{in (svi iz Slovenije). Rezultat: [iroki TT kabeli Partizan 86:69 (16:12, 25:23, 16:22, 29:22). [IROKI TT KABELI: Prilepi} 17, Bara} 1, Per{i} 9, Naletili} 1, Grgat 12, [pralja 13, [temberger 5, Morovi} 12, Bilinovac, Planini} 13, Novak, Ramljak 3. Trener: Ivan Veli}.

Tabela Tre}e kolo: Cedevita - Cibona 70:68, Union Olimpija - Krka 60:59, [iroki TT kabeli - Partizan 86:79, Nimburk - Igokea 70:65, Crvena zvezda - Radni~ki 83:85. Sino}: Hemofarm Budu}nost 88:76, Zagreb CO - Zadar 65:63. ^etvrto kolo (23. i 24. oktobar): Budu}nost - Radni~ki, Igokea - Crvena zvezda, Zadar - Nimburk, Krka - Zagreb, Cibona Union Olimpija, Partizan Cedevita, Hemofarm [iroki TT kabeli.

1. Nimburk 2. Zagreb 3. Olimpija 4. Cedevita 5. Hemofarm 6. Budu}nost 7. Krka 8. Partizan 9. Cibona 10. Radni~ki 11. [iroki 12. Zadar 13. Igokea 14. C. zvezda

Morovi} u prodoru: Veliki trijumf [irokobrije`ana 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3

251:220 226:209 193:179 221:211 240:233 244:241 208:203 234:231 231:228 243:252 220:234 195:207 189:210 231:268

6 6 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3

PARTIZAN: D`avai 10, Milosavljevi} 19, Kecman 14, Veseli 13, Klobu~ar 8, Le{i}, \eki}, Jaramaz, Bo`i}, Mitrovi}, Lu~i} 2, Kati} 13. Trener: Vlada Jovanovi}.

Nimburk Igokea

70 65

Dvorana Sportskog centra u Nimburku. Gledalaca: 1.100. Sudije: Sr|an Do`ai (Hrvatska), Andrej Jer{an (Slovenija), Sa{o Pe-

(Foto: I. Rozi})

tek (Slovenija). Rezultat: Nimburk - Igokea 70:65 (24:12, 8:11, 18:20, 20:22). NIMBURK: Benda 17, Sokolovski 2, Pumprla 12, Koh 2, Kremen 8, Nisim, Efejuku 2, Ne~as 1, Simons 19, Slezak, Lencli 7. Trener: Ronen Gincburg. IGOKEA: Heris 15, \erasimovi} 4, Dozet 1, Ivanovi}, \urica, Na|feji 10, Mirkovi} 3, Rako~evi} 5, Vu~enovi}, Vitkovac 11, ^es 16. Trener: Slobodan Klipa.

Odbojka{ki ^elend` kup

Br~aci dobili prvi me~, Kula ispala Odbojka{i Jedinstva iz Br~kog savladali su prvaka Finske Perungan Pojat s 3:1 (25:20, 16:25, 26:24, 28:26)

u prvoj utakmici drugog kola ^elend` kupa. Revan{ je 24. oktobra u Rovanijemiju. U drugom kolu ^elend`

kupa za odbojka{ice, bh. predstavnik Kula Grada~ac ispao je nakon dvije utakmice u Azerbejd`anu. Doma}i

Igtiza~i iz Bakua slavio je u oba me~a sa po 3:0 (25:16, 25:19, 25:8 i 25:19, 25:15, 25:12).


sport

69

Dnevni avaz, ponedjeljak, 18. oktobar/listopad 2010.

RUKOMET Na pomolu ga{enje sarajevskog kluba

Egzodus u @eljezni~aru Igra~i iz Srbije, koji do sada nisu dobili nijednu pla}u, odlu~ili spakovati kofere Predsjednik Dragomir Bulaji} ne javlja se nikome

S utakmice u Vespremu: Duel Nikoli}a i Suli}a

S obzirom na situaciju u klubu i dosada{nju praksu predsjednika Dragomira Bulaji}a, koji petlja i zavla~i kako igra~e tako i sve ostale s kojima se susre}e, sve je izvjesnije ga{enje Rukometnog kluba @eljezni~ar Extrem. Sarajevski tim igrao je u petak protiv Prijedora utakmicu ~etvrtog kola Premijer lige isklju~ivo zato {to komesar takmi~enja Halil [kalji} i delegat Ned`ad Rastoder nisu `eljeli kumovati definitivnom raspadu kluba. Naime, do pred sami po~etak nisu bile upla}ene naknade za sudije i delegata, a oni nisu `eljeli suditi na osnovu besmislenih mjenica koje je Bulaji} tokom dana odnekud poslao. Tako da slu`bena lica, zapravo, jo{ nisu ispla}ena.

Slijedi diskvalifikacija Na uporno insistiranje pomo}nog trenera Sanjina Kolakovi}a, na kojeg se u tim momentima sveo ~itav klub, te nakon poziva [kalji}u, utakmica je s pola sata zaka{njenja, ipak, odigrana. Da nije, @eljezni~ar bi automatski bio diskvalificiran te u naredne tri godine ne bi mogao igrati Premijer ligu, {to bi, vjerovatno, zna~ilo ga{enje (nije isklju~eno, zapravo je vjerovatno da }e se to i desiti). A za to vrijeme skru{eni izrazi lica ispijenih igra~a @elje govorili su vi{e nego

Liga prvaka za rukometa{e

Ba{i} dao devet golova Barceloni Iznena|uju}a pobjeda [amberija Terzi}u bh. derbi s Toromanovi}em

Vukovi} u akciji: @eljezni~ar je s Prijedorom odigrao mo`da i posljednji me~

{to bi neko mogao opisati. ^itava atmosfera bila je tu`na. Uz i{~ekivanje, jad i ~emer su se skoro osje}ali u zraku. Bulaji} je uo~i po~etka sezone doveo petnaestak igra~a, uglavnom iz Srbije. Do{ao je i novi trener Nenad Kraljevski, najavljen je brzi povratak u vrh bh. rukometa, {to, uz takav igra~ki kadar, nije bila ni nerealna ambicija. No, prema rije~ima nekolicine igra~a, niko nikada nije primio ni marku.

Zapravo, nejasno je kojim je trikovima Bulaji} uspijevao uvjeriti igra~e da }e uskoro pote}i med i mlijeko, pri tome imaju}i u vidu upitnost svakog narednog me~a zbog neizvr{avanja onih uobi~ajenih obaveza.

Prazna obe}anja Nakon silnih praznih obe}anja i sve o~itije dezorganizacije u klubu, najve}i broj igra~a ju~er je napustio Sarajevo. - Ovi igra~i sa strane odlu~ili su spakovati kofere

(Foto: N. Bo`ovi})

i vratiti se ku}i. Njih devetorica su oti{la, prije toga jo{ trojica, tako da ne znam uop}e imamo li dovoljno igra~a da bismo se takmi~ili. Za ponedjeljak u 16 sati zakazao sam trening pa }emo vidjeti {ta }emo, a svakako o~ekujem i sastanak s predsjednikom Bulaji}em tokom narednih dana. Nakon toga, trebala bi biti poznata na{a sudbina - kazao nam je ju~er trener Nenad Kraljevski, ~iji je entuzijazam, tako|er, pomalo nevjeA. ^ULI] rovatan.

PLBiH za rukometa{e

Krivaja - Bosna Prevent 33:28 Sportska dvorana Krivaja u Zavidovi}ima. Gledalaca: 800. Sudije: Nermin Salkanovi} i Vladimir Zeljko (Zenica). Sedmerci: Krivaja 5 (4), Bosna Prevent 8 (4). Isklju~enja: Krivaja 4 minuta, Bosna Prevent 6. Rezultat: Krivaja - Bosna Prevent 33:28 (18:13). KRIVAJA: Had`ihasi} (13 odbrana, 1 sedmerac), Selimbegovi}, Puri} 6, [anti} 7 (2), Memi{evi}, Avdi} 3, Tursi}, Brki} 6 (2), Zveki}, [porer, Ali} 3, Bajri}, Bjelobrkovi} 8, ^amd`i}, Osmi}. Trener: Adnan Ba{i}. BOSNA PREVENT: Tatar (13 odbrana, 1 sedmerac), Geko 2, Vranac, Limo, Ze~evi}, Sir}o 2, [ap~anin (1 odbrana), U`i~anin, San~anin 5, Begi} 6 (3), Hod`i} (2 odbrane), Ahi} 4 (2), Hase~i}, Mu-

(Foto: AP)

Bjelobrkovi}: Prvo ime susreta

stafi} 3, Lasica 4, Omerovi} 2. Trener: Aleksandar I. I. Savi}.

Gra~anica Index - Konjuh 25:25 Dvorana Luke u Gra~anici. Gledalaca: 800. Sudije: Dra`en Begi} i Andrija Knezovi} (Mostar). Sedmerci: Gra~anica Index 3 (2), Konjuh 6 (6). Isklju~enja: Gra~anica Index 10 minuta,

Mini turneja rukometa{ica Borca Rukometa{ice banjalu~kog Borca u nastavku Regionalne lige odigrat }e ve~eras i sutra dva me~a u okviru

Rezultati 5. kola: Krivaja - Bosna Prevent 33:28, Gra~anica Index - Konjuh 25:25, @eljezni~ar EI - Prijedor 34:30, Borac M:tel - Grada~ac 24:23, Izvi|a~ MI Grupa - Gora`de 31:18, Sloga Bosna BH-Gas (10. novembar). Parovi 6. kola (22. i 23. oktobar): Konjuh Grada~ac, Prijedor Borac M:tel, Bosna Prevent - @eljezni~ar EI, Bosna BH-Gas - Krivaja, Gora`de - Sloga, Gra~anica Index Izvi|a~ MI Grupa.

Tabela 1. Izvi|a~

4 3 0 0 125:92 12

2. Borac

3 3 0 0

3. Krivaja

5 3 0 2 127:120 9

4. Gora`de

5 2 1 2 136:141 7

5. Bosna P.

5 2 1 2 138:145 7

6. Bosna BH-Gas

2 2 0 0

89:76 9

57:42 6

7. Grada~ac

5 2 0 3 130:132 6

8. Prijedor

5 2 0 3 141:151 6

9. @eljezni~ar EI (-1) 4 2 0 2

82:92 5

10. Sloga

4 1 0 3 118:117 3

11. Gra~anica

4 0 1 3 97:111 1

12. Konjuh

4 0 1 3 87:108 1

Konjuh 16. Crveni karton: Salki} (Gra~anica Index, tre}e isklju~enje). Rezultat: Gra~anica Index - Konjuh 25:25 (14:12). GRA^ANICA INDEX: Mulahalilovi}, Ferhatbegovi} 5, Mehanovi}, Salki}, Bajramovi}, Pijetlovi} 3, Alibegovi} 1, Sara~evi}, Osmanhod`i}, Omerovi} (14 odbrana), Ov~ina 2, Br|anovi}, Hurem 10,

]ehaji} 4, Morali}, Ahmeta{evi}. Trener: Jasmin Unki}. KONJUH: Kamberovi} (6 odbrana), Had`iomerovi} 4, Bozoljac 3, Ivanovi}, Memi} 1, Alji}, ^irak, Ro`ajac, A. Muhi} 2, Be{irevi} (8 odbrana), Smaji} 5, M. Muhi}, Hamzi}, Husi} 3, Mujanovi} 7, Zild`i}. Trener: Nikola Markovi}. H. ^.

tre}eg i ~etvrtog kola. Prvo }e gostovati u Skoplju (19 sati) kod {ampiona Makedonije Metalurga, a dan poslije u istom terminu sastat }e se s prvakom Srbije ZaS. K. je~arom.

Rukometa{i Zagreba i Sijudad Reala odigrali su dramati~an me~ u okviru ~etvrtog kola Lige prvaka u zagreba~koj Areni, a na kraju je doma}in uspio i{~upati bod {panskom gigantu. Tokom cijele utakmice vo|ena je velika borba, pred kraj je Zagreb imao i vodstvo, ali je Sijudad preokrenuo da bi dvadeset sekundi prije kraja za remi od 30:30

pora`ena od Konstance, Flensburg je, prema o~ekivanju, deklasirao ekipu Sankt Petersburga. Veoma dobru utakmicu odigrali su Vesprem Mirsada Terzi}a i Kolding Muhameda Toromanovi}a (31:28), a kao i u nekoliko prethodnih navrata, doma}in je, no{en velikom podr{kom s tribina, uspio nadoknaditi minus tri s poluvremena. Terzi} je s

Grupa A

Grupa B

Rezultati: Vive Kielce - RN Leven 23:23, [amberi - Barcelona 27:26, Celje PL - Kil 28:34 1. Kil 4 2. RN Leven 4 3. [amberi 4 4. Barcelona 4 5. Celje PL 4 6. Vive Kielce 4

3 3 2 1 1 0

1 1 0 1 0 1

0 0 2 2 3 3

130:108 123:103 99:124 128:119 125:140 108:119

7 7 4 3 2 1

Rezultati: HSV Hamburg - Savehof 33:24, Vesprem - Kolding 31:28, Tatran Pre{ov - Monpelje 31:33. 1. Vesprem 4 2. Kolding 4 3. Monpelje 4 4. HSV 4 5. Savehof 4 6. Tatran 4

4 3 2 2 1 0

0 0 0 0 0 0

0 1 2 2 3 4

126:111 129:120 118:109 123:115 108:136 119:132

8 6 4 4 2 0

Grupa C

Grupa D

Rezultati: ^ehovski medvedi - Kadeten [afhauzen 38:35, Valjadolid - Pik Seged 26:23, Olborg - Dinamo Minsk 33:29.

Rezultati: Zagreb - Sijudad Real 30:30, Konstanca - Bosna BHGas 26:25, Flensburg - Sankt Petersburg 34:22

1. ^. medvedi4 2. Valjadolid 4 3. Pik Seged 4 4. Olborg 4 5. Dinamo M. 4 6. Kadeten 4

1. Sijudad Real 4 2. Flensburg 4 3. Zagreb 4 4. Konstanca 4 5. S. Petersburg 4 6. Bosna BH-Gas4

3 3 2 1 1 0

1 1 0 1 0 1

0 0 2 2 3 3

137:117 117:107 118:113 120:135 119:131 119:127

7 7 4 3 2 1

pogodio slova~ki pivot Mihal Kop~o (Michal) nakon fantasti~ne asistencije Ivana Bali}a. Najefikasniji na utakmici bio je Ton~i Val~i} sa sedam golova, dok je u Sijudad Realu Alberto Entrerios (Entrerrios) zabio {est. Adnan Ja{ki} nije se upisivao me|u strijelce. U preostalom susretu grupe D, u kojoj je sarajevska Bosna jo{ u ~etvrtak

3 3 2 1 1 0

1 0 2 0 0 1

0 123:100 1 117:94 0 124:107 3 99:121 3 105:128 3 101:119

7 6 6 2 2 1

~etiri gola bio jedan od boljih u ma|arskim redovima, dok je Toromanovi} dva puta tresao mre`u. Jo{ jedan â&#x20AC;&#x17E;bh. derbiâ&#x20AC;&#x153; odigrali su [amberi i Barcelona. Na jednoj strani na{li su se Neboj{a Grahovac i Edin Ba{i}, a na drugoj Danijel [ari}. Uspje{niji je, pomalo iznena|uju}e, bio francuski sastav. Briljirao je Ba{i} s de(A. ^.) vet golova.

PLBiH za rukometa{ice Rezultati 5. kola: Mira - Zrinjski 31:22, Jedinstvo - Kne`opoljka 34:29, @ivinice - Lokomotiva 37:28, Ilid`a Katarina 22:24, Ljubu{ki - Borac (27. oktobar). Slobodno je Gora`de. Parovi 6. kola: Zrinjski - Gora`de, Lokomotiva - Mira, Kne`opoljka @ivinice, Borac - Jedinstvo, Ilid`a - Ljubu{ki. Slobodna je Katarina.

Tabela 1. Borac 4 2. Jedinstvo 4 3. Mira 4 4. Ljubu{ki 3 5. Ilid`a 5 6. Katarina 5 7. @ivinice 4 8. Zrinjski 5 9. Gora`de 4 10. Kne`opoljka 5 11. Lokomotiva 5

4 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0

0142:78 0123:95 0117:92 0100:59 2131:119 2135:127 2114:118 4121:150 388:117 4110:156 5111:180

12 12 12 9 9 7 4 3 1 1 0


PONEDJELJAK 18. 10. 2010.

23.45

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

SERIJA, FTV

PLES @IVOTA

16.15

Otok smrti Nakon {to je smrt lokalne djevojke progla{ena samoubistvom, Ebi izaziva svog oca, ina~e {erifa, da istra`i {ta se zbilja desilo. Kako se vjen~anje primi~e, Tri{ mora donijeti kona~nu odluku o Hanteru.

16.50 SERIJA, HAYAT TV

Indija Ivona se na farmi sastaje sa Silvijom i D`ulijom. D`ulija u ku}i pronalazi mrtvog oca i pani~i. Silvija zove Ondinu i govori joj da je Raul mrtav. Ramiro, Melisa, Ines, Tarso i Tonia odlaze u kapelu na bdijenje.

TV Alfa 07.00 08.00 08.15 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 17.45 18.40 19.15 20.00

Alfa mozaik - jutarnji program Emisija [ta da ne? - repriza Emisija puls - repriza Sponzorisani program Intervju dana - repriza Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Jukebox i EPP Vijesti Muzika Vijesti Muzika Centralna informativna emisija [to da ne? - revijalni program Intervju dana

07.00 Dobro jutro 09.00 Kineski moreplovac, animirana serija, r. 52/52 09.25 BHT vijesti 09.30 Den Haag: Su|enje Radovanu Karad`i}u, prijenos 12.00 BHT vijesti 12.15 Ljubavna oluja, igrana serija, 202/313 13.05 Moja mala kuhinja 13.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 13.45 Liga {ampiona u nogometu, magazin, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Doma}a lektira: Nosa~ Samuel i druge pri~e 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija, 12/66 15.10 50. MESS, hronika, r. 15.40 Muzi~ki program 15.50 Misliti zeleno, strana dokumentarna serija 16.15 Ples `ivota, igrana serija, 109/124 17.00 Retrovizor, muzi~ki program 17.30 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Du{ko Dugou{ko, animirani film 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pat pozicija, drama 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.10 Tema dana 23.00 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.30 Mjesto zlo~ina - New York, igrana serija, 50/70 00.15 The Clash - Westway to the World, muzi~ko-dokumentarni program 01.15 Sve u svemu, dnevni magazin, r. 02.30 Pregled programa za utorak 20.30 21.40 22.30 23.00

Na tragu prirode Jukebox Jukebox Dnevnik 1 repriza

TV TK 18.00 18.45 19.00 19.35 20.05 20.50 21.00 21.45 22.15 22.30 22.45 23.15

^etiri `ene, serijski program Tarih Dnevnik RTV TK Dje~iji program Poaro, igrana serija Vremenska prognoza Uspon velikih sila, strani dokumentarni program Tribunal, informativni program Skrivena kamera Vijesti Javni agent 033, zabavni program Krajnja sila, igrana serija

21.00 22.00 23.00 23.30

17.25

NE DAJ SE NINA

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 30. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 74. epizoda 10.30 Fantasti~na ~etvorka, serija za djecu, 24. epizoda 11.00 Sarajevska hronika, r. 11.30 Rezovi, igrana serija, 7. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 31. epizoda 13.00 Bud Spencer: Samo naprijed, italijanski igrani film 14.50 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 15.25 Vijesti 15.35 Crna hronika, doma}a igrana serija, 21. epizoda 16.10 Dolina sunca, igrana serija, 157. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina!, igrana serija, 26. epizoda 17.50 Dnevnik 2, najava 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 41. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, politi~ki magazin 21.20 60 minuta, specijal 21.44 Dnevnik, najava 21.45 Osma ofanziva, doma}a igrana serija, 3. epizoda 22.55 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.45 Otok smrti, igrana serija, 3. epizoda 00.25 Hayd u park, program za mlade 01.00 60 minuta, politi~ki magazin, r. 02.10 60 minuta, specijal, r. 02.35 Federacija danas, r. 03.00 Dnevnik 3, r. 03.45 Pregled programa za utorak am Gost i ona Dokumentarni program Dnevnik, r. Glas Amerike

TV OSM 18.05 18.25 18.30 18.55 19.00 19.05 19.10 19.15 20.00 21.10 21.15 21.17 22.15

Hrana i vino Marketing 6 DAN - informativna emisija Vremenska prognoza Marketing 7 Portal Game Zone SMS oglasi Otvoreni indeks Marketing 8 Vremenska prognoza Serija: Katalina i Sebastijan Muzi~ki predah

TV Visoko

TV Gora`de 19.00 Dnevnik 19.30 Muzi~ki program 20.00 Izbori 2010 - kontakt progr-

19.30 20.05 20.30 20.50

Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Drugo poluvrijeme - spor-

KE^ERI

21.25

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.30 Metajets, crtani film 09.00 Ludo srce, telenovela 09.55 Top Shop 10.10 A la Carte, kulinarski show 10.45 Stol za 4, kulinarski show 11.20 Otvorena vrata, serija 11.50 Vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 The Border, kriminalisti~ka serija 13.05 Top Shop 13.30 Kralj Queensa, zabavna emisija 14.00 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija 15.00 Top Shop 15.35 Gümüº, turska telenovela 16.55 Vremenska prognoza 17.00 OBN Info 17.05 Vox Populi 17.10 A la Carte, kulinarski show 17.45 Stol za 4, kulinarski show 18.20 Otvorena vrata, serija 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 19.55 Gümüº, turska telenovela 21.25 Ke~eri, sportski program 22.15 Vremenska prognoza 22.20 Vox populi 22.25 Kameno vije}e, film 00.05 C.S.I. Las Vegas, kriminalisti~ka serija

tski program 21.30 Klinika - igrana serija 22.15 Sportske legende 22.45 Aktuelnosti, r.

TV USK

Sport nedjeljom Dnevnik KISS Sportski pregled i vrijeme Dnevnik HRT Film, Dokaz (16) Lifestyle TV Fis shop Dnevnik Kiss, r. Vinoteka, emisija

TV Zenica

TV Kakanj 18.00 19.00 19.30 20.00 20.20 21.00 21.30 22.00

18.00 18.05 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.30 22.00

Druga strana ljubavi, serija Bra}a Koale Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda, serija IC sport Trka kolica Ludo srce, serija

Iz dana u dan Ze sport magazin Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Igrani film TV izlog Plima `ivota, igrana serija

18.00 Gost i ona, repriza 19.00 Moja {kola, repriza 20.00 TV Panorama, informativni program 20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus

TV Bugojno 18.30 19.00 20.00 21.00 21.25 22.20 23.00

Muzika Informator 1001 no}, igrana serija Potez, sportski program Auto-shop Seks i grad - igrana serija Pozori{te u ku}i - igrana serija

HIT TV 18.30 19.00 19.25 19.35 20.00

Vremeplov Objektiv I Triumph Frame Zabranjena ljubav

21.00 21.30 22.00 22.35 23.00 23.35

17.20

Eurosport

SLAGALICA

17.00 Dnevnik 17.20 Slagalica 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja 20.55 Pjesma i bingo 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik 23.00 Vijesti 23.07 [ta radite, bre

21.00

Eurosport 2

WWE

16.30 Tenis: Wta Turnir Moskva 18.00 Fudbal 18.15 Fudbal 18.45 Fudbal 20.00 Naja~i ~ovjek 20.45 Svi sportovi 20.50 Svi sportovi 21.00 Wwe 21.30 Wwe 22.25 Svi sportovi 22.30 Borila~ki sport 23.30 Fudbal

22.15 PANATHINAIKOS - PAOK

17.30 Trka automobila 18.00 Ko{arka: Spartak Moskva - Athinaikos 19.45 Vijesti 20.15 Fudbal: Arminia Bielefeld - Duisbourg 22.15 Ko{arka: Panathinaikos - Paok 23.15 Tenis

Sportklub

15.00 BLACKPOOL - MANCHESTER CITY

15.00 Premier League. Blackpool - Manchester City 17.00 ATP Masters Shanghai Finale 18.30 Pregled holandske lige 19.30 Pregled Premier League 20.45 U`ivo: Euroleague: Olympiacos - Real Madrid

Danas u Srpskoj Monitoring BN sport Monitor Doma}a serija: Jelena BN koktel

TV HEMA 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 El profe - igrana serija, 16. epizoda 20.00 TV Liberty - magazin Radija Slobodna Evropa 21.00 Dokumentarni program 22.00 Hema magazin - informativni program

22.30 FILM, NOVA TV

National G.

22.00

^udo `ivota Vrele gume Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph

BN 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00

SATELITSKI TV PROGRAM RTS

^INI

19.05

08.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 10.00 Farma, reality u`ivo 11.00 Valentina, serija 12.00 Info top, informativni prog. 12.10 Grand show, muz. program 13.00 Farma, reality u`ivo 14.00 Info top, informativni prog. 14.10 Slomljeno srce, serija 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top, informativni prog. 16.00 Valentina, serija 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Farma, reality 17.45 Gusto tv kulinarstvo 18.00 All about, zab. emisija 18.30 Info top, informativni prog. 18.55 Gusto tv kulinarstvo 19.00 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.05 ^ini, serija 20.00 Farma, reality vtr 21.00 Farma, reality izbor gazde 21.15 Grand narod pita 23.15 Farma, reality u`ivo 01.00 Susjedna vrata, film

TV Cazin

18.10 Iz Bisaga Vehida Guni}: Bio sam na Floridi 19.00 Dnevnik 1 TVUSK 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sportska hronika 20.15 U svemiru 5/9 dok. serija 20.45 TV izlo`ba 21.00 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Capri 2, igrana serija 5/26 22.50 Igrani film

TV KISS 17.00 19.00 19.25 19.30 20.10 22.10 22.40 22.45 23.10

SLU^AJEVI X

21.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Fifi i Cvjetno dru{tvo, crtani film, 30. epizoda 09.10 Graditelj Bob, crtani film, 30. epizoda 09.20 Timmy, crtani film, 30. epizoda 09.30 Jagodica Bobica - Jago sitne pustolovine, crtani film, 30. epizoda 10.00 Ninja kornja~e FF, crtani film, 30. epizoda 10.30 Winx, crtani film, 59. epizoda 11.00 Winx, crtani film, 60. epizoda 11.20 Aladin, crtani film, 30. epizoda 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Indija, igrana serija, 41. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 36. epizoda 14.00 Glam Blam 14.50 ZMBT profili 15.49 Sport centar 15.50 1001 no}, igrana serija, 42. epizoda 16.50 Indija, igrana serija, 41. epizoda 18.00 Kazali{te u ku}i, igrana serija, 16. epizoda 18.43 Biometeorolo{ka prognoza 18.45 ZMBT profili 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Top Meblo 19.40 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 43. epizoda 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.20 Austin Powers 2, igrani film 00.20 Seks i grad, igrana serija, 29. epizoda 01.00 Sport centar 01.05 Moj dom

UDAR ASTEROIDA

17.00 Poznati svemir 18.00 [apta~ psima 19.00 Ekipa za o~evid grabe`ljivaca 20.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a 21.00 Borbena znanost 22.00 Udar asteroida 23.00 Istrage zrakoplovnih nesre}a

MTV Adria

21.00

ROCK CHART

17.00 16&Pregnant 17.40 Celebrity Bites 17.50 3 From 1 18.00 Brand New 18.30 Jukebox 19.00 Spotlight 19.10 Videography Hip Hop 20.00 Music Video Premiere 20.10 Just See MTV 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1 22.00 Valemont

RTL

21.15

PRO 7

RAHOVA [KOLA...

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner? 21.15 Rahova {kola ugostiteljstva

20.15

FRINGE

17.00 U@IVO: Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.15 @iva meta, serija 22.10 Supernatural, serija 23.05 TV total

S.W.A.T. D`im je biv{i ~lan specijalne jedinice kojeg su degradirali nakon {to je prilikom jedne pogre{ne odluke uprskao rje{avanje tala~ke krize. D`im dobije novu priliku za dokazivanje kada Den Harelson, novi zapovjednik jedinice, dobije zadatak da okupi i obu~i pet najboljih policajaca koji }e raditi u specijalnoj jedinici S.W.A.T. Uloge: Samjuel L. D`ekson, Kolin Farel, Mi{el Rodrigez Reditelj: Klark D`onson


PONEDJELJAK 18. 10. 2010. RTRS

HRT 1

HRT 2

[APAT ZVIJEZDA

Nova TV

Priprema: Hedija MEHMEDI] OVAN 21. III - 20. IV

UPITNIK

19.05

09.10 Mala tv Nodi, crtana serija (11./100) Medo Rupert, crtana serija (11./52) Tomica i prijatelji, crtana serija (11./100) Gora bisera, crtana serija (10./48) Bajke iz cijelog svijeta (25./39) Moja `ivotinja i ja, program za djecu (25./26) 10.20 Megakatastrofe, dokumentarni program (10./11) 11.10 Karmelita, tv novela (36./170) 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu, informativni program 13.00 Pregled nedjelje za osobe sa o{te}enim sluhom 13.30 Pakov svijet, serija (62.) 15.00 Vijesti 15.10 Dolina sunca, tv novela (91./210) 15.55 [arene ka`e 16.00 Re’publika - Hercegovina 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Karmelita, tv novela (37./170) 17.55 [arene ka`e (15.) 18.00 Art ma{ina, emisija iz kulture 18.45 Gora bisera, crtana serija (11./48) 19.05 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sport 20.10 Presing, politi~ki tok{ou 21.25 Moj ro|ak sa sela, serija (3./13) 22.30 Dnevnik 3 22.52 Sport 22.57 Finansijske novosti 23.00 Naslovi, dokumentarni program 23.25 Vrati}e se rode, serija (8./25) 00.20 Tribunal 00.50 Presing, politi~ki tolk{ou

01.00 FILM, PINK BH

8. KAT

17.38

11.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 11.53 Pastel, emisija pod pokroviteljstvom 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom 12.16 TV kalendar 12.28 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.34 More ljubavi, telenovela (66/165)* 13.20 Hitna slu`ba 14, serija (3/19)* 14.05 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.14 Vrijeme sutra 14.20 Normalan `ivot, emisija o obitelji 15.03 Luda ku}a 2, humoristi~na serija (31/32)* 15.40 Glas domovine 16.15 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.15 Hrvatska u`ivo 17.38 8. kat: @ene izvan konvencija, talk-show 18.25 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.40 Odmori se, zaslu`io si 2 - TV serija (7/10)* 19.15 Dnevnik prirodne plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.04 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.15 Latinica: Zvi`da~i - za{to ih ne vole?, 1. dio 21.20 Latinica: Zvi`da~i - za{to ih ne vole?, 2. dio 21.55 Poslovni klub 22.25 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 22.30 Dnevnik 3 22.55 Sport 22.58 Vrijeme 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 U potrazi za svetim: Bla`enstva, dokumentarna serija (4/7) 00.00 Martina Filjak i Gruzijski komorni orkestar u Samoboru 01.20 Galactica 4, serija (16/21) (R)*

Susjedna vrata

17.30

MOJA @ENA I DJECA 5

07.32 @deronja 2, crtana serija (12/20)* 07.55 Mala TV: TV vrti}: Zimnica Brlog: Rakovi Profesor Baltazar: Neman Fu Fu 08.25 Dvorac igra~aka, serija za djecu (1/40) (R)* 08.50 [kolski program: Ispod povr{ine Ton i ton: Fotografija i jazz (5/10) Na glasu: Tajni dnevnik Adriana Molea 09.35 Mega Mindy, serija za djecu (13/39)* 10.00 Beverly Hills 3, serija (26/30)* 10.45 Rijeka: More 11.15 Lijepom na{om: Subotica (1.) 12.15 Reporteri: Ukradene mladenke 13.20 Galactica 4, serija (16/21)* 14.05 [kolski program: Ispod povr{ine (R) Ton i ton: Fotografija i jazz (5/10) (R) Na glasu: Tajni dnevnik Adriana Molea 14.50 Posljednja prilika, kanadskoameri~ki film* 16.45 Veronica Mars 1, serija za mlade (16/22) 17.30 Moja `ena i djeca 5, humoristi~na serija (16/26)* 17.50 Ritam tjedna, glazbeni magazin 18.30 @upanijska panorama 19.00 Overland 4 - Od Portugala do Kine: Xinjiang-Quinghai, dokumentarna serija (7/13) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras... 20.00 TV Bingo Show 20.45 Projekt A, hongkon{ki film* 22.30 24 (7), serija (12) (15/24)* 23.15 Dnevnik prirodne plavu{e, emisija pod pokroviteljstvom 23.25 Kalifornikacija 2, serija (18) (5/12)* 23.55 Retrovizor: Dr`avnik novog kova 4, humoristi~na serija (1/6)* 00.20 Retrovizor: Plavci, serija (12) (8/12)*

FILM, HAYAT TV

Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka

Powers 2

Mjesto zlo~ina 23.30 SERIJA, BHT1 - New York

Laura Siprien, usamljena i jo{ uvijek atraktivna `ena, usvaja malog Mongola LiuSan i dovodi ga svojoj ku}i u Pariz. Nakon nekoliko godina Liu-San najednom ima ~udnovatu modricu na grudima, te ga Laura odvodi ljekaru. Iako doktori tvrde da je sa dje~akom sve u najboljem redu, od tada se po~inju doga|ati ~udne stvari. Uloge: Monika Belu~i, Katrin Danev, Moric Bleibtro Reditelj: @ijom Niklo

Dnevni avaz

05.00 Hitni slu~aj, serija (14/14) 05.55 Na{a mala klinika, serija (14/15) 07.10 Bumba, crtana serija (119120/150) 07.25 Graditelj Bob, crtana serija (1/39) 07.40 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija (4/13) 07.50 Roary, crtana serija (31/52) 08.05 Peppa, crtana serija (1-2/52) 08.20 Mini kviz, ep. 1 08.30 Mini kviz, ep. 2 08.50 Dona Barbara, serija (181-182/190) 10.50 U ime ljubavi, serija (169170/170) 12.40 IN magazin 13.30 Najbolje godine, serija (24/156) 14.20 Dona Barbara, serija (183-184/190) 16.00 Slomljeno srce, serija (1/130) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Slomljeno srce, serija (2/130) 18.20 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (25/156) 21.05 Lud, zbunjen, normalan, serija (9/25) 21.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (3/31) 22.30 S.W.A.T., igrani film 23.45 Ve~ernje vijesti 00.00 S.W.A.T., igrani film - nastavak 00.55 Dobrodo{li u d`unglu, igrani film 02.35 Seks i grad, serija (59/94) 03.05 Bra~ne vode, serija (2/26) 03.30 Ezo TV, tarot show (18)*

Dr. Evil je ponovo u akciji i smi{lja na~ine kako pokoriti svijet. Pomo}u vremenske ma{ine, vra}a se u 1969. godinu, krade Austinov „mojo“ i time ga li{ava svih mo}i. Austinu ne preostaje ni{ta drugo, nego da se i sam vrati u {ezdesete. Pomo}u najnovijeg izuma britanske inteligencije, kre}e spa{avati svoj libido, a usput i svijet. Uloge: Majk Majers, Heder Graham, Majkl Jork Reditelj: D`ej Roa~

Uloge: D`ejms Vuds, Rendi Kvejd, Kejt Kap{o Reditelj: Toni Bil

FILM, OBN

SLOMLJENO SRCE

22.20 Austin

Met i Karen imaju veoma neuvi|ajne kom{ije sa kojima su u stalnom sukobu. Tenzija izme|u njih raste, i po principu „oko za oko“ oni se svete jedni drugima sve dok se to ne pretvori u ne{to ozbiljnije...

Kameno vije}e 22.25

16.00

mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Damir Hasanovi} Grafi~ki urednici: Jadranka Le{i}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388,

Dok istra`uju smrt mladih arheologa, koji su mo`da prona{li dokaz za jedno od najstarijih, misterioznih njujor{kih ubistava, forenzi~ari otkrivaju da se putem interneta mo`e kupiti sve, pa ~ak i ljudski `ivot. Pronalazak veoma vrijednog i jedinstvenog gr~kog nov~i}a, odvest }e Stelu veoma opasnim putem do gr~ke ambasade i ~lanova konzulata koji ga se `ele do~epati.

Ljubav: Ako pre~esto razmi{ljate o staroj ljubavi, uskoro }ete imati razloga za sre}u i zadovoljstvo. Posao: Mogu se pojaviti nenadani tro{kovi i omesti va{e planove. Ne brinite, brzo dolazi slje-

de}a prilika. Zdravlje: Uzmite dodatne vitamine. BIK

Ljubav: @elja za slobodom i samo}om stavlja na isku{enje va{u vezu. Pazite {ta radite, i vi i par21.IV - 22.V tner. Posao: Jedan honorarni posao, pomo}i }e vam da zaradite poseban prihod i obnovite finansijske zalihe. Zdravlje: Brzo hodanje je za odli~no za kondiciju. BLIZANCI Ljubav: Ako ste u dugoj vezi, obuzima vas neo-

doljiva `elja za promjenama. Barem su osje}anja stabilna. Posao: Raste `elja za sticanjem znanja ili za napredovanjem. Neminovno, tu je i val prave euforije. Zdravlje: Postajete sve osjetljiviji. 23.V - 22.VI

RAK

Ljubav: Ljubavna monotonija za vas je nepoznnica. Slijede predivni trenuci uz osobu koju pu23.VI - 22.VII no volite. Posao: Imate priliku za pove}anu zaradu. Sve se iznenada mo`e i istopiti zbog pove}anih tro{kova. Zdravlje: Pazite se vi{ka kilograma. LAV

Ljubav: Mnoge osobe `ele va{u blizinu. Jedna je posebna, mo`e unijeti promjene u va{ emoti23.VII - 22.VIII vni `ivot. Posao: Zapo~inje povoljniji period. Bit }ete osvje`eni novim poletom, nizom mogu}nosti za napredovanje. Zdravlje: Promijenite ne{to i u izgledu. Ljubav: Ako ne{to i krene u ne`eljenom pravcu, DJEVICA ne o~ajavajte. Sve dolazi na svoje, u`ivat }ete u ljubavnoj sre}i. 23.VIII - 22.IX Posao: Finansijska situacija je relativno dobra. Ipak, mogu vas iznenaditi nepla}eni ra~uni ili neplanirani tro{ak. Zdravlje: Prolazna glavobolja. VAGA

Ljubav: Ne dozvolite da se u va{u vezu uvu~e monotonija. Pa, barem vi znate {armirati, zaba23.IX - 22.X viti partnera. Posao: Mogu}e je da zakasnite sa rokovima. To nije va{a gre{ka, ali mo`e izazvati veliko nezadovoljstvo. Zdravlje: Adekvatno njegujte ko`u. [KORPIJA Ljubav: Kao da vam niko ne mo`e udovoljiti, a

najmanje pratner. Posljedica toga je osje}aj napu{tenosti... Posao: U ovom trenutku, najva`nije je da rije{ite zaostale poslove. Tek poslije mo`ete planirati novo. Zdravlje: Va{oj samouvjerenosti nema premca. 23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Osje}ate se gotovo izgubljeno, ne snala-

zite se. Kao da ste sami sebe zavaravali i to vas boli. Posao: Ako pri`eljkujete velike promjene, pri~ekajte jo{ neko vrijeme. Uskoro sve kre}e novim tokom. Zdravlje: Ne brinite, zdravi ste. 23.XI-22.XII

Ljubav: Ako znate gdje le`i izvor va{ih problema, znate ih i rije{iti. Malo se distancirajte od voljene osobe. 23.XII-21.I Posao: Finansijska situacija nije problemati~na. Uz osmijeh }ete zaklju~iti da je va{a briga bila pretjerana. Zdravlje: Razmi{ljajte o rekreativnim aktivnostima. JARAC

Ljubav: Rije{it }ete probleme u vezi, pogotovo ako vas dugo gnjave. Pogledajte se sa partnerom duboko u o~i... 22.I-19.II Posao: Finansijska situacija postaje napeta. ^ak ako i zara|ujete dobro, novac vam brzo prolazi kroz ruke. Zdravlje: Samo se smirite... VODOLIJA

RIBE

Ljubav: Ako `elite skladnu vezu, u~inite prvi korak bez odlaganja. Veliki su izgledi da }ete uspjeti. 20.II-2O.III Posao: Imate priliku za „posao iz snova“. To }e vas osobito razveseliti ako dugo ~ekate pravu {ansu. Zdravlje: Dovoljno je da se odmorite.

281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih

branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM


LJUDI I DOGA\AJI

TOP VIJESTI

Kara~i: Ubijena 21 osoba

Serija ubistava ISLAMABAD - Naoru`ani napada~i ubili su najmanje 21 osobu u Kara~iju u posljednja 24 sata di`u}i tenzije u najve}em pakistanskom gradu dok glasa~i biraju zamjenu za pokrajinskog zvani~nika ubijenog u avgustu. - Ne mo`emo kazati jesu li ubistva politi~ki motivirana ili se radi o bandama, jer su se ubistva de{avala u razli~itim dijelovima grada - kazao je lokalni {ef policije Fajza Legari.

Madona: Voli mla|e mu{karce

Pop kraljica na{la 19 godina mla|eg partnera

Hejg: Zadr`ati ulogu u NATO-u

MADONA OPET ZALJUBLJENA Pjeva~ica vi|ena kako razmjenjuje nje`nosti s 33-godi{njim koreografom koji je radio za nju NJUJORK - Pop kraljica Madona, kako pi{u mediji, ponovo se zaljubila, i to jo{ jednom u skoro dvije decenije mla|eg mu{karca. Ovog puta rije~ je o 33-godi{njem koreografu Brahimu Ra~iki (Rachiki),

koji je radio sa Madonom na njenoj posljednjoj turneji. Informacija je preplavila strane medije nakon {to je vi|ena u jednom njujor{kom klubu kako se dr`i za ruke i ljubi sa zgodnim kolegom.

Madona je tra`ila da se klub „malo ra{~isti“ kako bi mogla nesmetano u`ivati u razmjenjivanju nje`nosti s 19 godina mla|im Brahimom. Cijelu pri~u medijima je potvrdilo nekoliko svjedoka. Njen biv{i

de~ko Hesus Luz, navodno, u rodnom Brazilu koketira s `enama svoje dobi. Ina~e, Brahim je jedan od najboljih svjetskih koreografa te je radio s renomiranim imenima, a bavio se i manekenstvom.

Krvava plja~ka zlatara u Bagdadu BAGDAD - Najmanje 12 ljudi poginulo je tokom plja~ke vi{e zlatara u ira~koj prijestonici Bagdadu. Napada~i, koji su koristili ru~ne bombe i oru`je malog kalibra, ubili su vlasnike tri zla-

tare u tr`nom centru u naselju Mansur, u zapadnom dijelu Bagdada. Kada su plja~ka{i iza{li, sa~ekali su ih policija i vojska nakon ~ega je izbio vatreni obra~un.

Plja~ka{ se maskirao u grm

(Foto: AFP)

Putin odbacio glasine o razvodu MOSKVA - Ruski premijer Vladimir Putin i njegova supruga Ljudmila pojavili su se zajedno u javnosti demantiraju}i glasine o razvodu. Par je na slikama prikazan kako odgovara na pitanja anketara u sklopu popisa stanovni{tva.

(Foto: AP)

LONDON - Ministar vanjskih poslova Britanije Vilijam Hejg (William Hague) izjavio je u Londonu da }e ova zemlja zadr`ati sna`nu ulogu u NATO savezu iako namjerava da smanji tro{kove svoje vojske. Britanska vlada u utorak }e predstaviti svoje planove smanjivanja vojnih tro{kova, a mediji su nagovijestili da bi bud`et za vojsku mogao biti smanjen za osam posto.

Iskosa

Ljudmila i Vladimir Putin u rezidenciji: Rijetko zajedno u javnosti

Pripadnik policije pored tijela jednog od napada~a

Britanija smanjuje tro{kove vojske

Putinovi se veoma rijetko pojavljuju u javnosti zajedno, {to je navelo medije da objave da su se oni tajno razveli i da ruski premijer planira o`eniti gimnasti~arku i olimpijsku {ampionku Alinu Kabajevu.

PORTLAND - Amerikanac Greg Lijaskos (Liascos) maskirao se u grm u namjeri da oplja~ka muzej minerala i kamenja u Oregonu u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Danima je obitavao oko zgrade i pravio rupu u zidu kroz koju je namjeravao u}i u muzej. Otkrio ga je za{titar muzeja, a policijski psi prona{li su ga kako „zakamufliran“ sjedi kod obli`njeg drve}a. Iz muzeja nije uspio ukrasti ni{ta, pi{e „Daily Mail“.

Dnevni_Avaz-18.10.2010  

Daily news papers from Bosnia & Hercegovina

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you