Page 1

CAMINANT

La fotografia mostra les petjades d’un home caminant. La longitud del pas P és la distància entre els extrems posteriors de dues petjades consecutives. Diuen que amb la fórmula n/P = 140 mostra una relació entre el nombre de passos que fem en un minut (n) i la nostra longitud del pas expressada en metres (P). Activitat 1: Exemple Si s’aplica la fórmula al Cut i aquest fa 70 passos per minut, quina és la longitud del pas del Cut? I si en Las té una llargada del pas de 75cm, quants passos fa en un minut? Explica com ho calcules.

Anem a comprovar si aquesta fórmula ens és aplicable. Material: Cronòmetre i cinta mètrica Activitat 2: Mesurem quants passos fem en un minut. Posem en marxa el cronòmetre i caminem a pas normal durant 1 minut. Comptem els passos que fem i els anotem. Repetim el procés tres vegades i en fem la mitjana aritmètica. Anotem el resultat que obtenim Nom

Passos per minut (n)

MItjana


Activitat 3: Mesurem la llargada del nostre pas Estirem la cinta mètrica al terra. Fem 10 passos al costat de la cinta i mesurem la distància que caminem. Calculem la llargada d'un pas dividint la distància caminada entre el número de passos. Repetim el procés dues vegades més amb un número de passos diferent, per exemple, 4 o 7. Calculeu la mitjana aritmètica de les tres mesures que heu fet. Nom

Llargada del nostre pas (P)

Mitjana

Activitat 4: La fórmula és compleix? Completeu la següent taula amb les vostres dades i les dels vostres companys Nom

Passos per minut (n)

Llargada del nostre pas (P)

Mitjana del resultat Per acabar, calculeu la mitjana de tots els resultats obtinguts.

n/P


Activitat 5. Fes un gràfic de les dades que has trobat

n/P

Situa la mitjana en el gràfic. Què observes?

Persones

Activitat 6. En Tuc sap que els seus passos són de 0,80 metres. Aplica la fórmula que hem trobat. a) Quants passos farà en un minut? I en una hora? I en un dia? Explica el procediment que segueixes


b) Quina distància camina per anar a l'IES des de casa seva si sabem que tarda 25minuts? Explica el procediment que segueixes

c) Sabem que s'ha apuntat a una caminada popular de 14km que comença a les 8 del matí. Arribarà a temps per esmorzar amb el Sal a les 11:00? Justifica la teva resposta

Activitat 7. Conclusions Explica que has après, quines matemàtiques has utilitzat, que t'ha sorprès, que canviaries de l'activitat, que ampliaries.


CAMINANDO

La fotografía muestra las huellas de un hombre caminando. La longitud del paso P es la distancia entre los extremos posteriores de dos huellas consecutivas. Dicen que la fórmula n / P = 140 muestra una relación entre el número de pasos que hacemos en un minuto (n) y la longitud de nuestro paso expresada en metros (P). Actividad 1: Ejemplo Si se aplica la fórmula a Cut y este hace 70 pasos por minuto, ¿cuál es la longitud del paso de Cut? Y si Las tiene una longitud de paso de 75cm, ¿cuántos pasos hace en un minuto? Explica cómo lo calculas.

Vamos a comprobar si esa fórmula nos es aplicable. Material: Cronómetro y cinta métrica Actividad 2: Medimos cuántos pasos hacemos en un minuto. Ponemos en marcha el cronómetro y caminamos a paso normal durante 1 minuto. Contamos los pasos que hacemos y los anotamos. Repetimos el proceso tres veces y hacemos la media aritmética. Anotamos el resultado que obtenemos

Nombre

Pasos por minuto (n)

Media aritmètica


Actividad 3: Medimos la longitud de nuestro paso Estiramos la cinta métrica en el suelo. Caminamos 10 pasos al lado de la cinta y medimos la distancia que hemos caminado. Calculamos la longitud de un paso dividiendo la distancia caminada entre el número de pasos que hemos dado. Repetimos el proceso dos veces más con un número de pasos diferente, por ejemplo, 4 o 7. Al final calculamos la media aritmética de las tres medidas que hemos hecho. Nombre

Longitud de nuestro paso (P)

Media aritmètica

Actividad 4: ¿Se cumple la fórmula? Completa la siguiente tabla con tus datos y los de tus compañeros

Nombre

Pasos por minuto (n)

Longitud de nuestro paso (P)

Media aritmètica de los resultados Por último, calcula la media aritmètica de los resultados obtenidos.

n/P


Actividad 5. Haz el gráfico de los datos que has calculado

n/P

Sitúa la media en el gráfico.. ¿Que observas?

Persones

Actividad 6. Tuc sabe que sus pasos son de 0,80 metros. Vamos a aplicar la fórmula que hemos encontrado. a) ¿Cuántos pasos dará en un minuto? ¿Y en una hora? ¿Y en un día? Explica el procedimiento que sigues.


b) ¿Qué distancia camina para ir al IES desde su casa sabiendo que tarda 25minuts? Explica el procedimiento que sigues.

c) Sabemos que se ha apuntado a una caminata potatpular de 14km que comienza a las 8 de la mañana. Llegará a tiempo para desayunar con Sal a las 11:00? Justifica tu respuesta

Actividad 7. Conclusiones Explica que has aprendido, que matemàtiques matemàtiques, que te ha sorprendido, que cambiarias en la actividad, que ampliarias.


WALKING

The picture shows a man walking tracks. The length of the pitch P is the distance between the rear ends of two consecutive footprints. Some people say that the formula n / P = 140 shows a relationship between the number of steps we do in one minute (n) and the length of our passage in meters (P). Activity 1: Example Applying the formula to Cut and this makes 70 steps per minute, what is the length of the passage of Cut? And if you have a 75cm path length, how many steps a minute ago? Explain how you calculate.

Let us see if this formula is applicable. Material: stopwatch and tape measure Activity 2: We measure how many steps we do in a minute. We start the timer and walk at a normal pace for 1 minute. We do the steps and write them down. Repeat the process three times and do the arithmetic mean. We note the result we obtain

Name

Steps in a minute (n)

Aritmètich mean


Activity 3: We measured the length of our passage Stretch the tape on the floor. We walked 10 steps along the tape and measure the distance we have traveled. We can calculate the length of one of our steps by dividing the distance walked by the number of steps we have taken. Repeat the process two more times with a number of different steps, for example, 4 or 7. Finally we calculate the arithmetic mean of the three measures we did.

Name

Length of our passage (P)

Aritmethic mean

Activity 4: Met the formula? Complete the following table with your data and your fellow

Name

Steps in a minute(n)

Length of our passage(P)

Aritmethic Mean

n/P


Activity 5. Make the graph of the data you have calculated

n/P

Put the average in the chart. What do you see?

Persones

Activity 6. Tuc knows that his steps are 0.80 meters. Let's apply the formula we have found. a) How many steps will in a minute? And in an hour? And in a day? Explain the procedure to follow.


b) What is the distance between his home and the secondary school if he takes 25 minutes to get there? Explain the procedure to follow.

c) We know that he has pointed to a 14km fun run begins at 8 am. Will he get on time with Sal for breakfast at 11:00? Justify your answer

Activity 7. Conclusions What have you learned?, What math did you use? , what surprised you?, what exchange in the activity?.

Caminant, Caminando, Walking  

Activitat desenvolupada a partir d'un ítem alliberat de PISA 2003. Actividad que se desarrolla a partir de un item liberado de PISA 2003. Ac...

Advertisement