Page 1

Guia Didàctica Fem TarracoWiki! .......

Col·laboració: Ajuntament de Tarragona – Àrea de Societat de la Informació Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya - Serveis Educatius del Tarragonès


Index

Presentació ---------------------------------------------------------------------------

3

Destinataris ---------------------------------------------------------------------------

3

Objectius competencials --------------------------------------------------------

3

Orientacions -------------------------------------------------------------------------

3

Definició de l’activitat. Temes --------------------------------------------------

4

Recursos i eines necessaris -----------------------------------------------------

4

Concreció de tasques --------------------------------------------------------------

4

El procés -------------------------------------------------------------------------------

5

El resultat final -----------------------------------------------------------------------

5

Avaluació ------------------------------------------------------------------------------

5

Rúbrica per a l’avaluació ---------------------------------------------------------

6


Guia de l’Activitat Presentació Què és una wiki? Un o una wiki (del hawaià wikiwiki, ràpid) és un lloc web col·laboratiu, que pot ser editat des del navegador pels usuaris. Una de les wikis més conegudes és la Wikipèdia. Wiki de Tarragona La TarracoWiki es pot veure com un punt de trobada per la ciutat, es convertiria en una iniciativa ciutadana que permetria abocar a la xarxa tota la informació que els tarragonins coneixen de la seva terra, de la seva història, de les seves tradicions, així com tota aquella informació sobre les seves empreses, sobre el seu desenvolupament territorial i industrial, i sobre la tasca de recerca i investigació que la ciutat esta realitzant en qualsevol camp de coneixement. La TarracoWiki estaria pensada per a que qualsevol persona, amb nocions elementals d’informàtica, pogués publicar fàcilment els seus coneixement a la xarxa. La TarracoWiki ajudaria a fomentar la participació ciutadana i la creació d’un esperit de col·laboració que permetria atresorar els coneixements de molts ciutadans anònims, compartint-los i estenent-los entre la població al mateix temps que es construirien els continguts multimèdia de Tarragona a la xarxa i ajudaria a projectar la seva identitat i la seva presència al món.

Destinataris Alumnes de Cicle Superior d’Educació Primària i d’Educació Secundària Obligatòria dels centres públics i privats de la ciutat de Tarragona.

Objectius competencials Competència audiovisual:

comunicativa

lingüística

i

Redactar acuradament un text descriptiu sobre un tema de la ciutat.

Competència artística i cultural:

Valorar críticament manifestacions culturals, artístiques i socials de la ciutat.

Tractament de la informació i competència digital: Accedir responsablement a informació de la ciutat a Internet. Seleccionar críticament la informació trobada. Transmetre de manera clara i entenedora la informació seleccionada. Competència matemàtica: Definir raonadament aspectes estadístics, quantitatius i espacials relacionats amb el tema a desenvolupar. Competència d’aprendre a aprendre: Decidir críticament quines eines i tècniques de recollida d’informació cal emprar en cada situació. Competència d’autonomia i iniciativa personal: Aplicar de manera responsable els propis valors i actituds vers la informació que s’està elaborant. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: Interpretar des de l’òptica de la sostenibilitat les informacions recollides a l’entorn físic. Competència social i ciutadana: Definir democràticament la realitat social vers el tema objecte d’estudi. Les competències relacionades són de caire transversal.

Orientacions A tall d’exemple, i assumint que la TarracoWiki sobrepassa el món romà i monumental, proposem la digitalització i publicació de tots els materials elaborats


pels centres participants en la passada experiència “L’escola adopta un monument”, atès que aquest pot ser considerat un treball de recerca i investigació d’interès ciutadà.

Caldrà que es facin grups d’alumnes per tal d’assumir les diferents responsabilitats. Recomanem grups d’entre 3 i 5 alumnes. Proposem aquest organigrama de treball:

Definició de l’activitat. Temes TarracoWiki disposa d’un thesaurus ampli de temes a documentar. Cada centre o grup de treball d’alumnes ha d’escollir un tema i desenvolupar tot el procés, des de la cerca, tria i redacció de l’entrada a Tarracowiki. El tema escollit s’haurà de seleccionar de la forma que es comunicarà en el moment d’iniciar el projecte. El tema escollit s’haurà de comunicar per correu electrònic per tal de coordinar i evitar duplicitats. L’adreça a la que us haureu de dirigir és tarracowiki@tarragona.cat. El llistat de temes us el presentem annexat al final d’aquest document.

Recursos i eines necessaris Tot i que la cerca i recollida d’informació comptarà amb una part important de contacte directe amb persones, institucions i indrets de la ciutat, és molt convenient disposar de: Un escàner, en el cas d’obtenir imatges gràfiques de suports impresos. Càmera de fotos o vídeo, en el cas de voler documentar amb imatges preses directament pels alumnes. Un editor de textos que permeti composar el cos de l’article. Accés a Internet, en el moment de publicar l’article a la TarracoWiki.

Concreció de tasques El professor que tutoritzarà l’activitat vetllarà per a què el treball sigui una experiència positiva i activa. A banda de tutoritzar, poden aportar continguts a partir de l’observació de la pràctica de l’activitat.

• Coordinadors Seran els responsables de coordinar totes les tasques del grup de treball i donar suport als seus companys. • Cercadors de documentació Seran els responsables de buscar la informació i els recursos (gràfics, imatges, animacions, audiovisuals...) corresponents a la seva temàtica i entregar-ho als redactors. El treball de documentació demana un tempo determinat: un espai de recerca, un espai d’anàlisi i un espai de síntesi. Un cop fet aquest procés, s’entregarà el recurs als companys de l’equip de redactors. • Redactors A partir del material rebut, redactaran i elaboraran el producte final. Aquest producte haurà d’elaborar-se en un document de text per a, posteriorment, entrar-lo a la TarracoWiki. IMPORTANT: Aquest organigrama no és estàtic. Els coordinadors, en contacte permanent amb tot l’equip, hauran d’escoltar les necessitats de cada membre del grup, i redistribuir tasques en funció d’aquestes necessitats, de manera que tothom pugui donar suport a tothom. El treball en equip és fonamental. Els alumnes hauran d’assumir el rol que els hi ha estat assignat. Els grups comptaran amb el suport tècnic dels equips dels Telecentres de l’Ajuntament de Tarragona coordinats amb els Serveis Educatius del Tarragonès, que guiaran els alumnes en la idoneïtat i bon ús de les eines i recursos per elaborar els continguts, i del seu professortutor de l’activitat.


El procés

document acreditatiu participant.

Tot el procés, des de la concreció del tema fins l’elaboració del producte final tindrà una durada aproximada d’un mes.

El resultat final

Al mateix temps, es concertarà una conferència-taller per explicar personalment en què consisteix el projecte i aclarir tots els dubtes que pugin sorgir. Seguidament, tècnics dels Telecentres explicaran el funcionament de TarracoWiki i presentaran tots els recursos i serveis que poden oferir. Un cop la part tècnica estigui clara, es passarà a explicar la part creativa del Projecte. Especialistes dels Telecentres es reuniran amb els alumnes i el docent per explicar-los com poden enfocar l’activitat i les eines a utilitzar en cada cas. Es proporcionaran plantilles en format wiki o bé plantilles de document (DOT) i una guia d’estil i utilització, de forma que la introducció d’aquests continguts sigui guiada i resulti senzilla per als grups de treball. Aquest primer contacte també servirà per pautar la dinàmica de treball i els canals de comunicació entre tots els integrants del projecte. Un cop plantejada l’activitat, ordenats els grups i assignats els rols de cadascun dels membres, la dinàmica de treball funcionarà autònomament. Els especialistes dels Telecentres i dels Serveis Educatius del Tarragonès no es desvincularan en cap moment del procés de treball. Es farà el seguiment, acompanyant fins al final de l’activitat. Hi haurà un acompanyament en el moment de fer la primera entrada a TarracoWiki que es concretarà en un acte públic amb tots els centres participants simultàniament. Per tal de reconèixer el treball de participar en el projecte TarracoWiki, s’entregarà un

a

cada

centre

El document final previ a l’entrada a la TarracoWiki pot comprendre alguns o tots els recursos següents: •

Textos que donin fil argumental a la investigació. Aquesta es pot farcir a partir de textos de tercers (cites), textos d’elaboració pròpia i proves documentals (articles citats, bibliografia, vincles a la xarxa...). Per a treballar els textos serà necessari l’ús d’un programa d’edició de text.

Imatges extretes de la xarxa, articles, llibres o material cedit per tercers. És necessari l’ús d’un programa d’edició gràfica.

Fotografies pròpies, amb una càmera digital amb connexió USB per a poder emmagatzemar-ho directament a l’ordinador. També serà necessari l’ús d’un programa d’edició gràfica.

Àudios elaborats en el procés de documentació (entrevistes, música...). Serà necessari l’ús d’un programa d’edició de so.

Vídeos elaborats en el procés documentació. És necessitarà programa d’edició de vídeo.

de un

Avaluació L’activitat quedarà emmarcada dins els aprenentatges curriculars. Per tant, comporta establir un sistema d’avaluació del treball realitzat pels alumnes. Es proposa utilitzar la rúbrica que s’indica tot seguit.


Rúbrica per a l’avaluació

VALORACIÓ DEL TREBALL EN GRUP Nom del grup: Components: Data:

Curs:

És important que no us hi limiteu a contestar si o no, i que feu l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta. QÜESTIONS

Tots els membres del grup han escrit els resultats de la tasca Tots els membres del grup han donat la seva opinió El grup ha afavorit que tothom expressi les seves idees El grup ha respectat les opinions individuals de tothom Hem discutit totes les propostes per igual (donant Hem pogut elaborar una proposta conjunta i l’hem escrit Hem portat el material que se’ns va demanar. Si no ha estat Hem repartit els rols de manera que tothom estigués Tots els membres del grup han desenvolupat el seu rol Hem aprofitat el temps i l’hem dedicat a discutir la resolució Hem après a elaborar una estratègia per realitzar les Estic satisfet del treball que hem fet en el grup

SI NO

COMENTARIS


Convé que l’avaluació individual la faci, també, cada alumne.

VALORACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL DINS DEL GRUP Nom de l’alumne: Nom del grup al que pertanyo: Data:

Curs:

És important que no et limites a contestar si o no, i que facis l’esforç de fer els comentaris adients a cada pregunta. QÜESTIONS

He preparat, individualment l’estratègia per treballar He respectat l’opinió de tots els membres del grup He fet preguntes adequades, provocant intercanvis d’opinions He fet aportacions útils pel grup He escoltat i he deixat parlar a la resta de membres del grup He aconseguit que algun membre del grup solucionés algun dubte He estat responsable amb el meu rol, i he fet el que el grup em va He après gràcies al grup alguna cosa que jo, individualment no He observat si la resta de companys del grup han après He observat una major participació dels membres del He portat el material que se’n va demanar. Si no ha estat així, per Tinc problemes amb algun membre del grup?. En cas afirmatiu amb Quan hi ha algun conflicte personal al grup, jo intento

SI NO

COMENTARIS

TarracoWiki  

SE del tarragonès, tarracowiki

TarracoWiki  

SE del tarragonès, tarracowiki

Advertisement