Page 1

Norsk

Solund K

O

M

M

U

N

E


2


Velkomen til

Solund munen med nye auge, og vi tek gjerne imot innspel frå deg. I eit lite samfunn som vårt, skal det også vere lett å ta kontakt med både dei tilsette i kommuneadministrasjonen og ordførar om det er noko du lurer på.

Å flytte til ein ny plass er spennande, men kan også vere utfordrande. Solund kommune vil gjerne gjere det lettare å vere ny i kommunen. Difor har frivilligsentralen fått i oppdrag å vere eit kontaktpunkt og møteplass der ein kan henvende seg om ein har ting ein lurer på, eller ynskjer å kome i kontakt med lokale lag eller organisasjonar.

Vi vonar også at du vil finne gode opplevingar gjennom aktivitetar knytt tilden særmerkte naturen her, ikkje minst til sjøen. Å bli kjend med denne delen av kulturen i Solund, vil også lære deg mykje om ein viktig del av identiteten vår.

Busetnaden i Solund har gjennom alle tider vore spreidd på mange øyar og små bygder. Med utfordrande kommunikasjonar har ein difor vore van med å klare det meste sjølv. Ein har også lært at for å skape noko, anten det er arbeidsplassar eller kulturelle aktivitetar, har det vore viktig å engasjere seg og delta på det som går føre seg i bygda.

Det er kjekt når det kjem nye tilflyttarar til kommunen vår, og det er ei målsetjing at du skal oppleve å bli teken vel i mot uansett kor i kommunen du vel å bu. Difor vonar vi at du, om det skulle vere noko, tek kontakt, så skal vi hjelpe til så godt vi kan.

Vi håpar at du vil finne ein møteplass der du kan trivast, bli kjend med nye menneske og finne høve til å delta i samfunnet på ein måte som du kan trivast med. Vi som har budd her ei stund treng også at nokon ser kom-

Og igjen: Velkomen til kommunen vår. Gunn Åmdal Mongstad Ordførar 3


ferje mellom Rutledal/ Rysjedalsvika og Krakhella i Solund. Herfrå går riksveg 606.

Geografi: Solund er ein øykommune i Sogn og Fjordane. Kommunen ligg ytst i Sognefjorden mot Nordsjøen. Med sine mange øyer, holmar og skjær er dette den vestlegaste kommunen i landet, og den einaste reine øykommunen i Sogn og Fjordane. Mot nord ligg kommunane Askvoll og Fjaler, mot ausst ligg Hyllestad og mot sør Gulen

Ekspressbåten har stopp på Krakhella sørover til Bergen og nordover til Florø, Måløy og Selje to gonger dagleg. Indre Solund og Ytre Solund er knytt saman med ferje, Daløy - Haldorsneset. Lokal bussrute går det mellom Krakhella – Daløy (Rv 606), Nåra - Kolgrov- Haldorsneset - Ytrøy og Hersvik - Leknesund - Rv 606

Folketal og busetnad: Der er i underkant av 900 innbyggjarar i kommunen. Busetnaden er spreidd på ein del av øyane. På øyane Sula og Ytre Sula er busetnaden størst.

På øyane elles går det dagleg post- og passasjerrute.

Samferdsel: Solund er knytt til riksvegnettet ved 4


Hardbakke er kommunesenteret, der held kommuneadministrasjonen til

Solund Frivilligsentral/ Solund folkebibliotek Adresse: Solund Næringsbygget

Solund kommune: Solund Servicekontor Sentralbord 57 78 62 00 Telefaks 57 78 62 01 E-post: post@solund.kommune.no Heimeside: www.solund.no

Frivilligsentralen er kontaktpunkt/ møteplass for nye innbyggarar i Solund. Ved å kontakte sentralen kan ein få hjelp til å finne fram i lokalmiljøet.

Barnehagar: Hardbakke Barnehage og Ytre Solund oppvekstsenter

Biblioteket har eit godt utval av bøker og filmar til utlån.

Barneskular: Hardbakke barneskule og Ytre Solund oppvekstsenter

Tlf. 57 78 69 50 irene.vaulen@solund.kommune.no

Ungdomskule: Solund ungdomskule

Tlf. 57 78 69 51 bibliotek@solund.kommune.no

Vidaregåande skule: Austrheim vidaregåande skule. Norskkurs vert arrangert på våren 3t/v i 15 veker. For meir informasjon, kontakt: Solund Servicekontor

5


• Felles problemstillingar mellom næringslivet og kommunen. • Koordinere marknadsføring av næringslivet i Solund. • Være ein aktiv bidragsytar som diskusjonspartnar og produktutviklar • Solund Næringsutvikling sine tenester er gratis, så det er berre å ta kontakt

Arbeidsmarknad: Arbeidsmarknaden er i stadig utvikling og potensiale for jobb er stort. For oversikt over ledige jobbar sjå www.solund.org eller www.solund.no Eventuelt ta kontakt med Solund næringsutvikling på E-post: bahus@online.no Tlf. 90 05 58 91.

Husvære: Grunna stor etterspørsel etter husvære har det vorte sett opp ein del nye bustadar, både for kjøp og utleige.

Solund Næringsutvikling AS arbeidar innanfor blant anna disse felta: • Bidrar frå ide til produkt. • Utarbeiding av finansieringsbehov og planer. • Utarbeiding av søknader. • Rekruttering av arbeidskraft. • Kompetanseheving.

Solund kommune prøver til ei kvar tid å halde seg oppdatert på kva bustader som er ledige i heile kommunen. Tlf. 57 78 62 00, e-post: post@solund.kommune.no 6


Solund Helsesenter

Opningstider: Solund legekontor: Mand – fred. 08.00 – 15.30. Legetime og medisinbestilling: Tlf. 57 78 62 80 Legevaktsentral: Tlf. 57 78 73 00 Helsestasjon og skulehelsetenesta: Man - ons - fred kl 08.00 – 15.30. Tlf: 57 78 62 82 Psykisk helseteneste: Tysdag og torsdag kl. 08.00 – 15.30. Telefon: 57 78 62 62 / 57 78 62 82

7


Tannklinikken

Besøksadresse: Solund Næringsbygg Opningstid/ timebestilling: Tysdag og onsdag, kl. 09.00 – 16.00 Tlf. 57 78 72 11 - Fax: 57 78 79 39 Ynskjer nye pasientar velkomen

8


HARDBAKKE SENTRUM

B

B S

B

B

9

1. Brattelia 2. Legesenter/ Solundheimen 3. Kyrkja 4. Solund ungdomskule 5. Hardbakke barneskule 6. Idrettsbygg 7. Hardbakke barnehage 8. Sparebanken Sogn og Fjordane 9. Kommunehus 10. Solund Bryggje 11. Internatet 12. Solund Næringsbygg 13. Storehaugen 14. Fotball/idrettsbane 15. Grendahuset 16. Håneset 17. Sildevika B. Busstopp S. Skyssbåt


Solund Besøksadresse: Solund Næringsbygg Opningstid: Måndag – fredag, kl. 9.00 – 14.30 Tlf: 57 78 60 60

Opningstider: Måndag og fredag kl. 09.00 – 15.30 Onsdag kl. 09.00 – 17.00 Tysdag og torsdag er kassen stengd, ope for kundemøter/avtalar. Telefon 57 78 79 80 Telefax 57 78 79 81 E-post: peggy.espeland@ssf.no oddlaug.hersvik@ssf.no Utanlandske statsborgarar: For å opne kundeforhold treng ein d-nummer/personnummer, Pass og dokumentasjon på opphald-/ arbeidsløyve.

Skatt vest, Solund Besøksadresse: Solund Næringsbygg Opningstid: måndag – torsdag, kl. 09.00 – 15.00 Tlf: 800 80 000

Ein må ha vore kunde i banken 4 -6 mnd. med lønn inn på konto før ein kan opprette kortavtale, Visa Elektron.

Gulen, Masfjorden og Solund lensmannskontor Besøksadresse: Solund Næringsbygg Opningstid: måndag og onsdag, kl. 09.00 – 14.30 Tlf: 57 78 13 00 - Fax: 57 78 43 90

Solund Kyrkjekontor Besøksadresse: Kommunehuset Opningstid: Måndag og tysdag kl. 08.30 – 14.00 Tlf. 57 78 62 00 E-post: kyrkjeverja@solund.kyrkja.no soknepresten@solund.kyrkja.no Adresse: Solund kyrkjekontor, pb. 73, 6921 Hardbakke

Hardbakke Post i butikk Besøksadresse: Solund Næringsbygg Tlf: 810 00 710 - Spør etter Hardbakke PIB Opningstider: Måndag – fredag kl. 10.00 -16.30 Laurdag kl. 10.00 -13.00

10


Viktig informasjon For personar som flyttar til Noreg frå utlandet er følgjande punkt viktig: • Arbeids og opphaldsløyve, kontakt lensmannskontoret • D- og personnummer, Skatt vest, Solund • Ulike trygdestønadar, NAV Solund

Ved oppmøte på kontora er det viktig å ha med personlege dokument som: • Pass, • Arbeidskontrakt, • Vigselsattast og fødselsattest ved familiegjenforening • Fødselsattest dersom ein har rett på barnetrygd. • Vigselsattest og fødselsattest skal vere oversett til engelsk eller norsk av godkjend translatør.

11


12


Lag og organisasjonar i Solund Hardbakke. Der er det kino kvar 14. dag, seniordans, ungdomsklubb, og ulike kultur- og underholdningsarrangement. Andre lag /org og privatpersonar kan og leige huset.

Solund Idrettslag, SIL Ulike idrettsaktivitetar for born og vaksne i Idrettsbygget på Hardbakke. Ytre Solund Idrettslag Div. aktivitetar i Bygdehuset for born og vaksne.

Norsk ornitologisk foreining, avd. Solund. Arrangerar turar i Solund sitt lokalmiljø, der temaet er fuglar.

Bygdehuset, Straumen i Ytre Solund Arrangerar bl.a. ”Noregs vestlegaste fiskefestival”, tilstellingar som basar og bingo. Det er høve å leige huset for andre lag/org. og privetpersonar.

Solund Skyttarlag Skytetrening for vaksne og born frå 10 år. Vinterhalvår, innebana på Herdbakke barneskule og vår/sommarhalvår, skytebana v/Storevatnet.

Nord Solund Bygdehus, Hersvik Arrangerar den tradisjonelle Sommardansen og basarar. Huset er og til leige for andre lag/org og privatpersonar.

Havgap, songkor Havgap er songkor for kvinner og menn. Øving kvar torsdag på barneskulen kl. 18.30 – 20.30.

Solund Skulemusikk Musikkorps for born og ungdom frå 10 – 20 år. Ein kan starte som aspirant nå ein er 8 år.

Solund kunstlag Arrangerar kunstutstilling. M.a. kunstutstilling i høve Næringsdagen.

Solund Ungdomslag SUL SUL eig og driv Solund Grendahus på 13


Hardbakke båtlag Båtlaget har to hamner, Hardbakke hamn og Valen. For å kjøpe båtplass må ein vere medlem i båtlaget. Det finnast ein del andre lag også. Bl.a. Kvinne og familielag, helselag, pensjonistlag og misjonslag.

Sogelaget Sogelaget arbeider med slekts- og lokalhistorie og kultur-vern. Arrangerar turar og kulturkveldar. Lagar kvart år sogeskrift og fotokalender. Barnas Turlag Arrangerar turar og aktivitetar i Solund. Det er born frå 0 – 12 år som kan vere medlem, men turane er for heile familien og andre interesserte.

Kontakt frivilligsentralen dersom du ynskjer meir informasjon.

14


15


Nødnummer: Politi: 112 Brann: 110 Medisinsk nødhjelp: 113

Grenland Reklame AS

Solund

Ny i Solund  

Infomasjon til nye innbyggarar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you